Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekordresultat och nya investeringar för framtiden"

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till MSEK (6 938). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK 714 (499). Resultat efter skatt ökade till MSEK 507 (368). Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till SEK 127 (92). Avkastning på eget kapital ökade till 14,1% (11,5). Resandet med SJ AB ökade med 7%. Fjärde kvartalet oktober december 2007 Nettoomsättningen ökade till MSEK (2 037). Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK 180 (99). Resultat efter skatt ökade till MSEK 124 (86). Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till SEK 31 (22). Resandet med SJ AB ökade med 7%. Regeringen beslutade att trafikhuvudmännen i syd och väst får interregional trafikeringsrätt. Beslut om investeringar i nya och upprustade fordon för MSEK Lansering av biljettauktion med utbudspris från 1 krona på SJs X 2000-tåg. Utsikter Den ekonomiska tillväxten 2008 förväntas bli fortsatt god för tågresor. Attraktiva priserbjudanden, enkelt resande och ökat miljömedvetande är några viktiga anledningar till den förväntat positiva utvecklingen. Koncernens nettoomsättning beräknas därför öka i kombination med en stabil och god lönsamhet.

2 Nyckeltal Koncernöversikt Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 9,5 6,1 10,1 8,8 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 14,1 11,5 14,1 11,5 Skuldsättningsgrad, ggr 1,2 1,3 1,2 1,3 Soliditet, % 36,7 33,2 36,7 33,2 Investeringar Medelantalet anställda Kommentarer från VD År 2007 blev det mest framgångsrika året i SJs historia. Vi ökade nettoomsättningen med miljoner kronor, och vinsten blev 507 miljoner kronor efter skatt men viktigast av allt kundnöjdheten ökade enligt SKI med 2,4 procentenheter. SJ investerar i nya och upprustade tåg, rekryterar mer personal, förbättrar servicen och inför en helt ny prisstruktur. En av orsakerna till våra framgångar är att järnvägen i dag har blivit de många människornas val. Det ökade affärsresandet tyder på att fler och fler väljer tåget för att både kunna resa och arbeta samtidigt. Dessutom har den miljödebatt som pågått under året visat att inget annat transportsätt påverkar växthuseffekten så lite. SJ har tagit fram ett ambitiöst program för hela verksamheten som ska vara så miljöanpassat som möjligt. Det är glädjande att Banverket äntligen har fått klartecken att bygga Citybanan, som i stort sett ska dubblera kapaciteten i högtrafik. Politikerna inser säkert sambandet mellan transporter och tillväxt. Det krävs politisk vilja och mod att fatta de avgörande besluten. Om inte Sverige ska förlora sin status som tekniskt välutvecklat, tillväxtbefrämjande land som går i fronten för det globala miljöarbetet, så krävs stora och snabba investeringar i järnväg. SJs framgångar beror bland annat på att vi ständigt förbättrar och förenklar vårt erbjudande till kund. Vi belönar också nu våra mest frekventa resenärer genom det nya kundprogrammet SJ Prio. Under året har stegvis en helt ny prisstrategi införts, som tar utgångspunkt i att våra resor alltid ska vara lättillgängliga. Idag kan man köpa resor på auktion från en krona och uppåt eller satsa på en Just Nu- biljett med ett lägsta pris på 95 kronor. Vill man resa i högtrafik med exempelvis en ombokningsbar biljett kostar det lite mer. Den nya prisstrategin har varit en stor framgång och bidragit till att fylla tågen i lågtrafik och öka resandet totalt. Trots att vi under året sålt ca 10 miljoner Just Nu- biljetter har snittintäkten ökat per såld biljett i alla kundsegment. Nästa steg blir att göra oss kvitt den traditionella fasta prislistan och införa rörliga Just Nu priser på alla resor. Vi vill att kund och marknad sätter priset på vad en SJ resa ska kosta från dag till dag för att kontinuerligt ha en bild av värdet på det vi erbjuder. Mer marknadsanpassat än så kan det knappast bli. Att resa med tåg ska också vara enkelt. Därför introducerades i maj biljettlöst resande på alla avgångar. SJ får alltfler nöjda kunder. I Svenskt kvalitetsindex senaste mätning ökade kundnöjdhetsindex med 2,4 procentenheter till 62,6 procentenheter vilket är vårt bästa resultat någonsin. Vi följer utvecklingen noga, med bland annat egna omfattande mätningar, för att ständigt stämma av att våra ansträngningar leder till önskat resultat. 2

3 SJ tar marknadsandelar och växer snabbare än transportbranschen för persontrafik rent generellt. För att fortsätta denna utveckling har SJ beslutat investera 2,4 miljarder kronor i nya och upprustade tåg där speciellt nattågen får en helt ny standard. Ett hundratal nya medarbetare rekryteras också för att öka möjligheterna att ge bättre service såväl som för att kunna täcka upp kommande pensionsavgångar. Organisation och arbetssätt anpassas till vad vi kallar småskalighetsprincipen för att korta beslutsvägar, delegera ut större ansvar med mera. Större närhet till kund och en mer motiverad arbetsstyrka ska lägga grunden till fortsatt expansion. Dubbeldäckarna i Mälardalen har genomgått ett stort åtgärdsprogram för att motsvara våra ställda krav och förväntningar. Vid årsskiftet 2007/08 var ca 30 tåg trafiksatta och till sommarsemestern planerar vi att ha samtliga 43 tågsätt i trafik. Efter tio år är SJ tillbaka i Norrlandstrafiken som omfattar trafik mellan Göteborg ända upp till Narvik. Vid halvårsskiftet 2008 tar vi över. Kontraktsvärdet under avtalsperioden är 2 miljarder kronor. SJ kommer att satsa kraftfullt på att utveckla de affärsmöjligheter som ligger i denna del av Sverige där bland annat turismen har en stor potential. Vi är idag en av Europas mest kostnadseffektiva tågoperatörer, vilket ger oss goda förutsättningar att vara med och tävla om de stora upphandlingarna. Men villkoren måste vara tydliga och förutsättningarna ska bygga på konkurrens på lika villkor. Jan Forsberg Verkställande Direktör 3

4 Marknad och försäljning Den positiva intäktsutvecklingen fortsatte även under fjärde kvartalet. Tillväxten i resandet ökade intäkterna med 8%. De attraktiva Just-Nu priserna och möjligheten att köpa resor på auktion har gett effekt i första såväl som andra klass. Under året har mer än resenärer köpt de nya 95- kronorsbiljetterna och drygt biljetter har sålts på auktion till ett genomsnittspris motsvarande 113 kronor. Hälften av alla biljetter som säljs är Just Nu biljetter. Genom självbetjäningskanalerna, såsom Internet och automater går mer än hälften av all SJ försäljning. Denna trend förväntas fortsätta, om än inte i lika snabb takt, i och med att tjänsteportföljen utvecklas och breddas. Nya tjänster som hotell, taxi till och från tåget, evenemang på destinationsorten med mera ingår i utbudet. Självbetjäningskanalerna erbjuder service och bokningsmöjligheter dygnet runt vilket ökar tillgängligheten. SJ tar marknadsandelar på de långväga resorna, som Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, vilka står för större delen av tillväxten. Beläggningen på dessa destinationer har ökat till cirka 70% samtidigt som kapaciteten på vissa avgångar i högtrafik har fördubblats genom sammankoppling av X tåg. Affärsresandet utvecklas positivt och företagsförsäljningen ökade med 11%. Det är många företag som utökar sitt samarbete med SJ och flera nya kommer till, stora såväl som små. Försäljning via resebyråer går också bra och uppvisade en ökning på 8% under året. Ticket Affärsresor är en viktig aktör som kraftigt ökat sin försäljning av tågresor. SJ Prio hade vid årsskiftet medlemmar vilket är cirka 30% mer än förväntat och en tydlig milstolpe mot målet på Högkonjunkturen driver fram ett kraftigt ökat resande i Sverige. Tåget ökade med 7%, bilen med 4% medan inrikesflyget minskade med 3% under årets sista kvartal. Flyget har tappat marknadsandelar till tåget på framför allt sträckor som Stockholm-Göteborg, Stockholm-Karlstad, Stockholm-Sundsvall och mellan Stockholm och Småland. Utbud och beläggning SJ AB Utbud och beläggning Helår Index mot 2007 föregående år Personkilometer (miljoner) Platskilometer (miljoner) Beläggningsgrad (%) * Antal resor (miljoner) 25,9 105 * Index avser SJ Biljetter, egentrafik, betalande. 4

5 Säsongseffekter Rörelsens intäkter varierar normalt under året med en nedgång vid halvårsskiftet på grund av minskat affärsresande. Stockholmstågs övertagande av pendeltågstrafiken i Stockholm i juni 2006 medförde dock att nettoomsättningen istället ökat vid halvårsskiftet. Nettoomsättning (MSEK) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Punktlighet Punktligheten för alla SJ ABs tåg var under perioden 90% (90). SJ kommer kraftfullt att fortsätta att arbeta med punktlighetsförbättrande åtgärder tills en önskvärd trafiksituation har uppnåtts. Exempel på detta är den lista på 44 åtgärder som Banverket, SJ och SL tillsammans genomför för att förbättra trafiksituationen i Stockholm/Mälardalen fram till

6 Måluppfyllelse SJ skall vara ett modernt reseföretag som i alla avseenden och uthålligt agerar affärsmässigt och kommersiellt. Ägarens ekonomiska mål är en soliditet på minst 30% och en avkastning på eget kapital uppgående till minst 10%. Vid periodens slut uppgick soliditeten till 36,7% (33,2). Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,1% (11,5). Riskvärdering SJs verksamhet är exponerat för ett flertal risker. Bland de risker som identifierats som mest väsentliga ingår konsekvenser av politiska beslut, marknads- och konkurrensutveckling samt risker relaterade till SJs stora fordonskapital och att detta i framtiden inte är väl anpassat till marknadens behov. Dessutom är det avgörande kritiskt för SJ att resenärernas upplevda kvalitet utvecklas enligt plan. Kvalitet i form av bland annat punktlighet påverkas i stor utsträckning av externa faktorer såsom kapacitet i infrastrukturen. Regeringen har bifallit en ansökan, från ett antal Trafikhuvudmän, avseende interregional trafikeringsrätt. Regeringsbeslutet avser vissa sträckor i södra Sverige och är tidsbegränsat. Innebörden för SJ är att delar av den politiska risk som tidigare har identifierats har, i och med detta beslut, materialiserats. Effekten av detta kommer att utvecklas vidare i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret

7 Aktuellt kvartal oktober-december 2007 Ekonomisk utveckling Av koncernens totala intäkter svarar moderbolaget SJ AB för 84,5%. Moderbolagets andel av koncernens resultat är 93,5%. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (2 037), vilket är en ökning med 8,4%. Intäktsökningen om MSEK 172 förklaras av en fortsatt positiv resandeutveckling. I moderbolaget SJ AB ökade resandet med 7% jämfört med Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till MSEK 209 (125) vilket är en förbättring med MSEK 84. Det ökande resandet är största orsaken till resultatförbättringen. Koncernens kostnader har ökat med MSEK 89. Övriga externa kostnader ökade med MSEK 73. vilket framförallt är förklaras av ökade kostnader för marknadsföring och produktutveckling. Personalkostnaderna exklusive Stockholmståg har ökat med MSEK 67. Detta beror på en planerad satsning för att öka servicen ombord på tågen. Avskrivningarna minskade med MSEK 52 vilket främst beror på extra avskrivningar under Rörelsemarginal Rörelsemarginalen uppgick till 9,5% (6,1). Förbättringen förklaras främst av ökat resande. Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 180 (99). Finansnettot uppgick till MSEK -29 (-26). Skatt på periodens resultat Periodens skatt uppgick till MSEK -56 (-13). Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 124 (86). Investeringar Periodens investeringar uppgick till MSEK 133 (96) varav MSEK 72 avsåg fordon inklusive leasingfinansierade anläggningstillgångar med MSEK 24. Periodens investeringar i fordon avser huvudsakligen den fortsatta upprustningen av X 2000 samt leverans av ytterligare en dubbeldäckare. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till MSEK 42 (20). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med MSEK 289 och uppgick till MSEK 260 (-29). Detta beror främst på att rörelsefordringarna minskat samt att verksamheten utvecklats positivt. Kassaflödespåverkande investeringar uppgick till MSEK 109 (95) varav MSEK 48 avsåg fordon samt 42 avsåg immateriella tillgångar. 7

8 Koncernöversikt Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 9,5 6,1 10,1 8,8 Periodens resultat Investeringar Medelantalet anställda Helåret januari december 2007 Ekonomisk utveckling Av koncernens totala intäkter svarar moderbolaget SJ AB för 83,2%. Moderbolagets andel av koncernens resultat är 94,5%. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (6 970), vilket är en ökning med 18,6%. Den totala intäktsökningen med MSEK förklaras av den positiva resandeutvecklingen (MSEK 523) samt av övertagandet av pendeltågstrafiken i Stockholm i juni 2006 (MSEK 652). I moderbolaget SJ AB ökade resandet med 7% jämfört med 2006 och yielden ökade med 3%. Yieldförbättringen är en effekt av ökat resande på långa sträckor med X 2000 och då även ett ökat resande i 1:a klass. Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till MSEK 833 (615) vilket är en förbättring med MSEK 218. Resultatförbättringen beror på ökade intäkter som är en följd av ökat resande som präglat hela år Koncernens kostnader har ökat med MSEK 1 080, varav MSEK 614 avser verksamheten i Stockholmståg. Övriga externa kostnader exklusive Stockholmståg ökade med MSEK 285 och avser främst kostnader för underhåll och marknadsföring. Underhållskostnaderna ökade främst på grund av en högre produktion. De ökade kostnaderna för marknadsföring är främst hänförliga till lanseringen av Just nu 95, SJ Prio och biljettauktioner. Personalkostnaderna exklusive Stockholmståg har ökat med MSEK 224 vilket beror på en medveten satsning på att öka kvaliteten ombord på tågen och kostnader för vinstandelssystem för personalen. Avskrivningarna minskade med MSEK 43 vilket främst beror på extra avskrivningar under Rörelsemarginal Rörelsemarginalen uppgick till 10,1% (8,8). Den förbättrade rörelsemarginalen förklaras av ökat resande och yieldtillväxt. Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 714 (499). Finansnettot uppgick till MSEK -119 (-116). De finansiella kostnaderna inklusive netto av räntesäkringsinstrument uppgick till -206 (-170) varav netto av räntesäkringsinstrument uppgick till -13 (-40). I de finansiella kostnaderna ingår avgifter till Riksgäldskontoret samt till Affärsverket Statens järnvägar om sammanlagt MSEK 12. I övrigt förklaras de ökade finansiella kostnaderna av stigande marknadsräntor. Ränteintäkter har ökat väsentligt till följd av en positiv likviditetsutveckling och stigande räntor och var under året MSEK 87 (54). 8

9 Skatt på periodens resultat Periodens skatt uppgick till MSEK -207 (-131). Den effektiva skattesatsen uppgick till 29,0% (26,3). Periodens resultat Periodens resultat uppgick till MSEK 507 (368). Investeringar Periodens investeringar uppgick till MSEK 379 (590) inklusive leasingfinansierade anläggningstillgångar med MSEK 40 (237). Investeringar i fordon uppgår till MSEK 231 (518). Under perioden har ytterligare två dubbeldäckare levererats vilket innebär att 42 av 43 fordon levererats. Vidare har upprustning av X 2000 samt fortsatta förbättringar i fordon påverkat årets investeringar. Investeringar i immateriella tillgångar uppgår till MSEK 74 (48) och består bland annat av framtagande av ett nytt arbetsplaneringssystem, kundprogram och produkt- och prissystem. Koncernen har investerat MSEK 35 i Stockholmståg KB, genom uppköp av andelar från Tågkompaniet AB. Stockholmståg KB är därefter ett helägt dotterbolag. Finansiering Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod per huvudsakligen av betalningsåtaganden för SJs finansiella leasingkontrakt, och uppgick till MSEK (4 322). Total finansiell leasingskuld avseende de nya dubbeldäckarna uppgick, på balansdagen, till MSEK (1 905). Av denna skuld betecknas MSEK (1 790) som långfristig, medan MSEK 117 (115) är kortfristig och avser den del av skulden som förfaller till betalning innan För äldre fordon finns leasingkontrakt om MSEK (2 394). Den genomsnittliga löptiden för erhållna kreditlöften uppgår till 5,2 år (6,2) och den genomsnittliga räntebindningstiden, justerat för deposition (MSEK 470) hos affärsverket Statens järnvägar, uppgick till 1,5 år (2,0). Reviderad finanspolicy, som antogs av bolagets styrelse under andra kvartalet 2007, innebär att räntebindningstiden i skuldportföljen kan variera mellan 1-2 år. Nettoskulden uppgick per till MSEK (2 223), vilket är en minskning med MSEK 613 sedan föregående år. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med MSEK 620 och uppgick till MSEK (721). Förändringen förklaras främst av att kortfristiga placeringar med en löptid längre än 90 dagar har minskat och omplacerats till kortare löptider. Verksamhetens positiva utveckling har också bidragit till förändringen. Kassaflödespåverkande investeringar uppgick till MSEK -333 (-337) varav MSEK -191 avsåg fordon. Investeringar i immateriella tillgångar har gjorts, främst i ett arbetsplaneringssystem samt i kundprogrammet SJ Prio. Dessutom har koncernen investerat MSEK 35 i Stockholmståg KB. Under året har utbetalning av utdelning till aktieägaren för år 2006 skett om MSEK 150 (-). 9

10 Resultaträkningar i sammandrag Koncernen Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Resultat från andelar i intressebolag Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK Genomsnittligt antal aktier, tusental Moderbolag Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Intäkter från andelar i koncernbolag Intäkter från övriga värdepapper och fordringar Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat

11 Balansräkningar i sammandrag Koncernen 31 dec 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Moderbolag 31 dec 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Kassaflödesanalys i sammandrag Koncernen Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella tillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av aktier och andelar Försäljning av aktier och andelar Återbetalt aktieägartillskott från intressebolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning Amortering av leasingskuld Aktieutdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

14 Förändring i eget kapital i sammandrag Koncernen 1 jan - 31 dec 1 jan -31 dec Belopp i MSEK Ingående balans Förvärv av minoritetsandelar Utdelning till aktieägare Intäkter och kostnader som redovisats direkt mot eget kapital Kassaflödessäkringar Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar Summa Periodens resultat Summa intäkter och kostnader för perioden Utgående balans Minoritetens andel uppgår till - (-). 14

15 Nyckeltal koncernen Koncernen Helår Helår Helår Helår Helår Rörelsens intäkter, MSEK varav nettoomsättning Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster, MSEK Periodens resultat, MSEK Resultat per aktie, SEK Periodens kassaflöde, MSEK Investeringar, MSEK Marginaler Rörelsemarginal, % 10,1 8,8 11,6 6,0 3,0 Vinstmarginal, % 8,6 7,2 9,9 3,5-1,7 Kapitalstruktur vid periodens utgång Eget kapital, MSEK Sysselsatt kapital, MSEK Räntebärande nettoskuld, MSEK Skuldsättningsgrad, ggr 1,2 1,3 1,4 1,9 2,2 Soliditet, % 36,7 33,2 31,7 23,9 18,9 Medelantalet anställda Helår Helår Helår Helår Helår Avkastningsmått Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,4 8,8 11,2 8,2 5,8 Avkastning på eget kapital, % 14,1 11,5 49,8 12,1-17,2 Uppgifter avseende 2003 är ej omräknade till IFRS utan är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. 15

16 Nyckeltal moderbolaget Översikt moderbolaget Okt-dec Okt-dec Helår Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 10,9 7,9 11,8 10,1 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 13,5 16,5 13,5 16,5 Eget kapital Balansomslutning Soliditet, % 37,7 33,4 37,7 33,4 Investeringar Medelantalet anställda Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas i bokslutskommunikén är de som beskrivs i årsredovisningen för Förvärv av utestående minoritet redovisas i eget kapital som transaktion mellan ägarna. Från och med den 31 december 2007 redovisas likvida medel i koncernbalansräkningen i enlighet med kassaflödesanalysens definition för likvida medel. Omräkning har skett av jämförelsetalen Transaktioner med närstående Affärsverket Statens järnvägar. Per den 31 december 2007 hade SJ långfristiga räntebärande fordringar respektive skulder på det närstående affärsverket Statens järnvägar om MSEK 470 respektive MSEK Rapporttillfällen Årsredovisning 2007 vecka Årsstämma april 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 april, 2008 Delårsrapport januari-juni 2008 augusti, 2008 Delårsrapport januari-september 2008 oktober, 2008 Bokslutskommuniké 2008 februari, 2009 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Strategisk Kommunikation, Stockholm. SJs presstjänst har telefonnummer Finansiell information finns även på vår hemsida: Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 16

17 Stockholm den 31 januari 2008 Ulf Adelsohn Styrelseordförande Jan Forsberg Verkställande direktör 17

18 Definitioner Antal resor Summan av enkelresor med eller utan byten. Avkastning på eget kapital Periodens resultat (rullande 12 månader) enligt resultaträkningen i % av genomsnittligt eget kapital för 12 månadersperioden. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (rullande 12 månader) i % av genomsnittligt sysselsatt kapital för 12 månadersperioden. Balansomslutning Totala tillgångar. Beläggningsgrad Relationen mellan personkilometer och platskilometer i %. Egentrafik Trafik som SJ bedriver på kommersiella grunder. Entreprenadtrafik Trafik som SJ bedriver på uppdrag av trafikhuvudman. Likvida medel Begreppet likvida medel är summan av kassa och banktillgodohavanden samt räntebärande placeringar med en löptid på högst 90 dagar vid anskaffningstidpunkten. Kortfristiga placeringar Begreppet kortfristiga placeringar i balansräkningen för moderbolaget avser placeringar med en löptid på mellan 0 och 360 dagar. För koncernen avses räntebärande placeringar med en löptid på mellan 91 och 360 dagar. Nettoskuld Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar. Periodens resultat Resultatet efter skatt. Personkilometer Antalet resor med SJ AB multiplicerat med reslängden. Platskilometer Antalet tillgängliga platser multiplicerat med reslängden. Resande SJ AB Volym mätt i personkilometer. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Rörelsemarginal Rörelseresultat i % av rörelsens intäkter. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. 18

19 Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i % av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar inklusive uppskjutna skatteskulder. Trafikhuvudman (THM) Ansvarig för den lokala och regionala linjetrafiken för persontrafik inom ett län. Tågkilometer Summan av alla tågs körsträckor. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i % av rörelsens intäkter. Yield Intäkter egentrafik dividerat med resande i SJ AB. SJ AB Stockholm Besöksadress: Centralplan 19 Org.nr: Tel: E-post: Hemsida: 19

SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning

SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2006 Utsikt från ett tågfönster i Södermanland SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning Helåret januari december 2006 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till:

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer