Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för och budget 2012, Central förvaltning, hälsoval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för 2012-2015 och budget 2012, Central förvaltning, hälsoval"

Transkript

1 I landstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 185 Fin an splan , Budget 2012 Dnr LD1 1/01790 aoaora PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum I of3.5. OjtlSierrrt? rzrft'ca' // Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för och budget 2012, Driftbudget a t t på driftbudget anvisa tkr som ställs till landstinqsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Central förvaltning, hälsoval tkr Central förvaltning, övrigt tkr Finansförvaltning tkr a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bildningsnämnde ns förfogande a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande varav tkr för folktandvård och tkr för beställartandvård a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till patientnämndens förfogande a t t för servicenämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med tkr a t t för fastighetsnämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med tkr samt Investeringsbudget a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Central förvaltning tkr a t t på investeringsbudgete n anvisa tkr som ställs till servicenämnd ens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bildningsnämndens förfogande varav tkr för konstnärlig utsmyckning, Utdrag exp till 1. Fullmäktige Vid protokollet : Taimi Hermansson Bestyrkes i tjänsten

2 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till fastighetsnämndens förfogande för fastighetsinvesteringar, a t t på investeringsbudgeten anvisa en låneram för Älvdalens utbildningscenter AB med 2 mkr a t t fastställa resultatbudget innebärande en ökning av eget kapital med 89 mkr. Fullmäktige beslutade i juni 2011 om finansplan för och budget Nya förutsättningar för bl a löne- och prisutveckling, skatteintäkter, statsbidrag och högkostnadsskydd gör att finansplan och budget har reviderats. Information enligt MBA 10 har ägt rum 19 oktober Förhandling enligt MBA 11 har genomförts 3 november Ekonomidirektör Peter Hansson, landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg och bitr landstingsdirektör Sven Nilsson informerar om ärendet. Yrkanden och propositioner Bilaga 185 A Clas Jacobsson yrkar bifall till Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag till Finansplan och budget 2012 (med bilaga verksamhetspian) för Landstinget Dalarna. Bilaga 185 B Ordförande Ingalill Persson yrkar bifall till föreliggande förslag. Ordföranden redogör tör de yrkanden som ställts och föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen godkänner: Först ställs proposition på förslag till driftbudget, sedan ställs proposition på förslag till investeringsbudget. Ordföranden ställer proposition om bifall till majoritetens förslag till driftbudget eller bifall till Clas Jacobssons yrkande (Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag) och förklarar att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag. Ordföranden ställer så proposition om bifall till förslag till investeringsbudget och förklarar att landstingsstyrelsen beslutar bifalla förslaget. Landstingsstyrelsen beslutar således a t t bifalla föreliggande förslag. Reservation

3 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Pär Sixtensson (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Bo Brännström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO) reserverar sig mot beslutet.

4 \5 ~ \ " ~ ~ l- J 1'= l't uncrtngsröruts:itlnin gur 1'= Pla Il {'rin ~sm rutsättningar fiir åren 2012 p 2015 mr :il-cii Regeringens budg etprop: - Ekonomin bromsar - Ökad finansiell oro - Svag utveckling på arbetsmnrknadcn Utveckling UNI' ,5% % ,3 % ,5% J,9% - ~YS SC I S l / l l l i ll gc ll oror l i ll d ra ~ 2~ J ,7% \ \ t I \ ~ I 1'= Utveck ling sk:tt t Clllld {'r1 :t ~ SKLs prognos nkt JO 2.1% ,6% ,5% (4,2) ,2% (4,4) , 1% ,7% \ / \ ~I \ Pro ~ll o s mb mkr I skatte intäkt er Jmf med fastställd budget o plan, LF juni 2011 ( mkr] mkr mkr \ ~I L:III dsti llgsljrt shnlcx årlig förändring ,2 resp 2,7 % ,5 3, ,8 3.3 Befolkningsprogn os SKI.!SCll okl 10 1/ Antal invånare I 110\' resp ar wo \ \ I \ I

5 Tmufl'årlf Kompen sati on III O III S Avkastningskrav 6.5 mkr 1,0 mkr Bud get ZO 12 Kultur- "el, /JiM";,,g Avkastningskrev t t l.\ti;: II"'if"rvntmi /IJ:"" Avkastningskrev 0,5 mkr 5 mkr Lnmtstingsser vlre 1\vknstningskrav \ t / 1,0 mkr \ r'fj G 'lilr1lljiin'lllm ;ligell 1\vkastniugskrav (H-cnlr) 4 mkr Utökat unslag trafik Politiker, sparkrav \ \ / IXmkr I <Hk, \ r'f! t tntso- och sj llki'tirfl \ Besparin gar Patienta vgifter " högkostn.skydd Tillskon (motsv 201I) Med UlV, priskomp. Pv-jour, akutmott. Bud:,:ct i rn C1 ranrji}f ijndring -105 mkr kr - 2,5 mkr 70 mb 15 mkr 10 mkr Bud gel 2U I2 IIIi1Sf)- o ch Jj lltl"l",i,j arls f o1mfijrj" J,;n;: Psyk.socia l kompetens ban! oc h ungdomar Il" 4 mkr Anslag J\ T-/ST läkare 5 mkr Effekt högkostnadsskydd I'roj kostnadseffektiv anskaff 2.5 mkr -5 mkr Effekt nvknstn/besparjngar landstings service -8.5 mkr \\ / \ r'f J ~." a* '" '" Summa ~" 2tl1; ~, 2Od' «~::'~'P--.sW~ <U't:r~ ~t1era: l.i'ic1!nkl1l2ll1l e.\j ~~~ - K -i C ~- Rarrju:sletingar -ur.<x.<x -aec Summ a kolilnad\llllnslning.h.<x m \ l Kostn adami II slilling:ir hälso- (Ich sjukvå rd / \ Sta tsbhlrng 2012 l.ä kcrncdclsförmåncn 695 mkr ( 10 mkr) Sj ukskrivningsmiljard 20 mkr Rchabilitcriugsgamntin 28 mkr Ökad patientsäkerh et I 12 mkr Kömlljnrd m nej budgeterade (rev av budget i början av 20 12) \ r'f)

6 .._~ Il'"==" Budget 20 12, revlderlngar j m! LF juni R....lt.O\2012 IlF, ~ "' ~ r - ~ 101"1.._- 1 ~ '!lvoi.i 'l"" lnoj~... 0,~oo-- 28 '~"li.~~ 10...,... O \ I.... '...lndrino;ilnukl.. \ u., l '=" Ih ll.l gct 2012, revtdertngar jmf LFjuni Kel"""" 1_'l<Kke<>-l<OW>.o<ll.Olo""'ll) t'a!'... ""._.. ~_r ~,.., I>odrag~ ~1 1"Iadot '0< In,,'''',. Nb (se ''''l ~.~ 'I)<"Ul'" lpi '1"",,,,",,,h. ''''l. - np~ -,.." _ii;jn".".., ~ o. l1t. "" o".., I"de > ".y~_i" ~ ""'PI "" btml.",~ PV.UI_.nmg~."""""" _ui6u1.,., A rl$ r.u~ ~ - -~, --~ _~WoJ_..-I...~ ~,,- \' ; H(II... ållll I I"f l, 11'= Ftunnsplnn 2U12-IS, r C\'i d (' rin~ ; 1 r j mr L.f"j uni Rn.a.oI-..-w ZOtI-'l.. v... 1\111...»u ,." 1\111 lt11.irou...., " ". -" u ",, " 2U -..p~""""' &, _..."." ~ ~ _JU u, U J.,. '" _..._ ". '" :9'" l A ~ ''l ' K '" \ R CS UIt:l t I B:l I:lIISk":I\' Unders kott t o m alt åte rställa 898 mkr Resultat (progn os) -55 mkr Rcsuhal mkr l{csuhai mkr Resultat 20 1, \r Rcsuhn t (+384) mkr Ik sull alcl nlcrs liill O I \ I"f) \ Iuvestcringsnun ur 2012 luvestcringur Hälso- och sj ukvå rd IT Landstingsscrvicc T andvård Kultur- och bildning Fastighctsinvcstcringar Lån (skola) \ I 103 mkr 61 mkr 2,5 mkr 7,6 mkr 2,4 mkr 319 mkr 2 mkr \ I"f l lnvcstcriug ligger kvar r å nivå enligt beslut l.f juni ÖH:rs) n investeringspolicyz-process sker, beshusunderlag länmas uut.r [cb 2012 Öl"crsyncn skallleda till fbrbätrradc bcshnsuudcrlag, med fokus på kos tuadcuytrnaspcktcr, ndckvatu underlag mr en rullande Ilerårsplan samt en l)'lllil!arc koppling mot budgetprocessen(belopp och lid) Eli övergripande investeringsråd 'hr LD IOrcsl:" au{"'iii1(horiwntl. " ' 11 \ r-'l j

7 Finansi ella mål Resultat överskon 1-2% So liditct proc.enheter Likviditet ingen upplåning Sjä lvfinans icring investeringar 100% över"nr \ I Il... Skalle,lI lalsbldralls. och.. nellokos tnadsulv.. ["...-J -\f...-, /--... "':::" ~. o. _... 0<...-0;.0...,..., _ 00._....., I I \ \ IJlA I,...,! 1= ' N ' N Investeringar (mkr) r-; / <, ' N./ -, i ~ ~ - "- - N" ' N - \ \ / f3 \.-. ) "_"- - - "" ""... "" "" "" 1'= Arets resultat I relation till skatt & statsbidrag /' l ' 7- o, - - -_..._-- N'.,...." ~ I Ar c l r... ~ I.. IO<... I \ \ l I,..." I "" ""... \ I ""_,"" -tikvld...o.t..ll U" - U n -- "'1- ",., _ I...) 1= ~ ~ Aterställande av eget kapital, mkr = I~.= -H U '" ,~ I \ \."......!J... " ' "1'1LI~ ' '' '\ :..,

8 ,...'- j~\ s k r i \ ll i ll g kundfod ringa r, nntal inkasso -...,~ _ oj..._ Antntsöknlng beror nams på; KQnlanllösl LD, nya avgiflcr och receptarvode. \ I \ P'f) Avakriv ning kundfodringa r -"~ -"' _ _..." ----, -.,.,." _" Kundrotlustcr utgör ca 2% av samlliga patientavgifter, ' -nnligast ms;,k ar "b rislande bctnlningsformåga". Tllt[rar l utomlant ra licnlcr, kommuner \ ""J

9 8~ \~~4 L S?' l ~S- ( Budget 2012 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna budget för 2012, Driftbudget a t t på driftbudget anvisa tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Central förvaltning, hälsoval tkr Central förvaltning, övrigt tkr Finansförvaltning tkr a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bildningsnämndens förfogande a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande varav tkr för folktandvård och tkr för beställartandvård a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till patientnämndens förfogande a t t för servicenämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med 1000 tkr a t t för fastighetsnämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med tkr

10 Alliansen + DSPs verksamhetsplan 2012 Nuläge Landst inget Dalarn a har en uv land ets sämsta ekono mier. Patient erna mr vänta längre på operat ion och behandling jämfört med andra landsting. Trots att hela 2011 ägnats åt att få ekonom in i balans finns det mycket kvar att göra. Regeringens belöning till dc landsting som lyckats ge vård i tid, ha frisk personal, ökad patientsäkerhet och god tillgång till psykiatri för unga hade kunnat ge minst 20 miljoner kronor ytterligare till vårt landsting. För 20 I2 finns ytterligare pengar fhm regeringen till bl a sammanhållen vård och omsorg fö r äldre samt satsning på utbildnings- och praktikp latser för läkare och tand läka re. Landsting med likvärdiga eller ti ll och med sämre förutsä ttn inga r än Dalarna har lyckats vända en negativ trend. Vår vision - Nystart Dalarna Moderatern a, Ce nterpa rtiet, Folkpartiet, Kristd emokra tern a och Dalarnas sjukvård sparti vill göra en nystart för Dalarna för att la landstinget från bolten till tio-itopp. Av erfarenhet från andra landsting ser vi att dct gtll' att göra så mycket Iller lin i dag. Vi vill stärka patientens makt att välja vårdgivare. oavsett var man bor i länet. Invånarn a ska snabbt få kontakt med hälso- och sjukvården. Det ska vara enkelt att kunna fä sina pro vsvar eller boka och avbaka sin tid, oavsett om patienten föredrar person lig kontakt eller Internet. Alt bli nekad nödv ändig tid hos läkare eller tvingas vänta i månader eller till och med år på operation och beha nd ling är helt oacceptabelt! I ett bättre landsting... Ur patienten, både till kropp och sj äl, i fokus är bra bem ötande och levalite nyckelord finns ett hälsofrämj ande arbetssätt där egenvård och egenansva r uppmunt ras fik svårt sj uka möj lighet till stöd aven värdlots har invånarna fått ökad möjli ghet alt välja vårdg ivare sjä lv, i eller utanför Hind får verksamheten målrelaterad ersättning baserad på prestation istället mr ärliga anslag har vi korta köer till undersök ninga r, vård och behandlingar år hälso- och sj ukvård en tillgänglig även för den som bor på landsbygden Hr landstinget en av många attraktiva arbetsgivare för den som vill arbeta inom hälso- och sj ukvårdso mrådet tar man till vara och belönar alla medarb etares vidareutbildning, kom petensut veckling och arbete Alliansens och DSPs verksamhelsplan

11 e ~.!t~_ -.., " ~ uppmuntras effektivt arb etssätt genom incitamentsbaserade ers ättningar informeras om "goda exempe l" inom organisationen ska forskni ng, utveckling och innovationer stimu leras i det ständigt pågående utvcckiingsarbetet finns en god dialog gälla nde priori teri ngar mellan pro fession, tjänstem än och politiker har den nya tek niken och inform ation steknologin en st ödj ande funktion bedrivs folkta ndvården i ett landstings ägt bo lag konkurrera r med övrig tandvå rd på lika vi llkor bidrar ku lturen till Dalarnas au raktionskraf har lands tingsledn ingen god ko ntroll på ekonomin genom tydlig styrning och säkra upp följ ningssystem är del mer fokus pli uppföljning av kvalitetsregler och statliga stimulansmedel är sj ukvården behovsstyrd och so lidariskt skattefinansiera d Alliansens och D$Ps verksam hetsplan D7 2

12 Alliansen s bu dgel 2012 Landstingstyreisen; Halsa- och stukvård Cent' al lorvaltnin n-ialsoval Central lorvaltnin IOV( t Finansforvaltnin Fast hetsnamnden Servicenamnde n Kultur- och bildningsnamnden Tandvåld snamnden Tandvårdsn ämnden. beståtlartandvård Pa!lentnamnden Revision Gemensa m nämnd for kostsamverkan Summa driftbudget Alliansens resu ltat b Budget 2011 u get 2~ Nol t , O O Noll Hälso- och sjukvård l andstingsbidrag Minskad ram - handlm s r ram ek i balans Mmskad ram l DH, bes arln ar/effektiviserin ar Lene- o rlsu r Patienta mer. heinin fr o m uol Ho'nln h kostnadssk dd auenta o n vård LF lob 20 11, - omdis ansla ror cmstsnnm - cmdts från ansta fortrafik - avkastnln skrev tvutanfor HS. omdis till HS kostnader motsv stb for okad atients äketh el - kostnader motsv stb for minskad siukfrånverc - hiiskott 2012 Omdis från hatscvalskansnet ; - ansla for S'r-raenrc - ansla for studierektor Minskad lakemedelskostnad LF nov 2011 Satsn!n vårdlots Minskade kostnader forkni ade med vårdlotsreform Omdis ulb bidra. lönekostnad utöver LPI s ec.siuksktr Medicinsk ulv kostnad Over l PI Ps kosod al kom etens bamrun dom PV Utokat ensla akulmolta nin ar Utökat ensia ATlST l akare Prelekt kostnadseffektiva anskaffnin ar l andstin sservlce, minskade koslnader Omdis avkasntn!n skrav landstin sservlce Omdis till centralforvaltnin en' - ansla Smillsk ddsverksamheten - del av lakemectelsbud et till medicinska enhelen Not 2 Hälsoval Landsli sbidra Hälscvalsersänmn Lakemedel sarsk boende. Overt lil l Halsoval ev Summa Harscvarsersannm Halsovat evrt t H a l s o valskan s ~ Omd is till HS-ram : - anslag for s'r-takare - anslag for studierektor l akemedel sarsk boende. evert från Halsovalsers t Budge l Budget (55 935) (1 425) Budgcl O O O Budget

13 Patientavgifter, hojning 2011 Hojning hogkostnadsskydd cet.av ifter öppen vård Not 3 Central förvaltning öv rigt Landsii sbidra Lednin och adm stodfunklion Handika konsulentverksamhel centrum for klinisk forsknin Politiker och politiska sekreterare Cenlrala HS-ansla Ov( t It. emensamt Trafik Bidra s ivnln Juslerad bidragsgivning Bes arin administration t.öne- o nsu r Minskad ram, bes arin ar/effekliviserin ar 2012 LF feb 20 1l ; avkastnin sxrav IT-enheten Omdis cnern från trafikbud et till hälso- och siukvård Minskal bidrag till Dalarnas trafiksäkerhetsforbund Minskade kostnader oliliken l F nov2011; Ulokat ansla for kollekliv lrafik Omdis från hatso- och s ukvårdsram: ansla smms ddsverksamhelen - del av täkemedetsbud et till medicinska enheten Omdis utbildninosbidra s "ahsts"ukskoterskor Budgel Budget Not 4 Fin ansförv altn ing Pensionskostnader inkl loneskalt PatienlfOrsäkrin. remie och aveäumn Förändnn IOneskuld f öre ående månad Statsbidra kömiliard Kostnader Iör alt minska köer Statsbidra ul ökad vård aranitbup Kostnader Ins minskade s ukskrivn. Statsbldra rehab. aranli Koslnader rehab. arantt H s ec vård/medicinsk ulv, kostnader över index Bes arin adminislration m m OmstäUn;n skosmeder Bola sbildnin Alvdalens skola LFfeb 2011: ansla omställnin 1dI HS Stb NaliOnell salsnin 10r Okad auerasäeernet lf nov 2011" l önekostnader utöver LPI Moms, redovisas som kostnad Inom l andvård Omdis kostn lacerin sråd och datas stem N Budget ] 200 Bu get , O ,;nnnI.1~ Not S Fastigh etsnämnden Avkastningskrav lf leb 2011; utökat avkastnmqskrav Summa Budget Bu get O Not G Sorvfceuämnden LF e 20 1; avkastningskrav Budget Bu get

14 Not 7 Ku ltur- och bijdn ingsnämnden Budgel2011 Budget 201 renesu sbid ra Framliclsmuseel Lone- o risu pr 1924 Kom for uteblivensteur indexu räknin MO 1200 Minskad ram, bes ann ar/effekliviserin ar -800 Kons tnärf utsm eknln. omdis från Inves! 500 UIOknl11<J av bidraa t iarnanasäkcblanaoocrautbud, 000 Minskat ansla Kullur -3 Minskal ansla FolkrOrelsebldra -2 5 Minskat ansta tandsl in sdrivna folkh skolor -, 000 o ; av aslnlngs rav Not 8 Tan dvä rdsnämnde n J fol ktandvård Budg et 2011 Budgel201 l andsl in sbidra Lene- o prisuppr 2364 LF Ieb 2011; avkastningskrav ' 000 Momskom ensalion barnlandvård m m Not 9 Tandvårdsnämnden/b eställartandvärd Bud get 2011 Budg et 201 Landslin sbldra tooe- o prisuppr Not 10 PaUentnämnden B udgel 2011 Bud get 201 Lands ti sbidra L öne- o prisuppr Not 11 Rev ision Budget 2011 Budget 201 Landsfin sbldra t öne- o risu r O Nämn den för kostsamverkan Mora B ud get 2011 Budge t 201 Externa intäkter Extern a kostnader Netto O O Intäkt er 1) Skatteintä kter; Preliminärskan Avraknin 2010 Avrak nin ' Avraknin Summa Uramni sbdra och statsbidra Inkomslufamnin sbidra 737, 008 R lerin sbidra -a ift Kostnadsufamnin sa ut Statsbidra för lakemedel Tilllalli t koniunkturstöd Stb anderni Stb minskad slukftånvarö J{) O Summa Ska tter och bidra 6 877

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Centralförvaltningen. Bilaga 1. Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag 2012. 2012 tkr 2011 tkr

Centralförvaltningen. Bilaga 1. Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag 2012. 2012 tkr 2011 tkr Bilaga 1 Centralförvaltningen Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag 2012 2012 tkr 2011 tkr Basenhet 910 Trafik 165150 147 150 spec bil 1 sid 1 " mdisp till HS, LF feb 2011-3000 911 Bidragsgivning

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Hur styrs landstinget..

Hur styrs landstinget.. Hur styrs landstinget.. 11.10-11.45 Landstingsplan, uppdrag, över- underskott, prioriteringar (Karin Jonsson) 11.45-12.00 Ledningssystem (Roland Frisdalen) Lunch 12.40-13.00 Investeringar, upphandling

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs.

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs. I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Administrativ enhet 00001 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (2) Dnr LD15/01128 Uppdnr 1051 2015-09-14 Landstingsstyrelsen 2015-09-28

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

0 1?;> Driftbudget a t t på driftbudgeten anvisa 6 303 880 tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följ ande fördelning;

0 1?;> Driftbudget a t t på driftbudgeten anvisa 6 303 880 tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följ ande fördelning; l andsting et l) DALARNA LANDST NG SSTY RELSEN 0 1?;> PROTOKOLLSUTDRAG Samm anträdesdatum 2010 11 08 165 Finansplan 2011 2014 och budget 2011 Dnr LD10/0l 098 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs.

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. I ~ Landstinget Il DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet 000143 Dnr LD14/01798 Uppdnr 801 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015 I '1i Landstinget CWARNA Lägesrapport ekonomi Ls 16 feb 2015 Resultat 2014 Bokslutsrapport 2014 Övrigt ekonomi I '1i Landstinget CWARNA Resultat 2014 Resultat-175 mkr, jämfört budget 128 mkr Allt väsentligt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Svar på skrivelser från Lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna för Norra Dalarna och Västerdalarna-Nedansiljan angående Gränssjukvårdsförordningen

Svar på skrivelser från Lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna för Norra Dalarna och Västerdalarna-Nedansiljan angående Gränssjukvårdsförordningen I ~ Landstinget _ DALARNA Ledningsenhet ~ILAGA L5 S> tita Datum 2014-06-02 Sida 1 (3) Dnr LD14/00115 Uppdnr 718 2014-05-12 s arbetsutskott 2014-06-02 Svar på skrivelser från Lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning.

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. (LiÖ 2012-2095) Anna Tjäder har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016 Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret 1 (2) FÖRSLAG 2012:68 LS 1206-0891 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.30 12.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Christina Johansson och Allan Myrtenkvist Justeringens

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg Landstingets kansli 2014-08-12 (Slutlig version) Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg On 8 jan kl 8.30-15 Ledningsgrupp LD Ti 14 jan kl 8-10 Beredning inför LSAU/LS LS ordf To-Fr

Läs mer

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna ,._ Fo~~~X!~den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård Datum 2015-03-04 Sida 1 (3) Dnr LD15/00485 Uppdnr 1005 Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna Ordförandens förslag 1. En ändring till en fast avgift på

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 1 (2) FÖRSLAG 212:33 LS 123-513 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Budget 213 samt plan för verksamhet och ekonomi 214-215 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 tember 211 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:3-16:22 Sekreterare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation av fastigheter

Konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation av fastigheter 2015-03-24 Regionledningskontoret Konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation av fastigheter Skrivelse - Dnr RJL 2015/274 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-03-17 PROTOKOLL UTDRAG

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Boerje Bohlin (S)

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Clas Jacobsson (M) för Jan Wiklund 78, 83-87 samt 90-94

Clas Jacobsson (M) för Jan Wiklund 78, 83-87 samt 90-94 I l) Landstinget DALARNA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammantriidesdatum 2012-05-07 Paragrafer Sida 76-94 1 (16) Plats och tid Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga Föredragande

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-02-17 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 17 februari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 54 Information om projektet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Motion Uppmärksamma celiaki

Motion Uppmärksamma celiaki ÄRENDE 7 LF februari Motion Uppmärksamma celiaki Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Protokollsutdrag från

Läs mer