Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för och budget 2012, Central förvaltning, hälsoval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för 2012-2015 och budget 2012, Central förvaltning, hälsoval"

Transkript

1 I landstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 185 Fin an splan , Budget 2012 Dnr LD1 1/01790 aoaora PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum I of3.5. OjtlSierrrt? rzrft'ca' // Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för och budget 2012, Driftbudget a t t på driftbudget anvisa tkr som ställs till landstinqsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Central förvaltning, hälsoval tkr Central förvaltning, övrigt tkr Finansförvaltning tkr a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bildningsnämnde ns förfogande a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande varav tkr för folktandvård och tkr för beställartandvård a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till patientnämndens förfogande a t t för servicenämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med tkr a t t för fastighetsnämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med tkr samt Investeringsbudget a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Central förvaltning tkr a t t på investeringsbudgete n anvisa tkr som ställs till servicenämnd ens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bildningsnämndens förfogande varav tkr för konstnärlig utsmyckning, Utdrag exp till 1. Fullmäktige Vid protokollet : Taimi Hermansson Bestyrkes i tjänsten

2 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till fastighetsnämndens förfogande för fastighetsinvesteringar, a t t på investeringsbudgeten anvisa en låneram för Älvdalens utbildningscenter AB med 2 mkr a t t fastställa resultatbudget innebärande en ökning av eget kapital med 89 mkr. Fullmäktige beslutade i juni 2011 om finansplan för och budget Nya förutsättningar för bl a löne- och prisutveckling, skatteintäkter, statsbidrag och högkostnadsskydd gör att finansplan och budget har reviderats. Information enligt MBA 10 har ägt rum 19 oktober Förhandling enligt MBA 11 har genomförts 3 november Ekonomidirektör Peter Hansson, landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg och bitr landstingsdirektör Sven Nilsson informerar om ärendet. Yrkanden och propositioner Bilaga 185 A Clas Jacobsson yrkar bifall till Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag till Finansplan och budget 2012 (med bilaga verksamhetspian) för Landstinget Dalarna. Bilaga 185 B Ordförande Ingalill Persson yrkar bifall till föreliggande förslag. Ordföranden redogör tör de yrkanden som ställts och föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen godkänner: Först ställs proposition på förslag till driftbudget, sedan ställs proposition på förslag till investeringsbudget. Ordföranden ställer proposition om bifall till majoritetens förslag till driftbudget eller bifall till Clas Jacobssons yrkande (Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag) och förklarar att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag. Ordföranden ställer så proposition om bifall till förslag till investeringsbudget och förklarar att landstingsstyrelsen beslutar bifalla förslaget. Landstingsstyrelsen beslutar således a t t bifalla föreliggande förslag. Reservation

3 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Pär Sixtensson (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Bo Brännström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO) reserverar sig mot beslutet.

4 \5 ~ \ " ~ ~ l- J 1'= l't uncrtngsröruts:itlnin gur 1'= Pla Il {'rin ~sm rutsättningar fiir åren 2012 p 2015 mr :il-cii Regeringens budg etprop: - Ekonomin bromsar - Ökad finansiell oro - Svag utveckling på arbetsmnrknadcn Utveckling UNI' ,5% % ,3 % ,5% J,9% - ~YS SC I S l / l l l i ll gc ll oror l i ll d ra ~ 2~ J ,7% \ \ t I \ ~ I 1'= Utveck ling sk:tt t Clllld {'r1 :t ~ SKLs prognos nkt JO 2.1% ,6% ,5% (4,2) ,2% (4,4) , 1% ,7% \ / \ ~I \ Pro ~ll o s mb mkr I skatte intäkt er Jmf med fastställd budget o plan, LF juni 2011 ( mkr] mkr mkr \ ~I L:III dsti llgsljrt shnlcx årlig förändring ,2 resp 2,7 % ,5 3, ,8 3.3 Befolkningsprogn os SKI.!SCll okl 10 1/ Antal invånare I 110\' resp ar wo \ \ I \ I

5 Tmufl'årlf Kompen sati on III O III S Avkastningskrav 6.5 mkr 1,0 mkr Bud get ZO 12 Kultur- "el, /JiM";,,g Avkastningskrev t t l.\ti;: II"'if"rvntmi /IJ:"" Avkastningskrev 0,5 mkr 5 mkr Lnmtstingsser vlre 1\vknstningskrav \ t / 1,0 mkr \ r'fj G 'lilr1lljiin'lllm ;ligell 1\vkastniugskrav (H-cnlr) 4 mkr Utökat unslag trafik Politiker, sparkrav \ \ / IXmkr I <Hk, \ r'f! t tntso- och sj llki'tirfl \ Besparin gar Patienta vgifter " högkostn.skydd Tillskon (motsv 201I) Med UlV, priskomp. Pv-jour, akutmott. Bud:,:ct i rn C1 ranrji}f ijndring -105 mkr kr - 2,5 mkr 70 mb 15 mkr 10 mkr Bud gel 2U I2 IIIi1Sf)- o ch Jj lltl"l",i,j arls f o1mfijrj" J,;n;: Psyk.socia l kompetens ban! oc h ungdomar Il" 4 mkr Anslag J\ T-/ST läkare 5 mkr Effekt högkostnadsskydd I'roj kostnadseffektiv anskaff 2.5 mkr -5 mkr Effekt nvknstn/besparjngar landstings service -8.5 mkr \\ / \ r'f J ~." a* '" '" Summa ~" 2tl1; ~, 2Od' «~::'~'P--.sW~ <U't:r~ ~t1era: l.i'ic1!nkl1l2ll1l e.\j ~~~ - K -i C ~- Rarrju:sletingar -ur.<x.<x -aec Summ a kolilnad\llllnslning.h.<x m \ l Kostn adami II slilling:ir hälso- (Ich sjukvå rd / \ Sta tsbhlrng 2012 l.ä kcrncdclsförmåncn 695 mkr ( 10 mkr) Sj ukskrivningsmiljard 20 mkr Rchabilitcriugsgamntin 28 mkr Ökad patientsäkerh et I 12 mkr Kömlljnrd m nej budgeterade (rev av budget i början av 20 12) \ r'f)

6 .._~ Il'"==" Budget 20 12, revlderlngar j m! LF juni R....lt.O\2012 IlF, ~ "' ~ r - ~ 101"1.._- 1 ~ '!lvoi.i 'l"" lnoj~... 0,~oo-- 28 '~"li.~~ 10...,... O \ I.... '...lndrino;ilnukl.. \ u., l '=" Ih ll.l gct 2012, revtdertngar jmf LFjuni Kel"""" 1_'l<Kke<>-l<OW>.o<ll.Olo""'ll) t'a!'... ""._.. ~_r ~,.., I>odrag~ ~1 1"Iadot '0< In,,'''',. Nb (se ''''l ~.~ 'I)<"Ul'" lpi '1"",,,,",,,h. ''''l. - np~ -,.." _ii;jn".".., ~ o. l1t. "" o".., I"de > ".y~_i" ~ ""'PI "" btml.",~ PV.UI_.nmg~."""""" _ui6u1.,., A rl$ r.u~ ~ - -~, --~ _~WoJ_..-I...~ ~,,- \' ; H(II... ållll I I"f l, 11'= Ftunnsplnn 2U12-IS, r C\'i d (' rin~ ; 1 r j mr L.f"j uni Rn.a.oI-..-w ZOtI-'l.. v... 1\111...»u ,." 1\111 lt11.irou...., " ". -" u ",, " 2U -..p~""""' &, _..."." ~ ~ _JU u, U J.,. '" _..._ ". '" :9'" l A ~ ''l ' K '" \ R CS UIt:l t I B:l I:lIISk":I\' Unders kott t o m alt åte rställa 898 mkr Resultat (progn os) -55 mkr Rcsuhal mkr l{csuhai mkr Resultat 20 1, \r Rcsuhn t (+384) mkr Ik sull alcl nlcrs liill O I \ I"f) \ Iuvestcringsnun ur 2012 luvestcringur Hälso- och sj ukvå rd IT Landstingsscrvicc T andvård Kultur- och bildning Fastighctsinvcstcringar Lån (skola) \ I 103 mkr 61 mkr 2,5 mkr 7,6 mkr 2,4 mkr 319 mkr 2 mkr \ I"f l lnvcstcriug ligger kvar r å nivå enligt beslut l.f juni ÖH:rs) n investeringspolicyz-process sker, beshusunderlag länmas uut.r [cb 2012 Öl"crsyncn skallleda till fbrbätrradc bcshnsuudcrlag, med fokus på kos tuadcuytrnaspcktcr, ndckvatu underlag mr en rullande Ilerårsplan samt en l)'lllil!arc koppling mot budgetprocessen(belopp och lid) Eli övergripande investeringsråd 'hr LD IOrcsl:" au{"'iii1(horiwntl. " ' 11 \ r-'l j

7 Finansi ella mål Resultat överskon 1-2% So liditct proc.enheter Likviditet ingen upplåning Sjä lvfinans icring investeringar 100% över"nr \ I Il... Skalle,lI lalsbldralls. och.. nellokos tnadsulv.. ["...-J -\f...-, /--... "':::" ~. o. _... 0<...-0;.0...,..., _ 00._....., I I \ \ IJlA I,...,! 1= ' N ' N Investeringar (mkr) r-; / <, ' N./ -, i ~ ~ - "- - N" ' N - \ \ / f3 \.-. ) "_"- - - "" ""... "" "" "" 1'= Arets resultat I relation till skatt & statsbidrag /' l ' 7- o, - - -_..._-- N'.,...." ~ I Ar c l r... ~ I.. IO<... I \ \ l I,..." I "" ""... \ I ""_,"" -tikvld...o.t..ll U" - U n -- "'1- ",., _ I...) 1= ~ ~ Aterställande av eget kapital, mkr = I~.= -H U '" ,~ I \ \."......!J... " ' "1'1LI~ ' '' '\ :..,

8 ,...'- j~\ s k r i \ ll i ll g kundfod ringa r, nntal inkasso -...,~ _ oj..._ Antntsöknlng beror nams på; KQnlanllösl LD, nya avgiflcr och receptarvode. \ I \ P'f) Avakriv ning kundfodringa r -"~ -"' _ _..." ----, -.,.,." _" Kundrotlustcr utgör ca 2% av samlliga patientavgifter, ' -nnligast ms;,k ar "b rislande bctnlningsformåga". Tllt[rar l utomlant ra licnlcr, kommuner \ ""J

9 8~ \~~4 L S?' l ~S- ( Budget 2012 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna budget för 2012, Driftbudget a t t på driftbudget anvisa tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Central förvaltning, hälsoval tkr Central förvaltning, övrigt tkr Finansförvaltning tkr a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bildningsnämndens förfogande a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande varav tkr för folktandvård och tkr för beställartandvård a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till patientnämndens förfogande a t t för servicenämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med 1000 tkr a t t för fastighetsnämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med tkr

10 Alliansen + DSPs verksamhetsplan 2012 Nuläge Landst inget Dalarn a har en uv land ets sämsta ekono mier. Patient erna mr vänta längre på operat ion och behandling jämfört med andra landsting. Trots att hela 2011 ägnats åt att få ekonom in i balans finns det mycket kvar att göra. Regeringens belöning till dc landsting som lyckats ge vård i tid, ha frisk personal, ökad patientsäkerhet och god tillgång till psykiatri för unga hade kunnat ge minst 20 miljoner kronor ytterligare till vårt landsting. För 20 I2 finns ytterligare pengar fhm regeringen till bl a sammanhållen vård och omsorg fö r äldre samt satsning på utbildnings- och praktikp latser för läkare och tand läka re. Landsting med likvärdiga eller ti ll och med sämre förutsä ttn inga r än Dalarna har lyckats vända en negativ trend. Vår vision - Nystart Dalarna Moderatern a, Ce nterpa rtiet, Folkpartiet, Kristd emokra tern a och Dalarnas sjukvård sparti vill göra en nystart för Dalarna för att la landstinget från bolten till tio-itopp. Av erfarenhet från andra landsting ser vi att dct gtll' att göra så mycket Iller lin i dag. Vi vill stärka patientens makt att välja vårdgivare. oavsett var man bor i länet. Invånarn a ska snabbt få kontakt med hälso- och sjukvården. Det ska vara enkelt att kunna fä sina pro vsvar eller boka och avbaka sin tid, oavsett om patienten föredrar person lig kontakt eller Internet. Alt bli nekad nödv ändig tid hos läkare eller tvingas vänta i månader eller till och med år på operation och beha nd ling är helt oacceptabelt! I ett bättre landsting... Ur patienten, både till kropp och sj äl, i fokus är bra bem ötande och levalite nyckelord finns ett hälsofrämj ande arbetssätt där egenvård och egenansva r uppmunt ras fik svårt sj uka möj lighet till stöd aven värdlots har invånarna fått ökad möjli ghet alt välja vårdg ivare sjä lv, i eller utanför Hind får verksamheten målrelaterad ersättning baserad på prestation istället mr ärliga anslag har vi korta köer till undersök ninga r, vård och behandlingar år hälso- och sj ukvård en tillgänglig även för den som bor på landsbygden Hr landstinget en av många attraktiva arbetsgivare för den som vill arbeta inom hälso- och sj ukvårdso mrådet tar man till vara och belönar alla medarb etares vidareutbildning, kom petensut veckling och arbete Alliansens och DSPs verksamhelsplan

11 e ~.!t~_ -.., " ~ uppmuntras effektivt arb etssätt genom incitamentsbaserade ers ättningar informeras om "goda exempe l" inom organisationen ska forskni ng, utveckling och innovationer stimu leras i det ständigt pågående utvcckiingsarbetet finns en god dialog gälla nde priori teri ngar mellan pro fession, tjänstem än och politiker har den nya tek niken och inform ation steknologin en st ödj ande funktion bedrivs folkta ndvården i ett landstings ägt bo lag konkurrera r med övrig tandvå rd på lika vi llkor bidrar ku lturen till Dalarnas au raktionskraf har lands tingsledn ingen god ko ntroll på ekonomin genom tydlig styrning och säkra upp följ ningssystem är del mer fokus pli uppföljning av kvalitetsregler och statliga stimulansmedel är sj ukvården behovsstyrd och so lidariskt skattefinansiera d Alliansens och D$Ps verksam hetsplan D7 2

12 Alliansen s bu dgel 2012 Landstingstyreisen; Halsa- och stukvård Cent' al lorvaltnin n-ialsoval Central lorvaltnin IOV( t Finansforvaltnin Fast hetsnamnden Servicenamnde n Kultur- och bildningsnamnden Tandvåld snamnden Tandvårdsn ämnden. beståtlartandvård Pa!lentnamnden Revision Gemensa m nämnd for kostsamverkan Summa driftbudget Alliansens resu ltat b Budget 2011 u get 2~ Nol t , O O Noll Hälso- och sjukvård l andstingsbidrag Minskad ram - handlm s r ram ek i balans Mmskad ram l DH, bes arln ar/effektiviserin ar Lene- o rlsu r Patienta mer. heinin fr o m uol Ho'nln h kostnadssk dd auenta o n vård LF lob 20 11, - omdis ansla ror cmstsnnm - cmdts från ansta fortrafik - avkastnln skrev tvutanfor HS. omdis till HS kostnader motsv stb for okad atients äketh el - kostnader motsv stb for minskad siukfrånverc - hiiskott 2012 Omdis från hatscvalskansnet ; - ansla for S'r-raenrc - ansla for studierektor Minskad lakemedelskostnad LF nov 2011 Satsn!n vårdlots Minskade kostnader forkni ade med vårdlotsreform Omdis ulb bidra. lönekostnad utöver LPI s ec.siuksktr Medicinsk ulv kostnad Over l PI Ps kosod al kom etens bamrun dom PV Utokat ensla akulmolta nin ar Utökat ensia ATlST l akare Prelekt kostnadseffektiva anskaffnin ar l andstin sservlce, minskade koslnader Omdis avkasntn!n skrav landstin sservlce Omdis till centralforvaltnin en' - ansla Smillsk ddsverksamheten - del av lakemectelsbud et till medicinska enhelen Not 2 Hälsoval Landsli sbidra Hälscvalsersänmn Lakemedel sarsk boende. Overt lil l Halsoval ev Summa Harscvarsersannm Halsovat evrt t H a l s o valskan s ~ Omd is till HS-ram : - anslag for s'r-takare - anslag for studierektor l akemedel sarsk boende. evert från Halsovalsers t Budge l Budget (55 935) (1 425) Budgcl O O O Budget

13 Patientavgifter, hojning 2011 Hojning hogkostnadsskydd cet.av ifter öppen vård Not 3 Central förvaltning öv rigt Landsii sbidra Lednin och adm stodfunklion Handika konsulentverksamhel centrum for klinisk forsknin Politiker och politiska sekreterare Cenlrala HS-ansla Ov( t It. emensamt Trafik Bidra s ivnln Juslerad bidragsgivning Bes arin administration t.öne- o nsu r Minskad ram, bes arin ar/effekliviserin ar 2012 LF feb 20 1l ; avkastnin sxrav IT-enheten Omdis cnern från trafikbud et till hälso- och siukvård Minskal bidrag till Dalarnas trafiksäkerhetsforbund Minskade kostnader oliliken l F nov2011; Ulokat ansla for kollekliv lrafik Omdis från hatso- och s ukvårdsram: ansla smms ddsverksamhelen - del av täkemedetsbud et till medicinska enheten Omdis utbildninosbidra s "ahsts"ukskoterskor Budgel Budget Not 4 Fin ansförv altn ing Pensionskostnader inkl loneskalt PatienlfOrsäkrin. remie och aveäumn Förändnn IOneskuld f öre ående månad Statsbidra kömiliard Kostnader Iör alt minska köer Statsbidra ul ökad vård aranitbup Kostnader Ins minskade s ukskrivn. Statsbldra rehab. aranli Koslnader rehab. arantt H s ec vård/medicinsk ulv, kostnader över index Bes arin adminislration m m OmstäUn;n skosmeder Bola sbildnin Alvdalens skola LFfeb 2011: ansla omställnin 1dI HS Stb NaliOnell salsnin 10r Okad auerasäeernet lf nov 2011" l önekostnader utöver LPI Moms, redovisas som kostnad Inom l andvård Omdis kostn lacerin sråd och datas stem N Budget ] 200 Bu get , O ,;nnnI.1~ Not S Fastigh etsnämnden Avkastningskrav lf leb 2011; utökat avkastnmqskrav Summa Budget Bu get O Not G Sorvfceuämnden LF e 20 1; avkastningskrav Budget Bu get

14 Not 7 Ku ltur- och bijdn ingsnämnden Budgel2011 Budget 201 renesu sbid ra Framliclsmuseel Lone- o risu pr 1924 Kom for uteblivensteur indexu räknin MO 1200 Minskad ram, bes ann ar/effekliviserin ar -800 Kons tnärf utsm eknln. omdis från Inves! 500 UIOknl11<J av bidraa t iarnanasäkcblanaoocrautbud, 000 Minskat ansla Kullur -3 Minskal ansla FolkrOrelsebldra -2 5 Minskat ansta tandsl in sdrivna folkh skolor -, 000 o ; av aslnlngs rav Not 8 Tan dvä rdsnämnde n J fol ktandvård Budg et 2011 Budgel201 l andsl in sbidra Lene- o prisuppr 2364 LF Ieb 2011; avkastningskrav ' 000 Momskom ensalion barnlandvård m m Not 9 Tandvårdsnämnden/b eställartandvärd Bud get 2011 Budg et 201 Landslin sbldra tooe- o prisuppr Not 10 PaUentnämnden B udgel 2011 Bud get 201 Lands ti sbidra L öne- o prisuppr Not 11 Rev ision Budget 2011 Budget 201 Landsfin sbldra t öne- o risu r O Nämn den för kostsamverkan Mora B ud get 2011 Budge t 201 Externa intäkter Extern a kostnader Netto O O Intäkt er 1) Skatteintä kter; Preliminärskan Avraknin 2010 Avrak nin ' Avraknin Summa Uramni sbdra och statsbidra Inkomslufamnin sbidra 737, 008 R lerin sbidra -a ift Kostnadsufamnin sa ut Statsbidra för lakemedel Tilllalli t koniunkturstöd Stb anderni Stb minskad slukftånvarö J{) O Summa Ska tter och bidra 6 877

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna I ~ Landstinget _ DALARNA BESLUTSUNDERLAG O O O 2 1 2 Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-02-18 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD12/02550 Uppdnr 409 2013-01-14 Landstinqsstyrelsens

Läs mer

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott I ~ landstinget II DALARNA Ledningsenhet 000517 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Dnr LD13/01027 Uppdnr 513 2013-09-02 Landstingsstyrelsen 2013-09-23 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91

Bilaga 5 till Landstingsstyrelsens 91 I landstinget.. DAlARNA PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 94 Atgärdsplan för ekonomi i balans 2011 (Bilaga sid 58-76) Dnr LD11/00574 Landstingsstyrelsen föreslårfullmäktige besluta a t t i samband med

Läs mer

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter

Datum _. Svar på motion från Clas Jacobsson (M) m fl: Angående ambulanshelikopter I ~ Landstinget - DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv 0004 59 Dnr LD15/007 44 Uppdnr 1181 2015-10-19 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Läs mer

Centralförvaltningen. Bilaga 1. Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag 2012. 2012 tkr 2011 tkr

Centralförvaltningen. Bilaga 1. Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag 2012. 2012 tkr 2011 tkr Bilaga 1 Centralförvaltningen Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag 2012 2012 tkr 2011 tkr Basenhet 910 Trafik 165150 147 150 spec bil 1 sid 1 " mdisp till HS, LF feb 2011-3000 911 Bidragsgivning

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens sammanträde I ~ landstinget III DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2012-10-22 116-118 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2012-10-22, kl 9.30-12.15 Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun Beslutande Ingalill Persson (S),

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde I l) ~ Landstinget DALARNA Sammanträde 2013-06-03 49-50 Sida 1 (5) Protokoll från s sammanträde Tid: 2013-06-03, kl 10.00 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Beslutande Ingalill Persson (S), Ordförande

Läs mer

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator I II ~ Landstinget DALARNA 00009 ~ BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2013-06-10- Datum -11 Sida 1 (2) Medicinsk enhet Dnr LD12/03640 Uppdnr 422 2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Förslag till landstingsbudget

Förslag till landstingsbudget Förslag till landstingsbudget 2012-14. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna resultatbudget 2012-14, enligt bilaga 1, samt nämndernas resultatkrav,

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Hur styrs landstinget..

Hur styrs landstinget.. Hur styrs landstinget.. 11.10-11.45 Landstingsplan, uppdrag, över- underskott, prioriteringar (Karin Jonsson) 11.45-12.00 Ledningssystem (Roland Frisdalen) Lunch 12.40-13.00 Investeringar, upphandling

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 000219 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (2) Dnr LD15/03361 Uppdnr 1176 2015-10-19 Budgetberedningen 2015-11-09

Läs mer

Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch

Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1410-1075 Landstingsstyrelsen Skrivelse om utbildning för framtidens ledare i hälsooch sjukvården Föredragande landstingsråd:

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Landstinget ~ DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Primärvård BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/01457 000 32 5 Uppdnr 837 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna.

First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun. Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets hemsida: www.ltdalarna. I II landstinget DALARNA BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-09-12 Plats Tid Övrigt First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun Måndag 2011-09-12, kl 09.30 Dessa handlingar finns att tillgå på landstingets

Läs mer

AU 6 maj SKL, prognos april

AU 6 maj SKL, prognos april I J!/ Landstinget C\o\lARNA AU 6 maj 2013 Lägesrapport ekonomi SKL prognos april RlPS Kostnadsutjämningen Utfall lönekostnader acc april Prognos 2013 (prel periodrapport) Policy över-/underskottshantering

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III

Sammanträde ilandstingsfullmäktige III I ~ Landstinget II DALARNA Sammanträde 2013-04-22 Sida 1 (12) Sammanträde i III Tid: Måndag 2013-04-22 09:30 Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Inför ett "FUNKsam" för samordning av funktionsuppehållande insatser för gravt hjärnskadade personer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Inför ett FUNKsam för samordning av funktionsuppehållande insatser för gravt hjärnskadade personer I l) ~ landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning Datum 2013-09-23 Sida 1 (4) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00590 Uppdnr 508 000509 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Nätverket Hälsa och Demokrati

Nätverket Hälsa och Demokrati Nätverket Hälsa och Demokrati 7-8 november Stockholm Agneta Andreasson-Bäck Hälso- och sjukbårdsberedningen i södra Dalarna Samverkan i Hedemora kring tidiga insatser och sociala investeringar 1 Landstinget

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

F'fi. F'f) 1. '=" Planeringsförutsättningar Med utgångspunkt från SKL bedömningar i februari: LS 25 mars Resultat februari 20 13

F'fi. F'f) 1. '= Planeringsförutsättningar Med utgångspunkt från SKL bedömningar i februari: LS 25 mars Resultat februari 20 13 Lägesrapport ekonomi LS 25 mars 2013 - Planeringsfårutsättningar - Resultat per februari och prognos 2013 Besparingsplan och budget 2013 - Besparingsplan - Revidering av budget 2013 - Genomfårandeplan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs.

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. I ~ Landstinget Il DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet 000143 Dnr LD14/01798 Uppdnr 801 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Delårsrapport. augusti 2015

Delårsrapport. augusti 2015 Delårsrapport augusti Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på minus 173 mkr. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader (exklusive AFA 48 mkr) blir 4,5 procent högre än budgeterat.

Läs mer

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden

Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice)

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Landstinget Dalarna förvaltningar Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Tandvårdsförvaltning Beställarenhet för tandvård Skolförvaltning Kulturförvaltning

Läs mer

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott I ~. Landstinget II DALARNA Central förvaltning Personalenhet ~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-06-03 Sida 1 (2) Dnr LD13/01529 Uppdnr 566 2013-06-03 Landstingsstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs.

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs. I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Administrativ enhet 00001 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (2) Dnr LD15/01128 Uppdnr 1051 2015-09-14 Landstingsstyrelsen 2015-09-28

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Omvärldsanalys. Övergripande prognos. 2014-05-15 LD13/03281 Periodrapport april 2014

Omvärldsanalys. Övergripande prognos. 2014-05-15 LD13/03281 Periodrapport april 2014 2014-05-15 LD13/03281 Landstingets samlade prognos per april pekar mot ett resultat på plus 43 mkr (+/- 20 mkr). Det är 85 mkr sämre än budgeterat. Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader

Läs mer

20 Resultathantering bokslut Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

20 Resultathantering bokslut Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-03-22 LKD 04164 20 Resultathantering bokslut 2003 Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-03-22 25 (se bilagda handlingar) behandlas. Landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Återinför hembesök för nyförlösta mammor med tidig hemgång

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Återinför hembesök för nyförlösta mammor med tidig hemgång I 111 ~ Landstinget DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Kirurgi 0 0 0 3 3 6 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/02515 Uppdnr 1035 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Anskaffning av tågfordon för regionala kollektivtrafikmyndigheten samt borgen och finansiering

Anskaffning av tågfordon för regionala kollektivtrafikmyndigheten samt borgen och finansiering Landstinget ~ DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 215-9-28 Sida 1 (4) Dnr LD15/1867 Uppdnr 193 215-8-31 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 215-9-14 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02

Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02 1 Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02 2 Grunden är budget 2014 Förutsättningar Uppräkningar: Personal 2,8% Drift 1,8 % Hälsoval 2,4% (Viktad uppräkning) Prognos (april) från SKL avseende skatteintäkter

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED07-558 23 Årsredovisning med funktionshinder. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Peter

Läs mer

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-06-02 KN-KUS16-0003-4 29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Diarienummer: KN-KUS16-0003

Läs mer

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA Årsrapport 2015 Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse Verksamhetens nettokostnader -6 953-7 245-292 Återbetalning av AFA 50 +50 Skatteintäkter 5 496 5 490-6 Generella statsbidrag 1 608 1 618

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-0S-31

Sammanträdesdatum 2011-0S-31 Plats och tid Beslutande Ledamöter SALA STYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2011-0S-31 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.00 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (SBÄ) Lotta johansson-arnqvist (V) Carol a Gunnarsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2008-11-24 279 661 Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering

Läs mer

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen 1 Sammanträde med styrelsen 197-199 Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl 8.30-9.00, Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer