SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006"

Transkript

1 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild Röjningen efter stormen Gudrun i januari 2005 resulterade i ett visuellt träd för fotografen Jocke Berglund. SAMARBETE SKAPAR SÄKERHET Samarbete över gränser är viktigt. Utöver ökad säkerhet kan det ge bättre effektivitet och besparingar. I en skånsk kommun kostar ökad beredskap mot kemiska olyckor 10 öre per person. Foto:Dreamstime Foto:Istockphoto Foto:Fredrik Persson Foto:Seccredo NÄR KRISEN KOMMER Det är viktigt att alla vet vad de skall göra när krisen väl kommer. Utrustningen måste vara på plats och fungera och manuella rutiner måste vara inövade så att de fungerar i praktiken. LOTTAKÅREN HJÄLPER Den bildades för drygt 80 år sedan och är idag Sveriges största frivilligkår för kvinnor. Lottakårens medlemmar ställer upp i civila sammanhang och tar bland annat på sig ledarskap vid pressade situationer. KOMPETENT MÄNNISKOHANTERING Det har blivit allt vanligare att företag inser vikten av att stödja sina medarbetare i olika krissituationer. Genom att få stöd i hanterandet av krisen kan de snabbare komma tillbaka till arbetslivet. Foto:Istockphoto STANDARDER FÖR KRISHANTERING I stark konkurrens med andra länder har svenska SIS fått i uppdrag att leda ett internationellt projekt som skall resultera i standardiserade arbetssätt för att hantera och förebygga effekten av en kris. Läs mer på sidan 4 Läs mer på sidan 9 Läs mer på sidan 10 Läs mer på sidan 13 Läs mer på sidan 7 ANNONS ANNONS Kreativitet Kompetens Nätverk MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET SEPTEMBER 2006

2 2 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute ANNONS Ett samhälle i förvandling ställs inför nya krav, nya hot och har nya metoder för att förebygga och handskas med situationer. Nya hot skapar förändring och utveckling Vi har de senaste fem åren upplevt stora tragedier, naturkatastrofer och hot om pandemier. Den tekniska utvecklingen har gett oss många fördelar, men också inneburit att vi har blivit allt mer beroende av tekniken. På senare år har vi drabbats av flera katastrofer som snabbt har påvisat hur sårbart vårt samhälle är. Påfrestningarna på samhället har varit stora och kommer att fortsätta vara det. Ett samhälle i förvandling ställs inför nya krav, nya hot och har nya metoder för att förebygga och handskas med situationer. Idag står vi i allra högsta grad mitt uppe i en brytningsperiod och är en bra bit på väg in i en ny typ av samhälle. Det ställer krav på oss alla att vi möter det nya och ser möjligheterna, samt verkar för att vår säkerhet utvecklas i takt med samhället. Men samhället påverkas även mycket av vad som sker i andra länder och i andra världsdelar, från naturkatastrofer till sjukdomsutbrott och energibrist, för att nämna några faktorer som får genomslag hos oss. Sverige har en framträdande roll då SIS, Swedish Standards Institute nyligen utsågs att leda en internationell kommitté för utveckling av nya standarder för samhällssäkerhet. De standarderna kommer att bli globala, vilket innebär snabbare, säkrare och bättre insatser inom och utom landet vid kriser. Det finns idag en stor medvetenhet och beslutsamhet hos näringsliv och myndigheter att arbeta fram nya former för att uppnå hög samhällssäkerhet. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och myndigheter påverka innehållet i de framtida standarderna och det är glädjande att se att många idag deltar aktivt. Men fler deltagare välkomnas och behövs. Mer om det kan du läsa på sid 7. Samarbete är en nyckelfaktor för att skapa säkerhet och det gäller i lika hög grad inom landet som mellan olika nationer. Sverige kan och bör vara ett föregångsland för ett samarbete över nationsgränser. Lars Flink, VD SIS, Swedish Standards Institute Tematidningen Samhällssäkerhet är en titel från Mediaplanet. Syftet med tidningen är att lyfta fram det ökade behovet av och intresset för samhällssäkerhet, samt att informera om hur vi bättre skall kunna hantera kriser och katastrofer både innan, under och efter att de har inträffat. INNEHÅLL Samarbete skapar säkerhet sid 4 Utbildning för alla sid 6 Nya standarder gör krishantering snabbare och säkrare sid 7 Att veta och förbereda sid 8 Frivilliga insatser ett starkt stöd vid kriser sid 8 Forskning och strategier kring säkerhet sid 9 När krisen kommer sid 9 Lottakåren: Engagemang och samhällsintresse sid 10 Sveriges värsta naturkatastrof i modern tid sid 12 Kriser kräver kompetent människohantering sid 13 När en olycka övergår till posttraumatisk stress sid 14 Den privat-offentliga samverkan sid sid 14 MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACKTIDNINGENS FOKUS SAMHÄLLSSÄKERHET EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projektledare:Christian Treschow,Mediaplanet: Produktionsledare: Amelie Westerberg,Mediaplanet Layout: Fredrika Pontén,Mediaplanet Repro: Ordbild: Tryck: Tabloidtryck i Södertälje Mediaplanet är världsledande inom tematidningar i dags- och kvällspress. För mer information, kontakta Julia Forsberg,Mediaplanet: Distribueras med Svenska Dagbladet september Synpunkter på våra OKTOBER 2006 ESKILSTUNA Ledande i Norden inom informationssäkerhet bl. a. för Försvarsmakten, FMV, Polisen, Sveriges Säkerhetsting är möte s- platsen för säkerhetsintresserade människor från näringsliv, samhälle och akademi. Människor som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper om hur vi kan öka tryggheten i samhället, i före tagen och för individen. En mötesplats med seminarier, diskussioner och utställning. Förlorar vi kampen om förorterna? Vad händer i kommunen i ett krisläge? Vilka konfliktrisker kan uppstå genom energikrisen? Hur agerar företag och media i kris? Vad hotar det globala finansiella systemet? Kan vi bygga bort sårbarheter i lokaler och infrastrukturer? Hur skyddar vi oss mot organiserad brottslighet? Läs mer om Säkerhetstinget på hemsidan. Där kan du också anmäla dig. För mer information, besök vår hemsida Medarrangörer: Energimyndigheten FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Eskilstuna Kommun Försvarshögskolan Räddningsverket SecLink

3 Foto: Stefan Larsson 1.hkp.skv Stöd till samhället Sommarens rekordstora skogsbränder i Norrland gick inte att stoppa från marken. Trädtopparna stod i brand, elden spred sig okontrollerat och brandfronten flyttades hundratals meter för varje timme. Hoppet stod till vattenbombning från luften. Ovärderlig, kallade räddningschefen efteråt Försvarsmaktens insats med sju helikoptrar i Boden och Haparanda. Flera miljoner liter vatten släpptes över skogsbränderna. Samtidigt kunde räddningstjänstens insatsledare från luften snabbt bilda sig en uppfattning av läget, och när det var dags för eftersläckning var helikoptrarna lika viktiga, eftersom fallande träd gjorde det livsfarligt för brandmännen att gå in i den eldhärjade skogen. Att stödja samhället vid större kriser är en viktig uppgift för Försvarsmakten. Skogsbränderna i norra Sverige var en extrem situation, likaså arbetet som följde efter stormen Gudrun vintern 2005, då Försvarsmaktens personal tog sig fram till fastigheter som blivit avskurna efter stormen, levererade vatten och ordnade telefonförbindelser. Lite i det tysta gör Försvarsmakten insatser på uppdrag av andra myndigheter varje vecka. Ofta handlar det om att bistå polisen i sökandet efter försvunna personer. Här har Hemvärnet, med sina omkring soldater runtom i Sverige, en viktig funktion. När privatpersoner hittar minor på sjöbotten, gamla granater hemma på villatomten eller misstänkt ammunition i något uthus, kallas försvarets specialutbildade experter in för att ta hand om och oskadliggöra fynden på ett säkert sätt. Flera hundra insatser görs varje år. Från den 1 juli i år kan Försvarsmakten också stödja polisen i bekämpning av terrorism, för att förhindra handlingar som kan vara brottsliga enligt lagen om terroristbrott. Försvarsmaktens ständiga beredskap, med konstant bevakning av landets territorium och gränser, gör att insatsresurser snabbt kan sättas in där de bäst behövs. Försvarsmakten genomgår en stor förändring. Hotbilden har förändrats, kriser och konflikter uppstår snabbt och tar inte hänsyn till nationsgränser. Det nya försvaret är mindre, men samtidigt mer aktivt. Resurserna måste kunna sättas in med kort varsel, både i Sverige och utomlands. Insatsförbanden ska klara en rad skiftande uppgifter i olika miljöer och situationer. Genom att delta i internationella, fredsfrämjande insatser bidrar Sverige till att förhindra att konflikter sprids till vårt närområde.

4 4 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute ANNONS I ett samarbete är det lättare att upptäcka sårbarheter och att åtgärda dem, tillsammans byter man ut svagare länkar och skapar en starkare kedja som håller för påfrestningarna vid en krissituation. Samarbete skapar säkerhet Att samarbeta medför även högre säkerhet, det gäller oavsett om det är kommuner som samarbetar eller om det sker mellan privata aktörer eller över sektors gränser. Det finns många positiva effekter med att gemensamt driva utveckling eller projekt. Och det finns samarbeten på många olika håll. TEXT: ROLF HERTZMAN Räddningstjänsten menar att kommunerna ska samarbeta mer och finna nya former för samarbete. Därmed kommer räddningstjänsten att bli effektivare vilket leder till att fler människoliv kan räddas. Sex halländska kommuner har en gemensam regional beredskap för kemikalieolyckor. Bland annat arbetar man med ett samordnat och taktiskt uppträdande och samtliga kårer har samma grundmaterial. I Skåne har man byggt på ett koncept som innebär en gemensam kembefälsberedskap. Det finns tre organiserade operativa staber som kan kallas till en skadeplats. Det är en billig beredskap som skåningarna har fått, cirka 10 öre per invånare samt ett tillägg på kronor per kommun för att täcka kostnader för utbildning och övning. I norra Stockholmsområdet finns en annan form av samverkan, även den inom beredskapen mot kemikalieolyckor. Livräddning går före allt annat och den ska kunna genomföras med branddräkt och andningsskydd. I modellen ingår att man ska uppnå en geografisk spridning av resurser och kompetens. Alla heltidsstationer har försetts med kemskyddsdräkter. I Linköping finns Väg och Transportforskningsinstitutet, VTI. Ett samarbete mellan institutet och kommunen tecknades under januari i år. Genom det fördjupade samarbetet stärks arbetet kring säker och hållbar trafik i Linköping. I samband med Transportforum den 11 januari signerades en avsiktsförklaring mellan parterna, tanken är att man ska stärka varandras kunskapsområden genom ett utökat samarbete. Medan VTI besitter djup kompetens inom ansvarsområden som faller under kommuner, men även kunskap som är av långsiktig betydelse för kommunen, kommer Linköpings kommun vara drivande för att säkerställa relevans i de tillämpningar som VTI tar fram. Svenska Kraftnät arbetar bland annat med elberedskap, elförsörjningen har en mycket hög prioritering inom den civila delen av totalförsvaret. Elberedskapsarbetet genomförs tillsammans med elföretag och branschorganisationer samt berörda myndigheter både på central och regional nivå. Svenska Kraftnät beslutar vilka åtgärder som elföretagen behöver genomföra vilket de kompenseras ekonomiskt för. Den samverkan som finns idag mellan näringslivet, forskningsinstitut, universitet och högskolor är starkt knutet till kompetensförsörjningen inom flyg- och rymdindustrin. Såväl militära som civila utvecklingsprojekt sker i internationella samarbeten. Därför bör Sverige stödja forskningen inom flyg och rymd med två nationella program, Foto:Dreamstime anser organisationen. Det finns många områden att samverka kring, många kontaktytor att arbeta upp och givande sammansättningar. Konkret samverkan skapar erfarenheter, ger insikt och ökar förståelsen för hur den privata och offentliga sektorn fungerar. Samarbetet dem emellan kan skapa nya förutsättningar för att finna lösningar på frågor kring samhällssäkerhet. I enkätsammanställningen Privat-offentlig samverkan inom krishantering från Krisberedskapsmyndigheten pekar man på att branschorganisationer i större utsträckning än företagen tycker att samverkan ger möjligheter till att öka säkerheten och robustheten i det egna systemet. Dessutom anser man att den offentliga sektorns insikt om företagande ökar. De företag som tillfrågades ansåg att fördelar med samarbetet var bland annat att forum skapades och de ledde i sin tur indirekt till kunskapsspridning. Samtidigt är det så i ett samarbete att det är lättare att upptäcka sårbarheter och att åtgärda dem, tillsammans byter man ut svagare länkar och skapar en starkare kedja som håller för påfrestningarna vid en krissituation. Jupiter KRIS! VAD GÖR DU? Översvämningar, långvariga elavbrott, terrorattacker, allvarliga epidemier; det finns mycket som kan utlösa en kris. I skriften Krisberedskap - så funkar det får du tips om vad du och ditt hushåll kan göra - både före och under en kris. Du kan också läsa om hur samhället arbetar med krisberedskap och vilket stöd du kan förvänta dig när krisen väl är ett faktum. UNDER KRISEN FÖRE KRISEN Skriften riktar sig direkt till hushåll, men den fungerar lika bra som utgångspunkt för diskussioner på arbetsplatser eller i skolan. BESTÄLL eller hämta hem Krisberedskap - så funkar det från

5 FI stärker beredskapen i finanssektorn Om den finansiella sektorn drabbas av kraftiga störningar påverkas hela samhället. Utan fungerande infrastruktur kan vi inte ta ut pengar, handla mat eller medicin på kort; företag och myndigheter kan inte betala ut löner eller pensioner. Om det värsta inträffar så är det bara början till ett stort nationellt säkerhetsproblem. Finansinspektionen har i flera år arbetat med analyser och scenarioövningar tillsammans med andra inom sektorn för att motverka störningar. TEXT: ROLF HERTZMAN Ett katastrofscenario är om den finansiella sektorn med banker, försäkringsbolag inklusive Försäkringskassan och Stockholmsbörsen skulle drabbas av allvarliga produktionsstörningar. IT-system utslagna på längre tid, telekommunikationer ligger nere eller riktigt stora sjukdomsutbrott bland personalen, scenarierna är många och de är inte så främmande. Alla måste vara förberedda på att något kan hända, därför har vi sedan år 2000 arbetat aktivt med den här typen av frågor. De första fyra, fem åren var det så gott som enbart aktörer från den finansiella sektorn som var med. Numera har vi utökat och har deltagare från bland annat Försäkringskassan, Riksbanken och Riksgäldskontoret och vi rapporterar regelbundet till Krisberedskapsmyndigheten, säger Lars-Göran Emanuelson, säkerhetschef på Finansinspektionen. Den interna säkerheten hos företagen i den finansiella sektorn är mycket hög menar Lars-Göran Emanuelson. Det är samverkan mellan de olika aktörerna som kartläggs och de svagheter som kan finnas där. På samma sätt analyseras vilka samband det finns med andra aktörer eller regioner inom och utom landet. Det är utomordentligt viktigt att känna till vilka de kritiska infrastrukturerna är och hur vi ska kunna hantera ett eventuellt problem. Visserligen är Stockholm det finansiella centrumet i landet men vi har även sett att det finns beroendeförhållanden till andra punkter i landet. Det var inte allmänt känt tidigare. Samarbetet går under beteckningen FSPOS som uttytt står för Finansiella sektorns privatoffentliga samverkan, just den grupperingen tog sin form den 1 september förra året. Den något långa beteckningen säger tydligt att det är ett samarbete mellan privat verksamhet och offentlig sektor. Det är just sådant samarbete som förordas i all utveckling av samhällssäkerhet. Gruppen har en förebyggande funktion, inte någon operativ. Säkerheten är inte begränsad till våra deltagare eller vår sektor utan är allmängiltig. Vi vill naturligtvis föra ut våra rön och dela med oss, på samma gång är vi intresserade av vad andra kommer fram till. Vi har haft experter från bland annat Energimyndigheten hos oss, Socialstyrelsen har informerat om åtgärder vid en pandemi. Framöver kommer fler scenarier att gås igenom och en storövning är preliminärt planerad till år 2008, den kommer troligen att handla om någon form av IT-haveri. INFORMATION Finansinspektionen är den myndighet som ansvarar för finanssektorns krisberedskap. På kan du läsa följande rapporter om vårt arbete med detta. Vägledning och kontinuitetsplanering Finanssektorns krisberedskap Från elavbrott till den 11 septmber

6 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute ANNONS Utbildning för alla Det finns en stor mängd utbildningsalternativ inom riskhantering, krishantering och liknande områden. Alternativen finns både för yrkesutbildning och för den som vill göra en insats som privatperson vid extraordinära tillfällen. Civilförsvarsförbundet anordnar olika gratiskurser. EXEMPEL PÅ CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDETS KURSER Kurser för de minsta, Hitta Vilse Kriskommunikation Utbildning för Frivilliga Resursgrupper FRG Säkrare Seniorer. Många kurser är kortkurser och gratis men det finns även längre betalkurser. TEXT: ROLF HERTZMAN Den akademiska världen bjuder på många tillfällen till utbildning inom riskhantering, samhällssäkerhet eller annan liknande inriktning. KTH i Stockholm bedriver utbildning på distans i Risk Management. Vid LTH, Lunds Tekniska Högskola finns brandingenjörsutbildning. Vid Karlstads universitet bedrivs sedan tre år tillbaka utbildning inom Riskhantering och samhällssäkerhet, utbildningen ger 40 poäng. Ett par av dem som har gått ut har fått bra jobb omedelbart, säger programansvarige Inge Svedung vid Karlstads universitet. Andra har fått vänta lite. Efter kursen på 40 poäng kan den som vill fortsätta och doktorera. Vi kommer att ha några doktorander i höst. Antalet studenter som har antagits till utbildningen i Karlstad har varierat mycket, det första året fanns där 7 studenter, andra 17 och i år är de 10. Vad skiftningarna beror på är svårt att få fram, det är för få år som man hållit på. Utöver den akademiska världen finns de privata utbildarna, företag som arbetar med de frågorna som konsulter. Bland dem finns Aon, Sjölund & Thyselius, IRS, Combitech för att nämna några som dyker upp vid en sökning. För de som redan är anställda finns Swerma, Swedish Risk Management Association, med sina interna utbildningar. För den som vill lära sig mer om säkerhet har Civilförsvarsförbundet ett mycket stort utbud av kurser för privatpersoner, allt från skolbarn och uppåt. Förbundet har utbildat i flera decennier och har haft hundratusentals elever. Civilförsvarsförbundet ett mycket stort utbud av kurser för privatpersoner, allt från skolbarn och uppåt. Foto:Istockphoto DEN MÄNSKLIGA FAKTORN KAN VARA EN SÄKERHETSRISK. Alla i en organisation behöver inte veta allt. Det kan lätt leda till informationsförlust och dryga kostnader. Men i Sverige har vi ofta en stark lojalitet mot arbetsgivaren vilket ofta leder till att riskerna förbises. Riskerna blir större för företag som etablerar sig i länder med andra kulturer och där lojaliteten mot arbetsgivaren kommer långt ner. Att skapa strukturer och kontroller för informationsflöden inom organisationen är lika viktigt som att ha tekniska och fysiska skydd. Det måste finnas ett övergripande regelverk samt uppföljningar att reglerna följs, dessutom ska regelverket revideras regelbundet. Informationsläckage skadar trovärdigheten och den fortsatta existensen för organisationen kan hotas. Kostnaderna kan bli svindlande höga. Ett stort svenskt bolag drabbades av intrång och informationsförlust för något år sedan. Kostnaden enbart i förlorade marknadsandelar uppskattas till 2,5 miljarder kronor, säger Per Magnus Wicén på Rote Consulting.

7 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute ANNONS 7 Nya standarder gör krishantering snabbare och säkrare SIS, Swedish Standards Institute, har fått förtroendet av den internationella standardiseringsorganisationen ISO att driva ett globalt projekt om samhällssäkerhet. Ett stort antal länder är med i projektet som arbetar med att utforma standarder för bland annat krishantering. Tsunamikatastrofen gjorde många uppmärksamma på hur svårt det är för organisationer, länder och myndigheter att samarbeta vid större internationella kriser. I efterhand kan man konstatera att insatserna hade kunnat genomföras både snabbare och effektivare om det funnits bättre standardiserade arbetssätt för att hantera och förebygga effekten av en kris. Den globala standardiseringsorganisationen ISO har därför påbörjat ett projekt för att etablera internationella standarder vid krissituationer. I stark konkurrens med andra länder har svenska SIS, Swedish Standards Institute, fått i uppdrag att leda projektet som går under namnet Societal Security. Det är naturligtvis oerhört viktigt att vi har gemensamma grunder att stå på för insatser i andra länder. Vid större kriser finns det inte tid för långa diskussioner eller missuppfattningar. Allting måste vara förberett och alla med nyckelfunktioner måste veta exakt vad som ska göras och all kommunikation mellan organisationer och länder måste ske utan problem. Det säger Stefan Tangen, projektledare på SIS, som tillsammans med ambassadör Krister Kumlin, Krisberedskapsmyndigheten, driver sekretariatet för projektet åt ISO. Idag är 46 länder engagerade i arbetet exempelvis USA, Storbritannien och Tyskland. Men även flera utvecklingsländer deltar aktivt. Nu kan svenska företag, myndigheter och organisationer påverka det internationella arbetet inom ISO. Det görs genom den svenska kommittén inom Samhällssäkerhet. Just nu pågår uppbyggnaden av denna kommitté där det finns plats för fler intressenter som vill vara med och Foto:Istockphoto påverka utvecklingen. Det finns mycket hög kompetens inom många företag och vi vill gärna att de ska delta i vårt arbete. Den insats de gör får de tillbaka mångdubbelt genom att ytterligare fördjupa sina kunskaper och tidigare än andra få insikt i de kommande förändringarna. Standarder skapar generellt sett större marknader med gränsöverskridande handel och säkrare processer och produkter, säger Lennart Persson, sekreterare i SIS kommitté för samhällssäkerhet. Det är naturligtvis oerhört viktigt att vi har gemensamma grunder att stå på för insatser i andra länder. Vid större kriser finns det inte tid för långa diskussioner eller missuppfattningar. Var med och påverka framtidens krishantering Det är medlemmarna som driver arbetet framåt i SIS, Swedish Standards Institute. För alla medlemmar finns det möjlighet att delta i SIS arbete, skaffa sig bättre kunskaper inom sin bransch och vara med och påverka den. Standarder har vi runt omkring oss hela tiden och de skapar nya affärsmöjligheter inom alla sektorer. I den svenska kommittén Samhällssäkerhet pågår ett intensivt arbete om hur man ska leda och samordna insatser under en nationell eller internationell kris. En viktig fråga är hur informationshantering och informationsflöden ska förenklas och förbättras. IT- och telekomlösningar är idag plattformen för informationsspridning i de flesta länder. Har man medverkat i standardiseringsarbetet kan man snabbare leverera lösningar som stöder den blivande standarden, säger Bruno Olsson, Ericsson AB, deltagare i kommittén. Många företag har visat intresse av den svenska kommittén och SIS välkomnar fler deltagare. Vi har idag stora och kunskapstunga företag och myndigheter med i kommittén, säger dess sekreterare Lennart Persson. För närvarande finns Ericsson AB, Försvarets materielverk, Krisberedskapsmyndigheten, Posten Sverige AB, Räddningsverket, Saab Systems, Socialstyrelsen, Volvo Technology AB och 4C Strategies AB, med som projektets finansiärer och deltagare. VAD FÅR JAG UT AV ETT DELTAGANDE I KOMMITTÉN? Genom att delta i arbetet har du möjlighet att vara med och besluta om hur standarderna ska utformas och kan tidigt påverka framtida förändringar. Du får då bättre förståelse för vad som kommer att efterfrågas vid införandet av standarderna, både organisatoriskt och ur ett produktperspektiv. Genom att delta kan ditt företag få det kunskapsförsprång som kan bli avgörande för framtida investeringar, säger Lennart Persson. SIS KOMMITTÉ SAMHÄLLSSÄKERHET, SIS/TK 494 Den svenska kommittén kommer främst att prioritera att ta fram standarder för informationshantering. För mer information och för anmälan om deltagande kontakta Lennart Persson, projektledare SIS, ,

8 8 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute ANNONS Att veta och förbereda Vi kan inte skydda oss helt mot naturkatastrofer som orkaner eller översvämningar. Men vi kan göra mycket för att vara förberedda på plötsliga förändringar. Även i vardagen och på semester kan vi undvika obehagliga överraskningar om vi kontrollerar rapporter och lyssnar till varningar. Naturkatastrofer är tack och lov inte vardagsrealiteter för vårt land. Vi har visserligen under senare år sett exempel på flera och det tycks som om de har blivit vanligare. Med förutseende och planering kan man i Vi kan undvika obehagliga överraskningar om vi kontrollerar rapporter och lyssnar till varningar. INFORMATION Fjällsäkerhetsrådet för sommar och vinter på fjället: Snörapport med lavininformation: SMHI Sjöräddningssällskapet Skyddsnätet Vägverkets trafikinformation: många fall undvika skador helt eller delvis. För privatpersoner är det enkla råd som gäller. Väderrapporterna den 8 januari 2005 varnade för den storm som blev en orkan. SMHI:s sändningar i olika medier bör man kontrollera under tider då stormar eller häftig nederbörd kan uppstå innan man ger sig ut på längre turer i naturen. På samma sätt ska man lyssna till väderrapporten innan man ger sig ut till sjöss. De som föredrar fjällen under alla årstider ska tänka på att mobiltelefoner sällan har tillräcklig räckvidd på fjällen. Det krävs rejälare kommunikationsutrustning om man ska ge sig ut långt. Precis som till sjöss ska man berätta för anhöriga vilken rutt man tar. Foto:Dreamstime För företag och organisationer finns det andra medel att nå ut till medarbetare. Ett system, som har utvecklats av svenska Enera, är Rapid Reach System. Det används för att till exempel kalla in personal vid katastrofer, kalla in nyckelpersonal för att hålla affärs- och tillverkningsprocesser igång eller mobilisera personal för vinterväghållning. Systemet används på många håll i USA och i Europa, bland annat av Pentagon och i delstaten Maryland samt av brittisk kärnkraftindustri. I Sverige används det bland annat av Örebro läns landsting samt Astra Zeneca. Frivilliga insatser ett starkt stöd vid kriser När krisen är ett faktum kommer inte bara räddningstjänsten för att bistå i ett akut läge. Det kommer även människor från frivilligorganisationer för att hjälpa, stötta, trösta. Människor som har valt att skaffa sig utbildning och arbeta till stor del ideellt för att hjälpa andra. Vi har alla sett bilderna på förtvivlade människor efter en brand, en översvämning, en olycka. Och vi har sett att privatpersoner funnits med för att stödja drabbade. Det finns många som väljer att hjälpa andra, ofta på helt ideell bas. Krisberedskapsmyndigheten har slagit fast betydelsen av att öva för att utveckla förmågan att samverka med frivilliga försvarsorganisationer, trossamfund samt andra Vid en kris är det inte bara räddningstjänsten frivilligorganisationer. Därutöver som bistår. Det kommer även människor från kan det finnas privatpersoner som frivilligorganisationer för att hjälpa, stötta, har avtal med kommuner och trösta. landsting och som kan bidra till krishanteringen. Även spontant frivilliga måste kunna ges uppgifter. Frivilliga organisationer inom försvaret är en stor grupp som ställer upp för att ta hand om speciella uppgifter, det kan vara transporter, sjukvård eller arbetsledning. Inom försvaret finns en stor och bred kunskap i hur man leder och hanterar människor. Efterhand som Försvarsmakten har minskat i verksamhet har många försvarsanställda erbjudit sina tjänster till den civila marknaden. Även trossamfunden spelar en viktig roll i omhändertagande av drabbade. Enligt en rapport från Krisberedskapsmyndigheten besitter många inom ett trossamfund kunskaper i hur man hanterar människor i kris. Dessutom kan de ofta ställa upp med lokaler, församlingshus och liknande. Det är viktigt att se till att ta hänsyn till vilka trossamfund som ska agera efter de drabbades livsåskådning. Här kommer även sekulära grupper in i bilden. Röda Korset är en sådan som i allra högsta grad är närvarande även vid lokala kriser i landet. De har stor kunskap i hur man hanterar krisdrabbade och utbildar i det organisationen kallar medmänsklighet. Alla frivilliga ingår i det som kallas Frivilliga resursgrupper, FRG, som inte regleras i någon lag eller förordning. Varje kommun bestämmer själv om den vill inrätta FRG eller inte. Foto: Istockphoto Svenska kyrkan är rikstäckande och personal kan snabbt finnas tillgänglig när en katastrof inträffar. Svenska kyrkans arbete med själavård, diakoni och krishantering sker i nära samverkan med kommunen och övriga aktörer i samhällets krisberedskap. Svenska kyrkan har verksamhet och personal i 25 länder runt om i världen. Eftersom man finns på plats, har lokalkännedom och upparbetade kontakter kan man snabbt hjälpa och stödja drabbade och anhöriga vid en olycka eller katastrof. Lutherhjälpen, Svenska kyrkans redskap för internationellt utvecklingssamarbete, arbetar genom ett globalt nätverk med lokala partner och finns därför på plats redan innan en katastrof inträffar. Lutherhjälpen arbetar särskilt med psykosociala frågor.

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Justis- og beredskapsdepartementet www.regjeringen.no/nb/dep/jd. Publisert november 2012 NORDRED 2012 2

Justis- og beredskapsdepartementet www.regjeringen.no/nb/dep/jd. Publisert november 2012 NORDRED 2012 2 Nordred-konferensen i Stavanger 5 7 september 2012 samlade över 100 deltagare från hela Norden Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island. Med ett intressant program som till stora delar fokuserade på

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

Utvärdering av stormen Per

Utvärdering av stormen Per Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning ER 2007:37 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax:

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET

DET LÖSER SIG SÄKERT. Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR FRED OCH FRIHET DET LÖSER SIG SÄKERT Civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

och Sveriges NBC- beredskap är god?

och Sveriges NBC- beredskap är god? TEMASKRIFT och Sveriges NBCberedskap är god? och Sveriges NBCberedskap är god? Stockholm 2002 Titel: och Sveriges NBC-beredskap är god? Utgiven av: Överstyrelsen för civil beredskap Författare: Illustrationer:

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Tjejerna räddar deltidensidan 12

Tjejerna räddar deltidensidan 12 Räddningsverkets tidning Nr 6 Oktober 2007 Tjejerna räddar deltidensidan 12 Klimatutredningen: Stoppa sjönära byggande sidan 6 Remiss om ny myndighet: Kommunerna sågar utbildningsförslaget sidan 3 inledaren

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

INFORMATIONS- SÄKERHET

INFORMATIONS- SÄKERHET HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET INFORMATIONS- SÄKERHET MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2007 Hemlig övervakning Inom OMX finns en hemlig avdelning. I ett säkrat kontrollrum

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer