Elbil- och laddhybridguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elbil- och laddhybridguide"

Transkript

1 Elbil- och laddhybridguide April EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

2 engrønntransportkorridorlangsetfornybartenergibelte GreenHighwayknyttersammenNorskehavetmedBottenhavet frakysttilkyst.detrebyene Sundsvall,ØstersundogTrondheimsamarbeidermedenrekkeoffentligeogprivatevirksomheterfor åskapeengrønntransportkorridorher,påtversavskandinavia.klimaogmiljøspørsmålstårsentralt iarbeidet. GreenHighway:Miljøvennligutvikling,innovasjonogturismeiengrønnkorridormellom BottenhavetogNorskehavet Omfattendeutviklingoginnfasingavmiljøvennligetransportsystemog løsningersom baserespåfornybarenergifravannogvindkraftogbioenergiietsamvirkemellom offentligeogprivateaktører GreenHighwayregionensstorenaturverdierogattraksjonerfårenbrukervennligog bærekraftiginnpakningsomogsåstimulererinternasjonalturisme BetydeligFoUvirksomhet,industrielletableringogteknologiutviklingiregionenknyttettil transportsystemerogenergiproduksjon GreenHighwaygjennomførerendringersomandrebaresnakkerom;gjennomSØT samarbeidet,politiskengasjement,omfattendesamarbeidmellomoffentligeogprivate virksomheterogpraktiskhandlekraft

3 Förord SÖT ettsamspelmellansundsvall,östersundochtrondheimärettprojektsomgenomsamarbete inominfrastrukturochhållbarakommunikationer,kunskapochkompetenssamtkulturoch upplevelsenäringsyftartillattstärkasötkommunernaochbidratillutvecklingiregionen.projektet pågårunderperioden Saklig,marknadsneutralochsåfullständiginformationsommöjligtomtillgångenpåelbilaroch laddhybridbilarärviktigatemaniarbetetinomdendelavprojektetsomavserinfrastrukturoch hållbarakommunikationer. Dennaelbilsochladdhybridguideärettledidettaarbete,framtagenavSÖTkommunernasamt Jämtkraft,SundsvallEnergi,TrondheimEnergiochTrønderEnergi.Guidengerenöversiktöverde flestamärkenochmodellersomfinnspådenglobalamarknadenvåren2010,ochmodellersom förväntasblitillgängligainomettår.härkanduhittainformationompriser,räckvidd,laddtider, säkerhet,batteriteknologi,länkarförvidareläsningochmycketannat. Måletmeddennaguideärattdenskakunnafungerasomettuppslagsverkförkommuner,privata ochoffentligaverksamheterochprivatpersonersomövervägerattskaffasigelellerladdhybridbilar, ellersombaravillinformerasigmeromutbudet. Dettaärdenfjärdeupplaganavguiden.Jämförtmedföregåendeupplaga,sompresenteradesi november2009,haretttiotalmodellertillkommitochåtskilligahundratekniskauppgifter reviderats,vilketvisarhursnabbtelbilsmarknadenutvecklas.likafulltärguidensäkerligeninte komplett.vivärdesätterdärförallinformationomfelochbristeriguiden,liksominformationom märkenochmodellersomsaknas. Guidenfinnsnumeraocksåpåengelska. Kontaktpersonerär: GuidenärframtagenavMattiasGoldmann,påuppdragavSØTprojektet.SØTprojektetriktarett varmttacktillmattias,somhargjortettutmärktjobbmeddennesammanställning! SØT,20Mars2010 2

4 Anmärkningar Dennasammanställningfokuserarpådemodellersomfinnspåmarknadenvåren2010eller förväntaslanserasinomettår.hiträknarviocksåsådanasomleasasuttillkunder,menintesådana somenbartfinnsibilföretagetsegentestflotta.renakonceptbilarochprototypersamtbilarsomhar enplaneradmarknadsintroduktionmeränettårframåtitidenharintetagitsmed.endastelbilar ochladdhybriderfinnsmed,intehybridbilarsomintekanladdasfråndetfastaelnätet. Sammanställningenärindeladipersonbilar,transportfordonochmindrefordon,ochdessutom uppdeladpåvilkasomfinnsattköpa/leasa/hyrapådennorskaoch/ellersvenskamarknadenoch vilkasomintegördet.avslutningsvisfinnsettavsnittomkonverteringavbefintligabensinoch hybridbilartilleldrift. Däruppgiftersaknasärdetangettmed,vilketalltsåinteinnebärattegenskapen(t.ex. lastutrymme)saknas.mått,etcäröversattatillgängsemätsättförsverige/norge,mendåen standardförattangeelbilarsräckviddsaknasärendirektjämförelsemellanolikamodellersvårpå dennapunkt.räckviddenvarierarocksåstortmedolikakörmönsterochmedhastigheten.i motorvägshastighetblirräckviddenföreneldrivenbilbetydligtkortareänvidstadskörning.många stoppochaccelerationenminskarocksåräckviddenbetydligt.angivenräckviddskadärförtassom engrovuppskattning. Laddtider Laddtidenpåverkasavströmstyrkan.Deladdtidersomangesärsåvittmöjligtbaseradepå norsk/svenskströmstyrkapå16ampere.därandraströmstyrkoranvänts,angesdetta.ideflestafall finnsladdarensomkananslutastillettvanligtvägguttaginbyggdifordonet,medansnabbladdare generelltärförstoraförattfåplatsinutifordonet.vissasmåfordonkanhaenseparatladdareäven för230v. Vihareftersträvatattfåjämförbarochkomplettinformationomladdtider,försåvälenfassom trefasladdning,fråntomtbatteritill80och100procentavkapaciteten.detärdocklångtifrånalla tillverkaresomangettladdtidernapådettasätt.därladdtidenangespåannatsättframgårdet. Säkerhet VihariförstahandangivetresultatenfrånEuroNCAP:Skrocktester,menflertalettillverkareharinte låtittestasinabilarpådettavis.omfordonetgenomgåttnågotannatkrocktestredovisasdetta,så attdenintresseradekanföljaupptestmetodenochbedömavärdetfördenegnaverksamheten. Fleraavdebilarsomärkonverteradefrånbensindrifttilleldriftuppgeshalåsningsfriabromsar, antisladdsystem,airbagsetc.,mendetärintegivetattalladessafunktionerfungerariden konverteradebilen.frågaspecifiktomdettainnaneventuelltinköpellerleasing. Prisuppgifter FörmodellersomsäljsiNorgeoch/ellerSverigeärprisernasåexaktasommöjligt.Förövriga modellerärprisernaangivnairespektivelandsvaluta,kompletteratmedettavrundatvärdeinkk ochsek,baseratpåofficiellaväxelkurserden10mars2010.dåvalutornafluktuerar,harvianvänt värdenenligtföljande,avrundadetillendecimal: 3

5 1USD=7,50SEK 1Euro=10SEK 1CHF(Schweiz)=6,80SEK 1GBP(Storbritannien)=11,00SEK 1AUS=6,90SEK 100Yen(Japan)=8SEK 1CNY(Kina)=1,10SEK 1ZAR(Sydafrika)=1SEK 1DKK=1,35SEK 1NOK=1,20SEK Samtligaprisuppgifterärindikativaochkanskiljasigfråndeprisertillverkarenellergeneralagenten slutligenanger.prisernainkluderarbatterier,ärinklusivemoms,exklusiveregistreringsavgift,tull ochfraktdärinteannatanges.eventuellamiljörabatterärinteavdragna. Vidareläsning Förattunderlättaopartiskajämförelserharvidärsåärmöjligtangettnågonellernågraexterna, producentoberoendelänkardärmankanläsameromfordonetifråga. 4

6 Innehållsförteckning FÖRORD...2 ANMÄRKNINGAR...3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ELBILAR PÅ DEN NORSKA OCH/ELLER SVENSKA MARKNADEN PERSONBILAR LÄTTA FORDON LASTFORDON LÄTTA LASTFORDON FORDON SOM GÅR, ELLER KOMMER ATT GÅ, ATT KÖPA/LEASA I ANDRA LÄNDER PERSONBILAR LÄTTA FORDON LASTFORDON LÄTTA LASTFORDON KONVERTERINGSKIT

7 1.Elbilarpådennorskaoch/ellersvenskamarknaden 6

8 1.1Personbilar Autoadapt Sverige eller Tillverkas från: 2010 Autoadapt Fiat 500 eldriven Personbil, batteridriven Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift Ja, Sverige Italien/Polen/Sverige Tillverkaren Autoadapt Pris från tillverkare: SEK exkl moms (NOK ) Pris i - Pris i Sittplatser: 4 - SEK exkl moms L 355 cm, B 163 cm, H 149 cm Ca kg Litium 15 kwh 30 kw Laddtid, 230 V: 10 h (10 A) Ej tillgänglig 120 km 120 km/h Originalbilen Fiat 500 har fem stjärnor i Euro-NCAP. Autoadapt har dubbla airbags fram, sidoairbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem. Baserad på Fiat 500, Årets Bil i Europa Tillverkas i Nödinge, med stöd från Fiat, av AutoAdapt och AleLion batteries (en avknoppning från ETC). Max 1000 ex/år för att klara EU:s Small series All European Type Approval. Bilden visar en normal Fiat Autoadapt AB, Åkerivägen 7, S Stenkullen, tel , fax , 7

9 Dong Feng Sverige eller DFM EQ6400 Personbil, batteridriven Minibuss Köpa i Sverige Kina Tillverkas från: 2009 Pris från tillverkare: - Pris i Simson Motor Company AB Pris i Från SEK exkl. moms (NOK ) Sittplatser: 3-6 Bagageutrymme: Laddtid, 230 V: L 380 cm, B 156 cm, H 193 cm kg 800 liter (Combi), 3,2 m³ (Cargo) 525 kg Bly, andra typer som tillval 12 V/150 Ah 6,3 kw, upp till 15 kw 5-8 h Ej tillgängligt km beroende på batterival 90 km/h Ej testad av Euro-NCAP, airbag, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. Finns med åtskilliga olika batterialternativ. Säljs på andra marknader som Sokon E-Power, med delvis andra specifikationer. Italienska Orsetto bygger om bilen för andra marknader. Simson Motor AB, Vagnmakaregatan 12, Göteborg, tel/fax , mobil , 8

10 Ford Sverige eller Tillverkas från: 2011 Pris från tillverkare: - Pris i - Pris i Sittplatser: Ford Tourneo Connect BEV Personbil, batteridriven Konverterad från bensindrift 2011 Storbritannien (Ford) Ford Ej fastställt L 428 cm, B 180 cm, H 181 cm Litium Ej testad av Euro-NCAP. Dubbla airbags fram, låsningsfria bromsar och antisladdsystem troligen antingen standard eller tillval. Smith Electrical Vehicles säljer redan en elversion av Ford Tourneo Connect, se denna. Den säljs inte i Norge/Sverige. Ford Motor Company, Rävebergsvägen, Göteborg, tel , 9

11 Micro-Vett Sverige eller Fiat Doblò Combi Personbil, batteridriven Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift Originalbil: Fiat Doblò (finns både som kombi och skåpbil) Köpa i Norge, veckors leveranstid Italien Tillverkas från: 2008 Pris från tillverkare: - Go-Green Holding, Oslo Pris i Från NOK Pris i Sittplatser: 5 - Bagageutrymme: Från SEK exkl. moms L 425 cm, B 172 cm, H 183 cm 800 liter 475 kg Litium 43 kwh 30 kw kontinuerligt, 60 kw toppeffekt 5-8 h Ej tillgängligt 85/130 km (beroende på batteristorlek) 130 km/h Originalbilen har tre stjärnor i Euro-NCAP, lågt betyg för fotgängarsäkerhet. Säkerhetsutrustning på originalbilen: airbag på förarsidan och låsningsfria bromsar standard, airbag passagerarsida och sidoairbag tillval, antisladdsystem ej tillgängligt. Finns också som tvåsitsig van, se detta avsnitt. Finns också som handikappfordon. pre-selectionne_newteon_ / 34, Via Gambellara, Imola (BO), Italien, tel , fax , Go Green Holding AS, Joesefines gate 2B, 0351 Oslo, Norge, tel , 10

12 Micro-Vett - Sverige eller Fiat Ducato Van, 9-sätes Minibuss, 14-sätes Buss Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift Originalbil: Fiat Ducato Köpa, veckors leveranstid. Italien Tillverkas från: 2009 Pris från tillverkare: Pris i Pris i Go-Green Holding, Oslo Från NOK (Van), NOK (buss) levererad Oslo Från SEK (Van), SEK (buss) exkl. moms Ej klart Ej klart Sittplatser: 3, 6, 9 eller Litium 60 kwh 30 kw kontinuerligt, 60 kw toppeffekt 6-8 h Ej tillgängligt km beroende på batterikapacitet 90 km/h Originalbilen ej testad av Euro-NCAP eftersom lätta lastbilar inte omfattas av Euro-NCAPs tester. Originalbilen har airbags och låsningsfria bromsar som standard, antisladdsystem, passagerar-airbag samt sidokrockkudde och krockgardin tillval. Finns också under avsnittet Lastfordon. 34, Via Gambellara, Imola (BO), Italien, tel , fax , Go Green Holding AS, Joesefines gate 2B, 0351 Oslo, Norge, tel , 11

13 Micro-Vett Sverige eller Fiat Fiorino Combi / Qubo Personbil, batteridriven Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift. Originalbil: Fiat Fiorino Köpa, veckors leveranstid. Italien Tillverkas från: 2008 Pris från tillverkare: - Go-Green Holding, Oslo Pris i Från NOK Pris i Från SEK Sittplatser: 5 - L 386 cm, B 171 cm, H 172 cm 400 kg (Cargo-modellen) Litium LC: 13,8 kwh, HC: 31,1 kwh LC: 9 kw kontinuerligt, 26 kw toppeffekt HC: 30 kw kontinuerligt, 60 kw toppeffekt 8 h Ej tillgängligt LC: 50 km, HC: km, allt enligt EU:s körcykel 101 LC: 75 km/h, HC: 115 km/h Originalbilen ej testad av Euro-NCAP ännu. Originalbilen har airbag på förarsidan och låsningsfria bromsar som standard, passagerar-airbag och sidoairbags som tillval. Antisladdsystem ej tillgängligt. Baserad på skåpbilen Fiat Fiorino, utsedd till Årets Van 2008 (dieselversionen). Finns också som tvåsitsig van, se avsnittet Lastfordon. 34, Via Gambellara, Imola (BO), Italien, tel , fax , Go Green Holding AS, Joesefines gate 2B, 0351 Oslo, Norge, tel , 12

14 Micro-Vett Sverige eller Fiat Scudo Personbil Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift. Originalbil: Fiat Scudo Köpa, veckors leveranstid. Italien Tillverkas från: 2009 Pris från tillverkare: - Pris i Pris i Sittplatser: 5-9 Go-Green Holding, Oslo Green Gemini Swe Ej fastställt Ej fastställt L 481/513 cm, B 190 cm, H 194/198 cm 2 760kg kg Litium-järnfosfat Bly (underhållsfria gel) eller litium Litiumbatterier: 43 kwh 60 kw 8 h Ej tillgängligt 160 km med litiumbatterier 120 km/h Originalbilen ej testad av Euro-NCAP ännu. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem tillgängligt på originalbilen. Svensk och norsk version skiljer sig något åt; svenska har motor och elsystem från Green Gemini Swe. Finns också som tvåsitsig van, se lastfordon , Via Gambellara, Imola (BO), Italien, tel , fax , Go Green Holding AS, Joesefines gate 2B, 0351 Oslo, Norge, tel , Green Gemini Swe, Murmästarvägen 21, Skärholmen, , 13

15 Micro-Vett - Sverige eller Iveco Daily 35 Electric Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift. Originalbil: Iveco Daily Köpa, veckors leveranstid Italien Tillverkas från: 2002 Pris från tillverkare: - Pris i Pris i - Go-Green Holding, Oslo Ej fastställt Sittplatser: 3, 6 eller 9 - L 508 eller 548 cm, B 188 cm, H 226 eller 263 cm Totalvikt inklusive bagage upp till kg Zebra (Högtemperaturs natrium-nickel-klorid-batterier) 34 eller 51 kwh 60 kw 4-8 h Ej tillgängligt 70 respektive 100 km 70 km/h Originalbilen ej testad av Euro-NCAP eftersom lätta lastbilar inte omfattas av Euro-NCAPs tester. Originalbilen har dubbla krockkuddar fram och sidokrockkuddar som standard, låsningsfria bromsar och antisladdsystem som tillval. Baserad på skåpbilen Iveco Daily. Finns även som laddhybridversion med km räckvidd på el, toppfart 50 km/h på el. Finns också under avsnittet Lastfordon. marchandises/iveco_daily_hybride_micro-vett_fourgon_ / 34, Via Gambellara, Imola (BO), Italien, tel , fax , Go Green Holding AS, Joesefines gate 2B, 0351 Oslo, Norge, tel , 14

16 Micro-Vett - Sverige eller Iveco Daily H1/H2/H2L Bi-Fuel Laddhybrid Konvertering från diesel/bensindrift till laddhybrid. Originalbil: Iveco Daily Köpa, veckors leveranstid Italien Tillverkas från: 2005 Generalagent/ importör i Generalagent/ importör i Go-Green Holding, Oslo Pris från tillverkare: Från Pris i Från NOK exkl. moms (gäller Daily Chassie) (SEK ) Pris i - Sittplatser: 3, 6- eller 9. Skolbuss: 20 Bagageutrymme: - L 508 eller 548 cm, B 188 cm, H 226 eller 263 cm Totalvikt upp till kg 7,3-10,2 m³ (skåpversionen) Bly eller litium (litiumbatterier i två storlekar) Bly: 10,4 kwh, Litium: 28 resp. 35 kwh 20 kw 5-8 h Ej tillgängligt 30 km (Bly), 45 km (Litium), 90 km (Litium) 50 km/h i elektrisk drift, 150+ km/h i dieseldrift Originalbilen ej testad av Euro-NCAP eftersom lätta lastbilar inte omfattas av Euro-NCAPs tester. Originalbilen har dubbla krockkuddar fram och sidokrockkuddar som standard, låsningsfria bromsar och antisladdsystem som tillval. Finns även som ren batteriversion med upp till 100 km räckvidd och topphastighet på 60 km/h. Finns också under avsnittet Lastfordon. marchandises/iveco_daily_hybride_micro-vett_fourgon_ / 34, Via Gambellara, Imola (BO), Italien, tel , fax , Go Green Holding AS, Joesefines gate 2B, 0351 Oslo, Norge, tel , 15

17 Micro-Vett Sverige eller Piaggio Porter, Porter Cargo, Porter Fontana, Porter pick-up Personbil, batteridriven Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift Originalbil: Piaggio Porter Köpa, veckors leveranstid. Italien Tillverkas från: 1995 Pris från tillverkare: - Go-Green Holding, Oslo Pris i Från NOK exkl. moms (SEK ) Pris i - Sittplatser: 4 eller 6 - Bagageutrymme: L 337 cm, B 140 cm, H 187 cm (pick-up 173 cm) L (skåpbil) Med blybatteri: 470 kg, med litiumbatteri 500 kg (avser pick-up) Bly eller litium 14x6V (180 Ah) eller 24x3,6 V eller 30x3,6 V (200 Ah) 9 kw 5-8 h 2,45 h till 80 % Med blybatteri: 70 km, med litiumbatteri: 150 km (stadstrafik) Med blybatteri: 60 km/h, med litiumbatteri 70 km/h Ej testad av Euro-NCAP. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. Baserad på Piaggio Porter. Finns även som pick-up, mini-sopbil och minibuss. Finns också under avsnittet Lastfordon. Tillverkningen avslutad 2009 men nya bilar finns ännu att tillgå. e_-_4_places_ / 34, Via Gambellara, Imola (BO), Italien, tel , fax , Go Green Holding AS, Joesefines gate 2B, 0351 Oslo, Norge, tel , 16

18 Mitsubishi imiev Testplatser: Testas bl.a. i Tokyo sedan flera år och på Island sedan hösten 2008 Sverige eller Personbil Testfordon på väg in i serieproduktion Hösten 2010 Japan Tillverkas från: 2009 (Mitsubishi) (SC Auto Sweden AB) Pris från tillverkare: USD i Japan (NOK , SEK ) Pris i - Pris i - Sittplatser: 4 - L 340 cm, B 148 cm, H 160 cm kg Litium 16 kwh 47 kw 7 h (16 A) 30 min till 80 % av kapacitet med särskild laddare 160 km i Eco-läge (22 kwh motoreffekt) 130 km/h Ej testad av Euro-NCAP eller motsvarande då originalmodellen i inte säljs i Europa. Dubbla airbags fram och låsningsfria bromsar standard. Antisladdsystem på bilarna för Europa. Visad och provkörd av media i Sverige våren Säljs i Japan, 2010 i Europa. Mitsubishi har öppnat väntelista i Sverige, flera hundra beställda. Bakhjulsdriven. Batterier garanteras i tio år/ mil ex byggdes 2009, ex planeras html SC Auto Sweden AB, box 324, Sollentuna, tel , fax , 17

19 Tata Sverige eller Indica Vista Electric Personbil, batteridriven Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift. Originalbil: Tata Indica 2010 Tillverkas från: 2009 Pris från tillverkare: - Indien/Norge Miljobil Grenland Pris i NOK inkl batterier (SEK ) Pris i - Sittplatser: 4 Bagageutrymme: L 380 cm, B 170 cm, H 149 cm kg, varav batterier 240 kg 200 L Ca 300 kg Litium-polymer 26,5 kwh 55 kw 8 h (6,5 h till 80 %), 1-fas, maximalt 13,5 A Ej tillgängligt 200 km 110 km/h Ej testad av Euro-NCAP. Dubbla airbags fram och låsningsfria bromsar standard. Antisladdsystem ej tillgängligt. Utvecklad med Norwegian Miljobil Grenland AS. Cirka bilar/år ska göras från år Eldriven version av Tata Nano planeras för Tata Motors, Bombay House, 24 Homi Mody Street, Mumbai , Indien, tel , Miljøbil Grenland AS, Bygg 114 Herøya Industripark, N-3908 Porsgrunn, Norge, tel , fax , 18

20 Think Sverige eller City Personbil Fabrikstillverkad batteribil Köpa Tillverkas från: 2008 Norge/Finland Tillverkaren Pris från tillverkare: NOK Pris i NOK Pris i Sittplatser: 2 SEK inkl moms L 314 cm, B 166 cm, H 160 cm kg 284 kg Zebra (högtemperaturs natrium-nickel-klorid-batteri) eller litium Zebra: 28,3 kwh, litiumkapacitet ej angiven 17 kw, max effekt 30 kw 13 h (14 A), 9,5 h till 80 % (14 A) Ej tillgängligt Med zebrabatteri: 180 km (ECE-R101), något kortare med litiumbatteri. 100 km/h Ej testad av Euro-NCAP ännu. Krocktestad av tillverkaren i samarbete med Ford. Dubbla airbags fram, låsningsfria bromsar standard, antisladdsystem ej tillgängligt Finns i ett antal svenska kommuner genom Elforsks projekt. Mot merkostnad med litet baksäte med plats för två). Tillverkas sedan hösten 2009 i Finland. Think har aviserat en större modell för ca Think, Bogstadfeltet, N-1930 Aurskog, Norge, tel , fax , 19

21 1.2Lättafordon Buddy Sverige eller Buddy Classic Fyrhjulig motorcykel (får framföras på A- eller B-körkort) Fabrikstillverkad batteribil Köpa, leveranstid från lager 2 veckor. Vid specialfärg etc. är leveranstiden 2 månader. Norge Tillverkas från: 1991 Tillverkaren Elbilnorge Pris från tillverkare: Basis NOK (SEK ) Pluss NOK (SEK ) Cab NOK (SEK ) Priset är inkl. batterier (NOK ), exkl. moms, registrering och frakt Pris i Pris i - Sittplatser: 3 Bagageutrymme: Se ovan L 244 cm, B 143 cm, H 144 cm 795 kg 150 liter 150 kg Bly, litium- och NiMH-batterier tillgängliga i slutet av V, 182 Ah 13 kw 6-8 h Ej tillgängligt km 80 km/h Ej testad av Euro-NCAP då Euro-NCAPs tester inte omfattar motorcyklar. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. Har tidigare tillverkats i Danmark under namnet Kewet. Har tidigare sålts i Sverige. Blybatterierna anges hålla två till fem år eller mil. Tillverkning upphörde hösten 2009 men nya bilar finns fortsatt att tillgå våren Elbil Norge, Spireaveien 6, N-0580 Oslo, Norge, tel , fax , 20

22 Buddy Sverige eller Buddy (Basic, Plus, Premium) eller Metrobuddy Fyrhjulig motorcykel (får framföras på A- eller B-körkort) Fabrikstillverkad batteribil Köpa från december 2009 Norge Tillverkas från: 2009 Tillverkaren Elbilnorge Pris från tillverkare: Basic: NOK (SEK ) Plus: NOK (SEK ) Premium: (SEK ) Priserna inkluderar blybatterier, NiMH+ NKK (SEK ) Pris i Pris i - Sittplatser: 3 Bagageutrymme: Se ovan L 243 cm, B 150 cm, H 147 cm 720/830 kg 150 liter 185 kg Bly eller NiMH 72 V, 182 Ah, NiMH 14,4 kwh 13 kw Bly: 6-8 h, NiMH: 8-10 h Ej tillgängligt Bly: 80 km, NiMH: 120 km 80 km/h Ej testad av Euro-NCAP då Euro-NCAPs tester inte omfattar motorcyklar. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. En utveckling av Buddy Classic, som slutade produceras hösten 2009 efter totalt 700 ex. Planerad tillverkning 5000 ex Elbil Norge, Spireaveien 6, N-0580 Oslo, Norge, tel , fax , 21

23 City-El Sverige eller Tillverkas från: City-El FactFour Kan registreras som trehjulig motorcykel eller EU-moped. I Norge även som lätt motorcykel. Fabrikstillverkad batteribil Köpa, med omgående leverans från lager eller 8 veckors väntetid från fabrik. Tyskland 1987 (Danmark) Pris från tillverkare: exklusive batterier (NOK , SEK ), batterier (NOK , SEK ) Pris i - Pris i Sittplatser: Från DKK inkl. moms, via danska importören (SEK ), exkl. batterier. Batterier DKK (SEK ) 1, bakvänt barnsäte som tillbehör L 274 cm, B 106 cm, H 126 cm kg (inkl batterier) 120 kg Litium 3x100 Ah eller 4x80 Ah 4,5 kw 10 h 1,5 h 100 km km/h, beroende på version Ej testad av Euro-NCAP eftersom det är en motorcykel eller EU-moped och därmed inte omfattas av Euro-NCAPs tester. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. Krockprov utförda av tillverkaren. Tillverkades tidigare i Danmark, såldes tidigare under namnet Mini-El byggda. Finns som täckt och öppen. Trehjulig. Batteriet anges hålla km, 6-8 år Citycom AG, Industriestr 5-9, D Aub, tel , fax CITYEL ApS, tel , fax , (Palle Beiskjær ansvarar för import till Norge och Sverige) 22

24 GEM - Global Electric Motorcars Sverige eller Tillverkas från: - Pris från tillverkare: - Pris i - GEM e2, e4, es, el, elxd Kan registreras som moped, MC eller motorredskap Fabrikstillverkad batteribil Köpa, leveranstid 3-12 veckor, beroende på lagerstatus och utrustning USA/Frankrike Rumec Service Pris i SEK moms (NOK ) Sittplatser: 4 (finns även som 2- och 6-sitsig) L 325 cm, B 139 cm, H 178 cm 585 kg 413 kg Bly, underhållsfria 6x12V 4 kw kontinuerligt, 9 kw maxeffekt 6-8 h 1 h 45 km 43 km/h Är ett långsamtgående fordon, omfattas inte av Euro-NCAPs tester. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. Även som 2 och 6-sitsig, även med kort och långt flak. Ägt av Daimler, byggs i Frankrike av Matra. Mest sålda elbil i USA. Finns även under Lastfordon. Global Electric Motorcars, th Street N, Suite 2, Fargo, ND 58102, USA, tel Rumec Service, Weda, Märsta, Sverige, tel , fax , 23

25 Maranello Sverige eller Tillverkas från: 2008 Pris från tillverkare: - SCE Star, SCE Superstar EU-moped Fabrikstillverkad batteribil Köpa, ingen uppgift om leveranstid Indien/Norge LCar AS Pris i Star NOK Superstar NOK (SEK resp ) Pris i - Sittplatser: L 264 cm, B 150 cm, H 167 cm Bly 4 kw 8 h Ej tillgängligt km 45 km/h Klassas som EU-moped och omfattas därmed inte av Euro-NCAPs tester. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. Finns också som laddhybrid, med räckvidd 40 km på el och 360 km på bensin. Säljs i Storbritannien som Sakura Maranello 4. electric-cars/ Effedi Automotive Group, SS 113 km 281, 900, Carini (PA), Italien, LCar, Sandoyav 27b, N-3950 Porsgrunn, tel , fax , 24

26 Mega Sverige eller Tillverkas från: 2007 Mega City +, e-city Professional EU-moped eller fyrhjulig motorcykel Fabrikstillverkad batteribil - Frankrike/Storbritannien ImportInvest i Danderyd AB Pris från tillverkare: I Storbritannien: ECity Pro GBP (NOK , SEK ) City GBP (NOK , SEK ) Pris i - Pris i SEK exkl moms, Professional SEK exkl moms Sittplatser: 2 eller 2+2 (litet baksäte mot merkostnad GBP 500, NOK 4 500, SEK 5 500) Bagageutrymme: L 296 cm, B 147 cm, H 149 cm 750 kg 110/900 L 275 kg Bly, underhållsfria 10,1 kwh, 48 V 8 kw (13 kw toppeffekt) 5-6 h (8 A, 220 V, 1-fas eller 1,5 A, 220 V 3-fas), 4-5 h 0-80 % Ej tillgängligt 65 km (blandad körning), 80 km (stadstrafik), 110 km (jämn fart 30 km/h) 64 km/h Ej testad av Euro-NCAP eftersom då de inte omfattar motorcyklar. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. Två års garanti för alla delar inklusive batterier. Service en gång per år eller var 5 000:e km. Finns även som skåpbil (se denna). MC-registrerad Nice får lasta mer än EU-mopedregistrerad, i övrigt samma. Brittiska Nice köptes nyligen av franska Aixam. Aixam Mega, 56 Route de Pugny BP 112, Aix-Les-Bains Cedex, Frankrike, tel , fax , ImportInvest i Danderyd AB, Enebybergsvägen 16, Danderyd, tel , fax , 25

27 Melex Sverige eller Tillverkas från: - Pris från tillverkare: - Pris i - Melex (flertal olika utformningar för person- och godstransport) Motorredskap klass 2, EU-moped eller terrängfordon. Fabrikstillverkad batteribil Köpa, leveranstid 2 veckor till 3 månader beroende på utrustning. Polen Nomaco AB, Halmstad, Sverige (Nomaco AB, Halmstad, Sverige) Pris i SEK exkl. moms (NOK ) Sittplatser: 2-4 Bagageutrymme: - L cm, B cm (beror på modell och utrustning) kg (Flak eller skåp enligt önskemål) kg (beror på modell och utrustning) Bly, alternativt gel eller AGM 6,9-11,8 kwh 2,1-4 kw 6-8 h Ej tillgängligt km km/h beroende på version Ej testad av Euro-NCAP eftersom det är ett motorredskap, EU-moped eller terrängfordon och därmed inte omfattas av Euro-NCAPs tester Sveriges mest sålda elbil. Kan fås i många olika utformningar och utrustningsnivåer med bl.a. tippflak och släpvagn. Finns även under Lastfordon Nomaco AB, Box 7048, Halmstad, tel , fax , 26

Elbil- och laddhybridguide

Elbil- och laddhybridguide Elbil och laddhybridguide Oktober 2009 www.greenhighway.nu EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden en grön transportkorridor längs ett förnybart energibälte Kartanvisarbefintligaochplaneradeladdstationerochbefintligatankställenföretanol,biogasochRME

Läs mer

Elbil och laddhybridguide

Elbil och laddhybridguide Elbil och laddhybridguide Elbil och laddhybridguide April 2009 April 2009 www.greenhighway.nu www.greenhighway.nu EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska

Läs mer

Elbil- och laddhybridguide

Elbil- och laddhybridguide Elbil- och laddhybridguide November 2010 5:e upplagan www.greenhighway.nu Trondheim Stjørdal Meråker Storlien Åre Järpen Krokom Östersund Symbolförklaring Biogas-pump Brunflo Gällö E85 Etanol Bräcke Laddstation

Läs mer

Elbil- och laddhybridguide

Elbil- och laddhybridguide Elbil- och laddhybridguide SEPTEMBER 2011-6:e Upplagan www.greenhighway.nu EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Förord SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim är

Läs mer

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu Här hittar du de bilar som du kan gå in i en bilaffär och beställa nu. Vi har inte tagit med fordon som klassas som mopeder, arbetsredskap eller fyrhjuliga motorcyklar.

Läs mer

Elbil- och laddhybridguide 2008 2009

Elbil- och laddhybridguide 2008 2009 Elbil- och laddhybridguide 2008 2009 SØT et samspill mellom Sundsvall, Østersund og Trondheim EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Förord SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

Elbil- och laddhybridguide

Elbil- och laddhybridguide Elbil- och laddhybridguide JUNI 2012-7:e upplagan www.greenhighway.nu Partners Logotyp EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Partners 1. 2. logotypen finns i två grundutföranden: 1.

Läs mer

Elbil- och laddhybridguide

Elbil- och laddhybridguide Elbil och laddhybridguide April 2009 www.greenhighway.nu EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Förord SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim är ett projekt som genom

Läs mer

GUIDE. Elbils- och laddhybridguide. September 2013 8:e upplagan. Ladda hem guiden från www.greenhighway.nu. Partners. Logotyp

GUIDE. Elbils- och laddhybridguide. September 2013 8:e upplagan. Ladda hem guiden från www.greenhighway.nu. Partners. Logotyp September 2013 8:e upplagan GUIDE Elbils- och laddhybridguide 2013 Ladda hem guiden från www.greenhighway.nu EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Logotyp Partners 1. 2. logotypen finns

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

Bil upphandling Kravspecifikation

Bil upphandling Kravspecifikation 1.1 Kravspecifikation För att en anbudsgivare ska gå vidare till utvärderingen måste samtliga ska- krav under rubriken 1.2.1 1.2.2. vara uppfyllda. Vidare måste anbudsgivaren för den specifika produktgruppen

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Nybilspriser för lätta lastbilar

Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar Årsmodell 1992 Kod Bilmärke/-modell Nybilspris DAIHATSU 92DA222 Feroza Soft top lastbil 115 000 FORD (Tyskland) 92FO222 Courier Skåp 88 000 92FO222 Escort Express skåp

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer 2 MÅL för Elbilsupphandlingen Tillsammans med andra

Läs mer

El framtiden för transportsektorn

El framtiden för transportsektorn El framtiden för transportsektorn Marie Fossum, Fortum Örebro, 12 May 2009 1 Fordonsrelaterade utsläpp ökar Antalet bilar i världen växer stadigt. samtidigt ökar utsläppen från transportsektorn kraftigt

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar?

Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Volvo Personvagnar Var står vi gällande gasbilar? Peter Algurén Produkt- och hlanseringschef Volvo Cars Sweden Page 1 Varför slutade vi med gasbilar 2007? Efterfrågan globalt på gasbilar i Volvos segment

Läs mer

ELDRIVNA ARBETSFORDON

ELDRIVNA ARBETSFORDON HELT ENLIGT ERA BEHOV 100% DESIGNAD OCH TILLVERKAD I SPANIEN KORT OM COMARTH COMARTH eldrivna arbetsfordon tillverkas i Spanien och har sitt ursprung i att designa och tillverka sportbilar. COMARTH har

Läs mer

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer

Läs mer

Laddhybrider och elfordon framtidens miljöfordon. Stefan Montin Elforsk Svenska elföretagens forskningsbolag

Laddhybrider och elfordon framtidens miljöfordon. Stefan Montin Elforsk Svenska elföretagens forskningsbolag Laddhybrider och elfordon framtidens miljöfordon Stefan Montin Elforsk Svenska elföretagens forskningsbolag Vad är en laddhybrid (plug-in elhybrid - PHEV) Fordon med en kombination av förbränningsmotor

Läs mer

ZoomUphill har en teknisk, unik konstruktion:

ZoomUphill har en teknisk, unik konstruktion: SPECIFIKATION Nytt svensk elfordon ger revolutionerande köregenskaper i terräng Zoomcamps vision är att alla skall ha rätt till det som erbjuds i samhället. Många människor är idag avskärmade från många

Läs mer

Be Sun. www.ligierprofessional.se

Be Sun. www.ligierprofessional.se Be Sun www.ligierprofessional.se Be Sun L1 BE SUN L1 ELEKTRISK REGISTRERINGSTYP EU-MOPED Toppfart 45 km/h Räckvidd 50-100 km* Antal sittplatser 2 Motortyp AC Motoreffekt 4 KW Transmission Automatisk (F,N,R)

Läs mer

1.0 Krav på fordon. 2.0 Utrustning. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 2.1. Krav 2.2. Krav 2.3. Krav 2.4 1/6

1.0 Krav på fordon. 2.0 Utrustning. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 2.1. Krav 2.2. Krav 2.3. Krav 2.4 1/6 Upphandlande myndighet Gislaveds kommun Upphandlingens namn Elbil till Gislaveds kommun E12-104-61 Anbudslämnare Auto 7H i Borås AB Sista anbudsdag 2012-04-13 Inlämnat 2012-04-13 Öppnat 2012-04-16 1.0

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

På elbilsfronten mycket nytt

På elbilsfronten mycket nytt På elbilsfronten mycket nytt Green Highways utsände Mattias Goldmann rapporterar om de viktigaste el- och laddhybridsnyheterna från bilsalongen i Genève, märke för märke. Audi Audi premiärvisar sin nya

Läs mer

Thule Professional Köphjälp Heavy-Duty Lasthållare 2009

Thule Professional Köphjälp Heavy-Duty Lasthållare 2009 Thule Professional Köphjälp Heavy-Duty Lasthållare 2009 En mångsidig plattform för tuffa uppdrag Thule Professional är ett helintegrerat system, som du snabbt och enkelt skräddarsyr efter dina behov och

Läs mer

Elbil Fiat 500 E, Arbetsfordon Nimbell Trigo, elcykeln EcoRide, batteridriven trimmer, el scooter. www.etcab.se 2012-05-09 Carl Johan Rydh

Elbil Fiat 500 E, Arbetsfordon Nimbell Trigo, elcykeln EcoRide, batteridriven trimmer, el scooter. www.etcab.se 2012-05-09 Carl Johan Rydh Program onsdagen den 9 maj 2012 kl 10:00-15:00 10:00 Introduktion, Göran Johansson och Carl Johan Rydh, ETC AB 10:05 Batterimarknaden, Robert Aronsson, ETC AB 10:15 Lagar och standarder för batteridrivna

Läs mer

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02

Information. Nyregistreringar under april 2002. Till Pressen 2002-05-02 Information Till Pressen 2002-05-02 Nyregistreringar under april 2002 Under april registrerades enligt BIL Sweden 24 311 nya personbilar vilket är en ökning med 5,8 % jämfört med samma månad förra året.

Läs mer

Oktober 2006. Elrullstolen som som förvandlas till till ett ett framsäte UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ

Oktober 2006. Elrullstolen som som förvandlas till till ett ett framsäte UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ Oktober 2006 Elrullstolen som som förvandlas till till ett ett framsäte i din i din bil bil UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ Elrullstolen som förvandlas till ett framsäte i din bil Nu kan Du som kör elrullstol

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende upphandling av ren elbil eller laddhybrid till Mariehamns stads socialförvaltning

Anbudsförfrågan avseende upphandling av ren elbil eller laddhybrid till Mariehamns stads socialförvaltning Social service Tel: +358 (0) 18 5310 Mottagare: Handläggare: Er ref.: Datum: 21.12.2015 Kravspecifikation Anbudsförfrågan avseende upphandling av ren elbil eller laddhybrid till s socialförvaltning Innehåll

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad

Riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad 2011-06-29 Riktlinjer för miljö- och trafikskrav i upphandlingar av lätta fordon i Mölndals stad Syfte Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen för de av kommunfullmäktige antagna miljömålen

Läs mer

Thule Professional Heavy-Duty Lasthållare 2011

Thule Professional Heavy-Duty Lasthållare 2011 Thule Professional Heavy-Duty Lasthållare 2011 002 Din flexibla plattform för tunga uppdrag Thule Professional är ett helt integrerat system, så det går snabbt och lätt att anpassa det till dina krav och

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

LS-UPP11-009 LS-FM011-027

LS-UPP11-009 LS-FM011-027 Liten Mellanbil Sedan/Kombi - Krav Anbudsgivare 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 2E 2F Leverantör: Avis Avis Avis Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Fabrikat: KIA Ceed Toyota Auris Hyundai i30 BMW 118d Citroen C4 Ford

Läs mer

Ramavtal för tjänstefordon

Ramavtal för tjänstefordon Ramavtal för tjänstefordon Ramavtalet Löper fr.o.m. 2015-11-01 i 24 månader. SIC kan förlänga i upp till 24 månader. 3 delområden, ramavtal tecknade per delområde 8 fordonsklasser Totalt 13 leverantörer

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT...

FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 5 2 TIDIGARE BEHANDLING INOM RIKSDAGEN... 6 3 ATT TA KÖRKORT... 7 4 AKTÖRER OCH VÄNTETIDER FÖR FÖRARPROV... 12 4.1 FÖRDELNING AV

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

PEUGEOT PARTNER BOXLINE

PEUGEOT PARTNER BOXLINE 2012-02-09 PEUGEOT PARTNER BOXLINE MOTOR 1,6 HDi MOTOR, VÄXELLÅDA & STYRNING Cylindervolym (cm³) 1 560 Maxeffekt kw EEC (hk DIN) 66 / (90) Vid varvtal (v/min) 4 000 Max vridmoment Nm CEE vid v/min 215

Läs mer

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING DAGS FÖR LADDNING Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER VAR 4:E BIL, LADDBAR! 1

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com

För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com För mer information kontakta: Carina Prodenius Wihlborg 040-38 07 08, 0736-99 07 08, carina.prodenius@honda-eu.com Affärsnytt från Honda Nummer 40. December 2005 - januari 2006 1. Nytt Europarekord för

Läs mer

Elbilsupphandlingen granskad

Elbilsupphandlingen granskad Elbilsupphandlingen granskad Riktlinjer för offentlig sektor som vill kunna välja marknadens bästa elbilar och laddhybrider Gröna Bilister Augusti 2012 Inledning: Välj bästa elbil utan skygglappar Gröna

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

framhåller att den vanliga förbränningsmotorn

framhåller att den vanliga förbränningsmotorn Alla talar om elbilar I STORT SETT ALLA BIL- TILLVERKARE LiGGER i STARTGROPARNA FÖR ATT LANSERA ELBILAR PÅ MARKNADEN TROTS ATT BATTERIFRÅGAN ÄR LÅNGT IFRÅN LÖST. RÄkNA inte MED EN SNABB ÖVERGÅNG TILL EL-

Läs mer

KOMBI-8. Produktfakta

KOMBI-8. Produktfakta KOMBI-8 Produktfakta MODELLPROGRAM MOTOR DRIVMEDEL VÄXELLÅDA UTRUSTNINGSNIVÅ LAGERFÖRD 2.5 CRDi (136 hk) Diesel Manuell 6-vxl Select Ja 2.5 CRDi (136 hk) Diesel Manuell 6-vxl Comfort Ja 2.5 CRDi (170 hk)

Läs mer

El i transportsektorn

El i transportsektorn El i transportsektorn Översikt av utvecklingen och trenderna på marknaden för laddbilar Stockholm 13 mars 2009 Fortum ett ledande energiföretag i Norden Fokus på Norden, Ryssland och området runt Östersjön

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se 4 Lennart Östblom www.kommunanalys.se Utredningar Enkäter Analyser Rapporter i text och grafik Information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Elbilar och laddinfrastruktur Förbränningsmotorn betraktades

Läs mer

Frankfurtmässan: Upp till bevis för elbilarna

Frankfurtmässan: Upp till bevis för elbilarna Frankfurtmässan: Upp till bevis för elbilarna Årets upplaga av världens största bilsalong var säljstart för en rad elbilar och första smygtitt på nästa generations avgasfria bilar. Här får du godbitarna!

Läs mer

Gasfordonsguiden Bussar och lastfordon. Juni 2016

Gasfordonsguiden Bussar och lastfordon. Juni 2016 Gasfordonsguiden Bussar och lastfordon Juni 2016 Förord Gasfordonsguiden bussar och lastfordon är framtagen av Green Highway, en gemensam ambition om en fossilbränslefri tranportkorridor mellan kommunerna

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen

Information. Nyregistreringar under januari Till Pressen Information Till Pressen 2002-02-01 Nyregistreringar under januari 2002 Under januari registrerades enligt BIL Sweden 16 293 nya personbilar vilket är en minskning med 2 % jämfört med samma månad förra

Läs mer

Husbil 2015. Gjelder fra 1.1-2015. Prislista och teknisk data

Husbil 2015. Gjelder fra 1.1-2015. Prislista och teknisk data Husbil 2015 Gjelder fra 1.1-2015 Prislista och teknisk data Grundpriser Solifer Action husbil Solifer Action A 723 Solifer Action A 726 Solifer Action T 693 Solifer Action T 738 Solifer Action T 742 Solifer

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Lägesrapport Elbilsupphandlingen

Lägesrapport Elbilsupphandlingen MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-17 Handläggare: Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-12 P. 17 Förvaltningens förslag till

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin

Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin 1 Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin Postadress/ besöksadress: Lennartsfors 1 672 92 Årjäng Tlf. +46 573 392 20 Fax. +46 573 300 35 info@norsjo.com www.norsjo.com 2 Försäljningsvillkor

Läs mer

Växjö Tabell 1

Växjö Tabell 1 I fordonsunderlaget ingår både kommuners och landstings filialer och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På www.miljofordonsdiagnos.se visas endast resultat för de organisationer

Läs mer

Dyna Produktinformation

Dyna Produktinformation Dyna Produktinformation www.toyota.se DYNA SVARET PÅ DINA LOGISTISKA UTMANINGAR Toyota Dyna är den flexibla och kostnadseffektiva lösningen på dina transportbehov. Den förenar låga driftkostnader och hög

Läs mer

Sverige får inte missa elbilarna

Sverige får inte missa elbilarna Sverige får inte missa elbilarna Agenda Bilen är här för att stanna hur löser vi utsläppen? Bokslut Elbilsvision 2030 Många olika samarbeten Elbilarna står inför sitt kommersiella genombrott Program för

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar 2005-12-01 Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i november med 4,0 % jämfört med samma månad förra året till 24 617 bilar. Hittills i år, januari-november, har försäljningen

Läs mer

ett mycket starkt bilår

ett mycket starkt bilår 2008-01-02 2007 - ett mycket starkt bilår 306 000 nya personbilar - femte bästa året någonsin Rekord för lastbilsregistreringarna Rekord för dieselbilsregistreringarna Rekordhög dieselandel i december

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

Vattenfall & Stockholms Stad. 12. April 2010

Vattenfall & Stockholms Stad. 12. April 2010 Vattenfall & Stockholms Stad 12. April 2010 PEUGEOT MOTION & EMOTION Teknologi HDI og FAP Elmobilitet e-hdi HDi HYbrid4 Plug-in HDi Hybrid Upplevelse Design Körglädje Telematik Peugeots återförsäljare

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

De rabattsatser som redovisas för grundbil och tilläggsutrustning skall gälla fasta under hela avtalsperioden.

De rabattsatser som redovisas för grundbil och tilläggsutrustning skall gälla fasta under hela avtalsperioden. Bilaga 8 PRISBILAGA FORDON 2009 (en bilaga per bilmodell) Samtliga priser skall anges i SEK och vara exklusive moms. Ange nedan begärda priser och rabattsatser på grundmodellen samt om den specificerade

Läs mer

Versioner. Bensin: Thema Executive 3.6 V6 AT8. Diesel: Thema Executive 3.0 V6 Multi-Jet AT5

Versioner. Bensin: Thema Executive 3.6 V6 AT8. Diesel: Thema Executive 3.0 V6 Multi-Jet AT5 Standardutrustning Tillval Tekniska specifikationer Modellprogram Versioner Bensin: Thema Executive 3.6 V6 AT8 Diesel: Thema Executive 3.0 V6 Multi-Jet AT5 20 TUMs aluminiumfälgar STD Excecutive Exteriör

Läs mer

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg 2009-02-04 P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg Göteborg ger p-subventioner till personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller stadens definition av miljöfordon och övriga krav för användandet.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Motormännens Nybilsenkät 2004

Motormännens Nybilsenkät 2004 Hur nöjd är Du med din nya bil? Märke & Modell Betyg Betyg föregående år Toyota Yaris 212 9,40 9,38 Volvo XC90 165 9,40 9,10 Mercedes C-klass 214 9,25 9,33 BMW 3-serien 282 9,22 9,44 Toyota Corolla 788

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 169,0 1810,0 2280,0 1800,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 169,0 1810,0 2280,0 1800,0 FAKTA M BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Volvo V60 YV1FW8756D11****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

ELBILAR....och andra typer av fordon...

ELBILAR....och andra typer av fordon... ELBILAR...och andra typer av fordon... Tekniken är inte mogen Det finns ingen efterfrågan Elbilar är opraktiska och långsamma Batterier 250 Volt 180 Ah 45 kwh Prestanda 180 kw (250 hästar) >300 Nm ~20

Läs mer

Bedömning av amatörbyggt fordon, ombyggt fordon, ändrat fordon samt uppbyggt fordon

Bedömning av amatörbyggt fordon, ombyggt fordon, ändrat fordon samt uppbyggt fordon Bedömning av amatörbyggt fordon, ombyggt fordon, ändrat fordon samt uppbyggt fordon version 20140522 Denna PM är framtaget som resultat av fordonshobbymötena mellan Transportstyrelsen, Motorhistoriska

Läs mer

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2004-07-01 Ökad bilförsäljning i juni Nybilsförsäljningen ökade i juni med 10,7 % jämfört med samma månad förra året till 27 179 bilar. Trots den starka juniförsäljningen är det ackumulerade

Läs mer

Biogas som drivmedel Östersund

Biogas som drivmedel Östersund Biogas som drivmedel Östersund Kommunens klimatmål i Agenda 21 och i miljöledningssystem 75% av kommunförvaltningens fordon och motorredskap ska vara anpassade för och drivas med förnyelsebara bränslen..

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras?

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Per Kågeson IVA Vägval El 2015-04-14 Innebörden av elektrifiering Energiåtgången i fordonet reduceras med 50-75 % jämfört med en konventionell

Läs mer

Utmaningar och mo jligheter med Green Highway. jakob.lagercrantz@equest.se

Utmaningar och mo jligheter med Green Highway. jakob.lagercrantz@equest.se Utmaningar och mo jligheter med Green Highway jakob.lagercrantz@equest.se Det går att förändra beteenden! 10 år Privata initiativ Bröt tidigare stabila vanor Förändrade ett land Från kyst till kust Green

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo.

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo. Pressmeddelande 2004-08-02 Minskad bilförsäljning i juli Nybilsförsäljningen minskade i juli med 8,1 % jämfört med samma månad förra året, till 16 703 personbilar. Hittills i år har försäljningen minskat

Läs mer

Totala registreringar

Totala registreringar Totala registreringar apr-15 19,8% 1 VOLKSWAGEN 1 475 1 234 19,5% 241 34,9% 35,0% -0,1% 2 FORD 712 284 150,7% 428 16,8% 8,0% 8,8% 3 RENAULT 413 429-3,7% -16 9,8% 12,2% -2,4% 4 MERCEDES BENZ 342 271 26,2%

Läs mer

Totala registreringar

Totala registreringar Totala registreringar YTD sep-15 7,7% 1 VOLKSWAGEN 9 816 9 555 2,7% 261 30,7% 32,2% -1,5% 2 FORD 4 913 3 756 30,8% 1 157 15,4% 12,7% 2,7% 3 RENAULT 3 535 3 410 3,7% 125 11,1% 11,5% -0,4% 4 MERCEDES BENZ

Läs mer