Svar på motioner och medborgarförslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motioner och medborgarförslag"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättarna för kännedom Tid: , KI Plats: Förvaltningshuset, sal Byskär Mellan kl Gruppledarträff Information av Cirka kl 0915 Seskarö Ekonomiska förening Entreprenörs centrum ALMI Seskarö Camping Mats Weiberg och Anders Nilsson Ärende Bilagor Tillväxtenheten Bottenvikens skärgård -Förslag till gemensam organisation Tekniska ärenden CJverenskommelse om Fastighetsreglering 7-8 Detaljplan för del av Haparanda centrum kv. Korsningen Husvagnscamping på Strandplan Allmänna ärenden Deltagande i atfi ta fram en regional generalplan över avloppsvattenrening Remissvar på fråga från Kemi-Tornio Utvecklingscentrum Yttrande om tillstånd till kameraövervakning - Statoil AB, V Esplanaden Yttrande om tillstånd till kameraövervakning - Statoil AB, Tjädervägen Slutrapport -Utvecklande av Medborgarkontor i Haparanda Svar på motioner och medborgarförslag Svar på motion från Pekka Hyötylä ang kollektivavtal för rätt till heltid Svar på medborgarförslag från Kurt Westman ang Väg Svar på medborgarförslag från Hannes Wuopio ang dricksvatten inom Haparanda kommun Redovisning av inneliggande motioner och medborgarförslag, oktober Upphandling -AV-utrustning till Sessionssalen Sandskär 14 Rapport från kommunalrådet och kommunchefen

2 15 Personalärende 16 eförslag -lägesrapportering av Tommi Slunga Delgivningar Kurser och konferenser 19 Övriga ärenden Lennart Wuopio obs! När Ni klickar på Meny på bilagorna kommer Ni tillbaks till denna sida

3 1 Rev Bottenvikens skär ård ~ Första till emensam or anisation g g g 1. Bakgrund Bottenvikens skärgård är samlingsnamnet för samordning av kommunala resurser ikust - och skärgårdsområdetlnom kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten har en gemensam strategi tagits fram som är vägledande f ör utvecklingen av området. Målsättningen är att skapa en attraktiv destination -Bottenvikens skärgård -till nytta för näringsliv/besöksnäring, lokalbefolkning och andra intressegrupper. Under åren 2410 och 2011 driver kommunerna ett gemensamt EU-projekt. Detta projekt skapar genom ett antal utvecklingsaktiviteter förutsättningar för samverkan och utveckling. Projektet hår också undersökt hur kommunerna på bästa sätt ska samordna kommunala resurser i ett framtida samarbete. Projektets övergripande mål är lönsamma företag och en kvalitetsmedveten destination -Bottenvikens skärgård. Anläggningar i skärgården bör jämställas med sporthallar, elljusspår etc på fastlandet. En skärgårdssatsning handlar om rekreation, friskvård och besöksnäring/näringsliv. Kustlandet och skärgården ska vara ett naturligt mål f ör rekreation och upplevelser. Området ska vara lätt tillgångligt och ha ett brett ufibud av aktiviteter och övernattningsmöjligheter för kommuninnevånare och besökare. EU-projektet visar på stora samverkansmöjligheter mellan kommunerna varför styrgruppen föreslår fortsatt samarbete mellan kommunerna i denna fråga enligt nedan. 2. Kommunernas organisation Varje kommun skall ha en tydlig egen organisation med ansvar för drift, underhåll och utveckling av skärgårdsanläggningar och i tillämpliga f all annan verksamhet etc. Denna organisation skall ha tillräckliga medel f ör att genomf öra resp kommuns egna skärgårdssatsningar. De verksamhetsansvariga personerna i kommunerna skall vara kontaktlänken mot den gemensamma organisationen. Kontaktpersonerna ska tillsammans med verksamhetsledaren iden gemensamma organisationen samråda om verksamhetens inriktning och det praktiska

4 2 arbetet i Bottenvikens skärgård. Kontaktpersonerna ska också vara ett stöd för verksamhetsledaren idet dagliga arbetet och vid behov leverera material (text och bild) till se. 3. Gemensam organisation För det fortsatta samarbetet för utvecklingen av Bottenvikens Skärgård föroxdar styrgruppen en fortsatt projektorganisation. Målet f ör verksamheten är enväl fungerande destination - Bottenvikens skärgård. En destination med hög kvalitet och samordnad verksamhet. Fokus ska vara att utveckla möjligheterna till rekreation, underlätta för områdets entreprenörer och samordna kommunala resurser i enlighet med den gemensamma strategin. Under nuvarande och kommande programperioder ska- organisationen ta initiativ till relevanta utvecklingsprojekt för att växla upp den kommunala insatsen. En viktig uppgift är vidare att fortsätta utveckla samarbetet med de företag som ingår i det nätverk som bildades Vinsterna och fördelarna för kommunerna med en gemensam organisation är bl a; Gemensam marknadsföring t ex hemsidan Bottenvikens Skärgård Gemensamma upphandlingar Samordnade insatser mot näringslivet Bred kompetens som alla kan nyttja Enklare med kontakter mot statliga verk och myndigheter te x länsstyrelsen, Fastighetsverket, Sjöfartsverket, regionförbund m.fl. Ansökan om bidrag för gemensamma projekt. En gemensamt sammanhållen destination. Arrangerande av t ex seminarier och utbildningar. Enligt den framtagna strategin skall den fortsatta verksamheten bedrivas inom följande utvecklingsområden; 3.1 Verka & utveckla Marknadsföring/veebb Samverkan med näringsliv/besöksnäring Samordning/samverkan resurser

5 3 Samverkan med norra Finlandskustland den modell som tillämpas i det gemensamma projektet "Boundless Bothnian Bay" 3.2 Färdas & kommunicera Telefoni/bredband Farleder Turbåtstrafik Tillgänglighet, fastlandet -skärgården 3.3 Bo & bygga Detaljplaner Uthyrningsstugor Turistanläggningar Inf ormation/skyltning Övrigt För att effektivisera verksamheten kommer gemensamma upphandlingar att genomföras. Ett gemensamt skyltsystem kommer att byggas längs kusten och på öarna. Inf ormation i stugor, vid bryggor etc kommer att samordnas. Gemensam bokning av uthyrningsstugor. Samordning via områdets turistbyråer. Gemensamma trycksaker. Gemensamt kvalitetsarbete. 3.5 Organisation/Bemanning Projektet skall administreras och redovisas som en resultatenhet inom Luleå kommuns fritidsförvaltning. Organisationen skall bestå av verksamhetsledare (100 %) med stöd av ekonomihandläggare. Verksamheten skall styras av en styrgrupp med representanter från resp kommun. Denna person ärmed fördel samma person som har ansvar för respektive kommuns

6 4 skärgårdsfrågor. 4. Ekonomi Verksamheten skall bedrivas i form av ett projekt under 3 år med årlig utvärdering. Finansieringen sker med ett fast belopp på 150 tkr per kommun samt en rörlig del med 3:50. per invånare. Nedanstående belopp avser budget 2012 med årlig uppräkning med KPI och aktuella bef olkningstal. Kostnader (tkr) Lön verksamhetsledare, inkl lokaler mm 700 Marknadsföring, inkl veebb 300 resor/seminarier 100 Insatser i området 300 flvrigt 100 Summa Finansiering (tkr) Kommun Fast belopp Rörlut (3;50/inv} Summa Luleå Skellefteå Piteå Kalix Haparanda 150 2d Summa Luleå Styrgruppen för Bottenvikens Skärgård

7 Dnr KS: 2011/328.2 ^`T^ TRAFIKVERKET Diarienummer: TRV 2010/24$71 ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING Mellan Staten genom Trafikverket, organisationsnummer , och nedanstående fastighetsägare träffas följande överenskommelse omfastighetsreglering isamband.med Trafikverkets medverkan till överföring av restområden som bildats till följd av anläggande av ny järnväg mellan Kalix och Haparanda. Fastighet Fastighetsägare och andel Haparanda g;i8 i Haparanda kommun. aa2aoa-2775 Candel ^/1) Haparanda Kommun g5^ 85 Haparanda ^na^attni^g Genom fastighetsreglering skall ett områdes om ca 20o m2 överföras till fastigheten Haparanda 3; x8.området är markerat med A på översiktskartan nedan. Genom upprättad överenskommelse mellan ägarna ti'ti Vuano ^;^ och ^a,^kverket; undertecknad 2oY^-a8-2^, 2a^z-o8-2^, 2a^1-o8-2,^ respektive , ska det ak^uetta området gentomfastighe^sreglerfrtg överföras,från Vuono a:^ till Traftkverke^s fastighet^iaparartda zoo:y. Alterna^vt kart amråde^, om ^'ra,^kverket så önskar, övqrfäras ta'il artnav närliggande fastighet. Ersätt^uing För marköverföringen skall ägaren till Haparanda 3:18 utge ersättning till Trafikverket med ett belopp om totalt etthundrafemtio j15o/kronor. Ersättningen skall betalas inom 3o dagar från avtalets undertecknande. T111träde Tillträde till de aktuella området får ske när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. Åndarnål Fastighetsbildningen sker för att skapa en lämpligare fåstighetsindelning genom överföring av restområde sona bildats till %ljd av anläggande av ny järnväg mellan Kalix och Haparanda och därmed sammanhörande bygge av vägar, Sida 1C2)

8 ,Ansökan Trafikverkets ansökan om fastighetsbildning biträdes. Förrättningsve Förrättningskostnaderna betalas, av Trafikverket som även är aktmottagare. kostnader/ Adress; Trafikverket, Box Sag, 97i 25 Luleå. Aktmottagare Avtalet har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit vardera ett och där det tredje skickas av Trafikverket till Lantmäterimyndigheten. Luleå den...,...,.../,,...,.. ^ox^... den...,.../... ^ox^ För Trafikverket, Henrik Sjögren För Haparanda i^ommun, Patrik Oja Sida 2^2}

9 FÖLJE BREV SAKÄGARE SAM RÄ D DETALJP LA N FÖR DE L AV H APARANDA CE^lTRU KV. KORS N I N GE N M. M BOSTÄDER OC H KO NTO R Haparanda kommun Norrbogens län FÖLJEBREV FASTIGHETSÄGARE O CH SAKÄGARE Planens syfte och huvuddrag Haparanda och Torneå städer är i en stor expansion sedan ett antal år. Ett utökat antal arbetstillfällen, och utvecklad besöksnäring innebär samtidigt behov av nya bostäder och aktiviteter inom städerna. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett tillskott av boende och kontor i Haparanda centrum. Planområdet består dels av fastigheten Korsningen 1 samt allmän park- och vägmark. Korsningen 1 är i dagsläget bebyggd med en träbyggnad i två våningar och som en gång varit kommunhus med kringliggande mark. Området ligger i centrala Haparanda stad intill kyrkan på en framträdande plats i staden där gatorna strålar samman och med en tydlig roll i Haparandas stadsplan från Byggnaden används idag som kontor- och för att möjliggöra användning även för bostäder behöver en ny detaljplan upprättas,. Området angörs direkt från Köpmansgatan med flera lokalgator. Planområdet omfattar fastigheterna Korsningen 1 och del av Haparanda 29:31. Planens syfte är att möjliggöra att befintlig och tillkommande bebyggelse inom fastigheten Korsningen 1 kan användas för bostäder och kontor. Planen säkerställer infarter och utfarter till befintliga lokalgator, kopplingar till gång- och cykelvägar, friyta och parkeringar för hela verksamhetens behov. Strandskydd, generellt och utökat Strandskydd berörs ej. Behovsbedömning av MKB Kommunen laar gj ort bedözx^ningen att planen ej antas ha betydande milj öpåverkan. SAMRÅDSTID : Samrådet kommer att ske på Samhällsbyggnadskontoret, Stadsljuset Torget samt på konlmlu^ens hemsida, Du är välkommen att under tiden lämna synpunkter till Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 9S3 85 Haparanda. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter under samrådet eller senast innan den kommande utställningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Upplysningar ges av Planeringschef Göran Wigren. Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 9S3 85 Haparanda 1(1)

10 fiwmm,n^i knyya ^^'^ - 11M.:i.WMrr PLANKARTA Skala : 1:500 (A1) i' i Gwdkxla kn Etl9plan ltr hsrgm1elen Nosn<gen, i wp7rama tww+w ipnx roamsnsr Vx F.w r^r.w,,,,,.-s, M.. nh MIMn.` >r^^ >I-.^.. TKkenbNeiia _^ -w -W. ert vw., _^ ^,,,, Planbestämmelser Följande gäller Inom områden med nedanstående beteckningar. Ehdast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser ulan beteckning gäller inom hela området, GRÄNSER - - Plarwmrådesgräns Användningsgrans Egenskapsgräns ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser Mera n r..r ^Sn+r^ C wr I e^w I Yrunr --^wm^.e ö -s-oi...i.n _d.,,.,.^. larw+. ^..e --Nrl,rree []rv41y M ray n... _,..,,. LOKALGATA. ^^ PARK ^^ `^^^'^^2 ^Y:.:4`!:...:.:::..,...:nit...0.,..:iY\ \i^,;:5^^'f Viv, Kvartersmark 6K Lokaltrafik Anlagd park Bostäder Bostäder och konior ```"^ ' ^ t.^`^`'`' ^ Tekniska aplä nin ar UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER gång Gångväg infart Infartsväg UTNYTTJANDEGRADIFASTIGHETSINDE LNI NG e, 000 Största byggnadsarea i m2 BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE D E u Marken får inte bebyggas Marken får endast bebyggas med uthus och garage Marken skall vara tillgänglig tör allmänna underjordiska ledningar MARKENS ANORDNANDE { uhormning av kvartersmark) Mark och vegetation parkering Utfått, slängsel Parkeringsplats skall finnas -e- -e6- ^ Köröar talart får infe anordnas PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering p, Byggnader skall placeras vid förgårdsmark se 1 ao 1. eo so L a0 lo 1 ao 1 loam 7 UHormning II Högsta antal våningar ILLUSTRATION Skala : i:1000 (A1) Tål planen h6r. O Phnprc9nm PhnbeskrNning O Miljökonsekvensbeskirvning O Fesl'ghels(& rleckninq 0 Samrådsredogdrelse O IIIusUationskatla q Granskningsutlitande Detaljplan för Korsningen 1 m, fl. Haparanda kommun Norrbottens lån Beslutsdatum Inurans Samrådshandling laga tna t Göran Wigren Planthel Annelie Granljung Samhallsplanerare

11 Lennart Wuopio - Vd: Ärende för handläggning I}$ Från: Tommi Slunga Till: Lennart Wuopio Datum: :57 Ärende: Vd: Ärende för handläggning Bifogade filer: Ärende för handläggning Sku göra en kort samman fattning, blev ju nästan enhel översättning. Behöver nog inte fråga Patrik, utan ta med nedastående översättning i ärenden Sammanfattande översättning: Skrivelsen kommer från Kemi-Torni området utv. centrum och gäller om vi vill deltaga i ta fram en regional generalplan över avloppsvattenhanteringen i Meri-^appi området. Kemi, Keminmaa, Tervola ska ansöka om förnyad tillstand Tornio Haparandas tillståndgäller till år Miljötillståndetevderar att bli strängare allteftersom. Kräver investeringar framöver. I Finland finns exempel på kommunsamarbete kring frågan de senaste åren. Förutom att tillstånden kräver mer och mer har även verksamhetsmässiga samt ekonomiska skäl hartalat för samarbete: Större enheter är effektivare, kvaliten på avloppsvattnet skiftar mindre vilket gör att reningsresultatet ärjämnare och bättre. likaså är automationsgraden högre, de behövs mindre personella resurser för stryrningen av processen. Främjandet av regionalt samarbete är också en del av Finlands mark- och jordbruksministeriets vattentillgångsstrategiuilket inneburit stöd för kommunsamarbetsprojekt. Vid ev. gränsoverskridande samarbete öppnar sig även möjligheter till ev. EU-finansiering. Om intresse finns för att ta fram planen, kommer finansiering sökas från förutom kommuner och vattenbolagen frän Lapplands ELY-central (Näring-/transport-/miljöcentral) och.kemi-tornio reg. utv.centrum och utredningsarbetet görs av en utomstående konsult. I planen skulle man bedöma de reningsverk som finns i området; de krav som kommande tillstånd kräver, saneringsbehov, investeringsbehov och konsekvenser för driftskostnader. Vidare skulle man belysa nya alternativ till hanteringen och transport av avloppsvatten, med vilka man skull kunna minska antalet verk i området: Investerings och driftskostnader för olika alternativ jämfört med nollalternativet (där bolagen sku sanera sina nuvarande verk och fortsätta med dessa.) De utredningarsom gjorts/görs tidigare sku tas med i underlaget. Förfrågan finns som bilaga. Svar önskas senast 21/ filer/lc:lusersllennartwlappdatallocalltemplxpgrpwise14e5654b2haparandaforv

12 Dnr KS : 2011/ Lähettäjä: Kemi-Turnio alueen kehittämiskeskus Sairaalakatu 2, Kemi Saaja: Haparanda stad Kommunsstyreisen Torget 9 9^33^ Haparanda. Sverige KYSELY hialukkuudesta OSÄLI.ISTUA MERI LAPlN ALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELYN ALUEELLISEN YLEISSUUNNITELMAN LAATIMISEEN Kemi-Tonnio alueen kehittämiskeskus balaga selvittää kuntien ja niiden vesiyhtiöiden halukkuuden osallistua Meri-Lapin alueen jäteveåenkäsittelyn alueellisen yleissuunnitelman laatimiseen. Aloite kyselyn tekemiseen an tullut Kemi-Tornig alueen kehittämiskeskuksen teknisestä tiimistä, joka koostuu alueen kuntien teknisistä johtajista. Kyselyn tavaitteena an tarkoitus selvittää yhteistyön syventämisrnahdollisuuksiakuntien teknisellä sektorilla yhdyskuntajätevesien käsittelyssä. Kemin, Keminmaan ja Tervolan vesiyhtiöiden tulee jättää hakemus jätevedenpuhdistarnojensa ympäristölupaehtojen tarkistamiseksi vuonna 201. Turnian ja Haaparannan jätevedet käsittelevän puhdistarnoyhtiön rajajokikomissiolta saama ympäristölupa on voimassa vuoteen 202Q saakka, jonka jälkeen hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi haetaan Ruotsin ympäristäviranomaisilta.simun kanta johtaa jätevetensä Kemin jätevedenpuhdistamolle. Ympäristölupaehdot ovat yleensä kiristyneet jokaisella lupakierroksella ja erityisenä uhkana esimerkiksi Kemin jätevedenpuhdistamon osalta on typenpoistovaatimusten kiristyminen. Jos Kemin puhdistamolle määrä#täisiin uusissa luvissa yleinen 79 /o:n typenpoistovaatimus, vaatisi se yleissuunnitelmatasoisen kustannusarvion rnukaan nuin 7 miljoonan enron saneeraus- ja laajennusinvestoinnin. Uastaavia investointitarpeita saattaa -olla myös muilla Kemi-Turnio alueen jätevedenpuhdistamoilla lupaehtojen kiristyessä. Viime vuosina Suomessa on rakennettu paljon kuntien välisiä siirtoviemäreitä ja alueellisia munan kannan yhteisiä jätevedenpuhdistamaja. Tiukentuvat ympäristölupaehdot ja purkupisteiden vähentämistavoitteet ovatolleet yksi syy kehitykseen, matta perusteena ovat olleet myös taloudelliset ja tairninnalliset syyt. Jäteveden puhdistus on edullisempaa suuremmassa puhdistamossa ja lisäksi suuremmilla vesimäärillä jäteveden lagdun vaihtelu on vähäisempää ja sen seurauksena puhdistustulos on tasaisempi ja parempi. Lisäksi suuremmissa puhdistamaissa processin ohjaukseen käytettävät henkilöresurssit ja automaatioaste ovat useimmiten paremmat kuin pienissä puhdistamoissa. Alueellisen yhteistyön edistäminen jätevedenkäsittelyssä on myös osa mag- ja metsätalousministeriön vesivarastrategiaa ja tämän vuoksi valtio on tukenut ja todennäköisesti tukee jatkossakin kuntien välisiä siirtoviemärihankkeita. Mahdollisissa valtakunnan najat ylittävissä yhteistyöhankkeisäa myös EU-rahoituskanavat ovat mahdollisia.

13 Jos tämän kyselyn perusteella alueen kunnilla ja niiden vesiyhtiöillä on kiinnostusta alueen yhteisen jätevedenkäsittelyn yleissuunnitelman laatimiseen, haetaan yleissuunniteiman laatimiseen rahoitusta kuntien ja vesiyhtiöiden lisäksi Lapin ELY^keskukselta ja Kemi- Tornin alueen kehittämiskeskukselta ja selvitystyö teetetään ulkopuolisella konsultilla. Kuntienl vesiyhtiöiden rahoitusosuus voitaisiin jakaa esimerkiksi jätevesimäärien suhteessa, Alueellisen jätev^denkäsittelyn yleissuunnitelmassa anrioitaisirn alueen puhdistamojen tulevia lupa-ehtoja ja saneeraustarpeita, sekä niiden aiheuttamia investointitarpeita ja muutoksia nykyisiin käyttökustannuksrrn. Lisäksr tarkasteltaisiin erilaisia uusiajäteveden käsittelyn ja slitron vaihtoehtoja, joilia nykyisten jätevedenpuhdistarnoiden määrää vähennettäi^iin Meri-Lapin ^alueella. Yleissuunnitelmassa esitettäisiin erilaisten siirtoviemäri^ ja keskuspuhdistamovaihtoehtojen investointi - ja käyttökustannusarviot ja niitä verrattaislin nollavaihtoehtoon, jossa vesiyhtiöt saneeraisivat nykyiset puhdistarnonsa ja jatkaisivat niillä. Selvityksessä tutkittaisiin myös mahdollisen jäteveden yhteiskäsittelyn hallinnollisia ja organisatorisia toteutusvaihtoehtaja. Alueella on jö aiemmin t^hty mm. Tervola-Keminmaa siirtoviemäriä koskeva yleissuunnitelma ja parhaillaan on käynnissä mm, Tornron Kaakamo - Keminmaa. siirtoviemärin yleissuunnitteiu. Nämä ja muutkin aiemmat selvitykset huomioitaisiin ja koottaisiin tähän koko Meri-Laprn aluetta kaskevaan yleissuunnitelmaan, jolta antaisi alueen kunnilla j a niiden yvesi htiöille hyvät lähtötiedot tehdä pitkän aikavälrn ratkaisuja Oman kuntansa jätevesien käsittelyn safta. Kysely on tämän kirjeen liitteenä. Vastaukset pyydetåän lähettämään Z1,10.Z011 mennessä osvitteeseen. Kemi^Tornia alueen kehittärniskeskus, Sairaalakatu 2, Kemi, Finland. Terveisin, Kemi-Turnio alueen kehittämiskeskus Toimitusjohtåja Marko Ruotsalainen r

14 HA^ARAN DA STAD Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROT01(OLL Sammanträdesdatum Sida Z Fk HTFAB G IrVigren Au 189 Dnr 2011/ Deltagande i att ta fram en regional generalplan över avloppsvatten hantering imeri-lappi området I skrivelse tar Kemi-Tornio området utvecklingscentrum upp frågan om Haparanda kommun vill delta. i att ta fram en regional generalplan över avloppsvattenhanteringen imeri-lappi området. Kemi, Keminmaa, Tervola ska ansöka om förnyat tillstånd 2016, Tornio Haparandas tillstånd gällertill år i. Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till HTFAB för att i samråd med planeringschefen bereda ä rendet. a Justem^e Uhlragsbestyrkande ^ Copyri^gJit KOMMENTU5 BLANKETTER 94.12

15 5)^ <: ^S v ^i S'^, TJÄNSTESKRIVELSE '.^ 3 ^^ Förvaltning Datum Driftsingenjör GunnarJohansson Planeringschef Göran Wigren, Diarienummer Remiss från Kemi -Tornio utvecklingscentrum : Samarbete kring avloppsvattenrening Bakgrund ( uppgifterfrån Kerni-Tornio områdets utvecklingscentrum) Skrivelsen kommerfrån Kemi-Tornio områdets utvecklingscentrum och gäller om vi vill deltaga i ta fram enregional generalplan över avloppsvattenhanteringen i Meri-Lappi området. Kemi, Keminmaa, Tervola ska ansöka om förnyade miljötillstånd Tornio Haparandas tillståndgällertlll år Miljötillstånden tenderar att bli strängare allteftersom. Kräver investeringar framöver. I Finland finns exempel på kommunsamarbete kring frågande senaste åren. Förutom att tillstånden kräver mer och mer har även verksamhetsmässigawmt ekonomiska skäl har talat för samarbete : Större enheter är effektivare, kvaliten på avloppsvattnet skiftar mindre vilket gör att reningsresultatet ärjämnare och bättre. Likaså är automationsgraden högre, de behövs mindre personella resurser för styrningen av processen. Främjandet av regionalt samarbete är också en del av Finlands mark- och. jordbruksministeriets vattentillgångsstrategivllket inneburit stöd för kommunsamarbetsprojekt. Vid ev. gränsöverskridande samarbete öppnar sig även möjligheter till ev. EU-finansiering. Om intresse finns för att ta fram planen, kommerfinansiering sökas från förutom kommuner och vattenbolagen frän Lapplands ELY-central (Näring -/transport-/miljöcentral} och Kemi- Tornio reg. utv. centrum och utredningsarbetet görs av en utomstående konsult. Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-postlHemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

16 TJÄNSTESKRIVELSE "il Förvaltning Datum Driftsingenjör Gunnar Johansson Planeringschef Göran Wigren, Diarienummer I planen skulle man bedöma de reningsverk som finns i området; de krav som kommande tillstånd kräver, saneringsbehov, investeringsbehov och konsekvenser för driftskostnader. Vidare skulle man belysa nya alternativ till hanteringen och transport av avloppsvatten, med vilka man skull kunna minska antalet verk i området: investerings öch driftsköstnaderför Alika alternativ jämfört med nollalternativet (där bolagen sku sanera sina nuvarande verk och fortsätta med dessa.) De utredningar som gjortslgörs tidigare skal{ tas med i underlaget. Kommunens Bedömning Kommunen delar förslagsställarens synpunkter om att ett samarbete kring frågorna kan ge miljömässiga och ekonomiska fördelar om det utförs på rätt sätt. För närliggande samhällen bör gemensamma anläggningar och lösningar kunna användas och utvecklas alternativt att nya anläggningar byggs gemensamt. För Haparandas deltagande bör hela kommunen ingå så att studien innefattar även byarna och deras nuvarande avloppsreningsanläggningar. Förslag.till beslut Haparanda stad är positiv till samverkan och vill i dagsläget veta mer om studiens innehåll, genomförande samt kostnader för Haparanda stad inför ett slutligt beslut om deltagande i arbetet och dess medfinansiering. Gunnar Johansson Göran Wigren Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget OQ Haparanda Haparanda

17 REMIS S Datum Diarienummer b 1-11 Länsstyrelsen Norrbotten ^:... x^',d Haparanda kommun HAPARAND -^`^ ^^r.. ^^ ^ ^, ` ^`^' i Prsm otomgb f.ppmvd^qs "^"ae^p. j Yf!^ ^^^f' R'<wtq 9P00PC4C 00 ''{.x` C itft. fyp M1U f: k'a4a 9'AdLåtitlÅ.A.S tet, 4POq RNPCQI.':M4; ^^r'` Ansökan om tillstånd till kameraövervakning Svenska Statoil AB har ansökt om tillstånd till allmän kameraövervakning påderas obemannade tankningsstation på västra Esplanaden 61, Haparanda. Länsstyrelsen önskar kommunens synpunkter på ansökan senast den 17 oktober `` Carina Köhler Bilaga Ansökningshandlingar med skiss fl -- POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULLÅ Stationsgatan

18 ^,^l7^^i al^^^^ ^ i^^^^^^^^^^ns I^^ zoay wog- g s Sva^ på kompletterings%rfrågan 1^.^^^^^.ti ^^ ^n^i.^^^ ^ ^'` ^ `^..e^tt.^.^ta a..^.t...^ /4361 /4358 /4359 /4357/4356/4352 /4355/4354 /4353 /4340/4336/4337/ b Gällande beskrivning och omfattning av de problem som föranleder ansökan hänvisar vi till den problembild som beskrivits i ansökan. Ingen relevant sammanställning har gjorts/färdigställts som omfattar det senaste året. Gällande en utökad redovisning som efterfrågades på telefon innehållandes en problembild från branschen i sin helhet eller motsvarande, kan detta inte fas fram inom rimlig tid då de andra aktörerna inte vill skylta med sina förlustsiffror i en offentlig handling. Vidare anser vi att man bör väga in likheten mellan obemannade bensinstationer och de butiker som anges i LAK, 12. Skillnaden på dessa två inrättningar är tak och väggar, som i dessa sammanhang uppenbarligen inte utgör något hinder för allmänheten då även butiker anses vara en yta till vilken allmänheten har tillträde. Hade dessa obemannade stationer varit utrustade med tak och väggar hade kameror kunnat monteras efter endast en anmälan, eventuellt även med inspelning mot betalningsapparaten då denna borde kunna j ämföras med en självbetjäningskassa. Även det faktum att tillstånd för kameror regelmässigt ges, utomhus, för bemannade bensinstationer utan att man tar hänsyn till butikens öppettider och ger restriktioner gällande tider för kameraövervakning därefter, det vill säga när stationen i realiteten är obemannad och därmed är i samma belägenhet som här sökta stationer bör vägas in. Tilläggas kan att sju länsstyrelser hittills gett positiva beslut grundat på den problemhistorik som beskrivs i ansökan. Åtgärder som tidigare vidtagits för att förebygga brott: Kraftigare lås har monterats, Ännu kraftigare lås skulle eventuellt avskräcka en del av stöldförsöken, men då ändå ett försök att forcera ett kraftigare lås görs, krävs kraftigare våld och med det en ökad risk för gnistbildning och stora skador på utrustningen och 1 förlängningen ökad risk för brand och miljöpåverkan.

19 ^ä^s^^ralsa^ i ^^orrbottens län ^^ ^^m ^ ^ dnr, ^,,,.,, <<,,,,,a...4.,.. ^ Stockholm 2Oi ^-06-3ö Karnera^övervalCni^n^. ^D^n lokala fackklubben? Unionen, p^ Svenska S^atoil har inget att erinra i frågan om överv^,knin.gskameror på Svenska Statoi,ls abemånriade.stationer. Eftersom ået rör obemannade stationer så ^bes^ker personal anställa på Svenska Statöii sällan dassa^^stationer Anders Svensson grdförande i Ur^iönen-klubben, Svenska ^Statoii AB O Partof Stataii Fuel ^ Retail Bolag Svenska Statail AB Organisationsnummer SE Huvudkontor Stockholm Sverige Internat w+^wstatoilse Postadress STOCKHOLM Soveden Besöksadress Torkel Knutssonsgatan 24 Telegion X45

20 Länsstyrelsen ^ Norr^otkens fän ^^ ^^^ ^^^ ^ Q nriltt.l,.tt 1l1111ttttitttRiMltltt[[ttt/1ti11..+.^^...t K1 K1. Pumpar och betalterminaler K2: Påfyllningsställe K3: Pump och betalningsterminal K4: Pump och betalningsterminal

21 ,j REMISS Datum Diarienummer Länsstyrelsen Norrbotten Haparanda kommun Haparanda s. b,,^,^^., 4' 4 ^ J: ^ ^ N i? 'J b C 0 h F +? S. 6 ^,. fi - c c%a fi.^iy^ i=^^r^sb '^^,t;^ >. ^.,.,^ `vf:;,. y...:..i :..,^.,.K2'?'R (z +/V idi ae.'t..sv rvce:0 Noa p, GC G^^N :å9`.s yt'ti., Ansökan om tillstånd till kameraövervakning Svenska Statoil AB har ansökt om tillstånd till allmån kameraövervakning på deras obemannade tankningsstation på Tj ädervägen 6, Haparanda. Länsstyrelsen önskar kommunens synpunkter på ansökan senast den 17 oktober ^^^ ^^ arena Köhler Bilaga Ansökningshandlingar med skiss POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULEÅ Stationsgatan

22 ^^a ^^^yl^i^en i i^orr^at^ens län ^a m^ ^ r1 1 1 i ^ t / 1 1 (l (((^ (^ ((! 1 1 t ( 1 q ((1 q (t ( l K2 ^^ ^^^,^, ^^^^ P ^^n, ^^^ r '^^ AVGRUSAD YTA ^^'^^.^,'^. K1: Cistern K2: Pump och betalningsapparat K3: Pump och betalningsapparat

23

24 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum Kommunjurist Nadja Lukin, Diarienummer Slutrapport " Utvecklandet av Medborgarkontor ihaparanda " 1. Sammanfattning Ett av de viktigaste utvecklingsområden som vi gemensamt ska medverka till är att höja kommunens kvalite. Vi ska ha ett medborgarperspektiv iallt vårt arbete och i alla våra kontakter. En etablering av ett medborgarkontor innebär ett nytt sätt att arbeta i kommunen. Ett medborgarkontor erbjuder medborgarna en väg in samt ökad tillgänglighet. På medborgarkontoret arbetar generalister som skall kunna ge information, rådgivning och service över ett brett fält. Ambition är att samla all kommunal service på ett ställe. Erfarenhet från andra kommuner visar på att uppemot 80 % av alla frågor som kommer till kommunen kan lösas på.medborgarkontoret. Detta är även ambitionsnivån för Haparandas medborgarkontor. Med stöd av hög kompetens och tekniska hjälpmedel kommer personalen på medborgarkontoret att direkt kunna besvara frågor och handlägga ärenden. Projektgruppen föreslår att bemanningen består av en enhetschef och samhällsvägledare/generalister. Medborgarkontoret bör vara placerat centralt i Stadshuset i detta.skede. Medborgarkontoret skall vara ingången för alla våra besökare och kunder oavsett ärende samt föreslås fungera som reception för hela Stadshuset. Medborgarkontoret bör organisatoriskt ligga under Kommunstyrelsen och stå på fyra ben: kundservice, information, sekretariat och demokratiska påverkansmöjligheter. Alla dessa delar krävs för att Medborgarkontoret skall fungera optimalt. Finns inte kundperspektivet i uppdragen fallerar hela tanken. Medborgarkontoret föreslås öppna den 1 januari En viktig. framgångsfaktor är att Medborgarkontoret ärväl förankrat i organisationen och hos förtroendevalda. Dockkan inkörningsproblem förväntas under första året. 2. Inledning Projektgruppen har haft till uppgift att utreda följande: Vad vill vi uppnå med ett Medborgarkontor, kartläggning kontaktvägar idag, kartläggning av ärenden som är lämpliga att hanteras på ett Medborgarkontor, förslag på ärendetyper, förslag på organisering och finansiering, utbildning/erfarenhet för kontorets bemanning samt förslag på hur ett införande kan genomföras. Arbetet har genomförts iprojekt- och workshopsgrupper, via enkäter, mätningar och undersökningar, studiebesök och omvärldsbevakning. Med denna slutrapport anses uppdraget uppfyllt och avslutat. Samarbetsorgan i utredningen har varit: Ungdomsrådet, Kommunala rådet för personer med Funktionshinder, Minoritetsdelegationen, Kommunala pensionärsrådet och fackföreningarna. Samarbetsorganen har getts information och beretts möjlighet att inkomma med egna förslag. Nedan följer projektgruppens förslag. 3. Vad vill vi uppnå med ett medborgarkontor? Ett Medborgarkontor skall vara det naturliga sättet att kontakta kommunen oavsett vilket verksamhetsområde ärendet handlar om. Medborgarkontoret innebär ett förändrat arbetssätt. Istället för att medborgarna söker sig till rätt förvaltning med sin fråga tar Medborgarkontoret hand om frågorna. Det underlättar för medborgarna. Genom ett Medborgarkontor vill kommunen uppnå för medborgare förbättrad tillgänglighet,. svar på ett Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset HAPARANDA STAD KUNGÖRELSE Kommunledningskontoret 2011-10-27 Kommunfullmäktiges ledamöter Ersättarnaför kännedom Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde Tid: Måndag 2011-11-07, kl 13

Läs mer

6) Hur skall byarna i kommunen Haparanda utvecklas?, ^^ ^ ^ ^..

6) Hur skall byarna i kommunen Haparanda utvecklas?, ^^ ^ ^ ^.. Kommunledningskontoret Planeringschef 2011 2010/424 2 Göran Wigren., 0922-156 03 Haparanda stads kommunstyrelse genom Göran Wigren, Planeringschef. FRÅGOR OM ÖVERSIKTSPLÅNEN 2011- PÅVERKA DIN KOMMUNS FRAMTID

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen.

Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Länsstyrelsen i län Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information En övervakningskamera får inte sättas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 Plankartan med två planerade spår enligt Banverkets funktionsutredning Postadress Besöksadress

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst

Sammanställning och av svar på frågor till kommunens invånarpanel. Fråga 2 - Kundtjänst Sammanställning och av svar på frågor till kommunens Fråga 2 - Kundtjänst Utges av maj 2012 Förord Den andra frågan som gick ut till vår vuxenpanel skickades ut den nionde maj 2012. Frågan avslutades den

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr F 1356-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-01-29 i mål nr F 3067-13, se bilaga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Kundservicerapport Luleå kommun 2014

Kundservicerapport Luleå kommun 2014 LULEÅ KOMMUN SKRIVELSE Dnr 1 (5) 2015-02-09 Maria Norgren Kundservicerapport Luleå kommun 2014 Kommunstyrelsen har den 12 augusti 2013 fastställt riktlinjer för kundservice Luleå Direkt. Luleå kommun ska

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar JO wu.: RIKSDAGENS W OMBUDSMAN BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-09- 25 Dnr 2214-2013 Sid l (3) Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet

Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING Adressen till Länsstyrelsen framgår av informationsbladet Läs ifyllnadshjälpen för frågorna i ansökningsblanketten innan ansökan lämnas till Länsstyrelsen. Viktig information

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB Ansökan Tillstånd till allmän kameraövervakning 1 (6) Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun

Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.27) Kvalitets- och Nyckeltalshantering i Orust kommun Delrapport 2 Klagomålshantering Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Kvalitet och uppföljning Ägare/ansvarig Arkivarie Antagen

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Kommunstyrelsen 2010 10 11 192 470 Arbets och personalutskottet 2010 09 27 177 370 Dnr 10.382 00 oktks12 Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Bilaga: Sammanfattning Luleå kommun

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer