Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekordresultat och nya investeringar för framtiden"

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till MSEK (6 938). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK 714 (499). Resultat efter skatt ökade till MSEK 507 (368). Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till SEK 127 (92). Avkastning på eget kapital ökade till 14,1% (11,5). Resandet med SJ AB ökade med 7%. Fjärde kvartalet oktober december 2007 Nettoomsättningen ökade till MSEK (2 037). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK 180 (99). Resultat efter skatt ökade till MSEK 124 (86). Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till SEK 31 (22). Resandet med SJ AB ökade med 7%. Regeringen beslutade att trafikhuvudmännen i syd och väst får interregional trafikeringsrätt. Beslut om investeringar i nya och upprustade fordon för MSEK Lansering av biljettauktion med utbudspris från 1 krona på SJs X 2000-tåg. Utsikter Den ekonomiska tillväxten 2008 förväntas bli fortsatt god för tågresor. Attraktiva priserbjudanden, enkelt resande och ökat miljömedvetande är några viktiga anledningar till den förväntat positiva utvecklingen. Koncernens nettoomsättning beräknas därför öka i kombination med en stabil och god lönsamhet.

2 Nyckeltal Koncernöversikt Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 9,5 6,1 10,1 8,8 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 14,1 11,5 14,1 11,5 Skuldsättningsgrad, ggr 1,2 1,3 1,2 1,3 Soliditet, % 36,7 33,2 36,7 33,2 Investeringar Medelantalet anställda Kommentarer från VD År 2007 blev det mest framgångsrika året i SJs historia. Vi ökade nettoomsättningen med miljoner kronor, och vinsten blev 507 miljoner kronor efter skatt men viktigast av allt kundnöjdheten ökade enligt SKI med 2,4 procentenheter. SJ investerar i nya och upprustade tåg, rekryterar mer personal, förbättrar servicen och inför en helt ny prisstruktur. En av orsakerna till våra framgångar är att järnvägen i dag har blivit de många människornas val. Det ökade affärsresandet tyder på att fler och fler väljer tåget för att både kunna resa och arbeta samtidigt. Dessutom har den miljödebatt som pågått under året visat att inget annat transportsätt påverkar växthuseffekten så lite. SJ har tagit fram ett ambitiöst program för hela verksamheten som ska vara så miljöanpassat som möjligt. Det är glädjande att Banverket äntligen har fått klartecken att bygga Citybanan, som i stort sett ska dubblera kapaciteten i högtrafik. Politikerna inser säkert sambandet mellan transporter och tillväxt. Det krävs politisk vilja och mod att fatta de avgörande besluten. Om inte Sverige ska förlora sin status som tekniskt välutvecklat, tillväxtbefrämjande land som går i fronten för det globala miljöarbetet, så krävs stora och snabba investeringar i järnväg. SJs framgångar beror bland annat på att vi ständigt förbättrar och förenklar vårt erbjudande till kund. Vi belönar också nu våra mest frekventa resenärer genom det nya kundprogrammet SJ Prio. Under året har stegvis en helt ny prisstrategi införts, som tar utgångspunkt i att våra resor alltid ska vara lättillgängliga. Idag kan man köpa resor på auktion från en krona och uppåt eller satsa på en Just Nu- biljett med ett lägsta pris på 95 kronor. Vill man resa i högtrafik med exempelvis en ombokningsbar biljett kostar det lite mer. Den nya prisstrategin har varit en stor framgång och bidragit till att fylla tågen i lågtrafik och öka resandet totalt. Trots att vi under året sålt ca 10 miljoner Just Nu- biljetter har snittintäkten ökat per såld biljett i alla kundsegment. Nästa steg blir att göra oss kvitt den traditionella fasta prislistan och införa rörliga Just Nu priser på alla resor. Vi vill att kund och marknad sätter priset på vad en SJ resa ska kosta från dag till dag för att kontinuerligt ha en bild av värdet på det vi erbjuder. Mer marknadsanpassat än så kan det knappast bli. Att resa med tåg ska också vara enkelt. Därför introducerades i maj biljettlöst resande på alla avgångar. SJ får alltfler nöjda kunder. I Svenskt kvalitetsindex senaste mätning ökade kundnöjdhetsindex med 2,4 procentenheter till 62,6 procentenheter vilket är vårt bästa resultat någonsin. Vi följer utvecklingen noga, med bland annat egna omfattande mätningar, för att ständigt stämma av att våra ansträngningar leder till önskat resultat. 2

3 SJ tar marknadsandelar och växer snabbare än transportbranschen för persontrafik rent generellt. För att fortsätta denna utveckling har SJ beslutat investera 2,4 miljarder kronor i nya och upprustade tåg där speciellt nattågen får en helt ny standard. Ett hundratal nya medarbetare rekryteras också för att öka möjligheterna att ge bättre service såväl som för att kunna täcka upp kommande pensionsavgångar. Organisation och arbetssätt anpassas till vad vi kallar småskalighetsprincipen för att korta beslutsvägar, delegera ut större ansvar med mera. Större närhet till kund och en mer motiverad arbetsstyrka ska lägga grunden till fortsatt expansion. Dubbeldäckarna i Mälardalen har genomgått ett stort åtgärdsprogram för att motsvara våra ställda krav och förväntningar. Vid årsskiftet 2007/08 var ca 30 tåg trafiksatta och till sommarsemestern planerar vi att ha samtliga 43 tågsätt i trafik. Efter tio år är SJ tillbaka i Norrlandstrafiken som omfattar trafik mellan Göteborg ända upp till Narvik. Vid halvårsskiftet 2008 tar vi över. Kontraktsvärdet under avtalsperioden är 2 miljarder kronor. SJ kommer att satsa kraftfullt på att utveckla de affärsmöjligheter som ligger i denna del av Sverige där bland annat turismen har en stor potential. Vi är idag en av Europas mest kostnadseffektiva tågoperatörer, vilket ger oss goda förutsättningar att vara med och tävla om de stora upphandlingarna. Men villkoren måste vara tydliga och förutsättningarna ska bygga på konkurrens på lika villkor. Jan Forsberg Verkställande Direktör 3

4 Marknad och försäljning Den positiva intäktsutvecklingen fortsatte även under fjärde kvartalet. Tillväxten i resandet ökade intäkterna med 8%. De attraktiva Just-Nu priserna och möjligheten att köpa resor på auktion har gett effekt i första såväl som andra klass. Under året har mer än resenärer köpt de nya 95- kronorsbiljetterna och drygt biljetter har sålts på auktion till ett genomsnittspris motsvarande 113 kronor. Hälften av alla biljetter som säljs är Just Nu biljetter. Genom självbetjäningskanalerna, såsom Internet och automater går mer än hälften av all SJ försäljning. Denna trend förväntas fortsätta, om än inte i lika snabb takt, i och med att tjänsteportföljen utvecklas och breddas. Nya tjänster som hotell, taxi till och från tåget, evenemang på destinationsorten med mera ingår i utbudet. Självbetjäningskanalerna erbjuder service och bokningsmöjligheter dygnet runt vilket ökar tillgängligheten. SJ tar marknadsandelar på de långväga resorna, som Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, vilka står för större delen av tillväxten. Beläggningen på dessa destinationer har ökat till cirka 70% samtidigt som kapaciteten på vissa avgångar i högtrafik har fördubblats genom sammankoppling av X tåg. Affärsresandet utvecklas positivt och företagsförsäljningen ökade med 11%. Det är många företag som utökar sitt samarbete med SJ och flera nya kommer till, stora såväl som små. Försäljning via resebyråer går också bra och uppvisade en ökning på 8% under året. Ticket Affärsresor är en viktig aktör som kraftigt ökat sin försäljning av tågresor. SJ Prio hade vid årsskiftet medlemmar vilket är cirka 30% mer än förväntat och en tydlig milstolpe mot målet på Högkonjunkturen driver fram ett kraftigt ökat resande i Sverige. Tåget ökade med 7%, bilen med 4% medan inrikesflyget minskade med 3% under årets sista kvartal. Flyget har tappat marknadsandelar till tåget på framför allt sträckor som Stockholm-Göteborg, Stockholm-Karlstad, Stockholm-Sundsvall och mellan Stockholm och Småland. Utbud och beläggning SJ AB Utbud och beläggning Helår Index mot 2007 föregående år Personkilometer (miljoner) Platskilometer (miljoner) Beläggningsgrad (%) * Antal resor (miljoner) 25,9 105 * Index avser SJ Biljetter, egentrafik, betalande. 4

5 Säsongseffekter Rörelsens intäkter varierar normalt under året med en nedgång vid halvårsskiftet på grund av minskat affärsresande. Stockholmstågs övertagande av pendeltågstrafiken i Stockholm i juni 2006 medförde dock att nettoomsättningen istället ökat vid halvårsskiftet. Nettoomsättning (MSEK) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Punktlighet Punktligheten för alla SJ ABs tåg var under perioden 90% (90). SJ kommer kraftfullt att fortsätta att arbeta med punktlighetsförbättrande åtgärder tills en önskvärd trafiksituation har uppnåtts. Exempel på detta är den lista på 44 åtgärder som Banverket, SJ och SL tillsammans genomför för att förbättra trafiksituationen i Stockholm/Mälardalen fram till

6 Måluppfyllelse SJ skall vara ett modernt reseföretag som i alla avseenden och uthålligt agerar affärsmässigt och kommersiellt. Ägarens ekonomiska mål är en soliditet på minst 30% och en avkastning på eget kapital uppgående till minst 10%. Vid periodens slut uppgick soliditeten till 36,7% (33,2). Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,1% (11,5). Riskvärdering SJs verksamhet är exponerat för ett flertal risker. Bland de risker som identifierats som mest väsentliga ingår konsekvenser av politiska beslut, marknads- och konkurrensutveckling samt risker relaterade till SJs stora fordonskapital och att detta i framtiden inte är väl anpassat till marknadens behov. Dessutom är det avgörande kritiskt för SJ att resenärernas upplevda kvalitet utvecklas enligt plan. Kvalitet i form av bland annat punktlighet påverkas i stor utsträckning av externa faktorer såsom kapacitet i infrastrukturen. Regeringen har bifallit en ansökan, från ett antal Trafikhuvudmän, avseende interregional trafikeringsrätt. Regeringsbeslutet avser vissa sträckor i södra Sverige och är tidsbegränsat. Innebörden för SJ är att delar av den politiska risk som tidigare har identifierats har, i och med detta beslut, materialiserats. Effekten av detta kommer att utvecklas vidare i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret

7 Aktuellt kvartal oktober-december 2007 Ekonomisk utveckling Av koncernens totala intäkter svarar moderbolaget SJ AB för 84,5%. Moderbolagets andel av koncernens resultat är 93,5%. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (2 037), vilket är en ökning med 8,4%. Intäktsökningen om MSEK 172 förklaras av en fortsatt positiv resandeutveckling. I moderbolaget SJ AB ökade resandet med 7% jämfört med Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till MSEK 209 (125) vilket är en förbättring med MSEK 84. Det ökande resandet är största orsaken till resultatförbättringen. Koncernens kostnader har ökat med MSEK 89. Övriga externa kostnader ökade med MSEK 73. vilket framförallt är förklaras av ökade kostnader för marknadsföring och produktutveckling. Personalkostnaderna exklusive Stockholmståg har ökat med MSEK 67. Detta beror på en planerad satsning för att öka servicen ombord på tågen. Avskrivningarna minskade med MSEK 52 vilket främst beror på extra avskrivningar under Rörelsemarginal Rörelsemarginalen uppgick till 9,5% (6,1). Förbättringen förklaras främst av ökat resande. Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 180 (99). Finansnettot uppgick till MSEK -29 (-26). Skatt på periodens resultat Periodens skatt uppgick till MSEK -56 (-13). Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 124 (86). Investeringar Periodens investeringar uppgick till MSEK 133 (96) varav MSEK 72 avsåg fordon inklusive leasingfinansierade anläggningstillgångar med MSEK 24. Periodens investeringar i fordon avser huvudsakligen den fortsatta upprustningen av X 2000 samt leverans av ytterligare en dubbeldäckare. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till MSEK 42 (20). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med MSEK 289 och uppgick till MSEK 260 (-29). Detta beror främst på att rörelsefordringarna minskat samt att verksamheten utvecklats positivt. Kassaflödespåverkande investeringar uppgick till MSEK 109 (95) varav MSEK 48 avsåg fordon samt 42 avsåg immateriella tillgångar. 7

8 Koncernöversikt Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 9,5 6,1 10,1 8,8 Periodens resultat Investeringar Medelantalet anställda Helåret januari december 2007 Ekonomisk utveckling Av koncernens totala intäkter svarar moderbolaget SJ AB för 83,2%. Moderbolagets andel av koncernens resultat är 94,5%. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (6 970), vilket är en ökning med 18,6%. Den totala intäktsökningen med MSEK förklaras av den positiva resandeutvecklingen (MSEK 523) samt av övertagandet av pendeltågstrafiken i Stockholm i juni 2006 (MSEK 652). I moderbolaget SJ AB ökade resandet med 7% jämfört med 2006 och yielden ökade med 3%. Yieldförbättringen är en effekt av ökat resande på långa sträckor med X 2000 och då även ett ökat resande i 1:a klass. Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till MSEK 833 (615) vilket är en förbättring med MSEK 218. Resultatförbättringen beror på ökade intäkter som är en följd av ökat resande som präglat hela år Koncernens kostnader har ökat med MSEK 1 080, varav MSEK 614 avser verksamheten i Stockholmståg. Övriga externa kostnader exklusive Stockholmståg ökade med MSEK 285 och avser främst kostnader för underhåll och marknadsföring. Underhållskostnaderna ökade främst på grund av en högre produktion. De ökade kostnaderna för marknadsföring är främst hänförliga till lanseringen av Just nu 95, SJ Prio och biljettauktioner. Personalkostnaderna exklusive Stockholmståg har ökat med MSEK 224 vilket beror på en medveten satsning på att öka kvaliteten ombord på tågen och kostnader för vinstandelssystem för personalen. Avskrivningarna minskade med MSEK 43 vilket främst beror på extra avskrivningar under Rörelsemarginal Rörelsemarginalen uppgick till 10,1% (8,8). Den förbättrade rörelsemarginalen förklaras av ökat resande och yieldtillväxt. Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 714 (499). Finansnettot uppgick till MSEK -119 (-116). De finansiella kostnaderna inklusive netto av räntesäkringsinstrument uppgick till -206 (-170) varav netto av räntesäkringsinstrument uppgick till -13 (-40). I de finansiella kostnaderna ingår avgifter till Riksgäldskontoret samt till Affärsverket Statens järnvägar om sammanlagt MSEK 12. I övrigt förklaras de ökade finansiella kostnaderna av stigande marknadsräntor. Ränteintäkter har ökat väsentligt till följd av en positiv likviditetsutveckling och stigande räntor och var under året MSEK 87 (54). 8

9 Skatt på periodens resultat Periodens skatt uppgick till MSEK -207 (-131). Den effektiva skattesatsen uppgick till 29,0% (26,3). Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 507 (368). Investeringar Periodens investeringar uppgick till MSEK 379 (590) inklusive leasingfinansierade anläggningstillgångar med MSEK 40 (237). Investeringar i fordon uppgår till MSEK 231 (518). Under perioden har ytterligare två dubbeldäckare levererats vilket innebär att 42 av 43 fordon levererats. Vidare har upprustning av X 2000 samt fortsatta förbättringar i fordon påverkat årets investeringar. Investeringar i immateriella tillgångar uppgår till MSEK 74 (48) och består bland annat av framtagande av ett nytt arbetsplaneringssystem, kundprogram och produkt- och prissystem. Koncernen har investerat MSEK 35 i Stockholmståg KB, genom uppköp av andelar från Tågkompaniet AB. Stockholmståg KB är därefter ett helägt dotterbolag. Finansiering Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod per huvudsakligen av betalningsåtaganden för SJs finansiella leasingkontrakt, och uppgick till MSEK (4 322). Total finansiell leasingskuld avseende de nya dubbeldäckarna uppgick, på balansdagen, till MSEK (1 905). Av denna skuld betecknas MSEK (1 790) som långfristig, medan MSEK 117 (115) är kortfristig och avser den del av skulden som förfaller till betalning innan För äldre fordon finns leasingkontrakt om MSEK (2 394). Den genomsnittliga löptiden för erhållna kreditlöften uppgår till 5,2 år (6,2) och den genomsnittliga räntebindningstiden, justerat för deposition (MSEK 470) hos affärsverket Statens järnvägar, uppgick till 1,5 år (2,0). Reviderad finanspolicy, som antogs av bolagets styrelse under andra kvartalet 2007, innebär att räntebindningstiden i skuldportföljen kan variera mellan 1-2 år. Nettoskulden uppgick per till MSEK (2 223), vilket är en minskning med MSEK 613 sedan föregående år. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med MSEK 620 och uppgick till MSEK (721). Förändringen förklaras främst av att kortfristiga placeringar med en löptid längre än 90 dagar har minskat och omplacerats till kortare löptider. Verksamhetens positiva utveckling har också bidragit till förändringen. Kassaflödespåverkande investeringar uppgick till MSEK -333 (-337) varav MSEK -191 avsåg fordon. Investeringar i immateriella tillgångar har gjorts, främst i ett arbetsplaneringssystem samt i kundprogrammet SJ Prio. Dessutom har koncernen investerat MSEK 35 i Stockholmståg KB. Under året har utbetalning av utdelning till aktieägaren för år 2006 skett om MSEK 150 (-). 9

10 Resultaträkningar i sammandrag Koncernen Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Resultat från andelar i intressebolag Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK Genomsnittligt antal aktier, tusental Moderbolag Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Intäkter från andelar i koncernbolag Intäkter från övriga värdepapper och fordringar Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat

11 Balansräkningar i sammandrag Koncernen 31 dec 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Moderbolag 31 dec 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Kassaflödesanalys i sammandrag Koncernen Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av aktier och andelar Försäljning av aktier och andelar Återbetalt aktieägartillskott från intressebolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning Amortering av leasingskuld Aktieutdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 Förändring i eget kapital i sammandrag Koncernen 1 jan - 31 dec 1 jan -31 dec Belopp i MSEK Ingående balans Förvärv av minoritetsandelar Utdelning till aktieägare Intäkter och kostnader som redovisats direkt mot eget kapital Kassaflödessäkringar Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar Summa Periodens resultat Summa intäkter och kostnader för perioden Utgående balans Minoritetens andel uppgår till - (-). 14

15 Nyckeltal koncernen Koncernen Helår Helår Helår Helår Helår Rörelsens intäkter, MSEK varav nettoomsättning Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK Periodens resultat, MSEK Resultat per aktie, SEK Periodens kassaflöde, MSEK Investeringar, MSEK Marginaler Rörelsemarginal, % 10,1 8,8 11,6 6,0 3,0 Vinstmarginal, % 8,6 7,2 9,9 3,5-1,7 Kapitalstruktur vid periodens utgång Eget kapital, MSEK Sysselsatt kapital, MSEK Räntebärande nettoskuld, MSEK Skuldsättningsgrad, ggr 1,2 1,3 1,4 1,9 2,2 Soliditet, % 36,7 33,2 31,7 23,9 18,9 Medelantalet anställda Helår Helår Helår Helår Helår Avkastningsmått Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,4 8,8 11,2 8,2 5,8 Avkastning på eget kapital, % 14,1 11,5 49,8 12,1-17,2 Uppgifter avseende 2003 är ej omräknade till IFRS utan är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. 15

16 Nyckeltal moderbolaget Översikt moderbolaget Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 10,9 7,9 11,8 10,1 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 13,5 16,5 13,5 16,5 Eget kapital Balansomslutning Soliditet, % 37,7 33,4 37,7 33,4 Investeringar Medelantalet anställda Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas i bokslutskommunikén är de som beskrivs i årsredovisningen för Förvärv av utestående minoritet redovisas i eget kapital som transaktion mellan ägarna. Från och med den 31 december 2007 redovisas likvida medel i koncernbalansräkningen i enlighet med kassaflödesanalysens definition för likvida medel. Omräkning har skett av jämförelsetalen Transaktioner med närstående Affärsverket Statens järnvägar. Per den 31 december 2007 hade SJ långfristiga räntebärande fordringar respektive skulder på det närstående affärsverket Statens järnvägar om MSEK 470 respektive MSEK Rapporttillfällen Årsredovisning 2007 vecka Årsstämma april 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 april, 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 augusti, 2008 Delårsrapport januari-september 2008 oktober, 2008 Bokslutskommuniké 2008 februari, 2009 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Strategisk Kommunikation, Stockholm. SJs presstjänst har telefonnummer Finansiell information finns även på vår hemsida: Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 16

17 Stockholm den 31 januari 2008 Ulf Adelsohn Styrelseordförande Jan Forsberg Verkställande direktör 17

18 Definitioner Antal resor Summan av enkelresor med eller utan byten. Avkastning på eget kapital Periodens resultat (rullande 12 månader) enligt resultaträkningen i % av genomsnittligt eget kapital för 12 månadersperioden. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (rullande 12 månader) i % av genomsnittligt sysselsatt kapital för 12 månadersperioden. Balansomslutning Totala tillgångar. Beläggningsgrad Relationen mellan personkilometer och platskilometer i %. Egentrafik Trafik som SJ bedriver på kommersiella grunder. Entreprenadtrafik Trafik som SJ bedriver på uppdrag av trafikhuvudman. Likvida medel Begreppet likvida medel är summan av kassa och banktillgodohavanden samt räntebärande placeringar med en löptid på högst 90 dagar vid anskaffningstidpunkten. Kortfristiga placeringar Begreppet kortfristiga placeringar i balansräkningen för moderbolaget avser placeringar med en löptid på mellan 0 och 360 dagar. För koncernen avses räntebärande placeringar med en löptid på mellan 91 och 360 dagar. Nettoskuld Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar. Periodens resultat Resultatet efter skatt. Personkilometer Antalet resor med SJ AB multiplicerat med reslängden. Platskilometer Antalet tillgängliga platser multiplicerat med reslängden. Resande SJ AB Volym mätt i personkilometer. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Rörelsemarginal Rörelseresultat i % av rörelsens intäkter. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 18

19 Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i % av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar inklusive uppskjutna skatteskulder. Trafikhuvudman (THM) Ansvarig för den lokala och regionala linjetrafiken för persontrafik inom ett län. Tågkilometer Summan av alla tågs körsträckor. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i % av rörelsens intäkter. Yield Intäkter egentrafik dividerat med resande i SJ AB. SJ AB Stockholm Besöksadress: Centralplan 19 Org.nr: Tel: E-post: Hemsida: 19

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg Bokslutskommuniké Januari december 2012 Bokslutskommuniké 12 Resultat före skatt Punktlighet Fjärrtåg Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK SJs resultat stärktes 2012 91% 90% SJs punktlighet ökade under året

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI juni Rörelseresultat, MSEK Punktlighet Fjärrtåg % Punktlighet Regionaltåg % 159 81 89 januari-juni beräknas på rullande 12 månader Innehåll Väsentliga händelser 3 Nyckeltal koncernöversikt

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport Innehåll SJ i korthet 1 Viktiga nyckeltal 2 2010 - ett utmanande år 3 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsöversikt 14 Koncernen - Rapport över totalresultat

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 «

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 « Bokslutskommuniké PHONERA AB (publ.)» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under «Helår Nettoomsättningen uppgick till 297,4 (228,4) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB. Årsredovisning 2006 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Årsredovisning 2006 Innehåll Kort om SVEDAB Kort om SVEDAB 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 5 Detta är SVEDAB 6 8 Omvärld och marknad 9 11 Miljöperspektivet 12

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer