Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget & koncernen"

Transkript

1 Piteå Kommunföretag AB Moderbolaget & koncernen 2012

2 Innehåll VD-kommentar 3 Läsanvisning och organisationsschema 4 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Kassaflödesanalyser 8 Tilläggsupplysningar 9 Piteå Kommunföretag AB 13 Renen i Piteå AB 13 AB PiteBo 14 AB PiteEnergi (koncernen) 16 Piteå Hamn AB 18 Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 20 Piteå Renhållning och Vatten AB 22 Nolia AB 24 Nyckeltal 25 Det här dokumentet innehåller delar av Piteå Kommunföretags årsredovisning En fullständig aktiebolagsrättslig årsredovisning finns att beställa hos Piteå kommuns - och inköpsavdelning, tel vxl. Layout och redigering: Susanne Jacobsson, Piteå kommun. Omslagsbild: Acusticum Övriga bilder: Piteå kommuns bildarkiv om ej annat anges. Tryck: RC Tryck i Piteå, april 2013.

3 VD-kommentar om året som gått Årets resultat för koncernen uppgår till tkr vilket är ett väsentligt högre resultat än föregående år. Resultatförbättringen beror till allra största del på ett kraftigt positivt utfall av koncernens sammantagna uppskjutna skatt, på grund av att riksdagen beslutat att sänka bolagsskatten 2013 från 26,3 procent till 22 procent. Kan även noteras att rörelseresultatet förbättrats från föregående år. Koncernens totala omsättning närmar sig nu en miljard kronor (908,8 mkr) och med en balansomslutning på drygt 3,4 mdr. Detta innebär att bolagskoncernen utgör en betydande del av den totala kommunkoncernens ekonomi. Den allmänna räntenivån och så även i koncernen, ligger på historiskt låga nivåer. Räntenivån har stor betydelse för koncernens resultat, då den totala lånestocken uppgår till närmare 2,2 miljarder. Den försämrade konjunkturen under 2012 har påverkat koncernens bolag om än i lite olika omfattning. Sjunkande räntor och fallande elpriser har gynnat framför allt AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB men även övriga bolag i koncernen som Piteå Renhållning & Vatten AB samt Piteå Hamn AB. De sjunkande elpriserna har emellertid missgynnat AB Pite Energi som fick sämre betalt för den egna elproduktionen. Den egna elproduktionen var emellertid god men kunde inte kompensera för låga priser. Den försvagande konjunkturen inom främst skogsindustrin men även inom annan export-industri har också påverkat bolagen. Piteå Näringsfastigheter AB drabbades under året av tre konkurser hos bolagets hyresgäster, vilket påverkade 2012 års resultat negativt. Vakanserna inom främst industrifastigheter har varit hög. Bristen på bostäder har medfört att vakans- graden i AB PiteBo s bestånd däremot varit historiskt låg och närmat sig noll procent. Piteå Renhållning och Vatten AB redovisar även i år ett bra utfall, där avfall och återvinning står för den största delen av resultatet. Arbetet med vattensäkerhet har under året varit i fokus, bland annat har ett nytt UV-ljus och ställverk installerats på Degerängets vattenverk för att säkra vattenkvaliten respektive driften. Stora hamnarbeten i Kalix medförde att godsflödet över Haraholmen och Piteå Hamn under året ökade markant. Detta trots att två sågverk i Norrbotten gick i konkurs under året. Framtiden Ett konjunkturmässigt besvärligt år förväntas under 2013 vilket kommer påverka vissa av koncernens bolag i form av låg efterfrågan på företagens produkter och tjänster. Förhoppningsvis kommer emellertid konjunkturen att förbättras något under andra halvåret Men konjunkturläget 2013 är mycket osäkert och en eventuell uppgång under slutet av året kan mycket väl utebli. Ränteutvecklingen är mycket svårbedömd men en allmän uppfattning är att ränteläget kommer vara oförändrat under Ett av koncernens viktigaste focusområden för det kommande året är att i samverka med sin ägare Piteå kommun, ytterligare stärka och intensifiera sin medverkan i kommunens tillväxtpolitiska arbete i syfte att nå målet på invånare. Jan Jonsson VD Piteå Kommunföretag AB 3

4 Läsanvisning Det här är en rapport med delar av Piteå Kommunföretag AB:s årsredovisning Här får du en samlad bild av hur det går för Piteå kommuns hel- och delägda bolag. Rapporten är uppdelad i följande delar: ska sammanställningar och tilläggsupplysningar. Bolagsredovisningar, med följande disposition: Bolagets uppdrag Årets händelser Mål och måluppfyllelse Analys Framtiden Åtgärder Samtliga belopp uttrycks i tkr om ej annat anges. Nyckeltal för respektive helägt bolag finns samlade längst bak rapporten. Det senaste tillgängliga resultatet redovisas i form av nyckeltal och/eller undersökningar. Mål och måluppfyllelse Hos koncernens ägare Piteås kommun sker en redovisning av God ekonomisk hushållning gennom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom ett antal strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat om. I bolagspresentationerna som följer redovisas en bedömning av respektie bolags måluppfyllelse inom respektive område för de bolag som varit helägda under året och bedrivit verksamhet. Organisationsschema för koncernen Piteå Kommunföretag AB Koncernen Piteå Kommunföretag AB Piteå Kommunföretag AB 100 % AB PiteBo 100 % AB PiteEnergi 100 % PiteEnergi Handel AB 100 % Lillpite Kraft AB 91 % NBA Energi- och Miljöutveckling AB 50 % Piteå Hamn AB 100 % Piteå Näringsfastigheter AB 100 % AB Furunäsets fastigheter 100 % Hedfastigheter i Piteå AB 100 % Nevatko AB 100 % Nevatko KB 100 % Svenska Kompositbyn AB/KB 100 % KB Stadsvapnet 95 % Norrfab i Piteå AB 70 % NBA Energi- och Miljöutveckling AB 50 % You Call AB 30 % Press-Huset i Piteå AB 9 % Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala: 1 Målet ej uppfyllt 2 Målet delvis uppfyllt 3 Målet uppfyllt i hög grad 4 Målet helt uppfyllt Piteå Renhållning och Vatten AB 100 % Renen i Piteå AB 100 % Nolia AB 33,3 % 4 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

5 sk sammanställning RESULTATRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget Not Rörelsens intäkter mm 2 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m.m Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Piteå kommun Räntekostnader övriga Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Minioritetens andel av årets resultat Årets resultat PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB

6 BALANSRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget Not TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Utsläppsrätter Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Bergrum Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Aktier i intresseföretag Andra aktier och andelar Förutbetalda kostnader Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m. m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran koncernbolag Fordran koncernkonto Piteå kommun Elcertifikat Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

7 BALANSRÄKNINGAR Koncernen Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier Bundna reserver/reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Minoritetens andel av eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder 20 Checkräkningskredit (limit / ) Skulder till kreditinstitut Förutbetalda anslutningsavgifter Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörskulder Skatteskulder Skuld till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB

8 KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som ej ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar Realisationsresultat investeringsverksamheten Förändring avsättningar Koncernbidrag/Kapitaltillskott Resultat från andelar i intresseföretag Utdelning i intresseföretag Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av varulager Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning/ökning av kortfristiga placeringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Minskning/ökning andra aktier och andelar Minskning/ökning av förutbetalda kostnader Minskning/ökning långfristiga fordringar Minskning/ökning av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Specifikation likvida medel Koncernkonto Piteå kommun Kassa och bank PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Koncernbidrag och aktieägartillskott har redovisats över resultaträkningen oavsett dess ekonomiska innebörd. Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen: Koncernredovisning Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har ett bestämmande inflytande och en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet. Förvärvsmetoden Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Samtliga förvärv av företag har redovisats enligt förvärvsmetoden. Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen uppdelas i koncernens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till bundna reserver. Skattedelen redovisas under rubriken avsättningar som uppskjuten skatt. Intresseföretag Moderbolagets intresseföretag ägs till 33,33 procent (föregående år 50 procent) och tas in i koncernredovisningen enligt den så kallade klyvningsmetoden. Detta innebär att bolagets balansräkning tagits till 33,33 procent i koncernredovisningen och till 50 procent Eventuell skillnad mellan förvärvspris och eget kapital vid förvärv redovisas som goodwill eller negativ goodwill. Koncernens övriga intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget och koncernen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget och koncernen redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget och koncernen får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningar enligt plan enligt följande: Byggnader 1 15 % Av hyresgäster beställt tillval 5 10 % Markanläggningar 2,5 5 % Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 20 % Inventarier, verktyg och installationer 2,5 33,3 % Bergrum 2,5 % Goodwill 5 % Ledningsnät 2 3 % Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 % Varulager och pågående arbeten Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-principen tillämpats. Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Elcertifikat Redovisningen av innehavda elcertifikat och skuld för elcertifikat har bruttoredovisats. Ersättning till revisorer Till koncernens revisorer och revisionsbolag har utgått för revision 545 tkr (501 tkr), varav moderbolaget 68 tkr (62 tkr) samt biträde och rådgivning 135 tkr (91 tkr), varav moderbolaget 1 tkr (5 tkr). Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget och koncernen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utdelningsintäkt redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker. Intäkter avseende utförda tjänster redovisas med utgångspunkt från färdigställandegraden. Färdigställandegraden fastställs, när ett tjänsteuppdrag består av ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod, genom att fördela inkomsten linjärt över perioden. PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB

10 Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen Inköp 0,0 % 0,0 % Försäljning 77,9 % 93,0 % Not 3 Övriga rörelseintäkter Utfakturerade konsumtionsavgifter Vinst avyttring anläggningstillgångar Övrigt Summa Not 4 Personal Medelantal anställda har varit Kvinnor Män Totalt Löner och andra ersättningar Styrelser Verkställande direktörer Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Styrelser Verkställande direktörer Övriga anställda Totala löner och ersättningar samt pensionskostnader och sociala avgifter Verkställande direktören har lön 18 månader i Nolia AB och i Piteå Näringsfastigheter AB i tolv månader vid uppsägning från bolagets sida, och vid egen uppsägning i sex månader. I AB PiteEnergi har VD rätt till lön i 18 månader vid uppsägning från bolagets sida om ingen annan anställning påbörjats. I Piteå Hamn AB och AB PiteBo har VD lön i sex månader vid uppsägning från bolagets sida och vid egen uppsägning lön i tre månader. VD i Piteå Renhållning och Vatten AB har lön i tre månader vid egen uppsägning och vid uppsägning från bolagets sida i sex månader, eller i vissa fall enligt kollektivavtalets bestämmelser. Utöver lön utgår till några VD:ar förmån av fri bil (ej i moderbolaget). Könsfördelning i företagsledningarna Fördelning mellan män och kvinnor i företagens styrelse Kvinnor Män Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningarna Kvinnor 7 5 Män Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Av- och nedskrivningar Återförd nedskrivning Summa Not 6 Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Lämnade aktieägartillskott Summa Not 7 Skatt Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Skatt på resultatandel i intresseföretag Summa Not 8 Goodwill Ingående anskaffningsvärden Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar enligt plan Bokfört värde Not 9 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Omklassificeringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivning Årets återförda nedskrivningar Utgående ack. nedskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärden Byggnader och mark Vissa byggnader har ej åsatts taxeringsvärde vid fastighetstaxering. 10 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

11 Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget Not 10 Bergrum Not 13 Inventarier och verktyg Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Bokfört värde Not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärden Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar enligt plan Bokfört värde Förbättringsutgifter på annans fastighet avser investeringar för hyresgäster i fastigheter på Acusticum- och musikhögskoleområdet som såldes under Fastigheterna hyrs tillbaka från köparen av Piteå Näringsfastigheter AB. Ovanstående investering finansieras via nya hyreskontrakt i lokalerna. Not 12 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ack. avskrivningar Årets avskivningar Omklassificeringar Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Bokfört värde Not 14 Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets nedlagda kostnader Nedlagt projekt Omklassificeringar Bokfört värde Not 15 Aktier i koncernföretag (moderbolaget) Eget Bokfört Företagets namn Org.nr Andel kapital värde Piteå Näringsfastigheter AB % AB PiteBo % Piteå Renhållning och Vatten AB % Piteå Hamn AB % AB Piteå Energi % Renen i Piteå AB % Via ägandet i Piteå Näringsfastigheter AB samt AB Pite Energi, ägs 100 % av aktierna och rösterna i NBA Energi & Miljöutveckling AB, org.nr Detta bolag har konsoliderats i koncernredovisningen. Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Bokfört värde Not 16 Aktier i intresseföretag (moderbolaget) Företagets namn Org.nr Andel Kapitalandel Bokfört värde Nolia AB ,33 % Koncernens bokförda värde på intresseföretag är tkr. Detta består av Press-Huset i Piteå AB (90 tkr) och You Call AB, (6 043 tkr) som ägs till 9 % respektive 30 % av Piteå Näringsfastigheter AB. Not 17 Förutbetalda kostnader Långfristig Förutbetald hyra PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB

12 Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget Not 18 Förändring i eget kapital Utdelning Överföring till fria reserver Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapital Bundna Fria Årets Koncernen reserver reserver resultat Ingående eget kapital Aktie Reservfond Balanserat Årets Moderbolaget kapital resultat resultat Ingående eget kapital Utdelning Överföring till balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 19 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för skatter Avsättningar för återställningskostnader Negativ goodwill Avsättning för omstruktureringskostnader Kontraktnedskrivning elcertifikat Summa Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, samt dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar. Not 20 Skuldposters förfallotid Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut Summa Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader övrigt Personalrelaterade skulder Förutbetalda hyresintäkter Summa Not 22 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Summa Not 23 Ansvarsförbindelser Motförbindelser för bankgarantier Summa PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012

13 Piteå Kommunföretag AB Ordförande: Peter Roslund VD: Jan Jonsson Bolagets uppdrag Piteå Kommunföretag AB äger och förvaltar aktier och andelar i kommunala företag inom Piteå kommun. Bolaget är moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB och ägs till 100 procent av Piteå kommun. Årets händelser I början av juli tillträdde Jan Jonsson som ny VD för bolaget och koncernen, när Gusten Granström avgick med pension. Jonsson delar tjänsten med sitt uppdrag som VD i Piteå Näringsfastigheter AB. För första gången har en gemensam bolagsstämmodag genomförts för samtliga dotterbolag i koncernen. Till dagen var bland annat kommunfullmäktiges ledamöter inbjudna. Årets bolagsstämma för Piteå Kommunföretag AB beslutade att utdelning ska ske till ägaren Piteå kommun med 3 mkr. Utdelningen avser vinstmedel från Från resultatet 2012 föreslås utdelning med 3 mkr. Piteå Kommunföretag AB och Umeå Kommunföretag AB har vardera sålt 1/3 av bolagens aktieinnehav i Nolia AB till Skellefteå kommuns koncernmoderbolag, Skellefteå Stadshus AB. Vilket innebär att Skellefteå kommun, Umeå Kommun och Piteå kommun via sina dotterbolag äger var sin tredjedel i Nolia AB. Mål och måluppfyllelse Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Piteå Kommunföretag AB:s verksamhet ska bedrivas på så sätt att genom ägandet utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform. Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB Resultaträkning (tkr) Intäkter Kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Analys Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -8,7 mkr, vilket är nästan identiskt med föregående år. Utfallet är något bättre än budget, vilket i huvudsak beror på minskade räntekostnader under året. Piteå Kommunföretag AB har under året uppfyllt målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. Framtiden Löpande arbete sker med utveckling, strategifrågor samt med styrning och samordning inom koncernen. Bolaget har ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen under de närmaste åren kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun med mellan 2-5 mkr per år. Renen i Piteå AB Bolagets uppdrag Renen i Piteå AB bedriver ingen verksamhet och ligger tills vidare vilande inom koncernen Piteå Kommunföretag AB. Analys Ordförande: Gusten Granström Bolaget har haft vissa mindre förvaltningskostnader under perioden. Resultaträkning (tkr) Övriga intäkter Kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets resultat PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB

14 Mål och måluppfyllelse Ordförande: Mikael Åström Bolagets uppdrag VD: Maria Adlers Bolaget äger och förvaltar ca lägenheter och har ca 40 anställda. Förvaltningen sker i egen regi. Bolaget har enligt ägardirektivet till uppgift att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner. Detta kan ske genom att förvalta bostäder men även att uppföra, förvärva och avyttra fastigheter. Vidare gäller att verksamheten skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer. Årets händelser Produktion och uthyrning av fyra lägenheter på Gulsporregränd. Försäljning av 16 lägenheter på Norrgatan/Dalvägen. Rekordstor satsning på det planerade underhållet med totalt 40,3 mkr för fastighets- och lägenhetsunderhåll med bland annat byte av fönster i 150 lägenheter och installation av ventilation med värmeåtervinning i 82 lägenheter. Investeringar för 22,3 mkr med bland annat badrumsrenoveringar i 36 lägenheter och installation av individuell mätning av el i 740 lägenheter. PiteBo på tredje plats i Skåneinitiativets kampanj med målsättning att sänka energiförbrukningen hos bostadsbolag med 20 procent från 2007 till Fortsatt låga vakanser. Efterfrågan är större än tillgången på hyreslägenheter. VD-byte 1 juni Informationsmöten erbjuds hyresgäster i samtliga bostadsområden hösten 2012 och våren Barn och unga Utbildning, arbete och näringsliv Demokrati och öppenhet Informera gymnasieelever om villkoren för att bo i lägenhet. Delta vid olika kampanjer, lokala och landsomfattande, som handlar om alkohol och droger. Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande rådet riktat mot barn och unga. Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning. Medverka till ett utbud av lägenheter för gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan. Trygga tillgången på bostäder som upplåts med hyresrätt. Kösystemet till lägenheter ska vara transparanta och lika för alla. Hyresgäster skall ha inflytande i sitt boende och ges god service. Andelen nöjda hyresgäster skall uppgå till lägst 95 procent Livsmiljö Alla ska känna trygghet i boendet. Personal Sänka energianvändningen med 20 procent fram till Utveckla källsortering. 3 2 Sjukfrånvaron skall understiga 2 procent. Årliga medarbetarsamtal för samtlig personal. Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. 7 procent av omsättningen skall avsättas till underhåll. Driftskostnader som är lägre än jämförbara bostadsföretag. Räntabiliteten på justerat eget kapital skall långsiktigt uppgå till minst 5 procent. Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 18 procent Elevbygget på Tryffelvägen under uppförande. 14 PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB 2012 Foto: PiteBos bildarkiv. Resultaträkning (tkr) Intäkter Kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Investeringar

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer