Projekt Kemikalier i förskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Kemikalier i förskolan"

Transkript

1 Projekt Kemikalier i förskolan - en pilotstudie med inventeringar på två förskolor Magra förskola. Foto: Helena Sandmer Älvdansens förskola. Foto: Helena Sandmer Författare: Helena Sandmer (praktikant på Alingsås kommun ) Handledare: Fredrik Bergman, miljöstrateg Alingsås kommun Datum: 27 februari 2014

2 SAMMANFATTNING Kemikalier och kemikaliers miljö- och hälsorisker är ett aktuellt ämne. På ett politiskt plan är området prioriterat genom det nationella miljömålet Giftfri miljö. Även på lokal nivå finns intresse och engagemang för frågan. Alingsås kommun har i flera miljömål uttryckt ambitioner och mål för ett aktivt kemikaliearbete och en hälsosam miljö. Denna studie är en del av detta arbete, och avser att minska barns risker för onödig exponering av farliga kemikalier i kommunens förskolor. Undersökningen är en pilotstudie och utgörs av inventeringar på två förskolor i Alingsås kommun, Magra och Älvdansen. Den syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om kemikalier i förskolan, bland berörda aktörer. Genom inventering kartläggs hur situationen ser ut i dag för områden som byggmaterial, möbler, leksaker och städrutiner. Resultaten visar att en del risker för kemikalieexponering finns. Dessa stämmer i stort sett överens med resultat från liknande studier som gjorts i förskolemiljö. Många risker kan lyckligtvis minskas med enkla medel. Studien innefattar också en handledning med åtgärdsförslag, som i framtiden är avsedd att användas i samtliga förskolor i Alingsås kommun (Bilaga 5). Förutom förskolor har även åtgärdsförslag presenterats till aktörer som städentreprenörer, upphandlare och föräldrar. Handledningen är tänkt att fungera som ett verktyg för ett fortsatt arbete för en giftfriare miljö i Alingsås kommun. Studien är faktagranskad av miljökonsulten och kemikalieexperten Per Rosander.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1.1 Syfte, upplägg och frågeställning 1.2 Avgränsningar 2. METODIK 2.1 Urval 3. TEORI 3.1 Aktuell forskning på området Hormonstörande kemikalier Barns känslighet och exponering Kemikalier i förskolemiljö 3.2 Aktuella miljömål för Alingsås kommun 3.3 Beskrivning av förskolorna Magra förskola Älvdansens förskola 4. RESULTAT 4.1 Inventeringsresultat Magra förskola Byggnaden Inredning Leksaker Mat och äta Hygien Städ och rengöring Elektronik Ute Övrigt: miljöarbete 4.2 Inventeringsresultat Älvdansens förskola Byggnaden Inredning Leksaker Mat och äta Hygien Städ och rengöring Elektronik Ute Övrigt: miljöarbete 5. DISKUSSION 6. SLUTSATS 7. REFERENSER 7.1 Tryckta källor 7.2 Muntliga källor

4 Bilagor 1. Fakta om kemikalier i inomhusmiljö 2. Faktaruta plastförpackningar 3.Återkoppling på gjord inventering på Magra förskola 4. Återkoppling på gjord inventering på Älvdansens förskola 5. Handledning med åtgärdsförslag för Alingsås kommun - För förskolor - Checklista för förskolor - För föräldrar - För inköpare (upphandlingsenheten) - För städentreprenörer och städansvariga - För kostenheten - För fastighetsbolag, lokalsamordnare med flera - För kommunen som helhet (politiker med flera)

5 1. INLEDNING Sedan andra världskriget har kemikalieproduktionen ökat drastiskt, från 10 miljoner ton år 1950 till dagens 400 miljoner ton (Froster et al. 2012). Den största tillväxten har skett inom petrokemisk industri, och innefattar syntetiska kemikalier. Inom Europeiska Unionen finns ca ämnen registrerade (SNF 2013). Historiskt sett har kemikalier ofta förknippats med giftiga vätskor i industritunnor och oljefat. Men kemikalier finns numera överallt och i många vardagsprodukter; i hemmet, på arbetsplatsen och i skolor. På den senaste tiden har miljö- och hälsorisker med kemikalier i vardagen uppmärksammats alltmer släpptes rapporten State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals av Världshälsoorganisationen (WHO) och Förenta Nationernas miljöprogram (UNEP) (Bergman et al.2012.). Rapporten sammanställer forskningsläget och uttrycker en oro för trenderna med sk. hormonstörande ämnen. En lång rad hälsorisker och sjukdomar har kopplats samman med dessa kemiska ämnen, exempelvis cancer, diabetes,fetma, fosterskador och nedsatt reproduktionsförmåga. Den fick stort genomslag i media (exempelvis Tirén 2013; Axelsdotter Olsson 2013). På nationellt plan arbetar Sverige sedan några år tillbaka med de 16 miljömålen. Målet Giftfri miljö innebär att halterna av naturfrämmande ämnen i miljön i stort sett ska elimineras och dess miljöoch hälsopåverkan ska vara försumbar. (Miljömål 2013). Att målet är prioriterat kan exempelvis utläsas i att regeringen lanserade en ny kemikalieproposition i december 2013 (Prop. 2013/14:39) och att mer resurser läggs på analys och inspektion av farliga ämnen i varor (Dyberg 2014; KemI 2011a). Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet i frågan och arbetar sedan 2011 med Handlingsplan för en giftfri vardag, där huvudfokus är på att skydda barnen bättre (KemI 2011a). Alingsås kommun har med anledning av detta högaktuella ämne också valt att prioritera arbetet med kemikalier. Flera lokala miljömål rör direkt eller indirekt frågor angående utfasning av kemikalier till förmån för bättre hälsa och miljö. Av särskilt intresse är förskolor, en miljö som framförallt Naturskyddsföreningen arbetat mycket med. Under 2013 gjorde de inventeringar på 129 svenska förskolor i 41 kommuner (Dahl & Grudd 2013). Alingsås medverkade ej men påbörjar nu ett liknande arbete. Det inleddes i januari 2014 med en workshop för tjänstemän och en föreläsning för allmänheten. 1.1 Syfte, upplägg och frågeställning Denna pilotstudie är tänkt som ett första led i ett långsiktigt och förebyggande arbete för att minska riskerna för kemikalieexponering i kommunens förskolor. Den syftar till att öka kunskapen och medvetenheten hos berörda aktörer. Studien består av två delar; kartläggning och utvärdering. För att se hur situationen ser ut i nuläget genomförs inventeringar på två valda förskolor. Utifrån inventeringarna läggs förslag fram om hur man kan gå vidare med frågan. Dessa sammanställs i en handledning med syftet att i framtiden användas i samtliga förskolor i Alingsås kommun (se Bilaga 5). Studien utgår från följande frågeställningar: - Hur ser kemikaliesituationen ut i Alingsås förskolor? (besvaras genom inventering ) - Vilka åtgärder kan vidtas, nu och i framtiden? (framtagande av handlingsplan) 1.2 Avgränsningar Denna pilotstudie har tidsmässigt varit begränsad till 5-6 veckor, på grund av bunden praktikperiod ). Detta har i sin tur begränsat det antal förskolor som är med i studien. Om möjlighet hade funnits hade det varit önskvärt att genomföra och analysera mätningar och provtagningar i luft och /eller damm på förskolorna. Tyvärr saknades adekvat kompetens och utrustning för att utföra detta i denna studie.

6 2. METODIK Vid inventeringen har material från Svenska Naturskyddsföreningens kemikalienätverk använts. Materialet är beprövat sedan tidigare inom organisationen, genom projektet "Operation Giftfri Förskola". Projektet utfördes under 2013 och består av inventeringar gjorda i 129 förskolor i 41 svenska kommuner. Resultaten redovisas i rapporten Giftfria barn leka bäst (Dahl & Grudd 2013). Materialet består av handledning, inventeringsmall och frågor till förskolechef. Samtliga finns att tillgå på Naturskyddsföreningen hemsida (SNF 2014). Innan inventering har frågor delgivits de berörda cheferna på förskolorna, för att få information om exempelvis byggnadsmaterial, gjorda renoveringar och generellt miljöarbete på förskolan och i kommunen. Denna typ av information är fördelaktig att veta innan besök görs på skolorna. Utefter mallen har sedan inventering gjorts på de valda förskolorna. Någon ur personalen har under inventeringen varit tillgänglig för frågor, främst om ålder på olika produkter. Annars har inventeraren systematiskt gått igenom förskolornas produkter, varor, byggnadsmaterial etcetera. Inventeringen tog cirka 1,5 timmar att genomföra och utfördes i början av februari Urval En förfrågan om intresse att vara med i studien skickades från kommunhåll ut till förskolor. Magra och Älvdansens förskolor anmälde sitt intresse och är således de som medverkar i studien. Urvalet är därmed inte slumpmässigt men detta faktum bedöms som mindre viktigt i denna studie. De medverkande skolorna är faktiskt särskilt lämpliga för en pilotstudie av denna omfattning, eftersom den ena är en äldre förskola på landet och den andra en nybyggd förskola i stan. Därmed kan viss jämförelse göras mellan skolorna. Antalet förskolor är naturligtvis för litet för att vara representativt för alla kommunens förskolor, men kan ändå ge viktiga insikter i hur förskolemiljöerna kan se ut. 3. TEORI Nedan finns en faktaruta med information om några vanliga kemikalier som nämns i studien. För mer detaljerad fakta om kemikalier i inomhusmiljö hänvisas till Bilaga 1. Bromerade flamskyddsmedel En grupp ämnen som används i ex. textilier, elektronik och möbler för att skydda mot brand. Ett vanligt ämne är PBDE. Flamskyddsmedel kan vara hormonstörande och reproduktionstoxiska. En del misstänkts orsaka cancer. Ftalater Används som mjukgörare i plaster, framför allt PVC-plast. Kan även vara doftbärare m.m i olika produkter. Ftalater kan finnas i leksaker, plastgolv, plasttryck på kläder, smink och parfym. Hälsoeffekterna är osäkra för många ftalater, men flera misstänks vara hormonstörande. Även fosterutveckling och reproduktionsförmåga kan skadas. Bisfenol A Används vid produktion av vissa plaster. Kan finnas i kassakvitton,leksaker, metallkonserver och andra matförpackningar. Misstänkt hormonstörande, påverkar även immunförsvar och reproduktionsförmåga. Kan öka risken för diabetes. Perfluorerade ämnen Ämnen med vatten-, smuts- eller fettavvisande egenskaper. Två vanliga ämnen är PFOA och PFOS. Dessa är bl.a. astma/allergiframkallande, reproduktionsstörande och kan orsaka cancer (PFOA). Ämnena kan finnas i t.ex kläder, textilier, möbler, brandsläckningsmedel och livsmedelsförpackningar. Tungmetaller Metalliska grundämnen som förekommer naturligt i miljön, men halterna har ökat kraftigt genom mänskliga utsläpp. Många är giftiga i höga doser. Exempel är bly, kadmium och kvicksilver. Kan påträffas i t.ex. leksaker, elektronik, metalldetaljer i kläder. Flera olika negativa hälsoeffekter är förknippade med tungmetaller.

7 3.1 Aktuell forskning på området Hormonstörande kemikalier Det uppskattas att drygt 800 kemiska ämnen besitter någon form av hormonliknande egenskap. En del av dem är väl kända av forskare och lagstiftare, men för de flesta finns stora kunskapsluckor om hälsorisker och många har inte testats alls (Bergman et al. 2012). Hormonstörande kemikalier kan påverka kroppens hormonella system och viktiga utvecklingsprocesser. Hormoner styr många centrala funktioner såsom ämnesomsättning, tillväxt, salt- och vattenbalans, könsmognad och fortplantning. Exponering av kemikalier är särskilt känsligt i kritiska utvecklingsperioder som under graviditet, småbarnsår och pubertet (ibid). Vetenskapliga bevis finns nu på att hormonstörande kemikalier innebär nya hälsorisker för mänskligheten. Flera moderna välfärdssjukdomar som fetma, diabetes, astma och cancer har nu kopplas till den ökade exponeringen av kemikalier i vardagen. Det har också observerats att endokrina sjukdomar blivit vanligare, och att unga män idag har sämre spermakvalitet än tidigare generationer (ibid; Hult 2013) Barns känslighet och exponering Det finns många parametrar som avgör känslighet för kemikalier, exempelvis kön, ålder och matvanor. När det gäller barn finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till. Barn har, till skillnad från vuxna, inte ett färdigutvecklat immunförsvar. De är dessutom sämre på avgiftning och deras DNA replikeras snabbt som följd av snabb tillväxt (Hill 2010). Eftersom barn även genomgår flera viktiga utvecklingsfaser, blir tidpunkten för exponering avgörande för känsligheten (Klar et al.2012). Detta gör barn till en särskilt utsatt grupp. För foster och gravida är utsattheten än mer påtaglig, då störningar under graviditetsperioden kan ge såväl akuta som kroniska hälsoeffekter. Barns exponering skiljer sig från vuxnas. Kemikalier tas upp av kroppen genom inandning, upptag via huden eller intag av föda. För vuxna är en vanlig exponeringsväg för kemikalier maten (Hill 2010). För barn kan istället luft och damm vara betydande exponeringskällor. Detta beror mycket på att små barn rör sig nära golvet, och klättrar, biter eller suger på mattor, möbler, leksaker m.m där kemikalier finns samlade i dammet och i produkterna. Små barn äter också mer sett per kilo kroppsvikt, och har en hög andningsfrekvens, vilket ökar exponeringsrisken (ibid ; Klar et al. 2012). I dagens läge finns inga garantier för att barns hälsa inte äventyras. Lagstiftningen har bedöms som otillräcklig för att kunna hantera de enorma mängder kemikalier som finns på marknaden och i vardagsprodukter (Klar et al. 2012; Bornehag refererad i Holmström 2013). Kemikaliefrågans komplexitet, exempelvis med den s.k. cocktaileffekten 1, gör det svårt för forskare att sätta säkra gränsvärden. Särskilt problematiska är de hormonstörande ämnena, som ofta förekommer i väldigt små mängder och sällan följer vanliga dos-responskurvor 2 (Withgott & Brennan 2010). Kemikalielagstiftningen varierar stort mellan olika produktgrupper. För leksaker är lagstiftningen något bättre än för varor i allmänhet, mycket eftersom själva produkterna är riktade till barn. Exempelvis finns lag om leksakers säkerhet (SFS 2011:579) och visst förbud mot användning av så kallade CMR-ämnen 3 i leksaker (KemI 2014a). Skärpningar i leksakslagstiftningen gjordes 2007 och 2013 (Norin 2014). Men tillsynen är svag och många överträdelser rapporteras årligen, i Sverige via t.ex Kemikalieinspektionen (KemI 2014b) och i EU via informations- och varningssystemet RAPEX (Konsumentverket 2013; Rosander 2014). Lagstiftningen för leksaker kan dessutom sägas vara mindre sträng jämfört med exempelvis lagstiftning för läkemedel, kosmetika och livsmedel (Rosander 2014). 1 En blandning av flera olika kemikalier kan tillsammans uppvisa större eller mindre effekter än om ämnena testas och adderas var och en för sig. Fenomenet kallas för cocktaileffekten. 2 Dos-responskurvor beskriver exempelvis hur ökad halt av en viss kemikalie i kroppen leder till gradvis förvärrad hälsoeffekt. Med hormonstörande ämnen har det i vissa fall visat sig att en lägre dos tvärtom ger störst effekt 3 Ämnen som klassats som cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska.

8 3.1.3 Kemikalier i förskolemiljö I en förstudie från Kemikalieinspektionen undersöktes tre svenska förskolor, där mätningar gjordes i damm, på barns händer, i leksaker och i sovmadrasser. Studien fokuserade på förekomsten av bromerade flamskyddsmedel, ftalater, organofosfater och vissa metaller. Resultaten visar att nya sorters flamskyddsmedel och ftalater är mycket vanliga i förskolemiljön. Äldre föremål i polyuretanskum (skumgummi) och mjukplast (exempelvis madrasser) noteras som potentiella exponeringskällor för dessa ämnen. De två äldre förskolorna hade mer leksaker och PVC-golv, vilket sammanlagt bidrog till högre uppmätta halter av ftalater än på den nyare förskolan. Halterna av PBDE var också högre i de äldre byggnaderna, troligen på grund av äldre produkter och sämre ventilation. Antalet elektroniska produkter inverkade också (KemI 2013). Justina Björklund visar i sin avhandling att bromerade flamskyddsmedel som PBDE och perfluorerade alkylsyror som PFOS och PFOA hittats i luft och dammprover i bland annat förskolor. Det konstateras att för småbarn kan damm kan vara en betydande exponeringskälla för kemikalier (Björklund 2011). Svenska Naturskyddsföreningen har under 2013 undersökt kemikaliesituationen i landets förskolor genom inventeringar på 129 förskolor i 41 kommuner. Det framkom att många problem finns, och att medvetenheten kring miljögifter i barns närhet generellt är låg. De i studien undersökta områdena var Byggnader, Äta, Hygien, Städ och rengöring, Möbler och inredning, Leksaker och Ute. Ur miljögiftssynpunkt fanns stora brister på en del punkter, men många anses kan åtgärdas med enkla medel. Värt att notera är exempelvis att en stor andel förskolor använder gammal elektronik eller byggnadsmaterial som leksaker, att textilier sällan tvättas eller vädras efter inköp, att många förskolor har gamla sovmadrasser och mycket lek- och byggkuddar av skumgummi och att tryckimpregnerat trä och gamla däck ofta förekommer på utegårdar. Sammantaget finns risker att barnen exponeras för en mängd skadliga kemikalier i förskolemiljön (Dahl & Grudd 2013). 3.2 Aktuella miljömål för Alingsås kommun Alingsås kommun har en vision, Vision 2019, som finns med som bakgrund i alla beslut som tas. En del i visionen lyder "Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen." Till dessa finns även tolv prioriterade mål, som ingår i den styrmodell som beslutades av kommunfullmäktige i maj För detta projekt är det elfte målet aktuellt; "I Alingsås kommun skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktig hållbar utveckling" (Alingsås kommun 2013c;2013d). Alingsås har även miljömål, som fastställdes i november 2010 av kommunfullmäktige och gäller till De utgår från de nationella miljömålen, men är uppdelade i tre huvudområden. För de 19 övergripande miljömålen finns ett antal detaljerade mål. De detaljerade målen löpte ut 2013 men gäller tills vidare (Alingsås kommun 2010b). Nedan listas de mål som är aktuella i denna studie. Inom parentes anges de aktörer som ansvarar för uppfyllelsen av målet ifråga. Övergripande mål Kemiska produkter som är särskilt farliga för människors hälsa och miljön har fasats ut. (kommunstyrelsen i samarbete med övriga nämnder) 4. Vid alla inköp ska miljöanpassade alternativ väljas när de finns tillgängliga och är ändamålsenliga. (kommunstyrelsen i samarbete med övriga nämnder) 16. Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö också ur ett ekologiskt perspektiv, både utomhus och inomhus (samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, Alingsåshem, Fabs)

9 Detaljerade mål och tillsvidare 4.1 Inom följande produktgrupper ska kommunen alltid köpa in miljöanpassade alternativ när de finns tillgängliga och är ändamålsenliga: * Bildäck, motorbränsle och hydrauloljor till fordon och maskiner * Hushålls- och städkemikalier * Kontorspapper (Kommunstyrelsen i samarbete med övriga nämnder och kommunala bolag) 4.2 I kommunens upphandling ska alltid miljöanpassade alternativ efterfrågas. (Kommunstyrelsen i samarbete med övriga nämnder och kommunala bolag) 16.5 PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer i alla kommunägda byggnader ska vara sanerade eller handlingsplan för sanering ska finnas (Alingsåshem, Fabs) 3.3 Beskrivning av förskolorna Magra förskola Magra förskola är en kommunal förskola belägen i Bjärke, och tillhör Bjärke enhet (Alingsås kommun 2014). I anslutning till förskolan ligger även Magra skola och en gymnastiksal. Huvudbyggnaden är från 1800-talet men har byggts ut etappvis, den senaste tillbyggnaden var 1996 (Alingsås kommun 2010a). Förskolan hade vid inventeringstillfället 23 barn i åldrarna 3-5 år (Alingsås kommun 2013a). Förskolan innehar miljöcertifieringen Grön flagg tillsammans med Magra skola, sedan Älvdansens förskola Älvdansens förskola, (ibland även kallad Skogskullens förskola), är en kommunal förskola som ligger i området Stadsskogen i Alingsås. Enhetsmässigt tillhör den Kullingsberg- Stadsskogen- Västra Bodarna enhet (Alingsås kommun 2014). Förskolan startade i augusti 2012, men flyttade under hösten 2013 in i en nybyggd förskola på samma gata. Förskolan hade vid inventeringstillfället fyra avdelningar med sammanlagt 50 barn i åldrarna 1-4 år. (Alingsås kommun 2013b). 4. RESULTAT 4.1 Inventeringsresultat Magra förskola Nedan beskrivs de resultat från inventeringen i Magra förskola, i de kategorier som finns i inventeringsmallen. Närvarande vid inventeringen var Tina Wångdahl, barnskötare på förskolan. För avsnitten Mat och äta samt Städ och rengöring har information även fåtts från Anni Gederberg (kostekonom kommunen) och Annika Tiselius (städsamordnare kommunen). Det kommunala fastighetsbolaget Fabs har bidragit med svar på frågor kring byggnaden och förskolechef Annelie Cronstam har beskrivit förskolans miljöarbete Byggnaden Förskolan byggdes år Den uppges inte vara PCB-sanerad. Information saknas huruvida någon inventering av eventuell PCB i byggnaden har gjorts. Detta är något som behöver undersökas närmare för att minska riskerna för exponering av PCB, som är ett långlivat och hälsofarligt ämne. Dock förekom PCB i golv- och fogmassor i Sverige främst under , vilket ökar chansen att Magra förskola är fri från PCB i byggmaterial. Förskolan har renoverats 1977, då den gjordes från skolan till förskola. Idag omfattar förskolan 380 m 2.

10 Samtliga fem rum (+ två toaletter) på förskolan har målade vävtapeter på väggarna. Innerväggarna består av gips. Väggarna har målats om under perioden Som väggfärg har vattenbaserad miljömärkt färg används. Ingen yta eller vägg har behandlats för att lättare kunna saneras mot klotter. Även golven är likadana i alla rum. Hur gammal golvbeläggningen är något oklart, men enligt uppgift har golv lagts in under år Plastbeläggningen är av PVC. PVC-golv innehåller ofta mjukgörande ftalater som är misstänkt hormonstörande. Plastgolv nyare än år 2000 har lägre sannolikhet att innehålla ftalaten DEHP (Plasticseurope 2011), men det kan inte uteslutas att golvet på Magra förskola innehåller andra ftalater. Dessa kan läcka från golvet under användning. Här finns således en inbyggd exponeringsrisk för kemikalier. En studie från Karlstads universitet visar att ftalater i PVC-golv tas upp av kroppen, och att detta kan ge upphov till bland annat astma och allergi (Carlstedt et al. 2013). Radonmätning har gjorts, som gav resultatet 60 Bq (Becquerel) /m 3 som årsmedelvärde. Riktvärdet för radon i inomhusluft ligger på 200 Bq/m 3 (Radonutredning i Väst AB). För dricksvattnet anges att det är kommunalt vatten. Ledningar och rör är inte Klor/PVC-fria. Ingen risk med detta bedöms finnas under användning, men PVC-rören ger problem i avfallsledet och är därför mindre lämpliga (Rosander 2014). Ingen re-lining av vattenledningsrören har gjorts. Förskolans ventilationssystem är av typen FTX. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) gjordes Tilluftsflödet är 700 l/s och frånluftsflödet 690 l/s. Detta bedöms som god ventilation, vilket är bra och viktigt ur kemikalie- och hälsosynpunkt Inredning I nästan alla rum finns hängande armatur, med lågenergilampor. Eftersom lågenergilampor innehåller kvicksilver finns en betydande kemikalierisk då dessa går sönder, särskilt om lampan är varm (KemI 2011c). Förskolan har rutiner för omhändertagande av dessa. Det noterades att de hängande lamporna var dammiga, vilket påverkar inomhusluften. När det gäller möbler är dessa i trä. De fyra borden uppges innehålla ljuddämpande material, med okänt plastmaterial. Således finns risk för PVC innehållande mjukgörande ftalater (SNF 2014a). En soffa som troligen består av skumgummi och trä, är beklätt med jeanstyg. På grund av skumgummit finns risk för bromerade flamskyddsmedel (de Wit et al. 2008). Dock är soffan inte mer än cirka sju år gammal, äldre soffor har potentiellt större problem. Även jeanstyget kan vara flamskyddat. Andra fåtöljer eller stolar finns ej. För förvaring noteras förekomsten av många plastbackar. På hela förskolan finns omkring 35 st backar, samtliga med plastmärkning 5. Denna innebär att plasten ifråga är polypropen, som har bedömts som bättre ur miljösynpunkt och innebär relativt låg risk för läckage av kemikalier (Rosander 2014; Bilaga 2). Backarnas ålder varierar, större delen är äldre än fem år, medan ett par är yngre än fem år. För textilier kan nämnas två mattor, båda med gummi/plastbeläggning under. Den ena mattan är stor (ca 2 m i diameter) och uppges vara flamskyddad, vilket innebär en risk (CAMM 2013). En del hängande textilier finns i form av gardiner (4-6 m 2 ), anslagstavla (1 m 2 ) och lektavla (1 m 2 ). Även dessa kan vara flamskyddade till viss del. Duschdraperi finns ej, inte heller lek- eller byggkuddar i skumgummi. Däremot observerades åtta st sovmadrasser i skumgummi med plastöverdrag. Dessa har okänd ålder, på grund av att förskolan fått dem från andra. För sådana madrasser kan halten flamskyddsmedel vara hög (Björklund 2011). Plastöverdraget består också ofta av PVC som kan släppa ifrån sig ftalater. Sju st större sittdynor finns också, dessa innehåller skumgummi men överdragen är av bomull. Några filtar finns, en fleecefilt, och fyra av bomull. En några år gammal vaxduk finns, information saknas om dess yta/beläggning. Eftersom vaxduken är såpass ny, minskar risken att den innehåller PVC. Äldre vaxdukar är i regel gjorda av PVC (Rosander 2014; SNF 2014a). För nya textilier anges att de inte alltid tvättas innan användning. Kemikalieinspektionen rekommenderar att nya textilier alltid tvättas för att minska rester av hälsofarliga ämnen (Kemi 2009).

11 4.1.3 Leksaker Andelen äldre leksaker (här äldre än 2007) uppskattas till ca 40 %. Andelen CE-märkta leksaker uppskattas till ca 50 %. Dessa uppgifter är av betydelse eftersom lagstiftningen för leksaker ändrades efter 2007, så äldre leksaker kan innehålla mer och fler miljögifter. Siffrorna är något osäkra då det var svårt att få en överblick av alla leksaker på förskolan. Leksaker är av varierande material, men mängden (hårda) plastleksaker kan nog sägas vara mest förekommande. Inga leksaker som luktar, känns "kladdiga i sig själva" eller är mjuka hittades. Endast ett par leksaker bedöms som halvmjuka, dessa är troligen runt fem år gamla. Mjukgjord plast är kända för att oftare släppa farliga ämnen, men exempelvis Bisfenol A har påträffats även i mycket hård plast (Lithner 2011;Kemi 2012). Till målning och pyssel används ibland Play Dough (lera) och vattenbaserad målarfärg. Play Dough innehåller många kemiska tillsatser. Dock uppger förskolan att de (oftast) gör egen lera (typ trolldeg), vilket är att rekommendera. Som lim används skol- och hobbylim av märket Scotch och trälim av märket Casco. De förkläden som används för pysselaktiviteter är av två typer. Några är av nylon och ca tre- fyra år gamla. De övriga uppges vara mer än tio år gamla och av plastmaterial. Då plasten är okänd finns risk att de kan vara av PVC. Smink/teatersmink används inte på förskolan. Som utklädningsgrejer finns flera backar med klädesplagg, samt en väska med metallkulor och ett hängsle/rep med metallhängen. Dessa kan innehålla nickel, som vid varaktig kontakt kan ge allergi (KemI 2011b).För övrigt hittades inga smycken, skärp eller väskor. Vid utklädningsgrejerna observerades en gammal Nokia-telefon och en kamera. Dessa var de enda saker som hittades som ursprungligen inte är avsedda att användas som leksaker. Dock uppger personalen att barnen ej leker med dem (exempelvis för att kameran låg högst upp i låda). Elektronik innehåller flera farliga ämnen såsom flamskyddsmedel och tungmetaller och är inte lämpade som leksaker för barn (KemI 2011b). Det händer att föräldrar ger leksaker till förskolan, det handlar då om exempelvis sagoslott eller delar till tågbana etc Mat och äta Alingsås kommun har sedan våren 2010 haft avtal med ISS Facility Services, som ansvarar för maten i samtliga av kommunens skolor och förskolor. Det ordinarie avtalet sträcker sig till 2014, men har förlängts två år och gäller därför fram till juni Avtalet kan betraktas som relativt "låst", upphandlingen är kostnadsstyrd och inga krav kan i regel ställas som innebär kostnadsökningar. Rutiner och sådant kan däremot förändras, om det upplevs att något inte fungerar. Maten på förskolan tillagas delvis på plats, men transporteras även till förskolan genom ISS. Maten transporteras i rostfria kantiner. Köket på Magra är ett sk. mottagningskök, där huvudkomponenten kommer från tillagningsköket på Sollebrunns skola. I Magras kök kokas sidkomponenterna (exempelvis ris/pasta/potatis). Sallad bereds också på plats. Margarin används men inga kryddor eller buljonger med glutamat. Margarin kan innehålla transfetter och andra tillsatser (SNF 2014a). Mat i konserver förekommer, främst grönsaker som exempelvis majs och champinjoner. Metallkonservburkar är på insidan belagda med ett plastskikt som består av polykarbonatplast. För tillverkning av denna plast används det hormonstörande ämnet Bisfenol A, och de rester av ämnet som finns i plastskiktet kan läcka ut i maten från burken (Rosander 2014; KemI 2012; Livsmedelsverket 2014). Inom Alingsås kommun har Bisfenol A i konserver ej varit uppe för diskussion, och inga beslut finns tagna angående detta. Andelen ekologisk mat är för närvarande 21,2 % för kommunens förskolor och skolor sammanlagt. Frågan om hur ofta per vecka barnen äter halvfabrikat är en definitionsfråga. I det inventeringsmaterial som användes i denna studie fanns ingen definition eller vägledning kring vad som efterfrågades. Kostenheten har dock gjort följande uppskattning: " Huvudkomponent av halvfabrikat: 18 dagar/40 (45%). Huvudkomponent delvis av halvfabrikat (ex.korv stroganoff eller korv-janssons frestelse där

12 grytan/gratängen är gjord från grunden men inte korven): 3 dagar/40 (7,5%) Huvudkomponent lagad från grunden: 19 dagar/40 (47,5%) Sidkomponenter: Pasta, ris, bulgur och potatis kokas av ISS. Potatismos och såser tillagas från grunden av ISS. Potatisgratäng (serveras 1ggr på 40 dagar) och pannkakan till soppan (serveras 3ggr på 40 dagar) är halvfabrikat." När det gäller plastförpackad mat så är detta också en definitionsfråga, och dessutom väldigt svårt att ta reda på en ungefärlig andel. Kostenheten anger att "de flesta livsmedel kommer från grossisten i stora förpackningar av ex. kartong, men sedan ligger själva livsmedlen skyddat av ett plasthölje av hygieniska och kvalitetsmässiga skäl. Detta gäller såväl halvfabrikat som färska och torra råvaror. Frukt och grönt kommer dock ofta utan plast, samt mjölk, gryner och kryddor m.m.". När maten äts används glas och vanliga bestick. Tallrikarna är dock av plast. Studier har visat att uppemot 90 % av testade kommersiella plaster läcker hormonstörande ämnen (Yang et al. 2011). Plasttallrikar är standard för Alingsås förskolor. Inom kommunen har eventuella hälsoeffekter av plasttallrikar varit uppe till diskussion, då man i linje med Livsmedelsverkets rekommendationer valt att tillåta användning. Någon enstaka karaff används, gjord av glas. Förskolan lagar ingen mat själva, därför sker ingen uppvärmning av mat eller dryck i kombination med plast. Inte heller nappflaskor eller teflonpannor används. Några få plastredskap observerades. Eventuella handskar i köket är av vinyl. Vinyl är desamma som PVC. Undersökningar har visat att vinylhandskar ofta innehåller hormonstörande ftalater (Testfakta 2013) Hygien Barnen tvättar normalt händerna cirka åtta gånger per dag, och då med miljömärkt tvål. För blöjbyte används engångsservetter men handskar av vinyl. Varken lotion eller antibakteriella / doftande hygienprodukter brukas. Dessa typer av produkter kan vara allergiframkallande, och bör därför undvikas (KemI 2011b). Ytdesinfektion och handdesinfektion innehållande alkohol av märket DAX används (ej miljömärkta). Skötmadrassens ålder är okänd Städ och rengöring Enligt ett nytt avtal från Samhall AB sker städning på förskolan på eftermiddagen/kvällen (16-19). Golven dammsugs och fuktmoppas varje dag. Mopparna är av mikrofiber och är behandlade med golvvårdsmedel eller enbart vatten. Centraldammsugare finns ej. Mattor dammsugs endast, och det en gång /vecka. Hyllor, armatur och dylikt ska enligt avtal dammas en gång/vecka. Normalt korsvädras det inte vid städning, vilket dock rekommenderas på grund av att damm rörs upp vid städning (SNF 2014a). Lösa textilier såsom mattor, filtar, kuddar och större gosedjur är potentiella dammsamlare, men på förskolan skakas eller vädras de generellt sett aldrig. Vissa textilier tvättas med regelbundenhet, som gosedjur (några gånger/år) och filtar (en gång/månad). Skakning och tvättning av textilier ingår inte i Samhalls städuppdrag, utan är upp till verksamheten själv. Storstädning görs cirka en gång om året. När det gäller städ/rengöringsprodukter ska dessa enligt upphandling vara miljömärkta och oparfymerade. Antibakteriella produkter nyttjas ej. För golv används golvvax/golvpolish en gång per år i samband med storstäd/golvvård. För speglar och fönster används mikrofiberdukar, antingen helt utan kemikalier eller med miljögodkänt glasputsmedel. Fönsterputs sker genom upphandlad leverantör (NCA Facility Service), troligen används då diskmedel av typen Yes. Vid tvätt används miljömärkt tvättmedel och inget sköljmedel Elektronik Förskolan innehar för närvarande två datorer (äldre än fem år),en surfplatta (ipad)och en musikspelare. Dessa finns i rum där barnen vistas, dock inte där de små barnen vilar. De elektroniska produkterna är inte miljömärkta. Att de är äldre än fem år kan innebära att de tillverkades före 2006, då strängare lagstiftning infördes (ROHS-direktivet). Barnen använder själva

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Miljögifter på förskolan varför är det viktigt? Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade På förskolor: - Hormonstörande ämnen

Läs mer

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Siri Nordberg och Lovisa Ewerman Feriearbetare på Alingsås kommun 2014-06-16-2014-07-04 Handledare: Fredrik Bergman, miljöstrateg

Läs mer

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom de rör sig nära golvet och stoppar saker i munnen så är de även mer utsatta för de kemikalier som finns i damm och

Läs mer

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Kemikaliesmart förskola Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Inledning Nu ska förskolor och andra kommunala miljöer för små barn bli kemikaliesmarta. Under åren 2015-2016

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Handlingsplan för giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Allmänna råd 3 Behåll leksaker som är CE-märkta (tillverkade tidigast efter 2007, helst efter 20 juli 2013). Välj den bästa produkten i upphandlat

Läs mer

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan:

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Handledning med åtgärdsförslag för Alingsås kommun Nedan presenteras åtgärder som kan göras för att minska barns exponering för onödiga kemikalier i Alingsås förskolor.

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 221 000 medlemmar. Ca

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 221 000 medlemmar 24 länsförbund 270

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Tips för en giftfri förskola

Tips för en giftfri förskola Tips för en giftfri förskola Barn är känsligare och mer utsatta för skadliga kemikalier än vuxna. Det kan vara svårt att veta vad vi kan göra i vardagen för att förbättra situationen för barnen. Denna

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Åtgärder och förebyggande arbete för att minska gifterna på Tryserums Förskola 2016-2017 Minska skadliga kemikalier i förskolan Många små barn vistas i förskolan större

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola Maj 2016 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd varor som innehåller olika kemiska ämnen. Dessa ämnen kan i en

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 200

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN

RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN Undersökning genomförd våren 2014 Undersökning om giftfria förskolor i Eksjö kommun Inledning I denna rapport presenteras svaren på ett urval av frågorna i Inventeringsmall

Läs mer

Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag

Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag Kontakta oss gärna Om du har frågor kan du vända dig till Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset Örebro. Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset

Läs mer

Vägledning för en giftfriare förskola

Vägledning för en giftfriare förskola Vägledning för en giftfriare förskola 1 Inledning Många av de kemikalier som kan finnas i vardagsprodukter riskerar att vara allergena, hormonstörande, cancerogena eller på annat sätt öka riskerna för

Läs mer

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-01-26 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Giftfri förskola... 3 Bakgrund... 3 Åtgärder för att befria

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Tips för en giftfriare vardag! Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Men vi bor ju i Sverige En ny kemikalie föds var 3:e sekund. ftalater!!! bromerade

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Allt du (inte) vill veta om plast Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Plast i vardagen viktigt i vardagen! Plast behövs för att dagens samhälle ska fungera. Tex: dator, kylskåp, bilar,

Läs mer

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter Cecilia Hedfors t.f. avdelningschef miljögifter Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden Kemikalienätverket Med över 1200 ideellt

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 151120 Innehåll Varför ska Höörs förskolor bli giftfria?... 4 Varför är barn extra känsliga... 4 Vem ska utföra åtgärderna?... 4 När ska åtgärderna utföras?... 5 Hur

Läs mer

Vägen mot en giftfri förskola

Vägen mot en giftfri förskola Vägen mot en giftfri förskola Varför en giftfri förskola? Enligt den Lokala utvecklingsplanen, det kommunala miljöprogrammet och Verksamhetsplan för förskolan ska giftiga ämnen identifi eras på varje förskola

Läs mer

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Innehåll En förskola fri från gifter 3 Att tänka på vid inköp 4 Råd för inköp till förskolan 7 Plast 9 Kemikalier och ämnen i vår vardag

Läs mer

Så kan du minska kemikalierna i din vardag

Så kan du minska kemikalierna i din vardag Så kan du minska kemikalierna i din vardag Kontakta oss gärna Om du har frågor kan du vända dig till Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset Örebro. Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 1 2 Handledning för en Giftfri förskola Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Det beror

Läs mer

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN Giftfria förskolor PROJEKTPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PROJEKTS UPPDRAG 2. BAKGRUND 3. PROJEKTETS SYFTE 4. MÅL OCH DELMÅL 5. AVGRÄNSNINGAR 6. INTRESSENTER 7. PROJEKTORGANISATION 8. AKTIVITETSPLAN 9. TIDSPLAN

Läs mer

Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor.

Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor. April 2013 Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor. Denna handledning är tänkt att vara ett stöd för att genomföra inventering av förskolor utifrån den inventeringsmall

Läs mer

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen Karin Sandberg Täpp Ärendenr BUN 2014/987 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 augusti 2015 1 (6) Barn- och utbildningsnämnden Plan för systematiskt arbete med giftfri

Läs mer

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor GIFTBANTA FÖRSKOLAN Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor MALIN HEDLUND Miljöhandläggare på Teknik- och fastighetsförvaltningen Projektanställd: projektledare Giftfri förskola 2014-2015 Klimat-

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd kemiska ämnen. Vissa är skadliga medan vi inte vet tillräckligt mycket

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203.

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203. SBN 2014.0181 Bilaga 1 Kemikalieplan - för en giftfri förskola i Antagen datum: 2015-12-15 KF 203 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 s arbete med giftfria förskolor 1.2 Kemikalieplanen 1.3 Kemikalier

Läs mer

Kemikalier i vardagen, Falu kommun

Kemikalier i vardagen, Falu kommun Kemikalier i vardagen, Falu kommun Gittan Matsson Utbildning av förskolechefer och personal Handlingsplan Falu kommun politiskt beslut stegvis Inköp & upphandling 6 kommuner Utbildning och information

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

Giftfri förskola Handlingsplan

Giftfri förskola Handlingsplan Giftfri förskola Handlingsplan Datum160408 U N D E R R U B R I K Giftfri förskola Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Bakgrund Järfälla kommun antog 2010 en miljöplan med mål fram till år 2020. Ett av målområdena är: Det goda livet i Järfälla, där det står beskrivet att alla

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Rapport Giftfria barn leka bäst. 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola

Rapport Giftfria barn leka bäst. 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola Rapport Giftfria barn leka bäst 129 förskoleinventeringar i 41 kommuner inom projektet Operation Giftfri Förskola Innehåll FÖRORD 2 INLEDNING 3 Gränsvärden 3 Inventering av förskolemiljön 4 RESULTAT OCH

Läs mer

Giftfri skola och förskola

Giftfri skola och förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/227 Fastställd: KF 2016-08-29 Reviderad: - POLICY Giftfri skola och förskola 2/5 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Policyns avgränsning

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola

Vägen till en giftfri förskola Vägen till en giftfri förskola - En kemikalieinventering på Vallskoga förskola, Tierp - Januari 2014 Författare: Linda Rostedt Andersson I nära samarbete med föräldrarådet och personal på Vallskoga förskola,

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

Skadliga ämnen i förskola och skola

Skadliga ämnen i förskola och skola 2014-11-24 Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola 0240-860 00 ludvika.se Innehåll Inledning... 2 1. Hur ser det ut på förskolor/skolor

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ!

UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! UPPHANDLA EN GIFTFRI MILJÖ! Anna Christiansson och Maria Azzopardi VEM SKA BORT? 1. Politikern 2. Förskolechefen 3. Miljöstrategen 4. Dagisbarnet Jag går på en giftfri förskola! AGENDA Om oss MSR:s databas

Läs mer

Giftfri vardag för barn och ungdomar

Giftfri vardag för barn och ungdomar Giftfri vardag för barn och ungdomar Handlingsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Halmstads kommun har startat ett omfattande arbete kring

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda projekt och temadagar. Verksamheten finansieras genom

Läs mer

Aktivitetsplan Giftfri förskola

Aktivitetsplan Giftfri förskola Aktivitetsplan Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 2 Inledning I kommunfullmäktiges mål för Linköping står skrivet att alla linköpingsbor ska ges förutsätt ningar att leva ett hälsosamt liv

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inledning Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Giftfria förskolor i Danderyds kommun

Giftfria förskolor i Danderyds kommun Giftfria förskolor i Danderyds kommun En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan. DANDERYDS KOMMUN www.danderyd.se 1 D anderyds kommun har påbörjat ett arbete för att minimera barns exponering

Läs mer

Aktuell information från förskolan Giftfri vardag. Bilagor Information om kemikaliearbetet inom förskolan

Aktuell information från förskolan Giftfri vardag. Bilagor Information om kemikaliearbetet inom förskolan Yvonne Carehag Gustafsson - at314 E-post: yvonne.carehag.gustafsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-06-09 Dnr: 2014/488-BaUN-629 Barn- och ungdomsnämnden Aktuell information från förskolan

Läs mer

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016 Anna Nylander Utredare Innehåll Kort om KemI och vad vi gör Giftfri vardag olika utmaningar Barns extra känslighet Vilka regler som gäller för

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 2015-2018 Sektor lärande KS 15.278 Innehåll Inledning 1 Varför ska vi arbeta för giftfria förskolor? 2 Vad menar vi med gifter? 4 Vem ska utföra åtgärderna? 5 När och

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag www.sundahus.se 013-21 40 90 info@sundahus.se Copyright SundaHus i Linköping AB (publ) 2014 Agenda Presentation Kemikalier var finns de? Vad ska vi tänka på och hur undviker vi

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar

Läs mer

Giftfri förskola i Hässleholms kommun

Giftfri förskola i Hässleholms kommun Giftfri förskola i Hässleholms kommun Inventering av fyra förskolor nuläge och åtgärder ELLINOR HELLRUP 2015 EXAM ENSARBETE FÖR KANDIDATEXAM EN 15 HP MILJÖVETENSKAP LUNDS UNIVERSITET Ellinor Hellrup Examensarbete

Läs mer

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Kemikalieproduktionen i världen ökar kraftigt. På cirka 50 år har den ökat från under tio miljoner ton till över 400 miljoner ton per år.

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-03-30 Ks/2013:98 Sida 1(2) Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen

Läs mer

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Foto: Michael Näsberg 1 Antagen av kommunstyrelsen den XX månad 2016 2 Innehåll Inledning och bakgrund 4 Tio

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Mariana Pilenvik & Frida Ramström Inspektörer Kemikalieinspektionen Innehåll Kort om Kemikalieinspektionen Kemikalier i varor och Giftfri vardag Hur

Läs mer

MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ

MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ MILJÖMÅL: GIFTFRI MILJÖ Lektionsupplägg: Farliga ämnen i vår vardag Farliga ämnen finns i vår omgivning i textilier, teknikprodukter, livsmedel, kosmetika och rengöringsprodukter. Eleverna får i grupper

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 200 000 medlemmar 24 länsförbund 270 kretsar på kommunal

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplanen är framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen med stöd av representanter från dåvarande

Läs mer

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp.

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Uppdrag #5 KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Foto: BernardaSv / istockphoto.com Varför är det viktigt? Genom att tänka till vid inköp så kommer förskolan

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen. Vägen till en giftfri förskola

Hållbar stad öppen för världen. Vägen till en giftfri förskola Hållbar stad öppen för världen Vägen till en giftfri förskola Innehåll Bakgrund... 3 Varför är barn extra känsliga?... 3 Hur ser det ut på förskolor i Göteborg?... 3 Vad gör Göteborgs stad?... 3 Vem ska

Läs mer

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Vägledning för att inventera och rensa ut lek- och pedagogiskt material som innehåller eller kan innehålla miljö- och hälsofarliga tillsatser Västra Götalandsregionens

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Varmt välkomna! Om projektet Operation giftfri förskola Vilka är Naturskyddsföreningen och Kemikalienätverket? Bakgrund till dagens situation Exempel

Läs mer

Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi

Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi Hormonstörande ämnen - barnen i fara? Annika Hanberg, professor i toxikologi annika.hanberg@ki.se Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet Vad jag arbetar med Professor på Institutet för miljömedicin,

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola så gör du

Vägen till en giftfri förskola så gör du INFORMATION TILL FÖRSKOLOR I NACKA Vägen till en giftfri förskola så gör du Förord I vår vardag omger vi oss av varor som textilier, elektronik och leksaker. Något man vanligtvis inte tänker på är att

Läs mer

Allt vi gör har betydelse.

Allt vi gör har betydelse. PROGRAM POLICY STRATEGI RIKTLINJER Allt vi gör har betydelse. Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och fritidshem i Örebro kommun Remissversion 2016-05-10 Örebro kommun DATUM Ks 819/2014 orebro.se

Läs mer

Talarmanus till presentation Giftfri förskola och miljögifter i vardagen

Talarmanus till presentation Giftfri förskola och miljögifter i vardagen Talarmanus till presentation Giftfri förskola och miljögifter i vardagen På de efterföljande sidorna kommer det finnas ett förslag på vad som kan sägas till respektive bild. Men det är upp till dig om

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 221 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Sammanställning av frågor och behov - Om utfasning av farliga ämnen från förskolorna i Jämtlands län

Sammanställning av frågor och behov - Om utfasning av farliga ämnen från förskolorna i Jämtlands län Sammanställning av frågor och behov - Om utfasning av farliga ämnen från förskolorna i Jämtlands län 19 dec 2014 Lena Stigh Sammanfattning Vi på Jegreliusinstitutet har träffat förskolechefer från hela

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag www.sundahus.se 013-21 40 90 info@sundahus.se Copyright SundaHus i Linköping AB (publ) 2014 Agenda Presentation Kemikalier var finns de? Vad ska vi tänka på? Avslutning 2 1 SundaHus

Läs mer

Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun

Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun HANDLINGSPLAN 1 (5) 2015-11-24 Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun 2015-2020 I Järfälla kommuns strategiska miljöarbete är giftfri miljö ett prioriterat område. Ungdomar vistas dagligen i miljöer med

Läs mer

Handlingsplan för att skapa giftfria förskolor i Huddinge kommun

Handlingsplan för att skapa giftfria förskolor i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-19 FSN-2014/728.641 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Handlingsplan

Läs mer

Tillsynsprojekt Inventering kemikaliesmart förskola 2015

Tillsynsprojekt Inventering kemikaliesmart förskola 2015 Tillsynsprojekt Inventering kemikaliesmart förskola 2015 stockholm.se Tillsynsprojekt - Inventering för kemikaliesmart förskola 2015 Juni 2016 Dnr: 2015-12902 Utgivningsdatum: Juni 2016 Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället?

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Miljömålskonferens Kemikalier och Giftfri miljö Skåne 2014-03-14 Per Nordmalm Kemikalieinspektionen Vad kostar miljögifterna

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (22)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (22) Sammanträdesprotokoll 15 (22) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-25 32 Svar på motion (MP): Minska giftexponeringen (KS 2013.151) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad Utskriftsversion Göteborgs Stads KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad En kort presentation av kemikalieplanen. Läs mer på www.goteborg.se/kemikalieplan Foto: Peter Svenson EN GIFTFRI STAD Göteborg ska vara

Läs mer

Råd om farliga kemikalier i varor

Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor berör det ditt företag? Ja, alla företag är berörda, eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll

Läs mer