Hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 09 Hållbarhetsredovisning

2 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Detta ansvar vill Hertz svara upp mot och arbetar därför sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Stora insatser har framför allt gjorts inom miljöområdet där Hertz verksamhet har en omfattande påverkan. Detta är Hertz Sveriges första hållbarhetsredovisning. Den beskriver verksamheten ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Redovisningen är gjord i enlighet med GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer för hållbarhetsrapportering, nivå B. Redovisningens tyngdpunkt ligger på de frågor som Hertz Sverige och dess intressenter anser vara viktigast för företaget och där information varit möjlig att få fram. Hertz Sverige avser att ta fram en hållbarhetsredovisning årligen med denna redovisning för år 2009 som utgångspunkt. Historiska data presenteras för indikatorer när sådana finns. Det finns också planer på att successivt utöka redovisningen med ytterligare relevanta resultatindikatorer. Läsanvisningar Redovisningen inleds med en berättande del där Hertz verksamhet beskrivs. Därefter följer en redogörelse för styrning och organisation av företaget och hållbarhetsfrågorna. De efterföljande avsnitten innehåller beskrivning och indikatorer kring Hertz ansvar och arbete inom de tre hållbarhetsområdena ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande. Tyngdpunkten i hållbarhetsredovisningen ligger på områdena miljö och socialt ansvarstagande. För en mer detaljerad ekonomisk redovisning hänvisas till Hertz (First Rent A Car AB) årsredovisning. Med Hertz avses genomgående First Rent A Car AB och de franchisetagare som omfattas av företagets miljöledningsystem om inget annat anges. Innehåll Henrik Axling, vd 01 Hållbarhetsåret Om Hertz Hållbarhetsstrategi & styrning 06 Bolagsstyrning 07 Hållbarhetsstyrning 08 Hertz intressenter 09 Ekonomiskt ansvar 11 Miljöansvar 13 Socialt ansvar 20 Produkter och tjänster 21 Medarbetare 23 Samhälle 26 Om hållbarhetsredovisningen 28 GRI Korsreferenstabell 29 Kontakter 36

3 Henrik Axling, vd Jag träffar många människor i mitt arbete. På frågan vad det första de tänker på när det hör ordet Hertz, så svarar de allra flesta bilar. Det är inte så konstigt med tanke på att det dagligen rullar tusentals Hertzbilar på de svenska vägarna. Men det många inte tänker på är att vi jobbar med så mycket mer än bara bilar. Framför allt jobbar vi med service. Våra kunder kommer till oss när de ska resa, både i tjänsten och privat. Vår uppgift är att se till att de kan resa säkert och med så liten klimatpåverkan som möjligt. Till vårt förfogande har vi en rad verktyg: en bilflotta där vi alltid väljer marknadens säkraste bilar, kompletterade med tillbehör för extra trygghet på vägen, exempelvis alkolås. Vi har ett miljöledningssystem som styr verksamheten med fokus på att ständigt minska våra utsläpp av fossil koldioxid. Och inte minst har vi kunniga medarbetare som möter de hundratusentals kunder som varje år kör Hertz bilar. Hertz verksamhet har en påtaglig miljöpåverkan och när det gäller miljöfrågor har vi legat i framkant sedan tidigt nittiotal då vi introducerade elbilar. Tyvärr var mottagandet ljummet. Intresset för klimatfrågor var inte lika stort då som nu. Att bilarnas räckvidd bara var sex mil och toppfarten strax under 90 kilometer i timmen bidrog inte heller till någon stor efterfrågan. Idag är elbilar aktuella igen. Den nya tekniken i kombination med att människor idag har en förändrad syn på resande och bilars miljöpåverkan gör att Hertz står inför såväl nya utmaningar som affärsmöjligheter. Med en flotta på över bilar tillkommer också säkerhetsaspekten. Som branschledare har Hertz ett stort ansvar för att göra resande i bil säkrare. Det innebär, förutom inköp av säkra bilar, att Hertz engagerar sig i projekt som skapar en säkrare trafikmiljö. Vi har kommit långt inom miljö- och säkerhetsområdet. Ett bevis på det förstnämnda är att vi tre år i rad har utnämnts till miljöbästa hyrbilsföretag Gröna Bilister. Nu är det dags för oss att ta nästa steg och istället fokusera på hållbarhet. I slutet av år 2008 fattade vi ett beslut om att arbeta med hållbarhetsfrågor i enlighet med standarden för socialt ansvarstagande, ISO Vi ville också hitta ett bra verktyg för att redovisa vårt arbete. Resultatet är den här rapporten, som alltså är Hertz första. uthyrningskontor; på Hertz Next Generation Location är de ekologiska och sociala aspekterna lika viktiga som de ekonomiska. Samtidigt påbörjades arbetet med samåkningstjänsten Roadmate en hållbar transportlösning som kommer många tillgodo, även de som inte hyr bil hos Hertz. Socialt ansvarstagande handlar också om Hertz som arbetsgivare och hur vi tar hand om vår viktigaste resurs medarbetarna. Hertz ska vara en arbetsplats man är stolt över, där man trivs och kan utvecklas. Utbildningssatsningar, regelbundna medarbetarundersökningar och förmåner som friskvårdsbidrag och företagshälsovård är några av de insatser som görs inom detta område. Vi hoppas också att vårt hållbarhetsarbete ska bidra till att Hertz uppfattas som ett företag där man vill arbeta, både av de egna medarbetarna men också av dem som ska ge sig ut på arbetsmarknaden. Hertz har trots lågkonjunktur och finanskris lyckats växa och ta marknadsandelar. Vi har kunnat fortsätta investera i våra kärnvärden, med service, säkerhet och miljö som utgångspunkt. Det är vår övertygelse att framgångsrika företag måste fokusera både på lönsamhet och hållbarhet, att dessa inte är i konflikt med varandra. Vår omvärld utvecklas ständigt och kundernas krav höjs. Vi måste därför säkerställa att vi har kompetenta och utbildade medarbetare, tekniska lösningar och ett ledarskap som för oss framåt så att vi kan leva upp till förväntningarna som ställs. Vi tror att fokus på ett mer hållbart resande bara har börjat. Vi tror också att hyrbilar är en viktig del av framtidens resande. Enligt en SIFO-undersökning från år 2009 kan en av fyra svenskar tänka sig att hyra bil vid behov, istället för att själv äga bil. I storstäderna är det hela 40 procent. Hertz ska vara med och driva på den utvecklingen och investera i nya innovativa lösningar och ett hållbart företagande. Med hållbarhetsperspektivet tillkommer socialt ansvarstagande, vilket inte är något nytt för Hertz. Vi har under många år varit engagerade i flera projekt genom sponsring och frivilliga bidrag, exempelvis World Childhood Foundation och Svenska Handikappidrottsförbundet. År 2008 öppnade vi Sveriges första gröna uthyrningskontor. Under 2009 tog vi nästa steg när vi la grunden till framtidens Henrik Axling, vd 01 Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

4 Hållbarhetsåret 2009 Sedan år 2002 är Hertz miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO Hållbarhetsåret 2009 Då Hertz verksamhet har en påtaglig miljöpåverkan har ett systematiskt miljöarbete länge varit en självklar del i företagets hållbarhetsarbete. Sedan år 2002 är Hertz miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO I december 2008 beslutade Hertz även att arbetet kring företagets sociala påverkan skulle systematiseras i enlighet med den internationella standarden för socialt ansvarstagande, ISO Utifrån huvudområdena i denna standard gjordes en analys av vilka hållbarhetsaspekter som är viktigast för Hertz verksamhet. Under hösten 2009 genomförde Hertz intressentdialoger för att fånga upp vad viktiga intressentgrupper anser vara de mest prioriterade hållbarhetsfrågorna för Hertz att arbeta med. Arbetet med sociala aspekter ska nu integreras i Hertz befintliga miljöledningssystem, för att på så sätt skapa ett ledningssystem som täcker både miljö och socialt ansvarstagande. För att kommunicera hållbarhetsarbetet beslutade Hertz att för år 2009 ta fram företagets första hållbarhetsredovisning. Viktiga händelser under 2009 Ny vd och ny styrelseordförande tillsattes under hösten/vintern. Trots lågkonjunktur och global finanskris ökade Hertz omsättningen med 5,6 %. Hertz bilpool Sunfleet startades på många nya orter, även utanför storstadsregionerna. Ett tiotal nya uthyrningskontor öppnades. Efterfrågan från kunder avseende miljöbilar och tilläggstjänster för att minimera miljöpåverkan ökade. Introduktion av Lean production i Hertz arbetssätt med syfte att effektivisera de interna processerna. Hertz biluthyrningsverksamhet gick över till samma systematiserade mätmetod av kundnöjdhet (NPS) som Hertz Corporation. En process för säker korthantering för att följa kraven i PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) startades. Två nya sponsorskap inleddes Svenska Fotbollförbundet och Svenska Handikappidrottsförbundet. Samarbetet med Coop MedMera fördjupades och Hertz blev medlem i deras premieprogram, med positiv påverkan på försäljningen. Hertz var leverantör till svenska EU-ordförandeskapet. Ett internt traineeprogram för blivande stationschefer introducerades. Sunfleet vann en stor upphandling hos Arbetsförmedlingen. Svenska staten förlängde ramavtalet med Hertz Biluthyrning till juli Avtalet innebär att alla statliga verk och myndigheter, inklusive Försvarsmakten, i första hand ska vända sig till Hertz när de behöver hyra bil. Affärsområdet Fleet Services startades. Många företag och myndigheter har behov av flexibla och kostnadseffektiva lösningar för sina transportbehov. För att svara upp mot efterfrågan gjorde Hertz en satsning på företagsmarknaden för tjänste- och bruksfordon. Nyckeltal Nettoomsättning (tkr) Resultat efter skatt (tkr) Medelantal anställda Andel kvinnor (%) Sjukfrånvaro per anställd (dagar) Nöjd - Medarbetar - Index (ESI) 1 (%) Utsläpp av fossil CO 2 från personbilar i hyrbilsflottan (gram per kundkilometer) Nöjd-Kund-Index (NPS) 2 54,8 1 ESI: Employee Satisfaction Index 2 NPS: Net Promoter Score. NPS började mätas i mars Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

5 Om Hertz verksamhet, produkter och tjänster Om Hertz Hertz i Sverige består av Hertz First Rent A Car AB (FRAC), som har egna uthyrningskontor, samt ett nätverk av franchisetagare, som främst utgörs av Volvoåterförsäljare, och agenter. Agenterna är fristående företag som säljer Hertz produkter på provisionsbasis. I FRAC ingår även Hertz bilpoolsverksamhet Sunfleet. Hertz i Sverige är i sin tur franchisetagare till Hertz International Ltd. Hertz finns i 145 länder med cirka uthyrningskontor. Hertz Biluthyrning har funnits i Sverige sedan 1960 och har idag en rikstäckande verksamhet med cirka 200 uthyrningskontor på 125 orter, från Ystad i söder till Lannavaara i norr. Biluthyrning i Hertz egen regi bedrivs på ett trettiotal uthyrningskontor. År 2009 hade FRAC cirka 200 anställda. I hela nätverket arbetar ungefär 500 personer. Under 2009 öppnande Hertz ett tiotal enheter, varav merparten via franchisetagare. Uthyrningskontoren i Lycksele och Örnsköldsvik gick från att vara franchisetagare till att ingå i FRAC. Även Hertz bilpoolsverksamhetsunfleetharväxtårligensedanstartenår1998.under 2009 startades bilpooler på många nya orter och ökade tillgängligheten även utanför storstadsregionerna. Planering för att starta upp Sunfleet i övriga Skandinavien har påbörjats. Hertz svenska huvudkontor ligger på Lilla Essingen i Stockholm. Här arbetade år 2009 omkring 50 personer. Hertz servicecenter finns sedan 1993 i Arvidsjaur. På servicecentret arbetar cirka 30 personer med främst bokning och kundtjänstrelaterade frågor. Koncernen Hertz Sverige First Rent A Car AB ägs till 55 % av Alfagus AB och till 45 % av Volvo Personvagnar Norden AB. Koncernen består förutom av moderbolaget även av det helägda dotterbolaget First Rent Invest AB. Dotterbolagets verksamhet består i att förvalta strategiska aktieinnehav. Vid utgången av 2009 bestod aktieinnehavet i First Rent Invest AB av 50 % Bra Bil Sverige AB, vars huvudsakliga verksamhet består i att äga och förvalta aktier i Volvoåterförsäljare. First Rent A Car AB har även direkta ägarintressen i First Rent A Car Norway AS (20 %), First Rent A Car Denmark A/S (20 %) samt Trio Bilservice AB (33 %). Produkter och tjänster Hertz hyrbilsflotta är den största i Sverige med cirka fordon, huvudsakligen Volvo- och Fordbilar. Förutom personbilar erbjuder Hertz även transportfordon, såsom skåpbilar, minibussar och släpvagnar. Hertz står också bakom varumärkena Sunfleet (bilpool), Freerider (transferkörningstjänst) och Roadmate (samåkningstjänst) samt ett antal andra produkter/tjänster/koncept. Hertz kunder är både privatresenärer och affärsresenärer från företag, statliga verk och myndigheter samt föreningslivet och försäkringsbolag. Medlemskap i organisationer och initiativ som stöds av Hertz Hertz är medlem i branschförbundet Biluthyrarna Sverige där man även har en styrelsepost. Inom branschförbundet diskuteras frågor som berör bland annat tillväxt, förebyggande åtgärder kring miljö, säkerhet, fackmässig service och trygghet för kunden. Ett av målen för medlemmarna i branschförbundet är att 60 % av fordonen ska vara miljöbilar innan utgången av För 2009 var Hertz miljöbilsandel över 65 %. Hertz är även medlem och innehar en styrelsepost i Rese & Turistnäringen (RTS) i Sverige. RTS är en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. RTS mål är att stimulera ett ökat Organisationsschema Managing Director Sweden Quality Manager Sales Fleet 1) Customer Service Center Reservation 1) Fleet omfattar logistikavdelningen, försäkringsärenden, Military Service och däckförråd 2) Network omfattar all vår drift av biluthyrning, utom bilpoolslösningar som ligger under Sunfleet 03 Hertz Hållbarhetsredovisning 2009 Pricing and Marketing Environmental Coordinator Assistant Network 2) Finance Business Transformation District Syd Locations Operational Excellence Customer Service District Storstockholm Locations Business Solutions Customer Support District Väst Locations Education District Norr Locations Sunfleet District Mellansverige Locations Human Resources Management Information Services MIS

6 Om Hertz verksamhet, produkter och tjänster fortsättning Hertz produkter, tjänster och koncept Sunfleet Hertz bilpool Sunfleet startade år 1998 som ett utvecklingsprojekt under namnet mobility.nu och har sedan dess etablerats som den första bilpoolen i världen med enbart miljöbilar. Sunfleets bilflotta består endast av bilar som uppfyller Regeringens miljöbilsdefinition. I dagsläget har Sunfleet drygt personer anslutna till bilpoolen och det genomförs cirka resor per månad. Verksamheten växer kontinuerligt och vid slutet av 2009 fanns Sunfleet representerat i 22 städer med mer än 100 lokala bilpooler i drift. En bilpool går i enkelhet ut på att flera personer delar på ett antal bilar. Att flera delar på bilarna innebär också att flera delar på bilkostnaderna såsom inköp, skatt, försäkring och service. En bilpool kan ersätta ett företags behov av tjänstebilar, samtidigt som privatpersoner ges möjlighet att utnyttja fordonen på kvällar och helger. Hertz erfarenheter visar att större företag kan reducera antalet bilar i bilparken med cirka 20 % genom att ersätta personliga företagsbilar med en bilpool. Roadmate Roadmate är en samåkningsfunktion som började utvecklas under 2009 och som ska lanseras under Målet med Roadmate är att under de närmaste åren ge svenskarna ett bra verktyg för att samåka, både för miljöns och den ekonomiska vinningens skull, men också för möjligheten till nya sociala kontakter. Freerider Freerider är Hertz unika envägskoncept. Då Hertz bilar hyrs envägssträckor behöver de köras tillbaka därifrån de kom. Istället för att Hertz fraktar tillbaka bilarna ges den som är intresserad möjlighet att köra bilen gratis mellan två städer. Hertz Self Service-kiosk Kioskerna är obemannade uthyrningsautomater. De kommer under 2010 att kunna användas 24 timmar om dygnet alla dagar på året. Under 2008 installerades de två första kioskerna och under 2009 tillkom ytterligare två. Kioskerna finns på Arlanda terminal 4, Göteborg Centralstation, Malmö/Sturup flygplats och på Hertz huvudkontor. Utrullningen av kioskerna har tyvärr inte gått så snabbt som Hertz ursprungligen planerat, vilket innebär att det kommer ta längre tid att se nyttan av dem. De kiosker som är i drift har uppskattas av såväl kunder som personal. Hertz Next Generation Location Hertz Green Location vid Arlandas terminal 4 startades under slutet av 2008 och kom i full drift under Konceptet är unikt i Sverige och innebär att bara bilar som är klassade som miljöbilar enligt Vägverkets definition hyrs ut. Hertz har miljöanpassat såväl lokaler som hantering av vagnpark och biluthyrning. Efterfrågan på Hertz Green Location har inte fullt ut motsvarat förväntningarna, därför har Hertz under 2009 istället arbetat fram ett bredare koncept som kallas Next Generation Location (NGL). Konceptet innebär att Hertz tar ett helhetsgrepp och tittar på ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter i ett sammanhang. Utöver erfarenheterna från Arlanda terminal 4 så kommer nya idéer kring de tre aspekterna att testas på ett antal pilotstationer. Först ut blir Hertz Ringvägen på Södermalm i Stockholm, eftersom Hertz tror att effekten är större på ett stadskontor än på ett flygplatskontor. Fleet Services Hertz Fleet Services innebär flexibla lösningar där privatpersoner, företag och organisationer kan hyra bil från en dag upp till ett helt år, utan att binda upp sig på långa avtal. Fleet Management är en tjänst för företag och organisationer som innefattar vagnparksoptimering, upphandling och inköp, rådgivning före upphandling och administration av fordonsfrågor. entreprenörskap och företagande, för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt rese- och turistnäringens intressenter. RTS driver även den regionala, nationella och internationella infrastrukturfrågan för att tillgängliggöra Sveriges regioner och turistattraktioner. Alla dessa aspekter är också viktiga för Hertz och företagets framtida tillväxt. Under 2009 har Hertz, som enda svenska hyrbilsföretag, skrivit under ett EU-initiativ via European Road Safety Charter för att stödja en halvering av antalet trafikdöda på Europas vägar (http://www.erscharter.eu/). Hertz biluthyrning och Sunfleet har signerat Klimatpakten. Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen. Syftet är att staden och näringslivet ska kraftsamla för att minska klimatpåverkan från dem som lever och verkar i staden. Hertz har under 2009 deltagit i flera nätverk, vars syften är att lyfta fram och skynda på elektrifiering av Sveriges vagnpark. Bland annat ställer Hertz sig bakom det elfordonsupprop som initierats av Vattenfall och Stockholms Stad. Syftet är att undersöka intresset för inköp av elbilar och laddhybrider bland företag och offentliga organisationer i Sverige. Hertz bilpoolsverksamhet Sunfleet har tillsammans med Stockholms stad och Fortum skickat in en ansökan till EU, EVA-projektet. Projektets syfte är att introducera elektrifierade fordon i bilpoolsverksamhet, bygga upp infrastruktur för laddning och undersöka förar- och kundbeteende. Genom att öka intresset och kanalisera en tidig efterfrågan kan marknadsintroduktionen av elbilar snabbas på. Därutöver är Hertz medlemmar i ett antal andra intresseföreningar, till exempel Skål en organisation som för samman alla delar av reseoch turistindustrin, ett antal marknadsföreningar runt om i Sverige och Näringslivets miljöchefer (NMC) en ideell branschöverskridande förening som verkar för att sprida kunskap, kontakter och erfarenheter inom miljöområdet. Syftet med dessa medlemskap är att ta del av nyheter och information samt att föra Hertz talan inom respektive område. Risker och möjligheter En förändrad syn på resande och bilars miljöpåverkan innebär både nya affärsmöjligheter och utmaningar för Hertz. Gröna Bilisters granskning av hyrbilsföretagen i Sverige från juni 2008 visar att hyrbilen är ett viktigt komplement till andra transportslag. God tillgång till hyrbil kan minska trafikens totala miljö- och klimatbelastning genom att det blir lättare att till exempel ta tåget större delen av sträckan och hyrbil sista biten. Hyrbilen gör det också möjligt att dimensionera det egna bilköpet efter normalbehovet, medan det maximala utrymmesbehovet för exempelvis sportlovssemestern täcks av att man då hyr bil. Detta skulle medföra att stora bränsletörstiga bilar endast används då de verkligen behövs. Vidare väljer allt fler, framför allt i de större städerna, att avstå från egen bil och istället vara med i en bilpool 04 Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

7 Om Hertz verksamhet, produkter och tjänster fortsättning Enligt Gröna Bilisters beräkningar har en genomsnittlig hyrbil en beläggningsgrad på cirka 60 % och körs cirka mil per år. och/eller hyra bil när det behövs. Enligt Gröna Bilisters beräkningar har en genomsnittlig hyrbil en beläggningsgrad på cirka 60 % och körs cirka mil per år, drygt tre gånger så långt som en genomsnittlig privatbil. Därmed är varje hyrbil som blir en miljöbil drygt tre gånger så viktig ur miljö- och klimatsynpunkt som motsvarande privatbil. Hyrbilar är också viktiga för att många kunder utnyttjar hyrbilsfirman för att prova bilar/teknik som man normalt inte använder. Under nittiotalet insåg många hur bra man klarar sig med en mindre bil, tack vare att de hyrde en liten bil för helgutflykten. På samma sätt kan hyrbilsfirmorna introducera miljöbilar för konsumenter som tvekar att ta steget. Möjligheterna för Hertz att bedriva biluthyrning på ett effektivt sätt begränsas när viktiga förutsättningar som tankningsmöjligheter och tvättanläggningar försvinner och antalet parkeringsplatser tillgängliga för hyrbilsföretagen minskar. Detta är ett problem framför allt i storstadsområdena. Enligt den undersökning som Hertz genomförde genom Sifo i januari 2009 är det dessutom i storstäder som behovet och intresset för hyrbilar är särskilt stort. Hertz möjligheter att minska utsläppen av fossil koldioxid från fordonsflottan är till stor del beroende av att fordonsproducenterna utvecklar fordon med lägre utsläpp. För att möjliggöra mer långsiktiga satsningar från bilproducenterna behövs en långsiktig strategi och ett tydligt regelverk från myndigheterna. En risk för Hertz är att regler som gäller för miljöfordon är osäkra och det saknas stringens i lagar och regler som rör fordonsägande. Ett exempel är etanolfordon och den miljöpremie från staten som fanns fram till andra kvartalet Premien tillföll bara privatpersoner och inte företag. Skatter och avgifter som påförs bilar kan vara ett hinder i utvecklingen för hyrbilbranschen, men också en fördel beroende på hur avgifterna formuleras. En ökad kostnad för ägande av bil skulle till exempel medföra en möjlighet för Hertz, eftersom detta troligen skulle leda till att fler valde att hyra i stället för att äga bil. Historiskt och inom den närmaste framtiden är det de ekonomiska och miljömässiga kraven från Hertz kunder som driver utvecklingen av företagets hållbarhetsarbete framåt. I en nära framtid kommer troligen även sociala aspekter att finnas med som skallkrav vid upphandlingar. Även inom Hertz blir de sociala målen allt viktigare. Hållbarhetsarbetet är ett sätt för Hertz att bibehålla en ledande marknadsposition och ett attraktionsvärde gentemot medarbetare, kunder och andra intressenter. 05 Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

8 1 Hållbarhetsstrategi & styrning Hertz har ett flertal hållbarhetsrelaterade policys som styr verksamheten, exempelvis miljö-, arbetsmiljö-, utbildnings-, jämställdhets- och diskrimineringspolicy. Miljöarbetet styrs via miljöledningssystemet som är certifierat enligt ISO Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

9 Hållbarhetsstrategi och styrning Bolagsstyrning för First Rent a Car AB Regelverk för bolagsstyrning I Sverige finns ett omfattande regelverk för bolagsstyrning som har utformats för att säkerställa olika intressen utifrån. Detta omfattar aktieägarnas och investerares intressen. Det omfattar också ett allmänt intresse från samhällets sida att verksamheten drivs på ett effektivt, ansvarsfullt och kontrollerat sätt med en hög grad av insyn i alla avseenden. Grunden för svensk bolagsstyrning utgörs av den svenska aktiebolagslagen. Dessutom finns både svensk redovisningslagstiftning och internationella redovisningsregler som säkerställer att den finansiella rapporteringen uppfyller kraven. Hertz har ett antal interna styrdokument för bolagsstyrning. Dessa innefattar bland annat arbetsordning för styrelsen med tydliga instruktioner för ordföranden och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd, finanspolicy, informationspolicy, hantering/ instruktioner av franchise-verksamheten, attestregler och Hertz Standards of Business Conduct. Syftet med Hertz Standards of Business Conduct är att förklara de allmänna normerna för etiska och lagliga beteenden som gäller för verksamheten. Dessutom syftar de till att upprätta ett program för att hjälpa Hertz medarbetare att tillämpa dessa normer och att införa förfaranden för rapportering och utredning av brott samt verkställighet av normerna. Övervakning Hertz efterlevnad av de externa och interna reglerna som finns följs upp av bolagets externa revisorer och genom omfattande interna revisioner från Hertz Corporation i USA. Det finns också en separat internrevision på Hertz som arbetar för att kontinuerligt utvärdera och förbättra effektiviteten i Hertz styrprocesser, riskhantering och internkontroll. Styrelse och ledning Den årliga bolagsstämman är högsta beslutande organ. En viktig uppgift för bolagsstämman är att utse bolagets styrelse. Årsstämman fastställer även riktlinjer för ersättning till vd och ledande befattningshavare. Företagets revisorer kontrollerar att dessa riktlinjer följs. Stämman fattar beslut i alla frågor som tas upp. Vissa frågor behandlas av särskilda utskott före beslut. Styrelsen har det övergripande ansvaret för organisation och förvaltning av bolaget medan vd, som utses av styrelsen, ansvarar för löpande ledning av bolaget. Styrelsen består av sju styrelseledamöter. Ingen av dessa ingår i företagsledningen. Styrelsen har ingen beslutsrätt kring policys etcetera, däremot för investeringsbeslut över kronor, finansieringsbeslut och alla inköp av fast egendom. En styrelseledamot får enligt aktiebolagslagen inte handlägga eller delta i beslut i en fråga i vilken han eller hon är jävig. Enligt styrelsens arbetsordning har styrelseledamöterna en skyldighet att upplysa ordföranden om de har ett sådant intresse i ett ärende att de är jäviga. Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete inkluderande enskilda ledamöters insatser. Detta sker årligen enligt en etablerad process. Under 2009 har utvärderingen skett genom intervjuer och diskussioner mellan styrelsens ordförande och enskilda styrelseledamöter, samt återkoppling och diskussion i hela styrelsen. Utvärderingen fokuserar bland annat på tillgång och behov av specifik kompetens samt arbetsformer. Minst tre representanter från företagsledningen deltar vid styrelsemötena. Vd och vice vd är alltid med, därutöver en till fem ytterligare personer beroende på fråga. Tillsättning av nya styrelseledamöter sker på samma sätt som ett traditionellt anställningsförfarande. Vid tillsättning av ny vd utses en valberedning som tar fram kandidater för tjänsten. Verkställande ledning består av tio personer och har möten var fjortonde dag. Utöver verkställande ledning finns också en arbetsledning på ytterligare tio personer. Bolagsstyrning FRAC Valberedning nominering Kommitté för ersättningar CR-grupp Ägare: VPS 45 % Alfagus 55 % Bolagsstämma Styrelse VD Ledningsgrupp (avd. chefer) Medarbetare Extern revision Intern revision (Hertz Corporation) Medarbetarnas möjlighet att påverka styrelse och ledning Det finns inga formella processer för kommunikation mellan medarbetare och styrelse/företagsledning, men medarbetarna har möjlighet att påverka ledning och styrelse genom att lämna förslag till ledningen, som i sin tur tar upp förslagen med styrelsen. Även informella kontakter mellan styrelse och medarbetare förekommer. Belöningssystem Styrelsen har ingen resultatbaserad ersättning. Ledningen har bonusprogram bestående av en rörlig lönedel. Säljare, stationschefer, regionchefer och vissa nyckelpersoner får en extra månadslön om uppsatta mål nås. De rörliga lönedelarna baseras inte på sociala eller miljömässiga resultat. 07 Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

10 Hållbarhetsstyrning Hertz CR-Grupp överst från vänster: Michel Valousek, Jo-Anna Åkerman, Anders Tärnell och Lotta Lindström Underst från vänster: Nicklas Steorn, Susanna Lundmark, Tina Ringius och Ann Lundqvist Styrning och organisation av hållbarhetsarbetet Vision, mission och värderingar Under 2009 påbörjades ett internt arbete avseende Hertz vision, mission, värderingar och hur Hertz internt ska bära fram dessa. En grupp ledd av vd ska tillsammans med samtliga medarbetare diskutera dessa frågor under 2010 och hitta former för hur de ska implementeras i verksamheten. Hertz kärnvärden består av ett antal grundläggande och sammanfattande riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Hertz kärnvärden 1. Behandla kunden ärligt och etiskt 2. Behandla medarbetare med den värdighet och respekt som vi förväntar oss att de bemöter kunden 3. Ge allra högsta kundservice och kvalitet på fordonen 4. Differentiera oss själva genom innovation 5. Använda vinster och marknadsandelar som ett mått på vår effektivitet och hur vi når dessa mål Riktlinjer och policys Hertz Standards of Business Conduct beskriver de allmänna normer för etiska och lagliga beteenden som gäller för Hertz i alla länder. Standarden innehåller exempelvis riktlinjer för Hertz medarbetare kring relationer med kunder, leverantörer, konkurrenter och samhälle, inklusive regler för representation, mottagande av gåvor och sekretessregler. Organisation av hållbarhetsarbetet Inom Hertz finns en CR-grupp (Corporate Responsibility) som är underställd företagets verkställande ledning. Gruppen består av representanter från olika delar av företaget. I dagsläget från marknad, miljö, försäljning, IT och HR, men flera medlemmar har tidigare haft andra positioner inom företaget bland annat inom ekonomi och den operativa verksamheten. CR-gruppens uppgift är att ta fram underlag, analyser och förslag på åtgärder till ledningen och att ansvara för koordinering av företagets hållbarhetsplan. Minst två gånger om året görs en övergripande planering och uppföljning av miljöarbetet i ledningsgruppen. Hertz miljösamordnare bereder frågor för beslut i detta forum och ansvarar för att driva det övergripande miljöarbetet. Utöver miljösamordnaren finns även lokala miljöansvariga på varje avdelning/uthyrningskontor som ansvarar för det löpande miljöarbetet. Miljöarbetet följs upp löpande av interna miljörevisorer och av en extern miljörevisor två gånger per år. Ledningen informeras regelbundet om det fortlöpande hållbarhetsarbetet och fattar de övergripande besluten kring hållbarhetsarbetets inriktning. Större förändringar av arbetet ska även godkännas av styrelsen. Styrelsen ska också informeras då avvikelser inrapporterats angående efterlevnaden av policys och Hertz Standards of Business Conduct. I övrigt gör styrelsen ingen regelrätt uppföljning av arbetet kring miljö och sociala frågor. Ekonomiska resultat utvärderas varje månad av ledning och styrelse. Hertz i Sverige har också ett antal egna hållbarhetsrelaterade policys som styr verksamheten, till exempel miljö-, arbetsmiljö-, utbildnings-, jämställdhets- och diskrimineringspolicy. Dessa ligger till grund för mål och handlingsplaner. Miljöarbetet styrs via miljöledningssystemet som är certifierat enligt ISO Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

11 Hållbarhetsstyrning fortsättning Hertz intressenter Under 2009 genomförde Hertz en strukturerad intressentanalys för att identifiera företagets viktigaste intressenter. Analysen gjordes genom att kartlägga vilken påverkan Hertz verksamhet kan ha på olika grupper eller hur dessa grupper kan påverka Hertz. Utgångspunkten för kartläggningen var aspekterna i ISO som är uppdelade i sju kärnområden: organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, rättvis verksamhetsutövning, konsumentfrågor och lokal samhällsutveckling. Hertz nyckelintressenter Kunder Myndigheter Organisationer Ledning Medarbetare Ägare Leverantörer Återförsäljare Fack Agenter Intressentdialog Att arbeta med bilar är ett stort ansvar, både ur säkerhets- och miljösynpunkt. Genom att lyssna på intressenterna kan Hertz enklare upptäcka utmaningar, möjligheter och svagheter i förhållande till bolagets vision. Information från intressenterna gör att Hertz bättre förstår vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka prioriteringar som måste göras. En löpande dialog med olika intressenter är en del av Hertz dagliga verksamhet. Varje dag äger möten rum mellan Hertz medarbetare och människor med intresse för bolagets aktiviteter och verksamhet. Exempel på regelbunden kommunikation med intressenter är kundtjänstsamtal och möten med kunder, affärspartners, ägare, återförsäljare och medarbetare. Funderingar och åsikter från intressenterna har bland annat berört klimatförändringen, alternativa bränslen, trafiksäkerhet, energieffektivitet och jämlikhetsfrågor. Till höger visas exempel på former för dialog med olika intressentgrupper som förekommit under Exempel på Hertz dialoger med intressenter under 2009 Samhällsaktörer Deltagande i flera klimatinitiativ som Klimatpakten i Stockholm. Deltagande i flera initiativ kring elbilar och möjligheterna kring dessa i framtiden. Dialog med Näringsdepartementet kring frågor som berör möjligheter att bedriva biluthyrning. Dialog med olika branschförbund med syfte att skapa förståelse för Hertz produkt och dess framtida möjligheter. Rekryteringsarbete på olika skolor för att uppmuntra ny kompetens till företaget. Seminarium och intervjuer för att få kännedom om vilka hållbarhetsfrågor olika samhällsaktörer anser det viktigt att Hertz arbetar med. Kunder Övergripande varumärkesundersökning. Daglig mätning av kundnöjdhetsindex. Kundevenemang. Seminarium, enkätundersökning och intervjuer för att få kännedom om vilka hållbarhetsfrågor Hertz kunder anser det viktigt att företaget arbetar med. Medarbetare Hållbarhetsdagen, ett internt heldagsevenemang där fyrtiotalet medarbetare samlas kring frågor som berör Hertz hållbarhetsarbete. Regionmöten med egna anställda, agenter och franchisetagare. Två möten per region och år, där även hållbarhetsfrågor diskuteras. Regelbundna individuella utvecklingssamtal mellan chefer och deras medarbetare, minst en gång per år, ibland oftare. Årligt möte där alla medarbetare bjuds in för att ta del av och diskutera företagets affärsplaner, kärnvärden, värderingar och liknande. Mätning av företagets, avdelningens och chefens styrkor gjordes en gång under Enkätundersökning för att få kännedom om vilka hållbarhetsfrågor medarbetarna anser det viktigt att Hertz arbetar med. Ekonomiintressenter Övergripande varumärkesundersökning. Daglig mätning av kundnöjdhetsindex. Publicering av årsredovisning. Regelbunden dialog med ägare. Regelbunden dialog med kreditgivare. Intervjuer för att få kännedom om vilka hållbarhetsfrågor ägarna anser det viktigt att Hertz arbetar med. 09 Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

12 Hållbarhetsstyrning fortsättning Väsentlighetsanalys Under hösten 2009 genomfördes en undersökning för att ta reda på vilka hållbarhetsområden Hertz intressenter anser vara väsentliga områden för Hertz att arbeta med och redovisa. Undersökningen genomfördes dels i form av enkäter till medarbetare, privat-, och företagsresenärer och dels i form av ett möte med inbjudna representanter från övriga viktiga intressentgrupper samt intervjuer med personer som inte kunde närvara vid mötet. Områden som Hertz, utifrån aspekterna i ISO 26000, identifierat som relevanta för företaget togs upp vid undersökningen. Nedan visas de områden som Hertz bedömt som relevanta för verksamheten och vilka av dessa områden som majoriteten i respektive intressentgrupp ansåg vara mycket viktiga för Hertz. Det område som flest intressenter ansåg vara mycket viktigt var miljö/klimat. Detta område ansågs mycket viktigt av majoriteten av samtliga tillfrågade intressenter utom privatresenärerna. Övriga områden som majoriteten av de flesta tillfrågade intressentgrupperna ansåg mycket viktiga var produkt/datasäkerhet och öppen kommunikation/transparens. Resultat väsentlighetsanalys Figuren visar även kopplingen mellan olika hållbarhetsområden och de resultatindikatorer som presenteras i redovisningen Hållbarhetsområde Medarbetare Privatkunder Företagskunder 1 Miljö/Klimat EN3-4, EN6-7, EN16-18, EN26, Myndigheter EN28, EN29, EC2 2 Diskriminering/Mångfald/Jämställdhet HR4, LA13-14 NGO:s Ägare Fack Resultatindikatorer 3 Anställningsvillkor såsom lön, arbetstider, ledighet LA4, LA14, 4 Anställningsvillkor såsom sociala skyddsnät vid till exempel sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, pension 5 Medbestämmande LA3, LA5, EC3 6 Utbildning och utveckling för medarbetare LA Ledarskap/relation till medarbetare LA4-5 8 Medarbetares säkerhet, fysiska och psykiska hälsa LA6-7 9 Respekt för mänskliga rättigheter i den egna verksamheten HR2, HR4 och i leverantörskedjan 10 Klagomåls- och reklamationshantering avseende tjänster HR4, PR4-5, PR7, PR9 och produkter från Hertz 11 God affärsetik inklusive regler mot mutor och korruption SO7-8, PR3-4, PR6-7, PR9 12 Produkt- och datasäkerhet PR1, PR Samhällsengagemang såsom sponsring och samarbete med organisationer 14* Öppen kommunikation/transparens EC8, SO5-6 15* Certifiering miljö, kvalitet, hälsa, säkerhet 16* Aktiv intressentdialog * Område ej med i enkät, diskuterades vid möte och intervjuer 10 Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

13 2 Ekonomiskt ansvar Trots finanskrisen nådde Hertz under 2009 ett positivt resultat och en omsättning som var långt över målsättningen för året. 11 Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

14 Ekonomiskt ansvar Hertz utgifter 2009 fördelade på intressentgrupp tkr Leverantörer Inköp av varor och tjänster Anställda Löner och sociala kostnader Långivare Räntor Staten Skatt 466 Ägare Utdelning 400 Hertz utgifter 2009 fördelade på intressentgrupp Leverantörer 74% Anställda 25% Hertz målsättning är att vara marknadsledande och bästa leverantör av hyrbilar. Långivare 0,56% Staten 0,11% Ägare 0,09% Ekonomisstyrning Hertz övergripande mål är att vara marknadsledande, ha tillgänglighet i hela landet och att vara bästa leverantör av hyrbilar. För varje år görs en affärsplan med mål som löper från januari till december. Planen revideras löpande månadsvis efter varje månadsbokslut. Månadsrapporter från samtliga avdelningar fungerar som underlag för revidering av affärsplanen. Under 2009 introducerades Lean production inom Hertz med syfte att sätta fokus på värdeskapande aktiviteter, effektivisera företagets processer och skapa enhetliga arbetssätt inom företaget. Samtliga uthyrningskontor och avdelningar på huvudkontoret samt servicecentret innefattas i arbetet. Mål 2009: Omsättning och resultat Ekonomiska mål för 2009 var en ökning av omsättningen med 0,6 % och ett resultat om kronor före finansiella poster. Omsättningen för 2009 ökade med 5,6 % vilket var långt över målsättningen. Resultatet för 2009 var kronor före finansiella poster. Resultatmålet för 2009 uppnåddes därmed inte. År 2009 var ett bra år för Sverige när det gäller turism och andra besökare, vilket är en trolig orsak till den höga omsättningen. Osäkerheten på fordonsmarknaden kan också ha gjort att fler valde att hyra bil istället för att äga. Att resultatmålet inte uppnåddes har sin förklaring i att Hertz under 2009 hade relativt stora utgifter av engångskaraktär. Genererat och distribuerat ekonomiskt värde Av det ekonomiska värde som Hertz genererade under 2009 om * kronor fördelades kronor på olika intressenter och kronor har återinvesterats i företaget. Nyckeltal (tkr) Nettoomsättning Resultat före koncernbidrag, bokslutsdisp. och skatt Resultat före skatt Årets resultat För ytterligare information om Hertz (First Rent A Car AB) generering och distribution av ekonomiska värden hänvisas till företagets årsredovisning. Investeringar Under 2009 gjordes investeringar i form av revidering av IT-systemen och fortsatt införande av obemannade biluthyrningsautomater, Hertz Self Service-kiosker, som började installeras under Införande av automater minskar personalbehovet och ger ökad tillgänglighet för kunden, både geografiskt och tidsmässigt. Hertz har även investerat i en utveckling av stationskonceptet Hertz Green Location (stationer med miljöinriktning) till det nya konceptet Hertz Next Generation Location, där man utöver miljö även ser till sociala och ekonomiska aspekter. Möjlig påverkan av Hertz ekonomi till följd av klimatförändringen Till följd av klimatförändringen har många av Hertz kunder från företag, organisationer och myndigheter stort fokus på miljöarbetet och har börjat ställa krav på till exempel miljöbilar i sina upphandlingar. Här har Hertz en stor fördel av sin stora miljöbilsflotta och det aktiva miljöarbetet. För att minska fossila koldioxidutsläpp från bilåkande är det troligt att det i framtiden kommer att komma hårdare regleringar kopplade till bilägande och högre beskattning på bränsle som gör det dyrare att äga och köra bil. Detta skulle innebära att fler resenärer väljer att hyra bil eller ansluta sig till en bilpool vilket är positivt för Hertz. Brist på stringens och långsiktighet i regleringar och lagar gällande miljöfordon och bränslen innebär stora finansiella risker för Hertz. Införandet av trängselskatt i Stockholm innebar en stor efterfrågan på miljöbilar. Hertz kunde möta kundernas efterfrågan, men regelverket kring trängselskatten är anpassat till privatbilister och inte till stora vagnparksägare, vilket har inneburit stora administrativa merkostnader för företaget. * Innefattar nettoomsättning, övriga rörelseintäkter, ränteintäkter samt resultat från andelar i koncernföretag. 12 Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

15 3 Miljöansvar Miljöfrågor har alltid haft stort fokus i Hertz hållbarhetsarbete och företaget var först i Sverige med att satsa på miljöbilar. De senaste åren har Hertz miljömål fokuserat på att minska utsläppen av fossil koldioxid från personbilsflottan. 13 Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

16 Miljöansvar Försiktighetsprincipen Försiktighetsprincipen beaktas av Hertz genom utförande av miljöriskbedömningar. Riskerna hanteras i det dagliga arbetet via rutiner och i det långsiktiga miljöarbetet via miljömål. Hertz arbetar aktivt med att minska såväl den interna miljöpåverkan som påverkan från företagets produkter och tjänster. Hantering av miljöfrågor Miljöfrågor har alltid haft stort fokus i Hertz hållbarhetsarbete och företaget var först i Sverige med att satsa på miljöfordon i hyrbilsflottan. För att säkerställa att Hertz hanterar verksamhetens miljöaspekter på ett systematiskt och effektivt sätt har ett system av rutiner för daglig drift och nödlägessituationer byggts upp. Sedan 2002 är miljöledningssystemet certifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO Miljöorganisation Hertz miljösamordnare ansvarar för att driva det övergripande miljöarbetet. På varje uthyrningskontor/avdelning finns dessutom en miljöansvarig som tillsammans med sin närmaste chef lyfter miljöfrågorna lokalt i det dagliga arbetet. Marknadschefen är ledningens representant för miljöfrågor och ansvarar för att driva miljöfrågorna i ledningsgruppen. För att säkerställa att rutinerna efterlevs görs regelbundna interna kontroller av verksamheten med hjälp av interna miljörevisioner. Verksamheten granskas också av en tredjepartsrevisor två gånger om året. Miljöaspekter, miljöpolicy och miljömål Till grund för styrning av miljöarbetet ligger Hertz betydande miljöaspekter, miljöpolicyn och de övergripande miljömålen. De övergripande miljömålen sätts för hela organisationen med de mest betydande miljöaspekterna som utgångspunkt. Lokala mål stödjer i sin tur de övergripande målen för att ge bästa möjliga effekt av miljöarbetet. Miljömålen har de senaste åren fokuserat på minskning av koldioxidutsläpp. Under perioden har Hertz haft tre övergripande miljömål: 1 Minska de fossila koldioxidutsläppen från personbilsflottan. 2 Beräkna utsläppen av fossil koldioxid från den egna verksamheten. 3 Korrekt upptankning av fordon i hyrbilsflottan. Hertz miljömål är från år 2010 uppdelade i tre nivåer: interna och kundrelaterade utsläpp av fossil koldioxid samt omvärldsåtgärder. Målen är mer långsiktiga än tidigare och gäller fram till år Utbildning All personal har tillgång till en e-utbildning i miljökunskap som är skräddarsydd för Hertz behov. Det finns dessutom ett miljöblock i introduktionsutbildningen för nya medarbetare. Miljöansvariga får vid tillträde en hel dags genomgång av vilket ansvar och vilka befogenheter tjänsten innebär. Utbildningen sker alltid på den miljöansvariges arbetsplats, eftersom varje arbetsplats är unik och har olika möjligheter och förutsättningar. Hertz interna miljörevisorer går en tvådagars teoretisk utbildning som följs av upp till ett halvårs praktik. Vart annat år genomgår stations- och avdelningschefer en e-utbildning i miljölagstiftning för att säkerställa en hög kunskapsnivå Ledningsgrupp, miljöansvariga, stationschefer och internrevisorer träffas också årligen på Hållbarhetsdagen för att diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor tillsammans. Miljöledningssystemets omfattning Miljöledningssystemet omfattar bilpoolsverksamheten (Sunfleet), huvudkontoret på Lilla Essingen i Stockholm, Hertz Service Center i Arvidsjaur, däcklagret och 46 uthyrningskontor runt om i landet. Bilhyrorna från dessa uthyrningskontor motsvarar ungefär hälften av alla Hertzhyror i Sverige. Övriga Hertzkontor har sin miljöcertifiering via respektive Volvoåterförsäljare som driver uthyrningsverksamheten. Hertz utmaningar inom miljöområdet Hertz verksamhet påverkar miljön via de interna aktiviteterna, såsom transporter, resor, inköp, uppvärmning och elanvändning. Företagets största miljöpåverkan är dock kopplad till de produkter och tjänster som tillhandahålls av Hertz. Uthyrning av bilar innebär en stor miljöpåverkan framför allt genom energianvändning och utsläpp till luft i form av koldioxid och andra ämnen. Hertz arbetar därför aktivt med att minska både den interna miljöpåverkan och påverkan från produkter och tjänster. Hertz betydande miljöaspekter Betydande miljöaspekter är de områden där Hertz har störst negativ påverkan på omvärlden. Dessa punkter har tagits fram genom viktning och vägning av allvarlighetsgrad och omfattning på aspekten. Råvaru- och resursförbrukning De i särklass största förbrukningsområdena är fordonen i sig, bränsle för att driva dem, kemikalier för bilvård samt däck. Vatten används i relativt stora mängder för biltvätt. Utsläpp till luft Utsläpp till luft sker främst via användning av vagnparken. De största utsläppen sker när fordonen är uthyrda, men interna transporter och tjänsteresor bidrar också till utsläpp. Utsläppen sker i form avgaser, bland annat koldioxid (CO 2 ), kolmonoxid (CO), kolväten och kväveoxider 14 Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

17 Miljöansvar fortsättning (NO X ). Utsläpp till luft sker även i form av partiklar från oförbrända bränslerester, däck- och vägbaneslitage. Utsläpp till mark Utsläpp till mark sker främst från däckslitage när fordonen är under uthyrning. Organisation Organisationen som sådan har påverkan på miljön i den dagliga verksamheten. Detta genom aktiva val vid inköp från leverantörer och entreprenörer, genom dagliga beslut och ställningstaganden samt genom tjänsteresor. Positiva aktiviteter Hertz verksamhet bidrar indirekt till ett antal positiva effekter ur miljösynpunkt. Genom att ha miljöbilar i hyrbilsflottan och i bilpoolen kan koldioxidutsläppen minska. Genom Hertz verksamhet erbjuds också allmänheten möjlighet att prova olika typer av bilar, till exempel bilar som drivs med förnyelsebara bränslen, innan man bestämmer sig för att köpa. Genom att Hertz erbjuder en stor bredd av bilmodeller och storlekar kan fler personer äga en mindre bil och hyra en större vid de tillfällen då en större bil är att föredra. Priser och utmärkelser inom miljöområdet Hertz kom delad tvåa i kategorin Årets miljöinitiativ på Grand Travel Award som arrangeras av resetidningen Travel News. Hertz bidrag var resebyråtävlingen Blomstrande affärer som syftar till att resebyråerna ska boka fler miljöbilar, men också till att öka deras kunskap om just miljöfordon. För tredje året i rad utnämndes Hertz till hyrbilsbranschens miljöbästa alternativ av Gröna Bilister. Gröna Bilister är en förening, med stöd från Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden, som verkar för en mer miljöanpassad utveckling av trafiken. Hertz var också en av de nominerade i Grön upphandling i kategorin Utmärkt grön leverantör. Priset belönar företag och upphandlande organisationer som framgångsrikt bidrar till en minskad miljöbelastning. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på företag och upphandlande organisationer som arbetar seriöst och innovativt med miljöanpassad upphandling. Internt miljöarbete Hertz interna miljöarbete har fokus på energianvändning och minskning av de fossila koldioxidutsläppen från den egna verksamheten. Den interna energianvändningen och källorna till koldioxidutsläpp består i uppvärmning och elanvändning, interna transporter samt tjänsteresor och medarbetarnas resor till och från arbetet. Interna transporter Hertz interna energianvändning utgörs till största delen av interna transporter. Detta är ett område som Hertz ska fokusera mer på under kommande år för att försöka minska resursförbrukningen och koldioxidutsläppen. Leverans av fordon till kund De senaste åren har Hertz upplevt ökade krav i upphandlingar på leverans av hyrbil, vilket innebär både en ökad arbetsbelastning och en belastning för miljön. För att ta sig tillbaka till arbetsplatsen efter en leverans behöver Hertz medarbetare ofta en följebil. Det betyder att körd leveranssträcka blir två gånger längre än bara sträckan ut till kund och det är en utmaning för Hertz är att försöka minska miljöpåverkan från dessa leveranser. Ett sätt är att medarbetarna åker kollektivt tillbaka till arbetsplatsen efter leveransen. En ökning av kollektivåkning har också varit ett miljömål för många av Hertz uthyrningskontor. Under hösten 2009 påbörjades även ett samarbete med en leverantör av taxitjänster där Hertz i upphandlingen har ställt krav på miljötaxi i första hand. Leverantören kan i dagsläget inte leverera statistik på hur många resor som har gjorts med miljötaxi samt verkliga utsläpp per fordon. Miljöeffekten är därför ännu för tidig att avläsa. Taxiprojektet bör dock kunna minska koldioxidutsläppen och samtidigt ge stora fördelar både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt för Hertz personal. Ett tillägg i Hertz biluthyrningssystem har också gjorts helt nyligen för att i framtiden kunna påvisa miljöpåverkan av leveranser i siffror för kunden som för det mesta inte reflekterar över leveransens miljöbetydelse. Bussar på Arlanda Ett av de största utsläppen av fossil koldioxid i Hertz verksamhet på Arlanda har varit den bussningstrafik av passagerare som sker mellan hyrbilscentret och flygterminalen. Trios* tre dieseldrivna bussar togs under slutet av 2009 bort och har ersatts av Svedavias egna transferbussar. Dessa har delvis fått ny rutt och Hertz kunder har på köpet fått ökad turtäthet. Bussarna drivs delvis med biogas och Svedavias målsättning är att de från och med år 2012 helt ska drivas med förnybart bränsle. Fordonstransporter Ibland tar Hertz hjälp av fordonstransportören Eurotransport för att flytta fordon. Det görs när Hertz inte kan planera i god tid och flera fordon ska flyttas. Utsläppen av fossil koldioxid från dessa transporter har ökat med nästan 35 % mellan 2008 och 2009 vilket beror på två händelser: En stor NATO-ledd militärövning utanför Luleå i maj där Hertz var huvudleverantör av fordon och att Hertz hjälpte kollegorna i Danmark med ett mycket stort antal fordon. Intern förflyttning av fordon När ett fordon förflyttas och kilometerställningen inte belastar en kund (för till exempel service av fordon eller för att flytta fordon dit Hertz har stor efterfrågan) görs ett internt hyreskontrakt. Hertz har valt att särredovisa de transporter som görs som Freeriders, det vill säga när Hertz tar allmänheten till hjälp för att flytta fordonen, från dem som görs när Hertz medarbetare sitter bakom ratten. Alternativt transportmedel för dessa fordon hade varit att skicka dem med en transportör. Antalet kilometer med interntransport i förhållande till Hertz kunders körda kilometer ligger stadigt runt 5 %. Andelen kilometer med Freerider har dock ökat från 1,3 % till 1,6 % mellan 2007 och De fossila koldioxidutsläppen av dessa transporter har minskat med 22 % mellan 2007 och 2009 beroende på flottans ökade miljöprestanda. * trio är ett samarbete mellan hyrbilsföretagen på Arlanda och Landvetter kring driften vid de båda flygplatserna. Detta omfattar exempelvis bussarna, bensinanläggningar, tvättbanor och logistik. 15 Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

18 Miljöansvar fortsättning Däcktransporter De däck som för säsongen inte används förvaras centralt på Hertz däcklager i Märsta. Varje fordon har en unik uppsättning däck och när det är dags för däckbyte skickas däcken med transportör ut till det Hertzkontor där fordonet väntar. År 2008 bytte Hertz leverantör för däcktransporter. Vid upphandlingen var miljökraven uttalade och Hertz kan nu registrera en minskning av de fossila koldioxidutsläppen med drygt 8 ton på bara ett år. Utsläpp av fossil koldioxid från interna transporter (ton) Transport av fordon med Eurotransport Bussning av passagerare Arlanda Transport av däck Intern förflyttning av fordon (egen personal) Intern förflyttning av fordon (Freerider) Freerider - fordon förflyttas med hjälp av allmänheten Uppvärmning och elanvändning Hertz har lokaler på ett stort antal orter runt om i Sverige. Ofta hyrs bara några kvadratmeter i en stor bilhall eller liknande, vilket gör det svårt att mäta exakt energianvändning för bruksel och uppvärmning. För lokaler där Hertz själva kan besluta vilken typ av el som köps in väljs miljömärkt el. År 2009 uppgick andelen miljömärkt el till 52 % av total elanvändning. När det gäller uppvärmning så sker den till största del via fjärrvärme. Några lokaler använder bland annat olja för uppvärmning. Vid kartläggning av Hertz miljöpåverkan vid hyrbilsanläggningen på Arlanda år 2006 påbörjades en dialog med Luftfartsverket om fjärrvärme istället för oljepannan som används för uppvärmning av rekondhallen och hösten 2009 var fjärrvärmeinstallationen klar. När det gäller fordonstvätt har energiåtgången i egna hallar beräknats. För tvättar som har skett externt har energiåtgången inte mätts. Elanvändningen för hela organisationen har ökat med 5,6 % mellan 2007 och Tänkbara förklaringar till detta är att fler fordon tvättas i egna hallar i stället för externt då Hertz via Trio har byggt en egen anläggning för bilvård på Landvetter. Under 2007 tvättades dessa fordon i en extern fordonstvätt. Under 2009 flyttade huvudkontoret till nya större lokaler i samma fastighet. Trots att kvadratmeterytan har ökat med 40 % har elanvändningen minskat med 20 %. Det beror på modernare armaturer, fler lågenergilampor, automatiserad släckning av belysning med rörelsedetektorer samt att företaget har bytt till servrar med lägre kilowattuttag. Tjänsteresor Hertz tjänstebilspolicy reglerar vilken typ av tjänstebil som accepteras. Från och med år 2007 har det i princip uteslutande varit etanolbilar och snåla dieselbilar som godkänts. Detta har lett till en minskning av koldioxidutsläppen från 1,7 ton till 1,1 ton per anställd under perioden 2007 till Flera avdelningar har i högre grad börjat utnyttja både telefonmöten och olika projektverktyg för webbmöten och därigenom minskat det fysiska resandet. Någon uppföljning av hur mycket resande som har sparats in på detta sätt har dock inte gjorts. En översyn av samtliga resor i tjänsten kommer att göras den närmaste tiden. En ny resepolicy är på väg och nya metoder för att beräkna och redovisa miljönyttan kommer att tas fram. Medarbetarnas resor till och från arbetet. Hur pass miljömedvetet medarbetarna tar sig till och från arbetet är i första hand en samvetsfråga. Det som dock haft en reducerande effekt på koldioxidutsläppen från arbetsresor är att de som tidigare haft tjänstebilar som drivits med fossilt bränsle nu i större utsträckning har fordon som drivs med förnyelsebart bränsle. Andelen pendlarkilometer med kollektivtrafik har ökat från 12 till 16 % mellan 2007 och 2009 och andelen bilburna kilometer har minskat i motsvarande grad, från 84 till 80 %. Energianvändning och koldioxidutsläpp Energianvändning (GJ) Drivmedel interna transporter varav: - Fossilt bränsle Förnyelsebart bränsle Uppvärmning och bruksel varav: - Fjärrvärme Olja Svensk medelel Miljömärkt el Utsläpp av fossil koldioxid (ton) Drivmedel interna transporter Uppvärmning och bruksel 89,08 65,10 82,11 varav: - Fjärrvärme Olja Svensk medelel Miljömärkt el 0,08 0,10 0,11 Tjänsteresor Pendlingsresor Koldioxidutsläpp totalt Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

19 Miljöansvar fortsättning Fördelning interna utsläpp av fossil koldioxid Interna transporter 68% Uppvärmning 4% Elektricitet 1% Tjänsteresor 18% Arbetsresor 9% Interna utsläpp av fossil koldioxid jämfört med utsläpp från hyrbilsflottan Utsläpp från fordons flottan 91% Interna utsläpp 9% Interna utsläpp av fossil koldioxid (ton) Utsläpp av fossil koldioxid från hyrbilsflottan (ton) Mål : Att beräkna utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten År 2007 gjorde Hertz en första kartläggning av hur mycket utsläpp av fossil koldioxid den egna verksamheten gav upphov till. I kartläggningen ingick tjänsteresor, tjänstebilsmil, elanvändning och uppvärmning av lokaler, interna transporter samt hur medarbetarna tar sig till och från arbetet. Koldioxidutsläppen har sedan mätts även för år 2008 och Från och med år 2010 ska Hertz sätta upp mål för hur mycket koldioxidutsläppen från den egna verksamheten ska minska. Målen kommer då även sättas i relation till antal bilhyror per år Koldioxidutsläpp (gram per körd kundkilometer) Avfallshantering Hertz har i sitt miljöledningssystem tydliga rutiner för sortering av avfall och hantering av farligt avfall. Allt avfall tas omhand av godkända entreprenörer. Kemikaliehantering Kemikalier används framför allt vid tvätt och rekond av bilar. En förteckning över tillåtna kemikalier finns framtagen och Hertz arbetar för att så många som möjligt av dessa ska vara miljömärkta. Rutiner finns också för säker hantering av kemikalier. Inköp Vid inköp med stor årlig inköpsvolym, och där varan eller tjänsten bedöms ha betydande miljöpåverkan, görs en bedömning av hur leverantören uppfyller Hertz miljökrav. Byte av leverantör har skett vid ett flertal tillfällen då leverantören inte uppfyllt kraven. Flera leverantörer har också valt att påbörja ett systematiskt miljöarbete för att få vara kvar som leverantör till Hertz. Miljöpåverkan från produkter och tjänster Hertz stora vagnpark är basen i verksamheten och har en betydande miljöpåverkan, dels när det gäller avgaser och bränsleförbrukning men också när det gäller partiklar som frigörs från däck och vägbana under bilresan. Hertz jobbar aktivt med att reducera alla dessa parametrar, men liksom för det interna miljöarbetet har Hertz fokuserat på minskning av de fossila koldioxidutsläppen. Bilarna i hyrbilsflottan Motorstorlek och val av bränsle är avgörande för hur stora utsläppen av fossil koldioxid blir per körd kilometer. För att få ner bränsleförbrukningen började Hertz år 2007 att köpa in nya fordon med mindre motorer. Trots detta har den totala energianvändningen per körd kilometer inte minskat i någon större omfattning, endast 3,5 % jämfört med Den bränsletyp där energianvändningen per kilometer har minskat mest är diesel, där minskningen är 20 % jämfört med år Energianvändningen per kilometer med E85 har istället ökat med 12 % jämfört med 2004 års nivå. Detta beror till stor del på att stora bilar i etanolutförande kom senare. Under 2009 minskade fokus på små motorstorlekar till följd av hårdare styrning från ägarna. För att minska koldioxidutsläppen har Hertz de senaste åren ökat andelen fordon som körs på förnyelsebara bränslen, framför allt E85. Under 2009 låg andelen miljöfordon (enligt Regeringens definition) i hyrbilsflottan, som består av cirka bilar, på cirka 65 %. Dessutom har Hertz arbetat hårt med att få Flexifuelfordonen tankade med korrekt bränsle. Under en längre tid har Hertz haft fler miljöfordon i flottan än vad kunderna efterfrågar. Det beror till viss del på att upphandlaren av hyrbilsavtal i större utsträckning handlar upp miljöbilar medan den verklige hyrestagaren föredrar ett annat fordon. Hertz försöker i möjligaste mån att få hyrestagaren att välja rätt typ av fordon enligt avtal och påtalar också problematiken för upphandlaren. Mål : Korrekt upptankning av fordon i hyrbilsflottan När Hertz i början av år 2007 började mäta i hur hög grad Flexifuelfordonen tankades med E85 var andelen korrekt tankade fordon låg. Men med hjälp av fokus på frågan, mycket utbildning och en differentiering av bränslepriset ut mot kund har Hertz idag korrekt tankning vid uthyrning i så gott som alla fordon. Undantagen rör kontoret på Kallax flygplats där etanolpump saknas. Viss bensintankning förekommer på vissa uthyrningskontor under vintern för att undvika startproblem. 17 Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

20 Miljöansvar fortsättning Mål : Minskning av fossila koldioxidutsläpp från personbilsflottan Hertz mål för personbilsflottan var att till och med år 2009 minska utsläppen av fossil koldioxid per körd kundkilometer med 55 % jämfört med basåret Målet till och med år 2008 var en minskning med 42 %. Målsättningen för år 2008 nåddes och koldioxidutsläppen kom ner i 97 gram per kilometer, en minskning med 67 gram per kilometer, eller precis 42 %. År 2009 lyckades Hertz bibehålla nivån, men inte sänka den ytterligare, och målet på 55 % minskning uppnåddes därmed inte. Detta berodde bland annat på hårdare styrning från ägarna i och med den ekonomiska krisen, men också på att diesel fått en så förmånlig beskattning på bekostnad av alternativa bränslen Målsättning (gram/km) Resultat (gram/km, %) (-42 %) 97 (-42 %) Sunfleet bilpool istället för ägande av bil Hertz bilpoolsverksamhet Sunfleet har sedan starten år 1998 haft som inriktning att enbart erbjuda miljöklassade fordon. Många gånger ersätter bilpoolen delar av ett företags behov av tjänstebilar, samtidigt som privatpersoner ges möjlighet att utnyttja fordonen på kvällar och helger. Resvaneundersökningar gjorda av Linköpings och Umeå kommun samt Göteborgs stad visar att antal körda kilometer i tjänsten (tjänstebilar och egen bil i tjänsten) har minskat med upp till 20 % när man istället infört en bilpoolslösning. Det amerikanska bilpoolsföretaget Zipcar (www.zipcar.com) har gjort undersökningar som visar att ett fordon i en bilpool ersätter mellan sju och tjugo privata bilar. Därför är det positivt att omfattningen av Hertz bilpoolsverksamhet ökar. Från år 2006 till 2009 hade antalet körda bilpoolskilometer ökat med nästan 670 %. Energianvändning per kilometer av hyrbilsflottan (MJ/km) Bensin Diesel E85 Fordonsgas Genomsnitt för samtliga bränsletyper Andelen körda kilometer per bränsleslag för hyrbilsflottan 100 % Övrigt miljöarbete kopplat till fordonsflottan Hertz har fokuserat sitt miljöarbete på att minska koldioxidutsläppen och det är inom detta område de stora insatserna har gjorts. Även insatser för att minska bränsleförbrukningen har genomförts. Utöver detta arbete har Hertz arbetat med att minska användning av dubbdäck på fordonen i flottan samt att försöka påverka bilverkstäder att reparera trasiga bildelar istället för att byta ut dem och på så sätt spara resurser. Klimatkompensation Sedan år 2007 klimatkompenserar Hertz för alla fossila koldioxidutsläpp som orsakas av medarbetarnas tjänsteresor. Pengarna från klimatkompensationen går till FN-godkända Gold Standardprojekt enligt CDM-systemet, till exempel vindkraft, småskalig vattenkraft och biomassaprojekt i Indien och Kina. Sedan slutet av 2008 erbjuds även kunderna att klimatkompensera för de fossila koldioxidutsläpp som uppkommer under bilhyran. Utsläppen beräknas per bil och körd kilometer. När kunden lämnar tillbaka hyrbilen får hon eller han en hyresspecifikation där det står hur mycket utsläpp resan gett upphov till samt vad det kostar. Företagskunder erbjuds också att teckna till klimatkompensation i sina avtal. Oavsett om kunden klimatkompenserar eller inte innehåller alltid fakturan information om hur mycket utsläpp av fossil koldioxid som hyran har genererat. 40 Bensin 20 Diesel E Fordonsgas Utsläpp av fossil koldioxid från hyrbilsflottan Ton Gram/Km Utsläpp CO 2 totalt (ton) 0 50 Utsläpp CO 2 per körd km (gram/km) Hertz Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

11 Hållbarhetsredovisning

11 Hållbarhetsredovisning 11 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2011 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan bidra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

11 Hållbarhetsredovisning. Kortversion

11 Hållbarhetsredovisning. Kortversion 11 Hållbarhetsredovisning Kortversion Vd-ord Vi har en spännande resa framför oss Hertz är ett anrikt företag och varumärke, med en lång tradition av entreprenörs- och innovationsanda. Sedan starten år

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Hertz hållbarhetsarbete 1.1 Hållbarhetsåret 2013 3 1.2 Vd s ord 4 1.3 Styrning av hållbarhetsarbetet 5 1.3.1 Bolagsstyrning 5 1.4 Fokus på väsentliga

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Hertz hållbarhetsarbete 1.1 Hållbarhetsåret 2013 3 1.2 Vd:s ord 4 1.3 Styrning av hållbarhetsarbetet 5 1.3.1 Bolagsstyrning 5 1.4 Fokus på väsentliga

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET REGLER Dnr V 2014/312 ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument sam gu.se/miljo Pam Fredman Miljöenheten

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten 2011-2015 Om vi tilltror den konstnärliga verksamheten möjligheten att öka kunskapen om och förtydliga tillvaron så förstår vi

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 1 men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 2014 2 Nu får Sverige ett nytt inrikesflyg! 3 BRA för Malmö 4 Vi har gjort

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala ISO ISO 14001

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala ISO ISO 14001 Universitetsledningen, Universitetsadministrationen, SLU-biblioteket i, har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS -EN vad gäller: has an environmental management system that fulfils the

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer