RUSTA SOLNA BÄTTRE FÖR FRAMTIDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUSTA SOLNA BÄTTRE FÖR FRAMTIDEN"

Transkript

1 RUSTA SOLNA BÄTTRE FÖR FRAMTIDEN (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2015

2 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden är bra och har delat in vår oppositionsbudget för år 2015 i samma målområdet. Det blir då lättare att jämföra våra prioriteringar med den styrande borgerliga majoritetens. Rusta Solna bättre för framtiden 3 Solna i utveckling 4 Jobb och tillväxt 4 Detta vill vi 4 Framtidstro och samarbete 4 Bostäder för unga och äldre 5 Levande stad 6 Trafik och miljö 6 Frisk luft och lågt buller 6 Många friska år 8 Förebyggande hembesök 8 Ett aktivt kultur och fritidsliv 8 God service och demokrati 8 Överjärva - ett ekologiskt centrum 8 Lärande och trygghet för Solnabornas bästa 9 Förskolan 9 Skolan 9 Vuxenutbildningen 10 Trygghet och lärande för Solnabornas bästa 10 Ett tryggt boende 10 Friskvård för äldre 10 Samarbete med Stadsmissionen 10 Drogförebyggande arbete 10 Återskapa ordning och reda 11 Budgeten i siffror 12 2

3 Solna behöver rusta sig för att klara framtidsutmaningarna, och det är få kommuner i hela Sverige som har bättre förutsättningar än Solna; Vi har ett läge som är mer centralt än många delar av Stockholm stad. Det är en stad med en befolkningssammansättning som möjliggör en välfärd i topp. Utvecklingsfond rustar Solna bättre för framtiden Men vi är dåligt rustade för att möta framtidens utmaningar. Solna stad har lekt riskkapitalister med våra skattemedel när det gäller arenan och arenastaden och våra fastigheter och grönområden står och förfaller och saknar underhållsplaner för att utvecklas. Trafiksituationen i Solna är bedrövlig och ett antal dyra vägprojekt som skulle finansierats av arenabolagen har, av något märklig anledning, blivit en nota som hamnat på skattebetalarnas bord. Papper, penna och ålderdomliga läroböcker är elevernas redskap i Solnas skolor där modern undervisningsteknik och datorer lyser med sin frånvaro. Vi ser även en omfattande personalomsättning inom den kommunala verksamheten. Så här kan det inte fortsätta. Vi lägger därför 10 miljoner i vår investeringsbudget till digitalisering inom skolan. Vi investerar även 10 miljoner i startkostnad för en skola i varje stadsdel Vårt budgetförslag går ut på att rusta Solna bättre för framtiden. Vi vill därför... inrätta en social utvecklingsfond och ge verksamheter som finansieras med skattemedel i Solna möjlighet att ansöka om extra medel för att stimulera utveckling. Fokus är lärande, socialt förebyggande och jobbfrämjande åtgärder. Fonden tillförs 100 miljoner kronor för år göra lösningen på trafikproblemen till ett prioriterat politiskt område avveckla stadens engagemang i arenan och fokusera på kärnverksamhet skapa en levande grön stad i en löpande dialog med Solnaborna. Arne Öberg (S), kommunalråd i opposition 3

4 Solna i utveckling Inriktningsmål: Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Jobb och tillväxt Full sysselsättning är den viktigaste förutsättningen för ett väl fungerande samhälle. Den skapas genom ett livaktigt och framgångsrikt näringsliv och en väl fungerande kommun. Solna har genom sitt läge i Stockholmsregionen god tillgång till kommunikationer vilket underlättar företagsetableringar. Solna kan skapa full sysselsättning - om den politiska viljan fanns. Ingen, varken ungdom, äldre eller person med funktionsnedsättning ska behöva gå arbetslös. Detta vill vi: Bygga ut vuxenutbildningen med fokus på arbetskraft inom bristyrken Underlätta för arbetslösa att studera respektive komplettera sina utbildningar Öka möjligheterna för validering av utländsk utbildning Erbjuda ungdomsanställningar, lärlingsjobb eller en utbildning som leder till jobb till alla långtidsarbetslösa unga som kan jobba Framtidstro och samarbete Full sysselsättning förutsätter att företagen kan driva sin verksamhet effektivt och lönsamt. Socialdemokraterna kan genom ansvarsfulla åtgärder på en jämställd arbetsmarknad skapa ett framtidsinriktat 4 företagsklimat i Solna till gagn för medborgarna och kommunen. afull sysselsättning 2018 Solnamodellen Solnamodellen, där vi hjälper personer med ekonomiskt bistånd ut i arbetslivet, är framgångsrik och bör i samverkan med skolvärlden och statliga myndigheter som arbetsförmedlingen försöka hitta former för att de unga som idag inte finns inom vare sig arbete eller studier. En grupp som växt på senare år. Samverkan med näringslivet Solnas samverkan med näringslivet är positivt och vi kommer att utveckla samverkan i syfte att utveckla staden. Solna är tämligen unikt med att ha ungefär lika många arbetsplatser som boende i kommunen. Solna är en viktig del för både länets och rikets tillväxt. Vi vill ge både de som jobbar och bor i Solna bättre gång- och cykelstråk samt bättre kollektivtrafik primärt. Solna ger ett mycket gott stöd åt de som går i planer för att starta ett företag via

5 Uppdrag till kommunledningen: Förenkla företagens kontakter med kommunen Satsa på lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar i samarbete med företagen Skapa bestående relationer mellan skolor, företag och elever Medverka till att nätverken mellan företagen i Solna utvidgas och stimuleras nyföretagarcentrum. En verksamhet vi tillsammans med Sundbyberg och flera företag i våra kommuner stöttar tillsammans. Vi vill utveckla detta stöd än mer. Fler solnabor ska i framtiden kunna försörja sig som företagare. Mångfald ett signum för Solna Solna är en stad med stor andel som är födda utanför Sverige. Det är vår övertygelse om att detta också är en starkt förklarande orsak till att Solna i många avseenden är en föregångsstad. Solna ska vara en bra stad att utvecklas i oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet eller uttryck. Solnas framgång kopplad till mångfalden vill vi ska bli ett signum för att motverka rasism och intolerans. Bostäder för unga Vi vill bygga fler bostäder och med olika upplåtelseformer. Ungdomar ska kunna flytta hemifrån och ha möjligheten att bo kvar i staden. Företagen får lättare att rekrytera arbetskraft om det finns bostäder. En växande andel av jobben kommer att kräva högre utbildning och vi har inte råd att tappa i andel välutbildade jämfört med andra länder eller kommuner. Det är därför viktigt att vårt kommunala bostadsföretag Signalisten ökar takten i sitt byggande och genomför sitt projekt med tusen nya hyresrätter. Vårt mål är att 750 av dessa ska ha påbörjats innan valet Om det krävs för att nå målet är vi beredda att ge Signalisten ett kapitaltillskott. och för äldre Utöver bostadsrätter behövs även för äldre olika upplåtelseformer såsom kooperativa hyresrätter och hyresrätter med rimliga hyror. Många äldre tycker att kvarboendeprincipen har drivits för långt. När besöken av hemtjänsten blir många och man ändå känner sig ensam och otrygg i sitt hem, ska man ha rätt att välja ett äldreboende eller trygghetsboende som ger möjlighet att t ex äta tillsammans med andra och med viss hjälp av hemtjänstens personal, som då skulle slippa fara runt i bil mellan olika lägenheter och istället få mer tid för social samvaro med de boende. Uppmuntra till nyföretagande och samarbeta med organisationer som agerar för det Ta fram en aktuell och uppdaterad bostadsförsörjningsplan Se över styrningen av bostadsstiftelsen Signalisten i syfte att öka leveranserna av både tillskott av nya bostäder och högre lokalnyttjande av kommersiella lokaler i våra stadsdelar 5

6 Levande stad Inriktningsmål: Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Socialdemokraternas vision är att Solna inom tio år har en sammanhängande stadsbebyggelse från Huvudsta och Hagastaden ända till Järvastaden. De stadsdelar som tidigare kunde uppfattas som isolerade enklaver kommer då att sitta ihop och kan samverka med och stärka varandra. När Solnavägen gjorts om till en stadsgata och Hagastaden är färdigbyggd kommer Solna, Sundbyberg och Stockholm att utgöra en enda integrerad stadsväv. Solna och Sundbyberg kommer att ha över invånare. Med denna vision blir den viktigaste stadsbyggnadsutmaningen att överbrygga de barriärer som finns i Solna och att undvika att bygga nya. Vi vill att Solna ska bli en tillgänglig, sammanhängande och levande grön stad. En plats där människor rör sig lätt och naturligt mellan stadsdelarna. Där förutsättningar finns för en rik och varierad kommersiell och offentlig service. En viktig förutsättning för att skapa en levande och varierad stad är att det byggs mer differentierade bostäder, inte minst för unga och äldre. Trafik och miljö Trafiken i Solna är fortfarande kaotisk och värre kommer det att bli. Nästa år. öppnar Mall of Scandinavia som kommer att innebära en rejäl ökning av trafiken i Solna. I kombination med ett större evenemang på Friends kommer detta blir en påfrestning av sällan skådat slag. Trafikfrågan måste nu ges prioritet med fokus på både näringsliv, miljö och hållbara boendemiljöer. Vi saknar övergripande trafikstudier och här är några av de utmaningar vi står inför: Kapaciteten på Mälarbanan ska utökas genom bl a ytterligare 2 järnvägsspår i Huvudsta på sträckan Tomteboda-Sundbyberg. Huvudstaled i tunnel som nu åter står på Trafikverkets utredningslista Hur ska vi bygga vidare på t-bana och tvärbana från Solna station/arenastaden? Hur ska vi få cykelleder att bli effektiva utan hinder (trappor, omvägar etc) Utvärdering av nya p-taxan Kollektivtrafikfält Uppföljning av trafikmätningar Staden måste också vara fysiskt grön med parker och närhet till natur. Från gröna gårdar och tak via närparker och stadsparker till naturområden som Hagaparken, Råstasjön och Igelbäckens naturreservat. För att den gröna staden ska fungera krävs att den sköts. Solna måste underhålla och utveckla parker och grönområden. abygg bostäder - inte minst för gamla och unga Solna har stora gröna värden och omges på tre sidor av vatten. Detta har ett stort värde. Den i stora delar oexploaterade strandlinjen skall bevaras. Frisk luft och lågt buller Även i en stad har medborgarna rätt till goda utomhusmiljöer. Man ska kunna öppna fönster utan att drabbas av buller och luftföroreningar. En tät stad har många fördelar men också påtagliga miljörisker. Det kanske mest akuta är partiklar och kvävedioxider. På flera ställen i Solna ligger värdena nära eller över gränsvärdena. Solnas egna verktyg räcker inte till för att komma till rätta med problemen även om vi kan och ska göra vår del. Vi kommer aktivt att arbeta för att regering och riksdag ska vidta de åtgärder som krävs. På flera ställen i Solna är bullret från trafiken mycket högt. Detta kan angripas på flera sätt. Det mest miljövänliga sättet är att minska trafiken och minska hastigheten på trafiken. Trafikens effekter hänger nära samman med var och hur det byggs nya bostäder. Vi vill se på möjligheten bygga på en grönyta samtidigt som man rustar upp en närbelägen grönyta till en högkvalitativ park. Vid nybyggnation råder mycket stränga lagkrav när det gäller buller men i den befintliga bebyggelsen finns inte samma krav. Vi vill utreda åtgärder för att sänka bullernivåerna också i den befintliga bebyggelsen. 6

7 7

8 Levande stad Många friska år Många gånger är en rask promenad en riktig hälsokur. Därför är det viktigt med tillgång till promenadstråk i närområdet. Gångvägar behöver prioriteras vid plogning och sandning vintertid. Även belysning och beskärning av buskar och träd är viktigt för att vi ska kunna röra oss ute och känna oss trygga. Förebyggande hembesök En del i ett bra liv vid + 70 år är att få en första kontakt från staden. Många känner inte till vilken service som finns, vilka faror som finns i hemmet mm. Vid kontakten kan levnadsvanor, som kosthållning, fysisk aktivitet, sömn mm tas upp. Det är för oss en viktig välfärdsfråga. Ett aktivt kultur- och fritidsliv En levande stad erbjuder medborgarna ett aktivt och varierat kulturliv. Bibliotek spelar en viktig roll för detta tillsammans med föreningslivet och andra kulturella aktörer. En stad med närmare invånare behöver fler platser för kulturen. Som ett första steg bör en kulturscen inrättas. Bebyggelsen ska även ha skönhetsvärde. God planering och en varierad arkitektur skall uppmuntras. Illa medfarna kommunala fastigheter och offentliga miljöer måste rustas upp och utvecklas. Tillgången till en rik fritid stärker barn och unga. Bra fritidsanläggningar, ett aktivt föreningsliv och en ständigt utvecklande idrottsverksamhet i Solna är en fråga som ställer krav på kommunen. Det gäller inte minst när det gäller verksamhetslokaler och tillgång till hallar i aminska trafik och buller takt med att kommunen växer. Vi vill inrätta ett utomhusgym vid Huvudsta strand. God service och demokrati Stadens uppdrag är att tillhandahålla service inom ett flertal områden i olika skeden av livet. Det är av största vikt att denna service är av hög kvalitet och att det finns bra uppföljning i syfte att ständigt jobba med förbättringar. Ökat medborgarinflytande Vår vision är också att öppna upp för ökat medborgarinflytande vid viktiga politiska beslut. Det är inte svårt att fatta beslut, men det är en stor utmaning att fatta rätt beslut. Idag sker beslutsfattandet i stor del i slutna rum och förslag presenteras via utspel i pressen med mycket begränsad möjlighet för boende att komma till tals. Överjärva ett ekologiskt centrum Solnas unika miljö uppe på Överjärva som kan vara en av de få besvarade gårdarna med tillhörande naturreservat vid Igelbäcken gör miljön till föredömlig för ett ekologiskt centrum. Detta är en långsiktig ambition som vi kommer att jobba för. Uppdrag till kommunledningen: Inventera omgående rustningsbehovet av stadens lokaler (skolor, förskolor etc) och inrätta en långsiktig underhållsplan. Ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att skapa ett nätverk för kreativa och spontana kulturyttringar i syfte att på sikt kunna göra kulturinvesteringar som ökar stadens attraktionskraft. Gör en långsiktig underhålls- och investeringsplan i samverkan med föreningslivet i syfte att både stärka och förnya innehållet i verksamheterna. Påskynda utredningen om de nya p- avgifternas effekter. Utred möjligheterna att skapa en kulturscen i centrala Solna. Utred åtgärder för att sänka bullernivåerna i den befintliga bebyggelsen. Ta ett helhetsgrepp och utred trafiksituationen i Solna. Det gäller alla trafikslag inklusive cykelvägar 8 agör det lätt att röra sig mellan stadsdelarna

9 Lärande och trygghet för Solnabornas bästa Inriktningsmål: Förskolor och skolor ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Förskolan Det senaste året har föräldrarnas kritik av de stora barngrupperna i Solna varit kraftig. Förskolan har ett viktigt pedagogiskt uppdrag som kräver fokus på kvalitet. Vårt mål är att 3 vuxna på 15 barn. Det gäller också att återupprätta föräldrarnas tillit till förskolans kvalitet. Förskolan och föräldrarna bör gemensamt söka nya former för ökad delaktighet och samarbete. Vi vill anlita utomstående utvärderare av verksamheten för att utveckla kvaliteten. Vi vill att Solna återigen blir Sveriges barnvänligaste kommun genom att också: Rusta upp gårdar och skapa lokaler anpassade till den nya läroplanen för förskolan Åtgärda omedelbart de brister som uppmärksammats i skolornas gymnastiksalar så att ingen kommer till skada och så det kan bedrivas bra undervisning Se till att alla förskolebarn får prova på sång och dans genom Kulturskolan Stärka förskolechefernas ledarskap med bl.a. kompetensutveckling så att a3 vuxna på 15 barn de får möjlighet att utveckla förskolan i linje med läroplanens mål Vidareutbilda barnskötare till förskollärare Skolan Utbildningen i den svenska skolan ska vara likvärdig. De resurser som skolor tilldelas ska vara anpassade till elevers olika behov och förutsättningar. Mindre klasser Forskningen visar att mindre klasser har positiva effekter för de yngsta eleverna. Det är också viktigt att ge tidigt stöd till alla elever när det gäller att läsa, skriva och räkna. Vi vill därför öka antalet lärare per elev och minska klasserna med upp till 5 elev per klass. Med finansiering från S-regeringen så innebär det ca 50 nya lärare i Solna de kommande åren. En skola i varje stadsdel Vi vill att det ska finnas en skola i varje stadsdel. Det är viktigt ur flera aspekter; i en levande stadsdel finns det en skola för framförallt de mindre barnen i området som skapar kompisskap, gemenskap och trygghet hela dagen. Det är viktigt för miljön att undvika längre resor och biltransporter kors och tvärs genom Solna. Vi vill därför starta nya skolor i Järvastaden och Hagalund. Knyta vassaste lärarna till sig Lärarbristen förutspås bli stor i framti- Uppdrag till kommunledningen: Inventera omgående rustningsbehovet av stadens lokaler (skolor, förskolor etc) och inrätta en långsiktig underhållsplan. Utreda hur en extern professionell och stödjande utvärdering för kvalitetsutveckling i samarbete med flera kommuner kan utformas Ansluta Solna till Rebel learners Utreda hur outbildad personal på förskolan kan få utbildning (vuxenutbildningen) Socioekonomisk resursfördelning även på fritids

10 den. Rebel learners är en ny ideell förening utan vinstintresse som erbjuder nätverk och talangutvecklingsprogram för motiverade och skickliga lärarstudenter. Huvudmän kan ansluta sig och därigenom knyta den vassaste lärarkompetensen till sig. Följande kommuner har hittills anslutit sig; Sundbyberg, Botkyrka, Nynäshamn och Sigtuna. Vi vill dessutom att det finns: läxhjälp och stödundervisning genom kommunens försorg lärarassistenter och intendenter för administration så att lärarna och rektorer får tid att utveckla pedagogiken kompetensutveckling för lärarna trådlösa nätverk till alla Solnas skolor och en satsning på datorer i undervisningen effektiv och utförd upprustning av skolbyggnaderna och skolgårdarna professionell utvärdering av skolverksamheten i Solna Företagande i gymnasiet Vi vill slå ett slag för Utbildning i företagsamhet. För kr kan vi erbjuda eleverna på Solna Gymnasium denna utbildning i Ung företagsamhets regi. Det är en självklarhet att den företagsvänligaste staden i Sverige skall erbjuda detta via gymnasiet. Vuxenutbildningen Utbildning är ett livsprojekt, en investering som måste underhållas. Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på arbetsmarknaden. Företag och organisationer behöver kompetenta medarbetare, i ständig utveckling. Även folkbildning i studieförbundens regi är viktig för det livslånga lärandet. Vi har ambitionen att de som studerar Svenska För Invandrare (SFI) ska känna att det är meningsfullt att fullfölja sina studier även om man får ett arbete under tiden. Det är viktigt att SFI erbjuds på flexibla tider så att ingen ska behöva välja mellan att studera eller att arbeta. Trygghet och lärande för Solnabornas bästa Inriktningsmål: Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för Solnabor som behöver den under olika skeden i livet. Ett tryggt boende Många äldre tycker att kvarboendeprincipen har drivits för långt; när besöken av hemtjänsten blir många och man ändå känner sig ensam och otrygg i sitt hem, ska man ha rätt att välja ett äldreboende eller trygghetsboende. Det behövs mellanformer av boende - kooperativ, gemenskapsboende, seniorboende - olika boendeformer som är tillgängliga och som ger möjlighet att t ex äta tillsammans med andra och viss hjälp från hemtjänstens personal, som då skulle slippa fara runt i bil mellan olika lägenheter och få mer tid för social samvaro med de boende. Friskvård för äldre Vi har tagit intryck av de positiva fördelar som ökad friskvård ger för ett rikare liv för äldre. Vi avsätter kronor extra för en satsning för gruppen äldre i Solna. Samarbete med Stadsmissionen Det har under våren 2014 har socialförvaltningen fört samtal med Stockholms a kr till friskvård för äldre stadsmission om ett framtida samarbete. Målet är att skapa en öppen och välkomnande mötesplats för personer som lever i eller riskerar social utestängning. Vi socialdemokrater tycker detta är ett viktigt projekt som vi hoppas blir verklighet. Vi vill också att den projekttjänst som utreder och följer upp träningslägenheter och sociala kontrakt fortsätter även år Drogförebyggande arbete Vi vill öka insatserna för det drogförebyggande arbetet. Det förebyggandearbetet bör inkludera såväl föräldrastöd samt riktade metoder för prioriterade grupper. Det centrala är att vända på utvecklingen. aen skola i varje stadsdel

11 Återskapa ordning och reda Inriktningsmål: Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Vi socialdemokrater vill säkerställa att varje skattekrona används effektivt och att det finns kontroll och uppföljning som säkerställer att kvaliteten inom samtliga verksamhetsgrenar fungerar väl. Vi motsatte oss att Solna stad skulle ansvara för driften av Nationalarenan. Nu är förlustnotan uppe i hundra miljoner och så här illa får man inte sköta kommunens ekonomi. Investeringsfond för långsiktighet Vi vill gå från ord till handling när det gäller att stimulera ett ständigt förbättringsarbete bland stadens anställda. En investeringsfond är ett redskap för att testa nya grepp genom att vidta åtgärder tidigt för att undvika stora kostnader på lång sikt. Det är mycket stora kostnader som varje år går till arbetslöshet, missbrukarvård och behovet av att läsa upp brister från skolan på komvux. Om samhället kan hitta verktyg för att fånga upp och stimulera till framgång tidigt i livet finns här stora summor att istället lägga på bättre skola, fritid och kultur i kommunerna. Vi lägger 100 miljoner kr - samma summa som tagits från stadens resurser till underskott i arenan - till en investeringsfond för resurser att stimulera utvecklingen av stadens kärnverksamhet. Saknas underhållsplan Det saknas idag en lokalförsörjningsplan för Solna samt en underhållsplan för befintliga fastigheter. Under flera år har det framstått som att det satsas på skolor och andra kommunala lokaler när det i grunden handlar om att försöker komma tillrätta med eftersatt underhåll eller för att vara korrekt kapitalförstöring. Effektivare lokalutnyttjande Vi ser stor potential att hyra ut tomma lokaler som staden äger. Med tanke på hyresnivåerna i lägen som Solna C så är detta i helt i linje med en effektivare lokalutnyttjande som genererar intäkter till staden. Energieffektiviseringsprogram Vi vill införa ett program här i Solna som tar ett brett grepp om energieffektiviseringen av bostäderna. Här finns spännande föregångare i t.ex. Toronto. Vinsterna för hela samhället är oerhört stora om vi får mer energisnåla bostäder samt att det är bra för miljön. Rätt till heltid Flera kommuner har med stor framgång erbjudit deltidanställda heltid. Det har fört med sig positiva ekonomiska effekter. Inom verksamheter där vikarier är vanligt som t.ex. hemtjänst har fler heltidsanställda inneburit att det ofta är samma personer som gör hembesök samt att gemensamma vikariepooler har spridit goda exempel inom verksamheterna. Varför inte testa en gemensam pool för såväl kommunala som upphandlad verksamhet. - Uppdrag till kommunledningen: Ta fram en lokalförsörjningsplan Underhållsinventera våra fastigheter Energieffektiviseringsprogram för Solna Effektivare utnyttjande av stadens lokaler 11

12 Budgeten i siffror Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Ram 2014 exklusive medelsreserv Generell kompensation 929 Tillskott höjd internränta 25 Val till EU-parlamentet och nationellt val Tillskott till följd av ny politisk organisation Medelsreserv för stadens tillväxt och utbyggnad Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Minskade utgifter genom effektivisering och färre konsulter Vårt förslag till ny ram Stadsbyggnadsnämnden Ram Ram Generell kompensation 127 Tillskott höjd internränta 6995 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Lokaleffektivisering Kvalitetsuppföljning upphandling Effektivisering upphandling Hyra skolpaviljong Totalt Vårt förslag till ny ram Kultur- och fritidsnämnden Ram Generell kompensation Tillskott höjd internränta 369 Tillskott hyra Ny ram Barn- och utbildningsnämnden Volymberäknad ram Tillskott höjd internränta 59 Kompensation för kapitalkostnader, hyra ny skola (halvårseffekt) Kompensation för förändring statsbidrag maxtaxa och ökade kostnader avseende gymnasieval Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Steg mot målet 3 personal på 15 barn i förskolan Kulturpeng till förskolan Företagande i gymnasiet 100 Kompensation för kapitalkostnader, (halvårseffekt) 670 Totalt Vårt förslag till ny ram

13 Kompetensnämnden Ram Generell kompensation 302 Tillskott höjd internränta 1 Kompensation volymökning vuxenutbildning Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Sommarjobb för unga 500 Totalt 500 Vårt förslag till ny ram Socialnämnden Volymberäknad ram Avgår sänkt internränta 18 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Föräldrarstöd och drogförebyggande arbete 500 Totalt 500 Vårt förslag till ny ram Gemensamma familjerättsnämnden för Solna/Sundbyberg Ram Generell kompensation 35 Tillskott höjd internränta 1 Ny ram Omvårdnadsnämnden Volymberäknad ram Tillskott höjd internränta 66 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Friskvård och ökad livskvalitet 400 Totalt 400 Vårt förslag till ny ram Miljönämnden Ram Generell kompensation 102 Ny ram

14 Driftbudget sammanställning totalt för styrelse och nämnder Majoritetens Socialdemokraternas Total budgetram (tkr) satsningar (tkr) ram (tkr) Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Revision Brandförsvaret Stadsbyggnadsnämnden SBN: Affärsverksamheten 0 0 Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kompetensnämnden Socialnämnden Familjerättsnämnden Omvårdnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Summa (tkr) Pensionskostnader, interna poster m.m Verksamheten (intäkter./.kostnader) Resultatbudget 2015 (mkr) Verksamheten (intäkter./.kostnader) Avskrivningar Jämförelsestörande poster 0 0 Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, generella statsbidr. och utjämning Finansiella intäkter och kostnader Årets resultat Investeringsbudget utöver kommunstyrelsens förslag Startkostnad skola i varje stadsdel Skoldigitalisering Investeringsfond

15 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budget för 2015 i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att; fastställa utdebitering för 2015 till 17:12 per skattekrona, fastställa verksamhetsplan och budget för 2015 enligt detta förslag, fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och investeringsbudget för styrelse och nämnder 2015 i enlighet med effektmål och nyckeltal/indikatorer inom målområdet God ekonomisk hushållning enligt förslaget, uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder minst två gånger under 2015 redovisar verksamhets- och budgetuppföljningar till kommunfullmäktige, att uppdra till kommunstyrelsen att göra en övergripande trafikstudie med fokus på näringsliv, miljö och hållbara boendemiljöer. uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med anledning av ändringar jämfört med beslutade budgetar enligt kommunstyrelsens förslag i juni 2014, uppdra till styrelse och nämnder, berörda företag, stadsdirektören med flera att verkställa de uppdrag och intentioner som framgår av förslaget, uppdra till styrelse och nämnder att ta fram åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer. Arbetet ska harmonisera och integreras med den årliga verksamhetsplanen och budget. Arbetet ska ske i dialog och samverkan med kommunstyrelsen, uppdra till styrelse och nämnder att se över taxor, så att de harmoniserar med den nivå som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län samt att de är effektiva, enkla och transparanta. Arbetet ska harmonisera och integreras med den årliga verksamhetsplanen och budget. Arbetet ska ske i dialog och samverkan med kommunstyrelsen. 15

16 16

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 Framtidstro, jobb och välfärd Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 INNEHÅLL 1. Framtidstro, jobb och välfärd... 3 1.1 Avsiktsförklaring... 3 1.2 Sammanfattning av våra prioriteringar och investeringar...

Läs mer

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna V Tillsammans gör vi Österåker bättre 2014-11-20 ÖSTERÅKERS mt-, KOMMUNSTYRCLS 2014 "11- l 4 IH Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna 2 Vi Socialdemokrater har en idé om

Läs mer

Direktiv till nämnderna inför budget 2016 och plan för 2017-2018

Direktiv till nämnderna inför budget 2016 och plan för 2017-2018 1 (20) DATUM DNR 2015-05-27 KS/2015:124 Förslagsskrivelse Kommunstyrelsen Direktiv till nämnderna inför budget 2016 och plan för 2017-2018 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014

Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 förslag till Mål och Resursplan (MoR) 2012 med plan 2013-2014 Vi lyfter Motala! 1 Inledning Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är

Läs mer

Förslag till budget 2008

Förslag till budget 2008 Förslag till budget 2008 - för ett grönare Sollentuna Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2011

Socialdemokraternas förslag till budget 2011 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 5 INRIKTNINGSMÅL 17 1. Stockholmarens behov ska vara vägledande för alla verksamheter 17 2. Alla stockholmare ska ges möjlighet att förverkliga sina mål och drömmar.

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016

Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Kommunstyrelsen 2012-06-04 Mål- och resursplan 2013-2014 med plan för 2015-2016 Vi utvecklar Sundsvall! www.koalitionensundsvall.se 1 2 Innehållsförteckning Mål och resursplan 2013-14 med plan för 2015-2016...4

Läs mer

Solna kan bättre! Socialdemokraternas förslag till budget 2010

Solna kan bättre! Socialdemokraternas förslag till budget 2010 Solna kan bättre! Socialdemokraternas förslag till budget 2010 Berglins Bilden skulle kunna föreställa Solnas delägarskap i Nationalarenan, men handlar om ett liknande projekt i Gävle, som styrs av en

Läs mer

Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion. (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen)

Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion. (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen) Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen) Solna stads organisation 2014 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

Solna stads organisation Solna stads organisation

Solna stads organisation Solna stads organisation Årsredovisning 2012 Solna stads organisation Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen Stadsledningsförvaltningen Överförmyndarnämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige 2014-11-24

Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige 2014-11-24 Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige 2014-11-24 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer