Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till:"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till: MSEK 397 (95) under året MSEK 242 (70) under kvartalet Delårsperioden januari - september 2005 Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (4 134), en ökning med 1,2 %. Avkastning på eget kapital, 25,7% (1,8%) Resultat per aktie uppgick till SEK 99 (24) Aktuellt kvartal juli - september 2005 Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (1 344), en ökning med 5,4 % Rörelsens kostnader uppgick till MSEK (-1 238), en minskning med 7,4 % Resultat per aktie uppgick till SEK 60 (18) Resandet ökade med 7 % jämfört med motsvarande period föregående år Koncernöversikt Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår Helår Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 19,0 7,9 11,4 4,4 5,9 3,0-12,4 Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 25,7 1,4 25,7 1,8 12,1-17,2-286,0 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,8-27,6 Räntetäckningsgrad, ggr 4,9 2,7 4,9 1,7 2,0 0,8-1,4 Skuldsättningsgrad, ggr 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2-42,2 Soliditet, % 25,8 23,2 25,8 23,2 24,0 18,9-1,6 Investeringar Medelantalet anställda Från och med 2005 tillämpar SJ IFRS. Uppgifter för 2004 är omräknade till IFRS medan uppgifter avseende 2003 och 2002 är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper.

2 VD kommenterar Resemarknaden Sommaren är traditionellt en svag period. Genom att bättre anpassa trafiken till efterfrågan har intäkterna ökat och resultatet mer än tredubblats jämfört med tredje kvartalet i fjol. Vi har erbjudit semesterfirare fler billiga resealternativ med InterCity-tåg istället för det något dyrare X 2000 samt tagit bort vissa tåg som tidigare hade få passagerare. Resandet ökade med hela 7 % i kvartal tre jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det gäller framförallt på de halvlånga sträckorna som till exempel Malmö-Göteborg och Malmö-Växjö/Kalmar. Även på de långa resorna, som exempelvis Stockholm-Göteborg, har trafiken trots, tuff konkurrens från lågprisflyget, ökat kraftigt senaste halvåret. Affärsplan Under perioden har vi fortsatt att sätta nya dubbeldäckare i trafik och 13 stycken trafikerar nu sträckorna i Mälardalen. Genom en rad effektiva kampanjer har våra konkurrenskraftiga priser uppmärksammats. För att utmana lågprisflyget klippte SJ bland annat upp ett prisbudskap i åkrarna utanför Arlanda, Sturup och Landvetter. Utanför de större flygplatserna delade vi också ut gratis prova-på biljetter till grupper som vanligtvis inte tar tåget. I augusti presenterades det nya bistrokonceptet för media ombord på ett nyrenoverat X 2000 tåg, vilket resulterade i ett flertal positiva artiklar. Under hösten samlas personalen till temadagar. Det är en fortsättning på de utbildningsdagar som påbörjades i våras. Syftet är att tillsammans med personalen utveckla hur vi ytterligare ska förbättra vår service och vårt kundbemötande. Punktligheten Punktligheten för alla SJs tåg blev under kvartalet 91,3 % (93,5). En stor del av förseningarna under hösten beror på omfattande banarbeten i Mälardalen. Eftersom arbetet kommer att fortsätta ytterligare en tid räknar vi med att punktligheten kommer att bli något lägre än vår målsättning. Viktiga händelser I augusti lämnade SJ, genom sitt dotterbolag Stockholmståg, in ett anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm och i september lämnade vi ett anbud på Pågatågstrafiken i Skåne. Framtidsutsikter Regeringen planerar att lämna en transportpolitisk proposition till riksdagen under innevarande riksdagsår. Med en positiv konjunkturutveckling i Mälardalen får vi fler resenärer. Även försöken med biltullar i Stockholm från årsskiftet kan få en viss effekt på pendlarsträckorna inom regionen. SJ behåller sina marknadsandelar på de sträckor där vi framförallt konkurrerar med lågprisflyget. Med nya produkter och servicekoncept samt en stabil lönsamhet står vi väl rustade att fortsatt möta konkurrensen från såväl bil, buss som flyg. Vi bedömer att fjärde kvartalet kommer att ge minst lika stor vinst jämfört med motsvarande period föregående år. 2

3 Delårsperioden januari september 2005 Marknadsutveckling Det är framförallt på de halvlånga sträckorna, som Skåne-Göteborg och Skåne-Växjö/Kalmar som vi har märkt en stark volymökning. Även de långa resorna, som Göteborg-Stockholm, har visat tillväxt sex månader i rad. I Mälardalen har utvecklingen varit mer begränsad. Lönsamheten har förbättrats men resandet har bara ökat marginellt. SJs satsning på Just nu-biljetter i första klass fick direkt genomslag. Vi säljer för närvarande cirka Just nu-biljetter i veckan och i andra klass säljer vi cirka om dagen. Under hösten kommer satsningen att följas upp med ytterligare erbjudanden. Vår trafik uppvisar följande utveckling jämfört med föregående år: Utbud och beläggning Jan-sep Index mot 2005 föregående år Personkilometer (miljoner) Platskilometer (miljoner) Beläggningsgrad (%) Antal resor (miljoner) 25,2 99 Säsongseffekter Rörelsens intäkter varierar normalt under året med nedgång vid halvårsskiftet. SJ har det senaste året balanserat detta bättre genom att köra färre tåg när efterfrågan är låg, och därmed uppnått ett bättre resultat. Nedan visas nettoomsättningen jämfört med föregående år. Nettoomsättning MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Kvartal

4 Ekonomisk utveckling Från och med 2005 tillämpar SJ IFRS, International Financial Reporting Standards, i koncernredovisningen. Se vidare i avsnittet om redovisningsprinciper. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (4 134), vilket är en ökning med 1,2 %. Nettoomsättningen uppgick till MSEK (3 870), vilket är en ökning med 0,8 %. Den totala intäktsökningen om MSEK 51 förklaras av såväl ökningar som minskningar. I januari drabbade en storm de västra och södra delarna av landet vilket minskade intäkterna med cirka MSEK 15. Vidare har ändrad trafik medfört ett intäktsbortfall med drygt MSEK 138 då Tåg i Bergslagen drivs av underleverantör och SJ inte längre bedriver delar av Linx tidigare trafik. Avtalet avseende Tåg i Bergslagen upphör i juni SJ införde i april 2004 nettoprissättning till resebyråerna. Denna förändring av affärsvillkoren har medfört en intäktsminskning om cirka MSEK 18 jämfört med 2004 vilket dock uppvägs av motsvarande lägre kostnader. Bistroförsäljningen, som från och med april 2004 drivs i egen regi, uppgick under 2005 till MSEK 59 (29), en ökning med MSEK 30. Under året har ett nytt trafikavtal slutits för Stångådals- och Tjustbanan, vilket ökat intäkterna med MSEK 24. En övrig intäkt har redovisats om MSEK 28 avseende resultat från tidigare sale-lease backaffärer. Vidare har fyra fordon sålts med en reavinst om MSEK 24. Under motsvarande period 2004, såldes fem fordon med en reavinst om MSEK 11. SJ har också redovisat försäkringsersättning för ett krockskadat fordon samt ersättning för merkostnader som olyckan inneburit, uppgående till MSEK 20. Motsvarande period föregående år uppgick denna ersättning till MSEK 5. Med hänsyn taget till ovanstående är intäkterna de första nio månaderna MSEK 112 högre än föregående år. Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader uppgick till MSEK (-2 240), vilket är en minskning med 5,7 %. Bland större kostnadsminskningar kan nämnas kostnader för försäljningsprovisioner, tjänster ombord samt tillsyn och service som sammantaget minskat med MSEK 84. Delar av Linx tidigare trafik tillsammans med den ändrade trafiken i Bergslagen har minskat kostnaderna med cirka MSEK 186. Avslutade tvister har minskat rörelsens kostnader med MSEK 44. Stormen i januari medförde ökade kostnader för ersättningstrafik med mera uppgående till cirka MSEK 15. SJ har en avsättning för skadeståndslivräntor i balansräkningen. Denna hänförs till skador som har inträffat och som är fastställda före bolagiseringen Under 2005 har en översyn av beräkningen av livräntorna gjorts vilken medfört att rörelsens kostnader har ökat med MSEK 30. Beloppet inkluderar MSEK 15 som under första kvartalet belastat finansiella kostnader. Med hänsyn taget härtill har övriga externa kostnaderna minskat något under året jämfört med föregående år. Kostnader för ersättningar till anställda uppgick till MSEK (-1 204) vilket är en minskning med MSEK 94 jämfört med föregående år. Trots ökade kostnader för att egen personal har utfört tillsyn och servicetjänster samt bistroverksamhet under de tre första kvartalen 2005 har effektiviseringar av verksamheten tillsammans med lägre kostnader för pensionspremier resulterat i lägre kostnader totalt. Avskrivningarna har minskat med MSEK 5 till MSEK 365. Minskningen beror främst på de utrangeringar av äldre fordon som har gjorts under Upprustning av X 2000 samt att nya regionaltåg har tagits i bruk har dock ökat avskrivningarna Övriga rörelsekostnader, vilka avser dotterbolagens rörelsekostnader exklusive kostnader för ersättningar till anställda och avskrivningar, uppgick till MSEK -121 (-137). 4

5 Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till MSEK 476 (183) vilket är en förbättring med MSEK 293. Förbättringen jämfört med samma period föregående år förklaras av ökade intäkter med MSEK 51 och minskade kostnader med MSEK 242. Rörelsemarginal Rörelsemarginalen uppgick till 11,4 % (4,4). Finansiella poster Finansnettot uppgick till MSEK -79 (-88) vilket förklaras av att räntekostnaderna för leasingavtal, förlustavtal, räntederivatavtal samt avgiften till Riksgäldskontoret har minskat. Under motsvarande period föregående år redovisades intäkter i samband med lösen av ett leasingavtal samt en reavinst vid försäljning av aktier uppgående till totalt MSEK 31. Dessa intäkter saknar motsvarighet under Avsättningen för skadeståndslivräntor per har medfört att finansiella kostnader belastats med MSEK 4 hänförligt till avsättningens nuvärdesberäkning. Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 397 (95), vilket är en förbättring med MSEK 302. Förbättringen jämfört med samma period föregående år förklaras av ökade intäkter med MSEK 51 och minskade kostnader med MSEK 242 samt en förbättring av finansnettot med MSEK 9. Skatter på periodens resultat Periodens skatt uppgick till MSEK 0 (0). Den uppskjutna skatten på outnyttjade förlustavdrag uppgår till MSEK 0 (0). Per uppgick de totala ackumulerade underskottsavdragen till MSEK Inför årsbokslutet 2005 överväger SJ möjligheten att aktivera fordran på uppskjuten skatt. Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 397 (95). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändringar av rörelsekapital) Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till MSEK 383 (183). Ökningen under 2005 förklaras huvudsakligen av minskade kostnader genom effektiviseringar av verksamheten, men även i någon mån av ökade intäkter. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital har ökat till MSEK 52 (-345). Ökningen under 2005 förklaras främst av minskade kortfristiga placeringar med en förfallotidpunkt över 90 dagar med MSEK 117. Denna förändring har reducerats av en större förskottsutbetalning till leverantör samt av reglerade förskottsfakturerade fordon. Kassaflödet från investeringsverksamheten Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till MSEK -138 (-415). Förvärv av anläggningstillgångar avser främst investeringar i upprustning av X 2000-fordon samt aktieägartillskott i intressebolag. Försäljning av anläggningstillgångar avser i allt väsentligt försäljning av tåg till Israel Railways Ltd. 5

6 Kassaflödet från finansieringsverksamheten Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till MSEK -541 (562). Förändringen under 2005 beror till största delen på en långfristig utlåning till affärsverket Statens järnvägar om MSEK 470. Under perioden har även leasingskulder lösts med MSEK 68. Trots lånet till affärsverket Statens järnvägar har koncernens likvida medel enbart minskat med MSEK -244 (-15) till MSEK 573 (534) vid periodens slut, beroende på de resultat som har genererats i rörelsen under året. Finansiering och Investeringar SJ ABs investeringar har fram till december 2003 i huvudsak finansierats med finansiell leasing som härstammar från tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar. Dessa leasingavtal löper ut under åren Hittills har 13 av 43 beställda nya regionaltåg levererats. De erlagda förskotts- och leveransbetalningarna är till största delen interimsfinansierade genom Nordea. Övriga delar har finansierats direkt av SJ AB. Efter leverans av samtliga tåg kommer den långfristiga finansieringen att maximalt uppgå till MSEK Under 2005 har 7 upprustade X2000 fordon av totalt 35 beställda levererats. Upprustningen omfattar framför allt interiören med ny inredning, ny bistro samt trådlös Internetanslutning. Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod vid tredje kvartalets utgång huvudsakligen av betalningsåtaganden för SJ ABs finansiella leasingkontrakt och uppgår till MSEK (3 140) varav MSEK (683) avser interimsfinansiering av regionaltågen ovan. För övriga leasinglån tillkommer en riskavspeglande avgift som Riksgäldskontoret fastställer. För år 2005 har denna beräknats till 0,5 procentenheter, men är ännu inte fastställd. Den genomsnittliga bindningstiden för erhållna lånelöften uppgår till 7,1 år (7,6) och den genomsnittliga räntebindningstiden till 1,9 år (1,7). Den genomsnittliga upplåningsräntan i den totala låneportföljen uppgick till 3,6 % (3,7) på balansdagen. SJ AB har per en kreditram på MSEK hos Riksgäldskontoret, varav MSEK 200 har ianspråktagits för att garantera SJ Försäkring ABs försäkringstekniska avsättningar. Därutöver har SJ en outnyttjad kredit på MSEK 100 hos Nordea. Nettoskulden uppgår per till MSEK (2 103), vilket är en ökning med MSEK 565 sedan motsvarande bokslut föregående år. I och med införandet av IAS 39, Finansiella instrument, den 1 januari 2005 har eget kapital per minskat med MSEK 96. Jämförelseuppgifterna för finansiella instrument avseende 2004 är inte omräknade enligt de nya redovisningsprinciperna. Organisation och medarbetare SJ-koncernen har (3 338) medarbetare, fördelat på 35 % kvinnor och 65 % män. Yrkeskategorierna fördelar sig inom fem områden: köra tåg 27 % (29), växla tåg 4 % (1), ge service ombord 32 % (32), sälja resor 16 % (17) samt planera och administrera 21 % (21). Omställningsarbetet för Karlstad och Karlskrona samt den neddragning som skett inom försäljningsdivisionen är genomförd och klar. Personalen har omplacerats inom företaget eller sagts upp. Sjukfrånvaron för de tre första kvartalen i år ligger runt 9 % inom SJ och efter genomförd förstudie har nu arbetet med att minska sjukfrånvaron påbörjats. Samarbete sker med Aktiv arbetsmedicin och försäkringskassan. Målet är att minska sjukfrånvaron med 50 % inom 18 månader. I första hand omfattar arbetet de långtidssjukskrivna och de med upprepad korttidssjukfrånvaro. Även de som bedöms ligga i riskzonen kommer att kunna omfattas. Samtidigt som arbetet med att minska 6

7 sjukfrånvaron pågår, sker också en analys av de bakomliggande faktorerna till varför sjukfrånvaron ligger högt för att en åtgärdsplan med inriktning på friskvård och hälsa ska kunna utarbetas Den årliga medarbetarenkäten är genomförd och resultatet visar på ett oförändrat läge för SJ jämfört med föregående år och ligger därmed ca 10 % lägre jämfört med medelvärdet för företag med SJs storlek och verksamhet. Utbildningen praktiskt ledarskap, som vänder sig till alla arbetsledare och områdeschefer, är genomförd under september. Utbildningen har som syfte att stärka ledarskapet för arbetsledare och chefer. Även ämnen som arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, presentationsteknik och konflikthantering har berörts. Temadagar för all personal genomförs under hösten. Innehållet är inriktat på SJs förändringsarbete och temat under dagarna är Hur går vi vidare?. Sjukfrånvarons fördelning: Jan-sep Jan-sep Helår Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av den ordinarie arbetstiden 8,9% 8,6% 8,6% Andel av den totala sjukfrånvaro som avser en sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 54,0% 54,5% 54,3% Sjukfrånvarons fördelning Dag ,1% 3,9% 3,9% Dag 60-4,8% 4,7% 4,7% Total sjukfrånvaro 8,9% 8,6% 8,6% Aktuellt kvartal juli - september 2005 Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (1 344), vilket är en ökning med 5,4 %. Nettoomsättningen uppgick till MSEK (1 246), vilket är en ökning med 3,2 %. Fyra fordon har sålts till Israel Railways Ltd med en reavinst på MSEK 24. Dessutom har försäkringsersättning för ett krockskadat fordon inklusive merkostnader på grund av skadan uppgående till MSEK 20 erhållits. Ett nytt trafikavtal har medfört ökade intäkter med MSEK 24. Den ändrade trafiken på grund av att Tåg i Bergslagen drivs av underleverantör och SJ inte längre bedriver delar av Linx tidigare trafik har medfört ett intäktsbortfall om cirka MSEK 53. Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader uppgick till MSEK -657 (-715), vilket är en minskning med 8,1 %. Den omnämnda trafikutbudsminskningen har bidragit till minskade kostnader uppgående till cirka MSEK 84. Kostnader för ersättning till anställda uppgick till MSEK -323 (-367) vilket är en minskning med MSEK 44. Effektiviseringar av verksamheten tillsammans med lägre kostnader för pensionspremier har bland annat resulterat i denna minskning. Därutöver har i samband med en översyn av avsättningen för omstruktureringar, en upplösning skett med MSEK 17. 7

8 Avskrivningarna har ökat med MSEK 3 till MSEK 122. Ökningen beror främst på att nya regionaltåg tagits i bruk under kvartalet samt även på upprustningen av X Utrangeringar av äldre fordon som har gjorts under sista kvartalet 2004 har dock givit upphov till minskade avskrivningar. Övriga rörelsekostnader, vilka avser dotterbolagens rörelsekostnader exklusive personalkostnader och avskrivningar, uppgick till MSEK -45 (-37). Rörelseresultat Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgick till MSEK 269 (106) vilket är en förbättring med MSEK 163 jämfört med samma period föregående år. Förbättringen förklaras av både ökade intäkter med MSEK 72 och av minskade kostnader med MSEK 91. Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 242 (70) vilket är en förbättring med MSEK 172. Kassaflöde och finansiering Finansnettot i kvartalet MSEK -27 (-36) jämfört med samma kvartal föregående år förbättrades med MSEK 9. Totalt har de finansiella kostnaderna minskat jämfört med motsvarande kvartal föregående år, huvudsakligen beroende på att räntekostnaderna för förlustavtal har minskat. Kvartalsöversikt Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr-jun Apr-jun Jul-sep Jul-sep Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 5,8-0,1 9,0 5,6 19,0 7,9 Periodens resultat Investeringar Anställda vid periodens slut Moderföretaget Moderföretaget SJ AB, med styrelsens säte i Stockholm, omfattar 99 % av koncernens intäkter. Egentrafiken, inklusive intäkterna för resande med länstrafikkort på SJ ABs tåg, utgör den dominerande intäktskällan. Moderföretagets utveckling presenteras i nedanstående tabell: Översikt moderföretaget Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår Helår Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 18,6 8,0 11,0 3,9 5,6 2,4-12,6 Periodens resultat Eget kapital Balansomslutning Soliditet, % 24,2 21,5 24,2 21,5 22,5 17,8-2,2 Investeringar Medelantalet anställda

9 Rapporttillfällen Bokslutskommuniké januari, 2006 Årsredovisning 2005 februari, 2006 Bolagsstämma i Stockholm 20 april, 2006 Delårsrapport, januari-mars 2006 maj, 2006 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Strategisk Kommunikation, Stockholm. SJs presstjänst har telefonnummer Finansiell information finns även på vår hemsida: Stockholm den 8 november 2005 Ulf Adelsohn Styrelseordförande Jan Forsberg Verkställande direktör 9

10 Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 8 november 2005 ERNST & YOUNG AB Anders Wiger Auktoriserad revisor Filip Cassel Auktoriserad revisor Riksrevisionen 10

11 Resultaträkning i sammandrag Koncernen Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Kostnader för ersättning till anställda Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Resultat från andelar i intresseföretag Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK Antalet aktier vid periodens utgång, miljoner Uppgifter avseende 2003 är ej presenterade enligt IFRS utan är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. På grund av ändrad redovisningsprincip 2005 avseende försäljning av fordon som inte varit avsedda för stadigvarande bruk har jämförelsevärden 2004 för övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader ändrats. 11

12 Balansräkning i sammandrag Koncernen 30 sep 30 sep 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER På grund av ändrad redovisningsprincip 2005 avseende definitioner av likvida medel har jämförelsevärden 2004 för kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank ändrats. 12

13 Kassaflödesanalys i sammandrag Koncernen Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av korta fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier och andelar Försäljning av aktier och andelar Långfristig placering Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet aktieägartillskott Utlåning Amortering av leasingskuld Upptagande av leasinglån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut På grund av ändrad redovisningsprincip 2005 avseende definitioner av likvida medel har jämförelsevärden 2004 för korta fordringar och därmed periodens kassaflöde samt likvida medel ändrats. 13

14 Förändring i eget kapital Koncernen Aktie Bundna Fritt eget Summa Belopp i MSEK kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar jan-jun 2004: Aktieägartillskott Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Periodens resultat Eget kapital Eget kapital Förändringar jan-sep 2005: Förändrad redovisningsprincip, IAS Förändring kassaflödessäkring -2-2 Disposition av föregående års resultat Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Periodens resultat Eget kapital Per den 30 september 2005 uppgår ackumulerat belopp för kassaflödessäkringar till MSEK Koncernen Aktie Bundna Fritt eget Summa Belopp i MSEK kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar jan-dec 2004: Aktieägartillskott Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Justerad kapitalandel Periodens resultat Eget kapital

15 Nyckeltal Koncernen Jan-sep Jan-sep Helår Helår Helår Helår Rörelsens intäkter, MSEK varav nettoomsättning Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster Periodens resultat, MSEK Resultat per aktie, SEK Förändring av likvida medel, MSEK Investeringar, MSEK Marginaler Rörelsemarginal, % 11,4 4,4 5,9 3,0-12,4 4,1 Vinstmarginal, % 9,5 2,3 3,4-1,7-17,4-0,9 Kapitalstruktur vid periodens utgång Eget kapital, MSEK Sysselsatt kapital, MSEK Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,3 1,2 1,2 1,8-27,6 4,8 Räntebärande nettoskuld, MSEK Räntetäckningsgrad, ggr 4,9 1,7 2,0 0,8-1,4 0,9 Skuldsättningsgrad, ggr 1,9 1,9 1,9 2,2-42,2 7,6 Soliditet, % 25,8 23,2 24,0 18,9-1,6 8,7 Medelantalet anställda Okt 04- Okt 03- Helår Helår Helår Helår sep 05 sep Avkastningsmått Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,8 3,6 8,2 5,8-8,6 5,9 Avkastning på eget kapital, % 25,7 1,8 12,1-17,2-286,0-3,8 Uppgifter avseende 2003, 2002 och 2001 är ej omräknade till IFRS utan är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Avkastningsmåtten på eget kapital och sysselsatt kapital har dock omräknats till IFRS för perioden okt 03-sept

16 Redovisningsprinciper Koncernen Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapportering för koncerner. De redovisningsprinciper som tillämpas i delårsrapporten är, undantaget kassa och bank samt kortfristiga placeringar de som beskrivs i årsredovisningen för 2004 med beaktande av de förändringar som övergången till International Financial Reporting Standards (IFRS) innebär och som beskrivs i not 31 till årsredovisningen. I denna not framgår bland annat att IFRS tillämpas från och med år 2005 och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser Effekten på eget kapital vid ingången av 2005 vid tillämpningen av de nya principerna för redovisning av finansiella instrument framgår på sidan 14 i delårsrapporten, förändring i eget kapital. Effekterna av omräkning av jämförelsetal avseende resultatet för tredje kvartalet och för de tre första kvartalen 2004 samt eget kapital per beskrivs i not 1 i delårsrapporten. Motsvarande uppgifter avseende helåret 2004 och eget kapital vid ingången och utgången av 2004 återges i not 31 i årsredovisningen Från och med 2005 klassificeras likvida medel i kassaflödesanalysen som kassa och bank omfattande banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar med en löptid på högst 90 dagar. Kortfristiga placeringar med en löptid på mer än 90 dagar och mindre än ett år klassificeras i balansräkningen som kortfristiga fordringar. Alla uppgifter är preliminära då de baseras på nu gällande IFRS standarder vilka kan komma att ändras fram till den 31 december Moderföretaget Moderföretagets redovisning upprättas i enlighet med RR 32, Redovisning för juridiska personer. 16

17 Not 1. Sammanställning av effekter av övergången till IFRS Koncernen Jan-sep Jul-sep Belopp i MSEK Resultat enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Effekt av övergång till IFRS Avsättningar för skador 6 3 Resultat enligt IFRS 1) Eget kapital Eget kapital enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Effekter av anpassning till IFRS: Övriga avsättningar 2) 28 Eget kapital enligt IFRS ) IAS 39 tillämpas från och med utan krav på omräkning av jämförelsevärden och har därför varken påverkat resultatet under de tre första kvartalen 2004 eller eget kapital direkt, per ) SJ har i SJ Försäkring AB enligt reglerna för försäkringsbolag redovisat en aktuariellt beräknad avsättning för inträffade men ej kända eller rapporterade skador. Denna avsättning för inträffade men ej kända eller rapporterade skador i SJs egen verksamhet uppfyller ej kravet för avsättning enligt IAS

18 Definitioner Antal resor En enkel resa med SJ, med eller utan byten. Avkastning på eget kapital Periodens resultat (rullande 12 månader) enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital för 12 månaders perioden. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster (rullande 12 månader) plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital för 12 månaders perioden. Balansomslutning Totala tillgångar. Beläggningsgrad Relationen mellan Personkilometer och Platskilometer i procent. Egentrafik Trafik som SJ AB bedriver på kommersiella grunder och som helt eller delvis finansieras av biljettintäkter, till exempel X 2000 mellan Stockholm och Göteborg. Entreprenadtrafik Trafik som körs på uppdrag av trafikhuvudman (THM). SJ AB får betalt av THM för utfört uppdrag, till exempel Pågatågen. Likvida medel Summan av kortfristiga placeringar och kassa och bank. Nettoskuld Nettot av: räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel. Nettoskuldsättningsgrad Nettot av: räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel, dividerat med eget kapital. Nettoomsättning Rörelsens totala trafikintäkter inklusive bistrointäkter. Periodens resultat Resultatet efter skatt enligt redovisad resultaträkning. Personkilometer Antalet resor multiplicerat med reslängden. Platskilometer Offererade platskilometer utbjudna till försäljning, dvs antalet tillgängliga platser multiplicerat med den sträcka de körs. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier på balansdagen. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. 18

19 Rörelsemarginal Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av årets intäkter. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. Trafikhuvudman (THM) Ansvarig för den lokala och regionala linjetrafiken för persontrafiken inom ett län. Trafikintäkter Intäkter av egentrafik och entreprenadtrafik. Tågkilometer Summan av alla tågs körsträckor. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av årets intäkter. SJ AB Stockholm Besöksadress: Centralplan 19 Org.nr: Tel: E-post: Hemsida: 19

SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet

SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007 Utsikt från ett tågfönster i Värmland, väster om Arvika. SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet Delårsperioden januari mars 2007 Nettoomsättningen

Läs mer

SJs lönsamhet är på spåret

SJs lönsamhet är på spåret DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. SJs lönsamhet är på spåret - SJ stärker sin ställning med nya tåg, enklare bokning och attraktiva priser Delårsperioden

Läs mer

Allt fler reser med SJ

Allt fler reser med SJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2008 Allt fler reser med SJ Delårsperioden januari-mars 2008 Nettoomsättningen ökade till MSEK 2 124 (1 989). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK

Läs mer

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 KONCERNÖVERSIKT

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 KONCERNÖVERSIKT SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Resandet ökade med 4 procent, vilket främst förklaras av ökat långväga resande. Resandet i X 2000 utvecklades mycket positivt. s resultat efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

SJ ABs bästa tredjekvartal hittills

SJ ABs bästa tredjekvartal hittills DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2004 SJ ABs bästa tredjekvartal hittills Delårsperioden januari - september 2004 Rörelsens intäkter för årets första nio månader uppgick till MSEK 4 222

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005. En resa på tre år från kontrollbalans till stor vinst

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005. En resa på tre år från kontrollbalans till stor vinst BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Utsikt från ett tågfönster i Värmland. SJs bästa resultat En resa på tre år från kontrollbalans till stor vinst Året i sammandrag januari - december

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

SJ AB Bokslutskommuniké 2002

SJ AB Bokslutskommuniké 2002 SJ AB Bokslutskommuniké 2002 Den 4 december 2002 upprättade SJ ABs styrelse en kontrollbalansräkning för moderföretaget, avseende företagets ställning per den 30 september 2002, vilken granskades av företagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning

SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2006 Utsikt från ett tågfönster i Södermanland SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning Helåret januari december 2006 Nettoomsättningen

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ)

Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) Delårsrapport för Netrevelation AB (publ) 1 januari 30 september 2005 Omsättningen för perioden som helhet uppgick till 62,3 (57,1) MSEK, en ökning med 9,0% jämfört med samma period 2004. Rörelseresultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer