VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13"

Transkript

1 08 ÅRSREDOVISNING

2 Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet till tryggt boende i olika skeden i livet bidrar Timråbo till kommunens övergripande vision om god livskvalitet och god livsmiljö. Vår vision Timråbo är känt för att erbjuda attraktiva hyresrätter med god service, trygghet, gemenskap och god miljö. Människor i olika skeden i livet uppskattar den trygghet och den gemenskap de upplever som hyresgäster. Timråbo får erkännande för sin samhällsnytta: Alla som vill bo eller verka i Timrå får möjlighet till bra boende i olika skeden i livet. Timråbo är en god aktör i Timrå kommuns vision om en ekokommun, Timråbo ligger i detta avseende i framkant. Timråbo fyller en viktig social funktion och har ett gott samarbete med andra samhällsaktörer. Unga människor upplever att Timråbo erbjuder ett fräscht och modernt boende. Timråbo ligger till exempel väl framme när det gäller teknikanvändning. Coolt! Unga människor med barn uppskattar de trevliga och barnvänliga utemiljöerna. De äldre invånarna väljer gärna att hyra hos Timråbo, som kan erbjuda närhet till service, god tillgänglighet, trygghet och gemenskap. Tack vare att Timråbo har lyckats så väl att anpassa/utnyttja befi ntligt fastighetsbestånd för de äldre är det många som kan bo kvar hemma längre. Året i sammandrag 4 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter & kommentarer 14 Revisionsberättelse 18 Fastighetsbestånd 20 Fem år i sammandrag 22 Definitioner av nyckeltal 23 Verksamhetsidé 23 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 3

3 ÅRET I SAMMANDRAG Om- och tillbyggnad av 18 st lägenheter i Strandbo äldreboende färdigställdes under året och inflyttning skedde i juni Genom tillbyggnaden tillskapades 2 st gruppboende för äldre om vardera 9 lägenheter. Investeringskostnad 18,9 mkr netto. I kvarteret Handlaren, Sörberge har 47 balkonger glasats in för att minska buller och avgasproblem på balkongerna. Investeringskostnad 1,3 mkr. Ett projekt påbörjades under året för att införa kollektivmätning av el i samtliga bostadsområden. Projektet beräknas kunna färdigställas under Investeringskostnaden för 2008 uppgick till 1,3 mkr. Total investeringskostnad är beräknad till 4,6 mkr. Genom åtgärden kommer hyresgästernas elkostnad att väsentligt reduceras samtidigt som hyresgästerna tack vare ett helt rörligt elpris får ett ökat incitament att spara energi. Uthyrningsgraden förbättrades under året och uppgick vid årsskiftet till 94% vilket kan jämföras med föregående årsskifte då uthyrningsgraden uppgick till 92,6%. Hyresuppgörelse om hyreshöjning med 2,54% från 1 januari NYCKELTAL Hyresintäkter, mkr 108,6 112,7 Resultat efter fi nansnetto, mkr 4,0 26,7 Kassafl öde från löpande verksamhet,mkr 5,6 25,3 Investeringar, mkr 9,3 18,9 Balansomslutning, mkr 488,3 498,0 Avkastning på sysselsatt kapital 4,2% 9,9% Soliditet 12,7% 11,9% Likviditet 39% 41% Låneskuld, mkr 389,9 390,8 Genomsnittlig bruttoränta 4,0% 3,9% Amortering låneskuld, mkr 0,9 115,1 Reparation och underhåll, mkr 25,3 25,0 VD HAR ORDET Året som gått, ett av de bästa, kan läggas till handlingarna. Vår uthyrning förbättrades kraftigt vilket påverkat resultatet positivt. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som bidragit till denna utveckling. MARKNADEN Befolkningen i Timrå ökade med 96 personer, det är tredje året i rad som befolkningen ökar. Timrå tillsammans med Sundsvall och Örnsköldsvik är de enda kommunerna i länet som ökar sin befolkning. Övriga kommuner i länet har en negativ befolkningsutveckling. Vi kan glädjande nog konstatera att uthyrningen utvecklats mycket positivt under året. En bidragande orsak både till befolkningsökningen och uthyrningens utveckling är den ökade inflyttningen av människor från andra länder. Kommunen har fr.o.m beslutat att permanenta en årlig mottagning av flyktingar på personer, vilket bör ge en fortsatt positiv effekt av vår uthyrning. Tyvärr bröts den positiva utvecklingen i slutet av året och vakansgraden började åter att stiga. Denna trend verkar även hålla i sig under första kvartalet Hur lågkonjunkturen med varsel och en förmodad högre arbetslöshet kommer att slå mot uthyrningen är svårbedömt, men troligtvis kommer efterfrågan på bostäder att minska. HYROR Överenskommelse om nya hyror för 2009 har träffats med Hyresgästföreningen. Uppgörelsen innebar att hyrorna höjdes med 2,54% från och med den 1 januari. Tidigt såg förhandlingarna för 2009 ut att bli svåra då inflationstakten så sent som i september låg runt 4% och vi fick vetskap om mycket kraftiga höjningar av taxorna på fjärrvärme, vatten och el. Sedan slog finanskrisen till med en kraftig inbromsning av konjunkturen vilket gör att övriga kostnadsökningar blir på mer rimliga nivåer för det kommande året. Sjunkande räntor slår inte omedelbart mot företagets kostnader då merparten av företagets lån är bundna. Om räntenivån etableras på denna nivå innebär det på sikt att minskade räntekostnader kan hålla tillbaka storleken på kommande hyreshöjningar. EKONOMI OCH RESULTAT Fastighetsförvaltningens resultat stannade på 4 mkr vilket är i nivå med föregående år. Resultatet måste vi vara mycket nöjda med, då vi tappade kassaflödet från de fastigheter vi sålde Jämfört med 2007 är det intäkter och kostnader för 3 kvartal som saknas 2008 för dessa fastigheter. Glädjande nog har vi dessutom kunnat bibehålla samma underhållsinsatser 2008 jämfört med DE NÄRMASTE ÅREN Vi befinner oss i den värsta ekonomiska kris som värden skådat sedan 30-talet. Hur detta kommer att påverka arbetsmarknad, befolkning och efterfrågan på bostäder är svårbedömt. Konjunkturläget kommer troligtvis att bestå året ut och börja vända uppåt from Med anledning av ovanstående scenario kan vi förvänta oss ett tufft 2009 och det blir en utmaning att klara att lotsa företaget genom denna kris. Med hjälp av kompetent och lojal personal är jag övertygad om att vi kommer att klara av denna utmaning. Per Sandberg, Vd 4 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 5

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org.nr Styrelsen och verkställande direktören för AB Timråbo får härmed avge redovisning för bolagets förvaltning för verksamhetsåret VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING AB Timråbo har som huvuduppgift att vara Timrå kommuns organ för bostadsförsörjningen inom kommunen. STYRELSE OCH REVISORER Ordinarie ledamöter utsedda av Timrå kommun: Per-Arne Olsson (s), ordförande, Håkan Kerttu (s), vice ordförande, Pernilla Eurenius (s), Stig Bergström Martens (s), Ingvar Smedjegård (c), Rolf Andersson (m), Örjan Lindwe (fp) Suppleanter utsedda av Timrå kommun: Marie Bergman (s), Robert Thunfors (s), Sven Jansson (s), Bert-Åke Wass (s), Anita Wiklander (c), Sten Bengtsson (m), Niklas Edén (c) Personalrepresentanter: Ordinarie: Anette A Granzell, tjänstemän, Åke Larsson, Fastighetsanställda. Suppleanter: Thomas Svelander, tjänstemän, Claes Wikström, Fastighetsanställda Verkställande direktör: Per Sandberg Revisorer utsedda av Timrå kommun: Ordinarie: Ulf Nordin (m), Suppleant: Lisbet Lundgren (s) Revisorer utsedda av bolagsstämman: Ordinarie: Tommy Eriksson, auktoriserad revisor. Suppleant: Susanne Johansson, auktoriserad revisor FIRMATECKNARE Firman har tecknats, förutom av styrelsen av Per-Arne Olsson och Per Sandberg i förening eller av två ordinarie styrelseledamöter i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 12 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. SAMMANTRÄDEN Under året har hållits 6 protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls FÖRSÄKRING Bolagets fastigheter och inventarier är fullvärdesförsäkrade i försäkringsbolaget SABO Byggnadsförsäkrings AB. KONCERNFÖRHÅLLANDE OCH ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET AB Timråbo är ett allmännyttigt bostadsföretag. AB Timråbo ägs av Timrå kommun. AB Timråbo är medlem i intresseorganisationerna SABO, Fastigo och HBV. ÄGARDIREKTIV I särskilda direktiv fastställde kommunen målsättningar som bör vara uppfyllda Andelen lediga lägenheter i bolagets bostadsbestånd bör per vara maximalt 5% - Soliditeten ska öka och bör per vara lägst 12,5% - Tak för kommunens borgensåtagande gentemot AB Timråbo fastställdes av kommunfullmäktige ( 6) till 399,4 mkr var måluppfyllelsen följande: - Andelen lediga lägenheter i bolagets bostadsbestånd var 6% - Soliditeten uppgick till 12,7% en ökning med 0,8 sedan Kommunens borgensåtagande gentemot AB Timråbo uppgick till 389,9 mkr Andelen tomma lägenheter har minskat från 7,4% till 6% under året. FASTIGHETSBESTÅNDET AB Timråbo hade vid årets slut 1789 lägenheter (1771) och 130 lokaler (128), den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgick till kvm ( ). Företaget hade 272 garage (272) och 857 bilplatser med motorvärmaruttag (853). Fastigheternas bokförda värde uppgick till 472 mkr (476), och det sammanlagda taxeringsvärdet uppgick till 252 mkr (252). På fastigheten Strand 5:130 (Strandbo äldreboende) har genom om- och tillbyggnad skapats två nya gruppboende för äldre om vardera 9 lägenheter med gemensamhetsoch personalutrymmen. MILJÖ Under året påbörjades ett projekt för att införa kollektivmätning av el i samtliga bostadsområden. Kollektivmätning innebär att samtliga lägenhetsabonnemang avvecklas och istället blir det ett fastighetsabonnemang för varje fastighet och således ett enda abonnemang gentemot nätägaren. Nya elektroniska mätare installeras som möjliggör månadsvis debitering av faktisk elförbrukning direkt på hyresavin till varje hyresgäst. Priset som debiteras kommer att vara helt rörligt varför hyresgästen kommer att få ett ökat incitament att spara energi. Kostnadsbesparingen för varje hyresgäst kommer att bli betydande. I kvarteret Handlaren, Sörberge har 47 balkonger glasats in för att minska buller och avgasproblem på balkongerna, som en bieffekt minskas också energiförbrukningen i fastigheten. På Strålvägen har fönsterrenovering genomförts i 88 lägenheter. Ny isolerruta sattes in samt byte av fönsterbågar. Effekten har blivit minskat drag och minskad energianvändning. 9 st äldre omoderna tvättmaskiner har byts ut till nyare mer energieffektiva. Beräknad besparing av el kwh/år samt m 3 vatten per år. PLUSBOENDE Tillsammans med Mitthem och Härnösandshus har företaget tagit fram ett koncept för seniorboende. Tanken är att skapa olika sätt att bo som ger mer än ett vanligt boende, utan att det ska kosta mer. Trygghet, gemenskap, tillgänglighet och service är några nyckelord. Plusboende vänder sig till kunder från ca 55 år. För Plusboende har avsatts 294 lägenheter i Timrå. BOSTÄDER Vi kan notera en befolkningsökning under året. Orsaken till den ökade befolkningen beror främst på en ökad inflyttning från utlandet. Detta har inneburit att efter-frågan på bostäder i kommunen har ökat jämfört med FÖRDELNING AV LÄGENHETER 1 rok, 545 st 2 rok, 743 st 3 rok, 471 st 4 rok, 30 st VAKANTA LÄGENHETER Vid årets början var 131 av 1771 lägenheter lediga för uthyrning d.v.s. 7,4%. Vid årets slut hade antalet lediga lägenheter minskat till 108 av 1789 lägenheter d.v.s. 6%. Vakansgraden har under året successivt minskats till att som lägst uppgå till 89 lägenheter den 1 november. Under de två sista månaderna minskade efterfrågan på lägenheter och vakansgraden ökade. LOKALER AB Timråbo har totalt 130 kommersiella lokaler med hyresgäster från både privat och offentlig sektor, den senare svarar för 71% (69%) av uthyrningsbara ytan och ca 84% (82%) av hyresvärdet för lokaler. Hyresvärdet för lokalerna uppgick till 19,5 mkr (18,4) vid årets slut, vilket utgör ca 16% (16%) av företagets totala hyresvärde. På lokalsidan var vakanserna vid årets slut 2,4% (3,5%) av hyresvärdet för lokaler. Hyreskontraktens förfallotider är spridda över tiden. 47% av kontrakten baserat på hyresvärdet löper ut inom tre år. OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING Hyresintäkterna minskade med 3,6% eller 4,1 mkr till 108,6 mkr (112,7). Hyresförlusterna för bostäder minskade, med 1,9 mkr till 6,1 mkr vilket motsvarade 6,5% av bruttohyrorna för bostäder. Hyresrabatterna var oförändrade och uppgick till 0,3 mkr vilket motsvarade 0,3% av bruttohyrorna för bostäder. Jämfört med 2007 har omsättning mm påverkats av försäljningen av fastigheterna Vivsta 4:69 (Centrumhuset), Vista 3:95 (Mariedal) ochtallnäs 1:123 (Tallnäs äldreboende). Överlåtelse datum för fastigheterna var TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 7

5 Bostadshyrorna höjdes den 1 januari 2008 med i genomsnitt 1,92%. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 mkr. INVESTERINGAR Nettoinvesteringarna i materiella tillgångar uppgick under året till 9,3 mkr. I ny- till- och ombyggnationer har investerats 8,7 mkr. RÄNTEBÄRANDE SKULDER AB Timråbos räntebärande skulder uppgick vid årsskiftet till 390 mkr (391). Medelräntan på företagets räntebärande skulder var 4% vilket innebär en ökning av räntenivån med 0,1% jämfört med AB Timråbo har som målsättning att sprida ränteförfallen över tiden. 16% av de räntebärande skulderna motsvarande 81 mkr löper antingen på kort bindningstid eller är lån med längre löptider som skall ränteomsättas under AB Timråbos nettoskuldsättning, räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgick till 378 mkr (374). Nettoskuldsättningen motsvarar en belåningsgrad på 80% (79%) i relation till fastigheternas bokförda värde. KASSAFLÖDE, LIKVIDITET OCH SOLIDITET Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 mkr (25) medan kassaflödet efter investeringar utföll med -4 mkr (119) Kassafl ödet från den löpande verksamheten 6 (25) Kassafl ödet från investeringsverksamhet - 9 (94) Kassafl ödet efter investeringar - 4 (119) De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 11 mkr (16). Balanslikviditeten (förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder) uppgick vid årets slut till 0,4 (0,4). Den justerade soliditeten har ökat till 12,7%. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Befolkningen i Timrå kommun ökade med 96 personer under 2008, vilket fått till följd att efterfrågan på bostäder ökat under året. Orsaken är främst en ökad inflyttning av människor från andra länder. Kommunen har beslutat att from 2008 permanenta en årlig mottagning av flyktingar på personer, vilket bör ge en positiv effekt för AB Timråbos uthyrning. Den positiva utvecklingen av bostadsuthyrningen bröts i slutet av året och nettouthyrningen blev negativ. Denna trend fortsätter även för första kvartalet Hur lågkonjunkturen med varsel och en förmodad högre arbetslöshet kommer att slå mot uthyrningen är svårbedömt, men troligtvis kommer efterfrågan på bostäder att minska. Enligt avtal som träffats med Hyresgästföreningen höjs bostadshyrorna med 2,54% from 1 januari En nödvändig hyresjustering med tanke på ökade driftkostnader och taxor. På lokalsidan ser det ljust ut och förutom lediga källarlokaler och en del ytor i fd Bäckmoskolan är allt uthyrt. Uthyrningsläget för lokaler bedöms på ett års sikt som fortsatt ljust. EGET KAPITAL OCH OBESKATTADE RESERVER Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 55,2 mkr (52,2) fördelat på 21 mkr (21) bundet och 34,2 mkr (31,2) fritt eget kapital. De obeskattade reserverna (periodiseringsfond) uppgick till 9,7 mkr (9,7). FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel :67 Årets vinst : :55 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Till aktieägarna utdelas :00 I ny räkning balanseras : :55 Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen: Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets redovisade soliditet marginellt till 12,7% vilket bedöms vara en tillräcklig soliditetsnivå. Likviditeten i bolaget är god och påverkas endast marginellt av den föreslagna utdelningen. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. RESULTATRÄKNING BELOPP, TKR Not Redovisningsprinciper 1 Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Underhåll Fastighetsskatt Driftnetto Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Vinst vid avyttring av fastigheter Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdisposition Avsättning periodseringsfond Resultat före skatt Aktuell skatt Skatt tidigare taxering Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 9

6 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, TKR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER TKR Not Bundet eget kapital 17 Aktiekapital (antal 6000 st, nominellt värde 1000) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodseringsfond (Tax.år 2008) Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter för egna förpliktelser TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 11

7 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet - Vinst vid avyttring av fastigheter Skatt Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av fordringar Minskning/ökning av leverantörsskuld Minskning/ökning av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning Amortering av skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning/Minskning av likvida medel Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets slut TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

8 1 REDOVISNINGSPRINCIPER 3 ÖVRIGA INTÄKTER 6 PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR PER FUNKTION 10 BYGGNADER OCH MARK AB Timråbos redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifi erade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden. Uppskjuten skatteskuld redovisas i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader utom då den uppskjutna skatteskulden avser goodwill eller avser en tillgång eller skuld i en transaktion som inte är ett företagsförvärv eller samgående och, som vid tidpunkten för transaktionen varken påverkar redovisad eller skattepliktig vinst eller förlust samt som hänför sig till investeringar i dotterbolag, intressebolag och intressen i joint ventures, utom då koncernen har ett bestämmande infl ytande över när återföringen av den temporära skillnaden skall ske och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras under överskådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas med hjälp av de skattesatser som förväntas gälla för den period då fordringarna avräknas eller skulderna regleras, baserat på de skattesatser (och den skattelagstiftning) som föreligger eller i praktiken föreligger på balansdagen. Fordringar Fordringar tas upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 2 HYRESINTÄKTER Bostäder Avgivna rabatter Lokaler Garage P-platser HYRESBORTFALL Outhyrda lägenheter Outhyrda lokaler Outhyrda garage Outhyrda p-platser Nettohyror Ersättning från hyresgäster Övrigt, utförda tjänster Erhållna investeringsstöd/ Skattereduktion DRIFTKOSTNADER Reparationer Skötselkostnader Fastighetsel Vatten Sophantering Sotning, OVK Värmekostnader Administration Kabel-TV, bredband Fastighetsförsäkringar Avskrivna hyresfordringar m m Avgifter mm till Hyresgästförening Försäljning inventarier Driftkostnader inklusive reparationsoch underhållskostnader, % 11% 5 UNDERHÅLL 15% 36% Reparation och underhåll Fastighetsskötsel Taxebundna kostnader Övriga externa kostnader Periodiskt underhåll Periodiskt gemensamt underhåll Funktioner/ Fastighets- Centralatillgångsslag kostnader administrationsoch försäljningskostnader Totalt Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnader (14 813) (14 813) Maskiner och inventarier Inventarier 568 (548) 72(96) 640 (644) S:a avskrivning (15 361) 72(96) (15 457) Byggnadernas avskrivningar har gjorts enligt annuitetsmetod. Avskrivningarna enligt plan motsvarar 2,1 % av de samlade anskaffnings värdena. Tillämpade livslängder är 40 år för nyproduktion och 30 år för ombyggnader. Inventarier har skrivits av med 20% på ursprungligt anskaffningsvärde. 7 REVISORSARVODE Till Ernst & Young, revision - 65 Till KPMG, lekmannarevision, revision MEDELANTALET ANSTÄLLDA Antalet anställda Varav män Löner fördelade mellan ledning och övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Bostäder Lokaler Sociala kostnader Varav pensionskostnader 400 Garage 355 P-platser Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 3,5% 2,5% -långtidssjukfrånvaro 0,0% 0,0% -sjukfrånvaro för män 1,7% 1,0% -sjukfrånvaro för kvinnor 1,8% 1,5% -anställda år 1,5% 0,9% -anställda 50 år 2,0% 1,6% 9 FINANSIELLA INTÄKTER Annuitet anslutningslån Ränteintäkter Byggnader Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Försäljningar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Försäljningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde byggnader Taxeringsvärde byggnad Mark Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Försäljningar Utgående bokfört värde mark Taxeringsvärde mark Fastigheternas skattemässiga restvärde PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Kollektivel Strand 5: INVENTARIER Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 15

9 13 AKTIER OCH ANDELAR SABO Byggnadsförsäkring AB Antal 50 st à nominellt kr Husbyggnadsvaror Andel 4 st á nominellt kr HYRESFORDRINGAR Hyresfordringar Kundfordringar Befarade hyresförluster ÖVRIGA FORDRINGAR Fordringar leverantör Fordran skattemyndighet Fordran moms FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Övriga förutbetalda kostnader Fordran på Länsbostadsnämnden för räntebidrag EGET KAPITAL Enligt balansräkning vid årets ingång Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Utdelning Tillkommer årets resultat Enl. balansräkning vid årets utgång % FASTIGHETSLÅN RÄNTEBINDNINGSTID Avgår redovisad som kortfristig del med förfall inom ett år MKR År ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER Personalens källskatt Skuld moms Nästa års amortering på långfristiga skulder Övrigt UPPLUPNA KOSTNADER Upplupen skuld socialförsäkring, avgift m m Upplupna kostnadsräntor Förskottsbetalda hyror Semesterskuld Skatteskuld Övrigt År TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING Utveckling av soliditeten år STÄLLDA PANTER FÖR EGNA FÖRPLIKTELSER Fastighetsinteckningar Garanti Fastigo

10 Timrå den 2 mars 2009 REVISIONSBERÄTTELSE TILL ÅRSSTÄMMAN I AKTIEBOLAGET TIMRÅBO Org. Nr Per-Arne Olsson Ordförande Rolf Andersson Stig Bergström-Martens Örjan Lindwe Håkan Kerttu Vice ordförande Pernilla Eurenius Ingvar Smedjegård Per Sandberg Verkställande direktör Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB Timråbo för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Sundsvall den 5 mars 2009 Anette Asklund Granzell Åke Larsson Min revisionsberättelse har avgivits den 5 mars Tommy Eriksson Auktoriserad revisor Tommy Eriksson Auktoriserad revisor 18 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 19

11 FÖRTECKNING ÖVER LÄGENHETER INOM RESPEKTIVE BOSTADSOMRÅDE, EFTER LÄGENHETSTYPER Område Fastighet 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok Samtliga 101 Vivsta 4:88, 4: Vivsta 8: Vivsta 8:1 (15:1) Fröland 11: Mellerstbyn 5: Vivsta 1: Vivsta 28: Vivsta 28: Sörberge 2: Tallnäs 5: Tallnäs 9: Tallnäs 4: Tallnäs 1: Tallnäs 1: Tallnäs 1: Talläs 1: Tallnäs 1: Tallnäs 1: Tallnäs 1: Tallnäs 1: Vivsta 27: Vivsta 27: Vivsta 27: Vivsta 3: Vivsta 3: Sörberge 1: Sörberge 18: Böle 1: Bergeforsen 1: Söråker 15:2, 15: Söråker 15: Söråker 30: Söråker 30:13, 30: Söråker 30:15, 30: Söråker 30: Söråker 21: Post o polishus 933 Söråker 15: Strand 5:130 (5:19) Strand 5:130 gruppb Strand 5: UPPGIFTER OM BOSTADSOMRÅDEN TAXERINGSVÄRDEN, YTOR, ANTAL LÄGENHETER, LOKALER M.M. PER DEN Område Fastighet Taxeringsvärde Bostäder Antal Lokaler Antal Yta m 2 Yta m Vivsta 4:88, 4: , , Vivsta 8: , , Vivsta 8:1 (15:1) , , Fröland 11:1 Inget tax.värde 4 119, , Mellerstbyn 5:30 Inget tax.värde 1 052, , Vivsta 1: , , Vivsta 28: , , Vivsta 28: , , Sörberge 2: , Tallnäs 5: , , Tallnäs 9: , , Tallnäs 4: , , Tallnäs 1: ,4 31 6, Tallnäs 1: , , Tallnäs 1: , Tallnäs 1: , Tallnäs 1: , Tallnäs 1: , , Tallnäs 1: , Vivsta 27: , , Vivsta 27: , Vivsta 27: , , Vivsta 3:141 (3:104) , , Vivsta 3: , , Sörberge 1: , , Sörberge 18: , , Böle 1:148 Inget tax.värde 582,0 8 Gruppbostäder 8 st 701 Bergeforsen 1: , Söråker 15:2, 15: , , Söråker 15: , , Söråker 30: , , Söråker 30:13, 30: , , Söråker 30:15, 30: :40 Gruppb. 12 st , , Söråker 21: , , Post o polishus , Söråker 15: , Strand 5:130 (5:19) ,6 8 Handikappb. 8 st 937 Strand 5:130 gruppb.9 st 378, , Strand 5: , , , , TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING 21

12 FEM ÅR I SAMMANDRAG DEFINITIONER AV NYCKELTAL Tillväxt Antal lägenheter Lägenhetsyta Vakansgrad bostäder % 6,0 7,4 8,2 8,3 8,2 Antal lokaler Lokalyta Antal garage Antal bilplatser Nettoomsättning, mkr 108,7 113,3 114,0 114,3 115,3 Balansomslutning, mkr 488,6 498,0 580,7 590,5 604,7 Räntebärande skulder, mkr 389,9 390,8 505,9 521,1 541,9 Medelantal anställda Lönsamhet Avkastning på eget kapital % 6,5 45,2 10,7 17,1 4,5 Avkastning på sysselsatt kapital % 4,2 9,9 4,0 4,6 4,2 Driftnetto i % av omsättningen 29,8 32,6 32,9 35,2 40,1 Fastigheternas direktavkastning % 8,0 7,9 7,5 7,9 8,7 Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter fi nansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Justerat eget kapital utgörs av synligt eget kapital, 72 % av obeskattade reserver. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter fi nansiella poster plus fi nansiella kostnader (netto) i procent av sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital är synligt eget kapital plus räntebärande skulder. Driftnetto Driftnetto är detsamma som rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Fastigheternas direktavkastning Driftnetto i förhållande till fastigheternas bokförda värde. Likviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till totalt kapital. Skuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till synligt eget kapital. Räntetäckningsgrad Resultat efter fi nansiella poster plus fi nansiella kostnader (netto) i förhållande till fi nansiella kostnader (netto). Räntebidragsandel Räntebidrag i förhållande till summan av totala hyresintäkter och räntebidrag. Finansiella mått Likviditet % Soliditet % 12,7 11,9 7,0 6,2 5,4 Skuldsättningsgrad, ggr 7,1 7,5 12,3 14,2 16,7 Räntetäckningsgrad, ggr 1,2 2,4 1,2 1,2 1,0 Resultat efter fi nansiella poster, mkr 4,2 26,7 4,4 6,3 1,5 Räntebidragsandel % 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 22 TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING

13 Frosting Reklambyrå 2009

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Slå dig ner hos oss. förbo årsredovisning 2002

Slå dig ner hos oss. förbo årsredovisning 2002 Slå dig ner hos oss förbo årsredovisning 2002 Förbo årsredovisning 2002 Viktiga händelser under 2002... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Finansiell femårsutveckling... 6 Resultaträkningar... 7 Kassaflödesanalyser...

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2009 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt under 2 0 0 9 Uppfräschad fasaddekoration, Ramsele Underhållsarbete i värmecentral,

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2013 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Lägenhetsvisningar i Långsele och Graninge Teaterföreställning, Hullsta Gård för hyresgäster samt personal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2010. Roslagsbostäder. ett hem att längta till

Årsredovisning 2010. Roslagsbostäder. ett hem att längta till Årsredovisning 2010 Roslagsbostäder ett hem att längta till 2 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Roslagsbostäder är verksamma i tre orter; Rimbo Hallstavik Norrtälje Antal lägenheter: 1 955 st Lokalyta:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer