(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR"

Transkript

1 En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014

2 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden är bra och har delat in vår oppositionsbudget för år 2014 i samma målområdet. Det blir då lättare att jämföra våra prioriteringar med den styrande borgerliga majoritetens. Budget för jobb och utveckling 3 Solna i utveckling 4 Jobb och tillväxt 4 Bostäder en bristvara som hämmar tillväxten 5 Levande stad 6 Trafik under jord är lösningen 6 Kulturen behöver en tydlig plats 6 Stöd till föreningslivet 7 Tillgänglighet och trygghet 7 Mljösamarbete 7 God service och demokrati 8 Överjärva - ett ekologiskt centrum 8 Lärande och trygghet för Solnabornas bästa 9 Vi satsar på förskolan 9 En skola där alla kan utvecklas 9 Trygghet och lärande för Solnabornas bästa 10 Ett tryggt boende 10 Friskvård för äldre 10 Drogförebyggande arbete 10 God ekonomisk hushållning 11 Budgeten i siffror 12 ön stad 18 2

3 Budget för jobb och utveckling Budgeten i en kommun är ett centralt politiskt och ekonomiskt styrdokument där vi politiker sätter förutsättningarna för verksamheten. När man jämför vårt budgetförslag med den styrande majoritetens är skillnaderna i pengar inte stora, men vi vill med vår budget visa på vår färdriktning för Solna. Prioriterar skola Vi prioriterar kärnverksamheten skola. Vi ser även kopplingen vidare mot fler unga i jobb. Dessa två områden är basen för utveckling till samhällsmedborgare, personlig utveckling och för tillväxt och företagande i staden. Vi lägger även flera framtidsinriktade utredningsförslag och satsningar för såväl äldre samt viktiga steg för mer kultur och ett växande föreningsliv. Övergripande mål Vår budget bygger åter igen på stadens övergripande mål som bas. Det är bra mål som vi kan ansluta oss till och det ökar även jämförbarheten mellan de politiska linjerna. Nytt för i år är att vi har ringat in ett antal uppdrag som vi kommer att genomföra om vi får styra Solna. Dessa uppdrag indikerar områden där vi idag saknar en analys för att kunna komma med konkreta politiska förslag. Politiska beslut förutsätter bra underlag som bygger på bra analys. Urbanisering Hela Stockholmsregionen urbaniseras snabbast i hela Europa. Solna är en viktig del med vårt unikt bra läge. När en stad växer är det viktigt att vi har en vision om vilka stadskvaliteter som vi ska prioritera. Det är viktigt att det finns både boendemiljö och trafiklösningar som fungerar. Det finns många stora investeringar som behöver göras samtidigt som det är av största vikt att besluten sker med både sunda ekonomiska underlag baserade på livscykelanalys samt att det sker med avseende på hållbarhet inom både den sociala faktorn som miljön. Gemensamma lösningar Medborgarna uppskattar inte politisk pajkastning, utan de förväntar sig att vi tar ansvar för stadens utveckling. Vi har tydligt signalerat att Solnas trafiksituation är så pass problematisk att vi gärna ser samtal mellan samtliga partier i syfte att hitta gemensamma långsiktiga lösningar för att på så sätt även försöker hitta lösningar mellan kommuner i vår region. Vi kommer att jobba vidare med stadsutvecklingen under parollen Den levande gröna staden. Vi vill dessutom bjuda in till en brett samtal om kvaliteter i staden samt hur vi ska få en stad som hänger ihop med mindre barriärer och med sociala miljösmarta lösningar. Aktiv dialog Solna behöver en bostadspolitik som ökar blandningen av bostäder. Forskning pekar mer och mer på att grannskapet har en stor betydelse för segregationen i samhället. Frågan om segregation är viktig för hela regionen och här i Solna tror vi det går att göra mer politiskt. Att utveckla en stad för framtidens behov ställer krav på an aktiv politik som styr och leder arbetet. Det gäller att samverka och föra en aktiv dialog med regionen, näringsliv, föreningar och boende. Arne Öberg (S), kommunalråd i opposition 3

4 Solna i utveckling Inriktningsmål: Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Jobb och tillväxt Den första oktober i år var det personer som sökte jobb i Solna. En siffra som i procent lätt kan avfärdas som ringa, men faktum kvarstår att det är många individer. En kommun där det finns fler arbetsplatser än boende kan lägga grund för ett arbete där arbetslöshet ständigt ska bekämpas och där stimulanser för hög sysselsättning är ett ständigt fokus för politiken. Det är genom hög sysselsättning och låg arbetslöshet som vi kan lägga grunden för ett samhälle med hög kvalitet i det som är samhällets ansvar primärt, dvs. utbilda unga människor, vårda äldre och stärka människor som i utsatta situationer. Sedan tror vi att det är viktigt för ett samhälle med ambitioner att det även finns ett rikt fritids- och kulturliv. Solna med lägst andel skolbarn i hela landet har bästa möjliga förutsättningar för att lägga grunden för ett vuxenliv med jobb och företagande. Vi vill jobba för att säkra varje ung människas möjlighet att komma till sin rätt och stimulera till studier, jobb och företagande. Det är att lägga grunden för en bättre framtid. Solnamodellen Solnamodellen, där vi hjälper personer med ekonomiskt bistånd ut i arbetslivet, är framgångsrik och bör i samverkan med skolvärlden och statliga myndig- 4 heter som arbetsförmedlingen försöka hitta former för att de unga som idag inte finns inom vare sig arbete eller studier. En grupp som växt på senare år. a kronor till sommarjobb åt Solnas ungdomar 90-dagarsgaranti Ingen ung ska vara arbetslös längre än 90 dagar! Unga ska jobba eller studera, inte fastna i arbetslöshet. I riksdagen vill socialdemokraterna införa 90-dagarsgarantin som är en kraftfull satsning som syftar till att alla ungdomar ska ha ett arbete, en praktikplats eller en utbildningsplats att gå till senast efter 90 dagar. Garantin innehåller flera viktiga delar, bland annat satsningar på yrkesintroduktionsjobb som ger unga nyanställa möjlighet att kombinera jobb med utbildning inom yrket. I satsningen finns också ett utbildningskontrakt för att få unga som saknar gymnasiekompetens att avsluta sin gymnasieutbildning. Syftet är att hjälpa fler till jobb och utbildning, och samtidigt betona det egna ansvaret för att göra sig anställningsbar. Att man följer sin utbildningsplan ska bli ett krav på arbetslösa som får ersättning från samhället. Samverkan med näringslivet Solnas samverkan med näringslivet är positivt och vi kommer att utveckla samverkan i syfte att utveckla staden. Solna är tämligen unik med att ha ungefär lika många arbetsplatser som boende i kommunen. Solna är en viktig del för både länets och rikets tillväxt. Vi vill ge både de som jobbar och bor i Solna bättre gång- och cykelstråk samt bättre kollektivtrafik primärt. På längre sikt vill vi också ge bättre service och utbud. Solna ger ett mycket gott stöd åt de som går i planer för att starta ett företag via nyföretagarcentrum. En verksamhet vi tillsammans med Sundbyberg och flera företag i våra kommuner stöttar tillsammans. Vi vill utveckla detta stöd än mer. Fler solnabor ska i framtiden kunna försörja sig som företagare. Sommarjobb Sommaren 2013 fick 109 ungdomar som går på gymnasiet sommarjobb under 2 veckor. Ytterligare 15 unga erbjöds

5 Det var länge sedan det gjordes en stor satsning på att bygga hyresrätter. Denna bostadsform uppskattas av såväl unga som företag som har behov av bostäder för att hantera varierade behov av arbetskraft och former av projekt. en utbildning inom egenförtagande. Två lovvärda åtgärder, men målgruppen bestod av runt 2000 unga. Fler unga bör få möjligheten att pröva på ett yrke och erhålla erfarenhet av arbetslivet. Här behöver Solna utveckla samverkan med näringslivet för att fler unga ska erbjuda sommarjobb. Mångfald ett signum för Solna Solna är en stad med stor andel som är födda utanför Sverige. Det är vår övertygelse om att detta också är en starkt förklarande orsak till att Solna i många avseenden är en föregångsstad. Solna ska vara en bra stad att utvecklas i oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet eller uttryck. Solnas framgång kopplad till mångfalden vill vi ska bli ett signum för att motverka rasism och intolerans. Bostäder en bristvara som hämmar tillväxten Det råder brist på bostäder i hela länet. Effekten blir en utbudsbrist som möts med ständigt ökande priser på boendet och på mark. Ökade markpriser gör att byggandet blir ensidigt. Det byggs nästan bara bostadsrätter samtidigt som efterfrågan av hyresätter nu växer sig starkt. Behovet av bostäder ser olika ut under livets olika skeden. Det är orsaken till att en stad behöver ett varierat utbud av bostäder. Allt från studentbostäder till omvårdnadsboenden. Under en livstid flyttar man i snitt 7-8 gånger, och skälet är olika behov. Behovet av hyresrätter väcks från såväl unga som söker en första bostad som från företag som har behov av bostäder för att hantera varierade behov av arbetskraft och former av projekt. Bristen på bostäder hämmar tillväxten. Vi vill ge Signalisten - kommunens bostadsstiftelse - än tydligare uppdrag att agera på bostadsmarknaden för att bygga just hyresrätter. Samma företag ansvarar idag för flera av våra centrumanläggningar i stadsdelarna. Flera av dessa står och förfaller med tomma lokaler. Här krävs ett tydligt ledarskap för att utveckla våra stadsdelar och säkerställa hög beläggningsgrad i våra fastigheter. Vi kommer att samverka och stimulera fler aktörer för att bygga bostäder med olika upprättelseformer i Solna. Uppdrag till kommunledningen: Ta fram förklaring till att Solna har så låg sysselsättning för att se om det finns vissa människor vi som stad behöver jobba mer fokuserat på för att få fler i jobb Hur kan Solna bättre erbjuda unga utan jobb eller studier en väg tillbaka till studier eller jobb? Hur kan Solna än bättre koppla samman mångfald med den framgångsrika evenemangsidrotts- och företagsstaden? Ta fram en aktuell och uppdaterad bostadsförsörjningsplan Se över styrningen av bostadsstiftelsen Signalisten i syfte att öka leveranserna av både tillskott av nya bostäder och högre lokalnyttjande av kommersiella lokaler i våra stadsdelar 5

6 Levande stad Inriktningsmål: Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Trafik under jord är lösningen Vi har tydligt deklarerat att vi gärna hittar samarbetsformer för att få till stånd bra trafiklösningar i Solna och regionen. Detta sker först när vi förmår samverka kring dessa frågor. Regionens akuta behov parallellt med mycket bristande samverkan gör att vi som stad har allt att vinna på att som första steg bli ense i kommunen. Vi måste även börja samverka med grannkommunerna för att få mer tyngd åt förslagen. Hela vår region har enorma problem med trängsel på både vägar och på bussar, pendeltåg och tunnelbana. Orsaken är den snabba urbaniseringen som skett under lång tid. Att leda stad och län utan att investera i bra trafiklösningar har skapat en snart ohållbar situation. Trafiken genom Solna är nu mycket nära gränsvärden för både partiklar och kvävedioxid och kommer kräva begräsningar av trafiken. Dessa faktorer har även stor påverkan på oss som bor i kommunen. Det vi prioriterar främst är utbyggnad av tunnelbana via Hagastaden, Solna centrum, Arenastaden med koppling till röd linje norr ut, den s.k. lila linjen. Men vi är även öppna för trafiklösningar i Huvudsta i form av tunnellösningar för att minska genomfartstrafiken. Kulturen behöver en tydlig plats Bor man i en urban stadsmiljö är det naturligt att det även finns inslag av urban kultur. Staden och dess invånare växer om den stimulerar till spontana kulturyttringar och om den lockar fram mer kreativitet. Ett minimikrav är välfungerande bibliotek, men en levande stad erbjuder ofta även former av musik, teater, opera och konst. Solna har öar av fantastisk kultur, men behöver en mer tydlig regionalt nischad bas. En kulturscen står högt på prioriteringslistan. Kulturmiljon för de yngsta Solna Kulturskola erbjuder aktiviteter till förskolorna för att stimulera barnen i bl a sång och dans. Tidigare var denna verksamhet gratis för förskolorna. Nu får förskolorna betala ur egen budget för detta och därmed risken för att förskolechefen tvingas prioritera bort kulturen till förmån för t ex lokal- eller lönekostnader. Vi ger därför förskolan en öronmärkt kulturmiljon, dvs. en peng till varje förskola som ska användas för att ge de unga barnen just mer kultur från Solna Kulturskola eller någon annan aktör. På detta vis säkerställer vi kultur till barnen och förhoppningsvis stimulerar vi även kulturskolan att erbjuda bra förskoleverksamhet. a kr i kulturpeng till barnen i Solnas förskolor 6

7 Vem ser till så att vår miljö är tillgänglig och trygg? Vi vill anställa personal som skall åka runt i staden och inspektera skolor, parker, gångvägar mm. Är underhållsplanerna undermåliga eller sköter entreprenörerna inte sitt jobb? Så här får det INTE se ut! a kr till personal som skall kontrollera att vår stadsmiljö är tillgänglig och trygg Sänkta avgifter Avgifterna för elever på Kulturskolan ligger idag bland de högre i länet. Det är inte någon bra utveckling för att främja barn- och ungdomars kulturutövande. Vi lägger därför en halv miljon i budgeten till att justera avgifterna så att inte avgiftsnivån avgör vem som kan delta. Stöd till föreningslivet Vi vill stödja föreningslivet för att öka barn och ungdomars tillgång till irdott och friluftsverksamhet. Det är viktigt för den personliga utvecklingen och för samhället i stort genom ny kunskap och ny erfarenhet med stora inslag av delaktighet samt att man får träffa andra med annan bakgrund. Vi vill också stödja folkhälsan genom att planera för ett utomhusgym vid Huvudsta Strand. Samverkan och stöd till de idéburna organisationerna De idéburna organisationerna spelar en viktig roll i Solna. De bidrar till personlig utveckling, samhörighet och engagemang för människor. De bidrar till välfärden genom att att upptäcka eftersatta behov och kan ofta ge brukarens eller anhörigas perspektiv. De är viktiga opinionsbildare. Genom att utveckla ett samarbete mellan kommunen och de idéburna organisationerna kan kommunen synliggöra och stärka den idéburna sektorn så att de möjligheter till engagemang som finns idag kan fortsätta att utvecklas och bidra till välfärdsutvecklingen i kommunen.. a kr till sänkta avgifter i Kulturskolan Tillgänglighet och trygghet En trygg miljö som stimulerar till rörelse i stora delar av staden är viktig för alla åldersgrupper, men särskilt viktig för äldre som ofta känner högra grad av otrygghet. Enligt Äldrecentrums undersökning (dec. 2012) uppger att över 20 % av kvinnorna avstår från att gå ut kvällstid av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt bli ofredad. Otrygga miljöer spelar också stor roll här. Därför vill vi anlita personal som skall åka runt i staden och inspektera skolor, parker, gångvägar mm. Är underhållsplanerna undermåliga eller sköter entreprenörerna inte sitt jobb? Miljösamarbete Att miljöövervakningen i Solna sker i samarbete mellan miljö- och hälsovårdsnämnden, stadsbyggnadsförvaltningen, Solna vatten med flera är utmärkt. Men det finns problem; Stadsbyggnadsnämnden har inte på fem år - med undantag för sänkt hastighet på lokalgator - lyckats 7

8 Levande stad få fram åtgärdsförslaget mot buller trots att det utlovades i fullmäktige. Tydlig plan för minskat buller Bullernivåerna i Solna överstiger de riktvärden som satts upp av såväl Boverket som regeringen. Alla studier kring hur trafikbullret kan dämpas visar att det måste ske vid källan; fordonen. De medel som staden förfogar över är att reglera volymen på trafiken. Vi kommer snabbt att ta fram ett årgärdsprogram. Håll noggrann koll på luftföroreningarna Trafiken skapar också luftföroreningar som redan i ganska låga nivåer är hälsofarliga. Solna måste som alla andra kommuner i Europa följa de absoluta gränsvärden som finns och som antagits av den svenska regeringen i EU:s ministerråd och senare införts även i svensk lagstiftning. Den utbyggnad som pågår av Nya Karolinska i Solna, Karolinska Institutet och i Arenastaden kommer betyda att gränsvärdena för farliga småpartiklar, s k PM10, överskrids på flera av kommunens vägar. Idag vet vi genom miljökonsekvensbeskrivningar att vi kommer att överskrida det maximala gränsvärdet på 50 μg/m3 luft på Solnavägen och Frösundaleden - och det redan innan nybyggnationen är klar. Luftföroreningarna som varit kända i flera år har nu dokumenterats av länsstyrelsen. Även här måste ett åtgärdsprogram fram. God service och demokrati Stadens uppdrag är att tillhandahålla service inom ett flertal områden i olika skeden av livet. Det är av största vikt att denna service är av hög kvalitet och att det finns bra uppföljning i syfte att ständigt jobba med förbättringar. 8 Ökat medborgarinflytande Vår vision är också att öppna upp för ökat medborgarinflytande vid viktiga politiska beslut. Det är inte svårt att fatta beslut, men det är en stor utmaning att fatta rätt beslut. Idag sker beslutsfattandet i stor del i slutna rum och förslag presenteras via utspel i pressen med mycket begränsad möjlighet för boende att komma till tals. Snabb återkoppling När man hör av sig till staden ska man snabbt få återkoppling och svar på frågor. Detta gäller såväl tjänstemannaledet som politiker. Vid viktiga beslut ska staden stå för god information i god tid innan beslut och med generösa möjligheter att komma med synpunkter och en god tillgång till de politiska företrädarna. På stadens facebooksida finns idag möjlighet att få snabba svar av tjänstemän på olika frågor, vilket är mycket uppskattat. Ofta riktas dock kritik mot saker som rimligen ska besvaras av ansvariga politiker. Dessa lyser dock med sin frånvaro. När man nu börjar planera för en ny och bättre kund/medborgarservice måste detta ändras. Överjärva ett ekologiskt centrum Solnas unika miljö uppe på Överjärva som kan vara en av de få besvarade gårdarna med tillhörande naturreservat vid Igelbäcken gör miljön till föredömlig för ett ekologiskt centrum. Detta är en långsiktig ambition som vi kommer att jobba för. Uppdrag till kommunledningen: 1. Ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att skapa ett nätverk för kreativa och spontana kulturyttringar i syfte att på sikt kunna göra kulturinvesteringar som ökar stadens attraktionskraft. 2. Gör en långsiktig underhålls- och investeringsplan i samverkan med föreningslivet i syfte att både stärka och förnya innehållet i verksamheterna. 3. Utred lämpliga sätt att påskynda en start av byggande av t-bana från Hagastaden och anslutning till röd linje mot Mörby med stopp i Solna C och Arenastaden. 4. Utarbeta en modell för ökat inflytande för de boende i Solna när beslutsunderlag ska arbetas fram. 5. Det växer sly på många ställen vilket gör att belysning och sikt kraftigt försämras. Följ upp ansvar för markägare och ta fram handlingsplan så att staden håller undan sly. 6. Utred möjligheterna att skapa en kulturscen i centrala Solna.

9 Lärande och trygghet för Solnabornas bästa Inriktningsmål: Förskolor och skolor ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Vi satsar på förskolan Förskolan har ett viktigt pedagogiskt uppdrag som kräver fokus på kvalitet. Skolverkets rekommendation med 3 vuxna på 15 barn är en helt rimlig målsättning och vårt mål är att vi ska nå dit så snart som möjligt. Därför avsätter vi i ett första steg 10 miljoner i 2014 års budget för att få fler vuxna i förskolan. Arbetslinje, inte vårdnadsbidrag Vårdnadsbidraget står i bjärt kontrast till en politik som vill motarbeta passivitet och bidragsberoende. Står man för arbetslinjen kan man inte använda skattemedel till att subventionera fullt arbetsföra föräldrars frånvaro från arbetsmarknaden. Vi säger nej till bidragssystem som cementerar såväl kvinnodiskriminering som segregationen i förorter och föreslår att de 1,5 miljoner kronor som bidraget kostar används bättre. En skola där alla kan utvecklas Såväl internationella som svenska forskningsstudier visar att klasstorlek har betydelse för elevernas resultat. Därför vill socialdemokraterna i riksdagen investera minst 2 miljarder för mindre klasser, från förskoleklass till årskurs 3, så att lärarna får tid att ge varje elev en stabil grund att stå på i sitt fortsatta lärande. Vi kan då minska elevantalet med cirka 5 barn i stora klasser. Likvärdig skola Utbildningen i den svenska skolan ska vara likvärdig. Resurser som tilldelas skolan ska vara anpassade till elevers olika behov och förutsättningar. En framgångsrik resursfördelning lyckas med att fördela resurser till de områden och skolor som behöver dem mest, att göra utbildningen likvärdig och att få fler elever som når grundskolans mål. Vi ökar skolpengen 2,5 miljoner kronor och fördelar samtidigt större andel av skolpengen till de skolor som behöver det bäst. En skola i varje stadsdel Det är viktigt att det finns en skola i varje stadsdel. Närhetsprincipen får inte sättas a kr för att utöka personaltätheten i förskolan ur spel och därför vill vi att barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fram en strategi för att säkra tillgången till en kommunal skola i varje stadsdel. I väntan på denna utredning avsätter vi 2 miljoner kronor i bl a lokalkostnader så att Fridhemsskolan kan leva vidare. Lex JB Enligt kreditupplysningsföretaget UC har var fjärde fristående skola idag ekonomiska bekymmer. Skolinspektionens generaldirektör gick nyligen ut och rekommenderade föräldrar att begära ut redovisningen från skolor innan barnen påbörjar en utbildning. Socialdemokraterna i riksdagen föreslår därför en Lex JB för att stoppa överetableringen av skolor, kraftigt skärpa tillsynen av skolföretagens ekonomi och göra informationen lättillgänglig för 9

10 elever och föräldrar. Lex JB behövs för att förhindra plundring och oordnade konkurser av skolföretag. Dåliga lokaler drabbar lärandet Det kraftigt undersatta underhållet av skolornas lokaler drabbar undervisningen. Det är inte rimligt att undervisningstid går åt till att lappa och laga sådant som stadsbyggnadsförvaltningen borde ha hand om. Därför vill vi utveckla samarbetet mellan stadsbyggnadsförvaltningen och skolan. Genom att ta bort fastighetsförvaltningen från rektorerna förstärker vi det pedagogiska ledarskapet och därmed lärarrollen. Det kan skolan spara 2 miljoner kronor på. Trygghet och lärande för Solnabornas bästa Inriktningsmål: Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för Solnabor som behöver den under olika skeden i livet. Företagande i gymnasiet Vi vill slå ett slag för Utbildning i företagsamhet. För kr kan vi erbjuda eleverna på Solna Gymnasium denna utbildning i Ung företagsamhets regi. Det är en självklarhet att den företagsvänligaste staden i Sverige skall erbjuda detta via gymnasiet. SFI på flexibla tider Att arbeta och studera ska aldrig behöva utesluta varandra. Socialdemokraterna har en målsättning om att alla som studerar Svenska För Invandrare (SFI) ska känna att det är meningsfullt att fullfölja sina studier även om man får arbete under tiden. Det är därför viktigt att SFI erbjuds på flexibla tider så att ingen ska behöva välja mellan att studera eller att arbeta. Lägg ner kompetensnämnden Kompetensnämndens ärendelista är ofta är väldigt tunn. Därför föreslår vi att nämndens ärenden fördelas ut på andra nämnder, t ex kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Det skulle spara närmare en miljon kronor. Ett tryggt boende Många äldre tycker att kvarboendeprincipen har drivits för långt; när besöken av hemtjänsten blir många och man ändå känner sig ensam och otrygg i sitt hem, ska man ha rätt att välja ett äldreboende eller trygghetsboende. Det behövs mellanformer av boende - kooperativ, gemenskapsboende, seniorboende - olika boendeformer som är tillgängliga och som ger möjlighet att t ex äta tillsammans med andra och viss hjälp från hemtjänstens personal, som då skulle slippa fara runt i bil mellan olika lägenheter och få mer tid för social samvaro med de boende. Friskvård för äldre Vi har tagit intryck av de positiva fördelar som ökad friskvård ger för ett rikare liv för äldre. Vi avsätter kronor extra för en satsning för gruppen äldre i Solna. a kr till friskvård för äldre Drogförebyggande arbete Stockholmspolisen uppskattar en ökning på 60 % med narkotikabrott bland unga på ett år. Signalen är alarmerande och vi vill därför öka insatserna för det drogförebyggande arbetet. Det förebyggandearbetet bör inkludera såväl föräldrastöd samt riktade metoder för prioriterade grupper. Det centrala är att vända på utvecklingen. aen skola i varje stadsdel a kr till föräldrastöd och drogförebyggande 10

11 God ekonomisk hushållning Inriktningsmål: Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Perspektiv på ekonomin En budget ska visa vad de politiska partierna vill prioritera och visa på skillnader. Befolkningssammansättningen är viktig då den påverkar hur mycket skatt och statsbidrag kommunen får. Det gäller dels kärnverksamheterna men även viktiga frivilliga åtaganden som fritidsverksamhet, föreningar och kultur. Som utvecklingen varit under flera år så skapas det ekonomiskt utrymme genom befolkningstillväxt och ökade skatteintäkter. Detta gör att vi inte ser behov av skattehöjningar. Saknas underhållsplan Det saknas idag en lokalförsörjningsplan för Solna samt en underhållsplan för befintliga fastigheter. Under flera år har det framstått som att det satsas på skolor och andra kommunala lokaler när det i grunden handlar om att försöker komma tillrätta med eftersatt underhåll eller för att vara korrekt kapitalförstöring. Här finns stora ekonomiska utmaningar. Effektivare lokalutnyttjande Vi ser stor potential att hyra ut tomma lokaler som staden äger. Bara i stadshuset finns det många rum som stått tomma under flera år. Med tanke på hyresnivåerna i lägen som Solna C så är detta i helt i linje med en effektivare lokalutnyttjande som genererar intäkter till staden. Energieffektiviseringsprogram Vi vill införa ett program här i Solna som tar ett brett grepp om energieffektiviseringen av bostäderna. Här finns spännande föregångare i t.ex. Toronto. Vinsterna för hela samhället är oerhört stora om vi får mer energisnåla bostäder samt att det är bra för miljön. Arenan, förluster och evenemangsstaden Solna har under första året med nationalarenan i drift fått många nya erfarenheter av att hantera de stora flöden av besökare som större evenemang skapar. Den bristfälliga infrastrukturen och de olika turerna kring byggnationen runt Råstasjön har skapat oreda på stadsbyggnadsförvaltningen samt har helt säkert fördröjt planläggningen av arenastaden. Detta är skött mycket bristfälligt rent politiskt. Planer om nya bostäder som var ute på samråd hösten 2012 har sedan fastnat i långbänk och politisk träta. Det är inte att lägga grunden för en evenemangsstad. 66 miljoner har hittills förlusterna i arenan kostat solnaborna. Det är närmare 1000 kr per solnabo, och mer förluster ska vi räkna med. I en populistisk budget hade vi kunna lägga dessa miljoner på kärnverksamhet inom kommunen. Men det hade inte varit seriöst. Vi ser nu ett stort behov av att verka för att arenan ska bli en framgång och att infrastruktur och området i sin helhet ska bli en framgång för Solna. Rätt till heltid Flera kommuner har med stor framgång erbjudit deltidanställda heltid. Det har fört med sig positiva ekonomiska effekter. Inom verksamheter där vikarier är vanligt som t.ex. hemtjänst har fler heltidsanställda inneburit att det ofta är samma personer som gör hembesök samt att gemensamma vikariepooler har spridit goda exempel inom verksamheterna. Varför inte testa en gemensam pool för såväl kommunala som upphandlad verksamhet. - Uppdrag till kommunledningen: Ta fram en lokalförsörjningsplan Underhållsinventera våra fastigheter Uppdrag eneregieffektiviseringsprogram för Solna 11

12 Budgeten i siffror Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Ram 2013 exklusive medelsreserv Generell kompensation 888 Avgår sänkt internränta -16 Avgår ram sommarungdomar flyttar till kompetensnämnden -500 Val till EU-parlamentet och nationellt val Ramtillskott ändrade exploatreirngsintäkter och exploatering från stadsbyggnadsnämnden Medelsreserv för stadens tillväxt och utbyggnad Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Minskade utgifter genom effektivisering och färre konsulter Sommarjobb för unga Hyra ut tomma delar av stadshuset m fl lokaler Totalt Vårt förslag till ny ram Stadsbyggnadsnämnden Ram Generell kompensation 282 Avgår sänkt internränta Avgår tillfälligt tillskott skolupprustning Avgår tillfälligt tillskott upprustning offentlig miljö Avgår ökade intäkter parkeringsintäkter m.m Avgår ram exploatering flyttar till kommunstyrelsen Tillfälligt tillskott för att uppgradera förskole- och skollokaler Tillfälligt tillskott säkra skötsel av gata och park 5000 Tillfälligt tillskott cykelplan 1000 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Kvalitetsuppföljning upphandling Effektivisering upphandling Totalt Vårt förslag till ny ram

13 Kultur- och fritidsnämnden Ram Generell kompensation Avgår sänkt internränta -212 Tillskott hyra/kapitalkostnader Tillfälligt tillskott satsning Bergshamra och Hagalund Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag En mer tillgänglig kulturskola 500 Samverkansavtal föreningslivet 500 Totalt Vårt förslag till ny ram Barn- och utbildningsnämnden Volymberäknad ram Avgår sänkt internränta -42 Kompentation för kapitalkostnader, hyra ny skola (halvårseffekt) Tillskott kvalitetssäkring förskola Tillskott kvalitetssäkring skola Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Steg mot målet 3 personal på 15 barn i förskolan Mer likvärdig skola Kulturpeng till förskolan En skola i varje stadsdel Företagande i gymnasiet 100 Avgår vårdnadsbidrag Fungerande fastighetsunderhåll Totalt Vårt förslag till ny ram Kompetensnämnden Ram Generell kompensation 294 Ramtillskott sommarungdommar från kommunstyrelsen 500 Tillfälligt tillskott utökad sommarjobbssatning 500 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Sommarjobben under kommunstyrelsen Upplösa nämnd med nya ansvar på BUN, SN och KS Totalt Vårt förslag till ny ram

14 Socialnämnden Volymberäknad ram Avgår sänkt internränta -5 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Föräldrarstöd och drogförebyggande arbete 500 Totalt 500 Vårt förslag till ny ram Gemensamma familjerättsnämnden för Solna/Sundbyberg Ram Generell kompensation 35 Avgår sänkt internränta -1 Ny ram Omvårdnadsnämnden Volymberäknad ram Avgår sänkt internränta -39 Tillfälligt tillskott kvalitetssäkring hemtjänst Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Friskvård och ökad livskvalitet 400 Totalt 400 Vårt förslag till ny ram Miljönämnden Ram Generell kompensation 101 Ny ram Vårt förslag till ny ram

15 Driftbudget sammanställning totalt för styrelse och nämnder Majoritetens Socialdemokraternas Total budgetram (tkr) satsningar (tkr) ram (tkr) Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Revision Brandförsvaret Stadsbyggnadsnämnden SBN: Affärsverksamheten 0 0 Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kompetensnämnden Socialnämnden Gemensamma familjerättsnämnden för Ekerö, Solna och Sundbyberg Omvårdnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Summa (tkr) Pensionskostnader, interna poster m.m Verksamheten (intäkter./.kostnader) Resultatbudget 2014 (mkr) Verksamheten (intäkter./.kostnader) Avskrivningar Jämförelsestörande poster 0 0 Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, generella statsbidr. och utjämning Finansiella intäkter och kostnader Årets resultat

16 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budget för 2014 i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att; fastställa utdebitering för 2014 till 17:12 per skattekrona, fastställa verksamhetsplan och budget för 2014 enligt detta förslag, anta styrregler enligt förslaget och uppdra till kommunstyrelsen att vid behov fatta beslut om kompletteringar av styrreglerna under året, bemyndiga kommunstyrelsen att uppta kortfristiga lån dock högst sammanlagt 100 mkr, uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder minst två gånger under 2014 redovisar verksam-hets- och budgetuppföljningar till kommunfullmäktige, uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med anledning av detta budgetförslag, uppdra till styrelse och nämnder, berörda företag, stadsdirektören med flera att verkställa de uppdrag och intentioner som framgår av förslaget, uppdra till styrelse och nämnder att göra översyn och eventuell revidering av sina reglementen som en följd av verksamhetsförändringar, uppdra till styrelse och nämnder att utveckla arbetet med att ta fram åtaganden med efterföljande kvalitetsde-klarationer. Arbetet ska harmonisera och integreras med den årliga verksamhetsplanen och budget. Arbetet ska ske i dialog och samverkan med kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige därutöver besluta att från den 1 januari 2014; anta socialnämndens förslag till förändrade avgifter för serveringstillstånd från och med den 1 januari 2014 och att dessa avgifter fortsätter att knytas till prisbasbeloppet, anta barn- och utbildningsnämndens förslag att reducerad avgift för barn i allmän förskola enbart görs på de barn som går i förskola, att gälla från den 1 januari 2014, anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, att gälla från den 1 januari 2014, anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för Solna stads tillsyn inom strålskyddslagens område, att gälla från den 1 januari 2014, anta miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrad taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel, att gälla från den 1 januari 2014, anta stadsbyggnadsnämndens förslag om höjda avgifter och hyror för par-kering på tomtmark och i garage, in-klusive att möjligheten till gratisparkering kvällstid på platser, som är märkta Avgift 7-17 tas bort och ersätts med Avgift övrig tid. 16

RUSTA SOLNA BÄTTRE FÖR FRAMTIDEN

RUSTA SOLNA BÄTTRE FÖR FRAMTIDEN RUSTA SOLNA BÄTTRE FÖR FRAMTIDEN (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2015 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

S-budgetförslag för 2014

S-budgetförslag för 2014 S-budgetförslag för 2014 Budgetförslaget bygger på 20 öres skattehöjning inkl. nytt utjämningssystem (dvs. skattesats 19.18, 10 öre = 6,2 milj.). Satsningar utöver alliansens förslag: BUN fasta ram: 6,5

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014

Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Bilaga 3 Sammanställning beslut, protokollsanteckningar etc nämnderna gällande beredning preliminär budget 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokollsanteckning Socialdemokraterna Vård- och

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vi vill ge fler en lite jobbigare morgon. Men ett betydligt bättre liv.

Vi vill ge fler en lite jobbigare morgon. Men ett betydligt bättre liv. Vi vill ge fler en lite jobbigare morgon. Men ett betydligt bättre liv. 400 000 människor har ingen anledning att ställa väckarklockan. Sedan 2006 har arbetslösheten ökat kraftigt. Allt fler människor

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer