VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13"

Transkript

1 08 ÅRSREDOVISNING

2 Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet till tryggt boende i olika skeden i livet bidrar Timråbo till kommunens övergripande vision om god livskvalitet och god livsmiljö. Vår vision Timråbo är känt för att erbjuda attraktiva hyresrätter med god service, trygghet, gemenskap och god miljö. Människor i olika skeden i livet uppskattar den trygghet och den gemenskap de upplever som hyresgäster. Timråbo får erkännande för sin samhällsnytta: Alla som vill bo eller verka i Timrå får möjlighet till bra boende i olika skeden i livet. Timråbo är en god aktör i Timrå kommuns vision om en ekokommun, Timråbo ligger i detta avseende i framkant. Timråbo fyller en viktig social funktion och har ett gott samarbete med andra samhällsaktörer. Unga människor upplever att Timråbo erbjuder ett fräscht och modernt boende. Timråbo ligger till exempel väl framme när det gäller teknikanvändning. Coolt! Unga människor med barn uppskattar de trevliga och barnvänliga utemiljöerna. De äldre invånarna väljer gärna att hyra hos Timråbo, som kan erbjuda närhet till service, god tillgänglighet, trygghet och gemenskap. Tack vare att Timråbo har lyckats så väl att anpassa/utnyttja befi ntligt fastighetsbestånd för de äldre är det många som kan bo kvar hemma längre. Året i sammandrag 4 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter & kommentarer 14 Revisionsberättelse 18 Fastighetsbestånd 20 Fem år i sammandrag 22 Definitioner av nyckeltal 23 Verksamhetsidé 23 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 3

3 ÅRET I SAMMANDRAG Om- och tillbyggnad av 18 st lägenheter i Strandbo äldreboende färdigställdes under året och inflyttning skedde i juni Genom tillbyggnaden tillskapades 2 st gruppboende för äldre om vardera 9 lägenheter. Investeringskostnad 18,9 mkr netto. I kvarteret Handlaren, Sörberge har 47 balkonger glasats in för att minska buller och avgasproblem på balkongerna. Investeringskostnad 1,3 mkr. Ett projekt påbörjades under året för att införa kollektivmätning av el i samtliga bostadsområden. Projektet beräknas kunna färdigställas under Investeringskostnaden för 2008 uppgick till 1,3 mkr. Total investeringskostnad är beräknad till 4,6 mkr. Genom åtgärden kommer hyresgästernas elkostnad att väsentligt reduceras samtidigt som hyresgästerna tack vare ett helt rörligt elpris får ett ökat incitament att spara energi. Uthyrningsgraden förbättrades under året och uppgick vid årsskiftet till 94% vilket kan jämföras med föregående årsskifte då uthyrningsgraden uppgick till 92,6%. Hyresuppgörelse om hyreshöjning med 2,54% från 1 januari NYCKELTAL Hyresintäkter, mkr 108,6 112,7 Resultat efter fi nansnetto, mkr 4,0 26,7 Kassafl öde från löpande verksamhet,mkr 5,6 25,3 Investeringar, mkr 9,3 18,9 Balansomslutning, mkr 488,3 498,0 Avkastning på sysselsatt kapital 4,2% 9,9% Soliditet 12,7% 11,9% Likviditet 39% 41% Låneskuld, mkr 389,9 390,8 Genomsnittlig bruttoränta 4,0% 3,9% Amortering låneskuld, mkr 0,9 115,1 Reparation och underhåll, mkr 25,3 25,0 VD HAR ORDET Året som gått, ett av de bästa, kan läggas till handlingarna. Vår uthyrning förbättrades kraftigt vilket påverkat resultatet positivt. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som bidragit till denna utveckling. MARKNADEN Befolkningen i Timrå ökade med 96 personer, det är tredje året i rad som befolkningen ökar. Timrå tillsammans med Sundsvall och Örnsköldsvik är de enda kommunerna i länet som ökar sin befolkning. Övriga kommuner i länet har en negativ befolkningsutveckling. Vi kan glädjande nog konstatera att uthyrningen utvecklats mycket positivt under året. En bidragande orsak både till befolkningsökningen och uthyrningens utveckling är den ökade inflyttningen av människor från andra länder. Kommunen har fr.o.m beslutat att permanenta en årlig mottagning av flyktingar på personer, vilket bör ge en fortsatt positiv effekt av vår uthyrning. Tyvärr bröts den positiva utvecklingen i slutet av året och vakansgraden började åter att stiga. Denna trend verkar även hålla i sig under första kvartalet Hur lågkonjunkturen med varsel och en förmodad högre arbetslöshet kommer att slå mot uthyrningen är svårbedömt, men troligtvis kommer efterfrågan på bostäder att minska. HYROR Överenskommelse om nya hyror för 2009 har träffats med Hyresgästföreningen. Uppgörelsen innebar att hyrorna höjdes med 2,54% från och med den 1 januari. Tidigt såg förhandlingarna för 2009 ut att bli svåra då inflationstakten så sent som i september låg runt 4% och vi fick vetskap om mycket kraftiga höjningar av taxorna på fjärrvärme, vatten och el. Sedan slog finanskrisen till med en kraftig inbromsning av konjunkturen vilket gör att övriga kostnadsökningar blir på mer rimliga nivåer för det kommande året. Sjunkande räntor slår inte omedelbart mot företagets kostnader då merparten av företagets lån är bundna. Om räntenivån etableras på denna nivå innebär det på sikt att minskade räntekostnader kan hålla tillbaka storleken på kommande hyreshöjningar. EKONOMI OCH RESULTAT Fastighetsförvaltningens resultat stannade på 4 mkr vilket är i nivå med föregående år. Resultatet måste vi vara mycket nöjda med, då vi tappade kassaflödet från de fastigheter vi sålde Jämfört med 2007 är det intäkter och kostnader för 3 kvartal som saknas 2008 för dessa fastigheter. Glädjande nog har vi dessutom kunnat bibehålla samma underhållsinsatser 2008 jämfört med DE NÄRMASTE ÅREN Vi befinner oss i den värsta ekonomiska kris som värden skådat sedan 30-talet. Hur detta kommer att påverka arbetsmarknad, befolkning och efterfrågan på bostäder är svårbedömt. Konjunkturläget kommer troligtvis att bestå året ut och börja vända uppåt from Med anledning av ovanstående scenario kan vi förvänta oss ett tufft 2009 och det blir en utmaning att klara att lotsa företaget genom denna kris. Med hjälp av kompetent och lojal personal är jag övertygad om att vi kommer att klara av denna utmaning. Per Sandberg, Vd 4 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 5

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org.nr Styrelsen och verkställande direktören för AB Timråbo får härmed avge redovisning för bolagets förvaltning för verksamhetsåret VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING AB Timråbo har som huvuduppgift att vara Timrå kommuns organ för bostadsförsörjningen inom kommunen. STYRELSE OCH REVISORER Ordinarie ledamöter utsedda av Timrå kommun: Per-Arne Olsson (s), ordförande, Håkan Kerttu (s), vice ordförande, Pernilla Eurenius (s), Stig Bergström Martens (s), Ingvar Smedjegård (c), Rolf Andersson (m), Örjan Lindwe (fp) Suppleanter utsedda av Timrå kommun: Marie Bergman (s), Robert Thunfors (s), Sven Jansson (s), Bert-Åke Wass (s), Anita Wiklander (c), Sten Bengtsson (m), Niklas Edén (c) Personalrepresentanter: Ordinarie: Anette A Granzell, tjänstemän, Åke Larsson, Fastighetsanställda. Suppleanter: Thomas Svelander, tjänstemän, Claes Wikström, Fastighetsanställda Verkställande direktör: Per Sandberg Revisorer utsedda av Timrå kommun: Ordinarie: Ulf Nordin (m), Suppleant: Lisbet Lundgren (s) Revisorer utsedda av bolagsstämman: Ordinarie: Tommy Eriksson, auktoriserad revisor. Suppleant: Susanne Johansson, auktoriserad revisor FIRMATECKNARE Firman har tecknats, förutom av styrelsen av Per-Arne Olsson och Per Sandberg i förening eller av två ordinarie styrelseledamöter i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 12 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. SAMMANTRÄDEN Under året har hållits 6 protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls FÖRSÄKRING Bolagets fastigheter och inventarier är fullvärdesförsäkrade i försäkringsbolaget SABO Byggnadsförsäkrings AB. KONCERNFÖRHÅLLANDE OCH ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET AB Timråbo är ett allmännyttigt bostadsföretag. AB Timråbo ägs av Timrå kommun. AB Timråbo är medlem i intresseorganisationerna SABO, Fastigo och HBV. ÄGARDIREKTIV I särskilda direktiv fastställde kommunen målsättningar som bör vara uppfyllda Andelen lediga lägenheter i bolagets bostadsbestånd bör per vara maximalt 5% - Soliditeten ska öka och bör per vara lägst 12,5% - Tak för kommunens borgensåtagande gentemot AB Timråbo fastställdes av kommunfullmäktige ( 6) till 399,4 mkr var måluppfyllelsen följande: - Andelen lediga lägenheter i bolagets bostadsbestånd var 6% - Soliditeten uppgick till 12,7% en ökning med 0,8 sedan Kommunens borgensåtagande gentemot AB Timråbo uppgick till 389,9 mkr Andelen tomma lägenheter har minskat från 7,4% till 6% under året. FASTIGHETSBESTÅNDET AB Timråbo hade vid årets slut 1789 lägenheter (1771) och 130 lokaler (128), den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgick till kvm ( ). Företaget hade 272 garage (272) och 857 bilplatser med motorvärmaruttag (853). Fastigheternas bokförda värde uppgick till 472 mkr (476), och det sammanlagda taxeringsvärdet uppgick till 252 mkr (252). På fastigheten Strand 5:130 (Strandbo äldreboende) har genom om- och tillbyggnad skapats två nya gruppboende för äldre om vardera 9 lägenheter med gemensamhetsoch personalutrymmen. MILJÖ Under året påbörjades ett projekt för att införa kollektivmätning av el i samtliga bostadsområden. Kollektivmätning innebär att samtliga lägenhetsabonnemang avvecklas och istället blir det ett fastighetsabonnemang för varje fastighet och således ett enda abonnemang gentemot nätägaren. Nya elektroniska mätare installeras som möjliggör månadsvis debitering av faktisk elförbrukning direkt på hyresavin till varje hyresgäst. Priset som debiteras kommer att vara helt rörligt varför hyresgästen kommer att få ett ökat incitament att spara energi. Kostnadsbesparingen för varje hyresgäst kommer att bli betydande. I kvarteret Handlaren, Sörberge har 47 balkonger glasats in för att minska buller och avgasproblem på balkongerna, som en bieffekt minskas också energiförbrukningen i fastigheten. På Strålvägen har fönsterrenovering genomförts i 88 lägenheter. Ny isolerruta sattes in samt byte av fönsterbågar. Effekten har blivit minskat drag och minskad energianvändning. 9 st äldre omoderna tvättmaskiner har byts ut till nyare mer energieffektiva. Beräknad besparing av el kwh/år samt m 3 vatten per år. PLUSBOENDE Tillsammans med Mitthem och Härnösandshus har företaget tagit fram ett koncept för seniorboende. Tanken är att skapa olika sätt att bo som ger mer än ett vanligt boende, utan att det ska kosta mer. Trygghet, gemenskap, tillgänglighet och service är några nyckelord. Plusboende vänder sig till kunder från ca 55 år. För Plusboende har avsatts 294 lägenheter i Timrå. BOSTÄDER Vi kan notera en befolkningsökning under året. Orsaken till den ökade befolkningen beror främst på en ökad inflyttning från utlandet. Detta har inneburit att efter-frågan på bostäder i kommunen har ökat jämfört med FÖRDELNING AV LÄGENHETER 1 rok, 545 st 2 rok, 743 st 3 rok, 471 st 4 rok, 30 st VAKANTA LÄGENHETER Vid årets början var 131 av 1771 lägenheter lediga för uthyrning d.v.s. 7,4%. Vid årets slut hade antalet lediga lägenheter minskat till 108 av 1789 lägenheter d.v.s. 6%. Vakansgraden har under året successivt minskats till att som lägst uppgå till 89 lägenheter den 1 november. Under de två sista månaderna minskade efterfrågan på lägenheter och vakansgraden ökade. LOKALER AB Timråbo har totalt 130 kommersiella lokaler med hyresgäster från både privat och offentlig sektor, den senare svarar för 71% (69%) av uthyrningsbara ytan och ca 84% (82%) av hyresvärdet för lokaler. Hyresvärdet för lokalerna uppgick till 19,5 mkr (18,4) vid årets slut, vilket utgör ca 16% (16%) av företagets totala hyresvärde. På lokalsidan var vakanserna vid årets slut 2,4% (3,5%) av hyresvärdet för lokaler. Hyreskontraktens förfallotider är spridda över tiden. 47% av kontrakten baserat på hyresvärdet löper ut inom tre år. OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING Hyresintäkterna minskade med 3,6% eller 4,1 mkr till 108,6 mkr (112,7). Hyresförlusterna för bostäder minskade, med 1,9 mkr till 6,1 mkr vilket motsvarade 6,5% av bruttohyrorna för bostäder. Hyresrabatterna var oförändrade och uppgick till 0,3 mkr vilket motsvarade 0,3% av bruttohyrorna för bostäder. Jämfört med 2007 har omsättning mm påverkats av försäljningen av fastigheterna Vivsta 4:69 (Centrumhuset), Vista 3:95 (Mariedal) ochtallnäs 1:123 (Tallnäs äldreboende). Överlåtelse datum för fastigheterna var TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 7

5 Bostadshyrorna höjdes den 1 januari 2008 med i genomsnitt 1,92%. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 mkr. INVESTERINGAR Nettoinvesteringarna i materiella tillgångar uppgick under året till 9,3 mkr. I ny- till- och ombyggnationer har investerats 8,7 mkr. RÄNTEBÄRANDE SKULDER AB Timråbos räntebärande skulder uppgick vid årsskiftet till 390 mkr (391). Medelräntan på företagets räntebärande skulder var 4% vilket innebär en ökning av räntenivån med 0,1% jämfört med AB Timråbo har som målsättning att sprida ränteförfallen över tiden. 16% av de räntebärande skulderna motsvarande 81 mkr löper antingen på kort bindningstid eller är lån med längre löptider som skall ränteomsättas under AB Timråbos nettoskuldsättning, räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgick till 378 mkr (374). Nettoskuldsättningen motsvarar en belåningsgrad på 80% (79%) i relation till fastigheternas bokförda värde. KASSAFLÖDE, LIKVIDITET OCH SOLIDITET Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 mkr (25) medan kassaflödet efter investeringar utföll med -4 mkr (119) Kassafl ödet från den löpande verksamheten 6 (25) Kassafl ödet från investeringsverksamhet - 9 (94) Kassafl ödet efter investeringar - 4 (119) De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 11 mkr (16). Balanslikviditeten (förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder) uppgick vid årets slut till 0,4 (0,4). Den justerade soliditeten har ökat till 12,7%. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Befolkningen i Timrå kommun ökade med 96 personer under 2008, vilket fått till följd att efterfrågan på bostäder ökat under året. Orsaken är främst en ökad inflyttning av människor från andra länder. Kommunen har beslutat att from 2008 permanenta en årlig mottagning av flyktingar på personer, vilket bör ge en positiv effekt för AB Timråbos uthyrning. Den positiva utvecklingen av bostadsuthyrningen bröts i slutet av året och nettouthyrningen blev negativ. Denna trend fortsätter även för första kvartalet Hur lågkonjunkturen med varsel och en förmodad högre arbetslöshet kommer att slå mot uthyrningen är svårbedömt, men troligtvis kommer efterfrågan på bostäder att minska. Enligt avtal som träffats med Hyresgästföreningen höjs bostadshyrorna med 2,54% from 1 januari En nödvändig hyresjustering med tanke på ökade driftkostnader och taxor. På lokalsidan ser det ljust ut och förutom lediga källarlokaler och en del ytor i fd Bäckmoskolan är allt uthyrt. Uthyrningsläget för lokaler bedöms på ett års sikt som fortsatt ljust. EGET KAPITAL OCH OBESKATTADE RESERVER Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 55,2 mkr (52,2) fördelat på 21 mkr (21) bundet och 34,2 mkr (31,2) fritt eget kapital. De obeskattade reserverna (periodiseringsfond) uppgick till 9,7 mkr (9,7). FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel :67 Årets vinst : :55 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Till aktieägarna utdelas :00 I ny räkning balanseras : :55 Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen: Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets redovisade soliditet marginellt till 12,7% vilket bedöms vara en tillräcklig soliditetsnivå. Likviditeten i bolaget är god och påverkas endast marginellt av den föreslagna utdelningen. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. RESULTATRÄKNING BELOPP, TKR Not Redovisningsprinciper 1 Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Underhåll Fastighetsskatt Driftnetto Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Vinst vid avyttring av fastigheter Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdisposition Avsättning periodseringsfond Resultat före skatt Aktuell skatt Skatt tidigare taxering Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 9

6 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, TKR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER TKR Not Bundet eget kapital 17 Aktiekapital (antal 6000 st, nominellt värde 1000) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodseringsfond (Tax.år 2008) Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter för egna förpliktelser TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 11

7 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet - Vinst vid avyttring av fastigheter Skatt Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av fordringar Minskning/ökning av leverantörsskuld Minskning/ökning av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Amortering av skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/Minskning av likvida medel Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets slut TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

8 1 REDOVISNINGSPRINCIPER 3 ÖVRIGA INTÄKTER 6 PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR PER FUNKTION 10 BYGGNADER OCH MARK AB Timråbos redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifi erade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden. Uppskjuten skatteskuld redovisas i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader utom då den uppskjutna skatteskulden avser goodwill eller avser en tillgång eller skuld i en transaktion som inte är ett företagsförvärv eller samgående och, som vid tidpunkten för transaktionen varken påverkar redovisad eller skattepliktig vinst eller förlust samt som hänför sig till investeringar i dotterbolag, intressebolag och intressen i joint ventures, utom då koncernen har ett bestämmande infl ytande över när återföringen av den temporära skillnaden skall ske och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras under överskådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas med hjälp av de skattesatser som förväntas gälla för den period då fordringarna avräknas eller skulderna regleras, baserat på de skattesatser (och den skattelagstiftning) som föreligger eller i praktiken föreligger på balansdagen. Fordringar Fordringar tas upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 2 HYRESINTÄKTER Bostäder Avgivna rabatter Lokaler Garage P-platser HYRESBORTFALL Outhyrda lägenheter Outhyrda lokaler Outhyrda garage Outhyrda p-platser Nettohyror Ersättning från hyresgäster Övrigt, utförda tjänster Erhållna investeringsstöd/ Skattereduktion DRIFTKOSTNADER Reparationer Skötselkostnader Fastighetsel Vatten Sophantering Sotning, OVK Värmekostnader Administration Kabel-TV, bredband Fastighetsförsäkringar Avskrivna hyresfordringar m m Avgifter mm till Hyresgästförening Försäljning inventarier Driftkostnader inklusive reparationsoch underhållskostnader, % 11% 5 UNDERHÅLL 15% 36% Reparation och underhåll Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Övriga externa kostnader Periodiskt underhåll Periodiskt gemensamt underhåll Funktioner/ Fastighets- Centralatillgångsslag kostnader administrationsoch försäljningskostnader Totalt Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnader (14 813) (14 813) Maskiner och inventarier Inventarier 568 (548) 72(96) 640 (644) S:a avskrivning (15 361) 72(96) (15 457) Byggnadernas avskrivningar har gjorts enligt annuitetsmetod. Avskrivningarna enligt plan motsvarar 2,1 % av de samlade anskaffnings värdena. Tillämpade livslängder är 40 år för nyproduktion och 30 år för ombyggnader. Inventarier har skrivits av med 20% på ursprungligt anskaffningsvärde. 7 REVISORSARVODE Till Ernst & Young, revision - 65 Till KPMG, lekmannarevision, revision MEDELANTALET ANSTÄLLDA Antalet anställda Varav män Löner fördelade mellan ledning och övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Bostäder Lokaler Sociala kostnader Varav pensionskostnader 400 Garage 355 P-platser Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 3,5% 2,5% -långtidssjukfrånvaro 0,0% 0,0% -sjukfrånvaro för män 1,7% 1,0% -sjukfrånvaro för kvinnor 1,8% 1,5% -anställda år 1,5% 0,9% -anställda 50 år 2,0% 1,6% 9 FINANSIELLA INTÄKTER Annuitet anslutningslån Ränteintäkter Byggnader Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Försäljningar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Försäljningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde byggnader Taxeringsvärde byggnad Mark Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Försäljningar Utgående bokfört värde mark Taxeringsvärde mark Fastigheternas skattemässiga restvärde PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Kollektivel Strand 5: INVENTARIER Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 15

9 13 AKTIER OCH ANDELAR SABO Byggnadsförsäkring AB Antal 50 st à nominellt kr Husbyggnadsvaror Andel 4 st á nominellt kr HYRESFORDRINGAR Hyresfordringar Kundfordringar Befarade hyresförluster ÖVRIGA FORDRINGAR Fordringar leverantör Fordran skattemyndighet Fordran moms FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Övriga förutbetalda kostnader Fordran på Länsbostadsnämnden för räntebidrag EGET KAPITAL Enligt balansräkning vid årets ingång Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Utdelning Tillkommer årets resultat Enl. balansräkning vid årets utgång % FASTIGHETSLÅN RÄNTEBINDNINGSTID Avgår redovisad som kortfristig del med förfall inom ett år MKR År ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Personalens källskatt Skuld moms Nästa års amortering på långfristiga skulder Övrigt UPPLUPNA KOSTNADER Upplupen skuld socialförsäkring, avgift m m Upplupna kostnadsräntor Förskottsbetalda hyror Semesterskuld Skatteskuld Övrigt År TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING Utveckling av soliditeten år STÄLLDA PANTER FÖR EGNA FÖRPLIKTELSER Fastighetsinteckningar Garanti Fastigo

10 Timrå den 2 mars 2009 REVISIONSBERÄTTELSE TILL ÅRSSTÄMMAN I AKTIEBOLAGET TIMRÅBO Org. Nr Per-Arne Olsson Ordförande Rolf Andersson Stig Bergström-Martens Örjan Lindwe Håkan Kerttu Vice ordförande Pernilla Eurenius Ingvar Smedjegård Per Sandberg Verkställande direktör Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB Timråbo för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Sundsvall den 5 mars 2009 Anette Asklund Granzell Åke Larsson Min revisionsberättelse har avgivits den 5 mars Tommy Eriksson Auktoriserad revisor Tommy Eriksson Auktoriserad revisor 18 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 19

11 FÖRTECKNING ÖVER LÄGENHETER INOM RESPEKTIVE BOSTADSOMRÅDE, EFTER LÄGENHETSTYPER Område Fastighet 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok Samtliga 101 Vivsta 4:88, 4: Vivsta 8: Vivsta 8:1 (15:1) Fröland 11: Mellerstbyn 5: Vivsta 1: Vivsta 28: Vivsta 28: Sörberge 2: Tallnäs 5: Tallnäs 9: Tallnäs 4: Tallnäs 1: Tallnäs 1: Tallnäs 1: Talläs 1: Tallnäs 1: Tallnäs 1: Tallnäs 1: Tallnäs 1: Vivsta 27: Vivsta 27: Vivsta 27: Vivsta 3: Vivsta 3: Sörberge 1: Sörberge 18: Böle 1: Bergeforsen 1: Söråker 15:2, 15: Söråker 15: Söråker 30: Söråker 30:13, 30: Söråker 30:15, 30: Söråker 30: Söråker 21: Post o polishus 933 Söråker 15: Strand 5:130 (5:19) Strand 5:130 gruppb Strand 5: UPPGIFTER OM BOSTADSOMRÅDEN TAXERINGSVÄRDEN, YTOR, ANTAL LÄGENHETER, LOKALER M.M. PER DEN Område Fastighet Taxeringsvärde Bostäder Antal Lokaler Antal Yta m 2 Yta m Vivsta 4:88, 4: , , Vivsta 8: , , Vivsta 8:1 (15:1) , , Fröland 11:1 Inget tax.värde 4 119, , Mellerstbyn 5:30 Inget tax.värde 1 052, , Vivsta 1: , , Vivsta 28: , , Vivsta 28: , , Sörberge 2: , Tallnäs 5: , , Tallnäs 9: , , Tallnäs 4: , , Tallnäs 1: ,4 31 6, Tallnäs 1: , , Tallnäs 1: , Tallnäs 1: , Tallnäs 1: , Tallnäs 1: , , Tallnäs 1: , Vivsta 27: , , Vivsta 27: , Vivsta 27: , , Vivsta 3:141 (3:104) , , Vivsta 3: , , Sörberge 1: , , Sörberge 18: , , Böle 1:148 Inget tax.värde 582,0 8 Gruppbostäder 8 st 701 Bergeforsen 1: , Söråker 15:2, 15: , , Söråker 15: , , Söråker 30: , , Söråker 30:13, 30: , , Söråker 30:15, 30: :40 Gruppb. 12 st , , Söråker 21: , , Post o polishus , Söråker 15: , Strand 5:130 (5:19) ,6 8 Handikappb. 8 st 937 Strand 5:130 gruppb.9 st 378, , Strand 5: , , , , TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 21

12 FEM ÅR I SAMMANDRAG DEFINITIONER AV NYCKELTAL Tillväxt Antal lägenheter Lägenhetsyta Vakansgrad bostäder % 6,0 7,4 8,2 8,3 8,2 Antal lokaler Lokalyta Antal garage Antal bilplatser Nettoomsättning, mkr 108,7 113,3 114,0 114,3 115,3 Balansomslutning, mkr 488,6 498,0 580,7 590,5 604,7 Räntebärande skulder, mkr 389,9 390,8 505,9 521,1 541,9 Medelantal anställda Lönsamhet Avkastning på eget kapital % 6,5 45,2 10,7 17,1 4,5 Avkastning på sysselsatt kapital % 4,2 9,9 4,0 4,6 4,2 Driftnetto i % av omsättningen 29,8 32,6 32,9 35,2 40,1 Fastigheternas direktavkastning % 8,0 7,9 7,5 7,9 8,7 Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter fi nansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Justerat eget kapital utgörs av synligt eget kapital, 72 % av obeskattade reserver. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter fi nansiella poster plus fi nansiella kostnader (netto) i procent av sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital är synligt eget kapital plus räntebärande skulder. Driftnetto Driftnetto är detsamma som rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Fastigheternas direktavkastning Driftnetto i förhållande till fastigheternas bokförda värde. Likviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital. Skuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till synligt eget kapital. Räntetäckningsgrad Resultat efter fi nansiella poster plus fi nansiella kostnader (netto) i förhållande till fi nansiella kostnader (netto). Räntebidragsandel Räntebidrag i förhållande till summan av totala hyresintäkter och räntebidrag. Finansiella mått Likviditet % Soliditet % 12,7 11,9 7,0 6,2 5,4 Skuldsättningsgrad, ggr 7,1 7,5 12,3 14,2 16,7 Räntetäckningsgrad, ggr 1,2 2,4 1,2 1,2 1,0 Resultat efter fi nansiella poster, mkr 4,2 26,7 4,4 6,3 1,5 Räntebidragsandel % 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 22 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

13 Frosting Reklambyrå 2009

osting.se 2011.fr www ÅRSRED 10 OVISNING

osting.se 2011.fr www ÅRSRED 10 OVISNING 10 ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet till tryggt boende i olika skeden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

osting.se 2012.fr www ÅRSREDOVISNING 11

osting.se 2012.fr www ÅRSREDOVISNING 11 ÅRSREDOVISNING 11 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet till tryggt boende i olika skeden

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO

INNEHÅLL VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO 09 ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet till tryggt boende i

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer