RUSTA SOLNA BÄTTRE FÖR FRAMTIDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUSTA SOLNA BÄTTRE FÖR FRAMTIDEN"

Transkript

1 RUSTA SOLNA BÄTTRE FÖR FRAMTIDEN (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2015

2 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden är bra och har delat in vår oppositionsbudget för år 2015 i samma målområdet. Det blir då lättare att jämföra våra prioriteringar med den styrande borgerliga majoritetens. Rusta Solna bättre för framtiden 3 Solna i utveckling 4 Jobb och tillväxt 4 Detta vill vi 4 Framtidstro och samarbete 4 Bostäder för unga och äldre 5 Levande stad 6 Trafik och miljö 6 Frisk luft och lågt buller 6 Många friska år 8 Förebyggande hembesök 8 Ett aktivt kultur och fritidsliv 8 God service och demokrati 8 Överjärva - ett ekologiskt centrum 8 Lärande och trygghet för Solnabornas bästa 9 Förskolan 9 Skolan 9 Vuxenutbildningen 10 Trygghet och lärande för Solnabornas bästa 10 Ett tryggt boende 10 Friskvård för äldre 10 Samarbete med Stadsmissionen 10 Drogförebyggande arbete 10 Återskapa ordning och reda 11 Budgeten i siffror 12 2

3 Solna behöver rusta sig för att klara framtidsutmaningarna, och det är få kommuner i hela Sverige som har bättre förutsättningar än Solna; Vi har ett läge som är mer centralt än många delar av Stockholm stad. Det är en stad med en befolkningssammansättning som möjliggör en välfärd i topp. Utvecklingsfond rustar Solna bättre för framtiden Men vi är dåligt rustade för att möta framtidens utmaningar. Solna stad har lekt riskkapitalister med våra skattemedel när det gäller arenan och arenastaden och våra fastigheter och grönområden står och förfaller och saknar underhållsplaner för att utvecklas. Trafiksituationen i Solna är bedrövlig och ett antal dyra vägprojekt som skulle finansierats av arenabolagen har, av något märklig anledning, blivit en nota som hamnat på skattebetalarnas bord. Papper, penna och ålderdomliga läroböcker är elevernas redskap i Solnas skolor där modern undervisningsteknik och datorer lyser med sin frånvaro. Vi ser även en omfattande personalomsättning inom den kommunala verksamheten. Så här kan det inte fortsätta. Vi lägger därför 10 miljoner i vår investeringsbudget till digitalisering inom skolan. Vi investerar även 10 miljoner i startkostnad för en skola i varje stadsdel Vårt budgetförslag går ut på att rusta Solna bättre för framtiden. Vi vill därför... inrätta en social utvecklingsfond och ge verksamheter som finansieras med skattemedel i Solna möjlighet att ansöka om extra medel för att stimulera utveckling. Fokus är lärande, socialt förebyggande och jobbfrämjande åtgärder. Fonden tillförs 100 miljoner kronor för år göra lösningen på trafikproblemen till ett prioriterat politiskt område avveckla stadens engagemang i arenan och fokusera på kärnverksamhet skapa en levande grön stad i en löpande dialog med Solnaborna. Arne Öberg (S), kommunalråd i opposition 3

4 Solna i utveckling Inriktningsmål: Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Jobb och tillväxt Full sysselsättning är den viktigaste förutsättningen för ett väl fungerande samhälle. Den skapas genom ett livaktigt och framgångsrikt näringsliv och en väl fungerande kommun. Solna har genom sitt läge i Stockholmsregionen god tillgång till kommunikationer vilket underlättar företagsetableringar. Solna kan skapa full sysselsättning - om den politiska viljan fanns. Ingen, varken ungdom, äldre eller person med funktionsnedsättning ska behöva gå arbetslös. Detta vill vi: Bygga ut vuxenutbildningen med fokus på arbetskraft inom bristyrken Underlätta för arbetslösa att studera respektive komplettera sina utbildningar Öka möjligheterna för validering av utländsk utbildning Erbjuda ungdomsanställningar, lärlingsjobb eller en utbildning som leder till jobb till alla långtidsarbetslösa unga som kan jobba Framtidstro och samarbete Full sysselsättning förutsätter att företagen kan driva sin verksamhet effektivt och lönsamt. Socialdemokraterna kan genom ansvarsfulla åtgärder på en jämställd arbetsmarknad skapa ett framtidsinriktat 4 företagsklimat i Solna till gagn för medborgarna och kommunen. afull sysselsättning 2018 Solnamodellen Solnamodellen, där vi hjälper personer med ekonomiskt bistånd ut i arbetslivet, är framgångsrik och bör i samverkan med skolvärlden och statliga myndigheter som arbetsförmedlingen försöka hitta former för att de unga som idag inte finns inom vare sig arbete eller studier. En grupp som växt på senare år. Samverkan med näringslivet Solnas samverkan med näringslivet är positivt och vi kommer att utveckla samverkan i syfte att utveckla staden. Solna är tämligen unikt med att ha ungefär lika många arbetsplatser som boende i kommunen. Solna är en viktig del för både länets och rikets tillväxt. Vi vill ge både de som jobbar och bor i Solna bättre gång- och cykelstråk samt bättre kollektivtrafik primärt. Solna ger ett mycket gott stöd åt de som går i planer för att starta ett företag via

5 Uppdrag till kommunledningen: Förenkla företagens kontakter med kommunen Satsa på lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar i samarbete med företagen Skapa bestående relationer mellan skolor, företag och elever Medverka till att nätverken mellan företagen i Solna utvidgas och stimuleras nyföretagarcentrum. En verksamhet vi tillsammans med Sundbyberg och flera företag i våra kommuner stöttar tillsammans. Vi vill utveckla detta stöd än mer. Fler solnabor ska i framtiden kunna försörja sig som företagare. Mångfald ett signum för Solna Solna är en stad med stor andel som är födda utanför Sverige. Det är vår övertygelse om att detta också är en starkt förklarande orsak till att Solna i många avseenden är en föregångsstad. Solna ska vara en bra stad att utvecklas i oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet eller uttryck. Solnas framgång kopplad till mångfalden vill vi ska bli ett signum för att motverka rasism och intolerans. Bostäder för unga Vi vill bygga fler bostäder och med olika upplåtelseformer. Ungdomar ska kunna flytta hemifrån och ha möjligheten att bo kvar i staden. Företagen får lättare att rekrytera arbetskraft om det finns bostäder. En växande andel av jobben kommer att kräva högre utbildning och vi har inte råd att tappa i andel välutbildade jämfört med andra länder eller kommuner. Det är därför viktigt att vårt kommunala bostadsföretag Signalisten ökar takten i sitt byggande och genomför sitt projekt med tusen nya hyresrätter. Vårt mål är att 750 av dessa ska ha påbörjats innan valet Om det krävs för att nå målet är vi beredda att ge Signalisten ett kapitaltillskott. och för äldre Utöver bostadsrätter behövs även för äldre olika upplåtelseformer såsom kooperativa hyresrätter och hyresrätter med rimliga hyror. Många äldre tycker att kvarboendeprincipen har drivits för långt. När besöken av hemtjänsten blir många och man ändå känner sig ensam och otrygg i sitt hem, ska man ha rätt att välja ett äldreboende eller trygghetsboende som ger möjlighet att t ex äta tillsammans med andra och med viss hjälp av hemtjänstens personal, som då skulle slippa fara runt i bil mellan olika lägenheter och istället få mer tid för social samvaro med de boende. Uppmuntra till nyföretagande och samarbeta med organisationer som agerar för det Ta fram en aktuell och uppdaterad bostadsförsörjningsplan Se över styrningen av bostadsstiftelsen Signalisten i syfte att öka leveranserna av både tillskott av nya bostäder och högre lokalnyttjande av kommersiella lokaler i våra stadsdelar 5

6 Levande stad Inriktningsmål: Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Socialdemokraternas vision är att Solna inom tio år har en sammanhängande stadsbebyggelse från Huvudsta och Hagastaden ända till Järvastaden. De stadsdelar som tidigare kunde uppfattas som isolerade enklaver kommer då att sitta ihop och kan samverka med och stärka varandra. När Solnavägen gjorts om till en stadsgata och Hagastaden är färdigbyggd kommer Solna, Sundbyberg och Stockholm att utgöra en enda integrerad stadsväv. Solna och Sundbyberg kommer att ha över invånare. Med denna vision blir den viktigaste stadsbyggnadsutmaningen att överbrygga de barriärer som finns i Solna och att undvika att bygga nya. Vi vill att Solna ska bli en tillgänglig, sammanhängande och levande grön stad. En plats där människor rör sig lätt och naturligt mellan stadsdelarna. Där förutsättningar finns för en rik och varierad kommersiell och offentlig service. En viktig förutsättning för att skapa en levande och varierad stad är att det byggs mer differentierade bostäder, inte minst för unga och äldre. Trafik och miljö Trafiken i Solna är fortfarande kaotisk och värre kommer det att bli. Nästa år. öppnar Mall of Scandinavia som kommer att innebära en rejäl ökning av trafiken i Solna. I kombination med ett större evenemang på Friends kommer detta blir en påfrestning av sällan skådat slag. Trafikfrågan måste nu ges prioritet med fokus på både näringsliv, miljö och hållbara boendemiljöer. Vi saknar övergripande trafikstudier och här är några av de utmaningar vi står inför: Kapaciteten på Mälarbanan ska utökas genom bl a ytterligare 2 järnvägsspår i Huvudsta på sträckan Tomteboda-Sundbyberg. Huvudstaled i tunnel som nu åter står på Trafikverkets utredningslista Hur ska vi bygga vidare på t-bana och tvärbana från Solna station/arenastaden? Hur ska vi få cykelleder att bli effektiva utan hinder (trappor, omvägar etc) Utvärdering av nya p-taxan Kollektivtrafikfält Uppföljning av trafikmätningar Staden måste också vara fysiskt grön med parker och närhet till natur. Från gröna gårdar och tak via närparker och stadsparker till naturområden som Hagaparken, Råstasjön och Igelbäckens naturreservat. För att den gröna staden ska fungera krävs att den sköts. Solna måste underhålla och utveckla parker och grönområden. abygg bostäder - inte minst för gamla och unga Solna har stora gröna värden och omges på tre sidor av vatten. Detta har ett stort värde. Den i stora delar oexploaterade strandlinjen skall bevaras. Frisk luft och lågt buller Även i en stad har medborgarna rätt till goda utomhusmiljöer. Man ska kunna öppna fönster utan att drabbas av buller och luftföroreningar. En tät stad har många fördelar men också påtagliga miljörisker. Det kanske mest akuta är partiklar och kvävedioxider. På flera ställen i Solna ligger värdena nära eller över gränsvärdena. Solnas egna verktyg räcker inte till för att komma till rätta med problemen även om vi kan och ska göra vår del. Vi kommer aktivt att arbeta för att regering och riksdag ska vidta de åtgärder som krävs. På flera ställen i Solna är bullret från trafiken mycket högt. Detta kan angripas på flera sätt. Det mest miljövänliga sättet är att minska trafiken och minska hastigheten på trafiken. Trafikens effekter hänger nära samman med var och hur det byggs nya bostäder. Vi vill se på möjligheten bygga på en grönyta samtidigt som man rustar upp en närbelägen grönyta till en högkvalitativ park. Vid nybyggnation råder mycket stränga lagkrav när det gäller buller men i den befintliga bebyggelsen finns inte samma krav. Vi vill utreda åtgärder för att sänka bullernivåerna också i den befintliga bebyggelsen. 6

7 7

8 Levande stad Många friska år Många gånger är en rask promenad en riktig hälsokur. Därför är det viktigt med tillgång till promenadstråk i närområdet. Gångvägar behöver prioriteras vid plogning och sandning vintertid. Även belysning och beskärning av buskar och träd är viktigt för att vi ska kunna röra oss ute och känna oss trygga. Förebyggande hembesök En del i ett bra liv vid + 70 år är att få en första kontakt från staden. Många känner inte till vilken service som finns, vilka faror som finns i hemmet mm. Vid kontakten kan levnadsvanor, som kosthållning, fysisk aktivitet, sömn mm tas upp. Det är för oss en viktig välfärdsfråga. Ett aktivt kultur- och fritidsliv En levande stad erbjuder medborgarna ett aktivt och varierat kulturliv. Bibliotek spelar en viktig roll för detta tillsammans med föreningslivet och andra kulturella aktörer. En stad med närmare invånare behöver fler platser för kulturen. Som ett första steg bör en kulturscen inrättas. Bebyggelsen ska även ha skönhetsvärde. God planering och en varierad arkitektur skall uppmuntras. Illa medfarna kommunala fastigheter och offentliga miljöer måste rustas upp och utvecklas. Tillgången till en rik fritid stärker barn och unga. Bra fritidsanläggningar, ett aktivt föreningsliv och en ständigt utvecklande idrottsverksamhet i Solna är en fråga som ställer krav på kommunen. Det gäller inte minst när det gäller verksamhetslokaler och tillgång till hallar i aminska trafik och buller takt med att kommunen växer. Vi vill inrätta ett utomhusgym vid Huvudsta strand. God service och demokrati Stadens uppdrag är att tillhandahålla service inom ett flertal områden i olika skeden av livet. Det är av största vikt att denna service är av hög kvalitet och att det finns bra uppföljning i syfte att ständigt jobba med förbättringar. Ökat medborgarinflytande Vår vision är också att öppna upp för ökat medborgarinflytande vid viktiga politiska beslut. Det är inte svårt att fatta beslut, men det är en stor utmaning att fatta rätt beslut. Idag sker beslutsfattandet i stor del i slutna rum och förslag presenteras via utspel i pressen med mycket begränsad möjlighet för boende att komma till tals. Överjärva ett ekologiskt centrum Solnas unika miljö uppe på Överjärva som kan vara en av de få besvarade gårdarna med tillhörande naturreservat vid Igelbäcken gör miljön till föredömlig för ett ekologiskt centrum. Detta är en långsiktig ambition som vi kommer att jobba för. Uppdrag till kommunledningen: Inventera omgående rustningsbehovet av stadens lokaler (skolor, förskolor etc) och inrätta en långsiktig underhållsplan. Ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att skapa ett nätverk för kreativa och spontana kulturyttringar i syfte att på sikt kunna göra kulturinvesteringar som ökar stadens attraktionskraft. Gör en långsiktig underhålls- och investeringsplan i samverkan med föreningslivet i syfte att både stärka och förnya innehållet i verksamheterna. Påskynda utredningen om de nya p- avgifternas effekter. Utred möjligheterna att skapa en kulturscen i centrala Solna. Utred åtgärder för att sänka bullernivåerna i den befintliga bebyggelsen. Ta ett helhetsgrepp och utred trafiksituationen i Solna. Det gäller alla trafikslag inklusive cykelvägar 8 agör det lätt att röra sig mellan stadsdelarna

9 Lärande och trygghet för Solnabornas bästa Inriktningsmål: Förskolor och skolor ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Förskolan Det senaste året har föräldrarnas kritik av de stora barngrupperna i Solna varit kraftig. Förskolan har ett viktigt pedagogiskt uppdrag som kräver fokus på kvalitet. Vårt mål är att 3 vuxna på 15 barn. Det gäller också att återupprätta föräldrarnas tillit till förskolans kvalitet. Förskolan och föräldrarna bör gemensamt söka nya former för ökad delaktighet och samarbete. Vi vill anlita utomstående utvärderare av verksamheten för att utveckla kvaliteten. Vi vill att Solna återigen blir Sveriges barnvänligaste kommun genom att också: Rusta upp gårdar och skapa lokaler anpassade till den nya läroplanen för förskolan Åtgärda omedelbart de brister som uppmärksammats i skolornas gymnastiksalar så att ingen kommer till skada och så det kan bedrivas bra undervisning Se till att alla förskolebarn får prova på sång och dans genom Kulturskolan Stärka förskolechefernas ledarskap med bl.a. kompetensutveckling så att a3 vuxna på 15 barn de får möjlighet att utveckla förskolan i linje med läroplanens mål Vidareutbilda barnskötare till förskollärare Skolan Utbildningen i den svenska skolan ska vara likvärdig. De resurser som skolor tilldelas ska vara anpassade till elevers olika behov och förutsättningar. Mindre klasser Forskningen visar att mindre klasser har positiva effekter för de yngsta eleverna. Det är också viktigt att ge tidigt stöd till alla elever när det gäller att läsa, skriva och räkna. Vi vill därför öka antalet lärare per elev och minska klasserna med upp till 5 elev per klass. Med finansiering från S-regeringen så innebär det ca 50 nya lärare i Solna de kommande åren. En skola i varje stadsdel Vi vill att det ska finnas en skola i varje stadsdel. Det är viktigt ur flera aspekter; i en levande stadsdel finns det en skola för framförallt de mindre barnen i området som skapar kompisskap, gemenskap och trygghet hela dagen. Det är viktigt för miljön att undvika längre resor och biltransporter kors och tvärs genom Solna. Vi vill därför starta nya skolor i Järvastaden och Hagalund. Knyta vassaste lärarna till sig Lärarbristen förutspås bli stor i framti- Uppdrag till kommunledningen: Inventera omgående rustningsbehovet av stadens lokaler (skolor, förskolor etc) och inrätta en långsiktig underhållsplan. Utreda hur en extern professionell och stödjande utvärdering för kvalitetsutveckling i samarbete med flera kommuner kan utformas Ansluta Solna till Rebel learners Utreda hur outbildad personal på förskolan kan få utbildning (vuxenutbildningen) Socioekonomisk resursfördelning även på fritids

10 den. Rebel learners är en ny ideell förening utan vinstintresse som erbjuder nätverk och talangutvecklingsprogram för motiverade och skickliga lärarstudenter. Huvudmän kan ansluta sig och därigenom knyta den vassaste lärarkompetensen till sig. Följande kommuner har hittills anslutit sig; Sundbyberg, Botkyrka, Nynäshamn och Sigtuna. Vi vill dessutom att det finns: läxhjälp och stödundervisning genom kommunens försorg lärarassistenter och intendenter för administration så att lärarna och rektorer får tid att utveckla pedagogiken kompetensutveckling för lärarna trådlösa nätverk till alla Solnas skolor och en satsning på datorer i undervisningen effektiv och utförd upprustning av skolbyggnaderna och skolgårdarna professionell utvärdering av skolverksamheten i Solna Företagande i gymnasiet Vi vill slå ett slag för Utbildning i företagsamhet. För kr kan vi erbjuda eleverna på Solna Gymnasium denna utbildning i Ung företagsamhets regi. Det är en självklarhet att den företagsvänligaste staden i Sverige skall erbjuda detta via gymnasiet. Vuxenutbildningen Utbildning är ett livsprojekt, en investering som måste underhållas. Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på arbetsmarknaden. Företag och organisationer behöver kompetenta medarbetare, i ständig utveckling. Även folkbildning i studieförbundens regi är viktig för det livslånga lärandet. Vi har ambitionen att de som studerar Svenska För Invandrare (SFI) ska känna att det är meningsfullt att fullfölja sina studier även om man får ett arbete under tiden. Det är viktigt att SFI erbjuds på flexibla tider så att ingen ska behöva välja mellan att studera eller att arbeta. Trygghet och lärande för Solnabornas bästa Inriktningsmål: Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för Solnabor som behöver den under olika skeden i livet. Ett tryggt boende Många äldre tycker att kvarboendeprincipen har drivits för långt; när besöken av hemtjänsten blir många och man ändå känner sig ensam och otrygg i sitt hem, ska man ha rätt att välja ett äldreboende eller trygghetsboende. Det behövs mellanformer av boende - kooperativ, gemenskapsboende, seniorboende - olika boendeformer som är tillgängliga och som ger möjlighet att t ex äta tillsammans med andra och viss hjälp från hemtjänstens personal, som då skulle slippa fara runt i bil mellan olika lägenheter och få mer tid för social samvaro med de boende. Friskvård för äldre Vi har tagit intryck av de positiva fördelar som ökad friskvård ger för ett rikare liv för äldre. Vi avsätter kronor extra för en satsning för gruppen äldre i Solna. Samarbete med Stadsmissionen Det har under våren 2014 har socialförvaltningen fört samtal med Stockholms a kr till friskvård för äldre stadsmission om ett framtida samarbete. Målet är att skapa en öppen och välkomnande mötesplats för personer som lever i eller riskerar social utestängning. Vi socialdemokrater tycker detta är ett viktigt projekt som vi hoppas blir verklighet. Vi vill också att den projekttjänst som utreder och följer upp träningslägenheter och sociala kontrakt fortsätter även år Drogförebyggande arbete Vi vill öka insatserna för det drogförebyggande arbetet. Det förebyggandearbetet bör inkludera såväl föräldrastöd samt riktade metoder för prioriterade grupper. Det centrala är att vända på utvecklingen. aen skola i varje stadsdel

11 Återskapa ordning och reda Inriktningsmål: Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Vi socialdemokrater vill säkerställa att varje skattekrona används effektivt och att det finns kontroll och uppföljning som säkerställer att kvaliteten inom samtliga verksamhetsgrenar fungerar väl. Vi motsatte oss att Solna stad skulle ansvara för driften av Nationalarenan. Nu är förlustnotan uppe i hundra miljoner och så här illa får man inte sköta kommunens ekonomi. Investeringsfond för långsiktighet Vi vill gå från ord till handling när det gäller att stimulera ett ständigt förbättringsarbete bland stadens anställda. En investeringsfond är ett redskap för att testa nya grepp genom att vidta åtgärder tidigt för att undvika stora kostnader på lång sikt. Det är mycket stora kostnader som varje år går till arbetslöshet, missbrukarvård och behovet av att läsa upp brister från skolan på komvux. Om samhället kan hitta verktyg för att fånga upp och stimulera till framgång tidigt i livet finns här stora summor att istället lägga på bättre skola, fritid och kultur i kommunerna. Vi lägger 100 miljoner kr - samma summa som tagits från stadens resurser till underskott i arenan - till en investeringsfond för resurser att stimulera utvecklingen av stadens kärnverksamhet. Saknas underhållsplan Det saknas idag en lokalförsörjningsplan för Solna samt en underhållsplan för befintliga fastigheter. Under flera år har det framstått som att det satsas på skolor och andra kommunala lokaler när det i grunden handlar om att försöker komma tillrätta med eftersatt underhåll eller för att vara korrekt kapitalförstöring. Effektivare lokalutnyttjande Vi ser stor potential att hyra ut tomma lokaler som staden äger. Med tanke på hyresnivåerna i lägen som Solna C så är detta i helt i linje med en effektivare lokalutnyttjande som genererar intäkter till staden. Energieffektiviseringsprogram Vi vill införa ett program här i Solna som tar ett brett grepp om energieffektiviseringen av bostäderna. Här finns spännande föregångare i t.ex. Toronto. Vinsterna för hela samhället är oerhört stora om vi får mer energisnåla bostäder samt att det är bra för miljön. Rätt till heltid Flera kommuner har med stor framgång erbjudit deltidanställda heltid. Det har fört med sig positiva ekonomiska effekter. Inom verksamheter där vikarier är vanligt som t.ex. hemtjänst har fler heltidsanställda inneburit att det ofta är samma personer som gör hembesök samt att gemensamma vikariepooler har spridit goda exempel inom verksamheterna. Varför inte testa en gemensam pool för såväl kommunala som upphandlad verksamhet. - Uppdrag till kommunledningen: Ta fram en lokalförsörjningsplan Underhållsinventera våra fastigheter Energieffektiviseringsprogram för Solna Effektivare utnyttjande av stadens lokaler 11

12 Budgeten i siffror Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Ram 2014 exklusive medelsreserv Generell kompensation 929 Tillskott höjd internränta 25 Val till EU-parlamentet och nationellt val Tillskott till följd av ny politisk organisation Medelsreserv för stadens tillväxt och utbyggnad Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Minskade utgifter genom effektivisering och färre konsulter Vårt förslag till ny ram Stadsbyggnadsnämnden Ram Ram Generell kompensation 127 Tillskott höjd internränta 6995 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Lokaleffektivisering Kvalitetsuppföljning upphandling Effektivisering upphandling Hyra skolpaviljong Totalt Vårt förslag till ny ram Kultur- och fritidsnämnden Ram Generell kompensation Tillskott höjd internränta 369 Tillskott hyra Ny ram Barn- och utbildningsnämnden Volymberäknad ram Tillskott höjd internränta 59 Kompensation för kapitalkostnader, hyra ny skola (halvårseffekt) Kompensation för förändring statsbidrag maxtaxa och ökade kostnader avseende gymnasieval Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Steg mot målet 3 personal på 15 barn i förskolan Kulturpeng till förskolan Företagande i gymnasiet 100 Kompensation för kapitalkostnader, (halvårseffekt) 670 Totalt Vårt förslag till ny ram

13 Kompetensnämnden Ram Generell kompensation 302 Tillskott höjd internränta 1 Kompensation volymökning vuxenutbildning Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Sommarjobb för unga 500 Totalt 500 Vårt förslag till ny ram Socialnämnden Volymberäknad ram Avgår sänkt internränta 18 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Föräldrarstöd och drogförebyggande arbete 500 Totalt 500 Vårt förslag till ny ram Gemensamma familjerättsnämnden för Solna/Sundbyberg Ram Generell kompensation 35 Tillskott höjd internränta 1 Ny ram Omvårdnadsnämnden Volymberäknad ram Tillskott höjd internränta 66 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Friskvård och ökad livskvalitet 400 Totalt 400 Vårt förslag till ny ram Miljönämnden Ram Generell kompensation 102 Ny ram

14 Driftbudget sammanställning totalt för styrelse och nämnder Majoritetens Socialdemokraternas Total budgetram (tkr) satsningar (tkr) ram (tkr) Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Revision Brandförsvaret Stadsbyggnadsnämnden SBN: Affärsverksamheten 0 0 Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kompetensnämnden Socialnämnden Familjerättsnämnden Omvårdnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Summa (tkr) Pensionskostnader, interna poster m.m Verksamheten (intäkter./.kostnader) Resultatbudget 2015 (mkr) Verksamheten (intäkter./.kostnader) Avskrivningar Jämförelsestörande poster 0 0 Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, generella statsbidr. och utjämning Finansiella intäkter och kostnader Årets resultat Investeringsbudget utöver kommunstyrelsens förslag Startkostnad skola i varje stadsdel Skoldigitalisering Investeringsfond

15 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budget för 2015 i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att; fastställa utdebitering för 2015 till 17:12 per skattekrona, fastställa verksamhetsplan och budget för 2015 enligt detta förslag, fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och investeringsbudget för styrelse och nämnder 2015 i enlighet med effektmål och nyckeltal/indikatorer inom målområdet God ekonomisk hushållning enligt förslaget, uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder minst två gånger under 2015 redovisar verksamhets- och budgetuppföljningar till kommunfullmäktige, att uppdra till kommunstyrelsen att göra en övergripande trafikstudie med fokus på näringsliv, miljö och hållbara boendemiljöer. uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med anledning av ändringar jämfört med beslutade budgetar enligt kommunstyrelsens förslag i juni 2014, uppdra till styrelse och nämnder, berörda företag, stadsdirektören med flera att verkställa de uppdrag och intentioner som framgår av förslaget, uppdra till styrelse och nämnder att ta fram åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer. Arbetet ska harmonisera och integreras med den årliga verksamhetsplanen och budget. Arbetet ska ske i dialog och samverkan med kommunstyrelsen, uppdra till styrelse och nämnder att se över taxor, så att de harmoniserar med den nivå som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län samt att de är effektiva, enkla och transparanta. Arbetet ska harmonisera och integreras med den årliga verksamhetsplanen och budget. Arbetet ska ske i dialog och samverkan med kommunstyrelsen. 15

16 16

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 Från fullmäktigelistan: Martin Bergström - plats 13 Annika Heed - plats 21 Tommy Karlsson - Plats 22. Fotograf

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Socialdemokraterna BUDGET 2015. Kommunen Kristianstad Kan bättre! Förslag Planeringsramar

Socialdemokraterna BUDGET 2015. Kommunen Kristianstad Kan bättre! Förslag Planeringsramar Socialdemokraterna Kommunen Kristianstad Kan bättre! Förslag Planeringsramar BUDGET 2015 Flerårsplan 2016-2017 Kommunen Kristianstad kan bättre! Planeringsramar för Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017.

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 2014-09-11 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/128-040 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2015-2017 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

S-budgetförslag för 2014

S-budgetförslag för 2014 S-budgetförslag för 2014 Budgetförslaget bygger på 20 öres skattehöjning inkl. nytt utjämningssystem (dvs. skattesats 19.18, 10 öre = 6,2 milj.). Satsningar utöver alliansens förslag: BUN fasta ram: 6,5

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer