RUSTA SOLNA BÄTTRE FÖR FRAMTIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUSTA SOLNA BÄTTRE FÖR FRAMTIDEN"

Transkript

1 RUSTA SOLNA BÄTTRE FÖR FRAMTIDEN (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2015

2 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden är bra och har delat in vår oppositionsbudget för år 2015 i samma målområdet. Det blir då lättare att jämföra våra prioriteringar med den styrande borgerliga majoritetens. Rusta Solna bättre för framtiden 3 Solna i utveckling 4 Jobb och tillväxt 4 Detta vill vi 4 Framtidstro och samarbete 4 Bostäder för unga och äldre 5 Levande stad 6 Trafik och miljö 6 Frisk luft och lågt buller 6 Många friska år 8 Förebyggande hembesök 8 Ett aktivt kultur och fritidsliv 8 God service och demokrati 8 Överjärva - ett ekologiskt centrum 8 Lärande och trygghet för Solnabornas bästa 9 Förskolan 9 Skolan 9 Vuxenutbildningen 10 Trygghet och lärande för Solnabornas bästa 10 Ett tryggt boende 10 Friskvård för äldre 10 Samarbete med Stadsmissionen 10 Drogförebyggande arbete 10 Återskapa ordning och reda 11 Budgeten i siffror 12 2

3 Solna behöver rusta sig för att klara framtidsutmaningarna, och det är få kommuner i hela Sverige som har bättre förutsättningar än Solna; Vi har ett läge som är mer centralt än många delar av Stockholm stad. Det är en stad med en befolkningssammansättning som möjliggör en välfärd i topp. Utvecklingsfond rustar Solna bättre för framtiden Men vi är dåligt rustade för att möta framtidens utmaningar. Solna stad har lekt riskkapitalister med våra skattemedel när det gäller arenan och arenastaden och våra fastigheter och grönområden står och förfaller och saknar underhållsplaner för att utvecklas. Trafiksituationen i Solna är bedrövlig och ett antal dyra vägprojekt som skulle finansierats av arenabolagen har, av något märklig anledning, blivit en nota som hamnat på skattebetalarnas bord. Papper, penna och ålderdomliga läroböcker är elevernas redskap i Solnas skolor där modern undervisningsteknik och datorer lyser med sin frånvaro. Vi ser även en omfattande personalomsättning inom den kommunala verksamheten. Så här kan det inte fortsätta. Vi lägger därför 10 miljoner i vår investeringsbudget till digitalisering inom skolan. Vi investerar även 10 miljoner i startkostnad för en skola i varje stadsdel Vårt budgetförslag går ut på att rusta Solna bättre för framtiden. Vi vill därför... inrätta en social utvecklingsfond och ge verksamheter som finansieras med skattemedel i Solna möjlighet att ansöka om extra medel för att stimulera utveckling. Fokus är lärande, socialt förebyggande och jobbfrämjande åtgärder. Fonden tillförs 100 miljoner kronor för år göra lösningen på trafikproblemen till ett prioriterat politiskt område avveckla stadens engagemang i arenan och fokusera på kärnverksamhet skapa en levande grön stad i en löpande dialog med Solnaborna. Arne Öberg (S), kommunalråd i opposition 3

4 Solna i utveckling Inriktningsmål: Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Jobb och tillväxt Full sysselsättning är den viktigaste förutsättningen för ett väl fungerande samhälle. Den skapas genom ett livaktigt och framgångsrikt näringsliv och en väl fungerande kommun. Solna har genom sitt läge i Stockholmsregionen god tillgång till kommunikationer vilket underlättar företagsetableringar. Solna kan skapa full sysselsättning - om den politiska viljan fanns. Ingen, varken ungdom, äldre eller person med funktionsnedsättning ska behöva gå arbetslös. Detta vill vi: Bygga ut vuxenutbildningen med fokus på arbetskraft inom bristyrken Underlätta för arbetslösa att studera respektive komplettera sina utbildningar Öka möjligheterna för validering av utländsk utbildning Erbjuda ungdomsanställningar, lärlingsjobb eller en utbildning som leder till jobb till alla långtidsarbetslösa unga som kan jobba Framtidstro och samarbete Full sysselsättning förutsätter att företagen kan driva sin verksamhet effektivt och lönsamt. Socialdemokraterna kan genom ansvarsfulla åtgärder på en jämställd arbetsmarknad skapa ett framtidsinriktat 4 företagsklimat i Solna till gagn för medborgarna och kommunen. afull sysselsättning 2018 Solnamodellen Solnamodellen, där vi hjälper personer med ekonomiskt bistånd ut i arbetslivet, är framgångsrik och bör i samverkan med skolvärlden och statliga myndigheter som arbetsförmedlingen försöka hitta former för att de unga som idag inte finns inom vare sig arbete eller studier. En grupp som växt på senare år. Samverkan med näringslivet Solnas samverkan med näringslivet är positivt och vi kommer att utveckla samverkan i syfte att utveckla staden. Solna är tämligen unikt med att ha ungefär lika många arbetsplatser som boende i kommunen. Solna är en viktig del för både länets och rikets tillväxt. Vi vill ge både de som jobbar och bor i Solna bättre gång- och cykelstråk samt bättre kollektivtrafik primärt. Solna ger ett mycket gott stöd åt de som går i planer för att starta ett företag via

5 Uppdrag till kommunledningen: Förenkla företagens kontakter med kommunen Satsa på lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar i samarbete med företagen Skapa bestående relationer mellan skolor, företag och elever Medverka till att nätverken mellan företagen i Solna utvidgas och stimuleras nyföretagarcentrum. En verksamhet vi tillsammans med Sundbyberg och flera företag i våra kommuner stöttar tillsammans. Vi vill utveckla detta stöd än mer. Fler solnabor ska i framtiden kunna försörja sig som företagare. Mångfald ett signum för Solna Solna är en stad med stor andel som är födda utanför Sverige. Det är vår övertygelse om att detta också är en starkt förklarande orsak till att Solna i många avseenden är en föregångsstad. Solna ska vara en bra stad att utvecklas i oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet eller uttryck. Solnas framgång kopplad till mångfalden vill vi ska bli ett signum för att motverka rasism och intolerans. Bostäder för unga Vi vill bygga fler bostäder och med olika upplåtelseformer. Ungdomar ska kunna flytta hemifrån och ha möjligheten att bo kvar i staden. Företagen får lättare att rekrytera arbetskraft om det finns bostäder. En växande andel av jobben kommer att kräva högre utbildning och vi har inte råd att tappa i andel välutbildade jämfört med andra länder eller kommuner. Det är därför viktigt att vårt kommunala bostadsföretag Signalisten ökar takten i sitt byggande och genomför sitt projekt med tusen nya hyresrätter. Vårt mål är att 750 av dessa ska ha påbörjats innan valet Om det krävs för att nå målet är vi beredda att ge Signalisten ett kapitaltillskott. och för äldre Utöver bostadsrätter behövs även för äldre olika upplåtelseformer såsom kooperativa hyresrätter och hyresrätter med rimliga hyror. Många äldre tycker att kvarboendeprincipen har drivits för långt. När besöken av hemtjänsten blir många och man ändå känner sig ensam och otrygg i sitt hem, ska man ha rätt att välja ett äldreboende eller trygghetsboende som ger möjlighet att t ex äta tillsammans med andra och med viss hjälp av hemtjänstens personal, som då skulle slippa fara runt i bil mellan olika lägenheter och istället få mer tid för social samvaro med de boende. Uppmuntra till nyföretagande och samarbeta med organisationer som agerar för det Ta fram en aktuell och uppdaterad bostadsförsörjningsplan Se över styrningen av bostadsstiftelsen Signalisten i syfte att öka leveranserna av både tillskott av nya bostäder och högre lokalnyttjande av kommersiella lokaler i våra stadsdelar 5

6 Levande stad Inriktningsmål: Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Socialdemokraternas vision är att Solna inom tio år har en sammanhängande stadsbebyggelse från Huvudsta och Hagastaden ända till Järvastaden. De stadsdelar som tidigare kunde uppfattas som isolerade enklaver kommer då att sitta ihop och kan samverka med och stärka varandra. När Solnavägen gjorts om till en stadsgata och Hagastaden är färdigbyggd kommer Solna, Sundbyberg och Stockholm att utgöra en enda integrerad stadsväv. Solna och Sundbyberg kommer att ha över invånare. Med denna vision blir den viktigaste stadsbyggnadsutmaningen att överbrygga de barriärer som finns i Solna och att undvika att bygga nya. Vi vill att Solna ska bli en tillgänglig, sammanhängande och levande grön stad. En plats där människor rör sig lätt och naturligt mellan stadsdelarna. Där förutsättningar finns för en rik och varierad kommersiell och offentlig service. En viktig förutsättning för att skapa en levande och varierad stad är att det byggs mer differentierade bostäder, inte minst för unga och äldre. Trafik och miljö Trafiken i Solna är fortfarande kaotisk och värre kommer det att bli. Nästa år. öppnar Mall of Scandinavia som kommer att innebära en rejäl ökning av trafiken i Solna. I kombination med ett större evenemang på Friends kommer detta blir en påfrestning av sällan skådat slag. Trafikfrågan måste nu ges prioritet med fokus på både näringsliv, miljö och hållbara boendemiljöer. Vi saknar övergripande trafikstudier och här är några av de utmaningar vi står inför: Kapaciteten på Mälarbanan ska utökas genom bl a ytterligare 2 järnvägsspår i Huvudsta på sträckan Tomteboda-Sundbyberg. Huvudstaled i tunnel som nu åter står på Trafikverkets utredningslista Hur ska vi bygga vidare på t-bana och tvärbana från Solna station/arenastaden? Hur ska vi få cykelleder att bli effektiva utan hinder (trappor, omvägar etc) Utvärdering av nya p-taxan Kollektivtrafikfält Uppföljning av trafikmätningar Staden måste också vara fysiskt grön med parker och närhet till natur. Från gröna gårdar och tak via närparker och stadsparker till naturområden som Hagaparken, Råstasjön och Igelbäckens naturreservat. För att den gröna staden ska fungera krävs att den sköts. Solna måste underhålla och utveckla parker och grönområden. abygg bostäder - inte minst för gamla och unga Solna har stora gröna värden och omges på tre sidor av vatten. Detta har ett stort värde. Den i stora delar oexploaterade strandlinjen skall bevaras. Frisk luft och lågt buller Även i en stad har medborgarna rätt till goda utomhusmiljöer. Man ska kunna öppna fönster utan att drabbas av buller och luftföroreningar. En tät stad har många fördelar men också påtagliga miljörisker. Det kanske mest akuta är partiklar och kvävedioxider. På flera ställen i Solna ligger värdena nära eller över gränsvärdena. Solnas egna verktyg räcker inte till för att komma till rätta med problemen även om vi kan och ska göra vår del. Vi kommer aktivt att arbeta för att regering och riksdag ska vidta de åtgärder som krävs. På flera ställen i Solna är bullret från trafiken mycket högt. Detta kan angripas på flera sätt. Det mest miljövänliga sättet är att minska trafiken och minska hastigheten på trafiken. Trafikens effekter hänger nära samman med var och hur det byggs nya bostäder. Vi vill se på möjligheten bygga på en grönyta samtidigt som man rustar upp en närbelägen grönyta till en högkvalitativ park. Vid nybyggnation råder mycket stränga lagkrav när det gäller buller men i den befintliga bebyggelsen finns inte samma krav. Vi vill utreda åtgärder för att sänka bullernivåerna också i den befintliga bebyggelsen. 6

7 7

8 Levande stad Många friska år Många gånger är en rask promenad en riktig hälsokur. Därför är det viktigt med tillgång till promenadstråk i närområdet. Gångvägar behöver prioriteras vid plogning och sandning vintertid. Även belysning och beskärning av buskar och träd är viktigt för att vi ska kunna röra oss ute och känna oss trygga. Förebyggande hembesök En del i ett bra liv vid + 70 år är att få en första kontakt från staden. Många känner inte till vilken service som finns, vilka faror som finns i hemmet mm. Vid kontakten kan levnadsvanor, som kosthållning, fysisk aktivitet, sömn mm tas upp. Det är för oss en viktig välfärdsfråga. Ett aktivt kultur- och fritidsliv En levande stad erbjuder medborgarna ett aktivt och varierat kulturliv. Bibliotek spelar en viktig roll för detta tillsammans med föreningslivet och andra kulturella aktörer. En stad med närmare invånare behöver fler platser för kulturen. Som ett första steg bör en kulturscen inrättas. Bebyggelsen ska även ha skönhetsvärde. God planering och en varierad arkitektur skall uppmuntras. Illa medfarna kommunala fastigheter och offentliga miljöer måste rustas upp och utvecklas. Tillgången till en rik fritid stärker barn och unga. Bra fritidsanläggningar, ett aktivt föreningsliv och en ständigt utvecklande idrottsverksamhet i Solna är en fråga som ställer krav på kommunen. Det gäller inte minst när det gäller verksamhetslokaler och tillgång till hallar i aminska trafik och buller takt med att kommunen växer. Vi vill inrätta ett utomhusgym vid Huvudsta strand. God service och demokrati Stadens uppdrag är att tillhandahålla service inom ett flertal områden i olika skeden av livet. Det är av största vikt att denna service är av hög kvalitet och att det finns bra uppföljning i syfte att ständigt jobba med förbättringar. Ökat medborgarinflytande Vår vision är också att öppna upp för ökat medborgarinflytande vid viktiga politiska beslut. Det är inte svårt att fatta beslut, men det är en stor utmaning att fatta rätt beslut. Idag sker beslutsfattandet i stor del i slutna rum och förslag presenteras via utspel i pressen med mycket begränsad möjlighet för boende att komma till tals. Överjärva ett ekologiskt centrum Solnas unika miljö uppe på Överjärva som kan vara en av de få besvarade gårdarna med tillhörande naturreservat vid Igelbäcken gör miljön till föredömlig för ett ekologiskt centrum. Detta är en långsiktig ambition som vi kommer att jobba för. Uppdrag till kommunledningen: Inventera omgående rustningsbehovet av stadens lokaler (skolor, förskolor etc) och inrätta en långsiktig underhållsplan. Ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att skapa ett nätverk för kreativa och spontana kulturyttringar i syfte att på sikt kunna göra kulturinvesteringar som ökar stadens attraktionskraft. Gör en långsiktig underhålls- och investeringsplan i samverkan med föreningslivet i syfte att både stärka och förnya innehållet i verksamheterna. Påskynda utredningen om de nya p- avgifternas effekter. Utred möjligheterna att skapa en kulturscen i centrala Solna. Utred åtgärder för att sänka bullernivåerna i den befintliga bebyggelsen. Ta ett helhetsgrepp och utred trafiksituationen i Solna. Det gäller alla trafikslag inklusive cykelvägar 8 agör det lätt att röra sig mellan stadsdelarna

9 Lärande och trygghet för Solnabornas bästa Inriktningsmål: Förskolor och skolor ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Förskolan Det senaste året har föräldrarnas kritik av de stora barngrupperna i Solna varit kraftig. Förskolan har ett viktigt pedagogiskt uppdrag som kräver fokus på kvalitet. Vårt mål är att 3 vuxna på 15 barn. Det gäller också att återupprätta föräldrarnas tillit till förskolans kvalitet. Förskolan och föräldrarna bör gemensamt söka nya former för ökad delaktighet och samarbete. Vi vill anlita utomstående utvärderare av verksamheten för att utveckla kvaliteten. Vi vill att Solna återigen blir Sveriges barnvänligaste kommun genom att också: Rusta upp gårdar och skapa lokaler anpassade till den nya läroplanen för förskolan Åtgärda omedelbart de brister som uppmärksammats i skolornas gymnastiksalar så att ingen kommer till skada och så det kan bedrivas bra undervisning Se till att alla förskolebarn får prova på sång och dans genom Kulturskolan Stärka förskolechefernas ledarskap med bl.a. kompetensutveckling så att a3 vuxna på 15 barn de får möjlighet att utveckla förskolan i linje med läroplanens mål Vidareutbilda barnskötare till förskollärare Skolan Utbildningen i den svenska skolan ska vara likvärdig. De resurser som skolor tilldelas ska vara anpassade till elevers olika behov och förutsättningar. Mindre klasser Forskningen visar att mindre klasser har positiva effekter för de yngsta eleverna. Det är också viktigt att ge tidigt stöd till alla elever när det gäller att läsa, skriva och räkna. Vi vill därför öka antalet lärare per elev och minska klasserna med upp till 5 elev per klass. Med finansiering från S-regeringen så innebär det ca 50 nya lärare i Solna de kommande åren. En skola i varje stadsdel Vi vill att det ska finnas en skola i varje stadsdel. Det är viktigt ur flera aspekter; i en levande stadsdel finns det en skola för framförallt de mindre barnen i området som skapar kompisskap, gemenskap och trygghet hela dagen. Det är viktigt för miljön att undvika längre resor och biltransporter kors och tvärs genom Solna. Vi vill därför starta nya skolor i Järvastaden och Hagalund. Knyta vassaste lärarna till sig Lärarbristen förutspås bli stor i framti- Uppdrag till kommunledningen: Inventera omgående rustningsbehovet av stadens lokaler (skolor, förskolor etc) och inrätta en långsiktig underhållsplan. Utreda hur en extern professionell och stödjande utvärdering för kvalitetsutveckling i samarbete med flera kommuner kan utformas Ansluta Solna till Rebel learners Utreda hur outbildad personal på förskolan kan få utbildning (vuxenutbildningen) Socioekonomisk resursfördelning även på fritids

10 den. Rebel learners är en ny ideell förening utan vinstintresse som erbjuder nätverk och talangutvecklingsprogram för motiverade och skickliga lärarstudenter. Huvudmän kan ansluta sig och därigenom knyta den vassaste lärarkompetensen till sig. Följande kommuner har hittills anslutit sig; Sundbyberg, Botkyrka, Nynäshamn och Sigtuna. Vi vill dessutom att det finns: läxhjälp och stödundervisning genom kommunens försorg lärarassistenter och intendenter för administration så att lärarna och rektorer får tid att utveckla pedagogiken kompetensutveckling för lärarna trådlösa nätverk till alla Solnas skolor och en satsning på datorer i undervisningen effektiv och utförd upprustning av skolbyggnaderna och skolgårdarna professionell utvärdering av skolverksamheten i Solna Företagande i gymnasiet Vi vill slå ett slag för Utbildning i företagsamhet. För kr kan vi erbjuda eleverna på Solna Gymnasium denna utbildning i Ung företagsamhets regi. Det är en självklarhet att den företagsvänligaste staden i Sverige skall erbjuda detta via gymnasiet. Vuxenutbildningen Utbildning är ett livsprojekt, en investering som måste underhållas. Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på arbetsmarknaden. Företag och organisationer behöver kompetenta medarbetare, i ständig utveckling. Även folkbildning i studieförbundens regi är viktig för det livslånga lärandet. Vi har ambitionen att de som studerar Svenska För Invandrare (SFI) ska känna att det är meningsfullt att fullfölja sina studier även om man får ett arbete under tiden. Det är viktigt att SFI erbjuds på flexibla tider så att ingen ska behöva välja mellan att studera eller att arbeta. Trygghet och lärande för Solnabornas bästa Inriktningsmål: Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för Solnabor som behöver den under olika skeden i livet. Ett tryggt boende Många äldre tycker att kvarboendeprincipen har drivits för långt; när besöken av hemtjänsten blir många och man ändå känner sig ensam och otrygg i sitt hem, ska man ha rätt att välja ett äldreboende eller trygghetsboende. Det behövs mellanformer av boende - kooperativ, gemenskapsboende, seniorboende - olika boendeformer som är tillgängliga och som ger möjlighet att t ex äta tillsammans med andra och viss hjälp från hemtjänstens personal, som då skulle slippa fara runt i bil mellan olika lägenheter och få mer tid för social samvaro med de boende. Friskvård för äldre Vi har tagit intryck av de positiva fördelar som ökad friskvård ger för ett rikare liv för äldre. Vi avsätter kronor extra för en satsning för gruppen äldre i Solna. Samarbete med Stadsmissionen Det har under våren 2014 har socialförvaltningen fört samtal med Stockholms a kr till friskvård för äldre stadsmission om ett framtida samarbete. Målet är att skapa en öppen och välkomnande mötesplats för personer som lever i eller riskerar social utestängning. Vi socialdemokrater tycker detta är ett viktigt projekt som vi hoppas blir verklighet. Vi vill också att den projekttjänst som utreder och följer upp träningslägenheter och sociala kontrakt fortsätter även år Drogförebyggande arbete Vi vill öka insatserna för det drogförebyggande arbetet. Det förebyggandearbetet bör inkludera såväl föräldrastöd samt riktade metoder för prioriterade grupper. Det centrala är att vända på utvecklingen. aen skola i varje stadsdel

11 Återskapa ordning och reda Inriktningsmål: Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Vi socialdemokrater vill säkerställa att varje skattekrona används effektivt och att det finns kontroll och uppföljning som säkerställer att kvaliteten inom samtliga verksamhetsgrenar fungerar väl. Vi motsatte oss att Solna stad skulle ansvara för driften av Nationalarenan. Nu är förlustnotan uppe i hundra miljoner och så här illa får man inte sköta kommunens ekonomi. Investeringsfond för långsiktighet Vi vill gå från ord till handling när det gäller att stimulera ett ständigt förbättringsarbete bland stadens anställda. En investeringsfond är ett redskap för att testa nya grepp genom att vidta åtgärder tidigt för att undvika stora kostnader på lång sikt. Det är mycket stora kostnader som varje år går till arbetslöshet, missbrukarvård och behovet av att läsa upp brister från skolan på komvux. Om samhället kan hitta verktyg för att fånga upp och stimulera till framgång tidigt i livet finns här stora summor att istället lägga på bättre skola, fritid och kultur i kommunerna. Vi lägger 100 miljoner kr - samma summa som tagits från stadens resurser till underskott i arenan - till en investeringsfond för resurser att stimulera utvecklingen av stadens kärnverksamhet. Saknas underhållsplan Det saknas idag en lokalförsörjningsplan för Solna samt en underhållsplan för befintliga fastigheter. Under flera år har det framstått som att det satsas på skolor och andra kommunala lokaler när det i grunden handlar om att försöker komma tillrätta med eftersatt underhåll eller för att vara korrekt kapitalförstöring. Effektivare lokalutnyttjande Vi ser stor potential att hyra ut tomma lokaler som staden äger. Med tanke på hyresnivåerna i lägen som Solna C så är detta i helt i linje med en effektivare lokalutnyttjande som genererar intäkter till staden. Energieffektiviseringsprogram Vi vill införa ett program här i Solna som tar ett brett grepp om energieffektiviseringen av bostäderna. Här finns spännande föregångare i t.ex. Toronto. Vinsterna för hela samhället är oerhört stora om vi får mer energisnåla bostäder samt att det är bra för miljön. Rätt till heltid Flera kommuner har med stor framgång erbjudit deltidanställda heltid. Det har fört med sig positiva ekonomiska effekter. Inom verksamheter där vikarier är vanligt som t.ex. hemtjänst har fler heltidsanställda inneburit att det ofta är samma personer som gör hembesök samt att gemensamma vikariepooler har spridit goda exempel inom verksamheterna. Varför inte testa en gemensam pool för såväl kommunala som upphandlad verksamhet. - Uppdrag till kommunledningen: Ta fram en lokalförsörjningsplan Underhållsinventera våra fastigheter Energieffektiviseringsprogram för Solna Effektivare utnyttjande av stadens lokaler 11

12 Budgeten i siffror Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Ram 2014 exklusive medelsreserv Generell kompensation 929 Tillskott höjd internränta 25 Val till EU-parlamentet och nationellt val Tillskott till följd av ny politisk organisation Medelsreserv för stadens tillväxt och utbyggnad Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Minskade utgifter genom effektivisering och färre konsulter Vårt förslag till ny ram Stadsbyggnadsnämnden Ram Ram Generell kompensation 127 Tillskott höjd internränta 6995 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Lokaleffektivisering Kvalitetsuppföljning upphandling Effektivisering upphandling Hyra skolpaviljong Totalt Vårt förslag till ny ram Kultur- och fritidsnämnden Ram Generell kompensation Tillskott höjd internränta 369 Tillskott hyra Ny ram Barn- och utbildningsnämnden Volymberäknad ram Tillskott höjd internränta 59 Kompensation för kapitalkostnader, hyra ny skola (halvårseffekt) Kompensation för förändring statsbidrag maxtaxa och ökade kostnader avseende gymnasieval Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Steg mot målet 3 personal på 15 barn i förskolan Kulturpeng till förskolan Företagande i gymnasiet 100 Kompensation för kapitalkostnader, (halvårseffekt) 670 Totalt Vårt förslag till ny ram

13 Kompetensnämnden Ram Generell kompensation 302 Tillskott höjd internränta 1 Kompensation volymökning vuxenutbildning Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Sommarjobb för unga 500 Totalt 500 Vårt förslag till ny ram Socialnämnden Volymberäknad ram Avgår sänkt internränta 18 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Föräldrarstöd och drogförebyggande arbete 500 Totalt 500 Vårt förslag till ny ram Gemensamma familjerättsnämnden för Solna/Sundbyberg Ram Generell kompensation 35 Tillskott höjd internränta 1 Ny ram Omvårdnadsnämnden Volymberäknad ram Tillskott höjd internränta 66 Ny ram Socialdemokraternas tilläggsförslag Friskvård och ökad livskvalitet 400 Totalt 400 Vårt förslag till ny ram Miljönämnden Ram Generell kompensation 102 Ny ram

14 Driftbudget sammanställning totalt för styrelse och nämnder Majoritetens Socialdemokraternas Total budgetram (tkr) satsningar (tkr) ram (tkr) Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Revision Brandförsvaret Stadsbyggnadsnämnden SBN: Affärsverksamheten 0 0 Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kompetensnämnden Socialnämnden Familjerättsnämnden Omvårdnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Summa (tkr) Pensionskostnader, interna poster m.m Verksamheten (intäkter./.kostnader) Resultatbudget 2015 (mkr) Verksamheten (intäkter./.kostnader) Avskrivningar Jämförelsestörande poster 0 0 Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter, generella statsbidr. och utjämning Finansiella intäkter och kostnader Årets resultat Investeringsbudget utöver kommunstyrelsens förslag Startkostnad skola i varje stadsdel Skoldigitalisering Investeringsfond

15 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budget för 2015 i enlighet med Socialdemokraternas förslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att; fastställa utdebitering för 2015 till 17:12 per skattekrona, fastställa verksamhetsplan och budget för 2015 enligt detta förslag, fastställa finansiella mål och ekonomiska ramar, inklusive drift- och investeringsbudget för styrelse och nämnder 2015 i enlighet med effektmål och nyckeltal/indikatorer inom målområdet God ekonomisk hushållning enligt förslaget, uppdra till kommunstyrelsen att tillse att styrelse och nämnder minst två gånger under 2015 redovisar verksamhets- och budgetuppföljningar till kommunfullmäktige, att uppdra till kommunstyrelsen att göra en övergripande trafikstudie med fokus på näringsliv, miljö och hållbara boendemiljöer. uppdra till styrelse och nämnder att justera sina verksamhetsbudgetar med anledning av ändringar jämfört med beslutade budgetar enligt kommunstyrelsens förslag i juni 2014, uppdra till styrelse och nämnder, berörda företag, stadsdirektören med flera att verkställa de uppdrag och intentioner som framgår av förslaget, uppdra till styrelse och nämnder att ta fram åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer. Arbetet ska harmonisera och integreras med den årliga verksamhetsplanen och budget. Arbetet ska ske i dialog och samverkan med kommunstyrelsen, uppdra till styrelse och nämnder att se över taxor, så att de harmoniserar med den nivå som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län samt att de är effektiva, enkla och transparanta. Arbetet ska harmonisera och integreras med den årliga verksamhetsplanen och budget. Arbetet ska ske i dialog och samverkan med kommunstyrelsen. 15

16 16

VALPROGRAM 2014 SOLNA

VALPROGRAM 2014 SOLNA VALPROGRAM 2014 SOLNA Valprogram för jobb och utveckling Socialdemokraternas mål är en levande grön stad där alla Solnabor känner sig delaktiga och kan utvecklas som individer. Full sysselsättning samt

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Ett grönt, hållbart och feministiskt Gnesta 2015-2017 Vår gröna feministiska framtidsplan och budget ser

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Ett växande Solna kräver ordning och reda

Ett växande Solna kräver ordning och reda Bilaga 1 Ett växande Solna kräver ordning och reda (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2013 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater

Läs mer

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2016 Innehåll Förord 3 Solna i utveckling 4 Levande grön stad 5 Framtiden börjar i skolan 7 Trygghet för Solnaborna 8 Investeringsfond och fastigheter

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Stora satsningar på skolan och det sociala området PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord Programförklaring Majoritet Mölndal Mölndal 2014-12-08 Förord Mölndal ska styras med tydliga mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans den styrande majoriteten

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Enskild motion Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Ambitioner för framtiden

Ambitioner för framtiden Söderköping Söderköping 2011-05-11 Ambitioner för framtiden Tillägg till beslut om driftsbudget 2012-2014 inklusive gemensamma mål och strategier 2 (8) 3 (8) Yrkanden från S Socialdemokraterna föreslår

Läs mer

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2 2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer