Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för och budget 2012, Central förvaltning, hälsoval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för 2012-2015 och budget 2012, Central förvaltning, hälsoval"

Transkript

1 I landstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 185 Fin an splan , Budget 2012 Dnr LD1 1/01790 aoaora PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum I of3.5. OjtlSierrrt? rzrft'ca' // Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för och budget 2012, Driftbudget a t t på driftbudget anvisa tkr som ställs till landstinqsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Central förvaltning, hälsoval tkr Central förvaltning, övrigt tkr Finansförvaltning tkr a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bildningsnämnde ns förfogande a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande varav tkr för folktandvård och tkr för beställartandvård a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till patientnämndens förfogande a t t för servicenämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med tkr a t t för fastighetsnämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med tkr samt Investeringsbudget a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Central förvaltning tkr a t t på investeringsbudgete n anvisa tkr som ställs till servicenämnd ens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bildningsnämndens förfogande varav tkr för konstnärlig utsmyckning, Utdrag exp till 1. Fullmäktige Vid protokollet : Taimi Hermansson Bestyrkes i tjänsten

2 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till fastighetsnämndens förfogande för fastighetsinvesteringar, a t t på investeringsbudgeten anvisa en låneram för Älvdalens utbildningscenter AB med 2 mkr a t t fastställa resultatbudget innebärande en ökning av eget kapital med 89 mkr. Fullmäktige beslutade i juni 2011 om finansplan för och budget Nya förutsättningar för bl a löne- och prisutveckling, skatteintäkter, statsbidrag och högkostnadsskydd gör att finansplan och budget har reviderats. Information enligt MBA 10 har ägt rum 19 oktober Förhandling enligt MBA 11 har genomförts 3 november Ekonomidirektör Peter Hansson, landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg och bitr landstingsdirektör Sven Nilsson informerar om ärendet. Yrkanden och propositioner Bilaga 185 A Clas Jacobsson yrkar bifall till Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag till Finansplan och budget 2012 (med bilaga verksamhetspian) för Landstinget Dalarna. Bilaga 185 B Ordförande Ingalill Persson yrkar bifall till föreliggande förslag. Ordföranden redogör tör de yrkanden som ställts och föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen godkänner: Först ställs proposition på förslag till driftbudget, sedan ställs proposition på förslag till investeringsbudget. Ordföranden ställer proposition om bifall till majoritetens förslag till driftbudget eller bifall till Clas Jacobssons yrkande (Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag) och förklarar att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag. Ordföranden ställer så proposition om bifall till förslag till investeringsbudget och förklarar att landstingsstyrelsen beslutar bifalla förslaget. Landstingsstyrelsen beslutar således a t t bifalla föreliggande förslag. Reservation

3 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Pär Sixtensson (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Bo Brännström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO) reserverar sig mot beslutet.

4 \5 ~ \ " ~ ~ l- J 1'= l't uncrtngsröruts:itlnin gur 1'= Pla Il {'rin ~sm rutsättningar fiir åren 2012 p 2015 mr :il-cii Regeringens budg etprop: - Ekonomin bromsar - Ökad finansiell oro - Svag utveckling på arbetsmnrknadcn Utveckling UNI' ,5% % ,3 % ,5% J,9% - ~YS SC I S l / l l l i ll gc ll oror l i ll d ra ~ 2~ J ,7% \ \ t I \ ~ I 1'= Utveck ling sk:tt t Clllld {'r1 :t ~ SKLs prognos nkt JO 2.1% ,6% ,5% (4,2) ,2% (4,4) , 1% ,7% \ / \ ~I \ Pro ~ll o s mb mkr I skatte intäkt er Jmf med fastställd budget o plan, LF juni 2011 ( mkr] mkr mkr \ ~I L:III dsti llgsljrt shnlcx årlig förändring ,2 resp 2,7 % ,5 3, ,8 3.3 Befolkningsprogn os SKI.!SCll okl 10 1/ Antal invånare I 110\' resp ar wo \ \ I \ I

5 Tmufl'årlf Kompen sati on III O III S Avkastningskrav 6.5 mkr 1,0 mkr Bud get ZO 12 Kultur- "el, /JiM";,,g Avkastningskrev t t l.\ti;: II"'if"rvntmi /IJ:"" Avkastningskrev 0,5 mkr 5 mkr Lnmtstingsser vlre 1\vknstningskrav \ t / 1,0 mkr \ r'fj G 'lilr1lljiin'lllm ;ligell 1\vkastniugskrav (H-cnlr) 4 mkr Utökat unslag trafik Politiker, sparkrav \ \ / IXmkr I <Hk, \ r'f! t tntso- och sj llki'tirfl \ Besparin gar Patienta vgifter " högkostn.skydd Tillskon (motsv 201I) Med UlV, priskomp. Pv-jour, akutmott. Bud:,:ct i rn C1 ranrji}f ijndring -105 mkr kr - 2,5 mkr 70 mb 15 mkr 10 mkr Bud gel 2U I2 IIIi1Sf)- o ch Jj lltl"l",i,j arls f o1mfijrj" J,;n;: Psyk.socia l kompetens ban! oc h ungdomar Il" 4 mkr Anslag J\ T-/ST läkare 5 mkr Effekt högkostnadsskydd I'roj kostnadseffektiv anskaff 2.5 mkr -5 mkr Effekt nvknstn/besparjngar landstings service -8.5 mkr \\ / \ r'f J ~." a* '" '" Summa ~" 2tl1; ~, 2Od' «~::'~'P--.sW~ <U't:r~ ~t1era: l.i'ic1!nkl1l2ll1l e.\j ~~~ - K -i C ~- Rarrju:sletingar -ur.<x.<x -aec Summ a kolilnad\llllnslning.h.<x m \ l Kostn adami II slilling:ir hälso- (Ich sjukvå rd / \ Sta tsbhlrng 2012 l.ä kcrncdclsförmåncn 695 mkr ( 10 mkr) Sj ukskrivningsmiljard 20 mkr Rchabilitcriugsgamntin 28 mkr Ökad patientsäkerh et I 12 mkr Kömlljnrd m nej budgeterade (rev av budget i början av 20 12) \ r'f)

6 .._~ Il'"==" Budget 20 12, revlderlngar j m! LF juni R....lt.O\2012 IlF, ~ "' ~ r - ~ 101"1.._- 1 ~ '!lvoi.i 'l"" lnoj~... 0,~oo-- 28 '~"li.~~ 10...,... O \ I.... '...lndrino;ilnukl.. \ u., l '=" Ih ll.l gct 2012, revtdertngar jmf LFjuni Kel"""" 1_'l<Kke<>-l<OW>.o<ll.Olo""'ll) t'a!'... ""._.. ~_r ~,.., I>odrag~ ~1 1"Iadot '0< In,,'''',. Nb (se ''''l ~.~ 'I)<"Ul'" lpi '1"",,,,",,,h. ''''l. - np~ -,.." _ii;jn".".., ~ o. l1t. "" o".., I"de > ".y~_i" ~ ""'PI "" btml.",~ PV.UI_.nmg~."""""" _ui6u1.,., A rl$ r.u~ ~ - -~, --~ _~WoJ_..-I...~ ~,,- \' ; H(II... ållll I I"f l, 11'= Ftunnsplnn 2U12-IS, r C\'i d (' rin~ ; 1 r j mr L.f"j uni Rn.a.oI-..-w ZOtI-'l.. v... 1\111...»u ,." 1\111 lt11.irou...., " ". -" u ",, " 2U -..p~""""' &, _..."." ~ ~ _JU u, U J.,. '" _..._ ". '" :9'" l A ~ ''l ' K '" \ R CS UIt:l t I B:l I:lIISk":I\' Unders kott t o m alt åte rställa 898 mkr Resultat (progn os) -55 mkr Rcsuhal mkr l{csuhai mkr Resultat 20 1, \r Rcsuhn t (+384) mkr Ik sull alcl nlcrs liill O I \ I"f) \ Iuvestcringsnun ur 2012 luvestcringur Hälso- och sj ukvå rd IT Landstingsscrvicc T andvård Kultur- och bildning Fastighctsinvcstcringar Lån (skola) \ I 103 mkr 61 mkr 2,5 mkr 7,6 mkr 2,4 mkr 319 mkr 2 mkr \ I"f l lnvcstcriug ligger kvar r å nivå enligt beslut l.f juni ÖH:rs) n investeringspolicyz-process sker, beshusunderlag länmas uut.r [cb 2012 Öl"crsyncn skallleda till fbrbätrradc bcshnsuudcrlag, med fokus på kos tuadcuytrnaspcktcr, ndckvatu underlag mr en rullande Ilerårsplan samt en l)'lllil!arc koppling mot budgetprocessen(belopp och lid) Eli övergripande investeringsråd 'hr LD IOrcsl:" au{"'iii1(horiwntl. " ' 11 \ r-'l j

7 Finansi ella mål Resultat överskon 1-2% So liditct proc.enheter Likviditet ingen upplåning Sjä lvfinans icring investeringar 100% över"nr \ I Il... Skalle,lI lalsbldralls. och.. nellokos tnadsulv.. ["...-J -\f...-, /--... "':::" ~. o. _... 0<...-0;.0...,..., _ 00._....., I I \ \ IJlA I,...,! 1= ' N ' N Investeringar (mkr) r-; / <, ' N./ -, i ~ ~ - "- - N" ' N - \ \ / f3 \.-. ) "_"- - - "" ""... "" "" "" 1'= Arets resultat I relation till skatt & statsbidrag /' l ' 7- o, - - -_..._-- N'.,...." ~ I Ar c l r... ~ I.. IO<... I \ \ l I,..." I "" ""... \ I ""_,"" -tikvld...o.t..ll U" - U n -- "'1- ",., _ I...) 1= ~ ~ Aterställande av eget kapital, mkr = I~.= -H U '" ,~ I \ \."......!J... " ' "1'1LI~ ' '' '\ :..,

8 ,...'- j~\ s k r i \ ll i ll g kundfod ringa r, nntal inkasso -...,~ _ oj..._ Antntsöknlng beror nams på; KQnlanllösl LD, nya avgiflcr och receptarvode. \ I \ P'f) Avakriv ning kundfodringa r -"~ -"' _ _..." ----, -.,.,." _" Kundrotlustcr utgör ca 2% av samlliga patientavgifter, ' -nnligast ms;,k ar "b rislande bctnlningsformåga". Tllt[rar l utomlant ra licnlcr, kommuner \ ""J

9 8~ \~~4 L S?' l ~S- ( Budget 2012 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna budget för 2012, Driftbudget a t t på driftbudget anvisa tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Central förvaltning, hälsoval tkr Central förvaltning, övrigt tkr Finansförvaltning tkr a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bildningsnämndens förfogande a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande varav tkr för folktandvård och tkr för beställartandvård a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till patientnämndens förfogande a t t för servicenämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med 1000 tkr a t t för fastighetsnämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med tkr

10 Alliansen + DSPs verksamhetsplan 2012 Nuläge Landst inget Dalarn a har en uv land ets sämsta ekono mier. Patient erna mr vänta längre på operat ion och behandling jämfört med andra landsting. Trots att hela 2011 ägnats åt att få ekonom in i balans finns det mycket kvar att göra. Regeringens belöning till dc landsting som lyckats ge vård i tid, ha frisk personal, ökad patientsäkerhet och god tillgång till psykiatri för unga hade kunnat ge minst 20 miljoner kronor ytterligare till vårt landsting. För 20 I2 finns ytterligare pengar fhm regeringen till bl a sammanhållen vård och omsorg fö r äldre samt satsning på utbildnings- och praktikp latser för läkare och tand läka re. Landsting med likvärdiga eller ti ll och med sämre förutsä ttn inga r än Dalarna har lyckats vända en negativ trend. Vår vision - Nystart Dalarna Moderatern a, Ce nterpa rtiet, Folkpartiet, Kristd emokra tern a och Dalarnas sjukvård sparti vill göra en nystart för Dalarna för att la landstinget från bolten till tio-itopp. Av erfarenhet från andra landsting ser vi att dct gtll' att göra så mycket Iller lin i dag. Vi vill stärka patientens makt att välja vårdgivare. oavsett var man bor i länet. Invånarn a ska snabbt få kontakt med hälso- och sjukvården. Det ska vara enkelt att kunna fä sina pro vsvar eller boka och avbaka sin tid, oavsett om patienten föredrar person lig kontakt eller Internet. Alt bli nekad nödv ändig tid hos läkare eller tvingas vänta i månader eller till och med år på operation och beha nd ling är helt oacceptabelt! I ett bättre landsting... Ur patienten, både till kropp och sj äl, i fokus är bra bem ötande och levalite nyckelord finns ett hälsofrämj ande arbetssätt där egenvård och egenansva r uppmunt ras fik svårt sj uka möj lighet till stöd aven värdlots har invånarna fått ökad möjli ghet alt välja vårdg ivare sjä lv, i eller utanför Hind får verksamheten målrelaterad ersättning baserad på prestation istället mr ärliga anslag har vi korta köer till undersök ninga r, vård och behandlingar år hälso- och sj ukvård en tillgänglig även för den som bor på landsbygden Hr landstinget en av många attraktiva arbetsgivare för den som vill arbeta inom hälso- och sj ukvårdso mrådet tar man till vara och belönar alla medarb etares vidareutbildning, kom petensut veckling och arbete Alliansens och DSPs verksamhelsplan

11 e ~.!t~_ -.., " ~ uppmuntras effektivt arb etssätt genom incitamentsbaserade ers ättningar informeras om "goda exempe l" inom organisationen ska forskni ng, utveckling och innovationer stimu leras i det ständigt pågående utvcckiingsarbetet finns en god dialog gälla nde priori teri ngar mellan pro fession, tjänstem än och politiker har den nya tek niken och inform ation steknologin en st ödj ande funktion bedrivs folkta ndvården i ett landstings ägt bo lag konkurrera r med övrig tandvå rd på lika vi llkor bidrar ku lturen till Dalarnas au raktionskraf har lands tingsledn ingen god ko ntroll på ekonomin genom tydlig styrning och säkra upp följ ningssystem är del mer fokus pli uppföljning av kvalitetsregler och statliga stimulansmedel är sj ukvården behovsstyrd och so lidariskt skattefinansiera d Alliansens och D$Ps verksam hetsplan D7 2

12 Alliansen s bu dgel 2012 Landstingstyreisen; Halsa- och stukvård Cent' al lorvaltnin n-ialsoval Central lorvaltnin IOV( t Finansforvaltnin Fast hetsnamnden Servicenamnde n Kultur- och bildningsnamnden Tandvåld snamnden Tandvårdsn ämnden. beståtlartandvård Pa!lentnamnden Revision Gemensa m nämnd for kostsamverkan Summa driftbudget Alliansens resu ltat b Budget 2011 u get 2~ Nol t , O O Noll Hälso- och sjukvård l andstingsbidrag Minskad ram - handlm s r ram ek i balans Mmskad ram l DH, bes arln ar/effektiviserin ar Lene- o rlsu r Patienta mer. heinin fr o m uol Ho'nln h kostnadssk dd auenta o n vård LF lob 20 11, - omdis ansla ror cmstsnnm - cmdts från ansta fortrafik - avkastnln skrev tvutanfor HS. omdis till HS kostnader motsv stb for okad atients äketh el - kostnader motsv stb for minskad siukfrånverc - hiiskott 2012 Omdis från hatscvalskansnet ; - ansla for S'r-raenrc - ansla for studierektor Minskad lakemedelskostnad LF nov 2011 Satsn!n vårdlots Minskade kostnader forkni ade med vårdlotsreform Omdis ulb bidra. lönekostnad utöver LPI s ec.siuksktr Medicinsk ulv kostnad Over l PI Ps kosod al kom etens bamrun dom PV Utokat ensla akulmolta nin ar Utökat ensia ATlST l akare Prelekt kostnadseffektiva anskaffnin ar l andstin sservlce, minskade koslnader Omdis avkasntn!n skrav landstin sservlce Omdis till centralforvaltnin en' - ansla Smillsk ddsverksamheten - del av lakemectelsbud et till medicinska enhelen Not 2 Hälsoval Landsli sbidra Hälscvalsersänmn Lakemedel sarsk boende. Overt lil l Halsoval ev Summa Harscvarsersannm Halsovat evrt t H a l s o valskan s ~ Omd is till HS-ram : - anslag for s'r-takare - anslag for studierektor l akemedel sarsk boende. evert från Halsovalsers t Budge l Budget (55 935) (1 425) Budgcl O O O Budget

13 Patientavgifter, hojning 2011 Hojning hogkostnadsskydd cet.av ifter öppen vård Not 3 Central förvaltning öv rigt Landsii sbidra Lednin och adm stodfunklion Handika konsulentverksamhel centrum for klinisk forsknin Politiker och politiska sekreterare Cenlrala HS-ansla Ov( t It. emensamt Trafik Bidra s ivnln Juslerad bidragsgivning Bes arin administration t.öne- o nsu r Minskad ram, bes arin ar/effekliviserin ar 2012 LF feb 20 1l ; avkastnin sxrav IT-enheten Omdis cnern från trafikbud et till hälso- och siukvård Minskal bidrag till Dalarnas trafiksäkerhetsforbund Minskade kostnader oliliken l F nov2011; Ulokat ansla for kollekliv lrafik Omdis från hatso- och s ukvårdsram: ansla smms ddsverksamhelen - del av täkemedetsbud et till medicinska enheten Omdis utbildninosbidra s "ahsts"ukskoterskor Budgel Budget Not 4 Fin ansförv altn ing Pensionskostnader inkl loneskalt PatienlfOrsäkrin. remie och aveäumn Förändnn IOneskuld f öre ående månad Statsbidra kömiliard Kostnader Iör alt minska köer Statsbidra ul ökad vård aranitbup Kostnader Ins minskade s ukskrivn. Statsbldra rehab. aranli Koslnader rehab. arantt H s ec vård/medicinsk ulv, kostnader över index Bes arin adminislration m m OmstäUn;n skosmeder Bola sbildnin Alvdalens skola LFfeb 2011: ansla omställnin 1dI HS Stb NaliOnell salsnin 10r Okad auerasäeernet lf nov 2011" l önekostnader utöver LPI Moms, redovisas som kostnad Inom l andvård Omdis kostn lacerin sråd och datas stem N Budget ] 200 Bu get , O ,;nnnI.1~ Not S Fastigh etsnämnden Avkastningskrav lf leb 2011; utökat avkastnmqskrav Summa Budget Bu get O Not G Sorvfceuämnden LF e 20 1; avkastningskrav Budget Bu get

14 Not 7 Ku ltur- och bijdn ingsnämnden Budgel2011 Budget 201 renesu sbid ra Framliclsmuseel Lone- o risu pr 1924 Kom for uteblivensteur indexu räknin MO 1200 Minskad ram, bes ann ar/effekliviserin ar -800 Kons tnärf utsm eknln. omdis från Inves! 500 UIOknl11<J av bidraa t iarnanasäkcblanaoocrautbud, 000 Minskat ansla Kullur -3 Minskal ansla FolkrOrelsebldra -2 5 Minskat ansta tandsl in sdrivna folkh skolor -, 000 o ; av aslnlngs rav Not 8 Tan dvä rdsnämnde n J fol ktandvård Budg et 2011 Budgel201 l andsl in sbidra Lene- o prisuppr 2364 LF Ieb 2011; avkastningskrav ' 000 Momskom ensalion barnlandvård m m Not 9 Tandvårdsnämnden/b eställartandvärd Bud get 2011 Budg et 201 Landslin sbldra tooe- o prisuppr Not 10 PaUentnämnden B udgel 2011 Bud get 201 Lands ti sbidra L öne- o prisuppr Not 11 Rev ision Budget 2011 Budget 201 Landsfin sbldra t öne- o risu r O Nämn den för kostsamverkan Mora B ud get 2011 Budge t 201 Externa intäkter Extern a kostnader Netto O O Intäkt er 1) Skatteintä kter; Preliminärskan Avraknin 2010 Avrak nin ' Avraknin Summa Uramni sbdra och statsbidra Inkomslufamnin sbidra 737, 008 R lerin sbidra -a ift Kostnadsufamnin sa ut Statsbidra för lakemedel Tilllalli t koniunkturstöd Stb anderni Stb minskad slukftånvarö J{) O Summa Ska tter och bidra 6 877

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA

I Landstinget DDDDDD DDDDDDD D DO - DDDDDDD -_.~- --~. Finansplan 2013-2016 Budget 2013. ~ f7%b täl. A DALARNA Landstinget DALARNA Finansplan 2013-2016 Budget 2013 D DO - DDDDDDD -_.~- -"-~. DDDDDD DDDDDDD,. ~L ' : c.---- ~.~,~ _ ~ f7%b täl. A moderaterna, i ;;'iii"'wrnt FolkpartietUberalerna ~ Oalarnllllju kv

Läs mer

En balanserad budget utan skattehöjning

En balanserad budget utan skattehöjning En balanserad budget utan skattehöjning Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 112) 2013-12-11 KALLELSE JILL ROOS OIREKT: 0224-74 70 52 LEDNINGSUTSKOTTET Kallelse till sammanträde Organ Ledningsutskottet Plats Gustav Adolfsalen Tid Tisdagen den 17 december 2013, kl 13.30 1 Förbundet

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige- Nielas Petersson (SD) Införande av en resultatutjämningsreserv. Finansrapport per 30 apri12013

Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige- Nielas Petersson (SD) Införande av en resultatutjämningsreserv. Finansrapport per 30 apri12013 KARLSHAMNS KOMMUN KALLELSE l (2) Kommunfullmäktige 2013-06-05 Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, måndagen den 24 juni 2012 kll5.00 (OBS! tiden) Ärende KS l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 18

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

n Riks ban kens uppgifter och roll

n Riks ban kens uppgifter och roll Årsredovisning 2012 n Riks ban kens uppgifter och roll Riks ban ken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast

Läs mer