Delårsrapport januari juni 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari juni 2004"

Transkript

1 Delårsrapport januari juni 2004 Stockholm den 24 augusti 2004 SJ AB Delårsrapport

2 Delårsrapport januari juni 2004 Vinst och fortsatt effektivisering Omsättningen för årets första sex månader uppgick till MSEK (2 936), en minskning med 2 %. Vinst på MSEK 22 (32) första halvåret efter finansiella poster. Vinsten per aktie uppgår till SEK 5:50 (8:00). Andra kvartalet i korthet Omsättningen ökade under andra kvartalet med 1,8 % jämfört med föregående år. Vinsten andra kvartalet blev MSEK 69 (27) efter finansiella poster genom nya affärsuppgörelser med leverantörer, försäljning av dieselfordon och försäljning av Biljett Direct Ticnet. Vinsten per aktie uppgår till SEK 17:00 (6:75). Exklusive poster av engångskaraktär med väsentliga belopp har omsättningen minskat med 6,5 % första halvåret och med 7,2% andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet efter finansiella poster justerat på motsvarande sätt uppgår till MSEK -75 (-1) för halvåret och MSEK -28 (-6) för andra kvartalet. SJs rörelsekostnader minskade med drygt 4 % efter justering för poster av engångskaraktär med väsentliga belopp och upplösning av förlustavtalsreserv. Resultatförbättringsprogrammet följer uppställda mål. Koncernöversikt jan-mars jan-mars april-juni april-juni jan-juni jan-juni helår MSEK Rörelsens intäkter varav trafikintäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % NEG 5,5 5,1 7,0 2,6 6,0 3,0 Resultat efter finansiella poster Vinstmarginal, % NEG 0,3 4,6 2,0 0,8 1,1 NEG 1) Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 0,9 7,6 10,7 7,3 5,7 7,0 5,8 Räntabilitet på eget kapital, % 1) NEG NEG 18,9 16,4 2,1 9,9 NEG Soliditet, % 18,6 NEG 21,4 13,7 24,2 13,7 18,9 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,8 NEG 1,5 2,9 1,3 2,9 1,7 Investeringar varav moderföretaget Årsanställda, genomsnittligt antal varav moderföretaget ) Kvartalets resultat efter finansiella poster är multiplicerat med fyra Belopp inom parentes avser utfall för samma period föregående år. SJ AB Delårsrapport

3 VD kommenterar Resemarknaden i Sverige återhämtar sig successivt. I kärva ekonomiska tider prioriterar kunderna annorlunda och trenden hittills i år har varit tydlig. Alltfler söker det billigare resandet och vi har fått en omfördelning från normaltill lågprisbiljetter. SJ har snabbt svarat genom att i februari introducera den nya prismodellen som både förenklar och gör resan billigare. Just nu-biljetterna, våra lågprisbiljetter, har blivit mycket uppskattade. Trots de oerhört låga tåg- och flygpriserna, har inte inrikesresandet ökat så mycket som man väntat. Det tyder på att lågkonjunkturen alltjämt håller tillbaka resandet. Ekonomin i Mälardalen är nyckeln och när sysselsättningen ökar väntar vi en märkbar ökning av resandet. Vårt interna resultatförbättringsprogram på MSEK 700 löper enligt plan. SJ fortsätter med oförminskad kraft och intensitet att effektivisera verksamheten. I slutet av nästa år måste vi ha ett kostnadsläge s å att vi kan leva med sund ekonomi även på en lågprismarknad. Bland annat så har vi tillsammans med NSB beslutat avveckla det gemensamägda bolaget Lin x, som bedriver trafik mellan de skandinaviska huvudstäderna, och integrerat denna i egen regi. Vi har också genom en omfattande upphandling utsett ny cateringleverantör. Det kommer att sänka våra kostnader för service ombord avsevärt och samtidigt höja kvaliteten. Genom en förenkling av vår organisation har vi kortat beslutsvägar, kommit närmare kunder och personal och därmed effektiviserat vår administration med cirka 100 tjänster i år. Dessa åtgärder ger ytterligare en besparing på MSEK 150 nästa år. Punktligheten, ett av våra viktigaste kundlöften fortsätter att stadigt bli bättre. Första halvåret nådde vi 92,6 % (92,1 %), vilket är det bästa resultatet på sex år. Vi har en bit kvar till våra mål men gläds ändå åt att våra ansträngningar bär frukt. SJs omställningsprocess innebär svåra prövningar för vår personal, alltifrån att få ändrade arbetsuppgifter till att hantera personalminskningar. Den vilja och kämparanda alla hittills visat är den viktigaste orsaken till de resultat vi nu är på väg att skapa och som ska lägga grunden till ett framgångsrikt SJ. Det är vår bestämda ambition att SJ inom en snar framtid ska vara lönsamt. Mycket är på gång inom vår affärsutveckling för att visa SJs styrka på en alltmer avreglerad marknad. De dubbeldäckare vi sätter in i höst på Svealandsbanan är bara början. Vi har nu bättre kontroll på våra kostnader och om intäkterna ökar under andra halvåret förväntas SJs resultat bli positivt även för helåret SJ AB Delårsrapport

4 Viktiga händelser Första kvartalet 2004 I januari infördes SJs Restidsgaranti, ett kvalitetslöfte som ger kunden rätt till en ny biljett vid större förseningar. Restidsgarantin visar att vi tar punktlighet på allvar. För att förenkla biljettköpet införde vi den 14 februari en ny prismodell. Allt fler hittar till SJs konkurrenskraftiga Just nu-priser och var tredje tågresa köps idag via självbetjäning. Andra kvartalet 2004 I april inleddes en ökad anpassning av trafiken till efterfrågan, vilket innebär att vis sa avgångar med få resenärer tas bort. SJ byter cateringleverantör till LSG Sky Chefs vid årsskiftet. Avtalet ger väsentligt lägre cateringkostnader och möjliggör kvalitetsförbättringar. SJ och Tågkompaniet inledde ett samarbete för att tillsammans möta den internationella konkurrensen på den svenska tågmarknaden. Samarbetet syftar till att stärka de båda företagens konkurrenskraft och bli attraktivare för resenärerna. Det första konkreta resultatet av samarbetet skedde i och med att Tågkompaniet, på uppdrag av SJ, från och med den 16 augusti tagit över Tåg i Bergslagen-trafiken. SJ och NSB beslutade att den 1 januari 2005 avveckla det samägda bolaget Linx. Orsaken är framförallt den svaga trafikutvecklingen för gränsöverskridande trafik. SJ tar därmed över ansvaret för lin jen Stockholm-Karlstad samt linjen Göteborg-Köpenhamn. Nyupprustade X 2000 tåg kommer att trafikera sträckan Karlstad-Arlanda via Stockholm. SJ och NSB diskuterar tänkbara lösningar för den gränsöverskridande trafiken. Den 1 april införde SJ nettoprissättning på tågresor vilket innebär att biljettpriset delas upp i priset för resan och kostnaderna för försäljning och distribution av biljetten. SJ anpassar därmed prissättningen till den standard som har utvecklats inom resebranschen och som alla tågbolag har eller håller på att införa. I maj och juni höjdes års- och periodkortspriserna för att bättre anpassas till gällande marknadsförutsättningar. Prishöjningen av årskorten genomfördes efter att priserna i stort sett legat stilla under en längre period och prishöjningen på periodkorten kom efter måttliga höjningar de senaste åren. Under våren har 10 dieselfordon sålts till det statliga israeliska järnvägsbolaget ISR. Av dessa har 5 levererats under första halvåret 2004 vilket resulterade i en realisationsvinst för SJ om MSEK 11. De resterande fordonen kommer att levereras under 2004/2005. Den årliga revisionen av SJs persontransporter märkta med Bra Miljöval är genomförd av externa revisorer med gott resultat. Merresor, som ägs till lika delar av SJ och Flygbussarna, tog i juni över ansvaret för trafiken i Värmland. SJ genomförde en organisationsförändring med syfte att skapa en enklare och tydligare organisation samt ge förutsättningar för en fortsatt effektivisering av verksamheten. I maj aviserades om att minska antalet administrativa tjänster med cirka 130. Under andra kvartalet kom 93,1 % (oförändrat) av SJs tåg i tid, vilket också lett till att kostnaden för SJs Restidsgaranti kunnat hållas nere. SJ AB Delårsrapport

5 Marknadsutveckling Trots en allmänt svag konjunktur har vi lika många resenärer första halvåret som i fjol men det har skett en omfördelning mellan kundsegmenten. Affärsresandet minskade med 5 % medan fritids- och pendlarresandet ökade med 1 % respektive 4 %. Kunderna efterfrågar allt billigare biljetter och vår biljettintäkt per resa har minskat med 6 %. På de längre distanserna ser vi tydligt effekterna av konkurrensen med lågprisflyget. I synnerhet på Göteborg där utbudet av flygresor är som störst med sina fyra operatörer och 25 rundturer per dag. Det motsvarar ett enormt överutbud i förhållande till vad som efterfrågas, vilket fått till följd att priserna är långt under en hållbar nivå för lönsam drift. De låga priserna har lockat en del tågresenärer till att pröva flyget. Sannolikt kommer konkurrenssituationen att förändras och antalet aktörer bli färre. Efterhand räknar vi med en mer sund affärssituation. På det kortväga resandet där konkurrensen framförallt utgörs av bilen har SJ investerat närmare MSEK i nya snabbtåg - SJs dubbeldäckare som ska ge ökad komfort och ett effektivare resande. I höst sätts de första tågen i trafik i Mälardalen för att på allvar ta upp kampen med bilen. Det ska bli ett resealternativ som får alltfler att välja tåget i stället. Dessutom kan vi för första gången erbjuda användning av Internet ombord och mobiltelefon - med full täckning. SJ har under perioden anpassat utbudet till efterfrågan. Detta innebär att vi under perioden minskat vårt utbud med i genomsnitt 3 % men också höjt beläggningsfaktorn lika mycket. Vår trafik uppvisar nedanstående utveckling: Jan-juni 2004 Index fg år Personkm (milj) Platskm (milj) Beläggningsfaktor (%) 43,2 103 Antal resor (milj) 17,4 100 Vår affär Vi bygger ett modernt, lönsamt och kundnära reseföretag. Med affärsmässighet och marknadsorientering ska vi höja intäkterna. Vi behöver bland annat: Förstärka vår image Utveckla ledarskapet och höja medarbetartillfredsställelsen Höja kundnöjdheten (NKI) Snabbt anpassa oss efter omvärldsförändringarna Ständigt utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden Ytterligare sänka våra kostnader Lyfta miljöargumentet i fler sammanhang SJ är i mångas ögon fortfarande Statens Järnvägar, räls, godstrafik och omoderna tåg. Denna vrångbild hjälper oss inte att komma på fötter. Vi intensifierar därför det förändringsarbete som pågått ett par år och vi kommer verkligen att anstränga oss för att förändra bilden av SJ. Några av höjdpunkterna blir: SJs dubbeldäckare sätts i trafik i Mälardalen ett modernt snabbtåg som på allvar tar upp kampen med bilresandet och gör det enklare för alla även rörelsehindrade - att snabbt och bekvämt kliva på och av. Introduktion av vår nya mer användarvänliga webb. Koncentration på hela och rena tåg, god punktlighet och bättre information. SJ AB Delårsrapport

6 Ekonomisk utveckling Intäkter Koncernens intäkter under första halvåret uppgick till MSEK (2 936), vilket är en minskning med 2 %. Av de totala intäkterna svarar moderföretaget för MSEK (2 894). Moderföretagets dominerande intäktskälla, egentrafiken, inklusive intäkterna för resande med länstrafikkort på SJs tåg, minskade med MSEK 134 och uppgår till MSEK (2 501). De minskade egentrafikintäkterna beror alltjämt främst på det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget som får stor effekt på affärs- och pendelresandet. Intäktsminskningen beror även på den ökade konkurrensen på inrikesmarknaden. Poster av engångskaraktär har under andra kvartalet 2004 ökat intäkterna med MSEK 132, bestående av försäljning av fordon till Israel med MSEK 101 samt ersättning från Bombardier vid slutuppgörelse avseende garantiåtaganden med mera för X 2000-fordonen med MSEK 31. Exklusive poster av engångskaraktär har koncernens intäkter minskat med 6,5 % till MSEK (2 936) för halvåret. Under andra kvartalet har intäkterna exklusive poster av engångskaraktär minskat med 7,2 % vid en jämförelse med föregående år. Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader, enligt Resultaträkningen, inkluderar såväl upplösning av reserver för förlustavtal som poster av engångskaraktär. Poster av engångskaraktär med väsentliga belopp samt löpande upplösning av reserv för förlustavtal visas nedan. MSEK jan-mars jan-mar apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Rörelsens kostnader, enligt Resultaträkningen Avgår/tillkommer: Reservupplösn förlustavtal Korr reserv förlustavtal Kostnad för sålda fordon Rörelsens justerade kostnader SJs resultatförbättringsprogram börjar visa effekt. Under första halvåret har rörelsens justerade kostnader minskat med 2,2 % (till MSEK ) jämfört med föregående år. Under andra kvartalet var minskningen 4,4 % (till MSEK ). Den största enskilda kostnadsminskningen för halvåret är avskrivningar som har minskat med MSEK 22, vilket dels beror på att investeringsnivån är lägre än den var under samma period föregående år, dels på att en försäljning av fordon till affärsverket Statens järnvägar uppgående till MSEK 266 har genomförts i slutet av Därmed har basen för avskrivningar minskats vid en jämförelse mellan de första kvartalen 2004 och I moderföretaget har även kostnader för tjänster ombord och kostnader för tillsyn och service minskat med MSEK 35 respektive MSEK 28. Minskningen av kostnader för dessa tjänster förklaras av att dessa arbeten utförs av nyrekryterad personal istället för av underleverantör. Kostnader för biljettförsäljning samt fordonsunderhåll har minskat med MSEK 15 respektive MSEK 25. Bland större kostnadsökningar i moderföretaget under första halvåret kan nämnas kostnader för el som ökat med MSEK 23 på grund av prishöjningar och fordonshyror som har ö kat med MSEK 43. Även personalkostnaderna har ökat. Denna ökning är huvudsakligen nettot av en kostnadsbesparing till följd av personalneddragningar, kostnadsökning för ökade pensionspremier samt ökade kostnader i samband med nyrekryteringar då vissa tjänster ombord på tågen från och med april 2004 sköts av egen personal. SJ AB Delårsrapport

7 Resultat efter finansiella poster Koncernens rörelseresultat för halvåret uppgår till MSEK 74 (177), vilket är en försämring med MSEK 103. Räntenettot har dock under första halvåret 2004 förbättrats med MSEK 93 jämfört med föregående år. Detta medför att resultatet efter finansiella poster endast är MSEK 10 sämre än motsvarande halvår Det förbättrade räntenettot beror främst på att i slutet av 2003 amorterades en stor del av SJs leasingskuld samt att en ytterligare amortering av leasingskulden gjordes med MSEK 300 i samband med att ett aktieägartillskott från staten erhölls i juni Under juni månad upphörde även i förtid ett leasingavtal avseende hyra av fordon gentemot en trafikhuvudman vilket medförde en övrig finansiell intäkt om MSEK 16. Under andra kvartalet såldes aktier i övriga bolag vilket medförde en reavinst om MSEK 15. Poster av engångskaraktär med väsentliga belopp har påverkat resultatet efter finansiella poster (REF) enligt nedan. MSEK jan-mar jan-mar apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun REF enligt Delårsrapport Avgår: Realisationsvinst sålda fordon Realisationsvinst aktier Ersättning från Bombardier Korr reserv förlustavtal Avslutat leasingavtal REF exkl poster av engångskaraktär Framtidsutsikter Under förutsättning att intäktsutvecklingen är positiv under andra halvåret förväntas även SJs resultat bli positivt för helåret Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar av rörelsekapital, uppgick till MSEK 27 (124). Förändringen förklaras i allt väsentligt av en minskad försäljning i jämförelse med föregående år. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital minskade till MSEK -79 (-45). Dels beror försämringen på en ökad momsfordran på grund av förtida lösen av leasingskulder, dels på en ökad kundfordran i samband med försäljning av 10 fordon till Israel. Dessa försämringar motverkas av att det restbelopp om MSEK 59 som uppstod vid likvidavräkningen i samband med aktieägartillskottet har reglerats samt av ökade kortfristiga skulder då fem av fordonen som har sålts till Israel är förskottsfakturerade. Det negativa kassaflödet i investeringsverksamheten MSEK -9 (-75) avser till största delen investering i nya dubbeldäckarfordon samt ombyggnad av en verkstad avsedd för underhållarbete för dessa fordon. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till MSEK -43 (-68). Förbättringen beror på att amorteringen på leasingskulden är betydligt lägre under första halvåret 2004 än under motsvarande halvår 2003, vilket förklaras av den betydande andel av leasingskulden som löstes i samband med kapitaliseringen av SJ. Koncernens likvida medel minskade under första halvåret med MSEK 103 (64) till MSEK 446 (414). SJ AB Delårsrapport

8 Finansiering SJ ABs investeringar har fram till december 2003 i huvudsak finansierats med finansiell leasing som härstammar från tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar. I juni 2003 beviljades SJ AB ett kapitaltillskott om MSEK I december 2003 genomfördes en förtida lösen av leasingavgifter i samband med en del av utbetalningen, MSEK 1 555, av kapitaltillskottet. Den 30 juni 2004 erhöll SJ AB den återstående delen om MSEK 300. Även detta kapitaltillskott användes till förtida betalning av leasingavgifter. Dessa förtida lösen innebär endast en förtida betalning av återstående leasingavgifter. I övrigt kvarstår samtliga leasingavtal i ograverat skick. Leasingavtalen löper ut under åren Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod vid andra kvartalets utgång enbart av betalningsåtaganden för SJ ABs finansiella leasingkontrakt och uppgår till MSEK (6 123). Under juni månad upphörde i förtid ett leasingavtal avseende hyra av fordon gentemot en trafikhuvudman. Effekten av detta är att SJ AB kan lösa upp en leasingskuld på MSEK 16, vilket återfinns i finansnettot som en övrig finansiell intäkt. Investeringen i 43 tågsätt (SJs dubbeldäckare), som totalt uppgår till närmare MSEK 3 000, levereras successivt under andra halvåret 2004 och under För närvarande pågår upphandling av extern finansiering, men möjligheten finns även att finansiera investeringen genom lån hos Riksgäldskontoret. Nettoskulden uppgår per juni månad till MSEK 2 111, vilket är en förbättring med MSEK 238 sedan årsskiftet. Den genomsnittliga räntebindningstiden och den genomsnittliga upplåningsräntan i låneportföljen uppgick till 2,2 år respektive 4,73 procent på balansdagen. Därutöver tillkommer den riskavspeglade avgiften från Riksgäldskontoret som beräknats till 0,75 %-enheter. SJ AB har per 30 juni 2004 en outnyttjad kreditram på MSEK hos Riksgäldskontoret och MSEK 100 hos Nordea. Organisation och medarbetare SJ AB har (3 558) årsanställda, fördelat på 35 % kvinnor och 65 % män. Yrkeskategorierna fördelar sig inom fyra områden: köra tåg 29 % (29%), ge service ombord 32 % (31%), sälja resor 14 % (18%) samt planera och administrera 25 % (22%). Varslet som lades under 2003 resulterade i att cirka 390 personer avgick med uppsägning, pensionslösning samt frivillig avgång. Det interna effektiviseringsarbetet leder till att administrationen minskas med ytterligare 100 tjänster i år. Andra kvartalets omorganisation har lett till att en stor del av den administrativa personalen fått söka om sina tjänster, vilket har resulterat i drygt 300 tjänstetillsättningar under juni månad. Sjukfrånvaron minskar. Den uppgår för första halvåret till 8,9 %, att jämföras med 9,5 % motsvarande period föregående år. Sjukfrånvarons fördelning: Korttidssjuka 3,2 % (2,9 %) (dag 1-21) Mellantidssjuka 0,9 % (1,3 %) (dag 22-59) Långtidssjuka 4,8 % (5,3 %) (dag 60-) Ett mål i SJs arbetsmiljöplan är att sänka sjukfrånvaron till 7 % till slutet av Vi har introducerat en utbildning för SJs ledare, Leda i förändring, som hittills 130 chefer och arbetsledare har gått. Andra kvartalet slöt tågbranschen via Almega ett treårigt kollektivavtal med SEKO och CF (TJ) vilket borgar för en stabilitet och arbetsro mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Förhandlingar pågår med ST. SJ AB Delårsrapport

9 Ekonomisk information från SJ Delårsrapport januari-september november 2004 Bokslutskommuniké februari 2005 Årsredovisning 2004 mars 2005 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Kommu nikation, Stockholm. Besök gärna vår hemsida för aktuell information om SJ AB. SJs presstjänst har telefonnummer Stockholm den 24 augusti 2004 Ulf Adelsohn Styrelseordförande Jan Forsberg Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. SJ AB Org.nr: Stockholm Tel: E-post: Hemsida: SJ AB Delårsrapport

10 Resultaträkningar i sammandrag Koncernen MSEK jan-juni jan-juni apr-juni apr-juni helår Rörelsens intäkter Personalkostnader 1) Övriga externa kostnader 1) Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar S:a rörelsens kostnader Resultat från andelar i intresseföretag RÖRELSERESULTAT Finansiellt netto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE SKATT Skatt PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie, SEK 5, ,75-25 Moderföretaget MSEK jan-juni jan-juni apr-juni apr-juni helår Rörelsens intäkter Personalkostnader 1) Övriga externa kostnader 1) Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar S:a rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Finansiellt netto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE SKATT Skatt - 9 PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie, SEK 1,75 1,75 15, ) Not 1. I personalkostnader för helår 2003 ingår kostnader för omstrukturering med MSEK -85 som tidigare har redovisats under rubriken jämförelsestörande poster. I övriga externa kostnader för helår 2003 ingår MSEK 8 och för perioden april-juni respektive jan-juni 2003 MSEK 33 som främst avser extra upplösning av förlustavtal och även de har tidigare redovisats under rubriken jämförelsestörande poster. För april-juni respektive jan-juni 2004 ingår extra upplösning av förlustavtal med MSEK 24 i övriga externa kostnader. SJ AB Delårsrapport

11 Balansräkningar i sammandrag Koncernen Moderföretaget MSEK juni juni dec juni juni dec Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingskostnader Goodwill Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande Kortfristiga skulder Räntebärande Ej räntebärande SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kassaflödesanalyser i sammandrag Koncernen MSEK jan-juni jan-juni helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Moderföretaget MSEK jan-juni jan-juni helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT SJ AB Delårsrapport

12 Förändring i Eget kapital Koncernen MSEK Aktie Bundna Fritt eget Summa kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar 2003: Aktieägartillskott Kapitalvinst i samband med aktieägartillskott Förändring av kapitaldel i obeskattade reserver 3-3 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 2-2 Årets resultat Eget kapital Förändringar jan-juni 2004: Aktieägartillskott Periodens resultat Eget kapital Antal akier: stycken à 100 kronor. Moderföretaget MSEK Aktie Bundna Fritt eget Summa kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar 2003: Aktieägartillskott Kapitalvinst i samband med aktieägratillskott Erhållet koncernbidrag exkl uppskjuten skatt Årets resultat Eget kapital Förändringar jan-juni 2004: Aktieägartillskott Periodens resultat 7 7 Eget kapital Antal akier: stycken à 100 kronor. SJ AB Delårsrapport

13 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen. Ett undantag är dock att vi från och med juni 2004 har ändrat vårt sätt att tillä mpa Redovisningsrådets rekommendation RR4 beträffande upplysning om jämförelsestörande poster. Från och med juni 2004 upplyses om storleken på jämförelsestörande poster i not i en jämförelse med 2003 medan vi tidigare har redovisat dessa poster under separat rubrik i resultaträkningen. Definitioner Personkm Platskm Beläggningsfaktor Antal resor Sysselsatt kapital Antalet passagerare multiplicerat med den sträcka de reser. Personkilometer egentrafik inklusive tillägg för icke betalande passagerare samt inklusive länstrafikkort. Antalet tillgängliga platser multiplicerat med den sträcka de körs. Offererade platskilometer utbjudna till försäljning, det vill säga den produktionskapacitet som läggs ut i marknaden. Relationen mellan personkm och platskm i procent, det vill säga hur mycket av utlagd produktionskapacitet som sålts. Anger utnyttjandegraden av antalet tillgängliga passagerarsäten. Antal resor i egentrafik inklusive tillägg för icke betalande passagerare samt inklusive länstrafikkort. Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive latenta skatteskulder i obeskattade reserver. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntabilitet på eget kapital Rörelsemarginal Vinstmarginal Soliditet Likvida medel Nettoskuldsättningsgrad Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster minus beräknad skatt och minoritetsandel i procent av genomsnittligt eget kapital. Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter. Resultat efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter. Eget kapital inklusive minoritetsandel i relation till balansomslutningen vid periodens utgång. Kortfristiga placeringar och kassa, bank. Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar dividerat med eget kapital inklusive minoritetsandel. Resultat efter räknad skatt dividerat med antal aktier. SJ AB Delårsrapport

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 KONCERNÖVERSIKT

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 KONCERNÖVERSIKT SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Resandet ökade med 4 procent, vilket främst förklaras av ökat långväga resande. Resandet i X 2000 utvecklades mycket positivt. s resultat efter finansiella poster

Läs mer

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Tredje kvartalet i korthet Trafikintäkterna ökade med 3 % jämfört med motsvarande period 2002 och uppgick till MSEK 4 063 (3 930)*. Trafikintäkter omfattar

Läs mer

SJ AB Bokslutskommuniké 2002

SJ AB Bokslutskommuniké 2002 SJ AB Bokslutskommuniké 2002 Den 4 december 2002 upprättade SJ ABs styrelse en kontrollbalansräkning för moderföretaget, avseende företagets ställning per den 30 september 2002, vilken granskades av företagets

Läs mer

SJ ABs bästa tredjekvartal hittills

SJ ABs bästa tredjekvartal hittills DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2004 SJ ABs bästa tredjekvartal hittills Delårsperioden januari - september 2004 Rörelsens intäkter för årets första nio månader uppgick till MSEK 4 222

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Allt fler reser med SJ

Allt fler reser med SJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2008 Allt fler reser med SJ Delårsperioden januari-mars 2008 Nettoomsättningen ökade till MSEK 2 124 (1 989). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet

SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007 Utsikt från ett tågfönster i Värmland, väster om Arvika. SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet Delårsperioden januari mars 2007 Nettoomsättningen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till:

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

SJs lönsamhet är på spåret

SJs lönsamhet är på spåret DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. SJs lönsamhet är på spåret - SJ stärker sin ställning med nya tåg, enklare bokning och attraktiva priser Delårsperioden

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ)

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari 30 september 2005 Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 62,3 (57,1) MSEK, en ökning med 9,0% jämfört med samma period 2004. Rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2012

Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-juni 2012 Perioden april juni Omsättningen ökade till 55,6 MSEK (54,3), vilket motsvarar en tillväxt om 2,4 % Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (6,0) vilket ger en rörelsemarginal om 7,8 % (11,0) Resultat

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier)

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 15,9 MSEK (17,4 MSEK), en minskning med ca 1,5 MSEK mot föregående år. Produktförsäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer