Företagsekonomi och nationalekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsekonomi och nationalekonomi"

Transkript

1 Företagsekonomi och nationalekonomi Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra

2 Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller synpunkter. Vill du beställa ett utvärderingsexemplar gör du det enklast på studentlitteratur.se. Petra Jönsson Förlagsassistent Mikael Blomberg Marknadsansvarig Karin Hogman Marknadsassistent

3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö Vinnande vetande På Studentlitteratur lyfter vi gärna fram vårt omfattande nätverk av lärare och forskare vid universitet och högskolor. Anledningen är enkel: allt vi ger ut bygger på deras professionalism och lust att dela med sig. En säker källa till kunskap. I årets katalog presenterar vi Marknadsföringsboken av Lena Mossberg och Malin Sundström, vinnarbidraget i Kurslitteraturpriset Ett bra exempel på modern kurslitteratur med kompletterande övningar, case och filmer på webben. Beställ ditt eget utvärderingsexemplar på studentlitteratur.se. Andra spännande nyheter är Marknadsföring i verkligheten av Henrik Uggla, Redovisning i ett nötskal av Torbjörn Tagesson och Peter Öhman samt en rad titlar inom ledarskapsområdet. Missa inte heller Mikroekonomi. Teori och tillämpning den första grundboken inom detta område på svenska. Vill du komplettera med beprövad litteratur titta efter rubriken Alltid aktuell. Här tipsar vi om några av våra allra populäraste titlar. Och glöm inte de digitala stöden ett enkelt och effektivt sätt att variera din undervisning. Innehåll Ekonomistyrning 2 Forskningsmetodik och 6 vetenskapsteori Finansiering 8 Företagsekonomi allmänt 9 Industriell ekonomi 10 Marknadsföring och försäljning 11 Organisation och ledarskap 16 Redovisning och revision 30 Nationalekonomi 37 Högskolepedagogik 42 Titelregister 44 Författarregister 46 Kristina Genell Förläggare Ekonomi Fil.dr i företagsekonomi Omslagsfoto: Niclas Bomgren Tryck: JMS Mediasystem 2011 Idé & grafisk form: First Flight

4 Ekonomistyrning Alltid aktuell ANDERSSON, GÖRAN Kalkyler som beslutsunderlag Kalkylering och ekonomisk styrning boken ger en enkel och kortfattad introduktion i företagsekonomisk produktkalkylering samt investeringsbedömning. boken har under många år använts vid flera universitet, högskolor och studieförbund samt vid företagsinterna kurser. boken är också mycket lämplig vid självstudier. Stor vikt har lagts vid den pedagogiska utformningen. Kalkyleringen sätts in i ett större sammanhang och det framhålls att kalkyler endast bör utgöra en del av beslutsunderlaget. Sjätte upplagan 368 s 2008 Art.nr 4350 ISBN ANDERSSON, GÖRAN Kalkyler som beslutsunderlag övningsbok Kalkylering och ekonomisk styrning Sjätte upplagan 208 s 2008 Art.nr 4362 ISBN GÖRAN ANDERSSON är docent i företagsekonomi och sedan 1970 lärare och forskare vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet. Han har även en omfattande erfarenhet som lärare vid företagsintern utbildning. Ekonomistyrning på svenska och engelska BERGSTRAND, JAN Ekonomisk analys och styrning boken belyser syften och metoder för ekonomisk analys och styrning som hjälpmedel i företagsledningens arbete. Olika metoder för produktkalkylering, internprissättning och investeringsbedömning samt olika planeringsmetoder behandlas. denna fjärde upplaga har utökats på temat beyond budgeting med ett särskilt kapitel om rullande prognoser. Kapitlet om ekonomiska nyckeltal har kompletterats med ett utförligare avsnitt om balanserat styrkort som ställer nyckeltalen i relation till andra mer verksamhetsnära nyckeltal. I den nya upplagan finns även ett utvidgat avsnitt om kapitalkostnader eftersom dessa frågor har fått ökad aktualitet i samband med privatiseringar. Fjärde upplagan 318 s 2010 Art.nr 3778 ISBN BERGSTRAND, JAN Accounting for Management Control This book describes the aims and methods of Management accounting in order to create a modern management control system in a large company. It includes descriptions of various methods of costing (including activity based Costing), extensive analyses of internal transfer pricing, budgeting, corporate investment analysis and methods to evaluate divisions. The modern heirs of budgeting, i.e. rolling forecasts and balanced scorecards, are also accounted for in the book. 400 s 2009 Art.nr ISBN

5 Ekonomistyrning Ekonomistyrning GREVE, JAN Ekonomistyrning Principer och praxis 592 s 2009 Art.nr ISBN ÖHMAN, PETER Ekonomistyrning övningsbok Principer och praxis 298 s 2009 Art.nr ISBN JAN GREVE är docent i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. Han är verksam som lärare vid Örebro universitet och han ingår i forskargruppen CEROC som bedriver forskning om Verksamhetsstyrning i organisationer. I sin forskning har han främst intresserat sig för samband mellan strategi och ekonomistyrning, ekonomistyrning i mindre företag samt spridning av ekonomiadministrativa innovationer. Jan har mångårig erfarenhet av undervisning inom akademin och han är författare till ett flertal läroböcker i ämnet ekonomistyrning. PETER ÖHMAN är ekonomie doktor och universitetslektor i företagsekonomi vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Han undervisar och forskar i redovisning, revision och ekonomistyrning och har skrivit ett flertal läroböcker inom dessa områden. Företag exponeras ständigt för nya modeller och tekniker för ekonomisk styrning. Somliga kritiserar de gamla och välkända för att vara ålderdomliga, medan andra avfärdar de nya som modenycker. I Ekonomistyrning Principer och praxis integrerar författaren jan Greve nya verktyg med en etablerad skandinavisk begreppsapparat. bokens perspektiv är både vertikalt och horisontellt. det vertikala perspektivet tar hänsyn till såväl kapitalmarknadens krav på avkastning som till företagsledningens behov av verktyg för att förverkliga strategier och delegera beslut. Ur ett horisontellt perspektiv kan ekonomistyrsystemet borga för att resursflödet i företaget kan samordnas samtidigt som effektiviteten i processerna säkerställs. Ekonomistyrning är både teori och praktik. Men av pedagogiska skäl inleds varje del av boken med en beskrivning av de teoretiska förutsättningarna innan beskrivningen av praxis tar vid. Till Ekonomistyrning Principer och praxis finns också en övningsbok och en webbplats med Peter Öhman som författare. Övningsboken följer samma struktur som läroboken och innehåller ett stort antal uppgifter av olika slag. det finns fullständiga lösningar till alla uppgifter och lösningarna är uppställda på samma sätt som lärobokens exempel. På webbplatsen finns ytterligare övningsuppgifter, spel och simuleringar och tanken är att förena nytta med nöje och att skapa möjligheter till repetition. 3

6 Ekonomistyrning Kommande GRÖNLUND, ANDERS (RED.) Styrning i staten exempel från 14 myndigheter boken handlar om styrning i svensk statsförvaltning. den ger en nära inblick i förvaltningens strävan att förverkliga sitt uppdrag och ger ett stort antal exempel på alla de utmaningar och komplexa samspel myndigheter står inför när de ska genomföra regeringens politik i drygt 400 myndigheter, med hjälp av ca tjänstemän och en årlig budget på ca 800 miljarder kronor. Utifrån empiriska erfarenhetsstudier från 14 myndigheter diskuteras hur styrambitioner formuleras och förverkligas inom olika verksamhetsområden och i skilda typer av organisatoriska sammanhang. Med hjälp av olika teoretiska perspektiv analyseras dessa erfarenheter, för att visa på hur myndigheters specifika agerande kan sättas i ett större sammanhang. boken diskuterar verksamhetsstyrning utifrån statsförvaltningens särskilda förutsättningar och utmaningar. Vilka faktorer i och kring en myndighet påverkar möjligheterna att styra på ett effektivt sätt? hur hanterar tjänstemännen olika krav och motsättningar som uppstår i olika styrsituationer? Vilka utmaningar står styrningen i staten inför i en tid som kännetecknas av stora samhällsförändringar, såsom en accelererande internationalisering och europeisering, ökade utbyten mellan offentlig och privat sektor, en tilltagande specialisering och tätare regeringsskiften? boken är tänkt för kurser vid universitet och högskola med inriktning på offentlig verksamhet inom t.ex. företagsekonomi och statsvetenskap men vänder sig också till tjänstemän inom myndigheter och departement. Ca 350 s Utkommer hösten 2011 Art.nr ISBN GREVE Budget Företagets budget kan fungera som ett administrativt hjälpmedel. Genom budgeten klargörs ansvarsområden, delmål formuleras och ansvarigas prestationer följs upp och värderas. den här boken handlar om budgetfunktionerna planering och ansvarsstyrning. I denna andra upplaga har en genomgripande omarbetning av bokens innehåll gjorts utan att den ursprungliga strukturen har övergivits. Två nya kapitel har tillkommit om budgetering i handelsföretag respektive tjänsteföretag och i ett särskilt kapitel beskrivs beslutsdelegering och ansvarsfördelning i företag. bokens omfång är ungefär detsamma som tidigare men den har ett större fokus på budgetfrågor. Budget är främst avsedd för grundläggande kurser i ekonomistyrning på akademisk nivå. boken kan med fördel även läsas av praktiskt verksamma ekonomer. Andra upplagan Ca 250 s Utkommer våren 2011 Art.nr 6300 ISBN LANTZ, BJÖRN Operativ verksamhetsstyrning alla typer av vinstdrivande företag bedriver operativ verksamhet i form av aktiviteter med avsikt att skapa förädlingsvärde. Syftet med den här boken är att på ett koncist sätt ge en grundläggande översikt över den operativa delen av området verksamhetsstyrning och dess modeller. I boken beskrivs metoder för anskaffning av relevant information och principer för att effektivt lösa olika styrproblem. Tredje upplagan 382 s 2010 Art.nr ISBN Ny upplaga Ny upplaga LANTZ, BJÖRN Operativ verksamhetsstyrning övningsbok Tredje upplagan 169 s 2009 Art.nr ISBN

7 Ekonomistyrning Ny upplaga LINDVALL, JAN Verksamhetsstyrning Från ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning För att kunna möta den allt högre förändringstakten i vår omvärld behöver företag och andra organisationer vidareutveckla sin traditionella ekonomistyrning. Författaren redogör för en ny typ av styrning som möjliggör bättre insyn i verksamheten och motiverar medarbetarna. I den andra reviderade upplagan av Verksamhetsstyrning framgår med ökad tydlighet vilken betydelse modern integrerande interaktiv IT har för det moderna företagets styrning. Verksamheten i dagens företag präglas av stora mängder av data kring vilket kunskap kan genereras med en genomtänkt styrning. En central del i denna styrning är skapandet av nya organisatoriska roller. Genom rollen binds företaget och individen samman, samtidigt som ansvarighet och transparens stärks. Andra upplagan Ca 320 s 2011 Art.nr 7059 ISBN Alltid aktuell OLSSON, ULF E (RED.) Kalkylering för produkter och investeringar I böckerna ges en introduktion till centrala begrepp och samband inom kalkylområdet. Tonvikten ligger på en förståelse för hur intäkter och kostnader skall sammanställas i skilda typer av beslutssituationer, för att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna mäta det enskilda beslutets lönsamhet. Övningsboken av Mats Karén m.fl. kompletterar huvudboken, men den kan även användas fristående. boken kan användas i grundläggande kurser i företagsekonomi såväl vid universitet och högskolor som företagsintern utbildning. Tredje upplagan 268 s 2005 Art.nr 4809 ISBN Kommande WITTBOM, EVA Ekonomistyrning och jämställdhetsintegrering Konsten att spränga normer jämställdhetsintegrering är en strategi som har vunnit starkt gehör. Kvinnors och mäns behov och värderingar ska alltid uppmärksammas och tillmätas samma vikt. Ekonomistyrningsmodeller bygger på kvantitativ information, som ger begränsad information om ett tillstånd. En organisationskultur som bara litar till det mätbara skapar problem för jämställdhetsintegrering. Man är mer trogen sitt styrsystem än det mål man ska styra mot, och därför går det faktiskt att signalera måluppfyllelse trots att jämställdhetsmålet inte är nått. När välformulerade mål reduceras till enkla mätetal styrs utvecklingen av jämställdhet in i en återvändsgränd. Resultatet blir ett kvantitativt perspektiv på kön istället för det genusperspektiv på kärnverksamheten som jämställdhetsintegrering syftar till. KARÉN, MATS M.FL. Kalkylering för produkter och investeringar Övningsbok Tredje upplagan 243 s 2005 Art.nr 4813 ISBN Ca 200 s Utkommer hösten 2011 Art.nr ISBN

8 Forskningsmetodik och vetenskapsteori Alltid aktuell Alltid aktuell ALVESSON, M SKÖLDBERG, K Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod En grundtanke i boken är att data alltid är tolkade och konstruerade mot bakgrund av de personliga, kulturella, ideologiska och språkliga referensramar som vi bär med oss. Reflektion innebär att ta ett steg bakåt från tolkningen: att tolka sina egna tolkningar, perspektivera sitt eget perspektiv, ställa sin egen auktoritet som uttolkare och författare i självkritisk belysning. boken innehåller nytolkningar och kritiska diskussioner av viktigare kvalitativa ansatser som bland annat grundad teori, etnografi, hermeneutik, kritisk teori och postmodernism. BJÖRKLUND, M PAULSSON, U Seminarieboken att skriva, presentera och opponera En undervisningsform som blir allt vanligare vid universitet och högskolor är seminariet där de studerande skriver uppsatser och rapporter, presenterar dessa och opponerar på varandras arbeten. I Seminarieboken täcks alla dessa tre moment in och lättillgänglig information och råd ges om hur uppsatsarbetet kan läggas upp och genomföras. boken vänder sig till universitets- och högskolestudenter på grundnivå inom såväl samhällsvetenskapliga som tekniska ämnen. 138 s 2003 Art.nr 8093 ISBN Andra upplagan 597 s 2008 Art.nr 3816 ISBN GRANBERG, O OHLSSON, J (RED.) Organisationspedagogik en introduktion Organisationspedagogik är ett sätt att förstå och förbättra de kompetensbärande relationerna mellan individer och grupper i organisationer. I denna bok presenteras den teoretiska basen för organisationspedagogik och praktikfall visar positionen mellan vetenskapligt kunskapande och praktiska ingripanden. boken vänder sig till studenter inom organisation, pedagogik och personal- och arbetslivsprogram samt till linjechefer och hr-personal. 136 s 2011 Art.nr ISBN LANTZ, BJÖRN Grundläggande statistisk analys Med statistik kan man beskriva insamlad data på många olika sätt. Man kan också använda statistik för att analysera företeelser med hjälp av stickprov. I denna bok beskrivs grunderna för hur detta går till. Områden som tas upp är beskrivande statistik, sannolikhetslära, diskreta och kontinuerliga fördelningar, punkt- och intervallskattning, regressionsanalys, hypotesprövning, variansanalys, chi-tvåtester, icke-parametriska metoder, med mera. Stor vikt har lagts på den pedagogiska framställningen. Tanken är att man med hjälp av boken inte bara ska kunna använda sig av statistiska metoder och modeller, man ska även få en känsla för den teoretiska grund som metoderna och modellerna baseras på. boken har ett stort antal övningsuppgifter med lösningar. Som illustrerande datorstöd i boken används Microsoft Excel och Minitab. 553 s 2009 Art.nr ISBN

9 Forskningsmetodik och vetenskapsteori LINDHOLM, KRISTINA (RED.) Jämställdhet i verksamhetsutveckling Vad krävs för att utvecklingsarbete ska bli hållbart och långsiktigt? den här boken handlar om hur man kan arbeta för jämställdhet inom offentliga organisationer och hur man då skapar utvecklingsprocesser inte kortsiktiga resultat. boken vänder sig till de som studerar organisation, genus och pedagogik samt till yrkesverksamma med koppling till utvecklingsarbete. Ca 200 s 2011 Art.nr ISBN MATTSSON, P ÖRTENBLAD, A Smått och gott om vetenskapliga rapporter och referensteknik denna lilla bok ger en konkret, kortfattad och lättillgänglig introduktion till rapportskrivning och uppsatsarbete. Författarna har byggt sin framställning på frågor de fått från studenter under många års undervisning. I boken diskuteras bl.a. skillnader mellan utredning och forskning, användning av teorier, val av ämne, hur en rapport eller uppsats kan ställas upp samt feedbacktrappan med konstruktiv kritik. 96 s 2008 Art.nr ISBN WIBECK, VICTORIA Fokusgrupper Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod det här är en handbok som skildrar hur man praktiskt går tillväga när man arbetar med fokusgrupper. Men boken ger även en teoretisk bakgrund till användandet av fokusgrupper som forskningsmetod. boken vänder sig till högskolestuderande inom ämnen som medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, pedagogik, folkhälsovetenskap, socialt arbete och ekonomi, men är också relevant för företag, skolor, kommuner och landsting. den nya upplagan uppdateras bland annat med nya resultat från internationell forskning kring fokusgrupper, nya exempel från svenska fokusgruppsstudier samt ett omskrivet analyskapitel. SILVERMAN, DAVID En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om KVALITATIV FORSKNING På ett avslappnat, lättillgängligt och personligt språk ger david Silverman läsaren inblick i den kvalitativa forskningens bärande argument och de viktiga debatter som förs om dess framtida riktning. Silverman visar att god forskning kan vara metodologiskt nyskapande, empiriskt stringent, teoretiskt vital och praktiskt relevant. Med utgångspunkt i ett material som innehåller allt från fotografier till romaner och nyhetsberättelser visar författaren att insikter om dessa frågor kräver reflektion över hur vi påverkas av den samtida kulturen. boken erbjuder ett spännande alternativ till alla trista läroböcker och kan användas på kurser i forskningsmetodik på alla nivåer. boken ingår i en serie korta introduktionsböcker i original utgivna på Sage. Översättare: Lisa Sjösten 160 s 2010 Art.nr ISBN DAVID SILVERMAN är professor emeritus i sociologi vid Goldsmiths College och gästprofessor på King s College (som båda tillhör University of London). Andra upplagan 178 s 2010 Art.nr 7011 ISBN

10 Finansiering BYSTRÖM, HANS Finance Markets, Instruments & Investments Ny upplaga In today s largely deregulated global economy, financial markets such as stock and bond markets play an increasingly important role. as a result, an understanding of the workings of the modern market economy almost certainly requires knowledge of the basic functions of financial markets. Finance Markets, Instruments & Investments provides a comprehensive yet relatively short and non-technical introduction to financial markets and the principal financial instruments traded there. The basic concepts behind rational investment strategies in these markets are also covered. The material is up-to-date and, in addition to the treatment of traditional financial markets such as bond, stock and derivatives markets, the book provides an overview of the, recently, quickly growing market for credit and credit derivatives. The book is written with a wide readership in mind. It is not only suitable for introductory courses in finance at the undergraduate or Mba level, but anyone who needs a basic understanding, or refreshment, of the core principles of finance will find it helpful. Since the level of mathematical analysis has been consciously kept to a minimum, readers will find that the book requires only the most elementary knowledge of mathematics and statistics. HANSSON, SIGURD Aktier, optioner, obligationer En introduktion denna bok ger läsaren grundläggande kunskaper om vad en aktie, option och obligation är och vilka funktioner dessa fyller, hur marknaden för dessa värdepapper fungerar, hur aktier, optioner och obligationer värderas, hur man skaffar sig ekonomisk information om företag, värdepapper och finansiella marknader och mycket annat. 11:e upplagan 224 s 2009 Art.nr 4062 ISBN LARSSON, C-G HAMMARLUND, L Cash Management för företag Många företag ägnar stora resurser åt att effektivisera sina processer. att se över hur företaget sköter sina likvida medel (cash management) är en del i detta arbete. boken ger grundläggande teori på området samt anvisningar om hur företaget skall förbättra sin cash management. boken fyller ett behov som handbok i cash management och kan också användas som kursbok vid internutbildningar eller inom högskolan. 10:e upplagan 194 s 2009 Art.nr 4347 ISBN Andra upplagan 226 s 2010 Art.nr ISBN Din bok är bara några klick bort Gå in på studentlitteratur.se eller maila till Du kan också ringa till oss på Gitte Gullstrand Kundservice 8

11 Företagsekonomi allmänt HEDMAN, JONAS M.FL. Temperaturen på affärssystem i Sverige affärssystem har stor betydelse för hur verksamheter leds och organiseras. I boken diskuteras vad affärssystem är, varför vi behöver dem och hur de bidrar till att skapa värde. På vilket sätt kan ett affärssystem underlätta införandet av en mer strategisk ekonomistyrning och vilken roll har controllern i detta arbete? Vad kan vi lära oss av de företag som lyckats och varför är det troligt att affärssystem blir politiska verktyg i dragkampen om hur organisationen ska styras? 291 s 2009 Art.nr ISBN HOLMQUIST, CARIN (RED.) Entreprenörskap på riktigt Teoretiska och praktiska perspektiv Vad handlar egentligen entreprenörskap om? Entreprenörskap är ett fenomen som har stor betydelse för samhälle och för individer genom att det skapar värden och främjar nytänkande. det sätts ofta i samband med skapandet av nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Samtidigt är entreprenörskap komplext och mångfacetterat och ofta svårfångat. denna antologi ger i elva kapitel en populärvetenskaplig översikt över forskning kring entreprenörskap och bidrar med sina flera perspektiv till en djup och mångsidig bild av ämnet. Flera olika infallsvinklar, både praktiska och teoretiska, presenteras på ett personligt och engagerat sätt. I bokens kapitel diskuteras de sammanhang i vilka entreprenörskap existerar, hur entreprenörskap uppstår, hur organisering och företagsledning förhåller sig till entreprenörskap, hur entreprenörskap avslutas samt gränserna för forskning om entreprenörskap. Entreprenörskap på riktigt är EFIs (Ekonomiska Forskningsinstitutet vid handelshögskolan i Stockholm) årsbok för s 2009 Art.nr ISBN LANDSTRÖM, H LÖWEGREN, M (RED.) Entreprenörskap och företagsetablering Från idé till verklighet Entreprenörskap och nya företag är viktiga för samhällets utveckling. Samhället förändras i snabb takt, människors preferenser förändras, information blir alltmer lättillgänglig, nya produkter introduceras i allt snabbare takt. Samtidigt ökar komplexiteten i samhället och osäkerheten om framtiden blir allt större. Situationen medför att nya möjligheter ständigt dyker upp, och att förnyelse blir väsentligt. I denna miljö behöver vi människor som ser de nya möjligheterna och som vill starta nya företag. Utbildningssystemet måste därför i ökad utsträckning bidra till att studenter får kunskap om etableringen av nya företag samt stimulera människor till att bli mer entreprenöriella. boken ger läsaren kunskap om, och förståelse för, processen att etablera nya företag från utvecklingen av en affärsidé till lanseringen av produkten eller tjänsten på marknaden och tillväxten i det nya företaget. Genom att kombinera teori med praktiska metoder försöker boken stimulera läsaren till att själv bli handlingsorienterad, men även till reflektion över den entreprenöriella processen. 453 s 2009 Art.nr ISBN SUNDSTRAND, ANDREA Offentlig upphandling LOU och LUF I denna bok behandlar advokaten och doktoranden andrea Sundstrand det komplicerade regelverket kring offentliga upphandlingar samt upphandlingar inom försörjningssektorerna. Även Lagen om valfrihetssystem tas upp. Ämnesområdet sätts också in i sitt EG-rättsliga sammanhang. På ett pedagogiskt sätt redogör författaren för den gällande lagstiftningens innehåll i stort samt behandlar särskilt vanligt förekommande frågeställningar och fallgropar i samband med offentlig upphandling. 217 s 2010 Art.nr ISBN

12 Industriell ekonomi Kommande ny upplaga Alltid aktuell CHEVERTON, PETER Key Account Management Nyckelkunder utgör livsluften för alla organisationer och företag. Men vad är en nyckelkund? Och vad är Key Account Management? Hur kan KAM medverka till ökad lönsamhet och framgång? Hur bedriver man kundfokuserad verksamhet i en omvärld av ökad konkurrens och ständig förändring? I boken får du en mängd metoder som hjälper dig i det praktiska arbetet med att: identifiera nyckelkunder genomföra en strategi för att behålla nyckelkunderna leverera hög service hålla konkurrenterna borta utveckla relationer till ömsesidig nytta Peter Cheverton driver ett internationellt konsultföretag, praktiserar och föreläser om Key Account Management i över 30 länder. Han har skrivit ett tiotal böcker i ämnet. Denna bok är översatt till flera språk och kommer nu i en fjärde omarbetad och uppdaterad upplaga. Med ännu fler exempel, modeller och checklistor för att omsätta teorierna i en praktisk verklighet. En handbok med avstamp i en global verklighet. En verktygslåda du behöver för att genomföra en långsiktig och lönsam kursförändring i företaget. Fjärde upplagan Ca 375 s Utkommer 2011 Art.nr ISBN JONSSON, P MATTSSON, S A Logistik Läran om effektiva materialflöden Den här boken tar utgångspunkt i de logistiska målsättningarna så som leveransservice, kostnader, kapitalbindning och miljö, beskriver de logistiska processerna, resurserna och aktörerna, samt diskuterar arbetssätt, metoder och strategier för materialstyrning, distribution, materialförsörjning och logistiknätverk. Boken är en introduktion till ämnet logistik och vänder sig till grundläggande logistikkurser på högskolor, universitet och utbildningar för yrkesverksamma. 548 s 2005 Art.nr ISBN Arbete pågår med ny upplaga! Kommande ny upplaga OLHAGER, JAN Produktionsekonomi Ämnet produktionsekonomi behandlar hushållning med ett industriföretags resurser. För att uppnå en god produktionsekonomi måste företaget dels producera rätt produkter i förhållande till marknadens efterfrågan och dels producera dessa produkter på ett ekonomiskt effektivt sätt. Den här boken ger en introduktion till ämnet och går igenom både principer och metoder med hjälp av teoretiska och praktiska perspektiv. Bokens tre delar behandlar översikt och strategi, produkter och processer samt planering och styrning. Produktionsekonomi vänder sig till praktiskt verksamma inom industriföretag och konsulter inom produktionsekonomiområdet samt till studerande vid universitet, högskolor och andra läroanstalter. Andra upplagan Ca 320 s Utkommer hösten 2011 Art.nr 3092 ISBN Under 2011 kommer en ny uppdaterad upplaga av Produktionsekonomi med en omfattande webbdel. 10

13 Marknadsföring och försäljning Ny upplaga ANDERSSON, S SVENSSON, G (EDS.) Glocal Marketing Think Globally and Act Locally The glocal marketing concept used in this book refers to the domestic and international arenas of corporate marketing in both the marketplace and society. The domestic marketing arena emphasizes the local issues, while the international arena highlights global issues. The term glocal acknowledges the crucial interface between these two arenas. The authors strongly believe that companies international marketing efforts need to have a simultaneous local and global orientation. 404 s 2009 Art.nr ISBN BENGTSSON, A ÖSTBERG, J Märken och människor Om marknadssymboler som kulturella resurser Märken spelar en allt viktigare roll i människors vardag. I konsumtionskulturer världen över ägnar konsumenter allt mer tid och pengar åt att bry sig om vilka märken de ska omge sig med. Den klassiska brand managementlitteraturen betraktar märken som ett sätt för företag att differentiera sina produkter och tjänster. I Märken och människor fokuseras på konsumenterna och deras förhållningssätt till märken. Forskningen om en kulturell förståelse för varumärken har varit intensiv under de senaste åren och såväl akademin som näringslivet har fått upp ögonen för det fruktbara i detta synsätt. I denna nya upplaga är den senaste forskningen på området inkorporerad. Boken har således en bredare teoretisk bas än tidigare, samtidigt som delar av det befintliga innehållet fördjupats. Det finns också en rad nya exempel och boken har en tydligare koppling till aktivt varumärkesarbete. Andra upplagan Ca 160 s 2011 Art.nr ISBN ANDERSSON, TOMMY M.FL. Evenemang från organisering till utvärdering Evenemang är spännande och säregna ekonomiska fenomen som ligger i dvala under större delen av året för att blomma ut under några intensiva dagar. Många har fått erfara att de är svåra att leda, marknadsföra och utvärdera. För att undanröja fallgropar och bidra till en mer professionell evenemangsindustri behövs kunskap. Målet med boken är att förklara evenemang utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv med fokus på evenemangets organisering, marknadsföring och ekonomiska effekter. 219 s 2009 Art.nr ISBN Alltid aktuell AXELSSON, B AGNDAL, H Professionell marknadsföring Med utgångspunkt i frågeställningen Vad gör marknadsförare? identifieras och utvecklas i denna grundläggande bok i marknadsföring en rad olika perspektiv på ämnet. Författarna behandlar bland annat marknadsföringens roll i företag och samhälle, samt marknadsföringens olika aktörer. Samtidigt fokuserar de på hur man som marknadsförare kan tänka och agera i olika situationer. Specialteman som behandlas i boken är relationsmarknadsföring, key account management, flödesorientering, produktplacering, marknadsföring och postmodernism, etik i marknadsföring, kundvård, social marknadsföring, intern marknadsföring och elektronisk handel. Andra upplagan 612 s 2005 Art.nr 4764 ISBN Ny upplaga utkommer hösten 2011! 11

14 Marknadsföring och försäljning BLYTHE, JIM En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om att studera MARKNADSFÖRING detta är boken som marknadsföringsstudenter har väntat på. den ger en insiktsfull, informell, livfull och lättillgänglig diskussion om ämnet marknadsföring och passar på de flesta kurser i marknadsföring vid universitet och högskola. den utmanar vedertagna sanningar och lättar upp debatten om marknadsföring men tar samtidigt upp grundläggande begrepp och områden inom marknadsföringsämnet. den ger också en bild av marknadsföringens historiska rötter och viktiga personer som har påverkat marknadsföringsämnets utveckling. boken ingår i en serie korta introduktionsböcker i original utgivna på Sage. Översättare: anna holmqvist 144 s 2011 Art.nr ISBN Kommande ny upplaga ECHEVERRI, P EDVARDSSON, B Marknadsföring i tjänsteekonomin denna bok är unik såväl i sin bredd som i sin fokusering på tjänstesynsättet och den första i sitt slag på svenska. Författarna lyfter fram interaktion och kommunikation som centrala begrepp och i boken förs en fördjupad diskussion om kommunikationsbegreppet samt olika former för kommunikation. Relationsperspektivet är centralt. den nya upplagan är kraftigt omarbetad. boken har ett antal nya illustrationer (bl.a. från offentlig sektor) och minicase. Inriktningen mot en allt tydligare tjänstedominant logik (Service dominant Logic) har fått en mer framträdande plats. I den nya upplagan diskuteras bl.a. värdeskapande i användning, kundperspektiv och tjänsters teknologisering. Nytt är också avsnitt kring ansatser och metoder kring användarinvolvering och produkt- och tjänsteinnovationer. Även varumärkets ökande roll i marknadskommunikation belyses mer utförligt. Kapitlen om marknadsföring via Internet och tjänsteutveckling har uppdaterats kraftigt. boken är lämplig för universitetskurser inom företagsekonomi på b- och C-nivå. Andra upplagan Ca 400 s Utkommer 2011 Art.nr 7562 ISBN Ny upplaga CHRISTENSEN, LARS M.FL. Marknadsundersökning en handbok denna grundläggande handbok riktar sig främst till högskole- och marknadsdiplom-studenter som läser grundläggande marknadsföringskurser samt till uppsatsstudenter (C/d) som avser att genomföra en marknadsundersökning. boken leder dig genom marknadsundersökningsprocessen, från den inledande problemanalysen, över metodval, urval, olika datainsamlingstekniker, till analys och tolkning av data samt den skriftliga och muntliga presentationen av resultaten. denna nya upplaga ger en uppdaterad bild av branschen och olika former av sekundärdata, samt en uppdatering av olika insamlingstekniker som till exempel eye tracking. Nya tekniker som möjliggjorts genom Internets utveckling, såsom webbenkäter och on-line fokusgrupper behandlas också. Tredje upplagan 360 s 2010 Art.nr 6581 ISBN HANEFORS, MONICA Värdskap inom turism och resande hur kan värdskap definieras? hur är detta begrepp relaterat till turism och service? För att kunna förstå vad värdskap innebär måste kunskap från såväl olika ämnesdiscipliner som turismnäringen användas. Författaren betraktar värdskapet som ett personligt förhållningssätt men betonar samtidigt begreppets komplexitet och relationen till turismbegreppet och den traditionella serviceuppfattningen. boken består av fyra delar och tar upp värdskapets aktörer och mötesplatser men också olika dimensioner av värdskap som transport, boende, måltid, evenemang och redskap. dessa resonemang illustreras av ett antal fallstudier skrivna av personer som är väl meriterade inom sina respektive områden. boken är lämplig för alla som kommer i kontakt med värdskap i sina studier eller i sitt arbete. 120 s 2010 Art.nr ISBN

15 Marknadsföring och försäljning Nordiska perspektiv på konsumentbeteende EKSTRÖM, KARIN M. (ED.) Consumer Behaviour A Nordic Perspective KARIN M EKSTRÖM är professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Hennes specialitet är konsumentbeteende, en tvärvetenskapligt inspirerad forskningsinriktning inom marknadsföring. The aims of this book are to provide a foundation in consumer behaviour and to stimulate a reflection on Nordic consumer behaviour. It includes contributions from key researchers in the Nordic countries and represents a variety of disciplines. different perspectives, theories and methods are represented in different disciplines and contribute to an understanding of the different dimensions of consumption. This textbook emphasises the Nordic perspective by including examples from the Nordic countries. The literature review is international, however, and includes references to the most central literature on the topic. although the textbook is mainly aimed towards undergraduate and graduate students at universities in the Nordic countries, it may also be of interest to researchers, companies and organisations in the private and public sectors, government agencies and consumer protection agencies. 617 s 2010 Art.nr ISBN MAGNUSSON, M FORSSBLAD, H Marknadsföring i teori och praktik I denna bok får du en komplett introduktion till de senaste rönen och trenderna inom marknadsföring såväl som till ämnets mer klassiska teorier. Författarna belyser lättförståeligt både de teoretiska och de praktiska sidorna av ämnet. Extra utrymme ges åt den värdeorienterade marknadsföringen. På bokens webbplats finns mallar för affärs- och aktivitetsplanering. boken lämpar sig för både grundutbildning och fortbildning samt utgör ett direkt hjälpmedel i marknadsarbetet i företag och företagsgrupper från traditionellt partnerskapsorienterade företag till sådana som verkar i en mer konkurrensutsatt situation. MÅRTENSON, RITA Marknadskommunikation Kunden Varumärket Lönsamheten I de mest framgångsrika företagen utgör materiella tillgångar endast en mycket liten del av de totala tillgångarna i företagen. Starka varumärken och starka kundrelationer är i många fall betydligt viktigare tillgångar än de materiella tillgångarna. Marknadskommunikationen spelar en avgörande roll när det gäller att skapa, utveckla och vårda både varumärkes- och kundkapitalet. Tredje upplagan 631 s 2009 Art.nr 4372 ISBN Fjärde upplagan 315 s 2009 Art.nr 6169 ISBN

16 Marknadsföring och försäljning På svenska, för svenska förhållanden MOSSBERG, L SUNDSTRÖM, M Marknadsföringsboken Marknadsföring är ett stort och brett ämnesområde som ändras i takt med samhällets utveckling och centrala samhällstrender som hållbarhet, teknologi och upplevelser. Marknadsföringsboken täcker grundläggande begrepp samtidigt som den tar upp hur olika delar i marknadsföringen är relaterade till varandra. boken är lämplig för grundkurser i marknadsföring och täcker det som vanligtvis ingår i en introduktionskurs till marknadsföring på högskolenivå. boken är anpassad till svenska förhållanden och utgår från företags och konsumenters vardag. Företagsexempel och fallstudier är hämtade från olika branscher. Svenska konsumenter och företag har blivit mer medvetna om betydelsen av hållbar konsumtion och produktion. det handlar t.ex. inte bara om att erbjuda en produkt som ser bra ut; det handlar om att skapa en hållbar marknadsföring som tar hänsyn till miljön och hela samhället. Teknologi inkluderar i stort sett all marknadsföring allt från arbete med kundregister, informationssökning, marknadsundersökningar, kommunikation, tävlingsarrangemang, betalningsrutiner till givetvis e-handel. Upplevelser är något som berör alla och människor söker efter nöje, att må bra, ha roligt, att få känna äventyr, att kunna njuta och så vidare. En del av marknadsföringsarbetet handlar om att göra köp- och konsumtionssituationen mer lustbetonad. Till boken hör en webbplats som innehåller material i form av case, filmade intervjuer, artiklar och reportage om aktuella händelser som kan kopplas till marknadsföringens grunder. Strukturen på webbplatsen följer bokens disposition och det finns även lästips, länkar, och flervalsfrågor samt mycket mer. Undervisande lärare får via webbplatsen förslag på hur föreläsningar till varje kapitel kan läggas upp. Ca 390 s 2011 Art.nr ISBN Vi vann Kurslitteraturpriset 2009! Kurslitteraturpriset LENA MOSSBERG är professor i marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet och forskar kring upplevelser, kundbeteende, destinationsimage, servicekvalitet och kundtillfredsställelse. Hon har tidigare skrivit flera uppmärksammade böcker. MALIN SUNDSTRÖM är lektor i marknadsföring vid Högskolan i Borås och undervisar i marknadsföring och konsumentbeteende. Hennes specialinriktning är e-handel och köpbeslut. Vinnare av Kurslitteraturpriset 2009 Kurslitteraturpriset Kurslitteraturpriset är ett årligen återkommande arrangemang. Priset är instiftat av Studentlitteratur för att inspirera alla med goda utgivningsidéer att göra allvar av dem. För sitt bidrag med arbetstiteln Marknadsföring belönas Lena Mossberg och Malin Sundström _KLP_klisteretiketter38mm_2st.indd med första pris och kronor. 1:a pris Juryns motivering lyder: För ett föredömligt pedagogiskt och modernt manus som fyller ett verkligt behov för en bred målgrupp på marknaden. Med en tydlig verklighetsförankring och praktiska case kombinerat med ett modernt förhållningssätt till lärande skapar bidraget resultat för student såväl som lärare. Centrala trender inom marknadsföring återkommer löpande genom hela framställningen och utgör en viktig grund. Lena Mossberg och Malin Sundström skapar genom sitt nytänkande och utnyttjande av digitala media inte bara en tydlig bild av ämnet för studenten, de underlättar dessutom lärarens vardag avsevärt. Malin Sundström och Lena Mossberg tilldelas Kurslitteraturpriset på Bok & Bibliotek i Göteborg. 14 Mer än hundra spännande tävlingsbidrag skickades in. Efter hårda juryöverläggningar utsågs slutligen Lena Mossberg och Malin Sundström till vinnare med sitt bidrag Marknadsföring. Vinnarna offentliggjordes på Bok & Bibliotek i Göteborg, där också 2010! På studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset hittar du

17 Marknadsföring och försäljning Flexibel, ärlig och erfarenhetsbaserad HENRIK UGGLA är docent i Strategic Brand Management på INDEK, KTH. Hans forskningsintresse kretsar kring framtidsfrågor inom marknadsföring med speciell tonvikt på komplexa varumärkesstrategier. Henrik som är författare till sju böcker och tio vetenskapliga artiklar föreläser globalt kring varumärkesfrågor i den akademiska världen och i näringslivet UGGLA, HENRIK Marknadsföring i verkligheten ambitionen med Marknadsföring i verkligheten är att erbjuda någonting annat än en konventionell marknadsföringsbok. boken är både mer flexibel, mer ärlig och mer erfarenhetsbaserad. Flexibel eftersom det går att dyka ned i princip var som helst i texten, eller i det kapitel eller det case som passar just dina behov och önskemål och din intellektuella nyfikenhet. Ärlig för att den argumenterar för en tillåtande och pluralistisk teoretisk ansats. Erfarenhetsbaserad, eftersom boken uteslutande bygger på marknadsföring och marknadsaktiviteter som har inträffat, något som ger boken en särskild relevans och attraktivitet för praktiker inom marknadsföringsområdet. I boken beskrivs ett antal verkliga marknadsföringscase med innehållsmässig djup och bredd som belyser ett marknadsförings- eller varumärkesproblem. Några exempel är boxer, Facebook och Coca Cola. Marknadsföring i verkligheten vänder sig till kurser i marknadsföring vid universitet och högskola men också till praktiker som arbetar med marknadsföring och varumärkesrelaterade frågor. Ca 160 s Utkommer våren 2011 Art.nr ISBN SVENSSON, CARL ANDERS Den svenska marknadsföringslagstiftningen den svenska marknadsföringslagstiftningen bildar ett rikt förgrenat nät av regler som syftar till en effektiv och tillbörlig konkurrens samt ett rimligt skydd för konsumenterna. I Den svenska marknadsföringslagstiftningen riktas huvudintresset på den nya Marknadsföringslagen. Konkurrenslagen, den köprättsliga lagstiftningen, Lotterilagen, Lagen om namn och bild i reklam och reglerna angående mutor och bestickning behandlas liksom näringslivets egenåtgärder. 15:de upplagan 314 s 2010 Art.nr 4124 ISBN Kommande ZINELDIN, MOSAD M.FL. Relationship Management for the Organisation of the Future Relationship Management for the Organisation of the Future is about building strong relationships with people, customers and other actors and how practitioners can create values for society. Organisations and firms need to consider the benefits of collaborating with others, rather than pursuing conventional competition. a learning orientation reflects the value an organization places in learning. The authors provide students, researchers, and practitioners with a new learning mindset for creating, marketing and managing sustainable relationships based on value for the society including customers and other stakeholders. 300 s Utkommer 2011 Art.nr ISBN

18 Organisation och ledarskap Ledaren, det viktigaste verktyget Prisbelönt! BLOMQUIST, C RÖDING, P Ledarskap personen, reflektionen, samtalet Ledarskap personen, reflektionen, samtalet är en grundläggande bok i ledarskap. den vänder sig till studenter i samhällsvetenskapliga ämnen vid universitet och högskola men också till nya chefer, medarbetare som vill förstå mer om ledarskapet samt till erfarna chefer som vill arbeta med reflektion över sin roll. I boken behandlas ledarskap i många olika sammanhang som linjeorganisation, nätverk, grupper, projekt m.m. boken har ett modernt anslag såväl språkligt som innehållsmässigt. den tar tar upp ett antal viktiga dimensioner i ledarskapet som kommunikation, personligt ledarskap, grupper, ledarskap i förändring, situationsanpassat ledarskap, genus och etik. Teori, aktuella exempel, praktiska råd och övningar tvinnas ihop till en varierad läsning. detta gör att varje tema fångas in med flera perspektiv och svårfångade ämnen diskuteras på ett begripligt sätt utan att göra det allt för enkelt. Författarnas huvudpoäng är att chefen själv är sitt viktigaste verktyg och att förmågan att kommunicera och bygga tillitsfulla relationer är avgörande. Till boken finns en webbplats med olika typer av case, filmade intervjuer med företagsledare, övningar och mycket annat. där finns också tips för undervisande lärare i form av övningar, diskussionsfrågor och föreläsningsupplägg. Ca 200 s 2010 Art.nr ISBN CHRISTINE BLOMQUIST, fil dr i företagsekonomi, är universitetslektor vid Lunds universitet. Hon undervisar i organisation och ledarskap inom såväl grundutbildning som vidareutbildningar. Christine är även verksam vid MiL Institute samt som konsult inom ledarutveckling. PIA RÖDING är journalist med 15 års erfarenhet som chef för bl.a. Sydsvenskans Malmöredaktion och Lundaredaktion. Pia är numera redaktionschef/nyhetschef på Ystad Allehanda. Årets projektledarbok! Forskning och praktik Pia Röding och Christine Blomquist har med boken Ledarskap personen, reflektionen, samtalet vunnit utmärkelsen Årets Projektledarbok 2010 som delas ut av Svenskt Projektforum. Vi saknade en bok som både är teoretiskt välgrundad och praktiskt användbar för studenter, chefer och andra som är nyfikna på ledarskap. böcker om ledarskap har en tendens att vara antingen enbart forskningsbaserade eller praktiska handböcker. Vår bok är både och. Christine Blomquist och Pia Röding, författare till Ledarskap personen, reflektionen, samtalet Juryns motivering lyder: En grundläggande ledarskapsbok skriven på ett personligt och modernt sätt. Teori blandas med exempel, övningar och intervjuer på ett smakfullt sätt som gör att läsaren hittar olika vinklingar på de aktuella ämnena. Ledare på olika nivåer såsom naturligtvis projektledare kommer att ha stor nytta av denna bok! 16

19 Organisation och ledarskap ADOLFSSON, P SOLLI, R (RED.) Offentlig sektor och komplexitet om hantering av mål, strategier och professioner den offentliga sektorn kännetecknas av komplexitet, vilket gäller på många plan. Många olika intressen kan inrymmas inom en och samma organisation. Politiken levererar per definition motstridiga mål, professionen har andra och administrationen formulerar sina mål, ibland oberoende av varandra. Målen för verksamheten kan variera närmast i det oändliga beroende på vem man frågar. Vi får i boken ta del av studier av hur olika utövare och verksamheter hanterar denna komplexitet. Exemplen är tagna från skola, sjukvård samt kris- och riskhantering. 320 s 2009 Art.nr ISBN ALVESSON, M DUE BILLING, Y Kön och organisation Kön är ett fascinerande ämne som inte kan lämna någon oberörd. denna bok stimulerar till reflektion och medvetenhet i könsfrågor samt ger en kvalificerad och nyanserad introduktion till och översikt över området kön och arbetsorganisation. boken fokuserar mer på idéer, teorier och kvalitativa studier än på statistik och resultat av enkäter och har en öppen, tolkande och brett (själv)kritisk stil. den nya upplagan av boken är helt uppdaterad och har bland annat kompletterats med en genomgång av nya internationella perspektiv samt ett helt nytt kapitel om genus och identitet. Andra upplagan Ca 300 s 2011 Art.nr 6822 ISBN Ny upplaga Kommande Alltid aktuell ALVESSON, M SPICER, A (RED.) Ledarskapsmetaforer Att förstå ledarskap i verkligheten Vi lever i ett samhälle som är besatt av ledarskap. Resultatet har blivit att vi tror att i stort sett alla sociala eller ekonomiska skador eller problem går att reparera eller lösa genom bättre ledarskap. detta engagemang i ledarskap åtföljs ibland av hjältedyrkan, önsketänkande och missriktade förhoppningar. För att förstå den tilltro vi sätter till ledarskap bygger författarna på en rad djupstudier av chefer som försöker utöva ledarskap. de presenterar sex metaforer för ledare: trädgårdsmästaren, kompisen, helgonet, cyborgen, befälhavaren och översittaren. Vissa av dessa erbjuder oväntade insikter i hur ledarskap fungerar och inte fungerar. boken belyser en mångskiftande ofta motsägelsefull och ibland mörkare sida av ledarskap. Genom att tränga igenom dagens managementmättade ledarskapslitteratur presenterar Ledarskapsmetaforer ett upplysande och uppfriskande sätt att förstå ett viktigt ämne. den riktar sig lika mycket till studenter och forskare som till den tänkande chefen. Översättare: Per Larson 250 s 2011 Art.nr ISBN ALVESSON, M SVENINGSSON, S (RED.) Organisationer, ledning och processer dagens samhälle, näringsliv och offentliga sektor präglas starkt av komplexa organisationer. Ledning och styrning av organisationer blir allt svårare eftersom det inte längre räcker att producera resultat i form av produkter och tjänster. Organisationer måste även leva upp till de hårda krav som ställs på etik, jämställdhet, mångfald samt följa moden och trender. Organisationer, ledning och processer ger en kvalificerad och forskningsinitierad genomgång av centrala områden inom organisationsteori och praktik som strategi, styrning och kontroll, team, ledarskap, chefsarbete, lärande, motivation, organisationskultur och organisationsförändring. aktuella ämnen som corporate governance, genus i organisationer och kunskapsarbete ges också stort utrymme. Relationen till omvärlden behandlas i separata kapitel om nätverk och marknadsföringsarbete. boken vänder sig till studerande inom samhällsvetenskapliga ämnen men också till praktiskt verksamma inom företag och andra organisationer. 479 s 2007 Art.nr ISBN Arbete pågår med ny upplaga! 17

20 Organisation och ledarskap Ledning av verksamheter och människor BRUZELIUS, L H SKÄRVAD, P-H Management en bok om värdeskapande, ledning och styrning av organisationer att leda, dvs management, handlar om att leda såväl verksamheter som människor. Ledning av verksamheter går ut på att utforma och genomföra mål, strategi, organisation och styrning på ett sådant sätt att verksamheten skapar värde för kunder och andra intressenter. att leda människor handlar om att mobilisera lust, energi och engagemang hos de människor, som är verksamma i organisationen. det unika med denna bok är att den tar upp både ledning av verksamheter och ledning av människor. den är förankrad i en klinisk forskningstradition och förenar ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. boken nöjer sig inte med teoretiska ramverk för att förstå en verksamhets affärsvillkor utan ger också idéer om hur verksamhetens affärsvillkor kan hanteras. Management en bok om värdeskapande, ledning och styrning av organisationer innehåller många exempel från såväl svenska som utländska företag och andra organisationer. boken är lämplig för kurser i ledarskap, management, strategi och organisation vid universitet och högskolor men passar även för yrkesverksamma personer som är ledare eller är intresserade av ledningsfrågor. den ingår i Studentlitteraturs nya serie introducerande böcker inom centrala företagsekonomiska områden. Ca 200 s Utkommer 2011 Art.nr ISBN Kommande LARS H. BRUZELIUS och PER-HUGO SKÄRVAD är docenter i företagsekonomi vid Lunds universitet. De har under många år arbetat som konsulter i frågor som gäller organisationers strategi, effektivitet och förnyelse. Båda har publicerat böcker om företagsekonomi, företagsledning och företags administration. Sedan 1985 är de partners i Bruzelius- Skärvad International (numera BSI & Partners, Alltid aktuell Kommande AHRENFELT, BO Förändring som tillstånd boken ger en teoretisk grund och förståelse för det praktiska genomförandet vid förebyggande förändringsarbete i en organisation. den beskriver organisationen som ett öppet och levande system samt förklarar vilka konsekvenser detta får för ledarskapet. den ger också ett individuellt perspektiv på både ledare och medarbetare. boken kan användas vid utbildning av såväl studenter som redan yrkesverksamma. Andra upplagan 338 s 2001 Art.nr 6028 ISBN BECKERMAN, CARINA Kameleonten En bok om ledarskap, kultur och stress I dagens mediesamhälle ställs krav på karismatiska ledare, ledare som ska representera organisationens varumärke utåt och väcka genklang hos omgivningen. Men dessa anpassningsbara, flexibla individer är ofta en slags kameleonter som utövar ett ledarskap som orsakar stress bland medarbetarna. I denna bok, som vänder sig till alla som vill medverka till att vi får bättre ledare, beskrivs en känd kameleont i ett stort svenskt börsföretag. dessutom diskuteras ledarskap och organisationskultur inom både privat näringsliv och hälso-och sjukvårdssektorn. Ca 200 s Utkommer 2011 Art.nr ISBN

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Search Engine Optimization more than web visibility

Search Engine Optimization more than web visibility Abstract Search Engine Optimization more than web visibility This study intends to increase the understanding of how Swedish universities use search engine optimization to create web visibility. The study

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen HT 2003 FEK 581: Kandidatseminarium Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng

Läs mer

En jämförelse. mellan en traditionell och en ung bank. Ur ett Ledarskapsperspektiv

En jämförelse. mellan en traditionell och en ung bank. Ur ett Ledarskapsperspektiv Mälardalens Högskola, VT 11 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Handledare: Peter Selegård Examinator: Cecilia Thilenius Lindh Datum: 2011-06-10

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg

Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg Att attrahera och motivera medarbetare -Varumärket som ett strategiskt verktyg Författare: Malene Di Febbraro Sandra Mattsson Handledare: Leif Rytting Program: Turismprogrammet Ämne: Marknadsföring Nivå

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Examensarbete, 20 p januari, 2007 Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Blogga vårt varumärke!

Blogga vårt varumärke! Blogga vårt varumärke! Hur PR-utövare bör bemöta bloggare utifrån bloggarnas perspektiv. Caroline Lundgren Alma Johansson Examensarbete 15 hp Inom MKV Medie- och Kommunikationsvetenskap Höstterminen 2012

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

CHEFSKAPETS FORMER OCH RESULTAT

CHEFSKAPETS FORMER OCH RESULTAT V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 1 5 CHEFSKAPETS FORMER OCH RESULTAT Två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap M A R I A N N E D Ö Ö S & K E R S T I N W A L D E N S T R Ö M - V I N N

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

Relationsskapande via sociala medier

Relationsskapande via sociala medier Magisteruppsats - marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2009 Relationsskapande via sociala medier Hur detaljhandelsföretag kan arbeta med sociala medier för att stimulera och stärka

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm

Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm Hur företag kan implementera Customer Relationship Management - En fallstudie av läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum i Stockholm How companies can implement Customer Relationship Management - A

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla.

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Johanna Hansson Socialhögskolan Lunds Universitet Magisteruppsats i socialt arbete, SOAM 01. Vt-12 Handledare: Staffan Blomberg Abstract Author:

Läs mer

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi C Service Management Höstterminen 2011 Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen En

Läs mer

Papperslösa Stockholms stad

Papperslösa Stockholms stad Papperslösa Stockholms stad En studie om e-fakturering i Stockholms stad Sarine Faraj & Linda Yacoub Magisteruppsats 15 hp / Masterthesis 15 hp Höstterminen 2009 / Fallterm 2009 Handledare / Supervisor:

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer