perspektiv och insikter?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "perspektiv och insikter?"

Transkript

1 Rapport från Nordisk konferens Är vi redo för nya perspektiv och insikter? Samarbetet mellan Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Barnplantorna har återigen resulterat i en väl genomförd konferens fokuserad på barn med cochleaimplantat/hörselnedsättning. Deltagarna fick information som i hög grad kan bidra till svar på konferensens underrubrik: Är vi redo för nya perspektiv och insikter? Personliga reflektioner Nu när konferensen är avslutad kan man fundera på om vi är redo? Jag tror att vi gör bäst i att reflektera över ett mer uttömmande svar än att bara svara javisst är vi redo! Reflektioner är nog nödvändiga under lång tid framöver. Det var kanske så Barnplantornas ordförande funderade när hon valde att annonsera nästkommande Nordisk konferens, i Stockholm 2014, med samma underrubrik som i år. Med all sannolikhet är perspektiv och insikter år 2014 inte de samma som årets. Jag tar mig friheten att gissa Min gissning är att 2014 års konferens bland annat kommer att belysa den redan nu pågående utvecklingen i skolsamhället. I förskolan pågår diskussioner om hur det övergripande uppdraget att ge kunskap ska kombineras med behovet av omsorg, fostran och lärande [1]. I skolan pågår intensiva diskussioner om Framtidens lärande [2]. Det handlar bland annat om hur det flippade klassrummet, klassbloggar och paddagogiken kan komplettera (!) de traditionella arbetsmetoderna [3,4,5]. Det kan också bli intressant att belysa hur olika typer av ljudutjämningssystem kan utnyttjas [6]. Dessa utvecklingsarbeten kan för alla elever, oavsett typ eller grad av unika behov, på ett naturligt sätt underlätta förförståelse, ge repetitionsmöjligheter samt hjälpa till att optimera ljudet i klassrummen. På kommande hörselkonferenser kan det vara relevant att ställa frågan: på vilket sätt kan våra barn med CI/hörselnedsättning gynnas alternativt missgynnas av denna pedagogiska utveckling? 8

2 Naturligtvis förväntar vi oss, för konferensen 2014, även fortsatta resultat av de forskningsprojekt som presenterades vid årets upplaga av Nordisk konferens. Nordisk konferens 2012 Åhörarna, på Wallenberg konferenscentrum i Göteborg, bjöds på ett rikt utbud av utställare, förhandsvisning av film om benförankrade hörapparater samt naturligtvis mycket intressanta föreläsningar. Pauser och mingelstunder gav tillfällen till samtal och reflektioner både med gamla och nyvunna kollegor en nog så väsentlig del av ett konferensdeltagande. Betydelsen av statistik I många sammanhang är datainsamling avgörande för möjligheten att beskriva och förstå utveckling. Hans Rosling inledde med en allvarlig diskussion där han poängterade betydelsen av att gemensamt, på nationell nivå, samla in och redovisa information om barn med CI. Idag sker detta på ett ytterst bristfälligt sätt. Vi vet sedan länge att åldern vid behandling med CI är en av de betydelsefulla faktorerna som spelar roll för resultatet. Även om underlaget enligt Hans Rosling var bristfälligt och ibland tveksamt, fick vi tydliga bevis på att de elever som idag går på högstadiet inte haft samma hörselförutsättningar som de barn som börjar skolan idag. Fokusering på individen är viktig men insamling av data på gruppnivå är avgörande för att förstå generella processer och möjliggöra kvalificerade hypoteser om framtida utveckling. Personliga beskrivningar Hans Rosling bjöd även åhörarna på en mer personlig beskrivning av den kommunikativa resa som han via barnbarnets unika behov fått medverka i. En utveckling som gått från talad kommunikation, via en mix mellan tal och tecken, vidare till teckenspråk och så åter till talad kommunikation. Många barn med CI och deras föräldrar känner igen sig i detta. På en schematisk bild ser det enkelt ut men den bakomliggande komplexiteten påminner oss om att det alltid finns barn och familjer som både före och efter behandling med CI kan behöva extra kommunikativt stöd. Via konferensens hedersgäst, kulturoch idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth fick vi ytterligare en personlig beskrivning. Behandlingen med CI, som genomfördes för några år sedan, har krävt en medvetenhet om att så gott som alltid använda processorn även om det ibland känns både ovant och jobbigt. Sammantaget beskrev Lena Adelsohn Liljeroth att behandlingen medfört många positiva och förnyade hörselupplevelser men hon berättade också att det kan vara vilsamt att ibland ta av processorn och återgå till de ljudintryck som hjärnan under mycket lång tid varit van vid. Redovisning av enkätstudie Barnplantornas ordförande Ann-Charlotte Gyllenram och Linnéa Agostino från Parlo io (italiensk organisation för barn med CI) redovisade ett gemensamt projekt där föräldrar fått förmedla sin upplevelse av 9

3 barnens skolsituation, samverkan mellan habilitering och skola samt tillgången till hörselteknik. Två stora och viktiga skillnader framkom. I Italien går de flesta barnen med CI i så kallade traditionella skolklasser medan en betydligt större variation vad gäller skolplacering förekommer för barnen i Sverige. I Italien behandlas de flesta med ett implantat medan behandling med CI bilateralt är vanligast i Sverige. Likheter framkom när det gäller behovet av en god akustisk miljö samt behovet av förbättrad samverkan mellan kommun (skola) och landsting (hörselvård). Forskning, Sahlgrenska sjukhuset Radi Jönsson redovisade situationen för 88 barn/ungdomar som behandlats med CI i Göteborg. Sammantaget har de flesta en god hörsel, taluppfattning och talat språk. Erfarenheter som vi bör ta till oss och bygga vidare på i samarbetet mellan kommun, landsting och familj. Hon påpekade också att det finns större risk för komplexa svårigheter samt sporadisk användning av processorn för barn som förutom hörselnedsättningen har ytterligare funktionsnedsättning (25 procent av de redovisade barnen). Radi Jönsson framhöll de stora individuella skillnaderna som finns inom gruppen, att det är svårt att beskriva elevernas skolsituation samt att barn numera behandlas i betydligt yngre ålder än vad som gjorts för bara några år sedan. Det betyder att barn som är födda med en grav hörselnedsättning och som behandlats med CI de senaste åren har helt andra förutsättningar än motsvarande grupp som behandlats för några år sedan. Lennart Magnusson redovisade en studie där hörapparat kombinerats med CI på motsatt öra. Resultaten, för vuxna, pekar på positiva resultat och att kombinationen CI och hörapparat för personer med kvarvarande hörsel i basområdet är möjligt. Frekvenstransponerande hörapparater varken förbättrade eller försämrade uppfattning av tal för den testade gruppen. Forskning från HEAD i samverkan med CCL Flera föreläsare representerade de tvärvetenskapliga forskningsteamen från Linnécentrums HEAD (HEaring And Deafness) [7] och CCL (Cognition, Communication and Learning) [8]. Teamens forskning fokuserar på hur personer med hörselnedsättning utvecklar kognitiva förmågor för kommunikation i vardagen respektive på de snabba processer som verkar när man förstår talat språk under en dialog. Ulrika Löfkvist beskrev sitt projekt om lexikal och semantisk utveckling hos barn med CI och kunde bland annat konstatera att barn med CI har en bättre ordförståelse jämfört både med barn med normal hörsel och språkstörning respektive med barn med bekymmer inom autismspektrum. Däremot kunde gruppen barn med CI, som helhet inte jämföras med barn med normal hörsel. Fortsatta studier kommer att belysa detta område ytterligare. Ett projekt om fonologisk intervention beskrevs av Cecilia Nakeva von Mentzer. Hennes pågående projekt för barn med CI har visat goda resultat när det handlar om medvetenhet och förmåga att matcha språkljud och bokstav efter träning. En träning som genomförts (7 min/dag) med det digitalt baserade träningsprogrammet Graphogame. Birgitta Sahlén och Victoria Johansson berättade om sitt helt nya projekt, kamratstödd berättarintervention hos skolbarn. Birgitta Sahlén inledde med att konstatera att skolelevers berättarförmåga (i tal och skrift) är viktig för framgång i skolarbetet och att denna är starkt kopplad till läsförståelse. Victoria Johansson beskrev övergripande skillnader mellan tal och skrift. Tal produceras vanligen med lyssnaren närvarande. Talarens felsägningar och omtagningar märks av lyssnaren även om talaren rättar sig. När man skriver kan man backa och ändra i produkten innan man publicerar, skickar eller lämnar en text för läsning. I det projekt som nu startar kommer möjligheten att spela in skrivproduktion via programmet scriptlog att användas. Erfarenheter från tidigare forskning kommer att vidareutvecklas i syfte att ta reda på om man kan träna den skriftliga berättarförmågan. Ett projekt med fokus på neurofysiologiska förutsättningar för hörande, kognitiva förmågor och läsutveckling hos barn med hörapparat och CI presenterades av Inger Uhlén. Objektiva mätmetoder (då barnet inte behöver medverka aktivt) står i fokus och kan komma att förklara sambandet mellan hörselutveckling och språkliga förmågor. Trots mätmetodens svårigheter kan man hittills konstatera att små akustiska kontraster ger, även hos barn med CI, upphov till mätbara förändringar i form av elektrisk aktivitet i hjärnans nervceller. Konferensens internationella bidrag Connie Mayer från Canada med erfarenhet både som forskare och som lärare för barn med grava hörselnedsättningar inledde de internationella konferensinslagen. Hon gav flera exempel på och poängterade att läsoch skrivinlärning hos barn som behandlats med CI inte kan jämföras med läsinlärning för barn som är döva och som så gott som helt baserats på visuell information. CI ger förutsättningar för auditivt inriktad läs- och skrivinlärning. Läsinlärning hos barn med CI kan i stort sätt jämföras med läsinlärning för barn med normal hörsel. Leo De Raeve från Belgien gav sin syn på orsakerna till varför vi måste vara beredda på nya insikter och ny kunskap när det gäller barn med CI. Tidig hörselscreening och därmed tidig behandling bidrar till nya och förbättrade hörselförutsättningar. Föräldrarnas kompetens och medverkan är nödvändig liksom en tvärvetenskaplig inriktning både på behandling och undervisning för denna grupp barn. Slutligen konstaterar han att de pedagoger som både undervisar elever med CI och elever med normal hörsel bör vidareutbildas och få handledning. 10

4 Professor Hans Rosling 11

5 Sue Archbold från Nottingham avslutade konferensen och delgav åhörarna erfarenheterna från arbete med tonåringar med CI. Forsknings- och erfarenhetsresultaten tyder helt klart på att behov av stöd och strategier kvarstår upp i åldrarna men hon konstaterar att behoven under tonårsperioden blir än mer varierat och framförallt individuellt anpassat. Hedersmedlemmar Under konferensdagarna utsåg Barnplantorna traditionsenligt hedersmedlemmar. Hans Rosling, Lena Adelsohn Liljeroth, Sue Archbold och Radi Jönsson kan från och med nu glädja sig åt att få medlemstidningen och att även fortsättningsvis få närvara vid Barnplantornas givande konferenser. Jag, som sedan några år tillbaka kan räkna mig till skaran hedersmedlemmar, tackar nu Barnplantorna och min arbetsplats Resurs- och Lärcentrum i Lomma för möjligheten att delta i årets konferens samt för förtroendet att hantera tangentbordet för en konferenssummering med kommentar. Text: Ursula Willstedt-Svensson Specialpedagog/leg.logoped Resurs- och Lärcentrum i Lomma kommun Foto: Karim Hatoum Referenser: [1] Bruce & Riddersporre, 2012 [2] Diu tidskriften datorn i utbildningen, 2012 [3] [4] [5] [6] pdf/2011/11313-god-ljudmiljo-ocholika-larstila.pdf [7] head?l=sv [8] För övriga referenser v.g. kontakta respektive forskare/föreläsare Professor Birgitta Sahlén 12

6 Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth 13

7 Barnplantorna utser hedersmedlemmar vid Nordisk Konferens Det har blivit en tradition att Barnplantorna utser hedersmedlemmar vid bland annat Nordisk konferens. De första hedersmedlemmarna utsågs vid Barnplantornas sommarläger Då utsågs de båda initiativtagarna till CI-verksamheten i Sverige överläkare Sten Harris (postumt), professor Göran Bredberg samt logoped Ursula Willstedt-Svensson och teknisk audiolog Bengt Almqvist. De båda sistnämnda arbetade i CI-teamet i Lund tillsammans med Sten Harris när CI-verksamheten befann sig i ett utvecklingsskede. Vid Nordisk konferens i Göteborg 2010 utsågs Björn Lindström och Anders Ringdahl till hedersmedlemmar i Barnplantorna. Björn Lindström, teknisk audiolog i Stockholm när CI-verksamheten utvecklades på Södersjukhuset och senare Karolinska universitetssjukhuset samt Anders Ringdahl överläkare vid ÖNH-avdelningen Sahlgrenska universitets sjukhuset i Göteborg. Ringdahls och Lindströms personliga ord i samband med utnämningen vid Nordisk konferens 2010 värmde och inspirerade oss till fortsatt utnämning av hedersmedlemmar i samband med Nordisk konferens: Barnplantorna har varit och är en betydelsefull del av utvecklingen av CIverksamheten och hörselvården i Sverige. Flera tidigare utnämnda hedersmedlemmar deltog också, Ursula Willstedt- Svensson, Bengt Almqvist och Anders Ringdahl det blir många glada möten i sådana här sammanhang. Prominenta hedersmedlemmar 2012 Naturligtvis var det en stor ära för oss i Barnplantorna att få utnämna en rad personer som betyder otroligt mycket för CIutvecklingen i Sverige: Professor Hans Rosling, sedan tidigare uppskattad stödmedlem i Barnplantorna tilldelades utmärkelsen med anledning av banbrytande arbete att åskådliggöra statistik på ett sätt som vägleder ett förändringsarbete i förskola, skola och familjeintervention för barn och ungdomar med CI och deras familjer. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth tilldelas utmärkelsen med anledning av banbrytande arbete att synliggöra möjligheter och utmaningar med ny hörselteknik. I egenskap av informationsambassadör är kulturministern ett stort stöd och en förebild för både föräldrar och användare av ny hörselteknik. Lena Adelsohn Liljeroth mottog diplomet av Tuva Oud, vars föräldrar är aktiva medlemmar i Barnplantorna. 14

8 Dr Sue Archbold tilldelas den första internationella utmärkelsen Honorary Member of Barnplantorna som ett erkännande i en ny era av dövunderundervisning när döva barn hör och utvecklar tal. Sue Archbolds deltagande på den globala arenan med kunskap, forskningsresultat samt doktorsavhandlingen Deaf Education: Changed by Cochlear Implantation har haft och har betydande inverkan på utveckling av CIverksamheter över hela världen. Dr Radi Jönsson, medicinskt ansvarig audiolog, tilldelades utnämningen med anledning av banbrytande arbete inom hörselvården samt vid betydande samverkan med Barnplantorna i produktion av informationsfilmerna Cochleaimplantat att återskapa ett sinne samt Benförankrad hörapparat en väg till hörande. Jag kan inte nog uttrycka vilken stor ära det är för Barnplantorna att knyta så många betydelsefulla personer till vår organisation och så väl värda utmärkelsen HEDERSMEDLEM I BARNPLANTORNA. Visst finns det redan tankar på vilka som står på tur att bli hedersmedlemmar vid Nordisk konferens i Stockholm 2014! Text: Ann-Charlotte Gyllenram Foto: Karim Hatoum 15

Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga

Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga Jag letar inte efter de höga trottoarkanterna utan efter de låga Av Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram Ordförande Från Konferensen Listening to Learn i Köpenhamn till David Legas motto Jag letar inte efter

Läs mer

Barnplantabladet. Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado VÅREN 2004 ISSN 1401-8543

Barnplantabladet. Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado VÅREN 2004 ISSN 1401-8543 Barnplantabladet VÅREN 2004 Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado ISSN 1401-8543 Nu är den här... ESPrit 3G för Nucleus 22 användare Med samma möjligheter som ESPrit 3G FM-inkoppling

Läs mer

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Barnplantorna Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra Foto: Lasse Burell Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat CI blir rikssjukvård Döva familjer väljer CI för sina barn Smittskyddsexperter på konferens

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Teckenspråk? Ja, utifrån behov men inte grupptillhörighet! I djungeln görs valet

BARNPLANTABLADET. Teckenspråk? Ja, utifrån behov men inte grupptillhörighet! I djungeln görs valet BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Kajsa har benförankrade hörapparater Vi ser en ljus framtid I djungeln görs valet Barn

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

TIDNINGEN. Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012. HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012

TIDNINGEN. Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012. HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012 Audionom TIDNINGEN Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012 HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012 Gör ensidiga hörselutmaningar till mångsidig hörselglädje Det minsta trådlösa CROS-systemet

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Barnplantabladet HÖSTEN 2006

Barnplantabladet HÖSTEN 2006 Barnplantabladet HÖSTEN 2006 Geoff Plant föreläste på CI-konferens i Göteborg Hjärnhinneinflammation och blodförgiftning Teknikens betydelse på frammarsch ISSN 1401-8543 Innehåll hösten 2006 Styrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 BARNPLANTORNAS ÄNDAMÅL Att tillvarata barn och ungdomars intressen i en kraftigt föränderlig värld utifrån fokus på varje individs möjligheter. Barn med olika hörhjälpmedel som

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning -

Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Lär sig flickor läsa tidigare än pojkar? - En studie i läsinlärning - Författare Charlotte Andersson Josefine Gymark Handledare Henrik Rahm www.hkr.se Lär sig

Läs mer

BARNPLANTA bladet. Nr 1 Årgång 1 September 1995

BARNPLANTA bladet. Nr 1 Årgång 1 September 1995 BARNPLANTA bladet Nr 1 Årgång 1 Hej Hej Föreningen för Cochlea Implantat barn i Sverige adress postnummer telefon postgiro Vaktmansg. 13A 426 68 Västra Frölunda 031-29 34 72 89 65 76-6 (även text) 2 STYRELSE

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

En dator per elev till de allra yngsta

En dator per elev till de allra yngsta En dator per elev till de allra yngsta www.ale.se Inledning Vi lever i en snabbt föränderlig värld. Skolan ställs inför såväl stora krav som svåra vägval. Vi är alla överens om vikten av att förbättra

Läs mer

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Oktober 2014 Innehåll Inledning... 2 Kort om bakgrund och syfte... 2 Entreprenöriellt lärande,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer