Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Ny färdriktning för Möjligheternas Karlskrona Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv för

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Ny färdriktning för Möjligheternas Karlskrona... 2 Vägen framåt... 2 Fler jobb... 2 Framtidsinvesteringar på barn och unga... 3 Det hållbara Karlskrona... 4 Demokrati, rättvisa och jämställdhet... 4 En god ekonomisk hushållning... 5 Den gångna mandatperioden i Karlskrona... 5 Väljarna avgör inriktningen i höstens val... 6 Beslutsförslag... 6 Budgetdirektiv i siffror

3 Ny färdriktning för Möjligheternas Karlskrona Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi medborgare kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och att alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret för vår framtid. Karlskronaborna ska känna sig trygga när det är dags att ta nya språng i livet. Vi vill bygga Karlskrona starkt. Idag är tyvärr bilden annorlunda; Karlskrona är fortfarande en bra plats att bo på, men allt fler känner att allt fler dörrar stängs. Det finns allt för få jobb att söka och ungdomsarbetslösheten är rekordhög. Alla barn får inte möjligheten att vinna nya kunskaper i skolan och ojämlikheten ökar. Ekonomin går med stora underskott när den högerledda regeringen väljer att sänka skatten med lånade pengar. Klyftorna mellan människor ökar. Måste det vara så? Vi vill vända utvecklingen. Det går att välja en annan färdriktning, men då krävs en politisk vilja att göra skillnad. Vi tror på politikens möjligheter och vi vet att det fungerar för vi har gjort det förr. Vi har vänt besvärliga ekonomiska situationer och vi har pressat tillbaka arbetslösheten. Vi har givit hopp till allt fler om en bättre framtid, givit var människa tillbaka inte bara tron, utan också möjligheten till ett bättre liv. Den 19 september är det val, då avgör karlskronaborna hur framtiden ska se ut. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta att öka? Tillsammans kan vi bygga Möjligheternas Karlskrona, ett jämlikt Karlskrona i jobb med stark ekonomi och möjligheter för alla att leva ett rikare liv. Vägen framåt Vi vet att Karlskrona har mycket goda förutsättningar att utvecklas bra men det krävs en ny politik och en ny kommunledning som vill ta tillvara dessa möjligheter och se till att de kommer alla till godo. För oss i socialdemokraterna och vänsterpartiet går vägen framåt genom ett tydligt och aktivt politiskt ledarskap, där vi med politiken som verktyg kan skapa ett samhälle med fler jobb, bättre möjligheter för våra unga och en grön omställning. I detta förslag till budgetdirektiv vill vi visa på alternativet till den passiva femklöver som har styrt Karlskrona den gångna mandatperioden. Fler jobb Vår politiska grundtanke är att alla människor ska kunna få möjlighet att växa och utvecklas efter sin förmåga och önskan. Det kräver i sin tur att alla som kan och vill tillåts bidra, efter sin egen förmåga, genom eget arbete. Idag är det alltför många som förvägras denna möjlighet, eftersom arbetslösheten tillåtits växa till rekordnivåer. Dessutom saknas ett solidariskt arbetsliv som rymmer de som, av olika skäl, inte kan bidra till 100 procent av vad arbetslivet kräver. Detta vill vi ändra på. Vi vill ändra på det därför att ett eget arbete är grunden för att vi ska kunna förverkliga våra livsdrömmar, men också för att vi behöver alla resurser som skapas genom arbete för att klara framtidens välfärd. Varje arbetad timme behövs och med det menar vi att vi med politiken som redskap måste skapa möjligheter för alla att bidra med 100 procent av sin egen förmåga. 2

4 All arbetslöshet är slöseri med mänskliga resurser, men allra mest slöseri är det när ungdomar hamnar utanför arbetsmarknaden. Vi avvisar bestämt att ungdomarna ska bli någon dörrmatta på arbetsmarknaden genom att man ska acceptera lägre lön och sämre anställningstrygghet. Vår väg är istället att se till att ungdomar står väl rustade genom en bra utbildning och tidig erfarenhet av arbete. Vi vet att en avgörande faktor för att få ett jobb är tidigare erfarenhet av ett sommarjobb. Därför är det viktigt att se till att det finns sommarjobb för ungdomar i Karlskrona. För detta har alla arbetsgivare ett ansvar, såväl offentliga som privata. Vi vill peka på några områden som vi tror är särskilt viktiga när vi diskuterar framtidens jobb. Vi behöver fortsätta och utveckla näringar där vi redan är bra, vi kan nämna arbetet med Telecom city som behöver vässas och den industri som finns i kommunen ska ges de bästa förutsättningar. Men vi vill mer. Vi vill ta vara på vårt strategiska och vackra läge genom att arbeta mer aktivt med turism- och besöksnäringar och stärka arbetet med idrott, hälsa och evenemang i och omkring Telenor Arena Karlskrona. Andra områden som kan skapa jobb och hållbar tillväxt är kreativitet och kultur vilka länge förbisetts som tillväxtfaktorer. Det står helt klart att de kreativa näringarna och kulturen är viktiga för tillväxten. De stärker dessutom attraktiviteten för Karlskrona Kommun samtidigt som de ökar livskvaliteten för oss medborgare. Detta kräver ett öppet sinne och ett kreativt ledarskap. Mångfalden i ett samhälle skapar dynamik och är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. I vårt förslag till budgetdirektiv finns en reserv avsatt under kommunstyrelsen för tillväxtskapande åtgärder. Denna reserv kopplar vi dessutom till ett aktivt arbete för att minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd via socialförvaltningen. Vi vet att bästa vägen till minskat beroende av ekonomiskt bistånd är via ett jobb. Därför kommer vi att fokusera tydligt på åtgärder som leder till nya jobb, istället för passivt mottagande av bidrag vilket idag är en skenande budgetpost i kommunen. Vi avsätter också pengar för att ge våra gymnasieungdomar sommarjobb även i framtiden. Framtidsinvesteringar på barn och unga Vi vill investera i barn och ungdomars rätt till en god och trygg utbildning och fritid där unga får möjligheten att lyckas. Målet är en modern skola och en meningsfull fritid där elevers behov tillgodoses och där kunskapen ökar. Att höja kvaliteten i välfärden och satsa på barn och unga är en investering för framtiden. Det kostar pengar och är prioriterat om vi får väljarnas förtroende. Under kommande mandatperiod kommer vi att arbeta för att utveckla pedagogiken i skolan och se till att ny teknik och moderna redskap används. Därför vill göra en omfattande satsning på 1-1 projektet i både grundskolan och gymnasieskolan. Vi riktar också ökade resurser till stödundervisning i gymnasieskolan, återinför ett fungerande bibliotek med ökade öppettider på Thörnströmska gymnasiet, satsar på kompetensutveckling för lärare och ökar resurserna till elevhälsovården. När Karlskrona växer behöver vi även göra utbyggnader i barnomsorgen och skolan. Därför avsätter vi också resurser för att både rusta och bygga ut skolan och barnomsorgen bland annat i Holmsjö, Nättraby, Jämjö och Tullen. Vi vill förbättra ungas inflytande och möjligheter till en aktiv och berikande fritid, idrott och kultur. Unga har rätt till en trygg uppväxt och en meningsfull fritid. Därför prioriteras snabbt stöd till unga som hamnat snett och mår dåligt samtidigt som vi investerar i ungas fritid. 3

5 Det hållbara Karlskrona Vi har aldrig haft större möjligheter än idag att rädda vår jord. Vi har kunskaperna, vi har tekniken och vi har resurserna. Mer än någonsin finns också den folkliga viljan - inte minst hos de yngre generationerna. Det som skrämmer är att det är bråttom. Det är dyrare att inte göra klimatomställningen än att göra den. Alla behöver hjälpas åt på alla nivåer. Marknaden klarar aldrig denna omställning själv. Det måste till politiskt ledarskap på alla nivåer för att i samverkan med marknaden skapa ett hållbart samhälle. I Karlskrona har vi ett bra utgångsläge i arbetet med att skapa en hållbar kommun. Vi har ett väl utbyggt fjärrvärmenät, som kanske har varit den allra viktigaste investeringen än så länge. Den investeringen har inneburit att vi kunnat ersätta många oljeeldade pannor med värme från pannor som mestadels drivs med ekologiskt hållbara bränslen. Men vi kan inte vara nöjda med det, vi måste hela tiden vilja gå vidare. Ett hållbart sätt att utveckla Karlskrona ska genomsyra allt vi gör. Vi vill använda den världsunika kunskap vi har i Karlskrona genom BTHs institution för hållbar utveckling. Genom att utveckla en samverkan mellan högskola, kommun och näringsliv tror vi att den gröna omställningen blir nästa stora tillväxtsteg för Karlskrona. Vi ställer inte en grön omställning mot tillväxt och jobb, utan menar att de har ett samband och är beroende av varandra. Ett hållbart levnadssätt hänger ofta ihop med att man tidigt får en grundläggande värdering om att vi måste tänka hållbart i alla delar. Därför vill vi att vi ska stärka arbetet med att påverka attityder och värderingar redan hos de små barnen.. Att skapa ett hållbart samhälle handlar också om att skapa möjligheter att välja klimatsmart. Eftersom våra transporter är en stor källa till klimatpåverkande utsläpp vill vi göra det mer attraktivt att välja alternativ som är bra för miljön. Det handlar om en bättre kollektivtrafik, bättre möjligheter att hantera gods på järnväg och att bygga ut säkra och bra gång och cykelvägar. Demokrati, rättvisa och jämställdhet För oss i socialdemokraterna och vänsterpartiet finns det ett antal områden som kan beskrivas som horisontella i politiken, dvs. de ska genomsyra alla beslut som fattas. Vi har tidigare skrivit om det hållbara Karlskrona, vilket är ett exempel på detta. Vi vill lyfta fram tre ytterligare, det är demokrati, rättvisa och jämställdhet. Det första är en ökad demokrati. Den 19 september hoppas vi få ett mandat att leda Karlskrona, men vi nöjer oss inte med att bara bli utvärderade i nästa valrörelse. Vi vill stärka samhällsdebatten så fler kan känna att de har möjlighet att påverka den politik som vi ska driva. Därför vill vi skapa nya forum där väljare möter de folkvalda. Ett forum där karlskronabor kan få chans att säga sin mening och också påverka de beslut som ska fattas. I detta sammanhang vill vi särskilt peka ut att barnens rätt till inflytande måste stärkas, helt i linje med vad som föreskrivs i FNs barnkonvention. Det andra området är att vi vill använda politiken för att öka rättvisan. Det innebär att vi kommer att driva en politik som har till syfte att minska klyftor, inte tvärt om som vi nu sett. Vi kommer att pröva alla våra förslag med frågan om de ökar eller minskar rättvisan. Minskas rättvisan kommer förslagen inte att genomföras. Precis samma resonemang tänker vi använda för att skapa ett mer jämställt Karlskrona, vilket är det tredje området. I vårt Karlskrona ska kvinnor och män ha samma möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar. I möjligheternas Karlskrona accepteras aldrig att kvinnor ska ha sämre förutsättningar på något område. Vi vill här särskilt fokusera på kvinnors arbetsmarknad eftersom vi idag ser att vi har ett underskott av yngre kvinnor i Karlskrona. 4

6 En god ekonomisk hushållning En förutsättning för en god, solidariskt finansierad och generell välfärd är att vi har ordning och reda i kommunens ekonomi. Under den gångna mandatperioden har vi sett upprepade exempel där man finansierat återkommande utgifter med engångsvisa intäkter. Detta är inte ett exempel på god ekonomisk hushållning och det har också tvingat kommunledningen att genomföra panikförsäljningar av skog och fastigheter för att rädda boksluten såväl 2007 som För 2009 fanns inte mycket kvar att sälja och därför blev det också ett stort minus i bokslutet. Grunden för de ekonomiska problemen har varit en välfärdsfientlig ekonomisk politik från den moderatledda regeringen, men den lokala kommunledningen har också ett ansvar att inte leva över sina tillgångar. Vi tycker att det är viktigt med en stabil offentlig verksamhet som garant för vår gemensamma välfärd. Därför är det också naturligt för oss att sätta en god ekonomisk hushållning i centrum. Vi kan inte leva över våra tillgångar, de största förlorarna på en sådan politik är de som bäst behöver samhällets stöd i olika former. När vi senast tog över ansvaret för kommunen efter en moderatledd kommunledning fick vi inleda med en massiv budgetsanering. Ett led i denna var att vi, i full politisk enighet, satte upp ett antal finansiella målsättningar som också innebar automatiska begränsningar i våra möjligheter att till exempel lånefinansiera stora investeringar. Detta var nödvändigt då, nu är läget annorlunda. Bortsett från den gångna mandatperioden under KG Svensons ledning har vi visat att vi lever efter en god ekonomisk hushållning och därmed finns det nu också möjlighet att förändra på de finansiella målsättningarna i den delen som reglerar att vi inte ska lånefinansiera investeringar. Vi menar att vi nu måste skapa möjlighet att själva inom kommunen göra investeringar i exempelvis förskolor och skolor, istället för att tvingas hyra av privata hyresvärdar bara för att vårt investeringsutrymme inte räcker till. Driftsmässigt blir det dyrare för kommunen att hyra av privata hyresvärdar. Därför kommer vi, för att på sikt minska våra kostnader, att i höst lägga förslag på en förändring av de finansiella målsättningarna i denna del. Den gångna mandatperioden i Karlskrona När vi nu är framme vid slutet på mandatperioden finns det all anledning att granska vad den styrande femklövern lovade inför valet och vad som blev levererat. Det första man måste göra är att se hur femklövern, tillsammans med den moderatledda regeringen klarade sina två huvudsakliga vallöften; att skapa nya jobb och att minska utanförskapet. Det har nu visat sig med brutal tydlighet att den politik dom valt för att uppfylla dessa löften misslyckats totalt. Under mandatperioden har sysselsättningen minskat med personer i Sverige. Arbetslösheten har ökat från runt 6 procent till närmare 10 procent. Utanförskapet, så som regeringen själva valde att definiera det inför valet 2006, har ökat med personer och utbetalningarna av socialbidrag har ökat i 90 procent av landets kommuner. Det är inget lyckat resultat för en politik som man nu ber om förnyat förtroende om att få driva vidare. I Karlskrona lovade man mycket inför valet. De huvudsakliga vallöftena bestod av satsningar på vår gymnasieskola och att man skulle införa en arbetsgaranti. När det gäller gymnasieskolan har mandatperioden präglats av oreda och oro kring hur gymnasieskolan ska klara sitt uppdrag. Arbetsgarantin ströks snabbt efter valet och en garanti för arbete blev istället för många ett garanterat utanförskap. KG Svenson och hans femklöver tog över en ekonomi i god ordning. När vi nu summerar tre och ett halvt år med herr Svenson vid makten ser vi att kassakistan är tom. Kort sagt kan man säga att fyra år med moderatlett styre i Sverige och Karlskrona har inneburit fyra år med svikna vallöften, ökande orättvisor och skenande arbetslöshet. Det är sannerligen inget imponerande facit. 5

7 Väljarna avgör inriktningen i höstens val Den 19 september går medborgarna i Sverige och Karlskrona till val. Detta val kommer att handla om vilken väg vi vill att såväl landets som kommunens ledning ska ta. Det förslag till budgetdirektiv som vi, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Karlskrona, nu presenterar utgår från att vi får en ny rödgrön regering och en ny rödgrön politik i landet. När den moderatledda regeringen och den rödgröna oppositionen i riksdagen nu lämnat sina budgetförslag ser man tydligt hur de olika alternativen väljer att prioritera. Regeringen väljer att fortsätta på den inslagna linjen med stora skattesänkningar, mest för de som tjänar mest, medan den rödgröna oppositionen istället väljer att investera i vår gemensamma välfärd som hanteras av oss i kommuner och landsting. Sammantaget innebär det att vi i vårt röda budgetförslag i Karlskrona har 84,3 Mkr mer att fördela på kommunens verksamheter. Hur vi väljer att fördela dessa pengar ger vi en bild av i dessa budgetdirektiv. Vi väljer en ny färdriktning för möjligheternas Karlskrona. En färdriktning som vi visar exempel på i tabellen nedan. ÁÂÃÄÅÆÇÄÁÈÃ É Ä Samlade investeringar riktade till barn och unga mellan perioderna Källa: Femklöverns respektive Socialdemokraternas och Vämnsterpartiernas förslag till budgetdirektiv. Vi vill dock redan nu vara tydliga på att förutsättningen för att vi ska kunna göra det vi föreslår är att vi får en rödgrön regering efter valet i höst. Alternativet blir kraftiga nedskärningar alternativt att vi tvingas höja kommunalskatten om den moderatledda regeringen får fortsatt förtroende. Nu är det väljarna som avgör i vilken riktning Sverige och Karlskrona ska utvecklas. Beslutsförslag Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår fullmäktige besluta: att fastställa Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv gällande år 2011 samt ramar för 2012 och Karlskrona För Socialdemokraterna För Vänsterpartiet Christina Mattisson Günter Dessin Gruppledare Gruppledare 6

8 (S) och (V) förslag till budgetdirektiv 2011 och ramar Förändring av eget kapital (enligt gällande treårsbudget 10-13) 0,6 1,8 1,8 Förändringar av planeringsförutsättningar Tillkommande skattintäkter/statsbidrag ,8 Tillkommande pris- och lönestegring 2012 => ,0 Revidering av skatteintäkter/statsbidrag enl cirkulär 10:12 31,1 39,7 39,7 Revidering av skatteintäkter/statsbidrag enl cirkulär 10:24 18,2 22,7 20,7 (förändrad LSS/kostnadsutjämning är beaktad ovan) inflation (2 % i komp. för 2012) 0,0-2,0-2,0 Högre löneökning år 2012 (3,0 % ) 0,0-11,0-15,0 Justerade ränteantaganden 1,0 1,0 1,0 Nya pensionsberäkningar -1,4-3,4-7,0 Sänkta arbetsgivaravgifter 14,0 14,0 14,0 Återställande underhåll 14,0 Reserv nytt stadsbibliotek -2,5 Resev ny brandstation -4,0 * Det generella statsbidraget ingår i skatteintäktsförändringen 2011 och 2012 men ej i underlaget för RESULTAT 63,5 76,8 73,5 Rödgrön investering i välfärden Rödgrön investering i välfärden - breda satsningar 26,1 16,7 16,7 Rödgrön investering i välfärden - riktade satsningar 6,2 9,3 9,3 Ej minskade statsbidrag för nya GY-reformen 4,5 4,5 Nytt resultat 95,8 107,3 104,0 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR: Inga odefinierade besparingar -15,0-17,0-17,0 Politiska organisationen/förvaltningsorganisationen (kvarstår 2 mkr) -1,0-1,0-1,0 BUN, förstärkning -13,0-20,0-20,0 HN, förstärkning -20,0-20,0-20,0 UN, stödundervisning, biblioteket, kompetensutveckl, 1-1 dator, hållbar skola -5,0-6,0-6,0 KN, förstärkning bl.a. arbetsmiljö, världsarvssamordnare -2,0-2,0-2,0 IFN, förstärkning -1,5-1,5-1,5 IFN, förstärkning - utveckling av idrotts- och fritidsanläggningar -2,0-2,0 IFN, bidrag Ek föreningen Allhallen + hyra -0,25-0,5-0,5 SN, förstärkning externa placeringar soc sekr, minskad brottslighet ,0-5,0 MoB, miljöinspektör och kommunekolog -0,75-0,75-0,75 KS, reserv för om- och utbyggnad BO/Skola Holmsjö, Tullen, Jämjö -4,0-7,0-8,0 KS, sommarjobb -4,0-4,0-4,0 KS, tillväxtskapande åtgärder, reserv ek bistånd -15,0-12,0-8,0 KS, kollektivtrafiken -1,0-1,0-10,0 KS, LP-stiftelsen -0,2-0,2-0,2 Räddningstjänsten Östra Blekinge -1,0-1,0-1,0 7

9 Försening Äldreboende 0,0 3,5 0,0 Lokaleffektiviseringar 0,0 3,5 5,0 Klimatsmart administration 0,5 1,0 2,0 Reserv finansiella poster 5,0 Förslag till budgeterat resultat ,6 13,4 4,1 8

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Karlskrona. Karlskrona kan bättre

Karlskrona. Karlskrona kan bättre Karlskrona Karlskrona kan bättre Socialdemokraternas förslag till budget för 2010 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Karlskrona behöver styras i majoritet... 4 Det finns alternativ... 5

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Det finns en annan väg!

Det finns en annan väg! Det finns en annan väg! Politiken hänger ihop det finns en annan väg Besvärligt ekonomiskt läge När kommunfullmäktige i Karlskrona tar ställning till budgetdirektiv för åren 2010 till 2012 görs det i ett

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

2 (10) Innehåll Politiken hänger ihop... 3 Varför ser det annorlunda ut i Karlskrona?... 3 Konjunkturen förbättras jobben blir fler men Vi tror

2 (10) Innehåll Politiken hänger ihop... 3 Varför ser det annorlunda ut i Karlskrona?... 3 Konjunkturen förbättras jobben blir fler men Vi tror 2 (10) Innehåll Politiken hänger ihop... 3 Varför ser det annorlunda ut i Karlskrona?... 3 Konjunkturen förbättras jobben blir fler men..... 4 Vi tror på Karlskrona.... 5 Hur vill vi prioritera i uppgången?...

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

Det finns en annan väg!

Det finns en annan väg! 2009-08-05 Det finns en annan väg! Socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för 2010-2012 Politiken hänger ihop det finns en annan väg Besvärligt ekonomiskt läge När kommunfullmäktige i Karlskrona

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Nationell, regional och lokal ungdomspolitik. Cilla Ilhammar Samordnare ungdomsfrågor Cilla Ilhammar Regionförbundet i Kalmar län 2012

Nationell, regional och lokal ungdomspolitik. Cilla Ilhammar Samordnare ungdomsfrågor Cilla Ilhammar Regionförbundet i Kalmar län 2012 Nationell, regional och lokal ungdomspolitik Cilla Ilhammar Samordnare ungdomsfrågor Cilla Ilhammar Regionförbundet i Kalmar län 2012 Vem är ung idag? Hur är det att vara ung idag? 15% av Sveriges unga

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande Framåt Örebro Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans Här hittar du allt du behöver veta om valet 2011 Här har vi samlat information för dig som vill hjälpa till att vinna valet 2011. Jag hoppas att

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland.

FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland. FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland. FRAMTIDSPARTIET I NORRA ÄLVSBORG Gert-Inge Andersson och Lena Hult FÖR ALLAS BÄSTA Vi tror på att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

En plats för idéer och gemenskap

En plats för idéer och gemenskap En plats för idéer och gemenskap Vi moderater tror på Karlskrona kommuns framtid! Här vill vi ha ett samhälle där alla kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och göra egna val. En plats där fler

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor. Kronoberg och dess invånare är vinnare av den rödgröna politiken

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor. Kronoberg och dess invånare är vinnare av den rödgröna politiken Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor Kronoberg och dess invånare är vinnare av den rödgröna politiken Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ekonomiska vårmotion

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer