Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun"

Transkript

1 Information om verksamhet och taxa i Strömstads kommun Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Informationen uppdateras regelbundet på Strömstads kommuns hemsida Rev Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från

2 2 Information om förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Strömstads kommun Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och gäller från Förskola Förskolan är en egen skolform, vilket innebär att förskolan ingår i skolväsendet. I förskolans pedagogik bildar lärande, fostran och omsorg en helhet och erbjuds barn vars föräldrar arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller är föräldralediga. Avgift enligt taxa. Allmän förskola Kommunen erbjuder plats i ordinarie förskola med minst 525 timmar per år, vilket motsvarar i princip tre timmar om dagen under skolans terminer från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Vårdnadshavarna avgör själva om de vill utnyttja erbjudandet eller inte. Verksamheten bedrivs kontinuerligt tre timmar om dagen mellan klockan 08:00-11:00 under skolans läsår. Platsen är avgiftsfri. Mat och skolskjuts ingår ej. För barn som redan har en plats i förskolan reduceras avgiften med 30%, vilket motsvarar 15 timmar per vecka, från och med höstterminen det år barnet fyller tre år under perioden 1 september till och med 31 maj. Öppen förskola Verksamhet för hemmavarande föräldrar tillsammans med sina barn. Öppethållandet är begränsat och verksamheten är avgiftsfri. Pedagogisk omsorg Från 1 juli 2009 är detta en ny benämning på verksamhet som inte bedrivs i form av förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Familjedaghem utgör då en av flera tänkbara varianter. I Strömstads Kommun finns ett kommunalt drivet familjedaghem där dagbarnvårdare arbetar i grupplokal med barn 1-5 år. Avgift enligt taxa. Fritidshem Kompletterar utbildningen i skolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid före och efter skoltid, under lov och studiedagar till och med vårterminen då eleven fyller 13 år. Erbjuds barn till föräldrar som arbetar eller studerar eller så snart det framkommer att eleven har behov av en sådan plats. Avgift enligt taxa. Kvällsöppen omsorg Kommunen erbjuder kvällsöppen omsorg i lokal på Tångens förskola, måndag till fredag kl :30. De barn med behov av förskola dagtid placeras på Tångens förskola. Fristående förskola Det finns två fristående förskolor/fritidshem i Strömstad: Föräldrakooperativet Bofinken Karlsgatan 52, Strömstad, tfn Föräldrakooperativet Vildkotten Stenserödsvägen 10, Strömstad, tfn ,

3 3 Avtal En plats i förskole- och fritidsverksamheten utgör ett abonnemang som löper över hela året tills platsen sägs upp. Inför en placering kommer personal och vårdnadshavare överens om aktuella placeringstid utifrån familjen behov samt verksamhetens förutsättningar. Placeringstid är den tid vårdnadshavaren arbetar eller studerar inklusive skälig restid. Viktigt! Vårdnadshavare ansvarar för att registrera barnets schema via kommnens e-tjänst Självservice E-tjänster. Scheman och eventuella schemaändringar ska registreras i så god tid som möjligt, dock minst en vecka innan de träder i kraft. För att kunna planera verksamheten är det viktigt att registrerade schematider respekteras och följs. Avdelning Duvan Avdelningen Duvan är en avdelning för barn 1-5 år som har placering 15 timmar per vecka då någon av vårdnadshavarna är föräldraledig med yngre syskon eller för barn som har allmän förskola. Placeringstiden är kl 08:30-11:30 eller kl 13:00-16:00 måndag till fredag. Personalen på förskolan fördelar aktuell placeringstid. Plats vid föräldraledighet Vårdnadshavare har inte rätt att behålla fritidshemsplats till sitt barn vid föräldraledighet med yngre syskon. Om vårdnadshavaren vill behålla förskoleplatsen vid föräldraledighet sker omplaceringar av barn i centrala Strömstad löpande till Korpens förskola, avdelning Duvan. Beroende på tillgången på lediga förskoleplatser kan även barn som är placerade i våra ytterområden (Nordby, Mellegården, Skee, Tjärnö, Rossö, Koster) komma att omplaceras till avdelning Duvan. Placeringsrutin för barn i kö till plats vid föräldraledighet Barn till vårdnadshavare boende i centralorten erbjuds 15-timmarsplacering på Korpens förskola, avdelning Duvan. Barn till föräldrar boende i ytterområden (se ovan) erbjuds om möjligt placering på respektive förskola, om inte, erbjuds placering på Korpens förskola, avdelning Duvan. Arbetssökande vårdnadshavare Kommunen erbjuder plats med 15 timmar per vecka, tre timmar per dag, för barn 1-5 år till arbetssökande vårdnadshavare. Vårdnadshavare avgör själva om de vill utnyttja platsen eller inte. Personalen på förskolan fördelar placeringstiden. Avgift enligt taxa. Stängning av verksamheten De flesta förskolor och fritidshem stänger fyra veckor under sommaren samt upp till fyra dagar per år för studiedagar och planering. Öppethållandet begränsas då och de som har behov av plats under denna tid erbjuds plats på en förskola/fritidshem som kan vara en annan än den ordinarie. Besked om vilka veckor och dagar det gäller lämnas senast en månad innan stängningen. Semester/ledighet Barn har enligt FN:s Barnkonvention rätt till vila och fritid, till lek och rekreation. Det är därför viktigt att barnet också får vara hemma och få ett avbrott från förskolan/fritidshemmet. Kommunen erbjuder inte placering under vårdnadshavares semester eller annan ledighet.

4 4 Avgift Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet. Lämnas ingen inkomstuppgift debiteras högsta avgift i Maxtaxan. Vårdnadshavare registrerar inkomster via kommunens e-tjänst på Självservice E-tjänster. Avgift betalas från och med första inskolningsdagen och så länge platsen är tecknad, det vill säga även vid sjukdom, lov, semester och under uppsägningstiden. Avgiften debiteras 12 månader per år och avser innevarande månad. Beräkning av avgiften Utgångspunkten för avgiften är hushållets ekonomiska bärkraft. För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster. Även om den ena arbetar utomlands räknas bådas inkomster in i avgiftsunderlaget. Är man sammanboende med en vårdnadshavare och folkbokförda på samma adress ligger bådas inkomster till grund för avgiften. Vid gemensam vårdnad av barn, där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av plats, ska båda vårdnadshavarna vara platsinnnehavare. Avgiften ska grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. För ensamboende platsinnehavare beräknas avgiften på dennes inkomst. Maxtaxa Avgiften beräknas per barn i respektive verksamhetsform samt på procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst. Det yngsta barnet räknas som barn nr 1. Förskoleverksamhet 1-5 år* Barn nr 1: 3% av inkomsten dock högst 1260 kronor/månad Barn nr 2: 2% av inkomsten dock högst 840 kronor/månad Barn nr 3: 1% av inkomsten dock högst 420 kronor/månad Barn nr 4: Ingen avgift Fritidsverksamhet 6-12 år Barn nr 1: 2% av inkomsten dock högst 840 kronor/månad Barn nr 2: 1% av inkomsten dock högst 420 kronor/månad Barn nr 3: 1% av inkomsten dock högst 420 kronor/månad Barn nr 4: Ingen avgift För barn med behov av särskilt stöd är 15 timmar per vecka avgiftsfritt. Vid behov av mer tid tillämpas taxan för 1-5 åringar reducerad med 30% under 12 månader. För barn som har rätt allmän förskola och föräldern är arbetslös eller föräldraledig är 15 timmar per vecka avgiftsfritt från 1 september till och med 31 maj. I juni, juli och augusti debiteras avgift enligt taxa. * Avgiften reduceras med 30% för allmän förskola (barn 3-5 år) från och med 1 september till och med 31 maj.

5 5 Ersättningar och bidrag som räknas när avgiften fastställs Lön/eget uttag och andra ersättningar i anslutning till anställning eller näringsverksamhet Arvodesersättning till familjehem Föräldrapenning Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode Pension ATP, dock ej barnpension Livränta Sjukpenning och sjukbidrag Familjebidrag i form av familjepenning Utbildningsbidrag Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd Kommunen kan komma att kontrollera lämnade uppgifter med arbetsgivaren eller skattemyndigheten. Ändrade inkomstförhållanden ska anmälas så snart inkomsterna förändras. Efterdebitering Kommunen har rätt att göra en efterdebitering om de faktiska inkomsterna varit högre än de som angivits. Utebliven betalning Vid två obetalda räkningar sänds skriftlig information till räkningsmottagaren om avstängning med en månads varsel. För att behålla platsen måste hela skulden betalas eller avbetalningsplan upprättas. Ny ansökan kan göras och plats kan erhållas först när den gamla skulden är betald. Uppsägning av plats Vårdnadshavare säger upp platsen via kommunens e-tjänst på Självservice E-tjänster. Uppsägningstiden är en månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej. Vid uppsägning av plats som avser hela eller delar av perioden 1 juni 31 augusti kan ny ansökan lämnas tidigast 1 september. Plats sägs upp av kommunen om densamma inte har utnyttjats under en månads tid. Förskolechef kan fatta annat beslut mot bakgrund av till exempel sjukdom och resor. Verksamhet utomhus Det är vanligt förekommande med utomhusverksamhet oavsett väderlek. Det är viktigt att barnet har lämpliga kläder för att kunna vistas utomhus i olika väder. Allergier Många barn har olika allergier och därför är det viktigt att respektera information från förskolepersonal på den aktuella avdelningen. Om restriktioner inte åtföljs kan vissa barn utsättas för allvarliga konsekvenser, ibland för livsfara. Hämtning och lämning av barn Anhöriga över 18 år får lov att hämta och lämna barn på förskolan/fritidshemmet om vårdnadshavare tidigare har informerat personalen om detta.

6 6 Magsjuka Barnet ska vara hemma när det har kräkningar eller vattentunn diarré. Barnet kan gå tillbaka till förskolan/fritidshemmet när det äter som vanligt och inte har kräkts eller haft vattentunn diarré under två dygn. Barnet bör hållas hemma om annan familjemedlenm insjuknat i magsjuka. Magsjuka efter utlandsvistelse Om barnet har varit utomlands och har lös avföring när det ska tillbaka till förskolan/fritidshemmet, behöver man först kontakta sjukvården för att utesluta exempelvis salmonella eller någon annan allmänfarlig och därmed anmälningspliktig sjukdom som orsak till magsjukan. Försäkringar Kommunen tecknar olycksfallsförsäkring för alla barn inom förskole- och fritidsverksamheten. Om barnet orsakar skada i förskolan, familjedaghemmet eller fritidshemmet eller för någon annan under tillsynstiden gäller föräldrarnas hemförsäkring. Tystnadsplikt Personal inom förskole- och fritidsverksamheten har inte rätt att för någon yppa om barnet eller familjens personliga förhållanden utan föräldrarnas medgivande. Anmälningsplikt Oavsett tystnadsplikt och sekretess har personal inom inom förskole- och fritidsverksamheten anmälningsskyldighet till Omsorgsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen, när det gäller barn som far illa och behöver hjälp och stöd. Mer information På kommunens webb-sida finner du mer information samt svar på de vanligast förekommande frågorna. Du kan även skicka mejl till:

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem Töreboda Bra att veta om regler och avgifter för förskola och fritidshem Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetsformer 3 Vem har rätt till placering 4 Barn med behov av särskilt stöd 5 Regler för

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Områdesexpeditionen Ansökan om placering Frågor om barnomsorgsräkningar/autogiro Områdesexpeditionen eller

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter.

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter. Överenskommelse om fritidshemsplats vid tillfälligt arbete för arbetssökande Blanketten kan behållas på fritids under månaden och föräldern kan fylla på flera tider under månaden. Rektor skriver därefter

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG Barn- och utbildningsnämnden 861 82 TIMRÅ Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon 060-16 31 00, Fax 060-16 33 68 Hemsida: www.timra.se FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG FÖRSKOLA ALLMÄN FÖRSKOLA FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Regler och taxa. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Regler och taxa. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Regler och taxa Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet* i Simrishamns kommun

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor

Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor Överenskommelse om skollovsplats Lämnas till rektor Moder/Maka/Sambo Namn Personnummer Fader/Make/Sambo Namn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon bostad Moder/Maka/Sambo Arbetsgivare/Läroanstalt/

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer