YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Datum 1 (12) Kommunledningskontoret Näringsliv KS/KF2008:226 Lennart Nilsson, Kommunstyrelsen YTTRANDE ÖVER -REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS-REGIONEN-RUFS 2010, SAMRÅDSFÖRSLAG -FÖRSLAG TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse i ärendet antas som Eskilstuna kommuns yttrande till Regionförbundet Sörmland. Sammanfattning: Eskilstuna kommun bedömer att förslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, innehåller en rimlig och genomtänkt vision, övergripande mål och strategi för regionen Östra Mellansverige. Den föreslagna regionala rumsliga målbilden bör dock diskuteras ytterligare mellan de aktuella aktörerna i Mälardalen. Vi har medverkat i en dialog med Regionförbundet Sörmland och delar synpunkter som förbundet framför i sitt remissvar om att - regionbegreppet behöver förtydligas, - inkonsekvensen i att vissa strategier enbart hanteras ur ett rumsligt perspektiv utifrån Stockholms län medan andra frågor hanterar hela den storregionala geografin, - säkerställa platser för anläggningar i logistiskt goda lägen som i RUFSrapporten begränsas av ett Stockholms läns-perspektiv - fördjupade analyser bör göras av hur regionens bostadsbehov kan tillgodoses utanför Stockholms län; trots allt bedöms 40 procent av tillkommande bostäder komma att byggas utanför Stockholms län. Därtill vill Eskilstuna kommun särskilt framhålla - att inte okritiskt hävda behovet av att den högre utbildningen behöver byggas ut. Det är viktigt att först ställa sig frågan hur redan befintliga resurser kan utnyttjas effektivare än idag och vilka konsekvenser en expansion kan ha för kvalitén i utbildningen. - att ökat samarbete Eskilstuna/Västerås med bl.a. tillskapandet av en gemensam arbetsmarknad kan förväntas vara positivt för såväl sysselsättning som ekonomisk tillväxt i regionen. Vi anser därför att det vore värdefullt att fördjupa analysen av stadsammanslutningen Eskilstuna-Västerås så som det beskrivs i alternativet Storstad

2 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 2 (12) - att vattnet i Mälaren och Östersjön som ekologisk nisch och grund för hållbar utveckling framhålls när RUFS betonar hela Stockholm-Mälarregionens utvecklingspotential. Ärendet: Regionplane- och trafiknämnden i Stockholms läns landsting har den 21 maj 2008 beslutat att utan eget ställningstagande sända på remiss: -Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen-RUFS 2010 Samrådsförslag -Förslag till miljökonsekvensbeskrivning Eskilstuna kommun har medverkat i en dialog med Regionförbundet Sörmland om underlag för remissvaret. Vidare hänvisar vi till underlag från tidigare kontakter med Västerås stad med anledning av att man i RUFS 2010 lanserar Eskilstuna Västerås som ett långsiktigt storstadsalternativ. Yttrande Remissens huvudfrågor I missivet till remisshandlingen formuleras följande frågeställningar som bedöms angelägna att samrådsperioden ger svar på: 1. Synpunkter på samrådsförslagets förslag till vision, mål och strategier för regionens utveckling samt förslagen till planeringsmål och regionala åtaganden. 2. Synpunkter på samrådsförslagets avgränsningar i tid, rum och sak. 3. Konstruktiva synpunkter som bidrar med kunskap och perspektiv som kan utveckla samrådsförslaget. 4. Engagemang och mobilisering kring regionens framtidsfrågor. 1) Strategierna som presenteras i samrådsförslaget avser både planens korta och långa tidsperspektiv med tyngdpunkt på de kortare. Strategierna fokuserar på Stockholms län, medan deras implementering får konsekvenser i omgivande län. Dessutom är grannlänen i hela regionen i flera fall viktiga för själva genomförandet. Ur ett vidare regionalt perspektiv är det viktigt att samrådshandlingen innehåller långsiktiga mål- och planbilder för regionens rumsliga struktur. Dessa ligger alltså på 40 års sikt och finns i två alternativ kallade Städer och Storstäder. Vi bedömer att förslaget innehåller en rimlig och genomtänkt vision, övergripande mål och strategi för regionen Östra Mellansverige. Den föreslagna regionala rumsliga målbilden bör dock diskuteras ytterligare mellan de aktuella aktörerna i Mälardalen.

3 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 3 (12) 2) Ett vidareutvecklat planeringsdokument behövs där alla angränsande län i storregionen behandlas i varje sakfråga. Den funktionalitet och de strukturella samband som finns tydligt beskrivna i samrådshandlingen påvisar ett sådant behov. Samtidigt beskrivs i samrådshandlingen att strategier och åtgärder ska ses som en helhet och att de är ömsesidigt förstärkande. Med de transportsystem som förutsätts bli utvecklade bör en självklar utgångspunkt vara att stora delar av Östra Mellansverige betraktas som resurs när behov av samhällsinvesteringar övervägs. Förslaget bekräftar att det nu finns en bred acceptans för att Stockholmsregionens utveckling är beroende av att hela Östra Mellansveriges behov av vägar och järnvägar kan tillgodoses. Detta vidare regionala perspektiv är dock inte lika tydligt beträffande andra samhällssektorer till exempel tillgång till högre utbildning och behov av bostäder, se kommentarer till strategi 1 nedan. I den mån utvecklingsdokumentet ska ses som en helhet behöver således vissa tematiska delar uppdateras med en djupare beskrivning av förutsättningarna i omkringliggande län. 3 och 4) Dialog och processer för ansvarsfördelning vad gäller åtaganden mellan berörda aktörer är nödvändiga. En viktig början för en sådan diskussion med aktörerna runt om i storregionen bör vara den rumsliga regionala målbilden som presenteras på sidan i samrådshandlingen. Det finns en inkonsekvens i RUFS när vissa strategier enbart hanteras ur ett rumsligt perspektiv utifrån Stockholms län medan andra frågor hanterar hela den storregionala geografin. Samrådshandlingen skulle vinna på att tydliggöras även i det kommande genomförandet och därmed skapa större kraft kring respektive fråga. Det bör vidare förtydligas hur regiondelar utanför Stockholms län kan bidra till utvecklingen gentemot vision, mål och strategier, dvs. hur kan hela storregionen samverka och kring vad? En fortsatt dialog och process kring hur kringliggande utvecklingsplaner kan bidra till uppfyllelse av vision, mål och strategier i RUFS 2010 är således önskvärd. Regionbegreppet behöver förtydligas Eskilstuna kommun instämmer i den generella synpunkt som framförs av bl.a. Regionförbundet Sörmland att användandet av begreppet regionen måste bli mer stringent. Det är ofta otydligt om man därmed menar Stockholms län, ett vidare område som inkluderar bl.a. Uppsala och Trosa/Gnesta eller den större geografin Östra Mellansverige (ÖMS). Innehåll i respektive begrepp bör så långt möjligt preciseras. ÖMS omfattar i sig ett diversifierat område med väldigt olika förutsättningar och förhållanden. Det bör anges en större geografisk åtskillnad av de sammanhang där RUFS 2010 hanterar sitt omland.

4 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 4 (12) Vi instämmer i Regionförbundet Sörmlands förslag att regionbegreppet kan förtydligas enligt följande. 1. Stockholms län: Där ingår storstadsmiljön med intilliggande orter vars befolkning i huvudsak är beroende av storstaden för arbete och service. 2. Stockholm-Mälarregionen: Den regionen inrymmer förutom Stockholm de kommuner och länsdelar vars utveckling till följd av arbetspendling är så betydande att de inom planeringshorisonten 2030 kan antas ingå i Nuteks s k funktionella arbetsmarknadsregioner. I denna region ingår förutom Stockholms län Uppsala, Sörmland och Västmanlands län. 3. Östra Mellansverige: Hela den region som i varierande grad behandlas i dokumentet (dvs. AB-, C-, D- och T- samt delar av E- och X- län) Synpunkter på strategier, mål och åtaganden i RUFS 2010 med relevans för Eskilstuna Strategi 1: Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom. utbildningen, Åtagandet att kraftigt bygga ut den högre utbildningen bör grundas på en analys som omfattar fler lärosäten än vad som ingår i Stockholm-Uppsalaområdet. Universiteten i Örebro och Linköping samt högskolorna i Eskilstuna/ Västerås och Gävle inrymmer också betydande resurser för högre utbildning i regionen som bör ingå i behovsbedömningen. En central utgångspunkt för analyserna av Östra Mellansveriges kapacitet för högre utbildning bör vara att ställa sig frågan hur redan befintliga resurser kan utnyttjas effektivare än idag och vilka konsekvenser en expansion kan ha för kvalitén i utbildningen. Totalt sett i landet tyder mycket på att högskolorna har ett sviktande rekryteringsunderlag. I en sådan situation kan det vara svårt att vinna gehör för en kraftig expansion i regionen, även om det i sig kan vara välmotiverat i ett lokalt perspektiv. Expansionen av den högre utbildningen under talet var i och för sig vällovlig men innebar samtidigt att betydande resurser användes för utbildningar inom områden som dåligt svarade mot arbetsmarknadens behov. I takt med en tilltagande arbetsmarknadsspecialisering riskerar detta matchningsproblem att tillta. Även möjligheterna att göra omprioriteringar mellan olika utbildningsområden bör analyseras. I vissa fall är det redan idag uppenbart att kompetensbristen på arbetsmarknaden är resultatet av en för låg kapacitet i högskolesystemet, som t ex är fallet när det gäller läkarutbildningen. I andra fall är det snarare ett resultat av ett för lågt sökandetryck och bristande rekryteringsunderlag. I det senare fallet behöver med andra ord mer resurser och uppmärksamhet ägnas åt att öka rekryteringsunderlaget. Vi instämmer

5 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 5 (12) därför i att det är nödvändigt med en sammanhållen syn på hela utbildningssystemet från grundskola till högre utbildning. I RUFS-rapporten påpekas även att behovet av yrkesutbildningar på såväl gymnasial som eftergymnasial är stort. Även inom detta område kan det finnas skäl att närmare analysera hur de sammanlagda resurserna i Östra Mellansverige kan användas effektivare för att möta efterfrågan. transporterna Tillgängligheten mellan de olika delarna av storregionen är av nationell betydelse. Utbyggnaden av transportsystemet i regionen har släpat efter den ökade efterfrågan och behovet. I dagsläget bedöms den samhällsekonomiska kostnaden av trängseln i Stockholm vara 6-7 miljarder kronor per år. Även om trängseln på vägarna inte är lika påtaglig utanför Stockholm är det viktigt att också bedöma den samhällsekonomiska kostnaden för bristande tillgänglighet i storregionala relationer. Inte minst är service, tillförlitlighet och hastighet på den spårburna kollektivtrafiken angelägenheter för mer långväga pendlare. En utbyggd spårburen kollektivtrafik anses som kritiskt nödvändig för att klara den förväntade befolknings- och efterfrågeökningen. En effektiv kollektivtrafik är också ett sätt att utveckla och hantera regionförstoringen på ett mer miljömässigt hållbart sätt. Tillväxten både i termer av befolkning och ekonomi ökar behovet av långsiktigt hållbara godstransporter. Utrikeshandeln ökar vilket leder till ökade transportvolymer. Den kapacitet i terminaler, spår och vägar som finns i Stockholms angränsande delar blir en allt viktigare resurs för hela regionen. och bostadssektorn. En förutsättning för allt bostadsbyggande är att det finns en lokal marknad, och RUFS gör bedömningen att en sådan marknad finns i framför allt Stockholms län och i de större städerna inkl Eskilstuna samt även i mindre städer och kommuner nära Stockholms län. Det finns därmed ett samband mellan genomförandet av RUFS 2010 och bland annat.eskilstunas fortsatta utveckling. Fördjupade analyser bör därför göras av hur regionens bostadsbehov kan tillgodoses av investeringar utanför Stockholms län. Beskrivningen i samrådsförslaget är alltför summarisk på den här punkten, trots att slutsatsen av redovisningen av bostadsbehovet blir att 40 procent av tillkommande bostäder bedöms komma i delar av regionen som ligger utanför Stockholms län. Det rimliga i detta antagande kan illustreras av att under perioden byggdes cirka bostäder i Stockholms län. Övriga län i Mälarregionen utanför Stockholm hade under samma period ett bostadsbyggande på cirka bostäder varav cirka i Sörmland och nästan i Eskilstuna.

6 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 6 (12) Strategi 2: Utveckla idéer och förnyelseförmåga Planeringsmålen som knyts till denna strategi är exempel på att regionbegreppet enligt ovan behöver förtydligas: - Stockholmsregionen är attraktiv för kvalificerad arbetskraft. - Regionen har en stark position som internationellt centrum för forskning och huvudkontor. - Regionen har internationellt framstående innovationsmiljöer. - Stockholmsregionen är en av Europas mest välkända och högklassiga besöksdestinationer. Även beträffande de åtaganden som ställts upp för att uppnå målen blir det också oklart vilken geografi som avses: - - Utveckla regionens internationella profil. - - Stärk regionens position i globala nätverk. - - Utveckla Stockholmsregionen som besöksdestination. Vi hänvisar i övrigt till de kommentarer som Regionförbundet Sörmland framför om kopplingen mellan denna strategi och ambitionerna i den av Regionförbundet antagna Sörmlandsstrategin. Det bör förtydligas hur samspelet bör utvecklas mellan Stockholmsregionen och övriga Östra Mellansverige. Strategi 3: Säkra värden för framtida behov Även om RUFS primärt tar sin utgångspunkt i Stockholms län och dess värden kommer genomförandet av utvecklingsplanen att få konsekvenser, bl.a. genom ökade transporter, för värden i angränsande regiondelar och möjligheterna att nå miljömålen. Miljöpåverkan stannar inte vid länsgränsen. Det är därför viktigt att redan nu utveckla ett samarbete i hela den större regionen för att säkra och utveckla våra gemensamma värden i t.ex. Mälaren och mångfalden i kultur- och naturlandskapet samt att sträva efter en effektiv och hållbar transport- och energiförsörjning. En viktig aspekt för länen i Mälarregionen är punkten i Cederschiöldsöverenskommelsen om att: Regionens parter åtog sig även att ta de initiativ som krävs för att få ett enhetligt taxesystem i Stockholm-Mälarregionen i syfte att stimulera arbets- och studeranderesor med kollektivtrafik över länsgräns. Ytterligare en punkt ur ett storregionalt perspektiv är åtagandet om att säkerställa platser för anläggningar i logistiskt goda lägen. Den kartbild som redovisas tar dock enbart upp situationen utifrån ett Stockholms läns-perspektiv. Den förändring inom logistik- och godsbranschen som nu sker innebär på ett högst påtagligt sätt att etableringar inne i Stockholmsregionen väljer att istället lokalisera sig i Mälarregionen och därifrån varuförsörja Stockholm. Integration, fördjupad kunskap och samverkan mellan länen krävs för att ta tillvara och förädla hela regionens värden.

7 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 7 (12) Särskilt angeläget att värna vattenmiljöerna Östersjön, Stockholms skärgård, Mälaren och Hjälmaren med tillrinningsområden utgör livsnerv och grund till Stockholm och övriga städers utveckling runt Mälaren. Så har det varit under de senaste tusen åren och bedöms under överskådlig framtid fortsätta att vara så. Under senare år har Östersjön kommit mer och mer i fokus som ett extremt känsligt och övergött innanhav med bara ca 60 meters medeldjup och en omsättningstid på 30 år. Pågående klimatförändring innebär å andra sidan risk för stora inflöden och översvämningsrisker. Inom norra Östersjöns avrinningsområde, som innefattar hela Mälardalen, sker läckage av näringsämnen och gifter med ursprung från jordbruksmark, skogsmark, avlopp i städer och landsbygd fritidsområden m.m. På samma sätt och i ännu större omfattning pågår ständiga läckage av miljöbelastande utsläpp från alla övriga regioner och avrinningsområden runt om Östersjön. Det vi tar för givet som t ex friskt råvatten för dricksvattenproduktion, rent inbjudande badvatten, rekreationsmöjligheter mm måste vara självklart för Stockholm som Capital of Scandinavia och Mälardalen med ambitioner att vara en världsledande tillväxtregion. Kraftsamling runt vattnet som ekologisk nisch och grund för hållbar utveckling bör därför framhållas när RUFS betonar hela Stockholm- Mälarregionens utvecklingspotential. I Stockholm-Mälarregionen finns goda möjligheter att ta ledningen i en utveckling med tydlig miljöprofil i Östersjöområdet, till exempel genom att skapa forum för samverkan mellan de centrala aktörerna och andra goda krafter i kommuner, landsting, statliga institutioner, företag, vattenvårdsförbund, intresseorganisationer m fl. I kölvattnet på en sådan kraftsamling kan det växa fram goda möjligheter att skapa en hållbar tillväxt med nya jobb och ökad konkurrenskraft. Det finns goda möjligheter att utveckla ny biobaserad miljöteknik för rening och behandling av hav, sjöar och vattendrag. Miljömässig, hållbar turism är ett annat aktuellt område med stor utvecklingspotential. Det handlar om att locka hit turister som ett led i regional utveckling men också om att förmå medborgarna inom landet och länderna runt Östersjön att stanna kvar i området istället för att resa till exempelvis andra världsdelar. Det är nödvändigt att utveckla nya hållbara transportsystem, minska energianvändning och vidta effektiviseringsåtgärder inom alla samhällsområden. Detta kan rätt satsat leda till minskade utsläpp av både koldioxid och övriga föroreningar och därmed direkt och indirekt minska belastningen på Mälaren och Östersjön. Under 2009 lanserar EU sin storsatsning på Östersjön den så kallade Östersjöstrategin som pilotprojekt för en bättre och mer hållbar vattenhantering inom EU-länderna. För Stockholm och Mälarregionen finns möjlighet att ta en ledande roll i en sådan utvecklingsprocess.

8 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 8 (12) Strategi 4: Vidareutveckla en flerkärnig och tät region I alternativet storstäder ingår en koncentrerad tillväxt i tre stadsammanslutningar och där Eskilstuna tillsammans med Västerås ingår som ett framtida storstadsområde. Detta utvecklingsalternativ innebär bl.a. att stadskärnorna binds samman med utvecklad kollektivtrafik, att flöden av resenärer koncentreras i fåtal stråk och att direktförbindelser mellan storstadsområdena och flygplatser får ökad prioritet mm. Ett viktigt syfte är att stärka förutsättningarna för att attrahera befolkning och sysselsättning i regionen. Tidigare studier 1 har visat att tillskapandet av en gemensam arbetsmarknad Eskilstuna/Västerås kan förväntas få klart positiva effekter för såväl sysselsättning som ekonomisk tillväxt i regionen. Ett tydligt och positivt samband kan beläggas mellan den lokala arbetsmarknadens storlek och sysselsättningens utveckling. En viktig förklaring är att en större lokal arbetsmarknad har bättre förutsättningar för att klara matchningen mellan utbud av och efterfrågan på arbetskraft. Om pendlingen mellan kommunerna skulle vara av den omfattningen att Eskilstuna och Västerås utgjorde en gemensam lokal arbetsmarknad så visar modellberäkningar att sysselsättningen skulle öka med ytterligare i storleksordningen tusen personer. Effekten kan förväntas bli än mer betydande på längre sikt. Därtill kommer effekter av att en integrerad region ger näringslivet ökade förutsättningar för mer specialiserade och därmed produktivare verksamheter. Långsiktigt genererar detta sannolikt ekonomisk aktivitet som är än mer betydande än den ökade sysselsättningen som sådan. En förbättrad infrastruktur för kommunikationerna kan också förväntas ge förutsättningar för ett bredare utbud av service, kultur, handel, mm. Detta kommer att stärka regionens attraktivitet för boende, verksamheter, högre utbildning mm, vilket leder till en ökad inflyttning. En integrerad Eskilstuna/ Västerås- region skulle kunna ge förutsättningar för att skapa ett tillräckligt attraktivt storstadsalternativ samtidigt som närheten till Stockholm självklart ger Eskilstuna/Västerås- regionen unika och viktiga fördelar. De regionala målbilder för storregionens geografi som redovisas på sidan i samrådshandlingen är en vällovlig konkretisering. De bör vara värdefulla som en grund för fortsatta diskussioner med olika Mälardalsaktörer. Både i dessa bilder men framförallt i de aktuella målbilderna saknas utvecklingskorridorer i nordsydlig riktning. Viktiga stråk för Eskilstuna är Räta Linjen (Rv 56) och det så kallade UVEN-stråket för järnvägen inom vilka den nämnda kopplingen till Västerås ingår. Se t.ex. redovisning i INTEGRATIONSVINSTER TILL FÖLJD AV FÖRBÄTTRADE KOMMUNIKATIONER MELLAN ESKILSTUNA OCH VÄSTERÅS PM Bo Wictorin på uppdrag av Eskilstuna och Västerås kommuner

9 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 9 (12) Strategierna 5 och 6: Stärk sammanhållningen och Frigör livschanser Vi instämmer i att boendemiljöerna och den rumsliga planeringen är viktiga verktyg i strategin om en stärkt sammanhållning. Kommunen har det senaste decenniet haft en kraftig befolkningstillväxt och står inför utmaningen att fortsätta denna positiva utveckling genom att bl.a. erbjuda attraktiva, varierade och tillgängliga bostadsmiljöer. I sammanhanget bör man också ytterligare beakta OECD-studien och vad som där sägs om värden av fördjupade analyser och strategier för att nå ökad integration. Det är också ett viktigt åtagande att följa upp integrationen och utanförskapet. Från vår del av regionen välkomnar vi åtagandet om regionalt utvecklingsarbete för att skapa bättre förståelse för den sociala utvecklingen i olika stadsdelar och befolkningsgrupper. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Näringsliv Eva Lilja Näringslivsdirektör Lennart Nilsson Infrastrukturstrateg

10 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 10 (12)

11 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 11 (12)

12 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 12 (12)

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare - En studie av samverkan mellan kommuner och näringsliv i bostads- och infrastrukturplanering. Rapport 2009: 3 Förord Norrortsgruppen är ett samarbete mellan

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Markanvändning i Skåne

Markanvändning i Skåne Markanvändning i Skåne 3 Sammanfattning Från markens jordlager erhåller vi nödvändigt livsmedel, råmaterial och biomassa. Eftersom jordmånsbildning är en mycket långsam process som påverkas av geologiska

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Utveckling av den regionala tågtrafiken

Utveckling av den regionala tågtrafiken Rapport maj 2012 Utveckling av den regionala tågtrafiken Beskrivning av och behov samt möjligt trafikutbud i ett storregionalt stomnät i tidshorisonten efter Citybanans öppnande Denna rapport utgör en

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Förslag till miljökonsekvensbeskrivning REMISSHANDLING 13 juni 28 november 2008 1 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering,

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7

Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft - en utvecklad måluppföljning Delredovisning PM 2012:7 Tillgänglighet, näringslivets konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer