Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till:"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till: MSEK 397 (95) under året MSEK 242 (70) under kvartalet Delårsperioden januari - september 2005 Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (4 134), en ökning med 1,2 %. Avkastning på eget kapital, 25,7% (1,8%) Resultat per aktie uppgick till SEK 99 (24) Aktuellt kvartal juli - september 2005 Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (1 344), en ökning med 5,4 % Rörelsens kostnader uppgick till MSEK (-1 238), en minskning med 7,4 % Resultat per aktie uppgick till SEK 60 (18) Resandet ökade med 7 % jämfört med motsvarande period föregående år Koncernöversikt Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår Helår Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 19,0 7,9 11,4 4,4 5,9 3,0-12,4 Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 25,7 1,4 25,7 1,8 12,1-17,2-286,0 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,8-27,6 Räntetäckningsgrad, ggr 4,9 2,7 4,9 1,7 2,0 0,8-1,4 Skuldsättningsgrad, ggr 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2-42,2 Soliditet, % 25,8 23,2 25,8 23,2 24,0 18,9-1,6 Investeringar Medelantalet anställda Från och med 2005 tillämpar SJ IFRS. Uppgifter för 2004 är omräknade till IFRS medan uppgifter avseende 2003 och 2002 är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper.

2 VD kommenterar Resemarknaden Sommaren är traditionellt en svag period. Genom att bättre anpassa trafiken till efterfrågan har intäkterna ökat och resultatet mer än tredubblats jämfört med tredje kvartalet i fjol. Vi har erbjudit semesterfirare fler billiga resealternativ med InterCity-tåg istället för det något dyrare X 2000 samt tagit bort vissa tåg som tidigare hade få passagerare. Resandet ökade med hela 7 % i kvartal tre jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det gäller framförallt på de halvlånga sträckorna som till exempel Malmö-Göteborg och Malmö-Växjö/Kalmar. Även på de långa resorna, som exempelvis Stockholm-Göteborg, har trafiken trots, tuff konkurrens från lågprisflyget, ökat kraftigt senaste halvåret. Affärsplan Under perioden har vi fortsatt att sätta nya dubbeldäckare i trafik och 13 stycken trafikerar nu sträckorna i Mälardalen. Genom en rad effektiva kampanjer har våra konkurrenskraftiga priser uppmärksammats. För att utmana lågprisflyget klippte SJ bland annat upp ett prisbudskap i åkrarna utanför Arlanda, Sturup och Landvetter. Utanför de större flygplatserna delade vi också ut gratis prova-på biljetter till grupper som vanligtvis inte tar tåget. I augusti presenterades det nya bistrokonceptet för media ombord på ett nyrenoverat X 2000 tåg, vilket resulterade i ett flertal positiva artiklar. Under hösten samlas personalen till temadagar. Det är en fortsättning på de utbildningsdagar som påbörjades i våras. Syftet är att tillsammans med personalen utveckla hur vi ytterligare ska förbättra vår service och vårt kundbemötande. Punktligheten Punktligheten för alla SJs tåg blev under kvartalet 91,3 % (93,5). En stor del av förseningarna under hösten beror på omfattande banarbeten i Mälardalen. Eftersom arbetet kommer att fortsätta ytterligare en tid räknar vi med att punktligheten kommer att bli något lägre än vår målsättning. Viktiga händelser I augusti lämnade SJ, genom sitt dotterbolag Stockholmståg, in ett anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm och i september lämnade vi ett anbud på Pågatågstrafiken i Skåne. Framtidsutsikter Regeringen planerar att lämna en transportpolitisk proposition till riksdagen under innevarande riksdagsår. Med en positiv konjunkturutveckling i Mälardalen får vi fler resenärer. Även försöken med biltullar i Stockholm från årsskiftet kan få en viss effekt på pendlarsträckorna inom regionen. SJ behåller sina marknadsandelar på de sträckor där vi framförallt konkurrerar med lågprisflyget. Med nya produkter och servicekoncept samt en stabil lönsamhet står vi väl rustade att fortsatt möta konkurrensen från såväl bil, buss som flyg. Vi bedömer att fjärde kvartalet kommer att ge minst lika stor vinst jämfört med motsvarande period föregående år. 2

3 Delårsperioden januari september 2005 Marknadsutveckling Det är framförallt på de halvlånga sträckorna, som Skåne-Göteborg och Skåne-Växjö/Kalmar som vi har märkt en stark volymökning. Även de långa resorna, som Göteborg-Stockholm, har visat tillväxt sex månader i rad. I Mälardalen har utvecklingen varit mer begränsad. Lönsamheten har förbättrats men resandet har bara ökat marginellt. SJs satsning på Just nu-biljetter i första klass fick direkt genomslag. Vi säljer för närvarande cirka Just nu-biljetter i veckan och i andra klass säljer vi cirka om dagen. Under hösten kommer satsningen att följas upp med ytterligare erbjudanden. Vår trafik uppvisar följande utveckling jämfört med föregående år: Utbud och beläggning Jan-sep Index mot 2005 föregående år Personkilometer (miljoner) Platskilometer (miljoner) Beläggningsgrad (%) Antal resor (miljoner) 25,2 99 Säsongseffekter Rörelsens intäkter varierar normalt under året med nedgång vid halvårsskiftet. SJ har det senaste året balanserat detta bättre genom att köra färre tåg när efterfrågan är låg, och därmed uppnått ett bättre resultat. Nedan visas nettoomsättningen jämfört med föregående år. Nettoomsättning MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Kvartal

4 Ekonomisk utveckling Från och med 2005 tillämpar SJ IFRS, International Financial Reporting Standards, i koncernredovisningen. Se vidare i avsnittet om redovisningsprinciper. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (4 134), vilket är en ökning med 1,2 %. Nettoomsättningen uppgick till MSEK (3 870), vilket är en ökning med 0,8 %. Den totala intäktsökningen om MSEK 51 förklaras av såväl ökningar som minskningar. I januari drabbade en storm de västra och södra delarna av landet vilket minskade intäkterna med cirka MSEK 15. Vidare har ändrad trafik medfört ett intäktsbortfall med drygt MSEK 138 då Tåg i Bergslagen drivs av underleverantör och SJ inte längre bedriver delar av Linx tidigare trafik. Avtalet avseende Tåg i Bergslagen upphör i juni SJ införde i april 2004 nettoprissättning till resebyråerna. Denna förändring av affärsvillkoren har medfört en intäktsminskning om cirka MSEK 18 jämfört med 2004 vilket dock uppvägs av motsvarande lägre kostnader. Bistroförsäljningen, som från och med april 2004 drivs i egen regi, uppgick under 2005 till MSEK 59 (29), en ökning med MSEK 30. Under året har ett nytt trafikavtal slutits för Stångådals- och Tjustbanan, vilket ökat intäkterna med MSEK 24. En övrig intäkt har redovisats om MSEK 28 avseende resultat från tidigare sale-lease backaffärer. Vidare har fyra fordon sålts med en reavinst om MSEK 24. Under motsvarande period 2004, såldes fem fordon med en reavinst om MSEK 11. SJ har också redovisat försäkringsersättning för ett krockskadat fordon samt ersättning för merkostnader som olyckan inneburit, uppgående till MSEK 20. Motsvarande period föregående år uppgick denna ersättning till MSEK 5. Med hänsyn taget till ovanstående är intäkterna de första nio månaderna MSEK 112 högre än föregående år. Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader uppgick till MSEK (-2 240), vilket är en minskning med 5,7 %. Bland större kostnadsminskningar kan nämnas kostnader för försäljningsprovisioner, tjänster ombord samt tillsyn och service som sammantaget minskat med MSEK 84. Delar av Linx tidigare trafik tillsammans med den ändrade trafiken i Bergslagen har minskat kostnaderna med cirka MSEK 186. Avslutade tvister har minskat rörelsens kostnader med MSEK 44. Stormen i januari medförde ökade kostnader för ersättningstrafik med mera uppgående till cirka MSEK 15. SJ har en avsättning för skadeståndslivräntor i balansräkningen. Denna hänförs till skador som har inträffat och som är fastställda före bolagiseringen Under 2005 har en översyn av beräkningen av livräntorna gjorts vilken medfört att rörelsens kostnader har ökat med MSEK 30. Beloppet inkluderar MSEK 15 som under första kvartalet belastat finansiella kostnader. Med hänsyn taget härtill har övriga externa kostnaderna minskat något under året jämfört med föregående år. Kostnader för ersättningar till anställda uppgick till MSEK (-1 204) vilket är en minskning med MSEK 94 jämfört med föregående år. Trots ökade kostnader för att egen personal har utfört tillsyn och servicetjänster samt bistroverksamhet under de tre första kvartalen 2005 har effektiviseringar av verksamheten tillsammans med lägre kostnader för pensionspremier resulterat i lägre kostnader totalt. Avskrivningarna har minskat med MSEK 5 till MSEK 365. Minskningen beror främst på de utrangeringar av äldre fordon som har gjorts under Upprustning av X 2000 samt att nya regionaltåg har tagits i bruk har dock ökat avskrivningarna Övriga rörelsekostnader, vilka avser dotterbolagens rörelsekostnader exklusive kostnader för ersättningar till anställda och avskrivningar, uppgick till MSEK -121 (-137). 4

5 Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till MSEK 476 (183) vilket är en förbättring med MSEK 293. Förbättringen jämfört med samma period föregående år förklaras av ökade intäkter med MSEK 51 och minskade kostnader med MSEK 242. Rörelsemarginal Rörelsemarginalen uppgick till 11,4 % (4,4). Finansiella poster Finansnettot uppgick till MSEK -79 (-88) vilket förklaras av att räntekostnaderna för leasingavtal, förlustavtal, räntederivatavtal samt avgiften till Riksgäldskontoret har minskat. Under motsvarande period föregående år redovisades intäkter i samband med lösen av ett leasingavtal samt en reavinst vid försäljning av aktier uppgående till totalt MSEK 31. Dessa intäkter saknar motsvarighet under Avsättningen för skadeståndslivräntor per har medfört att finansiella kostnader belastats med MSEK 4 hänförligt till avsättningens nuvärdesberäkning. Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 397 (95), vilket är en förbättring med MSEK 302. Förbättringen jämfört med samma period föregående år förklaras av ökade intäkter med MSEK 51 och minskade kostnader med MSEK 242 samt en förbättring av finansnettot med MSEK 9. Skatter på periodens resultat Periodens skatt uppgick till MSEK 0 (0). Den uppskjutna skatten på outnyttjade förlustavdrag uppgår till MSEK 0 (0). Per uppgick de totala ackumulerade underskottsavdragen till MSEK Inför årsbokslutet 2005 överväger SJ möjligheten att aktivera fordran på uppskjuten skatt. Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 397 (95). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändringar av rörelsekapital) Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till MSEK 383 (183). Ökningen under 2005 förklaras huvudsakligen av minskade kostnader genom effektiviseringar av verksamheten, men även i någon mån av ökade intäkter. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital har ökat till MSEK 52 (-345). Ökningen under 2005 förklaras främst av minskade kortfristiga placeringar med en förfallotidpunkt över 90 dagar med MSEK 117. Denna förändring har reducerats av en större förskottsutbetalning till leverantör samt av reglerade förskottsfakturerade fordon. Kassaflödet från investeringsverksamheten Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till MSEK -138 (-415). Förvärv av anläggningstillgångar avser främst investeringar i upprustning av X 2000-fordon samt aktieägartillskott i intressebolag. Försäljning av anläggningstillgångar avser i allt väsentligt försäljning av tåg till Israel Railways Ltd. 5

6 Kassaflödet från finansieringsverksamheten Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till MSEK -541 (562). Förändringen under 2005 beror till största delen på en långfristig utlåning till affärsverket Statens järnvägar om MSEK 470. Under perioden har även leasingskulder lösts med MSEK 68. Trots lånet till affärsverket Statens järnvägar har koncernens likvida medel enbart minskat med MSEK -244 (-15) till MSEK 573 (534) vid periodens slut, beroende på de resultat som har genererats i rörelsen under året. Finansiering och Investeringar SJ ABs investeringar har fram till december 2003 i huvudsak finansierats med finansiell leasing som härstammar från tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar. Dessa leasingavtal löper ut under åren Hittills har 13 av 43 beställda nya regionaltåg levererats. De erlagda förskotts- och leveransbetalningarna är till största delen interimsfinansierade genom Nordea. Övriga delar har finansierats direkt av SJ AB. Efter leverans av samtliga tåg kommer den långfristiga finansieringen att maximalt uppgå till MSEK Under 2005 har 7 upprustade X2000 fordon av totalt 35 beställda levererats. Upprustningen omfattar framför allt interiören med ny inredning, ny bistro samt trådlös Internetanslutning. Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod vid tredje kvartalets utgång huvudsakligen av betalningsåtaganden för SJ ABs finansiella leasingkontrakt och uppgår till MSEK (3 140) varav MSEK (683) avser interimsfinansiering av regionaltågen ovan. För övriga leasinglån tillkommer en riskavspeglande avgift som Riksgäldskontoret fastställer. För år 2005 har denna beräknats till 0,5 procentenheter, men är ännu inte fastställd. Den genomsnittliga bindningstiden för erhållna lånelöften uppgår till 7,1 år (7,6) och den genomsnittliga räntebindningstiden till 1,9 år (1,7). Den genomsnittliga upplåningsräntan i den totala låneportföljen uppgick till 3,6 % (3,7) på balansdagen. SJ AB har per en kreditram på MSEK hos Riksgäldskontoret, varav MSEK 200 har ianspråktagits för att garantera SJ Försäkring ABs försäkringstekniska avsättningar. Därutöver har SJ en outnyttjad kredit på MSEK 100 hos Nordea. Nettoskulden uppgår per till MSEK (2 103), vilket är en ökning med MSEK 565 sedan motsvarande bokslut föregående år. I och med införandet av IAS 39, Finansiella instrument, den 1 januari 2005 har eget kapital per minskat med MSEK 96. Jämförelseuppgifterna för finansiella instrument avseende 2004 är inte omräknade enligt de nya redovisningsprinciperna. Organisation och medarbetare SJ-koncernen har (3 338) medarbetare, fördelat på 35 % kvinnor och 65 % män. Yrkeskategorierna fördelar sig inom fem områden: köra tåg 27 % (29), växla tåg 4 % (1), ge service ombord 32 % (32), sälja resor 16 % (17) samt planera och administrera 21 % (21). Omställningsarbetet för Karlstad och Karlskrona samt den neddragning som skett inom försäljningsdivisionen är genomförd och klar. Personalen har omplacerats inom företaget eller sagts upp. Sjukfrånvaron för de tre första kvartalen i år ligger runt 9 % inom SJ och efter genomförd förstudie har nu arbetet med att minska sjukfrånvaron påbörjats. Samarbete sker med Aktiv arbetsmedicin och försäkringskassan. Målet är att minska sjukfrånvaron med 50 % inom 18 månader. I första hand omfattar arbetet de långtidssjukskrivna och de med upprepad korttidssjukfrånvaro. Även de som bedöms ligga i riskzonen kommer att kunna omfattas. Samtidigt som arbetet med att minska 6

7 sjukfrånvaron pågår, sker också en analys av de bakomliggande faktorerna till varför sjukfrånvaron ligger högt för att en åtgärdsplan med inriktning på friskvård och hälsa ska kunna utarbetas Den årliga medarbetarenkäten är genomförd och resultatet visar på ett oförändrat läge för SJ jämfört med föregående år och ligger därmed ca 10 % lägre jämfört med medelvärdet för företag med SJs storlek och verksamhet. Utbildningen praktiskt ledarskap, som vänder sig till alla arbetsledare och områdeschefer, är genomförd under september. Utbildningen har som syfte att stärka ledarskapet för arbetsledare och chefer. Även ämnen som arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, presentationsteknik och konflikthantering har berörts. Temadagar för all personal genomförs under hösten. Innehållet är inriktat på SJs förändringsarbete och temat under dagarna är Hur går vi vidare?. Sjukfrånvarons fördelning: Jan-sep Jan-sep Helår Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av den ordinarie arbetstiden 8,9% 8,6% 8,6% Andel av den totala sjukfrånvaro som avser en sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 54,0% 54,5% 54,3% Sjukfrånvarons fördelning Dag ,1% 3,9% 3,9% Dag 60-4,8% 4,7% 4,7% Total sjukfrånvaro 8,9% 8,6% 8,6% Aktuellt kvartal juli - september 2005 Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (1 344), vilket är en ökning med 5,4 %. Nettoomsättningen uppgick till MSEK (1 246), vilket är en ökning med 3,2 %. Fyra fordon har sålts till Israel Railways Ltd med en reavinst på MSEK 24. Dessutom har försäkringsersättning för ett krockskadat fordon inklusive merkostnader på grund av skadan uppgående till MSEK 20 erhållits. Ett nytt trafikavtal har medfört ökade intäkter med MSEK 24. Den ändrade trafiken på grund av att Tåg i Bergslagen drivs av underleverantör och SJ inte längre bedriver delar av Linx tidigare trafik har medfört ett intäktsbortfall om cirka MSEK 53. Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader uppgick till MSEK -657 (-715), vilket är en minskning med 8,1 %. Den omnämnda trafikutbudsminskningen har bidragit till minskade kostnader uppgående till cirka MSEK 84. Kostnader för ersättning till anställda uppgick till MSEK -323 (-367) vilket är en minskning med MSEK 44. Effektiviseringar av verksamheten tillsammans med lägre kostnader för pensionspremier har bland annat resulterat i denna minskning. Därutöver har i samband med en översyn av avsättningen för omstruktureringar, en upplösning skett med MSEK 17. 7

8 Avskrivningarna har ökat med MSEK 3 till MSEK 122. Ökningen beror främst på att nya regionaltåg tagits i bruk under kvartalet samt även på upprustningen av X Utrangeringar av äldre fordon som har gjorts under sista kvartalet 2004 har dock givit upphov till minskade avskrivningar. Övriga rörelsekostnader, vilka avser dotterbolagens rörelsekostnader exklusive personalkostnader och avskrivningar, uppgick till MSEK -45 (-37). Rörelseresultat Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgick till MSEK 269 (106) vilket är en förbättring med MSEK 163 jämfört med samma period föregående år. Förbättringen förklaras av både ökade intäkter med MSEK 72 och av minskade kostnader med MSEK 91. Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 242 (70) vilket är en förbättring med MSEK 172. Kassaflöde och finansiering Finansnettot i kvartalet MSEK -27 (-36) jämfört med samma kvartal föregående år förbättrades med MSEK 9. Totalt har de finansiella kostnaderna minskat jämfört med motsvarande kvartal föregående år, huvudsakligen beroende på att räntekostnaderna för förlustavtal har minskat. Kvartalsöversikt Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr-jun Apr-jun Jul-sep Jul-sep Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 5,8-0,1 9,0 5,6 19,0 7,9 Periodens resultat Investeringar Anställda vid periodens slut Moderföretaget Moderföretaget SJ AB, med styrelsens säte i Stockholm, omfattar 99 % av koncernens intäkter. Egentrafiken, inklusive intäkterna för resande med länstrafikkort på SJ ABs tåg, utgör den dominerande intäktskällan. Moderföretagets utveckling presenteras i nedanstående tabell: Översikt moderföretaget Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår Helår Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 18,6 8,0 11,0 3,9 5,6 2,4-12,6 Periodens resultat Eget kapital Balansomslutning Soliditet, % 24,2 21,5 24,2 21,5 22,5 17,8-2,2 Investeringar Medelantalet anställda

9 Rapporttillfällen Bokslutskommuniké januari, 2006 Årsredovisning 2005 februari, 2006 Bolagsstämma i Stockholm 20 april, 2006 Delårsrapport, januari-mars 2006 maj, 2006 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Strategisk Kommunikation, Stockholm. SJs presstjänst har telefonnummer Finansiell information finns även på vår hemsida: Stockholm den 8 november 2005 Ulf Adelsohn Styrelseordförande Jan Forsberg Verkställande direktör 9

10 Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 8 november 2005 ERNST & YOUNG AB Anders Wiger Auktoriserad revisor Filip Cassel Auktoriserad revisor Riksrevisionen 10

11 Resultaträkning i sammandrag Koncernen Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Kostnader för ersättning till anställda Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Resultat från andelar i intresseföretag Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK Antalet aktier vid periodens utgång, miljoner Uppgifter avseende 2003 är ej presenterade enligt IFRS utan är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. På grund av ändrad redovisningsprincip 2005 avseende försäljning av fordon som inte varit avsedda för stadigvarande bruk har jämförelsevärden 2004 för övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader ändrats. 11

12 Balansräkning i sammandrag Koncernen 30 sep 30 sep 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER På grund av ändrad redovisningsprincip 2005 avseende definitioner av likvida medel har jämförelsevärden 2004 för kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank ändrats. 12

13 Kassaflödesanalys i sammandrag Koncernen Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av korta fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier och andelar Försäljning av aktier och andelar Långfristig placering Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet aktieägartillskott Utlåning Amortering av leasingskuld Upptagande av leasinglån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut På grund av ändrad redovisningsprincip 2005 avseende definitioner av likvida medel har jämförelsevärden 2004 för korta fordringar och därmed periodens kassaflöde samt likvida medel ändrats. 13

14 Förändring i eget kapital Koncernen Aktie Bundna Fritt eget Summa Belopp i MSEK kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar jan-jun 2004: Aktieägartillskott Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Periodens resultat Eget kapital Eget kapital Förändringar jan-sep 2005: Förändrad redovisningsprincip, IAS Förändring kassaflödessäkring -2-2 Disposition av föregående års resultat Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Periodens resultat Eget kapital Per den 30 september 2005 uppgår ackumulerat belopp för kassaflödessäkringar till MSEK Koncernen Aktie Bundna Fritt eget Summa Belopp i MSEK kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar jan-dec 2004: Aktieägartillskott Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Justerad kapitalandel Periodens resultat Eget kapital

15 Nyckeltal Koncernen Jan-sep Jan-sep Helår Helår Helår Helår Rörelsens intäkter, MSEK varav nettoomsättning Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster Periodens resultat, MSEK Resultat per aktie, SEK Förändring av likvida medel, MSEK Investeringar, MSEK Marginaler Rörelsemarginal, % 11,4 4,4 5,9 3,0-12,4 4,1 Vinstmarginal, % 9,5 2,3 3,4-1,7-17,4-0,9 Kapitalstruktur vid periodens utgång Eget kapital, MSEK Sysselsatt kapital, MSEK Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,3 1,2 1,2 1,8-27,6 4,8 Räntebärande nettoskuld, MSEK Räntetäckningsgrad, ggr 4,9 1,7 2,0 0,8-1,4 0,9 Skuldsättningsgrad, ggr 1,9 1,9 1,9 2,2-42,2 7,6 Soliditet, % 25,8 23,2 24,0 18,9-1,6 8,7 Medelantalet anställda Okt 04- Okt 03- Helår Helår Helår Helår sep 05 sep Avkastningsmått Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,8 3,6 8,2 5,8-8,6 5,9 Avkastning på eget kapital, % 25,7 1,8 12,1-17,2-286,0-3,8 Uppgifter avseende 2003, 2002 och 2001 är ej omräknade till IFRS utan är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Avkastningsmåtten på eget kapital och sysselsatt kapital har dock omräknats till IFRS för perioden okt 03-sept

16 Redovisningsprinciper Koncernen Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapportering för koncerner. De redovisningsprinciper som tillämpas i delårsrapporten är, undantaget kassa och bank samt kortfristiga placeringar de som beskrivs i årsredovisningen för 2004 med beaktande av de förändringar som övergången till International Financial Reporting Standards (IFRS) innebär och som beskrivs i not 31 till årsredovisningen. I denna not framgår bland annat att IFRS tillämpas från och med år 2005 och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser Effekten på eget kapital vid ingången av 2005 vid tillämpningen av de nya principerna för redovisning av finansiella instrument framgår på sidan 14 i delårsrapporten, förändring i eget kapital. Effekterna av omräkning av jämförelsetal avseende resultatet för tredje kvartalet och för de tre första kvartalen 2004 samt eget kapital per beskrivs i not 1 i delårsrapporten. Motsvarande uppgifter avseende helåret 2004 och eget kapital vid ingången och utgången av 2004 återges i not 31 i årsredovisningen Från och med 2005 klassificeras likvida medel i kassaflödesanalysen som kassa och bank omfattande banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar med en löptid på högst 90 dagar. Kortfristiga placeringar med en löptid på mer än 90 dagar och mindre än ett år klassificeras i balansräkningen som kortfristiga fordringar. Alla uppgifter är preliminära då de baseras på nu gällande IFRS standarder vilka kan komma att ändras fram till den 31 december Moderföretaget Moderföretagets redovisning upprättas i enlighet med RR 32, Redovisning för juridiska personer. 16

SJs lönsamhet är på spåret

SJs lönsamhet är på spåret DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. SJs lönsamhet är på spåret - SJ stärker sin ställning med nya tåg, enklare bokning och attraktiva priser Delårsperioden

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 Stockholm den 24 augusti 2004 SJ AB Delårsrapport 2004 1 Delårsrapport januari juni 2004 Vinst och fortsatt effektivisering Omsättningen för årets första sex månader uppgick

Läs mer

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg Bokslutskommuniké Januari december 2012 Bokslutskommuniké 12 Resultat före skatt Punktlighet Fjärrtåg Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK SJs resultat stärktes 2012 91% 90% SJs punktlighet ökade under året

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI juni Rörelseresultat, MSEK Punktlighet Fjärrtåg % Punktlighet Regionaltåg % 159 81 89 januari-juni beräknas på rullande 12 månader Innehåll Väsentliga händelser 3 Nyckeltal koncernöversikt

Läs mer

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2001

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2001 SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2001 Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK -4 (22). Detta till följd av ökade kapital- och produktionskostnader för moderbolaget. Trafikintäkterna

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport Innehåll SJ i korthet 1 Viktiga nyckeltal 2 2010 - ett utmanande år 3 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsöversikt 14 Koncernen - Rapport över totalresultat

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 Perioden januari mars 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 004 MSEK (1 075) Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 MSEK (-19). Koncernens resultat

Läs mer

Halvårsrapport för perioden januari - juni 2010

Halvårsrapport för perioden januari - juni 2010 Halvårsrapport för perioden januari - juni 2010 Nyckeltal MSEK Nettoomsättningen uppgick under perioden till 2 119 (1 917) MSEK, en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Intrum Justitia AB (publ) Stockholm den 17 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Resultat per aktie förbättrades till 2,36 SEK ( 2,12). Nettoresultatet för året ökade till 200,4 MSEK ( 180,2). Koncernens

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Tillväxt och ökat resultat Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 393,2 Mkr (346,7), +13,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 21,6 Mkr

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Bokslutskommuniké 2009. Nettoomsättningen ökade till 7 941 MSEK (7 585) Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) inklusive bolagiseringskostnader om 58 MSEK (58) Årets resultat uppgick till 118 MSEK

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009. Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar. avlämnad den 23 juli 2009 kl. 7.30

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009. Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar. avlämnad den 23 juli 2009 kl. 7.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI avlämnad den 23 juli kl. 7.30 Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar Billerud Pure Board- ren och hygienisk för pappersmuggar Billerud förstärker produktportföljen

Läs mer