3. BOKSLUTSKALKYLER OCH UPPGIFTER I BILAGOR TILL DEM SAMT EN GRANSKNING AV KALKYLERNA I BOKSLUTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. BOKSLUTSKALKYLER OCH UPPGIFTER I BILAGOR TILL DEM SAMT EN GRANSKNING AV KALKYLERNA I BOKSLUTET"

Transkript

1 3. BOKSLUTSKALKYLER OCH UPPGIFTER I BILAGOR TILL DEM SAMT EN GRANSKNING AV KALKYLERNA I BOKSLUTET 3.1 Bokslutskalkyler INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL Intäkter av verksamhet: Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet , ,54 Hyror och serviceintäkter , ,62 Övriga intäkter av verksamheten , , , ,03 Kostnader av verksamhet: Material, förnödenheter och varor , ,99 Personalkostnader , ,20 Hyror , ,27 Inköp av tjänster , ,76 Övriga kostnader , ,81 Tillverkning för eget bruk , ,85 Avskrivningar , ,00 Interna kostnader , , , ,31 Återstod I , ,28 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 997,00 Finansiella kostnader , , , ,56 Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter , ,36 0,00 0,00 Återstod II , ,84 Överföringsekonomins intäkter och kostnader: Överföringsekonomins kostnader - för kommuner ,00 - för samkommuner ,10 - för näringslivet ,00 - för icke-vinstsyftande samfund , ,00 - för hushållen , ,47 - för utlandet , , , ,49 Återstod III , ,33 Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter: Uppburna mervärdesskatter , ,72 Betalda mervärdesskatter , , , ,06 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod , ,39 35

2 BALANSRÄKNING AKTIVA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter , ,95 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 0, , , ,40 Materiella tillgångar Maskiner och anordningar , ,04 Inventarier , ,83 Övriga materiella tillgångar , ,00 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar , , , ,77 Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna , , , ,00 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGS- TILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Försäljningsfordringar , ,21 Resultatregleringar , ,82 Övriga kortfristiga fordringar , ,35 Förskottsbetalningar , , , ,05 Kassa, banktillgodohavanden och andra finansieringsmedel Kassakonton 3 215, ,60 Övriga bankkonton 0, , , ,14 AKTIVA SAMMANLAGT , ,36 36

3 PASSIVA EGET KAPITAL Statens kapital Statens kapital , ,72 Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder , ,18 Kapitalöverföringar , ,39 Räkenskapsperiodens intäkts-/ kostnadsåterstod , , , ,46 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Erhållna förskott , ,82 Leverantörsskulder , ,18 Avräkningar mellan räkenskapsverken , ,27 Poster som skall redovisas vidare , ,65 Resultatregleringar , ,00 Övriga kortfristiga skulder , , , ,90 PASSIVA SAMMANLAGT , ,36 37

4 BUDGETENS UTFALLSKALKYL Bokslut 2000 Budget 2001 Bokslut 2001 Bokslut - budget Större Mindre (-) Budgetinkomstkonton Mervärdesskatteinkomster , , ,82 0, Mervärdesskatteink , , ,23 0, Mervärdesskatteink/EU , , ,59 0, Dagp mm som erl till staten ,20 0,00 0,00 0, Övr inkomster av blandad natur 0, , ,90 0,00 Budgetinkomstkontona sammanlagt , , ,72 0,00 Budgetutgiftskonton Samarb. med länderna i Östeuropa (S3V) , , ,00 0, StPL-baserad rehab (S2V) ,00 0,00 0,00 0, Mervärdesskatteutgifter (A) , , ,19 0, Mervärdesskatteutg , , ,90 0, Mervärdesskatteutg/EU , , ,29 0, Mervärdesskatteutg. för utv. samarb.(a) 4 707, , ,53 0, Mervärdesskatteutg. f utv.samarb , , ,53 0, Utvecklingsverksamhet (S3V) , , ,00 0, Utvecklingsverksamhet , , ,00 0, Univ. omkostnader (S3V) , , ,00 0, Omkostnader , , ,00 0, Offentligrättsl. prestationer , , ,00 0, Företagsekon. avg.bel.verks. 0,00 0,00 0,00 0, Gemensamt finansierad verksamhet 0,00 0,00 0,00 0, Externa medel SÅA 0,00 0,00 0,00 0, Övriga externa medel 0,00 0,00 0,00 0, Stöd för fortbildning ,00 0,00 0,00 0, Universitetsväsendets gem.utg. (S3V) , , ,00 0, Forskning- och utv.verksamhet , , ,00 0, Sysselsättningsservice och utr.verks ,00 0,00 0,00 0, Universitetens regionala utveckling , , ,00 0, Övningsskolornas omkostnader (S2V) , , ,00 0, Finlands Akademis forskn.ansl. (S3V) , , ,00 0, Samarbetsforskning (S3V) ,00 0,00 0,00 0, Främjande av fiskerihushållningen (S2V) 0, , ,00 0, Löneb syssels.stöd t statsförv. (A) , , ,51 0, Löneb syssels.stöd t statsförv , , ,51 0,00 Budgetutgiftskontona sammanlagt , , ,23 0,00 Räkenskapsperiodens underskott , ,51 38

5 3.2. Uppgifter som ges som bilagor till bokslutskalkylerna Bilaga 1: Utredning om grunderna för avskrivningar enligt plan samt om ändringar av dessa Avskrivningarna enligt plan har beräknats vid räkenskapsverket på basis av enhetliga grunder för ekonomisk användningstid när det gäller nyttigheter, som ingår i anläggningstillgångarna, i forma av avskrivningar i jämna rater från det ursprungliga anskaffningspriset. Tidsgränserna för avskrivningarna enligt plan är: Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Immateriella nyttigheter Materiella tillgångar Adb-apparatur Autoklaver Övriga maskiner och apparatur Telefoner och övrig telekommunikationsapparatur Inredning Övriga materiella tillgångar 4 år 4 år 10 år 5 år 6 år 5 år Ingen avskrivning Ändringar i avskrivningsplan Avskrivningar utom plan har gjorts för anläggningstillgångar som stulits eller förstörts. Immateriella tillgångar Immateriella nyttigheter mk Materiella tillgångar Adb-apparatur Övriga maskiner och apparatur mk mk 39

6 Bilaga 2: Personalkostnader och naturaförmåner samt semesterlöneskulder Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Sammanlagt Semesterlöneskuld I löner och arvoden ingår mk i arvoden

7 Bilaga 3: Ändringar i anskaffningsutgifterna för nationalförmögenhet och anläggningstillgångar samt övriga utgifter med lång verkningstid ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Sammanlagt Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade avskrivningar av minskningar Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan Räkenskapsperiodens avskrivningar avvikande fr plan Räkenskapsperiodens värdeminskningar - Ackumulerade avskrivningar Uppskrivningar Bokföringsvärde ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella tillgångar Maskiner och Övr. mat. Inredning anordningar tillgångar Sammanlagt Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade avskrivningar av minskningar Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan Räkenskapsperiodens avskrivningar avvikande fr plan Räkenskapsperiodens värdeminskningar - Ackumulerade avskrivningar Uppskrivningar - Bokföringsvärde ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Värdepapper bland anläggningstillgångarna samt övriga långfristiga investeringar Värdepapper bland anläggningstillgångar Sammanlagt Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Ackumulerade avskrivningar av minskningar Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan Räkenskapsperiodens avskrivningar avvikande fr plan Räkenskapsperiodens värdeminskningar Ackumulerade avskrivningar Uppskrivningar Bokföringsvärde

8 Bilaga 4: Uppskrivningar Inget att redovisa Bilaga 5: Av ämbetsverket beviljade, vid utgången av finansåret löpande lån Inget att redovisa Bilaga 6: Av ämbetsverket beviljade, vid utgången av finansåret löpande statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser, mk Leasingansvar Bilar Betalas under räkenskapsperioden 2002 Betalas senare Kopieringsapparater Betalas under räkenskapsperioden 2002 Betalas senare Datorer och annan IT-utrustning Betalas under räkenskapsperioden 2002 Betalas senare Övriga maskiner Betalas under räkenskapsperioden 2002 Betalas senare Sammanlagt Leasing-avtalen för bilarna och datorerna är i huvudsak 3-åriga medan avtalen för kopieringsapparater och övrig apparatur är 3 5-åriga. Bilaga 7: Grunden för den kurs, enligt vilken ämbetsverkets skulder, fordringar och andra förbindelser i utländsk valuta omräknats till finska mark Skulder och fordringar i nationella valutor inom euro-området har omräknats enligt den fasta omräkningsfaktorn för euro först till euro och sedan till mark. Skulder och fordringar i övrig utländsk valuta har först omräknats till euro enligt den av Finlands Bank noterade växelkursen vid årsskiftet och därefter till mark enligt den fasta omräkningsfaktorn för euro. 42

9 Bilaga 8: Aktier och andelar av olika slag i olika bolag, som är i ämbetsverkets eller inrättningens besittning samt andra värdepapper som kan jämställas med aktier Värdepapperets namn och serie St Bokföringsvärde, totalt mk 1303 Övriga andelar JNT Finnet-bolagen 5 Vasa Läns Telefon Ab Övriga andelar totalt Värdepapper totalt Bilaga 9: Nationalförmögenhet i ämbetsverkets besittning som inte har upptagits i balansräkningen Inget att redovisa Bilaga 10: Utredning och komplettering av bokföringen i bokslutet som avses i 42 f 2 mom. Principerna för bokning av utgifter för anskaffning av produktionsfaktorer och av inkomster från försäljning av prestationer i budgetbokföringen, till den del som de avviker från bokningsprinciperna i affärsbokföringen (prestationsprincipen) Konto i budgetbokföringen Konton i utgiftsstaten Omkostnader (S2V) Inkomst-/utgiftsslag semesterlön Bokföringsprincip i affärsbokföringen betalningsprincipen 43

10 Bilaga 11: Specifikation av anslag som överförts till följande finansår Konton för överförda anslag Ingångssaldo Influtit från årets början Slutsaldo Universitetens gem. utgifter , ,05 0, Utvecklingsverksamhet , ,05 0, Forskningens fin.tillägg , ,00 0, Samarbetsforskning , ,34 0, Samarb.m länderna i Östeuropa , , , StPL-baserad rehabilitering , ,81 0, Utvecklingsverksamhet , , , Lärarutbildning , , , EU:s kulturprogram , ,00 0, Universitetens omkostnader , ,30 0, Driftsutgifter , ,67 0, Offentligrättsl.prest , ,34 0, Avgiftsbelagd verks , ,38 0, Gemensamt fin.verks , ,02 0, Stöd av fortbildning , ,89 0, Universitetsväsendets gem.utg , , , Forskn- o utveckl.verks , , , Sysselsättningsservice , ,11 0, Stärkande av forskningsf , ,38 0, Övningsskolornas omkostnader , ,83 0, Finlands Akademis forskn.ansl , , , Samarbetsforskning , ,86 0, Samarb.m länderna i Östeuropa 0, , , Utvecklingsverksamhet 0, , , Utvecklingsverksamhet 0, , , Universitetens omkostnader 0, , , Driftsutgifter 0, , , Offentligrättsl. prest. 0, , , Avgiftsbelagd verks. 0, , , Gemensamt fin. verks. 0, , , Externa medel SÅA 0, , , Övriga externa medel 0, , , Universitetens gem.utgifter 0, , , Forsknings- och utv verks 0, , , Univ regionala utveckling 0, , , Övningsskolornas omkostnader 0, , , Finlands Akademis forskn.ansl. 0, , , Främjande av fiskerihushålln. 0, , ,00 Överförda anslag sammanlagt , , ,54 44

11 45 Fullmakter och deras användning Vissa utgifter som inte fördelas enligt förvaltningsområde Disponibla fullmakter * Fullm. typ Belopp Använt Återstår Av fullmakternas användning föranledda utgifter Under tidigare år Tot. Skuldkonverteringsavtalen mellan Finland och Ryssland MUU * följs upp centralt av finansministeriet under nr Bilaga 12: Fullmakter, deras användning och av användningen föranledda utgifter år 2001

12 Bilaga 13: Bokslutets avstämningskalkyl Avstämningskalkyl , mk 1. Intäkts-/kostnadsåterstod Registreringar, som ingår i intäkts-/kostnadsåterstoden men inte i budgetens över-/underskott 2.1 Intäkter och kostnader i affärsbokföringen, som inte över huvud taget införs i budgetbokföringen Intäkter och kostnader i affärsbokföringen, som bokförts inom en kontoklass i budgetbokföringen antingen på ett budgetkonto eller reserverade anslags konto, på oklara posters konto i väntan på registrering eller på ett felkonto Intäkter, kostnader och tekniska registreringar i affärsbokföringen, som bokförts i budgetbokföringen inom en kontoklass på reserverade anslags konto Kostnader och tekniska registreringar i affärsbokföringen, som bokförts i budgetbokföringen inom en kontoklass på ett specifikationskonto för utgiftsrester Intäkter ock kostnader i affärsbokföringen, som bokförts i budgetbokföringen inom en kontoklass på ett konto för finansiering utanför budgeten Registreringar, som inte ingår i intäkts- och kostnadskalkylen, men som inräknats i budgetens över-/underskott 3.1 Registreringar på balanskonto i affärsbokföringen, som bokförts som budgetinkomst eller -utgift Kalkylen sammanlagt Budgetens över-/underskott Skillnad 0 46

13 Bilaga 14: Förändringar i eget kapital EGET KAPITAL Statens kapital Förändring av tidigare räkenskapsperioders kapital 1.1 Kontoöppningsöverföring (Räkenskapsperiodens kostnadsrest) Kontoöppningsöverföring (Kapitalöverföringar) Förändring i tidigare räkenskapsperioders kapital Kapitalöverföringar 1.1 Kontoöppningsöverföring Överföringar från statens allmänna postgiroutgiftskonto Överföringar till statens allmänna postgiroinkomstkonto Kapitalöverföringar Räkenskapsperiodens kostnadsrest 1.1 Kontoöppningsöverföring Överföring av räkenskapsperiodens kostnadsrest till balansräkningen Räkenskapsperiodens kostnadsrest Statens kapital totalt Bilaga 15: Finansiering utom budgeten som skall upptas i intäkts- och kostnadkalkylen Finansieringskälla Saldo Influtit Använt Saldo Användningsändamål Kommuner ,47 0, ,47 0,00 Undervisning Samkommuner ,49 0, ,49 0,00 Forskning Näringslivet ,45 0, ,45 0,00 Forskning Icke vinstsyftande samfund ,47 0, ,47 0,00 Undervisning Icke vinstsyftande samfund ,39 0, ,39 0,00 Forskning Utlandet ,26 0, ,26 0,00 Forskning Övriga ,94 0, ,94 0,00 Forskning Totalt ,47 0, ,47 0,00 Bilaga 16: I balansräkningen ingående fonderade medel Inget att redovisa Bilaga 17: Av räkenskapsverket administrerade fonderade medel, stiftelser och föreningar som inte ingår i balansräkningar Inget att redovisa Bilaga 18: Överskridningar av förslagsanslag och motiveringar till dessa Inget att redovisa 47

14 3.3 Granskning av kalkylerna i bokslutet Intäkts- och kostnadskalkylen Intäkts- och kostnadskalkylen görs upp på basen av huvudboken för Åbo Akademis affärsbokföring. Vid granskningen av de olika posterna i intäkts- och kostnadskalkylen kan följande konstateras: Intäkterna av avgiftsbelagd verksamhet om 25,7 Mmk består av intäkter av kundtjänst prissatt enligt företagsekonomiska principer om 25,1 Mmk samt av intäkter av offentligrättsliga prestationer om 0,6 Mmk. Målet beträffande lönsamheten för den företagsekonomiskt prissatta kundtjänsten är i resultatavtalet mk och beträffande intäkterna 27 Mmk. För intäkternas del är måluppfyllelsen 92,9 %. Däremot har målet för lönsamheten (överskott) uppnåtts och överskridits med god marginal och utgör 1,2 Mmk. Totalt har intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten ökat med 13,6 %. Med kundtjänst avses uppdragsforskning och undervisning, som säljs till företag och organisationer, samt försäljning av tryckalster. Offentligrättsliga prestationer är öppen universitetsundervisning och bibliotekets fjärrlån. Hyror och serviceintäkter om 0,9 Mmk består till övervägande delen av hyresintäkter för akademins gästrum och forskarbostäder. Jämfört med föregående år är ökningen 7,4 %. Övriga intäkter av verksamheten, totalt 108,7 Mmk, består av intäkter för olika typer av samarbetsprojekt samt understöd och donationer. Största delen av intäkterna, dvs. 36,5 Mmk, är donationer av Stiftelsen för Åbo Akademi för bl.a. Marstersprogram, vetenskaplig apparatur, undervisnings- och hjälptjänster och forskningsprojekt. Stiftelsen meddelade vid inskriptionen år 2000 att man beslutat stöda akademin med 3 milj. euro under tre års tid. Av detta belopp har två rater, dvs. 12 Mmk inbetalats under år Även i övrigt stöder stiftelsen kännbart akademins verksamhet genom medel för t.ex. studie- och forskningshelheten ÅA som miljö- och skärgårdsuniversitet, för undervisnings- och hjälptjänster, litteraturanskaffningar, informationsverksamhet mm. 26,4 Mmk härrör från TEKES-projekt. EU-projekten står för 6,1 Mmk och nordiska och andra samarbetsprojekt, både med statliga och icke-statliga organisationer för 19,4 Mmk. Ökningen av övriga intäkter av verksamheten är 24,3 %, vilket dels beror på en ändring i bokföringssättet gällande donationer, dels på stiftelsens betydande insatser. Intäkterna från TEKES har denna gång minskat med hela 22,4 %. Intäkterna utgör tillsammans 135,3 Mmk, vilket är en ökning med 22 % jämfört med föregående år. Kostnaderna för verksamheten har ökat med 6,9 % jämfört med år De flesta kostnadsposterna visar en tillväxt. Inköp av tjänster har ökat mest (11,6 %) medan kostnaderna för material, förnödenheter och varor har minskat något (- 1,8 %). Med interna kostnader avses kostnadsersättningar till andra statliga verk inom gemensamt finansierade projekt. Personalkostnaderna utgör 65,3 % av de totala kostnaderna och har ökat med 8,6 % från föregående år. Om man mäter i absoluta tal har personalkostnaderna givetvis ökat mest (+ 21,8 Mmk). Posten innehåller också ökningen av semesterlöneskulden inkl. sociala kostnader. Poster som minskar på personalkostnaderna är återbäringar enligt sjukförsäkringslagen från FPA, 1,6 Mmk. Posten tillverkning för eget bruk om mk innehåller kostnader för ÅAB:s databassystem och marinbiologins akvariebygge. Anskaffningarna har slutförts under året. 48

15 Skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna för verksamheten visar 284,7 Mmk. Underskottet har vuxit med 0,9 % från föregående år. Posten finansiella intäkter är ränta på återbetalda tullavgifter och finansiella kostnader är förseningsräntor. Posten extraordinära intäkter är huvudsakligen motbokningen av användningen av fullmakten för anskaffning av en ny cyklotron i enlighet med skuldkonverteringsavtalet mellan Finland och Ryssland. Cyklotronen anskaffas till Cyklotron-PET-inrättningen. Med överföringsekonomins kostnader avses stipendier och understöd till privatpersoner och föreningar samt bidrag till kommuner, företag och andra icke statliga arbetsgivare för anställning av Åbo Akademis studerande som praktikanter. Stipendierna är på samma nivå som året innan och utgör 4 Mmk. Det är främst Åbo datatekniska forsknings- och utbildningscentrum (TUCS) som har använt spetsforsknings- o.dyl. statliga anslag för stipendier. Sammanlagt utgör posten överföringsekonomins kostnader 4,6 Mmk, vilket är en ökning med 12,2 %. Uppburna mervärdesskatter har vuxit med hela 38,6 % till 6,7 Mmk till följd av de ökade verksamhetsintäkterna. Betalda mervärdesskatter är 20,8 Mmk, vilket är en ökning om 7,5 %. Räkenskapsperiodens kostnadsåterstod är mk. Ökningen är 0,3 %. Balansräkningen Balansräkningen görs upp på basen av huvudboken för Åbo Akademis affärsbokföring. Vid granskningen av de olika posterna kan följande konstateras: De immateriella rättigheterna om 0,9 Mmk är i huvudsak programvara. De immateriella rättigheterna har ökat med 15,6 %. Bland materiella tillgångar kan följande egendomstyper nämnas: laboratorieapparatur 18,8 Mmk, datorer och kringutrustning 12,3 Mmk, audiovisuell apparatur 3,1 Mmk samt möbler och annan inredning 1,3 Mmk. I posten förskottsbetalningar och pågående anskaffningar ingår apparatur som betalts i förskott men levereras under år Den stora ökningen beror på anskaffningen av en ny cyklotron samt anskaffningen av ett mikroskop till enheten för förbränningskemi. Värdet av de materiella tillgångarna vid årets slut är 40,6 Mmk, vilket är en ökning med 11,2 % jämfört med året innan. I bokslutsbilaga 3 redogörs för värdet av nyanskaffningar och avskrivningar under året. Värdepappren består av 12 telefonaktier som disponeras av Österbottens högskola i Vasa och Jakobstad. Åbo Akademis försäljningsfordringar per uppgår till 36,7 Mmk, vilket är en ökning med 7,3 %. ÅA:s fordringar på TEKES för gemensamt finansierade projekt utgör 16,9 Mmk, vilket utgör 46,1 % av de totala försäljningsfordringarna. Under året rör sig försäljningsfordringarna kring 10 Mmk. Posten övriga kortfristiga fordringar härrör sig från periodiseringar av projektinkomster. Övriga kortfristiga fordringar utgör 10 Mmk, vilket är mera än en fördubbling jämfört med året innan. Den stora ökningen beror på att Stiftelsen för Åbo Akademi har redan beviljade men oinbetalda projektmedel om 6,2 Mmk, som nästan uteslutande hänför sig 49

16 till den s.k. Euromiljonen II. Periodiseringar av EU-medel står för 1,8 Mmk. Totalt har kortfristiga fordringar ökat med 21,1 % och utgör 47,1 Mmk. Det egna kapitalet per är mk. Bokslutsbilaga 14 förklarar förändringarna i det egna kapitalet. Med erhållna förskott avses förskott på projektmedel, som ännu är oanvända. Förskotten utgör 8 Mmk och har minskat med 2,1 % jämfört med året innan. Bland förskottsgivarna kan nämnas EU 2,4 Mmk, Nordiska ministerrådet 0,5 Mmk och övriga nordiska organisationer 0,9 Mmk. Denna balanspost kan variera mycket från år till år beroende på hur inbetalningarna från olika organisationer kommer i förhållande till årsskiftet. Leverantörsskulderna, dvs. obetalda inköpsfakturor, utgör 12,7 Mmk, vilket är en ökning med 2,7 % jämfört med föregående år. Avräkningar mellan räkenskapsverken om 6,8 Mmk (+ 5,7 %) avser oinbetalda skatter och socialskyddsavgifter för december Poster som skall redovisas vidare avser oinbetalda pensionsavgifter och löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift. Beloppet är 4,7 Mmk, dvs. en minskning med 9,4%. Posten resultatregleringar innefattar Åbo Akademis semesterlöneskuld, dvs. semesterlön och semesterpenning inkl. sociala kostnader för semester införtjänad år 2001 men outtagen vid årsskiftet. Den kalkylerade semesterlöneskuldens belopp är 26,4 Mmk och ökningen från föregående år är 3,9 %. Beloppet av övriga kortfristiga skulder om 2,2 Mmk består dels av periodiseringar av projektanslag, dels av NordPlus-stipendiemedel som ÅA koordinerar. Den stora minskningen (- 74,6 %) beror på att donationer och projektmedel av privata organisationer numera intäktsförs och inte längre behandlas utom budgeten. Användningen av saldot av donationer och övriga externa medel per är närmare utrett i bokslutsbilaga 15. Bokslutet balanserar på mk jämfört med mk år 2000 (+ 13,3 %). Budgetens utfallskalkyl Budgetens utfallskalkyl görs upp på basen av huvudboken för Åbo Akademis budgetbokföring. Utfallskalkylen görs med samma momentindelning som används i statsbudgetens detaljerade indelning. Utfallskalkylen innehåller alla budgetkonton som ingår i akademins bokföring. I kalkylen tas således upp även sådana anslag, som i samband med indelningen av budgeten, inte riktats direkt till akademin. Utfallskalkylens slutsumma är mk jämfört med mk för föregående år. En ökning med 3,8 %. Den verkliga användningen av budgetmedel år 2001, då man också beaktar användningen av restanslag är mk. Motsvarande siffra för föregående år är mk, en ökning med 9,1 %. Utgifterna för löner, fastigheter och övrig drift under momentet för universitetens omkostnader ( ) utgör 231,6 Mmk, vilket är 5,1 % mera än året innan. I denna summa ingår även användningen av restanslaget från år Restanslaget som överförs från år 2001 till 2002 är 21,2 Mmk (9 %) jämfört med 17,5 Mmk (7,9 %) föregående år. Av restanslaget svarar forskarskolorna för 4,9 Mmk. Detta är dock en minskning med 16 %. Restanslagen av kundtjänst och gemensamt finansierad verksamhet (främst TEKES och EU) är 8 Mmk jämfört med 11,9 Mmk året innan (- 33 %). Den märkbara minskningen beror dock till stor del på en ändring i bokföringssättet emedan projektmedel av nordiska 50

17 och andra organisationer numera bokförs som en del av posten övriga externa medel, vars restanslag är 5,1 Mmk. Externa medel av Stiftelsen för Åbo Akademi har ett restanslag om 8,6 Mmk. Intäkterna av kundtjänsten har vuxit med 14 % till 25,1 Mmk. Intäkterna av den gemensamt finansierade verksamheten är 39,8 Mmk och de externa medlen utgör 46,2 Mmk. Utgifterna för Vasa övningsskola är 40,6 Mmk inklusive användningen av restanslaget från år Ökningen är 8,6 % och 1,3 Mmk (3,1 %) av anslaget överförs till nästa år. Användningen av Finlands Akademis forskningsanslag (inkl. restanslag) är 22,6 Mmk, dvs. samma belopp som året innan. 85 årsverken har finansierats med dessa medel. Av Finlands Akademis anslag överförs 24,7 % till följande år jämfört med 21,3 % året innan. Nedan två tabeller som kompletterar uppgifterna i bokslutets budgetutfallskalkyl med uppgifter om restanslagen och deras användning, dels beträffande de bruttobudgeterade budgetmomenten och dels de nettobudgeterade. 51

18 Komplettering av budgetens utfallskalkyl, bruttobudgeterade budgetinkomster och -utgifter Budgetkonto Anslag eller budgeterade Använt, ackumulerat eller inkomster Disponibelt Överfört till återtaget följande år För finansåret För tidigare år Mervärdesskatteinkomster (A) Mervärdesskatteinkomster (A) Övriga inkomster av blandad natur (A) Samarbete med länderna i Östeuropa (S3V) StPL-baserad rehabilitering (S2V) Mervärdesskatteutgifter (A) Mervärdesskatteutgifter/EU (A) Mervärdesskatteutgifter för utveckl.samarbete (A) Utvecklingsverksamhet (S3V) EU:s kulturprogram (S3V) Forsknings- och utvecklingsverksamhet (S3V) Sysselsättningsservice och utredningsverksamhet (S3V) Universitetens regionala utveckling (S3V) Forskningsfinansieringens tilläggsprogram (S3V) Övningsskolornas omkostnader (S2V) Finlands Akademis forskningsanslag (S3V) Samarbetsforskning (S3V) Främjande av fiskerihushållningen (S2V) Lönebaserat sysselsättningsstöd till statsförvaltn. (A) Budgetinkomstkonton sammanlagt Budgetutgiftskonton sammanlagt

19 Komplettering av budgetens utfallskalkyl, nettobudgeterade budgetinkomster och -utgifter Budgetkonto Anslag eller budgeterade inkomster För finansåret För tidigare år Disponibelt Använt, ackumulerat eller återtaget Överfört till följande år Driftsutgifter (S3V) Bruttoutgifter bruttoinkomster = nettoutgifter Offentligrättsliga prestationer (S3V) Bruttoutgifter bruttoinkomster = nettoutgifter Avgiftsbelagd verksamhet (S3V) Bruttoutgifter bruttoinkomster = nettoutgifter Gemensamt finansierad verksamhet (S3V) Bruttoutgifter bruttoinkomster = nettoutgifter Externa medel, SÅA Bruttoutgifter bruttoinkomster = nettoutgifter Övriga externa medel Bruttoutgifter bruttoinkomster = nettoutgifter Stöd för fortbildning (S3V) Bruttoutgifter bruttoinkomster 0 = nettoutgifter Universitetens omkostnader Bruttoutgifter bruttoinkomster = nettoutgifter

3. BOKSLUTSKALKYLER OCH UPPGIFTER I BILAGOR TILL DEM SAMT EN GRANSKNING AV KALKYLERNA I BOKSLUTET

3. BOKSLUTSKALKYLER OCH UPPGIFTER I BILAGOR TILL DEM SAMT EN GRANSKNING AV KALKYLERNA I BOKSLUTET 3. BOKSLUTSKALKYLER OCH UPPGIFTER I BILAGOR TILL DEM SAMT EN GRANSKNING AV KALKYLERNA I BOKSLUTET 3.1 Bokslutskalkyler INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL 1.1-31.12.2002 1.1-31.12.2001 Intäkter av verksamhet:

Läs mer

3. BOKSLUTSKALKYLER OCH UPPGIFTER I BILAGOR TILL DEM SAMT EN GRANSKNING AV KALKYLERNA I BOKSLUTET

3. BOKSLUTSKALKYLER OCH UPPGIFTER I BILAGOR TILL DEM SAMT EN GRANSKNING AV KALKYLERNA I BOKSLUTET 3. BOKSLUTSKALKYLER OCH UPPGIFTER I BILAGOR TILL DEM SAMT EN GRANSKNING AV KALKYLERNA I BOKSLUTET 3.1 Bokslutskalkyler INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL 1.1-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Intäkter av verksamhet:

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 19.12.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.11.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 7.4.2004 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2003 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 3.4.2006 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2005 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 31.03.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2007 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 17.10.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.9.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 02.04.2007 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2006 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 26.3.2009 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 9. Hänvisning: Statskontorets begäran om utlåtande

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 9. Hänvisning: Statskontorets begäran om utlåtande 1 STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 9 8.7.1996 Statskontoret Hänvisning: Statskontorets begäran om utlåtande 11.3.1996 STATENS BOKFÖRINGSNÄMNDS UTLÅTANDE OM PRINCIPLÖSNINGARNA FÖR STATENS BOKFÖRINGS-

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Ett ämbetsverk eller en inrättning som är räkenskapsverk skall för varje finansår göra upp räkenskapsverkets bokslut som består av

Ett ämbetsverk eller en inrättning som är räkenskapsverk skall för varje finansår göra upp räkenskapsverkets bokslut som består av 11 KAPITEL: UPPGÖRANDE AV RÄKENSKAPSVERKETS BOKSLUT I detta kapitel behandlas uppgörande av bokslut för räkenskapsverk. I kapitlet ges anvisningar för de bestående principer och förfaranden som följs vid

Läs mer

Det sammanlagda överskottet och verksamhetens underskott under granskningsperioderna och , mn euro

Det sammanlagda överskottet och verksamhetens underskott under granskningsperioderna och , mn euro 9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning Syftet med kapitlet är att i enlighet med regeringsprogrammet öka transparensen och öppenheten i rutinerna för redovisning av statsfinanserna samt

Läs mer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer 13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer Bokslutsspecifikationerna och de förteckningar som uppgörs i samband med bokslutet är räkenskapsverkets interna bokslutsdokument, som

Läs mer

TUKAPITEL: SPECIFIKATIONER TILL BALANSRÄKNINGEN OCH ANDRA SPECIFIKATIONERUT... 2

TUKAPITEL: SPECIFIKATIONER TILL BALANSRÄKNINGEN OCH ANDRA SPECIFIKATIONERUT... 2 TU14UT Förvaltningens styrning TUKAPITEL: SPECIFIKATIONER TILL BALANSRÄKNINGEN OCH ANDRA SPECIFIKATIONERUT... 2 TU14.1UT TUSPECIFIKATIONEN TILL BALANSRÄKNINGENUT... 2 TU14.2UT TUAVSKRIVNINGSPLANER OCH

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/ DNr 3/51/2001

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/ DNr 3/51/2001 STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/2001 20.8.2001 DNr 3/51/2001 Statens bokföringsnämnds utlåtande om försvarsministeriets ansökan, där ministeriet bett om utlåtande om definition av ersättningar

Läs mer

Bilaga 1 1 AKTIVA... 1

Bilaga 1 1 AKTIVA... 1 Statskontoret Förvaltningens styrning AFFÄRSBOKFÖRINGENS KONTOPLAN (14/03/2002) Bilaga 1 1 AKTIVA... 1 10 NATIONALFÖRMÖGENHET... 1 100 Jord- och vattenområden... 1 101 Byggnadsmarks- och vattenområden...

Läs mer

Scheman för bokföringsböckerna BILAGA 4

Scheman för bokföringsböckerna BILAGA 4 Förvaltningens styrning Statskontoret Scheman för bokföringsböckerna BILAGA 4 Bilagan innehåller mänstren för följande utdata: dagbok (kronologisk) huvudbok för affärsboföringen (systematisk) sammanfattning

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

I Analys av bokslutskalkylerna I

I Analys av bokslutskalkylerna I Ekonomisk översikt 2006 I Analys av bokslutskalkylerna I Finansiering och använda medel Av nettomedlen i budgeten stod 410 miljoner euro till förfogande år 2006. Därav bestod 86 % (352,8 milj. euro) av

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Statskontoret. Affärsbokföringens kontoplan

Statskontoret. Affärsbokföringens kontoplan Affärsbokföringens kontoplan Statskontorets föreskrift Bokföringens konton (VK/180/00.01/2015) 2.3.2015 1 AKTIVA... 1 10 NATIONALFÖRMÖGENHET... 1 100 Jord- och vattenområden... 1 101 Byggnadsmarks- och

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: 5 KAPITEL: REGISTRERING AV TRANSAKTIONER MELLAN RÄKENSKAPSVERK OCH RÄKENSKAPSVERKENS INTERNA TRANSAKTIONER...5-1 5.1 Användning av ett annat s anslag i den egna verksamheten... 5-1

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2007

EKONOMISK ÖVERSIKT 2007 EKONOMISK ÖVERSIKT 2007 Analys av bokslutskalkylerna Finansiering och använda medel Av nettomedlen i budgeten stod 422,4 miljoner euro till förfogande år 2007. Därav bestod 339,8 miljoner (80 %) av anslag

Läs mer

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter 31.12.2010 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 50 45 Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 40-5 -10 35-15

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter 31.7.2012 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 55 50 Mrd. Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 45-5

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Statskontoret Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Statskontoret Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver (Statskontorets föreskrift Bokföringens konton) 1. Konton för transaktioner som skall registreras på budgetkonto eller reserverade anslags konto 3 600

Läs mer

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande:

lägga till kontona 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 och 5111 enligt följande: STATSKONTORET FÖRESKRIFT 23.4.2003 Dnr 102/03/v107/531/2003 Räkenskapsverken och de statliga fonderna utanför budgeten BOKFÖRINGSKONTON Enligt 42 b 4 momentet i förordningen om statsbudgeten (11.12.1992

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster 31.12.2012 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 55 50 Mrd. Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 45-5

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Sympati psykosociala förening rf

Sympati psykosociala förening rf BALANSBOK 1.1-31.12.2014 c/o Ever Clever Oy Annegatan 2 A 2 00120 Helsingfors Införd i föreningsregistret 10.08.1999 Hemort Helsingfors BALANSBOK OCH SPECIFIKATIONER FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 01.01-31.12.2014

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1(5) STATSKONTORET Förvaltningens styrning STATSEKONOMINS FINANSIERINGSANALYS. 1 Allmänt

1(5) STATSKONTORET Förvaltningens styrning STATSEKONOMINS FINANSIERINGSANALYS. 1 Allmänt STATSKONTORET Förvaltningens styrning 30.4.2010 1(5) STATSEKONOMINS FINANSIERINGSANALYS 1 Allmänt Statsekonomins finansieringsanalys uppgörs som en kassaflödeskalkyl. Kalkylen kompletterar statens intäkts-

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Skatter på inkomst Mervärdeskat Övriga skatter Övriga inkomster

Skatter på inkomst Mervärdeskat Övriga skatter Övriga inkomster 31.12.2014 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 60 55 50 45 Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0-5 -10

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten

Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Statskontoret Föreskrift 1 (8) 20.11.2014 Dnr VK/1077/00.01/2014 Bokföringsenheterna Upprättande av en kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten Enligt 55 1 mom. i förordningen om

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9)

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Resultaträkning 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter 13 483,03 23 184,00 Kostnader Ordinarie verksamhetens kostnader -36 763,43-40 096,20

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Handel och andra tjänstverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 21/ DNr 6/51/2001

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 21/ DNr 6/51/2001 STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 21/2002 14.1.2002 DNr 6/51/2001 Statens bokföringsnämnds utlåtande om den ansökan, där Statens pensionsfond har bett om utlåtande om bokförings- och bokslutsbehandlingen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer