KommunKompassen KÄVLINGE KOMMUN 2014 ANALYS AV Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KommunKompassen KÄVLINGE KOMMUN 2014 ANALYS AV. 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun"

Transkript

1 KommunKompassen ANALYS AV KÄVLINGE KOMMUN Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun

2 Sveriges Kommuner och Landsting (33) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen? Kävlinge kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande genomgång. 4 3 Detaljerad genomgång i förhållande till Kommunkompassens åtta områden... 5 Område 1 Offentlighet och demokrati... 6 Område 2 Tillgänglighet och brukarorientering... 9 Område 3 Politisk styrning och kontroll Område 4 Ledarskap, ansvar och delegation Område 5 Resultat och effektivitet Område 6 Kommunen som arbetsgivare personalpolitik Område 7 Verksamhetsutveckling Område 8 Kommunen som samhällsbyggare Översikt av poängfördelning Kortfakta om Kävlinge kommun... 33

3 Sveriges Kommuner och Landsting (33) 1 Vad är Kommunkompassen? Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Verktyget togs fram i mitten av 1990-talet av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Akademi och Kommunenes Sentralforbund i Norge. Det har använts i ett flertal kommuner i samtliga nordiska länder. Sveriges Kommuner och Landsting använder verktyget sedan år Kommunkompassen reviderades år 2010 för att kunna fånga upp nya viktiga utvecklingstrender som påverkar den offentliga sektorn. Revideringen har gjorts tillsammans med KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) i Norge, KL (Kommunernes Landsforening) i Danmark, KREVI (Det kommunale och regionale evalueringsinstitut) i Danmark samt Oslo Universitet (professor Harald Baldersheim) och Agder Universitet (professor Morten Øgård). Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan det politiska systemet kommunernas förmedling av tjänster kommunen som arbetsplats utvecklingen av lokalsamhället. Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen. Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor: Intervjuer Officiella dokument Kommunens hemsida. Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett antal frågor belyses. Bedömningen görs mot bakgrund av teorier med betoning på mål- och resultatstyrning, decentralisering och medborgar- respektive brukarorientering. De åtta huvudområdena är: Offentlighet och demokrati Tillgänglighet och brukarorientering Politisk styrning och kontroll Ledarskap, ansvar och delegation Resultat och effektivitet Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik Verksamhetsutveckling Kommunen som samhällsbyggare. En kommun som utvärderas med hjälp av Kommunkompassen får som resultat värdefull information om både styrkor och förbättringsområden. För att kunna få inspiration till förbättringar, hänvisas i rapporten till kommuner som kan ses som förebilder inom olika områden. Till utpekade förbättringsområden blir det naturligt att koppla handlingsplaner för förändring. Många kommuner väljer sedan att efter några års arbete genomföra en förnyad utvärdering med hjälp av kommunkompassen för att på så sätt få sina förbättringsinsatser bekräftade.

4 Sveriges Kommuner och Landsting (33) 2 Kävlinge kommun i förhållande till Kommunkompassen: Utvärderingen En sammanfattande genomgång Utvärderingen av Kävlinge kommun genomfördes i juni 2014 och var kommunens andra utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier. Utvärderingsgruppen har studerat dokument, granskat kommunens hemsida, intranät och genomfört intervjuer med ett 30-tal personer i organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstemän och fackliga representanter. Högst poäng uppnår kommunen inom områdena politisk styrning och kontroll samt tillgänglighet och brukarorientering. Sammanfattning av resultat Nedan visas Kävlinges totaltpoäng samt poängfördelningen per område. I diagramet på nästa sida illusteras Kävlinges profil som den framstår utifrån Kommunkompassens poängberäkning. Som referens visas ett medelvärde av kommuner som utvärderats sedan 2010 enligt Kommunkompassen. Observera att kommunens resultat inte är direkt jämförbart

5 Sveriges Kommuner och Landsting (33) med kommuner som utvärderats före år Om man vill göra en ungefärlig sådan jämförelse så visar erfarenheten att man kan lägga på poäng till det resultat som nu erhållits. I diagrammet nedan görs jämförelsen med kommuner som utvärderats fr.o.m Jämförelser Alla svenska utvärderingar finns tillgängliga på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida Här finns även ett sökverktyg för att hitta bland annat goda exempel från olika kommuner.

6 Sveriges Kommuner och Landsting (33) 3 Detaljerad genomgång i förhållande till Kommunkompassens åtta områden Område 1 Offentlighet och demokrati Rubriker Strategi for demokratiutveckling och information Information till medborgare Dialog och medborgarmedverkan Etik motverkan av korruption Poäng 63 Allmänt En kommun är en politiskt styrd organisation och det är politikernas ansvar att ta till sig Kävlingebornas åsikter kring vad kommunen skall göra under en mandatperiod. Det handlar då inte bara om att förvalta det valprogram som man har haft i anslutning till senaste kommunalval, utan det handlar i mångt och mycket om att göra medborgarna delaktiga i de beslutsprocesser som sker i kommunen. I detta sammanhang gäller då både att vara lyhörd och öppen för diskussion innan beslut skall tas och om att sprida information om beslut som fattats. Det handlar i grund och botten om det demokratiska perspektivet som är grundläggande för den offentliga sektorn. Det kan göras på olika sätt. Dels kan politiken arbeta aktivt genom sitt partiarbete, dels kan man via kommunorganisationen arbeta med information och öppna upp för möjligheten att påverka de processer som sker i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Det är det senare perspektivet som utvärderas i detta kriterium. Partiarbetet som av många politiker lyfter fram som det viktigaste demokratiska arbetet kan av förklarliga skäl inte utvärderas i Kommunkompassen, då detta ligger utanför kommunorganisationen. Strategi for demokratiutveckling och information Det finns ett tydligt direktiv från kommunfullmäktige att kommunen skall arbeta med demokratiutveckling och medborgardialog. Den uttalande målsättning finns beskriven i kommunens övergripande mål som handlar om engagerade Kävlingebor. Kävlinge kommun är en medborgarengagerad kommun där invånarna har en god dialog med kommunen och känner, att de har goda påverkansmöjligheter. Kävlinge kommun är en kommun, där medborgaren upplever ett gott bemötande, stor tillgänglighet och att förväntade och erbjudna tjänster kännetecknas av kvalitet, kompetens och service. En handbok (framtagen 2013) ger stöd kring hur medborgardialogen skall gå till både avseende typ av dialog, metoder och uppföljning/återkoppling till invånarna.

7 Sveriges Kommuner och Landsting (33) Kommunikation med invånarna är en viktigt del för att skapa förståelse och förtroende för den kommunala verksamheten. Kävlinge kommun har antagit en kommunikationspolicy som har sin uppgångspunkt i kommunens tre värdeord öppenhet, engagemang och utveckling. Information till medborgarna Det är lätt för medborgarna att ta del av vilka ärenden som är på gång och vad som beslutats i kommunen. Kallelser, handlingar och protokoll finns tillgängliga på kommunens hemsida för samtliga nämnder och styrelser (undantag Miljö- och Byggnadsnämnden). När det gäller de större nämnderna kan man beställa handlingar antingen genom att ringa till kommunen eller via e-post. Marknadsföring av de politiska mötena sker genom annonsering och information på kommunens hemsida. Ett utvecklingsområde för kommunen inom detta området skulle kunna vara att göra sammandrag/populärversioner av handlingar och beslut. Att använda sociala medier är ett annat sätt att sprida information. Något som kommunen gör till viss del men mer finns att göra. Information om resultat Vad får jag för mina skattepengar? och Vilka resultat uppnår verksamheterna? är några vanliga frågor kommuninvånarna ställer. Hur presenterar då Kävlinge kommun sina resultat till kommuninvånarna? På övergripande nivå presenteras mål och resultat i form av budget- och årsredovisningsdokument. När det gäller resultat från verksamheten kan invånarna ta del av enkäter och kvalitetsrapporter. Idag finns inte möjlighet för invånarna, att i någon större omfattning, göra jämförelser mellan olika verksamheter. En del jämförelser med andra kommuner förekommer genom en övergripande sammanställning som presenteras på kommunen hemsida med rubriken Vi ligger bättre till!. Genom KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) görs också jämförelser med andra kommuner. Resultat från medborgarundersökningar och förvaltningsrevisioner tillgängliggörs också för invånarna. Förutom att ytterligare utveckla möjligheterna för jämförelser skulle Kävlinge kommun kunna bjuda in invånarna till att diskutera de olika resultat som presenteras. Medborgardialog och deltagande Kävlinge kommun har påbörjat ett arbete kring medborgardialog och det finns flera olika exempel på detta såsom Bilden av Kävlinge, bygglovsprocessen och miljötillsyn. Flera intressanta medborgardialoger finns också inplanerade under 2014, ungdomsinflytande, kundlöften och kollektivtrafiken. Till stöd för medborgardialogen finns, som tidigare nämnts, en handbok för medborgardialog. Kommunen använder sig av några olika kanaler där invånarna kan kommunicera med kommunen till exempel Åsikt Kävlinge och e-förslag. E-förslagfunktionen har precis startat upp och någon större aktivitet finns därför ännu inte på denna. Medborgarundersökningar genomförs regelbundet eftersom dessa används vid uppföljning av kommunövergripande mål. En arbetsgrupp utvärderar resultatet och större utvecklingsområden lyfts i samband med ledningens genomgång. Även inom detta område skulle Kävlinge kommun kunna utveckla användandet av sociala medier för att skapa erbjuda fler kanaler för dialog och deltagande.

8 Sveriges Kommuner och Landsting (33) Piteå kommun kan vara intressant att titta närmare på när det gäller medborgardialog. Man har tagit ett helhet grepp kring detta och arbetet strukturerat kring dialog med medborgarna i flera olika sammanhang. Vill man se hur andra kommuner använder sig av sociala medier för att nå ut till medborgarna är Borås en kommun att titta närmare på. Man använder sig av flera olika kanaler för att nå ut. Motverka korruption Kävlinge kommun har sedan lång tid tillbaka rese- och representationsreglemente. Detta håller just nu på att kompletteras och kommer framöver att benämnas etiska regler. Någon Whistleblower-funktion finns inte. Vid misstanke om oegentligheter skall man vända sig till närmaste chef. Reglementet för intern kontroll reviderades senast Ansvarsfördelningen mellan KF/KS och nämnderna är tydlig och årligen genomförs risk- och väsentlighetsanalyser. Uppföljningen omfattar även de kommunala bolagen. Styrkor Plan/strategi för demokratiutveckling och kommunikation Flertalet handlingar finns tillgängliga för allmänheten både före och efter möten i de politiska organen Resultat från förvaltningsrevisionen förmedlas till medborgarna Riktat arbete mot för att motivera medborgarna att delta i demokratiska aktiviteter Förbättringsmöjligheter Webbsändning av KF Användning av sociala medier för att sprida information från KF-möte etc. Möjlighet för invånarna att jämföra resultat mellan olika verksamheter Jämförelser av resultat med andra kommuner/utförare Dialog med invånarna kring resultaten Kanal för att lämna uppgifter om upptäckta oegentligheter Möjlighet för medborgarna att komma i kontakt med förtroendevalda Medborgarundersökningar Riktlinjer för intern kontroll

9 Sveriges Kommuner och Landsting (33) Område 2 Tillgänglighet och brukarorientering Rubriker Poäng Strategi för brukarorientering Tillgänglighet och bemötande Information om service och tjänster Valfrihet Brukarundersökningar Deklarationer och synpunkts-/klagomålshantering 81 Allmänt Med brukarorientering avses att kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till sina brukare. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är vikta delar i ett sådant förhållningssätt. Att vara tydlig när det gäller information om vad brukarna kan förvänta sig i form av tjänster är ytterligare en viktig aspekt. Många gånger beror missnöje hos brukare på att man från verksamheten inte klargjort för brukarna vad kommunens tjänster skall innehålla. Förväntad kvalitet motsvarar då ibland inte levererad kvalitet vilket skapar missnöjda föräldrar, vårdtagare, klienter, m.m. Tydlig information om tjänster och möjlighet för brukarna att tycka till om de tjänster som utförs brukar leda till en större andel nöjda brukare. Strategi för brukarorientering Kävlinge kommun har inte någon uttalad strategi för brukarorientering men tar utgångspunkt i kommunens vision och ingår i de kommunövergripande målen samt även bland kommunala direktiv och uppdrag. Även kommunens värdegrundsarbete har fokus på brukarorientering där man genom värdegrunden vill uppnå en ökad medvetenhet och fokus på dem man är till för det vill säga brukarna. Tillgänglighet och bemötande Vikten av tillgänglighet och ett gott bemötande är något som många kommuner idag diskuterar och arbetar för att förbättra. Kävlinge kommun är en av dessa kommuner och i värdegrundarbetet har man fokuserat på bemötande både vad gäller internt i organisationen och externt ut mot kunderna/brukarna. Man har utbildat värdegrundsledare på alla enheter (mer än en per enhet) som har till uppgift att säkerställa att man går från ord till handling vad gäller bemötande. Värdegrundsledarna har verktyg och metoder för att stödja enheterna i deras arbete. På arbetsplatsträffarna är värdegrund/bemötande en stående aktivitet. Värdegrundsarbetet är idag väl förankrat i hela organisationen. Att bemötande är viktigt för kommunen återspeglas också i kommunens lönekriterier. Under området samarbetsförmåga återfinns kriterier kring service och bemötande. Kommunen följer också upp tillgänglighet och bemötande kontinuerligt genom Kommunens Kvalitet i Korthet och servicemätningen. Under 2013 har man dessutom genomfört en större servicemätning inför projektet kring kundtjänst. Bemötande och tillgänglighet fångas också upp i medborgarundersökningen och genom nämndernas egna brukarundersökningar. Resultaten används i kommunens verksamhetsutveckling och i dialog med verksamheterna. Materialet ligger också tillgrund för arbetet med strategiska frågor för kommande budgetår.

10 Sveriges Kommuner och Landsting (33) För att premiera verksamheter och personer som utmärker sig positivt kring förhållningssätt och bemötande har man inrättat något som man kallar för Belöningssystemet. I det gemensamma ledningssystemet ligger fokus på prioritering, planering och genomförande av service och tjänster till kommuninvånarna. De kriterier som tagits fram för personliga utmärkelser och väl utförda aktiviteter är kopplade till dessa steg i ledningssystemet och ligger till grund för en extra belöning i linje med kommunens långsiktiga utveckling. Information om service och tjänster Kävlinge kommun lanserade 2013 en ny hemsida som bygger på Funkaboda utvecklade och användartestade struktur. Besöksstatistik analyseras löpande på webbplatsen kavlinge.se och ligger till grund för det fortsatta arbetet att utveckla tillgängligheten på hemsidan. Man har också en förvaltningsorganisation för webbplatsen med ett webbråd som tillsammans gör ett årligt förslag till utvecklingsplan för större förändringar på webbplatsen. Det är viktigt att alla invånare ges möjlighet att ta del av kommunens information. Utbudet till personer som har specifika informationsbehov till exempel synsvaga, personer med språkliga behov är inte så stort. Translate och talsyntes finns på hemsidan men väldigt lite information som är lättläst. För att ytterligare öka servicen till invånarna håller kommunen på att inrätta en kundtjänst. Flera kommuner har eller är på gång med att utveckla kundtjänster. Exempel på kommuner som kan vara intressanta att titta närmare på är Skellefteå, Järfälla och Västerås. Valfrihet och påverkan Möjligheterna för att välja utförare är inte så stor i Kävlinge kommun. Bakgrunden till detta är att hög kvalitet på den egna verksamheten och ett aktivt valt att inte ha så många externa utförare. Inom förskolan finns några externa aktörer. Man har ett fritt skolval där man försöker fördela i mån av plats. Inom äldreomsorgen försöker man också att tillgodose önskemål och då i första hand utifrån geografisk tillhörighet. Det förekommer dialoger med brukarna/kunderna kring tjänsterna. Inom hemvården har man individuella utvecklingsplaner som följs upp en gång per år (inom tre månader första året). Man har teamarbete inom äldreomsorgen. Inom skolan finns åtgärdsplaner och individuella utvecklingsplaner som både omfattar eleverna och föräldrarna. Även för arbetssökande och sjukskriva upprättas individuella utvecklingsplaner. Som brukare/kund kan jag i viss mån påverka volymen på servicen. Inom förskolan köpa till mer tid om det behövs. När det gäller avfallshanteringen välja mellan olika kärlstorlekar, antal tömningar och möjligt att dela kärl med grannen. Brukarundersökningar I stort sett alla verksamheter gör någon form av brukarundersökningar med en viss kontinuitet som används i verksamhetsplaneringen och uppföljningen. Exempel på undersökningar: Kostverksamheten Skolmat Sverige enkäter. Upprättas handlingsplaner utifrån varje skolas resultat. Personal och elevenkät. Djupintervjuer

11 Sveriges Kommuner och Landsting (33) Inom skolan Qualis SKL s portalenkät för år 5 och 8 Inom förskolan Qualis Inom vuxenutbildningen Qualis Hemvården och socialtjänst Egna enkäter och nationella enkäter Övrigt Kommunens Kvalitet i Korthet Insikt företagsklimat Brukarundersökningar används i första hand för att göra jämförelser inom verksamheterna men används i väldigt liten grad för att också göra jämförelser mellan sektorerna. Något som man skulle kunna utveckla ytterligare. Bättre är man då på att jämföra sig med andra. Bland annat sker detta inom 5 YES-kommunerna. Systemför service-/kvalitetsdeklarationer och synpunkts- /klagomålshantering Kommunen har utvecklat ett servicelöfte som handlar om kontakten med kommunen. Kännetecken är öppenhet, engagemang och professionalitet. Förutom servicelöften finns ett antal kundlöften som är knutna till de specifika verksamheterna. Följande verksamheter har idag kundlöften; näringsliv, miljö och teknik, hemvård och förskola, skola och vuxenutbildning. Åsikt Kävlinge är ett system där alla både kommuninvånare och besökare kan lämna sina synpunkter. Alla inkomna ärenden registreras i en databas och svar från handläggare publiceras på kommunens hemsida. Styrkor Plan/strategi för brukarorientering Satsningen på utbildning kring bemötande Bemötande betydelse för löneutveckling Lönekriterium som avser bemötande Mätning av tillgänglighet och bemötande Flertalet verksamheter använder sig av brukarundersökningar Metoder för att bedöma servicekvalitet Synpunkt- och klagomålshanteringssystem Premiera verksamheter/personer som utmärker sig positivt avseende förhållningssätt och bemötande Förbättringsmöjligheter Bemötande tydligt kriterium vid nyrekrytering Information till personer med språkliga behov, synskadade etc. En dörr in

12 Sveriges Kommuner och Landsting (33) Område 3 Politisk styrning och kontroll Rubriker System för styrning och uppföljning Politiska mål Uppföljning och rapportering Ansvarsfördelning politiker/tjänstemän Samspel och dialog Poäng 86 Allmänt I en kommun beställer politiken genomförandet av ett uppdrag av en utförarorganisation. Det kan vara de egna förvaltningarna eller en/flera externa utförare. Detta uppdrag ska spegla den politiska majoritetens vilja när det gäller att utveckla och fördela service till kommuninvånarna. Den modell som de flesta använder för att förtydliga detta uppdrag är någon form av målstyrningen. Hur denna modell är utformad i svenska kommuner varierar däremot i stor omfattning. För att samspelet mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen i kommunen skall fungera, krävs att roller och ansvar för de olika funktionerna har klargjorts. Vid upphandling av tjänster från externa utförare bör denna spegla kommunens övergripande mål. System för styrning/uppföljning Enligt de olika dokument som granskats avseende styrning och helhetssyn är strukturen tydlig. Kommunen fokuserar på tre delar i sin styrning: 1. Vision och målkedja 2. Verksamhetsplaner 3. Styrmodellen Genom målkedjan bryts kommunens långsiktiga vision ner till fullmäktige- och nämndmål samt politiska direktiv. I verksamhetsplanerna kopplas aktiviteter till de olika målen. Detta sker i det gemensamma systemet för verksamhetsplanering Hypergene. Styrmodellen (huset) ger medarbetarna stöd i själva genomförandet av aktiviteter och består av nio områden med olika styrmedel. I modellen skiljer man på strukturell och kulturell styrning. Modellen utvärderas och förbättra årligen i samband med översynen av de politiska målen samt vid ledningens genomgång då en bedömning görs om ledningssystemet är lämpligt, tillräckligt och effektivt. Modellen är väl förankrad och accepterad i alla led i organisationen. Kävlinge kommun har också fastställt en kommunövergripande värdegrund som är kommunicerad i alla delar i kommunen. På alla arbetsplatser finns handlingsplaner kopplat till värdegrunden. För att säkerställa att arbetet kring värdegrunden hålls levande finns värdegrundledare på arbetsplatserna. Värdegrunden följs upp genom den årliga medarbetarundersökningen. Vartannat år görs också en kulturmätning kopplat till medarbetarundersökningen och värdegrundsarbetet.

13 Sveriges Kommuner och Landsting (33) Kommunen har en tydligt beskriven och genomgående styr-/uppföljningsmodell som är etablerad i hela organisationen. Tydliga politiska mål Kävlinge kommun arbetar utifrån fem övergripande mål som fokuserar på: Kävlingebon o Alla upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig, verka och åldras i Kävlinge kommun Utveckling o Kävlinge kommun ska ha en jämn befolkningstillväxt, en kommunal verksamhet i utveckling och ett attraktivt näringslivsklimat Medarbetaren o Kävlinge kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare med kompetent och engagerad personal, där människor växer och tar ansvar i en uppmuntrande miljö som främjar hälsa, effektivitet och resultat. Ekonomi o Kävlinge kommun ska, med en god ekonomiska hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, ha en handlingsberedskap för framtiden Miljö o Kommunens verksamhet ska präglas av långsiktigt hållbar utveckling Dessa mål kompletteras med inriktningar och bryts sedan ned på nämndnivå. Till mål kopplas olika indikatorer. Kommunen har under flera år arbetat med att utveckla målen och målkedjan. Genom årliga uppföljningar och utvärderingar skapar man underlag för förbättringar. Kommunens bolag styr däremot inte av de kommunövergripande målen och de används inte heller vid upphandling av externa utförare. Detta något som kommunen skulle kunna förbättra. Uppföljning och rapportering Uppföljning och rapportering är omfattande. Kommunen tar löpande fram rapporter både kring ekonomi och verksamhet som sedan rapporteras till den politiska ledningen och till tjänstemannaledningen. Rapporteringen av resultat bygger på en aggregering av resultat från enhetsnivå med fokus på de fem olika områdena; Kävlingebon, Utveckling, Medarbetaren, Ekonomi och Miljön. Det som skulle kunna utvecklas i rapporterna är jämförelser över sektorsgränserna. vanligast förkommande är jämförelser avseende olika personalnyckeltal men man skulle även kunna göra jämförelser kring kundnöjdhet och då kundtjänstfunktion utvecklats jämförelser till exempel avseende bemötande etc. Även jämförelser med andra kommuner kan utvecklas ytterligare. Ansvarsfördelning och roller mellan politiker/tjänstemän Ansvarsfördelningen är tydlig och man har som chef ett delegerat ansvar för att ta beslut om ekonomi och personal utan att beslutet behöver prövas politiskt. Klimatet är öppet. Relationen mellan tjänstemän och förtroendevalda är mycket god, man har fullt förtroende för varandra.

14 Sveriges Kommuner och Landsting (33) Samspel och dialog Det finns flera arenor för förtroendevalda att träffas på. Årligen genomförs en kommunledningskonferens. Förvaltningsledningsgruppen träffar ordförandegruppen fyra ggr/år. Utöver detta så träffas kommunchef och kommunstyrelsens ordförande regelbundet. Samma sak gäller mellan förvaltningschef och nämndordförande. I samband med ny mandatperiod erbjuds nya förtroendevalda en introduktionsutbildning. I rollen som nämndordförande får man en extra utbildning. Däremot erbjuder man inte nya förtroendevalda som tillträder under mandatperioden någon utbildning. Ett sätt att säkerställa att de förtroendevalda får den support och det stöd från tjänstemannaorganisationen som de behöver är att genomföra nöjdhetsundersökningar. Det för en dialog men en systematisk uppföljning genom en nöjdhetsundersökning förekommer inte. Kungsbacka kommun är en kommun som systematiskt genomför nöjdhetsundersökningar. Styrkor Kommunen styrning är välutvecklad utifrån en helhetssyn som sedan avspeglar sig i underliggande styrkedjan. Kommunövergripande värdegrund Styr- och uppföljningsmodellen är tydligt beskriven Målkedjan Regelbundet tas rapporter fram som avser både ekonomi och verksamhet Rapporteringen görs av resultat i förhållande till mål med en aggergering från enhetsnivån Arenor för dialog mellan förtroendevalda och ledande tjänstemän Förbättringsmöjligheter Fortsätt arbeta och utveckla målkedjan Övergripande mål återspeglas i bolagets ägardirektiv och vid upphandling av externa utförare Resultatjämförelser över sektorsgränserna Politikerutbildning under mandatperioden Nöjdhetsundersökningar till de förtroendevalda för att säkerställa att de får den support de behöver från verksamhetsorganisationen

15 Sveriges Kommuner och Landsting (33) Område 4 Ledarskap, ansvar och delegation Rubriker Strategi för ledarskap, ansvar och delegation Enheternas ansvar Tvärsektoriellt samarbete Personligt ansvar och uppdrag för chefer Kommunledningens kommunikation Ledarutveckling Poäng 79 Allmänt I svenska kommuner uppstår ibland en kraftmätning mellan på ena sidan de centrala funktionerna med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och på andra sidan facknämnderna. Detta återspeglas ofta även inom förvaltningsorganisationen där förvaltningsövergripande anslag kring ekonomi-, personal- och utvecklingssystem ställs mot förvaltningsspecifika system. Samma mönster återfinns inom respektive förvaltning när det gäller fördelning av frihet och ansvar mellan förvaltningsledning och de olika resultatenheterna. Det optimala är att hitta en fruktbar balans mellan central ledning och lokal frihet under ansvar. Strategi för ledarskap, ansvar och delegation Idag har kommunen en övergripande chefspolicy som beskriver förväntningarna på kommunens chefer. Det finns också en tydlig delegationsordning som alla chefer får underteckna. Chefspolicyn undertecknas av chef vid anställningens början. Kommunen håller nu på att ta fram en ny personalstrategi/policy som bättre skall motsvara kommunens vision och mål och det värdegrundsarbete som man jobbar med. Personalpolicyn kommer bland annat att baseras på flera andra policy- och styrdokument som: Samverkansavtalet Arbetsmiljöpolicy Chefspolicy Värdegrund Kommunövergripande mål Resultatenheternas ansvar Som nämndes ovan är delegationen långtgående och man har som chef möjlighet att omfördela resurser, tillsätta och avveckla tjänster och göra organisatoriska förändringar. Kommunen arbetar också med principer för över- och underskott. Modellen bygger på att man fullgjort sitt uppdrag. Över- eller underskott skall användas inom två år. Om inte ett underskott arbetats hem övergår ansvaret till nämnden. Tvärsektoriellt samarbete Kommunens har en mycket välutvecklad projektmodell kallad PIK. Samtliga projekt kan man följa på kommunens intranät INKA och det finns sammanställningar över alla projekt. Här finns även de tvärsektoriella projekten. Dessa är idag inte så många men man har beslutat att mo-

16 Sveriges Kommuner och Landsting (33) dellen även skall användas för dessa projekt. Ett exempel på ett tvärsektoriellt projekt är Matbussen. När det gäller att kartlägga de tvärsektoriella processerna så finns det idag en CSR-grupp som försöker fånga upp individer som befinner sig i gränslandet mellan olika verksamheter. Att kartlägga och ha kunskap om de tvärsektoriella processerna är viktigt för att säkerställa att resurser används optimalt och att brukare/kunder erhåller rätt service. Detta skulle kunna vara ett förbättringsområde för kommunen. Personligt ansvar och uppdrag för chefer Kävlinge kommun använder sig inte av något chefskontrakt utan det är endast chefspolicyn som chefen undertecknar vid tillträdandet av sin tjänst. Systematiska chefsutvärderingar görs genom den årliga medarbetarundersökningen. Den bild som skapas används sedan i utvecklingssamtalet. Goda ledarprestationer premieras till exempel genom lön eller utbildningsinsatser och nu också genom Belöningssystemet Årets chef. Kommunledningens kommunikation För att kunna sprida information om och diskutera värderingar, mål, uppdrag, ansvar etc på tjänstemannanivå krävs en tydlig ledningskedja. Fyra gånger per år träffas alla chefer i Kävlinge kommun i något som kallas ledarforum. Verksamhetscheferna har egna träffar två gånger per år. Förvaltningsledningsgruppen träffas regelbundet. Förutom fysiska träffar försöker man också att sprida information genom kommunens intranät INKA. Det interna nyhetsbrevet skickas ut fyra gånger per år. Kommunen beskriver sig själva som en pratande organisation vilket tyder på att information också sprids via lite mer informella vägar. Ledarutveckling Chefsutvecklingsprogrammet som genomförts tillsammans med fyra kommuner inom 5 YESkommunerna har omfattat sex dagar och haft följande innehåll: Värdegrundsarbete Att lyckas som chef personligt ledarskap och att vara chef Framtid och omvärld Stolthet, resultat och välmående Hårda siffror och mjuka värden Inför de olika områdena har man plockat in olika experter. Programmet har genomförts i flera omgångar och alla chefer har nu genomgått programmet. Vid de utvärderingar som gjort har det framkommit att cheferna vill ha fördjupningar inom vissa områden. Detta fokuserar man därför på just nu och chefprogrammet ligger vilande. På verksamhetsnivå erbjuds ytterligare ledarutveckling genom rektorsutbildning (både för rektorer och chefer inom förskolan) och inom hemvården går några ett ledarskapsprogram på högskolan som omfattar 30 poäng. Att diskutera chefsrollen är viktigt och för detta skapas utrymme bland annat på ledarforum och de andra mötesplatserna för cheferna.

17 Sveriges Kommuner och Landsting (33) I kommunen finns sedan flera år ett välutvecklat traineeprogram. Programmet genomförs inom 5-YES kommunerna. Styrkor Långtgående delegering kring att omfördela resurser inom budgetramarna Modell för över-/underskott Ledande chefer är bärare av organisationens mål och värderingar Ledarutvecklingsprogram Traineeprogram Förbättringsmöjligheter Kommunövergripande plan/principer för långsiktig ledningsfilosofi Kartläggning och dokumentation av tvärsektoriella processer Chefskontrakt Samarbete med externa parter kring ledarutveckling Område 5 Resultat och effektivitet Rubriker Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling Kostnader och resultat i budgetprocessen Arbetsprocesser, uppföljning och kontroll Kommunikation kring resurser och resultat Jämförelser Extern samverkan Poäng 72 Allmänt Området kontroll och rapportering avser framförallt det arbete som sker inom förvaltningsorganisationen avseende uppföljning av verksamhet. Det gäller då inte bara den ekonomiska uppföljningen, utan även verksamhetsuppföljning avseende volym, kvalitet, m.m. Man kan våga sig på att säga att just uppgiften att koppla ihop ekonomistyrning med verksamhetsstyrning och därmed också uppföljning av detsamma, är den stora utmaning som svenska kommuner står inför. Det handlar i grunden om att kunna mäta resultat och effektivitet. Vad får jag för tjänst och vilken kvalitet innehåller denna tjänst i relation till vad den kostar? Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling Resultatstyrning ingår som en naturlig del i kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Mätbara indikatorer kopplas till kommunövergripande mål och nämndmål. Resultaten används vid ledningens genomgångar och där belyser man resultaten utifrån flera olika områden. Löpande under året görs också analyser och jämförelser. Kävlinge kommun tillämpar resursfördelning med prissättning av prestationer och tjänster inom en stor del av kommunens kärnverksamheter. Prissättningen av tjänster i kombination med bud-

18 Sveriges Kommuner och Landsting (33) geterade volymer utgör en stor del av nämndens budget. Resursfördelningen är ett sätt att definiera uppdraget och genom att på ett tydligt sätt koppla resursfördelningen till utförda prestationer och det blir lättare att göra en objektiv värdering av det uppnådda resultatet. Resursfördelningen utgör också grunden för prissättning av tjänster i extern verksamhet inom till exempel förskola, grundskola och LOV. Den interna prissättningen av tjänster och prestationer medför att samtliga enheter hanterar sin ekonomi med en resultaträkning med fullständiga intäkter och kostnader. Nämndens samlade utbetalning av ersättningar till enheterna hanteras av beställaren. På så sätt kan man särskilja volymavvikelser från effektivitetsavvikelser (hur enheternas kostnader för prestationerna avviker från prissättningen av prestationen). Arbetsprocesser, uppföljning och kontroll Uppföljningen på förvaltningsnivå är systematisk när det gäller resursförbrukning, resultat och måluppfyllelse. Årsrapporterna tar utgångspunkt från verksamhetsplanen. I delårsrapporteringen följs alla mål upp. Uppföljning på enhetsnivå sker på samma sätt som på ledningsnivån. Ett sätt att effektivisera de olika processerna i kommunen är att använda olika metoder/system för detta. Arbetsmetoden som kommunen använder är LEAN-inspirerat. Det finns en särskild central analysgrupp som går igenom resultat med kvalitetsstrategerna. Man använder sig av PDCA-hjulet för sitt förbättringsarbete. Man är också på gång med att mer systematiskt använda sig av processkartläggningar. Kommunikation kring resurser och resultat Kommunen har valt att används Hypergene som beslutsstöd och alla chefer och specialfunktioner har tillgång till systemet. De förtroendevalda i kommun skulle om de så önskade få tillgång till systemet men man valt att inte göra detta. Man får information på övergripande nivå via kvartalsrapporteringen. Uppstår ytterligare behov kan man få mer information. Cheferna ansvar för att all personal nås av information. Detta skall framför allt på arbetsplatsträffarna. Intranätet INKA används också för att sprida uppföljning av mål och resultat. På respektive verksamhetsnivå finns arenor för att löpande diskutera resursförbrukning och resultat, till exempel Ledarforum, verksamhetschefsträffar och olika ledningsgruppsmöten. Jämförelser För att kunna utveckla verksamheten är det viktigt att kontinuerligt jämföra resultat dels inom organisationen men också med andra kommuner. Kävlinge kommun arbetar med jämförelser på flera olika nivåer. Detta sker både inom verksamheterna men också inom flera verksamheter på regionalnivå. En hel del jämförelser sker inom 5-YES kommunerna. När det gäller jämförelser mellan de egna verksamheterna har man börjat göra jämförelser. Ibland stöter man på problem då man inte mätt på likartat sätt och detta är ett utvecklingsområde för kommunen. Inom skolan bryts resultat ned på skol- och klassnivå och inom hemvården på enhetsnivå. En kommun att titta närmare på när det gäller jämförelser av resultat är Hammarö kommun. Extern samverkan Kävlinge kommun har på flera plan utvecklat samverkan med externa organisationer för att dela och effektivisera verksamheten. Kommunen har en samarbetsnämnd tillsammans med Burlövs

19 Sveriges Kommuner och Landsting (33) och Staffanstorps kommun avseende it-verksamheten. Samarbetsnämnden är placerad i Kävlinge kommun. Lönehanteringen utförs i samarbete med samma kommuner men i en annan samarbetsnämnd placerad i Burlöv. En tredje samarbetsnämnd är placerad Staffanstorps kommun och hanterar geografiskt informationsstöd (GIS). Överförmyndarnämndens verksamhet kommer från och med 2015 att bedrivas i samarbete med Lomma, Burlöv och Staffanstorps kommuner. Räddningstjänstverksamheten bedrivs i samarbete Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö i form av kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd. Kävlinge samäger, tillsammans med ett stort antal kommuner, ett antal bolag: Kommunassurans Syd AB, Sydvatten och Sysav. Tillsammans med Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Lomma kommun bedrivs rehabiliteringsverksamhet av långtidsarbetslösa i det finansiella samordningsförbundet Finsam. De ideella föreningarna är involverade i driften av idrottsanläggningar. Lundaland är en ideell förening som arbetar enligt Leadermodellen med utveckling av landsbygden. Kävlinge kommun är med som en av kommunerna i Lundaregionen. Till skillnad från ovanstående exempel kring samverkan är samverkan med civilsamhället inte alls så utvecklad. Det finns några enstaka exempel på detta, Brottsofferjouren, äldreombud och Matbussen. Matbussen är ett samverkansprojekt mellan hemvårdens frivilliga och lokala livmedelsbutiker. Styrkor Kommunövergripande strategi för resultatstyrning Systematisk uppföljning av kostnader och resultat på kommun/förvaltningsnivå Systematisk uppföljning av kostnader och resultat på enhetsnivå Flera olika metoder och arbetssätt för att effektivisera verksamheten Arenor för chefer att diskutera resursförbrukning och resultat Förbättringsmöjligheter Jämförelser mellan kommunens egna enheter för att identifiera skillnader i kvalitet, resultat och effektivitet. Jämförelser mellan kommunens egna enheter och icke kommunala enheter och andra kommunala enheter för att identifiera skillnader i kvalitet, resultat och effektivitet. Samverkan med civilsamhällets frivilligkrafter för att stödja och utveckla tjänsterna.

20 Sveriges Kommuner och Landsting (33) Område 6 Kommunen som arbetsgivare personalpolitik Rubriker Personalstrategi Rekrytering Kompetens- och medarbetarutveckling Individuell lönesättning Arbetsmiljöarbete Mångfald Poäng 64 Allmänt I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Svenska kommuner står inför stora nyrekryteringsbehov på grund av bl.a. omfattande pensionsavgångar. Eftersom den offentliga sektorn har problem med att konkurrera om attraktiva yrkesgrupper med löner, måste man skapa arbetsplatser som dels attraherar ny personal, dels stimulerar befintlig personal att stanna och utvecklas. Personalstrategi Attraktiv arbetsgivare och hälsa är ett fokusområde i kommunens utvecklingsarbete och ingår i kommunens långsiktiga strategi för att behålla och utveckla befintliga medarbetare. Kävlinge kommun håller för närvarande på att ta fram en ny personalstrategi/policy, som bättre skall motsvara vision, mål och värdegrundsarbetet. Tanken är att ha ett gemensamt, övergripande styrdokument; ett stöd för ytterligare personalpolitiska åtgärder. Rekrytering Kävlinge kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess (KBR). I den ingår det intervjuguider och guider för referenstagning. Under hösten 2014 skall kommunen ytterligare kvalitetsäkra rekryteringsprocessen. Ett sätt att behålla och attrahera nya medarbetare kan vara olika former av förmåner. I Kävlinge kommun finns några sådan exempel som frukost till alla medarbetare, flexavtal för tjänstemän, tvättstugeschema och flytande arbetstid inom hemvården. Man har nu bestämt sig för att man behöver omvärldsorienteras inom detta området för att se hur andra kommuner arbetar med frågan. Kommunen stöder sina medarbetare med ett friskvårdsbidrag på kr. Som medarbetare skall man själv bidra med 25%. Det förekommer också andra personalfrämjande aktiviteter, som personalklubb och konstförening. Det finns ingen övergripande strategi för att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Flera av intervjupersoner säger att de allra bästa ambassadörerna är de som jobbar i kommunen. Verksamheterna visar dock ibland upp sig olika mässor.

KommunKompassen KÄVLINGE KOMMUN 2014 ANALYS AV Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun

KommunKompassen KÄVLINGE KOMMUN 2014 ANALYS AV Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun KommunKompassen ANALYS AV KÄVLINGE KOMMUN 2014 18-19 Juni 2014 Christine Feuk, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun Sveriges Kommuner och Landsting 2014-09-29 2 (33) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...

Läs mer

KommunKompassen VÅRGÅRDA KOMMUN 2016 ANALYS AV. Lars Strid, SKL Ewa Luvö, Borås kommun,

KommunKompassen VÅRGÅRDA KOMMUN 2016 ANALYS AV. Lars Strid, SKL Ewa Luvö, Borås kommun, KommunKompassen ANALYS AV VÅRGÅRDA KOMMUN 2016 Lars Strid, SKL Ewa Luvö, Borås kommun, Sveriges Kommuner och Landsting 2016-05-19 2 (23) Korrigerad version Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?... 3 2 Vårgårda

Läs mer

KommunKompassen HELSINGBORGS STAD 2014 ANALYS AV. Utvärderare: Lars Strid, SKL Anders Dryselius, Hylte kommun

KommunKompassen HELSINGBORGS STAD 2014 ANALYS AV. Utvärderare: Lars Strid, SKL Anders Dryselius, Hylte kommun KommunKompassen ANALYS AV HELSINGBORGS STAD 2014 Utvärderare: Lars Strid, SKL Anders Dryselius, Hylte kommun Sveriges Kommuner och Landsting 2015-03-10 2 (20) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Helsingborgs

Läs mer

KommunKompassen VALLENTUNA KOMMUN FEBRUARI 2017 ANALYS AV. Leif Eldås, SKL Josephine Härdin, konsult

KommunKompassen VALLENTUNA KOMMUN FEBRUARI 2017 ANALYS AV. Leif Eldås, SKL Josephine Härdin, konsult KommunKompassen ANALYS AV VALLENTUNA KOMMUN FEBRUARI 2017 Leif Eldås, SKL Josephine Härdin, konsult Sveriges Kommuner och Landsting 2017-06-25 2 (16) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?... 3 2 Vallentuna

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter

Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter BILAGA Offentlighet och demokrati - 76 poäng Förbättringsmöjligheter Kommentar Åtgärd/aktivitet Start Klart Ansvarig Tillgängligheten till nämndernas

Läs mer

KommunKompassen ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2015 ANALYS AV. Lars Strid, SKL Anders Dryselius, Hylte kommun Anna Marnell, Katrineholms kommun

KommunKompassen ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2015 ANALYS AV. Lars Strid, SKL Anders Dryselius, Hylte kommun Anna Marnell, Katrineholms kommun KommunKompassen ANALYS AV ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2015 Lars Strid, SKL Anders Dryselius, Hylte kommun Anna Marnell, Katrineholms kommun Sveriges Kommuner och Landsting 2015-03-17 2 (45) Innehåll 1 Vad är

Läs mer

KommunKompassen UPPLANDS VÄSBY 2011 ANALYS AV. Christine Feuk och Britt-Marie Hedlund, SKL 2011-05-30--31

KommunKompassen UPPLANDS VÄSBY 2011 ANALYS AV. Christine Feuk och Britt-Marie Hedlund, SKL 2011-05-30--31 KommunKompassen ANALYS AV UPPLANDS VÄSBY 2011 Christine Feuk och Britt-Marie Hedlund, SKL 2011-05-30--31 Sveriges Kommuner och Landsting 2011-11-30 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?... 3 2 Upplands

Läs mer

KommunKompassen HELSINGBORGS STAD 2017 ANALYS AV. Utvärderare: Lars Strid, senior konsult (SKL) och Anna Marnell, Katrineholms kommun

KommunKompassen HELSINGBORGS STAD 2017 ANALYS AV. Utvärderare: Lars Strid, senior konsult (SKL) och Anna Marnell, Katrineholms kommun KommunKompassen ANALYS AV HELSINGBORGS STAD 2017 Utvärderare: Lars Strid, senior konsult (SKL) och Anna Marnell, Katrineholms kommun Sveriges Kommuner och Landsting 2017-03-20 2 (26) Innehåll 1 Vad är

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

KommunKompassen ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2017 ANALYS AV. Utvärderare: Lars Strid, senior konsult (SKL) och Ewa Luvö, Borås kommun

KommunKompassen ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2017 ANALYS AV. Utvärderare: Lars Strid, senior konsult (SKL) och Ewa Luvö, Borås kommun KommunKompassen ANALYS AV ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2017 Utvärderare: Lars Strid, senior konsult (SKL) och Ewa Luvö, Borås kommun Sveriges Kommuner och Landsting 2017-03-30 2 (41) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

KommunKompassen HELSINGBORGS STAD 2017 ANALYS AV. Utvärderare: Lars Strid, senior konsult (SKL) och Anna Marnell, Katrineholms kommun

KommunKompassen HELSINGBORGS STAD 2017 ANALYS AV. Utvärderare: Lars Strid, senior konsult (SKL) och Anna Marnell, Katrineholms kommun KommunKompassen ANALYS AV HELSINGBORGS STAD 2017 Utvärderare: Lars Strid, senior konsult (SKL) och Anna Marnell, Katrineholms kommun Sveriges Kommuner och Landsting 2017-03-20 2 (39) Innehåll 1 Vad är

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

KommunKompassen SKURUPS KOMMUN 2010 ANALYS AV. Bengt-Olof Knutsson, SKL Christine Feuk, SKL 2010-12-14--16

KommunKompassen SKURUPS KOMMUN 2010 ANALYS AV. Bengt-Olof Knutsson, SKL Christine Feuk, SKL 2010-12-14--16 KommunKompassen ANALYS AV SKURUPS KOMMUN 2010 Bengt-Olof Knutsson, SKL Christine Feuk, SKL 2010-12-14--16 Sveriges Kommuner och Landsting 2011-05-09 2 (30) Innehåll 1. Vad är Kommunkompassen?... 3 2. Skurups

Läs mer

KommunKompassen TÄBY KOMMUN 2014 ANALYS AV. 29-31 Januari 2014 Christine Feuk, SKL Britt-Marie Hedlund, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun

KommunKompassen TÄBY KOMMUN 2014 ANALYS AV. 29-31 Januari 2014 Christine Feuk, SKL Britt-Marie Hedlund, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun KommunKompassen ANALYS AV TÄBY KOMMUN 2014 29-31 Januari 2014 Christine Feuk, SKL Britt-Marie Hedlund, SKL Karolina Dahlblom, Nybro kommun Sveriges Kommuner och Landsting 2014-04-28 2 (32) Innehåll 1 Vad

Läs mer

Regionkompass. - en pilotstudie 2014

Regionkompass. - en pilotstudie 2014 Regionkompass - en pilotstudie 2014 Utvärderingsprocess - Regionkompassen - Regionstyrelsebeslut i maj 2013 - Planering under hösten 2014 i samverkan med regionen - Syfte - Pilot för att testa verktyget

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

KommunKompassen SOLLENTUNA KOMMUN 2015 RAPPORT ANALYS AV. Josephine Härdin, SKL Karolina Dahlblom, Lt Kalmar

KommunKompassen SOLLENTUNA KOMMUN 2015 RAPPORT ANALYS AV. Josephine Härdin, SKL Karolina Dahlblom, Lt Kalmar KommunKompassen ANALYS AV SOLLENTUNA KOMMUN 2015 RAPPORT Josephine Härdin, SKL Karolina Dahlblom, Lt Kalmar Sveriges Kommuner och Landsting 2015-05-30 2 (32) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...4 2 Sollentuna

Läs mer

KommunKompassen SEPTEMBER 2011 ANALYS AV. Leif Eldås SKL Lena Ehrnlund Marks kommun

KommunKompassen SEPTEMBER 2011 ANALYS AV. Leif Eldås SKL Lena Ehrnlund Marks kommun KommunKompassen ANALYS AV SEPTEMBER 2011 Leif Eldås SKL Lena Ehrnlund Marks kommun Sveriges Kommuner och Landsting 2011-12-22 2 (21) Innehållsförteckning 1 Vad är Kommunkompassen?... 3 2 Upplands-Bro kommun

Läs mer

KommunKompassen LULEÅ KOMMUN NOVEMBER 2015 ANALYS AV. Leif Eldås, SKL Henrik Bergström, SKL

KommunKompassen LULEÅ KOMMUN NOVEMBER 2015 ANALYS AV. Leif Eldås, SKL Henrik Bergström, SKL KommunKompassen ANALYS AV LULEÅ KOMMUN NOVEMBER 2015 Leif Eldås, SKL Henrik Bergström, SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2016-01-25 2 (18) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?... 3 2 Luleå kommun: En sammanfattande

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Kommun Kompassen KALIX KOMMUN 2012 ANALYS AV. Kalix kommun Märit Melbi, SKL Ingmar Kärrsten, Halmstad 2013-01-03

Kommun Kompassen KALIX KOMMUN 2012 ANALYS AV. Kalix kommun Märit Melbi, SKL Ingmar Kärrsten, Halmstad 2013-01-03 Kommun Kompassen ANALYS AV KALIX KOMMUN 2012 Kalix kommun Märit Melbi, SKL Ingmar Kärrsten, Halmstad 2013-01-03 Sveriges Kommuner och Landsting 2013-01-03 2 (27) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?... 3

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Kommun Kompassen VETLANDA KOMMUN 2012 ANALYS AV. Ingmar Kärrsten Britt-Marie Hedlund, SKL Lars Strid, SKL 2012-03-07

Kommun Kompassen VETLANDA KOMMUN 2012 ANALYS AV. Ingmar Kärrsten Britt-Marie Hedlund, SKL Lars Strid, SKL 2012-03-07 Kommun Kompassen ANALYS AV VETLANDA KOMMUN 2012 Ingmar Kärrsten Britt-Marie Hedlund, SKL Lars Strid, SKL 2012-03-07 Sveriges Kommuner och Landsting 2012-04-03 2 (28) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Policy Arbetsmiljöpolicy

Policy Arbetsmiljöpolicy Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna

Läs mer

KommunKompassen HELSINGBORGS STAD 2017 ANALYS AV. Utvärderare: Lars Strid, senior konsult (SKL) och Anna Marnell, Katrineholms kommun

KommunKompassen HELSINGBORGS STAD 2017 ANALYS AV. Utvärderare: Lars Strid, senior konsult (SKL) och Anna Marnell, Katrineholms kommun KommunKompassen ANALYS AV HELSINGBORGS STAD 2017 Utvärderare: Lars Strid, senior konsult (SKL) och Anna Marnell, Katrineholms kommun Sveriges Kommuner och Landsting 2017-03-20 2 (39) Innehåll 1 Vad är

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

KommunKompassen STRÄNGNÄS KOMMUN 2014 ANALYS AV. J. Henrik Bergström, SKL Britt-Marie Hedlund, Knivsta kommun 2015-01-09

KommunKompassen STRÄNGNÄS KOMMUN 2014 ANALYS AV. J. Henrik Bergström, SKL Britt-Marie Hedlund, Knivsta kommun 2015-01-09 KommunKompassen ANALYS AV STRÄNGNÄS KOMMUN 2014 J. Henrik Bergström, SKL Britt-Marie Hedlund, Knivsta kommun 2015-01-09 Sveriges Kommuner och Landsting 2015-01-16 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

KommunKompassen KUNGSBACKA KOMMUN 2011 ANALYS AV. Lena Ehrnlund, Marks kommun Christine Feuk & Kjell-Åke Eriksson, SKL 2011-01-26--28

KommunKompassen KUNGSBACKA KOMMUN 2011 ANALYS AV. Lena Ehrnlund, Marks kommun Christine Feuk & Kjell-Åke Eriksson, SKL 2011-01-26--28 KommunKompassen ANALYS AV KUNGSBACKA KOMMUN 2011 Lena Ehrnlund, Marks kommun Christine Feuk & Kjell-Åke Eriksson, SKL 2011-01-26--28 Sveriges Kommuner och Landsting 2011-06-20 2 (35) Innehåll 1. Vad är

Läs mer

Kävlinge kommuns ledningssystem

Kävlinge kommuns ledningssystem Kävlinge kommuns ledningssystem Innehåll ETT gemensamt LEDNINGSSYSTEm 4 Vår organisationskultur 5 KvaLITET 6 Positiva effekter 7 Vem gör vad? 8 Hur fungerar styrningen? 10 LedningssystemET 11 1. Målkedjan

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

KommunKompassen VÄNNÄS KOMMUN JANUARI 2016 ANALYS AV. Leif Eldås, SKL Henrik Bergström, SKL

KommunKompassen VÄNNÄS KOMMUN JANUARI 2016 ANALYS AV. Leif Eldås, SKL Henrik Bergström, SKL KommunKompassen ANALYS AV VÄNNÄS KOMMUN JANUARI 2016 Leif Eldås, SKL Henrik Bergström, SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2016-03-21 2 (19) 1 Vad är Kommunkompassen? Kommunkompassen är ett verktyg för

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

PM 1(8) Utvärdering enligt Kommunkompassen i Sundbybergs kommun

PM 1(8) Utvärdering enligt Kommunkompassen i Sundbybergs kommun PM 1(8) Sektionen för Demokrati och Styrning Utvärdering enligt Kommunkompassen i Sundbybergs kommun Genomförande av utvärdering enligt Kommunkompassen kommer att ske under tre dagar den 13 15 december

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Kommunkompassen. Mäter i 4 dimensioner: Politiskt system. Tjänsteproduktion. Lokalsamhället. Arbetsgivarrollen

Kommunkompassen. Mäter i 4 dimensioner: Politiskt system. Tjänsteproduktion. Lokalsamhället. Arbetsgivarrollen Kommunkompassen Mäter i 4 dimensioner: Politiskt system Arbetsgivarrollen Tjänsteproduktion Lokalsamhället 1 Kommunkompassen Systemutvärdering Ögonblicksbild - ej heltäckande Nuläge - ej poäng för planerade

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

KommunKompassen ANALYS AV VÄSTERÅS STAD 2012

KommunKompassen ANALYS AV VÄSTERÅS STAD 2012 KommunKompassen ANALYS AV VÄSTERÅS STAD 2012 Christine Feuk, Britt-Marie Hedlund, Åsa Franzén SKL 12 14 december 2012 Sveriges Kommuner och Landsting 2013-03-20 2 (30) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...

Läs mer

KommunKompassen GÄLLIVARE KOMMUN 2012 ANALYS AV. Britt-Marie Hedlund, SKL Josephine Härdin, Eskilstuna kommun 2012-12-15

KommunKompassen GÄLLIVARE KOMMUN 2012 ANALYS AV. Britt-Marie Hedlund, SKL Josephine Härdin, Eskilstuna kommun 2012-12-15 KommunKompassen ANALYS AV GÄLLIVARE KOMMUN 2012 Britt-Marie Hedlund, SKL Josephine Härdin, Eskilstuna kommun 2012-12-15 Sveriges Kommuner och Landsting 2012-11-21 2 (32) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

KommunKompassen AVESTA KOMMUN 2014 ANALYS AV. Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04

KommunKompassen AVESTA KOMMUN 2014 ANALYS AV. Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04 KommunKompassen ANALYS AV AVESTA KOMMUN 2014 Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04 Sveriges Kommuner och Landsting 2015-03-04 2 (28) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?... 3 2 Avesta kommun i förhållande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

KommunKompassen ANALYS AV LJUSDALS KOMMUN 2016

KommunKompassen ANALYS AV LJUSDALS KOMMUN 2016 KommunKompassen ANALYS AV LJUSDALS KOMMUN 2016 Sveriges Kommuner och Landsting 2016-10-25 2 (22) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?... 3 2 Ljusdals kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande

Läs mer

KommunKompassen KINDA KOMMUN 2011 ANALYS AV. Leif Eldås, Bengt-Olof Knuttson och Anders Norrlid, SKL

KommunKompassen KINDA KOMMUN 2011 ANALYS AV. Leif Eldås, Bengt-Olof Knuttson och Anders Norrlid, SKL KommunKompassen ANALYS AV KINDA KOMMUN 2011 Leif Eldås, Bengt-Olof Knuttson och Anders Norrlid, SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2011-04-05 2 (29) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?... 3 2 Kinda kommun

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer