Elbil- och laddhybridguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elbil- och laddhybridguide"

Transkript

1 Elbil- och laddhybridguide April EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

2 engrønntransportkorridorlangsetfornybartenergibelte GreenHighwayknyttersammenNorskehavetmedBottenhavet frakysttilkyst.detrebyene Sundsvall,ØstersundogTrondheimsamarbeidermedenrekkeoffentligeogprivatevirksomheterfor åskapeengrønntransportkorridorher,påtversavskandinavia.klimaogmiljøspørsmålstårsentralt iarbeidet. GreenHighway:Miljøvennligutvikling,innovasjonogturismeiengrønnkorridormellom BottenhavetogNorskehavet Omfattendeutviklingoginnfasingavmiljøvennligetransportsystemog løsningersom baserespåfornybarenergifravannogvindkraftogbioenergiietsamvirkemellom offentligeogprivateaktører GreenHighwayregionensstorenaturverdierogattraksjonerfårenbrukervennligog bærekraftiginnpakningsomogsåstimulererinternasjonalturisme BetydeligFoUvirksomhet,industrielletableringogteknologiutviklingiregionenknyttettil transportsystemerogenergiproduksjon GreenHighwaygjennomførerendringersomandrebaresnakkerom;gjennomSØT samarbeidet,politiskengasjement,omfattendesamarbeidmellomoffentligeogprivate virksomheterogpraktiskhandlekraft

3 Förord SÖT ettsamspelmellansundsvall,östersundochtrondheimärettprojektsomgenomsamarbete inominfrastrukturochhållbarakommunikationer,kunskapochkompetenssamtkulturoch upplevelsenäringsyftartillattstärkasötkommunernaochbidratillutvecklingiregionen.projektet pågårunderperioden Saklig,marknadsneutralochsåfullständiginformationsommöjligtomtillgångenpåelbilaroch laddhybridbilarärviktigatemaniarbetetinomdendelavprojektetsomavserinfrastrukturoch hållbarakommunikationer. Dennaelbilsochladdhybridguideärettledidettaarbete,framtagenavSÖTkommunernasamt Jämtkraft,SundsvallEnergi,TrondheimEnergiochTrønderEnergi.Guidengerenöversiktöverde flestamärkenochmodellersomfinnspådenglobalamarknadenvåren2010,ochmodellersom förväntasblitillgängligainomettår.härkanduhittainformationompriser,räckvidd,laddtider, säkerhet,batteriteknologi,länkarförvidareläsningochmycketannat. Måletmeddennaguideärattdenskakunnafungerasomettuppslagsverkförkommuner,privata ochoffentligaverksamheterochprivatpersonersomövervägerattskaffasigelellerladdhybridbilar, ellersombaravillinformerasigmeromutbudet. Dettaärdenfjärdeupplaganavguiden.Jämförtmedföregåendeupplaga,sompresenteradesi november2009,haretttiotalmodellertillkommitochåtskilligahundratekniskauppgifter reviderats,vilketvisarhursnabbtelbilsmarknadenutvecklas.likafulltärguidensäkerligeninte komplett.vivärdesätterdärförallinformationomfelochbristeriguiden,liksominformationom märkenochmodellersomsaknas. Guidenfinnsnumeraocksåpåengelska. Kontaktpersonerär: GuidenärframtagenavMattiasGoldmann,påuppdragavSØTprojektet.SØTprojektetriktarett varmttacktillmattias,somhargjortettutmärktjobbmeddennesammanställning! SØT,20Mars2010 2

4 Anmärkningar Dennasammanställningfokuserarpådemodellersomfinnspåmarknadenvåren2010eller förväntaslanserasinomettår.hiträknarviocksåsådanasomleasasuttillkunder,menintesådana somenbartfinnsibilföretagetsegentestflotta.renakonceptbilarochprototypersamtbilarsomhar enplaneradmarknadsintroduktionmeränettårframåtitidenharintetagitsmed.endastelbilar ochladdhybriderfinnsmed,intehybridbilarsomintekanladdasfråndetfastaelnätet. Sammanställningenärindeladipersonbilar,transportfordonochmindrefordon,ochdessutom uppdeladpåvilkasomfinnsattköpa/leasa/hyrapådennorskaoch/ellersvenskamarknadenoch vilkasomintegördet.avslutningsvisfinnsettavsnittomkonverteringavbefintligabensinoch hybridbilartilleldrift. Däruppgiftersaknasärdetangettmed,vilketalltsåinteinnebärattegenskapen(t.ex. lastutrymme)saknas.mått,etcäröversattatillgängsemätsättförsverige/norge,mendåen standardförattangeelbilarsräckviddsaknasärendirektjämförelsemellanolikamodellersvårpå dennapunkt.räckviddenvarierarocksåstortmedolikakörmönsterochmedhastigheten.i motorvägshastighetblirräckviddenföreneldrivenbilbetydligtkortareänvidstadskörning.många stoppochaccelerationenminskarocksåräckviddenbetydligt.angivenräckviddskadärförtassom engrovuppskattning. Laddtider Laddtidenpåverkasavströmstyrkan.Deladdtidersomangesärsåvittmöjligtbaseradepå norsk/svenskströmstyrkapå16ampere.därandraströmstyrkoranvänts,angesdetta.ideflestafall finnsladdarensomkananslutastillettvanligtvägguttaginbyggdifordonet,medansnabbladdare generelltärförstoraförattfåplatsinutifordonet.vissasmåfordonkanhaenseparatladdareäven för230v. Vihareftersträvatattfåjämförbarochkomplettinformationomladdtider,försåvälenfassom trefasladdning,fråntomtbatteritill80och100procentavkapaciteten.detärdocklångtifrånalla tillverkaresomangettladdtidernapådettasätt.därladdtidenangespåannatsättframgårdet. Säkerhet VihariförstahandangivetresultatenfrånEuroNCAP:Skrocktester,menflertalettillverkareharinte låtittestasinabilarpådettavis.omfordonetgenomgåttnågotannatkrocktestredovisasdetta,så attdenintresseradekanföljaupptestmetodenochbedömavärdetfördenegnaverksamheten. Fleraavdebilarsomärkonverteradefrånbensindrifttilleldriftuppgeshalåsningsfriabromsar, antisladdsystem,airbagsetc.,mendetärintegivetattalladessafunktionerfungerariden konverteradebilen.frågaspecifiktomdettainnaneventuelltinköpellerleasing. Prisuppgifter FörmodellersomsäljsiNorgeoch/ellerSverigeärprisernasåexaktasommöjligt.Förövriga modellerärprisernaangivnairespektivelandsvaluta,kompletteratmedettavrundatvärdeinkk ochsek,baseratpåofficiellaväxelkurserden10mars2010.dåvalutornafluktuerar,harvianvänt värdenenligtföljande,avrundadetillendecimal: 3

5 1USD=7,50SEK 1Euro=10SEK 1CHF(Schweiz)=6,80SEK 1GBP(Storbritannien)=11,00SEK 1AUS=6,90SEK 100Yen(Japan)=8SEK 1CNY(Kina)=1,10SEK 1ZAR(Sydafrika)=1SEK 1DKK=1,35SEK 1NOK=1,20SEK Samtligaprisuppgifterärindikativaochkanskiljasigfråndeprisertillverkarenellergeneralagenten slutligenanger.prisernainkluderarbatterier,ärinklusivemoms,exklusiveregistreringsavgift,tull ochfraktdärinteannatanges.eventuellamiljörabatterärinteavdragna. Vidareläsning Förattunderlättaopartiskajämförelserharvidärsåärmöjligtangettnågonellernågraexterna, producentoberoendelänkardärmankanläsameromfordonetifråga. 4

6 Innehållsförteckning FÖRORD...2 ANMÄRKNINGAR...3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ELBILAR PÅ DEN NORSKA OCH/ELLER SVENSKA MARKNADEN PERSONBILAR LÄTTA FORDON LASTFORDON LÄTTA LASTFORDON FORDON SOM GÅR, ELLER KOMMER ATT GÅ, ATT KÖPA/LEASA I ANDRA LÄNDER PERSONBILAR LÄTTA FORDON LASTFORDON LÄTTA LASTFORDON KONVERTERINGSKIT

7 1.Elbilarpådennorskaoch/ellersvenskamarknaden 6

8 1.1Personbilar Autoadapt Sverige eller Tillverkas från: 2010 Autoadapt Fiat 500 eldriven Personbil, batteridriven Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift Ja, Sverige Italien/Polen/Sverige Tillverkaren Autoadapt Pris från tillverkare: SEK exkl moms (NOK ) Pris i - Pris i Sittplatser: 4 - SEK exkl moms L 355 cm, B 163 cm, H 149 cm Ca kg Litium 15 kwh 30 kw Laddtid, 230 V: 10 h (10 A) Ej tillgänglig 120 km 120 km/h Originalbilen Fiat 500 har fem stjärnor i Euro-NCAP. Autoadapt har dubbla airbags fram, sidoairbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem. Baserad på Fiat 500, Årets Bil i Europa Tillverkas i Nödinge, med stöd från Fiat, av AutoAdapt och AleLion batteries (en avknoppning från ETC). Max 1000 ex/år för att klara EU:s Small series All European Type Approval. Bilden visar en normal Fiat Autoadapt AB, Åkerivägen 7, S Stenkullen, tel , fax , 7

9 Dong Feng Sverige eller DFM EQ6400 Personbil, batteridriven Minibuss Köpa i Sverige Kina Tillverkas från: 2009 Pris från tillverkare: - Pris i Simson Motor Company AB Pris i Från SEK exkl. moms (NOK ) Sittplatser: 3-6 Bagageutrymme: Laddtid, 230 V: L 380 cm, B 156 cm, H 193 cm kg 800 liter (Combi), 3,2 m³ (Cargo) 525 kg Bly, andra typer som tillval 12 V/150 Ah 6,3 kw, upp till 15 kw 5-8 h Ej tillgängligt km beroende på batterival 90 km/h Ej testad av Euro-NCAP, airbag, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. Finns med åtskilliga olika batterialternativ. Säljs på andra marknader som Sokon E-Power, med delvis andra specifikationer. Italienska Orsetto bygger om bilen för andra marknader. Simson Motor AB, Vagnmakaregatan 12, Göteborg, tel/fax , mobil , 8

10 Ford Sverige eller Tillverkas från: 2011 Pris från tillverkare: - Pris i - Pris i Sittplatser: Ford Tourneo Connect BEV Personbil, batteridriven Konverterad från bensindrift 2011 Storbritannien (Ford) Ford Ej fastställt L 428 cm, B 180 cm, H 181 cm Litium Ej testad av Euro-NCAP. Dubbla airbags fram, låsningsfria bromsar och antisladdsystem troligen antingen standard eller tillval. Smith Electrical Vehicles säljer redan en elversion av Ford Tourneo Connect, se denna. Den säljs inte i Norge/Sverige. Ford Motor Company, Rävebergsvägen, Göteborg, tel , 9

11 Micro-Vett Sverige eller Fiat Doblò Combi Personbil, batteridriven Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift Originalbil: Fiat Doblò (finns både som kombi och skåpbil) Köpa i Norge, veckors leveranstid Italien Tillverkas från: 2008 Pris från tillverkare: - Go-Green Holding, Oslo Pris i Från NOK Pris i Sittplatser: 5 - Bagageutrymme: Från SEK exkl. moms L 425 cm, B 172 cm, H 183 cm 800 liter 475 kg Litium 43 kwh 30 kw kontinuerligt, 60 kw toppeffekt 5-8 h Ej tillgängligt 85/130 km (beroende på batteristorlek) 130 km/h Originalbilen har tre stjärnor i Euro-NCAP, lågt betyg för fotgängarsäkerhet. Säkerhetsutrustning på originalbilen: airbag på förarsidan och låsningsfria bromsar standard, airbag passagerarsida och sidoairbag tillval, antisladdsystem ej tillgängligt. Finns också som tvåsitsig van, se detta avsnitt. Finns också som handikappfordon. pre-selectionne_newteon_ / 34, Via Gambellara, Imola (BO), Italien, tel , fax , Go Green Holding AS, Joesefines gate 2B, 0351 Oslo, Norge, tel , 10

12 Micro-Vett - Sverige eller Fiat Ducato Van, 9-sätes Minibuss, 14-sätes Buss Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift Originalbil: Fiat Ducato Köpa, veckors leveranstid. Italien Tillverkas från: 2009 Pris från tillverkare: Pris i Pris i Go-Green Holding, Oslo Från NOK (Van), NOK (buss) levererad Oslo Från SEK (Van), SEK (buss) exkl. moms Ej klart Ej klart Sittplatser: 3, 6, 9 eller Litium 60 kwh 30 kw kontinuerligt, 60 kw toppeffekt 6-8 h Ej tillgängligt km beroende på batterikapacitet 90 km/h Originalbilen ej testad av Euro-NCAP eftersom lätta lastbilar inte omfattas av Euro-NCAPs tester. Originalbilen har airbags och låsningsfria bromsar som standard, antisladdsystem, passagerar-airbag samt sidokrockkudde och krockgardin tillval. Finns också under avsnittet Lastfordon. 34, Via Gambellara, Imola (BO), Italien, tel , fax , Go Green Holding AS, Joesefines gate 2B, 0351 Oslo, Norge, tel , 11

13 Micro-Vett Sverige eller Fiat Fiorino Combi / Qubo Personbil, batteridriven Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift. Originalbil: Fiat Fiorino Köpa, veckors leveranstid. Italien Tillverkas från: 2008 Pris från tillverkare: - Go-Green Holding, Oslo Pris i Från NOK Pris i Från SEK Sittplatser: 5 - L 386 cm, B 171 cm, H 172 cm 400 kg (Cargo-modellen) Litium LC: 13,8 kwh, HC: 31,1 kwh LC: 9 kw kontinuerligt, 26 kw toppeffekt HC: 30 kw kontinuerligt, 60 kw toppeffekt 8 h Ej tillgängligt LC: 50 km, HC: km, allt enligt EU:s körcykel 101 LC: 75 km/h, HC: 115 km/h Originalbilen ej testad av Euro-NCAP ännu. Originalbilen har airbag på förarsidan och låsningsfria bromsar som standard, passagerar-airbag och sidoairbags som tillval. Antisladdsystem ej tillgängligt. Baserad på skåpbilen Fiat Fiorino, utsedd till Årets Van 2008 (dieselversionen). Finns också som tvåsitsig van, se avsnittet Lastfordon. 34, Via Gambellara, Imola (BO), Italien, tel , fax , Go Green Holding AS, Joesefines gate 2B, 0351 Oslo, Norge, tel , 12

14 Micro-Vett Sverige eller Fiat Scudo Personbil Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift. Originalbil: Fiat Scudo Köpa, veckors leveranstid. Italien Tillverkas från: 2009 Pris från tillverkare: - Pris i Pris i Sittplatser: 5-9 Go-Green Holding, Oslo Green Gemini Swe Ej fastställt Ej fastställt L 481/513 cm, B 190 cm, H 194/198 cm 2 760kg kg Litium-järnfosfat Bly (underhållsfria gel) eller litium Litiumbatterier: 43 kwh 60 kw 8 h Ej tillgängligt 160 km med litiumbatterier 120 km/h Originalbilen ej testad av Euro-NCAP ännu. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem tillgängligt på originalbilen. Svensk och norsk version skiljer sig något åt; svenska har motor och elsystem från Green Gemini Swe. Finns också som tvåsitsig van, se lastfordon , Via Gambellara, Imola (BO), Italien, tel , fax , Go Green Holding AS, Joesefines gate 2B, 0351 Oslo, Norge, tel , Green Gemini Swe, Murmästarvägen 21, Skärholmen, , 13

15 Micro-Vett - Sverige eller Iveco Daily 35 Electric Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift. Originalbil: Iveco Daily Köpa, veckors leveranstid Italien Tillverkas från: 2002 Pris från tillverkare: - Pris i Pris i - Go-Green Holding, Oslo Ej fastställt Sittplatser: 3, 6 eller 9 - L 508 eller 548 cm, B 188 cm, H 226 eller 263 cm Totalvikt inklusive bagage upp till kg Zebra (Högtemperaturs natrium-nickel-klorid-batterier) 34 eller 51 kwh 60 kw 4-8 h Ej tillgängligt 70 respektive 100 km 70 km/h Originalbilen ej testad av Euro-NCAP eftersom lätta lastbilar inte omfattas av Euro-NCAPs tester. Originalbilen har dubbla krockkuddar fram och sidokrockkuddar som standard, låsningsfria bromsar och antisladdsystem som tillval. Baserad på skåpbilen Iveco Daily. Finns även som laddhybridversion med km räckvidd på el, toppfart 50 km/h på el. Finns också under avsnittet Lastfordon. marchandises/iveco_daily_hybride_micro-vett_fourgon_ / 34, Via Gambellara, Imola (BO), Italien, tel , fax , Go Green Holding AS, Joesefines gate 2B, 0351 Oslo, Norge, tel , 14

16 Micro-Vett - Sverige eller Iveco Daily H1/H2/H2L Bi-Fuel Laddhybrid Konvertering från diesel/bensindrift till laddhybrid. Originalbil: Iveco Daily Köpa, veckors leveranstid Italien Tillverkas från: 2005 Generalagent/ importör i Generalagent/ importör i Go-Green Holding, Oslo Pris från tillverkare: Från Pris i Från NOK exkl. moms (gäller Daily Chassie) (SEK ) Pris i - Sittplatser: 3, 6- eller 9. Skolbuss: 20 Bagageutrymme: - L 508 eller 548 cm, B 188 cm, H 226 eller 263 cm Totalvikt upp till kg 7,3-10,2 m³ (skåpversionen) Bly eller litium (litiumbatterier i två storlekar) Bly: 10,4 kwh, Litium: 28 resp. 35 kwh 20 kw 5-8 h Ej tillgängligt 30 km (Bly), 45 km (Litium), 90 km (Litium) 50 km/h i elektrisk drift, 150+ km/h i dieseldrift Originalbilen ej testad av Euro-NCAP eftersom lätta lastbilar inte omfattas av Euro-NCAPs tester. Originalbilen har dubbla krockkuddar fram och sidokrockkuddar som standard, låsningsfria bromsar och antisladdsystem som tillval. Finns även som ren batteriversion med upp till 100 km räckvidd och topphastighet på 60 km/h. Finns också under avsnittet Lastfordon. marchandises/iveco_daily_hybride_micro-vett_fourgon_ / 34, Via Gambellara, Imola (BO), Italien, tel , fax , Go Green Holding AS, Joesefines gate 2B, 0351 Oslo, Norge, tel , 15

17 Micro-Vett Sverige eller Piaggio Porter, Porter Cargo, Porter Fontana, Porter pick-up Personbil, batteridriven Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift Originalbil: Piaggio Porter Köpa, veckors leveranstid. Italien Tillverkas från: 1995 Pris från tillverkare: - Go-Green Holding, Oslo Pris i Från NOK exkl. moms (SEK ) Pris i - Sittplatser: 4 eller 6 - Bagageutrymme: L 337 cm, B 140 cm, H 187 cm (pick-up 173 cm) L (skåpbil) Med blybatteri: 470 kg, med litiumbatteri 500 kg (avser pick-up) Bly eller litium 14x6V (180 Ah) eller 24x3,6 V eller 30x3,6 V (200 Ah) 9 kw 5-8 h 2,45 h till 80 % Med blybatteri: 70 km, med litiumbatteri: 150 km (stadstrafik) Med blybatteri: 60 km/h, med litiumbatteri 70 km/h Ej testad av Euro-NCAP. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. Baserad på Piaggio Porter. Finns även som pick-up, mini-sopbil och minibuss. Finns också under avsnittet Lastfordon. Tillverkningen avslutad 2009 men nya bilar finns ännu att tillgå. e_-_4_places_ / 34, Via Gambellara, Imola (BO), Italien, tel , fax , Go Green Holding AS, Joesefines gate 2B, 0351 Oslo, Norge, tel , 16

18 Mitsubishi imiev Testplatser: Testas bl.a. i Tokyo sedan flera år och på Island sedan hösten 2008 Sverige eller Personbil Testfordon på väg in i serieproduktion Hösten 2010 Japan Tillverkas från: 2009 (Mitsubishi) (SC Auto Sweden AB) Pris från tillverkare: USD i Japan (NOK , SEK ) Pris i - Pris i - Sittplatser: 4 - L 340 cm, B 148 cm, H 160 cm kg Litium 16 kwh 47 kw 7 h (16 A) 30 min till 80 % av kapacitet med särskild laddare 160 km i Eco-läge (22 kwh motoreffekt) 130 km/h Ej testad av Euro-NCAP eller motsvarande då originalmodellen i inte säljs i Europa. Dubbla airbags fram och låsningsfria bromsar standard. Antisladdsystem på bilarna för Europa. Visad och provkörd av media i Sverige våren Säljs i Japan, 2010 i Europa. Mitsubishi har öppnat väntelista i Sverige, flera hundra beställda. Bakhjulsdriven. Batterier garanteras i tio år/ mil ex byggdes 2009, ex planeras html SC Auto Sweden AB, box 324, Sollentuna, tel , fax , 17

19 Tata Sverige eller Indica Vista Electric Personbil, batteridriven Konvertering från diesel/bensindrift till batteridrift. Originalbil: Tata Indica 2010 Tillverkas från: 2009 Pris från tillverkare: - Indien/Norge Miljobil Grenland Pris i NOK inkl batterier (SEK ) Pris i - Sittplatser: 4 Bagageutrymme: L 380 cm, B 170 cm, H 149 cm kg, varav batterier 240 kg 200 L Ca 300 kg Litium-polymer 26,5 kwh 55 kw 8 h (6,5 h till 80 %), 1-fas, maximalt 13,5 A Ej tillgängligt 200 km 110 km/h Ej testad av Euro-NCAP. Dubbla airbags fram och låsningsfria bromsar standard. Antisladdsystem ej tillgängligt. Utvecklad med Norwegian Miljobil Grenland AS. Cirka bilar/år ska göras från år Eldriven version av Tata Nano planeras för Tata Motors, Bombay House, 24 Homi Mody Street, Mumbai , Indien, tel , Miljøbil Grenland AS, Bygg 114 Herøya Industripark, N-3908 Porsgrunn, Norge, tel , fax , 18

20 Think Sverige eller City Personbil Fabrikstillverkad batteribil Köpa Tillverkas från: 2008 Norge/Finland Tillverkaren Pris från tillverkare: NOK Pris i NOK Pris i Sittplatser: 2 SEK inkl moms L 314 cm, B 166 cm, H 160 cm kg 284 kg Zebra (högtemperaturs natrium-nickel-klorid-batteri) eller litium Zebra: 28,3 kwh, litiumkapacitet ej angiven 17 kw, max effekt 30 kw 13 h (14 A), 9,5 h till 80 % (14 A) Ej tillgängligt Med zebrabatteri: 180 km (ECE-R101), något kortare med litiumbatteri. 100 km/h Ej testad av Euro-NCAP ännu. Krocktestad av tillverkaren i samarbete med Ford. Dubbla airbags fram, låsningsfria bromsar standard, antisladdsystem ej tillgängligt Finns i ett antal svenska kommuner genom Elforsks projekt. Mot merkostnad med litet baksäte med plats för två). Tillverkas sedan hösten 2009 i Finland. Think har aviserat en större modell för ca Think, Bogstadfeltet, N-1930 Aurskog, Norge, tel , fax , 19

21 1.2Lättafordon Buddy Sverige eller Buddy Classic Fyrhjulig motorcykel (får framföras på A- eller B-körkort) Fabrikstillverkad batteribil Köpa, leveranstid från lager 2 veckor. Vid specialfärg etc. är leveranstiden 2 månader. Norge Tillverkas från: 1991 Tillverkaren Elbilnorge Pris från tillverkare: Basis NOK (SEK ) Pluss NOK (SEK ) Cab NOK (SEK ) Priset är inkl. batterier (NOK ), exkl. moms, registrering och frakt Pris i Pris i - Sittplatser: 3 Bagageutrymme: Se ovan L 244 cm, B 143 cm, H 144 cm 795 kg 150 liter 150 kg Bly, litium- och NiMH-batterier tillgängliga i slutet av V, 182 Ah 13 kw 6-8 h Ej tillgängligt km 80 km/h Ej testad av Euro-NCAP då Euro-NCAPs tester inte omfattar motorcyklar. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. Har tidigare tillverkats i Danmark under namnet Kewet. Har tidigare sålts i Sverige. Blybatterierna anges hålla två till fem år eller mil. Tillverkning upphörde hösten 2009 men nya bilar finns fortsatt att tillgå våren Elbil Norge, Spireaveien 6, N-0580 Oslo, Norge, tel , fax , 20

22 Buddy Sverige eller Buddy (Basic, Plus, Premium) eller Metrobuddy Fyrhjulig motorcykel (får framföras på A- eller B-körkort) Fabrikstillverkad batteribil Köpa från december 2009 Norge Tillverkas från: 2009 Tillverkaren Elbilnorge Pris från tillverkare: Basic: NOK (SEK ) Plus: NOK (SEK ) Premium: (SEK ) Priserna inkluderar blybatterier, NiMH+ NKK (SEK ) Pris i Pris i - Sittplatser: 3 Bagageutrymme: Se ovan L 243 cm, B 150 cm, H 147 cm 720/830 kg 150 liter 185 kg Bly eller NiMH 72 V, 182 Ah, NiMH 14,4 kwh 13 kw Bly: 6-8 h, NiMH: 8-10 h Ej tillgängligt Bly: 80 km, NiMH: 120 km 80 km/h Ej testad av Euro-NCAP då Euro-NCAPs tester inte omfattar motorcyklar. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. En utveckling av Buddy Classic, som slutade produceras hösten 2009 efter totalt 700 ex. Planerad tillverkning 5000 ex Elbil Norge, Spireaveien 6, N-0580 Oslo, Norge, tel , fax , 21

23 City-El Sverige eller Tillverkas från: City-El FactFour Kan registreras som trehjulig motorcykel eller EU-moped. I Norge även som lätt motorcykel. Fabrikstillverkad batteribil Köpa, med omgående leverans från lager eller 8 veckors väntetid från fabrik. Tyskland 1987 (Danmark) Pris från tillverkare: exklusive batterier (NOK , SEK ), batterier (NOK , SEK ) Pris i - Pris i Sittplatser: Från DKK inkl. moms, via danska importören (SEK ), exkl. batterier. Batterier DKK (SEK ) 1, bakvänt barnsäte som tillbehör L 274 cm, B 106 cm, H 126 cm kg (inkl batterier) 120 kg Litium 3x100 Ah eller 4x80 Ah 4,5 kw 10 h 1,5 h 100 km km/h, beroende på version Ej testad av Euro-NCAP eftersom det är en motorcykel eller EU-moped och därmed inte omfattas av Euro-NCAPs tester. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. Krockprov utförda av tillverkaren. Tillverkades tidigare i Danmark, såldes tidigare under namnet Mini-El byggda. Finns som täckt och öppen. Trehjulig. Batteriet anges hålla km, 6-8 år Citycom AG, Industriestr 5-9, D Aub, tel , fax CITYEL ApS, tel , fax , (Palle Beiskjær ansvarar för import till Norge och Sverige) 22

24 GEM - Global Electric Motorcars Sverige eller Tillverkas från: - Pris från tillverkare: - Pris i - GEM e2, e4, es, el, elxd Kan registreras som moped, MC eller motorredskap Fabrikstillverkad batteribil Köpa, leveranstid 3-12 veckor, beroende på lagerstatus och utrustning USA/Frankrike Rumec Service Pris i SEK moms (NOK ) Sittplatser: 4 (finns även som 2- och 6-sitsig) L 325 cm, B 139 cm, H 178 cm 585 kg 413 kg Bly, underhållsfria 6x12V 4 kw kontinuerligt, 9 kw maxeffekt 6-8 h 1 h 45 km 43 km/h Är ett långsamtgående fordon, omfattas inte av Euro-NCAPs tester. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. Även som 2 och 6-sitsig, även med kort och långt flak. Ägt av Daimler, byggs i Frankrike av Matra. Mest sålda elbil i USA. Finns även under Lastfordon. Global Electric Motorcars, th Street N, Suite 2, Fargo, ND 58102, USA, tel Rumec Service, Weda, Märsta, Sverige, tel , fax , 23

25 Maranello Sverige eller Tillverkas från: 2008 Pris från tillverkare: - SCE Star, SCE Superstar EU-moped Fabrikstillverkad batteribil Köpa, ingen uppgift om leveranstid Indien/Norge LCar AS Pris i Star NOK Superstar NOK (SEK resp ) Pris i - Sittplatser: L 264 cm, B 150 cm, H 167 cm Bly 4 kw 8 h Ej tillgängligt km 45 km/h Klassas som EU-moped och omfattas därmed inte av Euro-NCAPs tester. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. Finns också som laddhybrid, med räckvidd 40 km på el och 360 km på bensin. Säljs i Storbritannien som Sakura Maranello 4. electric-cars/ Effedi Automotive Group, SS 113 km 281, 900, Carini (PA), Italien, LCar, Sandoyav 27b, N-3950 Porsgrunn, tel , fax , 24

26 Mega Sverige eller Tillverkas från: 2007 Mega City +, e-city Professional EU-moped eller fyrhjulig motorcykel Fabrikstillverkad batteribil - Frankrike/Storbritannien ImportInvest i Danderyd AB Pris från tillverkare: I Storbritannien: ECity Pro GBP (NOK , SEK ) City GBP (NOK , SEK ) Pris i - Pris i SEK exkl moms, Professional SEK exkl moms Sittplatser: 2 eller 2+2 (litet baksäte mot merkostnad GBP 500, NOK 4 500, SEK 5 500) Bagageutrymme: L 296 cm, B 147 cm, H 149 cm 750 kg 110/900 L 275 kg Bly, underhållsfria 10,1 kwh, 48 V 8 kw (13 kw toppeffekt) 5-6 h (8 A, 220 V, 1-fas eller 1,5 A, 220 V 3-fas), 4-5 h 0-80 % Ej tillgängligt 65 km (blandad körning), 80 km (stadstrafik), 110 km (jämn fart 30 km/h) 64 km/h Ej testad av Euro-NCAP eftersom då de inte omfattar motorcyklar. Airbags, låsningsfria bromsar och antisladdsystem ej tillgängligt. Två års garanti för alla delar inklusive batterier. Service en gång per år eller var 5 000:e km. Finns även som skåpbil (se denna). MC-registrerad Nice får lasta mer än EU-mopedregistrerad, i övrigt samma. Brittiska Nice köptes nyligen av franska Aixam. Aixam Mega, 56 Route de Pugny BP 112, Aix-Les-Bains Cedex, Frankrike, tel , fax , ImportInvest i Danderyd AB, Enebybergsvägen 16, Danderyd, tel , fax , 25

27 Melex Sverige eller Tillverkas från: - Pris från tillverkare: - Pris i - Melex (flertal olika utformningar för person- och godstransport) Motorredskap klass 2, EU-moped eller terrängfordon. Fabrikstillverkad batteribil Köpa, leveranstid 2 veckor till 3 månader beroende på utrustning. Polen Nomaco AB, Halmstad, Sverige (Nomaco AB, Halmstad, Sverige) Pris i SEK exkl. moms (NOK ) Sittplatser: 2-4 Bagageutrymme: - L cm, B cm (beror på modell och utrustning) kg (Flak eller skåp enligt önskemål) kg (beror på modell och utrustning) Bly, alternativt gel eller AGM 6,9-11,8 kwh 2,1-4 kw 6-8 h Ej tillgängligt km km/h beroende på version Ej testad av Euro-NCAP eftersom det är ett motorredskap, EU-moped eller terrängfordon och därmed inte omfattas av Euro-NCAPs tester Sveriges mest sålda elbil. Kan fås i många olika utformningar och utrustningsnivåer med bl.a. tippflak och släpvagn. Finns även under Lastfordon Nomaco AB, Box 7048, Halmstad, tel , fax , 26

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil MERCEDES BMW E-CAR Vad döljer sig satsar konverterar på under huven? på eldrift löpande band elbilen i sverige EN TIDNING SOM GÅR MED STRÖMMEN EL- OCH HYBRIDBILAR OKTOBER 2013 PRIS: 65 KR Framtiden har

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1.

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1. TRAFFIC AB RAPPORT 2009:25 VERSION 1.0 Elbilar i Huddinge Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar Dokumentinformation Titel: Elbilar i Huddinge-

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar VTI notat 21-2014, reviderad utgåva 1 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar Christina Stave Annelie Carlson Hans Antonson Jan Wenäll Förord

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

www.mitsubishimotors.se

www.mitsubishimotors.se www.mitsubishimotors.se PLUGGA IN OCH KÖR LADDAD FRAMTID Vi har laddat sedan 1966 för att nå vårt mål med att fordon ska kunna vara elektriska. Mitsubishi i-miev är ett stort steg framåt. i-miev körs på

Läs mer

El framtiden för transportsektorn

El framtiden för transportsektorn El framtiden för transportsektorn Marie Fossum, Fortum Örebro, 12 May 2009 1 Fordonsrelaterade utsläpp ökar Antalet bilar i världen växer stadigt. samtidigt ökar utsläppen från transportsektorn kraftigt

Läs mer

Varför är Sverige sämst i klassen?

Varför är Sverige sämst i klassen? Publ.nr 2004:14 ISSN: 1401-9612 Varför är Sverige sämst i klassen? Den svenska fordonsflottan i ett europeiskt perspektiv Per Kågeson Nature Associates 2004-01-08 Inledning Sverige har Europas särklass

Läs mer

NY BIL I HÖST? HETA ERBJUDANDEN HOS TOYOTA FOTSKÄL.

NY BIL I HÖST? HETA ERBJUDANDEN HOS TOYOTA FOTSKÄL. Årg. 1 Onsdag 2 oktober, torsdag 3 oktober 2013 Vecka 40 Liten i världen men stark i Mark Volvo lever farligt i USA Krönika av Carl-Ingemar Perstad. Sid 10 Snart dags för vinterdäck Dubbat eller odubbat?

Läs mer

Miljömedvetenhet är en statussymbol

Miljömedvetenhet är en statussymbol TJÄNSTEBILEN 2015 SVERIGES STÖRSTA TJÄNSTEBILSTIDNING. FEB/MARS 2015 6 UTMANARE TILL V70 STOR UNDERSÖKNING: ÅRETS BÄSTA BILAR EXPERTEN VARNAR: DET HÄR BERÄTTAR INTE BILHALLEN FÖR DIG MARIE SÖDERQVIST:

Läs mer

Biltest. mercedes CLA220 snygg elegans. Leasa är smart Hedervärt avsked Sätt egen CO2-gräns Kräv långsiktighet. ta bilen och kolla in bilen

Biltest. mercedes CLA220 snygg elegans. Leasa är smart Hedervärt avsked Sätt egen CO2-gräns Kräv långsiktighet. ta bilen och kolla in bilen nr 1 2013 LeasePlan Sverige Operationell billeasing din bilpark i trygga händer Biltest mercedes CLA220 snygg elegans Leasa är smart Hedervärt avsked Sätt egen CO2-gräns Kräv långsiktighet Europatips ta

Läs mer

Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik

Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 16 SL 2014-2911 Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

Elbilen Snart en självklar del i samhället?

Elbilen Snart en självklar del i samhället? Umeå Universitet Energilagringsteknik 7,5 hp 2009-03-20 Elbilen Snart en självklar del i samhället? Madeleine Hagelberg Antonios Stephanopoulos Handledare: Lars Bäckström Åke Fransson Sammanfattning Att

Läs mer

LEKANDE LÄTT MED NY ALKOLÅS- TEKNIK

LEKANDE LÄTT MED NY ALKOLÅS- TEKNIK Nr 5 september 2009 Årg 82 LEKANDE LÄTT MED NY ALKOLÅS- TEKNIK Bara att blåsa på ratten 7 sidor Tylösand- SPECIAL nu 13:e året! Husvagnsmässan Hela sverige talar om!!! ludvika fredag 18/9 kl 10-18, lördag

Läs mer

MILJÖBIL LOUNGE reder ut begreppen. EMMA EMANUELSSON Vår nya stjärna inom hästsporten. TJÄNSTEBIL Vi tipsar om nio topputrustade tjänstebilar.

MILJÖBIL LOUNGE reder ut begreppen. EMMA EMANUELSSON Vår nya stjärna inom hästsporten. TJÄNSTEBIL Vi tipsar om nio topputrustade tjänstebilar. Volkswagen tjänstebilar 2013 MILJÖBIL LOUNGE reder ut begreppen. EMMA EMANUELSSON Vår nya stjärna inom hästsporten. TJÄNSTEBIL Vi tipsar om nio topputrustade tjänstebilar. SEGER I SVENSKA RALLYT Drömstart

Läs mer

Elbilen på väg mot 2030

Elbilen på väg mot 2030 UPTEC STS 10020 Examensarbete 30 hp Mars 2010 Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige Mats Falås Ulf Troeng Abstract Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 SKV M 2013:19 I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Ny tjänstebil? Så navigerar du rätt i regeldjungeln. Nya Citroën C5 Vägmästaren!

Ny tjänstebil? Så navigerar du rätt i regeldjungeln. Nya Citroën C5 Vägmästaren! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS TJÄNSTEBILEN OKTOBER 2004 GUIDEN TILL DIN NYA BIL Stor eller liten vräkig eller diskret? Hur välja bil? Bortsett från de ekonomiska aspekterna

Läs mer

Stöd till inhemsk fordonsindustri i Sveriges konkurrentländer

Stöd till inhemsk fordonsindustri i Sveriges konkurrentländer Svar Direkt 2009:01 Stöd till inhemsk fordonsindustri i Sveriges konkurrentländer Tillväxtanalys har med kort varsel sammanställt kortfattade beskrivningar av åtgärder som vidtagits för att stödja inhemsk

Läs mer

LADDA FÖR NYA MARKNADER

LADDA FÖR NYA MARKNADER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2010:01 LADDA FÖR NYA MARKNADER Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer Titel : Ladda för nya marknader Elbilens

Läs mer

Bilens tidiga historia

Bilens tidiga historia LTH Bilens tidiga historia Ett fördjupningsarbete i Teknik Historia Filip Ridell och Mikael Sjölin 2012-12- 04 Sammanfattning Bilen har en mycket lång och intressant historia. Det har skett åtskilliga

Läs mer

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007 Trafikbutik i framtiden? UTSEDD AV SVENSK BENSINHANDEL Nr 7 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Den verkliga miljöbilen drivs med el Årets bensinstation

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Fyra nya ramavtal klara

Fyra nya ramavtal klara Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 5 2007 Avtalsnytt nr 5 2007 Lyckad upphandling minskar statens kostnader Sid 6 Fyra nya ramavtal klara Tjänstefordon och förmånsbilar Fordonsförhyrning Flygresor

Läs mer