Sida (48) Rådhuset, kl ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40"

Transkript

1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl ; Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl ; Egon Carlsson (SJVP) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Staffan Tellman, kommundirektör Hanna-Karin Persson, kommunsekreterare Thomas Andersson, säkerhetssamordnare, 525 Jan-Erik Zandersson, informationsansvarig, 527 Bengt Bengtsson, kommunekolog, 528 Peter Andersson, ekonomichef, 532, 533, 534, 537, 541, 544, 548 Anna Thott, samhällsbyggnadschef, 533, 536, 537, 538 Ronny Wallin, enhetschef fastighet/städ, 533, 536, 537 Gunilla Janlert, kultur- och fritidschef, 537 Henric M Olsson, planarkitekt, 538 Einar Nilsson, administrativ ledare, 540, 541, 542 Benny Nilsson, utredningsansvarig, 546, 547 Lena Nilsson, färdtjänsthandläggare, 546, 547 Karl-Erik Olsson Kommunledningskontoret Underskrifter Paragrafer Sekreterare Hanna-Karin Persson Ordförande Christer Akej Justerande Karl-Erik Olsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunstyrelsens utskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

2 Ändring av ärendelistan UTSKOTTETS BESLUT Följande ärende tillkommer på dagens ärendelista: 1. Planerad avveckling av Centrum för Livsstilsfrågor, CFL (KsUb 529/2009).

3 Säkerhetsarbetet i Simrishamns kommun Säkerhetssamordnare Thomas Andersson informerar utskottet om säkerhetsarbetet i Simrishamns kommun, en lägesredovisning 21 oktober Följande frågor diskuteras: En riskhanteringsgrupp arbetar inom kommunen som ska utmynna i ett handlingsprogram som ska vara klart under sommaren Avvikelse- och incidentrapporteringssystem LISA kan kopplas till ett befintligt rehabiliteringssystem som redan finns i kommunen. Systemet kan användas för att registrera allt som händer till vardags i realtid. Kostnaden för LISA är ca kronor samt en licenskostnad på kronor. Säkerhetssamordnaren informerar om en handlingsplan för hamnen. Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ska finnas i samtliga verksamheter och i samtliga fastigheter. Influensavaccinationer. Upphandling av larm. Fysisk säkerhet m.m. IT-Säkerhet. Miljösläp. UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

4 Dnr 2009/169 Löneöversyn utfall Utskottet har vid sammanträde den 13 maj 2009, 241, beslutat att i löneöversynen 2009 ska riktlönerna i löneboxarna sättas så att det garanterade minimiutfallet för de olika personalorganisationerna inte överskrids. Kommunledningskontoret har redovisat löneöversynen 2009 utfall. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 241. Kommunledningskontorets redovisning UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

5 Dnr 2009/348 Sponsringspolicy för Simrishamns kommun Kommunledningskontoret har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen redovisat förslag till sponsringspolicy för Simrishamns kommun. I förslaget redovisas definition, riktlinjer, krav på sponsorer, kommunen som givare av sponsorstöd, kommunen som mottagare av sponsorstöd, bidrag, donation, gåva sponsring, arbetsordning, utvärdering och bidrag. Beslutsunderlag Förslag till sponsringspolicy för Simrishamns kommun Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med informationsansvarig Jan-Erik Zandersson. UTSKOTTETS BESLUT Ärendet får ytterligare diskuteras och tas upp nytt till behandling vid utskottets sammanträde den 16 december Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret (informationsansvarig) Kommunstyrelsens utskott

6 Dnr 2008/244 Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun Kommunekolog Bengt Bengtsson har redovisat förslag till naturvårdsprogram för Simrishamns kommun. Förslaget har varit ute på remiss till bl.a. kommunens samtliga nämnder, grannkommuner, Lantbrukarnas Riksförbund, naturvårdsföreningar, skogsstyrelsen och länsstyrelsen som har beretts tillfälle att yttra sig över naturvårdsprogrammet senast den 1 oktober Upprättandet av naturvårdsprogrammet har skett i samråd med representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommundirektören. Följande har yttrat sig i ärendet: Samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Miljöpartiet De Gröna, Lunds Botaniska förening, Ystads kommun, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Skogsstyrelsen, myndighetsnämnden, länsstyrelsen, Göran Bengtsson, John Nordström, Johan lindgren, Lars Edman, Sven Axel Svensson, Håkan Olsson, Försvarsmakten, Göran Nilsson, Margaretha Laike och Lantbrukarnas Riksförbund. Beslutsunderlag Arbetsmaterial naturvårdsprogram Kommunstyrelsens utskotts beslut , 213. Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun (remissupplaga). Kommunstyrelsens utskotts beslut , 294. Inkomna yttranden. Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med kommunekolog Bengt Bengtsson. Utskottet anser att en ny remissrunda till allmänheten ska göras. forts.

7 forts. Dnr 2008/244 UTSKOTTETS BESLUT Uppdra åt kommunekologen att genom annonsering lämna tillfälle för allmänheten att få lämna synpunkter på naturvårdsprogrammet. Därmed får också remisstiden förlängas. Ärendet tas därefter upp på nytt. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret (kommunekologen) Kommunstyrelsens utskott

8 Dnr 2009/363 Planerad avveckling av Centrum för Livsstilsfrågor, CFL Centrum För Livsstilsfrågor etablerades i Simrishamn år CFL är en regional verksamhet för utveckling och implementering av metoder för ett hälsobefrämjande samhälle. CFL har sitt säte i Simrishamn och skall bl.a. använda Simrishamn med sin befolkningssammansättning som ett underlag. Centrat har etablerat sig i centrala, mycket välfungerande lokaler och har under de två åren bedrivit en utåtriktad verksamhet som har medfört etablerandet av ett stort nätverk. Etableringen i Simrishamn var ett led i Region Skånes medvetna satsning på att stärka en kommun som Simrishamn med dess befolkningssammansättning, arbetsmarknad och geografiska läge. Kommunledningskontoret har upprättat skrivelse i ärendet med anledning av planerna för att avveckla CFL. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 508. Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUT Till Region Skåne översända den av kommunledningskontoret upprättade skrivelsen. Informera kommunstyrelsen om beslutet. Beslutet expedieras till: Region Skåne Kommunstyrelsen (information)

9 Dnr 2009/320 Övertagande av handlingar tillhörande myndighetsnämnden Ystad-Österlenregionens Miljöförbund anhåller om att dels, i enlighet med arkivlagen 15 om överlämnande av arkivhandlingar, få överta handlingar som ej avslutats och dels låna handlingar tillhörande vissa vid övergången avslutade ärenden som tillhört myndighetsnämnden i Simrishamns kommun Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds arkivgrupp har utarbetat förteckning över vilka ärenden det gäller. Kommunens arkivansvarige har i skrivelse föreslagit att förbundet får dels överta och dels låna handlingar enligt förbundets anhållan. Beslutsunderlag Skrivelse från Ystad-Österlenregionens Miljöförbund Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen godkänner Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds anhållan om att dels få överta och dels låna handlingar enligt förbundets anhållan. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

10 Dnr 2009/315 Projektet Destination Ystad-Österlen Thomas Lantz har tidigare informerat om det senaste årets diskussioner mellan Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner om att bygga en destination som lockar många fler besökare till Ystad/Österlen året runt. Bakgrunden är bland annat att besöksnäringen ökar tillväxten i kommunerna genom att fler arbetstillfällen skapas när företagen ökar omsättningen (KsUb 451/2009). Destination Ystad/Österlen ska erbjuda tjänster till regionens lokala företagare och kommuner samt partners och sponsorer på nationell och internationell nivå. Detta ska ske genom att skapa och exponera anledningar till att besöka Ystad/Österlen året runt. Destination Ystad/Österlen blir en gemensam organisation, som ägs av kommunerna och företagen tillsammans. Målet är att fördubbla antalet besökare i regionen på fem år. Organisationen är tänkt att vara ett aktiebolag med fyra ägare: - Destination Ystad/Österlen Ekonomiska Förening (föreningen bildas av företagarna i regionen). - Simrishamns kommun. - Tomelilla kommun. - Ystads kommun. Det har diskuterats att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, där de tre kommunerna utser var sin och fem ledamöter utses av näringslivet. Omsättningen har beräknats till cirka 12,5 miljoner kronor i inledningen. Innan beslut om ett destinationsbolag fattas, behöver en förstudie genomföras. Simrishamns kommuns del av kostnaden för förstudien skulle bli kronor. Det är väsentligt att den förstudie som planeras innehåller redovisning av olika delar av besöksnäringens synpunkter på ett gemensamt bolag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts protokoll , 451. Kommunledningskontorets skrivelse forts.

11 forts. Dnr 2009/315 UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun är positiv till att en förstudie genomförs. Kommunen förutsätter att finansiering sker via externa medel. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

12 Dnr 2009/313 Kommunstyrelsens internbudget 2010 Kommunfullmäktige fastställde enligt 98/2009 kommunstyrelsens budgetram för år 2010 till kronor och investeringsbudgeten till kronor. Kommunfullmäktige har därefter vid sammanträde den 13 oktober 2009, 140, beslutat att tilldela kommunstyrelsen ytterligare 1 miljon kronor ur regeringens generella statsbidrag. Vidare har omräkningen av internhyror skett vilket har inneburit en ökad ram med kronor. Kommunledningskontoret har reviderat kommunstyrelsens internbudget 2010 utifrån kommunstyrelsens utskotts beslut 465/2009 och den utökade ramen. Den totala ramen för kommunstyrelsen är således kronor. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 441. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 465. Kommunledningskontorets skrivelse Överläggningar Utskottet diskuterar kommunledningskontorets förslag till internbudget 2010 med ekonomichef Peter Andersson. UTSKOTTET BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens internbudget för år 2010 fastställs i enlighet med kommunledningskontorets reviderade förslag ( ). Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

13 Lokalfrågor inför budget 2010 I samband med att budgetramar för 2010 diskuterades fick ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med berörda tjänstemän bl.a. se över en eventuell omflyttning av barn- och utbildningsförvaltningen och turistbyrån så att dessa lokaler skulle kunna försäljas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för konsekvenser av ej budgeterade kostnader 2010 på grund av lokalförändringar, flyttning av verksamheter och nedläggning av verksamheter. Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat skrivelsen till kommunstyrelsen för erforderlig medelstilldelning. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 442. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 168, jämte jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med ekonomichef Peter Andersson, samhällsbyggnadschef Anna Thott och enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin. Ronny Wallin redovisar rådande situation när det gäller hyresförluster i 2010-års budget. Utskottet diskuterar en flyttning av turistbyrån till Bornholmskajen, Kulturpedagogiska enhetens flytt till Österlengymnasiet, barn- och utbildningsförvaltningens flytt till Valfisken, Medborgarhuset i S:t Olof osv. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheterna att flytta turistbyrån till Bornholmsterminalens byggnader. Kulturpedagogiska enheten ska snarast möjligt flytta till Österlengymnasiet enligt skollokalutredningen (Kf 57/2007). forts.

14 forts. Avvakta en flyttning av barn- och utbildningsförvaltningen tills diskussionerna är klara beträffande VA-bolag och en flyttning av dagcentralen från Valfisken till Joneberg. Avvakta en försäljning av Sankt Olofs Medborgarhus tills verksamheterna där är lösta. Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att senast i början av år 2010 återkomma med en prognos gällande rådande situation när det gäller hyresförluster. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

15 Dnr 2009/122 Månadsrapport september 2009 Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 februari 2009, 20, beslutat att den ekonomiska och verksamhetsmässiga budgetuppföljningen ska fr.o.m. år 2009 ske genom månadsrapporter (per sista februari, april, september och november), delårsrapport (per sista juni) samt årsredovisning. Kommunledningskontoret har sammanställt nämndernas rapporter för september månad. I månadsrapporten per sista september visar prognosen ett något mindre underskott mot budget än vid delårsrapporten (-2,0 miljoner kronor). Det beror främst på att underskottet avseende skatteintäkter och statsbidrag bedöms bli 1,4 miljoner lägre. På investeringssidan noteras att samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskridande med 1,2 miljoner kronor. Beslutsunderlag Månadsrapport september månad Överläggningar Ekonomichef Peter Andersson och ekonom Jeanette Lindroth informerar om månadsrapporten. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Påpeka för samhällsbyggnadsnämnden att om nämnden överskrider investeringsbudgeten för år 2009 överförs det eventuella överskridandet till kommande år. I övrigt lägga månadsrapporten till handlingarna. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

16 Dnr 2007/346 Isfabriken i Simrishamn Befintlig isfabrik är privatägd (Simrishamns Fryshus AB Tom Ekström) och byggd på kommunal mark. Vill kommunen få tillgång till marken i förtid går det inte att utesluta att detta innebär ekonomisk kompensation till nuvarande tomträttsinnehavaren. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat ett förslag som innebär att marken frigörs samtidigt som framtida isförsörjning till fiskarna säkerställs enligt följande: Investering i ny isfabrik där själva isproduktionen förläggs vid Fisk-Impex lokaler. Isdepå med automatik för utmatning direkt till fiskefartygen placeras på östra kajen. Den totala investeringen inklusive demontering av den nuvarande isfabriken uppgår till 9 miljoner kronor. Går kommunen in som ägare av den nya isfabriken medför det att ett bidrag lämnas från EU på 50 % av investeringen. Fisk-Impex del blir kronor och kommunens del beräknas till kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat en kostnads- och intäktskalkyl i ärendet. Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 mars 2008, 73, beslutat att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för klarläggande om räntekostnaderna för hela investeringen, för ytterligare diskussion om isförsäljning i kommunal eller privat regi och för eventuell omförhandling av en helhetslösning. Ansvaret för kommunens hamnverksamhet, och därmed också detta ärende, har överförts från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen per den 1 april Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 24 juni 2009, 332, uppdragit åt hamnchefen att återkomma med ett ekonomiskt underlag och förslag till finansiering. Hamnchefen har diskuterat ärendet med yrkesfiskarna. Hamnchefen har också redovisat en utförlig kalkyl. Hänsyn har inte tagits till den volymökning som finns beslutad när det gäller fångstvolymerna. forts.

17 forts. Dnr 2007/346 Hamnchefen föreslår att kommunen investerar i ett nytt isverk under förutsättning att 50 % bidrag beviljas av Fiskeriverket och att kommunen på resterande del får säkerheter från fiskerinäringen. Sveriges Västkustfiskares Centralförening m.fl. har i skrivelse påpekat att en isfabrik bör vara en kommunal angeläget och för att säkra Simrishamns framtid som ledande fiskehamn. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning Kommunstyrelsens utskotts beslut , 435. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 448. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 5, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 70. Kommunstyrelsens beslut , 73. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 292. Kommunstyrelsens utskotts beslut Skrivelse från hamnchefen Skrivelse från Sveriges Västkustfiskares Centralförening m.fl UTSKOTTETS BESLUT Ta upp ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde då kompletterande underlag ska redovisas. bl.a. beträffande nuvarande isfabriks standard, bidrag från Fiskeriverket m.m. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret (hamnchefen) Kommunstyrelsen

18 Dnr 2009/355 Kyhlsbadet Samhällsbyggnadsförvaltningen har av kultur- och fritidsnämnden fått Kyhlsbadet överlämnat till sig eftersom nämnden inte längre har råd att driva anläggningen vidare. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat två alternativa möjligheter för Kyhlsbadet, antingen rivs anläggningen eller så överlåter/försäljer kommunen anläggningen i avsikt att den ska drivas vidare i privat regi. Eftersom anläggningen uppskattas av många badande förordar samhällsbyggnadsförvaltningen att anläggningen överlåts/försäljes i första hand innan alternativet att riva anläggningen genomförs. Om kommunstyrelsen väljer att pröva att överlåta/försälja anläggningen föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att anläggningen utannonseras via annons i lokalpressen samt på kommunens hemsida. Ett nyttjanderättsavtal finns med Borrby Bysamfällighet som gäller under tiden 1 januari december Nyttjanderättshavaren har rätt att använda objektet för befintlig simbassäng med tillhörande byggnader. På det upplåtna området får inte bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Nyttjanderättsavtal. Avstår från att delta i beslutet Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) avstår från att delta i behandling och beslut i ärendet. forts.

19 forts. Dnr 2009/355 UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att bjuda ut Kyhlsbadet till försäljning enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

20 Dnr 2009/352 Inlösen av reinvesteringar 2010 för fritidsanläggningar Fritid Österlen AB I enlighet med beslut i tidigare tekniska nämnden respektive kultur- och fritidsnämnden ska kommunen ersätta Fritid Österlen AB för återstående avskrivningstid avseende renovering av hygienutrymmen på Tobisviks camping, elstolpar/ombyggnad av uthyrningsstugor på Tobisviks camping samt värmepump på Tobisviksbadet. Inlösenbeloppet uppgår till kronor för tekniska nämnden respektive kronor för kultur- och fritidsnämnden, sammanlagt kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse meddelat att i samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till investeringsbudget 2010 redovisades dessa inlösenåtaganden. Några medel har inte tilldelats. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisade även ett behov av kronor till reinvestering avseende tekniska installationer på inom- och utomhusbad, bassänger, hopptorn m.m. som samhällsbyggnadsförvaltningen fått över ansvaret för från kultur- och fritidsnämnden men där inga pengar tilldelats för att utföra uppdraget. Samhällsbyggnadsförvaltningen anhåller om att ekonomiska medel tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen motsvarande kronor för att täcka kostnaderna för inlösen respektive reinvesteringsbehov avseende fritidsanläggningarna Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Jäv Håkan Erlandsson (C) deltar ej i behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med samhällsbyggnadschef Anna Thott, kultur- och fritidschef Gunilla Janlert, enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin och ekonomichef Peter Andersson. forts.

21 forts. Dnr 2009/352 UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kultur- och fritidsnämnden får inom sin investeringsram finansiera kronor. Samhällsbyggnadsnämnden får inom sin investeringsram finansiera reinvesteringen på kronor. Återstående investeringar, kronor, finansieras centralt genom minskad likviditet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

22 Dnr 2008/202 Utställt planförslag Viks fiskeläge 47:8 m fl Följande förslag till detaljplan finns utställt under tiden 28 september 19 oktober 2009 (normalt planförfarande). Detaljplan för Viks fiskeläge 47: 8 m.fl., upprättad Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att planområdet bebyggs med 7 bostadshus med vardera 2 bostadsrättslägenheter. Planområdet ligger sydöst om Viks fiskeläge och väster om väg 9. Det antecknas att från samrådsskedet till utställningsskedet har byggnaderna höjs från två till tre våningar. I praktiken innebär det att höjden höjts med ½ våning eftersom den ½ våningen ligger under marken. Byggnadshöjden har höjts från 7 meter till 9 meter från färdigt golv i bottenplan. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med samhällsbyggnadschef Anna Thott och planarkitekt Henrik M Olsson. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen avstyrker det framlagda förslaget till 7 bostadshus. Kommunstyrelsen anser att exploateringsgraden är allt för kompakt och tät i sin struktur och ska minskas till 5 bostadshus. Detta också för att minimera konflikten med den allmänna vattentäkt som finns på området. Husen bör därför placeras med hänsyn till denna vattentäkt. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

23 Dnr 2009/353 Utvärdering tjänst som barn- och elev/ungdomsombudsman Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2008, 270, bl.a. beslutat att funktionen som barn- och elev/ungdomsombudsman inrättas på kommunledningskontoret. Funktionens innehåll, uppdrag och placering utvärderas efter 12 månader. Kommunledningskontoret har redovisat en uppföljning av tjänsten som barn- och elev/ungdomsombudsman. Tjänsten har innehafts av personalkonsulent Stefan Bengtsson som en del av ordinarie tjänst, 25 %. Tjänsten har delfinansierats av barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunledningskontoret. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 270. Kommunledningskontorets uppföljning UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Tjänsten som barn- och elev/ungdomsombudsman förlängs att gälla t.o.m Tjänsten får delfinansieras av berörda förvaltningar enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen enligt 270/2008. Kommunledningskontorets redovisning läggs till handlingarna. Informera kommunfullmäktige om beslutet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

24 Dnr 2009/316 Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut avseende arrendeavtal Norra Koloniområdet - jävsfråga Länsrätten har lämnat Simrishamns kommun tillfälle att yttra sig över Britt-Marie Norelius överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 augusti 2009, 119, om nytt arrendeavtal för Norra Koloniområdet jävsfråga. Kommunledningskontoret har avgivit yttrande i ärendet och föreslår att kommunfullmäktige avstyrker överklagandet med hänvisning till att ärendet inte rör ledamöterna personligen och att det därför inte förelegat jäv. Beslutsunderlag Länsrättens underrättelse Kommunledningskontorets yttrande UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige avstyrker överklagandet eftersom ärendet inte rör ledamöterna personligen och att det därför inte förelegat jäv. Kommunfullmäktige hänvisar i övrigt till vad kommunledningskontoret framfört i sitt yttrande. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

25 Dnr 2009/263 Bildande av Österlens renhållningsnämnd Kommunfullmäktige har fattat beslut om att en gemensam nämnd mellan Simrishamns och Tomelilla kommuner, Österlens renhållningsnämnd, ska bildas för att ta över ansvaret för den verksamhet som för närvarande bedrivs av det gemensamma bolaget Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB). Österlens renhållningsnämnd ska ingå i Simrishamns kommuns nämndorganisation. ÖKRAB blir ett vilande bolag (Kf 12/2009). Ett likalydande beslut har fattats av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun. Enligt fullmäktigebesluten ska en oberoende revisor få i uppdrag att fullgöra de formaliteter som krävs för en slutlig avveckling av bolaget (överföring av bolagets tillgångar, reglering av pensionsåtaganden, inlösen av reverser avseende aktieinnehav i SYSAV, omreglering av bolagets träffade avtal m.m.). En arbetsgrupp har diskuterat de praktiska förberedelserna och nödvändiga beslut för att fullfölja fullmäktigebesluten. Arbetsgruppen har bestått av administrativ ledare Einar Nilsson och redovisningsansvarig Madeleine Dexe Andersson från Simrishamns kommun, bitr. kanslichef Björn Lindkvist och ekonom Håkan Lindberg från Tomelilla kommun samt Bertil Hansson, ÖKRAB, och revisor Lars-Göran Martinsson. Arbetsgruppen har utarbetat förslag till samarbetsavtal mellan kommunerna samt förslag till reglemente för Österlens renhållningsnämnd. Båda dokumenten ska antas av respektive kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till den gemensamma nämnden. Sedan besluten fattats i kommunfullmäktige i de båda kommunerna krävs vissa följdbeslut som ska fattas i Österlens renhållningsnämnd eller i respektive kommunstyrelser. Arbetsgruppen har diskuterat de följdbeslut om en lång rad praktiska åtgärder som krävs för att överföra verksamheten från ÖKRAB till Österlens renhållningsnämnd. Strävan har varit att göra så små förändringar i verksamheten som möjligt. forts.

26 forts. Dnr 2009/263 Eftersom den gemensamma nämnden kommer att ingå i Simrishamns kommuns organisation kommer samma instruktioner och anvisningar att gälla som för övriga nämnder i Simrishamns kommuns organisation. Österlens renhållningsnämnd måste bl.a. fatta beslut om delegeringsordning och utse attestanter. Delegering får i första hand ske till förtroendevald i nämnden eftersom SYSAV:s personal inte är anställd av nämnden. Underlag för delegeringsordning och attestanter lämnas av ÖK- RAB. I samarbete mellan ÖKRAB och kommunledningskontoret kommer redovisningsrutiner och andra ekonomiadministrativa rutiner att samordnas. Försäkringsfrågan bör kunna lösas inom ramen för kommunförsäkringen. ÖKRAB:s logotyp anpassas till namnbytet på brevpapper, fakturor, hemsida m.m. De avtal som ÖKRAB tecknat ska överlåtas på Österlens renhållningsnämnd. ÖKRAB svarar för kontakterna med sina avtalsparter. Eftersom ÖKRAB blir ett vilande bolag tills vidare bör kommunstyrelserna rekommendera ombuden vid kommande årsstämma att föreslå reducerat arvode till styrelsens ordförande. Ytterligare diskussioner kan krävas om den ekonomiska regleringen mellan kommunerna vid den slutliga likvideringen av ÖKRAB. Arbetsgruppen fullföljer nu arbetet med de följdbeslut som ska fattas av Österlens renhållningsnämnd eller respektive kommunstyrelse. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 12. Tomelilla kommunfullmäktiges beslut , 73. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 330. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 399. Kommunledningskontorets skrivelse Förslag till samarbetsavtal om avfallshantering Österlens renhållningsnämnd. Förslag till reglemente för Österlens renhållningsnämnd. Alternativ formulering av punkt 6 i samarbetsavtalet. forts.

27 forts. Dnr 2009/263 Överläggningar Utskottet diskuterar ett alternativ till punkt 6 i samarbetsavtalet med ekonomichef Peter Andersson och administrative ledare Einar Nilsson. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Godkänna förslaget till samarbetsavtal om avfallshantering Österlens renhållningsnämnd. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och kommundirektör Staffan Tellman att på kommunens vägnar underteckna samarbetsavtalet. Anta förslaget till reglemente för Österlens renhållningsnämnd. Förrätta val av två ledamöter och två ersättare samt ordförande i Österlens renhållningsnämnd t.o.m. den 31 december Uppdra åt kommunstyrelsen att fatta de följdbeslut som kan bli aktuella vid överföringen av ÖKRAB:s verksamhet till Österlens renhållningsnämnd. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

28 Dnr 2008/ Sammanträdesdagar 2010 Kommunledningskontoret har redovisat förslag till sammanträdesdagar under år 2010 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskottet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse Överläggningar Utskottet diskuterar förslaget med administrative ledaren Einar Nilsson och gör vissa revideringar av de föreslagna sammanträdesdagarna. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Fastställa följande sammanträdesdagar under 2010: Kommunstyrelsen (Ks) Kommunstyrelsens sammanträdesdagar år 2010 blir då följande onsdagar kl : 13/1, 3/2, 10/3, 7/4, 5/5, 9/6, 11/8, 8/9, 6/10, 10/11 och 8/12. Kommunstyrelsens utskott (UB) Utskottets sammanträdesdagar år 2010 blir då följande onsdagar kl : 20/1, 10/2, 23/2 (tisdag), 3/3, 17/3, 14/4, 22/4 (torsdag), 12/5, 19/5, 16/6, 23/6, 18/8, 25/8, 15/9, 22/9, 13/10, 20/10, 17/11, 24/11 och 15/12. För företagsbesök reserveras förmiddagen före kommunstyrelsens sammanträden. forts.

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sida (6)

Sida (6) 2008-04-09 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 12 september 2007, kl 08.30

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 1 november 2007, kl 08.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 april 2010, kl 08.30.

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 12 november 2007, kl 08.30

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 23 februari 2010, kl 08.30

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2009, kl 08.00. OBS

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2006-10-11 1 (17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 16.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Bertil Rudberg (fp) Gun Hammar (v) tjänstgör för Christer

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 15 september 2010, kl 08.30

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Vägverket besöker kommunen mellan kl 09.30 lunch enligt punkt 21 SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Rådhuset, kl. 13.00-13.45, 15.15-15.30, 15.50-16.00 (Bolagsstämmor kl. 15.00-15.15, 15.30-15.50) Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, kl. 13.00-13.45, 15.15-15.30, 15.50-16.00 (Bolagsstämmor kl. 15.00-15.15, 15.30-15.50) Enligt särskild förteckning, sidan 2 2010-04-07 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl. 13.00-13.45, 15.15-15.30, 15.50-16.00 (Bolagsstämmor kl. 15.00-15.15, 15.30-15.50) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt

Läs mer

Sida 2007-12-05 1 (6)

Sida 2007-12-05 1 (6) 2007-12-05 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan Tellman, kommundirektör

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1(9) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 20.15 20.30 Beslutande Se särskild förteckning Ersättare: Se särskild förteckning Övriga deltagare Se särskild förteckning Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Glimmingehus, kl

Glimmingehus, kl 1 (15) Plats och tid Glimmingehus, kl 15.00-17.45 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s) Margreth Bengtsson (c) Gunilla Aastrup-Persson (öp), ordförande Clas-Göran Thornqvist (s) Cecilia

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 3 september 2008, kl 08.30.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-18 1 (12) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Håkan Erlandsson (c) Manfred Koch (öp) Jan-Bertil Hansson (s) Staffan

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 2009-11-26 1(15) Plats och tid Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-18.50 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Göran Thorén (S) Margreth Bengtsson (C) Gerd Lundin (S) Inga Olsson (M)

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tisdagen den 20 maj och fredagen den 23

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (19) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 08.00-12.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl Rådhusets lilla sessionssal www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (4) Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2012, kl. 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Sida (19) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP), Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida (19) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP), Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2010-11-24 1 (19) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP), 464-475 Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer