Köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2015:510 Magnus Nyström /1075/ 1 (4) Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4 Förslag till beslut 1. Köpekontrakt avseende fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4 godkänns. 2. Kommunstyrelsen ges rätt att nyupplåna och därmed öka kommunens skulder med 90,6 Mkr för köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4. 3. Inriktningen av innehåll i tomträttsavtal som ska upprättas mellan Parken Zoo i Eskilstuna AB och Eskilstuna kommun, godkänns. 4. Tomträttsavgälden fastställs till 1,1 Mkr. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att godkänna tomträttsavtal med Parken Zoo i Eskilstuna AB. Kommunstyrelsen får delegera denna beslutanderätt till sin ordförande. 6. Eskilstuna kommunföretag får i uppdrag att förhandla om och fastställa köpeskillingen av byggnader, anläggningar och inventarier i samband med överenskommelsen om försäljningen av Parken Zoo i Eskilstuna AB. Köpeskillingen för byggnaderna, anläggningarna och inventarierna fastställs i en bilaga till tomträttsavtalet. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, beslutar kommunstyrelsen för egen del 1. Mark- och exploateringsenhetens ram utökas med 2,5 Mkr som utgör mellanskillnaden mellan kommunens internränta och tomträttsavgälden på 1,1 Mkr. 2. Ordföranden ges rätt att godkänna tomträttsavtal mellan Parken Zoo i Eskilstuna AB och Eskilstuna kommun. Ärendebeskrivning Bakgrund Eskilstuna kommunföretag har av KF 2015:51 fått i uppdrag att genomföra försäljning av Parken Zoo. Parken Zoo har sedan 1997 ingått i bolagskoncernen. Under dessa år har Parken Zoo redovisat ekonomiska underskott. Eskilstuna den stolta Fristaden

2 Eskilstuna kommun (4) För 2014 var underskottet 27,7 mkr. För att kunna utveckla Parken Zoo vidare, uppnå lönsamhet och öka antalet besökare är bedömningen att stora investeringar är nödvändiga. Utifrån detta har kommunfullmäktige givit Eskilstuna kommunföretag i uppdrag att sälja Parken Zoo. Eskilstuna Kommunföretag har utifrån uppdraget anlitat KPMG Corporate Finance som mäklare för att utarbeta affärserbjudande, synligöra erbjudandet öppet och nå ut till potentiella köpare samt slutligt genomföra affären. Eskilstuna Kommunföretags inriktning är att ha träffat en överenskommelse om försäljning runt årsskiftet. Överenskommelsen är villkorad av att kommunfullmäktige lämnar sitt godkännande. Rådighet över mark För att behålla den långsiktiga rådigheten över marken köper Eskilstuna kommun de båda fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4 (mark och byggnader) av Parken Zoo innan försäljning av aktierna i Parken Zoo. Parken Zoo kommer att därefter att få tillgång till fastigheterna genom tomträttsavtal med Eskilstuna kommun. Byggnader, markanläggningar och byggnadsinventarier kommer i samband med tomträttsupplåtelsen att återgå till Parken Zoo genom försäljning som regleras i en särskild bilaga till tomträttsavtalet. Tomträttsavtalet begränsar användandet av fastigheterna till nuvarande ändamål, d.v.s. djurpark, nöjespark, utomhusbad, camping, restaurang och konferensverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet. Om en köpare av Parken Zoo önskar bedriva någon annan verksamhet inom tomträtten måste kommunen som upplåtare godkänna den användningen. Genom fastighetsreglering kommer Gredby 2:1 uppgå i Gredby 2:4. Om det civilrättsliga tillträdet till fastigheterna avtalas till att infalla i samband med att tomträtt upplåts i fastigheten, kommer Parken Zoo även efter köp och tomträttsupplåtelse att ansvara för drift, underhåll mm i fråga om fastigheterna. Parken Zoo kommer dessutom att ha rätt att tillgodogöra sig intäkterna från verksamheten liksom ansvara för de kostnader som är förknippade med verksamheten. Att verksamheten fortsätter på samma sätt som tidigare trots att den civilrättsliga äganderätten har övergått till kommunen bedöms vara gynnsamt för samtliga parter. Kommunen behöver då inte reglera Parken Zoos verksamhet på fastigheterna efter försäljningen genom hyra eller annan nyttjanderätt. Målet är att tillträde ska ske samma dag som tomträtten upplåts. Parken Zoo kommer att ha rätt till avkastning, ansvar för kostnader, sköta den löpande driften mm på samma sätt före, under och efter överlåtelsen. Tomträttsavgäld Vid tomträtt utgår enligt kommunens regelverk en tomträttsavgäld på 3,25 procent av marknadsvärdet enligt kommunfullmäktiges beslutade avkastningskrav för tomträtter. Vid 1,1 Mkr i avgäld uppgår marknadsvärdet således till 33 Mkr med de angivna restriktionerna att marken upplåts för att driva djur- och nöjessparksverksamhet. Eskilstuna den stolta Fristaden

3 Eskilstuna kommun (4) Fastigheternas värde för kommunen Det är vanligt att koncerninterna försäljningar av anläggningstillgångar sker till bokfört värde. Det bokförda värdet på fastigheterna i Parken Zoo i Eskilstuna AB uppgår per 30 augusti 2015 till cirka 90,6 Mkr. Överlåtelsen fastigheterna föreslås även här ske till bokfört värde om cirka 90,6 Mkr. Detta betyder för kommunen att markens värde upptas till motsvarande belopp som tillgång i kommunens balansräkning. Kommunen behöver samtidigt låna upp motsvarande belopp som överlåtelsen uppgår till. Vid en längre bindningstid medför det årliga räntekostnader om ca 2 Mkr. Samtidigt uppkommer årliga intäkter av tomträttsavgäld, enligt nedan, motsvarande 1,1 Mkr. För Paken Zoo betyder det att försäljningsintäkten uppgår till samma belopp som det bokförda restvärdet och att Parken Zoo kan betala av skulder på motsvarande belopp. För kommunkoncernen innebär det att det sammantagna upplåningsbehov är oförändrat. När det gäller kommunkoncernens kostnader för att säkerställa att djurparksverksamhet drivs så bedöms det sammantaget, att när Parken Zoo är såld, minska markant. De senaste åren har de årliga koncernbidrag som lämnats legat på en nivå om Mkr. Kommunens årliga kostnad för att säkerställa djurparksverksamhet samt vidmakthålla äganderätt och rådighet över marken, i form av tomträtt, uppgår netto till ca 1 Mkr (tomträttsavgäld-räntekostnader). Värdet på marken för kommunen motiveras av framtida kassaflöden från tomträttsavgälden men också av att kommunen behåller äganderätten över fastigheterna och där en eventuell alternativ markanvändning skulle ge en annan avkastning i framtiden. Likaså är det av värde för kommunen att marken även fortsättningsvis, under tomträttsperioden, används i samma syfte som idag och möjliggör fortsatt djurparksverksamhet. Det vill säga att samhällsnyttan kan ses som likartad ur kommuninvånarnas perspektiv. I en framtid finns dock alltid en osäkerhet om markvärdet. Denna osäkerhet kan, i en framtid, komma att medföra behov av en nedskrivning av del av beloppet. Mark har emellertid generellt ett bestående värde och vid såväl användning enligt tomträttsavtalet som vid eventuell framtida alternativ användning för kommunen så bedöms marken i centrala Eskilstuna alltid att ha ett värde. Över tid så har markvärden historiskt stigit i Mälardalen. Ett exempel som visar beräkningar på den samhällsnytta av en fortsatt djurparksverksamhet är nedanstående undersökning. Detta gäller såväl med en ny ägare som befintlig. Undersökning visar djur och nöjesparkers påverkan på städer. Den har genomförd av Londonbaserade Leisure Development Partners (LDP). Den ekonomiska påverkan från djur- och nöjesparker i dess närregioner beräknas i denna undersökning. Vad gäller Parken Zoo så värderar LDP den totala ekonomiska påverkan till drygt 148 miljoner kronor via dels den direkta Eskilstuna den stolta Fristaden

4 Eskilstuna kommun (4) verksamheten som bedrivs i Parken Zoo men även dess påverkan på olika näringar i Eskilstuna i stort. Samtidigt beräknas antalet arbetstillfällen som direkt och indirekt kommer från den verksamhet som bedrivs i Parken Zoo till 131 stycken. Överlåtelsen av fastigheterna föreslås således ske till koncernmässigt bokfört restvärde om 90,6 Mkr. Nyupplåning och utökad ram För att finansiera köpet av fastigheterna behöver kommunstyrelsen få rätt att nyupplåna summan, det vill säga öka kommunens skulder med 90,6 miljoner kronor. Mark- och exploateringsenhetens ram behöver utökas med 2,5 Mkr. Det utgör mellanskillnaden mellan kommunens internränta och den tänkta avgälden på 1,1 Mkr. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson Kommundirektör Kristina Birath Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Beslutet skickas till: KLK Eskilstuna den stolta Fristaden

5 o Bilaga 1 Köpeavtal Gredby 2:1 oktober 21, 2015 Credits not available : [m]

6 o Bilaga 1 Köpeavtal Gredby 2:4 oktober 21, 2015 Credits not available : [m]

7

8

9

10

11

12

13 KÖPEAVTAL Parter Säljare: Parken Zoo i Eskilstuna AB Org.nr ESKILSTUNA (nedan kallad Säljaren) Köpare: Eskilstuna Kommun Org.nr ESKILSTUNA (nedan kallad Köparen) 1. Objekt Fastigheten Eskilstuna Gredby 2:1, nedan kallad Fastigheten. Fastigheten omfattar en areal om kvm enligt fastighetsregistret. Fastigheten har markerats på medföljande kartbilaga, se aktbilaga Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter och försäljer Fastigheten till Köparen på i detta avtal angivna villkor. 3. Köpeskilling Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av [ÅTTIOFEMMILJONERFYRAHUNDRATUSEN] KRONOR 4. Betalning av köpeskilling Köparen betalar hela köpeskillingen till Säljaren när avtalet undertecknats av bägge parter. Säljaren utfärdar ett kvitto på erlagd köpeskilling. 5. Tillträdesdag och likvidavräkning Köparen tillträder Fastigheten 14 dagar efter fastighetsregleringen berörande Gredby 2:1 och 2:4 vunnit laga kraft (Gredby 2:1 avses genom fastighetsreglering föras till Gredby 2:4). Dock senast Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar Säljaren för, medan Köparen svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen. 1 (5)

14 Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna. Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Avräkning och fördelning av fastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som angivits ovan. 6 Fastighetens skick Köparen är medveten om byggnadernas och anläggningarnas skick och har låtit genomföra en noggrann besiktning av Fastigheten och godkänt dess skick. Köpare och Säljare är informerade om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt. Fastigheten överlåts i det skick den är på köpekontraktsdagen om inte annat överenskommits. 7 Inteckningar och pantbrev Fastigheten är intecknad till ett belopp om kr (samintecknad med Gredby 2:4) fördelade på 12 pantbrev, se utdrag ur fastighetsregistret aktbilaga 2. Säljaren garanterar att fastigheten inte är belånad och att pantbreven finns i det publika arkivet. 8 Rättigheter och belastningar Säljaren garanterar att fastigheten endast belastas eller har förmån av de servitut och nyttjanderätter som framgår av fastighetsregisterutdraget, aktbilaga 2. 9 Ansvar för skada Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar Säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över. Ansvaret övergår på Köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten. Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad. 10 Myndighets beslut, rådighetsinskränkning, anslutningsavgifter Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar säljaren, att på fastigheten belöpande avgifter erlagts såsom tex gatukostnadsersättning och VA-anslutningsavgift. Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger. 2 (5)

15 11 Lagfartskostnader Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köpet. 12 Kontraktsbrott Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. 13 Städning Säljaren ska före tillträdesdagen ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte Säljaren detta ska köparen skriftligen uppmana säljaren att göra det. Om säljaren inte har tagit bort egendomen senast 14 dagar efter köparens uppmaning har köparen rätt att göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad eller överta egendomen. 14 Överlämnande av handlingar samt nycklar Säljaren ska på tillträdesdagen överlämna de nycklar säljaren har samt obelånade pantbrev och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna. Eskilstuna den / 2015 Eskilstuna den / 2015 Säljaren Parken Zoo i Eskilstuna AB Köparen Eskilstuna Kommun Säljarens namnteckning bevittnas: 3 (5)

16 KÖPEAVTAL Parter Säljare: Parken Zoo i Eskilstuna AB Org.nr ESKILSTUNA (nedan kallad Säljaren) Köpare: Eskilstuna Kommun Org.nr ESKILSTUNA (nedan kallad Köparen) 1. Objekt Fastigheten Eskilstuna Gredby 2:4, nedan kallad Fastigheten. Fastigheten omfattar en areal om kvm enligt fastighetsregistret. Fastigheten har markerats på medföljande kartbilaga, se aktbilaga Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter och försäljer Fastigheten till Köparen på i detta avtal angivna villkor. 3. Köpeskilling Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av [FEMMILJONERTVÅHUNDRATUSEN] KRONOR 4. Betalning av köpeskilling Köparen betalar hela köpeskillingen till Säljaren när avtalet undertecknats av bägge parter. Säljaren utfärdar ett kvitto på erlagd köpeskilling. 5. Tillträdesdag och likvidavräkning Köparen tillträder Fastigheten 14 dagar efter fastighetsregleringen berörande Gredby 2:1 och 2:4 vunnit laga kraft (Gredby 2:1 avses genom fastighetsreglering föras till Gredby 2:4). Dock senast Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar Säljaren för, medan Köparen svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen. 1 (5)

17 Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna. Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Avräkning och fördelning av fastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som angivits ovan. 6 Fastighetens skick Köparen är medveten om byggnadernas och anläggningarnas skick och har låtit genomföra en noggrann besiktning av Fastigheten och godkänt dess skick. Köpare och Säljare är informerade om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt. Fastigheten överlåts i det skick den är på köpekontraktsdagen om inte annat överenskommits. 7 Inteckningar och pantbrev Fastigheten är intecknad till ett belopp om kr (samintecknad med Gredby 2:1) fördelade på 12 pantbrev, se utdrag ur fastighetsregistret aktbilaga 2. Säljaren garanterar att fastigheten inte är belånad och att pantbreven finns i det publika arkivet. 8 Rättigheter och belastningar Säljaren garanterar att fastigheten endast belastas eller har förmån av de servitut och nyttjanderätter som framgår av fastighetsregisterutdraget, aktbilaga 2. 9 Ansvar för skada Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar Säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över. Ansvaret övergår på Köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten. Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad. 10 Myndighets beslut, rådighetsinskränkning, anslutningsavgifter Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar säljaren, att på fastigheten belöpande avgifter erlagts såsom tex gatukostnadsersättning och VA-anslutningsavgift. Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger. 2 (5)

18 11 Lagfartskostnader Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köpet. 12 Kontraktsbrott Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. 13 Städning Säljaren ska före tillträdesdagen ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte Säljaren detta ska köparen skriftligen uppmana säljaren att göra det. Om säljaren inte har tagit bort egendomen senast 14 dagar efter köparens uppmaning har köparen rätt att göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad eller överta egendomen. 14 Överlämnande av handlingar samt nycklar Säljaren ska på tillträdesdagen överlämna de nycklar säljaren har samt obelånade pantbrev och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna. Eskilstuna den / 2015 Eskilstuna den / 2015 Säljaren Parken Zoo i Eskilstuna AB Köparen Eskilstuna Kommun Säljarens namnteckning bevittnas: 3 (5)

19 Mellan Eskilstuna kommun, , genom dess kommunstyrelse nedan kallad Kommunen, och Parken Zoo i Eskilstuna AB, (Flackstavägen 13B, ESKILSTUNA), nedan kallad Tomträttshavaren har träffats följande TOMTRÄTTSAVTAL 1 FASTIGHET Kommunen upplåter från och med [2016-xx-xx] (nedan benämnd upplåtelsedagen) till Tomträttshavaren med tomträtt fastigheten Gredby 2:4 i Eskilstuna kommun om ca kvm i det skick fastigheten har dagen för Tomträttshavarens undertecknande av detta avtal. Tomträttshavaren, som har besiktigat fastigheten, avstår med bindande verkan från alla anspråk på grund av fel eller brister i egendomen. 2 AVGÄLD Den årliga tomträttsavgälden är, om inte annat överenskoms eller bestäms av domstol, är [ ] kronor. Avgälden betalas kvartalsvis i förskott senast sista vardagen före varje kvartals början. Om avgälden inte betalas inom föreskriven tid ska dröjsmålsränta utgå på förfallet belopp till dess betalning sker. Har genom dom eller annars bestämts att avgäld från viss tidpunkt ska utgå med högre eller lägre belopp, ska dröjsmålsränta betalas på skillnaden mellan erlagda belopp och de belopp som ska utgå efter nyss nämnda tidpunkt från respektive förfallodag till dess betalning sker. Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas. 3 ÄNDRING AV AVGÄLD För avgäldsreglering gäller de i lagen angivna minimiperioderna om tio år, varvid den första perioden räknas från upplåtelsedagen. 4 ÄNDAMÅL Fastigheten får enbart nyttjas för följande ändamål inom ramen för på upplåtelsedagen beviljade bygglov: djurpark, nöjespark, utomhusbad, camping, restaurang och konferensverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet. Sida 1 av 5

20 5 BYGGLOV OCH FASTIGHETENS SKICK Ritningar samt tillhörande beskrivningar till varje bygglovspliktig byggnadsåtgärd ska underställas Kommunen i egenskap av upplåtare, för skriftligt godkännande innan bygglov söks. Byggnader och övriga på fastigheten uppförda anläggningar, eller annars till fastigheten hörande byggnader och anläggningar, ska underhållas väl av Tomträttshavaren. Om byggnader eller anläggningar förstörs eller på annat sätt skadas ska de inom skälig tid, vilken Kommunen bestämmer, återuppbyggas eller repareras, såvida inte annat överenskommes mellan Kommunen och Tomträttshavaren. Byggnad eller anläggning får inte rivas utan Kommunens medgivande. På fastigheten växande träd får ej tas bort utan kommunens medgivande. Om kommunen så påfordrar är tomträttshavaren skyldig borttaga eller beskära träd och buskar, som är till uppenbar olägenhet för närboende eller trafiken inom området. Även obebyggd del av fastigheten skall hållas i vårdat skick. 6 UPPLÅTELSER Tomträttshavaren får utan kommunens medgivande upplåta panträtt och nyttjanderätt i tomträtten. Servitut eller annan särskild rättighet får däremot inte upplåtas utan kommunens skriftliga medgivande. 7 UPPSÄGNING AV AVTALET Kommunen äger säga upp tomträttsavtalet enligt lag inom vissa perioder. Den första perioden omfattar fyrtio (40) år räknat från upplåtelsedagen. De därpå följande perioderna ska omfatta fyrtio (40) år. 8 LÖSEN AV BYGGNAD M.M. Om tomträtten på grund av uppsägning enligt 7 upphör, är Kommunen skyldig att lösa byggnader och annan egendom som utgör tillbehör till tomträtten. Löseskillingen ska utgå i pengar och motsvara byggnaders och övriga anläggningars marknadsvärde vid lösentillfället. Detta värde ska beräknas på sådant sätt att från fastighetens totala marknadsvärde avdrages markens marknadsvärde i obebyggt skick, varvid restbeloppet ska utgöra byggnadsvärdet. Det totala marknadsvärdet och markvärdet ska bedömas av opartisk värderingsman. I övrigt gäller beträffande lösen vad som stadgas i lag. 9 KOSTNADER, FÖRPLIKTELSER M. M. Det åligger Tomträttshavaren att svara för och fullgöra alla skatter, avgifter och andra förpliktelser som kan komma att belasta fastigheten och tomträtten från och med upplåtelsedagen. Sida 2 av 5

21 Samtliga framtida kostnader för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el, fiber, tele, och liknande ska betalas av Tomträttshavaren. Åsidosätter Tomträttshavaren sina skyldigheter enligt denna paragraf och förpliktas kommunen att, i egenskap av fastighetsägare, till följd därav utge ekonomisk ersättning ska Tomträttshavaren hålla Kommunen skadeslös för sådan kostnad. 10 INSKRIVNING, ÖVERLÅTELSE Kommunen ska för tomträttshavarens räkning på sätt som anges i jordabalken söka inskrivning av tomträtten. Tomträttshavaren ska betala för samtliga kostnader som följer av inskrivningen. Vid överlåtelse av tomträtten ska Tomträttshavaren omedelbart skriftligen informera Kommunen om överlåtelsen. Ny tomträttsinnehavare är skyldig att ansöka om inskrivning av tomträttsinnehavet inom tre månader från förvärvet. Ny innehavare av tomträtten är även skyldig att informera kommunen om datum för överlåtelsen, om sitt organisationsnummer samt om namn och adress så att kommunen kan sända samtliga räkningar för tomträttsavgäld till den som är innehavare av tomträtten. 11 LEDNINGAR M. M. Tomträttshavaren medger att Kommunen eller annan som har kommunens tillstånd, får dra fram och bibehålla fjärrvärme-, vatten-, avlopps-, el-, fiber och teleledningar i eller över fastigheten med erforderliga kabelbrunnar och andra anordningar som hör till ledningarna, där så kan ske utan avsevärd olägenhet uppstår för Tomträttshavaren. Detta gäller även infästningsanordningar på byggnader. Kommunen eller annan som har kommunens tillstånd ska äga tillträde till fastigheten för skötsel och underhåll av ifrågavarande anläggningar. Tomträttshavaren är skyldig att utan ersättning tåla det intrång och nyttjande som nämns i denna paragraf. Dock är Tomträttshavaren berättigad till ersättning för skada på byggnad eller annan anläggning på fastigheten. Kommunen ska vid tillämpning av denna bestämmelse agera så att skadan begränsas för Tomträttshavaren. 12 UPPLÅTELSE I TOMTRÄTTEN [Tomträttshavaren upplåter härmed avtalsservitut i tomträtten, till förmån för kommunens fastighet [fastighetsbeteckning]. Upplåtelsen avser en rätt att nyttja [beskriv den del av fastigheten som upplåts, ev med kartbilaga] för [beskriv ändamålet, ex gångväg ]. Upplåtelse är vederlagsfri.] [Tomträttshavaren upplåter härmed nyttjanderätt i tomträtten, till förmån för Kommunen. Upplåtelsen avser en rätt att nyttja [beskriv den del av fastigheten som upplåts, ev med kartbilaga] för [beskriv ändamålet, parkering ]. [Upplåtelsen är vederlagsfri.] Sida 3 av 5

22 13 MILJÖSTÖRANDE NYTTJANDE & RENHÅLLNING Tomträttshavaren ansvarar för att nyttjandet av fastigheten ej är miljöstörande. Tomträttshavaren svarar för de kostnader som kan påfordras enligt gällande hälso- och miljöskyddslagstiftning eller dylikt. Om sådana åtgärder ej vidtas äger Kommunen rätt att utföra dessa på tomträttshavarens bekostnad. Tomträttshavaren svarar själv för och bekostar renhållning av upplåtet område. Drivmedelsoch oljespill ska omgående saneras genom tomträttshavarens försorg och på dennes bekostnad. 14 TILLSTÅND Detta avtal befriar inte tomträttshavaren från att söka övriga tillstånd som eventuellt behövs för verksamheten. Detta avtal innebär inte utökning av befintliga tillstånd. 15 KONTROLL För kontroll av detta avtals tillämpning är Tomträttshavaren pliktig att lämna Kommunen erforderliga upplysningar och tillfälle till besiktning. 16 ÖVERGÅNG AV EGENDOM Samtliga byggnader/anläggningar inom fastigheten övergår på upplåtelsedagen i befintligt skick till Tomträttshavaren. För byggnaderna/anläggningarna ska Tomträttshavaren erlägga en ersättning till Kommunen som regleras i en särskilt i bilaga till detta avtal, se Bilaga Sida 4 av 5

23 Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Eskilstuna den För ESKILSTUNA KOMMUN Eskilstuna den För PARKEN ZOO I ESKILSTUNA AB Kommunstyrelsens ordförande Kommunens namnteckningar bevittnas: Tomträttshavarens namnteckning/ar bevittnas: Sida 5 av 5

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

TOMTRÄTTSAVTAL. Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas.

TOMTRÄTTSAVTAL. Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas. Sida 1 av 5 Mellan Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse nedan kallad Kommunen, och Solklippans fastighets AB (CM infra AB), Långbrodalsvägen 49, org nr 556584-5772, nedan kallad Tomträttshavaren

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

[BELOPP MED BOKSTÄVER

[BELOPP MED BOKSTÄVER Sida 1 av 6 Mellan Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse ( Kommunen ), och [namn, adress, organisationsnummer], ( Tomträttshavaren ), har träffats följande TOMTRÄTTSAVTAL Nedan benämnt Tomträttsavtalet

Läs mer

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. Säljare Maria Nielsen Telefon: 0735039008 E-post: mariachristinanielsen@hotmail.com Mikael Nielsen Skridskovägen 6, 43853 Hindås Telefon: 0735039005 E-post: nielsenbygg@hotmail.com 760503-4847 1/2-del

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Försäljning av Slagsta 1:25

Försäljning av Slagsta 1:25 Kommunstyrelsen 2016-05-18 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2016:355 Magnus Nyström /HandläggareTelefon/ 1 (1) Kommunstyrelsen Försäljning av Slagsta 1:25 Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

[BELOPP MED BOKSTÄVER

[BELOPP MED BOKSTÄVER Sida 1 av 6 Mellan Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse ( Kommunen ), och [namn, adress, organisationsnummer], ( Tomträttshavaren ), har träffats följande TOMTRÄTTSAVTAL Nedan benämnt Tomträttsavtalet

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Fastigheten Nybro Regeln 9 med adress Verkstadsgatan 3A, Nybro I det följande kallad fastigheten

Fastigheten Nybro Regeln 9 med adress Verkstadsgatan 3A, Nybro I det följande kallad fastigheten Köpekontrakt 1 (5) Säljare med 1 / 1 -del 212000-0753 Köpare Köpeobjekt Överlåtelseförklaring Wittenbergs Skötselbolag ABmed 1 / 1 -del 556966-9210 Duvetorp 210 38291 NYBRO Fastigheten Nybro Regeln 9 med

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Upplåtelse av tomträtt inom del av fastigheten Skaftö-Backa 3:351, F.d. Regnklädesfabriken

Upplåtelse av tomträtt inom del av fastigheten Skaftö-Backa 3:351, F.d. Regnklädesfabriken 1/3 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2014-03-28 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen / Utvecklingsenheten Handläggare: Sara Norén Telefon: 0523-61 31 65 E-post: sara.noren@lysekil.se Upplåtelse

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757 I ~ l) landstinget DALARNA o 99 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-11-08 171 Förvärvav fastigheten Valhalla 2 I Falun Dm LD1 0/02757 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten. KÖPEKONTRAKT Säljare Inga Johansson db C/O Visioner Advokatbyrå Gun Thorstensson Box 2, 382 21 Nybro nedan benämnd Säljaren. 281102-2942 1/1 Köpare Nybro Kommun 382 80 Nybro nedan benämnd Köparen. 212000-0753

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

TOMTRÄTTSAVTAL. Fastigheten får endast nyttjas för förskoleverksamhet i enlighet med gällande detaljplan omfattande: - Lokaler 950 kvm bruttoarea(bta)

TOMTRÄTTSAVTAL. Fastigheten får endast nyttjas för förskoleverksamhet i enlighet med gällande detaljplan omfattande: - Lokaler 950 kvm bruttoarea(bta) Mellan Värmdö kommun, org.nr. 212000-0035, genom dess kommunstyrelse nedan kallad kommunen, och KIAB Gustavsberg AB, org.nr 556694-6637 nedan kallad tomträttshavaren har träffats följande 1 UPPLÅTELSE

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 83 KS/2016:165. Kungshögahemmet - försäljning

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 83 KS/2016:165. Kungshögahemmet - försäljning Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-05-23 1 (2) Sida 83 KS/2016:165 Kungshögahemmet - försäljning Kommunen har sedan 2014 förhandlat med Bostadsbolaget i Mjölby AB gällande

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

K p- och exploateringsavtal

K p- och exploateringsavtal K p- och exploateringsavtal Detta avtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan: (i) Haparanda kommun (212000-2775), Torget 9, 953 85 Haparanda ("Kommunen"); och (ii) Avalanche Capita) AB (556665-9024),

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB

Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB Kommunstyrelsen 2016-05-27 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2016:365 Kristina Birath 1 (4) Kommunstyrelsen Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i Eskilstuna AB Förslag till beslut

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

FM-enheten 1(1) D A T U M D I A R I E N R H A N D L Ä G G A R E 2013-03-28 LS-LED13-260 Magnus Andersson, tfn 016-10 38 08, SJ LS-FM13-062 Fastighet Härberget 10, Thulegården, Eskilstuna försäljning Komplettering

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare,

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark

Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark 1 Villkor för upplåtelse av mark för kommunikationsledning i mark Undertecknad, nedan kallad fastighetsägaren, upplåter härmed, på nedan angivna villkor, mark för ledningsdragning till Lau Fiber ekonomisk

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2014-05-15 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(4) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn

Läs mer

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 1 (5) KÖPEAVTAL FASTIGHET Del/ar av fastigheten/erna Kävlinge Löddeköpinge 14:4 och 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 KÖPARE BAKGRUND TILL

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 5 EXEMPEL 7A Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 20xx-xx-xx Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående

Läs mer

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7

LÄGENHETSARRENDE. 1 Fast egendom och parter. Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 LÄGENHETSARRENDE 1 Fast egendom och parter Fastigheter: Område av fastigheten Lidköping Råda 3:7 Ägare: Arrendator: 120016-9401 Lidköpings kommun (nedan benämnd kommunen) 531 88 LIDKÖPING, Lidköpings Biodlarförening

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:41 1 (19) LS 0901-0096 LS 0901-0097 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förvärv av fastigheten Blixtljuset 18 i Stockholms stad, Högdalsdepån Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är:

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är: KÖPEKONTRAKT Säljare Anna Mölbo 850807-3023 1/2-del Skålevikstïlen 5 E, 5178 Loddefjord, Norge Johan Mölbo 910814-1939 1/2-del Österleden 52 D Lgh 1102, 352 42 Växjö nedan benämnd Säljaren. Köpare Nybro

Läs mer

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse

Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mall för avtal fi berförening markupplåtelse Mallen ska ses som förslag till avtal och reglerar relation mellan fastighetsägaren och ledningsägaren i fråga gällande markupplåtelse. Avtalet bör ses i relation

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress Postnummer och ort nedan kallade köparen

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress Postnummer och ort nedan kallade köparen KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM]

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] [UTKAST 2016-05-10] AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] INDEX 1. Bakgrund... 3 2. Överlåtelseförklaring...

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. För Egendomen gäller detaljplan Löddeköpinge 14:78 m. fl, lagakraft , bilaga B, vilken Exploatören tagit del av.

MARKANVISNINGSAVTAL. För Egendomen gäller detaljplan Löddeköpinge 14:78 m. fl, lagakraft , bilaga B, vilken Exploatören tagit del av. 1 (5) MARKANVISNINGSAVTAL Mellan Kävlinge kommun (212000-1058), Box 501, 244 80 Kävlinge, nedan kallad Kommunen och xxxx (xxxx) *adress, nedan kallad Exploatören, träffas denna dag föreliggande markanvisningsavtal.

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening PARTER Fastighetsägare/ Upplåtare:......... nedan kallad fastighetsägaren Pers.nr:.. Berörd fastighet (fastighetsbeteckning):.. Ledningsägare:....

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 1(5) AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL avseende aktierna i Stockholms Terminal AB 2(5) Detta aktieöverlåtelseavtal ( Avtalet ) har träffats mellan (1) Jernhusen AB, org nr 556584-2027, Box 520, 101 30 Stockholm (

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Sida 1 av 7 Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 2016-06-30 Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet

Läs mer

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl.

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Klara Johansson 2015-10-21 KS 2015/0927 50265 Kommunfullmäktige Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening Avtal Mellan undertecknad/e, nedan benämnda Fastighetsägaren respektive Ledningsägaren, är följande överenskommelse träffad. Fastighetsägare Namn och adress: Pers./Org.-nummer: Fastighetsbeteckning: Ledningsägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tid Plats 08:30-12:00 Utsikten, kommunhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Andreas Svahn (S) (ordförande) Torbjörn Appelqvist (M) Magnus Andersson (S) Siw Lunander

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Koloniträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad med- lemmen,

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen')

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Markupplåtelseavtal Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark (Nedan kallad 'ledningen') Detta avtal skall skrivas under av alla ägare till mark, som berörs av nergrävd fiberledning. Det gäller

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun Riktlinjer för tomträtt, februari 2016 Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun 1 Riktlinjer för tomträtt Inledning När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser

Läs mer