Delårsrapport januari juni 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari juni 2004"

Transkript

1 Delårsrapport januari juni 2004 Stockholm den 24 augusti 2004 SJ AB Delårsrapport

2 Delårsrapport januari juni 2004 Vinst och fortsatt effektivisering Omsättningen för årets första sex månader uppgick till MSEK (2 936), en minskning med 2 %. Vinst på MSEK 22 (32) första halvåret efter finansiella poster. Vinsten per aktie uppgår till SEK 5:50 (8:00). Andra kvartalet i korthet Omsättningen ökade under andra kvartalet med 1,8 % jämfört med föregående år. Vinsten andra kvartalet blev MSEK 69 (27) efter finansiella poster genom nya affärsuppgörelser med leverantörer, försäljning av dieselfordon och försäljning av Biljett Direct Ticnet. Vinsten per aktie uppgår till SEK 17:00 (6:75). Exklusive poster av engångskaraktär med väsentliga belopp har omsättningen minskat med 6,5 % första halvåret och med 7,2% andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet efter finansiella poster justerat på motsvarande sätt uppgår till MSEK -75 (-1) för halvåret och MSEK -28 (-6) för andra kvartalet. SJs rörelsekostnader minskade med drygt 4 % efter justering för poster av engångskaraktär med väsentliga belopp och upplösning av förlustavtalsreserv. Resultatförbättringsprogrammet följer uppställda mål. Koncernöversikt jan-mars jan-mars april-juni april-juni jan-juni jan-juni helår MSEK Rörelsens intäkter varav trafikintäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % NEG 5,5 5,1 7,0 2,6 6,0 3,0 Resultat efter finansiella poster Vinstmarginal, % NEG 0,3 4,6 2,0 0,8 1,1 NEG 1) Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 0,9 7,6 10,7 7,3 5,7 7,0 5,8 Räntabilitet på eget kapital, % 1) NEG NEG 18,9 16,4 2,1 9,9 NEG Soliditet, % 18,6 NEG 21,4 13,7 24,2 13,7 18,9 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,8 NEG 1,5 2,9 1,3 2,9 1,7 Investeringar varav moderföretaget Årsanställda, genomsnittligt antal varav moderföretaget ) Kvartalets resultat efter finansiella poster är multiplicerat med fyra Belopp inom parentes avser utfall för samma period föregående år. SJ AB Delårsrapport

3 VD kommenterar Resemarknaden i Sverige återhämtar sig successivt. I kärva ekonomiska tider prioriterar kunderna annorlunda och trenden hittills i år har varit tydlig. Alltfler söker det billigare resandet och vi har fått en omfördelning från normaltill lågprisbiljetter. SJ har snabbt svarat genom att i februari introducera den nya prismodellen som både förenklar och gör resan billigare. Just nu-biljetterna, våra lågprisbiljetter, har blivit mycket uppskattade. Trots de oerhört låga tåg- och flygpriserna, har inte inrikesresandet ökat så mycket som man väntat. Det tyder på att lågkonjunkturen alltjämt håller tillbaka resandet. Ekonomin i Mälardalen är nyckeln och när sysselsättningen ökar väntar vi en märkbar ökning av resandet. Vårt interna resultatförbättringsprogram på MSEK 700 löper enligt plan. SJ fortsätter med oförminskad kraft och intensitet att effektivisera verksamheten. I slutet av nästa år måste vi ha ett kostnadsläge s å att vi kan leva med sund ekonomi även på en lågprismarknad. Bland annat så har vi tillsammans med NSB beslutat avveckla det gemensamägda bolaget Lin x, som bedriver trafik mellan de skandinaviska huvudstäderna, och integrerat denna i egen regi. Vi har också genom en omfattande upphandling utsett ny cateringleverantör. Det kommer att sänka våra kostnader för service ombord avsevärt och samtidigt höja kvaliteten. Genom en förenkling av vår organisation har vi kortat beslutsvägar, kommit närmare kunder och personal och därmed effektiviserat vår administration med cirka 100 tjänster i år. Dessa åtgärder ger ytterligare en besparing på MSEK 150 nästa år. Punktligheten, ett av våra viktigaste kundlöften fortsätter att stadigt bli bättre. Första halvåret nådde vi 92,6 % (92,1 %), vilket är det bästa resultatet på sex år. Vi har en bit kvar till våra mål men gläds ändå åt att våra ansträngningar bär frukt. SJs omställningsprocess innebär svåra prövningar för vår personal, alltifrån att få ändrade arbetsuppgifter till att hantera personalminskningar. Den vilja och kämparanda alla hittills visat är den viktigaste orsaken till de resultat vi nu är på väg att skapa och som ska lägga grunden till ett framgångsrikt SJ. Det är vår bestämda ambition att SJ inom en snar framtid ska vara lönsamt. Mycket är på gång inom vår affärsutveckling för att visa SJs styrka på en alltmer avreglerad marknad. De dubbeldäckare vi sätter in i höst på Svealandsbanan är bara början. Vi har nu bättre kontroll på våra kostnader och om intäkterna ökar under andra halvåret förväntas SJs resultat bli positivt även för helåret SJ AB Delårsrapport

4 Viktiga händelser Första kvartalet 2004 I januari infördes SJs Restidsgaranti, ett kvalitetslöfte som ger kunden rätt till en ny biljett vid större förseningar. Restidsgarantin visar att vi tar punktlighet på allvar. För att förenkla biljettköpet införde vi den 14 februari en ny prismodell. Allt fler hittar till SJs konkurrenskraftiga Just nu-priser och var tredje tågresa köps idag via självbetjäning. Andra kvartalet 2004 I april inleddes en ökad anpassning av trafiken till efterfrågan, vilket innebär att vis sa avgångar med få resenärer tas bort. SJ byter cateringleverantör till LSG Sky Chefs vid årsskiftet. Avtalet ger väsentligt lägre cateringkostnader och möjliggör kvalitetsförbättringar. SJ och Tågkompaniet inledde ett samarbete för att tillsammans möta den internationella konkurrensen på den svenska tågmarknaden. Samarbetet syftar till att stärka de båda företagens konkurrenskraft och bli attraktivare för resenärerna. Det första konkreta resultatet av samarbetet skedde i och med att Tågkompaniet, på uppdrag av SJ, från och med den 16 augusti tagit över Tåg i Bergslagen-trafiken. SJ och NSB beslutade att den 1 januari 2005 avveckla det samägda bolaget Linx. Orsaken är framförallt den svaga trafikutvecklingen för gränsöverskridande trafik. SJ tar därmed över ansvaret för lin jen Stockholm-Karlstad samt linjen Göteborg-Köpenhamn. Nyupprustade X 2000 tåg kommer att trafikera sträckan Karlstad-Arlanda via Stockholm. SJ och NSB diskuterar tänkbara lösningar för den gränsöverskridande trafiken. Den 1 april införde SJ nettoprissättning på tågresor vilket innebär att biljettpriset delas upp i priset för resan och kostnaderna för försäljning och distribution av biljetten. SJ anpassar därmed prissättningen till den standard som har utvecklats inom resebranschen och som alla tågbolag har eller håller på att införa. I maj och juni höjdes års- och periodkortspriserna för att bättre anpassas till gällande marknadsförutsättningar. Prishöjningen av årskorten genomfördes efter att priserna i stort sett legat stilla under en längre period och prishöjningen på periodkorten kom efter måttliga höjningar de senaste åren. Under våren har 10 dieselfordon sålts till det statliga israeliska järnvägsbolaget ISR. Av dessa har 5 levererats under första halvåret 2004 vilket resulterade i en realisationsvinst för SJ om MSEK 11. De resterande fordonen kommer att levereras under 2004/2005. Den årliga revisionen av SJs persontransporter märkta med Bra Miljöval är genomförd av externa revisorer med gott resultat. Merresor, som ägs till lika delar av SJ och Flygbussarna, tog i juni över ansvaret för trafiken i Värmland. SJ genomförde en organisationsförändring med syfte att skapa en enklare och tydligare organisation samt ge förutsättningar för en fortsatt effektivisering av verksamheten. I maj aviserades om att minska antalet administrativa tjänster med cirka 130. Under andra kvartalet kom 93,1 % (oförändrat) av SJs tåg i tid, vilket också lett till att kostnaden för SJs Restidsgaranti kunnat hållas nere. SJ AB Delårsrapport

5 Marknadsutveckling Trots en allmänt svag konjunktur har vi lika många resenärer första halvåret som i fjol men det har skett en omfördelning mellan kundsegmenten. Affärsresandet minskade med 5 % medan fritids- och pendlarresandet ökade med 1 % respektive 4 %. Kunderna efterfrågar allt billigare biljetter och vår biljettintäkt per resa har minskat med 6 %. På de längre distanserna ser vi tydligt effekterna av konkurrensen med lågprisflyget. I synnerhet på Göteborg där utbudet av flygresor är som störst med sina fyra operatörer och 25 rundturer per dag. Det motsvarar ett enormt överutbud i förhållande till vad som efterfrågas, vilket fått till följd att priserna är långt under en hållbar nivå för lönsam drift. De låga priserna har lockat en del tågresenärer till att pröva flyget. Sannolikt kommer konkurrenssituationen att förändras och antalet aktörer bli färre. Efterhand räknar vi med en mer sund affärssituation. På det kortväga resandet där konkurrensen framförallt utgörs av bilen har SJ investerat närmare MSEK i nya snabbtåg - SJs dubbeldäckare som ska ge ökad komfort och ett effektivare resande. I höst sätts de första tågen i trafik i Mälardalen för att på allvar ta upp kampen med bilen. Det ska bli ett resealternativ som får alltfler att välja tåget i stället. Dessutom kan vi för första gången erbjuda användning av Internet ombord och mobiltelefon - med full täckning. SJ har under perioden anpassat utbudet till efterfrågan. Detta innebär att vi under perioden minskat vårt utbud med i genomsnitt 3 % men också höjt beläggningsfaktorn lika mycket. Vår trafik uppvisar nedanstående utveckling: Jan-juni 2004 Index fg år Personkm (milj) Platskm (milj) Beläggningsfaktor (%) 43,2 103 Antal resor (milj) 17,4 100 Vår affär Vi bygger ett modernt, lönsamt och kundnära reseföretag. Med affärsmässighet och marknadsorientering ska vi höja intäkterna. Vi behöver bland annat: Förstärka vår image Utveckla ledarskapet och höja medarbetartillfredsställelsen Höja kundnöjdheten (NKI) Snabbt anpassa oss efter omvärldsförändringarna Ständigt utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden Ytterligare sänka våra kostnader Lyfta miljöargumentet i fler sammanhang SJ är i mångas ögon fortfarande Statens Järnvägar, räls, godstrafik och omoderna tåg. Denna vrångbild hjälper oss inte att komma på fötter. Vi intensifierar därför det förändringsarbete som pågått ett par år och vi kommer verkligen att anstränga oss för att förändra bilden av SJ. Några av höjdpunkterna blir: SJs dubbeldäckare sätts i trafik i Mälardalen ett modernt snabbtåg som på allvar tar upp kampen med bilresandet och gör det enklare för alla även rörelsehindrade - att snabbt och bekvämt kliva på och av. Introduktion av vår nya mer användarvänliga webb. Koncentration på hela och rena tåg, god punktlighet och bättre information. SJ AB Delårsrapport

6 Ekonomisk utveckling Intäkter Koncernens intäkter under första halvåret uppgick till MSEK (2 936), vilket är en minskning med 2 %. Av de totala intäkterna svarar moderföretaget för MSEK (2 894). Moderföretagets dominerande intäktskälla, egentrafiken, inklusive intäkterna för resande med länstrafikkort på SJs tåg, minskade med MSEK 134 och uppgår till MSEK (2 501). De minskade egentrafikintäkterna beror alltjämt främst på det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget som får stor effekt på affärs- och pendelresandet. Intäktsminskningen beror även på den ökade konkurrensen på inrikesmarknaden. Poster av engångskaraktär har under andra kvartalet 2004 ökat intäkterna med MSEK 132, bestående av försäljning av fordon till Israel med MSEK 101 samt ersättning från Bombardier vid slutuppgörelse avseende garantiåtaganden med mera för X 2000-fordonen med MSEK 31. Exklusive poster av engångskaraktär har koncernens intäkter minskat med 6,5 % till MSEK (2 936) för halvåret. Under andra kvartalet har intäkterna exklusive poster av engångskaraktär minskat med 7,2 % vid en jämförelse med föregående år. Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader, enligt Resultaträkningen, inkluderar såväl upplösning av reserver för förlustavtal som poster av engångskaraktär. Poster av engångskaraktär med väsentliga belopp samt löpande upplösning av reserv för förlustavtal visas nedan. MSEK jan-mars jan-mar apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Rörelsens kostnader, enligt Resultaträkningen Avgår/tillkommer: Reservupplösn förlustavtal Korr reserv förlustavtal Kostnad för sålda fordon Rörelsens justerade kostnader SJs resultatförbättringsprogram börjar visa effekt. Under första halvåret har rörelsens justerade kostnader minskat med 2,2 % (till MSEK ) jämfört med föregående år. Under andra kvartalet var minskningen 4,4 % (till MSEK ). Den största enskilda kostnadsminskningen för halvåret är avskrivningar som har minskat med MSEK 22, vilket dels beror på att investeringsnivån är lägre än den var under samma period föregående år, dels på att en försäljning av fordon till affärsverket Statens järnvägar uppgående till MSEK 266 har genomförts i slutet av Därmed har basen för avskrivningar minskats vid en jämförelse mellan de första kvartalen 2004 och I moderföretaget har även kostnader för tjänster ombord och kostnader för tillsyn och service minskat med MSEK 35 respektive MSEK 28. Minskningen av kostnader för dessa tjänster förklaras av att dessa arbeten utförs av nyrekryterad personal istället för av underleverantör. Kostnader för biljettförsäljning samt fordonsunderhåll har minskat med MSEK 15 respektive MSEK 25. Bland större kostnadsökningar i moderföretaget under första halvåret kan nämnas kostnader för el som ökat med MSEK 23 på grund av prishöjningar och fordonshyror som har ö kat med MSEK 43. Även personalkostnaderna har ökat. Denna ökning är huvudsakligen nettot av en kostnadsbesparing till följd av personalneddragningar, kostnadsökning för ökade pensionspremier samt ökade kostnader i samband med nyrekryteringar då vissa tjänster ombord på tågen från och med april 2004 sköts av egen personal. SJ AB Delårsrapport

7 Resultat efter finansiella poster Koncernens rörelseresultat för halvåret uppgår till MSEK 74 (177), vilket är en försämring med MSEK 103. Räntenettot har dock under första halvåret 2004 förbättrats med MSEK 93 jämfört med föregående år. Detta medför att resultatet efter finansiella poster endast är MSEK 10 sämre än motsvarande halvår Det förbättrade räntenettot beror främst på att i slutet av 2003 amorterades en stor del av SJs leasingskuld samt att en ytterligare amortering av leasingskulden gjordes med MSEK 300 i samband med att ett aktieägartillskott från staten erhölls i juni Under juni månad upphörde även i förtid ett leasingavtal avseende hyra av fordon gentemot en trafikhuvudman vilket medförde en övrig finansiell intäkt om MSEK 16. Under andra kvartalet såldes aktier i övriga bolag vilket medförde en reavinst om MSEK 15. Poster av engångskaraktär med väsentliga belopp har påverkat resultatet efter finansiella poster (REF) enligt nedan. MSEK jan-mar jan-mar apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun REF enligt Delårsrapport Avgår: Realisationsvinst sålda fordon Realisationsvinst aktier Ersättning från Bombardier Korr reserv förlustavtal Avslutat leasingavtal REF exkl poster av engångskaraktär Framtidsutsikter Under förutsättning att intäktsutvecklingen är positiv under andra halvåret förväntas även SJs resultat bli positivt för helåret Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar av rörelsekapital, uppgick till MSEK 27 (124). Förändringen förklaras i allt väsentligt av en minskad försäljning i jämförelse med föregående år. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital minskade till MSEK -79 (-45). Dels beror försämringen på en ökad momsfordran på grund av förtida lösen av leasingskulder, dels på en ökad kundfordran i samband med försäljning av 10 fordon till Israel. Dessa försämringar motverkas av att det restbelopp om MSEK 59 som uppstod vid likvidavräkningen i samband med aktieägartillskottet har reglerats samt av ökade kortfristiga skulder då fem av fordonen som har sålts till Israel är förskottsfakturerade. Det negativa kassaflödet i investeringsverksamheten MSEK -9 (-75) avser till största delen investering i nya dubbeldäckarfordon samt ombyggnad av en verkstad avsedd för underhållarbete för dessa fordon. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till MSEK -43 (-68). Förbättringen beror på att amorteringen på leasingskulden är betydligt lägre under första halvåret 2004 än under motsvarande halvår 2003, vilket förklaras av den betydande andel av leasingskulden som löstes i samband med kapitaliseringen av SJ. Koncernens likvida medel minskade under första halvåret med MSEK 103 (64) till MSEK 446 (414). SJ AB Delårsrapport

8 Finansiering SJ ABs investeringar har fram till december 2003 i huvudsak finansierats med finansiell leasing som härstammar från tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar. I juni 2003 beviljades SJ AB ett kapitaltillskott om MSEK I december 2003 genomfördes en förtida lösen av leasingavgifter i samband med en del av utbetalningen, MSEK 1 555, av kapitaltillskottet. Den 30 juni 2004 erhöll SJ AB den återstående delen om MSEK 300. Även detta kapitaltillskott användes till förtida betalning av leasingavgifter. Dessa förtida lösen innebär endast en förtida betalning av återstående leasingavgifter. I övrigt kvarstår samtliga leasingavtal i ograverat skick. Leasingavtalen löper ut under åren Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod vid andra kvartalets utgång enbart av betalningsåtaganden för SJ ABs finansiella leasingkontrakt och uppgår till MSEK (6 123). Under juni månad upphörde i förtid ett leasingavtal avseende hyra av fordon gentemot en trafikhuvudman. Effekten av detta är att SJ AB kan lösa upp en leasingskuld på MSEK 16, vilket återfinns i finansnettot som en övrig finansiell intäkt. Investeringen i 43 tågsätt (SJs dubbeldäckare), som totalt uppgår till närmare MSEK 3 000, levereras successivt under andra halvåret 2004 och under För närvarande pågår upphandling av extern finansiering, men möjligheten finns även att finansiera investeringen genom lån hos Riksgäldskontoret. Nettoskulden uppgår per juni månad till MSEK 2 111, vilket är en förbättring med MSEK 238 sedan årsskiftet. Den genomsnittliga räntebindningstiden och den genomsnittliga upplåningsräntan i låneportföljen uppgick till 2,2 år respektive 4,73 procent på balansdagen. Därutöver tillkommer den riskavspeglade avgiften från Riksgäldskontoret som beräknats till 0,75 %-enheter. SJ AB har per 30 juni 2004 en outnyttjad kreditram på MSEK hos Riksgäldskontoret och MSEK 100 hos Nordea. Organisation och medarbetare SJ AB har (3 558) årsanställda, fördelat på 35 % kvinnor och 65 % män. Yrkeskategorierna fördelar sig inom fyra områden: köra tåg 29 % (29%), ge service ombord 32 % (31%), sälja resor 14 % (18%) samt planera och administrera 25 % (22%). Varslet som lades under 2003 resulterade i att cirka 390 personer avgick med uppsägning, pensionslösning samt frivillig avgång. Det interna effektiviseringsarbetet leder till att administrationen minskas med ytterligare 100 tjänster i år. Andra kvartalets omorganisation har lett till att en stor del av den administrativa personalen fått söka om sina tjänster, vilket har resulterat i drygt 300 tjänstetillsättningar under juni månad. Sjukfrånvaron minskar. Den uppgår för första halvåret till 8,9 %, att jämföras med 9,5 % motsvarande period föregående år. Sjukfrånvarons fördelning: Korttidssjuka 3,2 % (2,9 %) (dag 1-21) Mellantidssjuka 0,9 % (1,3 %) (dag 22-59) Långtidssjuka 4,8 % (5,3 %) (dag 60-) Ett mål i SJs arbetsmiljöplan är att sänka sjukfrånvaron till 7 % till slutet av Vi har introducerat en utbildning för SJs ledare, Leda i förändring, som hittills 130 chefer och arbetsledare har gått. Andra kvartalet slöt tågbranschen via Almega ett treårigt kollektivavtal med SEKO och CF (TJ) vilket borgar för en stabilitet och arbetsro mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Förhandlingar pågår med ST. SJ AB Delårsrapport

9 Ekonomisk information från SJ Delårsrapport januari-september november 2004 Bokslutskommuniké februari 2005 Årsredovisning 2004 mars 2005 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Kommu nikation, Stockholm. Besök gärna vår hemsida för aktuell information om SJ AB. SJs presstjänst har telefonnummer Stockholm den 24 augusti 2004 Ulf Adelsohn Styrelseordförande Jan Forsberg Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. SJ AB Org.nr: Stockholm Tel: E-post: Hemsida: SJ AB Delårsrapport

10 Resultaträkningar i sammandrag Koncernen MSEK jan-juni jan-juni apr-juni apr-juni helår Rörelsens intäkter Personalkostnader 1) Övriga externa kostnader 1) Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar S:a rörelsens kostnader Resultat från andelar i intresseföretag RÖRELSERESULTAT Finansiellt netto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE SKATT Skatt PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie, SEK 5, ,75-25 Moderföretaget MSEK jan-juni jan-juni apr-juni apr-juni helår Rörelsens intäkter Personalkostnader 1) Övriga externa kostnader 1) Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar S:a rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Finansiellt netto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE SKATT Skatt - 9 PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie, SEK 1,75 1,75 15, ) Not 1. I personalkostnader för helår 2003 ingår kostnader för omstrukturering med MSEK -85 som tidigare har redovisats under rubriken jämförelsestörande poster. I övriga externa kostnader för helår 2003 ingår MSEK 8 och för perioden april-juni respektive jan-juni 2003 MSEK 33 som främst avser extra upplösning av förlustavtal och även de har tidigare redovisats under rubriken jämförelsestörande poster. För april-juni respektive jan-juni 2004 ingår extra upplösning av förlustavtal med MSEK 24 i övriga externa kostnader. SJ AB Delårsrapport

11 Balansräkningar i sammandrag Koncernen Moderföretaget MSEK juni juni dec juni juni dec Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingskostnader Goodwill Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande Kortfristiga skulder Räntebärande Ej räntebärande SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kassaflödesanalyser i sammandrag Koncernen MSEK jan-juni jan-juni helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Moderföretaget MSEK jan-juni jan-juni helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT SJ AB Delårsrapport

12 Förändring i Eget kapital Koncernen MSEK Aktie Bundna Fritt eget Summa kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar 2003: Aktieägartillskott Kapitalvinst i samband med aktieägartillskott Förändring av kapitaldel i obeskattade reserver 3-3 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 2-2 Årets resultat Eget kapital Förändringar jan-juni 2004: Aktieägartillskott Periodens resultat Eget kapital Antal akier: stycken à 100 kronor. Moderföretaget MSEK Aktie Bundna Fritt eget Summa kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar 2003: Aktieägartillskott Kapitalvinst i samband med aktieägratillskott Erhållet koncernbidrag exkl uppskjuten skatt Årets resultat Eget kapital Förändringar jan-juni 2004: Aktieägartillskott Periodens resultat 7 7 Eget kapital Antal akier: stycken à 100 kronor. SJ AB Delårsrapport

13 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen. Ett undantag är dock att vi från och med juni 2004 har ändrat vårt sätt att tillä mpa Redovisningsrådets rekommendation RR4 beträffande upplysning om jämförelsestörande poster. Från och med juni 2004 upplyses om storleken på jämförelsestörande poster i not i en jämförelse med 2003 medan vi tidigare har redovisat dessa poster under separat rubrik i resultaträkningen. Definitioner Personkm Platskm Beläggningsfaktor Antal resor Sysselsatt kapital Antalet passagerare multiplicerat med den sträcka de reser. Personkilometer egentrafik inklusive tillägg för icke betalande passagerare samt inklusive länstrafikkort. Antalet tillgängliga platser multiplicerat med den sträcka de körs. Offererade platskilometer utbjudna till försäljning, det vill säga den produktionskapacitet som läggs ut i marknaden. Relationen mellan personkm och platskm i procent, det vill säga hur mycket av utlagd produktionskapacitet som sålts. Anger utnyttjandegraden av antalet tillgängliga passagerarsäten. Antal resor i egentrafik inklusive tillägg för icke betalande passagerare samt inklusive länstrafikkort. Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive latenta skatteskulder i obeskattade reserver. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntabilitet på eget kapital Rörelsemarginal Vinstmarginal Soliditet Likvida medel Nettoskuldsättningsgrad Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster minus beräknad skatt och minoritetsandel i procent av genomsnittligt eget kapital. Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter. Resultat efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter. Eget kapital inklusive minoritetsandel i relation till balansomslutningen vid periodens utgång. Kortfristiga placeringar och kassa, bank. Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar dividerat med eget kapital inklusive minoritetsandel. Resultat efter räknad skatt dividerat med antal aktier. SJ AB Delårsrapport

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Tredje kvartalet i korthet Trafikintäkterna ökade med 3 % jämfört med motsvarande period 2002 och uppgick till MSEK 4 063 (3 930)*. Trafikintäkter omfattar

Läs mer

SJ ABs bästa tredjekvartal hittills

SJ ABs bästa tredjekvartal hittills DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2004 SJ ABs bästa tredjekvartal hittills Delårsperioden januari - september 2004 Rörelsens intäkter för årets första nio månader uppgick till MSEK 4 222

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SJs lönsamhet är på spåret

SJs lönsamhet är på spåret DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. SJs lönsamhet är på spåret - SJ stärker sin ställning med nya tåg, enklare bokning och attraktiva priser Delårsperioden

Läs mer

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till:

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning

SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2006 Utsikt från ett tågfönster i Södermanland SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning Helåret januari december 2006 Nettoomsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005. En resa på tre år från kontrollbalans till stor vinst

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005. En resa på tre år från kontrollbalans till stor vinst BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Utsikt från ett tågfönster i Värmland. SJs bästa resultat En resa på tre år från kontrollbalans till stor vinst Året i sammandrag januari - december

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer