HANDBOK FÖR ATT UTFÖRA GENOMFÖRBARHETSSTUDIER AV ALTERNATIVA ENERGISYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK FÖR ATT UTFÖRA GENOMFÖRBARHETSSTUDIER AV ALTERNATIVA ENERGISYSTEM"

Transkript

1 HANDBOK FÖR ATT UTFÖRA GENOMFÖRBARHETSSTUDIER AV ALTERNATIVA ENERGISYSTEM SENTRO Sustainable Energy systems in New buildings market introduction of feasibility studies under the Directive on the Energy Performance of Buildings Hållbara energisystem i nya byggnader marknadsintroduktion av genomförbarhetsstudier enligt direktivet om byggnaders energiprestanda. Rapport nr.: EG-kontrakt: SENTRO/D4/2008/WP4 EIE/06/102/SI

2 HANDBOK FÖR ATT UTFÖRA GENOMFÖRBARHETSSTUDIER AV ALTERNATIVA ENERGISYSTEM Februari 2009 SENTRO Sustainable Energy systems in New buildings market introduction of feasibility studies under the Directive on the Energy Performance of Buildings S Hållbara energisystem i nya byggnader marknadsintroduktion av genomförbarhetsstudier enligt direktivet om byggnaders energiprestanda. Rapport nr.: SENTRO/D4/2008/WP4 EG-kontrakt: EIE/06/102/SI SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE I

3 Huvudförfattare: Åsa Wahlström, SP, Sverige, Medförfattare: Suzanne Joosen och Fieke Geurts, Ecofys, Utrecht, Nederländerna; Onno Kleefkens, SenterNovem, Nederländerna; Marjana Sijanec Zavrl, BCEI ZRMK, Ljubljana, Slovenien; Klaus Hansen, SBi, Danmark; Egidijus Norvaisa, LEI, Litauen; Natalia Makowska, Ecofys, Polen; Hubert Despretz, Ademe, Frankrike, Svein Ruud, SP, Sverige; Datum: April 2008 Rapport nr.: SENTRO/D4/2008/WP4 EG-kontrakt: EIE/06/102/SI Projektkoordinator Ecofys Netherlands BV Utrecht, Nederländerna Suzanne Joosen Stöds av: Juridisk friskrivningsklausul Hela ansvaret för innehållet i detta dokument ligger på författarna. Detta dokument representerar inte samhällets syn. Europeiska kommissionen tar inte ansvar för användningen av informationen däri. II SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE

4 Projektbeskrivning Byggsektorn står för 40 % av EU:s energibehov. Det har uppskattats att en femtedel av den aktuella energiförbrukningen skulle kunna sparas in till För att omsätta detta till minskad energiförbrukning är direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) 2002/91/EC avsett att främja förbättringen av byggnaders energiprestanda. En viktig aspekt (art. 5) av EPBD är att alla medlemsstater är tvungna att garantera att möjligheten till alternativa energisystem tas med i beräkningen i de nationella byggreglerna för nya byggnader över m 2. För närvarande hindrar sådant som högre kostnader, brist på kunskap, erfarenhet av och tillit till de alternativa energisystemen. Om artikel 5 ska få en avgörande betydelse måste genomförbarhetsstudier om alternativ energi bli vardagsmat. SENTRO-projektet siktar på att utveckla och främja ett optimalt tillvägagångssätt för att effektivt kunna införliva genomförbarhetsstudierna av alternativa energisystem (art. 5 EPBD) i vanlig byggpraxis. Projektet inleddes med att upprätta en förteckning över hur olika europeiska medlemsstater följer kraven på att utföra genomförbarhetsstudier för alternativa energisystem för nya byggnader. Förteckningen innefattar också vilken policy de aktivt strävar efter för att introducera detta krav. Som en följd av detta har en förteckning över byggpraxis, som skulle kunna utgöra möjliga hinder för implementeringen av alternativa energisystem, gjorts i de sju SENTRO-länderna (Danmark, Frankrike, Litauen, Polen, Slovenien, Sverige och Nederländerna). Efter att dessa förteckningar gjorts, har verktyg utvecklats för att garantera att utvärderingen av alternativa energisystem ska bli en integrerad del i den normala planeringsprocessen för nya byggnader. Dessa verktyg, som allmänna checklistor för krav, handböcker och flödesscheman, omfattar tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter. Kärnan i projektet är testet av dessa verktyg i en fältstudie i de deltagande länderna. Mot slutet av projektet kommer erfarenheten att spridas genom kurser och konferenser till beslutsfattare och huvudaktörer i byggprocessen. De resultat som förväntas av SENTRO-projektet är: Information om status för genomförbarhetsstudiedelen av EPBD i alla EU-25- medlemsstater som är up-to-date Förståelse för de hinder som finns för användningen av alternativa system och förståelse för möjliga lösningar för att få bort dessa hinder Stödmetoder och checklistor för att inkludera genomförbarhetsstudier i vanlig byggpraxis Erfarenheter från fältstudien av dessa verktyg och utvecklingen av denna del av EPBD SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE III

5 Projektpartners Ecofys Nederländerna SenterNovem Nederländerna Bygg- och civilingenjörsinstitutet ZRMK, Slovenien Danska byggforskningsinstitutet (SBi) Danmark Litauiska energiinstitutet, Litauen Ecofys Polska SP. Z.o.o., Polen Franska miljö- och energimyndigheten (Ademe), Frankrike SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige IV SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE

6 Sammanfattning och kommentarer ALLMÄNT Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) kräver ett obligatoriskt beaktande av den tekniska, miljömässiga och ekonomiska genomförbarheten för alternativa energisystem (AES) för stora nya byggnader. De flesta länderna har införlivat detta krav i sin nationella lagstiftning. Dock är vanligtvis inte operativ lagstiftning, tekniska riktlinjer och stödverktyg på plats än. Målet med EIE SENTRO-projektet (http://www.sentro.eu/) är att utveckla ett tillvägagångssätt för att effektivt införliva introduktionen till genomförbarhetsstudier av AES i den vanliga byggprocessen. En del i detta är denna handbok som är avsedd att vara en guide till hur man utför en genomförbarhetsstudie och att hjälpa aktörerna att införliva kraven på genomförbarhetsstudier i de vanliga planerings- och byggprocesserna. Först presenteras en checklista som har utvecklats för att underlätta diskussionen mellan beslutsfattarna (investerarna) och andra huvudaktörer i byggprojektet. Checklistan ett verktyg byggt på ett excel-kalkylblad bör användas på ett tidigt stadium för att identifiera de mest lovande AES:en. Genomförbarheten för de mest lovande AES:er (två eller fler) måste undersökas mer i detalj. Handboken omfattar tekniska, ekonomiska, miljömässiga och organisatoriska aspekterna för att garantera att alla hinder och möjligheter tas upp. Som ett stöd för att öka medvetenheten ger handboken också några exempel på genomförbarhetsstudier som utförts fram tills idag. Dessutom listar den möjliga svar på invändningar mot alternativa energisystem som vanligtvis framförs. Slutligen ges i en bilaga en lista med verktyg och metoder som kan användas när man utför genomförbarhetsstudier. SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE V

7 Innehåll Projektbeskrivning iii Projektpartners iv Sammanfattning och kommentarer v 1 Inledning Artikel 5, EPBD Mål med SENTRO-projektet Handbok inkluderande en checklista Utvecklade stödverktyg inom SENTRO-projektet 14 2 Genomförbarhetsstudier av alternativa energisystem Barriärer och startpunkter för det utvecklade tillvägagångssättet Byggprocessen och när man ska bestämma genomförbarheten för AES Aktörer som är involverade i genomförbarhetsstudien 21 3 Checklista Mål Beskrivning av metoden Hur checklistan används 25 4 Beaktande av de tekniska aspekterna Tekniska parametrar Simulering av total energianvändning för olika system Ändringar avseende kraven på utrymme och konstruktion 29 VI SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE

8 5 Beaktande av ekonomiska förhållanden Ekonomiska beräkningsmetoder Alternativ för finansiering 34 6 Beaktande av organisatoriska aspekter Tajming och ambition Tillgänglig och nödvändig personal Långsiktiga projektorganisationer i byggprocessen Marknads- och policymässiga fördelar hos AES 38 7 Hur uppskatta miljömässiga aspekter Miljömässig påverkan från energikällor Årlig energianvändning för energikällor Miljömässig påverkan av utsläpp från de studerade systemen Lokala begränsningar av utsläpp Beräkning av primär energianvändning 43 8 Referenser 44 Appendix A: Exempel på summering och presentation av genomförbarhetsstudien för slutlig värdering 45 A.1 Beskrivning av byggprojektet 45 A.2 Första val av AES med hjälp av checklista 45 A.3 Undersökning av tekniska aspekter 46 A.4 Undersökning av organisatoriska aspekter 47 A.5 Undersökning av ekonomiska aspekter 48 A.6 Undersökning av miljömässiga aspekter 50 A.7 Mall med indikatorer för en genomförbarhetsstudie 52 Appendix B: Fältstudier 54 SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE VII

9 Appendix C: Beskrivning av alternativa energisystem 69 C.1 Decentraliserade energiförsörjningssystem som baseras på förnybar energi 69 C.2 Centraliserade energiförsörjningssystem som baseras på förnybar energi 75 Appendix D: Vanliga frågor (FAQ) och förslag på svar 77 Appendix E: Exempel på hjälpverktyg och metoder som kan vara till hjälp i genomförbarhetsstudien 80 VIII SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE

10 1 Inledning ALLMÄNT Från den 4 januari 2006 kräver EPBD att alla EU-länder inkluderar minimikrav för energiprestanda, energicertifiering, beräkningsprocedurer, krav på genomförbarhetsstudier och krav på inspektion av pannor och luftkonditioneringssystem, inom den rättsliga och administrativa ramen för sina byggregler. Hittills har fokus legat på beräknings- och certifieringsmetoderna för energianvändningen i nya och befintliga byggnader. Man har ägnat mindre uppmärksamhet åt behoven av att beakta genomförandet av alternativa energisystem (AES) för nya stora byggnader (del av artikel 5 i EPBD). Denna inledning förklarar därför kraven på genomförbarhetsstudierna i EPBD med tanke på denna handbok. 1.1 Artikel 5, EPBD Kraven i genomförbarhetsstudien är en av artikel 5 i EPBD. Genomförbarhetsstudier i artikel 5 i EPBD (2002/91/EG) [ ] För nya byggnader med en total användbar golvyta på mer än m 2 ska medlemsstaterna garantera den tekniska, miljömässiga och ekonomiska genomförbarheten för alternativa energisystem som: - decentraliserade energiförsörjningssystem baserade på förnybar energi, - kraftvärme (CHP), - fjärrvärme eller fjärrkyla, om det finns tillgängligt, - värmepumpar, under vissa förhållanden, och tas med i beräkningen innan bygget startar. Bakgrund europeisk lagstiftning Kraven på genomförbarhetsstudier i artikel 5 i EPBD har inkluderats för att särskilt kunna föra fram energibesparingar, som kan uppnås genom energieffektiva försörjningssystem och system för förnybar energi, som möjligheter eftersom dessa system vanligtvis inte utnyttjas fullt ut. Åtgärder som reducerar energibehovet (t.ex. isolering) av byggnaden omfattas i stort av andra artiklar i EPBD. Observera att i en pågående revision av EPBD föreslås att begränsningen till byggnader större än 1000 m 2 slopas, d v s att all nya byggnader kommer att omfattas av artikel 5. Medlemsstaterna är fria att bestämma hur de införlivar det obligatoriska beaktandet av genomförbarheten i sin nationella lagstiftning. Detta kan utföras en gång av medlemsstaten genom en studie som resulterar i en lista med åtgärder för att hushålla med energin för de genomsnittliga lokala marknadsförhållandena, och som uppfyller kraven SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE 9

11 ALLMÄNT på kostnadseffektivitet. Specifika studier kan begäras innan bygget påbörjas om åtgärden, eller åtgärderna, bedöms vara genomförbara. Några länder har redan utfört en nationell studie för genomsnittliga lokala marknadsförhållanden. I Portugal och Spanien, till exempel, har detta lett till obligatoriska system för termisk solenergi. I Nederländerna har en sådan studie utgjort grunden till standarden för energiprestanda. Dock är det redan känt att, baserat på erfarenheter i ledande länder (t.ex. Nederländerna, Danmark, Sverige (Beerepoot, 2007)), för att uppnå ett optimalt energikoncept är det nödvändigt att ta med lokala förhållanden och byggkarakteristika i beräkningen. Detta innebär att det behövs ett individuellt beaktande av möjligheterna för AES på varje byggnad eller nytt byggområde. 1.2 Mål med SENTRO-projektet Denna handbok är en av delarna i ett europeiskt projekt inom programmet Intelligent Energy Europe (IEE). Projektet kallas Hållbara energisystem i nya byggnader marknadsintroduktion av genomförbarhetsstudier enligt direktivet om byggnaders energiprestanda (SENTRO). Huvudmålet för projektet är att utveckla och främja ett optimalt tillvägagångssätt för att effektivt kunna införliva genomförbarhetsstudierna av alternativa energisystem för nya stora byggnader i den vanliga byggprocessen. Denna handbok är en av delarna i SENTRO-projektet. 1.3 Handbok inkluderande en checklista Handboken syftar till att vara en guide till hur man utför en genomförbarhetsstudie och till att hjälpa aktörerna att införliva genomförbarhetsstudien i de vanliga planerings- och byggprocesserna. Denna integration är nödvändig för att garantera att en optimal effekt av EPBD nämligen en betydande ökning av användningen av hållbara energisystem - ska uppnås. De avgörande delarna för en framgångsrik implementering är korrekt kommunikation om tekniska, ekonomiska, organisatoriska och miljömässiga krav och möjligheter. Det övergripande målet är att identifiera hindren och potentialerna för implementeringen av alternativa energisystem, så att man kommer förbi hindren och använder potentialerna för en framgångsrik implementering. Denna handbok har först gjorts i en engelsk version avsedd att fungera som en allmän handbok för alla länder som implementerar EPBD-direktivet. Utifrån denna allmänna handbok har landsspecifika översättningar och anpassningar gjorts för att på ett mer fokuserat sätt stödja marknadsintroduktionen av genomförbarhetsstudierna i varje land. Detta är den svenska versionen av den allmänna handboken. 10 SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE

12 För Vem? Handboken är strukturerad på samma sätt som en genomförbarhetsstudie skulle kunna genomföras i praktiken. Den är huvudsakligen inriktad på två olika målgrupper; beslutsfattare och konsulter. Det övergripande tillvägagångssättet att införliva kraven på genomförbarhetsstudier i byggprocesserna är inriktad på målgruppen beslutsfattare (lokala myndigheter, byggherrar, designer, installatörer), och de rekommenderas särskilt att läsa kapitel 2 och 3, och appendix B och D. Kapitel 4-7 kommer att ge mer detaljer om hur man utför en genomförbarhetsstudie, och är huvudsakligen avsedd för konsulter som vill göra genomförbarhetsstudier för stora byggnader. Appendix A, C och E är också mer avsedda att stödja konsulter i deras arbete med artikel 5 i EPBD direktivet. ALLMÄNT Vad innehåller handboken? Ett tillvägagångssätt har utvecklats i SENTRO-projektet som bedöms vara effektiv för att införliva genomförbarhetsstudier av alternativa energisystem i vanliga byggprocesser. Tillvägagångssättet beaktar hur man utför en genomförbarhetsstudie och ger inga svar på vad som går att genomföra. Det kommer att betraktas olika av varje huvudaktör (kommun, byggherre, installatör), vilkas åsikter kommer att påverkas av miljöambitioner och ekonomiska förutsättningar. Det föreslagna tillvägagångssättet för en möjlig implementering av genomförbarhetsstudier av AES består av en checklista för en kort första genomförbarhetsstudie och av en metod för en mer detaljerad genomförbarhetsstudie av de AES:er som betraktas som intressanta. Först av allt måste orealistiska AES-alternativ filtreras bort, något man kan använda checklistan (beskrivs i detalj i nästa kapitel) till. Målet är att identifiera minst två intressanta AES-alternativ vid början av förslagssteget. En mer detaljerad genomförbarhetsstudie kommer därefter att utföras för de AES som är av intresse. Resultaten måste vara tillgängliga när de slutliga besluten fattas (ofta på projektstadiet) om byggnadens energisystem. Artikel 5 i direktivet om byggnaders energiprestanda (2002/91/EC) kräver att man beaktar teknisk, miljömässig och ekonomisk genomförbarhet av AES. De organisatoriska aspekterna är nära relaterade med de tekniska och ekonomiska förutsättningarna, och måste också beaktas. Som en konsekvens är en detaljerad genomförbarhetsstudie indelad i fyra delar: en teknisk, en ekonomisk, en organisatorisk och en miljömässig. - Först utförs en teknisk utvärdering för att se om det är relevant att använda alternativa energisystem som har mindre miljöpåverkan än konventionella system. Detta innefattar att avgöra de alternativa energisystemens nödvändiga kapacitet, och därmed nödvändiga yta, konstruktion och installationskrav. Energisystemens prestandaparametrar används för att beräkna förväntad årlig SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE 11

13 ALLMÄNT energianvändning i byggnadens driftfas (kapitel 4). Resultaten av den tekniska utvärderingen används för att göra en ekonomisk och miljömässig utvärdering. - Den ekonomiska utvärderingen beaktar olika scenarier för utvecklingen av både investeringskostnaderna (teknik, installation) och driftskostnader (underhåll, energipriser och utvecklingen av räntor). Dessutom måste en första inblick avseende möjliga investeringsplaner tas fram (kapitel 5). - En genomförbarhetsstudie består av en organisatorisk utvärdering av de involverades kunskaper, både under utförandet av genomförbarhetsstudien och under driften av de alternativa energisystemen (kapitel 6). - Den miljömässiga utvärderingen görs för olika mixer av elektricitet och olika energikällor, och för olika scenarier av framtida förändringar för miljöpåverkan för olika energikällor: till exempel fjärrvärmesystem (kapitel 7). Alla samlade och beräknade resultat måste medverka till ett optimalt beaktande av AES när man bestämmer det slutliga energisystemet. (se översikten i Figur 1.1 och appendix A). Figur 1.1 Översikt i form av flödesschema över olika utvärderingar i en genomförbarhetsstudie. Tillvägagångssättet som förklaras i denna handbok är allmänt och går att använda i de flesta europeiska länder. Dock kan nationella bestämmelser ha skrivits så att det inte går att använda direkt som den beskrivs i denna handbok. Denna version har anpassats för svenska förhållanden och kan därför i vissa avseenden avvika från den allmänna handboken och andra landsspecifika versioner av handboken. 12 SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE

14 Definitioner av termer Beskrivning av flera uttryck som de används i denna handbok: - Tillvägagångssätt används för att beskriva den övergripande metoden att införliva genomförbarhetsstudierna av AES i de vanliga byggprocesserna. Tillvägagångssättet använder checklistan och handboken som stödverktyg (Tabell 2.1 och 2.2) ALLMÄNT - Checklistan används för att göra till en första övergripande genomförbarhetsstudie. - Genomförbarhetsstudien används för att hitta mer detaljerade beslut om genomförbarheten av AES. Den är avsedd att visa om AES är tekniskt, ekonomisk och organisatoriskt genomförbart. Den ger också information om den miljömässiga påverkan av AES. - Alternativa energisystem (AES), som definieras i artikel 5 i EPBD, åsyftar system baserade på förnybara källor likväl som energieffektiva system. SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE 13

15 ALLMÄNT 1.4 Utvecklade stödverktyg inom SENTRO-projektet Inom SENTRO-projektet har flera stödverktyg utvecklats. En överblick av dessa verktyg inklusive deras målgrupp presenteras i Tabell 1.1. Tabell 1.1 Överblick över stödverktyg utvecklade inom SENTRO-projektet SENTRO verktyg för vem? när? Dokumentation för att öka medvetenheten Opinionsbildare, Planering/ kunder programskede - Goda exempel - FAQs Checklista Alla nyckelaktörer Program- / Sortera bort orealistiska involverade i bygg- förslagsskede alternativ projektgruppen 1. Planering 1. Beslutstagare begäran om (lokala myndigheter, investerare studie genomförbarhets- Handbok Begäran om och utförande av etc.) 2. Förslags- och genomförbarhetsstudie 2. Rådgivare, konsulter projekteringsskede utförande genom- förbarhetsstudien Beräkningsmetoder Överblick av stödverktyg för att utföra Rådgivare, kon- Förslags- och projekteringsskede genomförbarhetsstudiesulter var hittas detta i handboken? Appendix B och Appendix D Kapitel 3 och kalkylprogram på 1. Kapitel 2 och 3 2. Kapitel 4-7 Appendix E och kalkylprogram på 14 SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE

16 2 Genomförbarhetsstudier av alternativa energisystem 2.1 Barriärer och startpunkter för det utvecklade tillvägagångssättet SENTRO-projektet startade med att förteckningar upprättades över (1) hur de europeiska medlemsstaterna följer kraven på att utföra en genomförbarhetsstudie av AES, länderna. Resultaten av dessa förteckningar visar tydligt hur undersökningen av genomförbarheten av AES företrädesvis bör integreras i byggprocessen. Tillvägagångssättet illustreras av tabell 2.1 och figur 2.1. Tre huvudsituationer kan urskiljas när det gäller att förverkliga AES i byggnader: 1) nya enskilda stora affärsbyggnader eller flerbostadshus 2) nya bostadsområden, och 3) renovering av befintliga byggnader. BESLUTSFATTARE Det är också möjligt med en kombination av dessa tre grundläggande situationer. Eftersom artikel 5 i EPBD fokuserar på nya byggnader, är tillvägagångssättet koncentrerat till de två första situationerna. Det tredje fallet ligger utanför denna handbok, såvida inte byggnaden strippas helt, och i så fall kan de betraktas som en ny byggnad. Tillvägagångssättet är mer eller mindre densamma för de två första fallen. Denna handbok förklarar tillvägagångssättet och verktygen för en ny enskild byggnad. Utvecklingen av ett nytt bostadsområde skiljer sig från en ny enskild byggnad när det gäller möjligheterna till ett kollektivt energisystem och ger större frihet när man väljer infrastruktur för energin. Som en konsekvens av det är undersökningen av genomförbarheten av AES mer komplex i detta fall, och den måste utföras direkt i början av byggprocessen. Vanligtvis fattas t.ex. besluten om infrastruktur för energin vid planeringsstadiet. Bakgrund europeisk lagstiftning Kraven på genomförbarhetsstudier i artikel 5 i EPBD har inkluderats för att särskilt kunna föra fram energibesparingar, som kan uppnås genom energieffektiva försörjningssystem och system för förnybar energi, som möjligheter eftersom dessa system vanligtvis inte utnyttjas fullt ut. Åtgärder som reducerar energibehovet (t.ex. isolering) av byggnaden omfattas i stort av andra artiklar i EPBD. SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE 15

17 Det är orsaken till att det tillvägagångssätt som utvecklades inom SENTRO-projektet också fokuserar på AES, även om man också bör komma ihåg att byggrelaterade åtgärder, som isolering, ventilation och användningen av dagsljus, alltid måste integreras i det totala energikonceptet. Checklistans moduluppbyggda/flexibla struktur gör att det går att ta med dessa åtgärder i beräkningen i en avancerad version av checklistan. BESLUTSFATTARE Vikten av ett bra helhetskoncept Kraven på genomförbarhetsstudier i artikel 5 i EPBD har inkluderats särskilt för att kunna främja energibesparingar som kan uppnås genom energieffektiva försörjningssystem och system för förnybar energi. Dock bör byggrelaterade åtgärder som isolering, ventilation, användning av dagsljus etc., alltid integreras maximalt innan man överväger AES. 2.2 Byggprocessen och när man ska bestämma genomförbarheten för AES Generellt består byggprocessen av sex steg: Planeringsstadiet Programskede Förslagsskede Projektering Byggstadiet Idrifttagning Stegen presenteras schematiskt i tabell 2.1. Figuren inkluderar också slutsatserna av undersökningen, som utfördes som en del av SENTRO-projektet, av de åtgärder som behöver vidtas i byggprocessen för att implementera genomförbarhetsstudierna enligt bestämmelserna om alternativa energisystem i byggnader (Hansen, 2007). Det innefattar också beskrivningar om när man ska använda delarna i denna handbok. Observera att byggprocesserna naturligtvis skiljer sig åt i de olika EU-länderna. Dock är det i allmänhet möjligt att urskilja sex olika steg, som definierades i tabellen. Resultaten av de undersökningar som utfördes som en del av SENTRO-projektet (Hansen, 2007) visar att de viktigaste stegen med avseende på valet av energisystemen är planering, förslag och projektering. Men programskedet är också viktigt eftersom det omfattar ett alternativ för introduktionen av alternativa energisystem i designkonceptet för både klimatskalet och de tekniska installationerna. Det poängterades också att man bör börja överväga genomförbarheten av AES tidigt i byggprocessen. Det är att föredra att det görs på planeringsstadiet i byggprocessen eftersom några varianter av alternativa system kan inkluderas eller exkluderas på grund av stadsplaneringen. I enlighet med detta bör genomförbarhetsstudierna utföras under flera steg och bli mer och mer detaljerade och fokuserade under processen. 16 SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE

18 Utrymme för att uppnå hög kvalitet och kostnadseffektiva byggnader Utrymmet för att hitta lämpliga lösningar för att förverkliga ett optimalt energikoncept i byggnaden är trattformad (grönmarkerad). Detta illustrerar att när, till exempel, AES bara övervägs vid projekteringen finns det färre möjligheter att förverkliga ett bra AES-koncept jämfört med när AES beaktas redan på planeringsstadiet. Möjligheten att förverkliga en högkvalitativ byggnad, inklusive dess energikoncept, är nära relaterad till när insatsen görs och den avsatta kostnaden för detta. Ett litet ekonomiskt utrymme för att hitta lämpliga lösningar i tidigt skede antyder en högre kostnad i slutskedet och vice versa. (Prins, 2006; WBCSD, 2007) Man måste skapa medvetenhet om AES i ett tidigt skede, vid planerings- och programskedet. Detta kan man göra genom att sätta upp ämnet på agendan för projektmötena. Som en hjälp att öka medvetenheten kan beskrivningarna av grunderna i AES såväl som bra nationella tillvägagångssätt, som finns i appendix B och C i denna handbok, användas. Appendix D ger också svar på vanliga invändningar mot AES. BESLUTSFATTARE Det finns flera vägar att gå för att öka medvetenheten, beroende på hur kraven på genomförbarhet i artikel 5 i EPBD tillämpas. 1) När det finns ett direkt krav måste aktörerna uppfylla lagkraven. 2) Om tillämpningen är underförstådd, måste huvudaktörerna känna till att AES är värdefullt i beräkningarna av energiprestanda. 3) Nästa steg är att uppnå ett engagemang för att undersöka genomförbarheten av AES, där det inte finns något krav (än). I alla händelser rekommenderas det att huvudaktörerna efterfrågar en genomförbarhetsstudie i ett tidigt skede av processen. Planeringsstadiet Under det första steget, dvs. planeringen, fattas beslut angående energiinfrastrukturen på byggområdet. Den kommunala planeringen för ett område kan ha en stor inverkan på de faktiska möjligheterna för att införliva alternativa energisystem. Om t.ex. kommunen bestämmer sig för att utöka fjärrvärmesystemet till nya byggområden kan det förbättra situationen för att utöka användningen av alternativa energikällor till att inkludera sådant som spillvärme, biomassa (inkl. avfallsförbränning), värmepumpar eller geotermisk energi. Kommunerna spelar därför en betydande roll i att påverka möjligheterna att använda alternativa energikällor. Vid detta steg är stadsplaneringen bestämd av kommunen, något som kan ange krav på klimatskalet som exkluderar några val av alternativa energisystem. Planeringen bör därför inkludera genomförbarhetsstudier av potentialen för att inkludera alternativa energisystem på områdesnivå eller byggnads- SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE 17

19 nivå, så att beaktandet av användningen av alternativa energisystem på byggnadsnivå är väl genomtänkt. BESLUTSFATTARE Programskede I programskedet definierar kunden, eller byggherren, ägarens och framtida innehavares behov och krav. Det skulle vara lämpligt att vid det här tillfället påbörja arbetet med genomförbarhetsstudien med att samla information om tillgängliga alternativa energisystem som kan vara ett alternativ för vidareutveckling under de kommande förslagsoch projekteringsstegen. I programskedet kan de projektpartners som är involverade använda checklistan för att hitta de mest lovande alternativen som bör undersökas mer i detalj under förslagsskedet. Checklistan bör leda till ett val av minst två alternativa energisystem. Förslagsskede I det följande förslagsskedet bestämmer kunden de estetiska, funktionella, tekniska och ekonomiska dragen i byggprojektet, tillsammans med principerna för drift och underhållet, såväl som finansieringen. Det är här energibehov och energiförsörjning bör optimeras. Alternativa koncept för byggnaden, inklusive energisystem, bör beaktas och utvärderas med hjälp av handboken och andra tillgängliga verktyg på marknaden. Byggnadens årliga energianvändning bör beräknas för att kunna nå en optimerad design för klimatskalet. De två till tre energikoncepten (inklusive de alternativa energisystemen som befanns vara mest lämpliga) bör utvärderas när det gäller de tekniska, ekonomiska, organisatoriska och miljömässiga aspekterna. Projektering Det är vid projekteringsstadiet i byggprocessen som energisystemen bör jämföras och besluten fattas angående vilka system som man bör överväga att använda i byggnaden. Den slutliga versionen av genomförbarhetsstudien bör utföras i detta steg, tillsammans med annan projektdokumentation för ansökan om bygglov. 18 SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE

20 Tabell 2.1 Schematiskt flödesschema av stegen i byggprocessen, huvudaktörer och beskrivning av dessa 1. Byggprocess Aktörer Beskrivning Planering - Kommun - Energileverantörer - Utvecklare Stadsplanering inkl. energiinfrastrukturen, uppvärmningsritningarna och begränsningar i fråga om antal, storlek och användning av byggnaderna i området. Programskede Förslagsskede Projektering - Kund eller byggherre - Konsulter - Kund eller byggherre - Arkitekt - Konsulter - Kund eller byggherre - Arkitekt - Ingenjörer - Konsulter Definierar innehavarens behov och krav i byggprogrammet. Definiera grunden på vilken kunden fattar sina beslut om specifik prestanda för projektet i fråga. Förslagssteget kan inkludera ett övervägande av ett antal alternativa koncept för byggnaden. Beskriver projektet i unika ordalag för att bilda en grund för slutgodkännande av myndigheterna och för budgivning, entreprenad och byggverksamhet. BESLUTSFATTARE Byggstadiet - Entreprenörer - Installatörer Byggnaden uppförs inkl. energisystemen så att tillstånd kan beviljas Idrifttagning - Ägare - Innehavare - Installatörer Byggnaden tas i bruk 1 Observera att processen och terminologin kan skilja sig från land till land, så beskrivningen i Tabell 2.1 passar inte nödvändigtvis praxis i alla de deltagande länderna. SENTRO WP4 HANDBOK FÖR GENOMFÖRANDESTUDIE 19

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE

INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE INTEGRERAD ENERGIDESIGN Inom ramarna för det Europeiska Forskningsprojektet (Intelligent Energy Europe) Market transformation towards nearly zero energy buildings through

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Integrerad Energidesign. En introduktion för arkitekter, rådgivare och byggherrar som vill realisera goda, energieffektiva byggprojekt.

Integrerad Energidesign. En introduktion för arkitekter, rådgivare och byggherrar som vill realisera goda, energieffektiva byggprojekt. Integrerad Energidesign En introduktion för arkitekter, rådgivare och byggherrar som vill realisera goda, energieffektiva byggprojekt. Integrerad Energidesign Förord Arbetet med denna guide om Integrerad

Läs mer

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader Stefan Dehlin, 2012 10 12 (reviderad 2012-11-14) The sole responsibility for the

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk

Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk Solcellsenergi på lantbruk Drivkrafter och hinder vid investering i solceller på lantbruk Solar Cells on Farms - Motivators and barriers for investments in solar cells on farms Catharina Eke Göransson

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer

Kreditgivningen för gröna byggnader

Kreditgivningen för gröna byggnader Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 31 Kreditgivningen för gröna byggnader - Kommer det existera

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda

Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda Hållbara uppvärmningsalternativ för hotellstugorna på Grinda En kvantitativ studie gällande hållbara uppvärmningsalternativ på en skärgårdsö Mattias Tas Yasin Elobeid Handledare: Catharina Erlich & Jonathan

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

miljökommunikation med nyckeltal och indikatorer

miljökommunikation med nyckeltal och indikatorer ll i e n p miljökommunikation med nyckeltal och indikatorer rapport 2012:4 MILJÖVÄRDEN FÖR FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA 1 2 3 4 5 all rgi e en mp 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% enternas bedömning

Läs mer

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Per Levin, Projektengagemang AB Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult Stefan Sandesten, Byggherrarna Boverket februari 2008 (denna sida behöver ni

Läs mer

Utvärdering av miljönytta för olika miljöcertifieringssystem för byggnader

Utvärdering av miljönytta för olika miljöcertifieringssystem för byggnader UPTEC STS 15006 Examensarbete 30 hp Juni 2015 Utvärdering av miljönytta för olika miljöcertifieringssystem för byggnader En jämförande fallstudie på Swecos kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö Sara Johansson

Läs mer

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler, avsnitt 9 Utgivare: Boverket

Läs mer

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg Hållbarhetsanalys en vägledning Titel Hållbarhetsanalys - en vägledning Title Sustainability analysis - a guide Rapportnr/Report no Rapporttyp

Läs mer