(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR"

Transkript

1 En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014

2 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden är bra och har delat in vår oppositionsbudget för år 2014 i samma målområdet. Det blir då lättare att jämföra våra prioriteringar med den styrande borgerliga majoritetens. Budget för jobb och utveckling 3 Solna i utveckling 4 Jobb och tillväxt 4 Bostäder en bristvara som hämmar tillväxten 5 Levande stad 6 Trafik under jord är lösningen 6 Kulturen behöver en tydlig plats 6 Stöd till föreningslivet 7 Tillgänglighet och trygghet 7 Mljösamarbete 7 God service och demokrati 8 Överjärva - ett ekologiskt centrum 8 Lärande och trygghet för Solnabornas bästa 9 Vi satsar på förskolan 9 En skola där alla kan utvecklas 9 Trygghet och lärande för Solnabornas bästa 10 Ett tryggt boende 10 Friskvård för äldre 10 Drogförebyggande arbete 10 God ekonomisk hushållning 11 Budgeten i siffror 12 ön stad 18 2

3 Budget för jobb och utveckling Budgeten i en kommun är ett centralt politiskt och ekonomiskt styrdokument där vi politiker sätter förutsättningarna för verksamheten. När man jämför vårt budgetförslag med den styrande majoritetens är skillnaderna i pengar inte stora, men vi vill med vår budget visa på vår färdriktning för Solna. Prioriterar skola Vi prioriterar kärnverksamheten skola. Vi ser även kopplingen vidare mot fler unga i jobb. Dessa två områden är basen för utveckling till samhällsmedborgare, personlig utveckling och för tillväxt och företagande i staden. Vi lägger även flera framtidsinriktade utredningsförslag och satsningar för såväl äldre samt viktiga steg för mer kultur och ett växande föreningsliv. Övergripande mål Vår budget bygger åter igen på stadens övergripande mål som bas. Det är bra mål som vi kan ansluta oss till och det ökar även jämförbarheten mellan de politiska linjerna. Nytt för i år är att vi har ringat in ett antal uppdrag som vi kommer att genomföra om vi får styra Solna. Dessa uppdrag indikerar områden där vi idag saknar en analys för att kunna komma med konkreta politiska förslag. Politiska beslut förutsätter bra underlag som bygger på bra analys. Urbanisering Hela Stockholmsregionen urbaniseras snabbast i hela Europa. Solna är en viktig del med vårt unikt bra läge. När en stad växer är det viktigt att vi har en vision om vilka stadskvaliteter som vi ska prioritera. Det är viktigt att det finns både boendemiljö och trafiklösningar som fungerar. Det finns många stora investeringar som behöver göras samtidigt som det är av största vikt att besluten sker med både sunda ekonomiska underlag baserade på livscykelanalys samt att det sker med avseende på hållbarhet inom både den sociala faktorn som miljön. Gemensamma lösningar Medborgarna uppskattar inte politisk pajkastning, utan de förväntar sig att vi tar ansvar för stadens utveckling. Vi har tydligt signalerat att Solnas trafiksituation är så pass problematisk att vi gärna ser samtal mellan samtliga partier i syfte att hitta gemensamma långsiktiga lösningar för att på så sätt även försöker hitta lösningar mellan kommuner i vår region. Vi kommer att jobba vidare med stadsutvecklingen under parollen Den levande gröna staden. Vi vill dessutom bjuda in till en brett samtal om kvaliteter i staden samt hur vi ska få en stad som hänger ihop med mindre barriärer och med sociala miljösmarta lösningar. Aktiv dialog Solna behöver en bostadspolitik som ökar blandningen av bostäder. Forskning pekar mer och mer på att grannskapet har en stor betydelse för segregationen i samhället. Frågan om segregation är viktig för hela regionen och här i Solna tror vi det går att göra mer politiskt. Att utveckla en stad för framtidens behov ställer krav på an aktiv politik som styr och leder arbetet. Det gäller att samverka och föra en aktiv dialog med regionen, näringsliv, föreningar och boende. Arne Öberg (S), kommunalråd i opposition 3

4 Solna i utveckling Inriktningsmål: Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Jobb och tillväxt Den första oktober i år var det personer som sökte jobb i Solna. En siffra som i procent lätt kan avfärdas som ringa, men faktum kvarstår att det är många individer. En kommun där det finns fler arbetsplatser än boende kan lägga grund för ett arbete där arbetslöshet ständigt ska bekämpas och där stimulanser för hög sysselsättning är ett ständigt fokus för politiken. Det är genom hög sysselsättning och låg arbetslöshet som vi kan lägga grunden för ett samhälle med hög kvalitet i det som är samhällets ansvar primärt, dvs. utbilda unga människor, vårda äldre och stärka människor som i utsatta situationer. Sedan tror vi att det är viktigt för ett samhälle med ambitioner att det även finns ett rikt fritids- och kulturliv. Solna med lägst andel skolbarn i hela landet har bästa möjliga förutsättningar för att lägga grunden för ett vuxenliv med jobb och företagande. Vi vill jobba för att säkra varje ung människas möjlighet att komma till sin rätt och stimulera till studier, jobb och företagande. Det är att lägga grunden för en bättre framtid. Solnamodellen Solnamodellen, där vi hjälper personer med ekonomiskt bistånd ut i arbetslivet, är framgångsrik och bör i samverkan med skolvärlden och statliga myndig- 4 heter som arbetsförmedlingen försöka hitta former för att de unga som idag inte finns inom vare sig arbete eller studier. En grupp som växt på senare år. a kronor till sommarjobb åt Solnas ungdomar 90-dagarsgaranti Ingen ung ska vara arbetslös längre än 90 dagar! Unga ska jobba eller studera, inte fastna i arbetslöshet. I riksdagen vill socialdemokraterna införa 90-dagarsgarantin som är en kraftfull satsning som syftar till att alla ungdomar ska ha ett arbete, en praktikplats eller en utbildningsplats att gå till senast efter 90 dagar. Garantin innehåller flera viktiga delar, bland annat satsningar på yrkesintroduktionsjobb som ger unga nyanställa möjlighet att kombinera jobb med utbildning inom yrket. I satsningen finns också ett utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning. Syftet är att hjälpa fler till jobb och utbildning, och samtidigt betona det egna ansvaret för att göra sig anställningsbar. Att man följer sin utbildningsplan ska bli ett krav på arbetslösa som får ersättning från samhället. Samverkan med näringslivet Solnas samverkan med näringslivet är positivt och vi kommer att utveckla samverkan i syfte att utveckla staden. Solna är tämligen unik med att ha ungefär lika många arbetsplatser som boende i kommunen. Solna är en viktig del för både länets och rikets tillväxt. Vi vill ge både de som jobbar och bor i Solna bättre gång- och cykelstråk samt bättre kollektivtrafik primärt. På längre sikt vill vi också ge bättre service och utbud. Solna ger ett mycket gott stöd åt de som går i planer för att starta ett företag via nyföretagarcentrum. En verksamhet vi tillsammans med Sundbyberg och flera företag i våra kommuner stöttar tillsammans. Vi vill utveckla detta stöd än mer. Fler solnabor ska i framtiden kunna försörja sig som företagare. Sommarjobb Sommaren 2013 fick 109 ungdomar som går på gymnasiet sommarjobb under 2 veckor. Ytterligare 15 unga erbjöds

5 Det var länge sedan det gjordes en stor satsning på att bygga hyresrätter. Denna bostadsform uppskattas av såväl unga som företag som har behov av bostäder för att hantera varierade behov av arbetskraft och former av projekt. en utbildning inom egenförtagande. Två lovvärda åtgärder, men målgruppen bestod av runt 2000 unga. Fler unga bör få möjligheten att pröva på ett yrke och erhålla erfarenhet av arbetslivet. Här behöver Solna utveckla samverkan med näringslivet för att fler unga ska erbjuda sommarjobb. Mångfald ett signum för Solna Solna är en stad med stor andel som är födda utanför Sverige. Det är vår övertygelse om att detta också är en starkt förklarande orsak till att Solna i många avseenden är en föregångsstad. Solna ska vara en bra stad att utvecklas i oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet eller uttryck. Solnas framgång kopplad till mångfalden vill vi ska bli ett signum för att motverka rasism och intolerans. Bostäder en bristvara som hämmar tillväxten Det råder brist på bostäder i hela länet. Effekten blir en utbudsbrist som möts med ständigt ökande priser på boendet och på mark. Ökade markpriser gör att byggandet blir ensidigt. Det byggs nästan bara bostadsrätter samtidigt som efterfrågan av hyresätter nu växer sig starkt. Behovet av bostäder ser olika ut under livets olika skeden. Det är orsaken till att en stad behöver ett varierat utbud av bostäder. Allt från studentbostäder till omvårdnadsboenden. Under en livstid flyttar man i snitt 7-8 gånger, och skälet är olika behov. Behovet av hyresrätter väcks från såväl unga som söker en första bostad som från företag som har behov av bostäder för att hantera varierade behov av arbetskraft och former av projekt. Bristen på bostäder hämmar tillväxten. Vi vill ge Signalisten - kommunens bostadsstiftelse - än tydligare uppdrag att agera på bostadsmarknaden för att bygga just hyresrätter. Samma företag ansvarar idag för flera av våra centrumanläggningar i stadsdelarna. Flera av dessa står och förfaller med tomma lokaler. Här krävs ett tydligt ledarskap för att utveckla våra stadsdelar och säkerställa hög beläggningsgrad i våra fastigheter. Vi kommer att samverka och stimulera fler aktörer för att bygga bostäder med olika upprättelseformer i Solna. Uppdrag till kommunledningen: Ta fram förklaring till att Solna har så låg sysselsättning för att se om det finns vissa människor vi som stad behöver jobba mer fokuserat på för att få fler i jobb Hur kan Solna bättre erbjuda unga utan jobb eller studier en väg tillbaka till studier eller jobb? Hur kan Solna än bättre koppla samman mångfald med den framgångsrika evenemangsidrotts- och företagsstaden? Ta fram en aktuell och uppdaterad bostadsförsörjningsplan Se över styrningen av bostadsstiftelsen Signalisten i syfte att öka leveranserna av både tillskott av nya bostäder och högre lokalnyttjande av kommersiella lokaler i våra stadsdelar 5

6 Levande stad Inriktningsmål: Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Trafik under jord är lösningen Vi har tydligt deklarerat att vi gärna hittar samarbetsformer för att få till stånd bra trafiklösningar i Solna och regionen. Detta sker först när vi förmår samverka kring dessa frågor. Regionens akuta behov parallellt med mycket bristande samverkan gör att vi som stad har allt att vinna på att som första steg bli ense i kommunen. Vi måste även börja samverka med grannkommunerna för att få mer tyngd åt förslagen. Hela vår region har enorma problem med trängsel på både vägar och på bussar, pendeltåg och tunnelbana. Orsaken är den snabba urbaniseringen som skett under lång tid. Att leda stad och län utan att investera i bra trafiklösningar har skapat en snart ohållbar situation. Trafiken genom Solna är nu mycket nära gränsvärden för både partiklar och kvävedioxid och kommer kräva begräsningar av trafiken. Dessa faktorer har även stor påverkan på oss som bor i kommunen. Det vi prioriterar främst är utbyggnad av tunnelbana via Hagastaden, Solna centrum, Arenastaden med koppling till röd linje norr ut, den s.k. lila linjen. Men vi är även öppna för trafiklösningar i Huvudsta i form av tunnellösningar för att minska genomfartstrafiken. Kulturen behöver en tydlig plats Bor man i en urban stadsmiljö är det naturligt att det även finns inslag av urban kultur. Staden och dess invånare växer om den stimulerar till spontana kulturyttringar och om den lockar fram mer kreativitet. Ett minimikrav är välfungerande bibliotek, men en levande stad erbjuder ofta även former av musik, teater, opera och konst. Solna har öar av fantastisk kultur, men behöver en mer tydlig regionalt nischad bas. En kulturscen står högt på prioriteringslistan. Kulturmiljon för de yngsta Solna Kulturskola erbjuder aktiviteter till förskolorna för att stimulera barnen i bl a sång och dans. Tidigare var denna verksamhet gratis för förskolorna. Nu får förskolorna betala ur egen budget för detta och därmed risken för att förskolechefen tvingas prioritera bort kulturen till förmån för t ex lokal- eller lönekostnader. Vi ger därför förskolan en öronmärkt kulturmiljon, dvs. en peng till varje förskola som ska användas för att ge de unga barnen just mer kultur från Solna Kulturskola eller någon annan aktör. På detta vis säkerställer vi kultur till barnen och förhoppningsvis stimulerar vi även kulturskolan att erbjuda bra förskoleverksamhet. a kr i kulturpeng till barnen i Solnas förskolor 6

7 Vem ser till så att vår miljö är tillgänglig och trygg? Vi vill anställa personal som skall åka runt i staden och inspektera skolor, parker, gångvägar mm. Är underhållsplanerna undermåliga eller sköter entreprenörerna inte sitt jobb? Så här får det INTE se ut! a kr till personal som skall kontrollera att vår stadsmiljö är tillgänglig och trygg Sänkta avgifter Avgifterna för elever på Kulturskolan ligger idag bland de högre i länet. Det är inte någon bra utveckling för att främja barn- och ungdomars kulturutövande. Vi lägger därför en halv miljon i budgeten till att justera avgifterna så att inte avgiftsnivån avgör vem som kan delta. Stöd till föreningslivet Vi vill stödja föreningslivet för att öka barn och ungdomars tillgång till irdott och friluftsverksamhet. Det är viktigt för den personliga utvecklingen och för samhället i stort genom ny kunskap och ny erfarenhet med stora inslag av delaktighet samt att man får träffa andra med annan bakgrund. Vi vill också stödja folkhälsan genom att planera för ett utomhusgym vid Huvudsta Strand. Samverkan och stöd till de idéburna organisationerna De idéburna organisationerna spelar en viktig roll i Solna. De bidrar till personlig utveckling, samhörighet och engagemang för människor. De bidrar till välfärden genom att att upptäcka eftersatta behov och kan ofta ge brukarens eller anhörigas perspektiv. De är viktiga opinionsbildare. Genom att utveckla ett samarbete mellan kommunen och de idéburna organisationerna kan kommunen synliggöra och stärka den idéburna sektorn så att de möjligheter till engagemang som finns idag kan fortsätta att utvecklas och bidra till välfärdsutvecklingen i kommunen.. a kr till sänkta avgifter i Kulturskolan Tillgänglighet och trygghet En trygg miljö som stimulerar till rörelse i stora delar av staden är viktig för alla åldersgrupper, men särskilt viktig för äldre som ofta känner högra grad av otrygghet. Enligt Äldrecentrums undersökning (dec. 2012) uppger att över 20 % av kvinnorna avstår från att gå ut kvällstid av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt bli ofredad. Otrygga miljöer spelar också stor roll här. Därför vill vi anlita personal som skall åka runt i staden och inspektera skolor, parker, gångvägar mm. Är underhållsplanerna undermåliga eller sköter entreprenörerna inte sitt jobb? Miljösamarbete Att miljöövervakningen i Solna sker i samarbete mellan miljö- och hälsovårdsnämnden, stadsbyggnadsförvaltningen, Solna vatten med flera är utmärkt. Men det finns problem; Stadsbyggnadsnämnden har inte på fem år - med undantag för sänkt hastighet på lokalgator - lyckats 7

8 Levande stad få fram åtgärdsförslaget mot buller trots att det utlovades i fullmäktige. Tydlig plan för minskat buller Bullernivåerna i Solna överstiger de riktvärden som satts upp av såväl Boverket som regeringen. Alla studier kring hur trafikbullret kan dämpas visar att det måste ske vid källan; fordonen. De medel som staden förfogar över är att reglera volymen på trafiken. Vi kommer snabbt att ta fram ett årgärdsprogram. Håll noggrann koll på luftföroreningarna Trafiken skapar också luftföroreningar som redan i ganska låga nivåer är hälsofarliga. Solna måste som alla andra kommuner i Europa följa de absoluta gränsvärden som finns och som antagits av den svenska regeringen i EU:s ministerråd och senare införts även i svensk lagstiftning. Den utbyggnad som pågår av Nya Karolinska i Solna, Karolinska Institutet och i Arenastaden kommer betyda att gränsvärdena för farliga småpartiklar, s k PM10, överskrids på flera av kommunens vägar. Idag vet vi genom miljökonsekvensbeskrivningar att vi kommer att överskrida det maximala gränsvärdet på 50 μg/m3 luft på Solnavägen och Frösundaleden - och det redan innan nybyggnationen är klar. Luftföroreningarna som varit kända i flera år har nu dokumenterats av länsstyrelsen. Även här måste ett åtgärdsprogram fram. God service och demokrati Stadens uppdrag är att tillhandahålla service inom ett flertal områden i olika skeden av livet. Det är av största vikt att denna service är av hög kvalitet och att det finns bra uppföljning i syfte att ständigt jobba med förbättringar. 8 Ökat medborgarinflytande Vår vision är också att öppna upp för ökat medborgarinflytande vid viktiga politiska beslut. Det är inte svårt att fatta beslut, men det är en stor utmaning att fatta rätt beslut. Idag sker beslutsfattandet i stor del i slutna rum och förslag presenteras via utspel i pressen med mycket begränsad möjlighet för boende att komma till tals. Snabb återkoppling När man hör av sig till staden ska man snabbt få återkoppling och svar på frågor. Detta gäller såväl tjänstemannaledet som politiker. Vid viktiga beslut ska staden stå för god information i god tid innan beslut och med generösa möjligheter att komma med synpunkter och en god tillgång till de politiska företrädarna. På stadens facebooksida finns idag möjlighet att få snabba svar av tjänstemän på olika frågor, vilket är mycket uppskattat. Ofta riktas dock kritik mot saker som rimligen ska besvaras av ansvariga politiker. Dessa lyser dock med sin frånvaro. När man nu börjar planera för en ny och bättre kund/medborgarservice måste detta ändras. Överjärva ett ekologiskt centrum Solnas unika miljö uppe på Överjärva som kan vara en av de få besvarade gårdarna med tillhörande naturreservat vid Igelbäcken gör miljön till föredömlig för ett ekologiskt centrum. Detta är en långsiktig ambition som vi kommer att jobba för. Uppdrag till kommunledningen: 1. Ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att skapa ett nätverk för kreativa och spontana kulturyttringar i syfte att på sikt kunna göra kulturinvesteringar som ökar stadens attraktionskraft. 2. Gör en långsiktig underhålls- och investeringsplan i samverkan med föreningslivet i syfte att både stärka och förnya innehållet i verksamheterna. 3. Utred lämpliga sätt att påskynda en start av byggande av t-bana från Hagastaden och anslutning till röd linje mot Mörby med stopp i Solna C och Arenastaden. 4. Utarbeta en modell för ökat inflytande för de boende i Solna när beslutsunderlag ska arbetas fram. 5. Det växer sly på många ställen vilket gör att belysning och sikt kraftigt försämras. Följ upp ansvar för markägare och ta fram handlingsplan så att staden håller undan sly. 6. Utred möjligheterna att skapa en kulturscen i centrala Solna.

9 Lärande och trygghet för Solnabornas bästa Inriktningsmål: Förskolor och skolor ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Vi satsar på förskolan Förskolan har ett viktigt pedagogiskt uppdrag som kräver fokus på kvalitet. Skolverkets rekommendation med 3 vuxna på 15 barn är en helt rimlig målsättning och vårt mål är att vi ska nå dit så snart som möjligt. Därför avsätter vi i ett första steg 10 miljoner i 2014 års budget för att få fler vuxna i förskolan. Arbetslinje, inte vårdnadsbidrag Vårdnadsbidraget står i bjärt kontrast till en politik som vill motarbeta passivitet och bidragsberoende. Står man för arbetslinjen kan man inte använda skattemedel till att subventionera fullt arbetsföra föräldrars frånvaro från arbetsmarknaden. Vi säger nej till bidragssystem som cementerar såväl kvinnodiskriminering som segregationen i förorter och föreslår att de 1,5 miljoner kronor som bidraget kostar används bättre. En skola där alla kan utvecklas Såväl internationella som svenska forskningsstudier visar att klasstorlek har betydelse för elevernas resultat. Därför vill socialdemokraterna i riksdagen investera minst 2 miljarder för mindre klasser, från förskoleklass till årskurs 3, så att lärarna får tid att ge varje elev en stabil grund att stå på i sitt fortsatta lärande. Vi kan då minska elevantalet med cirka 5 barn i stora klasser. Likvärdig skola Utbildningen i den svenska skolan ska vara likvärdig. Resurser som tilldelas skolan ska vara anpassade till elevers olika behov och förutsättningar. En framgångsrik resursfördelning lyckas med att fördela resurser till de områden och skolor som behöver dem mest, att göra utbildningen likvärdig och att få fler elever som når grundskolans mål. Vi ökar skolpengen 2,5 miljoner kronor och fördelar samtidigt större andel av skolpengen till de skolor som behöver det bäst. En skola i varje stadsdel Det är viktigt att det finns en skola i varje stadsdel. Närhetsprincipen får inte sättas a kr för att utöka personaltätheten i förskolan ur spel och därför vill vi att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fram en strategi för att säkra tillgången till en kommunal skola i varje stadsdel. I väntan på denna utredning avsätter vi 2 miljoner kronor i bl a lokalkostnader så att Fridhemsskolan kan leva vidare. Lex JB Enligt kreditupplysningsföretaget UC har var fjärde fristående skola idag ekonomiska bekymmer. Skolinspektionens generaldirektör gick nyligen ut och rekommenderade föräldrar att begära ut redovisningen från skolor innan barnen påbörjar en utbildning. Socialdemokraterna i riksdagen föreslår därför en Lex JB för att stoppa överetableringen av skolor, kraftigt skärpa tillsynen av skolföretagens ekonomi och göra informationen lättillgänglig för 9

10 elever och föräldrar. Lex JB behövs för att förhindra plundring och oordnade konkurser av skolföretag. Dåliga lokaler drabbar lärandet Det kraftigt undersatta underhållet av skolornas lokaler drabbar undervisningen. Det är inte rimligt att undervisningstid går åt till att lappa och laga sådant som stadsbyggnadsförvaltningen borde ha hand om. Därför vill vi utveckla samarbetet mellan stadsbyggnadsförvaltningen och skolan. Genom att ta bort fastighetsförvaltningen från rektorerna förstärker vi det pedagogiska ledarskapet och därmed lärarrollen. Det kan skolan spara 2 miljoner kronor på. Trygghet och lärande för Solnabornas bästa Inriktningsmål: Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för Solnabor som behöver den under olika skeden i livet. Företagande i gymnasiet Vi vill slå ett slag för Utbildning i företagsamhet. För kr kan vi erbjuda eleverna på Solna Gymnasium denna utbildning i Ung företagsamhets regi. Det är en självklarhet att den företagsvänligaste staden i Sverige skall erbjuda detta via gymnasiet. SFI på flexibla tider Att arbeta och studera ska aldrig behöva utesluta varandra. Socialdemokraterna har en målsättning om att alla som studerar Svenska För Invandrare (SFI) ska känna att det är meningsfullt att fullfölja sina studier även om man får arbete under tiden. Det är därför viktigt att SFI erbjuds på flexibla tider så att ingen ska behöva välja mellan att studera eller att arbeta. Lägg ner kompetensnämnden Kompetensnämndens ärendelista är ofta är väldigt tunn. Därför föreslår vi att nämndens ärenden fördelas ut på andra nämnder, t ex kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Det skulle spara närmare en miljon kronor. Ett tryggt boende Många äldre tycker att kvarboendeprincipen har drivits för långt; när besöken av hemtjänsten blir många och man ändå känner sig ensam och otrygg i sitt hem, ska man ha rätt att välja ett äldreboende eller trygghetsboende. Det behövs mellanformer av boende - kooperativ, gemenskapsboende, seniorboende - olika boendeformer som är tillgängliga och som ger möjlighet att t ex äta tillsammans med andra och viss hjälp från hemtjänstens personal, som då skulle slippa fara runt i bil mellan olika lägenheter och få mer tid för social samvaro med de boende. Friskvård för äldre Vi har tagit intryck av de positiva fördelar som ökad friskvård ger för ett rikare liv för äldre. Vi avsätter kronor extra för en satsning för gruppen äldre i Solna. a kr till friskvård för äldre Drogförebyggande arbete Stockholmspolisen uppskattar en ökning på 60 % med narkotikabrott bland unga på ett år. Signalen är alarmerande och vi vill därför öka insatserna för det drogförebyggande arbetet. Det förebyggandearbetet bör inkludera såväl föräldrastöd samt riktade metoder för prioriterade grupper. Det centrala är att vända på utvecklingen. aen skola i varje stadsdel a kr till föräldrastöd och drogförebyggande 10

11 God ekonomisk hushållning Inriktningsmål: Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Perspektiv på ekonomin En budget ska visa vad de politiska partierna vill prioritera och visa på skillnader. Befolkningssammansättningen är viktig då den påverkar hur mycket skatt och statsbidrag kommunen får. Det gäller dels kärnverksamheterna men även viktiga frivilliga åtaganden som fritidsverksamhet, föreningar och kultur. Som utvecklingen varit under flera år så skapas det ekonomiskt utrymme genom befolkningstillväxt och ökade skatteintäkter. Detta gör att vi inte ser behov av skattehöjningar. Saknas underhållsplan Det saknas idag en lokalförsörjningsplan för Solna samt en underhållsplan för befintliga fastigheter. Under flera år har det framstått som att det satsas på skolor och andra kommunala lokaler när det i grunden handlar om att försöker komma tillrätta med eftersatt underhåll eller för att vara korrekt kapitalförstöring. Här finns stora ekonomiska utmaningar. Effektivare lokalutnyttjande Vi ser stor potential att hyra ut tomma lokaler som staden äger. Bara i stadshuset finns det många rum som stått tomma under flera år. Med tanke på hyresnivåerna i lägen som Solna C så är detta i helt i linje med en effektivare lokalutnyttjande som genererar intäkter till staden. Energieffektiviseringsprogram Vi vill införa ett program här i Solna som tar ett brett grepp om energieffektiviseringen av bostäderna. Här finns spännande föregångare i t.ex. Toronto. Vinsterna för hela samhället är oerhört stora om vi får mer energisnåla bostäder samt att det är bra för miljön. Arenan, förluster och evenemangsstaden Solna har under första året med nationalarenan i drift fått många nya erfarenheter av att hantera de stora flöden av besökare som större evenemang skapar. Den bristfälliga infrastrukturen och de olika turerna kring byggnationen runt Råstasjön har skapat oreda på stadsbyggnadsförvaltningen samt har helt säkert fördröjt planläggningen av arenastaden. Detta är skött mycket bristfälligt rent politiskt. Planer om nya bostäder som var ute på samråd hösten 2012 har sedan fastnat i långbänk och politisk träta. Det är inte att lägga grunden för en evenemangsstad. 66 miljoner har hittills förlusterna i arenan kostat solnaborna. Det är närmare 1000 kr per solnabo, och mer förluster ska vi räkna med. I en populistisk budget hade vi kunna lägga dessa miljoner på kärnverksamhet inom kommunen. Men det hade inte varit seriöst. Vi ser nu ett stort behov av att verka för att arenan ska bli en framgång och att infrastruktur och området i sin helhet ska bli en framgång för Solna. Rätt till heltid Flera kommuner har med stor framgång erbjudit deltidanställda heltid. Det har fört med sig positiva ekonomiska effekter. Inom verksamheter där vikarier är vanligt som t.ex. hemtjänst har fler heltidsanställda inneburit att det ofta är samma personer som gör hembesök samt att gemensamma vikariepooler har spridit goda exempel inom verksamheterna. Varför inte testa en gemensam pool för såväl kommunala som upphandlad verksamhet. - Uppdrag till kommunledningen: Ta fram en lokalförsörjningsplan Underhållsinventera våra fastigheter Uppdrag eneregieffektiviseringsprogram för Solna 11

12 Budgeten i siffror Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Ram 2013 exklusive medelsreserv Generell kompensation 888 Avgår sänkt internränta -16 Avgår ram sommarungdomar flyttar till kompetensnämnden -500 Val till EU-parlamentet och nationellt val Ramtillskott ändrade exploatreirngsintäkter och exploatering från stadsbyggnadsnämnden Medelsreserv för stadens tillväxt och utbyggnad Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Minskade utgifter genom effektivisering och färre konsulter Sommarjobb för unga Hyra ut tomma delar av stadshuset m fl lokaler Totalt Vårt förslag till ny ram Stadsbyggnadsnämnden Ram Generell kompensation 282 Avgår sänkt internränta Avgår tillfälligt tillskott skolupprustning Avgår tillfälligt tillskott upprustning offentlig miljö Avgår ökade intäkter parkeringsintäkter m.m Avgår ram exploatering flyttar till kommunstyrelsen Tillfälligt tillskott för att uppgradera förskole- och skollokaler Tillfälligt tillskott säkra skötsel av gata och park 5000 Tillfälligt tillskott cykelplan 1000 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Kvalitetsuppföljning upphandling Effektivisering upphandling Totalt Vårt förslag till ny ram

13 Kultur- och fritidsnämnden Ram Generell kompensation Avgår sänkt internränta -212 Tillskott hyra/kapitalkostnader Tillfälligt tillskott satsning Bergshamra och Hagalund Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag En mer tillgänglig kulturskola 500 Samverkansavtal föreningslivet 500 Totalt Vårt förslag till ny ram Barn- och utbildningsnämnden Volymberäknad ram Avgår sänkt internränta -42 Kompentation för kapitalkostnader, hyra ny skola (halvårseffekt) Tillskott kvalitetssäkring förskola Tillskott kvalitetssäkring skola Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Steg mot målet 3 personal på 15 barn i förskolan Mer likvärdig skola Kulturpeng till förskolan En skola i varje stadsdel Företagande i gymnasiet 100 Avgår vårdnadsbidrag Fungerande fastighetsunderhåll Totalt Vårt förslag till ny ram Kompetensnämnden Ram Generell kompensation 294 Ramtillskott sommarungdommar från kommunstyrelsen 500 Tillfälligt tillskott utökad sommarjobbssatning 500 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Sommarjobben under kommunstyrelsen Upplösa nämnd med nya ansvar på BUN, SN och KS Totalt Vårt förslag till ny ram

14 Socialnämnden Volymberäknad ram Avgår sänkt internränta -5 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Föräldrarstöd och drogförebyggande arbete 500 Totalt 500 Vårt förslag till ny ram Gemensamma familjerättsnämnden för Solna/Sundbyberg Ram Generell kompensation 35 Avgår sänkt internränta -1 Ny ram Omvårdnadsnämnden Volymberäknad ram Avgår sänkt internränta -39 Tillfälligt tillskott kvalitetssäkring hemtjänst Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Friskvård och ökad livskvalitet 400 Totalt 400 Vårt förslag till ny ram Miljönämnden Ram Generell kompensation 101 Ny ram Vårt förslag till ny ram

15 Driftbudget sammanställning totalt för styrelse och nämnder Majoritetens Socialdemokraternas Total budgetram (tkr) satsningar (tkr) ram (tkr) Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Revision Brandförsvaret Stadsbyggnadsnämnden SBN: Affärsverksamheten 0 0 Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kompetensnämnden Socialnämnden Gemensamma familjerättsnämnden för Ekerö, Solna och Sundbyberg Omvårdnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Summa (tkr) Pensionskostnader, interna poster m.m Verksamheten (intäkter./.kostnader) Resultatbudget 2014 (mkr) Verksamheten (intäkter./.kostnader) Avskrivningar Jämförelsestörande poster 0 0 Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, generella statsbidr. och utjämning Finansiella intäkter och kostnader Årets resultat

16 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budget för 2014 i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att; fastställa utdebitering för 2014 till 17:12 per skattekrona, fastställa verksamhetsplan och budget för 2014 enligt detta förslag, anta styrregler enligt förslaget och uppdra till kommunstyrelsen att vid behov fatta beslut om kompletteringar av styrreglerna under året, bemyndiga kommunstyrelsen att uppta kortfristiga lån dock högst sammanlagt 100 mkr, uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder minst två gånger under 2014 redovisar verksam-hets- och budgetuppföljningar till kommunfullmäktige, uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med anledning av detta budgetförslag, uppdra till styrelse och nämnder, berörda företag, stadsdirektören med flera att verkställa de uppdrag och intentioner som framgår av förslaget, uppdra till styrelse och nämnder att göra översyn och eventuell revidering av sina reglementen som en följd av verksamhetsförändringar, uppdra till styrelse och nämnder att utveckla arbetet med att ta fram åtaganden med efterföljande kvalitetsde-klarationer. Arbetet ska harmonisera och integreras med den årliga verksamhetsplanen och budget. Arbetet ska ske i dialog och samverkan med kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta att från den 1 januari 2014; anta socialnämndens förslag till förändrade avgifter för serveringstillstånd från och med den 1 januari 2014 och att dessa avgifter fortsätter att knytas till prisbasbeloppet, anta barn- och utbildningsnämndens förslag att reducerad avgift för barn i allmän förskola enbart görs på de barn som går i förskola, att gälla från den 1 januari 2014, anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, att gälla från den 1 januari 2014, anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för Solna stads tillsyn inom strålskyddslagens område, att gälla från den 1 januari 2014, anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel, att gälla från den 1 januari 2014, anta stadsbyggnadsnämndens förslag om höjda avgifter och hyror för par-kering på tomtmark och i garage, in-klusive att möjligheten till gratisparkering kvällstid på platser, som är märkta Avgift 7-17 tas bort och ersätts med Avgift övrig tid. 16

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Miljöpartiets budgetförslag Uppsala kommun IVE 2013 16

Miljöpartiets budgetförslag Uppsala kommun IVE 2013 16 Miljöpartiets budgetförslag Uppsala kommun IVE 2013 16 Foto: Omslagsfoto, s 45, 49, Malena Ranch s 4 Dan Pettersson, DP-Bild s 11 Rickard Malmström s 19, 21, 23, 30, 41, 54 Maria Gardfjell Innehåll Inledning...

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer