Indoor Health Malmö. Fuktiga byggnader hur stort är problemet? Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Indoor Health Malmö. Fuktiga byggnader hur stort är problemet? Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader"

Transkript

1 Indoor Health Malmö Fuktiga byggnader hur stort är problemet?

2 AK Konsult Indoor Air AB Johan Tannfors Byggingenjör Ingenjörshögskolan i Jönköping Skadeutredare/ fukt- och inomhusmiljökonsult AK Uppsala kontor Byggdoktor Diplomerad fuktsakkunnig (LTH) CMF - Certifierad Miljöinventerare

3 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö i fastigheter tillhörande professionella aktörer i bygg- och fastighetsbranschen. 3

4 AK-konsult Indoor Air AB Sundsvall Uppsala Stockholm Kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO

5 Verksamhetsområden UTREDNINGAR PROJEKTERING MÄTNING Skadeutredningar Kontroll & uppföljning Miljöinventeringar Fuktinventeringar Fuktsäkerhetsprojektering Fuktsakkunnig Täthetsprovning Termografering Radon Partiklar & kemiska föroreningar Luftflöden Fukt 5

6 Fukttekniskt laboratorium 6

7 Medarbetare Sakkunniga skadeutredare s.k. byggdoktorer Diplomerad fuktsakkunnig Certifierade miljöinventerare (CMF) Auktoriserade fuktkontrollanter (enligt RBK) Ingenjörer Gedigna kunskaper och erfarenhet inom området. AK-konsult satsar på kontinuerlig utbildning och erfarenhetsåterföring för att säkerställa att kunskapen sprids inom företaget. 7

8 Vad påverkar innemiljön? 8

9 Fuktiga byggnader Enligt vår erfarenhet är det oftast ej okulärt synliga fuktproblem som påverkar inomhusmiljön. Det skadade materialen är ofta osynligt belägna i konstruktionen. 9

10 Mögelväxt på insida tak 10

11 11 Fuktiga byggnader Mögelväxt i väggkonstruktion. Invändigt fanns inga synliga tecken på skada.

12 Dold fuktskada 12

13 Dolda fuktskador kan kräva rejäla provtagningshål 13

14 14 Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material är 30 eller 95 %.

15 15 Den osynliga fukten För att avgöra om ett material är fuktigt eller torrt, och därmed kunna bedöma risken för skada, krävs att fuktnivån i materialet mäts.

16 16 Vad kan fukt i byggnadskonstruktioner leda till? Mikrobiell växt (mögelväxt) Kemisk nedbrytning orsakad av fukt (fuktig betong). Framför allt påverkas vattenbaserade golvlimmer av fuktig betong

17 17 Risk för mikrobiell växt I vilka material kan det växa mögel? I de flesta byggnadsmaterial Normalt är det bara fukt som saknas för att det skall kunna växa mögel i svenska hus. Så länge byggnadskonstruktionen är torr så växer det inte mögel. Stor risk för mikrobiella skador i riskkonstruktioner som t.ex. platta på mark med överliggande värmeisolering och uteluftventilerade krypgrunder.

18 18 Mögellukt Vilka ämnen är det som påverkar människor? Ingen vet! Det finns dock en stark koppling mellan ohälsa och fuktiga byggnader

19 Mögellukt Den biomassa som bildats under den tid materialen varit fuktiga kommer att finnas kvar även efter slutförd torkning. Fuktskadade material påverkar inomhusmiljön även efter det att vattenskadan torkats.

20 Fuktiga byggnader För hög fuktnivå i ett byggnadsmaterial leder till att materialets egenskaper förändras vilket bland annat resulterar i ökade emissioner. De fuktrelaterade emissionerna påverkar i sin tur inomhusmiljön. Det behöver inte vara fuktigt när problem rapporteras. Det räcker ofta med att det varit fuktigt och den tidigare fukten resulterat i en emissionsökning.

21 Egenemissioner Idag är egenemissionen från de flesta byggnadsmaterial låg. Ett stort antal byggnadsmaterial emissionsdeklareras. OBS en låg egenemission innebär inte att materialet är extra tåligt mot fukt.

22 Komponenter i ett golvsystem

23 Komponenter i ett golvsystem EF, ug/m²h Hela konstruktionen + fukt PVCmatta Lim Avjämn. massa Betong 0

24 Fuktrelaterade kemiska emissioner Fysikalisk förståelse av transportprocesser m.m. Ytfukt (Limfukt) Nedbrytning Emission uppåt Alkali (OH - ) Migration nedåt Källa Anders Sjöberg, CTH 24

25 Fuktrelaterade kemiska emissioner Inträngning av 2-etylhexanol i betongbjälklag 20 3 g/m (porer) Beräknade värden m h a Ficks 2:a lag 5 Uppmätta värden mm avstånd från betongyta Inträngning2.ppt Anders Sjöberg CTH Källa Anders Sjöberg, CTH 25

26 26 Vad är inomhusmiljö? Inomhusmiljön är miljön innanför någon form av klimatskärm. Inomhusmiljön är den miljö där vi tillbringar % av vår tid. Barn tillbringar mer av sin tid inomhus än vuxna.

27 27

28 Inomhusmiljöproblem, omfattning Olika former av fuktproblem i våra byggnader har visat sig vara en av de starkaste riskfaktorerna inomhus för olika hälsobesvär hos brukare och boende. Undersökningar har visat att % av byggnadsbeståndet har fuktproblem i större eller mindre utsträckning. Att vistas i fuktiga byggnader ger ca. 50 % ökad risk för att utveckla astma Men också s.k. sjuka-hus besvär, allmänsymptom och luftvägsinfektioner har visat sig vanligare i fuktiga byggnader. Ref dels: CG Bornehag 2002 och BAMSE-undersökningen

29 29 Andel, % Resultat Teknisk bedömning 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% Österåker Sigtuna 20.0% 10.0% 0.0% OK Risk Skada Tekn. Bedömning 55 byggn i Österåker och 105 byggn i Sigtuna

30 30 Sjuka-hus symptom Irritationer i ögon, näsa och hals Luktbesvär Känsla av torra slemhinnor och torr hud Huvudvärk Onormal trötthet

31 31 Procent (%) Renovering av småhus pga fukt Ombyggnad/renovering Renovering pga fuktskada 0 Före Efter 1993 Källa: DBH-studien, Dampness in Buildings and Health, n=7 064 småhus/radhus i Värmland, Linda Hägerhed

32 32 Inomhusmiljöproblem vad vet vi? Samband mellan hälsa och enskilda föroreningar, eller totalnivån föroreningar, mätta i rumsluften saknas. Föroreningsnivåerna ligger alltid ett antal 10-potenser under gällande gränsvärden satta för arbetsmiljö.

33 33 Inomhusmiljöproblem vad vet vi? Exempel: Hygieniskt nivågränsvärde för toluen är 200 mg/m³ I inomhusmiljön diskuteras gränsvärden för totala kolvätehalten på µg/m³ Dos-respons samband saknas när det gäller föroreningar i inomhusmiljön. Ett undantag - formaldehyd

34 Enkäter BESVÄR / SYMTOM Torr eller rodnad hud i ansiktet Trötthet 50% 40% 30% Tung i huvudet Hosta 20% 10% Huvudvärk 0% Heshet, halstorrhet Illamående/yrsel Irriterad, täppt eller rinnande näsa Ögonbesvär Koncentrationssvårigheter Referens Byggnad A Byggnad B Byggnad C Byggnad D Referens Nordström

35 Fuktiga byggnader BESVÄR / SYMTOM Byggnad A B C D Torr eller rodnad hud i ansiktet Hosta Trötthet 50% 40% 30% 20% 10% Tung i huvudet Huvudvärk RF ök golv, % NH3 golv, ppm EtHx luft, µg/m³ < <1 Heshet, halstorrhet Irriterad, täppt eller rinnande näsa 0% Ögonbesvär Koncentrationssvårigheter Illamående/yrsel Referens Byggnad A Byggnad B Byggnad C Byggnad D Slutsats I byggnad B och C finns fuktskadade och emitterande material vilka påverkar inomhusmiljön. Ref rådata Nordström

36 36 Prevalence (%) OR (95 %CI) Fuktiga byggnader - Hälsa Eczema Never Current At birth Current/At birth Dampness (Damp100) Floor 100 = Synligt mögel eller fukt i något sovrum Källa CG Bornehag 2002, Dampnes in Buildings and Health (DBH)

37 37 Fuktiga byggnader Stor enighet om att det finns ett samband mellan fuktiga byggnader, i ett mycket brett perspektiv, och ohälsa. Enligt vår erfarenhet är fukt den helt dominerande felkällan vid inomhusmiljöproblem. Källa: Folkhälsoinstitutets kunskapssammanställning (1995)

38 38 Byggnormer; Vad har gällt tidigare? Babs 60, Konstruktiv utformning Byggnaden anordnas så, att den bereder erforderligt skydd mot fukt. För att fukt ej skall samlas i material ingående i byggnadskonstruktion anordnas, där så erfordras, lämpliga ångspärrar eller luftkanaler. Grundkonstruktionen utföres så, att den ej skadas av fuktoch frostangrepp.

39 39 BBR 06, 6:51 Allmänt Fuktsäkerhetsprojektering Byggnaden skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. Kraven i 6.5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering. Även åtgärder i andra skeden i byggprocessen påverkar fuktsäkerheten.

40 40 6:51 Allmänt Skydd mot fukt och smuts under byggtiden kontroll/dokumentation Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden skyddas mot fukt och smuts. Kontroll av att material inte har fuktskadats under byggtiden bör ske genom besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras.

41 41 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd Hänsyn till osäkerheter skall tas Vid bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd skall kritisk fukttillstånd användas varvid hänsyn tas till osäkerhet i beräkningsmodell, ingångsparametrar (t.ex. materialdata) eller mätmetoder.

42 42 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd Hänsyn tas till nedsmutsning Om data saknas gäller 75 % RF För materialytor, där mögel och bakterier kan växa, skall väl undersökta och dokumenterade kritiska fukttillstånd användas. Vid bestämning av ett materials kritiska fukttillstånd skall hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet. Om det kritiska fukttillståndet för ett material inte är väl undersökt och dokumenterat skall en relativ fuktighet (RF) på 75 % användas som kritiskt fukttillstånd.

43 43 6:53 Fuktsäkerhet RF skall alltid vara lägre än RF krit Byggnader skall utformas så att varken konstruktionen eller utrymmen i byggnaden kan skadas av fukt. Fukttillståndet i en byggnadsdel skall alltid vara lägre än det högsta tillåtna fukttillståndet om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadsdelens avsedda användning. Fukttillståndet skall beräknas med hänsyn till de mest ogynnsamma förutsättningarna.

44 44 RF, %, Temp, C Högsta tillåtna fukttillstånd Hur kan trä användas? RF utomhus, Sturup Månadsmedelvärden RF Sturup 75 %RF Månad Källa: Fukthandboken

45 RF, % Kritiskt Fukttillstånd - temperatur RF och temperatur Kritiskt fukttillstånd för mögelpåväxt Lim B I Nedbrytbara material, t.ex. tapeter, gipsskivor, övriga lätt nedbrytbara material, elastisk fogmassa etc. LIM BI LIM B II Källa: Selbauer, K (2001) Temp, C Lim B II Material med porös struktur, t.ex. puts mineralbaserade byggnadsmaterial, vissa trämaterial, isolermaterial som inte tillhör Lim B I. Om material från denna grupp är nedsmutsade tillhör de LIM B I.

46 46 RF, % Kritiskt Fukttillstånd temperatur och varaktighet RF och temperatur - Kritiskt fukttillstånd för initiell mögelpåväxt på träbaserade material veckor >12 veckor Temp, C Källa Vittanen (1996), LON (2007)

47 47 RF, % Kritiskt Fukttillstånd temperatur och varaktighet RF och temperatur - Kritiskt fukttillstånd för synlig mögelpåväxt på träbaserade material veckor >12 veckor Temp, C Källa Vittanen (1996), LON (2007)

48 48 RF, % / Temp, C Klimat utvändig yta RF och Temperatur utvändig yta Oslo Timmar RF Temp

49 49 RF, %, Temp, C Klimat utomhus RF och Temperatur utvändig yta Oslo - utomhus Månadsmedelvärden jämfört med svenska data RF Oslo RF Bromma RF Sturup t Oslo t Bromma t Sturup Månad

50 50 RF, % Klimat utomhus Isopleter (timvärden, 8760 punkter per år) RF och temperatur utvändig yta Isoplet Temp, C

51 51 RF, % Klimat utomhus Initiell mögelpåväxt RF och temperatur utvändig yta Inlagda gränsvärden för initiell mögelpåväxt Temp, C Isoplet 4 veckor 12 veckor

52 52 RF, % Klimat utomhus Synlig mögelpåväxt RF och temperatur utvändig yta Inlagda gränsvärden för synlig mögelpåväxt Temp, C Isoplet 4 veckor 12 veckor

53 53 RF, % Klimat utomhus Mögelrisk RF och temperatur utvändig yta Inlagda gränsvärden för mögelpåväxt Temp, C Isoplet LIM BI LIM B II

54 54 RF, % Ex: Fukttillstånd i konstruktion Vindskyddsskiva RF och temperatur 2 år RF RF 75 % Temperatur År räknat från 1:a juli

55 55 RF, % Ex: Fukttillstånd i konstruktion Vindskyddsskiva RF och temperatur år Temp, C Isoplet Synlig mögelväxt 4 veckor Synlig mögelväxt >12 veckor Initiell mögelväxt 4 veckor Initiell mögelväxt >12 veckor LIM B I LIM B II

56 56 RF, % Ex: Fukttillstånd i konstruktion Vindskyddsskiva RF och temperatur år Temp, C Isoplet Synlig mögelväxt 4 veckor Synlig mögelväxt >12 veckor Initiell mögelväxt 4 veckor Initiell mögelväxt >12 veckor LIM B I LIM B II

57 Nya BBR06 leder till att fuktsakkunig tar plats i projekteringgruppen B eställare E ntreprenör K onstruktör A rkitekt V vskonsult E lkonsult B rand L jud F UKT 1

58 Varför utföra en fuktsäkerhetsprojektering? Dimensionera för fukt som för statiska laster Statik Laster Byggnadsmekanik Materialegenskaper Brottkriterier Brottrisk Fukt Fuktkällor, fuktbelastning Fuktmekanik Materialegenskaper Kritiskt fukttillstånd Fuktskaderisk 1

59 Brottslast? Materialgrupp Smutsade material Trä och träbaserade material Kritiskt fukttillstånd [%RF] Gipsskivor med papp Mineralullsisolering Cellplast (EPS) Betong Data avseende fuktbelastningens varaktighet eller om inverkan av temperaturen saknas. Värden gäller sannolikt vid långvarig fuktbelastning och rumstemperatur. Källa LON

60 Varför utföra en fuktsäkerhetsprojektering? Ge förutsättningar för produktionsskedet. T.ex: Uttorkning byggfukt Nederbörd montage Fuktkänsliga material Lufttäthetdetaljer Materialhantering Väderskydd 1

61 Fuktsakkunnigrollen - Byggherrens bollplank Utreder vilka förutsättningar som gäller för ROT-entreprenader Hjälper byggherren med formulera krav för ett fuktsäkert byggande. Upprättar en fuktsäkerhetsbeskrivning. Agerar som bollplank till byggherren och projekteringsgruppen. Utför fuktberäkningar och fuktriskbedömningar Ritningsgranskar Dokumenterar löpande fuktsäkerhetsarbetet Utför stickprovs -fuktronder på arbetsplatsen under pågående entreprenad

62 Hjälpmedel - fuktriskbedömning Checklistor Fuktcentrum (gratis material) Litteratur (fukthandboken etc.) Beräkningsprogram WUFI TorkaS 2.0 KFX BI-Dry (Betongindustri) CRAWL HEAT 2 och 3 BYFY (beta program) Coverter GVMP Etc.

63 Entreprenörens bollplank Granskar handlingar och utför en riskbedömning av föreskrivna handlingar. Hjälper entreprenören med beskriva hur byggandet skall utföras på ett fuktsäkert sätt. Genom att upprätta en fuktplan. Bistår entreprenören med mätningar och kontrollfunktioner under entreprenaden. Informera entreprenörens underentreprenader, snickare etc. vilka krav som ställs

64 Fuktsäkerhetsdokumentation Sammanställer underlag och dokumentation från projektering och produktion. Underlaget överlämnas till byggherren och innehåller: Rutiner för fuktkontroll under driften Drift och underhållsinstruktioner Rutiner för åtgärder vid fuktskador och läckage.

65 Styrdokument fuktsäkerhet (enligt ByggaF) Fuktsäkerhetsbeskrivning I samråd med byggherren sätts vilka krav som skall gälla för projekteringsgruppen och entreprenaden Innehåller checklistor och hjälpmedel för projektgruppen Fuktsäkerhetsbeskrivningen styr: Val av byggteknik Detaljlösningar Uttorkningskrav Materialkrav Entreprenadens tidplan etc. Fuktplan Entreprenörens beskrivning på hur kraven i fuktsäkerhetsbeskrivningen skall uppfyllas i entreprenadskedet T.ex. förslag på uttorkningsplan lufttäthetsdetaljer Väderskydd; detaljbeskrivning hantering av kritiska byggmoment Leverensfuktkvotsklass för trämaterial Materialförvaring

66 Bollplank i fuktfrågor

67 67 Konsultens syn på BBR 06 BBR 06 kap 6:5 är ett stort steg mot torrare byggnader Kritiska fuktnivåer; är relativa fuktigheten (RF) hela sanningen?

68 68 Sammanfattning - Normer BBR 06 kap 6:5 är ett stort steg mot torrare, och därmed friskare, byggnader. Kritiska fuktnivåer bör undersökas noggrannare. Detta gäller speciellt varaktighet och beroendet av temperatur.

69 69 Fuktiga byggnader Fukt i byggnader är en riskfaktor för hälsoeffekter för både allergiker och icke allergiker. Litteraturen inte konklusiv vad gäller orsakssamband / exponering -hälsoeffekt Förbättring av inomhusmiljön ger positiva effekter/friskare människor.

70 Mest förekommande riskkonstruktionerna i hänseende fukt Platta på mark utan underliggande isolering Uteluftsventilerad krypgrund Inredd källare (golv och vägg) Kalla vindar Limmade ytskikt mot blött betongunderlag

71 Fristående villabebyggelse Husen som är allergiska mot mögel Byggår: 2005 Konstruktion: Platta på mark, prefabricerade lättbetongväggar och mellanbjälklag, pulpettak av trä och mineralull. 1

72 Vi 1löser fukt- och miljöproblem i byggnader

73 Vi 1löser fukt- och miljöproblem i byggnader

74 Vi 1löser fukt- Berlin och miljöproblem 2007: i byggnader OR, PC, MJ, JT

75 Vi 1löser fukt- och miljöproblem i byggnader

76 Vi 1löser fukt- och miljöproblem i byggnader

77 Vi 1löser fukt- och miljöproblem i byggnader

78 Vi 1löser fukt- och miljöproblem i byggnader

79 Vi 1löser fukt- och miljöproblem i byggnader

80 Vi 1löser fukt- och miljöproblem i byggnader

81 Lanserades som det gröna bygget 1

82 Vi 1löser fukt- och miljöproblem i byggnader

83 Vi 1löser fukt- och miljöproblem i byggnader

84 Vi 1löser fukt- och miljöproblem i byggnader

85 Slutsats: Villabebyggelse Mycket rörig entreprenad, entreprenadform okänd. Projektör och entreprenör vet fukttekniskt ej vilka material de arbetar med (Lättbetong). 1

86 Vattenpasset 15

87 Schaktgrop

88 Stomresning

89 Uppfinning 1. Vattenavledande VP-rör VP-rör gjuts in i ursparingar/försänkningar i betongvalvet

90 Uppfinning 1. forts. Eventuellt vatten evakueras utanför huset

91 Uppfinning 2. Vattenavledande låda Kärl med avvattningsslang under ursparing i översta betongbjälklaget

92 Uppfinning 2. forts. Taket prioriteras och byggs klart (vattentätt)

93 Uppfinning 3. Platsbyggda utfackningselement byggs under tak Rigg på hjul medför ett enkelt och smidigt byggande, inkluderat täckning och framrullning

94 Mottagningskontroll av Träleverans 1:a 24 meters långtradaren fick vända med hela lasten. Varför då???? Krav max 16% fuktkvot. Kontroll utförs av platschef alt. sakkunnig. Ingår i egenkontrollen och dokumenteras. Inga problem med att få torrt virke till arbetsplatsen.

95 Mottagningskontroll

96 Uppfinning 4. Telfer för hissning av utfackningselement

97 Resultat av smidigt byggand med utfackningselement. Täckningen överlappar varandra med ca 70 cm.

98 Kontroll av monterade utfackningselement Kontroller utförs i hammarband och i syll Känsliga platser väljs. Kontroll utförs av platschef alt. fuktsakkunnig. Ingår i egenkontrollen och dokumenteras.

99 Tätt hus = Torkning (värme) Luftvärme inkopplat på fjärrvärmen.

100 Inträngande horisontellt regn.

101 Uppfuktade utfackningselement (2st)

102 Utrustning för omhändertagande av olycka finns på byggarbetsplatsen

103 Akuta åtgärder Utfackningselementen torkas och följs upp med fuktkvotsmätningar. Kontroll utförs av platschef alt. sakkunnig. Ingår i egenkontrollen och dokumenteras.

104 Strategi för uttorkningsförloppet Efter RF beräknat = 85% finns tre veckors övrig tid

105 Exempel på slutmätning Slutmätningsprotokoll enligt RBK.

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande FuktCentrum 7-11-8 Konsultens syn på BBR 6 En hjälp eller onödigt reglerande 1 -konsult Indoor Air AB Konsulter i fukt och inomhusmil j ö. Civ. ing. VD Stormbyvägen 2-4 Telefon 8-79542 163 29 Spånga Telefon

Läs mer

Fukt inomhusmiljö FTF 130211

Fukt inomhusmiljö FTF 130211 Fukt inomhusmiljö FTF 130211 PROGRAM: 09.00 09.30 Kaffe/Inledning 09.30 12.30 Fuktiga byggnader, AK-Konsult Fukt i luft Fukt i material Fukttransport Fuktskador 12.30 13.30 Lunch 13.30 14.15 Lennart Larsson:

Läs mer

Goda exempel på fuktsäkert byggande

Goda exempel på fuktsäkert byggande Goda exempel på fuktsäkert byggande Framgångsfaktorer FuktCentrums info dag 2014 11 21 Anders Kumlin, M.Sc., AK konsult Indoor Air AB, Stockholm, Sweden Vattenpasset 15 Anders Kumlin 1 Bakgrund Mindre

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet?

Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet? Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet? Fuktsikker prosjektering, kontroll og utførelse Anders Kumlin Företagsfakta 19 anställda Omsättning

Läs mer

FUKT, FUKTSKADOR OCH KVALITETSSÄKRING

FUKT, FUKTSKADOR OCH KVALITETSSÄKRING FUKT, FUKTSKADOR OCH KVALITETSSÄKRING Anders Jansson Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD / BYGGTEKNIK Exempel på fuktproblem Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Kondens Isbildning Fuktrörelser

Läs mer

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktskador drabbar byggbranschen Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för

Läs mer

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv

Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Erfarenheter från renoverings- och byggprocessen ur ett fuktperspektiv Vad är fuktsäkerhetsprojektering? "Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte

Läs mer

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik, Fuktcentrum Lunds universitet, LTH Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Viljan att

Läs mer

Skador i utsatta konstruktioner

Skador i utsatta konstruktioner Skador i utsatta konstruktioner Hade dessa skador undvikits med BBR 6? -uteluftventilerade grunder -uteluftventilerade vindar -väggar i våtrum -putsade, odränerade ytterväggar Ingemar Samuelson Fuktcentrum

Läs mer

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning

Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Mall Fuktsäkerhetsbeskrivning Projektnamn, Projektnummer Upprättad av: Fuktsakkunnig, ort, datum Godkänd av: Byggherre, ort, datum Senast reviderad Datum Fuktsäkerhet i byggprocessen. Version 1.0. 1 Anvisning

Läs mer

Fuktbegrepp - definitioner

Fuktbegrepp - definitioner 1 Fuktbegrepp - definitioner Översikt SKEDE AKTIVITET RESULTAT UTFÖRARE PROGRAM Att (om)formulera byggherrens krav på fuktsäkerhet i program och AF eller i ett speciellt fuktsäkerhetsprogram Upprätta en

Läs mer

RF OK = RF KRIT - ΔRF OS

RF OK = RF KRIT - ΔRF OS BBR 2006, Boverkets Byggregler Nya Byggregler i Sverige 1 juli 2007 BBR06 kap. 6 Fukt Lars-Olof Nilsson, LTH, LTH moistenginst ab Gäller från 1 juli 2007 Ger samhällets minimikrav! Tvingande för byggherren!

Läs mer

Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Lunds universitet

Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Lunds universitet Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav Lars-Olof Nilsson Lunds universitet Fuktsäkerhetsprojektering med hänsyn till BBRs fuktkrav Fuktsäkerhetsprojektering, allmänt BBRs krav - bakgrund

Läs mer

Fuktcentrumdagen, Stockholm ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell. Fuktsäkerhet i byggprocessen

Fuktcentrumdagen, Stockholm ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell. Fuktsäkerhet i byggprocessen ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Fuktsäkerhet i byggprocessen ByggaF, 1 Bakgrund 2007 kom FoI rapporten om ByggaF 2008 lanserades ByggaF 2012-2013 vidareutvecklades ByggaF till svensk branschstandard

Läs mer

Hur bygger vi fuktsäkert för framtiden?

Hur bygger vi fuktsäkert för framtiden? Hur bygger vi fuktsäkert för framtiden? Anders Kumlin anders@kumlin.biz Goda exempel på fuktsäkert byggande Framgångsfaktorer FuktCentrums info dag 2014 11 21 Anders Kumlin, M.Sc., AK konsult Indoor Air

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Energieffektivitet och innemiljö, VBFF ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Lars-Erik Harderup (Kristina Mjörnell)

Energieffektivitet och innemiljö, VBFF ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Lars-Erik Harderup (Kristina Mjörnell) ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Lars-Erik Harderup () Fuktsäkerhet i byggprocessen ByggaF,, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 1 Bakgrund 2007 kom FoI rapporten om ByggaF 2008 lanserades ByggaF

Läs mer

ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess

ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess ByggaF Metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell 2007-11-14 1 Fuktsäkerhet i byggprocessen Planering Projektering Bygg Förvaltning Byggherre Ställa fuktkrav Följa upp Hjälpmedel Fuktsäkerhetsbeskrivning

Läs mer

Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter

Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter Byggherrens fuktsäkerhetskrav och krav på aktiviteter Nedan följer förslag på tekniska krav och krav på aktiviteter som byggherren kan ställa utöver samhällets krav. Byggherren gör överväganden avseende

Läs mer

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet AKtuellt dec 2010 I det här numret av AKtuellt, det sista för det här året, presenteras innehållet i vårt seminarium som arrangerades den 7 oktober. Du kan även läsa en artikel angående risker med, och

Läs mer

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Eva Gustafsson Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Västervik 2015-11-12 Lite fuktteori Tilläggsisolering generellt Renovering och tilläggsisolering

Läs mer

BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH. Avd. Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola

BBRs fuktkrav. Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH. Avd. Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola BBRs fuktkrav Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial & FuktCentrum, LTH Kan vi bygga (trä)hus? Varför denna fråga? BBR2006, kap 6.5! Helt nya krav; läser man slarvigt, ser det omöjligt ut att bygga med

Läs mer

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 23 Golv en återblick Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall Torpargrund Korkmattor och centralvärme Plastmattor (PVC) 5~6 Underliggande plastfolie Egenemissioner

Läs mer

Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning

Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning Linda Hägerhed Engman Byggnadsfysik och Innemiljö SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP i siffror 2010 SP-koncernen ägs till 100% RISE Nettoomsättning

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

Fuktsäkerhetsbeskrivning

Fuktsäkerhetsbeskrivning 2011-09-17 Fuktsäkerhetsbeskrivning Klicka här ovan så visas en arbetsyta där bild på objektet kan infogas Projektets namn Upprättad av: Godkänd av: Ort, datum Ort, datum Fuktsakkunnig Byggherre Senast

Läs mer

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Fukt problem Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för att åtgärna skador Förlorat förtroende, dåligt rykte -3-2016-04-15 Varför uppstår fuktproblem? Oklar

Läs mer

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Byggnadsfysik och byggnadsteknik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Så mår våra hus Fukt och mögel Resultat från BETSI visar att sammanlagt 29 ± 5 procent byggnader har mögel, mögellukt eller hög fuktnivå

Läs mer

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås

Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i byggkonstruktioner koppling till innemiljökrav i Miljöbyggnad Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås Fukt i bygge Lite teori Var finns riskerna Kan man förebygga

Läs mer

Fuktcentrums Informationsdag, Göteborg

Fuktcentrums Informationsdag, Göteborg Fuktcentrums Informationsdag, Göteborg Fuktcentrums Informationsdag, Göteborg Anders Kumlin, M.Sc., Anders Kumlin AB Om Fuktcentrum FuktCentrum är en centrumbildning vid Lunds Tekniska Högskola med uppgiften

Läs mer

BBR behöver översättas för praktiskt bruk Byggvägledning 9 Fukt

BBR behöver översättas för praktiskt bruk Byggvägledning 9 Fukt BBR behöver översättas för praktiskt bruk Byggvägledning 9 Fukt Lars-Olof Nilsson & FuktCentrum, LTH AB Svensk Byggtjänst www.byggbokhandeln.com 1 BVL9 FUKT. Syfte Inte supplement till BBR eller BKR! Underlätta

Läs mer

Fuktsäker projektering och tillämpning av fuktkrav i BBR för träkonstruktioner hur går vi vidare?

Fuktsäker projektering och tillämpning av fuktkrav i BBR för träkonstruktioner hur går vi vidare? Fuktsäker projektering och tillämpning av fuktkrav i BBR för träkonstruktioner hur går vi vidare? Lars-Olof Nilsson Avd. Byggnadsmaterial Lunds Tekniska Högskola 1 Innehållsförteckning Bakgrund Uppdraget

Läs mer

Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess

Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess ByggaF - metod för fuktsäker byggprocess. Branschstandard - ByggaF 1 (24) Innehåll 1 Branschstandard ByggaF metod för fuktsäker byggprocess... 5 1.1

Läs mer

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess EN INFORMATIONSSKRIFT FRÅN SVERIGES BYGGINDUSTRIER. FoU-Väst

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess EN INFORMATIONSSKRIFT FRÅN SVERIGES BYGGINDUSTRIER. FoU-Väst EN INFORMATIONSSKRIFT FRÅN SVERIGES BYGGINDUSTRIER FoU-Väst ByggaF metod för fuktsäker byggprocess ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Informationsskriften har tagits fram i samarbete mellan SP Sveriges

Läs mer

Per Andersson PPS Consulting AB

Per Andersson PPS Consulting AB Välkommen på fuktsäker frukost med.. Per Andersson PPS Consulting AB Project - Purchasing- Sustainability -hållbara affärer i en hållbar värld, det är vårt ansvar Vi på PPS Consulting AB Thomas Olsson

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012 oktober 2012 aktuellt Då var hösten här på allvar! Vi rivstartar hösten med fyra nyanställda: Martin, Göran, Olle och Josua. Martin Åkerlind har varit igång sedan i juni och är stationerad på vårt Stockholmskontor.

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel:

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel: Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 2003 - Fuktproblem i byggbranschen som kan ge problem med inomhusmiljön Torbjörn Hall Dagens kunskapslägen jft med med för 3000 år sedan lagen om spetälska på hus Gamla testamentet

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa

Inomhusmiljö och hälsa Inomhusmiljö och hälsa Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin, Lund 2013-09-24 Med tack till yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson för många av bilderna! Litteratur: Socialstyrelsen (2005). Miljöhälsorapport,

Läs mer

Fuktsäkerhetsplan. [Projekt] FÖR ENTREPRENÖRER UPPRÄTTAD AV: XX DD-MÅNAD-ÅR 19 SIDOR

Fuktsäkerhetsplan. [Projekt] FÖR ENTREPRENÖRER UPPRÄTTAD AV: XX DD-MÅNAD-ÅR 19 SIDOR Fuktsäkerhetsplan [Projekt] FÖR ENTREPRENÖRER UPPRÄTTAD AV: XX DD-MÅNAD-ÅR 19 SIDOR Innehåll Inledning...2 1 Organisation...2 2 Fuktaspekter för genomgång innan byggstart...0 3 Planerade arbetsberedningar...1

Läs mer

Byggherrens kravformulering för fuktsäkert byggande (fuktsäkerhetsprogram)

Byggherrens kravformulering för fuktsäkert byggande (fuktsäkerhetsprogram) 1 Bilaga 2 Byggherrens kravformulering för fuktsäkert byggande (fuktsäkerhetsprogram) Anvisning för byggherren: Nedan följer förslag på krav som byggherren kan ställa och som har inverkan på byggnadens

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1. Golvkonstruktioner och fukt. Platta på mark

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1. Golvkonstruktioner och fukt. Platta på mark BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Redovisning av fuktkontroll i samband med överlåtelse av fastighet Syfte Besiktningen och fuktkontrollen syftar till att kontrollera utförande,

Läs mer

Viktiga faktorer i innemiljön

Viktiga faktorer i innemiljön Kunskapsläge: Hälsoeffekter av fukt och mögel i byggnader En rad epidemiologiska undersökningar har visat att fukt och mögel/bakterieväxt i byggnader innebär hälsorisk Ökad risk för astma, astmabesvär,

Läs mer

Bilaga 1. Akademiska Hus generella krav för fuktsäkert byggande

Bilaga 1. Akademiska Hus generella krav för fuktsäkert byggande för fuktsäkert byggande Projektledaren bedömer om särskild behövs i projektledningsgruppen eller om projektledaren själv ska ansvara för krav, uppföljningar och kontroll i utrednings-, projekterings- och

Läs mer

Aktuella fuktrelaterade skador och åtgärder. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Aktuella fuktrelaterade skador och åtgärder. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Aktuella fuktrelaterade skador och åtgärder Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Gamla konstruktioner som förändrats??? Innehåll Effekter av fukt Bedömningar/undersökningar Fördelar med simuleringsverktyg

Läs mer

Nyheter i Byggreglerna (BBR) om fuktsäkerhet Fuktcentrums informationsdag

Nyheter i Byggreglerna (BBR) om fuktsäkerhet Fuktcentrums informationsdag Nyheter i Byggreglerna (BBR) om fuktsäkerhet Fuktcentrums informationsdag olle.aberg@boverket.se Vad är Boverkets byggregler BBR BBR innehåller myndighetsregler till Plan och bygglagen samt Plan- och byggförordningen.

Läs mer

Introduktion till Byggnadsfysik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Introduktion till Byggnadsfysik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Introduktion till Byggnadsfysik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Byggnadsfysik Värme Luft Fukt Energieffektivitet Ventilation Fuktsäkerhet Byggnadsfysik Till de traditionella byggnadsfysikaliska tillämpningarna

Läs mer

Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER

Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö Auktoriserad

Läs mer

Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö

Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö FUKT, BYGGNADSTEKNIK OCH RISKKONSTRUKTIONER FÖR HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Anders Jansson, RISE Byggnadsfysik och innemiljö Auktoriserad

Läs mer

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell

ByggaF. metod för fuktsäker byggprocess Kristina Mjörnell ByggaF metod för fuktsäker byggprocess Fuktsäkerhet i byggprocessen 2007 kom FoI rapporten om ByggaF 2008 lanserades ByggaF Bakgrund 2012-2013 vidareutvecklades ByggaF till svensk branschstandard Vissa

Läs mer

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Redovisning av fuktkontroll i samband med överlåtelse av fastighet Syfte Besiktningen och fuktkontrollen syftar till att kontrollera utförande, konstruktion och material i byggnaden och dess riskkonstruktioner.

Läs mer

Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav.

Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav. Att projektera och bygga trähus enligt Boverkets skärpta fuktkrav. Resultat från ett delprojekt inom WOODBUILD Lars-Olof Nilsson/Anders Sjöberg Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola/Avd Byggnadsmaterial

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Fuktsäkerhetsprojektering från ankommande virke till nyckelfärdigt hus

Fuktsäkerhetsprojektering från ankommande virke till nyckelfärdigt hus Fuktsäkerhetsprojektering från ankommande virke till nyckelfärdigt hus Derome hus & bostad A hus Varbergshus Syftet är att ta fram en fuktsäkerhetsprojektering anpassad för 3 arbetsplatser: A hus fabrik

Läs mer

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Redovisning av fuktkontroll i samband med överlåtelse av fastighet Syfte Besiktningen och fuktkontrollen syftar till att kontrollera utförande, konstruktion och material i byggnaden och dess riskkonstruktioner.

Läs mer

Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat. Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet

Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat. Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet Riskkonstruktioner och inomhusmiljöproblem i ett förändrat klimat Erica Bloom, IVL Svenska Miljöinstitutet Riskkonstruktioner i byggnader Vi når inte miljömålen! Exempel med siffror Fukt Exempel riskkonstruktioner

Läs mer

Prenumerationserbjudande! Prova tre nummer för 99 kr

Prenumerationserbjudande! Prova tre nummer för 99 kr Prenumerationserbjudande! Prova tre nummer för 99 kr pren@husbyggaren.se 75% 95% 85% I Husbyggaren nr 4, 2017 beskrev vi risker med att en fuktsiffra kan vara fel uppmätt och för låg. Den här artikeln

Läs mer

Väderskydd GODA EXEMPEL

Väderskydd GODA EXEMPEL GODA EXEMPEL Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Redovisning av fuktkontroll i samband med överlåtelse av fastighet Syfte Besiktningen och fuktkontrollen syftar till att kontrollera utförande, konstruktion och material i byggnaden och dess riskkonstruktioner.

Läs mer

Erfarenheter från Fuktsäkerhetsuppdrag Johan Tannfors, AK Konsult Uppsala

Erfarenheter från Fuktsäkerhetsuppdrag Johan Tannfors, AK Konsult Uppsala Erfarenheter från Fuktsäkerhetsuppdrag Johan Tannfors, AK Konsult Uppsala Fuktsakkunnig Gröngarns omsorgsboende Johan Tannfors 1 Uppgifter Älderboende i 2 plan Generalentreprenad Fläktrum i källare Konstruktion

Läs mer

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Tolkning av mätvärden Vid en skadeutredning i en uteluftsventilerad krypgrund mäter

Läs mer

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Tolkning av mätvärden Vid en skadeutredning i en uteluftsventilerad krypgrund mäter

Läs mer

Hälsoaspekter vid boende

Hälsoaspekter vid boende Hälsoaspekter vid boende Kjell Andersson f.d. överläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro Miljömedicin MM Konsult AB Gårdsbarn på Paradisgatan i Göteborg Lung- tbc 1911-1952 Landsbygd Städer Andelen trångbodda

Läs mer

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion

Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Besiktning och fuktkontroll i byggnad och riskkonstruktion Redovisning av fuktkontroll i samband med överlåtelse av fastighet Syfte Besiktningen och fuktkontrollen syftar till att kontrollera utförande,

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö. Programkonferens inom branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin 2010-03-17

Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö. Programkonferens inom branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin 2010-03-17 Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljö Programkonferens inom branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin 2010-03-17 Jesper Arfvidsson Bakgrund Energidirektivet Krav på energianvändning

Läs mer

LIMFUKT- ETT PROBLEM?

LIMFUKT- ETT PROBLEM? LIMFUKT- ETT PROBLEM? lars.rosell@ri.se VARNING: Egna (och valda ) synpunkter! GOLVPROBLEMENS HISTORIK FLYTSPACKELPROBLEMET : Som jag minns den! 1:a generationens produkter; start ca 1977 (till 1983?)

Läs mer

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: -

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: - UTREDNING Ocabs arbetsordernummer: H7204381 Kund/beställares referensnummer: - Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm Objektets adress: Ljungvägen 16 Sorundan Besiktningsdag: 2016-04-01

Läs mer

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

Miljöministeriets förordning om byggnaders fukttekniska funktion 782/ Byggnadstillsynen i Pargas

Miljöministeriets förordning om byggnaders fukttekniska funktion 782/ Byggnadstillsynen i Pargas Miljöministeriets förordning om byggnaders fukttekniska funktion 782/2017 25.5.2018 Byggnadstillsynen i Pargas Tillämpningsområde Förordningen gäller projektering och utförande av den fukttekniska funktionen

Läs mer

Allmänt råd Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering.

Allmänt råd Kraven i avsnitt 6:5 bör i projekteringsskedet verifieras med hjälp av fuktsäkerhetsprojektering. 6:5 Fukt 6:51 Allmänt Byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa. 6:511 Definitioner Kraven

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Fuktsäkra golvet med Floor Screedry

Fuktsäkra golvet med Floor Screedry Fuktsäkra golvet med Floor Screedry Innehållsförteckning Förord 3 Vad är fukt? 4 Floor Screedry Konceptet 5 Floor Screedry Produkten 6 Floor Screedry Användning 7 Floor Screedry Utplacering 8 Utbildning

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Välkomna FuktCentrums informationsdag 2010 Mera fakta, mindre fukt -aktuella forskningsresultat

Välkomna FuktCentrums informationsdag 2010 Mera fakta, mindre fukt -aktuella forskningsresultat Välkomna FuktCentrums informationsdag 2010 Mera fakta, mindre fukt -aktuella forskningsresultat Viktiga händelser under året En översiktlig tillbakablick av vad som har hänt inom fuktområdet senaste året.

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

Ohälsa av inomhusmiljö - med fokus på barn

Ohälsa av inomhusmiljö - med fokus på barn Ohälsa av inomhusmiljö - med fokus på barn Ulf Flodin Överläkare, docent Arbets och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping 2018 02 07 1 Definitionen av sjukt hus En byggnad, där en förhöjd

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Introduktion till kvalitetssäkringsmetoderna ByggaF, ByggaL och ByggaE

Introduktion till kvalitetssäkringsmetoderna ByggaF, ByggaL och ByggaE Introduktion till kvalitetssäkringsmetoderna ByggaF, ByggaL och ByggaE Thorbjörn Gustavsson SP - Byggnadsfysik och innemiljö Fuktsäkerhetsansvarig Projektering Varför kvalitetssäkring? Med kvalitetssäkring

Läs mer

Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor (kondens, köldbryggor, låg ventilation och hög fuktbelastning)

Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor (kondens, köldbryggor, låg ventilation och hög fuktbelastning) Mätmetoder för fukt, mögel och mikrobiella komponenter i innemiljön Docent Dan Norbäck (dan.norback@medsci.uu.se) Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor

Läs mer

Säby gård, Häststall 2015-04-28

Säby gård, Häststall 2015-04-28 Säby gård, Häststall 2015-04-28 Provtagningar gällande mögelpåväxt i stallbyggnad Relita Avfuktning AB Växel huvudkontor: 018-10 94 25 E:post: avfuktning@relita.se Libro Ringväg 18 www.relita.se 752 28

Läs mer

Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90

Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90 Referensdata till frågeformulär MM 040 NA - inomhusklimat (arbetsmiljö) Rapport M 5/90 Kjell Andersson, Inger Fagerlund, Barbro Larsson Miljömedicinska enheten Yrkesmedicinska kliniken Regionsjukhuset,

Läs mer

Framtidens trähus. Fuktcentrums informationsdag Jesper Arfvidsson / Kristina Mjörnell. Bakgrund

Framtidens trähus. Fuktcentrums informationsdag Jesper Arfvidsson / Kristina Mjörnell. Bakgrund Framtidens trähus energieffektiva med god innemiljöiljö Fuktcentrums informationsdag 2009 Jesper Arfvidsson / Kristina Mjörnell Bakgrund Energidirektivet Krav på energianvändning g Energideklarationer

Läs mer

Utom husklim at i Säve baserat på m ånadsm edelvärden. -5 j f m a m j j a s o n d. M ånad

Utom husklim at i Säve baserat på m ånadsm edelvärden. -5 j f m a m j j a s o n d. M ånad Sida 1 (5) 213-3-8 Fukt i krypgrunder Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla vid den aktuella temperaturen

Läs mer

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen?

Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Fuktskador i simhallar till följd av brister i ventilationen? Ventilation i simhallar 2012-11-15 AK-konsult Indoor Air AB Fukt i luft AK-konsult Indoor Air AB I vilka former finns fukt? Ånga Flytande Fruset

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Personal nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du arbetar i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som

Läs mer