RIKTLINJER för placering och vistelse i fritidshem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER för placering och vistelse i fritidshem"

Transkript

1 Barn- och Utbildning September 09 RIKTLINJER för placering och vistelse i fritidshem och familjedaghem för skolbarn

2 Riktlinjer för Placering och vistelse i fritidshem och familjedaghem för skolbarn Innehåll 1. Barn i fritidshem 2. Skolbarn i familjedaghem 3. Riktlinjer vid placering 4. Lovplats 5. Arbetslöshet och föräldraledighet 6. Övergång till fritidshem, förskoleklass, omplacering 7. Öppettider 8. Stängda dagar 9. Planeringsdagar 10. Egna fritidsaktiviteter 11. Sjukdom, semester och annan ledighet 12. Skolskjuts 13. Avgifter 14. Uppsägning av plats 15. Försäkring 16. Utflykter 17. Måltider 18. Tystnadsplikt 19. Behov av stöd och bistånd - anmälningsplikt 20. Skolplan 21. Övriga mål som styr verksamheten 22. Utvärdering och kvalitetsredovisning 24. Barn- och Utbildningsnämnden Förteckning över skolområden och skolor - Skolor - Fritidshem - Ledning och administration 2

3 1. Barn i fritidshem 1.1. Barnen erbjuds plats tidigast 1 augusti det år barnen börjar förskoleklass Platsen får behållas till och med 12 år dock längst till vårterminens slut efter skolår Barn som är mottagna i särskola erbjuds fritidsverksamhet i annan form efter 12 år eller vid lämplig tidpunkt dessförinnan. 2. Skolbarn i familjedaghem För barn som, av särskilda skäl har plats i familjedaghem efter höstterminens start det år barnen fyller 6 år, gäller dessa riktlinjer i tillämpliga delar liksom de riktlinjer som gäller för förskola och familjedaghem. 3. Riktlinjer vid placering 3.1. Anmälda barn placeras i kö efter anmälningsdatum. Vid bedömning av lämplig plats och turordning skall placeringsansvarig, utöver föräldrarnas önskemål beakta: Befintliga resurser Barngruppens sammansättning Barn med behov av särskilt stöd enligt 9 Skollagen Kontinuitet för de enskilda barnen 3.2. Schematid ska grundas på de tider och dagar föräldrarna samtidigt förvärvsarbetar, studerar, omfattas av arbetsmarknadsåtgärder samt under den tid som åtgår för resor till och från arbetet För redan inskrivna barn får verksamheten utnyttjas vid fackliga kurser, kurser som rör det ordinarie arbetet, vid uppdrag för kommunalt förtroendevalda samt läkar- och tandläkarbesök som infaller under ordinarie tillsynstid Placeringsperioden skall omfatta minst tre månader och inskolningstiden vid behov 1 vecka För barn med behov av särskilt stöd enligt 9 eller 6 i Skollagen 2:a kapitlet, bestäms placeringstiden i samråd med föräldrarna. 4. Lovplats 4.1. Barn som har behov av omsorg på grund av föräldrars arbete eller studier, kan i mån av plats erhålla s.k. lovplats. Ansökningsblankett tillhandahålls på skolexpeditionerna eller på Barn- och utbildningsförvaltningen Avgiften är 75 kronor per bokad dag. 5. Arbetslöshet och föräldraledighet 5.1. Vid arbetslöshet får platsen behållas 2 månader med 10 timmar i veckan. (Ej Nattis) 5.2. Vid föräldraledighet får platsen inte behållas. 6. Övergång till fritidshem, förskoleklass, omplacering 6.1. Barn som har plats i förskola eller familjedaghem när de ska börja förskoleklass (i augusti det år barnet fyller 6 år) erbjuds ny plats i fritidshem om behov finns utöver skoltiden Om särskilda skäl finns kan barn stanna kvar i familjedaghem t.o.m. 11 år eller i förskola fram till skolstart i skolår 1. 3

4 6.3. Inskolning och övergång till fritidshem sker normalt under augusti, före vecka Omplacering till annat fritidshem eller dagbarnvårdare görs efter skriftlig anmälan. Särskild blankett finns på skolans expedition och på Barn- och utbildningsförvaltningen. 7. Öppettider 7.1. Fritidshemmen öppnas tidigast kl 6.00 och stänger senast kl Då arbetet så kräver har verksamheten i Lesjöfors förlängt öppethållande från kl till kl vid en enhet Öppettiden kan därefter anpassas utifrån första och sista barnet för dagen efter ordinarie schema vilket kan ge ökad personaltäthet under dagen när barngruppen är som störst Under semesterperioder, klämdagar, och omkring vissa större helger kan öppettiderna begränsas om aviserad närvaro inte fyller hela dagen. Ändrade närvarotider med kort varsel kan då inte tillgodoses Vid omsorgsbehov på natt och helg: Se bilaga 8. Stängda dagar 8.1. All verksamhet har stängt jul- nyårs- pingst- midsommar afton samt alla lördagar, söndagar och övriga röda dagar Vissa enheter har stängt under sommarperioden, 2-4 veckor. Möjlighet finns att lämna barnen till annan öppen enhet. Besked om stängningsperioden meddelas senast under mars månad Där fler förskole- eller fritidshemsavdelningar finns, håller vissa av dem stängt under lov och s.k. klämdagar. 9. Planeringsdagar Två dagar per år hålls stängt för planering och utvärdering. Minst två månader i förväg meddelas vilka dagar som gäller. Viss möjlighet finns att lämna barnen till annan öppen verksamhet. 10. Egna fritidsaktiviteter Vissa fritidsaktiviteter som musikundervisning, fotbollsträning, dans mm kan sammanfalla med barnens vistelse i fritidshemmen under skoldagar eller lov. Resor samt tillsyn vid dessa tillfällen ombesörjes av föräldrarna själva. 11. Sjukdom, semester och annan ledighet Vid sjukdom bör barnen vara hemma så länge de har feber, är smittobärande eller inte klarar av gruppsamvaro, både ute och inne. Skolhälsovården svarar för alla hälsokontroller Vid förälders eller syskons sjukdom kan platsen utnyttjas 2 timmar per dag eller 10 timmar i veckan. Behov därutöver ska styrkas genom läkarintyg om inte omständigheterna i det enskilda fallet uppenbart talar för tillsynsbehov på andra tider All frånvaro anmäls i så god tid som möjligt. Inför sommarsemestern, vissa skollov och klämdagar ombedes föräldrar anmäla planerad ledighet för att personalbehovet ska kunna planeras så bra som möjligt. (Se även under Öppettider ) 4

5 12. Skolskjuts Skolskjuts erbjuds barn i förskoleklass och skola i anslutning till skoldagens början och slut enligt särskilda skolskjutsnormer Inskrivna barn på natt- och helgöppen avdelning kan få skjuts till och från skola/fritidshem på andra tider. Se bilaga. 13. Avgifter Kommunens tillämpning av föräldraavgifterna är fastställda i särskilda föreskrifter vilka lämnas ut när barnen anmäls för plats. I huvudsak står att avgift fastställs på grundval av gifta och sammanboende föräldrars bruttoinkomst och ska betalas så länge plats är anvisad, även under inskolnings- och uppsägningsperiod. Uppdatering av inkomstuppgifterna sker regelbundet. Om avgift inte betalas kan platsen sägas upp. 14. Uppsägning av plats 14.1 Uppsägning av plats skall göras skriftligt. Särskild blankett finns på skolexpeditionerna, fritidshemmet eller Barn- och utbildningsförvaltningen Uppsägningstiden är 1 månad. Under denna tid debiteras avgift som vanligt Om uppsägning görs för semesterperiod eller tillfällig ledighet då fortsatt barnomsorgsbehov är känt erhålles ny plats tidigast efter 4 månader Vid frånvaro överstigande 2 månader (sommarlov ej inräknat) har kommunen rätt att säga upp platsen. Avisering om att platsen inte får behållas skickas ut två veckor i förväg. 15. Försäkring Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring som gäller både den tid barnen är i skola, omsorg och på fritiden. Försäkringen gäller enbart personskador. Skador i familjedaghemmet omfattas inte. Föräldrar rekommenderas därför att granska den egna hemförsäkringen för att underlätta ersättningsfrågor vid eventuella skador. 16. Utflykter Utflykter av olika slag görs då och då, i de flesta fall i närmiljön. Någon gång förekommer att man behöver färdas med bil, tåg eller buss. Varje enhet använder sina förbrukningsanslag ganska fritt vilket leder till att olika saker prioriteras. Resor och utflykter sker efter medgivande från föräldrar och i enlighet med trafikföreskrifter samt kommunens riktlinjer för barnsäkerhet. 17. Måltider Frukost och mellanmål serveras varje dag samt lunch under lov. 18. Tystnadsplikt Sekretess med s.k. rakt skaderekvisit gäller i fritidshemmen och förskoleklassen liksom i övrigt i skolan. Det innebär att uppgifter är offentliga om det inte kan antas att barnet eller dess närstående lider men om uppgiften röjs. För uppgifter som är kopplade till psykologisk utredning eller behandling liksom i förskoleverksamheten gäller omvänt skaderekvisit vilket innebär att sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men ( SekretessL. 7:38 ). 5

6 19. Behov av stöd och bistånd - anmälningsplikt Fritidshemmen har ett uppsökande ansvar för att lämna information och på olika sätt bidra till att barn och familjen få den hjälp och det stöd det behöver. Inom socialtjänsten finns möjlighet till ett flertal stödjande insatser. Personalen i skolan och skolbarnsomsorgen kan tillsammans med elevvården vara en förmedlande länk till dessa insatser liksom till andra resurser som psykolog, logoped, habilitering mm. Anmälningsplikten regleras i Socialtjänstlagen. Personal i skolbarnsomsorgen är därigenom skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet få kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. 20. Skolplan För kommunens förskole- och skolverksamhet finns en årlig skolplan antagen av kommunfullmäktige. I planen anges hur kommunen vill prioritera och förverkliga utbildning och omsorg samt hur man vill uppnå nationella mål, t.ex. kraven i läroplanen. 21. Övriga mål som styr verksamheten Fritidshemmens verksamhet regleras i Skolverkets Allmänna Råd Kvalitet i fritidshem. Råden baseras på bestämmelser i skollagen, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94 och det barnperspektiv som finns i FN:s barnkonvention om barns rättigheter. På fritidshemmen görs årliga arbetsplaner som föräldrar får ta del av och har möjlighet att påverka. 22. Utvärdering och kvalitetsredovisning Verksamheten följs upp kontinuerligt och den årliga utvärderingen ligger till grund för Kvalitetsredovisningen. Som underlag vid utvärderingen ska föräldrarnas uppfattning beaktas. Respektive skolas kvalitetsredovisning läggs ut på kommunens hemsida i februari/mars efterföljande år. 23. Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningens uppgifter är att förse Barn- och utbildningsnämnden med beslutsunderlag och sköta nämndens administration stödja områdenas utvecklingsarbete genom att granska, utvärdera och i övergripande frågor ta initiativ. ge områdena visst stöd och service. Förvaltningen leds av förvaltningschef Ulf Almquist. Skol- och fritidshemsverksamheten är indelad i ett antal områden med områdeschef som samordnande och med övergripande ansvar och rektorer som närmaste arbetsledare. Administration handhas av skolassistenter. 24. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden är förtroendevald och har ett ansvarsområde som omfattar förskoleverksamhet, skola, fritidshem, frivilliga skolformer, KOMVUX och Kulturskola. 6

7 Mandatperioden är år Ordförande är Torbjörn Parling (s) 7

Riktlinjer för placering och vistelse i förskola och familjedaghem

Riktlinjer för placering och vistelse i förskola och familjedaghem Barn- och Utbildning BUN 89 december -07 Ändrad 120116 LE Riktlinjer för placering och vistelse i förskola och familjedaghem Innehåll 1. Vistelsetider 2. Riktlinjer vid placering 3. Allmän förskola 4.

Läs mer

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg. Vid placering och vistelse i förskola, pedagogisk omsorg, natt- och helgöppen verksamhet

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg. Vid placering och vistelse i förskola, pedagogisk omsorg, natt- och helgöppen verksamhet Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg Vid placering och vistelse i förskola, pedagogisk omsorg, natt- och helgöppen verksamhet Innehåll 1. Riktlinjer vid placering... 3 2. Vistelsetider... 3 3.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 Barn- och ungdomsnämnden Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 2 I N N E H Å L L sid HAPARANDA STADS FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 3 RÄTT TILL PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Uppdaterad 2011-07-01 1 Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Kultur- och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Verksamhetens mål, är

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år

Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år Regler och avgifter Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år Fastställd av kommunfullmäktige den 23 februari 2016, 18 att gälla från och med den 1 april 2016 Tierps kommun 815 80

Läs mer

Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år

Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år Regler och avgifter Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år Fastställd av kommunfullmäktige den 23 februari 2016, 18 att gälla från och med den 1 april 2016 Tierps kommun 815 80

Läs mer

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Information För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Förskola I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2011 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer

Antagen av nämnd , 36 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BUN Handläggare Margareta Wängdahl 1 (7)

Antagen av nämnd , 36 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BUN Handläggare Margareta Wängdahl 1 (7) 1 (7) UTBILDNINGSKONTORET Handläggare Margareta Wängdahl 2019-01-11 Dnr BUN 2013-05367-710 Antagen av nämnd 2018-03-13, 36 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg Barn- och ungdomsnämnden Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2010-07-01 2 I N N E H Å L L sid HAPARANDA STADS FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 3 RÄTT TILL PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

BARNOMSORG. Regler för Dnr 2009: (13)

BARNOMSORG. Regler för Dnr 2009: (13) Dnr 2009:160 710 1 (13) Antagen av Orust kommunfullmäktige 1997-04-24 53. Reviderad av Orust kommunfullmäktige samt barn- och utbildningsnämnden under perioden 1998-2009. Reviderad av Orust kommuns barn-

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Lomma kommun fr.o.m. 1 februari 2016

Tillämpningsföreskrifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Lomma kommun fr.o.m. 1 februari 2016 Tillämpningsföreskrifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Lomma kommun fr.o.m. 1 februari 2016 Ansök om plats Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun. Beslutad av kommunfullmäktige Senast reviderad

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun. Beslutad av kommunfullmäktige Senast reviderad Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Vårt utbud Förskola Förskolan vänder sig till barn från ett till fem år. Utbildning i förskolan utgår från förskolans läroplan. Förskolan

Läs mer

KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I ESKILSTUNA KOMMUN

KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I ESKILSTUNA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr BUN/2010:159 Barnomsorgsenheten Monica Winbladh, 016-710 54 57 1 (8) KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2016-02-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Information För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Förskola I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2011 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m Reviderad 2016-10-24 65 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2017-01-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för att reglera förskola

Läs mer

Placeringsföreskrifter

Placeringsföreskrifter Fastställda i kommunfullmäktige 2018-03-26 68. Gäller fr.o.m. 2018-04-01. Placeringsföreskrifter Placeringsföreskrifter för familjedaghem, förskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet som har Härryda

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildingsnämnden

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg 1 (7) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 112, med ändring 2007-09-10, 134, 2011-09-12, 166 samt den 16 januari 2012 14, 2012-05-07 6 samt 2013-05-13 13 Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx STORFORS KOMMUN Bilaga 1 Välfärdsnämndens protokoll 2014-06-17 98 Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx 2 KOMMUNAL FÖRSKOLA/SKOLBARNSOMSORG Storfors

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Fastställd av: Kultur- och bildningsnämnden Datum: 2015-11-03 Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsnämnden Ansvarig tjänsteman: Förskolechef

Läs mer

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet www.stromstad.se Informationen uppdateras regelbundet på Strömstads kommuns hemsida www.stromstad.se

Läs mer

HKF 6310 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 6310 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Antaget av kommunfullmäktige 2005 06 14, 112, med ändring 2007 09 10, 134, 2011 09 12, 166, 2012 01 16 14, 2012 05 07 6, 2013 05 13 13 samt 2018 04 23, 17 Föreskrifter för förskola och pedagogisk

Läs mer

Tillämpningsregler. Förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Gäller fr.o.m Antagen av bildningsnämnden

Tillämpningsregler. Förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Gäller fr.o.m Antagen av bildningsnämnden Förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller fr.o.m. 2017-09-01 Antagen av bildningsnämnden 2017-10-24 121 Innehållsförteckning VEM HAR RÄTT TILL FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK OMSORG?. 1 KÖTID,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.10

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.10 Tillämpningsregler och avgiftstaxa för Kungsörs kommuns förskola och skolbarnomsorg Reviderade av kommunfullmäktige 2010-08-30, 59 Tillämpningsregler och avgiftstaxa för Kungsörs kommuns förskola och skolbarnomsorg

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning 1. REGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 VEM REGLERNA GÄLLER... 3 ÖPPETTIDER... 3 VISTELSETID...

Läs mer

Tillämpningsregler. Förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Gäller fr.o.m Antagen av bildningsnämnden

Tillämpningsregler. Förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Gäller fr.o.m Antagen av bildningsnämnden Förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller fr.o.m. 2017-09-01 Antagen av bildningsnämnden 2017-08-29 83 Innehållsförteckning VEM HAR RÄTT TILL FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK OMSORG?. 1 KÖTID,

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

TAXA OCH TILLÄMPNING

TAXA OCH TILLÄMPNING BARNOMSORG TAXA OCH TILLÄMPNING Gäller från 2009-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 40 1 BARNOMSORGSTAXA Taxan gäller från 2009-01-01. Avgiften betalas 12 månader om året. FÖRSKOLEVERKSAMHET/FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun

Välkommen till. Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Välkommen till Barn- och skolbarnomsorg i Norsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer och taxor Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens barn- och skolbarn-omsorg

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 1 (4) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från 1 mars 2007 Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän förskola SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 (4) Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Allmän

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241 Innehåll 1 Barnomsorg i Lekebergs kommun... 3 2 Verksamhetsformer i Lekebergs kommun...

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21 Reviderad

Läs mer

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning Hej, förälder! Vi vill börja med att hälsa ditt barn och dig välkommen till oss, vi hoppas att ni ska trivas och att ditt barn ska uppleva härliga år tillsammans med nya kompisar och våra medarbetare.

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2007-04-23, 34/07 Reviderade 2010-05-24, BUN 24/10 Uppdaterade av barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Stadsledningskontoret Utbildningsförvaltningen

Stadsledningskontoret Utbildningsförvaltningen Stadsledningskontoret Utbildningsförvaltningen INTAGNINGS- OCH KVARGÅENDEREGLER FÖR PLATS I STADENS FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG (Antagna av kommunfullmäktige 2002-12-16 att gälla fr o m 2003-01-01.

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Maxtaxa och regler. för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Maxtaxa och regler. för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 130604 Maxtaxa och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Välkommen till Bildningsförvaltningens verksamhet. Här kan du läsa om taxa och regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för fritidshem i Österåkers kommun (fr o m 2011-09-01) ÖFS 2011:10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-08-29, 130 (dnr KS 2011/126-610) Ersätter författningssamling

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 09 Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Med tillämpningsföreskrifter Fr.o.m. 1 juli 2015 Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, 391 29 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx barnungdom @kalmar.se

Läs mer

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun VEM KAN ERBJUDAS FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEMSPLATS? Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande,

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Placeringsregler för fritidshem Säters kommun

Placeringsregler för fritidshem Säters kommun 1 Placeringsregler för fritidshem Säters kommun 2018-01-01 2 Innehållsförteckning RÄTT TILL PLATS I FRITIDSHEM... 3 ANSÖKAN OM PLATS I FRITIDSHEM... 3 ANSÖKAN OM FERIEPLATS... 3 ÖPPETTIDER... 3 NÄRVAROTIDER...

Läs mer

Placeringsregler för fritidshem Säters kommun

Placeringsregler för fritidshem Säters kommun 1 Placeringsregler för fritidshem Säters kommun 2018-01-01 SÄTERS KOMMUN 2 Innehållsförteckning RÄTT TILL PLATS I FRITIDSHEM... 3 ANSÖKAN OM PLATS I FRITIDSHEM... 3 ANSÖKAN OM FERIEPLATS... 3 ÖPPETTIDER...

Läs mer

Barn & Utbildning. i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning. i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2017-01-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet, pedagogisk

Läs mer

BESLUT Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

BESLUT Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg BESLUT 2018-05-17 Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1. Allmänt Riktlinjerna tillämpas för följande verksamheter som regleras i Skollagen (2010:800): Förskolan ( kapitel 8) Fritidshem

Läs mer

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Beslut KS 2011-06-08 Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Tillämpas från och med 2011-07-01 2 INNEHÅLL Förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Det är meningen att Du och personalen skall gå igenom den här broschyren tillsammans.

Det är meningen att Du och personalen skall gå igenom den här broschyren tillsammans. Välkommen! Ditt barn är välkommet till skolbarnsomsorg och fritidsklubb I denna broschyr vill vi berätta om vad skolbarnsomsorg och fritidsklubb är och lite om vad det innebär för barnet att lära känna

Läs mer

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns.

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Uppdaterad 2014-11-01 Gäller från och med 2015-02-01 Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Ljungby kommun och friskolan erbjuder plats i förskola

Läs mer

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beslut 2016-09-15 Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1. Allmänt Riktlinjerna tillämpas för följande verksamheter som regleras i Skollagen (2010:800): Förskolan ( kapitel 8) Fritidshem

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun 2018

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun 2018 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun 2018 Fastställd av: Kultur- och bildningsnämnden Datum: 2017-12-12 Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsnämnden Diarienummer: KUB 17-1228 Policy

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) Ansök om plats F TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) Ansök om plats F TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG Ansök om plats Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

Välkommen till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borgholms kommun.

Välkommen till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borgholms kommun. 1 av 5 2016-06-22 Välkommen till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borgholms kommun. Verksamhet i utbildningsförvaltningens regi Förskola och fritidshem är öppen måndag-fredag 06.00-18.30 Helgdagar,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19, 139 Gäller from 2013-08-01 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Värnamo

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Riktlinjer för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet BUN17/47 RIKTLINJER Riktlinjer för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2017-11-28 Dnr BUN17/47 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Kommunstyrelsen 2017-09-25 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:552 Annica Burridge 016-710 20 55 1 (3) Kommunstyrelsen Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk

Läs mer

Familjedaghem kännetecknas av att en dagbarnvårdare arbetar i det egna hemmet med en liten grupp barn.

Familjedaghem kännetecknas av att en dagbarnvårdare arbetar i det egna hemmet med en liten grupp barn. Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem och inte heller öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Pedagogisk omsorg kan

Läs mer

Villkor och regler för fritidshem

Villkor och regler för fritidshem Villkor och regler för fritidshem Reviderad 2017-01-10 Fritidshem Fritidshem är till för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13, vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller

Läs mer

Villkor och regler för fritidshem

Villkor och regler för fritidshem Villkor och regler för fritidshem Reviderad 2017-01-10 Fritidshem Fritidshem är till för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13, vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller

Läs mer

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun

Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun Välkommen till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vansbro kommun 2017-04-06 2 VEM KAN ERBJUDAS FÖRSKOLA, ALLMÄN FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEMSPLATS? Barn till vårdnadshavare som

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 1 RIKTLINJER 2004-11-25 fastställda av Dnr: 158/2004 barn- och utbildningsnämnden Reviderad 20131007 RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG ANMÄLAN

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN Innehåll Regler för kommunal förskoleverksamhet... 3 Rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg... 3 Plats

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Katrineholms kommuns författningssamling Nr 4.12 Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-21, 86 Ändring av kommunfullmäktige 2001-11-19, 181 (införande av maxtaxa) Ändring av kommunfullmäktige 2003-02-24,

Läs mer

Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun

Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun 2015-05-01 Avgifter och regler för barnomsorgen i Sävsjö kommun Barnomsorgstaxa Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har beslutat att följande maxtaxa skall gälla för barnomsorgen fr.o.m. 2015-07-01. Inkomsttaket

Läs mer

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun

Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet www.stromstad.se Informationen uppdateras regelbundet på Strömstads kommuns hemsida www.stromstad.se

Läs mer

Villkor och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Villkor och regler för förskola och pedagogisk omsorg Villkor och regler för förskola och pedagogisk omsorg Reviderad 2017-01-10 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Vårdnadshavare och barn som är folkbokförda, på väg att bosätta sig

Läs mer

Villkor och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Villkor och regler för förskola och pedagogisk omsorg Villkor och regler för förskola och pedagogisk omsorg Gäller från och med 2019-01-01 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Vårdnadshavare och barn som är folkbokförda, på väg att bosätta

Läs mer

FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Information till föräldrar Mora kommun / 2010-07-07-1 - BARNOMSORG I MORA KOMMUN Definitioner Förskola 1-5 år - pedagogisk verksamhet som riktar sig till barn 1-5 år. Pedagogisk

Läs mer

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER 1 TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER barnsomsorg i förskolan Friskus 2 Anmälan om plats Förskolan Förskolan är till för barn i åldrarna ett till fem år. Vi strävar efter att skapa kontinuitet i barnets utveckling

Läs mer

Antagen av nämnd , 36 UTBILDNINGSKONTORET BUN Handläggare Margareta Wängdahl 1 (5)

Antagen av nämnd , 36 UTBILDNINGSKONTORET BUN Handläggare Margareta Wängdahl 1 (5) 1 (5) UTBILDNINGSKONTORET Handläggare Margareta Wängdahl 2019-03-06 BUN-2013-05367 710 Antagen av nämnd 2018-03-13, 36 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun

Författningssamling i Borlänge kommun Författningssamling i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 - senast reviderad 2017-06-13 Metadata om dokumentet

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun

Författningssamling i Borlänge kommun Författningssamling i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 - senast reviderad 2017-06-13 Metadata om dokumentet

Läs mer

Regelverk för förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem i Habo kommun

Regelverk för förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem i Habo kommun 1 2013-05-23 Regelverk för förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem i Habo kommun Innehåll 1. Kö- och placeringsregler 1.1 Rätt till förskola/pedagogisk omsorg 2 1.2 Rätt till fritidshem 2 1.3 Ansökan 2 1.4

Läs mer

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun 130822 Välkommen till Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern

Läs mer

Villkor och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Villkor och regler för förskola och pedagogisk omsorg Villkor och regler för förskola och pedagogisk omsorg Reviderad 2018-01-01 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Vårdnadshavare och barn som är folkbokförda, på väg att bosätta sig

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010.

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010. 1(7) Sektorn för utbildning och kultur PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010. Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2(7) Innehåll: Rätt till

Läs mer