YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Datum 1 (12) Kommunledningskontoret Näringsliv KS/KF2008:226 Lennart Nilsson, Kommunstyrelsen YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse i ärendet antas som Eskilstuna kommuns yttrande till Regionförbundet Sörmland. Sammanfattning: Eskilstuna kommun bedömer att förslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, innehåller en rimlig och genomtänkt vision, övergripande mål och strategi för regionen Östra Mellansverige. Den föreslagna regionala rumsliga målbilden bör dock diskuteras ytterligare mellan de aktuella aktörerna i Mälardalen. Vi har medverkat i en dialog med Regionförbundet Sörmland och delar synpunkter som förbundet framför i sitt remissvar om att - regionbegreppet behöver förtydligas, - inkonsekvensen i att vissa strategier enbart hanteras ur ett rumsligt perspektiv utifrån Stockholms län medan andra frågor hanterar hela den storregionala geografin, - säkerställa platser för anläggningar i logistiskt goda lägen som i RUFSrapporten begränsas av ett Stockholms läns-perspektiv - fördjupade analyser bör göras av hur regionens bostadsbehov kan tillgodoses utanför Stockholms län; trots allt bedöms 40 procent av tillkommande bostäder komma att byggas utanför Stockholms län. Därtill vill Eskilstuna kommun särskilt framhålla - att inte okritiskt hävda behovet av att den högre utbildningen behöver byggas ut. Det är viktigt att först ställa sig frågan hur redan befintliga resurser kan utnyttjas effektivare än idag och vilka konsekvenser en expansion kan ha för kvalitén i utbildningen. - att ökat samarbete Eskilstuna/Västerås med bl.a. tillskapandet av en gemensam arbetsmarknad kan förväntas vara positivt för såväl sysselsättning som ekonomisk tillväxt i regionen. Vi anser därför att det vore värdefullt att fördjupa analysen av stadsammanslutningen Eskilstuna-Västerås så som det beskrivs i alternativet Storstad

2 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 2 (12) - att vattnet i Mälaren och Östersjön som ekologisk nisch och grund för hållbar utveckling framhålls när RUFS betonar hela Stockholm-Mälarregionens utvecklingspotential. Ärendet: Regionplane- och trafiknämnden i Stockholms läns landsting har den 21 maj 2008 beslutat att utan eget ställningstagande sända på remiss: -Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen-RUFS 2010 Samrådsförslag -Förslag till miljökonsekvensbeskrivning Eskilstuna kommun har medverkat i en dialog med Regionförbundet Sörmland om underlag för remissvaret. Vidare hänvisar vi till underlag från tidigare kontakter med Västerås stad med anledning av att man i RUFS 2010 lanserar Eskilstuna Västerås som ett långsiktigt storstadsalternativ. Yttrande Remissens huvudfrågor I missivet till remisshandlingen formuleras följande frågeställningar som bedöms angelägna att samrådsperioden ger svar på: 1. Synpunkter på samrådsförslagets förslag till vision, mål och strategier för regionens utveckling samt förslagen till planeringsmål och regionala åtaganden. 2. Synpunkter på samrådsförslagets avgränsningar i tid, rum och sak. 3. Konstruktiva synpunkter som bidrar med kunskap och perspektiv som kan utveckla samrådsförslaget. 4. Engagemang och mobilisering kring regionens framtidsfrågor. 1) Strategierna som presenteras i samrådsförslaget avser både planens korta och långa tidsperspektiv med tyngdpunkt på de kortare. Strategierna fokuserar på Stockholms län, medan deras implementering får konsekvenser i omgivande län. Dessutom är grannlänen i hela regionen i flera fall viktiga för själva genomförandet. Ur ett vidare regionalt perspektiv är det viktigt att samrådshandlingen innehåller långsiktiga mål- och planbilder för regionens rumsliga struktur. Dessa ligger alltså på 40 års sikt och finns i två alternativ kallade Städer och Storstäder. Vi bedömer att förslaget innehåller en rimlig och genomtänkt vision, övergripande mål och strategi för regionen Östra Mellansverige. Den föreslagna regionala rumsliga målbilden bör dock diskuteras ytterligare mellan de aktuella aktörerna i Mälardalen.

3 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 3 (12) 2) Ett vidareutvecklat planeringsdokument behövs där alla angränsande län i storregionen behandlas i varje sakfråga. Den funktionalitet och de strukturella samband som finns tydligt beskrivna i samrådshandlingen påvisar ett sådant behov. Samtidigt beskrivs i samrådshandlingen att strategier och åtgärder ska ses som en helhet och att de är ömsesidigt förstärkande. Med de transportsystem som förutsätts bli utvecklade bör en självklar utgångspunkt vara att stora delar av Östra Mellansverige betraktas som resurs när behov av samhällsinvesteringar övervägs. Förslaget bekräftar att det nu finns en bred acceptans för att Stockholmsregionens utveckling är beroende av att hela Östra Mellansveriges behov av vägar och järnvägar kan tillgodoses. Detta vidare regionala perspektiv är dock inte lika tydligt beträffande andra samhällssektorer till exempel tillgång till högre utbildning och behov av bostäder, se kommentarer till strategi 1 nedan. I den mån utvecklingsdokumentet ska ses som en helhet behöver således vissa tematiska delar uppdateras med en djupare beskrivning av förutsättningarna i omkringliggande län. 3 och 4) Dialog och processer för ansvarsfördelning vad gäller åtaganden mellan berörda aktörer är nödvändiga. En viktig början för en sådan diskussion med aktörerna runt om i storregionen bör vara den rumsliga regionala målbilden som presenteras på sidan i samrådshandlingen. Det finns en inkonsekvens i RUFS när vissa strategier enbart hanteras ur ett rumsligt perspektiv utifrån Stockholms län medan andra frågor hanterar hela den storregionala geografin. Samrådshandlingen skulle vinna på att tydliggöras även i det kommande genomförandet och därmed skapa större kraft kring respektive fråga. Det bör vidare förtydligas hur regiondelar utanför Stockholms län kan bidra till utvecklingen gentemot vision, mål och strategier, dvs. hur kan hela storregionen samverka och kring vad? En fortsatt dialog och process kring hur kringliggande utvecklingsplaner kan bidra till uppfyllelse av vision, mål och strategier i RUFS 2010 är således önskvärd. Regionbegreppet behöver förtydligas Eskilstuna kommun instämmer i den generella synpunkt som framförs av bl.a. Regionförbundet Sörmland att användandet av begreppet regionen måste bli mer stringent. Det är ofta otydligt om man därmed menar Stockholms län, ett vidare område som inkluderar bl.a. Uppsala och Trosa/Gnesta eller den större geografin Östra Mellansverige (ÖMS). Innehåll i respektive begrepp bör så långt möjligt preciseras. ÖMS omfattar i sig ett diversifierat område med väldigt olika förutsättningar och förhållanden. Det bör anges en större geografisk åtskillnad av de sammanhang där RUFS 2010 hanterar sitt omland.

4 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 4 (12) Vi instämmer i Regionförbundet Sörmlands förslag att regionbegreppet kan förtydligas enligt följande. 1. Stockholms län: Där ingår storstadsmiljön med intilliggande orter vars befolkning i huvudsak är beroende av storstaden för arbete och service. 2. Stockholm-Mälarregionen: Den regionen inrymmer förutom Stockholm de kommuner och länsdelar vars utveckling till följd av arbetspendling är så betydande att de inom planeringshorisonten 2030 kan antas ingå i Nuteks s k funktionella arbetsmarknadsregioner. I denna region ingår förutom Stockholms län Uppsala, Sörmland och Västmanlands län. 3. Östra Mellansverige: Hela den region som i varierande grad behandlas i dokumentet (dvs. AB-, C-, D- och T- samt delar av E- och X- län) Synpunkter på strategier, mål och åtaganden i RUFS 2010 med relevans för Eskilstuna Strategi 1: Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom. utbildningen, Åtagandet att kraftigt bygga ut den högre utbildningen bör grundas på en analys som omfattar fler lärosäten än vad som ingår i Stockholm-Uppsalaområdet. Universiteten i Örebro och Linköping samt högskolorna i Eskilstuna/ Västerås och Gävle inrymmer också betydande resurser för högre utbildning i regionen som bör ingå i behovsbedömningen. En central utgångspunkt för analyserna av Östra Mellansveriges kapacitet för högre utbildning bör vara att ställa sig frågan hur redan befintliga resurser kan utnyttjas effektivare än idag och vilka konsekvenser en expansion kan ha för kvalitén i utbildningen. Totalt sett i landet tyder mycket på att högskolorna har ett sviktande rekryteringsunderlag. I en sådan situation kan det vara svårt att vinna gehör för en kraftig expansion i regionen, även om det i sig kan vara välmotiverat i ett lokalt perspektiv. Expansionen av den högre utbildningen under talet var i och för sig vällovlig men innebar samtidigt att betydande resurser användes för utbildningar inom områden som dåligt svarade mot arbetsmarknadens behov. I takt med en tilltagande arbetsmarknadsspecialisering riskerar detta matchningsproblem att tillta. Även möjligheterna att göra omprioriteringar mellan olika utbildningsområden bör analyseras. I vissa fall är det redan idag uppenbart att kompetensbristen på arbetsmarknaden är resultatet av en för låg kapacitet i högskolesystemet, som t ex är fallet när det gäller läkarutbildningen. I andra fall är det snarare ett resultat av ett för lågt sökandetryck och bristande rekryteringsunderlag. I det senare fallet behöver med andra ord mer resurser och uppmärksamhet ägnas åt att öka rekryteringsunderlaget. Vi instämmer

5 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 5 (12) därför i att det är nödvändigt med en sammanhållen syn på hela utbildningssystemet från grundskola till högre utbildning. I RUFS-rapporten påpekas även att behovet av yrkesutbildningar på såväl gymnasial som eftergymnasial är stort. Även inom detta område kan det finnas skäl att närmare analysera hur de sammanlagda resurserna i Östra Mellansverige kan användas effektivare för att möta efterfrågan. transporterna Tillgängligheten mellan de olika delarna av storregionen är av nationell betydelse. Utbyggnaden av transportsystemet i regionen har släpat efter den ökade efterfrågan och behovet. I dagsläget bedöms den samhällsekonomiska kostnaden av trängseln i Stockholm vara 6-7 miljarder kronor per år. Även om trängseln på vägarna inte är lika påtaglig utanför Stockholm är det viktigt att också bedöma den samhällsekonomiska kostnaden för bristande tillgänglighet i storregionala relationer. Inte minst är service, tillförlitlighet och hastighet på den spårburna kollektivtrafiken angelägenheter för mer långväga pendlare. En utbyggd spårburen kollektivtrafik anses som kritiskt nödvändig för att klara den förväntade befolknings- och efterfrågeökningen. En effektiv kollektivtrafik är också ett sätt att utveckla och hantera regionförstoringen på ett mer miljömässigt hållbart sätt. Tillväxten både i termer av befolkning och ekonomi ökar behovet av långsiktigt hållbara godstransporter. Utrikeshandeln ökar vilket leder till ökade transportvolymer. Den kapacitet i terminaler, spår och vägar som finns i Stockholms angränsande delar blir en allt viktigare resurs för hela regionen. och bostadssektorn. En förutsättning för allt bostadsbyggande är att det finns en lokal marknad, och RUFS gör bedömningen att en sådan marknad finns i framför allt Stockholms län och i de större städerna inkl Eskilstuna samt även i mindre städer och kommuner nära Stockholms län. Det finns därmed ett samband mellan genomförandet av RUFS 2010 och bland annat.eskilstunas fortsatta utveckling. Fördjupade analyser bör därför göras av hur regionens bostadsbehov kan tillgodoses av investeringar utanför Stockholms län. Beskrivningen i samrådsförslaget är alltför summarisk på den här punkten, trots att slutsatsen av redovisningen av bostadsbehovet blir att 40 procent av tillkommande bostäder bedöms komma i delar av regionen som ligger utanför Stockholms län. Det rimliga i detta antagande kan illustreras av att under perioden byggdes cirka bostäder i Stockholms län. Övriga län i Mälarregionen utanför Stockholm hade under samma period ett bostadsbyggande på cirka bostäder varav cirka i Sörmland och nästan i Eskilstuna.

6 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 6 (12) Strategi 2: Utveckla idéer och förnyelseförmåga Planeringsmålen som knyts till denna strategi är exempel på att regionbegreppet enligt ovan behöver förtydligas: - Stockholmsregionen är attraktiv för kvalificerad arbetskraft. - Regionen har en stark position som internationellt centrum för forskning och huvudkontor. - Regionen har internationellt framstående innovationsmiljöer. - Stockholmsregionen är en av Europas mest välkända och högklassiga besöksdestinationer. Även beträffande de åtaganden som ställts upp för att uppnå målen blir det också oklart vilken geografi som avses: - - Utveckla regionens internationella profil. - - Stärk regionens position i globala nätverk. - - Utveckla Stockholmsregionen som besöksdestination. Vi hänvisar i övrigt till de kommentarer som Regionförbundet Sörmland framför om kopplingen mellan denna strategi och ambitionerna i den av Regionförbundet antagna Sörmlandsstrategin. Det bör förtydligas hur samspelet bör utvecklas mellan Stockholmsregionen och övriga Östra Mellansverige. Strategi 3: Säkra värden för framtida behov Även om RUFS primärt tar sin utgångspunkt i Stockholms län och dess värden kommer genomförandet av utvecklingsplanen att få konsekvenser, bl.a. genom ökade transporter, för värden i angränsande regiondelar och möjligheterna att nå miljömålen. Miljöpåverkan stannar inte vid länsgränsen. Det är därför viktigt att redan nu utveckla ett samarbete i hela den större regionen för att säkra och utveckla våra gemensamma värden i t.ex. Mälaren och mångfalden i kultur- och naturlandskapet samt att sträva efter en effektiv och hållbar transport- och energiförsörjning. En viktig aspekt för länen i Mälarregionen är punkten i Cederschiöldsöverenskommelsen om att: Regionens parter åtog sig även att ta de initiativ som krävs för att få ett enhetligt taxesystem i Stockholm-Mälarregionen i syfte att stimulera arbets- och studeranderesor med kollektivtrafik över länsgräns. Ytterligare en punkt ur ett storregionalt perspektiv är åtagandet om att säkerställa platser för anläggningar i logistiskt goda lägen. Den kartbild som redovisas tar dock enbart upp situationen utifrån ett Stockholms läns-perspektiv. Den förändring inom logistik- och godsbranschen som nu sker innebär på ett högst påtagligt sätt att etableringar inne i Stockholmsregionen väljer att istället lokalisera sig i Mälarregionen och därifrån varuförsörja Stockholm. Integration, fördjupad kunskap och samverkan mellan länen krävs för att ta tillvara och förädla hela regionens värden.

7 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 7 (12) Särskilt angeläget att värna vattenmiljöerna Östersjön, Stockholms skärgård, Mälaren och Hjälmaren med tillrinningsområden utgör livsnerv och grund till Stockholm och övriga städers utveckling runt Mälaren. Så har det varit under de senaste tusen åren och bedöms under överskådlig framtid fortsätta att vara så. Under senare år har Östersjön kommit mer och mer i fokus som ett extremt känsligt och övergött innanhav med bara ca 60 meters medeldjup och en omsättningstid på 30 år. Pågående klimatförändring innebär å andra sidan risk för stora inflöden och översvämningsrisker. Inom norra Östersjöns avrinningsområde, som innefattar hela Mälardalen, sker läckage av näringsämnen och gifter med ursprung från jordbruksmark, skogsmark, avlopp i städer och landsbygd fritidsområden m.m. På samma sätt och i ännu större omfattning pågår ständiga läckage av miljöbelastande utsläpp från alla övriga regioner och avrinningsområden runt om Östersjön. Det vi tar för givet som t ex friskt råvatten för dricksvattenproduktion, rent inbjudande badvatten, rekreationsmöjligheter mm måste vara självklart för Stockholm som Capital of Scandinavia och Mälardalen med ambitioner att vara en världsledande tillväxtregion. Kraftsamling runt vattnet som ekologisk nisch och grund för hållbar utveckling bör därför framhållas när RUFS betonar hela Stockholm- Mälarregionens utvecklingspotential. I Stockholm-Mälarregionen finns goda möjligheter att ta ledningen i en utveckling med tydlig miljöprofil i Östersjöområdet, till exempel genom att skapa forum för samverkan mellan de centrala aktörerna och andra goda krafter i kommuner, landsting, statliga institutioner, företag, vattenvårdsförbund, intresseorganisationer m fl. I kölvattnet på en sådan kraftsamling kan det växa fram goda möjligheter att skapa en hållbar tillväxt med nya jobb och ökad konkurrenskraft. Det finns goda möjligheter att utveckla ny biobaserad miljöteknik för rening och behandling av hav, sjöar och vattendrag. Miljömässig, hållbar turism är ett annat aktuellt område med stor utvecklingspotential. Det handlar om att locka hit turister som ett led i regional utveckling men också om att förmå medborgarna inom landet och länderna runt Östersjön att stanna kvar i området istället för att resa till exempelvis andra världsdelar. Det är nödvändigt att utveckla nya hållbara transportsystem, minska energianvändning och vidta effektiviseringsåtgärder inom alla samhällsområden. Detta kan rätt satsat leda till minskade utsläpp av både koldioxid och övriga föroreningar och därmed direkt och indirekt minska belastningen på Mälaren och Östersjön. Under 2009 lanserar EU sin storsatsning på Östersjön den så kallade Östersjöstrategin som pilotprojekt för en bättre och mer hållbar vattenhantering inom EU-länderna. För Stockholm och Mälarregionen finns möjlighet att ta en ledande roll i en sådan utvecklingsprocess.

8 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 8 (12) Strategi 4: Vidareutveckla en flerkärnig och tät region I alternativet storstäder ingår en koncentrerad tillväxt i tre stadsammanslutningar och där Eskilstuna tillsammans med Västerås ingår som ett framtida storstadsområde. Detta utvecklingsalternativ innebär bl.a. att stadskärnorna binds samman med utvecklad kollektivtrafik, att flöden av resenärer koncentreras i fåtal stråk och att direktförbindelser mellan storstadsområdena och flygplatser får ökad prioritet mm. Ett viktigt syfte är att stärka förutsättningarna för att attrahera befolkning och sysselsättning i regionen. Tidigare studier 1 har visat att tillskapandet av en gemensam arbetsmarknad Eskilstuna/Västerås kan förväntas få klart positiva effekter för såväl sysselsättning som ekonomisk tillväxt i regionen. Ett tydligt och positivt samband kan beläggas mellan den lokala arbetsmarknadens storlek och sysselsättningens utveckling. En viktig förklaring är att en större lokal arbetsmarknad har bättre förutsättningar för att klara matchningen mellan utbud av och efterfrågan på arbetskraft. Om pendlingen mellan kommunerna skulle vara av den omfattningen att Eskilstuna och Västerås utgjorde en gemensam lokal arbetsmarknad så visar modellberäkningar att sysselsättningen skulle öka med ytterligare i storleksordningen tusen personer. Effekten kan förväntas bli än mer betydande på längre sikt. Därtill kommer effekter av att en integrerad region ger näringslivet ökade förutsättningar för mer specialiserade och därmed produktivare verksamheter. Långsiktigt genererar detta sannolikt ekonomisk aktivitet som är än mer betydande än den ökade sysselsättningen som sådan. En förbättrad infrastruktur för kommunikationerna kan också förväntas ge förutsättningar för ett bredare utbud av service, kultur, handel, mm. Detta kommer att stärka regionens attraktivitet för boende, verksamheter, högre utbildning mm, vilket leder till en ökad inflyttning. En integrerad Eskilstuna/ Västerås- region skulle kunna ge förutsättningar för att skapa ett tillräckligt attraktivt storstadsalternativ samtidigt som närheten till Stockholm självklart ger Eskilstuna/Västerås- regionen unika och viktiga fördelar. De regionala målbilder för storregionens geografi som redovisas på sidan i samrådshandlingen är en vällovlig konkretisering. De bör vara värdefulla som en grund för fortsatta diskussioner med olika Mälardalsaktörer. Både i dessa bilder men framförallt i de aktuella målbilderna saknas utvecklingskorridorer i nordsydlig riktning. Viktiga stråk för Eskilstuna är Räta Linjen (Rv 56) och det så kallade UVEN-stråket för järnvägen inom vilka den nämnda kopplingen till Västerås ingår. Se t.ex. redovisning i INTEGRATIONSVINSTER TILL FÖLJD AV FÖRBÄTTRADE KOMMUNIKATIONER MELLAN ESKILSTUNA OCH VÄSTERÅS PM Bo Wictorin på uppdrag av Eskilstuna och Västerås kommuner

9 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 9 (12) Strategierna 5 och 6: Stärk sammanhållningen och Frigör livschanser Vi instämmer i att boendemiljöerna och den rumsliga planeringen är viktiga verktyg i strategin om en stärkt sammanhållning. Kommunen har det senaste decenniet haft en kraftig befolkningstillväxt och står inför utmaningen att fortsätta denna positiva utveckling genom att bl.a. erbjuda attraktiva, varierade och tillgängliga bostadsmiljöer. I sammanhanget bör man också ytterligare beakta OECD-studien och vad som där sägs om värden av fördjupade analyser och strategier för att nå ökad integration. Det är också ett viktigt åtagande att följa upp integrationen och utanförskapet. Från vår del av regionen välkomnar vi åtagandet om regionalt utvecklingsarbete för att skapa bättre förståelse för den sociala utvecklingen i olika stadsdelar och befolkningsgrupper. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Näringsliv Eva Lilja Näringslivsdirektör Lennart Nilsson Infrastrukturstrateg

10 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 10 (12)

11 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 11 (12)

12 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 12 (12)

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 Kommunstyrelsen Datum 1 (10) Kommunledningskontoret Näringsliv Bo Wictorin, 016-710 54 56 Stockholms läns landsting Regionplanekontoret Box 4414 102 69 Stockholm Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen har beretts tillfälle att avge yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag. Yttrandet

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Synpunkter på samrådsförslaget Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Synpunkter på samrådsförslaget Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Andersson 0589-87005 rebecka.andersson@arboga.se Datum 2008-09-25 1 (5) Synpunkter på samrådsförslaget Regional

Läs mer

Tillväxt, miljö och regionplanering

Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Stockholmsregionen och östra Mellansverige! Möjligheter och utmaningar när vi växer och blir 1,4 miljoner fler till 2050 Befolkning

Läs mer

Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm

Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Handläggare Datum Diarienr Gunnar Emling 2008-11-18 KS-2008/651 Johanna Friberg Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Remissvar Regional utvecklingsplan för

Läs mer

En ny ekonomisk geografi ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra Mellansverige

En ny ekonomisk geografi ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra Mellansverige En ny ekonomisk geografi ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra Mellansverige En ny värld växer fram Vad driver tillväxten? Vad kan det tänkas betyda för er? En ny karta och en ny terräng?

Läs mer

RS Förslag till yttrande regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

RS Förslag till yttrande regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 1 (5) Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Box 22550 104 22 Stockholm RS Förslag till yttrande regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 Region Örebro län

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010. Katarina Fehler, Börje Wredén. Tillväxt, miljö och regionplanering. Reglab 10 november 2011

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010. Katarina Fehler, Börje Wredén. Tillväxt, miljö och regionplanering. Reglab 10 november 2011 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Katarina Fehler, Börje Wredén Tillväxt, miljö och regionplanering Reglab 10 november 2011 RUFS 2 RUFS en skvader? RUFS är i första hand en fysisk

Läs mer

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering RUFS 2010 - erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering Reglab 3 september 2014 Bette Malmros och Ulrika Palm TMR i Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Dagens presentation

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg

Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg Gävleborg i ett större funktionellt perspektiv utmaningar och möjligheter En urbaniserad värld från landbygd till megastäder En osäkrare värld krig, fattigdom,

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen. 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare

Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen. 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare TRF = Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Del av Stockholms

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 SJU LÄN: STOCKHOLM, UPPSALA, VÄSTMANLAND, ÖREBRO, SÖRMLAND, ÖSTERGÖTLAND OCH GOTLAND

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Förslag til yttrande över gemensam översiktsplan tör

Förslag til yttrande över gemensam översiktsplan tör Kommunstyrelsens handling nr 36/2009 IZatrinehol111s k0111111un '\ l:o00 '. 110 t~/\ (6) KOMMUNSTYRELSEN Vår handläooare Mats Hedberg 0150-57024, 070-35863 71 2009-05-12 Ert datum KS/2009:200-212 Erbetecknino

Läs mer

Helena Näsström. Ny Regional utvecklingsplan för Stockholms län med utblick i Östra Mellansverige RUFS 2010

Helena Näsström. Ny Regional utvecklingsplan för Stockholms län med utblick i Östra Mellansverige RUFS 2010 08-11-14 1 Helena Näsström Ny Regional utvecklingsplan för Stockholms län med utblick i Östra Mellansverige RUFS 2010 Vad är en regional utvecklingsplan? Regionplanen behandlar frågor som: är av regionalt

Läs mer

SÖRMLAND Aktualitet och användbarhet - RUFS Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionalplanering

SÖRMLAND Aktualitet och användbarhet - RUFS Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionalplanering * >Ä^ REGION FÖR BUNDET Ankom Stockholms läns landsting Dnr. Datum 2013-12-12 2013-12-09 RS 37, Bil 1 Dnr 13-081 Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionalplanering Box 22550 104 22 STOCKHOLM

Läs mer

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen för att skapa hållbara

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten

Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten Vad säger OECD territorial reviews Vilket fokus har regionerna i pågående infrastrukturplanering Motiv och svårigheter vid utvecklad samverkan

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (6) l Handläggare: Ulrika Palm Tillväxt- och regionplanenämnden Samråd om samrådsförslag RUFS 2050 Ärendebeskrivnmg Ärendet omfattar samrådsförslag för RUFS 2050, ny regional

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Yttrande över remiss RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, LS

Yttrande över remiss RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, LS YTTRANDE 1 (5) Maria Ek Telefon 010-224 92 45 maria.ek@lansstyrelsen.se Stockholms läns landsting registrator.lsf@sll.se LS 1304-0578 Yttrande över remiss RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och

Läs mer

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE MANIFEST FÖR ETT SAMVERKANDE SKÅNE Skåne är år 2030 en attraktiv och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer. Skåne har dragit

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen. Helsingborg Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB

Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen. Helsingborg Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB Regionala perspektiv på infrastruktur Stockholm Mälarregionen Helsingborg 090923 Lars Wogel Storstockholms lokaltrafik AB Vad händer i Stockholm - Mälarregionen Trafikprocessen i Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

JJIL Stockholms läns landsting

JJIL Stockholms läns landsting JJIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-02-17 1 (4) TRN 2015-0024 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 YTTRANDE 2009-10-07 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) Box 4414 102 69 STOCKHOLM Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Sammanfattning SSCO ser positivt på de grundläggande ståndpunkterna

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 Översyn år 2014 Kommunledningskontoret 2014-05-12 - Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 - Översyn år 2014 Per-Erik Mårtensson,

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande

En Bättre Sits. Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande En Bättre Sits Kristoffer Tamsons (M), ordförande Bertil Kinnunen (S), vice ordförande Patrik Åhnberg, Länsstyrelsen Stockholm Jenny Lundström (MP), Region Uppsala Monica Johansson (S), Landstinget Sörmland

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling 1 (6) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-16 TRN TRN 2017-0014 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling Ärendebeskrivning Stockholms

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen PM 2017:213 RI (Dnr 111-1133/2017) Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen Remiss från Stockholms läns landsting Remisstid den 19 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. Järfälla nu till 2030

ÖVERSIKTSPLAN. Järfälla nu till 2030 Järfälla nu till 2030 Samrådshandling augusti 2012 SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Arena för Tillväxt En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Primär målgrupp: lokala och regionala beslutsfattare inom privat och offentlig sektor Vad gör vi? Omvärldsbevakning

Läs mer

Statliga jobb. till Gävleborg

Statliga jobb. till Gävleborg Statliga jobb till Gävleborg Inledning Varför statliga jobb till Gävleborg? Genom att ingå ett samhällskontrakt vill vi utveckla Gävleborg och hålla ihop Sverige. Den 25 juni 2015 beslutade regeringen

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog

Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog Norrköping och kommunsamarbete Ulf Arumskog Fakta om Norrköpings kommun 130 000 invånare, 57 000 förvärvsarbetande Fakta om Norrköpings kommun 6000 studenter vid Campus Norrköping Vård, omsorg och handel

Läs mer

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi

Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Beräkning av bostadsbehovet i Stockholmsregionen går det att göra? Så här gjorde vi Regional bedömning av behovet av nya bostäder Genomfördes juni-dec 2012 av SLL Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt,

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Mångfald som regionalstrategiskt utvecklingsområde. Evert Kroes, regionplanerare Roland Engkvist, regionplanerare REGLAB konferens 6-7 februari 2013

Mångfald som regionalstrategiskt utvecklingsområde. Evert Kroes, regionplanerare Roland Engkvist, regionplanerare REGLAB konferens 6-7 februari 2013 Mångfald som regionalstrategiskt utvecklingsområde Evert Kroes, regionplanerare Roland Engkvist, regionplanerare REGLAB konferens 6-7 februari 2013 2 Möj ligh et till org anis atio ns/ och affä rsut vec

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010)

Synpunkter på Regional utvecklingsplan för Stockholms län, samrådsunderlag (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Tekniska förvaltningen Gatuavdelningen, gatu- och parkgruppen Ingenjör Hans Velin 0589-87 610 hans.velin@arboga.se Datum 2009-09-24 Synpunkter på Regional

Läs mer

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Möte med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 13 november 2013 En Bättre Sits gemensamma syn och reflektioner på förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Upplägg presentation

Läs mer

Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm -RUFS underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm -RUFS underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Kommunstyrelseförvaltningen Planering och samhällsutveckling Sid 1 (5) Ärendenummer: 171/2013-211 Handläggare: Anna Eklund 2013-11-19 Kommunstyrelsen Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-02 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall varje kommun planera

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Utställning 27 juni 3 november 2017 En omfattande process med tät dialog RUFS 2050 fyller flera funktioner Befolkningstillväxten är utgångspunkt Stockholmsregionen

Läs mer

Målbild med mätbara samt generella mål

Målbild med mätbara samt generella mål Målbild med mätbara samt generella mål I regionala och kommunala dokument finns det en rad mål och visioner. Dessa mål är en viktig del i strukturbilden. Vissa mål är viktigare än andra därför har avgränsningar

Läs mer

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 2012-02-16 PRESENTATION! Program Inledning och syfte med dagen 9.00-9.15 Lägesrapporter från delprojekt 9.15-10.15 Paus med kaffe och frukt 10.15-10.30 Genomgång

Läs mer

Regionala perspektiv på den skånska framtiden

Regionala perspektiv på den skånska framtiden Regionala perspektiv på den skånska framtiden Det motsägelsefulla Skåne Å ena sidan, å andra sidan Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark sysselsättningstillväxt men lägst sysselsättningsgrad

Läs mer

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional översiktlig planering för Örebroregionen Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional utvecklingspolitik Rumslig planering RUFS gav oss en tankeställare Syfte Ge ett regionalt perspektiv

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret 2016-10-12 KSKF/2016:423 Demokrati och välfärd Marita Skog 016-710 55 19 Finansdepartementet Remissvar - Delbetänkande av indelningskommittén -Regional

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 YTTRANDE 1/5 Datum: 2016-09-22 Dnr: TSN 2016-67 Tillväxt- och Regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting TRN 2016-0047 Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 Region

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Kommunkontaktmöte 7 september 2017

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Kommunkontaktmöte 7 september 2017 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Kommunkontaktmöte 7 september 2017 Välkomna till RUFS-rummet! Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Dagens punkter Vad händer under utställningen? Kort

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Regional tillväxt, den svenska urbaniseringen och Norrbotten. Linnéa Hassis Processledare, Arena för tillväxt

Regional tillväxt, den svenska urbaniseringen och Norrbotten. Linnéa Hassis Processledare, Arena för tillväxt Regional tillväxt, den svenska urbaniseringen och Norrbotten Linnéa Hassis Processledare, Arena för tillväxt Arena för Tillväxt En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige

Läs mer

Systemanalys process 2016

Systemanalys process 2016 Systemanalys process 2016 Feb Första utkast systemanalys + remissvar Våren Förankring på hemmaplan länsvis Maj 26-27/5 Kunskap Juni Stora Gruppen ställer sig bakom Senast 30/9 Prel. version av systemanalys

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan 2030

Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carlén Göran Davidsson Per Klintström Helena Datum 2016-11-07 Diarienummer KSN-2016-2018 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, trafikplan

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Remissvar avseende inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för

Remissvar avseende inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för N2015/4305/TIF 2016-02-24 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för 2018-2029 Länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter

Läs mer