Sida (48) Rådhuset, kl ;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40"

Transkript

1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl ; Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl ; Egon Carlsson (SJVP) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Staffan Tellman, kommundirektör Hanna-Karin Persson, kommunsekreterare Thomas Andersson, säkerhetssamordnare, 525 Jan-Erik Zandersson, informationsansvarig, 527 Bengt Bengtsson, kommunekolog, 528 Peter Andersson, ekonomichef, 532, 533, 534, 537, 541, 544, 548 Anna Thott, samhällsbyggnadschef, 533, 536, 537, 538 Ronny Wallin, enhetschef fastighet/städ, 533, 536, 537 Gunilla Janlert, kultur- och fritidschef, 537 Henric M Olsson, planarkitekt, 538 Einar Nilsson, administrativ ledare, 540, 541, 542 Benny Nilsson, utredningsansvarig, 546, 547 Lena Nilsson, färdtjänsthandläggare, 546, 547 Karl-Erik Olsson Kommunledningskontoret Underskrifter Paragrafer Sekreterare Hanna-Karin Persson Ordförande Christer Akej Justerande Karl-Erik Olsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunstyrelsens utskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Hanna-Karin Persson

2 Ändring av ärendelistan UTSKOTTETS BESLUT Följande ärende tillkommer på dagens ärendelista: 1. Planerad avveckling av Centrum för Livsstilsfrågor, CFL (KsUb 529/2009).

3 Säkerhetsarbetet i Simrishamns kommun Säkerhetssamordnare Thomas Andersson informerar utskottet om säkerhetsarbetet i Simrishamns kommun, en lägesredovisning 21 oktober Följande frågor diskuteras: En riskhanteringsgrupp arbetar inom kommunen som ska utmynna i ett handlingsprogram som ska vara klart under sommaren Avvikelse- och incidentrapporteringssystem LISA kan kopplas till ett befintligt rehabiliteringssystem som redan finns i kommunen. Systemet kan användas för att registrera allt som händer till vardags i realtid. Kostnaden för LISA är ca kronor samt en licenskostnad på kronor. Säkerhetssamordnaren informerar om en handlingsplan för hamnen. Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ska finnas i samtliga verksamheter och i samtliga fastigheter. Influensavaccinationer. Upphandling av larm. Fysisk säkerhet m.m. IT-Säkerhet. Miljösläp. UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

4 Dnr 2009/169 Löneöversyn utfall Utskottet har vid sammanträde den 13 maj 2009, 241, beslutat att i löneöversynen 2009 ska riktlönerna i löneboxarna sättas så att det garanterade minimiutfallet för de olika personalorganisationerna inte överskrids. Kommunledningskontoret har redovisat löneöversynen 2009 utfall. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 241. Kommunledningskontorets redovisning UTSKOTTETS BESLUT Informationen läggs till handlingarna.

5 Dnr 2009/348 Sponsringspolicy för Simrishamns kommun Kommunledningskontoret har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen redovisat förslag till sponsringspolicy för Simrishamns kommun. I förslaget redovisas definition, riktlinjer, krav på sponsorer, kommunen som givare av sponsorstöd, kommunen som mottagare av sponsorstöd, bidrag, donation, gåva sponsring, arbetsordning, utvärdering och bidrag. Beslutsunderlag Förslag till sponsringspolicy för Simrishamns kommun Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med informationsansvarig Jan-Erik Zandersson. UTSKOTTETS BESLUT Ärendet får ytterligare diskuteras och tas upp nytt till behandling vid utskottets sammanträde den 16 december Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret (informationsansvarig) Kommunstyrelsens utskott

6 Dnr 2008/244 Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun Kommunekolog Bengt Bengtsson har redovisat förslag till naturvårdsprogram för Simrishamns kommun. Förslaget har varit ute på remiss till bl.a. kommunens samtliga nämnder, grannkommuner, Lantbrukarnas Riksförbund, naturvårdsföreningar, skogsstyrelsen och länsstyrelsen som har beretts tillfälle att yttra sig över naturvårdsprogrammet senast den 1 oktober Upprättandet av naturvårdsprogrammet har skett i samråd med representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen och kommundirektören. Följande har yttrat sig i ärendet: Samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Miljöpartiet De Gröna, Lunds Botaniska förening, Ystads kommun, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Skogsstyrelsen, myndighetsnämnden, länsstyrelsen, Göran Bengtsson, John Nordström, Johan lindgren, Lars Edman, Sven Axel Svensson, Håkan Olsson, Försvarsmakten, Göran Nilsson, Margaretha Laike och Lantbrukarnas Riksförbund. Beslutsunderlag Arbetsmaterial naturvårdsprogram Kommunstyrelsens utskotts beslut , 213. Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun (remissupplaga). Kommunstyrelsens utskotts beslut , 294. Inkomna yttranden. Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med kommunekolog Bengt Bengtsson. Utskottet anser att en ny remissrunda till allmänheten ska göras. forts.

7 forts. Dnr 2008/244 UTSKOTTETS BESLUT Uppdra åt kommunekologen att genom annonsering lämna tillfälle för allmänheten att få lämna synpunkter på naturvårdsprogrammet. Därmed får också remisstiden förlängas. Ärendet tas därefter upp på nytt. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret (kommunekologen) Kommunstyrelsens utskott

8 Dnr 2009/363 Planerad avveckling av Centrum för Livsstilsfrågor, CFL Centrum För Livsstilsfrågor etablerades i Simrishamn år CFL är en regional verksamhet för utveckling och implementering av metoder för ett hälsobefrämjande samhälle. CFL har sitt säte i Simrishamn och skall bl.a. använda Simrishamn med sin befolkningssammansättning som ett underlag. Centrat har etablerat sig i centrala, mycket välfungerande lokaler och har under de två åren bedrivit en utåtriktad verksamhet som har medfört etablerandet av ett stort nätverk. Etableringen i Simrishamn var ett led i Region Skånes medvetna satsning på att stärka en kommun som Simrishamn med dess befolkningssammansättning, arbetsmarknad och geografiska läge. Kommunledningskontoret har upprättat skrivelse i ärendet med anledning av planerna för att avveckla CFL. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 508. Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUT Till Region Skåne översända den av kommunledningskontoret upprättade skrivelsen. Informera kommunstyrelsen om beslutet. Beslutet expedieras till: Region Skåne Kommunstyrelsen (information)

9 Dnr 2009/320 Övertagande av handlingar tillhörande myndighetsnämnden Ystad-Österlenregionens Miljöförbund anhåller om att dels, i enlighet med arkivlagen 15 om överlämnande av arkivhandlingar, få överta handlingar som ej avslutats och dels låna handlingar tillhörande vissa vid övergången avslutade ärenden som tillhört myndighetsnämnden i Simrishamns kommun Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds arkivgrupp har utarbetat förteckning över vilka ärenden det gäller. Kommunens arkivansvarige har i skrivelse föreslagit att förbundet får dels överta och dels låna handlingar enligt förbundets anhållan. Beslutsunderlag Skrivelse från Ystad-Österlenregionens Miljöförbund Kommunledningskontorets skrivelse UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen godkänner Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds anhållan om att dels få överta och dels låna handlingar enligt förbundets anhållan. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

10 Dnr 2009/315 Projektet Destination Ystad-Österlen Thomas Lantz har tidigare informerat om det senaste årets diskussioner mellan Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner om att bygga en destination som lockar många fler besökare till Ystad/Österlen året runt. Bakgrunden är bland annat att besöksnäringen ökar tillväxten i kommunerna genom att fler arbetstillfällen skapas när företagen ökar omsättningen (KsUb 451/2009). Destination Ystad/Österlen ska erbjuda tjänster till regionens lokala företagare och kommuner samt partners och sponsorer på nationell och internationell nivå. Detta ska ske genom att skapa och exponera anledningar till att besöka Ystad/Österlen året runt. Destination Ystad/Österlen blir en gemensam organisation, som ägs av kommunerna och företagen tillsammans. Målet är att fördubbla antalet besökare i regionen på fem år. Organisationen är tänkt att vara ett aktiebolag med fyra ägare: - Destination Ystad/Österlen Ekonomiska Förening (föreningen bildas av företagarna i regionen). - Simrishamns kommun. - Tomelilla kommun. - Ystads kommun. Det har diskuterats att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, där de tre kommunerna utser var sin och fem ledamöter utses av näringslivet. Omsättningen har beräknats till cirka 12,5 miljoner kronor i inledningen. Innan beslut om ett destinationsbolag fattas, behöver en förstudie genomföras. Simrishamns kommuns del av kostnaden för förstudien skulle bli kronor. Det är väsentligt att den förstudie som planeras innehåller redovisning av olika delar av besöksnäringens synpunkter på ett gemensamt bolag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts protokoll , 451. Kommunledningskontorets skrivelse forts.

11 forts. Dnr 2009/315 UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Simrishamns kommun är positiv till att en förstudie genomförs. Kommunen förutsätter att finansiering sker via externa medel. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

12 Dnr 2009/313 Kommunstyrelsens internbudget 2010 Kommunfullmäktige fastställde enligt 98/2009 kommunstyrelsens budgetram för år 2010 till kronor och investeringsbudgeten till kronor. Kommunfullmäktige har därefter vid sammanträde den 13 oktober 2009, 140, beslutat att tilldela kommunstyrelsen ytterligare 1 miljon kronor ur regeringens generella statsbidrag. Vidare har omräkningen av internhyror skett vilket har inneburit en ökad ram med kronor. Kommunledningskontoret har reviderat kommunstyrelsens internbudget 2010 utifrån kommunstyrelsens utskotts beslut 465/2009 och den utökade ramen. Den totala ramen för kommunstyrelsen är således kronor. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 441. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 465. Kommunledningskontorets skrivelse Överläggningar Utskottet diskuterar kommunledningskontorets förslag till internbudget 2010 med ekonomichef Peter Andersson. UTSKOTTET BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens internbudget för år 2010 fastställs i enlighet med kommunledningskontorets reviderade förslag ( ). Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

13 Lokalfrågor inför budget 2010 I samband med att budgetramar för 2010 diskuterades fick ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med berörda tjänstemän bl.a. se över en eventuell omflyttning av barn- och utbildningsförvaltningen och turistbyrån så att dessa lokaler skulle kunna försäljas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse redogjort för konsekvenser av ej budgeterade kostnader 2010 på grund av lokalförändringar, flyttning av verksamheter och nedläggning av verksamheter. Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat skrivelsen till kommunstyrelsen för erforderlig medelstilldelning. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens utskotts beslut , 442. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 168, jämte jämte samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med ekonomichef Peter Andersson, samhällsbyggnadschef Anna Thott och enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin. Ronny Wallin redovisar rådande situation när det gäller hyresförluster i 2010-års budget. Utskottet diskuterar en flyttning av turistbyrån till Bornholmskajen, Kulturpedagogiska enhetens flytt till Österlengymnasiet, barn- och utbildningsförvaltningens flytt till Valfisken, Medborgarhuset i S:t Olof osv. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheterna att flytta turistbyrån till Bornholmsterminalens byggnader. Kulturpedagogiska enheten ska snarast möjligt flytta till Österlengymnasiet enligt skollokalutredningen (Kf 57/2007). forts.

14 forts. Avvakta en flyttning av barn- och utbildningsförvaltningen tills diskussionerna är klara beträffande VA-bolag och en flyttning av dagcentralen från Valfisken till Joneberg. Avvakta en försäljning av Sankt Olofs Medborgarhus tills verksamheterna där är lösta. Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att senast i början av år 2010 återkomma med en prognos gällande rådande situation när det gäller hyresförluster. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

15 Dnr 2009/122 Månadsrapport september 2009 Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 februari 2009, 20, beslutat att den ekonomiska och verksamhetsmässiga budgetuppföljningen ska fr.o.m. år 2009 ske genom månadsrapporter (per sista februari, april, september och november), delårsrapport (per sista juni) samt årsredovisning. Kommunledningskontoret har sammanställt nämndernas rapporter för september månad. I månadsrapporten per sista september visar prognosen ett något mindre underskott mot budget än vid delårsrapporten (-2,0 miljoner kronor). Det beror främst på att underskottet avseende skatteintäkter och statsbidrag bedöms bli 1,4 miljoner lägre. På investeringssidan noteras att samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskridande med 1,2 miljoner kronor. Beslutsunderlag Månadsrapport september månad Överläggningar Ekonomichef Peter Andersson och ekonom Jeanette Lindroth informerar om månadsrapporten. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Påpeka för samhällsbyggnadsnämnden att om nämnden överskrider investeringsbudgeten för år 2009 överförs det eventuella överskridandet till kommande år. I övrigt lägga månadsrapporten till handlingarna. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

16 Dnr 2007/346 Isfabriken i Simrishamn Befintlig isfabrik är privatägd (Simrishamns Fryshus AB Tom Ekström) och byggd på kommunal mark. Vill kommunen få tillgång till marken i förtid går det inte att utesluta att detta innebär ekonomisk kompensation till nuvarande tomträttsinnehavaren. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat ett förslag som innebär att marken frigörs samtidigt som framtida isförsörjning till fiskarna säkerställs enligt följande: Investering i ny isfabrik där själva isproduktionen förläggs vid Fisk-Impex lokaler. Isdepå med automatik för utmatning direkt till fiskefartygen placeras på östra kajen. Den totala investeringen inklusive demontering av den nuvarande isfabriken uppgår till 9 miljoner kronor. Går kommunen in som ägare av den nya isfabriken medför det att ett bidrag lämnas från EU på 50 % av investeringen. Fisk-Impex del blir kronor och kommunens del beräknas till kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat en kostnads- och intäktskalkyl i ärendet. Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 mars 2008, 73, beslutat att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för klarläggande om räntekostnaderna för hela investeringen, för ytterligare diskussion om isförsäljning i kommunal eller privat regi och för eventuell omförhandling av en helhetslösning. Ansvaret för kommunens hamnverksamhet, och därmed också detta ärende, har överförts från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen per den 1 april Kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde den 24 juni 2009, 332, uppdragit åt hamnchefen att återkomma med ett ekonomiskt underlag och förslag till finansiering. Hamnchefen har diskuterat ärendet med yrkesfiskarna. Hamnchefen har också redovisat en utförlig kalkyl. Hänsyn har inte tagits till den volymökning som finns beslutad när det gäller fångstvolymerna. forts.

17 forts. Dnr 2007/346 Hamnchefen föreslår att kommunen investerar i ett nytt isverk under förutsättning att 50 % bidrag beviljas av Fiskeriverket och att kommunen på resterande del får säkerheter från fiskerinäringen. Sveriges Västkustfiskares Centralförening m.fl. har i skrivelse påpekat att en isfabrik bör vara en kommunal angeläget och för att säkra Simrishamns framtid som ledande fiskehamn. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning Kommunstyrelsens utskotts beslut , 435. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 448. Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 5, jämte samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 70. Kommunstyrelsens beslut , 73. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 292. Kommunstyrelsens utskotts beslut Skrivelse från hamnchefen Skrivelse från Sveriges Västkustfiskares Centralförening m.fl UTSKOTTETS BESLUT Ta upp ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde då kompletterande underlag ska redovisas. bl.a. beträffande nuvarande isfabriks standard, bidrag från Fiskeriverket m.m. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret (hamnchefen) Kommunstyrelsen

18 Dnr 2009/355 Kyhlsbadet Samhällsbyggnadsförvaltningen har av kultur- och fritidsnämnden fått Kyhlsbadet överlämnat till sig eftersom nämnden inte längre har råd att driva anläggningen vidare. Samhällsbyggnadsförvaltningen har redovisat två alternativa möjligheter för Kyhlsbadet, antingen rivs anläggningen eller så överlåter/försäljer kommunen anläggningen i avsikt att den ska drivas vidare i privat regi. Eftersom anläggningen uppskattas av många badande förordar samhällsbyggnadsförvaltningen att anläggningen överlåts/försäljes i första hand innan alternativet att riva anläggningen genomförs. Om kommunstyrelsen väljer att pröva att överlåta/försälja anläggningen föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att anläggningen utannonseras via annons i lokalpressen samt på kommunens hemsida. Ett nyttjanderättsavtal finns med Borrby Bysamfällighet som gäller under tiden 1 januari december Nyttjanderättshavaren har rätt att använda objektet för befintlig simbassäng med tillhörande byggnader. På det upplåtna området får inte bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Nyttjanderättsavtal. Avstår från att delta i beslutet Karl-Erik Olsson (S) och Pia Ingvarsson (S) avstår från att delta i behandling och beslut i ärendet. forts.

19 forts. Dnr 2009/355 UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att bjuda ut Kyhlsbadet till försäljning enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

20 Dnr 2009/352 Inlösen av reinvesteringar 2010 för fritidsanläggningar Fritid Österlen AB I enlighet med beslut i tidigare tekniska nämnden respektive kultur- och fritidsnämnden ska kommunen ersätta Fritid Österlen AB för återstående avskrivningstid avseende renovering av hygienutrymmen på Tobisviks camping, elstolpar/ombyggnad av uthyrningsstugor på Tobisviks camping samt värmepump på Tobisviksbadet. Inlösenbeloppet uppgår till kronor för tekniska nämnden respektive kronor för kultur- och fritidsnämnden, sammanlagt kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse meddelat att i samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till investeringsbudget 2010 redovisades dessa inlösenåtaganden. Några medel har inte tilldelats. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisade även ett behov av kronor till reinvestering avseende tekniska installationer på inom- och utomhusbad, bassänger, hopptorn m.m. som samhällsbyggnadsförvaltningen fått över ansvaret för från kultur- och fritidsnämnden men där inga pengar tilldelats för att utföra uppdraget. Samhällsbyggnadsförvaltningen anhåller om att ekonomiska medel tilldelas samhällsbyggnadsförvaltningen motsvarande kronor för att täcka kostnaderna för inlösen respektive reinvesteringsbehov avseende fritidsanläggningarna Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse Jäv Håkan Erlandsson (C) deltar ej i behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med samhällsbyggnadschef Anna Thott, kultur- och fritidschef Gunilla Janlert, enhetschef fastighet/städ Ronny Wallin och ekonomichef Peter Andersson. forts.

21 forts. Dnr 2009/352 UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kultur- och fritidsnämnden får inom sin investeringsram finansiera kronor. Samhällsbyggnadsnämnden får inom sin investeringsram finansiera reinvesteringen på kronor. Återstående investeringar, kronor, finansieras centralt genom minskad likviditet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

22 Dnr 2008/202 Utställt planförslag Viks fiskeläge 47:8 m fl Följande förslag till detaljplan finns utställt under tiden 28 september 19 oktober 2009 (normalt planförfarande). Detaljplan för Viks fiskeläge 47: 8 m.fl., upprättad Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att planområdet bebyggs med 7 bostadshus med vardera 2 bostadsrättslägenheter. Planområdet ligger sydöst om Viks fiskeläge och väster om väg 9. Det antecknas att från samrådsskedet till utställningsskedet har byggnaderna höjs från två till tre våningar. I praktiken innebär det att höjden höjts med ½ våning eftersom den ½ våningen ligger under marken. Byggnadshöjden har höjts från 7 meter till 9 meter från färdigt golv i bottenplan. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse Överläggningar Utskottet diskuterar ärendet med samhällsbyggnadschef Anna Thott och planarkitekt Henrik M Olsson. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen avstyrker det framlagda förslaget till 7 bostadshus. Kommunstyrelsen anser att exploateringsgraden är allt för kompakt och tät i sin struktur och ska minskas till 5 bostadshus. Detta också för att minimera konflikten med den allmänna vattentäkt som finns på området. Husen bör därför placeras med hänsyn till denna vattentäkt. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

23 Dnr 2009/353 Utvärdering tjänst som barn- och elev/ungdomsombudsman Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2008, 270, bl.a. beslutat att funktionen som barn- och elev/ungdomsombudsman inrättas på kommunledningskontoret. Funktionens innehåll, uppdrag och placering utvärderas efter 12 månader. Kommunledningskontoret har redovisat en uppföljning av tjänsten som barn- och elev/ungdomsombudsman. Tjänsten har innehafts av personalkonsulent Stefan Bengtsson som en del av ordinarie tjänst, 25 %. Tjänsten har delfinansierats av barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunledningskontoret. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , 270. Kommunledningskontorets uppföljning UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Tjänsten som barn- och elev/ungdomsombudsman förlängs att gälla t.o.m Tjänsten får delfinansieras av berörda förvaltningar enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen enligt 270/2008. Kommunledningskontorets redovisning läggs till handlingarna. Informera kommunfullmäktige om beslutet. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

24 Dnr 2009/316 Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut avseende arrendeavtal Norra Koloniområdet - jävsfråga Länsrätten har lämnat Simrishamns kommun tillfälle att yttra sig över Britt-Marie Norelius överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 augusti 2009, 119, om nytt arrendeavtal för Norra Koloniområdet jävsfråga. Kommunledningskontoret har avgivit yttrande i ärendet och föreslår att kommunfullmäktige avstyrker överklagandet med hänvisning till att ärendet inte rör ledamöterna personligen och att det därför inte förelegat jäv. Beslutsunderlag Länsrättens underrättelse Kommunledningskontorets yttrande UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige avstyrker överklagandet eftersom ärendet inte rör ledamöterna personligen och att det därför inte förelegat jäv. Kommunfullmäktige hänvisar i övrigt till vad kommunledningskontoret framfört i sitt yttrande. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

25 Dnr 2009/263 Bildande av Österlens renhållningsnämnd Kommunfullmäktige har fattat beslut om att en gemensam nämnd mellan Simrishamns och Tomelilla kommuner, Österlens renhållningsnämnd, ska bildas för att ta över ansvaret för den verksamhet som för närvarande bedrivs av det gemensamma bolaget Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB). Österlens renhållningsnämnd ska ingå i Simrishamns kommuns nämndorganisation. ÖKRAB blir ett vilande bolag (Kf 12/2009). Ett likalydande beslut har fattats av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun. Enligt fullmäktigebesluten ska en oberoende revisor få i uppdrag att fullgöra de formaliteter som krävs för en slutlig avveckling av bolaget (överföring av bolagets tillgångar, reglering av pensionsåtaganden, inlösen av reverser avseende aktieinnehav i SYSAV, omreglering av bolagets träffade avtal m.m.). En arbetsgrupp har diskuterat de praktiska förberedelserna och nödvändiga beslut för att fullfölja fullmäktigebesluten. Arbetsgruppen har bestått av administrativ ledare Einar Nilsson och redovisningsansvarig Madeleine Dexe Andersson från Simrishamns kommun, bitr. kanslichef Björn Lindkvist och ekonom Håkan Lindberg från Tomelilla kommun samt Bertil Hansson, ÖKRAB, och revisor Lars-Göran Martinsson. Arbetsgruppen har utarbetat förslag till samarbetsavtal mellan kommunerna samt förslag till reglemente för Österlens renhållningsnämnd. Båda dokumenten ska antas av respektive kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till den gemensamma nämnden. Sedan besluten fattats i kommunfullmäktige i de båda kommunerna krävs vissa följdbeslut som ska fattas i Österlens renhållningsnämnd eller i respektive kommunstyrelser. Arbetsgruppen har diskuterat de följdbeslut om en lång rad praktiska åtgärder som krävs för att överföra verksamheten från ÖKRAB till Österlens renhållningsnämnd. Strävan har varit att göra så små förändringar i verksamheten som möjligt. forts.

26 forts. Dnr 2009/263 Eftersom den gemensamma nämnden kommer att ingå i Simrishamns kommuns organisation kommer samma instruktioner och anvisningar att gälla som för övriga nämnder i Simrishamns kommuns organisation. Österlens renhållningsnämnd måste bl.a. fatta beslut om delegeringsordning och utse attestanter. Delegering får i första hand ske till förtroendevald i nämnden eftersom SYSAV:s personal inte är anställd av nämnden. Underlag för delegeringsordning och attestanter lämnas av ÖK- RAB. I samarbete mellan ÖKRAB och kommunledningskontoret kommer redovisningsrutiner och andra ekonomiadministrativa rutiner att samordnas. Försäkringsfrågan bör kunna lösas inom ramen för kommunförsäkringen. ÖKRAB:s logotyp anpassas till namnbytet på brevpapper, fakturor, hemsida m.m. De avtal som ÖKRAB tecknat ska överlåtas på Österlens renhållningsnämnd. ÖKRAB svarar för kontakterna med sina avtalsparter. Eftersom ÖKRAB blir ett vilande bolag tills vidare bör kommunstyrelserna rekommendera ombuden vid kommande årsstämma att föreslå reducerat arvode till styrelsens ordförande. Ytterligare diskussioner kan krävas om den ekonomiska regleringen mellan kommunerna vid den slutliga likvideringen av ÖKRAB. Arbetsgruppen fullföljer nu arbetet med de följdbeslut som ska fattas av Österlens renhållningsnämnd eller respektive kommunstyrelse. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 12. Tomelilla kommunfullmäktiges beslut , 73. Kommunledningskontorets skrivelse Kommunstyrelsens utskotts beslut , 330. Kommunstyrelsens utskotts beslut , 399. Kommunledningskontorets skrivelse Förslag till samarbetsavtal om avfallshantering Österlens renhållningsnämnd. Förslag till reglemente för Österlens renhållningsnämnd. Alternativ formulering av punkt 6 i samarbetsavtalet. forts.

27 forts. Dnr 2009/263 Överläggningar Utskottet diskuterar ett alternativ till punkt 6 i samarbetsavtalet med ekonomichef Peter Andersson och administrative ledare Einar Nilsson. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUN- FULLMÄKTIGE Godkänna förslaget till samarbetsavtal om avfallshantering Österlens renhållningsnämnd. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Christer Akej och kommundirektör Staffan Tellman att på kommunens vägnar underteckna samarbetsavtalet. Anta förslaget till reglemente för Österlens renhållningsnämnd. Förrätta val av två ledamöter och två ersättare samt ordförande i Österlens renhållningsnämnd t.o.m. den 31 december Uppdra åt kommunstyrelsen att fatta de följdbeslut som kan bli aktuella vid överföringen av ÖKRAB:s verksamhet till Österlens renhållningsnämnd. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

28 Dnr 2008/ Sammanträdesdagar 2010 Kommunledningskontoret har redovisat förslag till sammanträdesdagar under år 2010 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskottet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets skrivelse Överläggningar Utskottet diskuterar förslaget med administrative ledaren Einar Nilsson och gör vissa revideringar av de föreslagna sammanträdesdagarna. UTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Fastställa följande sammanträdesdagar under 2010: Kommunstyrelsen (Ks) Kommunstyrelsens sammanträdesdagar år 2010 blir då följande onsdagar kl : 13/1, 3/2, 10/3, 7/4, 5/5, 9/6, 11/8, 8/9, 6/10, 10/11 och 8/12. Kommunstyrelsens utskott (UB) Utskottets sammanträdesdagar år 2010 blir då följande onsdagar kl : 20/1, 10/2, 23/2 (tisdag), 3/3, 17/3, 14/4, 22/4 (torsdag), 12/5, 19/5, 16/6, 23/6, 18/8, 25/8, 15/9, 22/9, 13/10, 20/10, 17/11, 24/11 och 15/12. För företagsbesök reserveras förmiddagen före kommunstyrelsens sammanträden. forts.

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer