Svar på motioner och medborgarförslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på motioner och medborgarförslag"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättarna för kännedom Tid: , KI Plats: Förvaltningshuset, sal Byskär Mellan kl Gruppledarträff Information av Cirka kl 0915 Seskarö Ekonomiska förening Entreprenörs centrum ALMI Seskarö Camping Mats Weiberg och Anders Nilsson Ärende Bilagor Tillväxtenheten Bottenvikens skärgård -Förslag till gemensam organisation Tekniska ärenden CJverenskommelse om Fastighetsreglering 7-8 Detaljplan för del av Haparanda centrum kv. Korsningen Husvagnscamping på Strandplan Allmänna ärenden Deltagande i atfi ta fram en regional generalplan över avloppsvattenrening Remissvar på fråga från Kemi-Tornio Utvecklingscentrum Yttrande om tillstånd till kameraövervakning - Statoil AB, V Esplanaden Yttrande om tillstånd till kameraövervakning - Statoil AB, Tjädervägen Slutrapport -Utvecklande av Medborgarkontor i Haparanda Svar på motioner och medborgarförslag Svar på motion från Pekka Hyötylä ang kollektivavtal för rätt till heltid Svar på medborgarförslag från Kurt Westman ang Väg Svar på medborgarförslag från Hannes Wuopio ang dricksvatten inom Haparanda kommun Redovisning av inneliggande motioner och medborgarförslag, oktober Upphandling -AV-utrustning till Sessionssalen Sandskär 14 Rapport från kommunalrådet och kommunchefen

2 15 Personalärende 16 eförslag -lägesrapportering av Tommi Slunga Delgivningar Kurser och konferenser 19 Övriga ärenden Lennart Wuopio obs! När Ni klickar på Meny på bilagorna kommer Ni tillbaks till denna sida

3 1 Rev Bottenvikens skär ård ~ Första till emensam or anisation g g g 1. Bakgrund Bottenvikens skärgård är samlingsnamnet för samordning av kommunala resurser ikust - och skärgårdsområdetlnom kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. Tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten har en gemensam strategi tagits fram som är vägledande f ör utvecklingen av området. Målsättningen är att skapa en attraktiv destination -Bottenvikens skärgård -till nytta för näringsliv/besöksnäring, lokalbefolkning och andra intressegrupper. Under åren 2410 och 2011 driver kommunerna ett gemensamt EU-projekt. Detta projekt skapar genom ett antal utvecklingsaktiviteter förutsättningar för samverkan och utveckling. Projektet hår också undersökt hur kommunerna på bästa sätt ska samordna kommunala resurser i ett framtida samarbete. Projektets övergripande mål är lönsamma företag och en kvalitetsmedveten destination -Bottenvikens skärgård. Anläggningar i skärgården bör jämställas med sporthallar, elljusspår etc på fastlandet. En skärgårdssatsning handlar om rekreation, friskvård och besöksnäring/näringsliv. Kustlandet och skärgården ska vara ett naturligt mål f ör rekreation och upplevelser. Området ska vara lätt tillgångligt och ha ett brett ufibud av aktiviteter och övernattningsmöjligheter för kommuninnevånare och besökare. EU-projektet visar på stora samverkansmöjligheter mellan kommunerna varför styrgruppen föreslår fortsatt samarbete mellan kommunerna i denna fråga enligt nedan. 2. Kommunernas organisation Varje kommun skall ha en tydlig egen organisation med ansvar för drift, underhåll och utveckling av skärgårdsanläggningar och i tillämpliga f all annan verksamhet etc. Denna organisation skall ha tillräckliga medel f ör att genomf öra resp kommuns egna skärgårdssatsningar. De verksamhetsansvariga personerna i kommunerna skall vara kontaktlänken mot den gemensamma organisationen. Kontaktpersonerna ska tillsammans med verksamhetsledaren iden gemensamma organisationen samråda om verksamhetens inriktning och det praktiska

4 2 arbetet i Bottenvikens skärgård. Kontaktpersonerna ska också vara ett stöd för verksamhetsledaren idet dagliga arbetet och vid behov leverera material (text och bild) till se. 3. Gemensam organisation För det fortsatta samarbetet för utvecklingen av Bottenvikens Skärgård föroxdar styrgruppen en fortsatt projektorganisation. Målet f ör verksamheten är enväl fungerande destination - Bottenvikens skärgård. En destination med hög kvalitet och samordnad verksamhet. Fokus ska vara att utveckla möjligheterna till rekreation, underlätta för områdets entreprenörer och samordna kommunala resurser i enlighet med den gemensamma strategin. Under nuvarande och kommande programperioder ska- organisationen ta initiativ till relevanta utvecklingsprojekt för att växla upp den kommunala insatsen. En viktig uppgift är vidare att fortsätta utveckla samarbetet med de företag som ingår i det nätverk som bildades Vinsterna och fördelarna för kommunerna med en gemensam organisation är bl a; Gemensam marknadsföring t ex hemsidan Bottenvikens Skärgård Gemensamma upphandlingar Samordnade insatser mot näringslivet Bred kompetens som alla kan nyttja Enklare med kontakter mot statliga verk och myndigheter te x länsstyrelsen, Fastighetsverket, Sjöfartsverket, regionförbund m.fl. Ansökan om bidrag för gemensamma projekt. En gemensamt sammanhållen destination. Arrangerande av t ex seminarier och utbildningar. Enligt den framtagna strategin skall den fortsatta verksamheten bedrivas inom följande utvecklingsområden; 3.1 Verka & utveckla Marknadsföring/veebb Samverkan med näringsliv/besöksnäring Samordning/samverkan resurser

5 3 Samverkan med norra Finlandskustland den modell som tillämpas i det gemensamma projektet "Boundless Bothnian Bay" 3.2 Färdas & kommunicera Telefoni/bredband Farleder Turbåtstrafik Tillgänglighet, fastlandet -skärgården 3.3 Bo & bygga Detaljplaner Uthyrningsstugor Turistanläggningar Inf ormation/skyltning Övrigt För att effektivisera verksamheten kommer gemensamma upphandlingar att genomföras. Ett gemensamt skyltsystem kommer att byggas längs kusten och på öarna. Inf ormation i stugor, vid bryggor etc kommer att samordnas. Gemensam bokning av uthyrningsstugor. Samordning via områdets turistbyråer. Gemensamma trycksaker. Gemensamt kvalitetsarbete. 3.5 Organisation/Bemanning Projektet skall administreras och redovisas som en resultatenhet inom Luleå kommuns fritidsförvaltning. Organisationen skall bestå av verksamhetsledare (100 %) med stöd av ekonomihandläggare. Verksamheten skall styras av en styrgrupp med representanter från resp kommun. Denna person ärmed fördel samma person som har ansvar för respektive kommuns

6 4 skärgårdsfrågor. 4. Ekonomi Verksamheten skall bedrivas i form av ett projekt under 3 år med årlig utvärdering. Finansieringen sker med ett fast belopp på 150 tkr per kommun samt en rörlig del med 3:50. per invånare. Nedanstående belopp avser budget 2012 med årlig uppräkning med KPI och aktuella bef olkningstal. Kostnader (tkr) Lön verksamhetsledare, inkl lokaler mm 700 Marknadsföring, inkl veebb 300 resor/seminarier 100 Insatser i området 300 flvrigt 100 Summa Finansiering (tkr) Kommun Fast belopp Rörlut (3;50/inv} Summa Luleå Skellefteå Piteå Kalix Haparanda 150 2d Summa Luleå Styrgruppen för Bottenvikens Skärgård

7 Dnr KS: 2011/328.2 ^`T^ TRAFIKVERKET Diarienummer: TRV 2010/24$71 ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING Mellan Staten genom Trafikverket, organisationsnummer , och nedanstående fastighetsägare träffas följande överenskommelse omfastighetsreglering isamband.med Trafikverkets medverkan till överföring av restområden som bildats till följd av anläggande av ny järnväg mellan Kalix och Haparanda. Fastighet Fastighetsägare och andel Haparanda g;i8 i Haparanda kommun. aa2aoa-2775 Candel ^/1) Haparanda Kommun g5^ 85 Haparanda ^na^attni^g Genom fastighetsreglering skall ett områdes om ca 20o m2 överföras till fastigheten Haparanda 3; x8.området är markerat med A på översiktskartan nedan. Genom upprättad överenskommelse mellan ägarna ti'ti Vuano ^;^ och ^a,^kverket; undertecknad 2oY^-a8-2^, 2a^z-o8-2^, 2a^1-o8-2,^ respektive , ska det ak^uetta området gentomfastighe^sreglerfrtg överföras,från Vuono a:^ till Traftkverke^s fastighet^iaparartda zoo:y. Alterna^vt kart amråde^, om ^'ra,^kverket så önskar, övqrfäras ta'il artnav närliggande fastighet. Ersätt^uing För marköverföringen skall ägaren till Haparanda 3:18 utge ersättning till Trafikverket med ett belopp om totalt etthundrafemtio j15o/kronor. Ersättningen skall betalas inom 3o dagar från avtalets undertecknande. T111träde Tillträde till de aktuella området får ske när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. Åndarnål Fastighetsbildningen sker för att skapa en lämpligare fåstighetsindelning genom överföring av restområde sona bildats till %ljd av anläggande av ny järnväg mellan Kalix och Haparanda och därmed sammanhörande bygge av vägar, Sida 1C2)

8 ,Ansökan Trafikverkets ansökan om fastighetsbildning biträdes. Förrättningsve Förrättningskostnaderna betalas, av Trafikverket som även är aktmottagare. kostnader/ Adress; Trafikverket, Box Sag, 97i 25 Luleå. Aktmottagare Avtalet har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit vardera ett och där det tredje skickas av Trafikverket till Lantmäterimyndigheten. Luleå den...,...,.../,,...,.. ^ox^... den...,.../... ^ox^ För Trafikverket, Henrik Sjögren För Haparanda i^ommun, Patrik Oja Sida 2^2}

9 FÖLJE BREV SAKÄGARE SAM RÄ D DETALJP LA N FÖR DE L AV H APARANDA CE^lTRU KV. KORS N I N GE N M. M BOSTÄDER OC H KO NTO R Haparanda kommun Norrbogens län FÖLJEBREV FASTIGHETSÄGARE O CH SAKÄGARE Planens syfte och huvuddrag Haparanda och Torneå städer är i en stor expansion sedan ett antal år. Ett utökat antal arbetstillfällen, och utvecklad besöksnäring innebär samtidigt behov av nya bostäder och aktiviteter inom städerna. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett tillskott av boende och kontor i Haparanda centrum. Planområdet består dels av fastigheten Korsningen 1 samt allmän park- och vägmark. Korsningen 1 är i dagsläget bebyggd med en träbyggnad i två våningar och som en gång varit kommunhus med kringliggande mark. Området ligger i centrala Haparanda stad intill kyrkan på en framträdande plats i staden där gatorna strålar samman och med en tydlig roll i Haparandas stadsplan från Byggnaden används idag som kontor- och för att möjliggöra användning även för bostäder behöver en ny detaljplan upprättas,. Området angörs direkt från Köpmansgatan med flera lokalgator. Planområdet omfattar fastigheterna Korsningen 1 och del av Haparanda 29:31. Planens syfte är att möjliggöra att befintlig och tillkommande bebyggelse inom fastigheten Korsningen 1 kan användas för bostäder och kontor. Planen säkerställer infarter och utfarter till befintliga lokalgator, kopplingar till gång- och cykelvägar, friyta och parkeringar för hela verksamhetens behov. Strandskydd, generellt och utökat Strandskydd berörs ej. Behovsbedömning av MKB Kommunen laar gj ort bedözx^ningen att planen ej antas ha betydande milj öpåverkan. SAMRÅDSTID : Samrådet kommer att ske på Samhällsbyggnadskontoret, Stadsljuset Torget samt på konlmlu^ens hemsida, Du är välkommen att under tiden lämna synpunkter till Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 9S3 85 Haparanda. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter under samrådet eller senast innan den kommande utställningens sista dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Upplysningar ges av Planeringschef Göran Wigren. Haparanda stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 9S3 85 Haparanda 1(1)

10 fiwmm,n^i knyya ^^'^ - 11M.:i.WMrr PLANKARTA Skala : 1:500 (A1) i' i Gwdkxla kn Etl9plan ltr hsrgm1elen Nosn<gen, i wp7rama tww+w ipnx roamsnsr Vx F.w r^r.w,,,,,.-s, M.. nh MIMn.` >r^^ >I-.^.. TKkenbNeiia _^ -w -W. ert vw., _^ ^,,,, Planbestämmelser Följande gäller Inom områden med nedanstående beteckningar. Ehdast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser ulan beteckning gäller inom hela området, GRÄNSER - - Plarwmrådesgräns Användningsgrans Egenskapsgräns ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser Mera n r..r ^Sn+r^ C wr I e^w I Yrunr --^wm^.e ö -s-oi...i.n _d.,,.,.^. larw+. ^..e --Nrl,rree []rv41y M ray n... _,..,,. LOKALGATA. ^^ PARK ^^ `^^^'^^2 ^Y:.:4`!:...:.:::..,...:nit...0.,..:iY\ \i^,;:5^^'f Viv, Kvartersmark 6K Lokaltrafik Anlagd park Bostäder Bostäder och konior ```"^ ' ^ t.^`^`'`' ^ Tekniska aplä nin ar UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER gång Gångväg infart Infartsväg UTNYTTJANDEGRADIFASTIGHETSINDE LNI NG e, 000 Största byggnadsarea i m2 BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE D E u Marken får inte bebyggas Marken får endast bebyggas med uthus och garage Marken skall vara tillgänglig tör allmänna underjordiska ledningar MARKENS ANORDNANDE { uhormning av kvartersmark) Mark och vegetation parkering Utfått, slängsel Parkeringsplats skall finnas -e- -e6- ^ Köröar talart får infe anordnas PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Placering p, Byggnader skall placeras vid förgårdsmark se 1 ao 1. eo so L a0 lo 1 ao 1 loam 7 UHormning II Högsta antal våningar ILLUSTRATION Skala : i:1000 (A1) Tål planen h6r. O Phnprc9nm PhnbeskrNning O Miljökonsekvensbeskirvning O Fesl'ghels(& rleckninq 0 Samrådsredogdrelse O IIIusUationskatla q Granskningsutlitande Detaljplan för Korsningen 1 m, fl. Haparanda kommun Norrbottens lån Beslutsdatum Inurans Samrådshandling laga tna t Göran Wigren Planthel Annelie Granljung Samhallsplanerare

11 Lennart Wuopio - Vd: Ärende för handläggning I}$ Från: Tommi Slunga Till: Lennart Wuopio Datum: :57 Ärende: Vd: Ärende för handläggning Bifogade filer: Ärende för handläggning Sku göra en kort samman fattning, blev ju nästan enhel översättning. Behöver nog inte fråga Patrik, utan ta med nedastående översättning i ärenden Sammanfattande översättning: Skrivelsen kommer från Kemi-Torni området utv. centrum och gäller om vi vill deltaga i ta fram en regional generalplan över avloppsvattenhanteringen i Meri-^appi området. Kemi, Keminmaa, Tervola ska ansöka om förnyad tillstand Tornio Haparandas tillståndgäller till år Miljötillståndetevderar att bli strängare allteftersom. Kräver investeringar framöver. I Finland finns exempel på kommunsamarbete kring frågan de senaste åren. Förutom att tillstånden kräver mer och mer har även verksamhetsmässiga samt ekonomiska skäl hartalat för samarbete: Större enheter är effektivare, kvaliten på avloppsvattnet skiftar mindre vilket gör att reningsresultatet ärjämnare och bättre. likaså är automationsgraden högre, de behövs mindre personella resurser för stryrningen av processen. Främjandet av regionalt samarbete är också en del av Finlands mark- och jordbruksministeriets vattentillgångsstrategiuilket inneburit stöd för kommunsamarbetsprojekt. Vid ev. gränsoverskridande samarbete öppnar sig även möjligheter till ev. EU-finansiering. Om intresse finns för att ta fram planen, kommer finansiering sökas från förutom kommuner och vattenbolagen frän Lapplands ELY-central (Näring-/transport-/miljöcentral) och.kemi-tornio reg. utv.centrum och utredningsarbetet görs av en utomstående konsult. I planen skulle man bedöma de reningsverk som finns i området; de krav som kommande tillstånd kräver, saneringsbehov, investeringsbehov och konsekvenser för driftskostnader. Vidare skulle man belysa nya alternativ till hanteringen och transport av avloppsvatten, med vilka man skull kunna minska antalet verk i området: Investerings och driftskostnader för olika alternativ jämfört med nollalternativet (där bolagen sku sanera sina nuvarande verk och fortsätta med dessa.) De utredningarsom gjorts/görs tidigare sku tas med i underlaget. Förfrågan finns som bilaga. Svar önskas senast 21/ filer/lc:lusersllennartwlappdatallocalltemplxpgrpwise14e5654b2haparandaforv

12 Dnr KS : 2011/ Lähettäjä: Kemi-Turnio alueen kehittämiskeskus Sairaalakatu 2, Kemi Saaja: Haparanda stad Kommunsstyreisen Torget 9 9^33^ Haparanda. Sverige KYSELY hialukkuudesta OSÄLI.ISTUA MERI LAPlN ALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELYN ALUEELLISEN YLEISSUUNNITELMAN LAATIMISEEN Kemi-Tonnio alueen kehittämiskeskus balaga selvittää kuntien ja niiden vesiyhtiöiden halukkuuden osallistua Meri-Lapin alueen jäteveåenkäsittelyn alueellisen yleissuunnitelman laatimiseen. Aloite kyselyn tekemiseen an tullut Kemi-Tornig alueen kehittämiskeskuksen teknisestä tiimistä, joka koostuu alueen kuntien teknisistä johtajista. Kyselyn tavaitteena an tarkoitus selvittää yhteistyön syventämisrnahdollisuuksiakuntien teknisellä sektorilla yhdyskuntajätevesien käsittelyssä. Kemin, Keminmaan ja Tervolan vesiyhtiöiden tulee jättää hakemus jätevedenpuhdistarnojensa ympäristölupaehtojen tarkistamiseksi vuonna 201. Turnian ja Haaparannan jätevedet käsittelevän puhdistarnoyhtiön rajajokikomissiolta saama ympäristölupa on voimassa vuoteen 202Q saakka, jonka jälkeen hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi haetaan Ruotsin ympäristäviranomaisilta.simun kanta johtaa jätevetensä Kemin jätevedenpuhdistamolle. Ympäristölupaehdot ovat yleensä kiristyneet jokaisella lupakierroksella ja erityisenä uhkana esimerkiksi Kemin jätevedenpuhdistamon osalta on typenpoistovaatimusten kiristyminen. Jos Kemin puhdistamolle määrä#täisiin uusissa luvissa yleinen 79 /o:n typenpoistovaatimus, vaatisi se yleissuunnitelmatasoisen kustannusarvion rnukaan nuin 7 miljoonan enron saneeraus- ja laajennusinvestoinnin. Uastaavia investointitarpeita saattaa -olla myös muilla Kemi-Turnio alueen jätevedenpuhdistamoilla lupaehtojen kiristyessä. Viime vuosina Suomessa on rakennettu paljon kuntien välisiä siirtoviemäreitä ja alueellisia munan kannan yhteisiä jätevedenpuhdistamaja. Tiukentuvat ympäristölupaehdot ja purkupisteiden vähentämistavoitteet ovatolleet yksi syy kehitykseen, matta perusteena ovat olleet myös taloudelliset ja tairninnalliset syyt. Jäteveden puhdistus on edullisempaa suuremmassa puhdistamossa ja lisäksi suuremmilla vesimäärillä jäteveden lagdun vaihtelu on vähäisempää ja sen seurauksena puhdistustulos on tasaisempi ja parempi. Lisäksi suuremmissa puhdistamaissa processin ohjaukseen käytettävät henkilöresurssit ja automaatioaste ovat useimmiten paremmat kuin pienissä puhdistamoissa. Alueellisen yhteistyön edistäminen jätevedenkäsittelyssä on myös osa mag- ja metsätalousministeriön vesivarastrategiaa ja tämän vuoksi valtio on tukenut ja todennäköisesti tukee jatkossakin kuntien välisiä siirtoviemärihankkeita. Mahdollisissa valtakunnan najat ylittävissä yhteistyöhankkeisäa myös EU-rahoituskanavat ovat mahdollisia.

13 Jos tämän kyselyn perusteella alueen kunnilla ja niiden vesiyhtiöillä on kiinnostusta alueen yhteisen jätevedenkäsittelyn yleissuunnitelman laatimiseen, haetaan yleissuunniteiman laatimiseen rahoitusta kuntien ja vesiyhtiöiden lisäksi Lapin ELY^keskukselta ja Kemi- Tornin alueen kehittämiskeskukselta ja selvitystyö teetetään ulkopuolisella konsultilla. Kuntienl vesiyhtiöiden rahoitusosuus voitaisiin jakaa esimerkiksi jätevesimäärien suhteessa, Alueellisen jätev^denkäsittelyn yleissuunnitelmassa anrioitaisirn alueen puhdistamojen tulevia lupa-ehtoja ja saneeraustarpeita, sekä niiden aiheuttamia investointitarpeita ja muutoksia nykyisiin käyttökustannuksrrn. Lisäksr tarkasteltaisiin erilaisia uusiajäteveden käsittelyn ja slitron vaihtoehtoja, joilia nykyisten jätevedenpuhdistarnoiden määrää vähennettäi^iin Meri-Lapin ^alueella. Yleissuunnitelmassa esitettäisiin erilaisten siirtoviemäri^ ja keskuspuhdistamovaihtoehtojen investointi - ja käyttökustannusarviot ja niitä verrattaislin nollavaihtoehtoon, jossa vesiyhtiöt saneeraisivat nykyiset puhdistarnonsa ja jatkaisivat niillä. Selvityksessä tutkittaisiin myös mahdollisen jäteveden yhteiskäsittelyn hallinnollisia ja organisatorisia toteutusvaihtoehtaja. Alueella on jö aiemmin t^hty mm. Tervola-Keminmaa siirtoviemäriä koskeva yleissuunnitelma ja parhaillaan on käynnissä mm, Tornron Kaakamo - Keminmaa. siirtoviemärin yleissuunnitteiu. Nämä ja muutkin aiemmat selvitykset huomioitaisiin ja koottaisiin tähän koko Meri-Laprn aluetta kaskevaan yleissuunnitelmaan, jolta antaisi alueen kunnilla j a niiden yvesi htiöille hyvät lähtötiedot tehdä pitkän aikavälrn ratkaisuja Oman kuntansa jätevesien käsittelyn safta. Kysely on tämän kirjeen liitteenä. Vastaukset pyydetåän lähettämään Z1,10.Z011 mennessä osvitteeseen. Kemi^Tornia alueen kehittärniskeskus, Sairaalakatu 2, Kemi, Finland. Terveisin, Kemi-Turnio alueen kehittämiskeskus Toimitusjohtåja Marko Ruotsalainen r

14 HA^ARAN DA STAD Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROT01(OLL Sammanträdesdatum Sida Z Fk HTFAB G IrVigren Au 189 Dnr 2011/ Deltagande i att ta fram en regional generalplan över avloppsvatten hantering imeri-lappi området I skrivelse tar Kemi-Tornio området utvecklingscentrum upp frågan om Haparanda kommun vill delta. i att ta fram en regional generalplan över avloppsvattenhanteringen imeri-lappi området. Kemi, Keminmaa, Tervola ska ansöka om förnyat tillstånd 2016, Tornio Haparandas tillstånd gällertill år i. Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till HTFAB för att i samråd med planeringschefen bereda ä rendet. a Justem^e Uhlragsbestyrkande ^ Copyri^gJit KOMMENTU5 BLANKETTER 94.12

15 5)^ <: ^S v ^i S'^, TJÄNSTESKRIVELSE '.^ 3 ^^ Förvaltning Datum Driftsingenjör GunnarJohansson Planeringschef Göran Wigren, Diarienummer Remiss från Kemi -Tornio utvecklingscentrum : Samarbete kring avloppsvattenrening Bakgrund ( uppgifterfrån Kerni-Tornio områdets utvecklingscentrum) Skrivelsen kommerfrån Kemi-Tornio områdets utvecklingscentrum och gäller om vi vill deltaga i ta fram enregional generalplan över avloppsvattenhanteringen i Meri-Lappi området. Kemi, Keminmaa, Tervola ska ansöka om förnyade miljötillstånd Tornio Haparandas tillståndgällertlll år Miljötillstånden tenderar att bli strängare allteftersom. Kräver investeringar framöver. I Finland finns exempel på kommunsamarbete kring frågande senaste åren. Förutom att tillstånden kräver mer och mer har även verksamhetsmässigawmt ekonomiska skäl har talat för samarbete : Större enheter är effektivare, kvaliten på avloppsvattnet skiftar mindre vilket gör att reningsresultatet ärjämnare och bättre. Likaså är automationsgraden högre, de behövs mindre personella resurser för styrningen av processen. Främjandet av regionalt samarbete är också en del av Finlands mark- och. jordbruksministeriets vattentillgångsstrategivllket inneburit stöd för kommunsamarbetsprojekt. Vid ev. gränsöverskridande samarbete öppnar sig även möjligheter till ev. EU-finansiering. Om intresse finns för att ta fram planen, kommerfinansiering sökas från förutom kommuner och vattenbolagen frän Lapplands ELY-central (Näring -/transport-/miljöcentral} och Kemi- Tornio reg. utv. centrum och utredningsarbetet görs av en utomstående konsult. Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-postlHemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

16 TJÄNSTESKRIVELSE "il Förvaltning Datum Driftsingenjör Gunnar Johansson Planeringschef Göran Wigren, Diarienummer I planen skulle man bedöma de reningsverk som finns i området; de krav som kommande tillstånd kräver, saneringsbehov, investeringsbehov och konsekvenser för driftskostnader. Vidare skulle man belysa nya alternativ till hanteringen och transport av avloppsvatten, med vilka man skull kunna minska antalet verk i området: investerings öch driftsköstnaderför Alika alternativ jämfört med nollalternativet (där bolagen sku sanera sina nuvarande verk och fortsätta med dessa.) De utredningar som gjortslgörs tidigare skal{ tas med i underlaget. Kommunens Bedömning Kommunen delar förslagsställarens synpunkter om att ett samarbete kring frågorna kan ge miljömässiga och ekonomiska fördelar om det utförs på rätt sätt. För närliggande samhällen bör gemensamma anläggningar och lösningar kunna användas och utvecklas alternativt att nya anläggningar byggs gemensamt. För Haparandas deltagande bör hela kommunen ingå så att studien innefattar även byarna och deras nuvarande avloppsreningsanläggningar. Förslag.till beslut Haparanda stad är positiv till samverkan och vill i dagsläget veta mer om studiens innehåll, genomförande samt kostnader för Haparanda stad inför ett slutligt beslut om deltagande i arbetet och dess medfinansiering. Gunnar Johansson Göran Wigren Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget OQ Haparanda Haparanda

17 REMIS S Datum Diarienummer b 1-11 Länsstyrelsen Norrbotten ^:... x^',d Haparanda kommun HAPARAND -^`^ ^^r.. ^^ ^ ^, ` ^`^' i Prsm otomgb f.ppmvd^qs "^"ae^p. j Yf!^ ^^^f' R'<wtq 9P00PC4C 00 ''{.x` C itft. fyp M1U f: k'a4a 9'AdLåtitlÅ.A.S tet, 4POq RNPCQI.':M4; ^^r'` Ansökan om tillstånd till kameraövervakning Svenska Statoil AB har ansökt om tillstånd till allmän kameraövervakning påderas obemannade tankningsstation på västra Esplanaden 61, Haparanda. Länsstyrelsen önskar kommunens synpunkter på ansökan senast den 17 oktober `` Carina Köhler Bilaga Ansökningshandlingar med skiss fl -- POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULLÅ Stationsgatan

18 ^,^l7^^i al^^^^ ^ i^^^^^^^^^^ns I^^ zoay wog- g s Sva^ på kompletterings%rfrågan 1^.^^^^^.ti ^^ ^n^i.^^^ ^ ^'` ^ `^..e^tt.^.^ta a..^.t...^ /4361 /4358 /4359 /4357/4356/4352 /4355/4354 /4353 /4340/4336/4337/ b Gällande beskrivning och omfattning av de problem som föranleder ansökan hänvisar vi till den problembild som beskrivits i ansökan. Ingen relevant sammanställning har gjorts/färdigställts som omfattar det senaste året. Gällande en utökad redovisning som efterfrågades på telefon innehållandes en problembild från branschen i sin helhet eller motsvarande, kan detta inte fas fram inom rimlig tid då de andra aktörerna inte vill skylta med sina förlustsiffror i en offentlig handling. Vidare anser vi att man bör väga in likheten mellan obemannade bensinstationer och de butiker som anges i LAK, 12. Skillnaden på dessa två inrättningar är tak och väggar, som i dessa sammanhang uppenbarligen inte utgör något hinder för allmänheten då även butiker anses vara en yta till vilken allmänheten har tillträde. Hade dessa obemannade stationer varit utrustade med tak och väggar hade kameror kunnat monteras efter endast en anmälan, eventuellt även med inspelning mot betalningsapparaten då denna borde kunna j ämföras med en självbetjäningskassa. Även det faktum att tillstånd för kameror regelmässigt ges, utomhus, för bemannade bensinstationer utan att man tar hänsyn till butikens öppettider och ger restriktioner gällande tider för kameraövervakning därefter, det vill säga när stationen i realiteten är obemannad och därmed är i samma belägenhet som här sökta stationer bör vägas in. Tilläggas kan att sju länsstyrelser hittills gett positiva beslut grundat på den problemhistorik som beskrivs i ansökan. Åtgärder som tidigare vidtagits för att förebygga brott: Kraftigare lås har monterats, Ännu kraftigare lås skulle eventuellt avskräcka en del av stöldförsöken, men då ändå ett försök att forcera ett kraftigare lås görs, krävs kraftigare våld och med det en ökad risk för gnistbildning och stora skador på utrustningen och 1 förlängningen ökad risk för brand och miljöpåverkan.

19 ^ä^s^^ralsa^ i ^^orrbottens län ^^ ^^m ^ ^ dnr, ^,,,.,, <<,,,,,a...4.,.. ^ Stockholm 2Oi ^-06-3ö Karnera^övervalCni^n^. ^D^n lokala fackklubben? Unionen, p^ Svenska S^atoil har inget att erinra i frågan om överv^,knin.gskameror på Svenska Statoi,ls abemånriade.stationer. Eftersom ået rör obemannade stationer så ^bes^ker personal anställa på Svenska Statöii sällan dassa^^stationer Anders Svensson grdförande i Ur^iönen-klubben, Svenska ^Statoii AB O Partof Stataii Fuel ^ Retail Bolag Svenska Statail AB Organisationsnummer SE Huvudkontor Stockholm Sverige Internat w+^wstatoilse Postadress STOCKHOLM Soveden Besöksadress Torkel Knutssonsgatan 24 Telegion X45

20 Länsstyrelsen ^ Norr^otkens fän ^^ ^^^ ^^^ ^ Q nriltt.l,.tt 1l1111ttttitttRiMltltt[[ttt/1ti11..+.^^...t K1 K1. Pumpar och betalterminaler K2: Påfyllningsställe K3: Pump och betalningsterminal K4: Pump och betalningsterminal

21 ,j REMISS Datum Diarienummer Länsstyrelsen Norrbotten Haparanda kommun Haparanda s. b,,^,^^., 4' 4 ^ J: ^ ^ N i? 'J b C 0 h F +? S. 6 ^,. fi - c c%a fi.^iy^ i=^^r^sb '^^,t;^ >. ^.,.,^ `vf:;,. y...:..i :..,^.,.K2'?'R (z +/V idi ae.'t..sv rvce:0 Noa p, GC G^^N :å9`.s yt'ti., Ansökan om tillstånd till kameraövervakning Svenska Statoil AB har ansökt om tillstånd till allmån kameraövervakning på deras obemannade tankningsstation på Tj ädervägen 6, Haparanda. Länsstyrelsen önskar kommunens synpunkter på ansökan senast den 17 oktober ^^^ ^^ arena Köhler Bilaga Ansökningshandlingar med skiss POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULEÅ Stationsgatan

22 ^^a ^^^yl^i^en i i^orr^at^ens län ^a m^ ^ r1 1 1 i ^ t / 1 1 (l (((^ (^ ((! 1 1 t ( 1 q ((1 q (t ( l K2 ^^ ^^^,^, ^^^^ P ^^n, ^^^ r '^^ AVGRUSAD YTA ^^'^^.^,'^. K1: Cistern K2: Pump och betalningsapparat K3: Pump och betalningsapparat

23

24 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum Kommunjurist Nadja Lukin, Diarienummer Slutrapport " Utvecklandet av Medborgarkontor ihaparanda " 1. Sammanfattning Ett av de viktigaste utvecklingsområden som vi gemensamt ska medverka till är att höja kommunens kvalite. Vi ska ha ett medborgarperspektiv iallt vårt arbete och i alla våra kontakter. En etablering av ett medborgarkontor innebär ett nytt sätt att arbeta i kommunen. Ett medborgarkontor erbjuder medborgarna en väg in samt ökad tillgänglighet. På medborgarkontoret arbetar generalister som skall kunna ge information, rådgivning och service över ett brett fält. Ambition är att samla all kommunal service på ett ställe. Erfarenhet från andra kommuner visar på att uppemot 80 % av alla frågor som kommer till kommunen kan lösas på.medborgarkontoret. Detta är även ambitionsnivån för Haparandas medborgarkontor. Med stöd av hög kompetens och tekniska hjälpmedel kommer personalen på medborgarkontoret att direkt kunna besvara frågor och handlägga ärenden. Projektgruppen föreslår att bemanningen består av en enhetschef och samhällsvägledare/generalister. Medborgarkontoret bör vara placerat centralt i Stadshuset i detta.skede. Medborgarkontoret skall vara ingången för alla våra besökare och kunder oavsett ärende samt föreslås fungera som reception för hela Stadshuset. Medborgarkontoret bör organisatoriskt ligga under Kommunstyrelsen och stå på fyra ben: kundservice, information, sekretariat och demokratiska påverkansmöjligheter. Alla dessa delar krävs för att Medborgarkontoret skall fungera optimalt. Finns inte kundperspektivet i uppdragen fallerar hela tanken. Medborgarkontoret föreslås öppna den 1 januari En viktig. framgångsfaktor är att Medborgarkontoret ärväl förankrat i organisationen och hos förtroendevalda. Dockkan inkörningsproblem förväntas under första året. 2. Inledning Projektgruppen har haft till uppgift att utreda följande: Vad vill vi uppnå med ett Medborgarkontor, kartläggning kontaktvägar idag, kartläggning av ärenden som är lämpliga att hanteras på ett Medborgarkontor, förslag på ärendetyper, förslag på organisering och finansiering, utbildning/erfarenhet för kontorets bemanning samt förslag på hur ett införande kan genomföras. Arbetet har genomförts iprojekt- och workshopsgrupper, via enkäter, mätningar och undersökningar, studiebesök och omvärldsbevakning. Med denna slutrapport anses uppdraget uppfyllt och avslutat. Samarbetsorgan i utredningen har varit: Ungdomsrådet, Kommunala rådet för personer med Funktionshinder, Minoritetsdelegationen, Kommunala pensionärsrådet och fackföreningarna. Samarbetsorganen har getts information och beretts möjlighet att inkomma med egna förslag. Nedan följer projektgruppens förslag. 3. Vad vill vi uppnå med ett medborgarkontor? Ett Medborgarkontor skall vara det naturliga sättet att kontakta kommunen oavsett vilket verksamhetsområde ärendet handlar om. Medborgarkontoret innebär ett förändrat arbetssätt. Istället för att medborgarna söker sig till rätt förvaltning med sin fråga tar Medborgarkontoret hand om frågorna. Det underlättar för medborgarna. Genom ett Medborgarkontor vill kommunen uppnå för medborgare förbättrad tillgänglighet,. svar på ett Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

KI 13 00 Information om Familjecentralen, Helena Sandström KI 13 30 Information från Arbetsförmedlingen, Per-Anders Ruona

KI 13 00 Information om Familjecentralen, Helena Sandström KI 13 30 Information från Arbetsförmedlingen, Per-Anders Ruona HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2011-10-18 Ledamöter i kommunstyrelsen Ersättarna för kännedom Tid: 2011-10-24, kl 13 00 Plats: Förvaltningshuset sal Hamnskär KI 13 00 Information om Familjecentralen,

Läs mer

09 00 Info av Kaj Kostiander från Kemi-Tornio Utvecklingscentra

09 00 Info av Kaj Kostiander från Kemi-Tornio Utvecklingscentra HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2011-09-14 Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättarna för kännedom Tid: 2011-09-19, KI o8 3o Börjar med besök på utställningen - Makt att förändra

Läs mer

Medborgarkontor i Sala kommun

Medborgarkontor i Sala kommun ~ SALA Bilaga KS 2011/61/1 ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink 2011-03- 1 6 Dj

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset HAPARANDA STAD KUNGÖRELSE Kommunledningskontoret 2011-10-27 Kommunfullmäktiges ledamöter Ersättarnaför kännedom Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde Tid: Måndag 2011-11-07, kl 13

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

6) Hur skall byarna i kommunen Haparanda utvecklas?, ^^ ^ ^ ^..

6) Hur skall byarna i kommunen Haparanda utvecklas?, ^^ ^ ^ ^.. Kommunledningskontoret Planeringschef 2011 2010/424 2 Göran Wigren., 0922-156 03 Haparanda stads kommunstyrelse genom Göran Wigren, Planeringschef. FRÅGOR OM ÖVERSIKTSPLÅNEN 2011- PÅVERKA DIN KOMMUNS FRAMTID

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Inbjudan till samråd för Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89

Inbjudan till samråd för Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89 SAMRÅD Delegationsbeslut 2017-01-13 PI 2017-000002 BN2015/1706 Inbjudan till samråd för Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89 Planen syftar till att

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad sysselsättningsgrad för ungdomar Version februari 2009 23 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

KS DECEMBER 2013

KS DECEMBER 2013 KS 17 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-1258 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Polismyndigheten i Uppsala

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret

BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Ändring av detaljplan nr 202, i Åkarp Burlövs kommun, Skåne län enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING inkl. karta och planbestämmelser Ändringen av detaljplanen utgörs

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 13 Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Bocken 2008-02-20 Tanums kommun, Västra Götalands län Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

3) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö Direkt ska lokaliseras i kommunhuset.

3) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö Direkt ska lokaliseras i kommunhuset. 2013-09-30 Daniel Lindqvist Kommunsekreterare 08 560 39 194 daniel.lindqvist@ekero.se Kommunstyrelsen Kontaktcenter Ekerö kommun Dnr KS13/134-001 Förslag till beslut 1) Kommunstyrelsen ger kommundirektören

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 88 KS/2015:261. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslås besluta

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 88 KS/2015:261. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslås besluta Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-05-23 1 (1) Sida 88 KS/2015:261 Svar på medborgarförslag angående digitalt servicekontor inom Mjölby kommun Bakgrund Thorbjörn Andersson

Läs mer

ABCD. Förstudie av servicecentrets uppdrag och funktion. Kumla kommuns revisorer. Antal sidor:7

ABCD. Förstudie av servicecentrets uppdrag och funktion. Kumla kommuns revisorer. Antal sidor:7 s revisorer och funktion Antal sidor:7 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 2 6. Inrättande av servicecenter 3 6.1 Motiv, uppdrag 3 6.2 Riskanalys 4 7. Sammanfattande

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 KF:s 19 {37) ~T A ;'''T T'~," -''/! >U.L i - 14 Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala Dnr 2012/157 INLEDNING Carola Gunnarsson (C)

Läs mer

\zfu I jlj:k.. Akt. aga

\zfu I jlj:k.. Akt. aga Bilaga KS 2011/134/1 Sala 2011-06-15 SALA KOMMUN 1\0,'"', S Kommunstyrelsens förvaltning \zfu I jlj:k.. Akt. aga Liv och rörelse i centrum - Evenemangsstöd till "Mässvecka i centrumhandeln" Kommunfullmäktige

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015)

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 177 Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) Dnr 2015-A0172 Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta miljö- byggnadsnämndens

Läs mer

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum SLUTREDOVISNING 1(6) /Eget_Förvaltning/ Datum Diarienummer 2016-03-02 KS/2015:54 Handläggare Carina Stolt Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Mjölby

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18. Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning

Sammanträdesdatum 2011-01-18. Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning I '" SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-01-18 11 (15) 8 Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning Dnr 2010/223 INLEDNING Västerås Lokaltrafik

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk

Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk Minnesanteckningar för Byggsamverkan Kronobergs årsmöte och byggchefsnätverk Datum: Fredagen den 21 mars 2014 kl. 9.00-15.00 på RFSS, sal Sunnerbo. Årsmöte för Byggsamverkan Kronoberg 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan 2017-05-08 1 (11) Serviceförvaltningen Beslutsorgan Servicenämndens arbetsutskott Tid Måndagen den 15 maj, kl. 8.30 Plats Kärrsnäppan Ärenden 1. Val av justerare 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun

Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun 1 (5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-11-17 Dnr KS 2005/27 Kommunstyrelsens Strategiutskott Hallsbergs kommun Detaljplan fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m fl, i Pålsboda, Hallsbergs kommun Samråd, om ett förslag

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se 1 (4) 2013-02-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Placering av hallen för friidrott

Läs mer

Riktlinjer. Kundtjänstkoncept och riktlinjer för kundservice

Riktlinjer. Kundtjänstkoncept och riktlinjer för kundservice Riktlinjer Kundtjänstkoncept och riktlinjer för kundservice Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinje Luleå direkt 2013-08-12 Löpande Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar 2(5) Innehåll 1 Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar i Hällefors, dnr KS 14/00142... 3 1.1 1 De fasta beredningarnas uppgifter... 3 1.2 2 Val

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

att överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden utan eget ställningstagande. Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-17 62 TrähusEtt.se SUN-2015/529 Beslut Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till samhällsutvecklingsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida

Planarkitekt. Ärende Beteckning Sida Planutskott 2012-02-10 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-16 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun

Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun Bilaga KS 2012/276/1 SALA KOMMUN 1 (1) 2012-12-11 DNR 2012/157 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp (S) Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun Carola Gunnarsson (C) har den 26 juni 2012 inkommit

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion

Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-10-17 KS/2016:188 Handläggare Carina Åsman Tfn 0142-853 73 Kommunstyrelsen Yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor - svar på motion

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Antagna av kommunstyrelsen den xx månad xx, 2016KS/0674 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Q~L ERIK WESTLIN PLANARKITEKT

Q~L ERIK WESTLIN PLANARKITEKT DETALJPU ;-J FÖR ÅRDALÄ ~: 29 (f d kommunalhuset l Ardala) I ARDÄLA TÄTORT. SKARA KOMMUN X- 7! 000 UPPRÄTTAD DEN 27 SEPTEMBER 1993 ~~ (J:R>---- ÖSTEN ANDERSS~t STADSARKITEKT Bestämmelser Q~L ERIK WESTLIN

Läs mer

Kundservicerapport Luleå kommun 2014

Kundservicerapport Luleå kommun 2014 LULEÅ KOMMUN SKRIVELSE Dnr 1 (5) 2015-02-09 Maria Norgren Kundservicerapport Luleå kommun 2014 Kommunstyrelsen har den 12 augusti 2013 fastställt riktlinjer för kundservice Luleå Direkt. Luleå kommun ska

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge.

Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge. Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-08-27 KS/2014:569 Handläggare Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge. Bakgrund Frida Gustavsson har inlämnat

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning. Information. Vår service. Upplysningsplikt. Länsstyrelsens prövning.

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning. Information. Vår service. Upplysningsplikt. Länsstyrelsens prövning. Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning Information Lagen (SFS 1998:150) om allmän kameraövervakning omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt?

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Timrå Kommun Miljö & Byggkontoret Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Inledning En detaljplan skapas för en mindre del av kommunen, ofta ett kvarter eller några fastigheter. I planen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Björkskatan1:764 och del av 1:3

Björkskatan1:764 och del av 1:3 Dnr: SBF 2015/125 Stadsbyggnadsförvaltningen GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Björkskatan, Björkskatan1:764 och del av 1:3 Luleå kommun Norrbottens län Bakgrund Stadsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Svar på motion om satsning på elproduktion med solceller

Svar på motion om satsning på elproduktion med solceller 1 (5) Datum 2016-06-20 Diarienummer KS 2015-239 Handläggare Lisen Prinzencreutz Direkttelefon 0380-51 80 66 E-postadress lisen.prinzencreutz@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på motion om satsning på elproduktion

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Standardförfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Standardförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 018-727 47 64 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11

Läs mer