Uppgraderings- och servicehandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgraderings- och servicehandbok"

Transkript

1 Uppgraderings- och servicehandbok

2 Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra ytterligare garantiåtaganden. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för avsaknad av information i denna text. HP tar inget ansvar för användning eller pålitlighet hos programvara eller utrustning som inte har levererats av HP. Dokumentet innehåller märkesinformation som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får fotokopieras, reproduceras eller översättas till ett annat språk utan föregående skriftligt medgivande från HP. Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA USA Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kan vara licensierat i USA under ett eller båda av följande Amerikanska patentnummer 4,930,158 och 4,930,160 till 28 augusti, HP stöder lagligt utnyttjande av tekniken och uppmuntrar inte till att våra produkter ska användas för andra syften än de som är tillåtna enligt upphovsrättsbestämmelser. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

3 Innehållsförteckning Inledning... 1 Säkerhetsanvisningar... 1 Öppna datorn... 2 Förbereda datorn...2 Ta av datorns lock...3 Placering av komponenter i datorn...4 Stänga datorn... 5 Sätt tillbaka datorns lock...5 När datorn har satts ihop...5 Ta bort och byta en optisk enhet... 6 Innan du börjar...6 Ta bort en optisk enhet...7 Byta en optisk enhet...10 Ta bort och byta hårddisk Innan du börjar...12 Ta bort hårddisken...12 Byta hårddisk...14 Ta bort och byta minne Innan du börjar...16 Ta bort en minnesmodul...17 Byta en minnesmodul...18 Ta bort och byta ett PCI-kort Innan du börjar...19 Ta bort ett PCI-kort...19 Byta ett PCI-kort...20 Ta bort och byta batteri Innan du börjar...21 Uppgraderings- och servicehandbok iii

4 iv Uppgraderings- och servicehandbok

5 Inledning Uppgraderings- och serviceguiden ger instruktioner om hur man tar av och byter ut följande hårdvarukomponenter i din HP Pavilion Slimline PC: Optiska enheter Hårddiskenhet Minnesmoduler Modemkort (PCI-kort) Batteriet Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande viktiga säkerhetsföreskrifter innan någon procedur genomförs. Den här produkten har inte testats för anslutning till ett IT -strömsystem (ett strömdistributionssystem som saknar direkt jordad anslutning i enlighet med IEC 60950). VARNING! Läs Säkerhetsinformation i Garanti- och supporthandboken innan datorn installeras och ansluts till nätet. VARNING! Håll fingrar borta från den roterande fläkten. Håll fingrar och verktyg borta från fläkten när ström är ansluten. Öppna aldrig locket medan strömkabeln eller strömmen är ansluten. De roterande fläktbladen kan leda till personskador eller kan datorn skadas. VARNING! Undvik att röra vid vassa kanter inne i datorn. Uppgraderings- och servicehandbok 1

6 Öppna datorn Innan du uppgraderar någon av datorns komponenter måste datorn förberedas så att du kan hantera datorn och komponenterna på ett säkert sätt. Läs avsnitten nedan innan du försöker uppgradera datorn eller utföra underhåll på den. Skriv ut detta dokument innan någon komponent tas bort eller byts ut. Nedanstående procedurer förutsätter att du är bekant med den allmänna terminologin inom datorområdet och känner till vilka säkerhetsåtgärder och regler som gäller när du använder och modifierar elektronisk utrustning. Anteckna modellnummer och serienummer, alla installerade tillbehör och övrig information om systemet. Om denna information behövs vid senare tillfälle så slipper du öppna datorn. VARNING! Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn eller extrautrustningen. Se till att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallföremål. HP rekommenderar att du använder en antistatisk handledsrem och en ledande skumgummiplatta när du arbetar med datorns komponenter. En stjärnskruvmejsel behövs. Förbereda datorn För att undvika personskada och skada på utrustningen ska du följa dessa anvisningar innan du öppnar datorn: 1 Ta bort minneskort från minneskortläsare eller skiva (CD eller DVD) från den optiska enheten. 2 Stäng av datorn: a Klicka på Start i Aktivitetsfältet. b Klicka på Stäng av datorn och klicka sedan på Stäng av. 3 Koppla ifrån modem/telefonkabeln om det finns någon ansluten. VARNING! Koppla alltid ifrån modemkabeln från telefonlinjen innan locket öppnas. 4 Dra ut nätsladden ur vägguttaget och därefter ur datorn. VARNING! För att minska risken för personskada på grund av el-stöt eller varma ytor ska elkabeln tas ur från vägguttaget. Koppla därefter ifrån datorn från strömkällan innan locket tas av. Om du inte gör detta innan du öppnar datorn eller utför någon av åtgärderna, kan både du och utrustningen skadas. 5 Koppla bort alla anslutna kablar (till exempel för tangentbordet, musen, Ethernet och bildskärmen). 6 Koppla bort alla externa enheter. 2 Uppgraderings- och servicehandbok

7 Ta av datorns lock VARNING! Koppla ifrån strömmen innan locket tas av. Låt de interna komponenterna svalna innan de rörs vid. 1 Utför procedur som beskrivs i Förbereda datorn på sidan 2. 2 Lägg datorn plant. 3 Lossa de tre skruvarna på baksidan. Använd en stjärnskruvmejsel. VARNING! Undvik att röra vid vassa kanter inne i datorn. 4 Skjut bak datorns lock ungefär 1,25 cm (1/2 tum) (A) och lyft sedan upp det från datorn (B). Lägg det åt sidan. OBS! Använd skruvmejsel i spåret på baksidan för att lossa locket, om det behövs. Uppgraderings- och servicehandbok 3

8 Placering av komponenter i datorn Konfigurationen av datorns komponenter varierar från modell till modell. Följande komponenter kan tas ur och bytas ut: C Komponent Optiska enheter. Kan vara en cd-rom-, cd-rw-, dvd-rom-, dvd+rw-enhet eller en kombinationsenhet. Hårddisk-enhet (placerad under facket för optisk enhet). Minnesmodul (2). D E Modemkort (PCI-kort). Batteri. A B Se: Ta bort och byta en optisk enhet på sidan 6. Ta bort och byta hårddisk på sidan 12. Ta bort och byta minne på sidan 16. Ta bort och byta ett PCI-kort på sidan 19. Ta bort och byta batteri på sidan 21. Läs avsnittet Innan du börjar vid inledning av varje komponentprocedur. Detta avsnitt innehåller krav och viktig information rörande den utbytbara komponenten. Följande illustration visar komponentplacering: 4 Uppgraderings- och servicehandbok

9 Stänga datorn Sätt tillbaka datorns lock 1 Placera alla kablar inuti datorkabinettet. 2 Placera locket på datorn (A) ungefär 2,5 cm (1 tum) bak. Se till att spåren i datorkabinettet stämmer med lockets flikar. 3 Dra locket framåt på ramen tills den klickar på plats (B). Se till att lockets undersida stämmer med datorkabinettet. 4 Rikta in skruvarna på datorns lock med hålen på datorramens baksida. Sätt skruvarna på plats och dra åt dem (C). 5 Utför procedur som beskrivs i När datorn satts ihop på sidan 5. När datorn har satts ihop För att undvika personskada och skada på utrustningen ska du följa dessa anvisningar när du har satt ihop datorn: VARNING! För att minska risken för elektrisk stöt, brand eller skada på utrustningen får du inte sätta in telefonkabelns kontakt i nätverkskortets Ethernet-anslutning. 1 Återanslut modem-/telefonsladden och alla andra anslutna kablar (som tangentbord, mus, Ethernet och bildskärm). 2 Återanslut externa enheter, så som skrivare. 3 Koppla in strömsladden. 4 Sätt på datorn och all kringutrustning, t.ex. bildskärm. Uppgraderings- och servicehandbok 5

10 Ta bort och byta en optisk enhet Datorn innehåller en optisk enhet som du kan byta eller uppgradera. Se Placering av komponenter i datorn på sidan 4. Innan du börjar Observera följande krav innan enheten tas ur eller bytas ut: VIKTIGT! På grund av datorns lilla storlek går det endast att installera en optisk enhet som är kortare än eller ungefär 170 mm (6,7 tum). Optiska enheter Den optiska enheten kan antingen vara en PATA- (parallel advanced technology attachement) enhet eller SATA- (serial advanced technology attachement) enhet som använder smal datakabel med valfri låshake. För denna procedur krävs en stjärnskruvmejsel. 6 Uppgraderings- och servicehandbok

11 Ta bort en optisk enhet A B C 1 Förbered datorn och ta bort datorns lock. Utför proceduren Öppna datorn som beskrivs på sidan 2. 2 Ta bort fläktpåbyggnaden: a Lyft fläktpåbyggnaden uppåt så som pilarna visar (A). b Lyft ur fläktpåbyggnaden (B). c Koppla ifrån fläktens strömkabel genom att ta tag i kontakten och dra upp (C). VIKTIGT! Anteckna kabeldragning för fläktens strömkabel innan den tas bort. 3 Skriv ner placeringen för varje kabel och kontakt som är ansluten på baksidan av den optiska enheten innan du tar bort kablarna. Uppgraderings- och servicehandbok 7

12 4 Koppla ifrån strömkabel (A) därefter datakabel (B) på baksidan av den optiska enheten. Dra i fliken på datakabeln. Använd en försiktigt gungande rörelse på strömkabeln. B1 B2 A A B PATA optisk enhet ta bort (A) och (B1) eller (B2) SATA optisk enhet OBS! PATA datakabel kan vara en tunn flatkabel (B1) eller en tjock flatkabel (B2). Den tunna flatkabeln sitter fast med en kontakt. Ta inte loss den tunna flatkabeln från kontakten. VARNING! Dra endast i kontaktens grepp. OBS! SATA datakabel kan inkludera en hake. Tryck på haken och dra i kontakten för att ta loss datakabeln från enheten. 8 Uppgraderings- och servicehandbok

13 5 Koppla ifrån ljudkabeln om det finns någon ansluten. 6 Ta bort skruven (C) från sidan på den optiska enheten. 7 Håll undan strömkabeln för att frigöra den optiska enheten (D) och skjut enheten 2 cm (3/4 tum) mot datorns baksida (E). 8 Lyft enheten rakt upp och ut ur datorn (F). VIKTIGT! Luta inte enheten vid urtagning. 9 Ta bort de fyra styrskruvarna på den gamla enhetens sidor (G). Du kommer att behöva dessa skruvar vid installationen av den nya enheten. F G D E C Uppgraderings- och servicehandbok 9

14 Byta en optisk enhet 1 Gå igenom proceduren Ta bort en optisk enhet på sidan 7. 2 Skruva i alla fyra styrskruvarna på sidorna av den nya optiska enheten (A). 3 Sänk försiktigt den nya optiska enheten ner i facket (B). 4 Håll tillbaka strömkablarna mot nätdelen för att göra plats för den optiska enheten (C) (om så krävs) och skjut enheten 2 cm (3/4 tum) mot framsidan på datorn (D). 5 Placera skruven på sidan av den optiska enheten (E). 6 Anslut strömkabeln (F) och datakabeln (G) på baksidan av den optiska enheten. Kontrollera att kablarna sitter helt i. B C D A E Den optiska enheten kan ha PATA-kablar eller SATAkablar som använder smala datakablar. SATA-kablar kan inkludera hake PATA datakabel kan vara en tunn flatkabel (G1) eller en tjock flatkabel (G2). Den tunna flatkabeln sitter fast med en kontakt med draghandtag. OBS! Placera PATA-strömkabeln under datakabeln för att förhindra störningar från fläkten. VARNING! Ta inte loss den tunna PATA-flatkabeln från datakontakten. 10 Uppgraderings- och servicehandbok

15 G1 G2 F PATA optisk enhet fäst (F) och (G1) eller (G2) SATA optisk enhet 7 På en del enhetsmodeller kan det finnas en ljudkabel. I så fall ansluter du ljudkabeln. 8 Sätt tillbaka fläktpåbyggnaden: VARNING! Placera fläktens strömkabel runt strömkablarna, precis på samma sätt som den togs loss, för att förhindra att fläktens strömkabel kommer i kontakt med fläktbladen. a Anslut fläktens strömkabel (A). Placera fläktens strömkabel genom kabelöglan. b Sänk ner fläktenheten på sin plats (B). c Skjut fläktenheten bakåt (C). Placera de tre flikarna på fläktenheten i de tre spåren på den bakre panelen. Snäpp fast de två fästena på fläktenheten i de två facken på enheten. 9 Sätt tillbaka datorns lock och stäng datorn. Utför proceduren Stänga datorn som beskrivs på sidan 5. C A B C Uppgraderings- och servicehandbok 11

16 Ta bort och byta hårddisk Datorn innehåller en hårddisk som du kan byta eller uppgradera. Se Placering av komponenter i datorn på sidan 4. På originalhårddisken är återställningspartitionen för datorn förinstallerad. Om du tar bort den här hårddisken ska den förvaras i en ordentligt försluten antistatisk påse. Hårddisken är en SATA (serial advanced technology attachment) enhet som använder smal datakabel med hake som tillval. Innan du börjar Observera följande krav innan enheten tas ur eller bytas ut: Hårddiskenhet VARNING! Innan hårddisken tas ur, gör en säkerhetskopia på dina personliga filer som finns på hårddisken och lägg dessa på en extern lagringsenhet, som t.ex. en DVD-, CD- eller USBenhet. Om detta inte görs kan du förlora data. Efter att hårddisken bytats ut ska du genomföra en systemåterställning. Använd återställningsskivorna för att lägga in de fabriksinstallerade filerna. Se i avsnittet Guide för dator-problemlösning för mer information om systemåterställning. VIKTIGT! Innan uppgradering av hårddisk kontrollera att du har systemåterställningsskivorna. För denna procedur krävs en stjärnskruvmejsel. Ta bort hårddisken 1 Förbered datorn och ta bort datorns lock. Utför proceduren Öppna datorn som beskrivs på sidan 2. 2 Skriv upp varje kabel som är ansluten till hårddisken innan kablarna tas bort. 3 Koppla ifrån ström- och datakablarna på baksidan av hårddisken. OBS! SATA datakabel kan inkludera en hake (på undersidan av kontakten, endast för utvalda modeller). Tryck på haken och dra i kontakten för att ta loss datakabeln från enheten. 12 Uppgraderings- och servicehandbok

17 4 Ta ut fasthållningsskruven från enhetsfacket. VARNING! Var försiktig vid hantering av hårddisk enheter. Stötar och slag kan orsaka att hårddisken förlorar data. 5 Skjut ut enhetsfacket för hårddisken ur enhetsplatsen genom att dra i fliken på enhetsfacket. OBS! Kontrollera att datakablarna inte är i vägen för enheten när den tas ur. Håll undan dem, vid behov, innan facket tas ur. Uppgraderings- och servicehandbok 13

18 6 Ta bort de fyra skruvarna som håller hårddisken på plats i enhetsfacket (A) och skjut ut hårddisken ur facket (B). Byta hårddisk 1 Utför stegen i Ta bort hårddisken på sidan Skjut in hårddisken i facket (A). 3 Sätt fast och dra åt de fyra skruvarna som fäster hårddiskenheten i enhetsfacket (B). 4 Skjut in hårddiskens enhetsfack i datorns enhetsplats. 14 Uppgraderings- och servicehandbok

19 5 Sätt fast och dra åt hårddiskens fästskruv i enhetsfacket. 6 Anslut data- och strömkablarna på hårddiskens baksida. 7 Slutför stegen för att sätta tillbaka datorns lock och sätta ihop datorn. Se Stänga datorn på sidan 5. 8 Utför en systemåterställning om det behövs. Använd återställningsskivorna för att installera de fabriksinstallerade filerna. Se i avsnittet Guide för dator-problemlösning för mer information om systemåterställning. Uppgraderings- och servicehandbok 15

20 Ta bort och byta minne Moderkortet innehåller en eller två socklar för DDR DIMM-moduler (double data rate dual in-line memory modules). Innan du börjar Observera följande krav innan enheten tas ur eller bytas ut: För att avgöra vilken typ och hastighet på minnesmodul din dator använder och för specifik minnesmodul information och specifikationer: 1 Gå till i webbläsaren. 2 Välj land/region och språk. 3 På sidan Support och drivrutiner klickar du på Support och felsökning, skriver in datorns modellnummer och klickar sedan på sökknappen. Minnesmoduler VARNING! Om du använder fel slags minnesmodul kan det skada datorn. VARNING! Var försiktig vid hantering av minnesmoduler. Var noga med att inte röra vid minnesmodulens kontaktytor. Att röra vid de guldpläterade kontakterna kan skada modulen. Undvik att röra vid minneskretsarna. 16 Uppgraderings- och servicehandbok

21 Ta bort en minnesmodul 1 Ta bort den optiska enheten. Se Ta bort en optisk enhet på sidan 7. 2 Leta reda på minnessocklarna på moderkortet. 3 Flytta på eventuella kablar om det behövs. VARNING! Dra inte ut minnesmodulen ur sockeln. Använd klämmorna för att skjuta ut modulen. 4 Tryck ned de båda klämmorna på kanterna av sockeln så att minnesmodulen lossnar. Håll minnesmodulen i kanten och lyft upp den ur sockeln. 5 Förvara minnesmodulen i en antistatisk förpackning. Uppgraderings- och servicehandbok 17

22 Byta en minnesmodul Uppgradera minnet i din dator med minne av samma typ och hastighet som det ursprungligen installerade minnet. 1 Utför proceduren Ta bort en minnesmodul på sidan Öppna minnessockelns båda hakar. VARNING! Var försiktig vid hantering av minnesmoduler. Var noga med att inte röra vid minnesmodulens kontaktytor. Att röra vid de guldpläterade kontakterna kan skada modulen. Undvik att röra vid minneskretsarna. 3 Ta ur den nya minnesmodulen från den antistatiska förpackningen. Håll endast i modulens kanter. 4 Det går endast att installera en minnesmodul i en placering. Passa in minnesmodulens spår (A) över fliken i minnessockeln (B). Tryck försiktigt ned modulen så att hakarna i båda ändarna låses. 5 Upprepa steg 1 till 4 för minnesplats två om det behövs. 6 Återanslut de kablar som flyttades. 7 Utför proceduren för att sätta tillbaka den optiska enheten. Se Byta en optisk enhet på sidan Uppgraderings- och servicehandbok

23 Ta bort och byta ett PCI-kort Du kan även byta modemkortet i PCI-platsen mot ett annat modemkort eller ett nytt PCI-kort. Modemkortet är en telefonmodemkrets som passar på en PCI-kortplats. Innan du börjar Observera följande krav innan enheten tas ur eller bytas ut: VIKTIGT! På grund av datorns lilla storlek går det endast att installera ett litet, lågprofils PCI-kort med samma ungefärliga storlek som modemkortet. HP rekommenderar att du installerar ett kort med 5 watt strömförbrukning eller mindre. Det är inte alla lågprofilskort som passar i PCI-platsen. Vissa externa anslutningar, speciellt anslutningar placerade på toppen av kortet, kanske inte passar ordentligt på datorns baksida. PCI-kort För denna procedur krävs en stjärnskruvmejsel. Ta bort ett PCI-kort 1 Förbered datorn och ta bort datorns lock. Utför proceduren Öppna datorn som beskrivs på sidan 2. 2 Leta upp PCI-kortplatserna på datorns moderkort. 3 Anteckna eventuella interna kabelanslutningar till kortet och koppla sedan ifrån dem. 4 Ta bort skruven ur modemkortets bygelhållare (A) på ramens utsida. Ta bort bygelhållaren. 5 Håll i överdelen av kortet och dra försiktigt kortet rakt ut ur kortplatsen (B). Uppgraderings- och servicehandbok 19

24 Byta ett PCI-kort Du kan byta modemkortet i PCI-platsen mot ett annat modemkort eller ett nytt PCI-kort: 1 Utför proceduren för att ta ur modemkortet. Se Ta bort ett PCI-kort på sidan Passa in tilläggskortets kant efter platsen i datorn och tryck försiktigt kortet rakt ner i kortplatsen (A). Hela kontakten bör sitta fast ordentligt i kortplatsen. 3 Fäst bygelhållaren med skruven för att fästa fast kortet (B). 4 Anslut eventuella interna kablar som är anslutna till kortet. 5 Utför proceduren för att stänga datorn. Se Stänga datorn på sidan 5. 6 Installera eventuell programvara som medföljde kortet om du installerat ett annat PCI-kort, eller vid behov. OBS! Om det nya kortet eller den nya enheten inte fungerar ska du läsa korttillverkarens instruktioner och kontrollera alla ledningar igen, även de för kort, ström, tangentbord och bildskärm. 20 Uppgraderings- och servicehandbok

25 Ta bort och byta batteri Litiumbatteriet på moderkortet förser datorns klockfunktion med reservström. När batteriet börjar bli svagt kan det hända att datum och tidsangivelse blir felaktiga. Om batteriet slutar att fungera bör du byta det mot ett CR2032-litiumbatteri (märkt med 3 V, 220 mah) eller motsvarande. Innan du börjar Observera följande krav innan enheten tas ur eller bytas ut: VARNING! Vid felaktigt batteribyte föreligger risk för explosion. Ersätt bara med samma eller liknande batterityp. Gör dig av med batterierna enligt tillverkarens instruktioner. VARNING! Använd aldrig metall, så som tång, för att ta ur eller byta batteri. Kontakt med metall kan kortsluta och skada batteriet. Förfarande 1 Förbered datorn och ta bort datorns lock. Utför proceduren Öppna datorn som beskrivs på sidan 2. 2 Lägg försiktigt ned datorn på sidan. 3 Gå igenom proceduren Ta bort en optisk enhet på sidan 7. 4 Ta bort eventuella kablar om det behövs för att komma åt batteriet. 5 Ta bort bygeln från batteriet. Lyft batteriet ur kontakten för att frigöra det. 6 Sätt i det nya CR2032-batteriet i sockeln med den positiva sidan (+) mot kontaktens öppna del. 7 Sätt tillbaka kablar som tagits loss. 8 Gå igenom proceduren Byta en optisk enhet på sidan Slutför stegen för att sätta tillbaka datorns lock och sätta ihop datorn. Se Stänga datorn på sidan 5. OBS! Du kan eventuellt behöva ställa in datorns datum och tid manuellt vid uppstart. Uppgraderings- och servicehandbok 21

26 Part number:

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION T700 instruktionsbok

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter och

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text ska

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta material, inklusive,

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta material, inklusive,

Läs mer

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok Compaq Presario Desktop-produkter Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok

Compaq Presario Desktop-produkter. Uppgraderingsoch servicehandbok Compaq Presario Desktop-produkter Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta material, inklusive,

Läs mer

Compaq Presario Desktop Products. Uppgraderings- och servicehandbok

Compaq Presario Desktop Products. Uppgraderings- och servicehandbok Compaq Presario Desktop Products Uppgraderings- och servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag

Läs mer

hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok

hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok hp pavilion-dator Uppgraderingsoch servicehandbok Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga om detta

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok

Uppgraderings- och servicehandbok Uppgraderings- och servicehandbok Garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Minnesmoduler Användarhandbok

Minnesmoduler Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Minnesmoduler. Användarhandbok

Minnesmoduler. Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som ges för HP:s produkter

Läs mer

Minnesmoduler. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du byter och uppgraderar minne i datorn.

Minnesmoduler. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du byter och uppgraderar minne i datorn. Minnesmoduler Dokumentartikelnummer: 430355-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du byter och uppgraderar minne i datorn. Innehåll Lägga till en minnesmodul till platsen för expansionsminnesmodul..........................

Läs mer

Minnesmoduler Användarhandbok

Minnesmoduler Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141,

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation

Referenshandbok för maskinvara. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation Referenshandbok för maskinvara HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower Business PC och HP Z200 Convertible Minitower Workstation Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen

Läs mer

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne Svenska Installera eller byta ut minne Minne AppleCare Följ de här anvisningarna noga. Om du inte gör det kan det leda till att utrustningen skadas och att garantin upphör att gälla. Anm: Anvisningar finns

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar

ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar PN: 92P1526 ThinkPad G40-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du valt att köpa en IBM ThinkPad i G40-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136

Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 8129, 8132, 8133 Typerna 8134, 8135,

Läs mer

Dell XPS 14 Ägarens handbok

Dell XPS 14 Ägarens handbok Dell XPS 14 Ägarens handbok Datormodell: XPS L421X Regulatorisk modell: P30G Regulatorisk typ: P30G001 Obs, viktigt och varningar OBS! Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8293, 8294, 8295, 8466 och 8467 Modell 8468, 8473, 8474, 8710 och 8711 Modell 8714, 8715, 8773, 8774 och 8778 Modell 8779, 8818, 8819 och 9217 Modell 9218 och

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell 8108, 8109, 8117 och 8118 Modell 8119, 8120 och 8121 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 8104, 8105, 8106 och 8107 Modell

Läs mer

Aurora R6. Vätskekylningsmodul. Regleringsmodell: D23M Regleringstyp: D23M001

Aurora R6. Vätskekylningsmodul. Regleringsmodell: D23M Regleringstyp: D23M001 Aurora R6 Vätskekylningsmodul Regleringsmodell: D23M Regleringstyp: D23M001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta

Läs mer

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell)

Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell) Referenshandbok HP Compaq Business (arbets)-dator dc5100 Microtower Model (mikrotornmodell) Dokumentets artikelnummer: 376292-101 November 2004 Denna bok innehåller grundläggande information för uppgradering

Läs mer

ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213

ThinkCentre. Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 ThinkCentre Anvisningar för byte av maskinvara Typerna 9212 9213 Första utgåvan (februari 2005) Copyright International Business Machines

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Modell 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169 och 9189 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

Grafikkort. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Grafikkort. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Grafikkort AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398 Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series Modell 7390, 7391, 7392, 7396, 7397 och 7398 Lenovo 3000 J Series Första utgåvan (juli 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

XPS 15 Ägarens handbok

XPS 15 Ägarens handbok XPS 5 Ägarens handbok Datormodell: XPS 9530 Regleringsmodell: P3F Regleringstyp: P3F00 Anmärkningar, viktigt och varningar ANMÄRKNING: Detta meddelande innehåller viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien

Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien b Referenshandbok Compaq Evo D310v-serien Dokumentets artikelnummer: 293388-101 Augusti 2002 Den här boken innehåller grundläggande information om uppgradering av denna datortyp. 2002 Compaq Information

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX2200

Läs mer

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare PåSvenska Hårddisk AppleCare Instruktioner för byte Följ de här instruktionerna noga. Om instruktionerna inte följs finns risk för att utrustningen skadas och att garantin inte gäller. Byte av en ATA-hårddisk

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Din manual HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/864898

Din manual HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/864898 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok

HP avancerad dockningsstation Referenshandbok HP avancerad dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Inspiron Servicehandbok

Inspiron Servicehandbok Inspiron 15 3000 Servicehandbok Datormodell: Inspiron 15-3565 Regleringsmodell: P63F Regleringstyp: P63F003 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller viktig information som

Läs mer

Ta bort systemkortets täckplåt

Ta bort systemkortets täckplåt Du kan enkelt ta bort minne och gränssnittstillval som du tidigare har installerat genom att följa beskrivningarna på de följande sidorna. 1 Stäng av skrivaren. 2 Dra ur nätkabeln. 3 Dra ur skrivarens

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 407948-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk Byta ut hårddisken..............................

Läs mer

Stationär Inspiron-speldator Servicehandbok

Stationär Inspiron-speldator Servicehandbok Stationär Inspiron-speldator Servicehandbok Datormodell: Inspiron 5680 Regleringsmodell: D27M Regleringstyp: D27M002 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller viktig information

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsmanual

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsmanual DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 sv Installationsmanual DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Säkerhetsanvisningar 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 Uppgradera

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258 och 8259

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258 och 8259 Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series Modell 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258 och 8259 Lenovo 3000 J Series Andra utgåvan (februari 2006) Copyright Lenovo 2006. Portions Copyright

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Inspiron 3668 Servicehandbok

Inspiron 3668 Servicehandbok Inspiron 3668 Servicehandbok Datormodell: Inspiron 3668 Regleringsmodell: D19M Regleringstyp: D19M003 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS innehåller viktig information som hjälper

Läs mer

XPS 12. Servicehandbok. Datormodell: XPS Regleringsmodell: T02H Regleringstyp: T02H001

XPS 12. Servicehandbok. Datormodell: XPS Regleringsmodell: T02H Regleringstyp: T02H001 XPS 12 Servicehandbok Datormodell: XPS 12 9250 Regleringsmodell: T02H Regleringstyp: T02H001 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: OBS! indikerar viktig information som kan hjälpa dig

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7387, 7388, 7389, 7393, 7394 och 7395

Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series. Modell 7387, 7388, 7389, 7393, 7394 och 7395 Anvisningar för byte av maskinvara Lenovo 3000 J Series Modell 7387, 7388, 7389, 7393, 7394 och 7395 Lenovo 3000 J Series Första utgåvan (juli 2006) Copyright Lenovo 2005, 2006. Portions Copyright International

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modellerna 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Modellerna 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Modellerna 8992, 8994, 9266, 9276,

Anvisningar för byte av maskinvara Modellerna 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Modellerna 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Modellerna 8992, 8994, 9266, 9276, Anvisningar för byte av maskinvara Modellerna 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Modellerna 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Modellerna 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Modellerna 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Modellerna

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Handbok för säkerhet och

Läs mer

Externa mediekort. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Maj 2006

Externa mediekort. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Maj 2006 Externa mediekort Dokumentartikelnummer: 409916-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Innehåll 1 Plats för digitalmediekort (bara vissa modeller) Sätta i ett digitalkort.............................

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Januari 2007

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Januari 2007 Enheter Dokumentartikelnummer: 419583-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 IDE-enhetslampa 3 Hårddisk HP Mobile Data

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Inspiron 15. Servicehandbok Series. Datormodell: Inspiron Regleringsmodell: P57F Regleringstyp: P57F002

Inspiron 15. Servicehandbok Series. Datormodell: Inspiron Regleringsmodell: P57F Regleringstyp: P57F002 Inspiron 15 7000 Series Servicehandbok Datormodell: Inspiron 15-7559 Regleringsmodell: P57F Regleringstyp: P57F002 Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som

Läs mer

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644 och 9645

Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644 och 9645 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641, 9642, 9643, 9644 och 9645 Anvisningar för byte av maskinvara Modell 9300, 9301, 9636, 9638 och 9640 Modell 9641,

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171 och 9191

ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara. Modell 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171 och 9191 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara Modell 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171 och 9191 ThinkCentre Handbok för installation och byte av maskinvara

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer