Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekordresultat och nya investeringar för framtiden"

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till MSEK (6 938). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK 714 (499). Resultat efter skatt ökade till MSEK 507 (368). Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till SEK 127 (92). Avkastning på eget kapital ökade till 14,1% (11,5). Resandet med SJ AB ökade med 7%. Fjärde kvartalet oktober december 2007 Nettoomsättningen ökade till MSEK (2 037). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK 180 (99). Resultat efter skatt ökade till MSEK 124 (86). Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till SEK 31 (22). Resandet med SJ AB ökade med 7%. Regeringen beslutade att trafikhuvudmännen i syd och väst får interregional trafikeringsrätt. Beslut om investeringar i nya och upprustade fordon för MSEK Lansering av biljettauktion med utbudspris från 1 krona på SJs X 2000-tåg. Utsikter Den ekonomiska tillväxten 2008 förväntas bli fortsatt god för tågresor. Attraktiva priserbjudanden, enkelt resande och ökat miljömedvetande är några viktiga anledningar till den förväntat positiva utvecklingen. Koncernens nettoomsättning beräknas därför öka i kombination med en stabil och god lönsamhet.

2 Nyckeltal Koncernöversikt Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 9,5 6,1 10,1 8,8 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 14,1 11,5 14,1 11,5 Skuldsättningsgrad, ggr 1,2 1,3 1,2 1,3 Soliditet, % 36,7 33,2 36,7 33,2 Investeringar Medelantalet anställda Kommentarer från VD År 2007 blev det mest framgångsrika året i SJs historia. Vi ökade nettoomsättningen med miljoner kronor, och vinsten blev 507 miljoner kronor efter skatt men viktigast av allt kundnöjdheten ökade enligt SKI med 2,4 procentenheter. SJ investerar i nya och upprustade tåg, rekryterar mer personal, förbättrar servicen och inför en helt ny prisstruktur. En av orsakerna till våra framgångar är att järnvägen i dag har blivit de många människornas val. Det ökade affärsresandet tyder på att fler och fler väljer tåget för att både kunna resa och arbeta samtidigt. Dessutom har den miljödebatt som pågått under året visat att inget annat transportsätt påverkar växthuseffekten så lite. SJ har tagit fram ett ambitiöst program för hela verksamheten som ska vara så miljöanpassat som möjligt. Det är glädjande att Banverket äntligen har fått klartecken att bygga Citybanan, som i stort sett ska dubblera kapaciteten i högtrafik. Politikerna inser säkert sambandet mellan transporter och tillväxt. Det krävs politisk vilja och mod att fatta de avgörande besluten. Om inte Sverige ska förlora sin status som tekniskt välutvecklat, tillväxtbefrämjande land som går i fronten för det globala miljöarbetet, så krävs stora och snabba investeringar i järnväg. SJs framgångar beror bland annat på att vi ständigt förbättrar och förenklar vårt erbjudande till kund. Vi belönar också nu våra mest frekventa resenärer genom det nya kundprogrammet SJ Prio. Under året har stegvis en helt ny prisstrategi införts, som tar utgångspunkt i att våra resor alltid ska vara lättillgängliga. Idag kan man köpa resor på auktion från en krona och uppåt eller satsa på en Just Nu- biljett med ett lägsta pris på 95 kronor. Vill man resa i högtrafik med exempelvis en ombokningsbar biljett kostar det lite mer. Den nya prisstrategin har varit en stor framgång och bidragit till att fylla tågen i lågtrafik och öka resandet totalt. Trots att vi under året sålt ca 10 miljoner Just Nu- biljetter har snittintäkten ökat per såld biljett i alla kundsegment. Nästa steg blir att göra oss kvitt den traditionella fasta prislistan och införa rörliga Just Nu priser på alla resor. Vi vill att kund och marknad sätter priset på vad en SJ resa ska kosta från dag till dag för att kontinuerligt ha en bild av värdet på det vi erbjuder. Mer marknadsanpassat än så kan det knappast bli. Att resa med tåg ska också vara enkelt. Därför introducerades i maj biljettlöst resande på alla avgångar. SJ får alltfler nöjda kunder. I Svenskt kvalitetsindex senaste mätning ökade kundnöjdhetsindex med 2,4 procentenheter till 62,6 procentenheter vilket är vårt bästa resultat någonsin. Vi följer utvecklingen noga, med bland annat egna omfattande mätningar, för att ständigt stämma av att våra ansträngningar leder till önskat resultat. 2

3 SJ tar marknadsandelar och växer snabbare än transportbranschen för persontrafik rent generellt. För att fortsätta denna utveckling har SJ beslutat investera 2,4 miljarder kronor i nya och upprustade tåg där speciellt nattågen får en helt ny standard. Ett hundratal nya medarbetare rekryteras också för att öka möjligheterna att ge bättre service såväl som för att kunna täcka upp kommande pensionsavgångar. Organisation och arbetssätt anpassas till vad vi kallar småskalighetsprincipen för att korta beslutsvägar, delegera ut större ansvar med mera. Större närhet till kund och en mer motiverad arbetsstyrka ska lägga grunden till fortsatt expansion. Dubbeldäckarna i Mälardalen har genomgått ett stort åtgärdsprogram för att motsvara våra ställda krav och förväntningar. Vid årsskiftet 2007/08 var ca 30 tåg trafiksatta och till sommarsemestern planerar vi att ha samtliga 43 tågsätt i trafik. Efter tio år är SJ tillbaka i Norrlandstrafiken som omfattar trafik mellan Göteborg ända upp till Narvik. Vid halvårsskiftet 2008 tar vi över. Kontraktsvärdet under avtalsperioden är 2 miljarder kronor. SJ kommer att satsa kraftfullt på att utveckla de affärsmöjligheter som ligger i denna del av Sverige där bland annat turismen har en stor potential. Vi är idag en av Europas mest kostnadseffektiva tågoperatörer, vilket ger oss goda förutsättningar att vara med och tävla om de stora upphandlingarna. Men villkoren måste vara tydliga och förutsättningarna ska bygga på konkurrens på lika villkor. Jan Forsberg Verkställande Direktör 3

4 Marknad och försäljning Den positiva intäktsutvecklingen fortsatte även under fjärde kvartalet. Tillväxten i resandet ökade intäkterna med 8%. De attraktiva Just-Nu priserna och möjligheten att köpa resor på auktion har gett effekt i första såväl som andra klass. Under året har mer än resenärer köpt de nya 95- kronorsbiljetterna och drygt biljetter har sålts på auktion till ett genomsnittspris motsvarande 113 kronor. Hälften av alla biljetter som säljs är Just Nu biljetter. Genom självbetjäningskanalerna, såsom Internet och automater går mer än hälften av all SJ försäljning. Denna trend förväntas fortsätta, om än inte i lika snabb takt, i och med att tjänsteportföljen utvecklas och breddas. Nya tjänster som hotell, taxi till och från tåget, evenemang på destinationsorten med mera ingår i utbudet. Självbetjäningskanalerna erbjuder service och bokningsmöjligheter dygnet runt vilket ökar tillgängligheten. SJ tar marknadsandelar på de långväga resorna, som Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, vilka står för större delen av tillväxten. Beläggningen på dessa destinationer har ökat till cirka 70% samtidigt som kapaciteten på vissa avgångar i högtrafik har fördubblats genom sammankoppling av X tåg. Affärsresandet utvecklas positivt och företagsförsäljningen ökade med 11%. Det är många företag som utökar sitt samarbete med SJ och flera nya kommer till, stora såväl som små. Försäljning via resebyråer går också bra och uppvisade en ökning på 8% under året. Ticket Affärsresor är en viktig aktör som kraftigt ökat sin försäljning av tågresor. SJ Prio hade vid årsskiftet medlemmar vilket är cirka 30% mer än förväntat och en tydlig milstolpe mot målet på Högkonjunkturen driver fram ett kraftigt ökat resande i Sverige. Tåget ökade med 7%, bilen med 4% medan inrikesflyget minskade med 3% under årets sista kvartal. Flyget har tappat marknadsandelar till tåget på framför allt sträckor som Stockholm-Göteborg, Stockholm-Karlstad, Stockholm-Sundsvall och mellan Stockholm och Småland. Utbud och beläggning SJ AB Utbud och beläggning Helår Index mot 2007 föregående år Personkilometer (miljoner) Platskilometer (miljoner) Beläggningsgrad (%) * Antal resor (miljoner) 25,9 105 * Index avser SJ Biljetter, egentrafik, betalande. 4

5 Säsongseffekter Rörelsens intäkter varierar normalt under året med en nedgång vid halvårsskiftet på grund av minskat affärsresande. Stockholmstågs övertagande av pendeltågstrafiken i Stockholm i juni 2006 medförde dock att nettoomsättningen istället ökat vid halvårsskiftet. Nettoomsättning (MSEK) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Punktlighet Punktligheten för alla SJ ABs tåg var under perioden 90% (90). SJ kommer kraftfullt att fortsätta att arbeta med punktlighetsförbättrande åtgärder tills en önskvärd trafiksituation har uppnåtts. Exempel på detta är den lista på 44 åtgärder som Banverket, SJ och SL tillsammans genomför för att förbättra trafiksituationen i Stockholm/Mälardalen fram till

6 Måluppfyllelse SJ skall vara ett modernt reseföretag som i alla avseenden och uthålligt agerar affärsmässigt och kommersiellt. Ägarens ekonomiska mål är en soliditet på minst 30% och en avkastning på eget kapital uppgående till minst 10%. Vid periodens slut uppgick soliditeten till 36,7% (33,2). Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,1% (11,5). Riskvärdering SJs verksamhet är exponerat för ett flertal risker. Bland de risker som identifierats som mest väsentliga ingår konsekvenser av politiska beslut, marknads- och konkurrensutveckling samt risker relaterade till SJs stora fordonskapital och att detta i framtiden inte är väl anpassat till marknadens behov. Dessutom är det avgörande kritiskt för SJ att resenärernas upplevda kvalitet utvecklas enligt plan. Kvalitet i form av bland annat punktlighet påverkas i stor utsträckning av externa faktorer såsom kapacitet i infrastrukturen. Regeringen har bifallit en ansökan, från ett antal Trafikhuvudmän, avseende interregional trafikeringsrätt. Regeringsbeslutet avser vissa sträckor i södra Sverige och är tidsbegränsat. Innebörden för SJ är att delar av den politiska risk som tidigare har identifierats har, i och med detta beslut, materialiserats. Effekten av detta kommer att utvecklas vidare i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret

7 Aktuellt kvartal oktober-december 2007 Ekonomisk utveckling Av koncernens totala intäkter svarar moderbolaget SJ AB för 84,5%. Moderbolagets andel av koncernens resultat är 93,5%. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (2 037), vilket är en ökning med 8,4%. Intäktsökningen om MSEK 172 förklaras av en fortsatt positiv resandeutveckling. I moderbolaget SJ AB ökade resandet med 7% jämfört med Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till MSEK 209 (125) vilket är en förbättring med MSEK 84. Det ökande resandet är största orsaken till resultatförbättringen. Koncernens kostnader har ökat med MSEK 89. Övriga externa kostnader ökade med MSEK 73. vilket framförallt är förklaras av ökade kostnader för marknadsföring och produktutveckling. Personalkostnaderna exklusive Stockholmståg har ökat med MSEK 67. Detta beror på en planerad satsning för att öka servicen ombord på tågen. Avskrivningarna minskade med MSEK 52 vilket främst beror på extra avskrivningar under Rörelsemarginal Rörelsemarginalen uppgick till 9,5% (6,1). Förbättringen förklaras främst av ökat resande. Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 180 (99). Finansnettot uppgick till MSEK -29 (-26). Skatt på periodens resultat Periodens skatt uppgick till MSEK -56 (-13). Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 124 (86). Investeringar Periodens investeringar uppgick till MSEK 133 (96) varav MSEK 72 avsåg fordon inklusive leasingfinansierade anläggningstillgångar med MSEK 24. Periodens investeringar i fordon avser huvudsakligen den fortsatta upprustningen av X 2000 samt leverans av ytterligare en dubbeldäckare. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till MSEK 42 (20). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med MSEK 289 och uppgick till MSEK 260 (-29). Detta beror främst på att rörelsefordringarna minskat samt att verksamheten utvecklats positivt. Kassaflödespåverkande investeringar uppgick till MSEK 109 (95) varav MSEK 48 avsåg fordon samt 42 avsåg immateriella tillgångar. 7

8 Koncernöversikt Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 9,5 6,1 10,1 8,8 Periodens resultat Investeringar Medelantalet anställda Helåret januari december 2007 Ekonomisk utveckling Av koncernens totala intäkter svarar moderbolaget SJ AB för 83,2%. Moderbolagets andel av koncernens resultat är 94,5%. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (6 970), vilket är en ökning med 18,6%. Den totala intäktsökningen med MSEK förklaras av den positiva resandeutvecklingen (MSEK 523) samt av övertagandet av pendeltågstrafiken i Stockholm i juni 2006 (MSEK 652). I moderbolaget SJ AB ökade resandet med 7% jämfört med 2006 och yielden ökade med 3%. Yieldförbättringen är en effekt av ökat resande på långa sträckor med X 2000 och då även ett ökat resande i 1:a klass. Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till MSEK 833 (615) vilket är en förbättring med MSEK 218. Resultatförbättringen beror på ökade intäkter som är en följd av ökat resande som präglat hela år Koncernens kostnader har ökat med MSEK 1 080, varav MSEK 614 avser verksamheten i Stockholmståg. Övriga externa kostnader exklusive Stockholmståg ökade med MSEK 285 och avser främst kostnader för underhåll och marknadsföring. Underhållskostnaderna ökade främst på grund av en högre produktion. De ökade kostnaderna för marknadsföring är främst hänförliga till lanseringen av Just nu 95, SJ Prio och biljettauktioner. Personalkostnaderna exklusive Stockholmståg har ökat med MSEK 224 vilket beror på en medveten satsning på att öka kvaliteten ombord på tågen och kostnader för vinstandelssystem för personalen. Avskrivningarna minskade med MSEK 43 vilket främst beror på extra avskrivningar under Rörelsemarginal Rörelsemarginalen uppgick till 10,1% (8,8). Den förbättrade rörelsemarginalen förklaras av ökat resande och yieldtillväxt. Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 714 (499). Finansnettot uppgick till MSEK -119 (-116). De finansiella kostnaderna inklusive netto av räntesäkringsinstrument uppgick till -206 (-170) varav netto av räntesäkringsinstrument uppgick till -13 (-40). I de finansiella kostnaderna ingår avgifter till Riksgäldskontoret samt till Affärsverket Statens järnvägar om sammanlagt MSEK 12. I övrigt förklaras de ökade finansiella kostnaderna av stigande marknadsräntor. Ränteintäkter har ökat väsentligt till följd av en positiv likviditetsutveckling och stigande räntor och var under året MSEK 87 (54). 8

9 Skatt på periodens resultat Periodens skatt uppgick till MSEK -207 (-131). Den effektiva skattesatsen uppgick till 29,0% (26,3). Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 507 (368). Investeringar Periodens investeringar uppgick till MSEK 379 (590) inklusive leasingfinansierade anläggningstillgångar med MSEK 40 (237). Investeringar i fordon uppgår till MSEK 231 (518). Under perioden har ytterligare två dubbeldäckare levererats vilket innebär att 42 av 43 fordon levererats. Vidare har upprustning av X 2000 samt fortsatta förbättringar i fordon påverkat årets investeringar. Investeringar i immateriella tillgångar uppgår till MSEK 74 (48) och består bland annat av framtagande av ett nytt arbetsplaneringssystem, kundprogram och produkt- och prissystem. Koncernen har investerat MSEK 35 i Stockholmståg KB, genom uppköp av andelar från Tågkompaniet AB. Stockholmståg KB är därefter ett helägt dotterbolag. Finansiering Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod per huvudsakligen av betalningsåtaganden för SJs finansiella leasingkontrakt, och uppgick till MSEK (4 322). Total finansiell leasingskuld avseende de nya dubbeldäckarna uppgick, på balansdagen, till MSEK (1 905). Av denna skuld betecknas MSEK (1 790) som långfristig, medan MSEK 117 (115) är kortfristig och avser den del av skulden som förfaller till betalning innan För äldre fordon finns leasingkontrakt om MSEK (2 394). Den genomsnittliga löptiden för erhållna kreditlöften uppgår till 5,2 år (6,2) och den genomsnittliga räntebindningstiden, justerat för deposition (MSEK 470) hos affärsverket Statens järnvägar, uppgick till 1,5 år (2,0). Reviderad finanspolicy, som antogs av bolagets styrelse under andra kvartalet 2007, innebär att räntebindningstiden i skuldportföljen kan variera mellan 1-2 år. Nettoskulden uppgick per till MSEK (2 223), vilket är en minskning med MSEK 613 sedan föregående år. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med MSEK 620 och uppgick till MSEK (721). Förändringen förklaras främst av att kortfristiga placeringar med en löptid längre än 90 dagar har minskat och omplacerats till kortare löptider. Verksamhetens positiva utveckling har också bidragit till förändringen. Kassaflödespåverkande investeringar uppgick till MSEK -333 (-337) varav MSEK -191 avsåg fordon. Investeringar i immateriella tillgångar har gjorts, främst i ett arbetsplaneringssystem samt i kundprogrammet SJ Prio. Dessutom har koncernen investerat MSEK 35 i Stockholmståg KB. Under året har utbetalning av utdelning till aktieägaren för år 2006 skett om MSEK 150 (-). 9

10 Resultaträkningar i sammandrag Koncernen Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Resultat från andelar i intressebolag Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK Genomsnittligt antal aktier, tusental Moderbolag Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Intäkter från andelar i koncernbolag Intäkter från övriga värdepapper och fordringar Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat

11 Balansräkningar i sammandrag Koncernen 31 dec 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Moderbolag 31 dec 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Kassaflödesanalys i sammandrag Koncernen Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av aktier och andelar Försäljning av aktier och andelar Återbetalt aktieägartillskott från intressebolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning Amortering av leasingskuld Aktieutdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 Förändring i eget kapital i sammandrag Koncernen 1 jan - 31 dec 1 jan -31 dec Belopp i MSEK Ingående balans Förvärv av minoritetsandelar Utdelning till aktieägare Intäkter och kostnader som redovisats direkt mot eget kapital Kassaflödessäkringar Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar Summa Periodens resultat Summa intäkter och kostnader för perioden Utgående balans Minoritetens andel uppgår till - (-). 14

15 Nyckeltal koncernen Koncernen Helår Helår Helår Helår Helår Rörelsens intäkter, MSEK varav nettoomsättning Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK Periodens resultat, MSEK Resultat per aktie, SEK Periodens kassaflöde, MSEK Investeringar, MSEK Marginaler Rörelsemarginal, % 10,1 8,8 11,6 6,0 3,0 Vinstmarginal, % 8,6 7,2 9,9 3,5-1,7 Kapitalstruktur vid periodens utgång Eget kapital, MSEK Sysselsatt kapital, MSEK Räntebärande nettoskuld, MSEK Skuldsättningsgrad, ggr 1,2 1,3 1,4 1,9 2,2 Soliditet, % 36,7 33,2 31,7 23,9 18,9 Medelantalet anställda Helår Helår Helår Helår Helår Avkastningsmått Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,4 8,8 11,2 8,2 5,8 Avkastning på eget kapital, % 14,1 11,5 49,8 12,1-17,2 Uppgifter avseende 2003 är ej omräknade till IFRS utan är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. 15

16 Nyckeltal moderbolaget Översikt moderbolaget Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 10,9 7,9 11,8 10,1 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 13,5 16,5 13,5 16,5 Eget kapital Balansomslutning Soliditet, % 37,7 33,4 37,7 33,4 Investeringar Medelantalet anställda Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas i bokslutskommunikén är de som beskrivs i årsredovisningen för Förvärv av utestående minoritet redovisas i eget kapital som transaktion mellan ägarna. Från och med den 31 december 2007 redovisas likvida medel i koncernbalansräkningen i enlighet med kassaflödesanalysens definition för likvida medel. Omräkning har skett av jämförelsetalen Transaktioner med närstående Affärsverket Statens järnvägar. Per den 31 december 2007 hade SJ långfristiga räntebärande fordringar respektive skulder på det närstående affärsverket Statens järnvägar om MSEK 470 respektive MSEK Rapporttillfällen Årsredovisning 2007 vecka Årsstämma april 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 april, 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 augusti, 2008 Delårsrapport januari-september 2008 oktober, 2008 Bokslutskommuniké 2008 februari, 2009 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Strategisk Kommunikation, Stockholm. SJs presstjänst har telefonnummer Finansiell information finns även på vår hemsida: Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 16

17 Stockholm den 31 januari 2008 Ulf Adelsohn Styrelseordförande Jan Forsberg Verkställande direktör 17

18 Definitioner Antal resor Summan av enkelresor med eller utan byten. Avkastning på eget kapital Periodens resultat (rullande 12 månader) enligt resultaträkningen i % av genomsnittligt eget kapital för 12 månadersperioden. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (rullande 12 månader) i % av genomsnittligt sysselsatt kapital för 12 månadersperioden. Balansomslutning Totala tillgångar. Beläggningsgrad Relationen mellan personkilometer och platskilometer i %. Egentrafik Trafik som SJ bedriver på kommersiella grunder. Entreprenadtrafik Trafik som SJ bedriver på uppdrag av trafikhuvudman. Likvida medel Begreppet likvida medel är summan av kassa och banktillgodohavanden samt räntebärande placeringar med en löptid på högst 90 dagar vid anskaffningstidpunkten. Kortfristiga placeringar Begreppet kortfristiga placeringar i balansräkningen för moderbolaget avser placeringar med en löptid på mellan 0 och 360 dagar. För koncernen avses räntebärande placeringar med en löptid på mellan 91 och 360 dagar. Nettoskuld Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar. Periodens resultat Resultatet efter skatt. Personkilometer Antalet resor med SJ AB multiplicerat med reslängden. Platskilometer Antalet tillgängliga platser multiplicerat med reslängden. Resande SJ AB Volym mätt i personkilometer. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Rörelsemarginal Rörelseresultat i % av rörelsens intäkter. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 18

19 Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i % av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar inklusive uppskjutna skatteskulder. Trafikhuvudman (THM) Ansvarig för den lokala och regionala linjetrafiken för persontrafik inom ett län. Tågkilometer Summan av alla tågs körsträckor. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i % av rörelsens intäkter. Yield Intäkter egentrafik dividerat med resande i SJ AB. SJ AB Stockholm Besöksadress: Centralplan 19 Org.nr: Tel: E-post: Hemsida: 19

Allt fler reser med SJ

Allt fler reser med SJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2008 Allt fler reser med SJ Delårsperioden januari-mars 2008 Nettoomsättningen ökade till MSEK 2 124 (1 989). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK

Läs mer

SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet

SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2007 Utsikt från ett tågfönster i Värmland, väster om Arvika. SJs tillväxt fortsätter med mycket god lönsamhet Delårsperioden januari mars 2007 Nettoomsättningen

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 KONCERNÖVERSIKT

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 KONCERNÖVERSIKT SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2002 Resandet ökade med 4 procent, vilket främst förklaras av ökat långväga resande. Resandet i X 2000 utvecklades mycket positivt. s resultat efter finansiella poster

Läs mer

SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning

SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2006 Utsikt från ett tågfönster i Södermanland SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning Helåret januari december 2006 Nettoomsättningen

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

NetOnNet AB (publ) Org.nr Delårsrapport för första kvartalet 2008/ maj juli Stark tillväxt inleder året

NetOnNet AB (publ) Org.nr Delårsrapport för första kvartalet 2008/ maj juli Stark tillväxt inleder året NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport för första kvartalet 2008/2009 1 maj 2008 31 juli 2008 Stark tillväxt inleder året Koncernen, första kvartalet (maj-juli) * Försäljningen uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

SJ effektiviserar verksamheten

SJ effektiviserar verksamheten DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 SJ effektiviserar verksamheten Delårsperioden januari mars 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 112 (2 116). Resultat före skatt uppgick till MSEK

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer