Delårsrapport januari juni 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari juni 2004"

Transkript

1 Delårsrapport januari juni 2004 Stockholm den 24 augusti 2004 SJ AB Delårsrapport

2 Delårsrapport januari juni 2004 Vinst och fortsatt effektivisering Omsättningen för årets första sex månader uppgick till MSEK (2 936), en minskning med 2 %. Vinst på MSEK 22 (32) första halvåret efter finansiella poster. Vinsten per aktie uppgår till SEK 5:50 (8:00). Andra kvartalet i korthet Omsättningen ökade under andra kvartalet med 1,8 % jämfört med föregående år. Vinsten andra kvartalet blev MSEK 69 (27) efter finansiella poster genom nya affärsuppgörelser med leverantörer, försäljning av dieselfordon och försäljning av Biljett Direct Ticnet. Vinsten per aktie uppgår till SEK 17:00 (6:75). Exklusive poster av engångskaraktär med väsentliga belopp har omsättningen minskat med 6,5 % första halvåret och med 7,2% andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet efter finansiella poster justerat på motsvarande sätt uppgår till MSEK -75 (-1) för halvåret och MSEK -28 (-6) för andra kvartalet. SJs rörelsekostnader minskade med drygt 4 % efter justering för poster av engångskaraktär med väsentliga belopp och upplösning av förlustavtalsreserv. Resultatförbättringsprogrammet följer uppställda mål. Koncernöversikt jan-mars jan-mars april-juni april-juni jan-juni jan-juni helår MSEK Rörelsens intäkter varav trafikintäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % NEG 5,5 5,1 7,0 2,6 6,0 3,0 Resultat efter finansiella poster Vinstmarginal, % NEG 0,3 4,6 2,0 0,8 1,1 NEG 1) Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 0,9 7,6 10,7 7,3 5,7 7,0 5,8 Räntabilitet på eget kapital, % 1) NEG NEG 18,9 16,4 2,1 9,9 NEG Soliditet, % 18,6 NEG 21,4 13,7 24,2 13,7 18,9 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,8 NEG 1,5 2,9 1,3 2,9 1,7 Investeringar varav moderföretaget Årsanställda, genomsnittligt antal varav moderföretaget ) Kvartalets resultat efter finansiella poster är multiplicerat med fyra Belopp inom parentes avser utfall för samma period föregående år. SJ AB Delårsrapport

3 VD kommenterar Resemarknaden i Sverige återhämtar sig successivt. I kärva ekonomiska tider prioriterar kunderna annorlunda och trenden hittills i år har varit tydlig. Alltfler söker det billigare resandet och vi har fått en omfördelning från normaltill lågprisbiljetter. SJ har snabbt svarat genom att i februari introducera den nya prismodellen som både förenklar och gör resan billigare. Just nu-biljetterna, våra lågprisbiljetter, har blivit mycket uppskattade. Trots de oerhört låga tåg- och flygpriserna, har inte inrikesresandet ökat så mycket som man väntat. Det tyder på att lågkonjunkturen alltjämt håller tillbaka resandet. Ekonomin i Mälardalen är nyckeln och när sysselsättningen ökar väntar vi en märkbar ökning av resandet. Vårt interna resultatförbättringsprogram på MSEK 700 löper enligt plan. SJ fortsätter med oförminskad kraft och intensitet att effektivisera verksamheten. I slutet av nästa år måste vi ha ett kostnadsläge s å att vi kan leva med sund ekonomi även på en lågprismarknad. Bland annat så har vi tillsammans med NSB beslutat avveckla det gemensamägda bolaget Lin x, som bedriver trafik mellan de skandinaviska huvudstäderna, och integrerat denna i egen regi. Vi har också genom en omfattande upphandling utsett ny cateringleverantör. Det kommer att sänka våra kostnader för service ombord avsevärt och samtidigt höja kvaliteten. Genom en förenkling av vår organisation har vi kortat beslutsvägar, kommit närmare kunder och personal och därmed effektiviserat vår administration med cirka 100 tjänster i år. Dessa åtgärder ger ytterligare en besparing på MSEK 150 nästa år. Punktligheten, ett av våra viktigaste kundlöften fortsätter att stadigt bli bättre. Första halvåret nådde vi 92,6 % (92,1 %), vilket är det bästa resultatet på sex år. Vi har en bit kvar till våra mål men gläds ändå åt att våra ansträngningar bär frukt. SJs omställningsprocess innebär svåra prövningar för vår personal, alltifrån att få ändrade arbetsuppgifter till att hantera personalminskningar. Den vilja och kämparanda alla hittills visat är den viktigaste orsaken till de resultat vi nu är på väg att skapa och som ska lägga grunden till ett framgångsrikt SJ. Det är vår bestämda ambition att SJ inom en snar framtid ska vara lönsamt. Mycket är på gång inom vår affärsutveckling för att visa SJs styrka på en alltmer avreglerad marknad. De dubbeldäckare vi sätter in i höst på Svealandsbanan är bara början. Vi har nu bättre kontroll på våra kostnader och om intäkterna ökar under andra halvåret förväntas SJs resultat bli positivt även för helåret SJ AB Delårsrapport

4 Viktiga händelser Första kvartalet 2004 I januari infördes SJs Restidsgaranti, ett kvalitetslöfte som ger kunden rätt till en ny biljett vid större förseningar. Restidsgarantin visar att vi tar punktlighet på allvar. För att förenkla biljettköpet införde vi den 14 februari en ny prismodell. Allt fler hittar till SJs konkurrenskraftiga Just nu-priser och var tredje tågresa köps idag via självbetjäning. Andra kvartalet 2004 I april inleddes en ökad anpassning av trafiken till efterfrågan, vilket innebär att vis sa avgångar med få resenärer tas bort. SJ byter cateringleverantör till LSG Sky Chefs vid årsskiftet. Avtalet ger väsentligt lägre cateringkostnader och möjliggör kvalitetsförbättringar. SJ och Tågkompaniet inledde ett samarbete för att tillsammans möta den internationella konkurrensen på den svenska tågmarknaden. Samarbetet syftar till att stärka de båda företagens konkurrenskraft och bli attraktivare för resenärerna. Det första konkreta resultatet av samarbetet skedde i och med att Tågkompaniet, på uppdrag av SJ, från och med den 16 augusti tagit över Tåg i Bergslagen-trafiken. SJ och NSB beslutade att den 1 januari 2005 avveckla det samägda bolaget Linx. Orsaken är framförallt den svaga trafikutvecklingen för gränsöverskridande trafik. SJ tar därmed över ansvaret för lin jen Stockholm-Karlstad samt linjen Göteborg-Köpenhamn. Nyupprustade X 2000 tåg kommer att trafikera sträckan Karlstad-Arlanda via Stockholm. SJ och NSB diskuterar tänkbara lösningar för den gränsöverskridande trafiken. Den 1 april införde SJ nettoprissättning på tågresor vilket innebär att biljettpriset delas upp i priset för resan och kostnaderna för försäljning och distribution av biljetten. SJ anpassar därmed prissättningen till den standard som har utvecklats inom resebranschen och som alla tågbolag har eller håller på att införa. I maj och juni höjdes års- och periodkortspriserna för att bättre anpassas till gällande marknadsförutsättningar. Prishöjningen av årskorten genomfördes efter att priserna i stort sett legat stilla under en längre period och prishöjningen på periodkorten kom efter måttliga höjningar de senaste åren. Under våren har 10 dieselfordon sålts till det statliga israeliska järnvägsbolaget ISR. Av dessa har 5 levererats under första halvåret 2004 vilket resulterade i en realisationsvinst för SJ om MSEK 11. De resterande fordonen kommer att levereras under 2004/2005. Den årliga revisionen av SJs persontransporter märkta med Bra Miljöval är genomförd av externa revisorer med gott resultat. Merresor, som ägs till lika delar av SJ och Flygbussarna, tog i juni över ansvaret för trafiken i Värmland. SJ genomförde en organisationsförändring med syfte att skapa en enklare och tydligare organisation samt ge förutsättningar för en fortsatt effektivisering av verksamheten. I maj aviserades om att minska antalet administrativa tjänster med cirka 130. Under andra kvartalet kom 93,1 % (oförändrat) av SJs tåg i tid, vilket också lett till att kostnaden för SJs Restidsgaranti kunnat hållas nere. SJ AB Delårsrapport

5 Marknadsutveckling Trots en allmänt svag konjunktur har vi lika många resenärer första halvåret som i fjol men det har skett en omfördelning mellan kundsegmenten. Affärsresandet minskade med 5 % medan fritids- och pendlarresandet ökade med 1 % respektive 4 %. Kunderna efterfrågar allt billigare biljetter och vår biljettintäkt per resa har minskat med 6 %. På de längre distanserna ser vi tydligt effekterna av konkurrensen med lågprisflyget. I synnerhet på Göteborg där utbudet av flygresor är som störst med sina fyra operatörer och 25 rundturer per dag. Det motsvarar ett enormt överutbud i förhållande till vad som efterfrågas, vilket fått till följd att priserna är långt under en hållbar nivå för lönsam drift. De låga priserna har lockat en del tågresenärer till att pröva flyget. Sannolikt kommer konkurrenssituationen att förändras och antalet aktörer bli färre. Efterhand räknar vi med en mer sund affärssituation. På det kortväga resandet där konkurrensen framförallt utgörs av bilen har SJ investerat närmare MSEK i nya snabbtåg - SJs dubbeldäckare som ska ge ökad komfort och ett effektivare resande. I höst sätts de första tågen i trafik i Mälardalen för att på allvar ta upp kampen med bilen. Det ska bli ett resealternativ som får alltfler att välja tåget i stället. Dessutom kan vi för första gången erbjuda användning av Internet ombord och mobiltelefon - med full täckning. SJ har under perioden anpassat utbudet till efterfrågan. Detta innebär att vi under perioden minskat vårt utbud med i genomsnitt 3 % men också höjt beläggningsfaktorn lika mycket. Vår trafik uppvisar nedanstående utveckling: Jan-juni 2004 Index fg år Personkm (milj) Platskm (milj) Beläggningsfaktor (%) 43,2 103 Antal resor (milj) 17,4 100 Vår affär Vi bygger ett modernt, lönsamt och kundnära reseföretag. Med affärsmässighet och marknadsorientering ska vi höja intäkterna. Vi behöver bland annat: Förstärka vår image Utveckla ledarskapet och höja medarbetartillfredsställelsen Höja kundnöjdheten (NKI) Snabbt anpassa oss efter omvärldsförändringarna Ständigt utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden Ytterligare sänka våra kostnader Lyfta miljöargumentet i fler sammanhang SJ är i mångas ögon fortfarande Statens Järnvägar, räls, godstrafik och omoderna tåg. Denna vrångbild hjälper oss inte att komma på fötter. Vi intensifierar därför det förändringsarbete som pågått ett par år och vi kommer verkligen att anstränga oss för att förändra bilden av SJ. Några av höjdpunkterna blir: SJs dubbeldäckare sätts i trafik i Mälardalen ett modernt snabbtåg som på allvar tar upp kampen med bilresandet och gör det enklare för alla även rörelsehindrade - att snabbt och bekvämt kliva på och av. Introduktion av vår nya mer användarvänliga webb. Koncentration på hela och rena tåg, god punktlighet och bättre information. SJ AB Delårsrapport

6 Ekonomisk utveckling Intäkter Koncernens intäkter under första halvåret uppgick till MSEK (2 936), vilket är en minskning med 2 %. Av de totala intäkterna svarar moderföretaget för MSEK (2 894). Moderföretagets dominerande intäktskälla, egentrafiken, inklusive intäkterna för resande med länstrafikkort på SJs tåg, minskade med MSEK 134 och uppgår till MSEK (2 501). De minskade egentrafikintäkterna beror alltjämt främst på det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget som får stor effekt på affärs- och pendelresandet. Intäktsminskningen beror även på den ökade konkurrensen på inrikesmarknaden. Poster av engångskaraktär har under andra kvartalet 2004 ökat intäkterna med MSEK 132, bestående av försäljning av fordon till Israel med MSEK 101 samt ersättning från Bombardier vid slutuppgörelse avseende garantiåtaganden med mera för X 2000-fordonen med MSEK 31. Exklusive poster av engångskaraktär har koncernens intäkter minskat med 6,5 % till MSEK (2 936) för halvåret. Under andra kvartalet har intäkterna exklusive poster av engångskaraktär minskat med 7,2 % vid en jämförelse med föregående år. Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader, enligt Resultaträkningen, inkluderar såväl upplösning av reserver för förlustavtal som poster av engångskaraktär. Poster av engångskaraktär med väsentliga belopp samt löpande upplösning av reserv för förlustavtal visas nedan. MSEK jan-mars jan-mar apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Rörelsens kostnader, enligt Resultaträkningen Avgår/tillkommer: Reservupplösn förlustavtal Korr reserv förlustavtal Kostnad för sålda fordon Rörelsens justerade kostnader SJs resultatförbättringsprogram börjar visa effekt. Under första halvåret har rörelsens justerade kostnader minskat med 2,2 % (till MSEK ) jämfört med föregående år. Under andra kvartalet var minskningen 4,4 % (till MSEK ). Den största enskilda kostnadsminskningen för halvåret är avskrivningar som har minskat med MSEK 22, vilket dels beror på att investeringsnivån är lägre än den var under samma period föregående år, dels på att en försäljning av fordon till affärsverket Statens järnvägar uppgående till MSEK 266 har genomförts i slutet av Därmed har basen för avskrivningar minskats vid en jämförelse mellan de första kvartalen 2004 och I moderföretaget har även kostnader för tjänster ombord och kostnader för tillsyn och service minskat med MSEK 35 respektive MSEK 28. Minskningen av kostnader för dessa tjänster förklaras av att dessa arbeten utförs av nyrekryterad personal istället för av underleverantör. Kostnader för biljettförsäljning samt fordonsunderhåll har minskat med MSEK 15 respektive MSEK 25. Bland större kostnadsökningar i moderföretaget under första halvåret kan nämnas kostnader för el som ökat med MSEK 23 på grund av prishöjningar och fordonshyror som har ö kat med MSEK 43. Även personalkostnaderna har ökat. Denna ökning är huvudsakligen nettot av en kostnadsbesparing till följd av personalneddragningar, kostnadsökning för ökade pensionspremier samt ökade kostnader i samband med nyrekryteringar då vissa tjänster ombord på tågen från och med april 2004 sköts av egen personal. SJ AB Delårsrapport

7 Resultat efter finansiella poster Koncernens rörelseresultat för halvåret uppgår till MSEK 74 (177), vilket är en försämring med MSEK 103. Räntenettot har dock under första halvåret 2004 förbättrats med MSEK 93 jämfört med föregående år. Detta medför att resultatet efter finansiella poster endast är MSEK 10 sämre än motsvarande halvår Det förbättrade räntenettot beror främst på att i slutet av 2003 amorterades en stor del av SJs leasingskuld samt att en ytterligare amortering av leasingskulden gjordes med MSEK 300 i samband med att ett aktieägartillskott från staten erhölls i juni Under juni månad upphörde även i förtid ett leasingavtal avseende hyra av fordon gentemot en trafikhuvudman vilket medförde en övrig finansiell intäkt om MSEK 16. Under andra kvartalet såldes aktier i övriga bolag vilket medförde en reavinst om MSEK 15. Poster av engångskaraktär med väsentliga belopp har påverkat resultatet efter finansiella poster (REF) enligt nedan. MSEK jan-mar jan-mar apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun REF enligt Delårsrapport Avgår: Realisationsvinst sålda fordon Realisationsvinst aktier Ersättning från Bombardier Korr reserv förlustavtal Avslutat leasingavtal REF exkl poster av engångskaraktär Framtidsutsikter Under förutsättning att intäktsutvecklingen är positiv under andra halvåret förväntas även SJs resultat bli positivt för helåret Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar av rörelsekapital, uppgick till MSEK 27 (124). Förändringen förklaras i allt väsentligt av en minskad försäljning i jämförelse med föregående år. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital minskade till MSEK -79 (-45). Dels beror försämringen på en ökad momsfordran på grund av förtida lösen av leasingskulder, dels på en ökad kundfordran i samband med försäljning av 10 fordon till Israel. Dessa försämringar motverkas av att det restbelopp om MSEK 59 som uppstod vid likvidavräkningen i samband med aktieägartillskottet har reglerats samt av ökade kortfristiga skulder då fem av fordonen som har sålts till Israel är förskottsfakturerade. Det negativa kassaflödet i investeringsverksamheten MSEK -9 (-75) avser till största delen investering i nya dubbeldäckarfordon samt ombyggnad av en verkstad avsedd för underhållarbete för dessa fordon. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till MSEK -43 (-68). Förbättringen beror på att amorteringen på leasingskulden är betydligt lägre under första halvåret 2004 än under motsvarande halvår 2003, vilket förklaras av den betydande andel av leasingskulden som löstes i samband med kapitaliseringen av SJ. Koncernens likvida medel minskade under första halvåret med MSEK 103 (64) till MSEK 446 (414). SJ AB Delårsrapport

8 Finansiering SJ ABs investeringar har fram till december 2003 i huvudsak finansierats med finansiell leasing som härstammar från tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar. I juni 2003 beviljades SJ AB ett kapitaltillskott om MSEK I december 2003 genomfördes en förtida lösen av leasingavgifter i samband med en del av utbetalningen, MSEK 1 555, av kapitaltillskottet. Den 30 juni 2004 erhöll SJ AB den återstående delen om MSEK 300. Även detta kapitaltillskott användes till förtida betalning av leasingavgifter. Dessa förtida lösen innebär endast en förtida betalning av återstående leasingavgifter. I övrigt kvarstår samtliga leasingavtal i ograverat skick. Leasingavtalen löper ut under åren Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod vid andra kvartalets utgång enbart av betalningsåtaganden för SJ ABs finansiella leasingkontrakt och uppgår till MSEK (6 123). Under juni månad upphörde i förtid ett leasingavtal avseende hyra av fordon gentemot en trafikhuvudman. Effekten av detta är att SJ AB kan lösa upp en leasingskuld på MSEK 16, vilket återfinns i finansnettot som en övrig finansiell intäkt. Investeringen i 43 tågsätt (SJs dubbeldäckare), som totalt uppgår till närmare MSEK 3 000, levereras successivt under andra halvåret 2004 och under För närvarande pågår upphandling av extern finansiering, men möjligheten finns även att finansiera investeringen genom lån hos Riksgäldskontoret. Nettoskulden uppgår per juni månad till MSEK 2 111, vilket är en förbättring med MSEK 238 sedan årsskiftet. Den genomsnittliga räntebindningstiden och den genomsnittliga upplåningsräntan i låneportföljen uppgick till 2,2 år respektive 4,73 procent på balansdagen. Därutöver tillkommer den riskavspeglade avgiften från Riksgäldskontoret som beräknats till 0,75 %-enheter. SJ AB har per 30 juni 2004 en outnyttjad kreditram på MSEK hos Riksgäldskontoret och MSEK 100 hos Nordea. Organisation och medarbetare SJ AB har (3 558) årsanställda, fördelat på 35 % kvinnor och 65 % män. Yrkeskategorierna fördelar sig inom fyra områden: köra tåg 29 % (29%), ge service ombord 32 % (31%), sälja resor 14 % (18%) samt planera och administrera 25 % (22%). Varslet som lades under 2003 resulterade i att cirka 390 personer avgick med uppsägning, pensionslösning samt frivillig avgång. Det interna effektiviseringsarbetet leder till att administrationen minskas med ytterligare 100 tjänster i år. Andra kvartalets omorganisation har lett till att en stor del av den administrativa personalen fått söka om sina tjänster, vilket har resulterat i drygt 300 tjänstetillsättningar under juni månad. Sjukfrånvaron minskar. Den uppgår för första halvåret till 8,9 %, att jämföras med 9,5 % motsvarande period föregående år. Sjukfrånvarons fördelning: Korttidssjuka 3,2 % (2,9 %) (dag 1-21) Mellantidssjuka 0,9 % (1,3 %) (dag 22-59) Långtidssjuka 4,8 % (5,3 %) (dag 60-) Ett mål i SJs arbetsmiljöplan är att sänka sjukfrånvaron till 7 % till slutet av Vi har introducerat en utbildning för SJs ledare, Leda i förändring, som hittills 130 chefer och arbetsledare har gått. Andra kvartalet slöt tågbranschen via Almega ett treårigt kollektivavtal med SEKO och CF (TJ) vilket borgar för en stabilitet och arbetsro mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Förhandlingar pågår med ST. SJ AB Delårsrapport

9 Ekonomisk information från SJ Delårsrapport januari-september november 2004 Bokslutskommuniké februari 2005 Årsredovisning 2004 mars 2005 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Kommu nikation, Stockholm. Besök gärna vår hemsida för aktuell information om SJ AB. SJs presstjänst har telefonnummer Stockholm den 24 augusti 2004 Ulf Adelsohn Styrelseordförande Jan Forsberg Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. SJ AB Org.nr: Stockholm Tel: E-post: Hemsida: SJ AB Delårsrapport

10 Resultaträkningar i sammandrag Koncernen MSEK jan-juni jan-juni apr-juni apr-juni helår Rörelsens intäkter Personalkostnader 1) Övriga externa kostnader 1) Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar S:a rörelsens kostnader Resultat från andelar i intresseföretag RÖRELSERESULTAT Finansiellt netto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE SKATT Skatt PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie, SEK 5, ,75-25 Moderföretaget MSEK jan-juni jan-juni apr-juni apr-juni helår Rörelsens intäkter Personalkostnader 1) Övriga externa kostnader 1) Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar S:a rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Finansiellt netto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE SKATT Skatt - 9 PERIODENS RESULTAT Resultat per aktie, SEK 1,75 1,75 15, ) Not 1. I personalkostnader för helår 2003 ingår kostnader för omstrukturering med MSEK -85 som tidigare har redovisats under rubriken jämförelsestörande poster. I övriga externa kostnader för helår 2003 ingår MSEK 8 och för perioden april-juni respektive jan-juni 2003 MSEK 33 som främst avser extra upplösning av förlustavtal och även de har tidigare redovisats under rubriken jämförelsestörande poster. För april-juni respektive jan-juni 2004 ingår extra upplösning av förlustavtal med MSEK 24 i övriga externa kostnader. SJ AB Delårsrapport

11 Balansräkningar i sammandrag Koncernen Moderföretaget MSEK juni juni dec juni juni dec Immateriella tillgångar Balanserade utvecklingskostnader Goodwill Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande Kortfristiga skulder Räntebärande Ej räntebärande SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kassaflödesanalyser i sammandrag Koncernen MSEK jan-juni jan-juni helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Moderföretaget MSEK jan-juni jan-juni helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT SJ AB Delårsrapport

12 Förändring i Eget kapital Koncernen MSEK Aktie Bundna Fritt eget Summa kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar 2003: Aktieägartillskott Kapitalvinst i samband med aktieägartillskott Förändring av kapitaldel i obeskattade reserver 3-3 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital 2-2 Årets resultat Eget kapital Förändringar jan-juni 2004: Aktieägartillskott Periodens resultat Eget kapital Antal akier: stycken à 100 kronor. Moderföretaget MSEK Aktie Bundna Fritt eget Summa kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar 2003: Aktieägartillskott Kapitalvinst i samband med aktieägratillskott Erhållet koncernbidrag exkl uppskjuten skatt Årets resultat Eget kapital Förändringar jan-juni 2004: Aktieägartillskott Periodens resultat 7 7 Eget kapital Antal akier: stycken à 100 kronor. SJ AB Delårsrapport

13 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen. Ett undantag är dock att vi från och med juni 2004 har ändrat vårt sätt att tillä mpa Redovisningsrådets rekommendation RR4 beträffande upplysning om jämförelsestörande poster. Från och med juni 2004 upplyses om storleken på jämförelsestörande poster i not i en jämförelse med 2003 medan vi tidigare har redovisat dessa poster under separat rubrik i resultaträkningen. Definitioner Personkm Platskm Beläggningsfaktor Antal resor Sysselsatt kapital Antalet passagerare multiplicerat med den sträcka de reser. Personkilometer egentrafik inklusive tillägg för icke betalande passagerare samt inklusive länstrafikkort. Antalet tillgängliga platser multiplicerat med den sträcka de körs. Offererade platskilometer utbjudna till försäljning, det vill säga den produktionskapacitet som läggs ut i marknaden. Relationen mellan personkm och platskm i procent, det vill säga hur mycket av utlagd produktionskapacitet som sålts. Anger utnyttjandegraden av antalet tillgängliga passagerarsäten. Antal resor i egentrafik inklusive tillägg för icke betalande passagerare samt inklusive länstrafikkort. Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive latenta skatteskulder i obeskattade reserver. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Räntabilitet på eget kapital Rörelsemarginal Vinstmarginal Soliditet Likvida medel Nettoskuldsättningsgrad Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster minus beräknad skatt och minoritetsandel i procent av genomsnittligt eget kapital. Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter. Resultat efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter. Eget kapital inklusive minoritetsandel i relation till balansomslutningen vid periodens utgång. Kortfristiga placeringar och kassa, bank. Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar dividerat med eget kapital inklusive minoritetsandel. Resultat efter räknad skatt dividerat med antal aktier. SJ AB Delårsrapport

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg Bokslutskommuniké Januari december 2012 Bokslutskommuniké 12 Resultat före skatt Punktlighet Fjärrtåg Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK SJs resultat stärktes 2012 91% 90% SJs punktlighet ökade under året

Läs mer

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2001

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2001 SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2001 Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK -4 (22). Detta till följd av ökade kapital- och produktionskostnader för moderbolaget. Trafikintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI juni Rörelseresultat, MSEK Punktlighet Fjärrtåg % Punktlighet Regionaltåg % 159 81 89 januari-juni beräknas på rullande 12 månader Innehåll Väsentliga händelser 3 Nyckeltal koncernöversikt

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport Innehåll SJ i korthet 1 Viktiga nyckeltal 2 2010 - ett utmanande år 3 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsöversikt 14 Koncernen - Rapport över totalresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 Perioden januari mars 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 004 MSEK (1 075) Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 MSEK (-19). Koncernens resultat

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Årsredovisning 2006 Innehåll Kort om SVEDAB Kort om SVEDAB 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 5 Detta är SVEDAB 6 8 Omvärld och marknad 9 11 Miljöperspektivet 12

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer