Kallelse till sammanträde kl Palmcrantz. Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde. 2012-10-26 kl 09.00 Palmcrantz. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy."

Transkript

1 Kallelse till sammanträde kl Palmcrantz

2 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande Jörgen Persson (S), 2:e vice ordförande Thomas Andersson (S) Jimmy Eriksson (MP) Lars Carlsson (M) Anton Waara (S) Elisabeth Andersson (C) Maria Jacobsson (S) Kicki Fredriksson (S)

3 3 Mikael Westin (C) Niklas Daoson (S) ersättare Ingela Rönnestrand (M) ersättare Cathrine Blomqvist (S) ersättare Anna Eriksson (S) ersättare Charlotte Oster (MP) ersättare Pär Löfstrand (FP) ersättare Karl-Göran Eriksson (KD) ersättare Per-Olov Olsson (FP) ersättare Katarina Rosberg (S) ersättare Katarina Sahlin (S) ersättare Margareta Nordling (A) ersättare

4 4 Ärenden Sid Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport 5 Sammanträdestider Riktlinjer för antagning inom Jämtlands Gymnasieförbund 25 Vissa riktlinjer för Nationellt godkänd idrotts-utbildning (NIU) inom Jämtlands Gymnasium 37 Remiss - Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun 400 Meddelanden

5 5 Thomas Nilsson Jämtlands Gymnasieförbund Dnr Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport På uppdrag av revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund har KPMG gjort en översiktlig granskning av delårsrapport. Rapporten inkom den 18 september 2012 och direktionen lämnar nu svar med redovisning av vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av granskningsresultatet. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till svar Följebrev till revisionsrapport Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport Förslag till beslut godkänner upprättat svar om genomförd revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport, enligt förslag daterat den 12 oktober FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Thomas Nilsson Förbundsekonom Utdrag till Staffan Ekström, Stuguvägen 12, Östersund

6 6 Ingela Carlsson Jämtlands Gymnasieförbund Dnr Sammanträdestider 2013 Förslag till sammanträdestider 2013 för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund har tagits fram. I planeringen av direktionens sammanträdestider beaktas bland annat angivna datum för budget och årsredovisning i ägardirektiv och förbundsordning samt viktiga datum i intagnings- och tjänsteplaneringsprocessen. Hänsyn har också tagits till lov med mera. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till beslut 1. Följande sammanträdestider fastställs för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund år 2013: 7 8 februari (tors fre) Utbildningsdag för direktion samt sammanträde Budgetskrivelse - Redovisning till ägarna (senast 31/1) Antagning ht 2013 Reviderat Bokslut till ägarna (10/3) 18 mars (må) Revidering av antagning Kvalitetsredovisning (1/5) Läsårstider 24 maj (fre) Delårsrapport och prognos till ägarna (ca 20/5) Justering av antag till åk 1 ht 2012 efter omval xx augusti Förbundsdag 23 september (må) Delårsrapport och prognos samt delårsbokslut till ägarna (ca 20/9) 8 november (fre) 9 december (må) Verksamhetsplan och budget med flerårsplan till ägarna (senast 30/11) Beslut om antagning till åk 1 ht 2014 Prislista för elevplatser, Bidrag till fristående skolor

7 7 2. Tidpunkt för sammanträdets början är klockan om inte annat framgår av kallelse. FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Ingela Carlsson Förbundssekreterare Utdrag till direktionens ledamöter och ersättare samt revisorer mandatperioden samt Förbundssekreterare, Förbundschef och Biträdande förbundschef, Förbundsekonom, Verksamhetsplanerare, Personalstrateg och Rektorer för vidare spridning till berörda, Regionförbundet i Jämtlands län, Kommunstyrelse i Bräcke, Ragunda, Krokom och Östersund.

8 8 Peter Frändén Jämtlands Gymnasieförbund Dnr Riktlinjer för antagning inom Jämtlands Gymnasieförbund Antagning till gymnasieskolans nationella program är reglerad i Skollagen (SL) 16 kap och i gymnasieförordningen (GyF) 7 kap. För Introduktionsprogram blir förfarandet annorlunda vilket framgår av SL 17 kap. Utöver denna reglering utger Sveriges kommuner och landsting särskilda riktlinjer i sin årligen utgivna Handbok för gymnasieantagning (Hfg) som utgör ett viktigt stöd vid regelverkets tillämpning. Inom ramen för lag och förordning finns ett inte obetydligt utrymme för lokala ställningstaganden. Beslut om antagning kan för den enskilda eleven få mycket stor betydelse och, i vissa fall, även för interkommunal ersättning (IKE) och därmed ge betydande kostnader. Vissa beslut gällande antagning kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Besluten finns att tillgå på deras hemsida och tjänar som hjälp vid beslut på lokal nivå, framförallt vad gäller elevers rätt att söka och mottas utanför den egna folkbokföringskommunen. Från 2005, då Jämtlands Gymnasieförbund bildades, har en lokal praxis utvecklats. I princip alla beslut har varit delegerade till verksamhetsplanerare/antagningssekreterare. Vid principiellt viktiga ställningstaganden har överläggningar ägt rum med direktionen och/eller dess presidium. Strävan har varit att skapa klarhet och lika behandling inom de ramar som anges i regelverket. Den praktiska hanteringen har genom åren utvecklats och sker nu med stor effektivitet och enligt gällande lag och förordning. Ambitionen här är inte att ge en total redovisning av gymnasieantagning utan att ge riktlinjer till berörd handläggare i vissa frågor.

9 9 Antagning till särskolan, Riksidrottsgymnasier, de s k spetsutbildningarna, RH-anpassad utbildning och vissa utbildningar med estetisk specialisering har särskilda regler. De berörs inte i detta sammanhang. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till beslut 1. Jämtlands Gymnasieförbund ger inte bidrag till studier på svenska skolor i andra länder. 2. Direktionen är positiva till fortsatt mottagande av utländska studerande förutsatt att plats finns inom beslutad organisation, att det inte ger betydande extra kostnad, och, i förekommande fall, att de sökande är behöriga till sökt utbildning. Mottagandet avser i normalfallet ett läsår. Beslut om mottagande fattas av rektor i samråd med antagningshandläggare. 3. Jämtlands Gymnasium skall, i mån av plats, vara öppet för placerade ungdomar från andra kommuner. Innan en elev skrivs in på program skall säkerställas att hemkommunen betalar interkommunal ersättning och eventuellt extra kostnader som kan föranledas av elevens särskilda behov. HVB-hemmet, som redan har kontakt avlämnande kommunförvaltning, bör ansvara för kontakten med berörd skolförvaltning. 4. Förbundschefen får i uppdrag att teckna avtal med alla ägarkommuner angående gymnasiestudier för ungdomar som placerats i andra kommuner. 5. Jämtlands Gymnasium anordnar inte antagningsprov för ungdomar som söker ESMU. Beslutet kan omprövas om antalet sökande överstiger antalet platser. 6. För sökande till profil på Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen med undervisning på engelska ges profilgaranti, det vill säga att eleverna skall vid ansökan till gymnasieskolan göra en intresseanmälan och samlas i egen klass/egna klasser redan från åk 1. Berörda elever är garanterade plats på profilen i åk 2 och 3. Om antalet som anmält intresse till nämnda

10 10 profiler överstiger antalet platser skall antagning göras i enlighet med GyF 7 kap, Om antalet sökande överstiger antalet platser på en inriktning som börjar i åk 2 eller 3 skall betygspoängen på avlutade kurser vara avgörande om inte rektor för programmet besluta annat. Eleverna skall vid starten av åk 1 informeras om vad som gäller för urvalet. 8. Jämtlands Gymnasieförbund ser positivt på försöksverksamheten med ett fjärde tekniskt år och skall betala aktuell interkommunal ersättning. Bakgrund SKOLPLIKT TILLTRÄDE TILL GYMNASIESKOLAN Gymnasieskolan är avsedd för de som avslutat sin grundskoleutbildning/fullföljt skolplikten och som påbörjar sin utbildning till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år (SL kap 7, 5 ). Sistnämnda formulering innebär vanligtvis att elev äger tillträde senast höstterminen det år han/hon fyller 19 år. Skolplikten (SL 7 kap, ), som också motsvaras av en rätt till utbildning, upphör vid utgången av åk 9. För de som inte gått ut högsta årskursen när skolplikten annars skulle upphöra, exempelvis en elev som gått samma åk två gånger, upphör skolplikten ett år senare, dock senast när eleven fyller 18 år. Skolplikten kan också upphöra tidigare om en elev uppnått de kunskapskrav som minst skall uppnås. Hemkommunen fattar beslut om tidigare upphörande av skolplikten. ELEVER TILL OCH FRÅN ANDRA LÄNDER Rätt till ledighet för studier utomlands- svenska skolor i utlandet I enlighet med SL 16 kap, 40 har en elev rätt att få studieuppehåll under högst ett år för studier utomlands. Studier av denna typ kan t ex vara colle-

11 11 geår, där kursinnehållet betydligt avviker från svensk gymnasieskola, men också vara på svenska utlandsskolor. De sistnämnda finns för närvarande på 19 orter utanför Sverige och följer den svenska gymnasieskolans regelverk. Svenska gymnasieskolor i andra länder drivs av enskilda huvudmän och kan, efter godkännande av Sveriges regering, beviljas statsbidrag och får därmed rätt att sätta betyg (SFS 1994:519). Målgruppen är i första hand barn till svenskar bosatta i andra länder men skolorna står också öppna för andra sökande. Utöver statsbidraget tar skolorna ut avgifter. Avgifterna varierar. Som exempel kan nämnas att svenska skolan i London tar ut skolavgift på cirka kr/läsår exklusive skollunch. Kostnaden för boende i värdfamilj uppskattas till cirka kr/läsår. I detta sammanhang har frågan återkommande väckts om elev har möjlighet att finansiera delar av kostnaden med IKE från hemkommunen. För elever folkbokförda i Sverige föreligger inte någon skyldighet för hemkommunen att betala bidrag till skolor utomlands. Detsamma gäller bidrag till dagliga resor och inackorderingsstöd (Hfg , 13.6). Vissa kommuner i Sverige ger dock bidrag motsvarande programkostnaden i den egna verksamheten till elever på svenska utlandsskolor. När frågan tidigare väckts har Gymnasieförbundet inte beviljat bidrag. Elever från andra nordiska länder De nordiska länderna har fattat beslut om utbildningsgemenskap på gymnasial nivå (SKOLFS 1993:14). Överenskommelsen ger rätt till ersättningsfri utbildning för behöriga ungdomar. Interkommunal ersättning utgår om en kommun tar emot fler elever än man själv har i annat nordiskt land. Ersättning enligt den så kallade riksprislistan utbetalas från Skolverket efter särskild ansökan. Vid konkurrens om utbildningsplatserna skall den externa elevens betyg valideras. Jämtlands Gymnasieförbund har i första hand varit berörd av en viss inströmning till Jämtlands gymnasium, Wången. För närvarande kan alla nor-

12 12 diska elever beredas utbildningsplats. Ersättningen från Skolverket understiger i detta fall den interkommunala ersättningen för övriga elever. Vissa elever från övriga länder Bestämmelser om antagning av sökande från utlandet finns i SL 29 kap, 2-5 och GyF 12 kap. Sökande under 18 år med minst en svensk vårdnadshavare jämställs med sökande från anordnande kommun. Samtliga behörighetskrav gäller. Asylsökande under 18 år har rätt till kostnadsfri gymnasieutbildning på samma sätt som sökande bosatta i Sverige (SFS 2001:976). Samtliga behörighetskrav gäller. Ungdomar från EU-länder utanför Norden blir folkbokförda i Sverige i den kommun där vårdnadshavaren arbetar. Folkbokföringskommunen är betalningsansvarig för elevens gymnasieutbildning. Övriga utländska elever frivilligt mottagande Enligt tidigare regelverk kunde rektor fatta beslut om antagning av extra elev. Som regel utnyttjades denna regel för att ta emot elever från andra länder, så kallade utbyteselever. Även om extra elev ingick i klass hade de vanligtvis reducerat program. Av GyF 11, 7 framgår att en kommun även nu kan ta emot ett barn som inte är bosatta i Sverige. Mottagandet är frivilligt för kommunen. Grundförutsättningen är att de ryms inom befintlig organisation och, rimligen också, att de inte ger betydande extra kostnader för verksamheten. Som regel har dessa elever tillfört elever och personal värdefulla intryck och erfarenheter från andra kulturer. Utbytet har skett genom förmedling av olika organisationer, exempelvis Rotary, men har också förekommit i annan form. Bestämmelserna kan också gälla utbildning för så kallade gömda barn, det vill säga de som håller sig undan från avvisningsbeslut.

13 13 VISSA SVENSKA ELEVER Mottagande av elever, som är placerade inom JGY-området Jämtlands gymnasium har i sin verksamhet mottagit ungdomar, som genom beslut av socialförvaltningen i annan kommun, placeras på HVB-boende inom JGY:s ägarkommuner. Antagning har skett i samråd med antagningshandläggare och berörd skolledare. Elever från JGY som placeras i andra kommuner I enlighet med särskilt avtal med socialförvaltningen i Östersund ( ) skall gymnasieförbundet informeras när ungdomar från Östersund genom beslut av socialförvaltningen placeras i HVB-boende eller liknande i annan kommun. Gymnasieförbundet ser positivt på att berörda elever deltar i undervisning på placeringsorten och skall, så långt det är möjligt, vara delaktiga i planeringen av gymnasieutbildning. ANTAGNINGSPROV TILL ESTETISKA PROGRAMMETS INRIKT- NINGAR I GyF 7 kap, 5 fastställs att om ett gymnasieprogram kräver speciella färdigheter inom det estetiska området får huvudmannen besluta att vid urvalet, förutom betyg, hänsyn skall tas till ett färdighetsprov. Utformningen av provet beslutas lokalt liksom den vikt som skall läggas på provet vid antagningen. Jämtlands gymnasium Palmcrantz anordnar antagningsprov till Estetiska programmets musikinriktning (ESMU) och tidigare även till övriga inriktningar. Under många år kunde provet ge upp till 320 poäng i tillägg till meritvärdet, det vill säga lika mycket som den maximala poängsumman från grundskolan.

14 14 Skolverket genomförde 2008 en inspektion av antagningsverksamheten i Göteborgsregionen. I skrivelse (Dnr ) riktades kritik mot att antagningsprov till ES användes på ett felaktigt sätt. Man påpekade att prov av denna typ enbart skall vara ett komplement till betygen. Man drar en parallell med det då förekommande tillägget för upprepad förstahandsansökan och särskilda kunskaper som tillsammans kunde ge 20 poäng. JGY ändrade då policy och anpassade sig till Skolverkets beslut. Proven finns kvar och kan ge maximalt 20 tilläggspoäng. I ett senare pm från Skolinspektionen ( ) understryker man vikten av att De skolor som får använda färdighetsprov inte (får) låta testerna ha avgörande betydelse för intagningen. På spetsutbildningar med inriktning mot musik förekommer prov med högre poängtillägg. Vid flera tillfällen har framställningar gjorts, bland annat från personalen på ESMU, om att ge resultatet av antagningsprovet till Musikinriktningen en högre poängsumma. Det nya Estetiska programmet är ett studieförberedande program. 900 poäng (36 %) utgörs av karaktärsämnen och 1150 (46 %) gymnasiegemensamma ämnen identiska med Humanistiska programmet och, sånär som på 100 poäng, också med Samhällsvetenskapsprogrammet. Behovet av allmänteoretisk grund är med andra ord inte obetydligt. Det kan tilläggas att såväl Jämtlands Gymnasium Palmcrantz som Vittra vid detta års antagning hade flera vakanta platser till ESMU. Resultatet av antagningsprovet saknade med andra ord betydelse. UNDANTAG FRÅN BEHÖRIGHETSREGLERNA Behörighet för antagning till nationella program regleras i SL 16 kap, och GyF 7 kap. Där ges också två undantag från ordinarie regelverk.

15 15 Fri kvot Enligt GyF 7 kap, 3 ska vid antagning till nationella program ett begränsat antal platser (fri kvot) avsättas för 1. sökande som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde 2. sökande som kommer från skolor som saknar betyg, exempelvis Waldorfskolor, eller från skolor vars omdömen inte kan jämföras med betyg från svensk grundskola, exempelvis sökande från andra länder. Prövning inom fri kvot skall ske som en totalbedömning av den sökandes samtliga, även icke formella, meriter. Ordinarie behörighetsregler gäller. Fri kvot enligt punkt ett gäller i första hand när det föreligger omständigheter som fått till konsekvens att eleven inte kunnat göra sig själv rättvisa, ex långvarig sjukdom eller andra tungt vägande skäl. Beslut om omfattningen av antagning på fri kvot fattas av mottagande rektor. Dispens i engelska Sökande kan av speciella personliga förhållanden (SL 16 kap, 32 ) befrias från kravet på godkänt betyg i engelska, dock endast under förutsättning att alla andra behörighetskrav är uppfyllda, att den sökande inte haft möjlighet att studera engelska under en betydande del av grundskolan/motsvarande utbildning och att den sökande bedöms ha förutsättning att klara studierna på det sökta nationella programmet (SL 16 kap, 32 ). Av förarbeten till lagen framgår att den grupp som i första hand avses är elever som nyligen anlänt till Sverige från land där engelska inte förekommit i undervisningen. Man utesluter dock inte andra elever, som, av särskilda skäl, inte kunnat delta i undervisning i engelska. En elev som vid antagning till gymnasieskolan beviljats dispens från kravet på engelska kan inte få dispens från kravet på godkända kurser i engelska för att

16 16 få en gymnasieexamen. Det innebär att eleven, utöver ordinarie verksamhet på programmet, skall läsa in såväl grundskolans som gymnasieskolans kurser i engelska. Som konsekvens av mottagande åtar sig skolan att erbjuda särskild undervisning i engelska i den utsträckning som ger förutsättningar för eleven att under gymnasietiden nå målen i engelska på aktuellt program. Skolverket har tagit fram ett särskilt stödmaterial som ger riktlinjer för hur inläsningen kan ske. Beslut om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska fattas av antagningshandläggare. INRIKTNINGSGARANTI OCH MOTSVARANDE I Skollagens 16 kap, 12 och GyF 4 kap, 2 regleras elevernas val av inriktningar. I SL fastslås att huvudmannen kan låta erbjudandet omfatta att eleven senare skall antas till en nationell inriktning, en särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning inom programmet. Av GyF 5 kap, 1-11 framgår bland annat att särskild variant skall godkännas av Skolverket. Jämtlands Gymnasieförbund har f n inga särskilda varianter. Val till inriktningar regleras i GyF 4 kap, 2. Där fastslås att så kallad inriktningsgaranti, det vill säga att eleverna påbörjar sin inriktning i åk 1, får förekomma på Estetiska programmet, Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet och Naturbruksprogrammet. På övriga program gäller att inriktningar börjar i åk 2 eller 3. Även i andra fall kan det finnas skäl att samla eleverna i egen klass/-er redan från åk 1, exempelvis de profiler på Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskaprogrammen som har engelska som undervisningsspråk. Vid ansökan är det möjligt att låta eleverna göra en intresseanmälan och att låta den utgöra grund för klassanordningen i åk 1. Av SL 2 kap, 10 framgår att rektor ansvar för skolans inre organisation, det vill säga bland annat klassanordningen inom

17 17 rektorsområdet. De elever som, enligt ovan, antas till profil med engelska som undervisningsspråk är garanterade plats på profilen i åk 2 och 3. I tidigare beslut om organisation lå 2013/-14 har felaktigt angetts att de engelskspråkiga profilerna på Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen har inriktningsgarant. Rätt beteckning skall vara profilgaranti. ANTAGNING TILL INRIKTNING Antagning till inriktning sker, med undantag för fyra program (se ovan), normalt inför åk 2. Antagning till inriktningar regleras inte i det nationella regelverket. Om antalet sökande till en inriktning överstiger antalet platser skall ett urval göras. I det nationella regelverket finns inga riktlinjer för vilka kriterier som skall gälla. ANTAGNING TILL INTRODUKTIONSPROGRAM När den nya gymnasieskolan infördes ht 2011 ersattes Individuella programmet (IV) av fem Introduktionsprogram (IM), vilka står öppna för elever som inte uppnått behörighet till nationella program. IM syftar till att förbereda eleverna för annan gymnasial utbildning eller, i vissa fall, för övergång till arbetslivet. De olika Introduktionsprogrammen har skilda målgrupper och olika behörighet. Utöver Skollag ( kap 17) och GyF (kap 6, 3-8 ) finns särskilda vägledande dokument utgivna av Skolverket, som ligger till grund för kommunernas verksamhet. I korthet gäller följande för Introduktionsprogrammen: 1. Preparandutbildning (IMPREP) vänder sig till ungdomar som i det närmaste uppnått behörighet till sökt program.

18 18 2. Programinriktat individuellt val (IMPRO) vänder sig till elever som vill få en utbildning på ett yrkesprogram. Elever kan antas till vakanta platser. För behörighet krävs minst godkänt betyg i sex ämnen, varav ett skall vara svenska och ytterligare ett skall vara engelska eller matematik. 3. Individuellt alternativ (IMIND) skall utformas för enskild elev utifrån elevens behov och förutsättningar och har som mål att förbereda för Yrkesintroduktion (se nedan), annan utbildning eller arbetsmarknaden. 4. Yrkesintroduktion (IMYRK) syftar till att ge yrkesutbildning för att underlätta övergång till arbetsmarknaden alternativt till yrkesprogram. 5. Språkintroduktion (IMSPR) skall ge nyanlända invandrarungdomar utbildning med tyngdpunkt på undervisning i svenska språket. Målet är att förbereda för nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. IMYRK och IMIND kan komma ifråga för vissa särskoleelever. Fördelningen av elever på IM sker enligt följande: IMPRO kan, i mån av plats, erbjudas på alla yrkesprogram inom gymnasieförbundet. Elever från Krokom och Östersund skall genomföra IM i Östersund om de inte går IMPRO i annan ägarkommun. Elever från Bräcke skall genomföra IM i den egna primärkommunen om inte särskilda skäl föreligger. Beslut om undantag fattas av antagningshandläggare. Utöver IMPRO kan IMSPR och IMYRK anordnas i Ragunda kommun. Områdesrektor fattar beslut om organisation av IM i Ragunda. Introduktionsprogram utanför den egna kommunen/kommunförbund IM skall i normalfallet genomföras i hemkommunen/kommunförbund. Undantag förutsätter särskilda skäl och hanteras på samma sätt som ansökningar

19 19 vid nationella program, det vill säga genom yttrande/beslut. Antagningshandläggare yttrar sig/fattar beslutar. Fristående skolor kan, med vissa begränsningar, anordna IM. På IMIND och IMPRO utgår ersättning motsvarande programkostnaden i den egna kommunens verksamhet. På IMPRO skall under åk 1 utgå ett tilläggsbelopp för inläsning av ämnen från grundskolan som saknas för behörighet. Tilläggsbeloppets storlek fastställs av Skolverket. För övriga IM på fristående skolor gäller att IKE till anordnaren skall motsvara ersättningen för IM inom den egna verksamheten. Eventuell extra kostnader skall sökas i särskild ordning. Beslut fattas av förbundschefen. Som ovan nämnts är det elever som inte uppnått behörighet till nationellt program som kan komma ifråga för IM. Endast om synnerliga skäl föreligger kan behöriga elever antas till IM, dock endast till IMYRK och IMIND. Beslut om dispens beviljas av förbundschefen på förslag av områdesrektor. SEN ANTAGNING Antagningshandläggare och, i några fall förbundschefen, ansvarar för all antagningsverksamhet till nationella program och introduktionsprogram fram t o m 15 september. Efter detta datum fattar mottagande rektor beslut om antagning. Ordinarie behörighetsregler. Innan elev från annan kommun kan antas skall yttrande från elevens hemkommun inhämtas. ETT FJÄRDE TEKNISKT ÅR Regeringen har i SFS (2010:20140) förordnat om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år (T4) på Teknikprogrammet. Utbildningen skall ge eleverna en breddad eller fördjupad teknisk kompetens och har gymnasieingenjörsex-

20 20 amen som mål. JGY deltar för närvarande inte i försöksverksamheten med T4. Till T4 utgår särskilt statsbidrag om kr/plats. I de fall anordnarkommunen tar emot elev från annan kommun utgörs IKE av överskjutande elevkostnad. Hemkommunen har ingen skyldigheter att betala IKE för T4. FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Peter Frändén Verksamhetsplanerare Utdrag till antagningshandlläggare, rektorer och studievägledare inom Jämtlands Gymnasieförbund.

21 21 Peter Frändén Jämtlands Gymnasieförbund Dnr Vissa riktlinjer för Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom Jämtlands Gymnasium Komplettering av tidigare beslut om Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till beslut 1. Friidrott skall bedömas som en enhet/verksamhet. 2. NIU-ishockey inom JGY skall endast omfatta pojkar. Bakgrund Skolverket kan, efter tillstyrkan av specialidrottsförbund, ge skolor rätt att anordna Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Därmed får huvudmannen anordna ämnet specialidrott (GyF 5 kap, ). NIU har elever i den egna kommunen/ regionen som primär målgrupp och har inte rätt till s k riksantagning. Riksidrotts-gymnasier (RIG) har till mål att på nationell nivå samla eliten inom respektive idrott. RIG har riksantagning. Gymnasieförbundet har beviljats NIU inom nio idrotter. I inte obetydlig omfattning har JGY:s NIU attraherat ungdomar från andra delar av landet. Avsaknaden av riksantagning innebär att berörda ungdomar antas som frisökare och, i normalfallet, ej får inackorderingsbidrag. Det resulterar i att externa elever i vissa fall avstår från att börja på JGY:s NIU.

22 22 Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i skrivelse 11:12 ( ) pekat på möjligheten att genom samverkansavtal ge elever som antagits till NIU i annan kommun rätt till inackorderingsbidrag. I samverkansavtal kan också interkommunal ersättning och särskilda idrottstillägg regleras. Gymnasieförbundets direktion beslöt ( 53 ) att elever från gymnasieförbundets ägarkommuner skall beviljas inackorderingsbidrag i de fall de antagits till NIU hos annan anordnare i sport som inte anordnas inom JGY att JGY skall betala idrottstillägg i enlighet med rekommendation från SKL/Skolverket i de fall elev från JGY deltar i NIU hos annan anordnare i idrott som ej erbjuds av JGY. att ge förbundschefen i uppdrag att kontakta alla kommuner som har elever inom JGY:s NIU och föreslå att samverkansavtal tecknas. Under föregående år tecknades 14 samverkansavtal om NIU. Ett litet antal kommuner har avvisat vår framställan. Efter direktionens beslut har det visat sig att några områden behöver förtydligas. Fri idrottens olika grenar har mycket skiftande karaktär. Frågan har därför väckts om viss specialkompetens på annan ort skulle ge rätt att få inackorderingsbidrag om eleven antas till NIU på annan ort. Specialkompetens är ett svårbedömt område varför det skulle ställa sig mycket svårt/omöjligt att för varje berörd elev bedöma vilken kompetens som bäst skulle befrämja hans/hennes idrottsutvecklingen. Som systemet är uppbyggt skall behovet av specialkompetens tillgodoses inom RIG. Ovan angivet beslutsförslag innebär att JGY varken skall betala inackorderingsbidrag till elever som antagits till NIU- friidrott på annan ort eller s k idrottstillägg till anordnande kommun/skola. Ishockey för flickor har begränsad omfattning i Östersundsområdet. Möjligheterna att erbjuda flickor fullgod ishockeyverksamhet inom JGY:s NIU är

23 23 därför begränsad. På andra orter, exempelvis i Örnsköldsvik, har man gjort betydande satsningar på att utveckla NIU- ishockey för flickor. Med hänsyn härtill finns det skäl att för ishockey göra ett undantag från grundprincipen att eftersträva en jämn könsfördelning. Beslutsförslaget ovan innebär att flickor som antas till NIU-hockey på andra orter skall beviljas inackorderingsbidrag och att, som en följd av tidigare beslut, JGY skall betala interkommunal ersättning och s k idrottstillägg till anordnande kommun/skola. FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Peter Frändén Verksamhetsplanerare Utdrag till Michael Söderkvist, rektorer och studievägledare inom Jämtlands Gymnasium och antagningshandläggare

24 24 Peter Frändén Jämtlands Gymnasieförbund Dnr Remiss - Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionens diarienummer :4727) har getts möjlighet att yttra sig om konsekvenserna för befintlig gymnasieverksamhet vid eventuell etablering av ovan rubricerad gymnasieskola. Yttrandet föranleds av att den sökande överklagat tidigare beslut av Skolinspektionen. Vi har därför beretts möjlighet att ånyo lämna synpunkter på aktuell ansökan. Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 9 november Vid beslut om att ge tillstånd att starta fristående skola har Skolinspektionen och berörd kommun skilda roller. Skolinspektionen ska göra en helhetsbedömning av den nya skolan där utgångspunkten är elevernas rätt till valfrihet och likvärdig utbildning av hög kvalitet. Om en etablering skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i lägeskommunen på lång sikt ska Skolinspektionen avslå ansökan. Lägeskommunen och för gymnasieskolan också angränsande kommuner erbjuds möjlighet att lämna yttrande där man redogör för det befintliga skolväsendet och eventuella negativa konsekvenser för den offentliga skolverksamheten. Drottning Blankas Gymnasieskola AB söker tillstånd om att få starta en fristående gymnasieskola i Östersund med Hantverksprogrammet, inriktning övriga hantverk, Estetiska programmet, inriktning bild- och formgivning, Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap samt Humanistiska programmet, inriktning kultur. Huvudmannen beräknar att skolan när den är fullt utbyggd ska erbjuda 267 elevplatser. För att utreda vilka even-

25 25 tuella negativa konsekvenser en etablering skulle medföra har Jämtlands Gymnasieförbund bland annat beaktat antagning inför höstterminen 2011 och 2012, antagningen till inriktningar ht 2012, nuvarande utbud av aktuella utbildningar samt demografiska förändringar. Yttrandet från Jämtlands Gymnasieförbund är gemensamt för ägarkommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag Förslag till yttrande Bilaga 1: Sammanställning av antagning per Bilaga 2: Sammanställning av antagning Bilaga 3: Antal ungdomar per kommun och i länet i åldern år. Statistik från Regionförbundet i Jämtland, beräknad på faktiskt antal Bilaga 4: Antalet elever inom Jämtlands Gymnasium september Utdrag ur ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB Förslag till beslut Mot bakgrund av det starkt vikande elevunderlaget, det redan stora antalet vakanta platser inom gymnasieskolan i länet och försvårade möjligheter att kunna anordna alla nationella inriktningar inom länet om ytterligare anordnare tillkommer avstyrker direktionen för Jämlands Gymnasieförbund ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB och lämnar yttrande enligt förslag daterat den 17 oktober FÖRBUNDSKANSLIET Mikael Cederberg Förbundschef Peter Frändén Verksamhetsplanerare Utdrag till Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, STOCKHOLM

26 26 Dnr Ingela Carlsson Jämtlands Gymnasieförbund Meddelanden 2012 Förvaltningsrätten i Härnösand - Beslut, (Dnr ) Förbundskansliet - Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) mellan Jämtlands Gymnasieförbund och Ovanåkers kommun, (Dnr ) Skolverket - Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning, (Dnr ) Skolinspektionen - Ansökan om godkännande av Dille gård AB som huvudman för gymnasieskola i Krokoms kommun, (Dnr ) - Ansökan från HiTech Education Sweden AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Östersunds kommun, (Dnr ) - Ansökan från Praktiska Sverige AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Östersunds kommun, (Dnr ) - Ansökan från Fjälllbyns Gymnasieskola i Funäsdalen AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Härjedalens kommun, (Dnr )

27 27 Revisorerna för Jämtlands Gymnasieförbund - Revisionsrapport, (Dnr ) Östersunds kommun - Kommunfullmäktiges protokoll 155 Budget 2013 och flerårsplan för Östersunds kommun, (Dnr ) - Kommunfullmäktiges protokoll 167 Plan för lärande (Dnr ) Jämtlands läns landsting - Landstingets ungdomsting Utdrag till förbundssekreterare

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 Wargentinrummet, JGY Wargentin 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 14 april 2014, kl. 9.00 15.00 Wargentinrummet, JGY Wargentin Paragrafer 20 27 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Peter Frändén Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-02-03. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-02-03. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 3 februari 2013, kl. 9.00 16.00 Sal S 319 JGY Fyrvalla Paragrafer 1 10 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 23 maj 2014, kl. 9.00 15.00 Jämtlands Gymnasium Palmcrantz Paragrafer 29-35 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-04-16 kl 09.00 Förbundskansliet (Prästgatan 13, våning 5) Aktuell tidsplan finns på separat blad! KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 Direktionen

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-11-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 010-490 24 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-11-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 010-490 24 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 7 november 2014, kl. 9.00 15.15 Förbundskansliet Paragrafer 48 55 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603) YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Sjölins gymnasium AB om särskild variant av gymnasieutbildning (Skolinspektionens Dnr 32-2014:603)

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2013-03-26 Dnr: 64-2013. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2013-03-26 Dnr: 64-2013. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Östersunds Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Östersunds kommun (Skolinspektionen

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-04-19. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-04-19. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 19 april 2013, kl. 9.00 16.00 JGY Wargentin Wa-H306 Paragrafer 46 56 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 23 september 2013, kl. 9.00 15.15 Wargentinrummet, JGY Wargentin Paragrafer 71 78 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i JGY Fyrvalla 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen om att få starta Restaurangoch livsmedelsprogrammet med inriktningarna

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Protokoll 2012-05-25. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

Protokoll 2012-05-25. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Fredag den 25 maj 2012, kl. 9.00 15.00 Jämtlands Gymnasium Torsta Paragrafer 38 48 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

Dnr: Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet.

Dnr: Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet. YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille gård Naturbruksgymnasium om att få starta två nya inriktningar på Naturbruksprogrammet (Skolinspektionen

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 5 december 2014, kl. 9.00 15.30 Kansliets lokaler Paragrafer 56 86 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr :858) )

Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr :858) ) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från HiTech gymnasiet om att få starta fristående skola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:858)

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll Direktionens protokoll - Nätupplaga PROTOKOLL 2 Plats och tid Måndag den 21 mars 2011, kl. 9.00 16.15 Undervisningssal D7, Jämtlands Gymnasium Palmcrantz Paragrafer 19 36 (Paragraf

Läs mer

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014 Handläggare Margareta Nenzén Innehållsförteckning 1. Introduktionsprogrammen... 3 2. Preparandutbildning (IMPRE)... 4 2.1. Behörighet...

Läs mer

Protokoll 2012-12-10. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

Protokoll 2012-12-10. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid måndag den 10 december 2012, kl. 9.00 11.00 Wargentinrummet, Jämtlands Gymnasium Wargentin Paragrafer 66-67 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael

Läs mer

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet.

2012-04-03 Dnr: 35-2012. Nuvarande fristående gymnasieskolor i Jämtland. Alla fristående skolor i länet utom Fjällbyn ligger i Östersundsområdet. YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille Gård AB Naturbruksgymnasium om att få starta riksrekryterande Naturbruksprogram, hästskötare

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e

Läs mer

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se Enligt skollagspropositionen 2009/10:165 mats.soderberg@skl.se Introduktionsprogram i gymnasieskolan Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2016-01-25, rev. 2016-02-17 Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun Förslag till beslut Kompetensnämnden fastställer Plan för

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel)

NÄTUPPLAGA. Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund! Östersund Telefon: (växel) NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 26 september 2014, kl. 9.00 16.00 Aulan, JGY Wargentin Paragrafer 36 47 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Skollag (2010:800) kap.15-17

Skollag (2010:800) kap.15-17 Skollag (2010:800) kap.15-17 Detta dokument innehåller Skolverkets utdrag ur Skollagens kapitel 15 till 17 om gymnasieskolan. Kapitel 15-16 innehåller allmänna bestämmelser om gymnasieskolan och nationella

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig

Läs mer

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Dispens bör beviljas när Eleven har under en betydande del av sin grundskoletid ej haft möjlighet

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 j! Delegationsbestämmelser 1 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig i din personliga utveckling. Det finns fem inriktningar

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 29-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 29-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Dille gård Naturbruksgymnasium om att få starta en ny inriktning på Naturbruksprogrammet (Skolinspektionens

Läs mer

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Gäller för utbildning som påbörjas efter den 1/7 2011 Mer om Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan Nyheter Från och med hösten 2011 har en elev som på grund av

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär.

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär. Sida 1 av 6 HANDLEDNING Presentation Programväljaren Denna presentationsserie omfattar 34 bilder. Vi har valt att ta fram ett relativt stort antal bilder, det är ändå du som användare som bestämmer vilka

Läs mer

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen på Bergska skolan, Finspångs kommun Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter

NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter NY SKOLLAG och andra skoljuridiska nyheter Örebro Januari 2011 Lars Werner Flera olika riksdagsbeslut Pedagogisk omsorg Allmän förskola från 3 år Bidrag fristående skolor Ramar ny gymnasieskola Ny betygsskala

Läs mer

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-17 Vår referens Hélen Salmose Utredare Tjänsteskrivelse Upphävande av riktlinjer för avtal/överenskommelse om pris för introduktionsprogram

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015 Bengt Weidow Agenda Elever på programmen Planen för utbildningen Den individuella studieplanen Preparandutbildning Programinriktad individuellt

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde NÄTUPPLAGA Kallelse/Föredragningslista Kallelse till sammanträde kl 09.00 i Förbundskansliet 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Pelle Lundgren (C) ordförande Från/ Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2006:1447 Utkom från trycket den 22 december 2006 utfärdad den 14 december 2006. Genom riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Fernvall Cecilia Datum 2017-09-12 Diarienummer UBN-2017-4004 Utbildningsnämnden Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Samverkansavtal om NIU-utbildningar med kommuner utanför den regionala samverkan

Samverkansavtal om NIU-utbildningar med kommuner utanför den regionala samverkan Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-11-24 Handläggare Anna Tammelin Telefon: 08-508 33 763 Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Viktig läsning inför Gymnasievalet Var snäll och läs igenom ALLT det finns mycket viktig information TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2015:

Viktig läsning inför Gymnasievalet Var snäll och läs igenom ALLT det finns mycket viktig information TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2015: Viktig läsning inför Gymnasievalet Var snäll och läs igenom ALLT det finns mycket viktig information TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2015: 15 januari - 15 februari 2015 - Ansökningswebben är öppen. Du gör din

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 11 november2014 1(21) Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 55-64

Barn- och utbildningsnämnden 11 november2014 1(21) Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 55-64 Barn- och utbildningsnämnden 11 november2014 1(21) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-18.00 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s)

Läs mer

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394

Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Delegationsordning 2014 för landstingets gymnasieskolor enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394 Fastställd av landstingsstyrelsen den 11 december 2013, 242-13. Styrelsen

Läs mer

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Valet till gymnasiet 2016 Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

att fastställa Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun.

att fastställa Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun. Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-04-17 13 Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun UN-2015/150 Beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta att fastställa

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde!

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Betyg Ej uppnått målen 0p Godkänd 10p Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Högre behörigheteskrav till gymnasieskolan 8 ämnen med betyget godkänd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2009:1038 Utkom från trycket den 10 november 2009 utfärdad den 22 oktober 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015 Gymnasievalet 2017 2015 Studie och yrkesvägledare Alicja Sjölund Studie och yrkesvägledare Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag Tfn. 0850822707 Alicja.sjolund@stockholm.se Gymnasieskolan 18 nationella program

Läs mer

Insyn 18 Den kommun där en fristående skola som anordnar fritidshem är belägen har rätt till insyn i verksamheten.

Insyn 18 Den kommun där en fristående skola som anordnar fritidshem är belägen har rätt till insyn i verksamheten. Fritidshem med enskild huvudman Bidrag från hemkommunen 15 Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 16 och i vissa fall ett

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Promemoria. Utbildningsdepartementet. Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning.

Promemoria. Utbildningsdepartementet. Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. Promemoria 2008-05-26 Utbildningsdepartementet Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Sammanfattning I denna promemoria lämnas förslag till en förordning om en försöksverksamhet

Läs mer

Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Regeringskansliet Promemoria 2008-05-26 Utbildningsdepartementet Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Sammanfattning I denna promemoria lämnas förslag till en

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Utbildningsplan för introduktionsprogrammen i Klippans kommun Introduktionsprogrammen (nedan benämnt IM) ska enligt skollagen (2010:800) 17 kap., 7 ha en plan för utbildningen

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-30 30 Reviderad plan för utbildning på introduktionsprogram (UN 2015.101) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Delegationsordning Bildningsnämnden Beslutad i nämnd: 2016-06-16 Reviderad 2017-06-15 Gäller från 2016-08-01 Linköpings kommun linkoping.se Bilaga 1 innehåller delegationsordning för utbildning inom kommunal

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Antagningsrapport gymnasie- och gymnasiesärskola 2014

Antagningsrapport gymnasie- och gymnasiesärskola 2014 Antagningsrapport gymnasie- och gymnasiesärskola 2014 Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-09-17 1.0 Ann-Sofie Nordh Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST

VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST VÄLKOMNA PÅ INFORMATION OM GYMNASIEVALET 2017/2018 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE MALIN JACOBSSON TEAM NORDVÄST VÄGLEDNINGSPROCESSEN Val och beslut Genomförande SJÄLVKÄNNEDOM Vem är jag? Vad vill jag? Vad

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare

Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Välkomna! Tina Löf Studie-och yrkesvägledare Kristina.lof@stockholm.se 1 GYMNASIEINFORMATION 2016-2017 Studie-och yrkesvägledning i årskurs 9 Gymnasieprogrammen Specialvarianter Betyg, meritvärde och urval

Läs mer