UPPFÖRANDEKOD SOM ANTAGITS AV SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR EN GENERELL ORDNING FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPFÖRANDEKOD SOM ANTAGITS AV SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR EN GENERELL ORDNING FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Internal Market and Services Knowledge-based Economy Reglerade yrken UPPFÖRANDEKOD SOM ANTAGITS AV SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR EN GENERELL ORDNING FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS

2 Nationella administrativa formaliteter inom ramen för direktiven 89/48/EEG, 92/51/EEG och 1999/42/EG UPPFÖRANDEKOD SOM ANTAGITS AV SAMORDNINGSGRUPPEN FÖR EN GENERELL ORDNING FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS Inledning I direktiven 89/48/EEG, 92/51/EEG och 1999/42/EEG upprättas en generell ordning för erkännande av examensbevis. Enligt direktiven gäller som grundläggande princip att varje yrkesverksam person som är kvalificerad att utöva ett yrke i en medlemsstat har rätt att få sitt examensbevis erkänt för att kunna utöva samma yrke i en annan medlemsstat. Ordningen bygger således otvetydigt på ett principiellt erkännande av den utländske medborgarens examensbevis; dock kan värdmedlemsstaten i vissa fall ställa "anpassningskrav". Reglernas tillämpning förutsätter att den som vill få sitt examensbevis erkänt måste uppfylla en rad administrativa formella krav enligt artiklarna 6 och 8 1 i direktiv 89/48/EEG, artiklarna 10 och 12 2 i direktiv 92/51/EEG och artiklarna 3, 8 och 9 i direktiv 1999/42/EG 3. 1 I artikel 8 i direktiv 89/48/EEG fastställs följande: 1. Som bevis på att de i artiklarna 3 och 4 nämnda villkoren uppfylls skall värdmedlemsstaten godta de examensbevis och dokument som utfärdats av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och som den berörda personen skall framlägga som stöd för sin ansökan om att få utöva yrket i fråga. 2. Behandlingen av en ansökan om att få utöva ett reglerat yrke skall avslutas så snabbt som möjligt, och resultatet meddelas med ett motiverat beslut av den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller den berörda personen framlagts. Denne har rätt att få beslutet eller, om beslut inte fattats i tid, saken prövad av en domstol eller nämnd i enlighet med vad landets lagar föreskriver. 2 I artikel 12 i direktiv 92/51/EEG fastställs följande: 1. Som bevis på att de i artikel 3 9 nämnda villkoren är uppfyllda skall värdmedlemsstaten godta de handlingar som utfärdats av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och som den berörda personen är skyldig att framlägga som stöd för sin ansökan om att få utöva yrket i fråga. 2. Behandlingen av en ansökan om att få utöva ett reglerat yrke skall avslutas så snabbt som möjligt, och ett motiverat beslut skall meddelas av den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller den berörda personen framlagts. Detta beslut eller avsaknad därav skall kunna överklagas till en domstol eller nämnd i enlighet med vad landets lagar föreskriver. 3 [Citat ur texten] -2-

3 Av naturliga skäl kunde man i direktiven endast fastställa mycket allmänna regler för hur de administrativa formkraven skall tillämpas. När det gäller detaljfrågor genomförs reglerna på mycket olika sätt i medlemsstaterna. Erfarenheten visar att vissa av formkraven å ena sidan kan vara nödvändiga för att få ordningen att fungera på ett smidigt sätt, men att de å andra sidan kan utgöra oskäliga hinder för den utländska medborgarens rätt till fri rörlighet. Denna slutsats bygger framför allt på de brev och klagomål som inkommit till kommissionen och på de samtal som förts mellan kommissionen och medlemsstaterna. Frågan har också lyfts fram inom ramen för arbetet i högnivågruppen under ordförandeskap av Simone Veil. För att se vilka olika administrativa formaliteter som används och för att försöka komma fram till mer detaljerade regler skickade man ut ett frågeformulär och hänsköt frågan till en samordningsgrupp. Tanken var att i ett första steg byta ut information om olika slags praxis för att sedan försöka enas i frågan. Detta dokument är resultatet av dessa diskussioner och av den erfarenhet som samlats av kommissionen och medlemsstaterna. Syftet med dokumentet är att på grundval av direktiven och rådande rättspraxis fastställa vilka krav på utländska medborgare som är oacceptabla och vilken praxis som är godtagbar eller rent av önskvärd. Dokumentet har utarbetats för att användas av de nationella myndigheter som ansvarar för tillämpningen av direktiven om erkännande av examensbevis. Det bör påpekas att dokumentet inte är uttömmande. Nya frågor kommer att dyka upp med tiden, varför det antagligen kommer att krävas en omarbetning. I övrigt är dokumentet tänkt som informationsunderlag och vägledning, eftersom arbetet även i fortsättningen utgår från direktiven och domstolens rättspraxis. Slutligen bör man tänka på att följande gäller för den generella ordningen för erkännande av examensbevis: Genom ordningen upprättas ett system för erkännande av yrkesverksamhet. Det rör sig således inte om ett system för akademiskt erkännande, vilket skulle förutsätta en ingående jämförelse mellan den sökandes utbildning och den utbildning som tillhandahålls i värdmedlemsstaten. Vad som däremot räknas är att den sökande verkligen är kvalificerad för yrkesverksamheten. Det bör slutligen påminnas om att ordningen bygger på ett principiellt erkännande av den utländska medborgarens examensbevis. Enligt direktiven (artikel 8 i direktiv 89/48/EEG, artikel 12 i direktiv 92/51/EEG och artiklarna 3 och 8 i direktiv 1999/42/EG) måste den berörda medborgaren visa att han eller hon har de kvalifikationer eller de examensbevis som krävs enligt direktivet. I undantagsfall kan värdmedlemsstaten ställa "anpassningskrav". Om en medlemsstat anser att sådana krav är nödvändiga, är det medlemsstaten som har bevisbördan (om att det föreligger en väsentlig skillnad). -3-

4 NATIONELLA ADMINISTRATIVA FORMALITETER INOM RAMEN FÖR DIREKTIVEN 89/48/EEG, 92/51/EEG OCH 1999/42/EG / 1. Information som kontaktpersonen, den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten eller samordnaren bör ge till utvandraren Utvandraren förses med följande information och/eller dokument: Utvandraren förses med samma information och/eller handlingar som anges i kolumn B, plus följande: a) Nationell handbok om den allmänna ordning som den berörda medlemsstaten utarbetat. b) Nationella handböcker som utarbetats av andra medlemsstater 4. c) Förteckning över de rådgivare från European Employment Services (EURES) som kan ge ytterligare information (om till exempel lediga platser och om social trygghet). d) På begäran får utvandraren eller den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten så snart som möjligt tillräcklig information enligt mallen i bilaga A till denna kod för att klarlägga vad som menas med likvärdiga behörighetsbevis. a) Namn, adress, telefonnummer, faxnummer och eventuellt e-postadress till kontaktpersonen i värdlandet. b) Kopia av direktiven (om utvandraren efterfrågar dessa) och en användarhandbok om den generella ordningen för erkännande av examensbevis på det inhemska språket. c) Första numret av Medborgarnas Europa ("Att arbeta i en annan medlemsstat ") och faktablad om det yrke utvandraren önskar utöva. d) På begäran får utvandraren eller den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten så snart som möjligt tillräcklig information enligt mallen i bilaga A till denna kod för att klarlägga vad som menas med likvärdiga behörighetsbevis. Utvandraren förses med mindre information än vad som anges i kolumn B. 4 Handböcker finns för Tyskland, Italien, Nederländerna, Österrike, Sverige och Förenade Kungariket.

5 2. Information som kontaktpersonen eller behörig myndighet i värdlandet bör ge till invandraren: Invandraren förses med samma Invandraren förses med följande information och/eller Invandraren förses med mindre information information och/eller handlingar som dokument: än vad som anges i kolumn B. anges i kolumn B, plus följande: a) Nationell handbok om den allmänna ordning som den berörda medlemsstaten utarbetat. b) Förteckning över de rådgivare från European Employment Services (EURES) som kan ge ytterligare information (om till exempel lediga platser och om social trygghet). c) Information om villkoren för utövande av yrket (eventuellt krav på medlemskap i en yrkesorganisation, rättigheter och skyldigheter förbundna med yrket, utbildning, stadgar) och i förekommande fall om befintliga fackliga organisationer och yrkesorganisationer. a) Kontaktpersonen i värdlandet informerar invandraren om vilken behörig myndighet invandraren skall skicka sin ansökan till. b) Kopia av direktiven (om invandraren efterfrågar dessa) och en användarhandbok på värdlandets språk. c) På invandrarens begäran, den lag i vilken de direktiv i den generella ordningen genomförs som avser det yrke invandraren önskar utöva. Om detta inte är möjligt skall den sökande lätt kunna få tag på lagen (kontaktpersonen anger var). d) Uttömmande förteckning över de handlingar som sökanden kan uppmanas att lägga fram som stöd för sin ansökan. (När sökanden lagt fram dessa handlingar skall den behöriga myndigheten i värdlandet betrakta akten som fullständig.) e) Om den sökandes ärende inte omfattas av ett direktiv i den generella ordningen (till exempel vid begäran om erkännande av akademiska meriter, vilket är ett fall som omfattas av ett särdirektiv) förses den sökande åtminstone med så mycket information att han eller hon kan skicka sin ansökan till behörig myndighet

6 3. Handlingar som invandraren kan uppmanas att uppvisa för den behöriga myndigheten i värdlandet. Invandraren kan uppmanas att inkomma med följande handlingar eller Invandraren kan inte krävas inkomma med information: följande handlingar eller information: I tveksamma fall samt i fall där det certifikat som nämns i punkt 3.C b inte kan läggas fram på grund av att ursprungsmedlemsstaten inte utfärdar sådana certifikat kan frågan lösas genom bilaterala kontakter mellan de nationella myndigheterna eller genom nationella samordnare. Dessa bilaterala kontakter bör få en utökad roll. a) Handling som styrker medborgarskap, till exempel en kopia av identitetskort eller pass. b) Vid behov en födelseattest (till exempel när det förekommer krav på att utövaren av ett yrke skall ha uppnått en viss ålder). c) Examensbevis, certifikat, utbildningsbevis, behörighetsintyg eller intyg om slutförd grundutbildning på grundskole- eller gymnasienivå såsom de definieras i direktiven. Det framgår av definitionerna i direktiven att invandraren i förekommande fall kan uppmanas att utöver akademiska examensbevis uppvisa handlingar som intygar att han eller hon verkligen har full behörighet att utöva yrket i fråga i ursprungslandet (till exempel om det utöver akademiska studier ställs andra krav såsom kompletterande yrkesutbildning, praktikantutbildning, yrkesprov, yrkespraktik osv.). a) En förklaring från konsulatet om hans eller hennes nationalitet. b) Ett intyg från ursprungslandet om att invandraren har ett examensbevis, såsom det definieras i direktiven, eller om att han har rätt att utöva yrket i ursprungslandet, även om ett sådant intyg kan vara av stor praktisk betydelse. c) Överdrivet detaljerade uppgifter om hans eller hennes utbildning (det handlar här om erkännande av yrkesmässig karaktär och inte av akademisk karaktär). d) Uppgifter om behörighetsbevisets karaktär enligt mallen i bilaga A till dessa regler, om denna mall lämnats till invandraren av ursprungsmedlemsstaten. e) Om direktiven 89/48/EEG eller 92/51/EEG är tillämpliga: Ett intyg från en invandrares arbetsgivare eller från en yrkesorganisation vilket, när det handlar om ett yrke som inte är reglerat i ursprungslandet, skall godkännas av värdlandets myndigheter utan att det krävs att detta intyg styrks av samordnaren i ursprungslandet. Förekommer tvivel kan intygets äkthet kontrolleras genom kontakter med samordnaren i ursprungslandet

7 f) Bevis på sökandens yrkeserfarenhet. Invandraren bör göras uppmärksam på att det åligger sökanden och inte de nationella myndigheterna att tillhandahålla bevis på yrkeserfarenhet om yrkeserfarenhet är en förutsättning för att direktiven 89/48/EEG och 92/51/EEG skall kunna tillämpas (det vill säga när yrket inte är reglerat i ursprungslandet men är reglerat i värdlandet) och om det ligger i hans eller hennes intresse att tillhandahålla information på detta område. Yrkeserfarenhet kan i själva verket innebära att sökanden helt eller delvis slipper kravet att genomgå ett lämplighetsprov eller genomföra en anpassningstid. För verksamhet inom handel eller hantverk som omfattas av direktiv 1999/42/EG får en försäkran utfärdad av behörig myndighet eller behörigt organ i ursprungsmedlemsstaten krävas för erkännande av yrkesmässiga kvalifikationer som förvärvats genom yrkeserfarenhet i enlighet med artikel 4 i det direktivet. g) Friskintyg (om det även krävs av de inhemska medborgarna). Sådant intyg krävs inte för verksamhet inom handel eller hantverk som omfattas av direktiv 1999/42/EG. h) Kreditvärdighetsintyg (om det även krävs av de inhemska medborgarna). i) Vandelsintyg (om det även krävs av de inhemska medborgarna). j) Vederbörligen ifyllt ansökningsformulär (tillhandahålls av behörig myndighet)

8 4. Erforderlig form på de handlingar som den behöriga myndigheten i värdlandet kräver av invandraren 5. Översättningar (information tillhandahålls av den behöriga myndigheten i ursprungslandet) a) vanliga fotokopior av de viktigaste handlingarna (examensbevis, certifikat och personuppgifter) Det bör i ursprungslandet vara möjligt att få information om hur man kan erhålla en förteckning över auktoriserade översättare i ursprungslandet. b) vidimerade fotokopior av de viktigaste handlingarna (examensbevis, certifikat och personuppgifter) c) invandraren informeras om hur han eller hon kan få sina handlingar vidimerade (tillvägagångssätt och utfärdande myndighet). a) Invandraren tvingas uppvisa original eller handlingar som vidimerats av de konsulära myndigheterna eller de nationella förvaltningarna (till exempel genom en randanmärkning i enlighet med Haagkonventionen) eller uppvisa handlingar på sådant stämpelpapper som endast finns att tillgå i värdlandet. 6. Översättningar som den behöriga myndigheten i värdlandet kräver a) Översättningar krävs endast om de faktiskt 5 är nödvändiga för att ansökan om erkännande skall kunna behandlas. Ju fler handlingar som måste vara styrkta eller godkända, desto högre blir kostnaderna för invandraren. b) Alla krav på styrkta eller godkända översättningar begränsas till att omfatta innehållet i de viktigaste handlingarna (examensbevis, certifikat och personuppgifter). Ett allmänt krav på att uppvisa översättningar. Den behöriga myndigheten kan kräva styrkta eller godkända översättningar förutsatt att följande villkor är uppfyllda: a) Översättningar av standarddokument som identitetskort, pass, osv. fordras inte. b) Om styrkta översättningar erfordras, upplyses invandraren om var dessa kan erhållas. c) Icke-auktoriserade översättningar godkänns för mindre viktiga handlingar. d) Priset på en styrkt eller godkänd översättning är inte orimligt högt och är icke-diskriminerande och jämförbart med det pris som de inhemska medborgarna i värdlandet betalar. Krav på översättningar som inte uppfyller de kriterier som anges i kolumn B. 5 Jfr de regler som gäller i Sverige, där handlingarna kan lämnas in på svenska, danska, norska, finska, engelska eller franska

9 7. Avgifter som invandraren måste erlägga i värdlandet Inga Invandraren uppmanas att erlägga avgifter för behandlingen av Avgifter som inte uppfyller de kriterier som ansökan, lämplighetsprovet eller anpassningsperioden, anges i kolumn B förutsatt att följande villkor är uppfyllda: a) Avgifterna överstiger inte den verkliga kostnaden för den tillhandahållna tjänsten b) Avgifterna är jämförbara med dem som de inhemska medborgarna erlägger under liknande omständigheter c) Avgifterna är inte så höga att det blir praktiskt omöjligt att utöva de rättigheter som anges i direktiven d) Schablonavgifter får tillämpas, förutsatt att de kan motiveras genom hänvisning till genomsnittskostnaden för behandling av en ansökan 8. Lämplighetsprov i värdlandet a) Frekvens: minst 2 provtillfällen per år (beroende på efterfrågan). b) Förberedelser: information till sökanden om eventuella förberedelsekurser. Förteckning över rekommenderad studielitteratur och exempel på prov tillhandahålls. c) Formulär för anmälan till lämplighetsprovet tillhandahålls. a) Frekvens: minst ett provtillfälle per år. b) Sökanden informeras om de administrativa formaliteterna i samband med anmälan till lämplighetsprov. c) Sökanden informeras om provets innehåll och uppläggning (provets längd, skriftligt och/eller muntligt prov, valmöjligheter osv.). d) Sökanden har tillgång till en förteckning över de inhemska organ som är ansvariga för behandlingen av ansökningarna. e) Invandraren har rätt att göra om provet. I reglerna om hur många gånger invandraren har rätt att göra om provet skall nationell praxis beaktas (med hänsyn till principen om icke-diskriminering). a) Frekvens: mindre än ett provtillfälle per år. b) Tillhandahållande av mindre information än vad som anges i kolumn B

10 9. Anpassningsperiod i värdlandet a) Lärdomar som dragits från framgångsrika anpassningsperioder meddelas invandraren för information (förteckning över rekommenderad studielitteratur till exempel) a) Sökanden informeras om de administrativa formaliteterna i a) Mindre information än vad som anges samband med anmälan till anpassningsperiod. i kolumn B tillhandahålls. b) Så långt det är möjligt har invandraren möjlighet att välja handledare och plats där anpassningsperioden skall äga rum. b) Sökanden informeras om anpassningsperiodens innehåll och uppläggning. c) Om det inryms i värdlandets nationella struktur erhåller invandraren ersättning under anpassningsperioden. Detta utgör dock ingen rättighet. d) Värdlandet ger auktoriserade inrättningar och/eller handledare ansvaret för uppläggning och genomförande av anpassningsperioden. Förhållandena under anpassningsperioden får dock inte vara så stränga att de därigenom utgör ett oproportionerligt indirekt hinder för invandraren (till exempel alltför avlägset belägen plats, alltför restriktiva förhållanden, osv.). Invandraren skall ha tillgång till en förteckning över de inrättningar/personer som är ansvariga för anpassningsperioden inom det yrke som invandraren önskar utöva. b) Ingen information om ersättning. 10. Upprättande av akt: tidsfrist Behandling av ansökan på kortare tid än vad som krävs enligt direktiven. a) Sökanden ges tydlig information om vilka handlingar som måste uppvisas för att en ansökan om erkännande skall kunna anses fullständig. b) Den tidsfrist på fyra månader som föreskrivs i direktiven om den generella ordningen och inom vilken sökanden skall ges ett svar iakttas. a) Kompletterande krav på handlingar som inte anges på den ursprungliga förteckning som den sökande fått (se punkt 2.B.d) b) Fristen på fyra månader överskrids

11 11. Ofullständig akt Invandraren informeras så snabbt som möjligt, till exempel senast inom en månad från inlämnandet av den ursprungliga ansökan, om vilka handlingar som saknas i ansökan och om att fyramånadersperioden inte börjar räknas förrän dessa handlingar har uppvisats. a) Invandraren informeras om att den period på fyra månader a) Avsaknad av information eller mindre som föreskrivs i direktivet börjar räknas genom att till information än vad som anges i exempel ett mottagningsbevis utfärdas enligt vilket det kolumn B tillhandahålls. framgår att ansökan är fullständig. (Detta mottagningsbevis måste i så fall utfärdas snabbt). Den behöriga myndigheten får inte använda detta förfarande för att försena handläggningen. b) Om invandraren informeras om att handlingar saknas, ges han eller hon en rimlig tidsfrist för att uppvisa de handlingar som saknas. När denna tidsfrist gått ut kan en ny ansökan behöva lämnas in. c) Om invandraren uttryckligen frågar den behöriga myndigheten i värdlandet om den inlämnade ansökan är fullständig, har han eller hon rätt att informeras om detta. b) Varje försening när det gäller att informera invandraren om att ansökan är ofullständig (bland annat genom att vänta på att antingen fyramånadersperioden går ut eller på att invandraren frågar innan informationen lämnas). 12. Regler om motivering och överklagande I det beslut som den behöriga myndigheten fattat omnämns invandrarens rätt att överklaga beslutet och hur man överklagar, särskilt hur snart överklagandet måste ske i den berörda medlemsstaten. a) Varje beslut motiveras. b) Sökanden ges information om de rättsliga (eller förvaltningsrättsliga) möjligheterna att överklaga, hur man överklagar och hur snart överklagandet måste ske i den berörda medlemsstaten. Information ges också om vad följden blir om den myndighet som är ansvarig för handläggningen av ansökan inte svarar inom den angivna tidsfristen. a) Ingen eller otillräcklig motivering ges. Motiveringen grundar sig på argument som snarare är tillämpliga vid akademiskt erkännande. b) Ingen information om invandrarens rätt att överklaga ges. 13. Yrkesorganisationer Se punkt 2.A.c 14. Samordning a) Regelbundna möten mellan behöriga myndigheter för olika yrken i en medlemsstat i syfte att utbyta erfarenheter. Regelbundna kontakter mellan de nationella samordnarna och de behöriga myndigheterna. b) Kontakter mellan samordnare från de olika medlemsstaterna

12 Bilaga A Uppgifter som skall lämnas av ursprungsmedlemsstaten om likvärdiga behörighetsbevis enligt artikel 1 a i direktiv 89/48/EEG och artikel 1 a och b i direktiv 92/51/EEG. 1 Beskrivning av det yrke och de verksamheter som de två behörighetsbevisen ger tillgång till 2 Bekräftelse på att behörighetsbeviset i punkt 3 innebär samma rätt att utöva ett reglerat yrke i ursprungsmedlemsstaten som behörighetsbeviset i punkt 4 samt kortfattad beskrivning av rätten 3. Beskrivning av nivå, utbildningslängd och andra relevanta egenskaper för det behörighetsbevis som betraktas som likvärdigt 4 Beskrivning av det utbildningsbevis som det andra behörighetsbeviset betraktas som likvärdigt med 5. Uppgift om de myndigheter som är behöriga att utfärda behörighetsbevisen

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer; SFS 2016:145 Utkom från trycket den 15 mars 2016 utfärdad den 3 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Syfte

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för behöriga och andra

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 27.6.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0238/2012, ingiven av Sven D. Adler, tysk medborgare, om införande av yrket landskapsarkitekt

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 3/2017

Ålands lagting BESLUT LTB 3/2017 Ålands lagting BESLUT LTB 3/2017 Datum Ärende 2017-01-23 LF 9/2016-2017 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om erkännande av yrkeskvalifikationer I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m. Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 20.3.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0633/2006, ingiven av Christiane Becker (tysk medborgare), om hennes krav på att

Läs mer

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

2 a kap. Nationella krav

2 a kap. Nationella krav Dnr: 2013:1116 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet för lärare och förskollärare med utländsk utbildning; beslutade den xx xx 2014. Med stöd av

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

högre utbildning som omfattar minst tre års studier

högre utbildning som omfattar minst tre års studier 192 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 06/Vol. 02 389L0048 Nr L 19/ 16 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING 24.1.89 RÅDETS DIREKTIV av den 21 december 1988 om en generell ordning för

Läs mer

SLUTRAPPORT OM DIREKTIVET OM ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER. 1. Genomgång och analys av EU-direktiv 2005/36/EG, nedan benämnt "direktivet".

SLUTRAPPORT OM DIREKTIVET OM ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER. 1. Genomgång och analys av EU-direktiv 2005/36/EG, nedan benämnt direktivet. Ålands landskapsregering Utbildnings- och kulturavdelningen/validering på Åland SLUTRAPPORT OM DIREKTIVET OM ERKÄNNANDE AV YRKESKVALIFIKATIONER UPPDRAG 1. Genomgång och analys av EU-direktiv 2005/36/EG,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-30 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING. Direktiv 2005/36/EG. Allt du vill veta om erkännande av yrkeskvalifikationer 66 FRÅGOR 66 SVAR

ANVÄNDARHANDLEDNING. Direktiv 2005/36/EG. Allt du vill veta om erkännande av yrkeskvalifikationer 66 FRÅGOR 66 SVAR ANVÄNDARHANDLEDNING Direktiv 2005/36/EG Allt du vill veta om erkännande av yrkeskvalifikationer 66 FRÅGOR 66 SVAR Detta dokument har utarbetats i informationssyfte. Kommissionen och dess avdelningar är

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * ASLANIDOU DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * I mål C-142/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland),

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 19 juli 2011 (20.7) (OR. en) 13073/11 TRANS 219

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 19 juli 2011 (20.7) (OR. en) 13073/11 TRANS 219 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 19 juli 2011 (20.7) (OR. en) 13073/11 TRANS 219 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 18 juli 2011 till: Generalsekretariatet vid Europeiska unionens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET

REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET COM/TA/HR/13/AD9 REKRYTERING AV TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA FÖR GENERALDIREKTORATET FÖR PERSONAL OCH SÄKERHET Kommissionen anordnar ett urvalsförfarande för att tillsätta en tjänst som rådgivare i generaldirektoratet

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 4/2007 Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Föreliggande promemoria, som innehåller förslag till stadgeändringar, har remitterats till avdelningarna

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

PUBLIC EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 februari 2005 (27.2) (OR. de) 6202/06 Interinstitutionellt ärende: 2005/0807 (CNS) LIMITE FISC 27 NOT

PUBLIC EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 februari 2005 (27.2) (OR. de) 6202/06 Interinstitutionellt ärende: 2005/0807 (CNS) LIMITE FISC 27 NOT Conseil UE EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 februari 2005 (27.2) (OR. de) PUBLIC 6202/06 Interinstitutionellt ärende: 2005/0807 (CNS) LIMITE FISC 27 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Arbetsgruppen

Läs mer

Europeiskt Småmålsförfarande

Europeiskt Småmålsförfarande Europeiskt Småmålsförfarande Denna broschyr är en guide som ger dig information om hur du tillämpar ett så kallat europeiskt småmålsförfarande. Ett europeiskt småmålsförfarande kan endast användas vid

Läs mer

* Godkännandeprövning tillämpas vid ansökan om godkännande som trafiklärare

* Godkännandeprövning tillämpas vid ansökan om godkännande som trafiklärare Lärare för utbildning till förare av moped klass I (utbildning för behörighet AM) 1. Yrkestitel Lärare för utbildning till förare av moped klass I (utbildning för behörighet AM) 2. Beskrivning av ansökan

Läs mer

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ * I alla fall då hänvisning sker till kommissionens förslag, avses Ordförandeskapets skuggförslag. 1 Alternativ 1: Att ULP byts ut mot

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer Räddningstjänst

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Tredjeland används som beteckning på länder som inte omfattas av första stycket.

Tredjeland används som beteckning på länder som inte omfattas av första stycket. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2014:X (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter

Läs mer

Lärare för utbildning till förare av moped klass II, snöskoter och terränghjuling (förarbevisutbildning)

Lärare för utbildning till förare av moped klass II, snöskoter och terränghjuling (förarbevisutbildning) Lärare för utbildning till förare av moped klass II, snöskoter och terränghjuling (förarbevisutbildning) 1. Yrkestitel Lärare för utbildning till förare av moped klass II, snöskoter och terränghjuling

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter

Läs mer

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism EUROPEISKA UNIONEN ~FAKTABLAD~ EU:s förteckning över personer, grupper och enheter som är föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism 6 februari 2008 Det var efter terroristattackerna

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 9.11.2010 C 302 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTLYSNING AV LEDIG TJÄNST Direktör för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien) (KOM/2010/10285) (2010/C 302 A/01)

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Administrativa regler

Administrativa regler 1 ( 7 ) Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Ansökan; förbindelser 2. Granskning 3. Beslut om certifiering; certifikat 4. Certifieringsmärke 5. Uppföljning 6. Ändrade förhållanden 7. Allvarlig anmärkning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning

Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning Samarbetsgruppen för tillsyn av Eurodac Rapport från den andra inspektionen sammanfattning 1. Eurodac bakgrund Eurodac är ett informationssystem som har inrättats för att identifiera vilken medlemsstat

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 28.2.2013 2012/2101(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 (PE504.091v01) Bättre möjligheter till rättslig prövning: rättshjälp i gränsöverskridande

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

SVERIGES UNIVERSITETS Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND

SVERIGES UNIVERSITETS Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND SVERIGES UNIVERSITETS 2000-03-24 Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND REKOMMENDATIONER OM TILLGODORÄKNANDE AV UTLÄNDSK HÖGSKOLEUTBILDNING I GRUND- UTBILDNINGEN Beslutat av förbundsförsamlingen 2000-03-24 Tillgodoräknanderätten

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård 2014:7 (S) Föreskrifter Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.1.2004 KOM(2004) 32 slutlig 2004/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd RP 98/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllagar om ändring av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen och 2 lagen om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:652 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015.

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa

Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa Lissabonkonventionen reglerar erkännande Sedan november 2001 ingår den så kallade Lissabonkonventionen i Högskoleförordningen (6 kap.6 ). Konventionen

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 Jonas Malmberg* 1. INLEDNING Staffan Ingmanson disputerade den 21 oktober 2005 på avhandlingen Erkännande av yrkeskvalifikationer inom

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Dnr Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser

Läs mer