VD HAR ORDET UR:S PUBLIC SERVICE-REDOVISNING FÖR DISTRIBUTION OCH TILLGÄNGLIGHET ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSRESULTAT...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD HAR ORDET...4 1. UR:S PUBLIC SERVICE-REDOVISNING FÖR 2009...5 2. DISTRIBUTION OCH TILLGÄNGLIGHET...14 3. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSRESULTAT..."

Transkript

1

2 VD HAR ORDET UR:S PUBLIC SERVICE-REDOVISNING FÖR UPPLÄGGNING UPPDRAG OCH UTBUDSPROFIL INRIKTNING VERKSAMHETSMÅL DISTRIBUTION OCH TILLGÄNGLIGHET INLEDNING SÄNDNINGAR I TV OCH RADIO TEXT-TV WEBB DISTRIBUTION FÖR MOBIL ANVÄNDNING UTLÅNING OCH DIGITAL DISTRIBUTION I LÖSENORDSSKYDDADE NÄTVERK TRYCKSAKER OCH TEXTER FÖRSÄLJNING AV PROGRAMKOPIOR ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSRESULTAT UTBUD ANVÄNDNING KONTAKTARBETE OCH MEDIEPEDAGOGIK UTVÄRDERINGAR OCH KVALITETSMÄTNINGAR PROGRAMETISKA FRÅGOR SAMT GRANSKNINGEN AV UR:S PROGRAMUTBUD INSATSER FÖR SVENSKA SPRÅKET SPEGLING AV HELA LANDET SAMARBETE INOM PUBLIC SERVICE FÖRSKOLA VERKSAMHETSINRIKTNING UTBUD ANVÄNDNING KONTAKT OCH SAMVERKAN UTVÄRDERINGAR OCH KVALITETSMÄTNINGAR UNGDOMSSKOLA VERKSAMHETSINRIKTNING UTBUD ANVÄNDNING KONTAKT OCH SAMVERKAN UTVÄRDERINGAR OCH KVALITETSMÄTNINGAR VUXENUTBILDNING VERKSAMHETSINRIKTNING UTBUD ANVÄNDNING KONTAKT OCH SAMVERKAN UTVÄRDERINGAR OCH KVALITETSMÄTNINGAR HÖGSKOLA OCH LÄRARFORTBILDNING VERKSAMHETSINRIKTNING UTBUD ANVÄNDNING KONTAKT OCH SAMVERKAN UTVÄRDERINGAR OCH KVALITETSMÄTNINGAR

3 8. VERKSAMHET FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH ANDRA MINORITETSSPRÅK VERKSAMHETSINRIKTNING UTBUD ANVÄNDNING KONTAKT OCH SAMVERKAN UTVÄRDERINGAR OCH KVALITETSMÄTNINGAR VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSNEDSATTA VERKSAMHETSINRIKTNING UTBUD TILLGÄNGLIGGÖRANDE INSATSER ANVÄNDNING KONTAKT OCH SAMVERKAN UTVÄRDERINGAR OCH KVALITETSMÄTNINGAR EKONOMI OCH RESURSER MEDELSANVÄNDNING RESURSANVÄNDNING PERSONALUTVECKLING UTOMSTÅENDES MEDVERKAN OCH ANDRA SAMARBETEN UPPHOVSRÄTT UR:S SIDOVERKSAMHET FÖRSÄLJNING AV TEKNIK FRAMTID GENOM UTVECKLING REVISORSINTYG

4 VD har ordet 2009 har varit ett föränderligt och framgångsrikt år för UR. Vi behåller vårt fokus på ett utbud med hög relevans i hela utbildningsväsendet, samtidigt som vi utvecklar Kunskapskanalen och vår närvaro på nätet. Vi strävar efter att vara användbara i allt från förskola till universitet. I public service-redovisningen kommenterar och redovisar UR hur uppdraget genomförts och uppfyllts under året. Här presenteras utbud, innehåll, volym, kostnader och produktivitet. Vi beskriver våra kontakter och samverkan med användare, mediecentraler, skolmyndigheter, forskning och folkbildning. Aktiva kontakter är ett kännetecken för UR och utbildningsprogrammen i public service. I december 2009 meddelade regeringen ett nytt sändningstillstånd för UR har en fortsatt stark ställning och ett tydligt uppdrag. Att UR är ett självständigt företag inom public service innebär en garanti för utbildningens och bildningens ställning i utbudet. Inte minst innebär detta ett starkt försvar för barn- och ungdomskulturen. UR kan bidra till att hela public service-utbudet för unga stärks. Barns och ungdomars värld präglas av medier, som också kan vara en viktig del av deras lärande. UR arbetar intensivt med att utveckla både formspråk, närvaro och utbud på de plattformar där barn och ungdomar befinner sig. På samma sätt arbetar vi för att nå studenter i högskolan och de aktiva inom folkbildningen. UR måste svara mot den digitala utvecklingen inom samhället. Vi ser hur användningen av medier förändras och utvecklas på nätet. Här vill UR vara en viktig aktör och ligga i främsta ledet. Medan den traditionella utlåningen av UR:s program via mediecentraler ligger stabilt ökar användningen av våra program i öppna och slutna nätverk dramatiskt. Detta kommer att ställa stora krav på hur vi ökar tillgängligheten och funktionaliteten på nätet. När tittandet och lyssnandet blir mer och mer användarstyrt gynnas just den typ av specialiserat utbud UR står för. För UR är Kunskapskanalen en huvudkanal för att nå ut brett med utbildnings- och folkbildningsprogrammen. Under 2009 har UR gjort en kraftsamling och ökat vår egen nyproduktion i kanalen för att starta UR Samtiden med föreläsningar, föredrag och debatter inom högskola och folkbildning. Inför 2010 lanseras även det dagliga programmet En bok en författare som uppmärksammar fackboksutgivningen. UR har tillsammans med SVT därmed skapat en sammanhållen Kunskapskanal som sänder från tidig morgon till sen kväll hela veckan. Kanalen har potential att bli en av de tio största tv-kanalerna, och är redan en av de mest uppskattade svenska kanalerna. Allt detta sammantaget ställer krav på ett effektivt, rationellt och hållbart UR! Erik Fichtelius Verkställande direktör 4

5 1. UR:s public service-redovisning för 2009 UR ska årligen följa upp och redovisa hur uppdraget fullgjorts. Redovisningen ska bl.a. innehålla en beskrivning av hur arbetet mot de mål företaget har formulerat för verksamheten under tillståndsperioden bedrivs och hur de uppfylls. Redovisningen avseende 2009 ska senast den 1 mars 2010 ges in till Kulturdepartementet samt till Granskningsnämnden för radio och TV. Samtliga verksamhets- och programområden ska redovisas i rapporten. UR ska tydligt redovisa sina kontakter med olika delar av utbildningsväsendet. UR ska, i samarbete med SR och SVT, ta fram konkreta och uppföljningsbara resultatmått baserade på tillståndsoch anslagsvillkor. Resultatmåtten bör utformas så att de ger väsentlig information om uppdraget och förmedlar viktiga erfarenheter av verksamheten. UR ska på olika sätt stimulera en fortlöpande offentlig diskussion om verksamheten. UR ska redovisa och kommentera hur resultaten har utvecklats med avseende på volym, kostnader och intäkter samt nyckeltal som visar effektivitet och produktivitet. UR ska utveckla arbetet med att mäta och redovisa olika indikatorer på kvaliteten och särarten i programutbudet. Programstatistiken ska utformas så att jämförelser blir möjliga över tid. Redovisningen ska uttrycka olika programkategoriers andel av den totala sändningstiden, när olika programtyper sänds samt resursförbrukningen för respektive kategori. Redovisningen ska även avse omfattningen av tittande och lyssnande och publikens reaktioner samt företagets planer för kommande år. UR ska redovisa hur det säkerställs att all verksamhet uppfyller de krav som ställs på företaget i sändningstillstånd och anslagsvillkor. UR ska vidare beakta de övriga anvisningar för redovisning av programverksamhet m.m. som anges i proposition 2005/06:112. (UR:s anslagsvillkor för 2009, p. 16) UR skall erbjuda ett mångsidigt programutbud. Hög kvalitet och nyskapande form och innehåll skall utmärka programverksamheten (UR:s sändningstillstånd, 9 ). UR skall erbjuda ett mångsidigt utbud som speglar de olika kulturer som finns i Sverige och innehålla program från olika delar av världen (UR:s sändningstillstånd, 13 ). 1.1.Uppläggning UR ska enligt anslagsvillkoren årligen följa upp och redovisa hur uppdraget fullgjorts. Public service-redovisningen innehåller statistik och information kring distribution, utbud, användning och resurser för tillståndsperioden. Redovisningen ska även innehålla en beskrivning av hur arbetet mot de mål som företaget har formulerat för verksamheten under tillståndsperioden bedrivs och hur de uppfylls är sista året i tillståndsperioden vilket innebär att målen slutredovisas. UR:s public service-redovisningar tar avstamp i den betoning av användning, kontakt med användarna och tillgänglighet som görs i UR:s strategi för tillståndsperioden. Ambitionen har varit att i ökad utsträckning beskriva UR:s insatser före och efter ett programs produktion och sändning. Redovisningarna förhåller sig även till kraven på målredovisning samt det arbete för ökad jämförbarhet mellan public service-bolagen som bedrivits. Förutom en redogörelse för upplägg av public service-redovisningen 2009 innehåller kapitel 1 beskrivningar av UR:s uppdrag och utbudsprofil, verksamhetens inriktning under 2009, UR:s tolkning av kraven på målredovisning samt arbetet med att få till stånd en ökad jämförbarhet mellan public service-bolagens redovisningar. I kapitel 2 redovisas UR:s distributionsvägar och hur dessa kompletterar varandra för att öka tillgängligheten. Även respektive mediums roll och funktion beskrivs. Kapitel 3 beskriver utvecklingen av företagets sändningar, användningen av UR:s utbud, kontakten med användarna och speglingen av hela landet. Ett avsnitt behandlar samarbete och samverkansformer inom public service. 5

6 Kapitel 4-7 tar upp UR:s verksamhet inom utbildningsområdena förskola, ungdomsskola, vuxenutbildning samt högskola inklusive lärarfortbildning. Här redovisas utbud, användning, kontaktarbete och genomförda utvärderingar och kvalitetsmätningar inom respektive utbildningsområde. I kapitel 8 och 9 redovisas verksamheten för nationella och övriga minoriteter samt funktionsnedsatta, enligt samma mönster som för utbildningsområdena. Kapitel 10 tar upp UR:s ekonomi och resurser. Vid sidan om medelsanvändning och resursanvändning samt kostnader för utomståendes medverkan redovisas UR:s produktionsvolymer, personalutveckling och upphovsrättsliga avtal. I kapitel 11 redogörs för UR:s sidoverksamhet. Public service-redovisningens sista kapitel tar upp utvecklings- och framtidsfrågor. Uppföljningen av de mål UR formulerat för tillståndsperioden sker löpande i anslutning till aktuellt avsnitt och kapitel. 1.2.Uppdrag och utbudsprofil UR:s uppdrag är fastställt av riksdag och regering och finns beskrivet i sändningstillstånd och anslagsvillkor samt i Radio- och TV-lagen. Verksamhetsåret 2009 är det sista året i tillståndsperioden. Uppdraget är i all väsentlighet oförändrat i förhållande till föregående tillståndsperiod, men ett förtydligande har gjorts av UR:s mediepedagogiska uppdrag med ett påpekande om att UR ska ägna särskild uppmärksamhet åt tillgängligheten till och kunskapen om programmen. Liksom tidigare år inleds olika kapitel i public service-redovisningen med en återgivning av tillämpliga bestämmelser i tillståndsvillkoren. Förstärka, bredda och komplettera inom samtliga utbildningsområden UR:s programverksamhet omfattar utbildningsområdena förskola, ungdomsskola, vuxenutbildning och högskola inklusive lärarfortbildning och ska enligt sändningstillståndet syfta till att förstärka, bredda och komplettera de utbildningsinsatser som görs av andra inom dessa områden. Uppdraget innehåller även uppgifter för språkliga och etniska minoriteter samt för funktionsnedsatta. Utbildningsprogram och folkbildningsprogram UR ska även fortsättningsvis koncentrera sina insatser på utbildningsprogram samtidigt som programutbudet som helhet ska präglas av folkbildningsambitioner. UR har såväl ett utbildnings- som ett folkbildningsuppdrag. Programmen och utbudet riktar sig till publiken och till användarna i lärandets olika miljöer. Ämnen För att underlätta användningen indelas UR:s utbud sedan flera år i ämnen som anpassats efter skolans ämnesindelning. Numera sker även en förfinad metadatamärkning av utbudet. Allt utbud klassificeras och registreras enligt biblioteksstandard. Vissa programserier har rekryterande uppgifter medan andra är knutna till olika kurser. Innehållsfokus och utformning diskuteras med användarna. 6

7 Medier UR arbetar flermedialt med produktion av tv- och radioprogram och webb. Även text-tv och trycksaker fyller viktiga uppgifter. 1.3.Inriktning 2009 UR:s styrelse har fastställt Strategi mot Strategin kan sammanfattas i fyra huvudpunkter: UR:s utbud ska vara av hög kvalitet och präglas av djärvhet och nyskapande, i dialog med användarna UR ska utveckla sin mediepedagogiska roll och nå fler lärare och elever UR ska finnas där användarna finns UR ska vara en kreativ arbetsplats med kunniga och glödande medarbetare Den övergripande visionen lyder: UR ger upplevelser och kunskap med kvalitet och trovärdighet. UR lär där du är. Strategiplanen mynnar ut i ett antal interna målsättningar fördelade på fem målområden användning, utbud, tillgänglighet och distribution, resurser och utveckling. Målsättningarna kompletteras med fyra profilfrågor som skär igenom de traditionella utbildningsområdena och som UR måste förhålla sig till på såväl projektnivå som ur ett övergripande perspektiv. Nedan kommenteras tillämpningen av strategin under 2009 kortfattat. Varje område redovisas mer utförligt i olika delar av public service-redovisningen. Användningen UR strävar efter att stärka användningen. Det sker genom ett adekvat utbud med utgångspunkt i användarnas behov. Användningen stimuleras genom aktiv uppsökande verksamhet, mediepedagogiska aktiviteter, information och marknadsföring. UR genomför vartannat år undersökningar med hjälp av SCB om användningen av UR:s material i ungdomsskolan. Den senaste undersökningen från 2007/2008 visar att UR:s räckvidd när det gäller bild- och ljudanvändning bland lärarna är stor. Under 2007/2008 använde 81 % av grundskolelärarna och 62 % av gymnasielärarna något UR-material i undervisning och/eller för egen information. Motsvarande siffror 2005/2006 var 77 % respektive 53 %. Ökningen bekräftas av att antalet lån av UR-program från mediecentralerna låg på en fortsatt hög nivå samtidigt som streamingen av UR:s program i lösenordsskyddade nätverk ökat kraftigt. Under 2009 registrerades lån och uppspelningar av programfiler. De förändringar som gjordes av UR:s sändningstider inför höststarten 2008 har varit gällande under hela Barnprogrammen, dvs. program inom utbildningsområdena förskola och de lägre årskurserna i ungdomsskolan, sänds numera i SVTB (Barnkanalen) och UR:s samlade sändningsblock på söndagseftermiddagar i SVT1 har fått nya sändningstider på kvällar i både SVT1 och SVT2. Sändningstiderna i radio är i stort desamma som 2008, en förändring är dock en timmes mindre sändning i P2 per vecka, vilket gör att den totalt sända volymen i radio minskar något. Lyssnandet på UR:s radioprogram låg på en fortsatt stabil nivå under

8 Kontakten med användarna Samverkan, dialog och kontakt med utbildningsväsendet är ett kännetecken för utbildningsprogrammen. UR gör stora ansträngningar för att ha nära kontakt med publik och användare. Det handlar om att kartlägga och förstå vilka behov som finns men också om att förstå hur användning av medier bidrar till lärandet. Kontaktarbetet är samordnat med UR:s mediepedagogiska insatser och arbetet med information och marknadsföring. Under har UR dokumenterat och formaliserat dialogerna med användarna för att säkerställa kvaliteten och kontinuiteten i kontaktverksamheten. Tillgänglighet UR ska finnas där användarna finns. UR strävar efter att öka tillgängligheten till utbudet, vilket kräver nya vägar för distribution och en utveckling av de upphovsrättsliga lösningarna. UR:s programutbud distribueras till allmänheten och den organiserade undervisningen huvudsakligen genom: sändningar i radio och tv streaming on-demand via ur.se utlåning till undervisningen via mediecentralerna streaming on-demand till undervisningen via mediecentralerna genom lösenordsskyddade datornätverk Textmaterial och tjänster tillgängliggörs via utskick och ur.se. Det finns även möjlighet för lärare och allmänheten att köpa program från UR:s utbud på dvd/cd. Under tillståndsperioden bedrev UR ett omfattande utvecklingsarbete för att möjliggöra distribution via datornätverk till organiserad undervisningsverksamhet. UR och Copyswede slöt 2004 ett avtal som gör det möjligt för kommuner och andra utbildningsanordnare med en mediecentral, att ladda ner UR:s programutbud och göra det tillgängligt inom undervisningen via lösa kopior och streaming. UR utvecklade i samarbete med Copyswede och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett s.k. normalavtal. Under utvecklades liknande normalavtal med högskolor och universitet samt folkbildningen. UR har under 2009 tagit fram en distributionsstrategi inför kommande tillståndsperiod. Kunskapskanalen Genom Kunskapskanalen har UR möjlighet att sända sina program på tider då stora delar av publiken kan ta del av utbudet. Kunskapskanalen utgör därigenom ett viktigt fönster för utbildningsprogrammen och UR. Kanalen startades 2004 och drivs tillsammans med SVT. Sändningarna i Kunskapskanalen utgår från en typvecka med olika ämnesområden till vilken UR levererar ett programutbud. Detta utbud koordineras med SVT:s utbud och tablåläggs därefter. UR och SVT står för vardera hälften av kanalens utbud. Kanalen riktar sig idag till tittare från gymnasieåldern och uppåt. Förutom några serier för gymnasiemålgruppen avser UR:s program utbildningsområdena vuxenutbildning samt högskola inkl. lärarfortbildning. Tittandet på Kunskapskanalen har successivt ökat. Under 2009 uppgick den andel av publiken mellan 3-99 år som sett minst fem minuter på kanalen en genomsnittlig dag till 2,6 %. Under 2007 och 2008 låg motsvarande siffror på 1,75 % respektive 2,4 %. I januari 2010 lanserar UR en ny samlad Kunskapskanal tillsammans med SVT. Kanalen flyttar till SVT24:s kanalplats och kvällssändningarna kompletteras med dagtidssändningar. Ambitionen är att kanalen ska bli det ledande och mest uppskattade alternativet för den som 8

9 vill ha kunskap, fördjupning och sammanhang i ämnen som är väsentliga i vår tid samt spegla och stärka det demokratiska och politiska samtalet i media och samhälle (se vidare kap. 12). Webben Webben har en viktig roll i UR:s verksamhet. Den fungerar som distributionsfönster och informationskanal för att öka tillgängligheten till och kännedomen om UR:s tjänster och utbud. Samtidigt utgör den en interaktiv plattform som kan understödja lärprocessen och bidra med pedagogiskt material. Verksamheten är koncentrerad till två webbplatser ur.se och kunskapskanalen.se. Webbplatsen ur.se är UR:s huvudsida. Här finns program och stöd för lärandet från förskolan till vuxenutbildningen. Under 2009 har UR framförallt utvecklat webbutbudet för förskolebarn och elever i mellanstadiet. Utbildningsprofilen UR producerar utbildningsprogram och folkbildningsprogram. UR:s mål är att andelen utbildningsprogram ska uppgå till 70 % av den totala sändningsvolymen. UR har upprätthållit denna nivå sedan Speglingen av hela landet UR:s verksamhet och utbud ska präglas av mångsidighet och tillgänglighet för att nå alla, oberoende av utbildningsbakgrund, ekonomiska förutsättningar och var i landet man bor. UR:s spegling av hela landet utgår från utbildningsuppdraget och innebär att regionala och lokala perspektiv återfinns i utbudet och i verksamhetens aktiviteter. UR försöker medvetet sprida inspelningar till olika landsändar och hitta medverkande från hela landet. En betydande del av UR:s radioutbud produceras utanför Stockholm vid de regionala kontoren. UR:s spegling av hela landet sker även via dialog och kontakter med utbildningsväsendet. Genom dialogerna söker UR kunskap om användarnas önskemål och behov vilket ger avtryck i utbud och aktiviteter. Barn och unga UR ska erbjuda ett varierat utbud för och med barn och unga. I kapitel 4 och 5 redogör UR för utbud samt kontakter och samverkan med förskolan och ungdomsskolan. Omkring hälften av UR:s produktionskostnader avser dessa utbildningsområden. UR:s strategi för innevarande tillståndsperiod pekar särskilt ut förskolan och ungdomar i åk 7-9. Under 2009 låg utbudet för förskolan på en fortsatt hög nivå. Utbudet för målgruppen åk 7-9 (inklusive språk) ligger också på en fortsatt jämn nivå. UR:s insatser för barn och unga inom nationella minoriteter och andra minoritetsspråk samt för funktionsnedsatta beskrivs i kapitel 8-9. Profilfrågor UR har formulerat nedanstående profilfrågor för tillståndsperioden Mångfald Mångfaldsfrågornas ökar i betydelse för public service och för UR. UR har som mål att tillvarata mångfalden. Människors olikheter i kön, religion, språk, ålder, nationalitet, etnicitet, trosuppfattning, kulturell bakgrund och funktionsnedsättning ses som en tillgång. Mångfaldsarbetet ska ge avtryck i organisationen, i programproduktion och hos publik och användare. För att hantera dessa frågor måste UR bredda sin kompetens. Detta sker genom dialoger, omvärldsbevakning och -analys samt utvärdering av genomförda insatser. I UR:s utvärderingsplan för är mångfaldsarbetet ett av tre huvudområden. 9

10 UR har upprättat en handlingsplan för mångfaldsinsatserna. Den gäller i synnerhet verksamheten för funktionsnedsatta samt nationella minoriteter och andra minoritetsspråk. Handlingsplanen syftar till att inkludera och synliggöra olika grupper och deras behov i programverksamheten. UR:s insatser utgår även från den fördelning av ansvaret för insatserna för nationella minoriteter och andra minoritetsspråk samt funktionsnedsatta som sker i årliga överenskommelser mellan programbolagen. Språk Språkprogram utgör ett av UR:s kärnområden. UR:s språkstrategi bygger på en pedagogisk och utbudsmässig samsyn mellan moderna språk, modersmål, svenska och teckenspråk. Den utgår från täta kontakter med språklärare, elever och relevanta myndigheter och organisationer för att följa utvecklingen och behoven inom språkundervisningen. UR erbjuder under ett utbud av hög kvalitet på olika modersmål liksom ett mångsidigt utbud på svenska och moderna språk. Lärarfortbildning Lärare och lärarstudenter är viktiga målgrupper för UR och nära kontakter är nödvändiga för att utläsa behov och önskemål. Kontakten med lärarutbildningarna syftar även till att inspirera nya lärare till att använda medier i sin undervisning. UR har under många år erhållit ett bidrag av allmänna medel för sin satsning på lärarfortbildning. Under 2009 har UR:s arbete med lärarutbildningarna fortsatt och byggts ut. På nationell nivå har UR etablerat kontakt med projektledningen för Lärarlyftet och Förskollärarlyftet, regeringens satsning på lärar- och förskolepedagogisk fortbildning. UR samråder även med Skolverket och referensgrupper för att identifiera områden som är väsentliga för kompetens- och fortbildningsinsatser. UR:s undersökningar med hjälp av SCB visar att lärarnas användning av UR:s program för egen fortbildning ökar markant bland lärare på högstadiet och gymnasiet. Sammantaget använde mer än var tredje lärare något av UR:s tv-program i eget fortbildningssyfte under 2007/2008. Mediepedagogiskt arbete UR:s mediepedagogiska arbete innefattar tre grundläggande moment: elevers, studenters och lärares möjlighet att möta och utmanas av professionella medieproduktioner, att själva få producera mediematerial samt förstå mediernas funktion. UR:s insatser rör områden som digital kompetens och media literacy (mediekompetens). Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenser EU pekar ut i arbetet för livslångt lärande. Media literacy är en aspekt av den digitala kompetensen. UR ser media literacy som förmågan att läsa, analysera och förstå olika slags medieuttryck samt att själv kunna skapa och kommunicera med hjälp av bilder och ljud. UR:s mediepedagogiska uppdrag får sin legitimitet i tillståndsvillkoren för Resursanvändning och effektivisering Under 2007 tog public service-företagen fram gemensamma beräkningsprinciper för vissa typer av kostnader för att öka jämförbarheten mellan programbolagen. Den nya beräkningsmetoden innebär bl.a. att allmän företagsoverhead i sin helhet redovisas som gemensamma kostnader. UR avsätter enligt denna beräkningsprincip 54 % av kostnaderna till produktion och 15 % till åtgärder för vidareanvändning. Det handlar fr.a. om insatser för att anpassa och tillgängliggöra utbudet för UR:s målgrupper. 10

11 Förändringarna i resursanvändningen mellan olika utbildningsområden var små under 2009 i förhållande till Resursinsatsen för vuxenutbildningen ökade något till följd av satsningen på Kunskapskanalen från I förhållande till föregående tillståndsperiod har kostnaderna för förskolan varit betydligt högre under i enlighet med UR:s strategiplan. Kostnader för nationella minoriteter och andra minoritetsspråk ökade under 2009 och uppgick till 13,8 milj. kr. Kostnadsandelen för nationella minoritetsspråk har ökat under tillståndsperioden. Resursinsatsen för funktionsnedsatta ligger på en fortsatt hög nivå. Programproduktionskostnaderna för funktionshindrade minskade något 2009 medan insatserna för tillgänglighet ökat årligen sedan Totalt uppgick kostnaderna för funktionshindrade till 12,2 milj. kr. UR använder snittkostnader per sänd och producerad timme i tv och radio som mått på produktiviteten. Snittkostnaderna per producerad och egenproducerad tv-timme har minskat under tillståndsperioden. UR har genomfört betydande rationaliseringar såväl under föregående som innevarande tillståndsperiod. Effektiviseringar av såväl bolagsspecifik karaktär som gemensamt mellan programföretagen kommer att fortsätta. UR har sedan länge grundinställningen att public service-bolagen bör ha ett nära samarbete inom alla områden där detta är rationellt. UR bedömer även om samarbetet fr.a. på det administrativa området utvecklats väl under de senaste åren att det fortfarande finns en outnyttjad samarbetspotential inom såväl programområdet som administrationen som kan ge effektiviseringsvinster. UR har därför ställt sig bakom den gemensamma effektiviseringsplan som framtagits av programföretagen för tillståndsperioden och fr.a. avser ett utökat administrativt samarbete. Ett särskilt projekt är UR:s planerade flyttning till kvarteret Förrådsbacken, där SR och SVT är lokaliserade. Lokaliseringen skapar ökade förutsättningar för samverkan och gemensamt resursutnyttjande. Inför flytten, som är planerad till 2010, ser UR över arbetsprocesser, produktionsflöden och interna samverkansformer i syfte att effektivisera och utveckla verksamheten. Organisation I augusti 2009 tillträdde Erik Fichtelius som ny VD för UR. Under hösten 2009 genomfördes en omorganisation i syfte att skapa en plattare struktur med kortare beslutsvägar. Förändringarna grundas på resultatet från medarbetarundersökning i slutet av 2008 och den utvärdering av den tidigare organisationen som genomfördes Programverksamheten har delats upp på tre programavdelningar; Avdelningen för Kunskapskanalen och Programutveckling, Vuxenavdelningen samt Barn- och Ungdomsavdelningen. Information, marknadsföring och mediepedagogisk verksamhet har samlats under en Kommunikationsavdelning medan den tidigare Webb- och förlagsenheten har sorterats på de tre nya Programavdelningarna samt IT/teknikavdelningen. Proposition och sändningstillstånd I juni 2009 överlämnade regeringen propositionen Utveckling för oberoende och kvalitet - Radio och TV i allmänhetens tjänst (prop. 2008/09:195) till riksdagen. Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer för kommande tillståndsperiod för UR, SVT och SR. Tillståndsperioden omfattar fyra år, med en avstämning i form av en s.k. 11

12 kontrollstation Regeringen föreslår vidare att förvaltningsstyrelsen ska utse styrelseordförande i de tre public service-bolagen, istället för som idag regeringen. Medelstilldelningen till programföretagen ska höjas med 3 % Därefter höjs tilldelningen med 2 % per år under tillståndsperioden. I november 2009 antog riksdagen propositionen utan ändringar och i december meddelades de nya sändningstillstånden. En nyhet för UR:s vidkommande är att företaget vid sidan om att koncentrera sin programverksamhet till utbildningsområdet uttryckligen även ska tillhandahålla ett utbud av folkbildningsprogram (se även Kap 12 Framtid genom utveckling). 1.4.Verksamhetsmål UR har ålagts att redovisa hur man planerar att bedriva verksamheten under tillståndsperioden för att fullgöra sitt uppdrag. Verksamhetsplanen ska innehålla konkreta mål med utgångspunkt i UR:s tillståndsvillkor. UR skall årligen följa upp och redovisa hur uppdraget fullgjorts och hur arbetet mot målen bedrivits och hur de uppfyllts i public serviceredovisningen. UR uppfattar syftet med verksamhetsplanen på följande sätt: Verksamhetsplanen ska fr.a. behandla de krav på UR:s verksamhet som är angivna i sändningstillståndet för och i anslagsvillkoren för Målen i verksamhetsplanen utgår från de bedömningar som är gjorda i UR:s strategiplan UR ska i verksamhetsplanen redovisa mätbara mål för de centrala punkterna i tillståndsvillkoren. Målen ska följas upp i public service-redovisningen varje år. Vissa av tillståndsvillkoren låter sig dock inte fångas upp i mätbara mål. Målredovisningen måste därför kompletteras med kvalitativa redogörelser i public service-redovisningen. Det är först utifrån en sådan samlad redovisning som en bedömning kan göras av huruvida kraven är uppfyllda. UR:s verksamhetsplan innehåller tjugo mål. De tar sin utgångspunkt i UR:s uppdrag samt företagets Strategi mot 2009 (se ovan). Arbetet mot målen redovisas under aktuellt avsnitt i public service-redovisningen. Måluppföljningen inleds med en kortare text som beskriver UR:s tankar bakom målformuleringen. Målen gäller för hela tillståndsperioden. Då 2009 är det sista året i tillståndsperioden innebär årets redovisning en slutgiltig uppföljning av arbetet mot målen. Jämförbarhet UR har haft i uppdrag att i samarbete med SR och SVT förbättra sin redovisning för att öka möjligheterna att jämföra information från de olika företagen. Under 2007 skapade företagen jämförbarhet beträffande: Utomståendes medverkan Produktionstyp Produktionskostnad Samarbete med kulturinstitutioner (begreppet är inte helt relevant för UR:s uppdrag men angränsar till UR:s uppgift att samverka med utbildningsvärlden) För UR:s del har jämförbarheten bolagen emellan t.ex. påverkat beräkningsgrunden för förstasändningarna i tv. Kunskapskanalen likställdes fr.o.m i detta avseende med de andra kanalerna, SVT1, SVT2 och SVTB. Arbetet med jämförbarhet har fortsatt under tillståndsperioden med fokus på validering av de definitioner som fastslogs

13 UR:s årsplan UR:s årsplan är den arbetsprocess som med fast tidscykel styr verksamheten både gällande produktion och användning. Processen har under tillståndsperioden innefattat följande moment: omvärldsbevakning, VD-direktiv, rambudget, utbudsplan samt användnings- och kommunikationsplan. Årsplanen fastställs av VD efter information i styrelsen. Utbudsplan och användnings- och kommunikationsplan verkställs av avdelningscheferna. Arbetsprocesserna dokumenteras i direktiv, uppdrag, verksamhetsplaner, projektbeställningar och i projektplaner som följs upp i tertialrapporter. Inför tillståndsperioden ser UR över årsplaneprocessen med utgångspunkt i företagets nya strategi och organisation. Måluppföljning Mångsidigheten i programutbudet upprätthålls genom en precisering av profilfrågor, fokusområden och ämnen. Kvaliteten bedöms genom betygssättning av tittare, lyssnare och användare på enskilda programserier samt genom programuppspelningar i användargrupper. Mål för tillståndsperioden: UR arbetar med fyra profilfrågor under tillståndsperioden, nämligen mångfald, språk, lärarfortbildning och mediepedagogik, som ska få ett ökat genomslag i verksamheten. Dessa profilfrågor kompletteras med tre fokusområden som varierar år från år. UR anser att detta mål är styrande för den arbetsprocess som utgör företagets årsplanearbete. UR:s samtliga styrdokument för årsplanearbetet, dvs. strategin, verksamhetsplanen, VD:s årliga direktiv och de interna planeringsmålen, innehåller uppdrag kring profilfrågorna och de årligen utpekade fokusområdena. UR menar att målet för tillståndsperioden har uppnåtts. 13

14 2. Distribution och tillgänglighet UR skall sända ljudradio- och tv-program (UR:s sändningstillstånd, 1 ). Sändningstillståndet innebär rätt att i hela landet sända program med utnyttjande av SVT:s och SR:s sändningsutrymme, enligt överenskommelse som träffas bolagen emellan (UR:s sändningstillstånd, inledande avsnittet). Programmen skall utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet (UR:s sändningstillstånd, 9 ). UR ska delta i den tekniska utvecklingen av produktions- och distributionsteknik för radio och TV. UR:s produktion och distribution ska präglas av strävan att nå ut till lyssnare och tittare med programverksamheten. (UR:s anslagsvillkor 2009, p. 8) 2.1.Inledning UR eftersträvar att finnas där användarna befinner sig. UR sänder sitt tv-utbud i SVT:s kanaler SVT1, SVT2, SVTB och SVT World samt Kunskapskanalen som drivs tillsammans med SVT. UR sänder radioutbudet i SR:s kanaler. De egenproducerade och rättighetsklarerade programmen finns tillgängliga för allmänheten on-demand på ur.se i sex månader efter sändning. Det är också möjligt att köpa programkopior direkt från UR. UR säljer en begränsad upplaga av varje egenproducerat program till framtagningskostnad. UR distribuerar sina program via landets mediecentraler. Från mediecentralerna kan användare låna programkopior för användning i organiserad utbildning. Vid sidan om utlåningen av fysiska kopior har UR utvecklat distributionen av utbudet till kommuner och andra utbildningsanordnare för användning i lösenordsskyddade (slutna) datornätverk. Distributionslösningen innebär att mediecentralerna har möjlighet att kontinuerligt ladda ner utbudet från UR:s server. Lärare och elever kan sedan spela upp utbudet direkt från sin mediecentral. Alla utbildningsanordnare som bedriver offentligfinansierad undervisningsverksamhet i organiserad form kan utnyttja denna möjlighet. En förutsättning är att utbildningsanordnaren tecknar normalavtal med UR och Copyswede samt inrättar eller ingår serviceavtal med en mediecentral. Således finns UR:s material tillgängligt för uppspelning i klassrum eller på distans. 2.2.Sändningar i tv och radio UR:s sändningstider i tv fastställs i överenskommelser med SVT inför varje tillståndsperiod, ibland med tilläggsavtal under perioden. Enligt den gångna tillståndsperiodens överenskommelser har UR sänt program i SVT1, SVT2 och SVTB och drivit Kunskapskanalen tillsammans med SVT. Dessutom har delar av UR:s utbud parallellsänts i den krypterade satellitkanalen SVT World. Regelbundna och lätt kommunicerbara sändningstider ökar möjligheten att nå specifika målgrupper. UR och SVT möts regelbundet för att koordinera säsongerna och informera om programinnehåll. UR har rätt att förfoga över särskilda sändningstider varje säsong på s.k. prime time under 15 veckor per år. Dessa förlades 2009 till onsdagar kl på våren och onsdagar kl på hösten. Under sommaren sänder UR färre program i SVT1 och SVT2 än under vår och höst, vilket beror på skolornas sommaruppehåll. UR:s sändningstider i radio fastställs i överenskommelser med SR. Ett nytt avtal slöts inför tillståndsperioden Under en tillståndsperiod sker löpande koordinering mellan bolagen av sändningstiderna för barn. UR har under 2009 minskat sina sändningar i P2 med en timme per vecka. 14

15 UR:s sändningstider i SVT1, SVT2 och SVTB under 2009 Den förändring av kanalstrukturen i SVT som genomfördes hösten 2008 har varit gällande under hela Utbudet för olika genrer och målgrupper skiftade då kanal och tid för att lättare nå publiken. SVTB blev huvudkanal för såväl SVT:s som UR:s barnutbud. Vidare flyttade programmen från UR:s sändningsblock på söndagseftermiddagarna till kvällstider i såväl SVT1 som SVT2. TV Vår 2009 SVT1 Målgrupp SVT2 Målgrupp Måndag Unga/Vuxna Tisdag Vuxna Vuxna (En tågresa + Världen) Onsdag Unga/Vuxna Unga gymn. v Torsdag Barn Vuxna Vuxna Fredag Vuxna Unga åk gymn. Söndag Vuxna Vuxna (I love språk) TV Sommar 2009 SVT1 Målgrupp SVT2 Målgrupp Söndag Vuxna v Vuxna v Vuxna v Unga åk. 7-9 v (Anaconda) TV Höst 2009 SVT1 Målgrupp SVT2 Målgrupp Måndag Unga/Barn Tisdag Vuxna Vuxna (Världen + Bilden av vilden) Onsdag Unga/Vuxna Unga gymn. v Vuxna v Torsdag Barn Vuxna Vuxna Fredag Vuxna Unga åk gymn. Söndag Vuxna Vuxna (I love språk) TV Vår 2009 SVTB (Barnkanalen) Målgrupp Måndag Åk 4-6 Tisdag Åk 4-6 Onsdag Förskola Förskola Torsdag Förskola Åk 4-6 Fredag Åk 0-3 Lördag Åk 0-3 v Åk 0-3 v Söndag Åk 0-3 v Åk 0-3 v

16 TV Sommar 2009 SVTB (Barnkanalen) Målgrupp Torsdag Förskola v (Vänskap i Cirkuskiosken) TV Höst 2009 SVTB (Barnkanalen) Målgrupp Måndag Åk 4-6 Fredag 10 vardagar Tisdag Åk 4-6 Onsdag Förskola Torsdag Förskola Åk 4-6 Fredag Åk 0-3 Lördag Åk 0-3 Söndag Åk Kunskapskanalen typvecka 2009 Kunskapskanalens typvecka fastställs gemensamt av UR och SVT inom ramen för kanalsamarbetet. Sändningarna fick genom SVT:s tablåomläggningar hösten 2008 en timme kortare sändningstid. Under 2009 har sändningstiden varit kl , sju dagar i veckan. Utbudet i kanalen kommer till lika delar från de bägge programbolagen och detaljplaneras av Kunskapskanalens ledning. Andelen UR-program varierar inom typveckans olika ämnesområden. Kanalen riktar sig till tittare från gymnasieåldern och uppåt. Förutom några serier för gymnasiemålgruppen sänds huvudsakligen UR-program inom utbildningsområdena vuxenutbildning och högskola inklusive lärarfortbildning. Typvecka våren 2009 Tid Måndag Tisdag Onsdag To rsdag Fredag Lördag Sönd ag TEMA Vetenskap Hälsa/Medicin Kultur Vetenskap Historia Historia Historia Historia Samhälle Vetenskap Kanalens urval Skolvärlden Natur/Miljö Hälsa/Medicin Kultur Natur/Miljö Dok utifrån Världen Historia/Kultur TEMA Världen Skolvärlden Vetenskap Samhälle Kanalens urval Kultur Kultur Vetenskap Historia/Kultur Vetenskap Historia Historia Historia Historia 16

17 Typvecka hösten 2009 Tid Måndag Tisdag Onsdag To rsdag Fredag Lördag Sönd ag TEMA Vetenskap Hälsa/Medicin Kultur Vetenskap Samhälle Skolvärlden Historia Historia Historia/ Kultur Historia Kanalens urval Natur/Miljö Hälsa/Medicin Kultur Natur/Miljö Dok utifrån Världen TEMA Historia/ Kultur Världen Skolvärlden Vetenskap Kanalens urval Historia/ Kultur Kultur Vetenskap Historia/ Kultur Vetenskap Historia Historia Kultur Historia UR:s sändningstider med målgrupper i radio 2009 UR sänder i P1, P2, P3 och i P4 riks. UR:s sändningar bygger på överenskommelser mellan SR och UR. I P1 sänds utbildningsprogram för vuxna, för årskurs 7-9 och gymnasiet liksom lärarfortbildande program. Sändningstiden i P2 innehåller främmande språk och repriser av utbildningsprogrammen bl.a. för att möjliggöra bandning av programmen hos mediecentralerna. I P3 sänds program för ungdomsskolans övre åldrar, medan P4 rymmer barnprogrammen för förskolan och årskurs 0-3. I P4 sänds också de breda och folkbildande programmen för vuxna. RADIO P1 P2 P3 P4 Riks Måndag Målgrupp Blandade Förskola/åk 0-3 Tisdag Målgrupp Lärarfortbildning Blandade Gymnasiet/åk 7-9 Förskola/åk 0-3 Onsdag Målgrupp Vuxna Blandade Förskola/åk 0-3 Torsdag Målgrupp Gymnasiet/åk 7-9 Förskola/åk 0-3 Fredag Målgrupp Förskola/åk 0-3 Lördag Målgrupp Vuxna Söndag Målgrupp Åk 4-6 Vuxna Kommentar: Barnprogrammen i P4 Riks måndag-fredag sändes under 2009 på egen tid i Radio Norrbotten. UR sänder också UR Elva i den digitala radion, DAB. Dessa sändningar är uteslutande återutsändningar och repriser av delar av det analoga utbudet, men tablålagt på nya sändningstider för att öka tillgängligheten. 17

18 2.3.Text-tv UR:s text-tv-sidor är ett komplement till radio- och tv-programmen. UR disponerar 800- sidorna i SVT:s text-tv-magasin med en informationspuff på SVT:s förstasida (sid. 100). Sidorna når ut till tv-innehavarna över hela landet. Text-tv-sidorna innehåller såväl tilläggsinformation som allmän programinformation om UR:s sändningar i SVT, Kunskapskanalen och SR. Tablåer för tv- och radioprogrammen publiceras för två dagar i taget. På UR:s text-tv finns bl.a. sidor med samlad information om lärarfortbildningsprogram riktad till lärare för olika stadier. Vidare uppmärksammas program på olika minoritetsspråk på en separat sida. UR strävar dessutom efter att presentera alla finskspråkiga program på text-tv-sidorna på både svenska och finska. Utöver den programanknutna informationen finns på UR:s text-tv även allmänna informationssidor om Kunskapskanalen samt aktuella temasatsningar. Sedan 2003 satsar UR på text-tv-sidor på lättläst svenska (LL) för att öka tillgängligheten till utbudet. LL-sidorna avser UR-program i både tv och radio. Under 2009 förekom LL-sidor i anslutning till 18 programserier. UR har som målsättning att alltid kunna erbjuda ett antal LLsidor. UR:s text-tv-producenter deltar kontinuerligt i Centrum för lättlästs fortbildande seminarier. 2.4.Webb Webben är en väsentlig del av UR:s verksamhet. Den fungerar som en distributionsplattform och informationskanal som ökar tillgängligheten till och kännedomen om UR:s tjänster och produkter. Webben utgör även en interaktiv plattform som kan stödja lärprocessen och bidra med pedagogiskt material. UR:s webbplatser erbjuder fördjupning och ger användaren ett mervärde i förhållande till programmen. De syftar till att inspirera till lärande och stimulera till användning av UR:s utbud. Verksamheten är koncentrerad till två webbplatser ur.se och kunskapskanalen.se UR:s webbplats ur.se Webbplatsen ur.se är UR:s huvudsida. Här finns program och stöd för lärandet från förskolan till vuxenutbildningen. Sidan har sex målgruppsportaler; en för förskolebarn, tre riktade till elever i ungdomsskolan, en som vänder sig till pedagoger samt en för vuxna i lärande. Under 2009 har UR framförallt utvecklat webbutbudet för förskolebarn och elever i mellanstadiet. UR:s övergripande barnportal har delats upp i tre målgruppsspecifika portaler; en för förskolan, en riktad till åk 0-3 samt en som vänder sig till elever i åk 4-6. Generellt har utbudet av rörligt material ökat samtidigt som undersidorna blivit mindre textbaserade. Webbplatsen ur.se har tre huvudsakliga funktioner. Distribution och tillgänglighet Ur.se ska öka tillgängligheten till UR:s tjänster och produkter. Större delen av UR:s egenproducerade programproduktion är tillgänglig för allmänheten via UR:s mediespelare UR Play i minst sex månader i anslutning till sändning. På ur.se finns även möjlighet att prenumerera på två programserier för nedladdning (podcasting). Ur.se erbjuder även information och vägledning kring UR:s övriga distribution. Besökaren kan söka efter information på flera sätt. Dels direkt på ur.se och dels i ett mediebibliotek som innehåller information om såväl radio- och tv-program som webbplatser och övriga produkter som sänts eller publicerats fr.o.m

19 Information och kontakt Webbplatsen ur.se ska informera och presentera UR:s utbud av program, böcker, pedagogiska webbapplikationer, handledningar och arbetsmaterial. På startsidan presenteras redaktionellt utvalda programserier, webbplatser, pressmaterial och aktiviteter i UR:s regi. Här finns även en programtablå med vilken besökaren kan navigera sig vidare till ytterligare information kring programmet och serien. I den mån programmet går att se eller lyssna på, erbjuds denna möjlighet direkt i tablån. Via huvudmenyn når besökaren UR:s målgruppsportaler. På ur.se finns även möjligheter för användare att på olika sätt komma i kontakt med UR för bidra med synpunkter på utbud och reflektioner kring innehållet i programmen. Verktyg i lärandet Ur.se utgör ett verktyg i lärandet med egen funktionalitet i form av spel, interaktiva övningar och tjänster. Spel och övningar förekommer framförallt på elevsajterna för barn och unga som fördjupning och komplement till programmen. Vid sidan om program och interaktiva applikationer finns ett utbud av klipp ur program, textmaterial såsom övningsblad, lärarhandledningar och annat arbetsmaterial samt fördjupande texter. UR har sett över sina interaktiva tjänster och applikationer i syfte att anpassa dem till interaktiva skrivtavlor (IST). På Anacondawebben som är en del av UR:s språksajt för ungdomsskolan är allt material såsom spel, interaktiva övningar och program framtaget för att fungera på såväl interaktiva skrivtavlor som för vanlig skärm (se Utbudet för ungdomsskolan på ur.se) UR:s webbplats kunskapskanalen.se Webbplatsen kunskapskanalen.se är en självständig webbplats som drivs gemensamt med SVT. Den återfinns även som länk på respektive bolags webbplats. Webbplatsen har ett sändningsfokus vilket innebär att den i första hand vänder sig till tittare med information om program, sändningstider och tablåer. Den utgör också en naturlig kontaktyta mellan tittaren och kanalen. Under 2009 mottog kanalledningen över med synpunkter och kommentarer. Förutom den dagliga sändningsinformationen presenteras även veckans utbud per ämnesområde. Även möjligheten att prenumerera på kanalens veckotablå via e-brev återfinns på webbplatsen. I december 2009 var antalet prenumeranter över I ett samarbetet med den nationella bibliotekstjänsten Fråga biblioteket, erbjuder bibliotekarier runt om i Sverige kvalificerade läs- och länktips i anslutning till Kunskapskanalens programserier via kanalens webbplats. Från webbplatsen länkar UR vidare till de webbplatser som finns för vissa av kanalens serier på ur.se samt till UR Play i fall serien är möjlig att ta del av via streaming. 2.5.Distribution för mobil användning Som ett led i arbetet för ökad tillgänglighet strävar UR efter att medverka till att utveckla utbud och distribution för mobil användning. Försöken med poddradio som initierades 2006 har fortsatt under tillståndsperioden. Lyssnarna har kunnat prenumerera på radioprogrammen 19

20 Barnaministeriet från , Barnaministeriet dokumentär från 2009, Skolministeriet från och Skolakuten från 2006 för nedladdning på dator eller bärbar medieenhet. Utvecklingen av mobil-tv via marksändningar har i princip legat stilla under Måluppföljning UR:s ambition är att finnas där användarna finns. Tillgängligheten till UR:s utbud ska öka vilket kräver nya vägar för distribution och en utveckling av de upphovsrättsliga lösningarna. Mål för tillståndsperioden: UR ska i ökad utsträckning erbjuda ett utbud för mobil användning. UR anser att de försök som gjorts med poddradio, utvecklingen av distributionen i lösenordsskyddade nätverk samt UR Play tydligt visar UR:s ambition att åstadkomma hög flexibilitet i användningen relaterat till utbildningsuppdraget. UR menar att mobiliteten inte bara kan anpassas efter användarnas fysiska platser utan också efter tillgång till utrustning. Utvecklingen av distribution och utbud för mobil användning är en utvecklings- och samverkansfråga med de andra programbolagen och marknaden. UR har nedprioriterat målet tillsvidare. 2.6.Utlåning och digital distribution i lösenordsskyddade nätverk Bakgrund UR:s distribution av programmen till utbildningsanordnare sker sedan tidigare genom mediecentralernas bandning av sändningarna. Användarna kan låna programkopior därifrån för användning i utbildning. Det har varit ett stabilt system som fortfarande fungerar väl. Fr.om. 1 juli 2004 gäller ett upphovsrättsligt avtal mellan UR och Copyswede. Med stöd av detta kan utbildningsanordnare som tecknar ett normalavtal ladda ner UR:s programutbud och göra det tillgängligt inom organiserad undervisning via lösa kopior och streaming i lösenordskyddade nätverk. Normalavtal tecknas mellan UR, Copyswede och utbildningsanordnare i form av kommuner, högskolor, universitet, friskolor etc. Utbildningsanordnaren måste ha tillgång till en mediecentral för att få lagra ned och streama programmen. Mellan UR och SVT finns sedan lång tid ett avtal som möjliggör användning ur SVT:s programarkiv. Detta avtal har utvecklats så att utbildningsanordnare som tecknat normalavtalet även kan streama program med SVT-inslag i lösenordsskyddade nätverk. Även samproducerade program och inköpta program har i stor omfattning motsvarande rättigheter. Server UR har byggt upp en server där UR:s program finns lagrade för distribution till mediecentralerna. Distributionen sker till de mediecentraler som utbildningsanordnarna har pekat ut i sina normalavtal med UR och Copyswede. För varje program eller klipp UR producerar tillverkas datafiler för streaming och för dvd/cdkopiering. De läggs på en lösenordsskyddad ftp-server där de via en mediecentral kan laddas ned av de kommuner och utbildningsanordnare som har normalavtal med UR och 20

Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television AB

Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television AB Regeringsbeslut 90 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/2292/MFI (delvis) Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Ku2013/2310/MFI (delvis) Ku2013/2532/MFI Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

public serviceredovisning

public serviceredovisning public serviceredovisning 2012 en kunskapsbank för utbildning Public ServiceRedovisning 2012 1 VD HAR ORDET: UR HÅLLER SINA LOVNINGAR! Man ska hålla sina lovningar, sade 7-åringen i vår närhet strängt.

Läs mer

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING PUBLIC SERVICE- REDOVISNING KUNSKAP NÄR DU VILL, DÄR DU VILL 2011 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2011 1 INNEHÅLL VD HAR ORDET: UTOPI OCH REALITET 4 1. PUBLIC SERVICEREDOVISNINGEN 2011 5 1.1 Disposition 5 2.

Läs mer

public serviceredovisning

public serviceredovisning public serviceredovisning Kunskap när du vill, där du vill 2011 Public ServiceRedovisning 2011 1 INNEHÅLL Vd har ordet: Utopi och realitet 4 1. public serviceredovisningen 2011 5 1.1 Disposition 5 2. Ett

Läs mer

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014 PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2014 1 Sveriges Utbildningsradio AB Kontakt: UR Strategi, 105 10 Stockholm AD: Malin Ekholm Omslagsbilden är hämtad ur UR:s tv-serie Diktatorn,

Läs mer

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden.

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden. Svenska Läromedel Norrtullsgatan 6 113 29 Stockholm Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Saken: Utredning om mediemarknaden m.m. Stockholm den 24 juni 2015 Svenska Läromedel får härmed

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2013

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2013 PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2013 KUNSKAP, BILDNING OCH TILLGÄNGLIGHET I FOKUS PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2013 1 Sveriges Utbildningsradio AB Kontakt: UR Strategi, 105 10 Stockholm Projektgrupp: AnnSofi

Läs mer

SVENSKA LÄRARES MEDIEVANOR 2012

SVENSKA LÄRARES MEDIEVANOR 2012 SVENSKA LÄRARES MEDIEVANOR 2012 SLUTGILTIG VERSION 1 Sveriges Utbildningsradio AB har till uppgift att bedriva programverksamhet inom utbildningsområdet i allmänhetens tjänst. 1 UR producerar och sänder

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Svenskt tv-utbud 2011

Svenskt tv-utbud 2011 Svenskt tv-utbud Myndigheten för radio och tv En undersökning på uppdrag av Myndigheten för radio och tv, genomförd av professor Kent Asp, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs

Läs mer

Mångfald och kvalitet i Sveriges Television

Mångfald och kvalitet i Sveriges Television 2 Granskningsnämndens rapportserie rapport nr 27 Mångfald och kvalitet i Sveriges Television En utvärdering av tillståndsperioden 2007-2009 En undersökning på uppdrag av Granskningsnämnden för radio och

Läs mer

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag Promemoria 2014-07-15 Ku2014/1282/MFI Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Christoffer Lärkner Telefon 08-405 13 50 Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Läs mer

Svenskt tv-utbud 2010

Svenskt tv-utbud 2010 Myndigheten för radio och tv rapport nr 27 En undersökning på uppdrag av Myndigheten för radio och tv, genomförd av professor Kent Asp, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

I vilken eller vilka områden av marknaden, indelad efter strukturen ovan, verkar ni?

I vilken eller vilka områden av marknaden, indelad efter strukturen ovan, verkar ni? Svenska Läromedel Norrtullsgatan 6 113 29 Stockholm Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Saken: Mediemarknaden m.m. Stockholm den 9 januari 2015 Svenska Läromedel har av Myndigheten för

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Svenskt TV-utbud 2007

Svenskt TV-utbud 2007 Svenskt TV-utbud 2007 En undersökning på uppdrag av Granskningsnämnden för radio och TV, genomförd av professor Kent Asp, institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Granskningsnämndens

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) 2013-06-25 Saco Box 2206 103 15 Stockholm Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) DIK har tagit del av Public service kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59).

Läs mer

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget NITUS 14-11-27 Aleksandra Sjöstrand Universitets- och högskolerådets uppgifter Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

Regionala sändningar i TV4 HD, 2015-01-01 2015-03-10; fråga om uppfyllelse av krav på att sända regionala program

Regionala sändningar i TV4 HD, 2015-01-01 2015-03-10; fråga om uppfyllelse av krav på att sända regionala program 1/5 BESLUT 2015-06-22 Dnr: 15/00463 SAKEN Regionala sändningar i TV4 HD, 2015-01-01 2015-03-10; fråga om uppfyllelse av krav på att sända regionala program BESLUT TV4 AB har uppfyllt kravet på att sända

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Svenskt medieutbud 2013

Svenskt medieutbud 2013 Myndigheten för radio och tv En undersökning på uppdrag av Myndigheten för radio och tv, genomförd av professor Kent Asp, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-09-29 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-007 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av villkor för kommersiell radio. Dir. 2007:77. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007

Kommittédirektiv. Översyn av villkor för kommersiell radio. Dir. 2007:77. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Kommittédirektiv Översyn av villkor för kommersiell radio Dir. 2007:77 Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå vilka

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem 1 Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem Unga får sällan komma till tals i mediernas dagliga rapportering. Och ofta talar vuxna om unga, men de får sällan själva uttala sig. Det visar en ny undersökning

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

TV-kanaler som ingår i gruppavtalet med Telia

TV-kanaler som ingår i gruppavtalet med Telia TV-kanaler som ingår i gruppavtalet med Telia SVT1 Kanalplats: 1 Sveriges första tv-kanal som sänder allt från information, nyheter, debatt och dokumentärer till sport, barnprogram, serier, filmer och

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Remissvar på utredningen Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar på utredningen Nya villkor för public service (SOU 2012:59) 1(8) 2013-01-21 Remissvar på utredningen Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Institutet för språk och folkminnen, med dess avdelningar Språkrådet samt Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala,

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018 2014-05-30 IKT-strategi 2014-2018 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IKT i sin vardag. IKT-strategi 2014-2018 I arbetet mot vår vision

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

verksamhets- tv radio webb berättelse 2010

verksamhets- tv radio webb berättelse 2010 verksamhetstv radio webb berättelse 2010 Innehåll Vd har ordet...4 Välkommen till Kunskapshuset...6 Bolagsstyrning...12 Förvaltningsberättelse...16 Resultaträkning...26 Balansräkning...27 Kassaflödesanalys...29

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer