VD HAR ORDET UR:S PUBLIC SERVICE-REDOVISNING FÖR DISTRIBUTION OCH TILLGÄNGLIGHET ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSRESULTAT...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD HAR ORDET...4 1. UR:S PUBLIC SERVICE-REDOVISNING FÖR 2009...5 2. DISTRIBUTION OCH TILLGÄNGLIGHET...14 3. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSRESULTAT..."

Transkript

1

2 VD HAR ORDET UR:S PUBLIC SERVICE-REDOVISNING FÖR UPPLÄGGNING UPPDRAG OCH UTBUDSPROFIL INRIKTNING VERKSAMHETSMÅL DISTRIBUTION OCH TILLGÄNGLIGHET INLEDNING SÄNDNINGAR I TV OCH RADIO TEXT-TV WEBB DISTRIBUTION FÖR MOBIL ANVÄNDNING UTLÅNING OCH DIGITAL DISTRIBUTION I LÖSENORDSSKYDDADE NÄTVERK TRYCKSAKER OCH TEXTER FÖRSÄLJNING AV PROGRAMKOPIOR ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSRESULTAT UTBUD ANVÄNDNING KONTAKTARBETE OCH MEDIEPEDAGOGIK UTVÄRDERINGAR OCH KVALITETSMÄTNINGAR PROGRAMETISKA FRÅGOR SAMT GRANSKNINGEN AV UR:S PROGRAMUTBUD INSATSER FÖR SVENSKA SPRÅKET SPEGLING AV HELA LANDET SAMARBETE INOM PUBLIC SERVICE FÖRSKOLA VERKSAMHETSINRIKTNING UTBUD ANVÄNDNING KONTAKT OCH SAMVERKAN UTVÄRDERINGAR OCH KVALITETSMÄTNINGAR UNGDOMSSKOLA VERKSAMHETSINRIKTNING UTBUD ANVÄNDNING KONTAKT OCH SAMVERKAN UTVÄRDERINGAR OCH KVALITETSMÄTNINGAR VUXENUTBILDNING VERKSAMHETSINRIKTNING UTBUD ANVÄNDNING KONTAKT OCH SAMVERKAN UTVÄRDERINGAR OCH KVALITETSMÄTNINGAR HÖGSKOLA OCH LÄRARFORTBILDNING VERKSAMHETSINRIKTNING UTBUD ANVÄNDNING KONTAKT OCH SAMVERKAN UTVÄRDERINGAR OCH KVALITETSMÄTNINGAR

3 8. VERKSAMHET FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH ANDRA MINORITETSSPRÅK VERKSAMHETSINRIKTNING UTBUD ANVÄNDNING KONTAKT OCH SAMVERKAN UTVÄRDERINGAR OCH KVALITETSMÄTNINGAR VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSNEDSATTA VERKSAMHETSINRIKTNING UTBUD TILLGÄNGLIGGÖRANDE INSATSER ANVÄNDNING KONTAKT OCH SAMVERKAN UTVÄRDERINGAR OCH KVALITETSMÄTNINGAR EKONOMI OCH RESURSER MEDELSANVÄNDNING RESURSANVÄNDNING PERSONALUTVECKLING UTOMSTÅENDES MEDVERKAN OCH ANDRA SAMARBETEN UPPHOVSRÄTT UR:S SIDOVERKSAMHET FÖRSÄLJNING AV TEKNIK FRAMTID GENOM UTVECKLING REVISORSINTYG

4 VD har ordet 2009 har varit ett föränderligt och framgångsrikt år för UR. Vi behåller vårt fokus på ett utbud med hög relevans i hela utbildningsväsendet, samtidigt som vi utvecklar Kunskapskanalen och vår närvaro på nätet. Vi strävar efter att vara användbara i allt från förskola till universitet. I public service-redovisningen kommenterar och redovisar UR hur uppdraget genomförts och uppfyllts under året. Här presenteras utbud, innehåll, volym, kostnader och produktivitet. Vi beskriver våra kontakter och samverkan med användare, mediecentraler, skolmyndigheter, forskning och folkbildning. Aktiva kontakter är ett kännetecken för UR och utbildningsprogrammen i public service. I december 2009 meddelade regeringen ett nytt sändningstillstånd för UR har en fortsatt stark ställning och ett tydligt uppdrag. Att UR är ett självständigt företag inom public service innebär en garanti för utbildningens och bildningens ställning i utbudet. Inte minst innebär detta ett starkt försvar för barn- och ungdomskulturen. UR kan bidra till att hela public service-utbudet för unga stärks. Barns och ungdomars värld präglas av medier, som också kan vara en viktig del av deras lärande. UR arbetar intensivt med att utveckla både formspråk, närvaro och utbud på de plattformar där barn och ungdomar befinner sig. På samma sätt arbetar vi för att nå studenter i högskolan och de aktiva inom folkbildningen. UR måste svara mot den digitala utvecklingen inom samhället. Vi ser hur användningen av medier förändras och utvecklas på nätet. Här vill UR vara en viktig aktör och ligga i främsta ledet. Medan den traditionella utlåningen av UR:s program via mediecentraler ligger stabilt ökar användningen av våra program i öppna och slutna nätverk dramatiskt. Detta kommer att ställa stora krav på hur vi ökar tillgängligheten och funktionaliteten på nätet. När tittandet och lyssnandet blir mer och mer användarstyrt gynnas just den typ av specialiserat utbud UR står för. För UR är Kunskapskanalen en huvudkanal för att nå ut brett med utbildnings- och folkbildningsprogrammen. Under 2009 har UR gjort en kraftsamling och ökat vår egen nyproduktion i kanalen för att starta UR Samtiden med föreläsningar, föredrag och debatter inom högskola och folkbildning. Inför 2010 lanseras även det dagliga programmet En bok en författare som uppmärksammar fackboksutgivningen. UR har tillsammans med SVT därmed skapat en sammanhållen Kunskapskanal som sänder från tidig morgon till sen kväll hela veckan. Kanalen har potential att bli en av de tio största tv-kanalerna, och är redan en av de mest uppskattade svenska kanalerna. Allt detta sammantaget ställer krav på ett effektivt, rationellt och hållbart UR! Erik Fichtelius Verkställande direktör 4

5 1. UR:s public service-redovisning för 2009 UR ska årligen följa upp och redovisa hur uppdraget fullgjorts. Redovisningen ska bl.a. innehålla en beskrivning av hur arbetet mot de mål företaget har formulerat för verksamheten under tillståndsperioden bedrivs och hur de uppfylls. Redovisningen avseende 2009 ska senast den 1 mars 2010 ges in till Kulturdepartementet samt till Granskningsnämnden för radio och TV. Samtliga verksamhets- och programområden ska redovisas i rapporten. UR ska tydligt redovisa sina kontakter med olika delar av utbildningsväsendet. UR ska, i samarbete med SR och SVT, ta fram konkreta och uppföljningsbara resultatmått baserade på tillståndsoch anslagsvillkor. Resultatmåtten bör utformas så att de ger väsentlig information om uppdraget och förmedlar viktiga erfarenheter av verksamheten. UR ska på olika sätt stimulera en fortlöpande offentlig diskussion om verksamheten. UR ska redovisa och kommentera hur resultaten har utvecklats med avseende på volym, kostnader och intäkter samt nyckeltal som visar effektivitet och produktivitet. UR ska utveckla arbetet med att mäta och redovisa olika indikatorer på kvaliteten och särarten i programutbudet. Programstatistiken ska utformas så att jämförelser blir möjliga över tid. Redovisningen ska uttrycka olika programkategoriers andel av den totala sändningstiden, när olika programtyper sänds samt resursförbrukningen för respektive kategori. Redovisningen ska även avse omfattningen av tittande och lyssnande och publikens reaktioner samt företagets planer för kommande år. UR ska redovisa hur det säkerställs att all verksamhet uppfyller de krav som ställs på företaget i sändningstillstånd och anslagsvillkor. UR ska vidare beakta de övriga anvisningar för redovisning av programverksamhet m.m. som anges i proposition 2005/06:112. (UR:s anslagsvillkor för 2009, p. 16) UR skall erbjuda ett mångsidigt programutbud. Hög kvalitet och nyskapande form och innehåll skall utmärka programverksamheten (UR:s sändningstillstånd, 9 ). UR skall erbjuda ett mångsidigt utbud som speglar de olika kulturer som finns i Sverige och innehålla program från olika delar av världen (UR:s sändningstillstånd, 13 ). 1.1.Uppläggning UR ska enligt anslagsvillkoren årligen följa upp och redovisa hur uppdraget fullgjorts. Public service-redovisningen innehåller statistik och information kring distribution, utbud, användning och resurser för tillståndsperioden. Redovisningen ska även innehålla en beskrivning av hur arbetet mot de mål som företaget har formulerat för verksamheten under tillståndsperioden bedrivs och hur de uppfylls är sista året i tillståndsperioden vilket innebär att målen slutredovisas. UR:s public service-redovisningar tar avstamp i den betoning av användning, kontakt med användarna och tillgänglighet som görs i UR:s strategi för tillståndsperioden. Ambitionen har varit att i ökad utsträckning beskriva UR:s insatser före och efter ett programs produktion och sändning. Redovisningarna förhåller sig även till kraven på målredovisning samt det arbete för ökad jämförbarhet mellan public service-bolagen som bedrivits. Förutom en redogörelse för upplägg av public service-redovisningen 2009 innehåller kapitel 1 beskrivningar av UR:s uppdrag och utbudsprofil, verksamhetens inriktning under 2009, UR:s tolkning av kraven på målredovisning samt arbetet med att få till stånd en ökad jämförbarhet mellan public service-bolagens redovisningar. I kapitel 2 redovisas UR:s distributionsvägar och hur dessa kompletterar varandra för att öka tillgängligheten. Även respektive mediums roll och funktion beskrivs. Kapitel 3 beskriver utvecklingen av företagets sändningar, användningen av UR:s utbud, kontakten med användarna och speglingen av hela landet. Ett avsnitt behandlar samarbete och samverkansformer inom public service. 5

6 Kapitel 4-7 tar upp UR:s verksamhet inom utbildningsområdena förskola, ungdomsskola, vuxenutbildning samt högskola inklusive lärarfortbildning. Här redovisas utbud, användning, kontaktarbete och genomförda utvärderingar och kvalitetsmätningar inom respektive utbildningsområde. I kapitel 8 och 9 redovisas verksamheten för nationella och övriga minoriteter samt funktionsnedsatta, enligt samma mönster som för utbildningsområdena. Kapitel 10 tar upp UR:s ekonomi och resurser. Vid sidan om medelsanvändning och resursanvändning samt kostnader för utomståendes medverkan redovisas UR:s produktionsvolymer, personalutveckling och upphovsrättsliga avtal. I kapitel 11 redogörs för UR:s sidoverksamhet. Public service-redovisningens sista kapitel tar upp utvecklings- och framtidsfrågor. Uppföljningen av de mål UR formulerat för tillståndsperioden sker löpande i anslutning till aktuellt avsnitt och kapitel. 1.2.Uppdrag och utbudsprofil UR:s uppdrag är fastställt av riksdag och regering och finns beskrivet i sändningstillstånd och anslagsvillkor samt i Radio- och TV-lagen. Verksamhetsåret 2009 är det sista året i tillståndsperioden. Uppdraget är i all väsentlighet oförändrat i förhållande till föregående tillståndsperiod, men ett förtydligande har gjorts av UR:s mediepedagogiska uppdrag med ett påpekande om att UR ska ägna särskild uppmärksamhet åt tillgängligheten till och kunskapen om programmen. Liksom tidigare år inleds olika kapitel i public service-redovisningen med en återgivning av tillämpliga bestämmelser i tillståndsvillkoren. Förstärka, bredda och komplettera inom samtliga utbildningsområden UR:s programverksamhet omfattar utbildningsområdena förskola, ungdomsskola, vuxenutbildning och högskola inklusive lärarfortbildning och ska enligt sändningstillståndet syfta till att förstärka, bredda och komplettera de utbildningsinsatser som görs av andra inom dessa områden. Uppdraget innehåller även uppgifter för språkliga och etniska minoriteter samt för funktionsnedsatta. Utbildningsprogram och folkbildningsprogram UR ska även fortsättningsvis koncentrera sina insatser på utbildningsprogram samtidigt som programutbudet som helhet ska präglas av folkbildningsambitioner. UR har såväl ett utbildnings- som ett folkbildningsuppdrag. Programmen och utbudet riktar sig till publiken och till användarna i lärandets olika miljöer. Ämnen För att underlätta användningen indelas UR:s utbud sedan flera år i ämnen som anpassats efter skolans ämnesindelning. Numera sker även en förfinad metadatamärkning av utbudet. Allt utbud klassificeras och registreras enligt biblioteksstandard. Vissa programserier har rekryterande uppgifter medan andra är knutna till olika kurser. Innehållsfokus och utformning diskuteras med användarna. 6

7 Medier UR arbetar flermedialt med produktion av tv- och radioprogram och webb. Även text-tv och trycksaker fyller viktiga uppgifter. 1.3.Inriktning 2009 UR:s styrelse har fastställt Strategi mot Strategin kan sammanfattas i fyra huvudpunkter: UR:s utbud ska vara av hög kvalitet och präglas av djärvhet och nyskapande, i dialog med användarna UR ska utveckla sin mediepedagogiska roll och nå fler lärare och elever UR ska finnas där användarna finns UR ska vara en kreativ arbetsplats med kunniga och glödande medarbetare Den övergripande visionen lyder: UR ger upplevelser och kunskap med kvalitet och trovärdighet. UR lär där du är. Strategiplanen mynnar ut i ett antal interna målsättningar fördelade på fem målområden användning, utbud, tillgänglighet och distribution, resurser och utveckling. Målsättningarna kompletteras med fyra profilfrågor som skär igenom de traditionella utbildningsområdena och som UR måste förhålla sig till på såväl projektnivå som ur ett övergripande perspektiv. Nedan kommenteras tillämpningen av strategin under 2009 kortfattat. Varje område redovisas mer utförligt i olika delar av public service-redovisningen. Användningen UR strävar efter att stärka användningen. Det sker genom ett adekvat utbud med utgångspunkt i användarnas behov. Användningen stimuleras genom aktiv uppsökande verksamhet, mediepedagogiska aktiviteter, information och marknadsföring. UR genomför vartannat år undersökningar med hjälp av SCB om användningen av UR:s material i ungdomsskolan. Den senaste undersökningen från 2007/2008 visar att UR:s räckvidd när det gäller bild- och ljudanvändning bland lärarna är stor. Under 2007/2008 använde 81 % av grundskolelärarna och 62 % av gymnasielärarna något UR-material i undervisning och/eller för egen information. Motsvarande siffror 2005/2006 var 77 % respektive 53 %. Ökningen bekräftas av att antalet lån av UR-program från mediecentralerna låg på en fortsatt hög nivå samtidigt som streamingen av UR:s program i lösenordsskyddade nätverk ökat kraftigt. Under 2009 registrerades lån och uppspelningar av programfiler. De förändringar som gjordes av UR:s sändningstider inför höststarten 2008 har varit gällande under hela Barnprogrammen, dvs. program inom utbildningsområdena förskola och de lägre årskurserna i ungdomsskolan, sänds numera i SVTB (Barnkanalen) och UR:s samlade sändningsblock på söndagseftermiddagar i SVT1 har fått nya sändningstider på kvällar i både SVT1 och SVT2. Sändningstiderna i radio är i stort desamma som 2008, en förändring är dock en timmes mindre sändning i P2 per vecka, vilket gör att den totalt sända volymen i radio minskar något. Lyssnandet på UR:s radioprogram låg på en fortsatt stabil nivå under

8 Kontakten med användarna Samverkan, dialog och kontakt med utbildningsväsendet är ett kännetecken för utbildningsprogrammen. UR gör stora ansträngningar för att ha nära kontakt med publik och användare. Det handlar om att kartlägga och förstå vilka behov som finns men också om att förstå hur användning av medier bidrar till lärandet. Kontaktarbetet är samordnat med UR:s mediepedagogiska insatser och arbetet med information och marknadsföring. Under har UR dokumenterat och formaliserat dialogerna med användarna för att säkerställa kvaliteten och kontinuiteten i kontaktverksamheten. Tillgänglighet UR ska finnas där användarna finns. UR strävar efter att öka tillgängligheten till utbudet, vilket kräver nya vägar för distribution och en utveckling av de upphovsrättsliga lösningarna. UR:s programutbud distribueras till allmänheten och den organiserade undervisningen huvudsakligen genom: sändningar i radio och tv streaming on-demand via ur.se utlåning till undervisningen via mediecentralerna streaming on-demand till undervisningen via mediecentralerna genom lösenordsskyddade datornätverk Textmaterial och tjänster tillgängliggörs via utskick och ur.se. Det finns även möjlighet för lärare och allmänheten att köpa program från UR:s utbud på dvd/cd. Under tillståndsperioden bedrev UR ett omfattande utvecklingsarbete för att möjliggöra distribution via datornätverk till organiserad undervisningsverksamhet. UR och Copyswede slöt 2004 ett avtal som gör det möjligt för kommuner och andra utbildningsanordnare med en mediecentral, att ladda ner UR:s programutbud och göra det tillgängligt inom undervisningen via lösa kopior och streaming. UR utvecklade i samarbete med Copyswede och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett s.k. normalavtal. Under utvecklades liknande normalavtal med högskolor och universitet samt folkbildningen. UR har under 2009 tagit fram en distributionsstrategi inför kommande tillståndsperiod. Kunskapskanalen Genom Kunskapskanalen har UR möjlighet att sända sina program på tider då stora delar av publiken kan ta del av utbudet. Kunskapskanalen utgör därigenom ett viktigt fönster för utbildningsprogrammen och UR. Kanalen startades 2004 och drivs tillsammans med SVT. Sändningarna i Kunskapskanalen utgår från en typvecka med olika ämnesområden till vilken UR levererar ett programutbud. Detta utbud koordineras med SVT:s utbud och tablåläggs därefter. UR och SVT står för vardera hälften av kanalens utbud. Kanalen riktar sig idag till tittare från gymnasieåldern och uppåt. Förutom några serier för gymnasiemålgruppen avser UR:s program utbildningsområdena vuxenutbildning samt högskola inkl. lärarfortbildning. Tittandet på Kunskapskanalen har successivt ökat. Under 2009 uppgick den andel av publiken mellan 3-99 år som sett minst fem minuter på kanalen en genomsnittlig dag till 2,6 %. Under 2007 och 2008 låg motsvarande siffror på 1,75 % respektive 2,4 %. I januari 2010 lanserar UR en ny samlad Kunskapskanal tillsammans med SVT. Kanalen flyttar till SVT24:s kanalplats och kvällssändningarna kompletteras med dagtidssändningar. Ambitionen är att kanalen ska bli det ledande och mest uppskattade alternativet för den som 8

9 vill ha kunskap, fördjupning och sammanhang i ämnen som är väsentliga i vår tid samt spegla och stärka det demokratiska och politiska samtalet i media och samhälle (se vidare kap. 12). Webben Webben har en viktig roll i UR:s verksamhet. Den fungerar som distributionsfönster och informationskanal för att öka tillgängligheten till och kännedomen om UR:s tjänster och utbud. Samtidigt utgör den en interaktiv plattform som kan understödja lärprocessen och bidra med pedagogiskt material. Verksamheten är koncentrerad till två webbplatser ur.se och kunskapskanalen.se. Webbplatsen ur.se är UR:s huvudsida. Här finns program och stöd för lärandet från förskolan till vuxenutbildningen. Under 2009 har UR framförallt utvecklat webbutbudet för förskolebarn och elever i mellanstadiet. Utbildningsprofilen UR producerar utbildningsprogram och folkbildningsprogram. UR:s mål är att andelen utbildningsprogram ska uppgå till 70 % av den totala sändningsvolymen. UR har upprätthållit denna nivå sedan Speglingen av hela landet UR:s verksamhet och utbud ska präglas av mångsidighet och tillgänglighet för att nå alla, oberoende av utbildningsbakgrund, ekonomiska förutsättningar och var i landet man bor. UR:s spegling av hela landet utgår från utbildningsuppdraget och innebär att regionala och lokala perspektiv återfinns i utbudet och i verksamhetens aktiviteter. UR försöker medvetet sprida inspelningar till olika landsändar och hitta medverkande från hela landet. En betydande del av UR:s radioutbud produceras utanför Stockholm vid de regionala kontoren. UR:s spegling av hela landet sker även via dialog och kontakter med utbildningsväsendet. Genom dialogerna söker UR kunskap om användarnas önskemål och behov vilket ger avtryck i utbud och aktiviteter. Barn och unga UR ska erbjuda ett varierat utbud för och med barn och unga. I kapitel 4 och 5 redogör UR för utbud samt kontakter och samverkan med förskolan och ungdomsskolan. Omkring hälften av UR:s produktionskostnader avser dessa utbildningsområden. UR:s strategi för innevarande tillståndsperiod pekar särskilt ut förskolan och ungdomar i åk 7-9. Under 2009 låg utbudet för förskolan på en fortsatt hög nivå. Utbudet för målgruppen åk 7-9 (inklusive språk) ligger också på en fortsatt jämn nivå. UR:s insatser för barn och unga inom nationella minoriteter och andra minoritetsspråk samt för funktionsnedsatta beskrivs i kapitel 8-9. Profilfrågor UR har formulerat nedanstående profilfrågor för tillståndsperioden Mångfald Mångfaldsfrågornas ökar i betydelse för public service och för UR. UR har som mål att tillvarata mångfalden. Människors olikheter i kön, religion, språk, ålder, nationalitet, etnicitet, trosuppfattning, kulturell bakgrund och funktionsnedsättning ses som en tillgång. Mångfaldsarbetet ska ge avtryck i organisationen, i programproduktion och hos publik och användare. För att hantera dessa frågor måste UR bredda sin kompetens. Detta sker genom dialoger, omvärldsbevakning och -analys samt utvärdering av genomförda insatser. I UR:s utvärderingsplan för är mångfaldsarbetet ett av tre huvudområden. 9

10 UR har upprättat en handlingsplan för mångfaldsinsatserna. Den gäller i synnerhet verksamheten för funktionsnedsatta samt nationella minoriteter och andra minoritetsspråk. Handlingsplanen syftar till att inkludera och synliggöra olika grupper och deras behov i programverksamheten. UR:s insatser utgår även från den fördelning av ansvaret för insatserna för nationella minoriteter och andra minoritetsspråk samt funktionsnedsatta som sker i årliga överenskommelser mellan programbolagen. Språk Språkprogram utgör ett av UR:s kärnområden. UR:s språkstrategi bygger på en pedagogisk och utbudsmässig samsyn mellan moderna språk, modersmål, svenska och teckenspråk. Den utgår från täta kontakter med språklärare, elever och relevanta myndigheter och organisationer för att följa utvecklingen och behoven inom språkundervisningen. UR erbjuder under ett utbud av hög kvalitet på olika modersmål liksom ett mångsidigt utbud på svenska och moderna språk. Lärarfortbildning Lärare och lärarstudenter är viktiga målgrupper för UR och nära kontakter är nödvändiga för att utläsa behov och önskemål. Kontakten med lärarutbildningarna syftar även till att inspirera nya lärare till att använda medier i sin undervisning. UR har under många år erhållit ett bidrag av allmänna medel för sin satsning på lärarfortbildning. Under 2009 har UR:s arbete med lärarutbildningarna fortsatt och byggts ut. På nationell nivå har UR etablerat kontakt med projektledningen för Lärarlyftet och Förskollärarlyftet, regeringens satsning på lärar- och förskolepedagogisk fortbildning. UR samråder även med Skolverket och referensgrupper för att identifiera områden som är väsentliga för kompetens- och fortbildningsinsatser. UR:s undersökningar med hjälp av SCB visar att lärarnas användning av UR:s program för egen fortbildning ökar markant bland lärare på högstadiet och gymnasiet. Sammantaget använde mer än var tredje lärare något av UR:s tv-program i eget fortbildningssyfte under 2007/2008. Mediepedagogiskt arbete UR:s mediepedagogiska arbete innefattar tre grundläggande moment: elevers, studenters och lärares möjlighet att möta och utmanas av professionella medieproduktioner, att själva få producera mediematerial samt förstå mediernas funktion. UR:s insatser rör områden som digital kompetens och media literacy (mediekompetens). Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenser EU pekar ut i arbetet för livslångt lärande. Media literacy är en aspekt av den digitala kompetensen. UR ser media literacy som förmågan att läsa, analysera och förstå olika slags medieuttryck samt att själv kunna skapa och kommunicera med hjälp av bilder och ljud. UR:s mediepedagogiska uppdrag får sin legitimitet i tillståndsvillkoren för Resursanvändning och effektivisering Under 2007 tog public service-företagen fram gemensamma beräkningsprinciper för vissa typer av kostnader för att öka jämförbarheten mellan programbolagen. Den nya beräkningsmetoden innebär bl.a. att allmän företagsoverhead i sin helhet redovisas som gemensamma kostnader. UR avsätter enligt denna beräkningsprincip 54 % av kostnaderna till produktion och 15 % till åtgärder för vidareanvändning. Det handlar fr.a. om insatser för att anpassa och tillgängliggöra utbudet för UR:s målgrupper. 10

11 Förändringarna i resursanvändningen mellan olika utbildningsområden var små under 2009 i förhållande till Resursinsatsen för vuxenutbildningen ökade något till följd av satsningen på Kunskapskanalen från I förhållande till föregående tillståndsperiod har kostnaderna för förskolan varit betydligt högre under i enlighet med UR:s strategiplan. Kostnader för nationella minoriteter och andra minoritetsspråk ökade under 2009 och uppgick till 13,8 milj. kr. Kostnadsandelen för nationella minoritetsspråk har ökat under tillståndsperioden. Resursinsatsen för funktionsnedsatta ligger på en fortsatt hög nivå. Programproduktionskostnaderna för funktionshindrade minskade något 2009 medan insatserna för tillgänglighet ökat årligen sedan Totalt uppgick kostnaderna för funktionshindrade till 12,2 milj. kr. UR använder snittkostnader per sänd och producerad timme i tv och radio som mått på produktiviteten. Snittkostnaderna per producerad och egenproducerad tv-timme har minskat under tillståndsperioden. UR har genomfört betydande rationaliseringar såväl under föregående som innevarande tillståndsperiod. Effektiviseringar av såväl bolagsspecifik karaktär som gemensamt mellan programföretagen kommer att fortsätta. UR har sedan länge grundinställningen att public service-bolagen bör ha ett nära samarbete inom alla områden där detta är rationellt. UR bedömer även om samarbetet fr.a. på det administrativa området utvecklats väl under de senaste åren att det fortfarande finns en outnyttjad samarbetspotential inom såväl programområdet som administrationen som kan ge effektiviseringsvinster. UR har därför ställt sig bakom den gemensamma effektiviseringsplan som framtagits av programföretagen för tillståndsperioden och fr.a. avser ett utökat administrativt samarbete. Ett särskilt projekt är UR:s planerade flyttning till kvarteret Förrådsbacken, där SR och SVT är lokaliserade. Lokaliseringen skapar ökade förutsättningar för samverkan och gemensamt resursutnyttjande. Inför flytten, som är planerad till 2010, ser UR över arbetsprocesser, produktionsflöden och interna samverkansformer i syfte att effektivisera och utveckla verksamheten. Organisation I augusti 2009 tillträdde Erik Fichtelius som ny VD för UR. Under hösten 2009 genomfördes en omorganisation i syfte att skapa en plattare struktur med kortare beslutsvägar. Förändringarna grundas på resultatet från medarbetarundersökning i slutet av 2008 och den utvärdering av den tidigare organisationen som genomfördes Programverksamheten har delats upp på tre programavdelningar; Avdelningen för Kunskapskanalen och Programutveckling, Vuxenavdelningen samt Barn- och Ungdomsavdelningen. Information, marknadsföring och mediepedagogisk verksamhet har samlats under en Kommunikationsavdelning medan den tidigare Webb- och förlagsenheten har sorterats på de tre nya Programavdelningarna samt IT/teknikavdelningen. Proposition och sändningstillstånd I juni 2009 överlämnade regeringen propositionen Utveckling för oberoende och kvalitet - Radio och TV i allmänhetens tjänst (prop. 2008/09:195) till riksdagen. Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer för kommande tillståndsperiod för UR, SVT och SR. Tillståndsperioden omfattar fyra år, med en avstämning i form av en s.k. 11

12 kontrollstation Regeringen föreslår vidare att förvaltningsstyrelsen ska utse styrelseordförande i de tre public service-bolagen, istället för som idag regeringen. Medelstilldelningen till programföretagen ska höjas med 3 % Därefter höjs tilldelningen med 2 % per år under tillståndsperioden. I november 2009 antog riksdagen propositionen utan ändringar och i december meddelades de nya sändningstillstånden. En nyhet för UR:s vidkommande är att företaget vid sidan om att koncentrera sin programverksamhet till utbildningsområdet uttryckligen även ska tillhandahålla ett utbud av folkbildningsprogram (se även Kap 12 Framtid genom utveckling). 1.4.Verksamhetsmål UR har ålagts att redovisa hur man planerar att bedriva verksamheten under tillståndsperioden för att fullgöra sitt uppdrag. Verksamhetsplanen ska innehålla konkreta mål med utgångspunkt i UR:s tillståndsvillkor. UR skall årligen följa upp och redovisa hur uppdraget fullgjorts och hur arbetet mot målen bedrivits och hur de uppfyllts i public serviceredovisningen. UR uppfattar syftet med verksamhetsplanen på följande sätt: Verksamhetsplanen ska fr.a. behandla de krav på UR:s verksamhet som är angivna i sändningstillståndet för och i anslagsvillkoren för Målen i verksamhetsplanen utgår från de bedömningar som är gjorda i UR:s strategiplan UR ska i verksamhetsplanen redovisa mätbara mål för de centrala punkterna i tillståndsvillkoren. Målen ska följas upp i public service-redovisningen varje år. Vissa av tillståndsvillkoren låter sig dock inte fångas upp i mätbara mål. Målredovisningen måste därför kompletteras med kvalitativa redogörelser i public service-redovisningen. Det är först utifrån en sådan samlad redovisning som en bedömning kan göras av huruvida kraven är uppfyllda. UR:s verksamhetsplan innehåller tjugo mål. De tar sin utgångspunkt i UR:s uppdrag samt företagets Strategi mot 2009 (se ovan). Arbetet mot målen redovisas under aktuellt avsnitt i public service-redovisningen. Måluppföljningen inleds med en kortare text som beskriver UR:s tankar bakom målformuleringen. Målen gäller för hela tillståndsperioden. Då 2009 är det sista året i tillståndsperioden innebär årets redovisning en slutgiltig uppföljning av arbetet mot målen. Jämförbarhet UR har haft i uppdrag att i samarbete med SR och SVT förbättra sin redovisning för att öka möjligheterna att jämföra information från de olika företagen. Under 2007 skapade företagen jämförbarhet beträffande: Utomståendes medverkan Produktionstyp Produktionskostnad Samarbete med kulturinstitutioner (begreppet är inte helt relevant för UR:s uppdrag men angränsar till UR:s uppgift att samverka med utbildningsvärlden) För UR:s del har jämförbarheten bolagen emellan t.ex. påverkat beräkningsgrunden för förstasändningarna i tv. Kunskapskanalen likställdes fr.o.m i detta avseende med de andra kanalerna, SVT1, SVT2 och SVTB. Arbetet med jämförbarhet har fortsatt under tillståndsperioden med fokus på validering av de definitioner som fastslogs

13 UR:s årsplan UR:s årsplan är den arbetsprocess som med fast tidscykel styr verksamheten både gällande produktion och användning. Processen har under tillståndsperioden innefattat följande moment: omvärldsbevakning, VD-direktiv, rambudget, utbudsplan samt användnings- och kommunikationsplan. Årsplanen fastställs av VD efter information i styrelsen. Utbudsplan och användnings- och kommunikationsplan verkställs av avdelningscheferna. Arbetsprocesserna dokumenteras i direktiv, uppdrag, verksamhetsplaner, projektbeställningar och i projektplaner som följs upp i tertialrapporter. Inför tillståndsperioden ser UR över årsplaneprocessen med utgångspunkt i företagets nya strategi och organisation. Måluppföljning Mångsidigheten i programutbudet upprätthålls genom en precisering av profilfrågor, fokusområden och ämnen. Kvaliteten bedöms genom betygssättning av tittare, lyssnare och användare på enskilda programserier samt genom programuppspelningar i användargrupper. Mål för tillståndsperioden: UR arbetar med fyra profilfrågor under tillståndsperioden, nämligen mångfald, språk, lärarfortbildning och mediepedagogik, som ska få ett ökat genomslag i verksamheten. Dessa profilfrågor kompletteras med tre fokusområden som varierar år från år. UR anser att detta mål är styrande för den arbetsprocess som utgör företagets årsplanearbete. UR:s samtliga styrdokument för årsplanearbetet, dvs. strategin, verksamhetsplanen, VD:s årliga direktiv och de interna planeringsmålen, innehåller uppdrag kring profilfrågorna och de årligen utpekade fokusområdena. UR menar att målet för tillståndsperioden har uppnåtts. 13

14 2. Distribution och tillgänglighet UR skall sända ljudradio- och tv-program (UR:s sändningstillstånd, 1 ). Sändningstillståndet innebär rätt att i hela landet sända program med utnyttjande av SVT:s och SR:s sändningsutrymme, enligt överenskommelse som träffas bolagen emellan (UR:s sändningstillstånd, inledande avsnittet). Programmen skall utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet (UR:s sändningstillstånd, 9 ). UR ska delta i den tekniska utvecklingen av produktions- och distributionsteknik för radio och TV. UR:s produktion och distribution ska präglas av strävan att nå ut till lyssnare och tittare med programverksamheten. (UR:s anslagsvillkor 2009, p. 8) 2.1.Inledning UR eftersträvar att finnas där användarna befinner sig. UR sänder sitt tv-utbud i SVT:s kanaler SVT1, SVT2, SVTB och SVT World samt Kunskapskanalen som drivs tillsammans med SVT. UR sänder radioutbudet i SR:s kanaler. De egenproducerade och rättighetsklarerade programmen finns tillgängliga för allmänheten on-demand på ur.se i sex månader efter sändning. Det är också möjligt att köpa programkopior direkt från UR. UR säljer en begränsad upplaga av varje egenproducerat program till framtagningskostnad. UR distribuerar sina program via landets mediecentraler. Från mediecentralerna kan användare låna programkopior för användning i organiserad utbildning. Vid sidan om utlåningen av fysiska kopior har UR utvecklat distributionen av utbudet till kommuner och andra utbildningsanordnare för användning i lösenordsskyddade (slutna) datornätverk. Distributionslösningen innebär att mediecentralerna har möjlighet att kontinuerligt ladda ner utbudet från UR:s server. Lärare och elever kan sedan spela upp utbudet direkt från sin mediecentral. Alla utbildningsanordnare som bedriver offentligfinansierad undervisningsverksamhet i organiserad form kan utnyttja denna möjlighet. En förutsättning är att utbildningsanordnaren tecknar normalavtal med UR och Copyswede samt inrättar eller ingår serviceavtal med en mediecentral. Således finns UR:s material tillgängligt för uppspelning i klassrum eller på distans. 2.2.Sändningar i tv och radio UR:s sändningstider i tv fastställs i överenskommelser med SVT inför varje tillståndsperiod, ibland med tilläggsavtal under perioden. Enligt den gångna tillståndsperiodens överenskommelser har UR sänt program i SVT1, SVT2 och SVTB och drivit Kunskapskanalen tillsammans med SVT. Dessutom har delar av UR:s utbud parallellsänts i den krypterade satellitkanalen SVT World. Regelbundna och lätt kommunicerbara sändningstider ökar möjligheten att nå specifika målgrupper. UR och SVT möts regelbundet för att koordinera säsongerna och informera om programinnehåll. UR har rätt att förfoga över särskilda sändningstider varje säsong på s.k. prime time under 15 veckor per år. Dessa förlades 2009 till onsdagar kl på våren och onsdagar kl på hösten. Under sommaren sänder UR färre program i SVT1 och SVT2 än under vår och höst, vilket beror på skolornas sommaruppehåll. UR:s sändningstider i radio fastställs i överenskommelser med SR. Ett nytt avtal slöts inför tillståndsperioden Under en tillståndsperiod sker löpande koordinering mellan bolagen av sändningstiderna för barn. UR har under 2009 minskat sina sändningar i P2 med en timme per vecka. 14

15 UR:s sändningstider i SVT1, SVT2 och SVTB under 2009 Den förändring av kanalstrukturen i SVT som genomfördes hösten 2008 har varit gällande under hela Utbudet för olika genrer och målgrupper skiftade då kanal och tid för att lättare nå publiken. SVTB blev huvudkanal för såväl SVT:s som UR:s barnutbud. Vidare flyttade programmen från UR:s sändningsblock på söndagseftermiddagarna till kvällstider i såväl SVT1 som SVT2. TV Vår 2009 SVT1 Målgrupp SVT2 Målgrupp Måndag Unga/Vuxna Tisdag Vuxna Vuxna (En tågresa + Världen) Onsdag Unga/Vuxna Unga gymn. v Torsdag Barn Vuxna Vuxna Fredag Vuxna Unga åk gymn. Söndag Vuxna Vuxna (I love språk) TV Sommar 2009 SVT1 Målgrupp SVT2 Målgrupp Söndag Vuxna v Vuxna v Vuxna v Unga åk. 7-9 v (Anaconda) TV Höst 2009 SVT1 Målgrupp SVT2 Målgrupp Måndag Unga/Barn Tisdag Vuxna Vuxna (Världen + Bilden av vilden) Onsdag Unga/Vuxna Unga gymn. v Vuxna v Torsdag Barn Vuxna Vuxna Fredag Vuxna Unga åk gymn. Söndag Vuxna Vuxna (I love språk) TV Vår 2009 SVTB (Barnkanalen) Målgrupp Måndag Åk 4-6 Tisdag Åk 4-6 Onsdag Förskola Förskola Torsdag Förskola Åk 4-6 Fredag Åk 0-3 Lördag Åk 0-3 v Åk 0-3 v Söndag Åk 0-3 v Åk 0-3 v

16 TV Sommar 2009 SVTB (Barnkanalen) Målgrupp Torsdag Förskola v (Vänskap i Cirkuskiosken) TV Höst 2009 SVTB (Barnkanalen) Målgrupp Måndag Åk 4-6 Fredag 10 vardagar Tisdag Åk 4-6 Onsdag Förskola Torsdag Förskola Åk 4-6 Fredag Åk 0-3 Lördag Åk 0-3 Söndag Åk Kunskapskanalen typvecka 2009 Kunskapskanalens typvecka fastställs gemensamt av UR och SVT inom ramen för kanalsamarbetet. Sändningarna fick genom SVT:s tablåomläggningar hösten 2008 en timme kortare sändningstid. Under 2009 har sändningstiden varit kl , sju dagar i veckan. Utbudet i kanalen kommer till lika delar från de bägge programbolagen och detaljplaneras av Kunskapskanalens ledning. Andelen UR-program varierar inom typveckans olika ämnesområden. Kanalen riktar sig till tittare från gymnasieåldern och uppåt. Förutom några serier för gymnasiemålgruppen sänds huvudsakligen UR-program inom utbildningsområdena vuxenutbildning och högskola inklusive lärarfortbildning. Typvecka våren 2009 Tid Måndag Tisdag Onsdag To rsdag Fredag Lördag Sönd ag TEMA Vetenskap Hälsa/Medicin Kultur Vetenskap Historia Historia Historia Historia Samhälle Vetenskap Kanalens urval Skolvärlden Natur/Miljö Hälsa/Medicin Kultur Natur/Miljö Dok utifrån Världen Historia/Kultur TEMA Världen Skolvärlden Vetenskap Samhälle Kanalens urval Kultur Kultur Vetenskap Historia/Kultur Vetenskap Historia Historia Historia Historia 16

17 Typvecka hösten 2009 Tid Måndag Tisdag Onsdag To rsdag Fredag Lördag Sönd ag TEMA Vetenskap Hälsa/Medicin Kultur Vetenskap Samhälle Skolvärlden Historia Historia Historia/ Kultur Historia Kanalens urval Natur/Miljö Hälsa/Medicin Kultur Natur/Miljö Dok utifrån Världen TEMA Historia/ Kultur Världen Skolvärlden Vetenskap Kanalens urval Historia/ Kultur Kultur Vetenskap Historia/ Kultur Vetenskap Historia Historia Kultur Historia UR:s sändningstider med målgrupper i radio 2009 UR sänder i P1, P2, P3 och i P4 riks. UR:s sändningar bygger på överenskommelser mellan SR och UR. I P1 sänds utbildningsprogram för vuxna, för årskurs 7-9 och gymnasiet liksom lärarfortbildande program. Sändningstiden i P2 innehåller främmande språk och repriser av utbildningsprogrammen bl.a. för att möjliggöra bandning av programmen hos mediecentralerna. I P3 sänds program för ungdomsskolans övre åldrar, medan P4 rymmer barnprogrammen för förskolan och årskurs 0-3. I P4 sänds också de breda och folkbildande programmen för vuxna. RADIO P1 P2 P3 P4 Riks Måndag Målgrupp Blandade Förskola/åk 0-3 Tisdag Målgrupp Lärarfortbildning Blandade Gymnasiet/åk 7-9 Förskola/åk 0-3 Onsdag Målgrupp Vuxna Blandade Förskola/åk 0-3 Torsdag Målgrupp Gymnasiet/åk 7-9 Förskola/åk 0-3 Fredag Målgrupp Förskola/åk 0-3 Lördag Målgrupp Vuxna Söndag Målgrupp Åk 4-6 Vuxna Kommentar: Barnprogrammen i P4 Riks måndag-fredag sändes under 2009 på egen tid i Radio Norrbotten. UR sänder också UR Elva i den digitala radion, DAB. Dessa sändningar är uteslutande återutsändningar och repriser av delar av det analoga utbudet, men tablålagt på nya sändningstider för att öka tillgängligheten. 17

18 2.3.Text-tv UR:s text-tv-sidor är ett komplement till radio- och tv-programmen. UR disponerar 800- sidorna i SVT:s text-tv-magasin med en informationspuff på SVT:s förstasida (sid. 100). Sidorna når ut till tv-innehavarna över hela landet. Text-tv-sidorna innehåller såväl tilläggsinformation som allmän programinformation om UR:s sändningar i SVT, Kunskapskanalen och SR. Tablåer för tv- och radioprogrammen publiceras för två dagar i taget. På UR:s text-tv finns bl.a. sidor med samlad information om lärarfortbildningsprogram riktad till lärare för olika stadier. Vidare uppmärksammas program på olika minoritetsspråk på en separat sida. UR strävar dessutom efter att presentera alla finskspråkiga program på text-tv-sidorna på både svenska och finska. Utöver den programanknutna informationen finns på UR:s text-tv även allmänna informationssidor om Kunskapskanalen samt aktuella temasatsningar. Sedan 2003 satsar UR på text-tv-sidor på lättläst svenska (LL) för att öka tillgängligheten till utbudet. LL-sidorna avser UR-program i både tv och radio. Under 2009 förekom LL-sidor i anslutning till 18 programserier. UR har som målsättning att alltid kunna erbjuda ett antal LLsidor. UR:s text-tv-producenter deltar kontinuerligt i Centrum för lättlästs fortbildande seminarier. 2.4.Webb Webben är en väsentlig del av UR:s verksamhet. Den fungerar som en distributionsplattform och informationskanal som ökar tillgängligheten till och kännedomen om UR:s tjänster och produkter. Webben utgör även en interaktiv plattform som kan stödja lärprocessen och bidra med pedagogiskt material. UR:s webbplatser erbjuder fördjupning och ger användaren ett mervärde i förhållande till programmen. De syftar till att inspirera till lärande och stimulera till användning av UR:s utbud. Verksamheten är koncentrerad till två webbplatser ur.se och kunskapskanalen.se UR:s webbplats ur.se Webbplatsen ur.se är UR:s huvudsida. Här finns program och stöd för lärandet från förskolan till vuxenutbildningen. Sidan har sex målgruppsportaler; en för förskolebarn, tre riktade till elever i ungdomsskolan, en som vänder sig till pedagoger samt en för vuxna i lärande. Under 2009 har UR framförallt utvecklat webbutbudet för förskolebarn och elever i mellanstadiet. UR:s övergripande barnportal har delats upp i tre målgruppsspecifika portaler; en för förskolan, en riktad till åk 0-3 samt en som vänder sig till elever i åk 4-6. Generellt har utbudet av rörligt material ökat samtidigt som undersidorna blivit mindre textbaserade. Webbplatsen ur.se har tre huvudsakliga funktioner. Distribution och tillgänglighet Ur.se ska öka tillgängligheten till UR:s tjänster och produkter. Större delen av UR:s egenproducerade programproduktion är tillgänglig för allmänheten via UR:s mediespelare UR Play i minst sex månader i anslutning till sändning. På ur.se finns även möjlighet att prenumerera på två programserier för nedladdning (podcasting). Ur.se erbjuder även information och vägledning kring UR:s övriga distribution. Besökaren kan söka efter information på flera sätt. Dels direkt på ur.se och dels i ett mediebibliotek som innehåller information om såväl radio- och tv-program som webbplatser och övriga produkter som sänts eller publicerats fr.o.m

19 Information och kontakt Webbplatsen ur.se ska informera och presentera UR:s utbud av program, böcker, pedagogiska webbapplikationer, handledningar och arbetsmaterial. På startsidan presenteras redaktionellt utvalda programserier, webbplatser, pressmaterial och aktiviteter i UR:s regi. Här finns även en programtablå med vilken besökaren kan navigera sig vidare till ytterligare information kring programmet och serien. I den mån programmet går att se eller lyssna på, erbjuds denna möjlighet direkt i tablån. Via huvudmenyn når besökaren UR:s målgruppsportaler. På ur.se finns även möjligheter för användare att på olika sätt komma i kontakt med UR för bidra med synpunkter på utbud och reflektioner kring innehållet i programmen. Verktyg i lärandet Ur.se utgör ett verktyg i lärandet med egen funktionalitet i form av spel, interaktiva övningar och tjänster. Spel och övningar förekommer framförallt på elevsajterna för barn och unga som fördjupning och komplement till programmen. Vid sidan om program och interaktiva applikationer finns ett utbud av klipp ur program, textmaterial såsom övningsblad, lärarhandledningar och annat arbetsmaterial samt fördjupande texter. UR har sett över sina interaktiva tjänster och applikationer i syfte att anpassa dem till interaktiva skrivtavlor (IST). På Anacondawebben som är en del av UR:s språksajt för ungdomsskolan är allt material såsom spel, interaktiva övningar och program framtaget för att fungera på såväl interaktiva skrivtavlor som för vanlig skärm (se Utbudet för ungdomsskolan på ur.se) UR:s webbplats kunskapskanalen.se Webbplatsen kunskapskanalen.se är en självständig webbplats som drivs gemensamt med SVT. Den återfinns även som länk på respektive bolags webbplats. Webbplatsen har ett sändningsfokus vilket innebär att den i första hand vänder sig till tittare med information om program, sändningstider och tablåer. Den utgör också en naturlig kontaktyta mellan tittaren och kanalen. Under 2009 mottog kanalledningen över med synpunkter och kommentarer. Förutom den dagliga sändningsinformationen presenteras även veckans utbud per ämnesområde. Även möjligheten att prenumerera på kanalens veckotablå via e-brev återfinns på webbplatsen. I december 2009 var antalet prenumeranter över I ett samarbetet med den nationella bibliotekstjänsten Fråga biblioteket, erbjuder bibliotekarier runt om i Sverige kvalificerade läs- och länktips i anslutning till Kunskapskanalens programserier via kanalens webbplats. Från webbplatsen länkar UR vidare till de webbplatser som finns för vissa av kanalens serier på ur.se samt till UR Play i fall serien är möjlig att ta del av via streaming. 2.5.Distribution för mobil användning Som ett led i arbetet för ökad tillgänglighet strävar UR efter att medverka till att utveckla utbud och distribution för mobil användning. Försöken med poddradio som initierades 2006 har fortsatt under tillståndsperioden. Lyssnarna har kunnat prenumerera på radioprogrammen 19

20 Barnaministeriet från , Barnaministeriet dokumentär från 2009, Skolministeriet från och Skolakuten från 2006 för nedladdning på dator eller bärbar medieenhet. Utvecklingen av mobil-tv via marksändningar har i princip legat stilla under Måluppföljning UR:s ambition är att finnas där användarna finns. Tillgängligheten till UR:s utbud ska öka vilket kräver nya vägar för distribution och en utveckling av de upphovsrättsliga lösningarna. Mål för tillståndsperioden: UR ska i ökad utsträckning erbjuda ett utbud för mobil användning. UR anser att de försök som gjorts med poddradio, utvecklingen av distributionen i lösenordsskyddade nätverk samt UR Play tydligt visar UR:s ambition att åstadkomma hög flexibilitet i användningen relaterat till utbildningsuppdraget. UR menar att mobiliteten inte bara kan anpassas efter användarnas fysiska platser utan också efter tillgång till utrustning. Utvecklingen av distribution och utbud för mobil användning är en utvecklings- och samverkansfråga med de andra programbolagen och marknaden. UR har nedprioriterat målet tillsvidare. 2.6.Utlåning och digital distribution i lösenordsskyddade nätverk Bakgrund UR:s distribution av programmen till utbildningsanordnare sker sedan tidigare genom mediecentralernas bandning av sändningarna. Användarna kan låna programkopior därifrån för användning i utbildning. Det har varit ett stabilt system som fortfarande fungerar väl. Fr.om. 1 juli 2004 gäller ett upphovsrättsligt avtal mellan UR och Copyswede. Med stöd av detta kan utbildningsanordnare som tecknar ett normalavtal ladda ner UR:s programutbud och göra det tillgängligt inom organiserad undervisning via lösa kopior och streaming i lösenordskyddade nätverk. Normalavtal tecknas mellan UR, Copyswede och utbildningsanordnare i form av kommuner, högskolor, universitet, friskolor etc. Utbildningsanordnaren måste ha tillgång till en mediecentral för att få lagra ned och streama programmen. Mellan UR och SVT finns sedan lång tid ett avtal som möjliggör användning ur SVT:s programarkiv. Detta avtal har utvecklats så att utbildningsanordnare som tecknat normalavtalet även kan streama program med SVT-inslag i lösenordsskyddade nätverk. Även samproducerade program och inköpta program har i stor omfattning motsvarande rättigheter. Server UR har byggt upp en server där UR:s program finns lagrade för distribution till mediecentralerna. Distributionen sker till de mediecentraler som utbildningsanordnarna har pekat ut i sina normalavtal med UR och Copyswede. För varje program eller klipp UR producerar tillverkas datafiler för streaming och för dvd/cdkopiering. De läggs på en lösenordsskyddad ftp-server där de via en mediecentral kan laddas ned av de kommuner och utbildningsanordnare som har normalavtal med UR och 20

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014 PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2014 1 Sveriges Utbildningsradio AB Kontakt: UR Strategi, 105 10 Stockholm AD: Malin Ekholm Omslagsbilden är hämtad ur UR:s tv-serie Diktatorn,

Läs mer

Sveriges Televisions public service-redovisning 2014

Sveriges Televisions public service-redovisning 2014 Sveriges Televisions public service-redovisning 2014 Sveriges Television AB 2015 Kontakt: SVT Strategi, 105 10 Stockholm Redaktion: Jimmy Ahlstrand, Johan Hartman, Johan Lindén, Thomas Håkansson, Tomas

Läs mer

UPPLÄST TEXT AN- VÄNDARE ANVÄNDBAR PROGRAMBOLAG DIST- RIBUTÖR RÄTTIGHETER STOLKNING SYNTOLK- NING TEXTNING UPPLÄST

UPPLÄST TEXT AN- VÄNDARE ANVÄNDBAR PROGRAMBOLAG DIST- RIBUTÖR RÄTTIGHETER STOLKNING SYNTOLK- NING TEXTNING UPPLÄST TECKENSPRÅKSTOLKNING SYNTOLKNING TEXTNING UPPLÄST TEXT ANVÄNDARE ANVÄNDBAR MÖJLIGHETER ANVÄNDBAR ALLA LEVERANTÖR PROGRAMBOLAG DISTRIBUTÖR RÄTTIGHETER KRAV SE HÖRA LÄSA FÖRSTÅ TECKENSPRÅKSTOLKNING SYNTOLKNING

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Hög tid för matematik

Hög tid för matematik Hög tid för matematik Inledning Denna rapport sammanfattar resultatet av ett uppdrag från utbildningsdepartementet till NCM om kompetenutvecklingsprogram och forskningsbaserade utecklingsstudier med fokus

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar

Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:97 Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar EMMA KINDBLOM SOFIA SUNDEBY

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska

För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) För alla elevers rätt till lärande och

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag Promemoria 2014-07-15 Ku2014/1282/MFI Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Christoffer Lärkner Telefon 08-405 13 50 Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer