Projekt Kemikalier i förskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Kemikalier i förskolan"

Transkript

1 Projekt Kemikalier i förskolan - en pilotstudie med inventeringar på två förskolor Magra förskola. Foto: Helena Sandmer Älvdansens förskola. Foto: Helena Sandmer Författare: Helena Sandmer (praktikant på Alingsås kommun ) Handledare: Fredrik Bergman, miljöstrateg Alingsås kommun Datum: 27 februari 2014

2 SAMMANFATTNING Kemikalier och kemikaliers miljö- och hälsorisker är ett aktuellt ämne. På ett politiskt plan är området prioriterat genom det nationella miljömålet Giftfri miljö. Även på lokal nivå finns intresse och engagemang för frågan. Alingsås kommun har i flera miljömål uttryckt ambitioner och mål för ett aktivt kemikaliearbete och en hälsosam miljö. Denna studie är en del av detta arbete, och avser att minska barns risker för onödig exponering av farliga kemikalier i kommunens förskolor. Undersökningen är en pilotstudie och utgörs av inventeringar på två förskolor i Alingsås kommun, Magra och Älvdansen. Den syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om kemikalier i förskolan, bland berörda aktörer. Genom inventering kartläggs hur situationen ser ut i dag för områden som byggmaterial, möbler, leksaker och städrutiner. Resultaten visar att en del risker för kemikalieexponering finns. Dessa stämmer i stort sett överens med resultat från liknande studier som gjorts i förskolemiljö. Många risker kan lyckligtvis minskas med enkla medel. Studien innefattar också en handledning med åtgärdsförslag, som i framtiden är avsedd att användas i samtliga förskolor i Alingsås kommun (Bilaga 5). Förutom förskolor har även åtgärdsförslag presenterats till aktörer som städentreprenörer, upphandlare och föräldrar. Handledningen är tänkt att fungera som ett verktyg för ett fortsatt arbete för en giftfriare miljö i Alingsås kommun. Studien är faktagranskad av miljökonsulten och kemikalieexperten Per Rosander.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 Syfte, upplägg och frågeställning 1.2 Avgränsningar 2. METODIK 2.1 Urval 3. TEORI 3.1 Aktuell forskning på området Hormonstörande kemikalier Barns känslighet och exponering Kemikalier i förskolemiljö 3.2 Aktuella miljömål för Alingsås kommun 3.3 Beskrivning av förskolorna Magra förskola Älvdansens förskola 4. RESULTAT 4.1 Inventeringsresultat Magra förskola Byggnaden Inredning Leksaker Mat och äta Hygien Städ och rengöring Elektronik Ute Övrigt: miljöarbete 4.2 Inventeringsresultat Älvdansens förskola Byggnaden Inredning Leksaker Mat och äta Hygien Städ och rengöring Elektronik Ute Övrigt: miljöarbete 5. DISKUSSION 6. SLUTSATS 7. REFERENSER 7.1 Tryckta källor 7.2 Muntliga källor

4 Bilagor 1. Fakta om kemikalier i inomhusmiljö 2. Faktaruta plastförpackningar 3.Återkoppling på gjord inventering på Magra förskola 4. Återkoppling på gjord inventering på Älvdansens förskola 5. Handledning med åtgärdsförslag för Alingsås kommun - För förskolor - Checklista för förskolor - För föräldrar - För inköpare (upphandlingsenheten) - För städentreprenörer och städansvariga - För kostenheten - För fastighetsbolag, lokalsamordnare med flera - För kommunen som helhet (politiker med flera)

5 1. INLEDNING Sedan andra världskriget har kemikalieproduktionen ökat drastiskt, från 10 miljoner ton år 1950 till dagens 400 miljoner ton (Froster et al. 2012). Den största tillväxten har skett inom petrokemisk industri, och innefattar syntetiska kemikalier. Inom Europeiska Unionen finns ca ämnen registrerade (SNF 2013). Historiskt sett har kemikalier ofta förknippats med giftiga vätskor i industritunnor och oljefat. Men kemikalier finns numera överallt och i många vardagsprodukter; i hemmet, på arbetsplatsen och i skolor. På den senaste tiden har miljö- och hälsorisker med kemikalier i vardagen uppmärksammats alltmer släpptes rapporten State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals av Världshälsoorganisationen (WHO) och Förenta Nationernas miljöprogram (UNEP) (Bergman et al.2012.). Rapporten sammanställer forskningsläget och uttrycker en oro för trenderna med sk. hormonstörande ämnen. En lång rad hälsorisker och sjukdomar har kopplats samman med dessa kemiska ämnen, exempelvis cancer, diabetes,fetma, fosterskador och nedsatt reproduktionsförmåga. Den fick stort genomslag i media (exempelvis Tirén 2013; Axelsdotter Olsson 2013). På nationellt plan arbetar Sverige sedan några år tillbaka med de 16 miljömålen. Målet Giftfri miljö innebär att halterna av naturfrämmande ämnen i miljön i stort sett ska elimineras och dess miljöoch hälsopåverkan ska vara försumbar. (Miljömål 2013). Att målet är prioriterat kan exempelvis utläsas i att regeringen lanserade en ny kemikalieproposition i december 2013 (Prop. 2013/14:39) och att mer resurser läggs på analys och inspektion av farliga ämnen i varor (Dyberg 2014; KemI 2011a). Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet i frågan och arbetar sedan 2011 med Handlingsplan för en giftfri vardag, där huvudfokus är på att skydda barnen bättre (KemI 2011a). Alingsås kommun har med anledning av detta högaktuella ämne också valt att prioritera arbetet med kemikalier. Flera lokala miljömål rör direkt eller indirekt frågor angående utfasning av kemikalier till förmån för bättre hälsa och miljö. Av särskilt intresse är förskolor, en miljö som framförallt Naturskyddsföreningen arbetat mycket med. Under 2013 gjorde de inventeringar på 129 svenska förskolor i 41 kommuner (Dahl & Grudd 2013). Alingsås medverkade ej men påbörjar nu ett liknande arbete. Det inleddes i januari 2014 med en workshop för tjänstemän och en föreläsning för allmänheten. 1.1 Syfte, upplägg och frågeställning Denna pilotstudie är tänkt som ett första led i ett långsiktigt och förebyggande arbete för att minska riskerna för kemikalieexponering i kommunens förskolor. Den syftar till att öka kunskapen och medvetenheten hos berörda aktörer. Studien består av två delar; kartläggning och utvärdering. För att se hur situationen ser ut i nuläget genomförs inventeringar på två valda förskolor. Utifrån inventeringarna läggs förslag fram om hur man kan gå vidare med frågan. Dessa sammanställs i en handledning med syftet att i framtiden användas i samtliga förskolor i Alingsås kommun (se Bilaga 5). Studien utgår från följande frågeställningar: - Hur ser kemikaliesituationen ut i Alingsås förskolor? (besvaras genom inventering ) - Vilka åtgärder kan vidtas, nu och i framtiden? (framtagande av handlingsplan) 1.2 Avgränsningar Denna pilotstudie har tidsmässigt varit begränsad till 5-6 veckor, på grund av bunden praktikperiod ). Detta har i sin tur begränsat det antal förskolor som är med i studien. Om möjlighet hade funnits hade det varit önskvärt att genomföra och analysera mätningar och provtagningar i luft och /eller damm på förskolorna. Tyvärr saknades adekvat kompetens och utrustning för att utföra detta i denna studie.

6 2. METODIK Vid inventeringen har material från Svenska Naturskyddsföreningens kemikalienätverk använts. Materialet är beprövat sedan tidigare inom organisationen, genom projektet "Operation Giftfri Förskola". Projektet utfördes under 2013 och består av inventeringar gjorda i 129 förskolor i 41 svenska kommuner. Resultaten redovisas i rapporten Giftfria barn leka bäst (Dahl & Grudd 2013). Materialet består av handledning, inventeringsmall och frågor till förskolechef. Samtliga finns att tillgå på Naturskyddsföreningen hemsida (SNF 2014). Innan inventering har frågor delgivits de berörda cheferna på förskolorna, för att få information om exempelvis byggnadsmaterial, gjorda renoveringar och generellt miljöarbete på förskolan och i kommunen. Denna typ av information är fördelaktig att veta innan besök görs på skolorna. Utefter mallen har sedan inventering gjorts på de valda förskolorna. Någon ur personalen har under inventeringen varit tillgänglig för frågor, främst om ålder på olika produkter. Annars har inventeraren systematiskt gått igenom förskolornas produkter, varor, byggnadsmaterial etcetera. Inventeringen tog cirka 1,5 timmar att genomföra och utfördes i början av februari Urval En förfrågan om intresse att vara med i studien skickades från kommunhåll ut till förskolor. Magra och Älvdansens förskolor anmälde sitt intresse och är således de som medverkar i studien. Urvalet är därmed inte slumpmässigt men detta faktum bedöms som mindre viktigt i denna studie. De medverkande skolorna är faktiskt särskilt lämpliga för en pilotstudie av denna omfattning, eftersom den ena är en äldre förskola på landet och den andra en nybyggd förskola i stan. Därmed kan viss jämförelse göras mellan skolorna. Antalet förskolor är naturligtvis för litet för att vara representativt för alla kommunens förskolor, men kan ändå ge viktiga insikter i hur förskolemiljöerna kan se ut. 3. TEORI Nedan finns en faktaruta med information om några vanliga kemikalier som nämns i studien. För mer detaljerad fakta om kemikalier i inomhusmiljö hänvisas till Bilaga 1. Bromerade flamskyddsmedel En grupp ämnen som används i ex. textilier, elektronik och möbler för att skydda mot brand. Ett vanligt ämne är PBDE. Flamskyddsmedel kan vara hormonstörande och reproduktionstoxiska. En del misstänkts orsaka cancer. Ftalater Används som mjukgörare i plaster, framför allt PVC-plast. Kan även vara doftbärare m.m i olika produkter. Ftalater kan finnas i leksaker, plastgolv, plasttryck på kläder, smink och parfym. Hälsoeffekterna är osäkra för många ftalater, men flera misstänks vara hormonstörande. Även fosterutveckling och reproduktionsförmåga kan skadas. Bisfenol A Används vid produktion av vissa plaster. Kan finnas i kassakvitton,leksaker, metallkonserver och andra matförpackningar. Misstänkt hormonstörande, påverkar även immunförsvar och reproduktionsförmåga. Kan öka risken för diabetes. Perfluorerade ämnen Ämnen med vatten-, smuts- eller fettavvisande egenskaper. Två vanliga ämnen är PFOA och PFOS. Dessa är bl.a. astma/allergiframkallande, reproduktionsstörande och kan orsaka cancer (PFOA). Ämnena kan finnas i t.ex kläder, textilier, möbler, brandsläckningsmedel och livsmedelsförpackningar. Tungmetaller Metalliska grundämnen som förekommer naturligt i miljön, men halterna har ökat kraftigt genom mänskliga utsläpp. Många är giftiga i höga doser. Exempel är bly, kadmium och kvicksilver. Kan påträffas i t.ex. leksaker, elektronik, metalldetaljer i kläder. Flera olika negativa hälsoeffekter är förknippade med tungmetaller.

7 3.1 Aktuell forskning på området Hormonstörande kemikalier Det uppskattas att drygt 800 kemiska ämnen besitter någon form av hormonliknande egenskap. En del av dem är väl kända av forskare och lagstiftare, men för de flesta finns stora kunskapsluckor om hälsorisker och många har inte testats alls (Bergman et al. 2012). Hormonstörande kemikalier kan påverka kroppens hormonella system och viktiga utvecklingsprocesser. Hormoner styr många centrala funktioner såsom ämnesomsättning, tillväxt, salt- och vattenbalans, könsmognad och fortplantning. Exponering av kemikalier är särskilt känsligt i kritiska utvecklingsperioder som under graviditet, småbarnsår och pubertet (ibid). Vetenskapliga bevis finns nu på att hormonstörande kemikalier innebär nya hälsorisker för mänskligheten. Flera moderna välfärdssjukdomar som fetma, diabetes, astma och cancer har nu kopplas till den ökade exponeringen av kemikalier i vardagen. Det har också observerats att endokrina sjukdomar blivit vanligare, och att unga män idag har sämre spermakvalitet än tidigare generationer (ibid; Hult 2013) Barns känslighet och exponering Det finns många parametrar som avgör känslighet för kemikalier, exempelvis kön, ålder och matvanor. När det gäller barn finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till. Barn har, till skillnad från vuxna, inte ett färdigutvecklat immunförsvar. De är dessutom sämre på avgiftning och deras DNA replikeras snabbt som följd av snabb tillväxt (Hill 2010). Eftersom barn även genomgår flera viktiga utvecklingsfaser, blir tidpunkten för exponering avgörande för känsligheten (Klar et al.2012). Detta gör barn till en särskilt utsatt grupp. För foster och gravida är utsattheten än mer påtaglig, då störningar under graviditetsperioden kan ge såväl akuta som kroniska hälsoeffekter. Barns exponering skiljer sig från vuxnas. Kemikalier tas upp av kroppen genom inandning, upptag via huden eller intag av föda. För vuxna är en vanlig exponeringsväg för kemikalier maten (Hill 2010). För barn kan istället luft och damm vara betydande exponeringskällor. Detta beror mycket på att små barn rör sig nära golvet, och klättrar, biter eller suger på mattor, möbler, leksaker m.m där kemikalier finns samlade i dammet och i produkterna. Små barn äter också mer sett per kilo kroppsvikt, och har en hög andningsfrekvens, vilket ökar exponeringsrisken (ibid ; Klar et al. 2012). I dagens läge finns inga garantier för att barns hälsa inte äventyras. Lagstiftningen har bedöms som otillräcklig för att kunna hantera de enorma mängder kemikalier som finns på marknaden och i vardagsprodukter (Klar et al. 2012; Bornehag refererad i Holmström 2013). Kemikaliefrågans komplexitet, exempelvis med den s.k. cocktaileffekten 1, gör det svårt för forskare att sätta säkra gränsvärden. Särskilt problematiska är de hormonstörande ämnena, som ofta förekommer i väldigt små mängder och sällan följer vanliga dos-responskurvor 2 (Withgott & Brennan 2010). Kemikalielagstiftningen varierar stort mellan olika produktgrupper. För leksaker är lagstiftningen något bättre än för varor i allmänhet, mycket eftersom själva produkterna är riktade till barn. Exempelvis finns lag om leksakers säkerhet (SFS 2011:579) och visst förbud mot användning av så kallade CMR-ämnen 3 i leksaker (KemI 2014a). Skärpningar i leksakslagstiftningen gjordes 2007 och 2013 (Norin 2014). Men tillsynen är svag och många överträdelser rapporteras årligen, i Sverige via t.ex Kemikalieinspektionen (KemI 2014b) och i EU via informations- och varningssystemet RAPEX (Konsumentverket 2013; Rosander 2014). Lagstiftningen för leksaker kan dessutom sägas vara mindre sträng jämfört med exempelvis lagstiftning för läkemedel, kosmetika och livsmedel (Rosander 2014). 1 En blandning av flera olika kemikalier kan tillsammans uppvisa större eller mindre effekter än om ämnena testas och adderas var och en för sig. Fenomenet kallas för cocktaileffekten. 2 Dos-responskurvor beskriver exempelvis hur ökad halt av en viss kemikalie i kroppen leder till gradvis förvärrad hälsoeffekt. Med hormonstörande ämnen har det i vissa fall visat sig att en lägre dos tvärtom ger störst effekt 3 Ämnen som klassats som cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska.

8 3.1.3 Kemikalier i förskolemiljö I en förstudie från Kemikalieinspektionen undersöktes tre svenska förskolor, där mätningar gjordes i damm, på barns händer, i leksaker och i sovmadrasser. Studien fokuserade på förekomsten av bromerade flamskyddsmedel, ftalater, organofosfater och vissa metaller. Resultaten visar att nya sorters flamskyddsmedel och ftalater är mycket vanliga i förskolemiljön. Äldre föremål i polyuretanskum (skumgummi) och mjukplast (exempelvis madrasser) noteras som potentiella exponeringskällor för dessa ämnen. De två äldre förskolorna hade mer leksaker och PVC-golv, vilket sammanlagt bidrog till högre uppmätta halter av ftalater än på den nyare förskolan. Halterna av PBDE var också högre i de äldre byggnaderna, troligen på grund av äldre produkter och sämre ventilation. Antalet elektroniska produkter inverkade också (KemI 2013). Justina Björklund visar i sin avhandling att bromerade flamskyddsmedel som PBDE och perfluorerade alkylsyror som PFOS och PFOA hittats i luft och dammprover i bland annat förskolor. Det konstateras att för småbarn kan damm kan vara en betydande exponeringskälla för kemikalier (Björklund 2011). Svenska Naturskyddsföreningen har under 2013 undersökt kemikaliesituationen i landets förskolor genom inventeringar på 129 förskolor i 41 kommuner. Det framkom att många problem finns, och att medvetenheten kring miljögifter i barns närhet generellt är låg. De i studien undersökta områdena var Byggnader, Äta, Hygien, Städ och rengöring, Möbler och inredning, Leksaker och Ute. Ur miljögiftssynpunkt fanns stora brister på en del punkter, men många anses kan åtgärdas med enkla medel. Värt att notera är exempelvis att en stor andel förskolor använder gammal elektronik eller byggnadsmaterial som leksaker, att textilier sällan tvättas eller vädras efter inköp, att många förskolor har gamla sovmadrasser och mycket lek- och byggkuddar av skumgummi och att tryckimpregnerat trä och gamla däck ofta förekommer på utegårdar. Sammantaget finns risker att barnen exponeras för en mängd skadliga kemikalier i förskolemiljön (Dahl & Grudd 2013). 3.2 Aktuella miljömål för Alingsås kommun Alingsås kommun har en vision, Vision 2019, som finns med som bakgrund i alla beslut som tas. En del i visionen lyder "Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen." Till dessa finns även tolv prioriterade mål, som ingår i den styrmodell som beslutades av kommunfullmäktige i maj För detta projekt är det elfte målet aktuellt; "I Alingsås kommun skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktig hållbar utveckling" (Alingsås kommun 2013c;2013d). Alingsås har även miljömål, som fastställdes i november 2010 av kommunfullmäktige och gäller till De utgår från de nationella miljömålen, men är uppdelade i tre huvudområden. För de 19 övergripande miljömålen finns ett antal detaljerade mål. De detaljerade målen löpte ut 2013 men gäller tills vidare (Alingsås kommun 2010b). Nedan listas de mål som är aktuella i denna studie. Inom parentes anges de aktörer som ansvarar för uppfyllelsen av målet ifråga. Övergripande mål Kemiska produkter som är särskilt farliga för människors hälsa och miljön har fasats ut. (kommunstyrelsen i samarbete med övriga nämnder) 4. Vid alla inköp ska miljöanpassade alternativ väljas när de finns tillgängliga och är ändamålsenliga. (kommunstyrelsen i samarbete med övriga nämnder) 16. Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö också ur ett ekologiskt perspektiv, både utomhus och inomhus (samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, Alingsåshem, Fabs)

9 Detaljerade mål och tillsvidare 4.1 Inom följande produktgrupper ska kommunen alltid köpa in miljöanpassade alternativ när de finns tillgängliga och är ändamålsenliga: * Bildäck, motorbränsle och hydrauloljor till fordon och maskiner * Hushålls- och städkemikalier * Kontorspapper (Kommunstyrelsen i samarbete med övriga nämnder och kommunala bolag) 4.2 I kommunens upphandling ska alltid miljöanpassade alternativ efterfrågas. (Kommunstyrelsen i samarbete med övriga nämnder och kommunala bolag) 16.5 PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer i alla kommunägda byggnader ska vara sanerade eller handlingsplan för sanering ska finnas (Alingsåshem, Fabs) 3.3 Beskrivning av förskolorna Magra förskola Magra förskola är en kommunal förskola belägen i Bjärke, och tillhör Bjärke enhet (Alingsås kommun 2014). I anslutning till förskolan ligger även Magra skola och en gymnastiksal. Huvudbyggnaden är från 1800-talet men har byggts ut etappvis, den senaste tillbyggnaden var 1996 (Alingsås kommun 2010a). Förskolan hade vid inventeringstillfället 23 barn i åldrarna 3-5 år (Alingsås kommun 2013a). Förskolan innehar miljöcertifieringen Grön flagg tillsammans med Magra skola, sedan Älvdansens förskola Älvdansens förskola, (ibland även kallad Skogskullens förskola), är en kommunal förskola som ligger i området Stadsskogen i Alingsås. Enhetsmässigt tillhör den Kullingsberg- Stadsskogen- Västra Bodarna enhet (Alingsås kommun 2014). Förskolan startade i augusti 2012, men flyttade under hösten 2013 in i en nybyggd förskola på samma gata. Förskolan hade vid inventeringstillfället fyra avdelningar med sammanlagt 50 barn i åldrarna 1-4 år. (Alingsås kommun 2013b). 4. RESULTAT 4.1 Inventeringsresultat Magra förskola Nedan beskrivs de resultat från inventeringen i Magra förskola, i de kategorier som finns i inventeringsmallen. Närvarande vid inventeringen var Tina Wångdahl, barnskötare på förskolan. För avsnitten Mat och äta samt Städ och rengöring har information även fåtts från Anni Gederberg (kostekonom kommunen) och Annika Tiselius (städsamordnare kommunen). Det kommunala fastighetsbolaget Fabs har bidragit med svar på frågor kring byggnaden och förskolechef Annelie Cronstam har beskrivit förskolans miljöarbete Byggnaden Förskolan byggdes år Den uppges inte vara PCB-sanerad. Information saknas huruvida någon inventering av eventuell PCB i byggnaden har gjorts. Detta är något som behöver undersökas närmare för att minska riskerna för exponering av PCB, som är ett långlivat och hälsofarligt ämne. Dock förekom PCB i golv- och fogmassor i Sverige främst under , vilket ökar chansen att Magra förskola är fri från PCB i byggmaterial. Förskolan har renoverats 1977, då den gjordes från skolan till förskola. Idag omfattar förskolan 380 m 2.

10 Samtliga fem rum (+ två toaletter) på förskolan har målade vävtapeter på väggarna. Innerväggarna består av gips. Väggarna har målats om under perioden Som väggfärg har vattenbaserad miljömärkt färg används. Ingen yta eller vägg har behandlats för att lättare kunna saneras mot klotter. Även golven är likadana i alla rum. Hur gammal golvbeläggningen är något oklart, men enligt uppgift har golv lagts in under år Plastbeläggningen är av PVC. PVC-golv innehåller ofta mjukgörande ftalater som är misstänkt hormonstörande. Plastgolv nyare än år 2000 har lägre sannolikhet att innehålla ftalaten DEHP (Plasticseurope 2011), men det kan inte uteslutas att golvet på Magra förskola innehåller andra ftalater. Dessa kan läcka från golvet under användning. Här finns således en inbyggd exponeringsrisk för kemikalier. En studie från Karlstads universitet visar att ftalater i PVC-golv tas upp av kroppen, och att detta kan ge upphov till bland annat astma och allergi (Carlstedt et al. 2013). Radonmätning har gjorts, som gav resultatet 60 Bq (Becquerel) /m 3 som årsmedelvärde. Riktvärdet för radon i inomhusluft ligger på 200 Bq/m 3 (Radonutredning i Väst AB). För dricksvattnet anges att det är kommunalt vatten. Ledningar och rör är inte Klor/PVC-fria. Ingen risk med detta bedöms finnas under användning, men PVC-rören ger problem i avfallsledet och är därför mindre lämpliga (Rosander 2014). Ingen re-lining av vattenledningsrören har gjorts. Förskolans ventilationssystem är av typen FTX. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) gjordes Tilluftsflödet är 700 l/s och frånluftsflödet 690 l/s. Detta bedöms som god ventilation, vilket är bra och viktigt ur kemikalie- och hälsosynpunkt Inredning I nästan alla rum finns hängande armatur, med lågenergilampor. Eftersom lågenergilampor innehåller kvicksilver finns en betydande kemikalierisk då dessa går sönder, särskilt om lampan är varm (KemI 2011c). Förskolan har rutiner för omhändertagande av dessa. Det noterades att de hängande lamporna var dammiga, vilket påverkar inomhusluften. När det gäller möbler är dessa i trä. De fyra borden uppges innehålla ljuddämpande material, med okänt plastmaterial. Således finns risk för PVC innehållande mjukgörande ftalater (SNF 2014a). En soffa som troligen består av skumgummi och trä, är beklätt med jeanstyg. På grund av skumgummit finns risk för bromerade flamskyddsmedel (de Wit et al. 2008). Dock är soffan inte mer än cirka sju år gammal, äldre soffor har potentiellt större problem. Även jeanstyget kan vara flamskyddat. Andra fåtöljer eller stolar finns ej. För förvaring noteras förekomsten av många plastbackar. På hela förskolan finns omkring 35 st backar, samtliga med plastmärkning 5. Denna innebär att plasten ifråga är polypropen, som har bedömts som bättre ur miljösynpunkt och innebär relativt låg risk för läckage av kemikalier (Rosander 2014; Bilaga 2). Backarnas ålder varierar, större delen är äldre än fem år, medan ett par är yngre än fem år. För textilier kan nämnas två mattor, båda med gummi/plastbeläggning under. Den ena mattan är stor (ca 2 m i diameter) och uppges vara flamskyddad, vilket innebär en risk (CAMM 2013). En del hängande textilier finns i form av gardiner (4-6 m 2 ), anslagstavla (1 m 2 ) och lektavla (1 m 2 ). Även dessa kan vara flamskyddade till viss del. Duschdraperi finns ej, inte heller lek- eller byggkuddar i skumgummi. Däremot observerades åtta st sovmadrasser i skumgummi med plastöverdrag. Dessa har okänd ålder, på grund av att förskolan fått dem från andra. För sådana madrasser kan halten flamskyddsmedel vara hög (Björklund 2011). Plastöverdraget består också ofta av PVC som kan släppa ifrån sig ftalater. Sju st större sittdynor finns också, dessa innehåller skumgummi men överdragen är av bomull. Några filtar finns, en fleecefilt, och fyra av bomull. En några år gammal vaxduk finns, information saknas om dess yta/beläggning. Eftersom vaxduken är såpass ny, minskar risken att den innehåller PVC. Äldre vaxdukar är i regel gjorda av PVC (Rosander 2014; SNF 2014a). För nya textilier anges att de inte alltid tvättas innan användning. Kemikalieinspektionen rekommenderar att nya textilier alltid tvättas för att minska rester av hälsofarliga ämnen (Kemi 2009).

11 4.1.3 Leksaker Andelen äldre leksaker (här äldre än 2007) uppskattas till ca 40 %. Andelen CE-märkta leksaker uppskattas till ca 50 %. Dessa uppgifter är av betydelse eftersom lagstiftningen för leksaker ändrades efter 2007, så äldre leksaker kan innehålla mer och fler miljögifter. Siffrorna är något osäkra då det var svårt att få en överblick av alla leksaker på förskolan. Leksaker är av varierande material, men mängden (hårda) plastleksaker kan nog sägas vara mest förekommande. Inga leksaker som luktar, känns "kladdiga i sig själva" eller är mjuka hittades. Endast ett par leksaker bedöms som halvmjuka, dessa är troligen runt fem år gamla. Mjukgjord plast är kända för att oftare släppa farliga ämnen, men exempelvis Bisfenol A har påträffats även i mycket hård plast (Lithner 2011;Kemi 2012). Till målning och pyssel används ibland Play Dough (lera) och vattenbaserad målarfärg. Play Dough innehåller många kemiska tillsatser. Dock uppger förskolan att de (oftast) gör egen lera (typ trolldeg), vilket är att rekommendera. Som lim används skol- och hobbylim av märket Scotch och trälim av märket Casco. De förkläden som används för pysselaktiviteter är av två typer. Några är av nylon och ca tre- fyra år gamla. De övriga uppges vara mer än tio år gamla och av plastmaterial. Då plasten är okänd finns risk att de kan vara av PVC. Smink/teatersmink används inte på förskolan. Som utklädningsgrejer finns flera backar med klädesplagg, samt en väska med metallkulor och ett hängsle/rep med metallhängen. Dessa kan innehålla nickel, som vid varaktig kontakt kan ge allergi (KemI 2011b).För övrigt hittades inga smycken, skärp eller väskor. Vid utklädningsgrejerna observerades en gammal Nokia-telefon och en kamera. Dessa var de enda saker som hittades som ursprungligen inte är avsedda att användas som leksaker. Dock uppger personalen att barnen ej leker med dem (exempelvis för att kameran låg högst upp i låda). Elektronik innehåller flera farliga ämnen såsom flamskyddsmedel och tungmetaller och är inte lämpade som leksaker för barn (KemI 2011b). Det händer att föräldrar ger leksaker till förskolan, det handlar då om exempelvis sagoslott eller delar till tågbana etc Mat och äta Alingsås kommun har sedan våren 2010 haft avtal med ISS Facility Services, som ansvarar för maten i samtliga av kommunens skolor och förskolor. Det ordinarie avtalet sträcker sig till 2014, men har förlängts två år och gäller därför fram till juni Avtalet kan betraktas som relativt "låst", upphandlingen är kostnadsstyrd och inga krav kan i regel ställas som innebär kostnadsökningar. Rutiner och sådant kan däremot förändras, om det upplevs att något inte fungerar. Maten på förskolan tillagas delvis på plats, men transporteras även till förskolan genom ISS. Maten transporteras i rostfria kantiner. Köket på Magra är ett sk. mottagningskök, där huvudkomponenten kommer från tillagningsköket på Sollebrunns skola. I Magras kök kokas sidkomponenterna (exempelvis ris/pasta/potatis). Sallad bereds också på plats. Margarin används men inga kryddor eller buljonger med glutamat. Margarin kan innehålla transfetter och andra tillsatser (SNF 2014a). Mat i konserver förekommer, främst grönsaker som exempelvis majs och champinjoner. Metallkonservburkar är på insidan belagda med ett plastskikt som består av polykarbonatplast. För tillverkning av denna plast används det hormonstörande ämnet Bisfenol A, och de rester av ämnet som finns i plastskiktet kan läcka ut i maten från burken (Rosander 2014; KemI 2012; Livsmedelsverket 2014). Inom Alingsås kommun har Bisfenol A i konserver ej varit uppe för diskussion, och inga beslut finns tagna angående detta. Andelen ekologisk mat är för närvarande 21,2 % för kommunens förskolor och skolor sammanlagt. Frågan om hur ofta per vecka barnen äter halvfabrikat är en definitionsfråga. I det inventeringsmaterial som användes i denna studie fanns ingen definition eller vägledning kring vad som efterfrågades. Kostenheten har dock gjort följande uppskattning: " Huvudkomponent av halvfabrikat: 18 dagar/40 (45%). Huvudkomponent delvis av halvfabrikat (ex.korv stroganoff eller korv-janssons frestelse där

12 grytan/gratängen är gjord från grunden men inte korven): 3 dagar/40 (7,5%) Huvudkomponent lagad från grunden: 19 dagar/40 (47,5%) Sidkomponenter: Pasta, ris, bulgur och potatis kokas av ISS. Potatismos och såser tillagas från grunden av ISS. Potatisgratäng (serveras 1ggr på 40 dagar) och pannkakan till soppan (serveras 3ggr på 40 dagar) är halvfabrikat." När det gäller plastförpackad mat så är detta också en definitionsfråga, och dessutom väldigt svårt att ta reda på en ungefärlig andel. Kostenheten anger att "de flesta livsmedel kommer från grossisten i stora förpackningar av ex. kartong, men sedan ligger själva livsmedlen skyddat av ett plasthölje av hygieniska och kvalitetsmässiga skäl. Detta gäller såväl halvfabrikat som färska och torra råvaror. Frukt och grönt kommer dock ofta utan plast, samt mjölk, gryner och kryddor m.m.". När maten äts används glas och vanliga bestick. Tallrikarna är dock av plast. Studier har visat att uppemot 90 % av testade kommersiella plaster läcker hormonstörande ämnen (Yang et al. 2011). Plasttallrikar är standard för Alingsås förskolor. Inom kommunen har eventuella hälsoeffekter av plasttallrikar varit uppe till diskussion, då man i linje med Livsmedelsverkets rekommendationer valt att tillåta användning. Någon enstaka karaff används, gjord av glas. Förskolan lagar ingen mat själva, därför sker ingen uppvärmning av mat eller dryck i kombination med plast. Inte heller nappflaskor eller teflonpannor används. Några få plastredskap observerades. Eventuella handskar i köket är av vinyl. Vinyl är desamma som PVC. Undersökningar har visat att vinylhandskar ofta innehåller hormonstörande ftalater (Testfakta 2013) Hygien Barnen tvättar normalt händerna cirka åtta gånger per dag, och då med miljömärkt tvål. För blöjbyte används engångsservetter men handskar av vinyl. Varken lotion eller antibakteriella / doftande hygienprodukter brukas. Dessa typer av produkter kan vara allergiframkallande, och bör därför undvikas (KemI 2011b). Ytdesinfektion och handdesinfektion innehållande alkohol av märket DAX används (ej miljömärkta). Skötmadrassens ålder är okänd Städ och rengöring Enligt ett nytt avtal från Samhall AB sker städning på förskolan på eftermiddagen/kvällen (16-19). Golven dammsugs och fuktmoppas varje dag. Mopparna är av mikrofiber och är behandlade med golvvårdsmedel eller enbart vatten. Centraldammsugare finns ej. Mattor dammsugs endast, och det en gång /vecka. Hyllor, armatur och dylikt ska enligt avtal dammas en gång/vecka. Normalt korsvädras det inte vid städning, vilket dock rekommenderas på grund av att damm rörs upp vid städning (SNF 2014a). Lösa textilier såsom mattor, filtar, kuddar och större gosedjur är potentiella dammsamlare, men på förskolan skakas eller vädras de generellt sett aldrig. Vissa textilier tvättas med regelbundenhet, som gosedjur (några gånger/år) och filtar (en gång/månad). Skakning och tvättning av textilier ingår inte i Samhalls städuppdrag, utan är upp till verksamheten själv. Storstädning görs cirka en gång om året. När det gäller städ/rengöringsprodukter ska dessa enligt upphandling vara miljömärkta och oparfymerade. Antibakteriella produkter nyttjas ej. För golv används golvvax/golvpolish en gång per år i samband med storstäd/golvvård. För speglar och fönster används mikrofiberdukar, antingen helt utan kemikalier eller med miljögodkänt glasputsmedel. Fönsterputs sker genom upphandlad leverantör (NCA Facility Service), troligen används då diskmedel av typen Yes. Vid tvätt används miljömärkt tvättmedel och inget sköljmedel Elektronik Förskolan innehar för närvarande två datorer (äldre än fem år),en surfplatta (ipad)och en musikspelare. Dessa finns i rum där barnen vistas, dock inte där de små barnen vilar. De elektroniska produkterna är inte miljömärkta. Att de är äldre än fem år kan innebära att de tillverkades före 2006, då strängare lagstiftning infördes (ROHS-direktivet). Barnen använder själva

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Siri Nordberg och Lovisa Ewerman Feriearbetare på Alingsås kommun 2014-06-16-2014-07-04 Handledare: Fredrik Bergman, miljöstrateg

Läs mer

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan:

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Handledning med åtgärdsförslag för Alingsås kommun Nedan presenteras åtgärder som kan göras för att minska barns exponering för onödiga kemikalier i Alingsås förskolor.

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 200

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor.

Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor. April 2013 Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor. Denna handledning är tänkt att vara ett stöd för att genomföra inventering av förskolor utifrån den inventeringsmall

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

Rapport Giftfria barn leka bäst. 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola

Rapport Giftfria barn leka bäst. 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola Rapport Giftfria barn leka bäst 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola Innehåll FÖRORD 2 INLEDNING 3 Gränsvärden 3 Inventering av förskolemiljön 4 RESULTAT OCH

Läs mer

Aktivitetsplan Giftfri förskola

Aktivitetsplan Giftfri förskola Aktivitetsplan Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 2 Inledning I kommunfullmäktiges mål för Linköping står skrivet att alla linköpingsbor ska ges förutsätt ningar att leva ett hälsosamt liv

Läs mer

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ!

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! Anna Christiansson och Maria Azzopardi VEM SKA BORT? 1. Politikern 2. Förskolechefen 3. Miljöstrategen 4. Dagisbarnet Jag går på en giftfri förskola! AGENDA Om oss MSR:s databas

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Varmt välkomna! Om projektet Operation giftfri förskola Vilka är Naturskyddsföreningen och Kemikalienätverket? Bakgrund till dagens situation Exempel

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplanen är framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen med stöd av representanter från dåvarande

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

En giftfri jul. Maria Unell Miljöresurs Linné Verksamhetsledare, PhD maria@miljoresurslinne.se 072-511 61 00

En giftfri jul. Maria Unell Miljöresurs Linné Verksamhetsledare, PhD maria@miljoresurslinne.se 072-511 61 00 En giftfri jul Maria Unell Miljöresurs Linné Verksamhetsledare, PhD maria@miljoresurslinne.se 072-511 61 00 Upplägg Kemikalier/gifter Var kommer de ifrån? Vad kan de orsaka? Hormonstörande ämnen Cocktaileffekten

Läs mer

Talarmanus till presentation Giftfri förskola och miljögifter i vardagen

Talarmanus till presentation Giftfri förskola och miljögifter i vardagen Talarmanus till presentation Giftfri förskola och miljögifter i vardagen På de efterföljande sidorna kommer det finnas ett förslag på vad som kan sägas till respektive bild. Men det är upp till dig om

Läs mer

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6

Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 Tillsynsprojekt Förbjudna ftalater i leksaker 2012 Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Henrik Kjellin 019-21 14 18 Box

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Kemikalienätverket Nationellt nätverk sedan 2003. Över 1000 medlemmar som delar intresse, utbyter kunskaper, och/eller genomför aktiviteter. 6 lokala

Läs mer

Rapport Giftfria barn leka bäst. 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola

Rapport Giftfria barn leka bäst. 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola Rapport Giftfria barn leka bäst 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola Giftfria barn leka bäst 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation

Läs mer

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-06-22 FHN 2015.0089 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Sammanfattning Folkhälsonämnden har fått tillfälle att yttra

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-08-26 BUN 2015.0339 Handläggare Anneli Weman Barn- och utbildningsnämnden Handlingsplan för en giftfri förskola Sammanfattning Kommunfullmäktigt beslutade våren 2013 att alla

Läs mer

Operation giftfri förskola. Ylva Grudd

Operation giftfri förskola. Ylva Grudd Operation giftfri förskola Ylva Grudd Välkomna Kort om Naturskyddsföreningen & Kemikalienätverket Miljögifter - Situationen idag. Projekt Operation Giftfri förskola upplägg & resultat Vad kan kommuner

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Hjälp oss att få renare vatten!

Hjälp oss att få renare vatten! Hjälp oss att få renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att dina barns leksaker, dina lakan och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som

Läs mer

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start

Så här gör du för att ge ditt barn en giftfri start För dig som är gravid eller ammar: 1.Undvik parfymerade produkter - bebisen tycker om doften av dig. 2.Vänta med att färga håret. 3.Ta det lugnt med smink, krämer och lotioner. 4.Använd inte produkter

Läs mer

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner

Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Kemikalier i leksaker på uppdrag av Kemikalieinspektionen Christina Jönsson, Elisabeth Olsson, Sandra Roos, Stefan Posner Swerea IVF är en del av Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning,

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om PCB i byggnader Göran Eriksson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan 2012-01-25 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

en mer giftfri förskola

en mer giftfri förskola Hur vi arbetade med att nå en mer giftfri förskola inom projektet Projektet Inga gifter i våra förskolor genomförs med stöd av Malmö stads miljöanslag. Projektet är ett samarbete mellan Augustenborgs förskola,

Läs mer

Kemikalier i vår vardag

Kemikalier i vår vardag - Institutet för tillämpad Grön kemi Kemikalier i vår vardag Tomas Östberg 2011-11-08 Regionförbundet - Enheten för attraktion och livsmiljö Folkhälsofrågor Energi och klimat Miljöfrågor Energikontoret

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB

HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING Solveigs förskolor AB Allmänt Handlingsplan med syfte att informera, förebygga och motverka smitta och smittspridning vid förskolan. Spridning av infektioner i förskolan går

Läs mer

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat Augusti Minska på kemikalierna Tänk igenom vad som är nödvändigt i kemikalieskåpet och undvik onödig närkontakt med skadliga ämnen och kemikalier. Vi möter många kemikalier varje dag, och tyvärr är det

Läs mer

Om varor som faror om en hållbar kemikaliepolitik

Om varor som faror om en hållbar kemikaliepolitik Om varor som faror om en hållbar kemikaliepolitik Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Ordförande European Environmental Bureau Vi klarar inte målet om en Giftfri miljö Utmaning

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen

Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Bilaga 4. Riskfraser som gör ämnen till utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Riskfraser för utfasningsämnen R45 Kan ge cancer R49 Kan ge cancer vid inandning R46 Kan ge ärftliga genetiska

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

För en giftfri förskola

För en giftfri förskola Solstugans Förskola i Viksta Policydokument För en giftfri förskola Sammanställt av: Sofie Joosse & Sara Overud Wissman För frågor eller användning av denna policy utanför Solstugans förskola kontakta:

Läs mer

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD??????

STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? STÄDNING SOM ALLERGI- FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD?????? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn och Ungdomssjukhuset Lund 2007 Therese.sterner@skane.se Geografiskt ansvarsområde En del av Sydvästra

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR

HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR HUR HANTERAR VI KEMIKALIEPROBLEMATIKEN I OFFENTLIG SEKTOR Anna Christiansson Projektledare möbler, textilier, tvätt-och textilservice och kemikalier 08-55763335, anna@msr.se VILKEN AV DESSA INNEHÅLLER

Läs mer

Stockholms läns I andsting 1 (2)

Stockholms läns I andsting 1 (2) Stockholms läns I andsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-11 LS 1412-1509 Landstingsstyrelsen Remiss - Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande

Läs mer

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015

CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 CHECKLISTA Projekt ventilation och städning 2014/2015 Inspektionsdatum: DNR: Privat Kommunal Skolans namn: Adress: Årskurser: Antal elever: Antal personal: Verksamhetsutövare: Verksamhetsutövarens e-post:

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

Kemikalieplan 2014-2019. För ett giftfritt Stockholm 2030. Kortversion

Kemikalieplan 2014-2019. För ett giftfritt Stockholm 2030. Kortversion Kemikalieplan 2014-2019 För ett giftfritt Stockholm 2030 Kortversion Förord Kemikalier spelar en viktig roll i dagens samhälle. Världsproduktionen av kemikalier har på 50 år ökat från knappt 10 miljoner

Läs mer

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten. Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.

Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten. Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv. Hur mycket tål vi? Halter och gränsvärden i maten Anneli Widenfalk, Risk- och nyttovärderingsavdelningen, SLV anneli.widenfalk@slv.se Skillnad på fara och risk! Många bekämpningsmedel kan ge hälsoeffekter

Läs mer

Kemikalier: Vän eller fiende?

Kemikalier: Vän eller fiende? Kemikalier: Vän eller fiende? Anna Beronius Christina Rudén, Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur Mjuk

Läs mer

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad.

Bilaga 2 del B. Checklistan i exemplet består av två delar, formulär A och B. Formulär A är en allmän del som gäller en hel byggnad. Bilaga 2 del B Checklista för kontrollrond (egenkontroll) Denna checklista kan användas som den är, eller ses som ett exempel, en mall för att utarbeta en egen checklista. I egna checklistor kan man lägga

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 1(9) HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 2(9) Innehållsförteckning Allmänna hygienråd... 3 Infektionsutbrott... 4 Livsmedelshantering... 5 Städråd och tvättråd... 6 Blodspill...

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2 Rapport Operation Giftfri Förskola Tips till förskolor och föräldrar Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Bakgrund 3 Kemikalier i förskolan 4 Förskoletipsen saker

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning 1(5) Policy för inomhusmiljö och allergianpassning Antagen av Kommunstyrelsen 2005-06-15 Policyns syfte Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska ämnen är farliga på olika sätt Kan orsaka direkta hälsoskador eller död Öka risken

Läs mer

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik Hushållskemikalier Information 2010 Miljö & Teknik De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara tvättmedel, rengöringsmedel, diskmedel, bil- eller båtvårdsprodukter, färger

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter?

Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Vad vi pratar om när vi pratar om miljögifter? Christina Rudén Magnus Breitholtz, Linda Molander, Marlene Ågerstrand Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet UVtålig Sur

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

Hygien och smitta i förskolan

Hygien och smitta i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn på Ängdala förskola Hygien och smitta i förskolan Innehållsförteckning Förord... 2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum... 5 Städning...

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Checklistan för allergirond i förskolan och skolan är utarbetad av Astma- och allergiförbundet och Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län Distribueras av Astma-

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Innehållsförteckning Förord..2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan l. SALA KOMMUN oilaga KS 2015/65/1 1 (2) 2015 03 19 D!AR!ENR: 2014/823 ~. KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö?

Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Vilka erfarenheter och råd kan brukare ge om innemiljö? Marie-Louise Luther, ombudsman innemiljö, Astma- och Allergiförbundet Bygg- och inredningsmaterial: kemiska ämnen, fukt Energihushållning och god

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN

Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN INSPEKTIONSPROTOKOLL 1 (6) 2013-06-11 M 2013-000882 Igelboda Förskola Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN Inspektionsprotokoll Fastighet: Igelboda 54:1 Adress: Vinterbrinksvägen 2 Epost: inger.lison@nacka.se

Läs mer

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson

Konkurrensverket. Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson Konkurrensverket Hållbar upphandling och Giftfri förskola Anna Christiansson KKV vision Välfärd genom väl fungerande marknader Offentlig upphandling»nationellt upphandlingsstöd»tillsynsmyndighet»upphandlingsmyndigheten

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Rätt mat till rätt barn

Rätt mat till rätt barn Rätt mat till rätt barn -ett kontrollprojekt i förskolan våren 2014 Sammanfattning Under april 2014 har miljöskyddskontoret i Alingsås besökt 11 kommunala förskolor för att kontrollera hur hanteringen

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer