ANVÄNDARHANDLEDNING. Direktiv 2005/36/EG. Allt du vill veta om erkännande av yrkeskvalifikationer 66 FRÅGOR 66 SVAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDLEDNING. Direktiv 2005/36/EG. Allt du vill veta om erkännande av yrkeskvalifikationer 66 FRÅGOR 66 SVAR"

Transkript

1 ANVÄNDARHANDLEDNING Direktiv 2005/36/EG Allt du vill veta om erkännande av yrkeskvalifikationer 66 FRÅGOR 66 SVAR Detta dokument har utarbetats i informationssyfte. Kommissionen och dess avdelningar är inte ansvariga för dokumentets innehåll. 1

2 INLEDNING... 6 EN RÄTTIGHET FÖR EU-MEDBORGARNA... 6 VAR HITTAR MAN YTTERLIGARE INFORMATION?... 7 I. KAN DU DRA NYTTA AV DIREKTIV 2005/36/EG? ) Vill du arbeta eller studera i en annan medlemsstat? ) Vilket yrke vill du utöva? ) Vad har du för medborgarskap? ) Kan du dra nytta av direktivet om du är medborgare i ett tredjeland? ) I vilket land vill du få din yrkeskvalifikation erkänd? ) I vilket land har du förvärvat din yrkeskvalifikation? ) Hur vet man om man har förvärvat sin kvalifikation i en medlemsstat eller i ett tredjeland? ) Gäller direktivet om du har gjort din utbildning på distans eller vid en enhet som omfattas av ett franchiseavtal? ) Är det yrke som du vill utöva i en annan medlemsstat reglerat i denna medlemsstat (den mottagande medlemsstaten)? ) Vad händer om det yrke som du vill utöva inte är reglerat i den mottagande medlemsstaten? ) Är det reglerade yrke som du vill utöva verkligen samma yrke som du är kvalificerad för? ) Regleras det yrke som du vill utöva eller den utbildning som förbereder för detta yrke i din ursprungsmedlemsstat? II. VILKA REGLER I DIREKTIV 2005/36/EG GÄLLER I DITT FALL? ) Vill du utöva yrkesverksamhet tillfälligt i en annan medlemsstat eller etablera dig permanent? A. TILLFÄLLIGT TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER A.1 Gemensamma regler ) Vilka villkor måste du uppfylla för att omfattas av systemet för tillhandahållande av tjänster? ) Vad betyder vara lagligen etablerad? ) Måste du lämna in en underrättelse? ) Hur vet du om en underrättelse måste lämnas in och till vilken myndighet? ) Vilka upplysningar behöver du ange i underrättelsen? ) Vilka upplysningar kan man inte begära av dig? ) Vilka handlingar kan man kräva att du bifogar tillsammans med underrättelsen?

3 21) Kan den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten kräva att du lämnar in originalhandlingar eller bestyrkta kopior? ) Måste samtliga handlingar vara översatta och måste översättningarna vara bestyrkta? A.2 Den generella ordningen ) Inom vilken tidsfrist kan du utöva din verksamhet efter att ha lämnat in underrättelsen? A.3 Undantag som tillämpas då ditt yrke medför en risk i fråga om folkhälsa eller säkerhet ) Gäller svaret på fråga 23 i alla situationer? ) Vilka yrken medför en risk i fråga om folkhälsa eller säkerhet? ) Omfattas även sektorsyrken? ) Görs kontroller systematiskt? ) Behöver du tillhandahålla upplysningar eller kompletterande handlingar i den händelse att dina kvalifikationer kontrolleras? ) Vilket beslut kan den behöriga myndigheten fatta? ) Vilken kompletterande åtgärd kan den behöriga myndigheten ålägga dig och i vilken situation? ) Inom vilken tidsram måste den behöriga myndigheten fatta ett beslut? ) Vad händer om den behöriga myndigheten inte reagerar inom den fastställda tidsfristen? A.4 Regler för utövande av verksamhet ) Vilka regler behöver du följa vid utövandet av din verksamhet? ) Vilka regler omfattas du inte av? B. ETABLERING B.1 Gemensamma punkter för alla yrken ) Vart ska du vända dig för att lämna in din ansökan om erkännande? ) Vilka handlingar kan den behöriga myndigheten i den medlemsstat där du vill arbeta kräva att du lämnar in? a. Handlingar som gäller alla yrken b. Handlingar för sektorsyrken c. Handlingar för yrken inom hantverk, industri och handel d. Handlingar för yrken som omfattas av den generella ordningen ) Kan du på eget initiativ lämna in kompletterande handlingar och är detta önskvärt? ) Kan myndigheten kräva att du lämnar in originalhandlingar eller bestyrkta kopior?

4 39) Måste alla handlingar vara översatta? ) Inom vilken tidsfrist måste din ansökan om erkännande behandlas? ) Vilka är dina rättigheter om erkännandet av dina kvalifikationer beviljas? B.2 Sektorsyrken ) Hur behandlas din ansökan? ) Vilka villkor måste du uppfylla för att omfattas av automatiskt erkännande? Läkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinär och farmaceut Barnmorska Arkitekt ) Omfattas du av automatiskt erkännande om du har förvärvat din kvalifikation före det datum då ditt land blev medlem i EU? Läkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinär, barnmorska och farmaceut Arkitekt ) Vilket erkännandeförfarande gäller då du inte kan beviljas automatiskt erkännande? B.3 Yrken inom hantverk, industri och handel ) Hur behandlas din ansökan? ) Vilka villkor måste du uppfylla för att omfattas av automatiskt erkännande? ) Vilket förfarande tillämpas om du inte kan beviljas automatiskt erkännande?.. 32 B.4 Yrken som omfattas av den generella ordningen ) Hur behandlas din ansökan? ) Vilket beslut kan den behöriga myndigheten fatta? ) Vilka ytterligare krav kan den behöriga myndigheten ställa på dig? ) Om en anpassningsperiod eller ett prov krävs, kan myndigheten själv välja mellan anpassningsperiod och prov? ) Hur kan man förbereda sig för lämplighetsprovet eller anpassningsperioden? ) Måste du själv ordna en plats för anpassningsperioden? ) Hur går anpassningsperioden till? ) Kan du få ersättning inom ramen för anpassningsperioden? ) Vad innehåller lämplighetsprovet? ) Hur många lämplighetsprov måste anordnas per år? ) Kan du genomgå lämplighetsprovet flera gånger? ) Inom hur lång tid efter lämplighetsprovet eller anpassningsperioden måste den behöriga myndigheten fatta ett beslut?

5 III. UTGIFTER ) Kan man begära att du ska bidra till kostnaden för behandling av din ansökan?37 62) Kan man kräva ett ekonomiskt bidrag av dig för ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod? IV. ÖVERKLAGANDE ) Vilka är dina rättigheter i fråga om att överklaga vid domstol? V. SPRÅKKRAV ) Kan man kräva att du kan språket i den mottagande medlemsstaten? ) Kan man systematiskt kräva att du genomgår ett språkprov? VI. VART SKA MAN VÄNDA SIG VID PROBLEM? ) Vem kan hjälpa dig på nationell nivå?

6 INLEDNING EN RÄTTIGHET FÖR EU-MEDBORGARNA Medborgarnas rätt att utöva ekonomisk verksamhet i en annan medlemsstat är en grundläggande rättighet som finns inskriven i fördraget. Enligt reglerna för den inre marknaden är dock varje medlemsstat fri att göra tillträdet till ett visst yrke juridiskt beroende av en särskilt yrkeskvalifikation som normalt är den yrkeskvalifikation som utfärdas på det nationella territoriet. Detta utgör ett hinder för den fria rörligheten för yrkesutövare i EU, eftersom de personer som är kvalificerade för att utöva samma yrke i en annan medlemsstat innehar en annan yrkeskvalifikation, nämligen den som de har förvärvat i sin egen medlemsstat. Därför har EU-institutionerna inrättat regler som underlättar det ömsesidiga erkännandet av yrkeskvalifikationer mellan medlemsstater. Detta är syftet med direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer. Även om erkännandet underlättas finns det ändå inte i praktiken någon enhetslösning för erkännandet av yrkeskvalifikationer inom EU. Du kan ta del av direktiv 2005/36/EG på följande webbplats: Detta direktiv har kompletterats med en uppförandekod som godkänts av samordningsgruppen för direktiv 2005/36/EG (en grupp som består av företrädare för medlemsstaterna). Genom denna kod förtydligas vilka nationella administrativa rutiner som är bra och vilka som inte är bra i samband med erkännandet av yrkeskvalifikationer. Du kan ta del av denna uppförandekod på följande Internetadress: HUR SKA MAN ANVÄNDA DEN HÄR HANDLEDNINGEN? Målet med handledningen är att på ett enkelt sätt förklara, i form av frågor och svar, vilka dina rättigheter är när du vill få din yrkeskvalifikation erkänd i en annan medlemsstat. Du får svar på 66 frågor enligt följande upplägg. I första hand behöver du kontrollera om ditt särskilda fall omfattas av reglerna i direktiv 2005/36/EG. I detta syfte uppmanas du att läsa frågorna och svaren under punkt I i handledningen. Om du omfattas av direktivets regler behöver du sedan fråga dig om du vill utöva yrket i en annan medlemsstat permanent eller tillfälligt och flytta till den andra medlemsstaten (se fråga 13). Direktivets regler skiljer sig mellan de olika fallen. Om du vill utöva ditt yrke tillfälligt och flytta till en annan medlemsstat, gå till punkt II.A i denna handledning. Om du vill utöva ditt yrke permanent på en annan medlemsstats territorium, gå till punkt II.B i denna handledning. 6

7 Det bör understrykas att direktivets regler är olika för olika yrken. Det finns tre övergripande yrkeskategorier som omfattas av olika system, närmare bestämt: Yrken vars minimikrav på utbildning har harmoniserats på EU-nivå: läkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinär, barnmorska, farmaceut och arkitekt. Dessa yrken kallas i denna handledning för sektorsyrken. Yrken inom hantverk, industri eller handel som anges i bilaga IV till direktiv 2005/36/EG. I alla andra fall: Dessa yrken kallas i denna handledning för yrken som omfattas av den generella ordningen. Det är därför nödvändigt att kontrollera vilket system som gäller för det yrke som du är kvalificerad för och som du vill utöva i en annan medlemsstat. De olika systemen förklaras under punkt II i denna handledning. Slutligen ges också information om praktiska frågor såsom avgifter, överklagande, språkkunskaper och organisationer som kan kontaktas vid problem, under punkterna III, IV, V respektive VI i handledningen. VAR HITTAR MAN YTTERLIGARE INFORMATION? 1) 1) Ytterligare allmän information om direktiv 2005/36/EG (på engelska, franska och tyska) hittar du på Europeiska kommissionens webbplats, på följande webbplats: 2) Medlemsstaterna är skyldiga att följa direktiv 2005/36/EG. De måste införliva det i sin nationella lagstiftning. I denna handledning finns dock inte någon information om de nationella reglerna för införlivande av direktiv 2005/36/EG. Du kan hitta den information som behövs om erkännandeförfarandet och särskilt om gällande regler på nationell nivå (handlingar som krävs, reglerade och oreglerade yrken, grad av reglering etc.) hos de nationella kontaktpunkterna. Dessa kontaktpunkter har i allmänhet till uppgift att ge dig all information som behövs i samband med erkännandet av din kvalifikation. En förteckning över kontaktpunkterna finns på följande webbplats: 3) När det gäller alla formaliteter som du behöver ordna i den mottagande medlemsstaten kan du vända dig till de gemensamma kontaktpunkter som har inrättats genom direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden 1. I. KAN DU DRA NYTTA AV DIREKTIV 2005/36/EG? Följande frågor syftar till att hjälpa dig att avgöra om du kan dra nytta av reglerna i direktiv 2005/36/EG. Direktivets regler gäller bara om vissa villkor är uppfyllda. 1 Varje medlemsstat får själv bestämma om den önskar utnyttja denna möjlighet för anställda och yrkesverksamma inom hälsovården (med undantag för veterinärer) när dessa inte omfattas av direktiv 2006/123/EG. 7

8 1) Vill du arbeta eller studera i en annan medlemsstat? Direktiv 2005/36/EG vänder sig bara till yrkesutövare som är fullt kvalificerade att utöva ett yrke i en medlemsstat och som vill utöva samma yrke i en annan medlemsstat. Det gäller inte för dem som vill studera i en annan medlemsstat eller som påbörjar en utbildning i en medlemsstat och vill fullfölja denna utbildning i en annan medlemsstat. De kan vända sig till ett nationellt informationscentrum för erkännande av akademiska betyg (NARIC), som kan ge dem information om akademiskt erkännande av betyg. 2) Vilket yrke vill du utöva? Direktiv 2005/36/EG gäller inte yrken som omfattas av särskilda direktiv, till exempel lagstadgade revisorer, som faller inom tillämpningsområdet för direktiv 2006/43/EG, försäkringsförmedlare, som omfattas av direktiv 2002/92/EG, advokater som vill arbeta i en annan medlemsstat under hemlandets yrkestitel, som omfattas av direktiven 77/249/EEG och 98/5/EG. Inom transportsektorn finns det också flera särskilda direktiv. Exempel: Du är en slovensk flygledare och vill utöva ditt yrke i Italien: erkännandet av dina kvalifikationer omfattas av direktiv 2006/23/EG. Du är en tjeckisk pilot och vill utöva ditt yrke i Polen: du omfattas av direktiv 91/670/EG. På liknande sätt omfattas flera yrken inom sjöfartssektorn av direktiven 2005/45/EG och 2008/106/EG. Direktiv 2005/36/EG gäller alltså för alla yrken som inte omfattas av ett särskilt direktiv. Du hittar en förteckning som inte är fullständig över de yrken som omfattas av direktiv 2005/36/EG i den databas som finns på följande webbplats: Om du vill få mer information om de yrken som omfattas av direktiv 2005/36/EG kan du också vända dig till kontaktpunkten i den mottagande medlemsstaten: 3) Vad har du för medborgarskap? Direktiv 2005/36/EG gäller för medborgarna i 30 länder, de 27 EU-medlemsstaterna samt följande tre länder: Island, Norge och Liechtenstein. Det gäller för personer som, vid det tillfälle då ansökan om erkännande lämnas in, är medborgare i ett av dessa 30 länder, även om de tidigare har haft annat medborgarskap. Direktivet gäller också för personer som har dubbelt medborgarskap. 8

9 Till exempel kan det gälla en argentinsk medborgare som också har italienskt medborgarskap. Det bör understrykas att särskilda regler för erkännande av yrkeskvalifikationer gäller för Schweiz. 4) Kan du dra nytta av direktivet om du är medborgare i ett tredjeland 2? Direktivet gäller också för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till en EU-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet inom EU 3. Exempel: En amerikansk läkare med brittisk examen är gift med en brittisk medborgare. Paret, som är bosatt i Storbritannien, väljer att flytta till Tyskland. I detta fall måste erkännandet i Tyskland av den amerikanske läkarens brittiska läkarexamen ske enligt reglerna i direktiv 2005/36/EG. Direktivet gäller också för tredjelandsmedborgare som har ställning som varaktigt bosatta 4. Emellertid är rättigheterna för varaktigt bosatta mer begränsade än rättigheterna för familjemedlemmar till en EU-medborgare. I detta sammanhang gäller direktivet inte i Storbritannien, Irland eller Danmark och det omfattar bara varaktig etablering. Det gäller inte vid tillfälligt tillhandahållande av tjänster (se fråga 13). Det gäller även för tredjelandsmedborgare som har flyktingstatus i en medlemsstat 5. Flyktingen måste, i den medlemsstat som har beviljat honom eller henne flyktingstatus, behandlas som en av landets egna medborgare. Om en flykting har en yrkeskvalifikation som har utfärdats i en annan EU-medlemsstat, måste den medlemsstat som har beviljat honom eller henne flyktingstatus erkänna denna yrkeskvalifikation i enlighet med direktiv 2005/36/EG. Exempel: En irakisk medborgare som har ett nederländskt examensbevis som farmaceut och som har flyktingstatus i Belgien måste få sitt examensbevis erkänt i Belgien i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2005/36/EG. Om han däremot väljer att bosätta sig i Danmark omfattas han inte av bestämmelserna i direktiv 2005/36/EG. Från och med den 19 juni 2011 kommer det också att gälla för tredjelandsmedborgare med examensbevis från eftergymnasial utbildning som har ett jobberbjudande 2 Här avses länder utöver de 30 ovannämnda länderna med undantag för Schweiz, för vilket särskilda regler gäller. 3 Rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (EUT L 158, ) 4 Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, ). 5 Direktiv 2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 304, ). 9

10 (innehavare av ett blåkort ), men endast för verksamhet som utövas som anställd. Det kommer emellertid inte att gälla i Storbritannien, Irland eller Danmark. 5) I vilket land vill du få din yrkeskvalifikation erkänd? Direktiv 2005/36/EG gäller i de 30 länder som nämns i fråga 3 6. Det gäller för personer som vill utöva yrkesverksamhet i en annan medlemsstat. Det innebär att den medlemsstat eller det land där du vill utöva ditt yrke måste vara ett annat land än det där du har förvärvat dina kvalifikationer. Det måste finnas ett gränsöverskridande inslag. Det gäller alltså inte vid situationer inom ett och samma land. Exempel: Direktivet kan gälla för en ingenjör med italienskt medborgarskap, som är fullt kvalificerad i Italien, som vill utöva sitt yrke som ingenjör i Spanien, eller en sjukgymnast med franskt medborgarskap, som är fullt kvalificerad i Belgien, som vill utöva sitt yrke som sjukgymnast i Frankrike. Däremot gäller det inte för en läkare med ungerskt medborgarskap som har förvärvat sina kvalifikationer i Ungern och som vill utöva sitt yrke i Ungern. 6) I vilket land har du förvärvat din yrkeskvalifikation? Direktiv 2005/36/EG gäller om du har förvärvat din yrkeskvalifikation i ett av de 30 länder som nämns i fråga 3. Om du har förvärvat din yrkeskvalifikation i ett tredjeland 7, gäller direktiv 2005/36/EG inte i en medlemsstat där en ansökan om erkännande av din yrkeskvalifikation kommer in, för första gången i EU ( den första ansökan om erkännande ). Exempel: Du har franskt medborgarskap och har förvärvat din yrkesutbildning som logoped i Kanada. Det första erkännandet av denna utbildning i ett gemenskapsland (till exempel Frankrike) omfattas inte av direktiv 2005/36/EG utan av denna stats nationella lagstiftning. Direktiv 2005/36/EG gäller bara från och med den andra ansökan om erkännande, om villkoren för att omfattas av direktivet är uppfyllda. Exempel: Efter att ha fått ditt kanadensiska examensbevis som logoped erkänt i Frankrike vill du utöva ditt yrke i Belgien. 6 Särskilda regler gäller för Schweiz. 7 Här avses länder utöver de 30 ovannämnda länderna med undantag för Schweiz, för vilket särskilda regler gäller. 10

11 7) Hur vet man om man har förvärvat sin kvalifikation i en medlemsstat eller i ett tredjeland 8? Du har förvärvat din kvalifikation i en medlemsstat om din kvalifikation utfärdas av en behörig myndighet i en medlemsstat och om du har genomfört hela din yrkesutbildning i en medlemsstat eller om du har förvärvat din yrkesutbildning till övervägande del i en medlemsstat. Exempel: Om du har fullgjort en utbildning till ingenjör under fem år, varav två år i Förenta staterna och övriga tre år i Danmark, och din kvalifikation har utfärdats av en dansk myndighet, har du en dansk kvalifikation, dvs. en kvalifikation från en medlemsstat. Om du däremot har fullgjort din yrkesutbildning under tre år i Förenta staterna och under två år i Danmark, har du ett amerikanskt examensbevis, dvs. ett examensbevis från ett tredjeland. Om du slutligen har fullgjort din yrkesutbildning under tre år i Danmark och de övriga två åren i Förenta staterna men ditt examensbevis har utfärdats av en amerikansk myndighet, har du även i detta fall ett amerikanskt examensbevis (se även fråga 6). Detta resonemang gäller dock inte för yrken där minimikraven för utbildning har harmoniserats på EU-nivå (läkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinärer, barnmorskor, farmaceuter). För dessa yrken gäller att från och med den tidpunkt då en medlemsstat har utfärdat ett nationellt examensbevis räknas det alltid som ett diplom från den medlemsstaten, oberoende av hur lång utbildning som exameninnehavaren har följt i ett tredjeland. Medlemsstaten kan bara utfärda ett nationellt examensbevis om de minimikrav för utbildningen som fastställs i direktivet är uppfyllda. 8) Gäller direktivet om du har gjort din utbildning på distans eller vid en enhet som omfattas av ett franchiseavtal? I direktiv 2005/36/EG föreskrivs inte att du ska ha fullgjort din utbildning i den medlemsstat där examensbeviset har utfärdats. Du kan alltså ha gjort din utbildning på distans eller vid en enhet som omfattas av ett franchiseavtal, dvs. en enhet som har ingått ett franchiseavtal med en utbildningsinstitution som är belägen i en annan medlemsstat. Enligt villkoren i detta avtal genomförs utbildningen vid den enhet som omfattas av avtalet, men det rör sig om en utbildning som godkänns av den utbildningsinstitution som är belägen i den andra medlemsstaten och examensbeviset utfärdas av denna institution. Det handlar alltså om ett examensbevis från en annan medlemsstat. Exempel: Flera brittiska universitet har ingått franchiseavtal med grekiska utbildningsanordnare. En grekisk medborgare som i Grekland fullgör en ingenjörsutbildning vid en av dessa franchiseenheter kommer att ha ett examensbevis som ingenjör från det brittiska universitetet när han/hon är klar med sin utbildning 8 Här avses länder utöver de 30 ovannämnda länderna med undantag för Schweiz, för vilket särskilda regler gäller. 11

12 och har avlagt examen. Det rör sig här om ett examensbevis från en annan medlemsstat. För att direktivet ska kunna tillämpas på ett examensbevis som utfärdats genom franchiseavtal måste den utbildning som ges i en franchiseenhet vara godkänd av den institution som utfärdar examensbeviset. Examensbevis som utfärdats genom franchiseavtal måste också vara identiskt med de examensbevis som utfärdas om utbildningen helt och hållet följs i den medlemsstat där den institution som utfärdar examensbeviset är belägen. Examensbevis som utfärdats genom franchiseavtal måste slutligen ge samma tillträdesrättigheter till yrket som de examensbevis som utfärdas om utbildningen helt och hållet följs i den medlemsstat där den institution som utfärdar examensbeviset är belägen. 9) Är det yrke som du vill utöva i en annan medlemsstat reglerat i denna medlemsstat (den mottagande medlemsstaten)? Direktiv 2005/36/EG gäller bara de yrken som är reglerade i den mottagande medlemsstaten, det vill säga yrken där tillträdet eller utövandet i den mottagande medlemsstaten förutsätter innehav av vissa bestämda yrkeskvalifikationer, genom en lag, föreskrift eller administrativ bestämmelse. Direktiv 2005/36/EG gäller alltså i ditt fall om det yrke som du vill utöva i en mottagande medlemsstat är reglerat i denna medlemsstat. Exempel: I Frankrike finns det en lag där det fastställs att enbart personer som innehar ett statligt certifikat som skidlärare har tillåtelse att utöva yrket skidlärare på det nationella territoriet. Yrket skidlärare är alltså reglerat i Frankrike och därmed gäller direktiv 2005/36/EG om du vill arbeta som skidlärare i Frankrike. För att få veta om yrket är reglerat i den mottagande medlemsstaten kan du vända dig till den mottagande medlemsstatens kontaktpunkt: Du hittar förteckningen (ofullständig och endast vägledande) över de reglerade yrken som omfattas av direktiv 2005/36/EG på följande webbplats: Det bör understrykas att yrkena läkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälsooch sjukvård, barnmorska, farmaceut, veterinär och tandläkare är reglerade i samtliga medlemsstater. 10) Vad händer om det yrke som du vill utöva inte är reglerat i den mottagande medlemsstaten? I så fall är det fritt tillträde och du behöver inte ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer. Du kan börja utöva ditt yrke i den mottagande medlemsstaten på samma villkor som medborgarna i denna medlemsstat. Du behöver inte uppvisa något bevis på erkännande från en officiell myndighet. Vilket värde dina kvalifikationer har 12

13 beror i detta fall på situationen på arbetsmarknaden och på hur denna marknad fungerar och inte på juridiska regler. Det kan emellertid vara så att ditt yrke inte är reglerat i sig i den mottagande medlemsstaten, utan att man för den skull kan säga att det är fritt att utöva yrket. Det är möjligt att ditt yrke inte finns som självständigt yrke i den mottagande medlemsstaten eftersom den verksamhet som hör till ditt yrke i ditt härkomstland är en del av ett annat yrke i den mottagande medlemsstaten och därmed förbehållen dessa yrkesutövare. I sådana fall kan du på begäran få delvis tillträde till yrket. Exempel 1: Du är matematiklärare i Frankrike och vill utöva detta yrke i Tyskland. I Tyskland måste dock lärarna undervisa i två ämnen. I detta fall måste de tyska myndigheterna delvis ge dig tillträde till yrket, närmare bestämt ge dig tillstånd att enbart undervisa i matematik. Exempel 2: Du har fullgjort en särskild utbildning till psykoterapeut i en medlemsstat och du vill arbeta som psykoterapeut i en annan medlemsstat där psykoterapi inte är ett självständigt yrke utan tillhör området medicin och är förbehållet psykiatriker. Du kan inte utöva detta yrke om du själv inte är psykiatriker. 11) Är det reglerade yrke som du vill utöva verkligen samma yrke som du är kvalificerad för? Direktiv 2005/36/EG gäller bara om det reglerade yrke som du vill utöva i den mottagande medlemsstaten är detsamma som det yrke för vilket du är fullt kvalificerad i din ursprungsmedlemsstat. Exempel: Direktiv 2005/36/EG gäller inte om du är fullt kvalificerad för att utöva yrket fastighetsmäklare i Spanien och du vill utöva yrket advokat i Frankrike. 12) Regleras det yrke som du vill utöva eller den utbildning som förbereder för detta yrke i din ursprungsmedlemsstat? Yrkena läkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinär, barnmorska och farmaceut berörs inte av denna fråga. Samma sak gäller för de yrken inom hantverk, handel och industri som nämns i bilaga IV till direktiv 2005/36/EG när de omfattas av automatiskt erkännande inom ramen för systemet för etablering (se fråga 47) samt för arkitekter som omfattas av automatiskt erkännande inom ramen för systemet för etablering (se fråga 43). Då varken det yrke som du är kvalificerad för eller den utbildning som leder till detta yrke regleras i den medlemsstat där du har förvärvat din kvalifikation kan den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten kräva att du har utövat yrket i fråga under minst två år i en medlemsstat där yrket inte regleras (se fråga 9 för definitionen av reglerat yrke). 13

14 En utbildning är reglerad då dess nivå och innehåll fastställs eller kontrolleras av den medlemsstat där den genomförs. För definitionen av reglerat yrke, se fråga 9. För att få veta om yrket eller yrkesutbildningen regleras kan du vända dig till ursprungsmedlemsstatens kontaktpunkt: Du hittar förteckningen (ofullständig och endast vägledande) över de reglerade yrken som omfattas av direktiv 2005/36/EG på följande webbplats: II. VILKA REGLER I DIREKTIV 2005/36/EG GÄLLER I DITT FALL? 13) Vill du utöva yrkesverksamhet tillfälligt i en annan medlemsstat eller etablera dig permanent? Olika system gäller beroende på om du vill etablera dig i en annan medlemsstat eller bara arbeta där tillfälligt och flytta till denna medlemsstat. Du etablerar dig när du bosätter dig i en medlemsstat fast och varaktigt. Exempel: En belgisk logoped som lämnar Belgien och öppnar en mottagning i Frankrike etablerar sig i Frankrike. En slovakisk ingenjör som är anställd vid ett tjeckiskt företag med ett kontrakt om tillsvidareanställning etablerar sig i Tjeckien. I dessa situationer omfattas du av de regler i direktiv 2005/36/EG som gäller i fråga om etablering. Om du däremot redan är lagligen etablerad i en medlemsstat enligt direktiv 2005/36/EG (se fråga 15) och du tillfälligt vill utöva ditt yrke i en annan medlemsstat, tillhandahåller du en tjänst i denna medlemsstat. Därmed omfattas du av de regler i direktiv 2005/36/EG som gäller för tillhandahållande av tjänster. Verksamhetens tillfälliga art bedöms från fall till fall. Exempel: En spansk veterinär som vikarierar under tre månader vid en veterinärmottagning i Portugal tillhandahåller en tjänst i Portugal. En estländsk läkare som tre dagar per månad tar hand om patienter i Lettland tillhandahåller en tjänst i Lettland. En spansk professionell dykare som arbetar på en oljeplattform i Storbritannien under fyra månader tillhandahåller också en tjänst. 14

15 A. TILLFÄLLIGT TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER När du vill utöva ditt yrke tillfälligt i en annan medlemsstat och flytta till denna medlemsstat omfattas du av mer flexibla regler än då du vill etablera dig permanent, förutsatt att du uppfyller vissa villkor. I de flesta fall kontrolleras dina kvalifikationer inte och du kan omedelbart utöva din verksamhet. Men du kan ändå vara skyldig att lämna vissa uppgifter till myndigheterna i den mottagande staten. Följande frågor har till syfte att ange vilka formaliteter du kan behöva ordna och vilka dina rättigheter är i händelse av kontroll av dina kvalifikationer eller om någon sådan kontroll inte görs. A.1 Gemensamma regler 14) Vilka villkor måste du uppfylla för att omfattas av systemet för tillhandahållande av tjänster? Du måste vara lagligen etablerad i en av de 27 medlemsstaterna eller ett av följande tre länder: Norge, Island eller Liechtenstein. Om det land där du är etablerad inte reglerar det yrke som du är kvalificerad för och inte heller den utbildning som förbereder för detta yrke (se frågorna 9 till 12), kan den mottagande staten kräva att du har utövat yrket i fråga under två år i etableringsstaten. Detta krav kan dock inte ställas på dig om du är en arkitekt som omfattas av automatiskt erkännande (se fråga 43) eller om du utövar ett yrke inom hantverk, handel eller industri som nämns i bilaga IV till direktiv 2005/36/EG och du uppfyller villkoren för att omfattas av systemet med automatiskt erkännande i samband med etablering (se fråga 47). Du flyttar fysiskt till den mottagande medlemsstaten. Om du däremot tillhandahåller en tjänst i den mottagande medlemsstaten utan att lämna din ursprungsmedlemsstat tillämpas direktiv 2000/31/EG om elektronisk handel eller direktiv 2006/123/EG för tillhandahållande av tjänster per post eller telefon och inte direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer. 15) Vad betyder vara lagligen etablerad? Du är lagligen etablerad då du uppfyller alla villkor för att utöva ett yrke i en medlemsstat och inte omfattas av något förbud, permanent eller tillfälligt, mot att utöva detta yrke. Du kan vara lagligen etablerad som egenföretagare eller som anställd. Du behöver inte nödvändigtvis faktiskt utöva yrket i fråga vid den tidpunkt då du planerar tillhandahållandet av tjänsten. Exempel 1: Du är en fransk arkitekt som är medlem i yrkessammanslutningen. Du är då lagligen etablerad i Frankrike även om du ännu inte faktiskt utövar arkitektyrket i Frankrike. Om du däremot ännu inte är medlem i yrkessammanslutningen är du inte lagligen etablerad. 15

16 Exempel 2: Du arbetar i Belgien som veterinär och är anställd vid en veterinärklinik. Du är lagligen etablerad i Belgien. 16) Måste du lämna in en underrättelse? Det beror på de nationella reglerna. Den första gången som du tillhandahåller en tjänst på en annan medlemsstats territorium kan denna medlemsstat kräva att du informerar den genom en underrättelse. Detta är inte en ansökan om tillåtelse att utöva yrket. Direktivet förpliktar inte medlemsstaterna att kräva någon sådan underrättelse. De medlemsstater som använder sig av denna möjlighet måste tillämpa den inom ramen för direktivet och fördraget. Om medlemsstaten väljer att kräva en sådan underrättelse är den giltig i ett år. Om du efter ett år på nytt vill tillhandahålla tjänster på denna medlemsstats territorium, kan den kräva att du informerar den på nytt genom en underrättelse som också är giltig ett år. Du kan alltså behöva lämna in en underrättelse en gång per år om du under detta år har för avsikt att tillhandahålla tjänster på medlemsstatens territorium. Underrättelsen måste vara skriftlig men du kan lämna den på valfritt sätt: per brev, rekommenderat brev, fax, e-post etc. Underrättelsen kan lämnas in när som helst innan tjänsten tillhandahålls för första gången. Den mottagande medlemsstaten kan bara kräva att du lämnar in denna underrättelse ett visst antal månader eller dagar innan du börjar tillhandahålla tjänsten. Du bör i alla händelser känna till att behandlingen av din underrättelse, beroende på din situation, kan ta mellan 0 och 5 månader (se frågorna 23 och 31). Du kan också lämna in underrättelsen om du ännu inte vet när du kommer att tillhandahålla en tjänst i denna medlemsstat. Det är upp till dig att avgöra vilken tidpunkt som med hänsyn till din situation är lämpligast för att lämna in underrättelsen inför första tillhandahållandet av tjänsten. Exempel: Du är en tysk skidlärare och vill för första gången utöva ditt yrke i Österrike under 2 eller 3 veckor under kommande skidsäsong men vet ännu inte var och när. Du kan lämna in underrättelsen under juni eller juli föregående år för att, i den händelse att din kvalifikation skulle kontrolleras, vara säker på att kunna utöva yrket i Österrike när tiden är inne. Om du däremot redan under tidigare år har tillhandahållit tjänster i Österrike kan du inte längre vara föremål för kontroll av dina kvalifikationer och du kan utöva ditt yrke omedelbart efter att ha lämnat in underrättelsen. Du kan då lämna in underrättelsen mycket senare, till exempel i november eller december, eller dagen före tillhandahållandet av tjänsten. 16

17 17) Hur vet du om en underrättelse måste lämnas in och till vilken myndighet? Vänd dig till kontaktpunkten i den mottagande medlemsstaten: Om du önskar kan du också direkt lämna in underrättelsen till den gemensamma kontaktpunkt som behandlas i direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden 9. Genom denna kontaktpunkt kan du genomföra alla förfaranden och formaliteter som krävs för att utöva ditt yrke i den mottagande medlemsstaten, inklusive inlämnandet av underrättelsen. Denna gemensamma kontaktpunkt ska vara inrättad i medlemsstaterna från och med den 28 december ) Vilka upplysningar behöver du ange i underrättelsen? Du behöver alltid uppge förnamn, efternamn, kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post etc.), medborgarskap, det yrke som du är kvalificerad för i den medlemsstat där du är lagligen etablerad och det yrke som du vill utöva i den mottagande medlemsstaten. Du behöver också lämna information om det skydd du har rörande yrkesansvar: till exempel namn på försäkringsbolaget, avtalsnummer. För att underlätta behandlingen av din ansökan kan du också uppge om det är första gången som du tillhandahåller tjänster på denna medlemsstats territorium eller om det rör sig om en årlig förnyelse. 19) Vilka upplysningar kan man inte begära av dig? Den mottagande medlemsstaten kan inte i något fall kräva att du i underrättelsen anger platsen och/eller datumet och/eller varaktigheten för tillhandahållandet av tjänster på denna medlemsstats territorium, och inte heller, i den händelse att du följer en kundgrupp till den mottagande medlemsstaten, antalet gruppmedlemmar. Den kan inte heller kräva att du uppger en adress i den mottagande medlemsstaten. 20) Vilka handlingar kan man kräva att du bifogar tillsammans med underrättelsen? Den mottagande medlemsstaten kan kräva att du med underrättelsen bifogar följande dokument innan tjänsten tillhandhålls för första gången eller om den situation som anges i dokumenten ändras. 9 Varje medlemsstat får själv bestämma om den önskar utnyttja denna möjlighet för anställda och yrkesverksamma inom hälsovården (med undantag för veterinärer) när dessa inte omfattas av direktiv 2006/123/EG. 17

18 Ett intyg på ditt medborgarskap. En handling som intygar att du är lagligen etablerad i en medlemsstat och att du inte omfattas av något förbud, permanent eller tillfälligt, att utöva yrket. Exempel på handlingar som intygar laglig etablering: Då yrket är reglerat i den medlemsstat där du är lagligen etablerad: intyg från behörig myndighet, behörig yrkesorganisation, kopia av yrkestillståndet. Då yrket inte är reglerat i den medlemsstat där du är lagligen etablerad: en kopia av yrkestillstånd, utdrag ur handelsregistret, intyg från yrkesorganisationen, intyg från arbetsgivaren tillsammans med socialförsäkringskort eller skattekort. Det är nödvändigt att det på denna handling tydligt anges vilket yrke det rör sig om. Om det utifrån den handling som lämnats in inte går att avgöra om du omfattas av ett tillfälligt eller permanent förbud att utöva yrket, måste en ytterligare handling som intygar att det inte föreligger något tillfälligt förbud att utöva yrket lämnas in. Exempel: Utdrag ur kriminalregistret, intyg från rättslig myndighet eller polis etc. Ett intyg på dina yrkeskvalifikationer. Det rör sig om den kvalifikation som ger dig rätt att utöva yrket när detta är reglerat i den medlemsstat där du har förvärvat kvalifikationen eller helt enkelt om din yrkeserfarenhet. Om yrket inte är reglerat rör det sig om den kvalifikation som styrker den utbildning som har förberett dig för att utöva yrket eller i avsaknad av kvalifikation, din yrkeserfarenhet (se följande strecksats). Bevis på att du har utövat yrket i fråga under minst två år under de tio senaste åren då varken yrket eller utbildningen regleras i den medlemsstat där du är lagligen etablerad (se frågorna 9 och 12). Du kan visa detta på valfritt sätt: genom intyg från arbetsgivaren, skattekort etc. Intyg på att du aldrig har dömts för något brott om du utövar ett yrke på säkerhetsområdet (t.ex. privat säkerhetsvakt) såvitt den mottagande medlemsstaten kräver detsamma av sina egna medborgare. 21) Kan den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten kräva att du lämnar in originalhandlingar eller bestyrkta kopior? Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten kan inte kräva att du lämnar in originalhandlingar. Däremot kan den kräva bestyrkta kopior av viktiga handlingar såsom yrkeskvalifikationer, de handlingar som intygar din yrkeserfarenhet. Om du inte kan lämna in bestyrkta kopior av en eller flera av dessa handlingar måste den behöriga myndigheten själv kontrollera handlingarnas äkthet hos behörig myndighet i den medlemsstat där du är lagligen etablerad. 18

19 22) Måste samtliga handlingar vara översatta och måste översättningarna vara bestyrkta? Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten kan bara kräva en översättning av handlingarna om detta verkligen är nödvändigt för behandlingen av ditt ärende. En bestyrkt översättning kan bara krävas för väsentliga handlingar. Exempel: Yrkeskvalifikationer, intyg på yrkeserfarenhet. Om du emellertid är läkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, barnmorska, veterinär, farmaceut eller arkitekt vars kvalifikation anges i bilaga V till direktiv 2005/36/EG kan en bestyrkt översättning av din yrkeskvalifikation inte krävas eftersom detta inte är nödvändigt för behandlingen av din ansökan om erkännande. Den behöriga myndigheten kan lätt kontrollera om benämningen på din kvalifikation motsvarar den benämning som anges i bilagan. Myndigheten i den mottagande medlemsstaten kan inte heller kräva någon bestyrkt översättning av standardhandlingar såsom ID-kort, pass etc. I vilket fall som helst är du fri att välja att låta bestyrka dina översättningar av en behörig myndighet i din ursprungsmedlemsstat eller i den mottagande medlemsstaten. Myndigheten i den mottagande medlemsstaten har i alla händelser skyldighet att godta översättningar som bestyrkts av en behörig myndighet i din ursprungsmedlemsstat. A.2 Den generella ordningen 23) Inom vilken tidsfrist kan du utöva din verksamhet efter att ha lämnat in underrättelsen? Du kan omedelbart utöva din verksamhet på den mottagande medlemsstatens territorium. Du behöver inte invänta att myndigheten i den mottagande medlemsstaten ger klartecken (förutsatt att du inte omfattas av ett undantag, se punkt A.3 nedan). A.3 Undantag som tillämpas då ditt yrke medför en risk i fråga om folkhälsa eller säkerhet 24) Gäller svaret på fråga 23 i alla situationer? 19

20 När det yrke som du vill utöva medför en risk för folkhälsan eller säkerheten kan myndigheten i den mottagande medlemsstaten kontrollera din kvalifikation, vilket kan försena utövandet av din verksamhet. 25) Vilka yrken medför en risk i fråga om folkhälsa eller säkerhet? Du kan vända dig till den mottagande medlemsstatens kontaktpunkt för att få veta vilka yrken som i denna medlemsstat anses medföra en risk i fråga om folkhälsa eller säkerhet. 26) Omfattas även sektorsyrken? Medlemsstaterna kan inte tillämpa något undantag för läkare, sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, veterinärer, barnmorskor, farmaceuter och arkitekter när de omfattas av automatiskt erkännande inom ramen för systemet med etablering (se frågorna 42 till 45). De kan omedelbart utöva sin verksamhet (se punkt A.2, fråga 23). Exempel 1: En portugisisk läkare som innehar examensbeviset Carta de Curso de licenciatura em medicina omfattas av automatiskt erkännande och kan därför inte bli föremål för kontroll av kvalifikationerna. Exempel 2: En arkitekt vars kvalifikation inte styrker någon utbildning i enlighet med direktiv 2005/36/EG omfattas inte av automatiskt erkännande och kan därmed bli föremål för kontroll av kvalifikationerna. 27) Görs kontroller systematiskt? Nej, din kvalifikation kan bara kontrolleras den första gången du flyttar till den mottagande medlemsstaten för att där tillhandahålla en tjänst. Exempel: Du är en spansk sjukgymnast som har arbetat i Frankrike under fyra månader under 2002 efter att i denna medlemsstat ha fått din spanska kvalifikation erkänd. Du vill nu på nytt arbeta i Frankrike under en begränsad tid: din kvalifikation kan inte kontrolleras eftersom den redan kontrollerades ) Behöver du tillhandahålla upplysningar eller kompletterande handlingar i den händelse att dina kvalifikationer kontrolleras? Den myndighet som ansvarar för att kontrollera dina kvalifikationer kan begära att du lämnar följande upplysningar om din utbildning: sammanlagd studietid, ämnen som har studerats och i vilken proportion, andel av undervisningen som var teoretisk 20

21 respektive praktisk. Den kan också uppmana dig att lämna uppgifter om din yrkeserfarenhet, fortbildning, kurser och annan utbildning som du har genomgått utöver din grundutbildning. Det ligger i ditt intresse att tillhandahålla denna typ av information eftersom det kan underlätta kontrollen av din kvalifikation och undvika kompletterande åtgärder (se fråga 30). Om du inte lämnar dessa uppgifter måste myndigheten fatta sitt beslut utgående från de uppgifter den har till sitt förfogande. 29) Vilket beslut kan den behöriga myndigheten fatta? Det finns flera möjligheter. Efter behandling av ditt ärende kan den behöriga myndigheten besluta att inte kontrollera dina kvalifikationer. Exempel: Den behöriga myndigheten har redan undersökt liknande kvalifikationer och bedömer att innehavarna av dessa kvalifikationer inte kan orsaka allvarlig skada för tjänstemottagarens hälsa eller säkerhet. Den behöriga myndigheten kan efter behandling av ditt ärende besluta att kontrollera dina kvalifikationer och efter denna undersökning ge dig tillstånd att tillhandahålla tjänsten eller förbjuda dig att tillhandahålla tjänsten (Exempel: du förbjuds att utöva yrket i din etableringsmedlemsstat) eller ålägga dig kompletterande åtgärder (se fråga 30). Om den ålägger dig kompletterande åtgärder är det först efter att du har slutfört dessa åtgärder som du får veta myndighetens slutgiltiga beslut, vilket antingen kommer att vara att du får tillstånd att tillhandahålla tjänsten (om du lyckas) eller att du förbjuds att tillhandahålla tjänsten (om du inte lyckas). Om du utövar ett yrke inom hantverk, handel eller industri och detta yrke innebär en risk för folkhälsan eller säkerheten, kan den behöriga myndigheten kontrollera om du har det antal år av yrkeserfarenhet som krävs för att omfattas av automatiskt erkännande inom ramen för systemet för etablering (se frågorna 45 till 47). I så fall ska den ge dig tillstånd att tillhandahålla tjänsten. Ingen ytterligare kontroll är möjlig och ingen kompletterande åtgärd kan åläggas dig. 30) Vilken kompletterande åtgärd kan den behöriga myndigheten ålägga dig och i vilken situation? Den behöriga myndigheten kan ålägga dig kompletterande åtgärder om det finns betydande skillnader mellan din utbildning och utbildningen i den mottagande 21

22 medlemsstaten och dessa skillnader kan vara till skada för tjänstemottagarnas hälsa eller säkerhet. Innan du åläggs kompletterande åtgärder måste myndigheten kontrollera om din yrkeserfarenhet eller den fortbildning eller kompletterande utbildning som du eventuellt har genomgått kan kompensera dessa skillnader. Men det är endast om du har lämnat dessa uppgifter till myndigheten som den kan göra denna kontroll innan den fattar beslut. Om den behöriga myndigheten inte hade dessa uppgifter då den fattade beslutet om att ålägga dig kompletterande åtgärder, behöver den i första hand ge dig möjlighet att visa att du har förvärvat den kunskap som fattades genom din yrkeserfarenhet, fortbildning eller kompletterande utbildning. Om du inte kan visa det på detta sätt skulle den behöriga myndigheten då kunna ålägga dig ett lämplighetstest eller en anpassningsperiod under mycket kort tid. I händelse av misslyckande ska du ha rätt att på nytt genomgå provet eller på nytt slutföra anpassningsperioden. 31) Inom vilken tidsram måste den behöriga myndigheten fatta ett beslut? I bästa fall fattas beslutet att ge dig tillstånd att tillhandahålla tjänsten eller att förbjuda dig detta eller att ålägga dig kompletterande åtgärder en månad efter mottagande av underrättelsen och bifogade handlingar (om inget problem uppstår i behandlingen av ditt ärende) och i värsta fall fyra månader efter mottagandet av underrättelsen och bifogade handlingar (om problem uppstår i behandlingen av ditt ärende). Om den behöriga myndigheten beslutar om att ålägga dig kompletterande åtgärder, kommer du att bli meddelad om dess slutliga beslut först efter att du har genomfört dessa åtgärder och tidsfristen kommer därmed att förlängas. De kompletterande åtgärderna måste anordnas under den månad som följer beslutet om att ålägga dessa. Om du blir föremål för kompletterande åtgärder, och du genomför dessa med lyckat resultat, kan du alltså i bästa fall tillhandahålla tjänsten två månader efter att den behöriga myndigheten har mottagit underrättelsen och bifogade handlingar (om inget problem uppstår i behandlingen av ditt ärende) och i värsta fall fem månader efter att den behöriga myndigheten har mottagit underrättelsen och bifogade handlingar (om problem uppstår i behandlingen av ditt ärende). Du hittar mer information om tidsfristerna i uppförandekoden (se särskilt punkt 8 i koden): 32) Vad händer om den behöriga myndigheten inte reagerar inom den fastställda tidsfristen? 22

23 Om du uppfyller villkoren för att omfattas av direktivets regler om fritt tillhandahållande av tjänster (se fråga 14) och den behöriga myndigheten inte reagerar inom den fastställda tidsfristen kan du efter tidsfristens utgång tillhandahålla tjänsten på den mottagande medlemsstatens territorium. A.4 Regler för utövande av verksamhet 33) Vilka regler behöver du följa vid utövandet av din verksamhet? Du måste följa de yrkesregler av yrkesmässig art som står i direkt samband med de yrkeskvalifikationer som gäller i den mottagande medlemsstaten, till exempel när det gäller användning av titlar, regler om fel i yrkesutövningen, disciplinära bestämmelser på området etc. 34) Vilka regler omfattas du inte av? Det rör sig om följande regler: Tillstånd från, registrering eller medlemskap i en yrkesorganisation. Emellertid kan en tillfällig registrering eller ett proformamedlemskap fordras i den mån som detta inte försenar eller komplicerar ditt tillhandahållande av tjänsten. Du behöver inte göra denna registrering. Den ska i förekommande fall göras av de behöriga myndigheterna i den mottagande medlemsstaten. Anslutning till socialförsäkringssystemet. Du behöver dock informera denna organisation om ditt tillhandahållande av tjänsten på förhand eller i brådskande fall i efterhand. B. ETABLERING När du etablerar dig i en annan medlemsstat för att utöva ett reglerat yrke kommer din kvalifikation att kontrolleras. Därmed kommer du att behöva ordna vissa formaliteter och du kommer att vara föremål för ett visst förfarande. Målet med de frågor som följer är att förklara för dig vilka dessa formaliteter är och vilka dina rättigheter är inom ramen för erkännandeförfarandet. B.1 Gemensamma punkter för alla yrken 35) Vart ska du vända dig för att lämna in din ansökan om erkännande? 23

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer; SFS 2016:145 Utkom från trycket den 15 mars 2016 utfärdad den 3 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Syfte

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m. Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-30 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 20.3.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0633/2006, ingiven av Christiane Becker (tysk medborgare), om hennes krav på att

Läs mer

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för behöriga och andra

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 27.6.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0238/2012, ingiven av Sven D. Adler, tysk medborgare, om införande av yrket landskapsarkitekt

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

SLUTRAPPORT OM DIREKTIVET OM ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER. 1. Genomgång och analys av EU-direktiv 2005/36/EG, nedan benämnt "direktivet".

SLUTRAPPORT OM DIREKTIVET OM ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER. 1. Genomgång och analys av EU-direktiv 2005/36/EG, nedan benämnt direktivet. Ålands landskapsregering Utbildnings- och kulturavdelningen/validering på Åland SLUTRAPPORT OM DIREKTIVET OM ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER UPPDRAG 1. Genomgång och analys av EU-direktiv 2005/36/EG,

Läs mer

* Godkännandeprövning tillämpas vid ansökan om godkännande som trafiklärare

* Godkännandeprövning tillämpas vid ansökan om godkännande som trafiklärare Lärare för utbildning till förare av moped klass I (utbildning för behörighet AM) 1. Yrkestitel Lärare för utbildning till förare av moped klass I (utbildning för behörighet AM) 2. Beskrivning av ansökan

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Lärare för utbildning till förare av moped klass II, snöskoter och terränghjuling (förarbevisutbildning)

Lärare för utbildning till förare av moped klass II, snöskoter och terränghjuling (förarbevisutbildning) Lärare för utbildning till förare av moped klass II, snöskoter och terränghjuling (förarbevisutbildning) 1. Yrkestitel Lärare för utbildning till förare av moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 3/2017

Ålands lagting BESLUT LTB 3/2017 Ålands lagting BESLUT LTB 3/2017 Datum Ärende 2017-01-23 LF 9/2016-2017 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om erkännande av yrkeskvalifikationer I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD SOM ANTAGITS AV SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR EN GENERELL ORDNING FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS

UPPFÖRANDEKOD SOM ANTAGITS AV SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR EN GENERELL ORDNING FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Internal Market and Services Knowledge-based Economy Reglerade yrken UPPFÖRANDEKOD SOM ANTAGITS AV SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR EN GENERELL ORDNING FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS Nationella

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdeshandling 2009 C6-0008/2005 2002/0061(COD) 13/01/2005 Gemensam ståndpunkt Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 21 december 2004 inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 255/22 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 11 februari 2004 EP-PE_TC1-COD(2002)0061

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 11 februari 2004 EP-PE_TC1-COD(2002)0061 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 11 februari 2004 EP-PE_TC1-COD(2002)0061 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 11 februari 2004 inför

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22)

(EGT L 255, 30.9.2005, s. 22) 2005L0036 SV 01.01.2007 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG av den

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter

Läs mer

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1

7115/15 KSM/cc 1 DGD 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) 7115/15 Interinstitutionellt ärende: 2015/0059 (NLE) VISA 91 COLAC 26 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Avtal mellan Europeiska unionen

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer Räddningstjänst

Läs mer

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för

Läs mer

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 1/6 E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1)

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för yrkesförbund,

Läs mer

2 a kap. Nationella krav

2 a kap. Nationella krav Dnr: 2013:1116 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet för lärare och förskollärare med utländsk utbildning; beslutade den xx xx 2014. Med stöd av

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 Jonas Malmberg* 1. INLEDNING Staffan Ingmanson disputerade den 21 oktober 2005 på avhandlingen Erkännande av yrkeskvalifikationer inom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

Tredjeland används som beteckning på länder som inte omfattas av första stycket.

Tredjeland används som beteckning på länder som inte omfattas av första stycket. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2014:X (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2011/0435(COD) 16.7.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård 2014:7 (S) Föreskrifter Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens

Läs mer

Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2017.

Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0061

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0061 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Konsoliderat lagstiftningsdokument 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 11 maj 2005 inför antagandet av

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 27.1.2012 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0006/2009, ingiven av Jean Marie Taga Fosso, fransk medborgare, om diskriminering på

Läs mer

Maria Eka (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Maria Eka (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 augusti 2015 Helene Hellmark Knutsson Maria Eka (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 101 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vanuatu om undantag från

Läs mer

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare PM 2016:14 RVI (Dnr 159-1895/2015, 159-1896/2015, 159-1906/2015, 159-1907/2015, 159-1912/2015) Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare Förslag

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för framställningar 18.12.2015 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1930/2014, ingiven av Elena Skoko, italiensk medborgare, för CreAttivaMenteOstetriche

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för framställningar 29.5.2015 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0830/2006, ingiven av Tobias King, brittisk medborgare, om Storbritanniens tillämpning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 september 2014 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 mars

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * ASLANIDOU DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * I mål C-142/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland),

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 49, 57.1 och 57.2 första och tredje meningen i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 49, 57.1 och 57.2 första och tredje meningen i detta, L 77/36 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 14. 3. 98 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en

Läs mer

Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande REMISSYTTRANDE 2014-08-28 Dnr 2.5-1214-14 Utbildningsdepartementet Universitet- och högskoleenheten 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2014:19) Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (Ert

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2016:1344 Utkom från trycket den 30 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver 1 att

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:44

Regeringens proposition 2015/16:44 Regeringens proposition 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Prop. 2015/16:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2015

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

***I BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A7-0038/2013 13.2.2013

***I BETÄNKANDE. SV Förenade i mångfalden SV A7-0038/2013 13.2.2013 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling A7-0038/2013 13.2.2013 ***I BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-09-24 Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer