Hållbarhetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning"

Transkript

1 10 Hållbarhetsredovisning

2 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället i positiv riktning. Hertz arbetar därför sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi har påbörjat resan mot att bli det hållbara företaget men mycket arbete återstår innan vi är framme. Omfattning och avgränsning Detta är Hertz Sveriges andra hållbarhetsredovisning. Den beskriver Hertz Sveriges verksamhet ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Redovisningen är gjord i enlighet med GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer för hållbarhetsrapportering, nivå B. Redovisningen är granskad av GRI för kontroll av att ramverket har följts. För framtida hållbarhetsredovisningar finns planer på att låta en extern part bestyrka den. Redovisningens tyngdpunkt ligger på de frågor som Hertz Sverige och dess intressenter anser vara viktigast för företaget och där information varit möjlig att få fram. Hertz Sverige avser att ta fram en hållbarhetsredovisning årligen. Historiska data presenteras för indikatorer när sådana finns. Jämfört med redovisningen 2009 har indikatorer för verksamhetens vattenförbrukning lagts till. Hertz (First Rent A Car AB) ställer i dagsläget inte krav på franchisetagarna att följa den nya standarden ISO fullt ut. De omfattas därför ännu inte av hållbarhetsredovisningen. När det gäller ekonomiska och sociala aspekter omfattar redovisningen Hertz (First Rent A Car AB) egen verksamhet. Redovisningen av miljöaspekter följer omfattningen av Hertz miljöledningssystem, vilket även innefattar fristående återförsäljare. Läsanvisningar Redovisningen inleds med en berättande del där Hertz verksamhet beskrivs. Därefter följer en redogörelse för styrning och organisation av företaget och hållbarhetsfrågorna. De efterföljande avsnitten innehåller beskrivningar och indikatorer kring Hertz arbete inom de tre hållbarhetsområdena: Ekonomi, Miljö och Socialt ansvarstagande. Besök gärna vår hemsida för mer information om Hertz hållbarhetsarbete. Tyngdpunkten i hållbarhetsredovisningen ligger på områdena miljö och socialt ansvarstagande. För mer detaljerad ekonomisk redovisning hänvisas till Hertz (First Rent A Car AB) årsredovisning. Med Hertz avses genomgående First Rent A Car AB när ekonomi och sociala aspekter behandlas. När miljöaspekter behandlas avser Hertz, utöver First Rent A Car AB, de franchisetagare som omfattas av företagets miljöledningssystem. 02 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

3 Innehåll Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning Omfattning och avgränsning Läsanvisningar Vd-ord Hållbarhetsåret Hållbarhetsåret Viktiga händelser Om Hertz verksamhet, produkter och tjänster Om Hertz Koncernen Hertz Sverige Produkter, tjänster och koncept Medlemskap i organisationer och initiativ som stöds av Hertz Risker och möjligheter Hållbarhetsstrategi och styrning Bolagsstyrning för First Rent A Car AB Regelverk för bolagsstyrning Övervakning Styrelse och ledning Medarbetarnas möjlighet att påverka styrelse och ledning Belöningssystem Styrning och organisation av Hertz hållbarhetsarbete Vision, mission och värderingar Riktlinjer och policyer Organisation av hållbarhetsarbetet Hertz intressenter Intressentdialog Exempel på Hertz dialoger med intressenter under Väsentlighetsanalys Ekonomiskt ansvar Styrning och organisation av Hertz ekonomi Miljö- och sociala faktorers påverkan på Hertz ekonomiska resultat Genererat och distribuerat ekonomiskt värde Investeringar Möjlig påverkan på Hertz ekonomi till följd av klimatförändringen Miljöansvar Styrning och organisation av Hertz miljöarbete Miljöorganisation Miljöaspekter, miljöpolicy och miljömål Försiktighetsprincipen Utbildning Miljöledningssystemets omfattning Hertz utmaningar inom miljöområdet Hertz betydande miljöaspekter Indirekt positiv påverkan på samhället Internt miljöarbete Utsläppen från transporter, uppvärmning och elanvändning minskar Interna transporter Tjänsteresor Medarbetarnas resor till och från arbetet Uppvärmning och elanvändning Avfallshantering Vattenförbrukning och utsläpp till vatten Kemikaliehantering Inköp av varor och tjänster Miljöpåverkan från produkter och tjänster Miljömål år 2012, 2015 och Miljöprestanda och påverkan från Hertz fordon Bilpoolen Sunfleet att dela bil är smartare Dubbdäck Lansering av gröna anbud Övrigt miljöarbete Hertz Green Location och Hertz Next Generation Location Klimatkompensering Socialt ansvar Ansvar för produkter och tjänster Styrning och organisation av Hertz produkter och tjänster Säker fordonsflotta Tjänster för personer med rörelsehinder Service och underhåll av Hertz fordon Hantering av känslig information om kunden Produktmärkning och information Kundnöjdhet Marknads- och kundundersökningar Kundtjänsthantering Marknadskommunikation Medarbetare Styrning och organisation av Hertz medarbetarfrågor Anställda och anställningsvillkor Utbildning och utveckling Mångfald och jämställdhet Lönefördelning mellan män/kvinnor Arbetsmiljö Arbetsskador Sjukfrånvaro Inflytande och medbestämmande Samhällsansvar Styrning och organisation av Hertz samhällsansvar Rättvis konkurrens Representation och gåvor Leverantörer och affärspartners Delaktighet i politiska processer Samhällsinvesteringar Sponsring och frivilliga bidrag Beräkningsmetoder och underlag Miljö Energianvändning och koldioxidutsläpp Antaganden Medarbetare Personalstyrka Skador och frånvaro GRI Application levelcheck GRI-KORSREFERENSTABELL Kontakter Figur-, tabell-, diagramoch faktaruteförteckning Hållbarhetsåret Tabell: Nyckeltal Om Hertz Tabell: Antal kontor och hyror Figur: Ägarskap Figur: Organisationsschema Faktaruta: Hertz produkter, tjänster och koncept Bolagsstyrning för First Rent A Car AB Figur: Bolagsstyrning Styrning och organisation av Hertz hållbarhetsarbete Faktaruta: Hertz kärnvärden Hertz intressenter Figur: Hertz nyckelintressenter Tabell: Väsentlighetsanalys Styrning och organisation av Hertz ekonomi Faktaruta: Ekonomiska mål och utfall Genererat och distribuerat ekonomiskt värde Tabell: Hertz utgifter 2010 fördelade på intressentgrupp Diagram: Hertz utgifter 2010 fördelade på intressentgrupp Hertz utmaningar inom miljöområdet Faktaruta: Priser och utmärkelser inom miljöområdet Internt miljöarbete Tabell: Utfall och mål för intern verksamhet Tabell: Utsläpp av fossil koldioxid från interna transporter Diagram: Fördelning interna utsläpp av fossil koldioxid Diagram: Interna utsläpp av fossil koldioxid jämfört med utsläpp från hyrbilsflottan Tabell: Energianvändning och koldioxidutsläpp Tabell: Utsläpp av fossil koldioxid totalt Tabell: Vattenförbrukning och recirkulation av tvättvatten (m 3 ) Miljöpåverkan från produkter och tjänster Diagram: Utsläpp koldioxid från hyrbilsflottan, g/km Diagram: Antal körda kilometer jämfört med utsläpp av fossil koldioxid Diagram: Andel körda km per bränsleslag Diagram: Utsläpp av koldioxid från hyrbilsflottan Diagram: Energianvändning bränsleförbrukning i liter per bränsle och 10 km Diagram: Utfall och mål för hyrbilsflottan ?? Diagram: Körda bilpoolskilometer Faktaruta: Etanoldebatten Ansvar för produkter och tjänster Faktaruta: Medlemskap i organisationer samt initiativ som stöds av Hertz Diagram: Kundnöjdhet Medarbetare Tabell: Personalstyrka Tabell: Personalomsättning Diagram: Medelantal anställda Tabell: Utbildningstimmar per personalkategori Diagram: Åldersstruktur Diagram: Könsfördelning Tabell: Olyckor och frånvaro Samhällsansvar Faktaruta: Exempel på verksamheter som Hertz stödjer genom sponsring eller bidrag Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

4 Vd-ord Hertz visar vägen! Tänk vad en mening kan väcka känslor. Att vara vägvisare, den som går före, har alltid varit Hertz signum. Finns det något bättre än att bli visad vägen till ett smultronställe eller till ett spännande möte med andra människor? Hertz visar en mer hållbar väg. Vi kan inte ignorera klimathotet som står för dörren. Som företag är det inte ett nödvändigt ont att agera, utan en nödvändighet för att överleva samhällets krav. Men det är givetvis också en stor affärsmöjlighet. Vår satsning på bilpooler visar med all önskvärdhet att vi satsar rätt vi är den som visar vägen. Hänsyn till miljö och hållbarhet är inte längre bara en moralisk plikt. Det är också ett sätt att öka lönsamheten. En genomtänkt hållbarhetsstrategi ger stora kostnadsbesparingar, sporrar produkt-utvecklingen och stärker konkurrenskraften. Men framför allt bidrar den till en bättre miljö både internt och externt. Hertz är, och ska uppfattas som, ett företag som tar ansvar. Som vägvisare måste man göra vägval, att välja vilken typ av företag man vill vara och enas om vad som krävs för att nå dit. En av förra årets viktigaste händelser var Hertz Yellow Day. Under en dag i september träffades vi för att gemensamt lägga grunden till en ny vision, affärsidé och värdegrund. Alla medarbetare i hela nätverket fick möjlighet att vara med och påverka företagets framtida inriktning. Istället för att prata om bilar och biluthyrning pratade vi resor och kundupplevelser. Service finns kvar som ett av våra viktigaste kärnvärden, men nu fokuserar vi dessutom på mjuka värden som trygghet, glädje och respekt. Just respekt är ett ord som jag tycker sammanfattar arbetet med hållbarhet väldigt bra. I allt vi gör ska vi visa respekt för miljön, för samhället, för medarbetarna men också för de ekonomiska aspekterna av att driva företag. Vi har krav från kunder, ägare, myndigheter, leverantörer, fackliga organisationer, frivilligorganisationer och återförsäljare att leva upp till. Att vara en attraktiv arbetsgivare och utveckla kunskap är en nyckel till framgång. Den generation som växer upp idag ställer höga krav på vilken arbetsgivare de väljer. Det är inte bara lönen som styr, företaget och varumärket måste också stå för något som de personligen kan relatera till. En god arbetsmiljö är en förutsättning för framgång, med hög kvalitet och service i fokus. Att behålla kunderna genom att överträffa deras förväntningar är en av Hertz affärsstrategier. Hertz är, och kommer att fortsätta vara, en aktiv part i transportsystemet med fokus på effektivitet, flexibilitet och tillgänglighet. Men framtidens Hertz kommer vara mer inriktat på att vara en del av ett hållbart resande, snarare än ett traditionellt biluthyrningsföretag. Min vision är klar, Hertz visar vägen! Henrik Axling, vd 04 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

5 Hållbarhetsåret var ett spännande år med bland annat askmolnet från vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott som satte verksamheten på prov. Hållbarhetsåret 2010 Under 2010 blev Hertz det första svenska hyrbilsföretaget att följa den helt nya standarden för socialt ansvarstagande, ISO Framför allt sattes fokus på arbetsmiljöfrågor och att skapa förståelse för hållbarhetsarbetet internt. Ekonomisk, miljömässig och social långsiktighet var en framgångsfaktor under 2010 och kommer vara en nyckel för företagets överlevnad i framtiden. Viktiga händelser under 2010 Omsättningen ökade med 12,4 procent jämfört med Hertz vann flera stora avtal i hård konkurrens. Hertz bilpool Sunfleet fortsatte att växa kraftigt. Pooler startades på många nya orter, även utanför storstadsregionerna. En tydligare organisation av hållbarhetsarbetet inrättades med en stabsfunktion innehållande miljö, kvalitet och hållbarhet. Hertz Yellow Day och efterföljande projektet Göra Hertz gulare satte fokus på medarbetarinflytande och arbetet med att uppdatera Hertz värdegrund, vision och verksamhetsidé. Företaget tog ett helhetsgrepp på arbetsmiljöarbetet med arbetsmiljöronder på samtliga arbetsställen. Initiativ togs för att se till att skyddsombud finns på alla arbetsställen. Hertz lanserade gröna hyresavtal, en möjlighet för kunden att teckna ett tilläggsavtal med bland annat klimatkompensering, utökad utsläppsstatistik och Eco Safe-utbildning. På Hertz initiativ ändrades linjesträckningen för Arlandas transferbussar till och från långtidsparkeringarna. Ändringen medförde att transferbussarna fick kortare körsträcka och att hyrbilscentrets egna bussar kunde tas bort. Detta resulterade i en minskning av koldioxidutsläppen med 341 ton per år. I samband med askmolnet påverkades Hertz verksamhet kraftigt på vissa håll. Flygplatskontoren fick en nedgång i trafikoch kundtillströmning, men detta kompenserades delvis genom större efterfrågan på centrala kontor. Sammantaget klarade sig företaget väl och många kunder var nöjda med servicen. Sunfleet utsågs till Årets Gröna Kapitalist av tidskriften Veckans Affärer och Hertz tilldelades pris som Årets bästa hyrbilsleverantör av Gröna Bilister. Samåkningstjänsten Roadmate lanserades den 24 maj. Roadmate nominerades till bästa miljöinitiativ av resebranschen. Efterfrågan från kunder avseende miljöbilar och tilläggstjänster för att minimera miljöpåverkan ökade. Hertz Sverige blev majoritetsägare i Hertz Norge och Hertz Danmark. Nio Hertz Self Service-kiosker öppnades, bland annat Sveriges första helt automatiserade station i stadsdelen Hyllie i Malmö. Kioskerna har ökat tillgängligheten i och med att de kan ha öppet dygnet runt, året om. Ett tiotal nya bemannade uthyrningskontor öppnades. Ett antal obemannade så kallade Pick up locations avvecklades. Implementering av Lean Production i Hertz arbetssätt fortskred med syfte att effektivisera de interna processerna. Hertz var återigen leverantör till Motormännens vägombud med syfte att kvalitetssäkra det svenska vägnätet och rastplatserna. Två nya sponsorskap inleddes Svenska Skidskytteförbundet och som katastrofpartner till Svenska Röda Korset. Nyckeltal Nettoomsättning (tkr) Resultat efter skatt (tkr) Medelantal anställda Andel kvinnor (%) Sjukfrånvaro per anställd (dagar) 11,1 12,9 13,5 Nöjd-Medarbetar-Index (ESI) 1 80% 82% i.u. Utsläpp av fossil koldioxid från hela hyrbilsflotttan (gram per kundkilometer) Nöjd-Kund-Index (NPS) 2 54,8 50,2 Antal kilo i koldioxid per hyra 3 6,23-5,75 4,87 1 ESI = Employee Satisfaction Index. Under 2010 gjordes ingen medarbetarundersökning på det sätt som gjordes 2008 och Hertz har beslutat sig för att byta leverantör för medarbetarundersökningar och göra dessa oftare och med ett lite annorlunda upplägg. Kvartalsvisa mätningar kommer att göras under 2011 för att snabbare få en indikation om åtgärder behövs. 2 NPS = Net Promoter Score. NPS började mätas i mars Internt utsläpp av koldioxid för att producera en hyra 05 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

6 Om Hertz verksamhet, produkter och tjänster Om Hertz Hertz i Sverige består av Hertz First Rent A Car AB (FRAC), som har egna biluthyrningskontor, samt ett nätverk av franchisetagare som främst utgörs av Volvoåterförsäljare, och agenter. Agenterna är fristående företag som säljer Hertz produkter på provisionsbasis. I FRAC ingår även Hertz bilpoolsverksamhet Sunfleet. Hertz i Sverige är i sin tur franchisetagare till Hertz International Ltd. Internationellt finns Hertz i ett 150-tal länder med cirka uthyrningskontor. Hertz Biluthyrning har funnits i Sverige sedan 1960 och har idag en rikstäckande verksamhet med cirka 185 uthyrningskontor på 125 orter, från Ystad i söder till Lannavaara i norr. Biluthyrning i Hertz egen regi bedrivs på ett fyrtiotal uthyrningskontor. År 2010 hade FRAC cirka 220 heltidsanställda. I hela nätverket arbetar ungefär 500 personer, men nätverket växer och de senaste åren har det i snitt öppnat ett nytt uthyrningskontor i månaden. Under 2010 öppnande Hertz ett tiotal enheter, merparten via franchisetagare, i bland annat Haninge utanför Stockholm och på Södermalm och Kungsholmen i Stockholms innerstad. FRAC öppnade två helt nya kontor i Stockholm, på Sveavägen och på Ringvägen. Ett flertal så kallade Pick up locations avvecklades. Även Hertz bilpoolsverksamhet Sunfleet har växt årligen sedan starten Nya bilpooler startas kontinuerligt och Sunfleet finns nu representerat över hela landet. Planering för att starta upp verksamheten i övriga Skandinavien fortskrider. För ekonomiska nyckeltal se Årsredovisningen på Hertz svenska huvudkontor ligger på Lilla Essingen i Stockholm. Här arbetade omkring 60 personer år Hertz servicecenter finns sedan 1993 i Arvidsjaur. På servicecentret arbetar cirka 30 personer med främst bokning och kundtjänstrelaterade frågor Antal biluthyrningskontor, FRAC Antal biluthyrningskontor, agenter Antal Hertz Self Service-kiosker Antal biluthyrningskontor, återförsäljare Antal bilhyror, FRAC (utom Sunfleet), återförsäljare och agenter Antal bilpooler (poolplatser) i Sunfleet Antal bilhyror, Sunfleet Organisationsschema Koncernen Hertz Sverige First Rent a Car AB ägs till största delen av Alfagus AB (55 procent) och Volvo Personvagnar Norden AB (45 procent). First Rent a Car ABkoncernen består förutom moderbolaget av de helägda dotterbolagen First Rent Invest AB samt First Rent Holding AB. Dotterbolagens verksamhet består av att förvalta strategiska aktieinnehav. Vid utgången av år 2010 bestod 50 procent av aktieinnehavet i First Rent Invest AB av Bra Bil Sverige AB, vars huvudsakliga verksamhet består av att äga och förvalta aktier i Volvoåterförsäljare. First Rent a Car AB äger, via dotterbolaget First Rent Holding AB, även dotterbolagen First Rent a Car Norway AS (100 procent), och First Rent a Car Denmark A/S (100 procent). First Rent a Car AB äger även andelar i Trio Bilservice AB (33 procent). First Rent A Car AB, Ägarstruktur Alfagus AB First Rent A Car AB (Hertz Sverige) First Rent Invest AB First Rent Holding AB Bra Bil Sverige AB First Rent A Car Norway AS (Hertz Norge) First Rent A Car Denmark A/S (Hertz Danmark) Produkter, tjänster och koncept Hertz hyrbilsflotta är den största i Sverige med cirka fordon, huvudsakligen Volvo- och Fordbilar. Förutom personbilar erbjuder Hertz även transportfordon, såsom skåpbilar, minibussar och släpvagnar. Hertz står också bakom varumärkena Sunfleet (bilpool), Hertz Freerider (en tjänst för gratis transferkörning av Hertz fordon) och Roadmate (samåkningstjänst) samt ett antal andra produkter, tjänster och koncept (läs mer på sidan 4). Hertz kunder är både privatresenärer och affärsresenärer från företag, statliga verk och myndigheter samt föreningslivet och försäkringsbolag. Medlemskap i organisationer och initiativ som stöds av Hertz Hertz är medlem i branschförbundet Biluthyrarna Sverige där företaget även har en styrelsepost. Inom branschförbundet diskuteras frågor VD Sverige Kvalitet Miljö Hållbarhet IT Volvo Personvagnar Norden AB Servicecenter Fleet 1) Personal Assistant Affärsutveckling Sunfleet 1) Avdelningen Fleet (inköp av fordon) omfattar försäkringärenden och däckförråd 06 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010 Ekonomi Försäljning Marknad Pricing Operativ drift Distrikt Stor-STHLM Stationer Distrikt Väst Stationer Distrikt Syd Stationer Distrikt Mellansverige Stationer Distrikt Norr Stationer

7 Om Hertz verksamhet, produkter och tjänster fortsättning Hertz produkter, tjänster och koncept Sunfleet Hertz bilpool Sunfleet startade år 1998 som ett utvecklingsprojekt under namnet mobility.nu och har sedan dess etablerats som den första bilpoolen i världen med enbart miljöbilar. Sunfleets bilflotta består endast av bilar som uppfyller Regeringens miljöbilsdefinition. Under 2010 ökade Sunfleet sitt medlemsantal till cirka anslutna användare av bilpoolen, jämfört med användare under Varje månad under 2010 genomfördes cirka resor. Verksamheten växer kontinuerligt och vid slutet av 2010 fanns Sunfleet representerat i 26 städer på 140 lokala bilpooler. En bilpool går i enkelhet ut på att flera personer delar på ett antal bilar. Att flera delar på bilarna innebär också att flera delar på bilkostnaderna för exempelvis inköp, skatt, försäkring och service. En bilpool kan ersätta ett företags behov av tjänstebilar samtidigt som privatpersoner ges möjlighet att utnyttja fordonen på kvällar och helger. Hertz erfarenheter visar att större företag kan reducera antalet bilar i bilparken med cirka 20 till 30 procent genom att ersätta personliga företagsbilar med en bilpool. Dessutom reduceras det totala antalet körda tjänstekilometer med upp till 30 procent. Roadmate Roadmate är en samåkningstjänst som lanserades i april Målet med Roadmate är att under de närmaste åren ge svenskarna ett bra verktyg för att samåka, både för miljöns och för den ekonomiska vinningens skull, men också för möjligheten att knyta nya sociala kontakter. Roadmate ska bli den självklara mötesplatsen för alla som vill samåka och ett verktyg för dem som genom samåkning vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Freerider Hertz Freerider är Hertz unika envägskoncept. När Hertz bilar hyrs envägssträckor behöver de köras tillbaka därifrån de kom. Istället för att Hertz fraktar tillbaka bilarna ges den som är intresserad möjlighet att köra bilen gratis mellan två städer. Hertz Self Service-kiosk Kioskerna är obemannade uthyrningsautomater. Under 2010 installerades operativa kiosker i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle. I nuläget är det möjligt att hämta hyrbilen via kiosker på Arlanda terminal 4, Göteborg Centralstation, Malmö/Sturup flygplats, Malmö, Lund, Malmö/Hyllie, Säve flygplats/göteborg, Bromma flygplats, Stockholm/Vasagatan, Stockholm/Sveavägen och Stockholm/ Ringvägen. Målsättningen för 2010 var att erbjuda service via kioskerna dygnet runt alla dagar i veckan. Detta mål uppnåddes på Malmö/Sturup och Ringvägen samt i Malmö och Lund. Under 2011 kommer fler kiosker att installeras och de befintliga kioskerna kommer att få utökade öppettider. Hertz Green Location och Hertz Next Generation Location Hertz Green Location vid Arlandas terminal 4 startades under slutet av 2008 och kom i full drift under Konceptet är unikt i Sverige och innebär att bara bilar som är klassade som miljöbilar enligt Regeringens definition hyrs ut. Efterfrågan på Hertz Green Location har inte fullt ut motsvarat förhoppningarna, därför har Hertz istället arbetat fram ett bredare koncept som kallas Next Generation Location (NGL). Konceptet innebär att Hertz tar ett helhetsgrepp och tittar på ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i ett sammanhang. Konceptet har inte lanserats externt utan handlar inledningsvis mer om de interna processerna. Bland annat har kontoren testat nya sätt att leverera fordon. Fleet Services Hertz Fleet Services innebär flexibla lösningar genom vilka privatpersoner, företag och organisationer kan hyra bil från en dag upp till ett helt år, utan att binda upp sig på långa avtal. Fleet Management är en tjänst för företag och organisationer som innefattar vagnparksoptimering, upphandling och inköp, rådgivning före upphandling samt administration av fordonsfrågor. som bland annat berör tillväxt, förebyggande åtgärder kring miljö, säkerhet, fackmässig service och trygghet för kunden. Ett av målen för medlemmarna i branschförbundet var att 60 procent av fordonen skulle vara miljöanpassade innan utgången av Vid utgången av 2010 var Hertz miljöbilsandel 70,5 procent. Hertz är medlem och innehar en styrelsepost i Rese & Turistnäringen i Sverige (RTS). RTS är en näringslivsorganisation som driver affärsoch utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor. RTS mål är att stimulera ett ökat entreprenörskap och företagande för att därigenom bygga den gemensamma marknaden åt rese- och turistnäringens intressenter. RTS driver även den regionala, nationella och internationella infrastrukturfrågan för att tillgängliggöra Sveriges regioner och turistattraktioner. Alla dessa aspekter är också viktiga för Hertz och den framtida tillväxten. Under 2009 skrev Hertz, som enda svenska hyrbilsföretag, under ett EU-initiativ via European Road Safety Charter för att stödja en halvering av antalet trafikdöda på Europas vägar ( Hertz och Sunfleet är aktiva deltagare i Klimatpakten och Klimatavtal Upplands Väsby. Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen. Syftet är att staden och näringslivet ska kraftsamla för att minska klimatpåverkan från dem som lever och verkar i staden. Klimatavtal Upplands Väsby är Klimatpaktens motsvarighet för företag verksamma i Upplands Väsby kommun. Vattenfall AB och Stockholms stad har inlett ett samarbete för att undersöka intresset för elbilar och laddhybrider bland företag och offentliga organisationer i Sverige. Målet är att underlätta övergången till eldrivna fordon i Sverige. Hertz ställer sig bakom detta initiativ. Genom att öka intresset och kanalisera en tidig efterfrågan ska marknadsintroduktionen av elbilar snabbas på. Satsningen omfattar både helt eldrivna fordon och laddhybrider. Därutöver är Hertz medlemmar i ett antal andra intresseföreningar, till exempel Skål en organisation som för samman alla delar av reseoch turismindustrin, ett antal marknadsföreningar runt om i Sverige och Näringslivets miljöchefer (NMC), en ideell branschöverskridande förening som verkar för att sprida kunskap, kontakter och erfarenheter inom miljöområdet. Syftet med dessa medlemskap är att ta del av nyheter och information samt att föra Hertz talan inom respektive område. Risker och möjligheter En förändrad syn på resande och bilars miljöpåverkan innebär både nya affärsmöjligheter och utmaningar för Hertz. Gröna Bilisters granskning av hyrbilsföretagen i Sverige från juni 2008 visar att hyrbilen är ett viktigt komplement till andra transportslag. God tillgång till hyrbil kan minska trafikens totala miljöoch klimatbelastning genom att det blir lättare att till exempel ta tåget större delen av sträckan och hyrbil sista biten. Hyrbilen möjliggör också att dimensionera det egna bilköpet efter normalbehovet, medan 07 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

8 Om Hertz verksamhet, produkter och tjänster fortsättning det maximala utrymmesbehovet för till exempel sportlovssemestern täcks av att man då hyr bil. Detta skulle medföra att användningen av stora bränsletörstiga bilar endast används då de verkligen behövs. Vidare väljer allt fler, framför allt i de större städerna, att avstå från egen bil och istället vara med i en bilpool och/eller hyra bil när det behövs. Enligt Gröna Bilisters beräkningar har en genomsnittlig hyrbil en beläggningsgrad på cirka 60 procent och körs cirka mil per år, drygt tre gånger så långt som en genomsnittlig privatbil. Därmed är varje hyrbil som blir en miljöbil drygt tre gånger så viktig ur miljöoch klimatsynpunkt som motsvarande privatbil. Hyrbilar är också viktiga för att många kunder utnyttjar hyrbilsfirman för att prova bilar/ teknik som de normalt inte använder. Under nittiotalet insåg många hur bra de klarar sig med en mindre bil, tack vare att de hyrde en liten bil för helgutflykten. På samma sätt kan hyrbilsfirmorna introducera miljöbilar för konsumenter som tvekar att ta steget. Möjligheterna för Hertz att bedriva biluthyrning på ett effektivt sätt begränsas när viktiga förutsättningar som tankningsmöjligheter och tvättanläggningar försvinner och antalet parkeringsplatser tillgängliga för hyrbilsföretagen sjunker. Detta är ett problem framför allt i storstadsområdena. Enligt den undersökning som Hertz genomförde genom Sifo i januari 2009 är det dessutom i storstäder som behovet och intresset för hyrbilar är särskilt stort. Hertz möjligheter att minska utsläppen av fossil koldioxid från fordonsflottan är till stor del beroende av att fordonsproducenterna utvecklar fordon med lägre utsläpp. För att möjliggöra mer långsiktiga satsningar från bilproducenterna behövs en långsiktig strategi och ett tydligt regelverk från myndigheterna. Ägarens krav påverkar i viss mån möjligheten att fritt styra över vagnparken då tillgången på specifika fordon inte alltid motsvarar Hertz behov. En risk för Hertz är att regler som gäller för miljöfordon utformas till att bara omfatta privatbilismen. Bidrag till miljöfordon har hittills varit direkt riktade mot privatbilism. Om den nya supermiljöbilspremien enbart omfattar privatpersoner kommer dessa fordon senare och i mindre omfattning in i vår vagnpark. Skatter och avgifter som påförs bilar kan vara ett hinder i utvecklingen för hyrbilbranschen, men också en fördel beroende på hur avgifterna formuleras. En tydligare styrning från egenägd bil till ett mer effektivt individuellt resande skulle ge en positiv inverkan. En ökad kostnad för ägande av bil skulle till exempel medföra en möjlighet för Hertz, eftersom detta troligen skulle leda till att fler valde att hyra istället för att äga bil. Ett samhälle där alla äger en egen bil är inte hållbart i längden. Hertz erbjuder ett alternativ till egen bil med bibehållen flexibilitet och individualitet. Enligt Gröna Bilisters beräkningar har en genomsnittlig hyrbil en beläggningsgrad på cirka 60 % och körs cirka mil per år. En stor del av Hertz omsättning är direkt relaterad till att företaget har ett omfattande och trovärdigt miljöarbete. Mellan 20 och 25 procent av omsättningen riskerar att försvinna om företaget tappar fokus och hamnar efter konkurrenterna. Hertz huvudmål avseende miljöpåverkan rör flottans minskade utsläpp av fossil koldioxid. En attraktiv arbetsgivare har större möjligheter att få den bästa kompetensen. En god arbetsmiljö skapar bättre förutsättningar för att rekrytera och behålla engagerade och kompetenta medarbetare. Hertz har en övertygelse om att en personalstyrka som speglar befolkningen är optimal eftersom den också speglar våra kunder. Företaget arbetar långsiktigt med mångfald bland både kunder och medarbetare för att inte tappa marknadsandelar. Hertz tror att fortsätt investering i och utveckling av nya och befintliga tjänster är en förutsättning för att vara marknadsledande i branschen. Utökad tillgänglighet både när det gäller öppettider och antal uthyrningskontor är en del av detta. Historiskt och inom den närmaste framtiden är det de ekonomiska och miljömässiga kraven från Hertz kunder som har drivit och driver utvecklingen av företagets hållbarhetsarbete framåt. I en nära framtid kommer troligen även sociala aspekter att finnas med som skallkrav vid upphandlingar. Även i Hertz interna företagskultur blir de sociala målen allt viktigare. Hållbarhetsarbetet är ett sätt för Hertz att behålla en ledande marknadsposition och attrahera medarbetare, kunder och andra intressenter. 08 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

9 1 Hållbarhetsstrategi & styrning Hertz har ett flertal hållbarhetsrelaterade policys som styr verksamheten, exempelvis miljö-, arbetsmiljö-, utbildnings-, jämställdhets- och diskrimineringspolicy. Miljöarbetet styrs via miljöledningssystemet som är certifierat enligt ISO Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

10 Hållbarhetsstrategi och styrning Bolagsstyrning för First Rent a Car AB Regelverk för bolagsstyrning I Sverige finns ett omfattande regelverk för bolagsstyrning som utformats för att säkerställa olika intressen utifrån. Detta omfattar aktieägarnas och investerares intressen men också ett allmänt intresse från samhällets sida att verksamheten utförs på ett effektivt, ansvarsfullt och kontrollerat sätt med en hög grad av insyn i alla avseenden. Grunden för svensk bolagsstyrning utgörs av den svenska aktiebolagslagen. Dessutom finns både svensk redovisningslagstiftning och internationella redovisningsregler som säkerställer att den finansiella rapporteringen uppfyller kraven. Hertz har ett antal interna styrdokument för bolagsstyrning. Dessa innefattar bland annat arbetsordning för styrelsen med tydliga instruktioner för ordföranden och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och vd, finanspolicy, IT-policy, hantering/instruktioner av franchiseverksamheten, attestregler och Hertz Standards of Business Conduct. Syftet med Hertz Standards of Business Conduct är att förklara de allmänna normerna för etiska och lagliga beteenden som gäller för verksamheten. Dessutom syftar de till att upprätta ett program för att hjälpa Hertz medarbetare att tillämpa dessa normer samt att införa förfaranden för rapportering och utredning av brott och verkställighet av normerna. Övervakning Hertz efterlevnad av de externa och interna regler som finns följs upp av bolagets externa revisorer och genom omfattande interna revisioner från Hertz Corporation i USA. Det finns också en separat internrevision vid Hertz som arbetar för att kontinuerligt utvärdera och förbättra effektiviteten i Hertz styrprocesser, riskhantering och internkontroll. Styrelse och ledning Den årliga bolagsstämman är högsta beslutande organ. En viktig uppgift för bolagsstämman är att utse bolagets styrelse. Årsstämman fastställer även riktlinjer för ersättning till vd och ledande befattningshavare. Företagets revisorer kontrollerar att dessa riktlinjer följs. Stämman fattar beslut i alla frågor som tas upp. Vissa frågor behandlas av särskilda utskott före beslut. Styrelsen har det övergripande ansvaret för organisation och förvaltning av bolaget medan vd, som utses av styrelsen, ansvarar för löpande ledning av bolaget. Styrelsen består av sju ledamöter, där vissa är representanter från aktieägarna och övriga är invalda ledamöter. Ingen av dessa ingår i företagsledningen. Minst tre representanter från företagsledningen deltar vid styrelsemötena, vd och vice vd är alltid med. Därutöver deltar ytterligare en till fem personer beroende på fråga. Styrelsen har ingen beslutsrätt kring policys eller liknande, däremot för investeringsbeslut över kronor, finansieringsbeslut samt alla inköp av fast egendom, aktier och andra värdepapper. Två styrelseledamöter är arvoderade, övriga är anställda tjänstemän hos de två ägarna: Volvo Personvagnar och Alfagus AB. En styrelseledamot får enligt Aktiebolagslagen inte handlägga eller delta i beslut i en fråga i vilken han eller hon är jävig. Enligt styrelsens arbetsordning har styrelseledamöterna en skyldighet att upplysa ordföranden om de har ett sådant intresse i ett ärende att de är jäviga. Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete inkluderande enskilda ledamöters insatser. Detta sker årligen enligt en etablerad process. Under 2010 har utvärderingen skett genom intervjuer och diskussioner mellan styrelsens ordförande och enskilda styrelseledamöter samt återkoppling och diskussion i hela styrelsen. Utvärderingen fokuserar bland annat på tillgång och behov av specifik kompetens samt arbetsformer. Tillsättning av nya styrelseledamöter sker via traditionellt anställningsförfarande. Vid tillsättning av ny vd utses en valberedning som tar fram kandidater för tjänsten. Verkställande ledning består av tio personer och sammanträder på månadsbasis. Utöver verkställande ledning finns också en arbetsledning bestående av ytterligare tio personer. Bolagsstyrning FRAC Valberedning nominering Kommité för ersättningar Stab (Miljö, Kvalitet, Hållbarhet) CR-grupp Ägare: VPS 45 % Alfagus 55 % Bolagsstämma Styrelse VD Ledningsgrupp (avd. chefer) Medarbetare Extern revision Intern revision (Hertz Corporation) Medarbetarnas möjlighet att påverka styrelse och ledning Medarbetarna har möjlighet att påverka verksamheten genom att lämna förbättringsförslag till processförbättringsgruppen. Om ärendena bedöms bidra till långsiktiga förbättringar bereds de i arbetsgrupper med representanter från relevanta delar av företaget. Ärendena går sedan till ledningen för beslut. Ärenden av större ekonomisk betydelse förs i sin tur upp till styrelsen. Även informella kontakter mellan ledning/styrelse och medarbetare förekommer. Belöningssystem Styrelsen har ingen resultatbaserad ersättning. Ledningen har bonusprogram bestående av en rörlig lönedel som uppgår som mest till fem månadslöner per år. Säljare, stationschefer, regionchefer samt vissa nyckelpersoner erhåller en resultatbaserad ersättning om uppsatta mål nåtts. De rörliga lönedelarna baseras inte på sociala eller miljömässiga resultat. 10 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

11 Hållbarhetsstyrning Övre raden från vänster: Per-Axel Lindbäck, Tina Ringius, Michel Valousek. Nedre raden från vänster: Anders Tärnell, Lotta Lindström, Ann Lundqvist, Nicklas Steorn. Sittande: Erik Fontander. Christina Söderlund och Jesper Sundblad Styrning och organisation av HERTZ hållbarhetsarbete Vision, mission och värderingar Hertz kärnvärden består av ett antal grundläggande och sammanfattande riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Hertz kärnvärden 1. Behandla kunden ärligt och etiskt 2. Behandla medarbetare med den värdighet och respekt som vi förväntar oss att de ska bemöta kunden 3. Ge den allra högsta kundservicen och kvalitet på fordonen 4. Differentiera oss själva genom innovation 5. Använda vinster och marknadsandelar som ett mått på vår effektivitet och hur vi når våra mål Under 2009 påbörjades ett internt arbete avseende en ny vision, affärsidé och värdegrund för Hertz i Sverige och hur företaget internt ska bära fram dessa. Arbetet har intensifierats under 2010 och ska vara klart för implementering under Riktlinjer och policyer Hertz Standards of Business Conduct beskriver de allmänna normerna för etiska och lagliga beteenden som gäller för Hertz i alla länder. Standarden innehåller exempelvis riktlinjer för Hertz medarbetare kring relationer med kunder, leverantörer, konkurrenter och samhälle, inklusive regler för representation, mottagande av gåvor och sekretessregler. Avvikelser från Hertz Standards of Business Conduct ska rapporteras till närmaste chef och Hertz moderbolag Hertz Corporation genomför regelbundet revisioner för att säkerställa att standarden följs. Hertz följer Skatteverkets praxis för dessa områden. Hertz Sverige har också ett antal egna hållbarhetsrelaterade policys som styr verksamheten till exempel miljö-, arbetsmiljö-, utbildnings-, jämställdhets- och diskrimineringspolicy. Dessa policys ligger till grund för mål och handlingsplaner. Miljöarbetet styrs via miljöledningssystemet som är certifierat enligt ISO Sedan 2010 följer Hertz i Sverige den icke certifierbara standarden för socialt ansvarstagande, ISO Målsättningen är att integrera ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter i ett gemensamt verksamhetsledningssystem under Hållbarhetsredovisningen är en del i arbetet med att beskriva och kommunicera Hertz hållbarhetsarbete. Organisation av hållbarhetsarbetet Under 2010 bildades en stab för hållbarhetsarbetet bestående av hållbarhets-, miljö- och kvalitetssamordnare. Staben rapporterar direkt till vd och har till uppgift att bistå ledningen med underlag, analyser och förslag på åtgärder samt att ansvara för koordinering av företagets hållbarhetsplan. Som stöd i arbetet har staben en CR-grupp (Corporate Responsibility) vars arbete leds av hållbarhetssamordnaren. Gruppen består av representanter från olika delar av företaget. I dagsläget från marknad, miljö, försäljning, IT och HR, men flera medlemmar har tidigare haft andra positioner inom företaget bland annat inom ekonomi och den operativa verksamheten. Minst två gånger om året görs i ledningsgruppen en övergripande planering och uppföljning av miljöarbetet. Hertz miljösamordnare bereder frågor för beslut i detta forum och ansvarar för att driva det övergripande miljöarbetet. Utöver miljösamordnaren finns även lokala miljöansvariga på varje avdelning/uthyrningskontor som ansvarar för det löpande miljöarbetet. Miljöarbetet följs upp av interna miljörevisorer samt av en extern miljörevisor två gånger per år. I Sverige arbetar Hertz med att ta fram en lokalt anpassad uppförandekod efter de förutsättningar som finns här. Förslag kommer att presenteras till ledningsgruppen under tredje kvartalet 2011, för att kunna implementeras under slutet av 2011 och början av Målsättningen är att alla inom Hertz nätverk ska utbildas i uppförandekoden. 11 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

12 Hållbarhetsstyrning fortsättning Ledningen informeras regelbundet om det fortlöpande hållbarhetsarbetet och fattar de övergripande besluten kring hållbarhetsarbetets inriktning. Större förändringar av arbetet ska även godkännas av styrelsen. Styrelsen ska också informeras om avvikelser inrapporterats angående efterlevnaden av policyer och Hertz Standards of Business Conduct. I övrigt gör styrelsen ingen regelrätt uppföljning av arbetet kring miljö och sociala frågor. Ekonomiska resultat utvärderas varje månad av ledning och styrelse. Hertz intressenter Under 2009 genomförde Hertz en strukturerad intressentanalys för att identifiera företagets viktigaste intressenter. Analysen gjordes genom att kartlägga vilken påverkan Hertz verksamhet kan ha på olika grupper eller hur dessa grupper kan påverka Hertz. Utgångspunkten för kartläggningen var aspekterna i standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000, som är uppdelade i sju kärnområden: Organisationsstyrning, Mänskliga rättigheter, Arbetsvillkor, Miljö, Rättvis verksamhetsutövning, Konsumentfrågor och Lokal samhällsutveckling. Hertz nyckelintressenter Ledning Ägare ägare, återförsäljare och medarbetare. Funderingar och åsikter från intressenterna har bland annat berört klimatförändringen, alternativa bränslen, trafiksäkerhet, energieffektivitet och jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. Under 2010 involverades och engagerades alla medarbetare i arbetet med att ta fram en ny vision, verksamhetsidé och värdegrund för Hertz under en workshop kallad Hertz Yellow Day. Inför workshopen gjordes en intressentdialog i form av en omvärldsanalys. Nedan visas exempel på former för dialog med olika intressentgrupper som förekommit under Hur ofta olika former av dialoger genomförs anges då detta är möjligt. Exempel på Hertz dialoger med intressenter under 2010 Samhällsaktörer: Deltagande i flera klimatinitiativ, såsom Klimatpakten i Stockholm. Deltagande i flera initiativ kring elbilar och möjligheterna kring dessa i framtiden. Dialog med Näringsdepartementet kring frågor som berör möjligheter att bedriva biluthyrning. Dialog med olika branschförbund med syfte att skapa förståelse för vår produkt och dess framtida möjligheter. Rekryteringsarbete på skolor för att uppmuntra ny kompetens att söka sig till företaget. Omvärldsanalys inför Hertz Yellow Day. Kunder Myndigheter Frivilligorganisationer Återförsäljare Agenter Fackliga organisationer Kunder: Övergripande varumärkesundersökning varje kvartal. Dessutom görs varje år en undersökning bland vissa kunder/partners för att mäta hyrbilspreferens och varumäkeskännedom. Daglig mätning av kundnöjdhetsindex. Kundevenemang enligtmarknadsföringsplan för sponsorskap, partnerskap och andra aktiviteter. Kundenkäter, bland annat om dubbdäck. Medarbetare Leverantörer Intressentdialog Att arbeta med bilar är ett stort ansvar, både säkerhetsmässigt och miljömässigt. Genom att lyssna på intressenterna kan Hertz enklare upptäcka utmaningar, möjligheter och svagheter i förhållande till bolagets vision. Information från intressenterna gör att Hertz bättre förstår vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka prioriteringar som måste göras. En löpande dialog med olika intressenter är en del av Hertz dagliga verksamhet. Varje dag äger möten rum mellan Hertz medarbetare och människor med intresse för bolagets aktiviteter och verksamhet, exempelvis i kundtjänstsamtal och möten med kunder, affärspartners, Medarbetare: Kvartalsvisa avstämningar med miljöansvariga och stationschefer per region, där frågor som berör vårt hållbarhetsarbete togs upp. Regionmöten med egna anställda, agenter och franchisetagare. Två möten per region och år. Regelbundna individuella utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare, minst en gång per år, ibland oftare. Årligt möte där alla medarbetare bjuds in för att ta del av och diskutera företagets affärsplaner, kärnvärden, värderingar och liknande års möte, kallat Hertz Yellow Day, anordnades som ett led i arbetet med att ta fram en ny vision, verksamhetside och värdegrund. Ekonomiintressenter: Övergripande varumärkesundersökning. Daglig mätning av kundnöjdhetsindex. Publicering av årsredovisning. Regelbunden dialog med ägare. Regelbunden dialog med kreditgivare. 12 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

13 Hållbarhetsstyrning fortsättning Väsentlighetsanalys Under hösten 2009 genomfördes en undersökning för att ta reda på vilka hållbarhetsområden Hertz intressenter anser vara väsentliga områden för Hertz att arbeta med och redovisa. Undersökningen genomfördes dels i form av enkäter till medarbetare, privat-, och företagsresenärer, dels i form av ett möte med inbjudna representanter från övriga viktiga intressentgrupper samt intervjuer med personer som inte kunde närvara vid mötet. Områden som Hertz, utifrån aspekterna i ISO 26000, identifierat som relevanta för företaget togs upp vid undersökningen. Nedan visas de områden som Hertz bedömt som relevanta för verksamheten och vilka av dessa områden som majoriteten i respektive intressentgrupp ansåg vara mycket viktiga för Hertz. Det område som flest intressenter ansåg vara mycket viktigt var miljö/klimat. Detta område ansågs mycket viktigt av majoriteten av samtliga tillfrågade intressenter utom privatresenärerna. Övriga områden som majoriteten av de tillfrågade intressentgrupperna ansåg mycket viktiga var produkt/ datasäkerhet och öppen kommunikation/transparens. Alla dessa områden anser även Hertz vara väsentliga. Hertz arbete inom områdena miljö/klimat och produkt-/datasäkerhet beskrivs via indikatorer i denna redovisning. De resultatindikatorer som redovisas för dessa områden finns angivna i tabellen nedan. Inom området kommunikation/transparens har Hertz gjort flera insatser för att bli bättre. Exempel på insatser är publicering av en årlig hållbarhetsredovisning, utökad hållbarhetsinformation på företagets hemsida och information om Hertz hållbarhetsarbete på biluthyrningskontoren. Resultat väsentlighetsanalys Figuren visar även kopplingen mellan olika hållbarhetsområden och de resultatindikatorer som presenteras i redovisningen. Hållbarhetsområde Medarbetare Privatkunder Företagskunder 1 Miljö/Klimat EN3-4, EN6-7, EN16-18, EN26, EN28, EN29, EC2 Myndigheter 2 Diskriminering/Mångfald/Jämställdhet HR4, LA13-14 NGO:s Ägare Fack Resultatindikatorer 3 Anställningsvillkor såsom lön, arbetstider, ledighet LA4, LA14, 4 Anställningsvillkor såsom sociala skyddsnät vid till exempel sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, pension 5 Medbestämmande LA3, LA5, EC3 6 Utbildning och utveckling för medarbetare LA Ledarskap/relation till medarbetare LA4-5 8 Medarbetares säkerhet, fysiska och psykiska hälsa LA6-7 9 Respekt för mänskliga rättigheter i den egna verksamheten HR2, HR4 och i leverantörskedjan 10 Klagomåls- och reklamationshantering avseende tjänster HR4, PR4-5, PR7, PR9 och produkter från Hertz 11 God affärsetik inklusive regler mot mutor och korruption SO7-8, PR3-4, PR6-7, PR9 12 Produkt- och datasäkerhet PR1, PR Samhällsengagemang såsom sponsring och samarbete med organisationer 14* Öppen kommunikation/transparens EC8, SO5-6 15* Certifiering miljö, kvalitet, hälsa, säkerhet 16* Aktiv intressentdialog * Område ej med i enkät, diskuterades vid möte och intervjuer 13 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

14 2 Ekonomiskt ansvar Under 2010 nådde FRAC ett positivt resultat och en omsättning som var över målsättningen för året. 14 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

15 Ekonomiskt ansvar Lean Production har bland annat inneburit införande av dagliga tavelmöten. STYRNING OCH ORGANISATION AV HERTZ EKONOMI Hertz övergripande mål är att vara marknadsledande, ha full representation och att vara den bästa leverantören av hyrbilar. För varje år görs en affärsplan med mål som löper från januari till december. Planen revideras löpande månadsvis efter varje månadsbokslut. Månadsrapporter från samtliga avdelningar fungerar som underlag för revidering av affärsplanen. Under 2010 fortsatte implementeringen av Lean Production i Hertz arbetssätt med syfte att sätta fokus på värdeskapande aktiviteter, effektivisera processerna och skapa enhetliga arbetssätt inom företaget. Kundtjänst, samtliga uthyrningskontor och avdelningar på huvudkontoret innefattas i arbetet. Miljö- och sociala faktorers påverkan på Hertz ekonomiska resultat En stor del av Hertz omsättning är direkt relaterad till att företaget har ett omfattande och trovärdigt miljöarbete. Mellan 20 och 25 procent av omsättningen riskerar att försvinna om vi tappar fokus och hamnar efter våra konkurrenter. Andelen ökar årligen. På senare tid har även sociala aspekter blivit viktigare vid upphandling. Genom fokus på sociala aspekter, såsom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, finns stora vinster att hämta genom till exempel minskad sjukfrånvaro, ökad lojalitet och mindre stress. Hertz tror att fokus på dessa aspekter kommer att ge nya affärsmöjligheter och affärsområden. GENERERAT OCH DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE Av det ekonomiska värde som Hertz genererade under 2010 om kronor fördelades kronor på olika intressenter och kronor har återinvesterats i företaget. Nyckeltal (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster* ** Resultat före skatt Årets resultat * bokslutsdispositioner övriga och skatt ** Hertz har återfört överavskrivningar från tidigare år och därför påverkas resultat före skatt positivt. Tidigare år har överavskrivningar gjorts för att minska årets resultat och därmed skatten. Hertz utgifter 2010 fördelade på intressentgrupp tkr Leverantörer Inköp av varor och tjänster Anställda Löner och sociala kostnader Långivare Räntor 3190 Staten Skatt 3425 Ägare Utdelning 400 Hertz utgifter 2010 fördelade på intressentgrupp Mål 2010: Omsättning och resultat Ekonomiska mål för 2010 var en ökning av omsättningen med 9,6 procent och ett resultat om kronor före finansiella poster. Omsättningen för 2010 ökade med 12,4 % vilket var över målsättningen. Resultatet för 2010 var kronor före finansiella poster. Resultatmålet för 2010 uppnåddes därmed inte. Omsättningen för 2010 ökade med 12,4 procent vilket var över målsättningen. Resultatet för 2010 var kronor före finansiella poster. Resultatmålet för 2010 uppnåddes därmed inte. Leverantörer 76 % Anställda 22 % Staten 0,70 % Långivare 0,66 % Ägare 0,08 % För ytterligare information om Hertz (First Rent a Car AB) generering och distribution av ekonomiska värden hänvisas till företagets årsredovisning. * Innefattar nettoomsättning, övriga rörelseintäkter, ränteintäkter samt resultat från andelar i koncernföretag. 15 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

16 Ekonomiskt ansvar fortsättning En fjärdedel av Hertz omsättning går att härleda till företagets miljöarbete. Investeringar Under 2010 har investeringar gjorts i form av revidering av IT-systemen och fortsatt införande av obemannade biluthyrningsautomater, Hertz Self Service-kiosker, som började installeras under Införande av automater minskar personalbehovet och ger ökad tillgänglighet för kunden, både geografiskt och tidsmässigt. Hertz har också investerat i utveckling av IT-plattformen Polestar, hållbarhetsarbetet och i upphandling för säker kortbetalning. Dessutom investerades i tid och pengar för att införa Lean Production i nätverket. Möjlig påverkan av Hertz ekonomi till följd av klimatförändringen Till följd av klimatförändringen har många av Hertz kunder från företag, organisationer och myndigheter stort fokus på miljöarbetet och har börjat ställa krav på till exempel miljöbilar i sina upphandlingar För att minska koldioxidutsläpp från bilåkande är det troligt att det i framtiden kommer att komma hårdare regleringar kopplade till bilägande och högre beskattning på bränsle som gör det dyrare att äga och köra bil. Detta skulle innebära att fler resenärer väljer att hyra bil eller ansluta sig till en bilpool, vilket är positivt för Hertz. Samtidigt kan detta motverkas om stöd och regleringar ensidigt gynnar privatbilismen. Brist på stringens och långsiktighet i regleringar och lagar gällande miljöfordon och bränslen innebär stora finansiella risker för Hertz och stor osäkerhet i vilka fordon företaget ska investera i. Hertz miljömål har sedan införandet av miljöledningssystemet varit fokuserade på att reducera utsläpp av fossila växthusgaser. Den miljöbilssatsning som dessa mål inneburit har varit en resa med både risker och möjligheter. härleda till miljöarbetet uppgår idag till över 25 procent. När det däremot gäller den enskilde resenären så finns det ofta andra önskemål när det gäller fordon än just miljöbilar. Här blir det ofta diskussioner när hyrbilsavtalet internt är bristfälligt implementerat hos kunden. Det är en risk att efterfrågan på miljöfordon tryter, men en möjlighet att sälja fler om efterfrågan stiger utan att Hertz får kapacitetsbrist. Ny, mer miljövänlig teknik, såsom elfordon av olika slag, är fortfarande relativt outvecklad, icke standardiserad och dyr. Ett teknikskifte är på väg, men inte färdigt på många år ännu. Risken finns att elfordon i stor skala kommer att dröja många år. Ny teknik innebär även ett annat användarbeteende vilket är svårt att förutse. Att logistikmässigt lyckas med laddhybrider i hyrbilsverksamhet kommer att bli en utmaning. Ett annat problem är att det finns ny teknik att tillgå men ingen nationellt utbyggd infrastruktur för mer än ett alternativt bränsle. Det finns heller ingen nationell plan för till exempel produktion av biogas. I en nyligen presenterad forskningsrapport konstateras att ett förändrat klimat kan innebära ökat antal trafikolyckor. Ur ett socialt perspektiv innebär det större risker för både kunder och medarbetare. Ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv kan det innebära större kostnader i form av reparationer. Vädervariationerna kommer förmodligen inte att bli färre i framtiden, utan något som måste analyseras ur ett affärsperspektiv och ha bättre krisberedskap inför. Hertz ser här både risker, utmaningar och stora affärsmöjligheter. Hertz har inte gjort någon beloppsmässig kvantifiering av de ekonomiska effekterna för organisationen av klimatförändringen. När det gäller Hertz avtalskunder har de flesta upphandlare idag stora ambitioner när det gäller grön upphandling och den stora miljöbilsflottan kommer då väl till pass. På den här nivån har efterfrågan på företagets fordon varit hög och den andel av omsättningen som direkt går att 16 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

17 3 Miljöansvar Miljöfrågor har sedan många år haft stort fokus i Hertz hållbarhetsarbete. Hertz miljömål sträcker sig fram till 2020 och delas upp i tre nivåer: intern påverkan, flottans påverkan och omvärldsengagemang. 17 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

18 Miljöansvar STYRNING OCH ORGANISATION AV HERTZ MILJÖARBETE Miljöfrågor har sedan lång tid haft stort fokus i Hertz hållbarhetsarbete och företaget var först i Sverige med att satsa på miljöfordon i hyrbilsflottan. För att säkerställa att Hertz hanterar verksamhetens miljöaspekter på ett systematiskt och effektivt sätt har ett system av rutiner för daglig drift och nödlägessituationer byggts upp. Sedan 2002 är miljöledningssystemet certifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO Miljöorganisation Hertz miljösamordnare ansvarar för att driva det övergripande miljöarbetet och är tillsammans med hållbarhets- och kvalitetssamordnaren sedan 2010 placerad i stabsfunktion direkt under vd. På varje uthyrningskontor/avdelning finns dessutom en miljöansvarig som tillsammans med sin närmaste chef lyfter miljöfrågorna lokalt i det dagliga arbetet. Marknadschefen är ledningens representant för miljöfrågor och ansvarar för att driva miljöfrågorna i ledningsgruppen. För att säkerställa att rutinerna följs görs regelbundna interna kontroller av verksamheten med hjälp av de interna revisorerna. Verksamheten granskas också av en tredjepartsrevisor två gånger om året. Miljöaspekter, miljöpolicy och miljömål Till grund för styrning av miljöarbetet ligger Hertz betydande miljöaspekter, miljöpolicyn och de övergripande miljömålen. De övergripande miljömålen sätts för hela organisationen med de mest betydande miljöaspekterna som utgångspunkt. Lokala mål stödjer i sin tur de övergripande målen för att ge bästa möjliga effekt av miljöarbetet. Inför 2010 gjordes en mer långsiktig planering för Hertz miljömål. Dessa sträcker sig nu till Målen delas upp i tre nivåer: intern påverkan, flottans påverkan och omvärldsengagemang Under perioden ligger huvudfokus på: att minska utsläpp av fossil koldioxid från fordonsflottan att minska energiförbrukningen i den egna verksamheten samhällsengagemang kopplat till Hertz verksamhet. Försiktighetsprincipen Försiktighetsprincipen beaktas av Hertz genom utförande av miljöriskbedömningar. Riskerna hanteras i det dagliga arbetet via rutiner och i det långsiktiga miljöarbetet via miljömål. Utbildning Alla medarbetare har tillgång till en e-utbildning i miljökunskap som är skräddarsydd för Hertz behov. Miljöansvariga får vid tillträde en heldagsgenomgång av vilket ansvar och vilka befogenheter tjänsten innebär. Utbildningen sker alltid på den miljöansvariges arbetsplats eftersom varje arbetsplats är unik och har olika möjlighet och förutsättningar. Hertz interna miljörevisorer går en tredagars teoretisk utbildning som följs av upp till ett halvårs praktik. Alla avdelnings- och stationschefer genomför en e-utbildning vartannat år. Nya stations- och avdelningschefer genomgår denna utbildning vid anställning. Syftet med detta är att säkerställa en hög kunskapsnivå. Ledningsgrupp, miljöansvariga, stationschefer och internrevisorer träffas också årligen för att under en heldag diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor tillsammans. Miljöledningssystemets omfattning Miljöledningssystemet omfattar 48 uthyrningskontor runt om i landet, Hertz Service Center i Arvidsjaur, bilpoolsverksamheten Sunfleet samt huvudkontoret på Lilla Essingen i Stockholm. Bilhyrorna från dessa uthyrningskontor motsvarar ungefär hälften av alla Hertzhyror i Sverige. Övriga Hertzkontor har sin miljöcertifiering via respektive franchisetagare som driver uthyrningsverksamheten. HERTZ UTMANINGAR INOM MILJÖOMRÅDET Hertz verksamhet påverkar miljön via de interna aktiviteterna, såsom transporter, resor, inköp, uppvärmning och elanvändning. Företagets största miljöpåverkan är dock kopplad till de produkter och tjänster som tillhandahålls av Hertz. Uthyrning av bilar innebär en stor miljöpåverkan framför allt genom energianvändning och utsläpp till luft i form av koldioxid och andra ämnen. Hertz arbetar därför aktivt med att minska både den interna miljöpåverkan och påverkan från produkter och tjänster. Hertz betydande miljöaspekter Betydande miljöaspekter är de områden där Hertz har störst negativ påverkan på omvärlden. Dessa punkter har tagits fram genom viktning och vägning av allvarlighetsgrad och omfattning på aspekten. Råvaru- och resursförbrukning De i särklass största förbrukningsområdena är fordonen i sig, bränsle för att driva dessa samt kemikalier för däck och bilvård vid tvätt av fordon. Utsläpp till luft Utsläpp till luft sker främst från användningen av vagnparken. De största utsläppen sker under uthyrning av fordonen, men interna transporter och tjänsteresor bidrar också till utsläpp. Utsläppen sker i samband med bränsleförbränning och avgaser, bland annat koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), kolväten och kväveoxider (NOX). Utsläpp till luft sker även i form av partiklar från oförbrända bränslerester, däck- och vägbaneslitage. Utsläpp till mark Utsläpp till mark sker främst från däckslitage när fordonen är uthyrda. Organisation Organisationen som sådan har påverkan på miljön i den dagliga verksamheten genom aktiva val vid inköp från leverantörer och entreprenörer, beställning och inköp av fordonstransporter, genom dagliga beslut och ställningstaganden och genom de tjänsteresor som genomförs. Indirekt positiv påverkan på samhället Hertz verksamhet bidrar indirekt till ett antal positiva effekter ur miljösynpunkt. Genom att ha miljöbilar i hyrbilsflottan och i bilpoolen kan koldioxidutsläppen minskas jämfört med om resan skett i ett svenskt genomsnittsfordon. I och med Hertz verksamhet erbjuds också allmänheten möjlighet att prova olika typer av bilar, till exempel bilar som drivs med förnyelsebara bränslen, innan de bestämmer sig för att köpa. Att Hertz erbjuder en stor bredd av bilmodeller och storlekar innebär att fler personer kan äga en mindre bil och hyra en större vid de tillfällen då en större bil är att föredra. 18 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

19 Miljöansvar fortsättning Leverans av fordon till kund Vid leverans av bil ut till kund hamnar kilometerställningen på kundens konto. De senaste åren har kraven på leverans ut till kund ökat i upphandlingar, vilket innebär både en ökad arbetsbelastning och en ökad belastning för miljön. För att ta sig tillbaka till arbetsplatsen behöver våra medarbetare ofta en följebil. Det betyder att körd leveranssträcka blir två gånger längre än bara sträckan ut till kund. I storstäder finns ofta möjlighet att åka kollektivt efter leveranser och många av våra uthyrningskontor har haft just kollektivåkning som miljömål. Sedan 2009 åker Hertz hyrbilskunder på Arlanda med Swedavias transferbussar, vilket har inneburit en besparing på cirka 467 ton fossil koldioxid per år. Priser och utmärkelser inom miljöområdet För tredje året i rad utnämndes Hertz till hyrbilsbranschens miljöbästa alternativ av Gröna Bilister. Gröna Bilister är en förening, med stöd från Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden, som verkar för en mer miljöanpassad utveckling av trafiken. Sunfleet blev av ekonomitidskriften Veckans Affärer utnämnt till Årets Gröna Kapitalist. Motiveringen löd: Med hjälp av en klimatsmart affärsidé har de gett den kollektiva tanken ett grönare ansikte. De har dessutom bevisat att det går lika bra att utnyttja en produkt utan att behöva äga den. Därför utses Sunfleet Carsharing till Årets Gröna Kapitalist Hertz blev nominerad till Årets miljöinitiativ på branschdagen Grand Travel Award, som arrangeras av resetidningen Travel News. Hertz bidrag var samåkningstjänsten Roadmate. Internt miljöarbete Hertz interna miljöarbete har fokus på intern energianvändning och minskning av koldioxidutsläppen från den egna verksamheten. Den interna energianvändningen och källorna till koldioxidutsläpp består i uppvärmning och elanvändning, interna transporter samt tjänsteresor och medarbetarnas resor till och från arbetet. För beräkningsmetoder och antaganden se avsnittet Beräkningsmetoder och underlag. Utsläppen från transporter, uppvärmning och elanvändning minskar Trots en ökad omsättning med ökade lokalytor har Hertz lyckats minska sina totala utsläpp i faktiska tal. Organisationen som helhet har blivit effektivare. Jämfört med 2007 släppte Hertz år 2010 ut 35 procent mindre fossil koldioxid per hyra. Hertz räknar med att bli ännu mer effektivt. Målet är att år 2020 släppa ut drygt 60 procent mindre fossil koldioxid per hyra jämfört med år Utfall och mål 2012, 2015, 2020: Utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten Kilo CO² per bilhyra 7,42 6,14 5,7 4,84 4,05 3,4 2,84 Interna transporter Hertz interna energianvändning utgörs till största delen av de interna transporterna. Detta är ett område som Hertz ska fokusera på under kommande år för att försöka minska resursförbrukningen och koldioxidutsläppen. Ett försök med hopfällbara cyklar har gjorts under året. Hertz medarbetare har då haft möjlighet att vid kortare leveranser cykla tillbaka till uthyrningskontoret. Personalen på Ringvägen, i Södertälje och i Kista har varit testpiloter och de är nöjda med det ändrade arbetssättet som i realiteten även sparar tid, stress och pengar förutom utsläpp. Hertz kommer att utöka testperioden ytterligare en säsong för att fullt ut kunna mäta effekten. Projektet med taxi för returresa vid leverans är nu en del i linjearbetet. Leverantören kan inte lämna statistik på hur många resor som har gjorts med miljötaxi och verkliga utsläpp per fordon. Miljöeffekten kan därför inte avläsas. Taxiprojektet bör dock minska de fossila koldioxidutsläppen. Under 2011 kommer en analys och handlingsplan för att ytterligare effektivisera leveranser. Redan idag loggar Hertz leveranskilometer i uthyrningssystemet Bussar på Arlanda Det enskilt största utsläppet av fossil koldioxid i verksamheten på Arlanda har varit den bussningstrafik av passagerare som sker mellan hyrbilscentret och flygterminalen. Under 2007 inleddes förhandlingar om gemensam linjesträckning med Swedavias transferbussar till flygplatsens långtidsparkering. Detta skedde på initiativ från Hertz via Trio*. Under slutet av 2009 ersattes därför Trios transferbussar med Swedavias bussar på linje 17, som därmed delvis fått en ny och kortare rutt då de nu kan gena genom hyrbilscentret i stället för att åka runt. Hertz kunder har på köpet fått ökad turtäthet utan att Swedavia har ändrat sin tidtabell. Totalt har detta inneburit en besparing på cirka 467 ton fossil koldioxid per år. För Swedavias del har den kortare rutten inneburit bränslebesparingar på motsvarande 277 ton fossil koldioxid. Besparingen för Hertz del är cirka 64 ton per år. Hur stor andel av Swedavias utsläpp på linje 17 som bör tillskrivas Hertz har vi med tillgänglig statistik inte kunnat räkna fram. Då linjen körts oavsett om Hertz varit verksam på Arlanda eller inte har vi valt att inte räkna med några utsläpp. Lastbilstransporter av hyrbilar Eurotransport Ibland tar Hertz hjälp av Eurotransport för att flytta fordon. Det görs när det inte är möjligt att planera i god tid och det är flera fordon som ska flyttas. Miljömässigt är det bättre att transportera bilar med Eurotransport än att köra dem. I alla fall om det är fordon som drivs med bensin eller diesel. För etanoldrivna fordon går det nästan på ett ut. Miljöpåverkan från dessa transporter har ökat med 12 procent mellan 2009 och De två största enskilda påverkansfaktorerna var *Trio är ett samarbete mellan hyrbilsföretagen på Arlanda och Landvetter kring driften vid de båda flygplatserna. Detta omfattar exempelvis bussarna, bensinanläggningar, tvättbanor och logistik. 19 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

20 Miljöansvar fortsättning dels det askmoln som vulkanen Eyjafjallajökul på Island la över större delen av Europa under våren För kunderna innebar detta väldigt många resor envägs det vill säga att bilen hämtades från ett uthyrningskontor och återlämnades på ett annat. Dels att Hertz började köra bilar som skulle säljas på lastbilstransport istället för med hjälp av Freerider, gratistjänsten för transferkörning av fordon. Detta för att minska antalet stilleståndsdagar på fordonen och för att minska arbetsbelastningen för vissa uthyrningskontor. Intern förflyttning av fordon När ett fordon förflyttas och kilometerställningen inte belastar en kund (för till exempel service av fordon eller för att flytta fordon dit Hertz har stor efterfrågan) görs ett internt hyreskontrakt. Hertz har valt att särredovisa de transporter som görs som Freeriders, det vill säga när Hertz tar allmänheten till hjälp att flytta fordonen, från dem som görs när Hertz medarbetare sitter vid ratten. Alternativt transportmedel för dessa fordon hade varit att skicka dem med Eurotransport. Det är emellertid inte alltid praktiskt möjligt att flytta fordon med hjälp av lastbil. Antalet kilometer med interntransport i förhållande till Hertz kunders körda kilometer har sjunkit något, från cirka 5 procent till 4,3 procent av totalt antal körda kilometer mellan 2009 och Även andelen kilometer med Freerider har under samma period sjunkit något till följd av att fordon som ska säljas numera transporteras via lastbil istället. De fossila koldioxidutsläppen av dessa transporter har minskat med 28 procent mellan 2007 och 2010 beroende på flottans ökade miljöprestanda. Från och med slutet av 2010 inleddes ett projekt för bättre logistikhantering av flottan. Detta kommer förhoppningsvis att ge ytterligare minskning av de interna transporterna under kommande år. Däcktransporter De däck som för säsongen inte används förvaras centralt på Hertz däcklager i Märsta. Varje fordon har en unik uppsättning däck och när det är dags för däckbyte skickas däcken med transportör ut till det Hertzkontor där fordonet väntar. Under 2010 ökade utsläppen en aning. Främst till följd av att Hertz har en större flotta, fler uthyrningskontor och mer spridning på fordonen, vilket tillsammans genererar fler däcktransporter. Utsläpp av fossil koldioxid från interna transporter (ton) Transport av fordon med Eurotransport Bussning av passagerare Arlanda Transport av däck med DHL Intern förflyttning av fordon (egen personal) Intern förflyttning av fordon (Freerider) Tjänsteresor Utsläppen av fossil koldioxid från tjänstebilar har ökat med 40 procent från 2009 till Det beror främst på att många tjänstebilsförare har bytt från etanol- till dieselbil. Hertz tjänstebilspolicy hänvisar till miljöbilar och i de fall som föraren kör längre än mil per år även till diesel. Det har tidigare år inte funnits många dieselfordon att tillgå i miljöbilssegmentet. Antal körda kilometer har också ökat med drygt 11 procent. Utsläppen från flygresor har minskat med 34 procent under samma period. Det beror framför allt på att företagets nuvarande vd bor i Örebro, istället för Helsingborg som bolagets tidigare vd, och här har flygresor ersatts med bil. Tjänsten för skadekontroll har också flyttats till Jönköping, istället för som tidigare i Stockholm, vilket har medfört fler vägburna mil och färre flygresor till Göteborg. En ny mer restriktiv policy för tjänstebilar kommer att tas fram under Den kommer successivt att implementeras under För Hertz blev 2010 året då telefonmötet blev en del av den dagliga verksamheten. Dels har telefonmötet blivit en ersättning till en del av de fysiska resorna, dels har telefonmötet blivit en helt ny mötesform. Någon uppföljning av hur mycket resande som har sparats in på detta sätt har inte gjorts. Ett förslag på ny resepolicy har utarbetats under året. Slutgiltigt beslut och implementering av denna kommer att ske under Syftet är bland annat att ytterligare minska utsläppen i samband med tjänsteresor. I samband med detta har även ett förslag till mötespolicy tagits fram. Hertz har där definierat vilken typ av möten som kan ersättas med resefria möten. Antal kilo fossil koldioxid per medarbetare i samband med tjänsteresor har sedan 2009 minskat med 5 procent. Medarbetarnas resor i tjänsten med kollektivtrafik Hertz har inget system för att mäta detta. Många uthyrningskontor har dock haft som miljömål att öka kollektivt resande i samband med leveranser och hämtningar av fordon till/från kund. Mätning av dessa mål har framför allt skett genom att räkna antalet kollektivresor. I Karlstad har under året 150 resor gjorts med kollektivtrafik. Det innebär en ökning från föregående år med 25 procent. Ingen hänsyn har tagits till typ av färdmedel eller sträcka. Antalet taxiresor i samband med leveranser har ökat med 107 procent jämfört med föregående år. Varje sådan taxiresa innebär att ingen följebil behövs, vilket reducerar den totalt körda sträckan med en tredjedel. Medarbetares resor till och från arbetet. Hur pass miljömedvetet medarbetarna tar sig till och från arbetet är i första hand en samvetsfråga. Antalet pendlarkilometer under 2010 har ökat, dels på grund av att antalet medarbetare har ökat och dels på grund av att den genomsnittliga pendlingssträckan per medarbetare har ökat jämfört med Förklaringen kan också vara att förfinad och mer korrekt återrapportering från nätverket har gett mer tillförlitliga siffror. Andelen pendlarkilometer mellan olika färdsätt är i stort sett konstant, 3 4 procent av sträckan sker till fots, med cykel eller spark! procent av sträckan sker med kollektivtrafik och resten, procent, sker med bil. Uppvärmning och elanvändning Hertz har lokaler på ett stort antal orter runt om i Sverige. Ofta hyrs bara några kvadratmeter i en stor bilhall eller liknande, vilket gör det svårt att exakt mäta energianvändningen för bruksel och uppvärmning. För lokaler där Hertz själva kan välja vilken typ av el som köps in väljs miljömärkt el. År 2010 uppgick andelen miljömärkt el till 36 procent av 20 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

21 Miljöansvar fortsättning total elförbrukning. Denna sänkning jämfört med år 2009 är en följd av att uppvärmningen på Arlanda numera sker med fjärrvärme istället för el. I samband med detta kunde även den oljepanna som tidigare använts vid uppvärmning av en del av fastigheten tas bort. Omräknat i energiförbrukning har omläggningen inneburit en besparing på kwh från föregående år. När det gäller fordonstvätt så har energiåtgången i egna hallar beräknats. För tvättar som har skett externt har energiåtgången inte mätts. Det gör att energiförbrukningen från 2008 och framåt visar en relativt högre siffra jämfört med år 2007 då Hertz tillsammans med Trio byggt en egen anläggning för bilvård på Landvetter. Under 2007 tvättades dessa fordon i en extern fordonstvätt. Fördelning interna utsläpp av fossil koldioxid Interna transporter 60 % Uppvärmning 5 % Elektricitet 3 % Tjänsteresor 20 % Arbetsresor 12 % Interna utsläpp av fossil koldioxid jämfört med fossila koldioxidutsläpp från hyrbilsflottan Utsläpp från fordonsflottan 91% Interna utsläpp 9% Sammantaget har energiförbrukningen för de lokaler Hertz hyr minskat med 31 procent sedan 2007 trots att antalet hyrda kvadratmeter ökat. Hertz har inte gjort några systematiska åtgärder för att minska förbrukningen utan ser snarast detta som en följd av att huvudkontoret flyttat till mer energieffektiva lokaler, av byte till mer energieffektiva bränslen (från olja och direktverkande el till fjärrvärme) och mer energieffektiva servrar. Energianvändning och koldioxidutsläpp Energianvändning GJ MWh GJ MWh GJ MWh GJ MWh Drivmedel interna transporter varav: Fossilt bränsle Förnyelsebart bränsle Uppvärmning och bruksel* varav: Fjärrvärme Grön Fjärrvärme Olja Svensk medelel Miljömärkt el Utsläpp av fossilt koldioxid (ton) Drivmedel interna transporter Uppvärmning och bruksel varav: Fjärrvärme Olja Svensk medelel Miljömärkt el Tjänsteresor Pendlingsresor Koldioxidutsläpp ton totalt * en justering av siffrorna för är gjord jämfört med hållbarhetsredovisningen för Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

22 Miljöansvar fortsättning Avfallshantering Hertz har i sitt miljöledningssystem tydliga rutiner för sortering av avfall och hantering av farligt avfall. Allt avfall tas omhand av godkända entreprenörer. Vattenförbrukning och utsläpp till vatten Mätning av utsläpp till vatten har endast gjorts på fordonstvättar. Det finns tre sätt att tvätta ett fordon på inom Hertz: i en vanlig extern automattvätt, på till exempel en bensinstation, (cirka 25 procent av fordonen) med högtryckstvätt i egen tvätthall (cirka 51 procent av fordonen) eller i en egen Svanenmärkt automattvätt (cirka 24 procent av fordonen). På samtliga ställen finns oljeavskiljare och allt tvättvatten som lämnar tvättanläggningarna går till de kommunala reningsverken. Hertz är storkonsumenter av vatten. Vatten som används i maskintvättarna är kommunalt vatten och recirkuleras. Maskintvätten på Arlanda är nyinstallerad under 2010 och inte intrimmad. Till 2011 kommer därmed vattenförbrukningen från denna att sjunka. Vattenförbrukning och recirkulation av tvättvatten (m 3 ) Förbrukning Vattenförbrukning Återanvänd utan recirkulation volym vatten Egen maskintvätt Extern maskintvätt Egen högtryckstvätt Totalt Enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska anmälan göras till kommunen om det finns anläggning för tvätt av mer än personbilar årligen. Förutom anmälningsplikten har kommunen oftast krav på mätning av vattenkvaliteten. Detta görs vanligen som ett veckoprov under perioden januari april då tvättvattnet är som mest nedsmutsat. Hertz driver i Trios regi två Svanenmärkta fordonstvättar på Arlanda och Landvetter. Utsläppen från dessa understiger respektive kommuns gränsvärden. Därutöver har utsläpp mätts från högtryckstvättarna på Vasagatan och i Karlstad. I Karlstad gjordes detta under 2008 i samband med att kommunen gjorde en kartläggning av samtliga tvättanläggningar i kommunen. I Hertz Karlstadsanläggning tvättas fordonen med högtryckstvätt och mätvärdena på utgående tvättvatten understeg kommunens gränsvärden. Från och med 2011 kommer årliga mätningar att göras vid denna anläggning då det från och med detta år kommer att ske fler än årliga fordonstvättar. På Vasagatan visade 2010 års vattenprov på förhöjda halter mot kommunens gränsvärden av tungmetallerna zink och koppar. Även värdet för slambelastning (BOD 7) var för högt. Slambelastning beskriver förhållandet mellan tillförd mängd organiskt material BOD 7 per dygn och befintlig mängd mikroorganismer (slammängd) i luftningsbassängen. Med andra ord så är det ett mått på hur mycket näring som tillförs varje mikroorganism per dygn. Även nivån för kemisk syreförbrukning (COD Cr) var hög. Kemisk syreförbrukning, COD Cr, används för att mäta den totala mängden syretärande ämnen vid fullständig kemisk nedbrytning av organiska ämnen i vatten. Hög belastning av COD Cr i vatten kan innebära syrebrist, och därmed stöts fisk och andra vattenlevande arter bort. Till följd av detta har en ny reningsanläggning köpts in. Den driftsattes hösten 2010 och kontrollmätning av utgående tvättvatten pågår fortfarande. Kemikaliehantering Kemikalier används framför allt vid in- och utvändig tvätt och rekonditionering av fordon. En förteckning över tillåtna kemikalier finns framtagen och Hertz arbetar för att så många som möjligt av dessa ska vara miljömärkta. Rutiner finns för säker hantering av kemikalier. Inköp av varor och tjänster Vid inköp med stor årlig inköpsvolym och där varan eller tjänsten bedöms ha betydande miljöpåverkan görs en bedömning av hur leverantören uppfyller Hertz miljökrav. Byte av leverantör har skett vid ett flertal tillfällen då leverantören inte uppfyllt kraven. Flera leverantörer har också valt att påbörja systematiskt miljöarbete för att få vara kvar som leverantör. Under 2011 kommer en tjänst som inköpschef att tillsättas. Tydligare miljökrav på leverantörer och en process för uppföljning av kraven kommer också att tas fram under Miljöpåverkan från produkter och tjänster Hertz stora vagnpark är basen i verksamheten och har en betydande miljöpåverkan, dels när det gäller utsläpp, såsom koldioxid, kväveoxider, kolväten och kolmonoxid, men också när det gäller partiklar som frigörs från däck och vägbana samt buller. Hertz jobbar aktivt med att reducera alla dessa parametrar, men fokuserar sitt miljöarbete på minskning av de fossila koldioxidutsläppen från hyrbilsflottan. För beräkningsmetoder och antaganden se avsnittet Beräkningsmetoder och underlag. Miljömål år 2012, 2015 och 2020 Hertz mål för hyrbilsflottan, inklusive Sunfleet, skåpbilar och minibussar, är uppdelat i flera steg: år 2012, år 2015 och år 2020, med basåret 2007 som utgångspunkt. Målsättningen är en minskning av de fossila koldioxidutsläppen från 169 gram till 80 gram till år Anledningen till den befarade uppgången år 2012 är att andelen etanolbilar väntas minska på bekostnad av snåla dieselbilar. Effekterna av införandet av el-/elhybridfordon väntas dröja fram till år Utsläpp av fossil koldioxid från hyrbilsflottan (g/km ) Utfall och mål Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

23 Miljöansvar fortsättning möjligaste mån att få hyrestagaren att välja rätt typ av fordon enligt avtal och påtalar också problematiken för upphandlaren. Sammantaget har Hertz kunder ökat sin körsträcka under perioden med 31 procent, samtidigt som de totala utsläppen av fossil koldioxid har minskat med 21 procent. Hertz har arbetat hårt med att få Flexifuel-fordonen tankade med korrekt bränsle. Miljöprestanda och påverkan från Hertz fordon Motorstorlek, val av bränsle och körstil är avgörande för hur stora utsläppen av fossil koldioxid blir per körd kilometer. Hertz tuffa miljömål år 2007 satte press på att minska motorstorlekarna i fordonen. För att få ner bränsleförbrukningen började Hertz detta år att köpa in nya fordon med mindre motorer. Trots detta har den totala energianvändningen per körd kilometer inte minskat i någon större omfattning, endast 3,5 procent jämfört med år Hertz ökade också andelen fordon som drivs med förnyelsebara bränslen för att få ner koldioxidhalterna. Hertz populäraste bilmodell Volvo V70 är en bil som kom sent i miljöbilsutförande, något som syns i statistiken, speciellt under Då växlade Hertz från bensindrivna V70 till dieseldrivna. När V70 kom i etanolutförande 2009 syntes även det tydligt i statistiken. Att bränsleförbrukning per kilometer för etanolfordon stiger beror på att fler större fordon kommit i etanolutförande. För att minska koldioxidutsläppen har Hertz de senaste åren ökat andelen fordon som körs på förnyelsebara bränslen, framför allt E85. Att bränsleförbrukning per kilometer för dieselfordon nu minskar för andra året i rad hänger ihop med de allt mer bränsleeffektiva dieselfordonen som nått marknaden. Antal körda kilometer jämfört med utsläpp av fossil koldioxid, % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % Andel körda kilometer per bränsleslag, % Utsläpp av koldioxid från hyrbilsflottan, Ton Förändring totalt körda km mot basår 2007 Förändring totalt utsläpp CO 2 mot basår 2007 Gram/Km Bensin Diesel E85 Fordonsgas En tydlig trend är utfasningen av bensin som fordonsbränsle. Under 2004 drevs 92,8 procent av alla Hertzkilometrar i en bensindriven bil. Motsvarande siffra 2010 är 2,8 procent. Under 2010 låg andelen miljöfordon (enligt Regeringens definition) i hyrbilsflottan, som består av cirka bilar, på cirka 70 procent. Dessutom har Hertz arbetat hårt med att få Flexifuel-fordonen tankade med korrekt bränsle Utsläpp CO 2 totalt (ton) Utsläpp CO 2 per körd km (gram/km) Under en längre tid har Hertz haft fler miljöfordon i flottan än vad kunderna efterfrågar. Det beror till viss del på att upphandlaren av hyrbilsavtal i större utsträckning handlar upp miljöbilar medan den verklige hyrestagaren föredrar ett annat fordon. Hertz försöker i Energianvändning bränsleförbrukning per bränsle (liter) och 10 kilometer, ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0, Bensin Diesel E85 Fordonsgas Genomsnitt för samtliga bränsletyper 23 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

24 Miljöansvar fortsättning Hertz bilpool Sunfleet har ökat antalet körda kilometer med 620 procent mellan 2006 och Bilpoolen Sunfleet att dela bil är smartare Hertz bilpoolsverksamhet Sunfleet har sedan starten år 1998 haft som inriktning att enbart erbjuda miljöklassade fordon. Många gånger ersätter bilpoolen delar av ett företags behov av tjänstebilar, samtidigt som privatpersoner ges möjlighet att utnyttja fordonen på kvällar och helger. Resvaneundersökningar gjorda av Linköpings och Umeå kommun samt Göteborgs stad visar att antal körda kilometer i tjänsten (tjänstebilar och egen bil i tjänsten) har minskat med upp till 20 procent när man istället har infört en bilpoolslösning. Det amerikanska bilpoolsföretaget Zipcar ( har gjort undersökningar som visar att ett fordon i en bilpool ersätter mellan sju och tjugo privata bilar. Därför är det positivt att Hertz bilpoolsverksamhet tar allt större plats i verksamheten. Från 2006 till 2010 har antalet körda bilpoolskilometer ökat med 620 procent! Körda bilpoolskilometer % 600 % 500 % 400 % 300 % 200 % 100 % 0 % Ökning antal körda kilometer Sunfleet har bara miljöfordon i flottan. Dessa släppte ut knappt 82 gram fossil koldioxid per kilometer, vilket ger betydligt mindre miljöpåverkan än om färden skett med ett genomsnittligt svenskt fordon som släppte ut i snitt 166,5 gram koldioxid per kilometer.* * Dubbdäck Hertz har ökat andelen dubbfria vinterdäck för att minska partikelhalten i luften. Miljömålet under 2010 var att komma upp i 80 procent friktionsdäck och 20 procent dubbdäck enligt Trafikverkets rekommendationer. Efter kundreaktioner på den ökade andelen dubbfria däck genomfördes en marknadsundersökning som klart visade att majoriteten av Hertz kunder föredrar dubbade vinterdäck. Resultatet av undersökningen har lett till att Hertz fryst utökandet av friktionsdäck i bilflottan för att minimera risken för kundförluster. För närvarande är fördelningen 50/50. Lansering av gröna anbud Under året har Hertz tagit fram ett tilläggsavtal kallat Grönt Anbud som inkluderar klimatkompensering, enbart miljöfordon, Eco Safeutbildning, utökat statistikpaket, e-faktura och gps. Detta för att hjälpa både kunden och oss Hertz att minska utsläppen. Övrigt miljöarbete Hertz har fokuserat sitt miljöarbete på att minska de fossila koldioxidutsläppen och det är inom detta område de stora insatserna har gjorts. Även insatser för att minska bränsleförbrukningen har genomförts. Utöver detta arbete har Hertz arbetat med att minska användningen av dubbdäck på fordonen i flottan samt att försöka påverka bilverkstäder att reparera trasiga bildelar istället för att byta ut dem och på så sätt spara resurser. Hertz har också arbetat med att påverka kundens val av fordon samt körbeteende. Via material i fordonen informeras kunden om hur han eller hon kan köra enligt Eco Drive-principer. Hertz erbjuder även kurser i Eco Safe (både körbeteende och säkerhet). Vid återlämning av bilen informeras kunden om den mängd utsläpp av fossil koldioxid som bilen har orsakat under uthyrningstillfället och erbjuds möjlighet till klimatkompensering. Hertz erbjuder också samlad miljöstatistik till de företagskunder som efterfrågar detta. 24 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

25 Miljöansvar fortsättning Hertz Green Location och Hertz Next Generation Location Hertz Green Location vid Arlandas terminal 4 startades under slutet av 2008 och kom i full drift under Konceptet är unikt i Sverige och innebär att bara bilar som är klassade som miljöbilar enligt Regeringens definition hyrs ut. Hertz har miljöanpassat såväl lokaler som hantering av vagnpark och biluthyrning. Efterfrågan på Hertz Green Location har inte fullt ut motsvarat förväntningarna, därför har Hertz under 2009 istället arbetat fram ett bredare koncept som kallas Next Generation Location (NGL). Konceptet innebär att Hertz tar ett helhetsgrepp och tittar på ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i ett sammanhang. Utöver erfarenheterna från Arlanda terminal 4 så kommer nya idéer kring de tre aspekterna att testas på ett antal pilotstationer. Först ut är Hertz Ringvägen på Södermalm i Stockholm, eftersom Hertz tror att effekten är större på ett stadskontor än på ett flygplatskontor. Klimatkompensation I Kyotoprotokollet togs för första gången ett internationellt beslut att sätta en prislapp på miljön. Verktygen för prislappen kallas de tre flexibla mekanismerna. CDM (Clean Development Mechanism) är den mekanism som hanterar klimatkompensation. I praktiken handlar det om att finansiera åtgärder utanför den egna organisationen som motsvarar klimatpåverkan från den egna organisationen. Kritiker menar ofta att detta är att likna vid ett avlatsbrev. Köp dig fri från dina utsläpp och om klimatkompensationen är den enda miljöåtgärd en organisation gör så går det i viss mån att hålla med. Om klimatkompensationen däremot blir en del av ett företags miljöarbete, vid sidan av till exempel energieffektiviseringar, så blir bilden en annan ett sätt att fullfölja sitt klimatansvar. Hertz har sedan år 2007 klimatkompenserat för medarbetarnas tjänsteresor och sedan slutet av 2008 erbjuds också kunderna att kompensera för sina resor. För Hertz del har det inneburit beslut om en ny mötes- och resepolicy och inom kort även en ny policy för tjänstebilar. Hertz har synliggjort ett problem och därmed fått möjlighet att göra något åt det, något som i längden kommer att spara både miljö och pengar. Kunderna å sin sida har ökat mängden koldioxid som klimatkompenserats med 68 procent från 2009 till Andelen klimatkompenserade hyror har under samma tid ökat från 2 procent till 3 procent. I reda siffror kompenserade våra kunder under 2010 för 855 ton koldioxid. Hertz har valt att klimatkompensera i FN-godkända Gold Standardprojekt, som fokuserar på förnybar energiproduktion eller energieffektivisering, exempelvis vindkraft, småskalig vattenkraft och biomassaprojekt i främst Indien och Kina. Hertz har valt att klimatkompensera i projekt som fokuserar på förnybar energiproduktion eller energieffektivisering, exempelvis vindkraft. Etanoldebatten Hertz satsning på miljöbilar Hertz har satsat stort på miljöbilar och de senaste åren har etanolbilar utgjort en allt större andel av företagets hyrbilsflotta. Den debatt som förts kring etanolens nackdelar som biobränsle är Hertz väl insatt i. Hertz har gjort bedömningen att de positiva effekterna av etanol genom minskade koldioxidutsläpp överväger de negativa effekterna. Etanolen som vi kör på idag är inte någon slutgiltig lösning på vårt behov av bränsle utan har snarare som roll att bana väg för nästa generations drivmedel. En miljömärkning av biobränslen är på gång och Hertz kommer att följa de rekommendationer som Svanen kommer fram till. Grundförutsättningarna för miljömärkningen går i korthet ut på följande: bränslet ska uppfylla en viss standard när det gäller val av mark, odling, tillverkning, transport och förbränning samt att råvaran till minst 50 procent ska vara förnybar. Standarden har dock dröjt. Hertz syn på etanoldebatten Etanoldebatten handlar bland annat om: dåliga arbetsförhållandena på de brasilianska sockerrörsplantagerna att jordbruksmark i fattiga länder används för odling av sockerrör för etanolproduktion istället för odling av livsmedel att regnskog skövlas för sockerrörsodlingen. Inom Hertz finns en medvetenhet om dessa problem och företaget följer med intresse utvecklingen inom området. Hertz instämmer i att arbetsförhållandena på sockerrörsplantagerna behöver bli bättre, även om detta inte är ett unikt problem för sockerrörsodlingar utan gäller generellt för odling av en rad andra grödor i utvecklingsländer. Vad gäller användning av odlingsmark så används idag en mycket liten del av jordens odlingsmark till odling av grödor för bränslen. Resten kan användas till att odla till exempel energigrödor som i sin tur kan omvandlas till drivmedel. Tekniken att utvinna etanol ur cellulosa kommer att ytterligare minska konkurrensen med mat, då vi i mycket större utsträckning kan använda exempelvis skogsråvara och restprodukter från jordbruk för att göra etanol. Att regnskogen är hotad är ett stort globalt problem, men det har inget direkt med odlingen av sockerrör att göra. Skövlingen är främst orsakad av andra faktorer då sockerrörsodlingen sker flera hundra mil från regnskogen. Detta bekräftas av rapporter som finns tillgängliga hos Naturvårdsverket och Gröna Bilister. 25 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

26 4 Socialt ansvar Hertz övertygelse är att mångfald på arbetsplatsen stärker konkurrenskraften genom en ökad insikt om olika kunders krav, behov och förväntningar samtidigt som det gör Hertz till en attraktiv arbetsgivare. 26 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

27 Socialt ansvar Säker fordonsflotta Hertz ställer hårda krav på säkerheten på de bilar som köps in till fordonsflottan. Bilarna måste ha fått minst fyra stjärnor av fem i Euro NCAP den standard för bilsäkerhet som används över hela världen. Bilarna är i genomsnitt nio månader gamla och modellerna måste alltid vara säkrare än medelbilen i klassen. För att öka säkerheten för konsumenterna/kunderna ska airbag finnas till båda framsätena och enbart originaldäck och däck som billeverantören rekommenderar köps in och används. Hertz har även ett brett utbud av tillvalsprodukter och tjänster kopplade till säkerhet såsom: Hertz erbjuder ett brett utbud av produkter, exempelvis handreglage för personer med rörelsehinder. Ansvar för produkter och tjänster Som världens ledande biluthyrningsföretag har Hertz ett stort ansvar för att göra resandet med bil säkrare. I Sverige görs varje år hundratusentals resor i bilar som Hertz tillhandahåller. Det gör att de åtgärder Hertz genomför får stort genomslag på trafiksäkerheten i hela landet. Hertz strävar efter att ha en fordonsflotta som är så säker som möjligt och som samtidigt har en låg miljöbelastning. Styrning och organisation av Hertz produkter och tjänster Hertz har strikta policyer och rutiner för att hålla en hög säkerhetsnivå på fordonsflottan och arbetar aktivt med att utbilda medarbetarna i trafiksäkerhetsfrågor. Kunddata registreras och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Utvärdering av kundnöjdheten sker kontinuerligt via kundmätningar och en aktiv analys av resultatet görs. När det gäller marknadsföring styrs Hertz i första hand av marknadsföringslagen. Interna regler för marknadsföring finns i Hertz Standards of Business Conduct. Efterlevnad av reglerna kontrolleras via internrevisioner. Medlemskap i organisationer och initiativ som stöds av Hertz Hertz Sverige är medlem i branschförbundet Biluthyrarna Sverige. Branschförbundet beslutar om åtgärder och regler som ska gälla för Sveriges biluthyrare. Genom medlemskapet tar Hertz en roll i arbetet med att göra trafiken säkrare. Under 2009 skrev Hertz, som enda svenska hyrbilsföretag, under ett EU-initiativ via European Road Safety Charter för att stödja en halvering av antalet trafikdöda på Europas vägar ( Tillsammans med mer än företag, organisationer och myndigheter arbetar Hertz med konkreta åtgärder och kunskapsutbyte för att sänka antalet olyckor i trafiken. Alcoguard ett alkolås som är enkelt att använda och som hjälper föraren att bli mer trafiksäker. Av bilarna i Hertz bilpool Sunfleet är 30 procent utrustade med alkolås. Barnstolar Hertz erbjuder ett brett utbud av barnstolar för barn upp till tio år. ISA Intelligent Stöd för Anpassad hastighet - hjälper förare att hålla nere hastigheten när de kör. Genom att varna om en viss hastighet överskrids hjälper ISA till att sänka medelhastigheten. Om alla höll hastighetsgränserna skulle 100 liv om året kunna räddas i Sverige. Tjänster för personer med rörelsehinder Som enda rikstäckande hyrbilsföretag erbjuder Hertz handreglage för personer med rörelsehinder. Det finns även planer på att utöka utbudet med anpassade fordon för personer med rörelsehinder. Service och underhåll av Hertz fordon Mellan varje uthyrningstillfälle görs en grundlig genomgång av bilen, bland annat för att upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister. En checklista på ett fyrtiotal punkter, omfattande allt från däck och bromsar till miljön i kupén, gås igenom. Hantering av känslig information om kunden Kunddata registreras och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning och information om kunder hanteras strikt konfidentiellt. Data lämnas enbart ut till polis-, tull- eller åklagarmyndighet och först efter att Hertz säkerställt att det verkligen är polis, tull- eller åklagarmyndighet som ställt begäran. Under 2010 fortsatte arbetet med att upphandla system för säker korthantering för att följa kraven i PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Syftet med detta arbete är att minimera risken för förlust av kortdata via Hertz datasystem. Arbetet drivs i projektform på nordisk basis. Planen är att implementeringen av PCI DSS inom Hertz inklusive återförsäljare ska bli klar under Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

28 Socialt ansvar fortsättning Hertz medarbetare informerar alltid om fordonens funktion. I mån av tid informeras om fordonens utsläpp samt klimatkompensation. Produktmärkning och information Vissa frågor, såsom försäkringsvillkor och skadeprotokoll, ska kunden alltid informeras om vid uthyrning. Instruktionsbok till bilen och för den utrustning som kan köpas till, exempelvis takboxar och bilbarnstolar, finns alltid i bilarna. Hertz medarbetare kan också instruera hur bilbarnstolen sätts fast. Information om bilens utsläpp av fossil koldioxid, miljöbilar och möjlighet till klimatkompensation av hyran ges i mån av tid vid uthyrningstillfället. Broschyrer om bilarna i flottan med säkerhetsinformation och utsläpp av fossil koldioxid för respektive bil finns på samtliga uthyrningskontor. Denna information finns även på Hertz hemsida. Det finns även broschyrer om miljöbilar i flottan och klimatkompensation. Vid återlämning av bilen informeras kunden om den mängd utsläpp av fossil koldioxid som bilen har orsakat under uthyrningstillfället och erbjuds möjlighet till klimatkompensation. Hertz informerar om sitt arbete med säkerhet och miljöfrågor på hemsidan samt på mässor och seminarier. Kundevent med EcoDriving- och säkerhetsutbildning samt halkbanekörning genomförs vid flera tillfällen varje år. Information om EcoDriving ges också vid förfrågan från kund. Kundnöjdhet Hertz har under 2010 fortsatt att kontinuerligt följa upp kundnöjdheten via Hertz globala system för uppföljning av kundnöjdhet, NPS. Ett mejl skickas till kunden där han eller hon får betygsätta sin upplevelse av bilen, bemötandet etcetera. Det finns även möjlighet för kunden att lämna en kommentar i fritext. Undersökningen är densamma över hela världen, vilket gör att det går att jämföra olika uthyrningskontor och länder med varandra. Resultatet sammanställs som NPS (Net Promoter Score) och anger hur stor andel av kunderna som är förespråkare för Hertz, det vill säga som troligen skulle rekommendera Hertz till andra , , Resultat Hertz Sverige Målsättning Hertz Europe Hertz Europe hade som mål för 2010 att inte ligga under NPS 45 av totalt 100. Hertz Sverige hade samma mål som Hertz Europe under kvartal 1 2, medan målet för kvartal 3-4 var 50. Vid årets slut var resultatet för Hertz Sverige 50,2. Under 2010 svarade kunder på enkäten och av dessa var 62 procent positivt inställda till Hertz, 26 procent var neutrala och 12 procent, personer, var kritiskt inställda. Av de kritiskt inställda kunderna var 43,3 procent minst nöjda med bilen och 29,1 procent nämner personalen och då mer specifikt att servicen inte har varit tillräckligt snabb. De större uthyrningskontoren inom FRAC inledde under kvartal 4 en serviceutbildning delvis som en reaktion på NPS-utfallet. 28 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

29 Socialt ansvar fortsättning I samarbete med Mecenat gjorde Hertz en attitydundersökning kring varumärket Hertz bland Mecenats medlemmar i juni personer mottog en förfrågan om att vara med i undersökningen och svarade. Urvalet var alla över 19 år. Enligt undersökningen är Hertz i allra högsta grad är ett valbart alternativ bland studenterna. 19 procent känner till Hertz, endast Statoil och OKQ8 ligger före med någon procentenhet. Detsamma gäller hos vilka företag studenterna har hyrt bil. Samma trio är i topp, långt före övriga konkurrenter. Övrigt att notera i undersökningen är att tillgänglighet betyder mest vid val av hyrbilsleverantör och att över 75 procent kan tänka sig att samåka. Främst hyr denna grupp flyttbilar. Frågan om dubbdäck eller inte har analyserats under Marknads- och kundundersökningar Hertz genomför även spontana marknadsundersökningar och under 2010 genomfördes en sådan gällande användandet av vinterdäck. Miljömålet under 2010 var att komma upp i 80 procent friktionsdäck och 20 procent dubbdäck enligt Trafikverkets rekommendationer. Hertz har bytt ut dubbdäck mot friktionsdäck under året, men fått reaktioner på detta från kunderna. Därför genomfördes en kundundersökning med syfte att få ta del av kundernas ståndpunkt i frågan. En inbjudan att delta i undersökningen skickades till hyrestagare i hela nätverket under september och oktober Antalet utskickade enkäter var och svarsfrekvensen blev 33 procent. Enligt resultatet föredrar 69 procent av kunderna att köra med dubbade däck, medan 20,6 procent föredrar att köra odubbat. För de övriga spelade det ingen roll. Resultatet av undersökningen har lett till att Hertz fryser utökandet av friktionsdäck i bilflottan. Fördelningen är för närvarande 50/50. Sunfleet har genomfört en kundundersökning för att ta reda på vad deras användare tycker om tjänsten och företaget. Undersökningen lades ut på hemsidan där kunderna fick möjlighet att delta i undersökningen och cirka 89 procent av dem som besökte hemsidan under en tvåveckorsperiod svarade på undersökningen. Majoriteten var nöjda med Sunfleet, men det fanns en mer blandad reaktion på frågor som handlade om Sunfleets support. Kundtjänsthantering Kundkontakter efter avslutad hyra hanteras av Hertz kundtjänst, antingen tar kunden kontakt med kundtjänst direkt eller så kan ärendet komma via uthyrningskontoren, ekonomi- eller försäljningsavdelningen. Även återdebiteringar från Hertz i andra länder gällande hyror i Sverige kontrolleras och godkänns eller återkrävs av kundtjänst. Antalet kundkontakter med kundtjänst under 2010 var stycken och 76,9 procent ( ärenden) gällde bilhyror i Sverige och resterande antal, stycken, gällde bilhyror gjorda av svenska kunder utomlands. Kundkontakterna omfattar allt från kvarglömda personliga ägodelar till feldebiteringar och klagomål. Den genomsnittliga hanteringstiden för kundtjänstärenden ligger på 2-3 dagar och cirka 87 procent av alla ärenden avslutas inom denna hanteringstid. Marknadskommunikation Hertz Sverige uppfyller de krav som följer av marknadsföringslagen. I enligt med Hertz Standards of Business Conduct förekommer inte företaget i samband med sex, alkohol, politik, spel eller droger. Innan en marknadsaktivitet genomförs kontrollerar marknadsavdelningen att lagstiftning och interna regler följs. Efterlevnad av regler för marknadsföring kontrolleras även via internrevisioner som genomförs av Hertz Corporation. Under hösten 2010 blev Hertz kontaktat av Konsumentverket/ Konsumentombudsmannen angående uttrycket miljövänlig på Hertz hemsida, Konsumentverket/ KO:s bedömning var att användandet av ordet miljövänlig i marknadsföringen på hemsidan stred mot god marknadsföringssed, var vilseledande och därför otillbörlig. Hertz har tagit bort uttrycket miljövänlig i all sin marknadskommunikation sedan de nya reglerna kring hur man får använda det infördes. Dock hade några sidor på den del av sajten som administreras av Hertz moderbolag i England/USA förbisetts. Efter Konsumentverket/KO:s anmärkning har Hertz uppmanat moderbolagen i såväl England som USA att säkerställa att de regler och riktlinjer som gäller i Sverige ska följas. 29 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

30 Socialt ansvar fortsättning Majoriteten av Hertz medarbetare arbetar på uthyrningskontor över hela landet. Medarbetare Styrning och organisation av Hertz medarbetarfrågor Hertz Sverige har ett antal olika policyer som ligger till grund för styrning av medarbetarfrågor. Viktiga policyer är jämställdhets-, utbildnings- och arbetsmiljöpolicyn. HR-avdelningen har övergripande ansvar för medarbetarfrågor och tillhandahåller riktlinjer, mål och verktyg för organisationen där så är lämpligt samt bistår med experthjälp inom personalfrågor. Ansvar för det dagliga arbetet kring medarbetarfrågor följer med personalansvar. Alla medarbetare inom Hertz har dock ett ansvar för att verksamhetens policyer på medarbetarområdet efterlevs. För beräkningsmetoder och antaganden, se avsnittet Beräkningsmetoder och underlag. Anställda och anställningsvillkor Medarbetarfakta Majoriteten av Hertz medarbetare utgörs av operativ personal som arbetar på uthyrningskontor över hela landet. Tjänstemän och centrala funktioner arbetar i huvudsak på huvudkontoret i Stockholm eller på Hertz servicecenter i Arvidsjaur. I princip samtliga av Hertz tillsvidareanställda är heltidsanställda. Under 2010 var endast tre personer anställda på deltid. Utöver tillsvidareanställda har Hertz även timanställda och inhyrd personal. Av dessa personer arbetar en övervägande del operativt på uthyrningskontoren. Traditionellt har biluthyrningsyrket varit ett genomgångsyrke vilket är en potentiell risk för Hertz. Hög personalomsättning gynnar inte företaget. Under 2010 var personalomsättningen 14 procent, vilket är betydligt högre än föregående år. Omsättningen av personal kan tyckas hög, men i sammanhanget måste beaktas att Hertz har en låg medelålder bland personalen ute i operativ verksamhet och det är oftast där störst rörlighet finns. Ofta har man inte gjort ett definitivt yrkesval eller valt att börja hos Hertz trots att det yrkesmässigt inte alltid är förstahandsvalet. Under 2010 har konjunkturen vänt uppåt och tillgång på lediga tjänster har ökat markant. Av dem som slutade under året har sex personer fått arbete inom det område de har utbildat sig, vilket Hertz ser som positivt för den enskilda. Två har flyttat från orten. Hertz målsättning är att ingen ska sluta hos Hertz på grund av att han eller hon är missnöjd med Hertz som arbetsgivare. Under 2009 påbörjades en systematisk uppföljning av dem som slutar. Ett Exitverktyg infördes där alla anställda som slutar får fylla i en enkät om hur nöjda de har varit med sin anställning hos Hertz. Enkäten fungerar som en del i kartläggningen av arbetsställen där åtgärder behöver sättas in för att förbättra arbetsmiljön. Personalstyrka Genomsnittlig personalstyrka, heltidsekvivalenter Tillsvidareanställda (totalt antal) Timanställda Inhyrd personal 0, Personalstyrka totalt 227, Personalomsättning Personer som slutat under året* Antal kvinnor Antal män Antal totalt Personalomsättning 2% 3% 14% *Räknas på antal tillsvidareanställda Medelantal anställda * Ledningsgrupp Mellanchefer Tjänstemän/Centrala funktioner Operativ Personal *Tillsvidare- och timanställda. Tillsvidareanställda redovisas som antal anställda och timanställda redovisas som heltidsekvivalenter. 102 Anställningsvillkor och förmåner Hertz är anslutet till arbetsgivarorganisationen Almega och därigenom bundet av kollektivavtal och de förmåner som följer av det. Samtliga anställda hos Hertz är anslutna till kollektivavtal. För tjänstemän gäller kollektivavtal med Unionen och för bilvårdare gäller kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet. Förmåner som följer av kollektivavtalen innefattar bland annat tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tjänstepensionsförsäkring ITP för tjänstemän och avtalspension SAF-LO för bilvårdare. Föräldralön utges som komplement till den ersättning som ges Totalt Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

31 Socialt ansvar fortsättning från Försäkringskassan enligt de villkor som framgår av respektive kollektivavtal. Utöver förmåner kopplade till kollektivavtalet erbjuder Hertz samtliga tillsvidareanställda företagshälsovård, rikskuponger och gruppförsäkringar med förmånliga premier. Friskvårdsbidrag utges till tillsvidareanställd- och visstidsanställd personal med avtal som löper på mer än tre månader. All operativ personal får arbetskläder. Förändringar i verksamheten som kan påverka de anställda ska kommuniceras till personal i enlighet med de krav som följer av medbestämmandelagen (MBL). Vid betydande förändringar som kräver förhandling involveras fackorganisation och medarbetare i god tid. Under 2010 avgjordes en tvist mellan FRAC och Svenska Transportarbetareförbundet huruvida rätt kollektivavtal hade tilllämpats för sex medarbetare i Göteborg. AD bedömde att för tre av de sex medarbetarna skulle ha tillämpats Transports avtal istället för tjänstemannaavtalet. Därmed hade brott mot Medbestämmandelagen gjorts då FRAC inte hade MBL-förhandlat med Svenska Transportarbetareförbundet om inhyrning av arbetskraft. FRAC dömdes att betala vite på drygt kronor. Utbildning och utveckling Hertz lever på att leverera service och den kundnöjdhet den skapar. För att uppnå detta behövs medarbetare som är kompetenta och som trivs på sin arbetsplats. Därför har Hertz som målsättning att avsätta cirka 1 procent av den årliga hyrbilsomsättning till detta ändamål. Introduktions-, service- och miljöutbildning är obligatorisk för alla. Ansvarig chef ska årligen, tillsammans med den anställde, gå igenom kompetensutvecklingsbehovet. Vidareutbildning ges för att stärka kompetensen exempelvis inför nya projekt som genomförs i bolaget. För att tillvarata och bevara kompetent personal försöker företaget i första hand rekrytera internt. All utbildning som är väsentlig för arbetsutövandet bekostas av bolaget och sker på betald arbetstid. Även utbildning som inte direkt är knuten till den nuvarande tjänsten, men som ändå är till nytta för företaget, kan bekostas av Hertz men sker utanför betald arbetstid. Om medarbetare på grund av övertalighet eller av annan anledning tvingas lämna företaget finns åtgärdsprogram genom Trygghetsrådet för hjälp till coachning till annat arbete. Under en omställningsfas har medarbetare rätt till ledighet för utbildning som kan bidra till fortsatt anställningsbarhet. För att underlätta administration av utbildningar introducerades under 2010 Hertz Lärportal, som är ett Learning Management System (LMS). Förutom att det underlättar för den som ansvarar för kursen så underlättar Lärportalen även för chefer på alla nivåer att enkelt både anmäla och följa upp sin personal avseende genomförda utbildningar. Under året inleddes en satsning på EcoSafe Driving i samarbete med Volvo Driving Academy med syfte att alla med körkort inom Hertz nätverk ska genomföra kursen. Utvecklingssamtal ska genomföras med alla medarbetare varje år. Under 2010 infördes rutinen att utvecklingssamtalen skulle rapporteras in till personalavdelningen. Ett hundraprocentigt resultat har inte uppnåtts under Samtal har förts med de avdelningar som inte har rapporterat in genomgångna samtal. På uppdrag av personalavdelningen gjorde två studenter sin magisteruppsats kring hur företagets utvecklingssamtal fungerade. En hel del brister framkom och inför 2011 års samtal kommer samtliga chefer att erbjudas coachning inför sina utvecklingssamtal. Målsättningen är att få 100 procent genomslag. Utbildningstimmar per personalkategori Totalt Per person Totalt Per Person Totalt Per person Utbildn. tim. företagsledning 19 1,7 24 2, ,4 Utbildn. tim. mellanchefer ,9 46 2, ,2 Utbildn. tim. tjänstem./centrala funktioner 539 5, , ,9 Utbildn. tim. operativ personal , , ,8 Utbildn. tim. samtlig personal , , ,4 Webbaserad serviceutbildning redovisas inte då data om deltagande inte finns att tillgå Mångfald och jämställdhet För Hertz handlar mångfald om en mängd olika aspekter såsom ålder, kön, kulturell och geografisk bakgrund. Det handlar också om utbildningsbakgrund, internationell erfarenhet, olika typer av arbetslivserfarenhet, personliga värderingar, livsstil med mera. Hertz övertygelse är att mångfald på arbetsplatsen stärker konkurrenskraften genom en ökad insikt om olika kunders krav, behov och förväntningar samtidigt som det gör Hertz till en attraktiv arbetsgivare. Hertz vilja är att personalstyrkan ska vara en återspegling av samhället. Hertz jämställdhetspolicy slår fast att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i alla förhållanden som rör arbetet och lönesättningen, lika lön för lika arbete och när det gäller föräldraledighet. Sexuella trakasserier tolereras inte. Hertz arbetsplatser ska tilltala både män och kvinnor på ett sådant sätt att kompetenta personer av båda könen aktivt söker sig till Hertz. Ålderstruktur % <30 år Inom Hertz Sverige registreras ingen uppdelning av ålder inom olika personalkategorier Könsfördelning 2010 % % 46% Hertz totalt 54% 33% 0% 33% Styrelse 100% 61% 33% Ledningsgrupp 61% år 67% 60% 37% Mellanchefer 63% 6% 8% 6% >50 år Kvinnor Män 7% Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

32 Socialt ansvar fortsättning Lönefördelning mellan män och kvinnor Hertz genomför en lönekartläggning vart tredje år. Under 2010 genomfördes en ny lönekartläggning. Sett över hela företaget så har kvinnor och män identiska medianlöner. Lönespannen för kvinnor och män är relativt lika varandra med nästan exakt lika lägstalöner, medan en man innehar företagets högsta lön. Löneskillnaderna är störst i ledningen, men har gått från 44 procent till 30 procent i skillnad mellan män och kvinnors medianlön mellan 2009 och Arbetsmiljö Delar av arbetsmiljön på uthyrningskontoren, såsom brandskydd och utrymningsövningar, kontrolleras med hjälp av miljöledningssystemet. Under 2010 har arbetsmiljöfrågorna varit ett prioriterat område. Arbetsmiljöronder har genomförts av personalavdelningen på samtliga arbetsplatser under 2010 och första kvartalet De brister som har påtalats har presenterats för arbetsledningen och företagets ledning. Handlingsplaner kommer att upprättas. För att få ett ökat intresse hos medarbetarna för dessa frågor har alla medarbetare tillfrågats om de är intresserade av att bli skyddsombud, vilket har saknats på många arbetsplatser. Gensvaret har varit positivt och val av ombud kommer att hållas under Arbetsskador Trots stundtals relativt tungt arbete, exempelvis under däckbytessäsong, har Hertz haft få arbetsplatsolyckor. De olyckor som inträffar är främst halkolyckor på hala golv på tvättplatserna samt mindre krockar vid internkörningar. Den typ av olycksfall/tillbud som har ökat under året är halkolyckor. Detta har att göra med de snörika vintrarna under 2009 och En annan orsak är troligen det ökade engagemanget på arbetsmiljöområdet. Fler har blivit medvetna om vikten av att rapportera händelser, så att åtgärder vidtas för att förhindra olycksfall/ tillbud i framtiden. Troligen kommer fler tillbud identifieras framöver i och med att organisationen med skyddsombud blir heltäckande. Målet för Hertz är att inga arbetsplatsolyckor, oavsett allvarlighetsgrad, inträffar. Hertz registrerar och rapporterar olyckor i enlighet med vad som krävs enligt svensk lagstiftning. Trots stundtals tungt arbete har Hertz relativt få arbetsplatsolyckor. Inflytande och medbestämmande Varje år ska alla chefer genomföra utvecklingssamtal med sin personal. Detta är också ett tillfälle för medarbetarna att framföra synpunkter och komma med förslag till förbättringar. Beslutsvägarna inom företaget är korta, vilket medför att medarbetarnas idéer och förslag snabbt kan tas tillvara och implementeras. Medarbetarundersökningar har tidigare genomförts en gång per år och resultatet har gåtts igenom med respektive avdelning. Styrkor och svagheter har bedömts och åtgärdsplaner har upprättats. Under 2010 gjordes ingen medarbetarundersökning på det sätt som gjordes 2008 och Hertz beslutade sig för att byta leverantör och göra medarbetarundersökningarna oftare och med ett lite annorlunda upplägg. Kvartalsvisa mätningar kommer att göras med start under 2011 för att snabbare få en indikation om åtgärder behöver sättas in. Employee Satisfaction Index (ESI) det mått som användes tidigare kommer att ersättas med benämningen Hertz Employee Index. Sjukfrånvaro Låga sjuk- och olyckstal är viktiga för Hertz. Under 2010 steg sjukfrånvaron. Siffrorna är svårtydda och måste analyseras närmare. Andra halvåret 2010 sjönk sjuktalen jämfört med andra halvåret Genom ett ökat fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och bättre analyser och statistik hoppas Hertz kunna sänka sjuktalen. Under 2010 har ingen sjukfrånvaro förekommit som kan relaterats till arbetet. Olyckor och frånvaro Antal olyckor per 100 anställda 3,4 3,0 4,7 Frånvarodagar på grund av olycksfall i arbetet eller arbetsrelaterad sjukdom per 100 anställda 8,5 6,4 8,5 Sjukfrånvaro (dagar) per anställd 11,1 12,9 13,5 Sjukfrånvaro räknas på tillsvidareanställda. Antalet olyckor och frånvaro på grund av olycksfall eller arbetsrelaterad sjukdom räknas på hela personalstyrkan. 32 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

33 Socialt ansvar fortsättning Samhällsansvar Ett etiskt uppförande och efterlevnad av gällande lagstiftning är grundläggande för Hertz verksamhet. Företaget bedriver sedan länge ett omfattande sponsringsarbete och har även ett nära samarbete med flera organisationer och verksamheter där man till exempel erbjuder fria bilhyror. Styrning och organisation av Hertz samhällsansvar Hertz Standards of Business Conduct är affärsetiska regler som är beslutade av Hertz Corporation och omfattar Hertz verksamhet över hela världen. Reglerna omfattar områden som lagefterlevnad, konkurrensfrågor, representation, givande och mottagande av gåvor, delaktighet i politiska processer, intressekonflikter och hantering av konfidentiella handlingar. Riktlinjerna innehåller även rutiner för rapportering av misstanke om avvikelse mot reglerna och kontroll att reglerna följs. Hertz Standards of Business Conduct behöver göras mer kända bland Hertz medarbetare i Sverige och ett arbete med kommunikation och ytterligare implementering av reglerna påbörjades Reglerna och rutinerna i Hertz Standards of Business Conduct är dock inte fullt ut anpassade till Hertz Sveriges verksamhet och saknar vissa viktiga områden, exempelvis krav på efterlevnad av mänskliga rättigheter. En uppförandekod för den egna organisationen och leverantörer kommer att upprättas under Rättvis konkurrens I enlighet med Hertz Standards of Business Conduct deltar Hertz inte i några former av olaglig konkurrensbegränsning, såsom överenskommelse om prissättning eller uppdelning av marknader. Ett exempel på samarbete mellan hyrbilsföretagen är Trio-verksamheten på Arlanda och Landvetter. Verksamheten inriktar sig på driften vid de båda flygplatserna, exempelvis bensinanläggningar, tvättbanor samt logistik, och inte på hyrbilsverksamheten. Trio-samarbetet har fått viss kritik för möjligheterna att skapa priskarteller eller liknande mellan samarbetsparterna. Hertz har dock tydligt drivit på kravet om nolltolerans när det gäller alla former av konkurrensbegränsande verksamhet. Under 2010 har inga juridiska åtgärder vidtagits mot Hertz för konkurrenshämmande beteende. Representation och gåvor Hertz Standards of Business Conduct reglerar omfattning och i vilka sammanhang representation samt givande och mottagande av gåvor och ersättningar får förekomma. Representation, gåvor och ekonomiska ersättningar ska vara i linje med gällande lagstiftning, ha en tydlig koppling till affärsmässiga aktiviteter och får inte syfta till att otillbörligt påverka beslut. Leverantörer och affärspartners Hertz accepterar inte samarbeten med leverantörer eller partners när det finns anledning att misstänka olagligheter eller kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter. De krav på leverantörer och affärspartners som Hertz ställer för närvarande gäller dock framför allt kvalitet. För större inköp ställs även krav på miljöprestanda hos produkten och systematiskt miljöarbete hos leverantören. Krav kring etik, mänskliga rättigheter och sociala förhållanden på arbetsplatsen ställs inte i dagsläget. Hertz absolut största inköpspost gäller bilar för uthyrningsverksamheten. Här är leverantörerna så pass stora att de har ögonen på sig och risken för oetiskt beteende eller brott mot mänskliga rättigheter har ansetts vara liten. En uppförandekod för leverantörer ska arbetas fram under Under 2010 fattades beslut om en ny tjänst en inköpsansvarig. Tjänsten tillträddes den 1 januari Tanken är att minska antalet leverantörer, få en bättre överblick av inköpen samt att kunna ställa tydligare och enhetliga krav. Dessutom är tanken att leverantörer ska följas upp, ibland på plats. Någon genomgång av Hertz leverantörer har inte gjorts under Delaktighet i politiska processer I enlighet med Hertz Standards of Business Conduct ger Hertz inte bidrag till politiska partier och/eller kandidater eller tar någon ställning eller riktning som kan gynna politiska partier och/eller kandidater. Under 2010 har inga bidrag till politiska partier och/eller kandidater delats ut. Tillsammans med branschförbundet Biluthyrarna Sverige driver Hertz ett antal frågor kring ändring av regler och system som berör biluthyrningsbranschen. Frågorna har tagits upp med sakkunniga inom Näringsdepartementet. Följande har diskuterats: Trängselskatt Fler kommuner diskuterar trängselskatt, biluthyrningsbranschens önskan är att de har gemensamma regler/system. Dubbdäck Enligt svensk lag ska vinterdäck användas till och med den 31 mars om vinterväglag råder. Efter den 15 april är det förbjudet att använda dubbdäck. Att hinna byta däck på fordon i branschen inom en så kort period är en logistisk utmaning och biluthyrningsbranschen vill att hyrbilar ska få tillåtelse att använda dubbdäck en något längre tid. Parkeringsplatser för bilpool Målet är att skapa fler parkeringsplatser inom överskådlig tid. Miljöbilspremier Målet är att biluthyrningsbranschen ska få ta del av miljöbilspremier, vilket inte har varit fallet tidigare. Alkolås Målet är att reducera/eliminera förmånsvärdet för att möjliggöra ökad investering. Samhällsinvesteringar I början av 2009 intervjuades personer i åldern 15 år och äldre av Sifo på uppdrag av Hertz. Syftet var att undersöka inställningen till att hyra bil jämfört med att äga bil, medlemskap i bilpool, samåkning och i vilken grad satsningar på miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvar skulle bedrivas. Resultatet av undersökningen visar att en av fyra svenskar kan tänka sig att hyra bil vid behov istället för att själv äga bil. I storstäderna kan en mycket hög andel, 40 procent, tänka sig att hyra istället för att äga bil. Undersökningen visar mycket tydligt att många hushåll är öppna för att förändra sina resvanor. Att hyra bil vid behov istället för att äga är tilltalande, framför allt för att det innebär lägre kostnader för hushållet och är bättre för miljön. Resultatet visar på ett intresse och ett behov från allmänhetens sida för utveckling av och ökat tillgänglighet till Hertz produkter och tjänster. Detta svarar Hertz upp mot genom att ständigt utveckla nya, smarta produkter och tjänster samt genom att effektivisera redan befintliga system. 33 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

34 Socialt ansvar fortsättning Under 2010 startade Hertz bilpool Sunfleet lokala bilpooler på många nya orter, vilket ökade möjligheten för fler personer att ansluta sig till en bilpool. Under 2010 fortskred också arbetet med att utveckla Hertz samåkningsfunktion under varumärket Roadmate. Målet med Roadmate är att under de närmaste åren ge svenskarna ett bra verktyg för att samåka, både för miljöns och den ekonomiska vinningens skull och inte minst för möjligheten att knyta nya sociala kontakter. Målsättningen är att Roadmate ska bli den självklara mötesplatsen för alla som vill samåka, och ett verktyg för dem som genom samåkning vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Investeringskostnaden uppgår till cirka 1 miljon kronor. Tjänsten ska ses som både kommersiell och samhällsnyttig. Hertz erbjuder även ett envägskoncept, Freerider, som ger allmänheten möjlighet till en gratis bilresa mellan två städer. Förarna får möjlighet att resa gratis, samtidigt som det är en praktisk lösning för Hertz som slipper avsätta egen personal för förflyttning av bilar. Hertz deltar i en rad projekt kring elbilar och allmänna upprop, exempelvis det initiativ som Vattenfall och Stockholms stad har proklamerat för att underlätta övergången till eldrivna fordon i Sverige. Under 2011 kommer Hertz att ta fram en elbilsstrategi med målet att föra in elbilar som en hållbar produkt i sortimentet. Sponsring och frivilliga bidrag Hertz bidrar också till samhället genom sponsringsåtaganden och frivilliga bidrag till olika organisationer. I linje med Hertz Standards of Business Conduct erbjuder företaget inte sponsring eller bidrag till verksamheter som kan sättas i samband med droger, sex, spel eller politik. Hertz har valt att inrikta sponsring och frivilliga bidrag på områdena Humanitet och Etik, Miljö samt Idrott och kultur. Exempel på verksamheter som Hertz stödjer är: World Childhood Foundation, Situation Stockholm, Röda Korset, Stockholm Junior Water Price, Hello Sweden, Svenska Fotbollförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté samt Göteborgsoperan. Exempel på verksamheter som Hertz stödjer genom sponsring eller bidrag Humanitet och etik World Childhood Foundation Hertz i Sverige har sedan 2004 varit engagerad i World Childhood Foundation (WCF). Stiftelsen är grundad av H.M. Drottning Silvia och jobbar framför allt med att förbättra situationen för utsatta barn runt om i världen. Hertz har skapat ett särskilt koncept som heter Childhood Benefit Programme. Syftet är att öka engagemanget och insikten om att vi kan hjälpa barn som har det svårt. För varje genomförd hyra som bokas via detta program bidrar Hertz med fem procent av hyrans värde till WCF. Röda Korset Hertz Biluthyrning och Röda Korset har tecknat ett samarbetsavtal för att snabbt kunna hjälpa drabbade vid en nationell katastrof. Om en stor katastrof eller olycka skulle inträffa har Röda Korset en beredskap att ge medmänskligt stöd till drabbade människor. Hertz kommer att bistå med bilar, vilket kommer att underlätta Röda Korsets arbete betydligt. Hertz i Sverige jobbar aktivt med hållbarhetsarbete och socialt engagemang. Det här samarbetet är ett mycket bra bidrag till detta. Dessutom hoppas Hertz kunna dra nytta av den kunskap som finns hos Röda Korset även inom andra områden, exempelvis första hjälpen-utbildningar för Hertz medarbetare. Miljö Stockholm Junior Water Prize Hertz är en av sponsorerna till Stockholm Junior Water Prize, som är en tävling för unga personer runtom i världen att bidra med nya lösningar kring exempelvis vattenrening. Kultur och Idrott Svenska Fotbollförbundet Hertz är officiell leverantör av bilar till Svenska Fotbollförbundet, vilket innebär att Hertz bistår förbundet med hyrbilar, poolbilar, tjänstebilar och evenemangsbilar till landslagen. Men även distrikt och föreningar runt om i Sverige får ta del av förmånliga hyrbilslösningar. Hertz erbjuder medlemmarna i landslagens supporterklubbar en rad olika förmåner. På sajten kan man stötta sin klubb, få erbjudanden och vara med i olika tävlingar. Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Hertz är officiell leverantör och preferred partner till Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK). Hertz har som enda hyrbilsbolag i Sverige redan fordon anpassade för personer med rörelsehinder. Hertz strävar också efter att anpassa uthyrningskontoren och vill fortsätta att utvecklas inom detta område. Därför är detta samarbete naturligt för Hertz som hoppas kunna dra lärdom av förbundets kompetens och medlemmarnas åsikter för att bli mer tillgängliga och kunna erbjuda ännu bättre service i framtiden. Vissa skolor erbjuds fria hyrbilar från Hertz i samband med miljö- eller kulturprojekt och Hertz stödjer också diverse barnkolloverksamheter med fria hyrbilar under sommaren. Därutöver erbjuds skolor, daghem eller liknande att komma på besök och/eller göra sin praktik på någon av Hertz olika anläggningar runtom i Sverige. 34 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

35 Beräkningsmetoder och underlag Beräkningsmetoder och underlag Data i redovisningen har till största delen hämtats från miljöledningssystemet, personaladministrationssystemet, årsredovisningen och rapporter från leverantörer. Viss miljödata har även samlats in genom intervjuer med medarbetare i verksamheten. MILJÖ Energianvändning och koldioxidutsläpp Energiinnehåll i olika drivmedel beräknas med hjälp av Naturvårdsverkets sammanställning av energiinnehåll och densitet för bränslen. Information om andelen fossilt drivmedel i E85 respektive fordonsgas har hämtats från Vägverkets pm Uppdaterade reduktionsvärden och vägtrafikens utsläpp från oktober Enligt detta pm är den genomsnittliga andelen fossilt bränsle i Sverige procent för E85 och 35 procent för fordonsgas. Koldioxidutsläpp har tagits fram med utgångspunkt från mängden drivmedel/el/värme som har använts och med hjälp av omvandlingsnycklar i systemet Svante. Svante bygger på den internationella standarden för klimatberäkningar Greenhouse Gas protocol (GHG). Primärt bränsle och energianvändning vid framställning av värme och bruksel har inte angetts. Värme och bruksel köps in från en mängd olika företag och ingår ofta i hyran för uthyrningskontoren, varför det är svårt att få fram uppgifter om vilken typ av primärt bränsle som har använts vid framställningen. Ändringar i mätmetoder jämfört med 2009 års hållbarhetsrapport har gjorts i diagram över hyrbilsflottans energianvändning. Där har måttet MJ/km bytts till det mer lättillgängliga begreppet liter/mil. I tabell över energianvändning och koldioxidutsläpp har fjärrvärme delats upp i grön fjärrvärme respektive fossil fjärrvärme. Anledningen till det är att en stor del av Sveriges fjärrvärme är förnyelsebar. Antagande har gjorts att köpt fjärrvärme är utefter Svensk Fjärrvärmes snittfördelning av tillfört energislag Fjarrvarme/Energitillforsel. Antaganden Interna transporter Hertz har inga uppgifter om däcktransporter för 2007, men eftersom samma transportör användes 2008 och omsättningen inte har minskat mellan 2007 och 2008 så antas samma värde som Hertz har inte heller några uppgifter om transport via motortransport för 2007, men har behållit samma transportör under perioden varför den procentuella ökning mellan 2007 och 2008 har antagits vara samma som den mellan 2008 och Resor till och från arbetet Information om medarbetarnas resor till och från arbetet har samlats in genom intervjuer med alla stationschefer om personalens resor. För huvudkontoret, Sunfleet och servicecentret har en blankett skickats ut till personalen där uppgifterna har begärts in. Beräkning av koldioxidutsläpp har gjorts med hjälp av omvandlingsnycklar från systemet Svante, uppgifter från SL:s hemsida samt utsläpp vid blandad körning för olika fordonsmodeller från Transportstyrelsen. Tjänsteresor Data för resor med båt samlades inte in för Samma värde som för 2008 har antagits. En uppskattning av hotellövernattningar görs utifrån utbetalt traktamente. Uppgiften lämnas till Tricorona som gör en beräkning av koldioxidutsläpp. Uppgift om antal övernattningar i Sverige respektive utomlands togs inte fram för 2007, varför utsläppen för 2007 har räknats upp med 14 ton för att komma upp i 2008 års nivå. Bruksel och uppvärmning Vid beräkning av förbrukning av bruksel och värme har faktiska värden använts om dessa funnits tillgängliga. I övriga fall, bland annat då Hertz hyr en liten yta hos till exempel en Volvohandlare där bruksel och värme ingår i hyran, har förbrukningen beräknats utifrån en schablon. Utgångspunkten för schablonuträkningen är data i Energimyndighetens rapport Energistatistik för lokaler 2008 för uppvärmning och Energianvändning i lokaler, Energimyndighetens Hearing för bruksel. Ändringar jämfört med 2009 års hållbarhetsredovisning har gjorts. En justering av siffrorna för är gjord för denna period då Hertz har ändrat fördelningsnyckeln för sin energiförbrukning på Trios anläggning på Arlanda. Beräkningen av lokalytan har justerats till en tredjedel, vilket innebär att energiförbrukningen är större mot det som redovisades i Hållbarhetsredovisningen för Då beräknades Hertz del till 13 procent på grund av fördelningen av kostnader enligt principen 60 procent till Trio och 40 procent uppdelat på Hertz, Europcar och Avis. Trio ägs till en tredjedel av Hertz och därför ska förbrukningen vara 13 procent + 20 procent. För 2010 har energiförbrukningen för Arlanda beräknats till att vara en fjärdedel då ytterligare en aktör tillkommit i lokalerna. Justering är även gjord bakåt för däcklagret samt ett uthyrningskontor. Där har tidigare en för låg siffra uppskattats. Vatten Förbrukning avser endast den mängd vatten som har förbrukats i samband med fordonstvätt. Våra egna maskintvättar återanvänder (recirkulerar) samma vatten till flera fordonstvättar, 75 procent av allt tvättvatten recirkuleras. Vi har antagit att externa maskintvättar recirkulerar 75 procent av tvättvatten (se rapport IVL fordonstvättar Miljöfrågor tekniker egenkontroll) Om vi inte hade haft dessa tvättar och därmed inte återanvänt något tvättvatten hade våra fordonstvättar förbrukat avsevärt mycket mer vatten vilket framgår av tabellen i vattenavsnittet. Bränsleförbrukning hyrbilar Bränsleförbrukning beräknas utifrån körda hyrbilskilometer vid blandad körning. För Flexifuel- och gasbilar antas 100 procent korrekt tankning, för övriga bilar 100 procent bränsle efter vad bilen är certifierad för enligt Transportstyrelsen. MEDARBETARE Personalstyrka Vid redovisning av personalstyrka används heltidsekvivalenter. Heltidsekvivalenter för timanställda och inhyrd personal beräknas utifrån att en heltid motsvarar 175 arbetstimmar per månad. Personalomsättning Fördelning i åldersgrupper på dem som slutat bokförs inte av Hertz. Skador och frånvaro Frånvarodagar beräknas utifrån planerade arbetsdagar och räkningen börjar första frånvarodagen. Beräkning av antal frånvarodagar per anställd görs utifrån heltidsekvivalenter. En heltidstjänst motsvarar 260 lönedagar om året. Frånvarodagar innefattar inte timanställda och inhyrd personal. Långtidssjukskrivna omfattas inte i indikatorn för sjukfrånvaro. 35 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

36 36 Hertz Hållbarhetsredovisning 2010

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

11 Hållbarhetsredovisning

11 Hållbarhetsredovisning 11 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2011 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan bidra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

11 Hållbarhetsredovisning. Kortversion

11 Hållbarhetsredovisning. Kortversion 11 Hållbarhetsredovisning Kortversion Vd-ord Vi har en spännande resa framför oss Hertz är ett anrikt företag och varumärke, med en lång tradition av entreprenörs- och innovationsanda. Sedan starten år

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Blomsterfondens kodrapport 2012

Blomsterfondens kodrapport 2012 Blomsterfondens kodrapport 2012 Friis kvalitetskod Följs Kommentar Hur informationen finns tillgänglig 1. Övergripande principer 1.1-1.5 Organisationens värdegrund Vision och värdeord Verksamhetsplan,

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Hertz hållbarhetsarbete 1.1 Hållbarhetsåret 2013 3 1.2 Vd s ord 4 1.3 Styrning av hållbarhetsarbetet 5 1.3.1 Bolagsstyrning 5 1.4 Fokus på väsentliga

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Hertz hållbarhetsarbete 1.1 Hållbarhetsåret 2013 3 1.2 Vd:s ord 4 1.3 Styrning av hållbarhetsarbetet 5 1.3.1 Bolagsstyrning 5 1.4 Fokus på väsentliga

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

GRI uppfyllelse Principer för rapportering

GRI uppfyllelse Principer för rapportering uppfyllelse Principer för rapportering Mannheimer Swartling avser att regelbundet ge ut en hållbarhetsredovisning som redogör för hållbarhetsarbetet, beskriver framtida mål och ambitioner, hur vi avser

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Kristian Elvefors. Nu händer det!

Kristian Elvefors. Nu händer det! Kristian Elvefors Nu händer det! Gröna Bilister positiva: Helsingborg får bilpool, kommunen uppmanas låta allmänheten hyra bilarna kvällar och helger Under maj månad öppnar Sunfleet bilpool i Helsingborg,

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 1 Förslag från fullmäktiges arbetsgrupp avsett att antas vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2016 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt 2 1. Inledning Skandia Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars

men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 1 men har gett ett splittrat intryck till våra kunder Källa: Bild på informationsskärmen vid gaten på Bromma flygplats den 6 mars 2014 2 Nu får Sverige ett nytt inrikesflyg! 3 BRA för Malmö 4 Vi har gjort

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer