VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

2 BARNPLANTORNAS ÄNDAMÅL Att tillvarata barn och ungdomars intressen i en kraftigt föränderlig värld utifrån fokus på varje individs möjligheter. Barn med olika hörhjälpmedel som cochleaimplantat (CI), hörapparater (HA), benförankrade hörapparater (Baha) och hjärnstamsimplantat (ABI). Att arrangera träffar för social gemenskap för medlemmarna. Att bistå familjer med kontakt med andra familjer dvs skapa nätverk mellan medlemmarna för att föräldrar ska kunna ta en aktiv del i sitt barns utveckling till självförtroendefulla och självständiga individer. Att informera medlemmarna om CI, HA, Baha, ABI och den tekniska utvecklingen. Detta åstadkommes genom ett brett samarbete med CItillverkare, tillverkare av olika hörhjälpmedel samt representanter för hörapparatindustrin såväl nationellt som internationellt. Att informera medlemmarna om möjligheter i olika förskole/skolval samt stödja den enskilda familjen i sitt beslut avseende förskole/skolval oberoende av valet. Att informera och sprida kunskap om våra barn till professionella inom habilitering/förskola/skola Att informera om det väsentliga i att barnens hörsel är viktig för språkutveckling (tal, skrift) och utvecklande av ett åldersadekvat ordförråd. Att bedriva ett brett intressepolitiskt arbete för att tillvarata medlemmarnas intressen vid kontakter med myndigheter, förskolor, skolor, enskilda professionella samt habilitering. Att följa forskningen inom döv/hörsel området genom kontakter med olika forskarnätverk både i Sverige men också globalt. Att informera den breda allmänheten om CI, Baha, ABI på barn (som relativt nya hörhjälpmedel) för att tillse att alla barn med olika hörhjälpmedel genom förståelse i samhället erhåller optimala förutsättningar i det samhälle som vi alla vill vara en aktiv del av. Att bedriva en bred kursverksamhet för föräldrar såväl som yrkesverksamma inom habilitering, förskola och skola. 2

3 STYRELSE RIKS Ordförande Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram V.ordförande Christina Ryberg Sekreterare Louise Wermé Ekonomiansvarig Christina Ryberg Ledamot Simon Oud (ordf. Barnplantorna Väst) Ledamot Johanna Stadmark (ordf. Barnplantorna Syd) Ledamot Lars Eriksson (ordf. Barnplantorna Norr) Ledamot Per Wassgren (ordf. Barnplantorna Öst) Ledamot Tove Johansson (Barnplantorna Sydost) Ledamot Frida Gustafsson (Barnplantorna Linköping) Suppleant Birgitta Skog Revisor Lars Wirdeus REGIONALA ORGANISATIONER BARNPLANTORNA SYD BARNPLANTORNA VÄST BARNPLANTORNA ÖST BARNPLANTORNA NORR BARNPLANTORNA SYDOST BARNPLANTORNA LINKÖPING Skåne län Västra Götalands, Värmlands, Dalarnas och Hallands län Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gävleborgs och Västmanlands län Västernorrlands, Jämtlands samt Norrbottens Län Blekinge och Kronobergs län, Jönköpings län och Kalmar län. Östergötlands län, Örebro län samt Gotlands län 3

4 BARNPLANTORNA ÖST Per Wassgren Helena Engman Gudrun Hellström Patrick Kampmann Mia Kerstis Magnus Lindahl Viktoria Ström Lotta Waller BARNPLANTORNA SYDOST Tove Johansson Eva Johansson Carola Nilsson Rickard Ohlin Jonas Pettersson BARNPLANTORNA VÄST Simon Oud Bo Sundestrand Louis Wermé Christoph Oesterreich BARNPLANTORNA SYD Johanna Stadmark Katalina Gravert Tina Ejnarsson Helena Högstedt Adam Högstedt Helene Lundahl Thomas Jeppson Maria Jeppson BARNPLANTORNA NORR Lars Eriksson Anders Engström Johan Pettersson Ulf Lindahl Helene Hildebrandsson Gunlög Sennström Granquist BARNPLANTORNA LINKÖPING Frida Gustafsson Jens Rosén Rebecka Karlström Sandra Andersson 4

5 STATSBIDRAG Statsbidraget från Socialstyrelsen för 2009 uppgick till kronor. Eftersom nya organisationer inte erbjuds att söka merkostnadsbidrag i statsbidragssystemet så skiljer sig statsbidraget för Barnplantorna åt jämfört med organisationer av likvärdig storlek jämfört med Barnplantorna som varit mycket längre i statsbidragssystemet. DHB (Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och Språkstörda Barn) uppbär t.ex. 2.2 miljoner kronor i statsbidrag. PROTOKOLLFÖRDA STYRELSEMÖTEN 21 januari Göteborg (inkl. telefonmöte) 4 mars Göteborg 21 april Göteborg (inkl. telefonmöte) 8 juni Göteborg (inkl. telefonmöte) 29 juli Helsingborg, Sundsgårdens Folkhögskola 15 september Göteborg 22 oktober Göteborg (inkl. telefonmöte) ÅRSMÖTE Årsmötet hölls den 29 mars på Cochlear Nordic i Mölndal/Göteborg. Deltagare fick en rundvandring på Cochlear Nordic. Där sker den globala tillverkningen av benförankrade hörapparater (Baha). Efter rundvandring höll klinisk teknisk specialist på Cochlear Nordic, Saga Dagnesjö en presentation om cochleaimplantat, tekniken och framtiden. MEDLEMSANTAL- STÖDMEDLEMMAR Antalet familjer till barn med cochleaimplantat, hörapparat och Baha (benförankrad hörapparat), som är medlemmar i Barnplantorna ökar kraftigt. Vi har nu även döva familjer med barn med CI som medlemmar samt familjen till Sveriges första barn med hjärnstamsimplantat (ABI). Den fortsatt breda informationskampanj vi bedrivit under 2009 påverkar medlemstillväxten positivt. Barnplantornas levande hemsida med direkt online registrering för medlemmar samt fortsatt omfattande kursverksamhet. En kursverksamhet där föräldrar möter professionella i olika verksamheter. ARVODERADE LEDAMÖTER Den ökade omfattningen på Barnplantornas verksamhet medför att Ann-Charlotte Gyllenram och Christina Ryberg fortsatt är arvoderade på heltid. 5

6 DE REGIONALA ORGANISATIONERNAS ARBETE De regionala organisationerna fortsätter arbetet med social verksamhet, nätverksbyggande för och mellan föräldrar, värva medlemmar samt verka regionalt för bra förskole/skolverksamhet och habilitering för barn till Barnplantornas medlemmar. De regionala organisationerna är viktiga kunskapsförmedlare om CI, hörapparater, Baha och andra hörselhjälpmedel. Under året har det tillkommit ännu en regional organisation Barnplantorna Linköping. I slutet av 2009 samordnade de regionala organisationerna sitt arbete, vilket resulterade i regionala broschyrer för varje region. Dessa distribueras nu till föräldrar, hörselvård och förskola/skola. 6

7 BARNPLANTABLADET Barnplantabladet kom ut två gånger under 2009; i maj och december. I november fattades det ett beslut som innebär att tidningen 2010 och framåt ges ut tre gånger per år. Barnplantabladet har under året genomgått en layout förändring för att höja kvaliteten. Under året har det rapporterats bl.a. om döva föräldrar till barn med CI, CI blir rikssjukvård, smittskyddsexperter som rapporterar, CI konferens i Rom, Specialskolemyndighetens och hörselvårdens organisatoriska problem. Tidningen distribueras till föräldrar till barn med CI, hörapparater, benförankrade hörapparater (Baha) samt föräldrar till barn med hjärnstamsimplantat. Det finns även ett stort antal prenumeranter i Skandinavien. Barnplantabladet utgör idag ett respekterat kunskapsforum för alla verksamma inom området barn med hörselnedsättning. I anslutning till reportage i Barnplantabladet har ordförande besökt en rad förskolor och skolor i Sverige under året. Redaktörer: Layout och tryckning: Marie Hultin och Ann-Charlotte Gyllenram (planering). Xtrovert Media, Göteborg 7

8 BARNPLANTORNAS HEMSIDA Hemsidan fortsätter att vara en viktig och levande informationskanal för Barnplantorna. För att kunna fortsätta och informera krävs det att styrelsen kontinuerligt vidareutvecklar sin kompetens. Hemsidan har under året uppdaterats med information om Baha, hjärnstamsimplantat, ABI, hörselhjälpmedel, vem som är kandidat för CI m.m. Ansvarig för hemsidan: Ann-Charlotte Gyllenram Webbmaster: Bengt Karlsson, Xtrovert Media Från 1 januari 2009 övertogs webbmaster ansvaret av Xtrovert Media i Göteborg. Hemsidan har ett stort antal besökare varje månad av föräldrar samt yrkesverksamma inom habilitering, förskola och skola. Journalister finner dessutom mycket information och en rad pressmeddelanden har publicerat under året. PRESSMEDDELANDEN Barnplantorna kritiserar Gotland barnovänligt Hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotland väntas inte införa pneumokockvaccinering av barn som vid årsskiftet var mellan 3 månader och 2 år. De lämnas oskyddade mot den farliga bakterien, medan de nyfödda vaccineras. Barnplantorna kritiserar beslutet som sätter ekonomiperspektivet före barns bästa. Konferens i Rom Drottning Silvia en av invigningstalarna Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande Barnplantorna, föreläser på en konferens om CI för barn den 24 mars i Rom. Sveriges ambassad i Rom arrangerar en konferens där H.M. Drottningen Silvia är en av invigningstalarna. Det sker i samband med kungaparets statsbesök i Italien. På konferensen medverkade också Professor Emeritus Carole Flexer från USA samt Eva Karltorp, läkare och ansvarig för CI-verksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Tidig vaccinationsstart gav färre farliga barninfektioner Pneumokockvaccination av barn i Stockholms läns landsting har redan resulterat i färre fall av allvarliga infektioner. Även antalet fall av resistenta pneumokocker har minskat. Tvååring får hörsel med hjärnstamsimplantat Akademiska Sjukhuset i Uppsala har länge varit bland de ledande sjukhusen i Europa avseende utvecklingen av hjärnstamsimplantat (Auditory Brainstem Implant, ABI). Den första vuxna personen i Europa opererades med ett hjärnstamsimplantat i Uppsala redan för flera år sedan. Nu har en döv tvååring från Enköping opererats. 8

9 BARNPLANTORNA UTSER HEDERSMEDLEMMAR Våren 2009 beslutade styrelsen i Barnplantorna att hedersmedlemmar skulle utses. Det finns en rad personer som arbetar eller har arbetat med CI länge och väl och är förtjänta av ett hedersomnämnande. Det fyra första hedersmedlemmarna erhöll diplom vid Barnplantornas sommarläger/kurs vid Sundsgårdens Folkhögskola i juli Logoped och specialpedagog Ursula Willstedt och teknisk audiolog Bengt Almqvist var på plats och mottog sina diplom personligen. CI klinik chef Eva Karltorp mottog professor Göran Bredbergs diplom och audiologoped Ona Boe Wie från Oslo mottog överläkare Sten Harris (postumt) diplom. Utnämnelsen tilldelas personer i form av ett diplom med anledning av banbrytande arbete inom hörselvården nationellt såväl som internationellt och då framföralt inom utvecklandet av cochleaimplantat. Cochleaimplantat återskapar ett sinne. Med engagemang, vetgirighet, ansvarstagande och mod hos skickliga yrkesmän har tekniken utvecklats. Många barn, ungdomar och vuxna med cochleaimplantat samt föräldrar har er pionjärer att tacka för så mycket Utförligt reportage återfinns i Barnplantabladet december

10 ARVSFONDEN PROJEKT Cochleaimplantat att återskapa ett sinne Projektet Cochleaimplantat att återskapa ett sinne är avslutat och har fått en stor internationell uppmärksamhet. Projektet finansierades av Arvsfonden och är ett samarbetsprojekt mellan Barnplantorna och Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) CIteam. Projektledare är Ann-Charlotte Gyllenram och Radi Jönsson (verksamhetschef hörselvården SU). Filmen har varit en stor framgång och distribueras såväl i Sverige med framgång som i Europa, USA och Australien. Filmen är idag ett naturligt inslag på utbildningarna till audionom, läkare, sjuksköterska och logoped. Förskolor och skolor i kommunala verksamheter visar filmen när ett barn med CI börjar. Än så länge är emellertid inte filmen ett naturligt utbildnings- och informationsinslag vid alla de statliga specialskolorna för döva och hörselskadade. 10

11 Eftersom en stor andel barn med CI idag har invandrarbakgrund är det väsentligt att filmen finns tillgänglig på en rad andra främmande språk. Filmen är tillgänglig med textning på arabiska, engelska, franska, italienska, persiska, serbokroatiska, spanska och svenska. Dessutom är filmen tolkad till svenskt teckenspråk. Alla familjer som står inför en CI-utredning med sitt barn på något av de fem sjukhus (Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala) som bedriver barn CI-verksamhet erhåller filmen gratis vid första läkarsamtalet. Det är ett stort stöd att familjer även med annat hemspråk än svenska kan få saklig information om CI. Inom ramen för Arvsfonden projektet skapades en särskild webbsida på alla de språk filmen är textad på för att öka tillgängligheten av filmen. Se För Barnplantorna har samarbetet med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) givit oss en djup inblick i sjukvårdens arbete. För både Barnplantorna och SU har ett inslag i de goda samarbetsformerna varit, att tillsammans med sjukvård finna minsta gemensamma nämnare för information, utbildning av föräldrar, handledning, ställningstagande och planering av habilitering för barn med CI. Utifrån ömsesidig respekt för varandras kompetens inom området har vi funnit att det går att lansera en utbildnings- och informationsprodukt utifrån en gemensam projektbas, men med olika profiler, den intressepolitiska respektive den professionella. 11

12 PEDAGOGNÄTVERKET EN KÄLLA TILL KUNSKAPSUTBYTE OCH INFORMATION Pedagognätverket är ett nätverk i Barnplantornas regi. Det är idag väl förankrat i hela Skandinavien med över 500 medlemmar inom förskola, skola, habilitering och myndigheter. Varje vecka erhåller Pedagognätverkets medlemmar gratis information om CI, hörapparater, Baha, ABI och andra hörhjälpmedel medelst ett elektroniskt nyhetsbrev. Det kan handla om vetenskapliga rapporter, läromedel eller informationsmaterial samt att medlemmar i nätverket ställer frågor till andra i nätverket. Genom Pedagognätverket förmedlar Barnplantorna också kurserbjudande. Pedagognätverket erbjuder deltagarna unika möjligheter att även påverka Barnplantornas kursverksamhet genom att komma med förslag och önskemål om innehåll och plats för kurs. Kurserna som arrangeras benämns Pedagogiska Kaféer på förslag från deltagare i Pedagognätverket. 12

13 BARNPLANTORNAS KURSVERKSAMHET PEDAGOGISKA KAFÈER En rad Pedagogiska Kaféer anordnades under 2009 där de regionala organisationerna var delaktiga i planläggning och genomförande. Utförliga reportage återfinns i Barnplantabladet. 4-5 feb. Pedagogiskt Kafé Emmaboda 9 mars Pedagogiskt Kafé Umeå 25 april Familjedag med produktinformation i samarbete med Comfort Audio, Sundsvall 17 okt. Familjedag med produktinformation i samarbete med Comfort Audio, Stockholm 16 nov. Kurs för professionella och föräldrar om anpassningar i skolan. Föreläsare: Ulrika Löfkvist. Stockholm 19 nov. Pedagogiskt Kafé i samarbete med CI-teamet, Universitetssjukhuset Linköping Flera Pedagogiska Kaféer kommer dessutom till utifrån förslag från vetgiriga professionella ute i verksamheterna. 13

14 BARNPLANTORNA DELTAR VID KONFERENSER Det är viktigt att följa den tekniska utvecklingen inom området barn med hörselnedsättning. Därför deltar Barnplantorna vid en rad konferenser (även internationellt) årligen deltog Barnplantorna i mars CI-Konferens i Nottingham/Storbritannien; Time to change. Reportage Barnplantabladet mars CI-Konferens i Rom/Italien anordnad av svenska ambassaden i anledning av svenska kungaparets statsbesök. Barnplantornas ordförande samt Eva Karltorp (CI klinik chef Stockholm) var inbjudna talare. Reportage Barnplantabladet. 18 april CI-konferens i Saragossa, Spanien i anledning av EURO- CIU styrelsemöte. Reportage Barnplantabladet maj Europeisk CI-konferens i Warzawa, Polen. Reportage Barnplantabladet. 29 maj Konferens i anledning av Manillaskolans 200 års jubileum. Ordförande inbjuden talare juni Forskarkonferens i Norrköping. Ordförande inbjuden talare. 25 september Kurs anordnad av Karolinska Universitetssjukhusets barnoch ungdomshabilitering. 8 9 oktober Cochlears lanseringsmöte i Uppsala. 12 oktober Arvsfondens dag i Göteborg 20 oktober Teknikmässa i Stockholm. Barnplantorna medarrangör. 15 december Föreläsning om dövblindhet i Varberg 14

15 BARNPLANTORNAS SOMMARLÄGER 2009 Barnplantornas traditionella sommarkurs för familjer avhölls på Sundsgårdens Folkhögskola den 26 juli 31 juli. Som vanligt var kursen fulltecknad och entusiastiska familjer från Piteå i norr till Trelleborg i söder deltog. Detta året bjöds som tradition på rapporter från alla CI-teamen med närvarande CIteamchefer från Lund, Göteborg, Stockholm, Linköping och Umeå. Comfort Audio demonstrerade sitt digitala hörhjälpmedel. Internationella föreläsare var Jon Shallop (USA), Sue Archbold (UK), Carole Flexer (USA) samt Chris Rocca (UK). Jon Shallop berörde framtiden i sin föreläsning. Sue Archbold diskuterade skolval, anpassningar och kommunikation. Carol Flexer kompletterade med att nämna att vi hör med hjärnan. Mycket uppskattat var den heldag som handlade om hur långt forskningen har kommit avseende barn med CI. Här fick vi en samlad Skandinavisk rapport av Björn Lyxell (Linköping), Birgitta Sahlén (Lund), Ona Boe Wie (Norge) samt Lone Percy Smith (Danmark). Sveriges AVT (Auditory Verbal Therapy) terapeuter höll en uppskattad föreläsning om kommunikationens betydelse för ett barns språkutveckling. Chris Rocca höll mycket uppskattade work shop med barn och föräldrar i mindre grupper för att visa på musikens betydelse för hörseloch språkutveckling. Ursula Willstedt Svensson utgick från vilka anpassningar barn med cochleaimplantat kan tänkas behöva i skolan. Vid sidan av kursprogrammet pågick en rad aktiviteter för barnen; clownföreställning, biovisning, bollspel m.m. I sedvanlig ordning avslutades kursen med festmiddag och rockorkester på torsdag kväll. Längre reportage se Barnplantabladet. 15

16 INFORMATIONSKAMPANJ PNEUMOKOCKVACCINERING AV BARN Barnplantorna har under året fortsatt sitt intensiva arbete med att informera om riskerna med invasiva pneumokocker och att det finns ett vaccin mot detta. Utifrån detta har Barnplantorna deltagit i Baby & Barnmässan i Göteborg den februari. Det var ett stort framsteg att Socialstyrelsen i slutet av 2008 beslutade om införande av vaccin mot pneumokocker i det allmänna vaccinationsprogrammet för alla barn födda efter 1 oktober Det återstår emellertid fortsatt informationsarbete om vikten av s.k. catch-up vaccinering för alla barn upp till 5 år. Därför har Barnplantorna fortsatt sin information under Under hösten tog dessutom Barnplantorna (med stöd av Wyeth AB) fram ytterligare en informationsbroschyr som belyser faran med överförskrivning av antibiotika och vikten av att vaccinera barn. Samarbetet finns registrerat i Lif:s (Läkemedelsindustriföreningen) databas 16

17 TEKNIKMÄSSA I samarbete med SPSM/Manillaskolan, Stockholms Stads Skolor/Alviksskolan, Karolinska Universitetssjukhuset/Barn- och ungdomshabiliteringen, HRF (Hörselskadades Riksförbund) samt Unga Hörselskadade i Stockholm anordnade Barnplantorna och nämnda samarbetspartners en teknikmässa i Stockholm på Kulturhuset i Stockholm i oktober Mässan riktade sig till hörselskadade och döva barn och ungdomar, föräldrar och yrkesverksamma inom förskolor, skolor och habilitering. En rad utställare visade upp det senaste inom hörselteknik, hörapparater och cochleaimplantat samt pedagogiskt material. Mässan lockade över 200 deltagare och reportage finns bl.a. dokumenterat i Barnplantabladet. BARNPLANTORNAS FÖRSÄLJNING AV PEDAGOGISKT MATERIAL En ökande andel av Barnplantornas verksamhet är försäljning av pedagogiskt material för både professionella samt föräldrar. Allt med syfte att på bästa sätt representera barn med någon typ av hörselnedsättning/dövhet (CI, hörapparat, Baha) och tillse att de får en optimal förskole- och skolverksamhet samt habilitering utifrån individuella behov och förutsättningar. På hemsidan finns pedagogiskt material till försäljning. En del material finns också för gratis beställning och nedladdning direkt från hemsidan. En hel del material finns på svenska som t.ex. Informationsfilm Cochleaimplantat att återskapa ett sinne STEPS från att höra till att tala NEAP (Nottingham Early Assessment Package) med utvärderingsblanketter på svenska HJÄLP en hörselskadad elev i min klass Samlad information om hörselhabilitering Hörselhabiliteringspärmen 17

18 Utifrån den brist på samlad information till föräldrar (och professionella) tog Barnplantorna fram ett eget material sommaren 2009 om hörselhabilitering. Materialet är samlat i en pärm; Hörselhabilitering för barn och ungdomar. Innehållet i pärmen avser att täcka den information föräldrar behöver under sitt barns uppväxt för att kunna tillvarata sitt barns intressen i förskola/skola och habilitering. Professionella köper i ökad grad habiliteringspärmen också för att få samlad information. Hörselhabiliteringspärmens sidor är alla daterade. Det är tänkt att den ska vara ett levande material med ständigt färsk information. Därför ämnar Barnplantorna komma ut med uppdateringar av sidor allteftersom. Dessa uppdateringar kommer att tillhandahållas gratis för nedladdning eller för köp i färg. Innehåll Vad är habilitering Hörsel Olika hjälpmedel beroende på hörselskada Är cochleaimplantat lämpligt för ditt barn? Tillverkare av hörapparater, CI, Baha och andra hörhjälpmedel Vilket stöd kan samhället erbjuda Förskola och skola Styrdokument för förskola och skola Språk och kommunikation Pedagogiska metoder Barnplantornas informationsverksamhet 18

19 STUDIEBESÖK 2009 För att ha nära kontakt med olika verksamheter besöker Barnplantorna regelbundet olika verksamheter. En del studiebesök återfinns som reportage i Barnplantabladet. Under 2009 gjordes följande besök Februari Mars September Oktober Lindåsskolan i Emmaboda Söderskolan, Falkenberg Snäckbackens förskola, Stockholm Särskola i Varberg ORDFÖRANDEGRUPPEN (OG) SAMARBETE MED ÖVRIGA INTRESSEORGANISATIONER INOM DÖV/HÖRSEL Barnplantorna deltar i de s.k. ordförandemötena. Ordförande för SDR, FSDB (Sveriges Dövblinda), HRF, DHB, VIS (Vuxendöva i Sverige) och Barnplantorna tillsammans med ungdomsförbunden SDU (Sveriges Dövas Ungdomsförbund), UH (Unga Hörselskadade samt DBU (Döv Blind Ungdom) träffas en gång per kvartal för samrådsmöten. Gemensamma ståndpunkter finns avseende tillgänglighet i media (textning av fler TV program etc) där också dessa frågor drivs ifrån en gemensam plattform. När det gäller en eventuellt gemensam skolpolicy har Barnplantorna flera avvikande ståndpunkter. Barnplantornas policy är att föräldrars val av skola ska respekteras och att barn har rätt till stöd i den skola barnet befinner sig i. Barnplantorna efterlyser en tydligare skollag samt konsekvenser för enskilda skolor om de bryter mot skollagen. Övriga förbund står långt ifrån Barnplantorna i skolfrågan. SVENSKA AUDIOLOGISKA SÄLLSKAPET SAS Barnplantorna är medlem i Svenska Audiologiska Sällskapet. EURO-CIU EURO-CIU är en europeisk organisation för organisationer i Europa som representerar dels vuxna CI-användare såväl som föräldrar till barn med CI. EURO- CIU bildades 1995 i Luxemburg, där Barnplantorna var en av fem initiativtagare. I dagsläget har EURO-CIU 27 medlemsländer. Varje år förbinder sig något medlemsland att ansvara för kommande års styrelsemöte och CI-konferens EURO-CIU representant: Ann-Charlotte W Gyllenram 19

20 EURO-CIU STYRELSEMÖTE 2009 Saragossa i Spanien i april i anslutning till ett CI-symposium. EURO-CIU består nu av 27 medlemsländer. EURO-CIU:s nyhetsbrev är nu elektroniskt och finns att ladda ned på Barnplantornas hemsida års styrelsemöte i april hålls i Varese i Italien års styrelsemöte tillsammans med CI konferens ansvarar den österrikiska organisationen för. Plats: Innsbruck, Österrike. SAMARBETE BARNPLANTORNA THE EAR FOUNDATION Barnplantorna fortsätter sitt samarbete med The Ear Foundation utifrån det avtal som tecknades under 2006 mellan dem som anger att Barnplantorna representerar The Ear Foundation i Sverige avseende kurser och informationsmaterial SAMVERKANSMÖTE MED TILLVERKARE Under ett flertal år har Barnplantorna haft ett nära samarbete med CI-tillverkarna både i Sverige men också med deras Europakontor och huvudkontor. Det innebär att Barnplantorna samarbetar med Advanced Bionics/UK, Cochlear/Schweiz, Australien samt MedEl/Österrike samt Cochlear Nordic/Göteborg och Möllerström Medical/Malmö. Under 2008 fördjupades samarbetet med Comfort Audio, GN Resound och Oticon. På detta sätt ämnar Barnplantorna ta tillvara föräldrars önskan om up to date information om det senaste på hörhjälpmedels-fronten samt högtalarsystem för klassrum. Därför hade vi under 2009 en rad samverkanskurser med leverantörer av hörhjälpmedel för att möta föräldrars informationsbehov 20

21 SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN, SPSM Barnplantorna är representerade i SPSM:s nationella skolråd. Barnplantornas representant: Ann-Charlotte W Gyllenram. SAMARBETE MED SPONSORER Barnplantorna bedriver en kontinuerlig dialog och informationsutbyte med tillverkarna av CI Cochlear, MedEl och Advanced Bionics. Detta är väsentligt då barn med CI är beroende av tekniken. Barnplantorna följer teknisk utveckling men ställer också krav på tillverkarna att rapportera eventuella felaktigheter samt orsaker till reimplantationer. Barnplantorna följer även de rapporter som amerikanska läkemedelsverket FDA (Food and Drug Adminstration) gör. Barnplantornas samarbete har resulterat i felsökningsguide avseende processorerna på tillverkarnas hemsidor publicering av servicekliniker globalt på hemsidorna bra priser avseende uppgradering till ny processor Barnplantorna uppdaterar kunskapen om Baha (benförankrade hörhjälpmedel) och har varit på utbildning hos Cochlear Nordic i Mölndal/Göteborg avseende Baha. Ordförande har dessutom haft ett möte med Oticon Medical i Göteborg som också tillverkar benförankrade hörhjälpmedel. Under 2010 kommer Barnplantorna att intensifiera informationsarbetet rörande Baha. Barnplantorna samarbetar också med Wyeth AB ett samarbete som finns inregistrerat i Lif:s (Läkemedelsindustriföreningarnas) databas. Numera sker också ett aktivt samarbete med Comfort Audio, GN Resound och Oticon. Det är viktigt att Barnplantorna samarbetar med företag som berör våra medlemmar på olika sätt. Samarbetet sker med respekt för varandras olika roller. Utifrån ett brukarperspektiv hos tillverkare och säljare av hörhjälpmedel kan barnen få det bästa som utifrån dagens teknik finns att uppbringa. CI-tillverkare behöver dessutom samarbete med leverantörer av hörhjälpmedel då processorerna behöver anpassas till olika hörhjälpmedel. 21

22 SKRIVELSER UNDER ÅRET TILL MYNDIGHETER Under året har en rad skrivelser skickats in till Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet; bl.a. Remissvar angående CI som rikssjukvård till Socialstyrelsen Tillägg till ovan remissvar till Socialstyrelsen Remissvar till Utbildningsdepartementet angående ny skollag Remissvar till Utbildningsdepartementet rörande Specialskolemyndighetens redovisning av uppdrag angående översyn av timplanen för specialskolan BEVILJADE FONDMEDEL UNDER ÅRET I anledning av Barnplantornas sommarkurs på Sundsgårdens Folkhögskola för familjer riktas ett stort tack till en rad fonder som bidragit till sommarkursen. Deltagande i internationella konferenser har dessutom möjliggjorts tack vare fondmedel. Särskilt tack till Stiftelsen Sven Jerrings fond Stiftelsen Tysta Skolan Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond Kronprinsessan Victorias fond Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond Stiftelsen Lars Hiertas Minne Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond Åhlénsstiftelsen Kurt & Else-May Pilacks Stiftelse Gunvor och Josef Anérs Stiftelse 22

23 PLANERAD VERKSAMHET FÖR ÅR 2010 Följande verksamheter genomförs under år 2009: Barnplantabladet ges ut med tre nummer årligen från 2010 Nordisk konferens i Göteborg i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhusets CI-team i oktober 2010 Fortsatt stort och förnyat flöde av information på Barnplantornas hemsida Ett utökat samarbete med tillverkare av hörselhjälpmedel Fortsatt strävan efter att alla barn under fem år erbjuds vaccination mot pneumokocker. Fortsatt ambition att bygga ut de regionala organisationerna för social verksamhet och nätverksbyggande mellan medlemmarna Lansering av fler utbildningsmaterial på svenska i samband med kurser Teknikmässa i Göteborg i samarbete med Hörselvården VG region, Vänerskolan, Kannebäcksskolan och Katrinelundsgymnasiet (hörsel) den 22 september Pedagogiska Kaféer regionalt för professionella och föräldrar Samverkanskurser med tillverkare och CI-team Fortsatt information till det av Barnplantorna bildade Pedagognätverket. Utökat samarbete med The Ear Foundation/Nottingham (Storbritannien) Ökat samarbete med tillverkarna Cochlear, MedEl och Advanced Bionics för att följa den tekniska utvecklingen av CI samt ABI. Samarbete med Oticon Medical och Cochlear Bone Anchored Solutions AB avseende benförankrade hörapparater (Baha) Utöka samarbetet med tillverkare av hörhjälpmedel (Comfort Audio, GN Resound, Oticon, Phonak) Fortsatta besök vid skolor/förskolor Deltagande vid konferenser internationellt. Deltagande i EURO-CIU möte i Varese/Italien april Deltagande i NAS (Nordiska Audiologiska Sälskapet) konferens Köpenhamn Deltagande vid världskonferens om CI i Stockholm Deltagande vid ABI konferens i Uppsala Erbjuda ett stort antal kurser och utbildningar för såväl familjer som professionella utifrån mottot: välutbildad personal ger bra stöd till barnen i verksamheterna, välinformerade föräldrar är kloka och trygga föräldrar som fattar bra beslut för sina barn och är goda kommunikatörer med sina barn. Bonus: Duktiga och harmoniska barn! 23

24 MÅLSÄTTNING OCH VISIONER 2010 Barnplantorna fortsätter sitt arbete att på bästa sätt verka för barn med CI, hörapparater, Baha och deras föräldrar. Vi kommer att fortsätta verka för att föräldrars önskemål avseende förskole/skolval och val av kommunikation för sitt barn respekteras. habiliteringsmöjligheter och kvaliteten på förskola och skola inte ska vara avhängig i var familjen bor barns rätt till adekvata hörhjälpmedel utifrån Hälso- och Sjukvårdens ansvar olika verksamheter prestigelöst ska samarbeta det individuella barnets behov i förskola/skola ska vara vägledande för berörda myndigheter, instanser (kommunala likväl som statliga) - ett samarbete som inte får förlamas av gränsdragningsproblematiken vad är specialpedagogik; vad är habilitering; vad är kunskapsinhämtning i skolan. barns rätt till adekvata resurser utifrån individuella behov och förutsättningar (helt i enlighet med skollagen) oberoende av om barnet befinner sig i statlig eller kommunal skola. rapportera om och söka kunskap om CI och andra hörhjälpmedel både nationellt och internationellt, både avseende teknik, utbildning, habilitering, föräldraroll, tonårsroll etc. barnens rätt till kostnadsfri uppgradering av sitt hörhjälpmedel samt bilateral implantation om berörd CI-klinik medelst medicinsk bedömning rekommenderar detta. att föräldrar till barn med Baha ska få utökad information barn med Baha:s rättigheter till bilaterala Baha om medicinskt indicerat i habiliteringen måste barn ha lika stor rättighet till hörhjälpmedel på fritiden som föräldrar har rätt till teckenspråk. habiliteringen måste erbjuda föräldrar ett brett urval av kurser utöver teckenspråkskurser (tecken som stöd kurser samt föräldrakurser i AVT; Auditory Verbal Therapy) 24

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BARNPLANTORNAS ÄNDAMÅL Att tillvarata barn och ungdomars intressen i en kraftigt föränderlig värld utifrån fokus på varje individs möjligheter, utmaningar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BARNPLANTORNAS ÄNDAMÅL Att tillvarata barn och ungdomars intressen i en kraftigt föränderlig värld utifrån fokus på varje individs möjligheter. Barn med olika hörhjälpmedel som

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Barnplantorna Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra Foto: Lasse Burell Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i

Läs mer

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014 8 Svensk välfärd: Hörsel på båda öronen, men bara om du inte behöver CI! Habilitering med cochleaimplantat för döva/gravt hörselskadade är en riktig framgångssaga, som har överträffat till och med läkares

Läs mer

Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga

Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga Av Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram Ordförande Från Konferensen Listening to Learn i Köpenhamn till David Legas motto Jag letar inte efter

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

perspektiv och insikter?

perspektiv och insikter? Rapport från Nordisk konferens Är vi redo för nya perspektiv och insikter? Samarbetet mellan Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Barnplantorna har återigen resulterat i en väl genomförd konferens fokuserad

Läs mer

Information om Baha ett benförankrat hörselsystem

Information om Baha ett benförankrat hörselsystem Information om Baha ett benförankrat hörselsystem Baha en svensk uppfinning Brist på information om Baha Filippa fick höra vid tre månaders ålder 1 Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i Göteborg av fyra

Läs mer

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat Riksförbundet Vuxendöva i Sverige Policy kring olika typer av Hörselimplantat ska ses som ett komp- lement till Intressepolitiska program och ska uppdateras regelbundet. Policyn har framtagits av CI-grupp

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat CI blir rikssjukvård Döva familjer väljer CI för sina barn Smittskyddsexperter på konferens

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn

Pneumokocker. vaccinera mot onödigt lidande. PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan. I flera länder vaccineras alla barn Pneumokocker vaccinera mot onödigt lidande PNEUMOKOCKER KAN LEDA TILL DÖVHET Vissa riskgrupper vaccineras redan I flera länder vaccineras alla barn UPPSKATTNINGSVIS HÄLFTEN av alla barn som vistas på daghem

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Maja först med mellanöreimplantat. Barn med ensidig dövhet bortglömd grupp?

BARNPLANTABLADET. Maja först med mellanöreimplantat. Barn med ensidig dövhet bortglömd grupp? BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat 11th International Conference on Cochlear Implants i Stockholm Hörselscreening ställer

Läs mer

TILDA 1 år från operation till inkoppling

TILDA 1 år från operation till inkoppling TILDA 1 år från operation till inkoppling Bakgrund Carola och Peter Nilsson från Karlshamn är ett föräldrapar, som tidigt tog kontakt med Barnplantorna redan i samband med att det upptäcktes att Tilda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit!

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Pelle Skoglund, utvecklingsledare Jan Danielsson & Maude Wildow, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten & fristående skolhuvudmän NU RESER VI! 2010-09-27

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Svensk-italiensk familjs erfarenheter av flerspråkighet och CI. Barnplantorna i sociala media stärker föräldrarna

BARNPLANTABLADET. Svensk-italiensk familjs erfarenheter av flerspråkighet och CI. Barnplantorna i sociala media stärker föräldrarna BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat He Is Not Me A deaf childhood. A hearing adulthood. One life. Förälder rapporterar: Vägen

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Var finns valfriheten för döva och hörselskadade elever? Av Emma Hoveklint, lärarassistent på Katrinelundsgymnasiet

Var finns valfriheten för döva och hörselskadade elever? Av Emma Hoveklint, lärarassistent på Katrinelundsgymnasiet Var finns valfriheten för döva och hörselskadade elever? Av Emma Hoveklint, lärarassistent på Katrinelundsgymnasiet Hörsel- och dövundervisningen i Sverige är i stark förändring. En överväldigande majoritet

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Kulturministern: Jag är gärna informationsambassadör. Ove Sandin: Fritt val frigör resurser till barnen

BARNPLANTABLADET. Kulturministern: Jag är gärna informationsambassadör. Ove Sandin: Fritt val frigör resurser till barnen BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Ekonomiskt stålbad för specialskolorna väntar Öppet brev till Barnplantorna om teckenspråk

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren Habilitering & Hjälpmedel ORDFÖRANDE DATUM DIARIENR Eva-Charlotte Bernthson 2013-11-14 HH-HOH13-094/2 MINNESANTECKNINGAR Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel-, tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum:

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Barnplantabladet. Graeme Clark på besök i Stockholm Utbildning i Auditory-Verbal Therapy En rapport från Nordisk Forskardag VÅREN 2006 ISSN 1401-8543

Barnplantabladet. Graeme Clark på besök i Stockholm Utbildning i Auditory-Verbal Therapy En rapport från Nordisk Forskardag VÅREN 2006 ISSN 1401-8543 Barnplantabladet VÅREN 2006 Graeme Clark på besök i Stockholm Utbildning i Auditory-Verbal Therapy En rapport från Nordisk Forskardag ISSN 1401-8543 en värld av ljud! Nucleus Freedom Stänksäker Vattenavvisande

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Barnplantabladet. Vår dotter fick bilaterala CI Politiker i Göteborg överens Förälder från Storbritannien berättar HÖSTEN 2003 ISSN 1401-8543

Barnplantabladet. Vår dotter fick bilaterala CI Politiker i Göteborg överens Förälder från Storbritannien berättar HÖSTEN 2003 ISSN 1401-8543 Barnplantabladet HÖSTEN 2003 Vår dotter fick bilaterala CI Politiker i Göteborg överens Förälder från Storbritannien berättar ISSN 1401-8543 ESPrit TM 3G Ett teknologiskt mästerverk... NYHET! Den nya huvudburna

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Världen förändras och vi med den Svensk sjukvård i världsklass i avseendet medicinska resultat Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Världen förändras

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Hörselreda Södra regionen

Hörselreda Södra regionen Hörselreda Södra regionen Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län Mars 2011 Förskolor, skolor, gymnasier Habiliterande och rådgivande instanser För barn, unga och vuxna som är döva eller har hörselnedsättning

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Är vi redo för nya perspektiv och insikter? Barnplantorna utser hedersmedlemmar vid Nordisk Konferens

BARNPLANTABLADET. Är vi redo för nya perspektiv och insikter? Barnplantorna utser hedersmedlemmar vid Nordisk Konferens BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Förhandsvisning av filmen Benförankrad hörapparat en väg till hörande Engagerade föräldrar

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Barnplantabladet. Framgångsrik inkludering i Sundsvall Nordisk konferens i Stockholm Sue Archbold ger Manillaskolan och SPM svar på tal HÖSTEN 2008

Barnplantabladet. Framgångsrik inkludering i Sundsvall Nordisk konferens i Stockholm Sue Archbold ger Manillaskolan och SPM svar på tal HÖSTEN 2008 Barnplantabladet HÖSTEN 2008 Framgångsrik inkludering i Sundsvall Nordisk konferens i Stockholm Sue Archbold ger Manillaskolan och SPM svar på tal ISSN 1401-8543 Bäst i test *. Och det är skönt att höra.

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - nämnden Ärende 6 - bilaga Lokala nämndens plan för internkontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde

Läs mer