YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Datum 1 (12) Kommunledningskontoret Näringsliv KS/KF2008:226 Lennart Nilsson, Kommunstyrelsen YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse i ärendet antas som Eskilstuna kommuns yttrande till Regionförbundet Sörmland. Sammanfattning: Eskilstuna kommun bedömer att förslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, innehåller en rimlig och genomtänkt vision, övergripande mål och strategi för regionen Östra Mellansverige. Den föreslagna regionala rumsliga målbilden bör dock diskuteras ytterligare mellan de aktuella aktörerna i Mälardalen. Vi har medverkat i en dialog med Regionförbundet Sörmland och delar synpunkter som förbundet framför i sitt remissvar om att - regionbegreppet behöver förtydligas, - inkonsekvensen i att vissa strategier enbart hanteras ur ett rumsligt perspektiv utifrån Stockholms län medan andra frågor hanterar hela den storregionala geografin, - säkerställa platser för anläggningar i logistiskt goda lägen som i RUFSrapporten begränsas av ett Stockholms läns-perspektiv - fördjupade analyser bör göras av hur regionens bostadsbehov kan tillgodoses utanför Stockholms län; trots allt bedöms 40 procent av tillkommande bostäder komma att byggas utanför Stockholms län. Därtill vill Eskilstuna kommun särskilt framhålla - att inte okritiskt hävda behovet av att den högre utbildningen behöver byggas ut. Det är viktigt att först ställa sig frågan hur redan befintliga resurser kan utnyttjas effektivare än idag och vilka konsekvenser en expansion kan ha för kvalitén i utbildningen. - att ökat samarbete Eskilstuna/Västerås med bl.a. tillskapandet av en gemensam arbetsmarknad kan förväntas vara positivt för såväl sysselsättning som ekonomisk tillväxt i regionen. Vi anser därför att det vore värdefullt att fördjupa analysen av stadsammanslutningen Eskilstuna-Västerås så som det beskrivs i alternativet Storstad

2 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 2 (12) - att vattnet i Mälaren och Östersjön som ekologisk nisch och grund för hållbar utveckling framhålls när RUFS betonar hela Stockholm-Mälarregionens utvecklingspotential. Ärendet: Regionplane- och trafiknämnden i Stockholms läns landsting har den 21 maj 2008 beslutat att utan eget ställningstagande sända på remiss: -Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen-RUFS 2010 Samrådsförslag -Förslag till miljökonsekvensbeskrivning Eskilstuna kommun har medverkat i en dialog med Regionförbundet Sörmland om underlag för remissvaret. Vidare hänvisar vi till underlag från tidigare kontakter med Västerås stad med anledning av att man i RUFS 2010 lanserar Eskilstuna Västerås som ett långsiktigt storstadsalternativ. Yttrande Remissens huvudfrågor I missivet till remisshandlingen formuleras följande frågeställningar som bedöms angelägna att samrådsperioden ger svar på: 1. Synpunkter på samrådsförslagets förslag till vision, mål och strategier för regionens utveckling samt förslagen till planeringsmål och regionala åtaganden. 2. Synpunkter på samrådsförslagets avgränsningar i tid, rum och sak. 3. Konstruktiva synpunkter som bidrar med kunskap och perspektiv som kan utveckla samrådsförslaget. 4. Engagemang och mobilisering kring regionens framtidsfrågor. 1) Strategierna som presenteras i samrådsförslaget avser både planens korta och långa tidsperspektiv med tyngdpunkt på de kortare. Strategierna fokuserar på Stockholms län, medan deras implementering får konsekvenser i omgivande län. Dessutom är grannlänen i hela regionen i flera fall viktiga för själva genomförandet. Ur ett vidare regionalt perspektiv är det viktigt att samrådshandlingen innehåller långsiktiga mål- och planbilder för regionens rumsliga struktur. Dessa ligger alltså på 40 års sikt och finns i två alternativ kallade Städer och Storstäder. Vi bedömer att förslaget innehåller en rimlig och genomtänkt vision, övergripande mål och strategi för regionen Östra Mellansverige. Den föreslagna regionala rumsliga målbilden bör dock diskuteras ytterligare mellan de aktuella aktörerna i Mälardalen.

3 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 3 (12) 2) Ett vidareutvecklat planeringsdokument behövs där alla angränsande län i storregionen behandlas i varje sakfråga. Den funktionalitet och de strukturella samband som finns tydligt beskrivna i samrådshandlingen påvisar ett sådant behov. Samtidigt beskrivs i samrådshandlingen att strategier och åtgärder ska ses som en helhet och att de är ömsesidigt förstärkande. Med de transportsystem som förutsätts bli utvecklade bör en självklar utgångspunkt vara att stora delar av Östra Mellansverige betraktas som resurs när behov av samhällsinvesteringar övervägs. Förslaget bekräftar att det nu finns en bred acceptans för att Stockholmsregionens utveckling är beroende av att hela Östra Mellansveriges behov av vägar och järnvägar kan tillgodoses. Detta vidare regionala perspektiv är dock inte lika tydligt beträffande andra samhällssektorer till exempel tillgång till högre utbildning och behov av bostäder, se kommentarer till strategi 1 nedan. I den mån utvecklingsdokumentet ska ses som en helhet behöver således vissa tematiska delar uppdateras med en djupare beskrivning av förutsättningarna i omkringliggande län. 3 och 4) Dialog och processer för ansvarsfördelning vad gäller åtaganden mellan berörda aktörer är nödvändiga. En viktig början för en sådan diskussion med aktörerna runt om i storregionen bör vara den rumsliga regionala målbilden som presenteras på sidan i samrådshandlingen. Det finns en inkonsekvens i RUFS när vissa strategier enbart hanteras ur ett rumsligt perspektiv utifrån Stockholms län medan andra frågor hanterar hela den storregionala geografin. Samrådshandlingen skulle vinna på att tydliggöras även i det kommande genomförandet och därmed skapa större kraft kring respektive fråga. Det bör vidare förtydligas hur regiondelar utanför Stockholms län kan bidra till utvecklingen gentemot vision, mål och strategier, dvs. hur kan hela storregionen samverka och kring vad? En fortsatt dialog och process kring hur kringliggande utvecklingsplaner kan bidra till uppfyllelse av vision, mål och strategier i RUFS 2010 är således önskvärd. Regionbegreppet behöver förtydligas Eskilstuna kommun instämmer i den generella synpunkt som framförs av bl.a. Regionförbundet Sörmland att användandet av begreppet regionen måste bli mer stringent. Det är ofta otydligt om man därmed menar Stockholms län, ett vidare område som inkluderar bl.a. Uppsala och Trosa/Gnesta eller den större geografin Östra Mellansverige (ÖMS). Innehåll i respektive begrepp bör så långt möjligt preciseras. ÖMS omfattar i sig ett diversifierat område med väldigt olika förutsättningar och förhållanden. Det bör anges en större geografisk åtskillnad av de sammanhang där RUFS 2010 hanterar sitt omland.

4 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 4 (12) Vi instämmer i Regionförbundet Sörmlands förslag att regionbegreppet kan förtydligas enligt följande. 1. Stockholms län: Där ingår storstadsmiljön med intilliggande orter vars befolkning i huvudsak är beroende av storstaden för arbete och service. 2. Stockholm-Mälarregionen: Den regionen inrymmer förutom Stockholm de kommuner och länsdelar vars utveckling till följd av arbetspendling är så betydande att de inom planeringshorisonten 2030 kan antas ingå i Nuteks s k funktionella arbetsmarknadsregioner. I denna region ingår förutom Stockholms län Uppsala, Sörmland och Västmanlands län. 3. Östra Mellansverige: Hela den region som i varierande grad behandlas i dokumentet (dvs. AB-, C-, D- och T- samt delar av E- och X- län) Synpunkter på strategier, mål och åtaganden i RUFS 2010 med relevans för Eskilstuna Strategi 1: Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom. utbildningen, Åtagandet att kraftigt bygga ut den högre utbildningen bör grundas på en analys som omfattar fler lärosäten än vad som ingår i Stockholm-Uppsalaområdet. Universiteten i Örebro och Linköping samt högskolorna i Eskilstuna/ Västerås och Gävle inrymmer också betydande resurser för högre utbildning i regionen som bör ingå i behovsbedömningen. En central utgångspunkt för analyserna av Östra Mellansveriges kapacitet för högre utbildning bör vara att ställa sig frågan hur redan befintliga resurser kan utnyttjas effektivare än idag och vilka konsekvenser en expansion kan ha för kvalitén i utbildningen. Totalt sett i landet tyder mycket på att högskolorna har ett sviktande rekryteringsunderlag. I en sådan situation kan det vara svårt att vinna gehör för en kraftig expansion i regionen, även om det i sig kan vara välmotiverat i ett lokalt perspektiv. Expansionen av den högre utbildningen under talet var i och för sig vällovlig men innebar samtidigt att betydande resurser användes för utbildningar inom områden som dåligt svarade mot arbetsmarknadens behov. I takt med en tilltagande arbetsmarknadsspecialisering riskerar detta matchningsproblem att tillta. Även möjligheterna att göra omprioriteringar mellan olika utbildningsområden bör analyseras. I vissa fall är det redan idag uppenbart att kompetensbristen på arbetsmarknaden är resultatet av en för låg kapacitet i högskolesystemet, som t ex är fallet när det gäller läkarutbildningen. I andra fall är det snarare ett resultat av ett för lågt sökandetryck och bristande rekryteringsunderlag. I det senare fallet behöver med andra ord mer resurser och uppmärksamhet ägnas åt att öka rekryteringsunderlaget. Vi instämmer

5 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 5 (12) därför i att det är nödvändigt med en sammanhållen syn på hela utbildningssystemet från grundskola till högre utbildning. I RUFS-rapporten påpekas även att behovet av yrkesutbildningar på såväl gymnasial som eftergymnasial är stort. Även inom detta område kan det finnas skäl att närmare analysera hur de sammanlagda resurserna i Östra Mellansverige kan användas effektivare för att möta efterfrågan. transporterna Tillgängligheten mellan de olika delarna av storregionen är av nationell betydelse. Utbyggnaden av transportsystemet i regionen har släpat efter den ökade efterfrågan och behovet. I dagsläget bedöms den samhällsekonomiska kostnaden av trängseln i Stockholm vara 6-7 miljarder kronor per år. Även om trängseln på vägarna inte är lika påtaglig utanför Stockholm är det viktigt att också bedöma den samhällsekonomiska kostnaden för bristande tillgänglighet i storregionala relationer. Inte minst är service, tillförlitlighet och hastighet på den spårburna kollektivtrafiken angelägenheter för mer långväga pendlare. En utbyggd spårburen kollektivtrafik anses som kritiskt nödvändig för att klara den förväntade befolknings- och efterfrågeökningen. En effektiv kollektivtrafik är också ett sätt att utveckla och hantera regionförstoringen på ett mer miljömässigt hållbart sätt. Tillväxten både i termer av befolkning och ekonomi ökar behovet av långsiktigt hållbara godstransporter. Utrikeshandeln ökar vilket leder till ökade transportvolymer. Den kapacitet i terminaler, spår och vägar som finns i Stockholms angränsande delar blir en allt viktigare resurs för hela regionen. och bostadssektorn. En förutsättning för allt bostadsbyggande är att det finns en lokal marknad, och RUFS gör bedömningen att en sådan marknad finns i framför allt Stockholms län och i de större städerna inkl Eskilstuna samt även i mindre städer och kommuner nära Stockholms län. Det finns därmed ett samband mellan genomförandet av RUFS 2010 och bland annat.eskilstunas fortsatta utveckling. Fördjupade analyser bör därför göras av hur regionens bostadsbehov kan tillgodoses av investeringar utanför Stockholms län. Beskrivningen i samrådsförslaget är alltför summarisk på den här punkten, trots att slutsatsen av redovisningen av bostadsbehovet blir att 40 procent av tillkommande bostäder bedöms komma i delar av regionen som ligger utanför Stockholms län. Det rimliga i detta antagande kan illustreras av att under perioden byggdes cirka bostäder i Stockholms län. Övriga län i Mälarregionen utanför Stockholm hade under samma period ett bostadsbyggande på cirka bostäder varav cirka i Sörmland och nästan i Eskilstuna.

6 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 6 (12) Strategi 2: Utveckla idéer och förnyelseförmåga Planeringsmålen som knyts till denna strategi är exempel på att regionbegreppet enligt ovan behöver förtydligas: - Stockholmsregionen är attraktiv för kvalificerad arbetskraft. - Regionen har en stark position som internationellt centrum för forskning och huvudkontor. - Regionen har internationellt framstående innovationsmiljöer. - Stockholmsregionen är en av Europas mest välkända och högklassiga besöksdestinationer. Även beträffande de åtaganden som ställts upp för att uppnå målen blir det också oklart vilken geografi som avses: - - Utveckla regionens internationella profil. - - Stärk regionens position i globala nätverk. - - Utveckla Stockholmsregionen som besöksdestination. Vi hänvisar i övrigt till de kommentarer som Regionförbundet Sörmland framför om kopplingen mellan denna strategi och ambitionerna i den av Regionförbundet antagna Sörmlandsstrategin. Det bör förtydligas hur samspelet bör utvecklas mellan Stockholmsregionen och övriga Östra Mellansverige. Strategi 3: Säkra värden för framtida behov Även om RUFS primärt tar sin utgångspunkt i Stockholms län och dess värden kommer genomförandet av utvecklingsplanen att få konsekvenser, bl.a. genom ökade transporter, för värden i angränsande regiondelar och möjligheterna att nå miljömålen. Miljöpåverkan stannar inte vid länsgränsen. Det är därför viktigt att redan nu utveckla ett samarbete i hela den större regionen för att säkra och utveckla våra gemensamma värden i t.ex. Mälaren och mångfalden i kultur- och naturlandskapet samt att sträva efter en effektiv och hållbar transport- och energiförsörjning. En viktig aspekt för länen i Mälarregionen är punkten i Cederschiöldsöverenskommelsen om att: Regionens parter åtog sig även att ta de initiativ som krävs för att få ett enhetligt taxesystem i Stockholm-Mälarregionen i syfte att stimulera arbets- och studeranderesor med kollektivtrafik över länsgräns. Ytterligare en punkt ur ett storregionalt perspektiv är åtagandet om att säkerställa platser för anläggningar i logistiskt goda lägen. Den kartbild som redovisas tar dock enbart upp situationen utifrån ett Stockholms läns-perspektiv. Den förändring inom logistik- och godsbranschen som nu sker innebär på ett högst påtagligt sätt att etableringar inne i Stockholmsregionen väljer att istället lokalisera sig i Mälarregionen och därifrån varuförsörja Stockholm. Integration, fördjupad kunskap och samverkan mellan länen krävs för att ta tillvara och förädla hela regionens värden.

7 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 7 (12) Särskilt angeläget att värna vattenmiljöerna Östersjön, Stockholms skärgård, Mälaren och Hjälmaren med tillrinningsområden utgör livsnerv och grund till Stockholm och övriga städers utveckling runt Mälaren. Så har det varit under de senaste tusen åren och bedöms under överskådlig framtid fortsätta att vara så. Under senare år har Östersjön kommit mer och mer i fokus som ett extremt känsligt och övergött innanhav med bara ca 60 meters medeldjup och en omsättningstid på 30 år. Pågående klimatförändring innebär å andra sidan risk för stora inflöden och översvämningsrisker. Inom norra Östersjöns avrinningsområde, som innefattar hela Mälardalen, sker läckage av näringsämnen och gifter med ursprung från jordbruksmark, skogsmark, avlopp i städer och landsbygd fritidsområden m.m. På samma sätt och i ännu större omfattning pågår ständiga läckage av miljöbelastande utsläpp från alla övriga regioner och avrinningsområden runt om Östersjön. Det vi tar för givet som t ex friskt råvatten för dricksvattenproduktion, rent inbjudande badvatten, rekreationsmöjligheter mm måste vara självklart för Stockholm som Capital of Scandinavia och Mälardalen med ambitioner att vara en världsledande tillväxtregion. Kraftsamling runt vattnet som ekologisk nisch och grund för hållbar utveckling bör därför framhållas när RUFS betonar hela Stockholm- Mälarregionens utvecklingspotential. I Stockholm-Mälarregionen finns goda möjligheter att ta ledningen i en utveckling med tydlig miljöprofil i Östersjöområdet, till exempel genom att skapa forum för samverkan mellan de centrala aktörerna och andra goda krafter i kommuner, landsting, statliga institutioner, företag, vattenvårdsförbund, intresseorganisationer m fl. I kölvattnet på en sådan kraftsamling kan det växa fram goda möjligheter att skapa en hållbar tillväxt med nya jobb och ökad konkurrenskraft. Det finns goda möjligheter att utveckla ny biobaserad miljöteknik för rening och behandling av hav, sjöar och vattendrag. Miljömässig, hållbar turism är ett annat aktuellt område med stor utvecklingspotential. Det handlar om att locka hit turister som ett led i regional utveckling men också om att förmå medborgarna inom landet och länderna runt Östersjön att stanna kvar i området istället för att resa till exempelvis andra världsdelar. Det är nödvändigt att utveckla nya hållbara transportsystem, minska energianvändning och vidta effektiviseringsåtgärder inom alla samhällsområden. Detta kan rätt satsat leda till minskade utsläpp av både koldioxid och övriga föroreningar och därmed direkt och indirekt minska belastningen på Mälaren och Östersjön. Under 2009 lanserar EU sin storsatsning på Östersjön den så kallade Östersjöstrategin som pilotprojekt för en bättre och mer hållbar vattenhantering inom EU-länderna. För Stockholm och Mälarregionen finns möjlighet att ta en ledande roll i en sådan utvecklingsprocess.

8 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 8 (12) Strategi 4: Vidareutveckla en flerkärnig och tät region I alternativet storstäder ingår en koncentrerad tillväxt i tre stadsammanslutningar och där Eskilstuna tillsammans med Västerås ingår som ett framtida storstadsområde. Detta utvecklingsalternativ innebär bl.a. att stadskärnorna binds samman med utvecklad kollektivtrafik, att flöden av resenärer koncentreras i fåtal stråk och att direktförbindelser mellan storstadsområdena och flygplatser får ökad prioritet mm. Ett viktigt syfte är att stärka förutsättningarna för att attrahera befolkning och sysselsättning i regionen. Tidigare studier 1 har visat att tillskapandet av en gemensam arbetsmarknad Eskilstuna/Västerås kan förväntas få klart positiva effekter för såväl sysselsättning som ekonomisk tillväxt i regionen. Ett tydligt och positivt samband kan beläggas mellan den lokala arbetsmarknadens storlek och sysselsättningens utveckling. En viktig förklaring är att en större lokal arbetsmarknad har bättre förutsättningar för att klara matchningen mellan utbud av och efterfrågan på arbetskraft. Om pendlingen mellan kommunerna skulle vara av den omfattningen att Eskilstuna och Västerås utgjorde en gemensam lokal arbetsmarknad så visar modellberäkningar att sysselsättningen skulle öka med ytterligare i storleksordningen tusen personer. Effekten kan förväntas bli än mer betydande på längre sikt. Därtill kommer effekter av att en integrerad region ger näringslivet ökade förutsättningar för mer specialiserade och därmed produktivare verksamheter. Långsiktigt genererar detta sannolikt ekonomisk aktivitet som är än mer betydande än den ökade sysselsättningen som sådan. En förbättrad infrastruktur för kommunikationerna kan också förväntas ge förutsättningar för ett bredare utbud av service, kultur, handel, mm. Detta kommer att stärka regionens attraktivitet för boende, verksamheter, högre utbildning mm, vilket leder till en ökad inflyttning. En integrerad Eskilstuna/ Västerås- region skulle kunna ge förutsättningar för att skapa ett tillräckligt attraktivt storstadsalternativ samtidigt som närheten till Stockholm självklart ger Eskilstuna/Västerås- regionen unika och viktiga fördelar. De regionala målbilder för storregionens geografi som redovisas på sidan i samrådshandlingen är en vällovlig konkretisering. De bör vara värdefulla som en grund för fortsatta diskussioner med olika Mälardalsaktörer. Både i dessa bilder men framförallt i de aktuella målbilderna saknas utvecklingskorridorer i nordsydlig riktning. Viktiga stråk för Eskilstuna är Räta Linjen (Rv 56) och det så kallade UVEN-stråket för järnvägen inom vilka den nämnda kopplingen till Västerås ingår. Se t.ex. redovisning i INTEGRATIONSVINSTER TILL FÖLJD AV FÖRBÄTTRADE KOMMUNIKATIONER MELLAN ESKILSTUNA OCH VÄSTERÅS PM Bo Wictorin på uppdrag av Eskilstuna och Västerås kommuner

9 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 9 (12) Strategierna 5 och 6: Stärk sammanhållningen och Frigör livschanser Vi instämmer i att boendemiljöerna och den rumsliga planeringen är viktiga verktyg i strategin om en stärkt sammanhållning. Kommunen har det senaste decenniet haft en kraftig befolkningstillväxt och står inför utmaningen att fortsätta denna positiva utveckling genom att bl.a. erbjuda attraktiva, varierade och tillgängliga bostadsmiljöer. I sammanhanget bör man också ytterligare beakta OECD-studien och vad som där sägs om värden av fördjupade analyser och strategier för att nå ökad integration. Det är också ett viktigt åtagande att följa upp integrationen och utanförskapet. Från vår del av regionen välkomnar vi åtagandet om regionalt utvecklingsarbete för att skapa bättre förståelse för den sociala utvecklingen i olika stadsdelar och befolkningsgrupper. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Näringsliv Eva Lilja Näringslivsdirektör Lennart Nilsson Infrastrukturstrateg

10 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 10 (12)

11 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 11 (12)

12 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 12 (12)

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010)

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Tekniska förvaltningen Gatuavdelningen, gatu- och parkgruppen Ingenjör Hans Velin 0589-87 610 hans.velin@arboga.se Datum 2009-09-24 Synpunkter på Regional

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag - yttrande

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag - yttrande 2008-11-06 Dnr CK2008-0242 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Anders Edström 018-611 61 87 anders.u.edstrom@lul.se Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 STOCKHOLM Regional

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland Länsplan för Västmanland ska säkra en långsiktigt hållbar tillväxt för hela länet - satsningar utifrån gemensamma mål och prioriteringar ger

Läs mer

STRAIR Strategic Development and Cooperation between Airport Regions

STRAIR Strategic Development and Cooperation between Airport Regions PM - slutrapport Regionplane- och trafikkontoret Caroline Olsson STRAIR Strategic Development and Cooperation between Airport Regions Stockholms läns landsting Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Ert dnr LS 1103-0343 Handlingsprogram Regionala stadskärnor

Ert dnr LS 1103-0343 Handlingsprogram Regionala stadskärnor Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Remissvar Handlingsprogram Regionala stadskärnor Yttrande 130131 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 09-2012-5210 Maria Weimer-Löfvenberg Ingrid Arltoft-Henriksson

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Kluster i praktiken. (Finns dom?) Bo Wictorin

Kluster i praktiken. (Finns dom?) Bo Wictorin Kluster i praktiken. (Finns dom?) Bo Wictorin Det är uppenbart att: människor och företag (i en tilltagande grad) är koncentrerade till vissa platser företag inom vissa branscher är mer koncentrerade till

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Regionen som vision Det politiska projektet Stockholm-Mälarregionen. Erik Westholm Institutet för Framtidsstudier Tema: Regioner i omvandling

Regionen som vision Det politiska projektet Stockholm-Mälarregionen. Erik Westholm Institutet för Framtidsstudier Tema: Regioner i omvandling Regionen som vision Det politiska projektet Stockholm-Mälarregionen Erik Westholm Institutet för Framtidsstudier Tema: Regioner i omvandling Välfärdsstatens geografi Lika villkor åt alla överallt folkhemstanken

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030

Planerings- och trafikutskottet. Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Planerings- och trafikutskottet Regionförstoring i Stockholm- Mälarregionen 1993-2005 - med utblick mot 2030 Mälardalsrådet arbetar för att ge förutsättningar för en flerkärnig struktur i Stockholm- Mälarregionen.

Läs mer

Vårt remissvar utgår från dokumentet Framtidens transportsystem underlag i arbetet med en ny regional utvecklingsplan

Vårt remissvar utgår från dokumentet Framtidens transportsystem underlag i arbetet med en ny regional utvecklingsplan 2008-11-28 Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Remissvar RUFS 2010 framtida transportsystem Resenärsforum är en nationell konsumentorganisation för kollektivtrafikresenärer. Organisationen

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial

Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Regionalt tillväxtprogram för Örebro län 2008 - Arbetsmaterial Disposition Inledning Revideringen. Regionförbundets samordningsuppdrag Erfarenheter från RTP hittills. Sammanfattande analys. Strategisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Hållbar tillväxt 2021

Hållbar tillväxt 2021 Hållbar tillväxt 2021 Diarienummer KS 2011-00457 Fastställt av KF 2011-06 Giltigt till 2021 Hållbar tillväxt 2021 Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-07-23 Målbild för hållbar

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Fortsätt utveckla Sörmland

Fortsätt utveckla Sörmland 2006-08-10 Fortsätt utveckla Sörmland 2(8) Socialdemokraterna SÖRMLAND Regionalt socialdemokratiskt utvecklingsprogram för Sörmland En bra utveckling i Mälardalsregionen är en viktig grund för vår gemensamma

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Enköping 2015. - vårt gröna livsrum

Enköping 2015. - vårt gröna livsrum Vision & Strategier Enköping 2015 - vårt gröna livsrum Enköping år 2015 är den aktiva trädgårdskommunen med 45.000 invånare. Här bor många attraktivt nära Mälaren, i staden eller på landet. Ett levande

Läs mer

Yttrande om förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning i samband med miljöbedömning av länstransportplan för perioden 2014-2025

Yttrande om förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning i samband med miljöbedömning av länstransportplan för perioden 2014-2025 1 (7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se YTTRANDE 2013-04-11 Ärendenr NV-02981-13 Regionförbundet Sörmland Via mail: info@region.sormland.se

Läs mer

Länsplan för Västmanland

Länsplan för Västmanland Länsplan för Västmanland Delprojekt 2: Infrastruktur och kommunikationer transportpolitik och IT/bredband Workshop, den 16 februari 2012 Projektgrupperna Transportpolitik Anders Åkerström, LTV Daniel Artaeus,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011 Hamnutredningen Öppet informationsmöte 14 december 2011 Syfte med dagens möte att ni ska få information om hamnutredningen så här långt och möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter att vi ska få input

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Ny infrastruktur för goda arbetsstudie

Ny infrastruktur för goda arbetsstudie Ny infrastruktur för goda arbetsstudie och bostadsvillkor i Östra Mellansverige Socialdemokraterna i Östra MellanSverige Innehåll Vår vision 3 Full fart framåt eller bakåt? 4 Att bo leva och arbeta i Östra

Läs mer

Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen: nuläge och utmaningar

Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen: nuläge och utmaningar Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen: nuläge och utmaningar 1 Rapporten är framtagen av Mälardalsrådet Text: Tom Petersson, Regionplanekontoret och Göran Reitberger, Reginova AB Andra utgåvan

Läs mer

Piratpartiet Sala. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning

Piratpartiet Sala. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Antal deltagare på mötet var 6 personer: Anders S Lindbäck Jimmy Lundkvist Björne Pettersson Alexander Örnberg Kim Korths, via facebook Jonathan

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer