Unik metod för. sårläkning. smärtlindring. och. Avsevärt kortare läkningstider Medicinskt bevisad effektivitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unik metod för. sårläkning. smärtlindring. och. Avsevärt kortare läkningstider Medicinskt bevisad effektivitet"

Transkript

1 Unik metod för sårläkning och smärtlindring Avsevärt kortare läkningstider Medicinskt bevisad effektivitet

2 Vad gör egentligen BIOPTRON-LJUSET? Vad är BIOPTRON-ljus? BIOPTRON utstrålar ljus med följande egenskaper: 1) Polarisering BIOPTRON-ljus är polariserat ljus, vågorna rör sig (oscillerar) på parallella plan. Linjär reflexionspolarisering (multilager-spegelsystem, Brewster-spegel) är mycket effektivt och uppnår en polariseringsgrad på 95 %. 2) Polykromi BIOPTRON-ljuset omfattar våglängdsintervallet 480 nm till 3400 nm. Det här spektrumet innehåller det synbara ljusintervallet och en del infraröd strålning. Det elektromagnetiska spektrumet i BIOPTRON-ljuset innehåller inte ultraviolett (UV) strålning. 3) Inkoherent ljus BIOPTRON-ljus är inkoherent eller fasförskjutet. Det betyder att ljusvågorna inte är synkroniserade. 4) Låg energi BIOPTRON-ljuset har en låg energitäthet (flöde) med ett genomsnitt på 2,4 J/cm 2. BIOPTRONljuset når till området som ska behandlas med en konstant och jämn intensitet. Denna energitäthet har en biostimulerande verkan. Vid behandling med BIOPTRON kan doseringen av energitätheten bestämmas exakt. Vidare bestäms ljusets effekt också av effektdensiteten. Eftersom den mäts vid hudens yta varierar den både beroende på intensiteten på ljuskällan och avståndet från området som ska behandlas. Den specifika effektdensiteten för BIOPTRON-ljuset är ung e fär 40 mw/cm 2 vid ett behandlingsavstånd på 10 cm. Det motsvarar en genomsnittlig energidensitet (flöde) på 2,4 J/cm 2 per minut. De här egenskaperna för BIOPTRON-ljuset gör att det är möjligt att penetrera ytan på huden med minimal uppvärmningseffekt, utan hudskador och kända biverkningar. BIOPTRON är en medicinsk apparatur som är kliniskt bevisad effektiv både vid såroch smärtbehandling och vid behandling av olika hudåkommor (sårhantering). I BIOPTRON-ljus används en kombination av infraröda och synliga våglängder som an ses välgörande vid behandling av olika typer av problem och skador. Både synligt och infrarött ljus har visats ha olika positiva effekter på cellulär nivå. Biostimulerande effekter av BIOPTRON-ljus är resultatet av synergi mellan olika mekanismer: 1) HARMONISERAR ÄMNESOMSÄTTNINGEN 2) FÖRSTÄRKER IMMUNFÖRSVARET 3) STIMULERAR HELA ORGANISMENS RE GENERERANDE OCH REPARERANDE PROCESSER 4) PÅSKYNDAR SÅRLÄKNING 5) LINDRAR SMÄRTA GER SMÄRTLINDRING Schematisk bild av en cell Huvudmekanismer i ljusbehandlingsprocessen De vetenskapliga mekanismer som ligger bakom olika ljusbehandlingar håller fortfarande på att utforskas. Forskare har dock identifierat vissa biologiska reaktioner som kan uppnås allmänt med hjälp av stimulering med ljus. De är: 1) Stimulering av neoangiogenes. Förbättring av mikrocirkulationen. 2) Ökning av fagocytosprocessen. 3) Stimulering och aktivering av ATP-produktionen. 4) Ökning av viktiga enzymer som är specifikt delaktiga i cellregenering. 5) Ökning av aktiviteten i lymfsystemet. 6) Aktivering av fibroblastaktiviteten och ökning av kollagenproduktionen. 7) Ökning av DNA- och RNA-produktionen. 8) Minskad retbarhet hos nervvävnad och förbättring av musklernas avslappning. 2

3 BIOPTRON vid sårläkning och vävnadsreparation Behandling av kroniska sår är en växande utmaning Sårläkning BENSÅR (ULCUS CRURIS) BRÄNNSKADOR TRYCKSÅR (DECUBITUS) Kroniska sår underskattas ofta av både läkare och människor i allmänhet, fastän de har ökat dramatiskt i omfattning på grund av den stadiga ökningen av andelen äldre människor bland befolkningen. Äldre människor löper en ökad risk att drabbas av kroniska tillstånd som en följd av kroniska sår. Behovet att behandla människor med kroniska sår är en växande utmaning som kräver innovativa lösningar. Behandling med BIOPTRON förbättrar den naturliga sårläkningsprocessen avsevärt, både när den används som enda behandlingsform och när den används tillsammans med andra metoder. Förbättrad sårläkning kan dessutom POSTTRAUMATISKA SÅR POSTKIRURGISKA SÅR minska risken för infek tioner hos patienten, minska antalet kostsamma såromläggningar, och göra att patienten fortare kommer tillbaka till den aktivitetsnivå som fanns före skadan/sjukdomen. BIOPTRON ger nya insikter om hantering av bensår, diabetiska fotsår, brännskador och sår som uppkommer i samband med operationer och skador. Patienter med sårskador kan nu behandlas på ett nytt och innovativt sätt. BIOPTRON ger påtagliga förbättringar tillsammans med sårbehandling av standardtyp. Ljuspenetrering i vävnad Tvärsnitt av läkningsprocesser i ett hudsår Wavelength[λ] nm Scab Subcutaneous tissue Dermis Epidermis Tvärsnitt av mänsklig hud & underliggande vävnad > UV Visible light IR Penetration depth mm (approx.) BIOPTRON Light Epidermis Dermis Fibroblast Blood vessels cross-section longitudinal Område med vävnad som repareras 1. Kollagensyntes hos fibroblaster / 2. Proliferation av fibroblaster 3. Tillväxt av nya blodkärl / 4. Migration av makrofager 1 Smärtbehandling FYSIOTERAPI REUMATOLOGI IDROTTSMEDICIN De lyckade resultaten med ljusbehandling kan bero på flera olika mekanismer, varav en kan vara den positiva effekten på kondrocytproliferation och matrixsyntes. Vidare har en påtagligt stimulerande effekt noterats på fibroblastaktivitet och reparation av bindväv. De här effekterna verkar vara relaterade till ljusterapins biostimulerande effekt på cellulär nivå. En normalisering av mikrocirkulationen och hastigheten på nervsignalerna har visats avbryta den onda cirkeln med smärta som uppstår och utvecklas. 3

4 Akuta och kroniska sår Den komplexa sårläkningsprocessen kan påverkas positivt av BIOPTRON-ljus Sårläkning utgörs av en mycket invecklad kombination av fysiologiska processer som styrs av många olika cellulära och humorala faktorer. Stimulering av endogen rening genom borttagning av infektiösa mikroorganismer och cellfragment Stimulering av makrofager (bakteriell) fagocytosaktivitet + (bakteriell) fagocytoskapacitet genom bildning av ätarceller Stimulering av neutrofiler ( antal neutrofiler + fagocytosaktivitet) Frisättning av medlare Högre kvalitet på granulationen genom ny kärlbildning och kollagenproduktion Cytokines-frisättning (IL I och IL VI) Frisättning av tillväxtfaktorer Stimulering av fibroblaster ( kollagenproduktion) Stimulering av endotelceller (= stimulering av angiogenes) [bfgf] Stimulering av cellulär tillväxt av fibroblaster Snabbare epitelisering genom accelererad prolifera - tion och migration av epitelceller, som kan uppstå vid sårets utkanter och eventuellt bilda sårbädden Stimulering av keratinocyter ( bildning av epitelceller) TILLSLUTNING AV SÅR [EGF] Stimulering av tillväxt av epitelceller HAROMED BVBA - Haroun Vereecken Källa: Bolton, P., Dyson, M., Young, S. The effect of polarized light on the release of growth factors from the U-937 macrophagelike cell line. Laser Therapy 1992; Den komplexa sårläkningsprocessen kan påverkas positivt av BIOPTRON-ljuset. De kliniska resultat som rapporterats i ett antal publikationer har varit positiva, men mekanismerna i den biologiska processen vid behandling med polariserat ljus håller fortfarande på att utforskas. Man antar att det lipida bilagrets polära huvuden i cellmembra nen ordnas om av polariserat ljus, och att det som en följd av detta inträffar funktionella för ändringar. 3 Olika biologiska effekter har observerats efter ljus terapi, inklusive stimulering av cellproliferation (särskilt i fibroblaster), frisättning av tillväxtfaktorer och förbättring av kollagensyntesen. 3,4,5 Ett antal kliniska studier har påvisat påskyndad tillslutning av sår, med ökad sårepitelisering och förbättrad draghållfasthet för ärr. 4-7 En mekanism som antas ingå i fotobiostimulering är absorption av synligt ljus genom mitokondrier. 8 Det kan orsaka kedjereaktioner på molekylärnivå som leder till en ökning av cellenergin och aktivering av nukleinsyrasyntesen, vilket har en avgörande betydelse för sårläkningen. En annan mekanism som antas ingå uppkommer via det infraröda ljuset i spektrumet. Det sätter igång aktiviteten på membrannivå, förmodligen tack vare fotofysikaliska effekter på Ca++-kanaler. 9 Ljusterapi har påvisats stimu lera frisättning av tillväxtfaktorer i bestrålade celler. Tillväxtfaktorerna stimulerar angiogenes, extracellulär matrixproduktion och nedbrytning samt cytokines-frisättning. 10 Nyckelcellerna vid sammandragning av hudsår och kollagensyntes är fibroblaster och keratinocyter. Ett antal studier har påvisat att de aktiveras och för ökas vid stimulering av lågeneriglaser/fotoner. Andra mek anismer som kan ha en del i ljusets terapeutiska effekt är den lokala perifera vasodilatationen, som kan förbättra blodflödet i huden och tillförseln av syre till sårområdet, vilket underlättar transporten av de näringsämnen som behövs för sårläkning. 10

5 Venösa bensår Akuta och kroniska sår Det är allmänt känt att ljusbehandling kan påskynda sårläkning och ytliga hudsår. 1,2 Den positiva effekten av behandling med BIOPTRON vid läkning av venösa bensår, förklaras med stimuleringen av epitelial tillväxt och granulär vävnadsregenerering. 10 Innan BIOPTRON-terapi Efter 28 dagars terapi Innan BIOPTRONterapi Efter 28 dagars terapi pt N 4 pt N 15 Källa: Institute of Dermatovenerology, Department of Dermatovenerology, Belgrade University, School of Medicine, Belgrad, Serbien och Montenegro. Sårläkning: Mätningar av sårets ytområde (sårstorlek) med hjälp av datorbaserad planimetri (Planix 7 digital planimeter). Histopatologiska resultat A) HE: Innan behandling med BIOPTRON Diffust dermalt inflammatoriskt infiltrat och dålig granulation. A) Masson-trikrom Innan behandling med BIOPTRON: Uttalad inflammatorisk infiltration och dålig granulation B) HE: Efter behandling med BIOPTRON Granulationsvävnad som består av ett stort antal fibroblaster, omfattande kollagenfällning och ett stort antal blodkärl. B) Masson-trikrom Efter behandling med BIOPTRON: Vävnad som är rik på kapillärer, fibroblaster och fibrotisk vävnad 10) Medenica, L., Lens, M. The use of polarised polychromatic non-coherent light alone as a therapy for venous leg ulceration. Journal of Wound Care 2003; 12: 1,

6 Sårläknin Bild 2 Sårläkning Djupa andra gradens brännskador Bild 1 Behandling påbörjad 2 dagar efter olyckan Efter 21 dagar Behandling påbörjas Efter 12 dagar Efter 15 månader Bild 1: Ett fall (källa: Department of Plastic Surgery, University Hospital Gent, Belgium) som visar effekten av BIOPTRONs ljusterapi. Bild 2: Monstrey, S., Hoeksema, H., Saelens, H., Depuydt, K., Hamdi, M., Van Landuyt, K., Blondeel, P. A conservative approach for deep dermal burn wounds using polarised-light therapy. British Journal of Plastic Surgery 2002; 55: , Utseende efter 19 månader Första gradens och ytliga andra gradens brännskador kan behandlas med traditionella lokalmedicinska metoder i kombination med BIOPTRON. Kliniska studier har visat att regelbunden användning av BIOPTRON avsevärt minskar den tid som krävs för fullständig epitelisering av den skadade huden, vilket minskar risken för att det bildas ärr som är funktionellt och estetiskt oacceptabla. 11 Behandling påbörjas Efter 15 dagar Efter 19 dagar Efter 29 dagar Efter 9 månader Monstrey, S., Hoeksema, H., Saelenes, H., Depuydt, K., Hamdi, M., Van Landuyt, K., Blondeel, P. The effect of polarized light on wound healing. European Journal of Plastic Surgery, 2002; 24 (8): Trycksår (decubitus) Kliniska studier har påvisat effektiviteten hos polariserat ljus vid behandling av 1:a, 2:a och 3:e gradens trycksår. När polariserad ljusbehandling lades till som komplement till konventionell sårterapi märktes snabba förändringar i utseende och storlek på såren, och i hälften av fallen var läkningen helt genomförd och i de övriga fallen påskyndad och delvis genomförd efter 1-2 veckor. 12 Innan behandling med BIOPTRON Efter 12 dagar Efter 27 dagars 6 Ett fall (källa: Department of Plastic Surgery, University Hospital Gent, Belgium) som visar effekten av BIOPTRONs ljusterapi.

7 g Sårläkning Diabetiska fotsår BIOPTRON används för behandling av diabetiska fotsår, och de kliniska resultaten har bekräftat att det påverkade och behandlade området har påverkats positivt. Såren rensades, granulerades och epitelariserades gradvis under behandlingen. Läkningstiden förkortades avsevärt och sårsmärtan minskade jämfört med behandling utan BIOPTRON-ljus. 17 Behandling med BIOPTRON påbörjas efter amputering Efter 3 månader Uppföljning efter 8 månader Ett fall (källa: Department of Plastic Surgery, University Hospital Gent, Belgium) som visar effekten av BIOPTRONs ljusterapi. Posttraumatiska sår Återstående defekter efter transplantation och hud-/vävnadsrekonstruktion på en fot med krosskada. Behandling med BIOPTRON påbörjas Efter 21 dagar Efter 8 månader Ett fall (källa: Department of Plastic Surgery, University Hospital Gent, Belgium) som visar effekten av behandling med BIOPTRON. Postkirurgiska sår Behandling med BIOPTRON är en mycket enkel och effektiv kompletterande behandlingsform för kirurgiska sår. Behandlilng med BIOPTRON påbörjas Efter 25 dagar 19) A. Simic, P.Pesko, M. Bjelovic, D. Stojakov, M.Todorovic, I. Jekic, M. Micev, P.Sabljak, M. Kontarak : Bioptron Light Therapy and Thoracophrenolaparotomy wound healing in patients operated due to cardiac carcinoma. Presenterad vid 4th International Gastric Congress, New York, USA, 30 april-2 maj,

8 Smärtbehandling Smärta är en obehaglig upplevelse som är förknippad med faktisk eller potentiell vävnadsskada. Smärta som uppstår efter en vävnadsskada har en skyddande funktion, som meddelar kroppen att en skada har uppstått och att regenerering av restvävnad ska påbörjas. Vid kronisk ihållande smärta kan den här fysiologiska funktionen rubbas. I smärtans patofysiologi ingår ändring av banorna för smärtöverföring. Därför är kunskap om den normala fysiologin hos de här banorna en avgörande förutsättning för att förstå mekanismen i akuta och kroniska smärttillstånd. 18 Cellskada Muskelspasm Vävnadsischemi Frisättning av smärtmediatorer och inflammatoriska mediatorer Stimulering av smärtreceptorer och nervbanor Ljusbehandling: potentiella effekter Smärtförnimmelse SMÄRTVÄG SMÄRTVÄG Minskad smärtupplevelse med BIOPTRON. Egenskaperna i BIOPTRON har förmågan att pe netre ra levande vävnad. Därför är den här apparaturen lämplig för be handling av olika tillstånd inom REUMATOLOGI, IDROTTSMEDICIN och FYSIOTERAPI. Det är dokumenterat att smärta lindras avsevärt vid kroniska smärtsamma tillstånd (reumatisk artrit, axel- och nackvärk). I alla fallen hjälper BIOPTRON till att minska smärtan och förbättra funktionaliteten. Det går att uppnå mycket goda resultat i kombination med klassiska behandlingsmetoder. Med BIOPTRON som behandlingsmetod uppnår man en välgörande inverkan samtidigt som man förbättrar patientens allmäntillstånd och lindrar smärtan avsevärt. BIOPTRON är idealisk som kompletterande behandling vid rehabilitering. Den är ofta viktig tillsammans med fysioterapeutisk standardbehandling och kan med framgång användas som en del av komplexa fysio terapeutiska procedurer för idrottsskador, brännskador, fot- och knäskador, axel- och armbågsåkommor, uttänjda senor, blåmärken. Muskel- och skelettsmärta kan orsakas av inflammation, degenerering eller trauma i skelettvävnad eller myofascial väv nad. Aktuell forskning har visat att behandling med BIOPTRON kan användas för att temporärt lindra lättare kronisk smärta och axelsmärta med muskelskelett-ursprung. Smärta i ländryggen Idrottsskador Smärta i nacken 8

9 Smärtbehandling BIOPTRON steg för steg BIOPTRON är en behandlingsform som är enkel att använda: Förbered området som ska behandlas genom att rengöra det (för sår genom rengöring enligt läkares rekommendationer). Peka ljusstrålen mot området som ska behandlas och håll enheten i högervinkel (90 o ) med ett avstånd på cirka 10 cm. Använd BIOPTRON 4 10 minuter en eller två gånger dagligen. Stora hudpartier behandlas bit för bit. För sår: applicera såromläggningen enligt ordinering från behandlande läkare. Dra ur nätsladden efter användning. En förlängning av behandlingen med BIOPTRON, med en eller två veckor efter att såret har stängts, rekommenderas för att stärka området som behandlats. Behandling med BIOPTRON lämpar sig både som ett komplement till konventionella medicinska behandlingsmetoder och som enda behandlingsform vid vissa symptom. Du som läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, undersköterska, naprapat, kiropraktor eller massör måste naturligtvis övervaka effekterna av behandlingen - och bedöma den kliniska lämpligheten för din patient vid behandling med BIOPTRON. Användningsområden KIRURGI REHABILITERING REUMATOLOGI HEMVÅRD IDROTTSMEDICIN TRAUMATOLOGI GERIATRIK DERMATOLOGI VÅRDHEM FYSIOTERAPI 9

10 BIOPTRON sammanfattning BIOPTRON En enskild enhet som sänder ut ett brett våglängdsintervall ljus med konstant intensitet för säker ljusterapi, och som utgör en effektiv, kliniskt testad lösning för sårläkning och smärtbehandling. Innovativ ny teknik med kliniskt testad effe ktivitet och synliga resultat som främjar samarbetet med patienten. Mobil, lätthanterlig och underhållsfri enhet. Hög patientgenomströmning: snabb, 4 10 minuters fullständig behandling som kan utföras av personalen. Utvecklad och producerad av BIOPTRON AG, Schweiz. Teknik som rekommenderas och används av ledande läkare på stora universitet och kliniker i fem världsdelar. Kan användas både på kliniker och hemma hos patienten. Ökade kostnader inom sjukvården har gjort det nödvändigt att ta fram säkra och effektiva behandlingsmetoder som inte medför långvariga kostnader. Vi erbjuder BIOPTRON för att minska sjukvårdens kostnader vid sårläkning och smärtbehandling samt för att höja patientens livskvalité. Fördelar vid behandling med BIOPTRON Stort användningsområde Goda behandlingsresultat Kort behandlingstid Kostnadseffektivt (kortare sjukhusvistelser och rehabiliterings tider; minskad användning av sårvårdsmaterial) Inga kända biverkningar Enkel att använda Förlängd användning (hyra/hemvård) 10 Kan användas både på sjukhus och hemma hos patienten

11 Tekniska specifikationer De tre BIOPTRON-enheterna Compact III, BIOPTRON Pro 1 och BIOPTRON 2 varierar i storlek, utformning och inställningar, men har identiska fysikaliska ljusegen ska per. De används både av medicinsk expertis på sjukhus och privata kliniker och av hemanvändare och patienterna själva. De olika typerna garanterar att alla patienter hittar en lösning som passar dem. BIOPTRON Compact III BIOPTRON Pro 1 BIOPTRON 2 Filterdiameter - BIOPTRON Compact III 4 cm - BIOPTRON Pro 11 cm - BIOPTRON 2 15 cm Strömförsörjning - BIOPTRON Compact III V~, 50/60 Hz - BIOPTRON Pro V~, 50/60 Hz - BIOPTRON V~, 50/60 Hz Energiförbrukning - BIOPTRON Compact III 56 VA - BIOPTRON Pro 100 VA - BIOPTRON 2 1,4 1,0 A Säkring - BIOPTRON Compact III - - BIOPTRON Pro - - BIOPTRON 2 T2A/250 V Uppskattad halogeneffekt - BIOPTRON Compact III 20 W - BIOPTRON Pro 50 W - BIOPTRON 2 90 W Skyddsklass - BIOPTRON Compact III Klass II, IP 20 - BIOPTRON Pro Klass II, IP 20 - BIOPTRON 2 Klass I, IP 20 Vikt (utan stativ) - BIOPTRON Compact III 0,5 kg - BIOPTRON Pro 1,3 kg - BIOPTRON 2 4,3 kg Omgivande temperatur - Användning +10 C till +40 C - Förvaring +5 C till +45 C Våglängd nm Polariseringsgrad > 95 % ( nm) Specifik effektdensitet i genomsnitt 40 mw/cm 2 Ljusenergi per minut i genomsnitt 2,4 J /cm 2 CE-märkning References 1) Mester, E., Mester, A.F., Mester, A. The biomedical effects of laser application. Lasers Surg Med 1985; 5: ) Fenyo, M. Theoretical and experimental basis of biostimulation. Optics Laser Technol 1984; 16: ) Kertes, I., Fenyo, M., Mester, E., Bathory, G., Hypothetical physical model for laser biostimulation. Optics and Laser Technology, 1982; 16: ) Kubasova, T., Fenyo, M., Somosy, Z., Gazso, L., Kertesz. I. Investigations on biological effect of polarized light. Photochemistry and Photobiology, 1988; 48: ) Bolton, P., Dyson, M., Young, S. The effect of polarized light on the release of growth factors from the U-937 macrophage-like cell line. Laser Therapy 1992; ) Young, S., Bolton, P., Dyson, M. et al. Macrophage responsiveness to light therapy. Lasers Surg Med 1989; 9: 5, ) Depuydt, K., Monstrey, S., Hoeksema, H., The use of polarised light in the treatment of the burn wounds. Abstract. Presented at the 10 th Annual EURAPS Meeting, Madrid, Spain, 21 May ) Karu, T., Photobiology of low-power laser effects. Health Physics 1989; 56: ) Smith, K.C. The photobiological basis of low-level laser radiation therapy. Laser Therapy 1991; 3: ) Medenica, L., Lens, M. The use of polarised polychromatic non-coherent light alone as a therapy for venous leg ulceration. Journal of Wound Care 2003; 12: 1, ) Monstrey, S., Hoeksema, H., Saelens, H., Depuydt, K., Hamdi, M., Van Landuyt, K., Blondeel, P. A conservative approach for deep dermal burn wounds using polarised-light therapy. British Journal of Plastic Surgery 2002; 55: ) Iordanou, P., Baltopoulos, G., Giannakopoulou, M., Bellou, P., Ktenas, E. Effect of polarized light in the healing process of pressure ulcers. Int J Nurs Pract 2002; 8: 1, ) Kubasova, T., Horvath, M., Kocsis,K., Feny, M. Effect of visible light on some cellular and immune parameters. Immunology and Cell Biology 1995; 73: ) Young, S., Bolton, P., Dyson, M. et al. Macrophage responsiveness to light therapy. Lasers Surg Med 1989; 9: 5, ) Smith, K.C., The photobiological basis of low-level laser radiation therapy. Laser Therapy 1991; 3: ) Monstrey, S., Hoeksema, H., Saelenes, H., Depuydt, K., Hamdi, M., Van Landuyt, K., Blondeel, P. The effect of polarized light on wound healing. European Journal of Plastic Surgery, 2002; 24 (8): ) Coce, F., Korsic, M., Martinac, M. Approach to neuropathic and neuroishaemic foot ulcers in diabetic patients using lineary polarized light therapy. Presented on 18 th International Diabetes Federal Congress, Paris July, ) Wulf, H., Baron, R., The theory of pain. Position Document, Pain at wound dressing changes, ) A. Simic, P.Pesko, M. Bjelovic, D. Stojakov, M.Todorovic, I. Jekic, M. Micev, P.Sabljak, M. Kontarak: Bioptron Light Therapy and Thoracophrenolaparotomy wound healing in patients operated due to cardiac carcinoma. Presented at the 4th International Gastric Congress, New York, USA, April 30-May 2,

12 Medicinsk innovation BIOPTRON 2 professional * * Finns med vägg- eller golvstativ BIOPTRON Pro 1 BIOPTRON 2 professional BIOPTRON Compact III Code: PMB-008-SV Rev.1104 Printed in Sweden 2010 COPYRIGHT BIOPTRON AG w w w. b i o p t r o n. c o m GaloMedical AB Söndrumsvägen Halmstad Sweden Telefon: + 46 (0) E-post:

Laser som läker. Lars Hode. Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

Laser som läker. Lars Hode. Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet Laser som läker av Lars Hode Utgiven av Svenska Laser-Medicinska Sällskapet Laser som läker Avsikten med denna lilla skrift är att sammanfatta de erfarenheter vi har inom Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

Läs mer

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Nordic Health Economics AB Tel +46 31 724 22 01 VAT no SE556647194101 Medicinaregatan 8b Fax +46 31 741 17 01 Bankgiro 5672-9338

Läs mer

Hur läker senor och ledband?

Hur läker senor och ledband? Hur läker senor och ledband? Per Aspenberg 2013 Om sen och ledbandsskador: Ett kompendium Per Aspenberg Vad händer när man stukar foten? Går ledbandet av eller töjs det ut? Hur lång tid tar det innan det

Läs mer

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Legionella i tappvattensystem Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS PERSSON Institutionen för Energi och miljö Avdelningen för Installationsteknik

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Innehåll: Välkommen till Akademiklinikens Hudcenter... 2. Hudkonsultationer... 3. Hudanalys... 3. Peelbehandlingar... 4. Kärlborttagning ansikte...

Innehåll: Välkommen till Akademiklinikens Hudcenter... 2. Hudkonsultationer... 3. Hudanalys... 3. Peelbehandlingar... 4. Kärlborttagning ansikte... HUDBEHANDLINGAR Innehåll: Välkommen till Akademiklinikens Hudcenter... 2 Hudkonsultationer... 3 Hudanalys... 3 Peelbehandlingar... 4 Kärlborttagning ansikte... 6 Rosacea... 7 Ytliga ådernät ben... 8 Åderbråck...

Läs mer

The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) på NIVA En enkätstudie om användbarhet

The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) på NIVA En enkätstudie om användbarhet Avancerad nivå Uppsatskurs 15 hp HT/VT 2014-2015 The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) på NIVA En enkätstudie om användbarhet The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) at a neuro-icu A questionnaire-based

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta ÅRSREDOVISNING 2014 Vi har något att berätta 1 Räkenskapsåret i korthet 2 Sobis intäkter 4 Viktiga händelser 2014 6 Vd-ord 8 Detta är Sobi 10 Vem vi arbetar för 16 Var vi finns 22 Vad vi gör 24 Affärsområde

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Geografiska regioner Produktområden Företagspresentation 1 2013/14 i korthet 2 Elekta i världen 4 Vd har ordet 6 Mission, vision, affärsmodell och värdegrund 8 Strategi 11 Finansiella

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula

Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula Effekter av vibrationsträning med Flexi-Bar på individer med vingscapula - En fallstudie utförd på sjukgymnaststudenter Emelie Petersson Linda Tellström Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå)

Läs mer

Stoppa Alzheimer nu! förord 1

Stoppa Alzheimer nu! förord 1 Stoppa Alzheimer nu! förord 1 2 förord förord 3 Bruce Fife Stoppa Alzheimer nu! Undvik, förebygg och bromsa demenssjukdomar Översättning av Elsie Formgren och Sten Sundström Optimal Förlag 4 förord Originalets

Läs mer

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård Rapport 2012:5 Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård En extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns

Läs mer

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd ICD-10-koder: Myalgi, smärtor i extremitet, fibromyalgi, sjukdomstillstånd i mjukvävnad M79 Långvarig smärta eller värk R52 Sena besvär av whiplash-skada

Läs mer

Sjukgymnastik i palliativ vård

Sjukgymnastik i palliativ vård en klinisk handbok Sjukgymnastik i palliativ vård Ulla Frymark Lilian Hallgren Ann-Charlotte Reisberg 2 Innehåll Innehåll Utgiven av Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem ISBN 978-91-978507-0-4

Läs mer

Elekta Årsredovisning 2012/13

Elekta Årsredovisning 2012/13 Elekta Årsredovisning 2012/13 Human Care Makes the Future Possible 32 ELEKTA ONCOLOGY 38 ELEKTA BRACHYTHERAPY 44 ELEKTA SOFTWARE 26 ELEKTA NEUROSCIENCE 50 ELEKTA SERVICES BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Geografiska

Läs mer

Kongress 2006 NORDIC. Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf. framtidens optiker under luppen. No.

Kongress 2006 NORDIC. Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf. framtidens optiker under luppen. No. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC No. 2 2006 Kongress 2006 Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf framtidens optiker under luppen Innehåll No.

Läs mer

Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13

Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13 NR 34 2007 ETT NYHETSMAGASIN A SI N FRÅN MEDTRONIC SVERIGE Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13 TEMA: Utbildning SID 4-11 Ryggmärgsstimulering effektiv

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ)

INBJUDAN TILL FÖRETRÄDESEMISSION I RLS GLOBAL AB (PUBL) MARS 2015. Företrädesemission. 16 31 mars 2015. Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Företrädesemission 16 31 mars 2015 Inbjudan till teckning i RLS Global AB (publ) Viktig information Denna information finns endast på svenska.» Eminova Fondkommission AB ( Eminova ) (556889-7887) är ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk litteraturöversikt Mars 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Diagnos. Cancerfondsrapporten 2012 61

Diagnos. Cancerfondsrapporten 2012 61 Hudcancer Solen ger liv, men den är också en källa till cancerframkallande UVstrålning som ger 40 000 personer i Sverige någon form av hudcancer varje år. Malignt melanom, den allvarligaste typen, beräknas

Läs mer

Få kroppen att laga sig själv

Få kroppen att laga sig själv FÖRSÄKRING Få kroppen att laga sig själv En satsning från AFA Försäkring på forskning i regenerativ medicin Regenerativ medicin ett viktigt verktyg i framtidens sjukvård AFA Försäkring ger trygghet och

Läs mer

Få kroppen att laga sig själv

Få kroppen att laga sig själv FÖRSÄKRING Få kroppen att laga sig själv En satsning från AFA Försäkring på forskning i regenerativ medicin Regenerativ medicin ett viktigt verktyg i framtidens sjukvård AFA Försäkring ger trygghet och

Läs mer

TEKNIKEN BEFRIAR KROPPEN

TEKNIKEN BEFRIAR KROPPEN TEKNIKEN BEFRIAR KROPPEN Framtidens medicinska teknik, patienterna och sjukvården Anders Sandberg, Alexander Sanchez & Waldemar Ingdahl Februari 2005 Health Consumer Powerhouse Högbergsgatan 32 116 20

Läs mer

Operation vid brytningsfel i ögat

Operation vid brytningsfel i ögat sbu alert utvärdering av nya metoder inom hälso- och sjukvården Operation vid brytningsfel i ögat sbu alert-rapport nr 2007-04 2007-12-04 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser metod och målgrupp

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer