Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KUNGÖRELSE Kommunledningskontoret Kommunfullmäktiges ledamöter Ersättarnaför kännedom Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde Tid: Måndag , kl Plats: Sessionssalen Sandskär, Stadshuset KI Information om Högskoleförbundet 0N, Lena Antti KI Information om Flyktingverksamheten, Lena Lahti Ärende Bilaga Årsmöte med Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse Svar på medborgarförslag : Ta ställning mot det planerade kärnkraftverket i Simo, Finland Ekonomiska ärenden 9 + Sep bil Delårsrapport terkial Utdebitering 2012 (Skattesatsen Interpellationer Interpellation från Pekka Hyötylä ang Stigen runt Stadsviken Interpellation från Pekka Hyötylä ang Lekplatsen i Marielund 7 15 Interpellation från Pekka Hyötylä ang Haparanda kommuns aktieinköp Allmänna ärenden Ändring av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Utvecklande av Medborgarkontor ihaparanda Svar på motion : Aktivitetspark för äldre och funktionshindrade Redovisning på inneliggande motioner och medborgarförslag

2 Avsägelse av politiska uppdrag, Disa Qdemo och Catharina Strandberg Fyllnadsval efter avsägningar av Mulari, Ådemo och Strandberg Nya motioner och medborgarförslag Motion från Bertil. Segerlund (C) -Investering av snökanon Medborgarförslag från Stig Stenudd -Grovsopor Gratis till Renhållningen Medborgarförslag från Rolf H Pelli -Upprustning av gamla kajen på Hanhinkari Redovisning av besvarade medborgarförslag i styrelserlnämnder OBS! När Ni klickar på ärendet ovan kommer Ni till bilagorna som rör ärendet och när Ni klickar på Meny på bilagorna kommer Ni tillbaks till denna sida Lennart Wuo Kommunsekreterare Kungörelsen anslagen på Haparanda stads anslagstavla $ intygar: Kirsi Heino

3 Föredragningslista 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av sekreterare för årsmötet 3. Val av justerare 4. Fråga om årsmötet sammankallats i behörig ordning 5. Föredragning av styrelsens årsredovisning med tillhörande resultat- och balansräkning per Revisorernas berättelse över verkställd granskning 7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 8. Bestämmande av arvoden till funktionärerna (Nuvarande: Ordförande: 2.000,-lår Ledamöter: 1.000,-lår Sammanträdesarvode och reseers: I enlighet med arvoden som utgår till kommunens förtroendevalda) 9. Val av fyra styrelseledamöter och två suppleanter för åren 2012 och 2013 (Nuvarande: Einar Granström Suppl:Lars Pesula Birgit Niva Olle Korpi Siv-Britt Harila Taina Kenttä 10. Val av ordförande och vice ordförande i stiftelsens styrelse åren 2012 och 2013 (Nuvarande: ordf. Einar Granström v. ordf. Siv-Britt Harila) 11. Val av två revisorer och två suppleanter för åren 2012 och 2013 (Nuvarande: Tapio Kostet Suppl: Utses av KPMG Ovriga frågor Ulf Olofsson Rolf Pelli

4 Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 2 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 3 Underskrifter 4

5 Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse Org nr (4) Färvaltningsberättelse Allmäntom verksamheten Stiftelsens ändamål är att främja fostran och utbildning av jordbrukareungdom och jordbruket i Tornedalen. Främjande av stiftelsens ändamål Stiftelsen har under året främjat sitt ändamål genom att utbetalning skett av 16 st stipendier och bidrag uppgående till kronor. Stiftelsens förmögenhet Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets utgång till kronor (f å kr). Uppskrivning av stiftelsens värdepappersinnehav har skett till marknadsvärde per Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas #ill efterföljande resultat- och_ balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Resultaträkning Belopp i kr Not Intäkter Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Kostnader Förvaltningskostnader Övriga externa kostnader ^ Arets resultat balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstil Igångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav , Summa anläggningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse 3 (4) Org nr Balansräkning Belopp i kr Not ^ ^ EGET KAPITAL och SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Donationskapital 923 2$ Värdesäkringsfond Fritt eget kapital Disponibla medel Arets resultat SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belapp i kr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Säkerhetslimit OM Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper EU-anpassade årsredovisningslagen tillämpas. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Anslag Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Anslagen skuldfärs vid beslufstillfället. Not 1 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelning på aktier och andelar Ränteintäkter på fordringar som är anläggningstillgångar Realisationsvinst på aktier och andelar Uppskrivningav aktier Nedskrivning av aktier

7 Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse 4 (4) arg nr Not 2 Långfristiga värdepappersinnehav Bokfört värde vid årets början Tillkommande tillgångar I Avgående tillgångar Nedskrivning I Uppskrivning av aktier Bokfört värde vid årets slut Bokfört värde Marknadsvärde Aktier och andelar Ränteplacering Bankmedel Not 3 Eget kapital Donationskapital ^ Värdesäkringsfond Fritt eget kapital Vid årets början Arets resultat Beviljade anslag Avsättning till bundet eget kapital kapitalisering enligt förordnande Vid årets slut Överföringen av medel till värdesäkringsfonden har skett enligt styrelsens tolkning av stiftelseförordnandet, vilket föreskriver att 20 % av årets nettoavkastning skall överföras till kapitalet. Resterande 80 % av nettoavkastningen används för att främja stiftelsens ändamål. Haparanda den 2 ;a mars 2011 Einar Granström Ordförande ^, ^ ^^ %^ ^, Siv-Britt Harila ^^,^^^^ Taina Kenttä Ulf ^månuels^ci Vår revisionsberättelse har avgivits ^'. ^ C^,^ --^ Tapio Kostet U11^ilofssön Auktoriserad revisor l

8 Revisionsberättelse Till styrelsen i Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse Org nr OÖ$0 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagenti1lämpas vid upprättåndet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genom%rt revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Enrevision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldigmot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om styrelseledamoten påannat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagennch ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed isverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Haparanda den 25 maj 2011 Tapio Kostet Auktoriserad revisor

9 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen.. SAMMAHTRA^iESPR4TOK LL Sammanträdesdatom Sida //^ Ks 84 Ks 57 Dnr 2011/ Medborgarförslag Ta ställning mot det planerade kärnkraftverket i Simo, Finland -- ändring av beslut.björn Mattila ach Per Lundbäck har inlämnatföljande medborgarförälag. "Undertecknade föreslår att Haparanda kommun genom beslutidet högsta och enda d^makratiskt valda organet, kommunfullmäktige, tar ställning emot det planerade kärnkraftverket i Sima, Finland. Fördelar med vårt förslag. - medbor arna får ett tydligt beslut, 'ämfört med de spriddayttranden g 1 från olika tjänsfiemän i remisser angående.planer enligt finsk plan och byg^lag^ - vi slipper ett jättestort vattenmagasin som behävs när ett kärnkraftverk snabbstoppar, -ingen jättestor aluminiumindustri eller annan verksamhet byggni närområdet, - Bottenviken, Haparanda skärgård, slipper påfrestningen av varmvattenutsläppen, havsöringen fären chans, -naturlaxens vandring till de sista riktiga stars laxfärande älvarna, Kalix och Torne älvar, säkras, -Torne älvdal får fortsätta att ta emot fisketurister och naturintresserade besökare som betalar fär ren natur, -befolkningen siippör leva i skuggan av det ohyggliga hotet som kärnkraft igrannskapet medför, - människor och natur slipper de ständiga utsläppen av radioaktiva ämnen-som sker under "normal" drift,- - slutligen och inte minst; varumärket Ren Luft, Vacker Natur och Världens Bästa laxfiske består till nytta och försörjning för dem som, bar i Norra och ästra Norrbotten! Vi föreslår och förväntar oss att fullmäktige fattar sitt beslut ja eller nej till Simo-verket vid nästa kommande möte. Den här. frågan, behöver inte utredas i långbänk utan är redan klar för alla och envar". Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen fär beredning. Justerare Vid kommunstyrelsens, handläggning av ärendet konstateras att ärendetinte ärnågon kommunal angelägenhet och att Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig i frågan vad avser miljökonsekvensbeo tags styrkande ^ti ^^ ' ^ ^' ` ^^.'^ r,^ ;5^ Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 07.03

10 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen SAMMANTR^DESI^M^^T K^LL Sammanträdesdatum Sida 2o11-os-2o ^ 6 8 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram ett förslag på svar på medborgarförslaget till kommunstyrelsens nästa sammanträåe samt att förslagsställarna inbjuds. Vid. dagens sammanträde beslutar kommunstyrelsen upphäva sitt tagna beslut , 57, avseende rubricerade medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige am det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde, vilket det inlämnade förslagetinte gör. Det ska med andra ord röra kommunens verksamhet eller det kommunen är ansvarig för. Med bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelsen följande: Kommunfullmäktige beslutar att ävvisa in{ämnade medborgarförslag - Ta ställning mot det planerade kärnkraftverket i Simo, Finland. Förslagsställarna inbjuds till kommunfullmäktige den , då ärendet skall behandlas av fullmäktige.. a Justerare ^ ^. d"^ ^^ Utdragsbestyrkande ^/1 ^. SET 4.^^ ^4.^ j/f^/. t I 012 3^.= Copyl tght KOMMENTUS BLANKETTER 07.03

11 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen g T ^^ EE L Sammanträdesdatum Sida Ks 100 Au 217 Delårsrapport tertial 2 Ekonomichefen föredrar delårsrapport per den som indikerar på ett underskott på driftbudgeten enligt följande: Kommunfullmäktige tkr Kommunstyrelsen tkr Samhällsbyggnadsnämnden tkr Barn- och ungdomsnämnden tkr Socialnämnden tkr Totalt tkr Arbetsutskottet har vid gruppledarträffen man haft under morgonen diskuterat ärendet och vidaresänder rapporten till kommunstyrelsen för kännedom. Ekonomichefen föredrar delårsrapport tertial 2. Vidare redovisas i korthet månadsrapporten september 2011 som visar att barn- och ungdomsnämndens -minskat till 120 tkr och socialnämndens -ökat till 7112 tkr som blir ett totalt - på 6187 tkr. Kommunstyrelsen tar del av månadsrapporten för september samt vidaresänder delårsrapporten tertial 2 till kommunfullmäktige med förslaget att delårsrapport tertial 2 godkänns. Justerare Uhlragsbestyrkande p1231^,,,^ Capyrighf K^ARMENTUS BLANKETTER 99-12

12 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen 5^11111MANTRÄESP Sammanträdesdatum T I( LL Sida 21 Ks 113 Utdebitering 2012 Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutarom oförändrad kommunal utdebitering skattesats) för 2012 dvs. 22:28. Kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag. Justerare Utdragsbestyrkande 41231^5^- Cn^yrig)zt KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

13 b 9' Interpellation Det finns en stig runt Stadsviken, som kallas till hälsostig. I Torneå finns det planteringar med buskar,blommor och träd. Samt finns det redskap till gymnastik. Bilder från Torneå : Hur tänker Haparanda försköna stigen ungefär på samma sätt som i Torneå? Finns det planering åtgärda stigen även i Haparanda?

14 Bilder från Haparanda : et ^.a ^^r^^^^^emmse v-e-^_mve_^^^ Pekka Hyötylä, Vänsterpartiet

15 ,.. Interpellation Det har funnits en lekplats väster om Marielundsskolan med olika utrustningar till lekar. Vad har hänt med lekplatsen i Marielund? Var har resten av utrustningar hat tagit vägen?

16 Och på vems initiativ har det ägt rurxi? Pekka Hyötylä,Vänsterpa^tiet

17 Interpellation Enligt Haparandas finanspol icy fastlagd av fullmäktige så köper kommunen aktier. Till vilken summa köpte Haparanda kommun aktier året 2008,2009,2010 och 2011? Hur har värdet för aktierna gått årligen f r o m 2008 t o m 2011?... Pekka Hyötylä, Vänsterpartie

18 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen SI^ANI^INTR^ ES^R TK L Sammantrådesdatum Sida Ks 88 Dnr 2011/ Au 160 Ändring av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 100, att föreslå kommunfullmäktige att anta ändringar av 6,11,14 och 15 i taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. Beslutet ska gälla fr o m Bakgrund _ Enligt 6 och 14 förordningen (2006:1166} om avgifter för offentlig kontroll av Livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska kommunfullmäktige besluta om kommunens taxa inom livsmedelsområdet. Livsmedelsverket har gjort väsentliga förändringar i sin vägledning till kontrollmyndigheter inom livsmedelsområdet gällande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Dessa förändringarinnebär att 11 taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet måste ändras. Andra ändringar som görs gäller ett förtydligande av 6 gällande vilket år timavgiften gäller ifrån. 14 får ett tillägg som tar upp första årets årsavgiftsom samhällsbyggnadsnämnden tar ut vid start av livsmedelsverksamhet.15 ändras så att det tydligare framgår vem som ska betala den årliga avgiften. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelse: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Justerare uhdragsbesiyrlcande Cay}^rsght KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

19 6 Gammal lydelse Timavgift 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 650 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses rned kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 0m den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan och lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift utmed 1,5 gånger ordinarie timavgift. Ny lydelse Timavgift 6 Vid tillämpning av denna taxa ärtimavgiften 815 kronorf o m år 2011 per nedlagd timme kontrolltid. Avgiftsuttaget sker i förhållande den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använtför inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 0m den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per åttas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller sam utförs vardagar mellan klockan och lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift utmed 1,5 gånger ordinarie timavgift. X11 Gammal lydelse Arlig kontrollavgift 11 För normal offentlig kontrollaven livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Samhällsbyggnadsnämnden tilldelar anläggningen, Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper sarnt en erfarenhelsklassificeringrned hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass och erfarenhetsklass framgår av tabell 1. Ny lydelse Artig kontrollavgift 11 För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas.avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Samhällsbyggnadsnämnden tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en klassning som består av tre delar, en riskmodul, där olika riskfaktorer ger en riskklass med en viss kontrolltid för anläggningen, en informationsmodul, där tid läggs till för anläggningar som utformar och/eller märker livsmedel, och en erfarenhetsmodul, som tar hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets, vägledning beträffande riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. pen årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

20 ^4 Gammal lydelse 14 Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med detkalenderår sozn följer efter det att anläggningen godkänts eller registrerats. Fast årlig avgift ska betalas rned helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs..a.vgiftsskyldigheteri upphör från och med det kalenderårsorn följer efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört. Dm anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följ ande kalenderåret. Ny lydelse 14 Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjats. Det år en anläggning godkänns eller registreras bör den årliga avgiften avse de återstående månaderna av året, räknat från och med den månad livsmedelsanläggningen togs i drift.avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Omen anläggning.placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid. ska den nya avgiften betalas från och med följande kalenderår. 15 Gammal lydelse ^ 5 Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningenvid kalenderårets början. Ny lydelse 15 Den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagaren som innehar livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början, då avgiften debiteras.

21 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ks 106 Au 208 Utvecklande av Medborgarkontor ihaparanda Nadja Lukin föredrar slutrapport och förslag till beslut enligt följande: Sammanfattning Ett av de viktigaste utvecklingsområden som vi gemensamt ska medverka till är att höja kommunens kvalite. Vi ska ha ett medborgarperspektiv iallt vårt arbete och i alla våra kontakter. Enetablering av ett medborgarkontor innebär ett nytt sätt att arbeta i kommunen. Ett medborgarkontorerbjuder medborgarna en väg in samt ökad till g än g9li het. På medborgarkontoret arbetar generalister som skall kunna ge informatiön, rådgivning och service över ett brett fält. Ambition är att samla all kommunal service på ett ställe. Erfarenhet från andra kommuner visar på att uppemot 80 % av alla frågor som kommer till kommunen kan lösas på medborgarkontoret. Detta är även ambitionsnivån för Haparandas medborgarkontor. Med stöd av hög kompetens och tekniska hjälpmedel kommer personalen på medborgarkontoret att direkt kunna besvara frågor och handlägga ärenden. Projektgruppen föreslår att bemanningen består av en enhetschef och samhällsvägledarelgeneralister. Medborgarkontoret bör vara placerat centralt i Stadshuset i detta skede, Medborgarkontoret skall vara ingångenför alla våra besökare och kunder oavsett ärende samt föreslåsfungera som reception för hela Stadshuset. Medborgarkontoret bör organisatoriskt ligga under Kommunstyrelsen och stå på fyra, ben: kundservice, information, sekretariat och demokratiska påverkansmöjligheter. Alla dessa delar krävs för att Medborgarkontoretskall fungera optimalt. Finns inte kundperspektivet i uppdragen fallerarhela tanken. Medborgarkontoret föreslås öppna den 1 januari ^En viktig framgångsfaktoräratt Medborgarkontoret ärväl förankrat i organisationen och hos förtroendevalda. Dock kan inkörningsproblem förväntas under första året. s Förslag till beslut Projektgruppen föreslår att ett kontor inrättas med namnet: Medborgarkontor, Kansalaiskonttori istadshuset samt att det organisatoriskt placeras under Kommunstyrelsen. Justerare Utdragsbestyrkande Ca^yright KOMMENTUS BLAf^KETTER 99-12

22 HAPARANDA STAD S IVi ^^ ESP I(LL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen ^ 2 Sida Medborgarkontoret föreslås bli fiörvaltare över kontaktvägarna (post, e-post och besök} in i kommunen samt att telefonväxeln, både den centrala och individ- och familjeomsorgens växel överförs till Medborgarkontoretsamt tilldelas arbetsuppgifterna enligt bila g a 1. Pro'ekt- ^ gruppen föreslar vidare att Medborgarkontoret blir kommunens huvudingång.ansvaret för post-och ärendehanteringen, webbredaktion samt sekretariat överförs till Medborgarkontoret. Vidare föreslås att ett Medborgarkontor inrättas i enlighet med slutrapporten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att ett medborgarkontor inrättas i enlighet med slutrapporten. Nadja Lukin föredrar ärendet. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 8 Justerare Utdragsbestyrkande ^ Co^t^rigltt KOMMENTUS BLANKETTER 99-12

23 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum Kommunjurist Nadja Lukin, Diarienummer Slutrapport " Utvecklandet av Medborgarkontor ihaparanda " 1. Sammanfattning Ett av de viktigaste utvecklingsområden som vi gemensamt ska medverka till är att höja kommunens kvalite. Vi ska ha ett medborgarperspektiv iallt vårt arbete och i alla våra kontakter. En etablering av ett medborgarkontor innebär ett nytt sätt att arbeta i kommunen. Ett medborgarkontor erbjuder medborgarna enväg in samt ökad tillgänglighet. På medborgarkontoret arbetar generalister som skall kunna. ge information, rådgivning och service över ett brett fält. Ambition är att samla all kommunal service på ett ställe. Erfarenhet från andra kommuner. visar på att uppemot 80 % av alla frågor som kommer till kommunen kan lösas på medborgarkontoret. Detta är även ambitionsnivån för Haparandas medborgarkontor. Med stöd av hög kompetens och tekniska hjälpmedel kommer personalen på medborgarkontoret att direkt kunna besvara frågor och handlägga ärenden. Projektgruppen föreslår att bemanningen består av en enhetschef och samhällsvägledare/generalister. Medborgarkontoret bör vara placerat centralt i Stadshuset i detta.skede. Medborgarkontoret skall vara ingången för alla våra besökare och kunder oavsett ärende samt föreslås fungera som reception för hela Stadshuset. Medborgarkontoret bör örganisatoriskt ligga under Kommunstyrelsen och stå på fyra ben: kundservice, information, sekretariat och demokratiska påverkansmöjligheter. Alla dessa delar krävs för att Medborgarkontoret skall fungera optimalt. Finns inte kundperspektivet i uppdragen fallurar hela tanken. Medborgarkontoret föreslås öppna den 1 januari En viktig framgångsfaktor äratt Medborgarkontoret ärväl förankrat i organisationen och hos förtroendevalda. Dock kan inkörningsproblem förväntas under första året. 2. Inledning Projektgruppen har haft till uppgift att utreda följande: Vad vill vi uppnå med ett Medborgarkontor, kartläggning kontaktvägar idag, kartläggning av ärenden som är lämpliga att hanteras på ett Medborgarkontor, förslag på ärendetyper, förslag på organisering och finansiering, utbildninglerfarenhetfär kontorets bemanning samt förslag på hur ett införande kan genomföras. Arbetet har genomförts iprojekt- och workshopsgrupper, via enkäter, mätningar och undersökningar, studiebesök och omvärldsbevakning. Med denna slutrapport anses uppdraget uppfyllt och avslutat. Samarbetsorgan i utredningen har varit: Ungdomsrådet, Kommunala rådet för personer med Funktionshinder, Minoritetsdelegationen, Kommunala pensionärsrådet och fackföreningarna. Samarbetsorganen har getts information och beretts möjlighet att inkomma med egna förslag. Nedan följer projektgruppens förslag. 3. Vad vill vi uppnå med ett medborgarkontor? Ett Medborgarkontor skall vara det naturliga sättet att kontakta kommunen oavsett vilket verksamhetsområde ärendet handlar om. Medborgarkontoret innebär ett förändrat arbetssätt. Istället för att medborgarna söker sig till rätt förvaltning med sin fråga tar Medborgarkontoret hand om frågorna. Det underlättarför medborgarna. Genom ett Medborgarkontoruill kommunen uppnå för medborgare förbättrad tillgänglighet, svar på ett Postadress Besöksadress TelefonJFax E-postlHemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

24 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum Kommunjurist Nadja Lukin, Diarienummer ställe, öppnare kontakter, förbättrad service och bemötande, snabbare handläggning av rutinärenden, bättre information från kommunen och minskad samtalstid. En etablering av medborgarkontor samordnar även kontaktvägarna till kommunen. För förtroendevalda utökar Medborgarkontoret demokratiaspekterna genom ökad dialog med medborgarna, möjligheter att möta medborgarna och förmedla information. För verksamheterna i organisationen skapar Medborgarkontoret handläggarna mer tid till kvalificerade uppgifter och effektivare processer inåt i organisationen samt bidrar till ett utökat gränsöverskridande arbete inom organisationen. Detta stimulerar även utvecklingen av den kommunala verksamheten. För att.uppnå maximal kundnytta för medborgarna i Haparanda bör ett samarbete med Tornlos Asiakaspalvelukeskus (ASPAJ etableras. 4. Utformandet av Medborgarkontor 4.1 Kontaktvägar Enligt genomförda mätningar kontaktar medborgarna kommunen via telefon (cirka 65 %), personliga besök (cirka 21 %), E-post (6 %}, brev (8 %}. Detta stämmer överens med snarlika kommuner. Medborgarkontoret föreslås förvalta kontaktvägarna enligt nedan. 4.2 Telefon Kontakter via telefon sker via direktanknytning eller telefonväxel. Totalt inkommer cirka 6341 samtal till kommunen per vecka. Cirka 15 % av alla samtal överges, det vill säga besvaras inte. Många av samtalen är korta. Vanligaste ställda frågor berör enkla informations- och vägledningsfrågorfrämstlnom ekonomi, boende samt biståndsbedömning. I dagsläge används växeln i väldigt stor andel till att koppla interna samtal, trots att det via nätet enkelt går attta fram rätt anknytningsnummer. Andelen lyckade kontakter med en handläggare är 50 % för kommunen totalt. Haparanda haren något lägre andel jämfört med snittet för andra kommuner (56 %).2 På vissa enheter är andelen kontakt med en handläggare 33 %. Bilden bekräftas av personalen i växeln. Telefontider, främst korta, gör det svårt att för medborgaren att komma fram till en handläggare och växelpersonalen har svårt att finna en lämplig person att koppla till. Telefontider gynnar överhuvudtaget inte medborgarna. En översyn bör göras angående telefontider. Utgångspunkten bör vara att medborgarkontoret ska hantera så många som möjligt av de inledande kontakterna med medborgarna. I dagsläge finns en egen växel för individ- och familjeomsorg som bör samordnas med medborgarkontoret. Detta för att uppnå en väg in och för att höja tillgängligheten för medborgarna. Projektgruppen föreslår att telefonväxeln samt individ- och familjeomsorgens växel överförs till Medborgarkontoret. 4.3 Personliga besök Personliga besök utan tidsbokning görs främst iekonomi-, bygg- och biståndsärenden. Tidsbokningar görs främst inom näringsliv och individ- och familjeomsorgen. Idag finns två ingångar till Stadshuset (huvudentren och individ- och familjeomsorgen) och besökare letar sig själv fram i huset. Projektgruppen föreslår att alla besök hänvisas till receptionen i 2 Enligt Mätningar genomförda av Telia Resultatrapport SKL:sKommunens Kvalitet i Korthet Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-postlHemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda ^01

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen beslutad av kommunfullmäktige Samhällsbyggnadskontoret TAXA 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-02-23 30 Gäller fr o m: 2015-02-23 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:23-206 Ersätter: Ansvarig: Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 119/2015 att gälla från den 1 januari 2016 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 99/2014 upphör att gälla från samma

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011

Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Bilagor Kommunfullmäktige 19 december 2011 Ärenden 5 Motionssvar angående marknadsföring under sportlovsveckor (Dnr: KS 11/226) 6 Ny taxa för livsmedelskontroll (Dnr: KS 11/301) 7 Kulturplan för Ånge kommun

Läs mer

EXTRA KOMMUNSTYRELSE. Förvaltningshusetsal Hamnskär. Vikarie för kommunchefen. Månadsuppföljning maj 2011

EXTRA KOMMUNSTYRELSE. Förvaltningshusetsal Hamnskär. Vikarie för kommunchefen. Månadsuppföljning maj 2011 HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2011-06-16 Ledamöter i kommunstyrelsen Ersättarna för kännedom EXTRA KOMMUNSTYRELSE Tid : 2011-06-20, kl 09 30 Plats: Förvaltningshusetsal Hamnskär Ärende

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel 1 Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll av livsmedel Nedanstående taxa följer Sveriges kommuner och landstings underlag 2013-06-20. Underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Läs mer

Taxa inom livsmedelsområdet

Taxa inom livsmedelsområdet Taxa inom livsmedelsområdet Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2012-01-30 Töreboda kommun 2011-12-12 Gullspångs kommun 2012-01-12 Datum: 2012-02-10 Sida: 2 (6)

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 2:31 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter antagen av kommunfullmäktige 2011-12-12, 183 Gäller från 2012-01-01 Inledande

Läs mer

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för livsmedelskontroll Antagen: KF 271/2009 Taxa för livsmedelskontroll Senast indexreglerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 263/2012, att gälla fr o m 2013-01-01. 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna taxa gäller avgifter för

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Falkenbergs kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804),

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område MILJÖNÄMNDEN Bilaga SID 1(5) Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden i Helsingborgs kostnader för

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Miljökontoret Taxa för livsmedelskontroll 2017 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, att gälla från 2017-01-01 Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen - 2017 Taxan är fastställd

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen

Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen TAXA FÖR KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 127 1(5) Taxa för Grums kommuns offentliga kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 2(5)

Läs mer

KI 13 00 Information om Familjecentralen, Helena Sandström KI 13 30 Information från Arbetsförmedlingen, Per-Anders Ruona

KI 13 00 Information om Familjecentralen, Helena Sandström KI 13 30 Information från Arbetsförmedlingen, Per-Anders Ruona HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2011-10-18 Ledamöter i kommunstyrelsen Ersättarna för kännedom Tid: 2011-10-24, kl 13 00 Plats: Förvaltningshuset sal Hamnskär KI 13 00 Information om Familjecentralen,

Läs mer

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag

Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag Taxa Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Ändringslogg

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Taxa för Partille kommuns prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdet

Taxa för Partille kommuns prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdet PARTILLE KOMMUN 2015-10-01 T Samhälisbyggnadskontoret ART LL[Z LON1r.iL 2016 01 0 5 Taxa för Partille kommuns prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdet Taxa fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24

Dnr MN12/23. Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel. Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Antagen av Miljönämnden 2012-09-24 Dnr MN12/23 2/6 Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av animaliska biprodukter

Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av animaliska biprodukter Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av animaliska biprodukter Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-12 dnr KK 12/135 Dnr MN12/10 2/5 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Timavgift...

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229

TAXA. enligt livsmedelslagen. Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret TAXA För offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Antaget i kommunfullmäktige 29 november 2011, 229 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress:

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för år 2015

Årsredovisning för år 2015 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond organisationsnummer 823000-0534 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond Organisationsnummer 823000-0534 Årsredovisning för år 2015 Förvaltaren för stiftelsen avger

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2016-01-18 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen Enligt 27 kap 1 i miljöbalken (1998:808) och 16 a i strålskyddsförordningen

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/295 406 KFS 2015:16 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelsoch foderlagstiftningen (Antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober 2015) (Gäller

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser

Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-17 l? Öster A AU 7:9 Dnr. KS 2015/0225 Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser Arbetsutskottets beslut Ärendet

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Mora Orsa miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond

Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond ffl LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOITET 2016-05-11 Au 79 Dnr KS 0137 /2016 Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs kommuns Socialsamfond Ärendebeskrivning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Sida 1 av 5 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av komunfullmäktige 31 oktober 2016, 213 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Örnsköldsviks kommuns kostnader

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012

Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Taxa fö r prö vning öch tillsyn inöm miljö balkens ömra de Fastställd av Kommunfullmäktige den 1 februari 2012 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vellinge kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för Lessebo kommuns prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av Lessebo kommunfullmäktige 2013-10-28, 64 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

) BYGGOCHMIUÖ ' Ä SALA-HEBY

) BYGGOCHMIUÖ ' Ä SALA-HEBY EE ) BYGGOCHMIUÖ ' Ä SALA-HEBY MILJÖENHBTEN Magnus Gunnarsson 20l 6-09-l 6 DDb: Adm BILAGABMN2016/82/1 1(2) Dnr: 20l6.l565 Bygg- och miljönämnden Revidering av Taxa för offentlig livsmedelskontroll enligt

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109

STYRDOKUMENT Fastställd av kommunfullmäktige , KF 109 STYRDOKUMENT 2015-10-27 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30, KF 109 Denna taxa ersätter taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE TAXA FÖR TILLSYN OCH PRÖVNING INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-27, 253, reviderad av Kommunfullmäktige 2009-11-26, 201 reviderad av Kommunfullmäktige 2010-11-25, 239 reviderad

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-06-08 LS 1105-0781 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen l ANDSTIAtöSS f VRELSFN i»1-06-21 005 Årsredovisning

Läs mer

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET

ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET ORSA KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET 1 (5) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. Sid 1 (5) 2015-12-22 Dnr. 15SBN426 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och tobakslagens områden m.m. I Gävle kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som svarar för prövning

Läs mer

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken TAXA för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Hammarö kommun 2012-11-26, Kf 86 Taxan träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område

Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 1 (7) Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 89, indexuppräknad för 2015 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-10-09 12 (41) 135 TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN INOM LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2013-305-406 Miljönämnden för mellersta Bohuslän,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter Grästorps kommun Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter Dnr 190/2015 Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203

Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV), basår oktober 2016). Taxan gäller från och med MBN , 203 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.2.1) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1998:808). Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. Indexändrad taxa, prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2014-01-21 1(6) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 38 2015-06-17 Gäller från och med 2016-01-01 Textdel 2015-02-13 Hylte kommun Storgatan 8 Tfn

Läs mer