Information None Basic Extended

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information None Basic Extended"

Transkript

1 Supportavtal Information None Basic Extended Enbart support via SKIDATA webbportal. Arbetet påbörjats inom 2 arbetsdagar. Prioriterad support. Dvs går före kunder utan avtal. Telefonsupport vardagar (enligt avtal). Remotesupport vardagar mellan (enligt avtal). Internetkoppling krävs. 8 timmar telefon/remote support ingår (enligt avtal) Support efter kontorstid (Jour) Dvs vardagar och helger och helgdagar (avgiftsbelagd). 20% rabatt på utbildning som utförs från 1:a april till 31:a augusti på SKIDATA Scandinavias kontor i Kil. SKIDATA kontaktar kund för teknisk uppföljning/utvärdering av gångna säsongen. Utbytesreparation, utbytesdel skickas till kund direkt vid beställning. Defekt del skickas tillbaka och repareras (enligt avtal och lista). 10% rabatt på SKIDATA reservdelar och arbetstid. 15% rabatt på arbetstiden vid service på plats.

2 Nedan följer specifikation över det avtal som överenskommits mellan SKIDATA Scandinavia AB och kunden. För avtalens omfattning och innehåll, se vidare i Supportvillkor Basic och Extended Vänligen fyll i fälten nedan. Avtalstecknare Kund/bolag: Kontaktperson: Adress: Postnr och ort: Telefonnr: E-post: Anläggningsinformation Anläggning: Organisationsnr: Adress: Postnr och ort: Telefonnr: E-post: Kontaktperson:

3 Välj ett av altenativen Basic eller Extended. Supportavtal Basic Årlig kostnad (exkl moms): 6000 :- Ytterligare detaljer Supportvillkor Basic Supportavtal Extended Årlig kostnad (exkl moms): 7500 :- Tillkommer årlig kostnad för varje enhet enligt nedan : Fyll i antal enheter på resp. rad Antal... kassa/printer á 400 :- =... :- Antal... läsare/vändkors á 250 :- =... :- Total årlig kostnad (exkl moms):... :- Ytterligare detaljer Supportvillkor Extended Ort: Ort:. Datum:... Datum:... Kund SKIDATA Scandinavia AB

4 Supportvillkor Basic och Extended Dessa supportvillkor gäller som tillägg till SKIDATA:s allmänna villkor. I händelse av konflikt mellan dessa supportvillkor och de allmänna villkoren ska dessa supportvillkor äga företräde. 1. Föremål för avtalet 1.1. Uppdragsgivaren använder produkter som är tillverkade av SKIDATA (hårdvara/maskinvara och/eller programvara) och som uppdragsgivaren köper och/eller har köpt i enlighet med separata bestämmelser. SKIDATA tillhandahåller support för sådana produkter i den omfattning samt i enlighet med dessa supportvillkor och överenskommelser som ingår i detta avtal Med uppdragsgivare menas juridisk-/ associationsrättslig part SKIDATA ska tillhandahålla support/service enligt dessa supportvillkor endast för de SKIDATA-produkter som anges i avtalet, och inte för några produkter från tredje part, såvida ingenting annat uttryckligen har överenskommits. Om uppdragsgivaren köper ytterligare produkter från SKIDATA ska dessa produkter ingå i supporten/servicen i den omfattning som anges i avtalet. 2. Priser 2.1. Uppdragsgivaren ska enligt överenskommelse betala SKIDATA en återkommande avgift för den support som ska utföras i enlighet med supportvillkoren. Avgiften är en årlig supportavgift som betalas i förskott för ett år i taget. Det totala beloppet och supportavgiftens olika delar avgörs av avtalsbestämmelserna SKIDATA ska ha rätt att inom rimliga gränser justera supportavgiften en gång per år Supportavgiften ska inte återbetalas vare sig helt eller delvis i händelse av uppsägning av avtalet Om uppdragsgivaren köper ytterligare SKIDATA-produkter ska dessa produkter inräknas i supportavtalet och SKIDATA ska fakturera mellanskillnaden omedelbart efter köpet av SKIDATA-produkterna Om uppdragsgivaren vill köpa till ytterligare support utöver avtalet ska den faktureras separat enligt gällande priser. 3. Uppdragsgivarens skyldighet att samarbeta 3.1. Uppdragsgivaren åtar sig följande: a) att göra sitt yttersta för att stödja SKIDATA och uppfylla de tekniska krav som är nödvändiga för att SKIDATA ska kunna utföra begärd support/service, i synnerhet genom att förse SKIDATA med all nödvändig information och att ge SKIDATA åtkomst till alla nätverk, databaser, program, utrustning och tjänster från tredje part i den utsträckning som dessa kan vara till hjälp för att åtgärda fel a) att i den utsträckning det är nödvändigt och utan kostnad låta SKIDATA förfoga över personal som kan vara till hjälp vid utförandet av supporten/servicen eller som SKIDATA uttryckligen begär. Denna personal ska bistå SKIDATA i detta hänseende. b) att etablera kontakt med tredje part i den omfattning som behövs för att utföra supporten/servicen eller i den omfattning som uttryckligen begärs av SKIDATA samt att sköta nödvändig kommunikation eller hjälpa SKIDATA att sköta nödvändig kommunikation c) att genomföra lämplig och regelbunden säkerhetskopiering av data i den utsträckning som är möjlig. Denna skyldighet avser allmän säkerhetskopiering i den omfattning som är praxis i branschen samt specifik säkerhetskopiering av data som finns på datorer eller servrar innan support/service utförs, till exempel innan uppdateringar genomförs. d) att i enlighet med dessa supportvillkor utföra underhåll, support/service och rengöring av utrustning inklusive byte av reservdelar, slitagedelar och mekaniska komponenter. Sådant arbete ska utföras i enlighet med specifikationerna från SKIDATA samt i enlighet med utbildningsmaterial, manualer, underhållsinstruktioner och liknande material, om sådant föreligger, och ska utföras regelbundet som förebyggande åtgärd. e) att på egen bekostnad upprätta och underhålla de systemkrav som är nödvändiga för supporten/servicen och/eller den arbetsmiljö som krävs. Om uppdragsgivaren vägrar att låta SKIDATA utföra support på programvara eller hårdvara förlorar uppdragsgivaren all rätt att ställa krav enligt garantin för respektive SKIDATA-produkter Dessa skyldigheter att samarbeta ska gälla i tillägg till uppdragsgivarens skyldigheter att samarbeta i samband med den enskilda supporten/servicen, om sådana föreligger. 4. Avtalets giltighetstid 4.1. Såvida ingenting annat har överenskommits ska avtal gälla tills dess att avtal sägs upp. Avtal förnyas för ett år i taget såvida ingen av parterna säger upp avtalet genom att skriftligen meddela det. Uppsägningstiden är tre månader. Avtalet omfattar perioden 1 juni 31 maj.

5 4.2. Om någon av parterna på ett väsentligt sätt bryter mot detta avtal måste den andra parten inom trettio (30) dagar via skriftligt meddelande kräva att den part som brutit mot avtalet ska åtgärda brottet. Meddelandet ska innehålla en detaljerad beskrivning av avtalsbrottet. Om den part som har brutit mot avtalet underlåter att åtgärda ett sådant betydande avtalsbrott ska den andra parten ha rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande, exempelvis via fax eller e-post Om SKIDATA säger upp avtalet på grund av avtalsbrott från uppdragsgivarens sida eller på grund av att platsen för drift har ändrats, ska SKIDATA inte ha någon skyldighet att återbetala några betalningar som uppdragsgivaren redan har gjort, eller att ge någon rabatt på utestående fordringar SKIDATA:s skyldighet att tillhandahålla support enligt detta avtal upphör när supportavtalet upphör att gälla. 5. Förändringar i kontrollen över uppdragsgivaren 5.1. Vid eventuell betydande förändring av fördelningen av ägarskap och/eller kontroll över uppdragsgivaren ska SKIDATA ha rätt att säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägningar ska meddelas inom tre (3) månader från det datum då SKIDATA fick kunskap om förändringen. En betydande förändring ska under alla omständigheter anses ha inträffat om minst 50 procent av ägarskapet, aktierna eller rösträtterna hos uppdragsgivaren överförs till en eller flera nya eller befintliga ägare, aktieägare eller testamentstagare. Överlåtelse av hela eller delar av detta avtal till tredje part får endast ske med SKIDATA:s samtycke Om SKIDATA säger upp avtalet i enlighet med paragraf 5 ska paragraferna 4.1 och 4.3 gälla. 6. SÄRSKILDA VILLKOR: ÄGARSKAP Om uppdragsgivaren eller SKIDATA byter reservdelar eller andra delar i enlighet med dessa supportvillkor ska de delar som avlägsnas tillhöra SKIDATA från det att de monteras bort. De nyinsatta delarna ska tillhöra uppdragsgivaren/ägaren till utrustningen som de installeras i från det att de installerats. 7. SÄRSKILDA VILLKOR: ANSVAR Defektansvar utesluts till det att köparen betalat alla delbetalningar. Vidare utesluts defektansvar om levererade varor behandlats felaktigt eller om reparationer eller ändringar skett av köparen själv eller trdje person på uppdrag av köparen. För leverans av reservdelar gäller samma uppgörelse som för den ursprungliga leveransen. Vid förlust eller skada av databärande material omfattar ersättningsplikten ej återskaffandet av förlorade data. Andra garantier eller skadeståndsanspråk än de som nämnts i detta avtal utesluts. Framför allt följd- eller förmögenhetsskador som anspråk på skador genom rådgivning, leverans av reservdel, medverkan vid insatsförberedning och defekter på program. Vid eventuell personskada eller annan skada som i enlighet med lagen om produktansvar eller lagen om produktsäkerhet kan tillskrivas SKIDATA, ska SKIDATA, oavsett rättslig orsak, endast ansvara för skador som orsakats uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet från SKIDATA:s sida upp till en summa som motsvarar en årlig supportavgift. 8. Fristående service 8.1. Fristående service är service som inte ingår i dessa supportvillkor och för vilken SKIDATA och uppdragsgivaren gör fristående överenskommelser. Service på plats hos uppdragsgivaren är exempel på fristående service SKIDATA:s allmänna villkor ska alltid gälla och supportvillkoren i detta avtal måste tillämpas på motsvarande sätt. Supportavtal Basic Följande villkor ska alltid gälla, motsvarande det enskilda supportalternativ som har valts. 9. Service av hårdvara/maskinvara 9.1. Service och underhåll av hårdvara/maskinvara på plats hos uppdragsgivaren ingår inte i supportavtal Basic. För hårdvaru service på plats hos uppdragsgivaren, begär separat offert. 10. Hantering av reservdelar 10.1 Tjänstens omfattning och innehåll SKIDATA åtar sig att utföra reparationsarbeten på elektriska och mekaniska komponenter. Arbetet utförs på SKIDATA:s kontor i Kil, Sverige. Det avser endast komponenter som är tillverkade och sålda av SKIDATA. SKIDATA har rätten att marknadsanpassa tjänsteutbudet samt komponenter och reservdelar. Äldre komponenter och reservdelar som inte omfattas av SKIDATA s Spareparts Exchange ingår inte i tjänsten. SKIDATA ska informera uppdragsgivaren inom rimlig tid före ändring Förbrukningsvaror som brännarhuvud eller biljetter, liksom yttre delar som har förstörts genom mekanisk skada, datorer och dess relaterade komponenter avses inte i SKIDATA ska tillhandahålla support om funktionsfel uppstår på levererad utrustning enligt 1.1 eller 1.3.

6 För att erhålla relevanta reservdelar när ett funktionsfel har uppstått måste uppdragsgivaren skicka de defekta komponenterna i lämpligt emballage på egen risk och bekostnad till SKIDATA, till den returadress som för detta syfte anges i detta avtal. En beskrivning av funktionsfelet måste bifogas. SKIDATA ska göra sitt yttersta för att reparera komponenterna och skicka tillbaka dem till uppdragsgivaren inom fjorton (14) dagar från mottagandet. Om det inte är möjligt att reparera komponenterna ska SKIDATA skicka en annan reservdel till uppdragsgivaren inom en rimlig tidsperiod Såvida ingenting annat har överenskommits ska reservdelarna installeras av uppdragsgivaren eller dess personal på uppdragsgivarens egen risk och bekostnad Pris för reparationen är beroende av antalet nedlagda minuter samt vilka komponenter som bytts. SKIDATA gör alltid en kontroll före reparation av vilket alternativ som blir billigast för uppdragsgivaren, reparation av reservdel eller ny reservdel. Reservdel, nedlagd tid och komponenter faktureras enligt prislista. Frakt och liknande kostnader tillkommer Försändelser och emballage Reservdelar ska skickas och returneras per post på bekostnad av den som skickar försändelsen. Om SKIDATA:s personal utför installationen av reservdelar på grund av ett annat avtal, ska SKIDATA ha rätt att leverera reservdelarna i samband med installationen I brådskande fall och på skriftlig begäran från uppdragsgivaren kan reservdelar också skickas med snabb järnvägsfrakt eller bud. Uppdragsgivaren ska stå för alla extra kostnader i samband med detta Reservdelar ska skickas i lämpligt emballage. I synnerhet måste emballaget vara slitstarkt och stötsäkert och antistatiska påsar och/eller frigolitbitar måste användas. Fraktsedlar och en detaljerad beskrivning av funktionsfelen måste bifogas. 11. Underhåll av mjukvara/programvara Uppdateringar Service och underhåll av mjukvara/programvara på plats hos uppdragsgivaren ingår inte i supportavtal Basic. För underhåll av programvara på plats hos uppdragsgivaren, begär separat offert Inom ramen för supportavtal Basic kan uppdragsgivaren begära att programvaran ska justeras och förändras genom att lämna in en lista över förändringarna. De genomförs med utgångspunkt från befintlig konfiguration av de program som avses inom 1.1. Listan över förändringar, med detaljerade beskrivningar av önskade förändringar och justeringar, måste lämnas in till SKIDATA en rimlig tidsperiod före det datum då SKIDATA ska utföra dessa tjänster. SKIDATA kan acceptera att program justeringar lämnas muntligen, men om så sker görs det på uppdragsgivarens ansvar. Omfattningen av arbetet med sådana förändringar och justeringar ska under alla omständigheter begränsas av det maximala antal arbetstimmar som anges nedan i detta avtal Supportavtal Basic omfattar 8 timmar av arbete utfört av SKIDATA tekniker från kontoret i Kil. Timmarna avser arbete med att installera nya Service Packs som innehåller mindre förändringar av befintlig programvara i syfte att avlägsna buggar och göra mindre förbättringar enligt , uppgradering till ny programversion för de uppdragsgivare som har SoftWare kontrakt enligt , telefon support under kontorstid 8-16 enligt 12.1, arbete med felsökning under kontorstid 8-16 enligt , remote support och programjusteringar under kontorstid 8-16 enligt De 8 timmar som ingår i avtalet avräknas löpande efter utfört arbete. SKIDATA lämnar efter anmodan underlag för avräkning till uppdragsgivaren. Efter att avtalade 8 timmar avräknats, informeras uppdragsgivaren. Ytterligare arbete därefter ska godkännas av uppdragsgivaren i förväg före varje påbörjat ärende. Det kan ske skriftligen eller muntligen. Timpriser utgår enligt gällande prislista, om ej annat avtalats. Om uppdragsgivare nyttjar mindre än 8 timmar under avtalets tid per år, kan inte timmarna flyttas till nästa år, ej heller återbetalas eller nyttjas för annat arbete än det som avses i SKIDATA avräknar minst 15 minuter per varje påbörjat ärende Uppgraderingar/SoftWare kontrakt Nya programversioner (SoftWare kontrakt) ingår inte i supportavtal Basic. För att erhålla aktuella uppgraderingar för programvara från SKIDATA, begär separat offert. Med uppgraderingar avses nya versioner av befintlig programvara som innehåller en utökning av denna programvara och är märkta med ett nytt versionsnummer (leveransversionsnummer eller HSH-nummer). 12. Support/telefon support SKIDATA:s support är bara tillgänglig på det telefonnummer och den e-postadress som anges i detta avtal. SKIDATA förbehåller sig rätten att antingen sköta supporten själv eller låta en tredje part sköta den. Om uppdragsgivaren kontaktar SKIDATA på annat sätt än det anvisade (telefonnummer och e-postadress) har SKIDATA ingen skyldighet att uppfylla de åtaganden som anges i detta avtal. Detta gäller särskilt tillhandahållande av tjänster inom ramen för support och felsökning. Ingen reaktionstid eller felsökningstid ska anses ha börjat vid sådan kontakt Supporten ska ta emot meddelanden från uppdragsgivaren och direkt och i möjligaste mån försöka att åtgärda tillämpningsfel och tekniska fel på hårdvara/maskinvara och programvara som har köpts från SKIDATA. Om fel inte avhjälps kommer felsökning att påbörjas, under förutsättning av uppdragsgivarens medgivande Supporten är öppen under kontorstid Supporten får inte användas i utbildningssyfte. Support lämnas ej på SKIDATA system 340.

7 12.5. SKIDATA förbehåller sig rätten att ändra i supportens inriktning och omfattning. Ändringar ska meddelas uppdragsgivare i god tid före ändring Endast personal hos uppdragsgivaren som är utbildad i att använda SKIDATA:s system får använda supporten På begäran från SKIDATA måste uppdragsgivaren och/eller dess personal uppge detaljerade kontaktuppgifter för att säkerställa att SKIDATA kan få tag i uppdragsgivaren eller dess personal om detta är nödvändigt för felsökningen. 13. Felsökning Tjänstens omfattning och innehåll Med felsökning avses korrigering och åtgärdande av fel som uppstår i samband med SKIDATA:s produkter och som rapporteras av uppdragsgivaren via supporten. Felsökning ska utföras inom angivna reaktions- och felsökningstider och kan utföras via fjärråtkomst eller att typfelet felsöks av tekniker på SKIDATA:s kontor Om SKIDATA, efter eget gottfinnande och med hänsyn till den typ av problem som har inträffat, bedömer att det inte är möjligt att korrigera felen via fjärråtkomst, ska personal från SKIDATA utföra felsökningen på plats med uppdragsgivarens samtycke. Uppdragsgivaren ska täcka resekostnaderna för SKIDATA:s personal baserat på faktiska kostnader, samt betala för nedlagd felsökningstid och restid till uppdragsgivarens ort. Timpriser utgår enligt gällande prislista. SKIDATA och uppdragsgivaren kommer överens om lämplig tidpunkt för felsökning på plats I den utsträckning som detta är förutsebart och nödvändigt för att kunna korrigera felen ska den personal som SKIDATA skickar medföra reservenheter och komponenter och installera dessa på plats. I enlighet med och med hänsyn till eventuella avtal för hantering av reservdelar ska SKIDATA fakturera de faktiska kostnaderna enligt den prislista som gäller vid den aktuella tidpunkten SKIDATA tar inget ansvar för fall där felsökning inte kan genomföras och/eller där felsökning inte kan genomföras i tid om detta helt eller delvis har orsakats av omständigheter som uppdragsgivaren är ansvarig för. SKIDATA tar heller inget ansvar för eventuella konsekvenser till följd av detta. Ett fel ska i synnerhet anses vara uppdragsgivarens ansvar då det har orsakats av programändringar, tillägg eller andra ingrepp som har utförts av uppdragsgivaren, dess personal eller någon tredje part, som har orsakats av datavirus eller av att underhållsinstruktioner eller användarmanualer inte har följts Reaktionstider, felsökningstider och felklasser Med reaktionstid avses i dessa bestämmelser den tid som går från det att ett fel har upptäckts av SKIDATA till dess att felsökningsarbetet påbörjas. Tidpunkten för upptäckten av ett fel ska betraktas som den tidpunkt då uppdragsgivaren rapporterar felet via supporten på ett så detaljerat och begripligt sätt som rimligen krävs för att utföra felsökningen. Reaktionstiden löper endast under kontorstid 8-16 och i övrigt enligt Med felsökningstid avses den tid som går från det att ett fel har upptäckts enligt beskrivning av reaktionstid ovan, till dess att SKIDATA har slutfört felsökningsarbetet. SKIDATA ska bekräfta att felsökningsarbetet är slutfört. Felsökningstiden löper endast under kontorstid Under arbetet beaktas de olika felklasserna enligt samt för arbetet i övrigt enligt Reaktionstid och felsökningstid definieras utifrån de felklasser som anges nedan och som SKIDATA delar in rapporterade problem i utifrån uppdragsgivarens beskrivning. För arbetet/arbetsgången gäller 12.2 samt a) Kritiska fel: utrustningen kan inte användas enligt avtal eller kan bara användas i orimligt begränsad utsträckning, och felet har en betydande inverkan på uppdragsgivarens affärsprocesser. b) Större fel: utrustningen kan bara användas enligt avtal i mycket begränsad utsträckning, och felet har en betydande inverkan på uppdragsgivarens affärsprocesser, men uppdragsgivaren kan fortfarande fortsätta arbetet i begränsad utsträckning. c) Måttliga fel: utrustningen kan bara användas enligt avtal i något begränsad utsträckning, och felet har en viss inverkan på uppdragsgivarens affärsprocesser, men uppdragsgivaren kan fortfarande fortsätta arbetet med vissa begränsningar Under reaktions- och/eller felsökningstiden kan det aktuella felet tilldelas en annan, mindre kritisk felklass om de aktuella kriterierna är tillämpliga. SKIDATA försöker avhjälpa alla uppkomna fel så snart det kan ske. Kritiska fel har högre prioritet än övriga felklasser och dessa fel avhjälps skyndsamt. SKIDATA informerar uppdragsgivaren om status på felärendet Särskilda skyldigheter att samarbeta Uppdragsgivaren ska tillåta att SKIDATA får åtkomst till uppdragsgivarens utrustning via internet med hjälp av ett verktyg för fjärråtkomst för att korrigera fel och ge support, och ska även stödja SKIDATA under detta Särskilda ansvarsbestämmelser Om SKIDATA på ett mycket klandervärt sätt avviker från avtalet, ska uppdragsgivaren ha rätt att kräva en prisrabatt. Ett mycket klandervärt sätt är att SKIDATA helt undanlåter att avhjälpa felet och att det orsakat stor skada för uppdragsgivaren och dess verksamhet. Prisrabatt kan då utgå med högst totalt 10 % av beloppet för den årliga supportavgiften. Alla övriga krav, i synnerhet krav på skadestånd, ska därmed exkluderas. I händelse av att tjänster enligt detta avtal inte kan tillhandahållas på grund av mobilisering, krig, upplopp, strejk, lock-out eller på grund av oförutsägbara händelser, force majeure eller nätverksstörningar (inklusive internet), ska leveranstiden förlängas med en lämplig tidsperiod, dock minst en tidsperiod som motsvarar varaktigheten för det inträffade. Denna bestämmelse ska inte påverkas

8 av huruvida sådana händelser inträffar hos SKIDATA eller hos någon av dess underleverantörer. För ansvar gäller även enligt Remote support Med remote support avses att SKIDATA kopplar upp sig mot uppdragsgivarens maskinvara och programvara. Det görs via Internet. Det förutsätter att uppdragsgivaren har möjlighet till Internet förbindelse samt har de program och abonnemang som krävs Remote support används för programjusteringar i befintliga SKIDATA program samt felsökning i SKIDATA program och dess databaser Om uppdragsgivaren saknar möjlighet till Internet förbindelse har denne inte rätt till reduktion av priset. 15. Utbildning Utbildning ingår inte i supportavtal Basic. För utbildning på plats hos uppdragsgivaren eller utbildning på SKIDATA:s kontor i Kil, Sverige, begär separat offert. 16. Jour Uppdragsgivare som tecknat supportavtal Basic har möjlighet att nyttja jouren. Med jour menas support via telefon efter kontorstid på SKIDATA:s maskinvara eller programvara. Jouren är öppen under vardagar mellan 16-20, samt under helger och helgdagar mellan Avvikelse kan förekomma och meddelas normalt via SKIDATA:s hemsida Jouren är avgiftsbelagd. Timdebitering utgår enligt gällande prislista vid varje tidpunkt. Debitering görs per varje påbörjad 15 minuters period och ärende. SKIDATA förbehåller sig rätten att ändra priserna en gång per år med rimliga belopp SKIDATA garanterar inte att felet avhjälps genom telefon support. Om felet kvarstår och om uppdragsgivaren samtycker kommer SKIDATA söka åtgärda felet med felsökning och remote support närmaste arbetsdag och inom ramen för avtalet. 17. Övrigt Uppdragsgivare som tecknat supportavtal Basic, erhåller 20% rabatt på utbildning som genomförs på SKIDATA:s kontor i Kil, Sverige under tiden 1 april till 31 augusti I framtiden kommer supportavtal även omfatta en del nyheter som uppdragsgivaren torde uppfatta positivt, och ytterligare öka tillgång på service och support. Supportavtal Extended De avtalsvillkor som gäller supportavtal Basic gäller i tillämpliga delar även supportavtal Extended. De avtalsvillkor som specificeras nedan gäller endast supportavtal Extended. 18. Service av hårdvara/maskinvara SKIDATA kontaktar uppdragsgivaren för ev service på plats av SKIDATA:s hårdvara/maskinvara. SKIDATA informerar uppdragsgivaren om de service-/ och underhållsåtgärder som behöver vidtas för att få hårdvaran/maskinvaran funktionell och fungerande. Underhåll av hårdvara/maskinvara är en förebyggande åtgärd som omfattar inspektion, rengöring och justering av hårdvarans/maskinvarans komponenter samt utförande av de testkörningar som krävs för korrekt drift SKIDATA koordinerar på bästa sätt servicen och serviceresan mellan olika uppdragsgivare för att uppnå det mest optimala för båda parter. SKIDATA beaktar i första hand tidspunkt och kostnaden för servicen, och ser tilll respektive parts legitima intressen För service av hårdvara/maskinvara på plats hos uppdragsgivaren, begär separat offert. 19. Hantering av reservdelar Tjänstens omfattning och innehåll Utbytesreparation (Spareparts Exchange) Dessa bestämmelser ska gälla endast för supportavtal Extended. I händelse av konflikt mellan dessa bestämmelser och bestämmelserna för supportavtal Basic ska dessa bestämmelser äga företräde Utbytesreparation (Spareparts Exchange), innebär att trasiga, ej fungerande delar/reservdelar skickas enligt skriftlig beställning via fax, e-post eller brev innan den bortmonterade delen har mottagits till SKIDATA:s kontor i Kil, Sverige. De reservdelar som avses finns specificerade i bifogad utrustningslista och som är installerade på den plats som anges i detta avtal.

9 Reservdelarna ska skickas av SKIDATA inom tre (3) arbetsdagar efter det att beställningen har mottagits, under förutsättning att de finns i lager. I annat fall ska de skickas inom en rimlig tidsperiod. SKIDATA:s normala kontorstider ska avgöra när beställningen ska betraktas som mottagen Inom en period på trettio (30) dagar från det att reservdelarna skickats från SKIDATA måste uppdragsgivaren byta ut delarna och skicka tillbaka de bortmonterade delarna (alternativt de oanvända reservdelarna om bytet inte utförs) till SKIDATA på uppdragsgivarens egen risk och bekostnad med bifogad beskrivning av funktionsfelet. Reservdel som inte ankommit till SKIDATA:s kontor i Kil, Sverige inom 30 dagar, kan inte returneras. Om uppdragsgivaren underlåter att skicka tillbaka delarna eller inte gör detta i tid ska SKIDATA fakturera uppdragsgivaren för reservdelarna enligt gällande prislista. I sådant fall ska SKIDATA:s villkor för köp av maskinvara gälla För nyttjande av tjänsten Utbytesreparation (Spareparts Exchange) betalar uppdragsgivaren förutom en årlig fast avgift, även en årlig avgift per utrustning/maskinvara. Avgift utgår per installerad kassa/printer samt läsare/vändkors. Reparation av trasig, ej fungerande reservdel ingår inte i tjänsten, utan debiteras utifrån nedlagd arbetstid samt bytta komponenter, enligt gällande prislista. Frakt och liknande kostnader tillkommer Tillhandahållande av reservdelar i enlighet med dessa supportvillkor ska inte ingå i följande fall: a) om de defekta och/eller inte helt funktionsdugliga delarna har skadats på grund av uppsåtliga eller försumliga handlingar från uppdragsgivarens eller dess personals sida eller på grund av sådana handlingar som har begåtts av tredje part b) om defekten eller den försämrade funktionen beror på felaktigt underhåll, reparationer eller rengöring av utrustningen eller på felaktigt byte av reservdelar som har utförts av uppdragsgivaren eller dess personal c) om delar måste bytas på grund av nya juridiska eller tekniska standarder eller rekommendationer d) om uppdragsgivaren bryter mot andra skyldigheter att samarbeta i enlighet med dessa supportvillkor eller de allmänna villkoren Om en specifik reservdel byts ut eller beställs, och om bytet eller beställningen inte täcks av eller strider mot dessa supportvillkor, ska SKIDATA fakturera uppdragsgivaren för alla kostnader som uppstått till följd av detta. 20. Övrigt Uppdragsgivare som tecknat supportavtal Extended, erhåller 10% rabatt på SKIDATA reservdelar Uppdragsgivare som tecknat supportavtal Extended, erhåller 10% rabatt på nedlagda arbetstimmar utfört av SKIDATA personal på kontoret i Kil, Sverige. Rabatt utgår ej på de timmar som ingår i supportavtal Basic eller supportavtal Extended Uppdragsgivare som tecknat supportavtal Extended, erhåller 15% rabatt på nedlagda arbetstimmar avseende service på plats hos uppdragsgivaren. Rabatt utgår inte på reskostnader och restid. Inget supportavtal Nedanstående gäller för de uppdragsgivare som saknar supportavtal Basic eller supportavtal Extended. 21. Om fel uppstår på SKIDATA:s maskinvara eller programvara, kan uppdragsgivare som saknar supportavtal Basic eller supportavtal Extended, endast felanmäla via SKIDATA kundportal ( SKIDATA lämnar ingen support via telefon eller via remote. Uppdragsgivaren får återkoppling och svar från SKIDATA endast via . SKIDATA påbörjar supportärendet inom 2 arbetsdagar. Vid stor mängd support ärenden prioriteras uppdragsgivare med supportavtal Basic eller Extended. 22. Uppdragsgivare som saknar supportavtal Basic eller Extended, har inte möjlighet att nyttja jour. Med jour avses avgiftsbelagd support via telefon efter kontorstid. 23. Uppdragsgivare som saknar supportavtal Basic eller Extended, har endast möjlighet till reparation av SKIDATA reservdel eller komponent, enligt 10.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Swedish Radio Supply SDP-avtal

Swedish Radio Supply SDP-avtal Avtalsnummer Vår referens Datum SRS/FC-10:006 Uno Zell 2010-05-03 Swedish Radio Supply SDP-avtal SDP-avtalet är baserat på följande avtalsvillkor, tillämpliga sidor och bilagor: Bilaga AVTAL 90-Underhåll

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden...

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden... Bilaga Särskilda villkor för Hårdvara Datacenter 96-89-2015 Sid 2 (6) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden...4 4 Leverans och särskilda

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar.

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar. Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2012-09-20 Detta är ett avtal mellan licensinnehavaren, i avtalet benämnd kunden, och Visma Spcs. Tillägg

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund),

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), Tjänsteavtal TelliQ 2016-03-22 Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), vid leverans av driftstjänster till TelliQ produkter. Avtalet träder i kraft i samband

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden...

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden... Bilaga Särskilda villkor för Hårdvara Telefoniprodukter 96-91-2015 Sid 2 (6) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden...4 4 Leverans

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Bilaga 7. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 Maskinvara) Version: 2.0 Publicerad: 22.9.2015 Giltighetstid:

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder KARIS TELEFON AB 1.1.2004 Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på leveranser av xdsl-bredbandstjänster och Fastighetstjänster

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Allmänna villkor. Definition av Tjänsten. Definition av Produkten. Priser och betalningsvillkor. Nedanstående villkor gäller fr.o.m.

Allmänna villkor. Definition av Tjänsten. Definition av Produkten. Priser och betalningsvillkor. Nedanstående villkor gäller fr.o.m. Allmänna villkor Nedanstående villkor gäller fr.o.m. 2017-05- 10 Detta är ett avtal (" Avtalet " ) mellan Zoezi AB (" Zoezi ") och en kund (" Kunden " ) som anger villkoren och förutsättningarna för användningen

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 5 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Brio Lek & Lär, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning Successiva

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för proprietär programvara. Programvaror och tjänster Kontorsstöd

Bilaga. Särskilda villkor för proprietär programvara. Programvaror och tjänster Kontorsstöd Sid 1 (6) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Särskilda villkor för proprietär programvara Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (6) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Serviceorganisation. Support och Service från Mediel AB

Serviceorganisation. Support och Service från Mediel AB Serviceorganisation Support och Service från Mediel AB Leverans av utrustning är inledningen till ett långvarigt samarbete. Vår Support och Service har till syfte att säkerställa utrustningens ekonomiska

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT)

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören )

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 1 av 9 Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 2 av 9 Innehåll

Läs mer

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream 1 (6) Innehåll 1. Avtalets omfattning... 1 2. Beställning och leverans... 1 3. Network Sales tillhandahållande av Produkten... 1 4. Kundens användning av Produkten... 2 5. Priser och avgifter och betalningsvillkor...

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Villkor för rapportering av derivattransaktioner

Villkor för rapportering av derivattransaktioner Villkor för rapportering av derivattransaktioner Gäller från november 2013 Dessa villkor ( Villkoren ) för rapportering av derivattransaktioner gäller mellan kunden ( Kunden ) och Danske Bank A/S ( Danske

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel:

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel: 1 Definitioner Benämning Avtalad drifttid Tillgänglighet Definition Den tid under vilken de avtalade servicenivåerna mäts. Den avtalade drifttiden för systemet är 24/7/365 (dygnet runt, 7 dagar i veckan,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

Torsvi fiber ekonomisk förening, orgnummer 769629-2767. November 1, 2015. Bilaga 1. Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt

Torsvi fiber ekonomisk förening, orgnummer 769629-2767. November 1, 2015. Bilaga 1. Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt Bilaga 1 Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt drift och underhåll av Torsvi fibers bredbandsnät 1 1 AVTALSPARTER Mellan,nedan kallad Kommunikationsoperatören (KO), och Torsvi

Läs mer

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk.

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk. Avtal för anslutning till Brf Bränneriets datornätverk 2014-06-18 rev.c ALLMÄNT Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

AVTAL FÖR ANVÄNDNING AV REPEATER I 3GIS NÄT

AVTAL FÖR ANVÄNDNING AV REPEATER I 3GIS NÄT 1(8) AVTAL FÖR ANVÄNDNNG AV REPEATER 3GS NÄT 2(8) Mellan Parterna (nedan kallad 3GS): Företagsnamn: 3G nfrastructure Services AB Organisationsnummer: 556607-7730 Postadress: 3G nfrastructure services AB

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Allmänna villkor: Köpare

Allmänna villkor: Köpare Allmänna villkor: Köpare Uppskattningar Uppskattningar av objektpris baseras på marknadsvärderingar. Slagpris kan skilja sig nämnvärt från uppskattning. Föremålens skick Objekt säljs "i befintligt skick"

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer