ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B , se bilaga A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A"

Transkript

1 HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Stefan Gradler Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Malmö Klagande (Tilltalad) Maciej Zakrzewski, Medborgare i Polen Frihetsberövande: Häktad Wladyslawa Reymonta 3 m Lomza Polen Ombud och offentlig försvarare: Advokat Ingrid Björnwid Advokathuset Kristianstad HB Box Kristianstad SAKEN Grov narkotikasmuggling HOVRATTENS DOMSLUT Hovrätten fastställer tingsrättens domslut utan några ändringar. Beslagen ska bestå. Ingrid Björnwid får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med kr, varav 4780 kr avser arbete, kr tidsspillan, 174 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för. Maciej Zakrzewski ska vara häktad till dess att hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 846 Hovrättstorget l Malmö E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 HOVRÄTTEN ÖVER DOM B SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning l YRKANDEN I HOVRÄTTEN, M.M. Maciej Zakrzewski har yrkat att hovrätten ogillar åtalet. Han har i andra hand yrkat att fängelsestraffets längd sätts ned väsentligt. Vidare har Maciej Zakrzewski yrkat att hovrätten under alla förhållanden ogillar utvisningsyrkandet eller, i vart fall, sätter ned återreseförbudets längd och ogillar förverkandeyrkandet avseende personbilen. Åklagaren har motsatt sig ändring. Åklagaren har förklarat att han godtar Maciej Zakrzewskis uppgifter om att den i målet aktuella personbilen har ett värde om cirka kr. UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Hovrätten har tagit del av samma skriftliga och muntliga bevisning som tingsrätten. Förhöret med Maciej Zakrzewski har spelats upp från tingsrättens ljud- och bildupptagning. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Skuldfrågan I likhet med tingsrätten finner hovrätten det klarlagt att Maciej Zakrzewski objektivt utfört den gärning åklagaren påstått. Nästa fråga är om detta skett uppsåtligen. Narkotika har hittats i en bil som Maciej Zakrzewski är den verklige ägaren till och brukaren av. Bilen har byggts om så att det fanns ett gömställe för narkotikan i bensintanken. Både på den lucka som fanns över hålet in till gömstället och på paketen med amfetamin fanns Maciej Zakrzewskis fingeravtryck. Han har således åtminstone varit med om att dels förpacka själva narkotikan, dels packa in narkotikan i gömstället, något som Maciej Zakrzewski förnekat fram till dess att hans fingeravtryck hade påträffats på nyss angivna ställen. Maciej Zakrzewski har slutligen, enligt egen uppgift, märkt att det luktade kaffe om narkotikan.

3 HOVRÄTTEN ÖVER DOM B SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning l De nu nämnda omständigheterna medför enligt hovrätten att Maciej Zakrzewskis påstående att han inte visste att han transporterade narkotika kan lämnas utan avseende. I stället kan det hållas för visst att han var införstådd med att det var amfetamin i paketen. Liksom tingsrätten finner hovrätten därför att Maciej Zakrzewski ska dömas för grov narkotikasmuggling i enlighet med åtalet. Påföljds- och utvisningsfrågan Narkotikans sort och mängd motsvarar fängelse i fem år. Maciej Zakrzewski har transporterat narkotika i bilen in i Sverige och därvid agerat som en s.k. kurir. En ombyggd bil har använts som hjälpmedel vid smugglingen. Maciej Zakrzewski har varit med och placerat narkotikan i gömstället. Omständigheterna, särskilt det faktum att en gastank installerats, vilken inte framstår som helt enkel att använda, gör att det får anses klarlagt att Maciej Zakrzewskis påstående att gömstället hade gjorts utan hans vetskap och tillåtelse är oriktigt. Dessa omständigheter får visserligen anses något försvårande men leder ändå inte till slutsatsen att Maciej Zakrzewski haft en väsentligen mer betydande roll än den sedvanlige kuriren. Några särskilt förmildrande omständigheter har inte framkommit. Hovrätten delar därför tingsrättens uppfattning att brottets straffvärde motsvarar fängelse i fem år och att annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga. På av tingsrätten angivna skäl bör Maciej Zakrzewski utvisas med förbud att återvända till Sverige under 15 år. Utvisningen kan inte anses innebära något beaktansvärt men för Maciej Zakrzewski. Fängelsestraffets längd bör därför, som tingsrätten angett, bestämmas utifrån straffvärdet.

4 HOVRÄTTEN ÖVER DOM B SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning l Övriga frågor Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning när det gäller frågan om förverkande av personbilen. För grov narkotikasmuggling är inte föreskrivet lägre straff än fängelse två år. På grund av detta och då det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas ska Maciej Zakrzewski stanna kvar i häkte till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast 10 december I avgörandet har deltagit hovrättsråden Bob Nilsson Hjorth, Helen Voelkerling (referent) och Katarina Kölfors samt nämndemännen Basile Antoniou och Monica Persson. Domarna är eniga. Avräkningsunderlag, se bilaga C.

5 BLEKINGE TINGSRATT Blekinge tr Domare 6. DOM meddelad i KARLSKRONA Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Gradler Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Malmö Tilltalad Maciej Zakrzewski, Frihetsberövande: Häktad Wladyslawa Reymonta 3 m Lomza Polen Medborgare i Polen Offentlig försvarare: Advokat Ingrid Björnwid Advokathuset Kristianstad HB Box Kristianstad DOMSLUT Begångna brott Grov narkotikasmuggling Lagrum 3 l st och 6 3 st smuggling slagen (2000:1225) Påföljd m.m. Fängelse 5 år Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst l år. Förverkande och beslag 1. I beslag tagen narkotika med emballage förklaras förverkad. Beslagen ska bestå (Tullverket, tullmålsjournal nr , beslag nr p. 1-3). 2. I beslag tagen personbil BL (PL) förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Tullverket, tullmålsjournal , beslag nr p. 18). Postadress Box KARLSKRONA Besöksadress Rådhuset, Stortorget Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

6 Blekinge tr Domare 6. Häktning m.m. Maciej Zakrzewski ska kvarbli i häkte tills domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Ingrid Björnwid tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

7 YRKANDEN o Åklagarens yrkanden, se bilaga l. DOMSKÄL Skuldfrågan Åklagaren har gjort gällande att halten amfetaminsulfat i narkotikapartiet är en typisk normalhalt och varken hög eller låg. Maciej Zakrzewski har förnekat brott under invändning att han inte uppsåtligen smugglat narkotika. Han har vidare anfört: Han har inte insett eller bort inse att det rörde sig om amfetamin. Han fick uppgift om att det var anabola steroider i bilen. Han har varken haft insikts- eller likgiltighetsuppsåt med avseende på att det var amfetamin. Maciej Zakrzewski har hörts på åklagarens begäran. Åklagaren har vidare åberopat bl.a. undersökningsprotokoll avseende narkotika, undersökningsprotokoll avseende personbil, haltanalys och fingeravtrycksundersökning med sakkunnigutlåtande. Utredningen ger inledningsvis vid handen att Maciej Zakrzewski den 26 maj 2012 i samband med införsel till Sverige via Karlskrona av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, brutit mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla 5 kg amfetamin som är narkotika till tullbehandling. Fråga är om Maciej Zakrzewski därvid förfarit med uppsåt såsom åklagaren påstått. Maciej Zakrzewski har uppgett bl.a. följande. Han hade lånat pengar av vissa personer till en viss procentsats. Han lånade pengarna av de som ordnade resan. De heter Artur och Rafal. Maciej Zakrzewski hade känt dem i ungefär två månader. De var välklädda och hade en fin bil. De verkade välbärgade. Det var därför han vände

8 sig till dem för att få låna pengar. Maciej Zakrzewski vet inte riktigt vad de sysslade med. Maciej Zakrzewski bad dem om att få låna kontanter och det var inte något problem. Maciej Zakrzewski misstänkte inte att de sysslade med den här typen av affärer. Han hade inte möjlighet att betala tillbaka pengarna en månad därefter. Artur och Rafal erbjöd honom att företa en resa till Sverige, dit han skulle ta med sig anabola steroider. Maciej Zakrzewski hade ingen aning om vilka mängder det rörde sig om. Han visste inte att det handlade om narkotika. Han var i en sådan situation att han inte tänkte i sådana banor som att det var konstigt att de bad honom begå brottsliga handlingar. Han tänkte på sin familj och att bli kvitt skulden. Han hade även en skuld till banken. Han var pressad. Skulden till Artur och Rafal motsvarade mellan och svenska kronor. Förslaget rörande resan kom ungefär en vecka innan den genomfördes. Veckan efter åtog han sig att genomföra resan. Maciej Zakrzewski hade mist sin anställning och kunde inte betala tillbaka lånet. Han ställde därför upp på förslaget. Skulden skulle annulleras om han genomförde resan. Det var Maciej Zakrzewskis sätt att reglera skulden till dessa personer. De fick låna hans bil över dagen för att placera anabola steroiderna i bilen. Han hade ingen aning om att det skulle byggas särskilda gömmor i bilen. Det var först dagen efter han fick kännedom om det. Artur och Rafal kom då tillbaka med bilen och visade gömman. Det hade gjorts hål i tanken. Maciej Zakrzewski blev skraj. I bilen fanns en väska med fem paket. Maciej Zakrzewski och de båda andra placerade paketen i gömman. Maciej Zakrzewski tänkte inte på varför paketen inte redan placerats där. Maciej Zakrzewski blev lite skraj när han såg gömman i bilen. Han visste inte vad nästa steg skulle bli. De menade att de inte hade hittat någon bättre placering. Maciej Zakrzewski var väldigt nervös över att de gjort hål i bilens tankutrymme. Han visste inte om de bytt tanken eller gjort om den. Maciej Zakrzewski fick paketen och placerade dem i gömman. Han har ingen aning om orsaken till det. Paketen låg i svarta säckar först. Sedan tog de brun tejp, varefter de stoppade paketen i gömman och stängde. Han kände ingen lukt från paketen, men det var utspritt kaffe runt om; han kände doften av kaffe. Han vet inte varför det var kaffe där. Han har inte tidigare haft med narkotika att göra och har därför inte

9 funderat över det. Han var väldigt stressad när han såg gömman och reagerade inte på att det doftade kaffe. Han vet inte vad kaffepulvret användes till. Han visste inte att man använder kaffe som avledande manöver. Maciej Zakrzewski beställde via telefon färjebiljett till Karlskrona. Han åkte dit den 26 med färjan. Från det att de stoppade in paketen i gömman tills han hamnade på färjan tog det ungefär tre, fyra dagar. Han var väldigt upprörd över den uppkomna situationen; det kändes väldigt pressande. Han ångrar nu att han inte backade. Han hade inte ställt upp om han vetat att det var narkotika. Han var övertygad om att det var anabola steroider och inte narkotika. Han litade inte på Artur och Rafal, men det var inget som pekade i riktning mot att de skulle syssla med narkotika. Han kände också pressen att betala tillbaka skulden. Han litade inte på dem, eftersom han inte kände dem så noga. Killarna talade om att det var anabola steroider. En av dem tränade på gym och nämnde att det gick bra att sälja anabola steroider i Sverige. Att Maciej Zakrzewski inte tänkte på att det kunde vara något annat berodde på hela situationen med att han var pressad över att han inte kunde betala tillbaka, vilket gjorde honom så nervös att han inte tänkte klart. De pratade inte om mängder. Han såg bara fem paket. Han visste inte om vikten. Han såg inte innehållet. Maciej Zakrzewski blev uttagen till kontroll av tullpersonalen. Han sade att han skulle hämta sin hustru, eftersom han inte visste vad han skulle säga. Han hade aldrig gjort något liknande och var därför nervös. Han visste inte att det handlade om narkotika. Han skulle inte sätta sin framtid på spel på det sättet. Han har hustru och ett barn. Att det var narkotika och att det var så stor mängd fick han veta först av tullpersonalen. Han berättade att han hjälpt till att packa in paketen i gömman först när man presenterat att man hittat hans fingeravtryck. Bilen som han kom körande med hade han köpt tillsammans med sin mor. Maciej Zakrzewski hade lånat pengar på banken för att köpa bilen. Han betalade zloty för den. Han köpte den ungefär ett halvår innan han åkte iväg. Modern står som registrerad ägare, eftersom han hade en bil som varit registrerad på honom. I Polen måste det förflyta sex månader innan man kan registrera en annan bil på sig själv igen. Maciej Zakrzewski har inga släktingar i Sverige. Om han inte stoppats av tullen skulle någon ha kontaktat honom. Han

10 skulle bli uppringd och få veta om han skulle köra till någon adress eller träffa någon person. Han skulle köra mot Kalmar, sedan vet han ingenting. Maciej Zakrzewski är svetsare och har jobbat med kassaskåp och liknande produkter. Han blev av med jobbet på grund av en olycka. Han tjänade ungefär zloty i månaden, vilket motsvarar ungefär svenska kronor. Han hade varit utan arbete fyra månader före resan. Han var övertygad om att det var anabola steroider. Han kände sig pressad och tänkte mest på ekonomin. Han hade säkert inte gjort resan om han tänkt att det fanns risk för att det var annat i paketen. Han skulle inte sätta sin familj på spel. Han var inte av den uppfattningen att det var ett stort brott att komma med anabola steroider till Sverige. Det gick väldigt fort och han hade inte tid att tänka över situationen. Han har under utredningen lämnat ordentliga signalement på Artur och Rafal och var de brukar uppehålla sig samt begärt att polisen ska göra undersökningar och få fram vilka de är. Försvaret har begärt att de ska letas upp och kallas till förhör för att i så fall kunna bekräfta att de sagt till Maciej Zakrzewski att det var anabola steroider. Polisen har sagt att det är omöjligt att hitta personerna så här på stubinen. Om Maciej Zakrzewski återvänder till Polen kommer han att peka ut personerna för den polska polisen. Tingsrättens bedömning Det står klart att narkotikan placerats i ett lönnutrymme invid bilens tank, att narkotikan paketerats i fem paket, att Maciej Zakrzewskis fingeravtryck avsatts på en lucka till lönnutrymmet och att hans handflateavtryck beträffande två av paketen avsatts på ett lager av silvertejp under en svart plastpåse, över vilken fästs brun tejp. Maciej Zakrzewski har uppgett att han från långivarna, som han inte kände så noga, för att bli kvitt en skuld fått förslaget att forsla anabola steroider till Sverige, att de fick låna hans bil över dagen för att placera anabola steroiderna däri, att de kom tillbaka med bilen och visade gömman och att han hjälpte till att placera paketen i gömman. Maciej Zakrzewskis har vidare berättat att han blev skraj och nervös med tanke på gömman i bilen. Maciej Zakrzewski måste mot bakgrund av dessa omständigheter åtminstone ha insett att det fanns en avsevärd risk för att paketen

11 innehöll narkotika. Han har trots denna insikt företagit resan till Sverige med paketen. Han har enligt egen uppgift gått med på långivarnas förslag för att bli kvitt skulden till dem och har således haft ett intresse i gärningen. Maciej Zakrzewski har med hänsyn till det anförda varit likgiltigt med avseende på paketens innehåll och har förfarit med uppsåt såsom åklagaren påstått. Brottet är på de av åklagaren anförda skälen att bedöma som grovt. Maciej Zakrzewski ska på grund av det sagda dömas för grov narkotikasmuggling. Påföljdsfrågan Brottsligheten har ett straffvärde som motsvarar fängelse fem år. Annan påföljd än fängelse kan med hänsyn till brottslighetens art och höga straffvärde inte komma i fråga. Det saknas skäl att vid straffmätningen avvika från straffvärdet. Maciej Zakrzewski bör därför dömas till fängelse fem år. Förverkandefrågorna Åklagaren har till stöd för förverkande av narkotikan anfört att denna varit föremål för brott enligt smuggling slagen samt för förverkande av personbilen anfört att denna använts som hjälpmedel vid brott enligt smuggling slagen och att förverkande är motiverat för att förebygga brott med tanke på lönnutrymmet. Åklagaren har vidare gjort gällande att bilen tillhör Maciej Zakrzewski oavsett vem den registrerats på och att värdet av bilen inte är så högt att förverkande skulle vara oskäligt. Maciej Zakrzewski har medgett förverkande av narkotikan. Han har bestritt yrkandet om förverkande av personbilen såsom dold samägare till densamma samt anfört att bilen är registrerad på hans mor, att även om den i och för sig använts som hjälpmedel, detta varit en mindre funktion, eftersom bilen fungerar som personbil i övrigt, och att Maciej Zakrzewski avser att ha bilen tillsammans med sin mor.

12 Det har genom Maciej Zakrzewskis egna uppgifter framkommit att personbilen vid brottet tillhörde honom. Tingsrätten finner att yrkandena om förverkande av narkotikan med emballage och av personbilen är lagligen grundade och bör bifallas. Utvisningsfrågan Åklagaren har gjort gällande att Maciej Zakrzewskis brottslighet är så allvarlig att han, oavsett risk för fortsatt brottslighet, bör utvisas ur Sverige. Maciej Zakrzewski har bestritt yrkandet om utvisning samt anfört: Han har ingen avsikt att bosätta sig i Sverige. Det finns ingen återfallsrisk. Med tanke på Maciej Zakrzewskis bristande insikt om narkotikan och hans marginella roll i förfarandet är brottsligheten inte så allvarlig att den bör föranleda utvisning. Migrationsverket har gjort bedömningen att det inte föreligger hinder jämlikt 12 kap. 1-3 utlänningslagen mot att genomföra en eventuell utvisning till Polen. Det står klart att Maciej Zakrzewski saknar anknytning till Sverige. Enligt tingsrättens mening är Maciej Zakrzewskis brott så allvarligt att han inte bör få stanna kvar i Sverige. Det har inte framkommit något som talar för att utvisning trots detta inte bör ske. Maciej Zakrzewski bör utvisas och förbjudas att återvända hit under 15 år. Häktningsfrågan Åklagaren har yrkat att Maciej Zakrzewski ska kvarbli i häkte tills domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom samt som skäl härför anfört att det finns risk för att Maciej Zakrzewski undandrar sig lagföring eller straff samt att det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas. Maciej Zakrzewski har yrkat att tingsrätten försätter honom på fri fot.

13 Maciej Zakrzewski bör på de av åklagaren anförda skälen kvarbli i häkte tills domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga 2 (DV 400) Överklagande ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge och ska ha inkommit till tingsrätten senast den 27 september På tingsrättens vägnar Tomas Törnqvist Avräkningsunderlag, se aktbilaga.

14 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Internationella åklagarkammaren Malmö Kammaråklagare Stefan Gradler Ansökan om stämning Sida 1 (2) Handling 51 Ärende AM Handläggare 309A-3 Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt Box KARLSKRONA BLEKINGE TINGSRÄTT Brottmålsenheten 7 INKOM: AAÅLNR: AKTBIL: B TRmåliB HandL: NARK 1 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Personnr Adress Zakrzewski, Maciej Medborgare i Polen Tilltalsnamn Telefon Yrke/titel Tolkbehov Polska WladyslawaReymonta3ml LOMZA POLEN Offentlig försvarare/ombud Björnwid, Ingrid, Advokathuset Kristianstad, Box 44, KRISTIANSTAD Frihetsberövande m. m. Anhållande , Häktad Delgivningsuppgifter Häktet Karlskrona Ansvarsyrkanden m.m. GROV NARKOTIKASMUGGLING (3450-K ) Maciej Zakrzewski har den 26 maj 2012 i samband med införsel till Sverige via Karlskrona av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen brutit mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla 5 kg amfetamin som är narkotika till tullbehandling. Brottet är grovt eftersom det avsett en stor mängd narkotika och utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och som avsett internationell spridning av narkotika i vinstsyfte. Lagrum 3 l st och 6 3 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling Särskilda yrkanden Förverkande av beslagtagen narkotika med emballage (beslag nr p 1-3 samt av personbilen BL (PL) (beslag nr p 18) Utvisning svrkande Att Maciej Zakrzewski utvisas ur Sverige jämlikt 8 kap 8 utlänningslagen (2005:716) Postadress Box MALMÖ Gatuadress Östra Promenaden 7 A Telefon Telefax E-post

15 Internationella åklagarkammaren Malmö Kammaråklagare Stefan Gradler Ansökan om stämning Sida 2(2) Handling 51 Ärende AM Handläggare 309A-3 Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Maciej Zakrzewski Skriftlig bevisning Undersökningsprotokoll avseende narkotika (förundersökningsprotokoll sid 26-34) Undersökningsprotokoll avseende personbilen BL 40768, förundersökningsprotokoll sid 35-48) Viktprotokoll (förundersökningsprotokoll sid 21) Analysrapport (förundersökningsprotokoll sid 22-23) Haltanalys (förundersökningsprotokoll sid 24-25) Fingeravtrycksundersökning med sakkunnigutlåtande (förundersökningsprotokoll sid 49-53) Handläggning Beräknad tidsåtgång för förhandlingen är tre timmar. Stefan Gradler

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2009-07-17 meddelad i Malmö

2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Martin Bresman, Vice chefsåklagare Lars Olson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm 1. Målsägande AB Emma

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2015 B 1471-13 KLAGANDE 1. DS 2. AJ Ombud för 1 och 2: Advokat EK 3. TM Ombud: Advokat UI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (14) Datum Rättsavdelningen 2013-01-28 ÅM 2013/0367 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MB./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

DOM 2014-11-26 Stockholm

DOM 2014-11-26 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0113 DOM 2014-11-26 Stockholm Mål nr T 803-14 Sid 1 (12) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom 2013-12-23 i mål T 1958-12, se bilaga A KLAGANDE 1. P K 2. S E 3. L C Ombud för 1-3:

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-09-12 ÅM 2013/4807 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm LN./. riksåklagaren

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket

Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Något om förhör under förundersökningen i utredningar om ekonomisk brottslighet en översiktlig beskrivning av regelverket Aktuella rättsfrågor ARF 2008:3 Oktober 2008 Vice överåklagaren Roland Andersson

Läs mer