Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko."

Transkript

1 fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret. läs mer på sidan 2 B hemförsäkring för alla diskuteras Nytt försäkringspaket B slutsats efter avdelningsveckorna Nöjda medlemmar har nära till klubben B det lönar sig att säga i från Midlanda lyckades inte tysta anställda

2 SEKO Posten kräver ordning och reda på anställningarna Kollektivatal, anställningsformer och anställningstrygghet. Det är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret. Kopplat till detta kommer företagsfacket tillsammans med klubbarna att sätta extra fokus på frågan om rätten till heltid för anställda inom Posten. I oktober hade SEKO Posten representantskapsmöte där dokumentet SEKO Postens grundläggande värderingar fastställdes. Det är utifrån detta dokument som den fackliga verksamheten ska bedrivas. Man antog även om en aktivitetsplan för alla delar inom SEKO Posten under En aktivitetsplan som utgår från förbundets treåriga verksamhetsplan Alf Mellström, ordförande för SEKO Posten. ii fackligt perspektiv seko december 2005 Fokus på kärnfrågorna De fackliga kärnfrågorna har utkristalliserats genom enkäter, intervjuer, samtal och träffar med medlemmar och förtroendevalda inom Posten. Naturligtvis ligger även lönerna med här som en viktig del, men den frågan kommer att aktualiseras mer inför avtalsrörelsen Vårt huvuduppdrag är att fokusera på de för medlemmarna viktiga frågorna, och då handlar det om kollektivavtal, anställningsformer och trygghet i anställningen. Det är frågor som är starkt sammankopplade med varandra och som också kräver hög prioritet i klubbarna, säger Alf Mellström, ordförande för SEKO Posten. Fokus på kärnfrågorna är, enligt Mellström, viktigt för att komma tillrätta med de problem som finns. För klubbarna gäller det att driva kärnfrågorna och bevaka så att regelverken, det vill säga kollektivavtal och lagar, följs och att agera om så inte är fallet. Andra projekt som ligger utanför SEKO Postens kärnverksamhet måste avdelningarna ute i landet ta större ansvar för, dessa tar för mycket kraft från klubbarna, säger Mellström. Dålig planering Ett stort och tilltagande problem är deltids- och visstidsanställningarna inom Posten. Otryggheten och övertalighetsproblematiken likaså, inte minst när det gäller den utsatta personalen inom Svensk Kassaservice. På vissa håll är bemanningsplaneringen alldeles för dålig och vi har fått signaler om att enskilda chefer tänjer på vad som är tilllåtet enligt skyldighetsavtalet. Deltidsanställda och timanställda jobbar långt utöver sin avtalade ordinarie arbetstid. Ett visst mått av flexibilitet är naturligtvis nödvändig, men att använda tidsbegränsade anställningar som fast förstärkning i stället för att använda en tryggare anställningsform kan vi inte acceptera. Särskilt inte när vi vet att det finns utrymme för fler heltidsanställda inom Posten, säger Mellström. De otrygga anställningsformerna är ett stort problem inom Posten. Därför ska företagsfacket jobba extra hårt på att komma tillrätta med det under det kommande verksamhetsåret. Bättre ledarskap För att komma tillrätta med anställningsformerna behövs, enligt SEKO Posten, ett bättre ledarskap. Bilden är att där det finns ett bra ledarskap, där fungerar verksamheten också bra. Men på vissa håll är det väldigt kort, eller ingen, framförhållning alls. I stället för att planera sin bemanning väljer vissa att mygla med systemet. Vi behöver ordning och reda när det gäller anställningsformerna och vi förväntar oss att ett statligt ägt företag som Posten ska föregå med gott exempel i de här frågorna, säger Mellström. Stöd till klubbarna Klubbarna behöver också stöd för att kunna hantera konflikter. Det viktiga är att klubbarna har de redskap och besitter den kompetens att i så stor utsträckning som möjligt kunna lösa frågorna med arbetsgivaren på plats. Stöd från förbundet, bland annat när det gäller utbildningsinsatser, är viktigt. Likaså att rollfördelningen mellan förbund, avdelning och företagsfacket är tydlig. Vi är en förhandlingsorganisation som agerar på uppdrag från klubbarna och då är det den verksamheten som vi ska ägna oss åt, säger Mellström. Aktuellt om Svensk Kassaservice P Som det framgått i medier och i SEKOs egna informationskanaler kommer det eventuellt att lämnas en proposition om Svensk Kassaservices framtid. För mer information om detta, se annan plats i tidningen och håll dig informerad via SEKOs och SEKO-magasinets hemsidor, där senaste nytt finns. foto: anna ledin

3 Fortsatta diskussioner om försäkringspaket Diskussionerna kring ett nytt försäkringspaket, det så kallade LOpaketet har intensifierats under senhösten och kommer att fortsätta efter nyår. Många av LOförbunden har uttalat sig positivt till paketets innehåll, så även SEKO. Den största förändringen för SEKOs del är att hemförsäkringen i den nya lösningen skulle bli obligatorisk. Ersättningen i fritidsförsäkringen höjs också. Värt att notera är att redan en stor del cirka medlemmar redan har kompletterat sitt medlemskap med hemförsäkringen. Över 70 procent av medlemmarna har också kompletterat fritidsförsäkringen, TFF. Lägst pris på marknaden Exakt vilka merkostnader som tillkommer på medlemsavgiften är inte utrett ännu. Då vi själva är med och påverkar utgången kommer vi inte att acceptera något annat än bra försäkringar till marknadens lägsta priser. Det kommer naturligtvis Är olyckan framme på fritiden kan du känna dig trygg, du är försäkrad genom medlemskapet i SEKO. Nu diskuteras ett nytt försäkringspaket. att bli billigare med LO-paketet än att ge sig ut och teckna individuella försäkringar i samma omfattning, säger SEKOs förbundskassör Göran Olsson. Ett problem som kan uppstå är att flera hushåll med fler än en LO-medlem kan bli dubbelförsäkrade och därmed får betala dubbel premie. Förbunden, LO och Folksam håller just nu på och reder ut hur dubbelförsäkrade ska kompenseras, för någon form av kompensation kommer det att bli, säger Göran Olsson. Fackligt Perspektiv återkommer löpande under våren med senaste nytt kring försäkringspaketet. Detta innehåller LO-paketet P K-Hem, Hemförsäkring P TFF, fritidsförsäkring (25 basbelopp) P Kompletterings TGL P Barngruppliv Detta ingår i SEKOmedlemskapet idag* P TFF grund, fritidsförsäkring (6 basbelopp) P Kompletterings TGL P Barngruppliv * SEKO Sjöfolk är redan i dag försäkrade enligt LO-paketet. SEKOs centrala ungdomsråd läggs ner SEKOs centrala ungdomsråd läggs ner. Däremot kommer inte ungdomsverksamheten i förbundet att avstanna, snarare tvärtom. SEKOs förbundsstyrelse har beslutat om en förändrad inriktning på ungdomsverksamheten i förbundet. Det innebär bland annat att det centrala ungdomsrådet läggs ner och att satsningar i stället ska göras på att utveckla ungdomsverksamheten i avdelningarna. Det kommer inte att bli några minskade medel till ungdomsverksamheten, för den tycker vi är väldigt viktigt. Däremot kommer avdelningarna att få ta ett större ansvar när det gäller aktiviteterna. Till exempel genom att tillsätta kommittéer och skapa arbetsgrupper lokalt, säger Helena Gille, som ansvarar för ungdomsfrågorna på förbundet. Fastställa mål Den februari tänker SEKO bjuda in alla ungdomsansvariga på avdelningarna till en planeringskonferens på Lastberget. Där kommer vi att fastställa konkreta mål för ungdomsverksamheten inom SEKO och även ta fram en aktivitetsplan för det kommande året. Under året ska även ungdomarnas hemvist på nätet ses över. Både den externa hemsidan och de interna sidorna kommer att få en ansiktslyftning och ska fyllas med mer information om ungdomsverksamheten, säger Helena Gille. I mars nästa år kommer vi att ha en tydligare bild över hur ungdomsverksamheten ska bedrivas, men jag är säker på att detta kommer att bli en bra lösning för att engagera fler unga inom SEKO, säger Helena. fackligt perspektiv seko december 2005 foto: iii kongress Fortsatt missnöje med elbolagen P Elkunderna är fortsatt missnöjda med elbolagen och rekordmånga människor uppger att de funderar på att byta elbolag. Det uppger Svenskt Kvalitetsindex (SKI) i sin årliga undersökning. Enligt SKI är missnöjet ungefär lika stort som förra året och i en jämförelse med andra branscher har elbranschen mycket låg kundnöjdhet. Bland privatkunderna hos de stora bolagen har Vattenfall störst andel nöjda kunder. Bland de mindre företagen är kunderna mest nöjda med Telge Energi, det bolag som LO samarbetar med gällande medlemsförmånen MedlemsEl. Förtroendet för elbolagen är dock fortfarande lågt, de har en dålig image jämfört med flertalet andra branscher. Avregleringen av elbranschen har naturligtvis stor skuld till folks missnöje och illojalitet gentemot elbolagen, säger Janne Rudén, förbundsordförande i SEKO i en kommentar. Fler kvinnor i facket P För att öka tjejernas representation i förbundets beslutande organ startades våren 2004 ett utvecklingsprojekt för fackliga kvinnor inom Posten Produktion. Projektet har drivits i två grupper och omfattat arbetsplatser i hela landet. Metoden som använts bygger bland annat på att gruppen väljer ut ett antal prioriterade områden och sätter upp mål för dessa. Sedan görs aktiviteter som leder till att de uppsatta målen nås och till att eventuella misstag analyseras. Grupperna valde att arbeta med antalet kvinnor i heltidsanställning och i mentorskap, samt antalet kvinnor som är fackliga förhandlare och förtroendevalda. Grupperna har nu avslutat sina projekt och de kan konstatera att metoden visserligen varit krävande, men att väldigt mycket har blivit uträttat. De har dessutom lyckats skruva utvecklingen mot de visionära mål de satte upp när de började för 18 månader sedan.

4 Tydlig slutstats i utvärderingen av årets avdelningsveckor Närhet till klubben ger nöjda medlemmar notiser Abrahamsson sjöfolkets talesman i EU De mest missnöjda medlemmarna inom SEKO finns på de arbetsplatser som saknar lokal facklig representation. Det är en tydlig slutsats som Annika Ödebrink, projektansvarig för SEKOs avdelningsveckor, drar efter att ha utvärderat resultatet av höstens satsning. Under hösten, närmare bestämt mellan den 20 september och den 28 oktober, genomfördes avdelningsveckor i hela SEKOs organisation. Avdelningsveckorna är ett samlingsnamn för en rad arrangemang som genomförts runt om i landet. Arbetsplatsbeök, medlemsmöten och pressträffar är några av de aktiviteter som genomförts. Avdelningsveckorna har sin grund i ett beslut fattat av SEKOs förbundsmöte. Förbundskontoret har ansvarat för samordningen och genomförandet av satsningen, medan avdelningarna har ansvarat för att ta fram ett regionalt program och de praktiska arrangemangen. iv fackligt perspektiv seko november 2005 När SEKO Sydöstra arrangera avdelningsvecka gjordes arbetsplatsbesök på bland annat Skanska. Här är SEKOs ombudsman Roger Andersson i samspråk med Lilian Friberg-Magnusson från avdelningen. Närvaron avgörande Nu när höstens avdelningsveckor är sammanställda och utvärderade finns det några slutsatser som är extra tydliga. Den enskilda punkt som Annika Ödebrink helst vill framföra är frågan om den fackliga närvaron på arbetsplatserna. Diskussionerna under de arbetsplatsbesök som genomförts talar sitt tydliga språk. På de arbetsplatser där facket finns på arbetsplatsen och är väl förankrat, är attityden till facket bra. På de arbetsplatser där klubben finns i lokaler på arbetsplatsen är attityden till och med mycket bra. På de arbetsplatser där det inte finns någon lokal facklig representation är bilden mer dyster. Här är det vanligt att medlemmarna ser på facket som osynligt och tandlöst, säger Annika Ödebrink. Stort informationsbehov En annan intressant slutsats är att de arbetsplatser där klubben finns i lokaler på arbetsplatsen, är medlemmarna mer positiva till sina arbetsvillkor än på andra ställen. Bland annat har man här mycket mindre problem med till exempel deltid och lönemissnöje än på arbetsplatser där klubben inte är närvarande. Rapporten visar också att medlemmar på de arbetsplatser där klubben inte är närvarande upplever ett stort informationsbehov. Får de inte information från facket känner de sig snabbt glömda, säger Annika Ödebrink. En positiv skillnad jämfört med fjolårets avdelningsveckor är att förbundet i år synts mycket mer i radio, TV och tidningar. Pressaktiviteterna i samband med årets avdelningsveckor genomfördes mer planerat och med centralt producerade underlag vilket ledde till ett större genomslag i media, säger Annika Ödebrink. Nästa år kommer avdelningsveckorna att genomföras i en något annorlunda form. För det första handlar det inte om flera veckor utan om en enda. Aktiviteterna under den veckan kommer uteslutande att vara inriktade på besök ute på arbetsplatserna. Ny form nästa år De datum det handlar om är 4-8 september. Då kommer hela förbundskontoret att tömmas, och all energi ska satsas på att vara ute och träffa medlemmar. Den fullständiga rapporten från årets avdelningsveckor kommer nu att lämnas till SEKOs verkställda utskott och förbundsstyrelse för godkännande. Därefter kommer den att kunna läsas i sin helhet på förbundets intra- och extranät. P SEKOs vice förbundsordförande Tomas Abrahamsson valdes nyligen på nytt till ordförande för EUs sociala dialogkommitté inom sjöfartens område. Kommittén utgörs av fackförbund och redare inom EU och ansvariga för sjöfarten inom EU-kommissionen. Ordförandeskapet ska vara rullande mellan arbetsgivare och fack, men arbetsgivaren hade denna gång ingen kandidat. Därför blir Abrahamsson kvar på ordförandeposten under ytterligare två år. Kommittén behandlar olika aktuella frågor på det maritima området och har även möjlighet att framförhandla lagstiftning, alltså EU-direktiv, inom sjöfartsområdet. Detta har vi också gjort och det är unikt för en kommitté av det här slaget när vi för några år sedan omvandlade ett avtal om arbetstider för anställda inom sjöfarten till ett direktiv, säger Tomas Abrahamsson. Nästa stora fråga som den sociala dialogkommittén ska arbeta med är en så kallad superkonvention för sjöfarten, som ska tas fram tillsammans med ILO. Det har ända sedan 20-talet funnits ett antal regler och konventioner när det gäller sjöfarten. Nu ska de samlas i en konsoliderad konvention i stället. EU-kommissionen har uttryckt en vilja att en sådan superkonvention sedan ska kunna ligga till underlag för ett nytt EU-direktiv på området, säger Abrahamsson. foto: anna ledin

5 Många skyddsombud saknas i SEKOs register Att skyddsombuden spelar en viktig roll i det fackliga arbetet är de flesta överens om. Trots det är bara omkring av uppskattningsvis skyddsombud inrapporterade till SEKOs förtroendemannaregister. Det är inte ovanligt att jag får ta emot samtal från medlemmar, eller från intressenter utanför SEKOs organisation, som vill veta vem som är skyddsombud på en viss arbetsplats. Tyvärr är det inte alltid så lätt att svara på den frågan, säger Göran Larsson, SEKOs ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor. SEKO profilerade sig på Kvalitetsmässan P Det är åt helvete både för mig som knegare och som samhällsmedborgare. Det var ett av svaren SEKO fick när förbundet ställde frågor om avregleringen av offentliga verksamheter på Kvalitetsmässan i Göteborg i november. Kvalitetsmässan äger rum vart annat år och är inriktad på just offentlig verksamhet. SEKO brukar finnas med som utställare, i år med fokus på energimarknaden och förbundets kampanj Vi vägrar hålla tyst. Stort problem Förklaringen till Göran Larssons problem är att en betydande andel av skyddsombuden inom SEKO inte finns med i förtroendemannaregistret. Det här är ett jättebekymmer. Skyddsombuden har en central roll inom vår organisation, men när vi inte vet vilka de är kan vi inte ha någon kommunikation med dem, säger Göran Larsson. I SEKOs register finns i dag drygt 3000 skyddsombud inrapporterade. Göran Larsson vet inte hur hög siffran egentligen borde vara, men han uppskattar den till omkring Ansvaret att rapportera in skyddsombuden ligger, precis som när det gäller övriga förtroendemannauppdrag, på klubbarna. Sedan är det avdelningarnas ansvar att uppdatera registret. Göran Larsson tycker egentligen inte att problemet med för få inrapporterade skyddsombud borde vara så svårt att lösa. I februari nästa år kommer de flesta av SEKOs klubbar att kalla till årsmöte. Då ska såväl omval som nyval av skyddsombud göras. Om resultatet av valen kom- Fakta om skyddsombudens roll mer med i protokollen, och om protokollen sedan skickas till avdelningarna, så kommer även registren att uppdateras. Går att anmäla när som helst Men det går givetvis att anmäla in skyddsombud när som helst. De som är osäkra på om de finns med i registret är välkommen att höra av sig till sin avdelning. Göran Larsson ser gärna att de kontaktuppgifter som kommer in om skyddsombuden innehåller en e-postadress. Ibland behöver vi snabbt skicka ut information till skyddsombuden, och då är e-post den bästa kontaktvägen. P Ett skyddsombud ska verka för en bättre arbetsmiljö genom att samverka med arbetsgivaren och andra samt genom att medverka i arbetsmiljöarbetet. I arbetsuppgifterna ingår att bevaka skyddet mot ohälsa och olycksfall samt att se till att arbetsgivaren systematiskt planerar, leder och kontrollerar arbetsmiljön. Skyddsombudet är de anställdas representant i arbetsmiljöfrågor med ganska långtgående befogenheter. Så här säger arbetsmiljölagen om skyddsombuden: På arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsättes, skall bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. Skyddsombud skall utses även på annat arbetsställe, om arbetsförhållandena påkallar det. För skyddsombud bör ersättare utses. Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns inte sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna. notiser Tusentals skyddsombud utan utbildning P av skyddsombuden inom LO-förbunden saknar utbildning för sitt fackliga uppdrag. Det visar en LO-rapport som nyligen presenterades. Med anledning av dessa dystra siffror har LO, fackförbunden och ABF beslutat att genomföra den gemensamma arbetsmiljösatsningen Folkbildning för bättre arbetsmiljö. Målet är att genomföra en grundutbildning inom arbetsmiljö och hälsa för skyddsombud, personer i arbetsledande ställning samt fackligt förtroendevalda i övrigt. För att SEKO ska få en bättre bild av var och hur utbildningsbehovet för grundläggande arbetsmiljöutbildning ser ut, kommer förbundet att gå ut med en enkät till alla skyddsombud. Enkäten skickas ut under andra veckan i januari Studieansvariga får fortbildning P SEKOs utbildning UUPA Utbildning, utveckling på arbetsplatsen har precis avslutat sitt fjärde steg. Det sista och femte steget körs den april nästa år. Sedan ska de studieansvariga i avdelningarna vidareförmedla sina kunskaper till klubbarna. UUPA är en processutbildning som handlar om att göra en behovsinventering över vilka kunskaper som behövs lokalt för att kunna bedriva det fackliga arbetet på ett bra sätt. Det handlar om alla stadier i verksamheten, från idé och planering till genomförande och utvärdering, säger Helena Gille, studieansvarig på SEKO. Kurskatalog på gång P Kurskatalogen över SEKOs och LOs centrala kurser för förtroendevalda är klar och kommer i början av januari att finnas tillgänglig för nedladdning från SEKOs extranät. Medlemmar som önskar gå någon facklig utbildning kan i vanlig ordning vända sig till sin avdelning. fackligt perspektiv seko november 2005 v

6 Facket på Midlanda lät sig inte tystas hallå där... Att låta sig tystas av arbetsgivaren är inget för Thomas Johansson, huvudskyddsombud på Midlanda flygplats utanför Sundsvall. I längden lönar det sig att säga ifrån, även om läget på arbetsplatsen är sådant att den som är kritisk blir straffad, säger han. Turbulensen har varit stor på Midlanda flygplats under den senaste perioden. Sparkrav, omorganisationer och anställda som inte vågar uttala kritik är några av de faktorer som kännetecknat arbetsplatsen. Efter en tuff höst har nu flygplatschefen Birgitta Uppling valt att sluta sin anställning. Det är ett beslut som Luftfartsverket i ett pressmeddelande indirekt skyller på de anställda, som enligt Birgitta Uppling haft en allt för låg vilja att förändra. Fel beskylla personalen Men personalen är av en helt annan åsikt. Lars-Erik Wiström, SEKOs arbetsplatsombud på Midlanda, menar att facket varit positivt till många förändringar genom åren. Dagens problem uppkom då den senaste omorganisationen tog sin början. Förändringarna gick ut på att man skar ner på kvalitet och säkerhet, och det ville vi från SEKOs sida inte gå med på. Lågt i tak Nu, ett år senare, är det många anställda som kan intyga att stämningen på arbetsplatsen under det senaste året har varit allt annat än god. Det har varit allmänt lågt i tak och de som haft negativa synpunkter på till exempel säkerheten har halkat efter i lön. Att det verkligen funnits brister i vi fackligt perspektiv seko december 2005 På Midlanda flygplats utanför Sundsvall hoppas man nu att den långa perioden av rädsla för att uttala kritik är slut. arbetsmiljön är det många som kan intyga. Thomas Johansson, SEKOmedlem och huvudskyddsombud, är en av dem som fått utstå mycket på grund av den kritik han uttalat mot arbetsvillkoren. Varje anställd har så många roller att det är svårt att hinna sätta sig in i arbetet ordentligt. På grund av stressen ökar risken för att jag ska fatta fel beslut i olika sammanhang. Till exempel är det noggranna rutiner som ska följas vid start och landning, men som situationen ser ut nu händer det att jag i efterhand tvekar över om det var rätt beslut att skicka i väg ett plan. Hoppfull framtid Men nu har alltså flygplatschefen valt att lämna sin anställning. En tillförordnad platschef har tagit över hennes roll. På sikt kommer en ny flygplatschef att tillsättas, och Thomas Johansson är hoppfull inför framtiden. Än är det för tidigt att säga vad som kommer att hända, men vi har blivit lovade att åsiktstaket här på arbetsplatsen ska höjas. Det känns som om vi redan har börjat andas en friskare luft. Förhoppningsvis kan vi få nya rutiner kring till exempel säkerheten nu. Och vi anställda är inte alls motståndare till omorganisationer. Om vi bara får vara med och påverka förändringarna så ställer vi gärna upp. Vågar du säga ifrån på din arbetsplats? P SEKO har under hösten drivit kampanjen Vi vägrar hålla tyst. Nu vill förbundet ha in fler erfarenheter från verkligheten. Hur ser det ut på din arbetsplats? Är det högt i tak, eller tycker du och dina arbetskamrater att det är svårt att framföra kritik? Skicka ett mejl till och berätta hur det ser ut där du jobbar. Du kan också ringa till förbundets informationsenhet på foto: mats olsson/dagbladet...ulf Brandt, som på SEKO Stockholms representantskapsmöte valdes till ny ordförande för avdelningen. En tuff utmaning, eller hur Ulf? Javisst, men också ett hedrande uppdrag. Jag har hunnit växa in i rollen något eftersom jag varit vice ordförande en tid. Det är både spännande och stimulerande. SEKO Stockholm är ju förbundets största avdelning. Vilka är avdelningens stora frågor under kommande år? Vi har tre stora områden som vi kommer att lägga tyngdpunkten på. Det är valrörelsen, SEKOs kongress i höst och avdelningsbildningen. Parallellt med detta ska ju också det löpande fackliga arbetet i avdelningen skötas. Men därutöver finns det inte plats för så många utsvävningar. Din bakgrund finns ju i spårtrafikbranschen, har du bra koll på hela SEKO tycker du? Ja, jag lär mig hela tiden. Jag kommer också att ägna mycket tid åt att åka ut till de olika klubbarna inom avdelningsområdet. Det är viktigt att vi har en bra kommunikation med klubbarna. När det gäller förbundet i stort måste vi fotsätta arbeta i samma anda som under höstens kampanj, jobba i opinionsbildande syfte och arbeta för att utöka möjligheterna till facklig verksamhet. En längre intervju med Ulf Brandt hittar du på SEKO Stockholms hemsida, i Förtroendevald på

7 SEKOiter drillas i politiken För andra året i rad arrangerade socialdemokraternas fackliga utskott en kvalificerad fackligpolitisk utbildning. Fyra SEKOiter deltog i den veckolånga utbildningen på Bommersvik. De har alla ett viktigt uppdrag framför sig. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska stärka sina positioner i sitt facklig-politiska uppdrag och få ökad kunskap om bland annat socialdemokratisk ideologi, samhällsekonomins funktionssätt och omvärldsförändringar. Mer samverkan krävs Utbildningen tar också upp betydelsen av facklig-politisk samverkan mellan LO-förbunden och socialdemokraterna. Det här var en väldigt bra och nyttig utbildning. Alla perspektiv fanns med. Såväl det idéhistoriska som det internationella samt den viktiga framtid vi nu står inför. Många diskussioner handlade av naturliga skäl om hur vi ska vinna valet nästa höst. För det krävs det mer samverkan mellan fack och parti än någonsin, säger Bodil Hansson från SEKO Västernorrland. Föreläsarna på kursen utgjordes av bland andra arbetslivsminister Hans Karlsson, Anne-Marie Lindgren från (s)-tankesmedjan, Bo Rönngren från LO och LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin. Snack om avregleringar Precis som i fjol fanns även föreläsare från SEKO på plats. Denna gång talade Ingela Edlund, kanslichef på Ordförandens kansli, om avregleringarna och dess effekter. Det är inte bara medlemmarna i SEKO som har drabbats hårt av avregleringarna. De har slagit mot hela samhället. För mig kändes det viktigt att berätta om hur vi ser på frågan, vilka krav vi har och vad som skulle kunna hända om det blir ett maktskifte nästa NTF uppmanar nordiska regeringar att motverka hot och vål i kollektivtrafiken P Nordiska Transportarbetarefederationen (NTF) en organisation som utgörs av medlemsförbund inom transportsektorn har författat ett brev till ansvariga transportministrar i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island angående hot- och våldssituationen inom kollektivtrafiken. I brevet beskriver man den rådande situationen inom kollektivtrafiken inom norden, där utvecklingen är allt annan än acceptabel. Hotet och våldet ökar och måste stävjas, menar NTF. Organisationen lyfter i brevet också fram de krav som bland andra SEKO och Kommunal tidigare ställt på ansvariga politiker. Krav som bland annat innefattar: Mer personal i bussar och tåg, på hållplatser, plattformar och i väntsalar. Dubbelbemanning, framförallt kvälls- och nattetid. Övervakningskameror. Minskning av kontanthanteringen. Bodil Hansson, Mikael Sjölund och Carina Grönhagen. Tre SEKOiter som deltog på socialdemokraternas kvalificerade utbildning. höst det vill säga ännu fler privatiseringar och attacker på kollektivavtalen, säger Edlund. Förvalta kunskaperna Övriga SEKOiter som medverkade på utbildningen var Carina Grönhagen (förbundskontoret), Eva-Lena Jansson (SEKO Örebro) och Mikael Sjölund (SEKO Västernorrland). Nu gäller det att vi förvaltar våra nyvunna kunskaper på ett bra sätt. Bland annat genom att anordna aktiviteter och upprätta nätverk i våra egna regioner. Det blir ett tufft jobb fram till valet, men kan vi bara mobilisera våra gemensamma krafter är jag säker på att vi grejar det den här gången också, säger Mikael Sjölund. Nya skyddsnet lanseras efter årsskiftet P SEKOs nya portal skyddsnet.se är i det närmaste färdigställd. Endast en del redaktionellt innehåll saknas i dagsläget. Portalen innehåller flera nya funktioner, bland annat en tydligare startsida, kalender, information om senaste uppdaterade artiklar och mest efterfrågade artiklar. Dessutom har vi gjort om både design och struktur på sajten. Nu är det mycket lättare att navigera och hitta rätt på sidorna. De ämnesansvariga ansvarar för innehållet på sina egna sidor och uppdaterar dessa på egen hand säger Göran Larsson, arbetsmiljöansvarig på SEKO och huvudredaktör för sajten. I nästa nummer av Fackligt Perspektiv kommer vi att presentera skyddsnet.se och alla dess funktioner mer ingående. notiser Uttalande från SEKOs förbundsstyrelse P På förbundsstyrelsens decembersammanträde antog styrelsen ett uttalande gällande avregleringarna av de statliga monopolen. Förbundsstyrelsen skriver bland annat: I spåren av avregleringar och liberaliseringar av de tidigare statliga monopolen har många av förbundets medlemmar fått det allt tuffare. Arbetsmiljön har försämrats, stressen ökat och många känner sig otrygga. I takt med att de nya företagen gör allt för att pressa kostnaderna och öka vinsterna prioriterar man bort frågor som är av central betydelse för förbundets medlemmar Vi kan nu följa utvecklingen inom bland annat telebranschen där man på Flextronics sagt upp de lokala avtalen i samband med en försäljning till Relacom. Syftet är otvetydigt att man inte vill belasta köparen med ett avtal och därmed kunna få ut mer pengar vid försäljningen. Återigen riskerar våra medlemmar att få betala priset i form av sämre anställningsvillkor Vi kommer inte stillatigande att acceptera denna utveckling. Genom förhandlingar och opinionsbildning kommer förbundet att göra så mycket som möjligt för att vända denna oacceptabla utveckling. Vi kommer bland annat att kräva starkare centrala branschavtal för att förhindra detta. Och om det krävs kommer vi också att ta strid. Hela uttalandet finns på Nya stipendieregler P Förbundsstyrelsen tog på sitt senaste möte beslut om stipendieregler för De största förändringarna gäller FRAMTID (Facklig ungdomsutbildning) där förbundet betalar för både stipendie/utbildningsarvode samt betalar deltagaravgiften för dessa utbildningar. Ett nytt stimulansbidrag för tvärfacklig utbildning för förtroendevalda har inrättats. Avdelning/klubb kan ansöka om 400 kronor per deltagare och kurs. fackligt perspektiv seko december 2005 vii

8 Läs- och skrivsvårigheter inget hinder för fackligt uppdrag Alla ska kunna ta ett fackligt uppdrag även de med läs- och skrivsvårigheter. Det säger Gabban Backius, telefonist på Eniro och integrationsoch jämställdhetsansvarig på SEKO Gävleborg. Nu vill hon hjälpa andra som har dyslexi och som funderar på att men kanske inte vågar ta ett fackligt uppdrag. Läs- och skrivsvårigheter är ett vanligare problem än många tror. Och många döljer sina problem i stället för att ta tillvara på de möjligheter som finns att lära sig leva med sitt handikapp. Många politiska agitatorer och andra framstående personer genom tiderna har haft dyslexi. Det bevisar att dyslexi inte heller behöver vara ett hinder för den som aktivt vill arbeta fackligt. Facket har en viktig roll I Sverige är det omkring 10 procent av befolkningen som har svårt för att läsa och skriva. Inom SEKO finns det cirka medlemmar som har detta dolda handikapp. Här spelar facket en viktig roll, menar Gabban Backius. Medlemmar med läs- och skrivsvårigheter måste få ett bra stöd och hjälp från facket. Här kan vi på avdelningarna göra fler insatser. Det finns flera organisationer som anordnar utbildningar och kurser för personer med dyslexi, exempelvis ABF och arbetarrörelsen folkhögskolor. Det är viktigt att det sprids information Gabban Backius tycker att läs- och skrivsvårigheter borde uppmärksammas mer. Hon kommer gärna ut och föreläser om ämnet. och att studieansvariga på avdelningarna kan erbjuda kurser som passar dem med läs- och skrivsvårigheter. Viktigt våga berätta Inom det fackliga området finns en rad svårbegripliga ord och fraser. Till och med för de som kan läsa och skriva bra. Här vill Gabban se en förändring i hur facket informerar. Det går att skriva enklare och rakare när man informerar medlemmarna. Krångliga texter gör att medlemmar med läs- och skrivsvårigheter tappar intresset för vad som står. De som vill ta ett förtroendeuppdrag ska kunna göra det och samtidigt erbjudas kurser eller utbildningar. Men det är också viktigt att våga berätta om sina problem, säger Gabban. Gabban har själv läs- och skrivsvårigheter och vill gärna hjälpa andra med tips och råd. Kanske kan vi starta någon form av nätverk inom SEKO och jag kommer gärna ut till avdelningar och klubbar och föreläser ansvarig utgivare Mats Andersson redaktion Informationsenheten redaktör & layout Erik Sandberg Åsa Jansson omslagsbild pixgallery.se adress Fackligt Perspektiv, SEKO, Box 1105, stockholm telefon fax hemsida e-post tryck Sörmlands Grafiska om läs- och skrivsvårigheter. Hör av er till mig om det finns intresse, uppmanar Gabban. Du som vill kan kontakta Gabban på e-post: eller på telefon Här kan du få mer information P FMLS Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter (www.fmls.nu) FMLS samlar personer med läsoch skrivsvårigheter/dyslexi. Förbundet har drygt medlemmar organiserade i cirka 75 föreningar runt om i landet. P ABF /LO (www.abf.se ABF och LO ordnar ofta kurser för personer med läs- och skrivsvårigheter. Titta på deras hemsidor och kontakta de lokala distrikten. Du kan också kontakta ditt studieombud på SEKO-avdelningen för mer information om vilka kurser som finns. Fackligt Perspektiv utkommer med 10 nummer per år notiser Studerande får lägre medlemsavgift P Från och med den 1 januari nästa år kan de som studerar teckna studerandemedlemskap inom SEKO. Det beslutet fattade SEKOs förbundsstyrelse på sitt novembersammanträde. Beslutet grundar sig på att många, framför allt ungdomar, arbetar extra medan de studerar. Denna grupp har varit svår att rekrytera till SEKO då förbundsavgiften varit alltför hög i förhållande till inkomsten. Genom att införa studerandemedlemskap gör vi det lättare att gå med i SEKO, säger Yvonne Karlén, förbundssekreterare på SEKO. Villkoren för studerandemedlemskap är följande: man ska arbeta inom SEKOs organisationsområde, det ska vara det första fackliga medlemskapet, den huvudsakliga sysselsättningen ska vara studier på grundskola, gymnasium, högskola eller universitet och man får arbeta högst 16 timmar per vecka. Vid arbete i samband med lov och andra ferier betalas medlemsavgift enligt SEKOs stadgar. Envis bulldogg i Skåne-kampanj P SEKO Skåne tar nya grepp för att uppmärksamma SEKO. Till sin hjälp har avdelningen tagit Maj- Britt, en bulldogg som kommer att synas på skyltar på handelsgågatan i Malmö. Budskapet är: Med en bulldoggs envishet tar vi den fackliga fighten för SEKO-medlemmar i våra branscher. Dessutom vägrar vi hålla tyst Det var en idé som kom upp på vår planeringskonferens där klubbarna tyckte att Bulldogg Maj-Britt. SEKO syntes för dåligt. Bulldoggen kommer säkert att medverka i fler kampanjer under våren också, säger Renaldo Tirone, ombudsman på SEKO Skåne. viii fackligt perspektiv seko december 2005

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer