SJ ABs bästa tredjekvartal hittills

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJ ABs bästa tredjekvartal hittills"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2004 SJ ABs bästa tredjekvartal hittills Delårsperioden januari - september 2004 Rörelsens intäkter för årets första nio månader uppgick till MSEK (4 306), en minskning med 2,0 %. Resultat efter skatt blev MSEK 89 (-32). Resultat per aktie uppgår till SEK 22 (-8). Större poster av engångskaraktär har förbättrat res ultatet efter skatt med MSEK 70 (13). Rörelsens kostnader, exklusive större poster av engångskaraktär samt upplösning av reserver för förlustavtal, har minskat med MSEK 249 jämfört med föregående år. Aktuellt kvartal juli - september 2004 Rörelsens intäkter under tredje kvartalet uppgick till MSEK (1 370), en minskning med 1,9 %. Resultat efter skatt blev MSEK 67 (-64). Resultat per aktie uppgår till SEK 17 (-16). Större poster av engångskaraktär har belastat resultatet efter skatt med MSEK -27 (20) varav den största avser reservering för omstrukturering om MSEK -52 till följd av varsel. Rörelsens kostnader, exklusive större poster av engångskaraktär samt upplösning av reserver för förlustavtal, är mer än 10 % lägre än motsvarande period föregående år. Koncernöversikt jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep helår helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 4,2 4,3 7,7 0,5 3,0-12,4 Resultat efter skatt Avkastning på eget kapital, % 1,3 0,3 1,3-1,5-17,2-286,0 Soliditet, % 22,9 13,3 22,9 13,3 18,9-1,6 Skuldsättningsgrad, ggr 1,9 4,5 1,9 4,5 2,2-42,2 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,2 3,1 1,2 3,1 1,7-27,6 Ränteteckningsgrad, ggr 1,6 0,9 2,6 1,6 0,8-1,4 Investeringar Årsanställda, genomsnittligt antal Belopp inom parentes avser utfall för samma period föregående år.

2 VD kommenterar Resemarknaden Intäkterna utvecklades positivt under sommaren vilket delvis hänger samman med ett ökat fritidsresande och en bättre yieldstyrning dvs. intäkten per personkilometer. Den tuffa konkurrensen med lågprisflyget består på framförallt sträckorna mellan Stockholm och Sundsvall, Göteborg samt Malmö. Trots det stora överutbudet av billiga resor har tåget inte tappat mer än några procent i marknadsandelar. Även bussen försöker ta sig in och konkurrera med tåg och flyg genom att erbjuda affärsklass. SJ sätter nu in sitt nya region altåg, Dubbeldäckaren, i kampen om resenärerna, mot främst bilisterna. Dubbeldäckaren introduceras i Eskilstuna och därefter successivt i övriga Mälardalen. Mobiltelefoni och internetuppkoppling är några av serviceerbjudandena på de nya tågen. Vi har valt att göra det möjligt att kunna resa mer. Det går därför att resa billigare med tåg än någonsin. Ungefär hälften av alla biljetter SJ säljer idag är lågprisbiljetter. Varför inte lite oftare besöka släkt och vänner eller uppleva och upptäcka det natursköna Sverige? Effektivare produktion Tidigare har tågen rullat som vanligt under sommaren och dessutom med kraftigt rabatterade priser som resulterat i stort underskott. I år har vi kört färre tåg och haft vårt Just nu-pris som enda lågpriserbjudande. Resultatet har blivit vinst i stället för förlust och lett till SJ ABs bästa tredje kvartalsresultat hittills. Genom hård effektivisering har SJ nu fått förutsättningar att tjäna pengar. Besparings programmet på MSEK 700 börjar ge effekt. För kvartal tre i år är kostnaderna, rensat för större poster av engångskaraktär, mer än 10 % lägre än i fjol. Punktligheten Punktligheten för alla SJs tåg blev under kvartalet 93,5 % (92,1). Arbetet med att förbättra punktligheten pågår kontinuerligt. Det är viktigt att komma åt grundproblemen för att nå uthålliga förbättringar. Ett bra exempel är Uppsalapendeln, där vi bland annat isolerat trafiken mellan Stockholm och Uppsala och inte låtit andra trafiksystem påverka punktligheten. Dessutom har vi ställt ett reservtåg över natt i Uppsala i händelse av tekniska störningar. Viktiga händelser Den 16 augusti tog Tågkompaniet, som underleverantör till SJ, över trafiken i Bergslagen. Det är ett led i SJs arbete att sänka kostnaderna. Överlämningen fungerade väl och tågen går enligt gällande tidtabell. Den 28 augusti premiärvisades SJs nya regionaltåg, Dubbeldäckaren, i Eskilstuna. Intresset var stort med ungefär besökare. Responsen var mycket positiv. Den 7 septem ber tecknade SJ kontrakt med Nordea angående finansiering av investeringen i de nya regionaltågen. Det är en finansiell lease, med en löptid på ca 8 år, som ger SJ hög finansiell flexibilitet inför framtiden. Leaseingkontraktet avser en kredit på ca 2 miljarder kronor. Ombyggnaden av X 2000-tågen har inletts under det tredje kvartalet och det första ombyggda tåget beräknas kunna sättas in i trafik första kvartalet En svår tågolycka inträffade den 10 september utanför Kristianstad. En lastbil hade blivit stående mellan bommarna med sitt släp. Två SJ-medarbetare omkom och en skadades svårt. Polis och haverikommission utreder olyckan. 2

3 Framtidsutsikter SJ anpassar sig till den hårda konkurrens en på marknaden. Vi visar i tredje kvartalet att det är möjligt att tjäna pengar på en lågprismarknad. SJ har fått bättre ekonomiska möjligheter och kan försöka öka tågresandet. Om det inte händer något oförutsett väntas SJ ABs rörelseresultat för året 2004 bli positivt. 3

4 Delårsperioden januari september 2004 Marknadsutveckling Marknadsutvecklingen under tredje kvartalet följer i stort utvecklingen under året. Tågresandet har minskat något jämfört med förra året. I juli kunde vi notera ökad intäkt per resa och bara marginellt minskad intäktsvolym. Augusti inleddes på samma sätt, men avslutades med vikande trend. Denna utveckling har fortsatt i september. Den svaga volym- och intäktsutvecklingen beror främst på: Att den ekonomiska utvecklingen i Mälardalen är fortsatt svag Att inrikesflyget ökar via omfattande marknadsföring och låga priser Att alla kundgrupper fortsätter söka efter lägsta pris. Affärsresenären väljer i större utsträckning att resa billigt. Under kvartalet ser vi också en minskning av ungdomsresenärer som sannolikt lockats över till lågprisflyget. Alltfler pensionärer väljer vårt lägsta pris via Sista minuten-biljetter. Av de långväga resorna med X 2000-tåg är konkurrensen som hårdast på sträckan Göteborg - Stockholm. Överutbud av billiga resor, cirka 60 rundturer per dag för tåg och flyg, ger resenärerna möjlighet att välja det för dagen bästa alternativet och lojaliteten till ett transportslag är helt borta. Trots att tågets fördelar och SJs Just nu-priser står sig mycket väl mot flygets lågpriser kommer vi att intens ifiera våra marknadsaktiviteter nästa kvartal för att locka resenärerna att välja SJ. Vi har redan inlett arbetet att förändra bilden av SJ och påvisa fördelarna med tåg genom en turné med 19 stopp runt om i landet. Vi träffar kunder, samarbetspartners och medarbetare för att lyssna och föra en konstruktiv dialog. Det handlar om att bygga långsiktiga relationer för att skapa och verka för en utvecklad tågtrafik. För att öka vår marknadsandel i Mälardalen kommer vi att introducera det nya snabba regionaltåget, Dubbeldäckaren. Vi ser fram emot att sätta nya fräscha tåg i trafik som kan underlätta vardagen för pendelresenärerna. Först ut blir de som reser mellan Arboga Eskilstuna - Stockholm. Vår trafik uppvisar nedanstående utveckling: Utbud och beläggning jan-sep index föregående år 2004 Personkilometer (miljoner) Platskilometer (miljoner) Beläggningsgrad (%) Antal resor (miljoner)

5 Säsongseffekter Rörelsens intäkter varierar normalt under året med en nedgång under sommarmånaderna och en ökning under senare delen av året. Intäkter TSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Kvartal Ekonomisk utveckling Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (4 306), vilket är en minskning med 2,0 %. I rörelsens intäkter ingår försäljning av fordon med mera med MSEK 181. Nettoomsättningen, rörelsens trafikintäkter, uppgick till MSEK (4 063), en minskning med 5,5 %. Orsaker till minskningen är bland annat det svaga arbetsmarknadsläget, ökad konkurrens samt en större andel lågprisbiljetter. Intäktsminskningen avser främst långväga resor. SJ säljer från och med april 2004 till nettopris till resebyråerna och betalar inte längre försäljningsprovision. Det påverkar intäkterna negativt med MSEK 30 men balanseras av motsvarande lägre kostnader. Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader uppgick till MSEK (-2 182), en minskning med 7,5 %. Bland större kostnadsminskningar kan nämnas tjänster ombord och tillsyn och service som minskat med MSEK 46 respektive MSEK 63. Dessa tjänster utförs nu av nyrekryterad personal i stället för av underleverantör. Kostnader för fordonsunderhåll har minskat med MSEK 40 och utgör främst kostnader för underhåll och revision av fordon som sålts under 2004 samt av minskade kostnader för underhåll av fordonstypen X Omvärdering av förlustavtal samt en uppklarad tvist med EuroMaint ger MSEK 24 respektive MSEK 25 i lägre kostnader. Kostnader för el och för hyror av fordon har ökat med MSEK 24 respektive MSEK 23. Personalkostnaderna har ökat något jämfört med föregående år. Istället för att köpa tjänsten service ombord samt tillsyn och service externt utför vi nu arbetet själva och har därigenom nyrekryterat cirka 300 personer. Under delårsperioden har även kostnader för omstrukturering ökat personalkostnaderna med 5

6 MSEK 52 (13). Trots detta har den effektivisering som gjorts av verksamheten resulterat i att personalkostnaderna endast har ökat med MSEK 9. Avskrivningarna har under delårsperioden minskat med MSEK 42, beroende på att investeringsnivån är lägre än föregående vilket gör att basen för avskrivningar minskar under delårsperioden januari - september 2004 jämfört med samma period Dessutom har utrangeringar gjorts av äldre fordon samt en försäljning av fordon till affärsverket Statens järnvägar (MSEK 266) genomförts i slutet av Övriga rörelsekostnader uppgår till MSEK -452 (-333). Ökningen förklaras främst av kostnader för inköp av fordon med MSEK -139 som sålts till Israel med en realisationsvinst på MSEK 11. Rörelseresultat Rörelseresultatet för årets nio första månader uppgår till MSEK 177 (184) vilket är en försämring med MSEK 7. Försämringen jämfört med samma period föregående år förklaras dels av minskade intäkter med MSEK 84, dels av minskade kostnader med MSEK 77. Rörelsemarginal Rörelsemarginalen för perioden uppgår till 4,2 % (4,3). Finansiella poster Finansnettot har förbättrats under perioden med MSEK 128 och uppgår till -88 (-216). Förbättringen förklaras främst av att stora delar av SJs leasingskulder förtidsbetalades i samband med utbetalningen av ett aktieägartillskott till SJ AB i slutet av år I juni 2004 erhölls ytterligare MSEK 300 i aktieägartillskott som också har använts till förtidsbetalning av leasingskulder. Låga marknadsräntor har positivt bidragit till det förbättrade räntenettot under de tre första kvartalen. Ett leasingavtal avseende hyra av fordon gentemot en trafikhuvudman har lösts i förtid, vilket medförde en övrig finansiell intäkt om MSEK 16 samt försäljning av aktier i övriga bolag som ger en reavinst om MSEK 15. Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till MSEK 89 (-32), vilket är en förbättring med MSEK 121. Detta beror på att finansnettot har förbättrats med MSEK 128 samt att kostnaderna minskat med MSEK 77. Intäkterna har minskat med MSEK 84 jämfört med samma period föregående år. Periodens skatter Periodens skatt uppgår till MSEK 0 (0). Den uppskjutna skatten på outnyttjade förlustavdrag uppgår till MSEK 0 (0). Resultat efter skatt Resultat efter skatt uppgår till MSEK 89 (-32). Poster av engångskaraktär Poster av engångskaraktör av väsentlig storlek har under perioden ökat intäkterna med MSEK 181, bestående av försäljning av fordon till Israel med MSEK 101, försäljning av fordon för Blekingetrafikens räkning till DSB med MSEK 49 samt ersättning från Bombardier vid slutuppgörelse avseende garantiåtaganden för X 2000-fordonen med MSEK 31. Kostnaderna har främst pga engångsposter ökat med MSEK 142, däribland inköp av sålda fordon med MSEK 139 och omstrukturering med MSEK 52 som avser administrativ personal som har varslats. Kostnaderna har minskat genom omvärdering av förlustavtal med MSEK 24 samt vunna tvister med MSEK 25. 6

7 Engångsposter uppgående till MSEK 31 har ökat de finansiella intäkterna och består av en realisationsvinst vid försäljning av aktier med MSEK 15 samt av en finansiell intäkt på grund av avslutat leasingkontrakt med MSEK 16. Nedan visas hur poster av engångskaraktär med väsentliga belopp samt upplösning av reserver för förlustavtal har påverkat rörelsens kostnader per kvartal: Rörelsens justerade kostnader jan-mar jan-mar apr-jun apr-jun jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Belopp i MSEK Rörelsens kostnader, enligt Resultaträkningen Avgår/tillkommer: 0 0 Reservupplösn förlustavtal Omvärdering förlustavtal Kostnad för sålda fordon Omstruktureringsreserv Avslutad tvist Rörelsens justerade kostnader Nedan visas hur poster av engångskaraktär med väsentliga belopp har påverkat Resultatet Efter Finansiella poster (REF) per kvartal: REF exkl poster av engångskaraktär jan-mar jan-mar apr-jun apr-jun jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Belopp i MSEK REF enligt Delårsrapport Avgår: Realisationsvinst sålda fordon Realisationsvinst aktier Ersättning från Bombardier Omvärdering förlustavtal Avslutat leasingavtal Omstruktureringsreserv Avslutat tvist REF exkl poster av engångskaraktär

8 Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till MSEK 183 (166). Trots en minskad försäljning är kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital MSEK 17 bättre än under samma period föregående år vilket förklaras av lägre kostnader. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital ökade till MSEK 2 (-233). Förbättringen består främst av det restbelopp om MSEK 59 som uppstod vid likvidavräkningen i samband med att aktieägartillskottet reglerades, av förskottsfakturerade fordon till Israel uppgående till MSEK 101, samt av en ökad reserv för förutbetalda biljetter med MSEK 45. Kassaflödet från investeringsverksamheten Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till MSEK -160 (-81). Förvärv av anläggningstillgångar utgörs till stor del av investeringar i dubbeldäckarfordonen samt av ombyggnad av en verkstad avsedd för underhållsarbete för dessa fordon. Investeringar har också gjorts i SJs biljettförsäljningssystem. Kassaflödet från finansieringsverksamheten Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till MSEK 307 (60). Förändringen består av ett erhållet aktieägartillskott om MSEK 300 där motsvarande belopp använts för att amortera leasingskulder hos Statens järnvägar. Under perioden har ytterligare amorterats på leasingskulden till Statens järnvägar med MSEK 44 (101). Vidare har ett nytt leasinglån tagits up p avseende dubbeldäckarfordonen uppgående till MSEK 606. Under motsvarande period 2003 minskades en långfristig fordran mot Statens järnvägar med MSEK 161 vilken i sin helhet löstes i samband med kapitaliseringen av SJ i december Koncernens likvida medel ökade under delårsperioden med MSEK 332 (-88) till MSEK 881 (390). Finansiering SJ ABs investering ar har fram till december 2003 i huvudsak finansierats med finansiell leasing som härstammar från tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar. Dessa leasingavtal löper ut under åren Den pågående investeringen i dubbeldäckade regionaltåg har i september månad delfinansierats genom en leasingtransaktion med Nordea. Ännu har inget tåg levererats vilket innebär att finansieringen under en interimsperiod endast avser förskotten i projektet. Efter leverans av samtliga tåg uppgår den långfristiga finansieringen till maximalt MSEK Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod vid tredje kvartalets utgång enbart av betalningsåtaganden för SJ ABs finansiella leasingkontrakt och uppgår till MSEK 3077 (5 958) varav MSEK 683 avser interimsfinansiering av regionaltågen enligt ovan. För övriga leasinglån tillkommer en riskavspeglande avgift som Riksgäldskontoret fastställer. För år 2004 har denna beräknats till 0,75 procentenheter, men den är ännu inte slutligen fastställd. Den genomsnittliga räntebindningstiden och den genomsnittliga upplåningsräntan i den totala låneportföljen uppgick till 1,7 år respektive 3,72 % på balansdagen. Beräknat enbart på den långfristiga leasingportföljen uppgår genomsnittlig räntebindningstid och genomsnittlig upplåningsränta till 2,1 år respektive 4,2 %. 8

9 SJ AB har per 30 september 2004 en outnyttjad kreditram på MSEK hos Riksgäldskontoret och MSEK 100 hos Nordea (utöver de tidigare nämnda MSEK 2 200). Nettoskulden uppgår per september månad till MSEK 2 103, vilket är en minskning med MSEK 246 sedan årsskiftet. Organisation och medarbetare SJ-koncernen har (3 597) medarbetare, fördelat på 35 % kvinnor och 65 % män. Yrkeskategorierna fördelar sig inom fyra områden: köra tåg 29 % (29), ge service ombord 32 % (31), sälja resor 14 % (17) samt planera och administrera 25 % (23). Genom vårt interna effektiviseringsarbete reducerades 125 tjänster, mestadels administrativa tjänster, via ett varsel som lades i maj. Samtidigt har vi ökat med cirka 300 tjänster som en följd av att vi nu utför tjänsterna service ombord samt tillsyn och service i egen regi. Sjukfrånvaron uppgår de tre första kvartalen till 8,6 %. Ett mål i SJs arbetsmiljöplan är att sänka sjukfrånvaron till 7 % till slutet av Sjukfrånvarons fördelning: jan-sep jan-sep helår Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av den ordinarie arbetstiden 8,6% 9,1% 9,2% Andel av den totala sjukfrånvaro som avser en sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 54,7% 56,0% 54,3% Sjukfrånvarons fördelning Korttidssjuka (dag 1-21) 3,0% 2,8% 3,1% Mellantidssjuka (dag 22-59) 0,9% 1,1% 1,1% Långtidssjuka (dag 60-) 4,7% 5,1% 5,0% Total sjukfrånvaro 8,6% 9,1% 9,2% Tredje kvartalet slöt tågbranschen Almega även med fackförbundet ST ett treårigt kollektivavtal, därmed har samtliga kollektivavtalsslutande parter ett avtal med Almega. 9

10 Moderföretaget Moderföretaget SJ AB, med styrelsens säte i Stockholm, utgör 99 % av koncernen avseende intäkter och balansomslutning. Egentrafiken inklusive intäkterna för resande med länstrafikkort på SJ ABs tåg utgör den dominerande intäktskällan. Moderföretagets utveckling per kvartal och helår illustreras i nedanstående tabell: Översikt moderföretaget jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep helår helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3,9 3,7 7,5-0,4 2,4-12,6 Resultat efter skatt Eget kapital Balansomslutning Investeringar Soliditet, % 21,5 12,4 21,5 12,4 17,8-2,2 Årsanställda, genomsnittligt antal

11 Aktuellt kvartal juli september 2004 Ekonomisk utveckling Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (1 370) för årets tredje kvartal, det betyder en minskning med 1,9 %. En fortsatt minskning av trafikutbudet påverkar intäkterna men ger samtidigt en ökad beläggning jämfört med föregående år. En större int äktspost av engångskaraktär omfattar MSEK 49 avseende intäkt vid försäljning av fordon. Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader uppgick under tredje kvartalet till MSEK (-1 363). Denna minskning av rörelsens kostnader under kvartalet förklaras bland annat sänkta kostnader för pensionspremier med MSEK 42 genom en övergång till ett billigare tjänstepensionsavtal. Av denna kostnadsminskning är MSEK 14 hänförlig till aktuellt kvartal och MSEK 28 hänförligt till första halvåret. Rörelseresultat Rörelser esultat för kvartalet uppgår till MSEK 103 (7) vilket är en förbättring med MSEK 96. Förbättringen förklaras främst av minskade rörelsekostnader. Resultat efter skatt Resultat efter skatt för kvartalet uppgår till MSEK 67 (-64) vilket är en förbättring med MSEK 131. Poster av engångskaraktär Poster av engångskaraktär av väsentlig storlek har under kvartalet minskat kostnaderna med MSEK 25 på grund av vunnen tvist. Intäkter såväl som kostnader har ökat med MSEK 49 avseende försäljning av fordon till DSB. Vidare har koncernen belastats med kostnader för omstrukturering av verksamheten avseende administrativ personal, uppgående till MSEK 52. Kassaflöde och finansiering Räntenettot har förbättrats med MSEK 35 jämfört med samma period föregående år, vilket främst förklaras av den lägre skuldsättningen. Under perioden slöts ett avtal med Nordea om leasingfinansiering av den pågående investeringen i dubbeldäckade regionaltåg uppgående till maximalt MSEK Löptiden uppgår till 8,5 år beräknat från december 2004 och december 2005 avseende de fordon som levereras under respektive år. Netto uppgår finansieringen för erlagda förskott i projektet till MSEK 683 på balansdagen. Kvartalsöversikt Koncernen jan-mar jan-mar apr-jun apr-jun jul-sep jul-sep Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % -0,1 5,5 5,1 6,6 7,7 0,5 Resultat efter skatt Investeringar Anställda vid perioden slut

12 Händelser efter periodens utgång Den fortsatt starka utvecklingen av försäljning av resor via självbetjäningskanalerna har medfört ett minskat behovet av försäljning och information via våra manuella säljkanaler. Den 26 oktober har personalen på Callcenter i Falköping informerats om att SJ överväger att stänga verksamheten. Cirka 60 personer berörs. Omställningskostnader beräknas till cirka MSEK 16. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation, RR 20. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen, förutom att vi från och med delårsrapporten avseende januari-juni 2004 har ändrat vårt sätt att tillämpa Redovisningsrådets rekommendation RR4 beträffande upplysning om jämförelsestörande poster genom att kommentera poster av engångskaraktär. Jämförelsetalen för 2003 har försetts med notupplysning om tidigare års separatredovisade jämförelsestörande poster. RR 29 tillämpas men har ännu ej föranlett någon ändring av principen för redovisning av pensioner. SJ kommer att anpassa sina redovisningsprinciper till IFRS från den 1 januari Under 2004 genomförs ett antal aktiviteter som val av redovisningsalternativ, framtagande av öppningsbalanser, genomgång av affärsavtal, uppdatering av rapporteringsmallar, redovisningshandbok samt uppdateringar av policys. Bokslutskommuniké 2004 februari 2005 Årsredovisning 2004 mars 2005 Bolagsstämma april 2005 Delårsrapport januari-mars 2005 maj 2005 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Kommunikation, Stockholm. SJs presstjänst har telefonnummer Finansiell information finns även på vår hemsida: Stockholm den 3 november 2004 Ulf Adelsohn Styrelseordförande Jan Forsberg Verkställande direktör 12

13 Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 3 november 2004 ERNST & YOUNG AB Anders Wiger Auktoriserad revisor Filip Cassel Auktoriserad revisor Riksrevisionen 13

14 Resultaträkning i sammandrag Koncernen jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep helår Belopp i MSEK ) ) ) Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Resultat per aktie, SEK Antalet aktier vid periodens utgång ) Not 1. Under 2003 redovisades poster av engångskaraktär på en separat rad i resultaträkningen under benämningen jämförelsestörande poster. År 2003 ingår dessa poster i resultaträkningen ovan: För helår 2003 i personalkostnader med MSEK -85 och i övriga externa kostnader MSEK 8. För jan-sep 2003 i personalkostnader med MSEK -13 och i övriga externa kostnader MSEK 26. För jul-sep 2003 i personalkostnader med MSEK -13 och i övriga externa kostnader MSEK

15 Balansräkning i sammandrag Koncernen 30 sep 30 sep helår Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 Förändring i eget kapital Koncernen Perioden 2003 Aktie Bundna Fritt eget Summa Belopp i MSEK kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar jan-sep 2003: Aktieägartillskott Förändring av kapitaldel i obeskattade reserver 2-2 Periodens resultat Eget kapital Perioden 2004 Aktie Bundna Fritt eget Summa Belopp i MSEK kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar jan-sep 2004: Aktieägartillskott Periodens resultat Eget kapital

17 Kassaflödesanalys i sammandrag Koncernen jan-sep jan-sep helår Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av korta fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/Försäljning av verksamheter Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet aktieägartillskott Lämnat kortfristigt lån till affärsverket Statens järnvägar Amortering av fordran Amortering av leasingskuld Upptagande av leasinglån 606 Långfristig placering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

18 Nyckeltal Nyckeltalsöversikt Koncernen jan-sep jan-sep helår helår helår Rörelsens intäkter, MSEK varav nettoomsättning Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt, MSEK Resultat per aktie, SEK Förändring av likvida medel, MSEK Investeringar, MSEK Marginaler Rörelsemarginal, % 4,2 4,3 3,0-12,4 4,1 Vinstmarginal, % 2,1-0,7-1,7-17,4-0,9 Avkastningsmått (rullande 12 månader) Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,5 4,5 5,8-8,6 5,9 Avkastning på eget kapital, % 1,3 0,3-17,2-286,0-3,8 Kapitalstruktur vid periodens utgång Sysselsatt kapital, MSEK Eget kapital, MSEK Räntebärande nettoskuld, MSEK Ränteteckningsgrad, ggr 1,6 0,9 0,8-1,4 0,9 Skuldsättningsgrad, ggr 1,9 4,5 2,2-42,2 7,6 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,2 3,1 1,8-27,6 4,8 Soliditet, % 22,9 13,3 18,9-1,6 8,7 Årsanställda, genomsnittligt antal

19 Definitioner Antal resor En enkel resa med SJ, med eller utan byten. Avkastning på eget kapital Nettoresultatet (rullande 12 månader) enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto (rullande 12 månader) plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Balansomslutning Totala tillgångar. Beläggningsgrad Relationen mellan Personkilometer och Platskilometer i procent. Egentrafik Trafik som SJ AB bedriver på kommersiella grunder och som helt eller delvis finansieras av biljettintäkter, till exempel X 2000 mellan Stockholm och Göteborg. Entreprenadtrafik Trafik som körs på uppdrag av trafikhuvudman (THM). SJ AB får betalt av THM för utfört uppdrag, till exempel Pågatågen. Likvida medel Summan av kortfristiga placeringar och kassa och bank. Nettoskuld Nettot av: räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel. Nettoskuldsättningsgrad Nettot av: räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel, dividerat med eget kapital. Nettoomsättning Rörelsens totala trafikintäkter. Personkilometer Antalet resor multiplicerat med reslängden. Platskilometer Offererade platskilometer utbjudna till försäljning, dvs antalet tillgängliga platser multiplicerat med den sträcka de körs. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med antalet aktier på balansdagen. Ränteteckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. 19

20 Rörelsemarginal Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av årets intäkter. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Soliditet Eget kapital inklusive minoritet ens andel i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. Trafikhuvudman (THM) Ansvarig för den lokala och regionala linjetrafiken för persontrafiken inom ett län. Trafikintäkter Intäkter av egentrafik och entreprenadtrafik. Tågkilometer Summan av alla tågs körsträckor. Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i procent av årets intäkter. SJ AB Stockholm Besöksadress: Centralplan 19 Org.nr: Te l: E-post: Hemsida: 20

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 KONCERNÖVERSIKT

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 KONCERNÖVERSIKT SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Resandet ökade med 4 procent, vilket främst förklaras av ökat långväga resande. Resandet i X 2000 utvecklades mycket positivt. s resultat efter finansiella poster

Läs mer

SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet

SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007 Utsikt från ett tågfönster i Värmland, väster om Arvika. SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet Delårsperioden januari mars 2007 Nettoomsättningen

Läs mer

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till:

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Allt fler reser med SJ

Allt fler reser med SJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2008 Allt fler reser med SJ Delårsperioden januari-mars 2008 Nettoomsättningen ökade till MSEK 2 124 (1 989). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK

Läs mer

SJs lönsamhet är på spåret

SJs lönsamhet är på spåret DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. SJs lönsamhet är på spåret - SJ stärker sin ställning med nya tåg, enklare bokning och attraktiva priser Delårsperioden

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

SJ AB Bokslutskommuniké 2002

SJ AB Bokslutskommuniké 2002 SJ AB Bokslutskommuniké 2002 Den 4 december 2002 upprättade SJ ABs styrelse en kontrollbalansräkning för moderföretaget, avseende företagets ställning per den 30 september 2002, vilken granskades av företagets

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ)

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari 30 september 2005 Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 62,3 (57,1) MSEK, en ökning med 9,0% jämfört med samma period 2004. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 Stockholm den 24 augusti 2004 SJ AB Delårsrapport 2004 1 Delårsrapport januari juni 2004 Vinst och fortsatt effektivisering Omsättningen för årets första sex månader uppgick

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning

SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2006 Utsikt från ett tågfönster i Södermanland SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning Helåret januari december 2006 Nettoomsättningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Tredje kvartalet i korthet Trafikintäkterna ökade med 3 % jämfört med motsvarande period 2002 och uppgick till MSEK 4 063 (3 930)*. Trafikintäkter omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer