Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnden för Individ & Familjeomsorg"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Sammanträde 18 mars 2015, klockan 15 Sammanträdesrummet Näsbofjorden, våning 1, Teknikgatan 12, Kungsbacka 1 (2) Datum Ärende Sid Beslutsförslag 1 Upprop, val av justerare och bestämmande av tid för justering. Elin Hysén (FP), 9 mars 2015, klockan Godkännande av föredragningslista. 3 Information om budget ensamkommande. 4 Redovisning av delegeringsbeslut fattade av nämnden för Individ & Familjeomsorg 11,18 och 23 februari 2015 samt delegationsrapport med beslut fattade 1-30 september Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen. - Vinbaren i KBA AB - Timetowin AB - Lerkilsbaren 6 Information om avslutad utredning enligt lex Sarah Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll i nämnden för Individ & Familjeomsorg 11, 18 och 23 februari 2015 samt delegationsrapport med beslut fattade 1-30 september Handlingarna återlämnas efter sammanträdet till nämndsekreteraren Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. uniform KUB301 v 1.0, Individ & Familjeomsorg Anna-Stina Larsson Direkt Mobil Christel Ottosson Direkt Mobil Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Teknikgatan 12 Telefon Fax

2 KUNGSBACKA KOMMUN 7 Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att förordnande ges till nedan nämnda tjänstemän på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg att begära polishandräckning enligt 43 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, inom nämndens eget ansvarsområde: Enhetschef Ann Törnqvist Enhetschef Anette Bernhardt Enhetschef Sofia Fredriksen Angervall Socialsekreterare Katarina Lööv Socialsekreterare Sara Andersson Socialsekreterare Ulla-Carin Edsmyr. 2 (2) 8 Anslutning till tjänsten SSBTEK. Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att tillförordnad förvaltningschef Mariana Westholm godkänns som ställföreträdare för socialnämnden att teckna avtal med Försäkringskassan gällande anslutningsavtal SSBTEK. 9 Tillfällig delegering. Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att tillfälligt ge Sara Andersson, Ungdomsenheten, Ulla-Carin Edsmyr, Familjehemsenheten och Marie Björling, Familjerättsenheten, delegation på enhetschefsnivå, att fatta beslut i frågor som rör barnärenden, ungdomsärenden samt familjerättsärenden enligt lagstiftning relevant för respektive enhet förlängt till och med 31 maj Förslag på nya sammanträdesdagar avseende individärenden i nämnden Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar förvaltningens förslag på nya sammanträdesdagar avseende individärenden i nämnden 2015.

3 KUNGSBACKA KOMMUN 11 Förvaltningschefen informerar. Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 3 (2) 12 Övrigt. Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. Kalle Sundvall ordförande Christel Ottosson sekreterare

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) UTREDNING ENLIGT 14 KAP 6 SOCIALTJÄNSTLAGEN MED ANLEDNING AV LEX SARAH RAPPORT Datum Dnr Dnr: 2014:132 BESLUT FÖRVALTNINGSCHEF Utredningen enligt 14 kap 6 SoL avslutas med beslut om att det ej förelegat påtaglig risk för allvarligt missförhållande. Beslut Mariana Westholm Förvaltningschef, Individ & Familjeomsorg, Kungsbacka Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Teknikgatan 12 Telefon Fax

5 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) RAPPORTERAT MISSFÖRHÅLLANDE ELLER RISK FÖR MISSFÖRHÅLLANDE Ett barn fött 2008 befann sig i Sverige utan vårdnadshavare i landet. Barnet bodde hos mormor och morfar i Sverige. Skolan anmälde oro över att det ej fanns någon vårdnadshavare att kommunicera med. Barnet var inte svens medborgare men hade permanent uppehållstillstånd. IFO borde ha tillsett att särskild förordnad vårdnadshavare utsetts. Det gick nästan fyra månader från inkommen anmälan innan IFO agerade för att säkra barnets skydd vilket gjordes med ett omedelbar omhändertagande enligt LVU. Risken för missförhållande bedömdes vara att IFO inte agerade på nästan fyra månader och konsekvenser för barnet riskerade att uppstå i situationer då barnet behövt skydd från en vårdnadshavare. Barnet bodde hos, och hade vård och omsorg från sin mormor och morfar eftersom vårdnadshavaren vistades i Thailand. NÄR OCH HUR TOGS LEX SARAH RAPPORT EMOT Rapporten upprättades av tf enhetschef Tommy Falk. Rapporten inkom NÄR OCH HUR UPPMÄRKSAMMADES MISSFÖRHÅLLANDET Vid ärendegenomgång med handläggare i samband med att tf enhetschef Utredning Barn tagit över efter tidigare enhetschef. Tommy Falk bedömde att tidigare enhetschef borde ha ansvarat för att barnet fick en särskilt förordnad vårdnadshavare. Man hade under fyra månader inte gjort tillräckligt för att utreda situationen trots att enhetchef kände till att barnet inte hade närvarande vårdnadshavare NÄR INTRÄFFADE MISSFÖRHÅLLANDET SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE För att tillgodose barnets grundläggande behov av vård, omsorg och skydd beslutades att göra ett omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU. Placering gjordes hos mormor och morfar (där barnet redan bodde) och med stöd av LVU tänkte man att de med stöd av individ- och familjeomsorgen skulle kunna tillgodose barnets behov av skydd meddelade däremot förvaltningsrätten att det omedelbara omhändertagandet enligt LVU skulle upphöra. Förvaltningsrättens motivering var att omsorgen för barnet bedömdes vara god nog i morföräldrarnas hem och att det är vårdnadshavarens ansvar i kontakt med barnet och dess mormor som ger barnet dess grundläggande behov av omvårdnad och trygghet. I och med förvaltningsrättens beslut avslutades ärendet av individ- och familjeomsorg utan vidare insatser.

6 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) I 6 kap 1 SOSFS 2011:5 framgår att ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska ha inneburit eller medfört allvarliga konsekvenser för någon enskilds liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Med hänvisning till förvaltningsrättens beslut om att barnets behov av omsorg, vård och skydd tillgodoses hos mormodern i kontakt med vårdnadshavaren görs ställningstagande att det ej har förelegat ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för allvarligt missförhållande som ska anmälas till IVO. Detta eftersom den rapporterade risken för missförhållande inte bedöms ha inneburit eller medfört allvarliga konsekvenser för barnet. Enligt vad som framkommit så har barnets förhållande hos morföräldrarna varit desamma under hela perioden från inkommen anmälan till förvaltningsrättens beslut. Torun Ljungman Utvecklare/lex Sarah-samordnare

7 TJÄNSTESKRIVELSE Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Nämnden för Individ- och familjeomsorgs föreslås besluta Förordnande ges till nedan nämnda tjänstemän på Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg att begära polishandräckning enligt 43 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) inom nämndens eget ansvarsområde: enhetschef Ann Törnqvist, enhetschef Anette Bernhardt, enhetschef Sofia Fredriksen Angervall, socialsekreterare Katarina Lööv, socialsekreterare Sara Andersson, socialsekreterare Ulla-Carin Edsmyr. Dnr: 1 (1) Datum Bakgrund Beslut om att begära polishandräckning enligt 43 2 p LVU kan inte delegeras. Däremot kan särskilda tjänstemän förordnas av nämnden att fatta sådana beslut. Delegation att fatta beslut innebär att ett beslut fattas av innehavaren av viss befattning medan förordnande att fatta ett beslut är personligt. Mariana Westholm Tf Förvaltningschef KUB1001, v2.0, Individ & Familjeomsorg Torun Ljungman Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Teknikgatan 12 Telefon Fax

8 Dokumentkategori Beskrivning Dokumentnamn inkl. version Allman_beskrivning_SSBTEK_RevA SSBTEK Allmän beskrivning Datum Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (10)

9 Innehåll Dokumentkategori Beskrivning Dokumentnamn inkl. version Allman_beskrivning_SSBTEK_RevA 1 DOKUMENTINFORMATION SYFTE REFERENSER BESKRIVNING AV TJÄNSTEN SSBTEK... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 3 INGÅENDE BASTJÄNSTER OCH ÄGARE INFORMATIONSINNEHÅLL SUPPORTPROCESS... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 6 FAQ... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 7 BEGREPPSLISTA... 9 Versionshantering Datum Version Ändring Rev A Första fastställda utgåva Datum Copyright, Försäkringskassan Sid. 2 (10)

10 Dokumentkategori Beskrivning Dokumentnamn inkl. version Allman_beskrivning_SSBTEK_RevA 1 Dokumentinformation 1.1 Syfte Syfte med detta dokument: En allmän beskrivning av den sammansatta bastjänsten SSBTEK, för den som vill veta mer om funktion, innehåll och användning. 1.2 Referenser I detta dokument refereras till följande information: Informationsportal inklusive underliggande webbsidor: Datum Copyright, Försäkringskassan Sid. 3 (10)

11 Dokumentkategori Beskrivning Dokumentnamn inkl. version Allman_beskrivning_SSBTEK_RevA 2 Beskrivning av Tjänsten SSBTEK SSBTEK står för Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt bistånd. En bastjänst är en ITbaserad tjänst som anropas maskin-till-maskin och som tillhandahåller information eller utför informationsbearbetning. SSBTEK är en tjänst som anropar två eller flera underliggande bastjänster. Syftet är att användaren bara ska behöva ställa en fråga till ett ställe, för att sedan få ett samlat svar från två eller flera underliggande bastjänster. För att kunna använda Tjänsten krävs ett så kallad användargränssnitt. SSBTEK möjliggör för socialnämnder och verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd att på ett effektivt och rättssäkert sätt inhämta den information man behöver från myndigheter/organisationer i handläggning av ekonomiskt bistånd Nedan finns en beskrivning om hur SSBTEK fungerar: 1. Handläggaren inom socialtjänsten och verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd använder sig av ett användargränssnitt för att nå Tjänsten SSBTEK. Ofta är detta gränssnitt integrerat i ett verksamhetssystem. Exempel på tjänsteleverantörer är Tieto, CGI, Pulsen, Ilab och Sambruk. 2. En fråga ställs av socialtjänsthandläggarens system till SSBTEK, som splittar upp och vidarebefordrar frågan till respektive bastjänst (utlämnande part) som handläggaren har begärt information från (man kan begära information från en till alla ingående bastjänster). 3. Respektive bastjänst sammanställer information och skickar tillbaka till SSBTEK. 4. SSBTEK sammanställer information genom så kallad teknisk bearbetning, d.v.s. lägger bara ihop informationen, ingen ändring av informationen görs i SSBTEK. 5. Svar skickas tillbaka till frågeställaren Förutsättningar för SSBTEK - Endast utvecklad för kommunernas socialtjänst - System system gränssnitt (användaren/handläggaren behöver ett användargränssnitt för att kunna nyttja Tjänsten) - SSBTEK sammanställer endast information, information från respektive bastjänst vidarebefordras orörd - Respektive bastjänst och dess ägare ansvarar för sin information För mer information se informationsportalen för Tjänsten på Datum Copyright, Försäkringskassan Sid. 4 (10)

12 Dokumentkategori Beskrivning Dokumentnamn inkl. version Allman_beskrivning_SSBTEK_RevA Fråga-svar funktion Nedan finns en schematisk bild över processen: handläggare vid socialnämnd verksamhetssystem fråga svar SSBTEK AF a kassor CSN FK/PM SKV Datum Copyright, Försäkringskassan Sid. 5 (10)

13 Dokumentkategori Beskrivning Dokumentnamn inkl. version Allman_beskrivning_SSBTEK_RevA 3 Ingående bastjänster och ägare Ingående bastjänster Nedan finns en beskrivning av ingående bastjänster i SSBTEK, dess ägare samt kontaktuppgifter till ansvarig kundtjänst. Bastjänst Ägare Kundtjänst AFLI Arbetsförmedlingen telefon Unemployment BenefitPayment Service a-kassor Samordnas via A- kassornas Samorganisation (SO) se respektive a-kassa på Kommunfråga CSN Kundstöd, telefon LEFI Online Försäkringskassan/ Pensionsmyndigheten Teknik och Försäkringskassans information: Kundcenter för partner telefon Pensionsmyndighetens information Kundservice, telefon Beskattningsuppg ifter Skatteverket Skatteupplysningen, telefon Informationsinnehåll i Tjänsten Nedan finns kortfattad beskrivning av ingående information i underliggande bastjänster. Observera att detta inte behöver vara samma information som en handläggare inom socialtjänsten kan se utan det beror på vad som visas i deras användargränssnitt (kan vara en delmängd, kan vara andra begrepp eller olika modifieringar av informationen). a-kassorna - Utbetalningar - Avstängningar - Ansökt om ersättning För ytterligare information se: (specifik informationssida kommer att publiceras senare) Datum Copyright, Försäkringskassan Sid. 6 (10)

14 Dokumentkategori Beskrivning Dokumentnamn inkl. version Allman_beskrivning_SSBTEK_RevA Arbetsförmedlingen - Arbetssökandeinformation - Beslutinformation o Ekonomiska beslut o Utbetalningar o Avstängningar o Ansökt om ersättning - A-kassetillhörighet För ytterligare information se: Centrala studiestödsnämnden - Studiemedel - Studiehjälp - Hemutrustningslån För ytterligare information se: (specifik informationssida kommer att publiceras senare) Skatteverket - Kapitaluppgifter - Skattekontouppgifter För ytterligare information se: Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten - Personinformation - Förmånsinformation o Sjukpenninggrundande inkomst o Sjukpenning o Rehabpenning o Föräldrapenning o Tillfällig föräldrapenning o Graviditetspenning o Närståendepenning o Smittbärarersättning o Dagpenning till totalförsvarspliktiga o Aktivitetsstöd o Pensionsprognos o Pension o ÅP-37 uppgifter o ÅP-38 uppgifter o Premiepensionsuppgifter o Intjänandeuppgifter Datum Copyright, Försäkringskassan Sid. 7 (10)

15 Dokumentkategori Beskrivning Dokumentnamn inkl. version Allman_beskrivning_SSBTEK_RevA o Bostadstillägg till pensionärer o Efterlevandepension o Sjukersättning och aktivitetsersättning o Arbetsskadelivränta o Yrkesskadelivränta o Handikappersättning o Vårdbidrag o Bostadsbidrag o Barnbidrag o Underhållsstöd o Levnadsintyg o Etableringsersättning (endast utbetalningsinformation) o Utbetalningsinformation För ytterligare information se: 5 Supportprocess Enligt avtalet för Tjänsten är det anslutande part (kommun och socialtjänsten) som ansvara för första linjens support till och utbildning av användare medan leverantör av Tjänsten ansvarar för andra linjens support samt generell information om Tjänsten. För Tjänsten skiljs på verksamhetsfrågor (innehåll i Tjänsten) och tekniska frågor/ felanmälan. Mer information om Tjänsten finns på Informationsportalen Tjänsten, Verksamhetsfrågor Har du frågor kring informationen i Tjänsten var god kontakta respektive informationsägare och deras kundtjänst, se avsnitt 3 ovan. Tekniska frågor/felanmälan Har du tekniska frågor om Tjänsten eller vill göra en felanmälan, kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner, telefon Datum Copyright, Försäkringskassan Sid. 8 (10)

16 Dokumentkategori Beskrivning Dokumentnamn inkl. version Allman_beskrivning_SSBTEK_RevA Beskrivning av supportflöden 6 Begreppslista Förkortningar och termer som förekommer i dokumentet: Term Af A-kassa AFLI CSN FK Beskrivning Arbetsförmedlingen Arbetslöshetskassa Arbetsförmedlingen levererar information Centrala studiestödsnämnden Försäkringskassan Datum Copyright, Försäkringskassan Sid. 9 (10)

17 Dokumentkategori Beskrivning Dokumentnamn inkl. version Allman_beskrivning_SSBTEK_RevA LEFI PM SO SSBTEK SKV ÅP Leverera Förmånsinformation Pensionsmyndigheten Arbetslöshetskassornas Samorganisation Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd Skatteverket Ålderspension Datum Copyright, Försäkringskassan Sid. 10 (10)

18 TJÄNSTESKRIVELSE Elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter - anslutningsavtal för sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd, SSBTEK Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att tillförordnad förvaltningschef Mariana Westholm godkänns som ställföreträdare för socialnämnden att teckna avtal med Försäkringskassan gällande anslutningsavtal SSBTEK. 1 (2) Datum Beskrivning av ärendet Socialnämnden behöver inhämta information från olika myndigheter och organisationer för att utreda och fatta beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd. Idag hanteras mycket av informationsflödet manuellt, via brev, fax eller telefon trots att det finns legala förutsättningar att hämta uppgifter elektroniskt. Detta är tids- och resurskrävande och ökar risken för felaktiga utbetalningar. Tjänsten sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd, SSBTEK, gör det möjligt för kommunen att via sitt verksamhetssystem elektroniskt få utlämnat information från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tjänsten ska underlätta handläggningen av ekonomiskt bistånd och möjliggöra en enklare och säkrare hämtning av uppgifter. Tjänsten får användas vid en socialnämnds handläggning av ärenden om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap socialtjänstlagen, (2001:453) SoL, för att socialnämnden ska få en samlad bild över den sökandes ekonomiska ställning. Till avtalet ska bifogas dokument eller protokollsutdrag som visar att beställaren är behörig ställföreträdare för socialnämnden. Ställföreträdare i detta avtalstecknande föreslås vara tillförordnad förvaltningschef Mariana Westholm. KUB1001, v2.0, Individ & Familjeomsorg Administration, Teknikgatan Katarina Öryd Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Teknikgatan 12 Telefon Fax

19 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag SSBTEK Allmän beskrivning Försäkringskassan Anslutningsavtal för Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) inklusive bilaga 1 Allmänna villkor, Försäkringskassan Mariana Westholm tf förvaltningschef Katarina Öryd administrativ chef Beslutet skickas till Försäkringskassan

20 TJÄNSTESKRIVELSE Tillfällig delegering Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutar att tillfälligt ge, Sara Andersson, Ungdomsenheten, Ulla-Carin Edsmyr, Familjehemsenheten och Marie Björling, Familjerättsenheten, delegation på enhetschefsnivå, att fatta beslut i frågor som rör barnärenden, ungdomsärenden samt familjerättsärenden enligt lagstiftning relevant för respektive enhet förlängt till och med 31 maj (1) Datum Beslutsunderlag Förvaltningens avsikt är att, i enlighet med nämndens beslut 18 februari 2015, inom de närmaste månaderna tillsätta ett antal tjänster som 1:e socialsekreterare med delegation motsvarande enhetschef. I avvaktan på rekrytering, utförs motsvarande arbetsuppgifter av socialsekreterare med tillfälligt uppdrag som metodhandledare. Mariana Westholm tf förvaltningschef KUB1001, v2.0, Individ & Familjeomsorg Torun Ljungman Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Teknikgatan 12 Telefon Fax

21 6 mars 2015/CO Inlämningsdagar för individärenden till nämnden samt presidium och sammanträdesdagar 2015 FÖRSLAG PÅ NYA DATUM FÖR INDIVIDNÄMND 2015 Månad Enhetschef alt 1:e soc sekr (?) Nämndsekr klockan 10 Presidium klockan 15 Sammanträde klockan 15 Januari Februari Mars 6/3 13/3 23/3 25/3 Individnämnd April 20/3 2/4 Maj 17/4 30/4 Juni 15/5 29/5 Juli 12/6 26/6 10/7 Augusti 24/7 7/8 September 21/8 4/9 Oktober 18/9 2/10 November 16/10 30/10 December 13/11 27/11 27/3 10/4 24/4 8/5 22/5 5/6 19/6 3/7 17/7 31/7 14/8 28/8 11/9 25/9 9/10 23/10 6/11 20/11 4/12 7/4 7/4 20/4 4/5 4/5 18/5 1/6 1/6 15/6 29/6 13/7 27/7 27/7 10/8 24/8 7/9 7/9 21/9 5/10 5/10 19/10 2/11 2/11 16/11 30/11 30/11 14/12 8/4 Individnämnd 15/4 Ordinarie nämnd 22/4 Individnämnd 6/5 Individnämnd 13/5 Ordinarie nämnd 20/5 Individnämnd 3/6 Individnämnd 10/6 Ordinarie nämnd 17/6 Individnämnd 1/7 Individnämnd 15/7 Individnämnd 29/7 Individnämnd 5/8 Ordinarie nämnd 12/8 Individnämnd 26/8 Individnämnd 9/9 Individnämnd 16/9 Ordinarie nämnd 23/9 Individnämnd 7/10 Individnämnd 14/10 Ordinarie nämnd 21/10 Individnämnd 4/11 Individnämnd 11/11 Ordinarie nämnd 18/11 Individnämnd 2/12 Individnämnd 9/12 Ordinarie nämnd 16/12 Individnämnd

22 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Förslag på nya sammanträdesdagar avseende individärenden i nämnden 2015 Förslag till beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg antar förvaltningens förslag på nya sammanträdesdagar avseende individärenden i nämnden (1) Datum Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 6 mars Mariana Westholm tf förvaltningschef Bilagor: Förslag på nya sammanträdesdagar Beslutet skickas till Nämnden för Individ & Familjeomsorg Kristina Gudmundson, kommunstyrelsens kansli Ledningsgruppen, IFO Diariet KUB1001, v2.0, Individ & Familjeomsorg Administration, Nygatan Christel Ottosson Direkt Kungsbacka kommun Box Kungsbacka Besöksadress Nygatan 17 Telefon Fax

SSBTEK. Allmän beskrivning. Datum Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (10) Dokumentkategori Beskrivning

SSBTEK. Allmän beskrivning. Datum Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (10) Dokumentkategori Beskrivning SSBTEK Allmän beskrivning Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (10) Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 REFERENSER... 3 2 BESKRIVNING AV TJÄNSTEN SSBTEK... 4 3 INGÅENDE BASTJÄNSTER OCH

Läs mer

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Sammanträde 2014-05-14, klockan 15 Sammanträdesrummet Näsbofjorden, våning 1, Teknikgatan 12, Kungsbacka 1 (2) Datum 2014-05-06 Ärende Sid Beslutsförslag

Läs mer

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK 1 Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK Den nya tjänsten Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd, SSBTEK som erbjuds av Försäkringskassan, kan förmedla mer information än vad som normalt behövs

Läs mer

LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte. Allmän information

LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte. Allmän information LEFI Online, Elektroniskt informationsutbyte Försäkringskassan, Tjänsteleverans Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 REFERENSER... 3 2 BESKRIVNING AV -TJÄNSTEN LEFI ONLINE... 4 2.1 GRÄNSSNT...

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Marie Andersson (C), måndag 16 november kl. 15

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Marie Andersson (C), måndag 16 november kl. 15 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-11-04 Familjeomsorg Sammanträde 2015-11-11 klockan 15:00 Näsbofjorden, Teknikgatan 12 1. Val av justerare och tid för justering Marie Andersson (C), måndag 16 november

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28)

f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2015-11-12 Bos 208 Dnr KS 264/2015 Digital tjänst för ekonomiskt bistånd, Sammansatt

Läs mer

18 SSBTEK - Sammansatt bastjänst ny integration

18 SSBTEK - Sammansatt bastjänst ny integration Sid 71 (104) 18 SSBTEK - Sammansatt bastjänst ny integration Område Kund Systemdel Konfigurering Uppdatera lathund användare Påverkan Tilläggsbeställning Myndighet Ja Ja Bakgrund och syfte Socialnämnden

Läs mer

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK Gränssnittsspecifikation Försäkringskassan IT 1 (11) Ändringsförteckning Nedanstående tabell redovisar ändringshistoriken

Läs mer

Tid: Onsdagen den 9 december 2015 kl Observera att mötet börjar med jullandgång tillsammans med omsorgsnämnden.

Tid: Onsdagen den 9 december 2015 kl Observera att mötet börjar med jullandgång tillsammans med omsorgsnämnden. Kallelse Individnämnden Tid: Onsdagen den 9 december 2015 kl. 17.00 Observera att mötet börjar 16.00 med jullandgång tillsammans med omsorgsnämnden. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden

Läs mer

Överenskommelse om myndighetssamverkan

Överenskommelse om myndighetssamverkan Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd 2 1. PARTER Denna överenskommelse om myndighetssamverkan har ingåtts mellan de uppgiftslämnande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

IT ś a promise. RFC 474 Lösningsförslag integration SSBTEK

IT ś a promise. RFC 474 Lösningsförslag integration SSBTEK IT ś a promise RFC 474 Lösningsförslag integration SSBTEK Sid 2(15) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 4 3 Avgränsning... 4 4 Lösningsförslag... 5 4.1 Funktionsbehörighet... 6 4.2 Urval vid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Bert Larsson (M) vice ordförande Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 9 2014

Stickprovsundersökning vecka 9 2014 2014-10-14 Stickprovsundersökning vecka 9 2014 A-kassorna har ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Tisdagen den 28 oktober kl Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Individnämnden Tid: Tisdagen den 28 oktober kl. 17.00 Plats: Elfkungen, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av

Läs mer

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten Antagen av socialnämnden 2009-11-16 Reviderad 2011-09-26 Lex Sarah 2(5) Rapport Vad skall rapporteras och när En rapport enligt Lex Sarah

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Emma Eriksson Lokalt samverkansansvarig emma.m.eriksson@forsakringskassan.se FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Lokala lex Sarahrutiner

Lokala lex Sarahrutiner Lokala lex Sarahrutiner Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Dnr 1.2.2-477-2014 stockholm.se Lokala lex Sarah-rutiner Beslutade av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 27 november 2014 Dnr: 1.2.2-477-2014 Hässelby-Vällingby

Läs mer

Bilaga 2. Erbjudande om fortsatt användning av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK

Bilaga 2. Erbjudande om fortsatt användning av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK Bilaga 2 Erbjudande om fortsatt användning av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK Syftet med nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd Effektivisera handläggarnas arbete med

Läs mer

Utredning om barn och unga

Utredning om barn och unga Utredning om barn och unga KONTAKTA SOCIALTJÄNSTEN Både barn och vuxna kan ta en kontakt med oss inom socialtjänsten. Det kan vara en anmälan om misstanke att barn far illa, ansökan om hjälp eller stöd

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag

För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag För barn mellan 1 och 3 år Vårdnadsbidrag Enköpings kommun Ett bidrag som är ett alternativ för dig som förälder som vill vara hemma längre med ditt barn än vad föräldrapenningen medger. Ett kommunalt

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Försäkringskassans. personregister

Försäkringskassans. personregister Försäkringskassans personregister Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f

Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-f SOSFS 2011:5 (S) SN 91/110928 G:\SN\3 Övriga\Socialförvaltningens verksamhet original\riktlinjer

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Nämnden för Äldreomsorg

Nämnden för Äldreomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Äldreomsorg Sammanträde onsdagen den 28 januari 2015, klockan 14 i Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka 1 (2) Ärende 1 Val av justerare och bestämmande av tid för

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 18.30-20.00 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lena Forsberg (M)

Läs mer

FARSTA STADSDELSNÄMND

FARSTA STADSDELSNÄMND Sammanträde måndag 2 januari 2012 Förvaltningens konferenslokal, Storforsplan 44, Farsta centrum, klockan 08.30-08.40 Ledamöter Lars Jilmstad (m), ordförande Arne Fredholm (m) Roland Bjurström (m) Ann-Louise

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild

LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild LEFI Online Webbgränssnitt Fråga-svar-bild Copyright, Försäkringskassan Sid. 1 (8) Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 LÄSANVISNING... 3 1.3 REFERENSER... 3 2 LOGGA IN PÅ FORSAKRINGSKASSAN.SE...

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Försäkringskassans personregister

Försäkringskassans personregister Försäkringskassans personregister Din rätt till information Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som

Läs mer

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Skrivelse 2013-09-04 Dnr VON 2013/104 Reviderad 2014-10-16/GE Vård- och omsorgsnämnden Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Allmänt Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, (SoL)

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun angående socialjour

Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun angående socialjour TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2016:4-769 Individ- och familjeomsorgen 2016-08-16 1/2 Handläggare Annica Westling Tel. 0152-296 80 Socialnämnden Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Information om utbetalning i Onlinetjänsten

Information om utbetalning i Onlinetjänsten Information om utbetalning i Onlinetjänsten Förmåner utbetalningsfamiljer ABB = Allmänt barnbidrag BOB = Bostadsbidrag DAG = Dagersättning PLV = Pension/SA/Livräntor /Vårdbidrag HE = Handikappersättning

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Beslutade av Södermalms stadsdelsnämnd 6 februari 2014 Dnr: 79-2014-1.2.1. Innehåll Rutiner för lex Sarah 3 1. Syftet med lex Sarah 3 2. Rapporteringsskyldiga 4 2.1. Den som uppmärksammar

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

May Hansson, verksamhetschef Malin Persson Lintula, sekreterare Kjell Handfast, TF områdeschef IFO Kl Utskottskansliet

May Hansson, verksamhetschef Malin Persson Lintula, sekreterare Kjell Handfast, TF områdeschef IFO Kl Utskottskansliet 1(31) Vårdutskottet Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 Beslutande Bertil Börjeson (Hela Edas lista) ordförande Kristina Wang (Hela Edas lista) Lars -Eric Andersson

Läs mer

151, 152, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 212, 213, 215, 216 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL.

151, 152, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 212, 213, 215, 216 Övervägande vid placering enligt 6 kap. 8 SoL. BoF.2015.0308 2015-08-05 Johan Sjölinger Barn- och familjenämnden Anmälan av delegeringsbeslut augusti 2015 Ärendebeskrivning Följande delegeringsbeslut redovisas: Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Sammanträde 2014-11-12, klockan 15 Sammanträdesrummet Näsbofjorden, våning 1, Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Sid Beslutsförslag 1 (2) Datum

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer