ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B , se bilaga A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A"

Transkript

1 HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B , se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Stefan Gradler Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Malmö Klagande (Tilltalad) Maciej Zakrzewski, Medborgare i Polen Frihetsberövande: Häktad Wladyslawa Reymonta 3 m Lomza Polen Ombud och offentlig försvarare: Advokat Ingrid Björnwid Advokathuset Kristianstad HB Box Kristianstad SAKEN Grov narkotikasmuggling HOVRATTENS DOMSLUT Hovrätten fastställer tingsrättens domslut utan några ändringar. Beslagen ska bestå. Ingrid Björnwid får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med kr, varav 4780 kr avser arbete, kr tidsspillan, 174 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för. Maciej Zakrzewski ska vara häktad till dess att hovrättens dom i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 846 Hovrättstorget l Malmö E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 HOVRÄTTEN ÖVER DOM B SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning l YRKANDEN I HOVRÄTTEN, M.M. Maciej Zakrzewski har yrkat att hovrätten ogillar åtalet. Han har i andra hand yrkat att fängelsestraffets längd sätts ned väsentligt. Vidare har Maciej Zakrzewski yrkat att hovrätten under alla förhållanden ogillar utvisningsyrkandet eller, i vart fall, sätter ned återreseförbudets längd och ogillar förverkandeyrkandet avseende personbilen. Åklagaren har motsatt sig ändring. Åklagaren har förklarat att han godtar Maciej Zakrzewskis uppgifter om att den i målet aktuella personbilen har ett värde om cirka kr. UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Hovrätten har tagit del av samma skriftliga och muntliga bevisning som tingsrätten. Förhöret med Maciej Zakrzewski har spelats upp från tingsrättens ljud- och bildupptagning. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Skuldfrågan I likhet med tingsrätten finner hovrätten det klarlagt att Maciej Zakrzewski objektivt utfört den gärning åklagaren påstått. Nästa fråga är om detta skett uppsåtligen. Narkotika har hittats i en bil som Maciej Zakrzewski är den verklige ägaren till och brukaren av. Bilen har byggts om så att det fanns ett gömställe för narkotikan i bensintanken. Både på den lucka som fanns över hålet in till gömstället och på paketen med amfetamin fanns Maciej Zakrzewskis fingeravtryck. Han har således åtminstone varit med om att dels förpacka själva narkotikan, dels packa in narkotikan i gömstället, något som Maciej Zakrzewski förnekat fram till dess att hans fingeravtryck hade påträffats på nyss angivna ställen. Maciej Zakrzewski har slutligen, enligt egen uppgift, märkt att det luktade kaffe om narkotikan.

3 HOVRÄTTEN ÖVER DOM B SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning l De nu nämnda omständigheterna medför enligt hovrätten att Maciej Zakrzewskis påstående att han inte visste att han transporterade narkotika kan lämnas utan avseende. I stället kan det hållas för visst att han var införstådd med att det var amfetamin i paketen. Liksom tingsrätten finner hovrätten därför att Maciej Zakrzewski ska dömas för grov narkotikasmuggling i enlighet med åtalet. Påföljds- och utvisningsfrågan Narkotikans sort och mängd motsvarar fängelse i fem år. Maciej Zakrzewski har transporterat narkotika i bilen in i Sverige och därvid agerat som en s.k. kurir. En ombyggd bil har använts som hjälpmedel vid smugglingen. Maciej Zakrzewski har varit med och placerat narkotikan i gömstället. Omständigheterna, särskilt det faktum att en gastank installerats, vilken inte framstår som helt enkel att använda, gör att det får anses klarlagt att Maciej Zakrzewskis påstående att gömstället hade gjorts utan hans vetskap och tillåtelse är oriktigt. Dessa omständigheter får visserligen anses något försvårande men leder ändå inte till slutsatsen att Maciej Zakrzewski haft en väsentligen mer betydande roll än den sedvanlige kuriren. Några särskilt förmildrande omständigheter har inte framkommit. Hovrätten delar därför tingsrättens uppfattning att brottets straffvärde motsvarar fängelse i fem år och att annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga. På av tingsrätten angivna skäl bör Maciej Zakrzewski utvisas med förbud att återvända till Sverige under 15 år. Utvisningen kan inte anses innebära något beaktansvärt men för Maciej Zakrzewski. Fängelsestraffets längd bör därför, som tingsrätten angett, bestämmas utifrån straffvärdet.

4 HOVRÄTTEN ÖVER DOM B SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning l Övriga frågor Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning när det gäller frågan om förverkande av personbilen. För grov narkotikasmuggling är inte föreskrivet lägre straff än fängelse två år. På grund av detta och då det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas ska Maciej Zakrzewski stanna kvar i häkte till dess att domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast 10 december I avgörandet har deltagit hovrättsråden Bob Nilsson Hjorth, Helen Voelkerling (referent) och Katarina Kölfors samt nämndemännen Basile Antoniou och Monica Persson. Domarna är eniga. Avräkningsunderlag, se bilaga C.

5 BLEKINGE TINGSRATT Blekinge tr Domare 6. DOM meddelad i KARLSKRONA Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Gradler Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Malmö Tilltalad Maciej Zakrzewski, Frihetsberövande: Häktad Wladyslawa Reymonta 3 m Lomza Polen Medborgare i Polen Offentlig försvarare: Advokat Ingrid Björnwid Advokathuset Kristianstad HB Box Kristianstad DOMSLUT Begångna brott Grov narkotikasmuggling Lagrum 3 l st och 6 3 st smuggling slagen (2000:1225) Påföljd m.m. Fängelse 5 år Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit före Överträdelse av förbudet kan medföra fängelse i högst l år. Förverkande och beslag 1. I beslag tagen narkotika med emballage förklaras förverkad. Beslagen ska bestå (Tullverket, tullmålsjournal nr , beslag nr p. 1-3). 2. I beslag tagen personbil BL (PL) förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Tullverket, tullmålsjournal , beslag nr p. 18). Postadress Box KARLSKRONA Besöksadress Rådhuset, Stortorget Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

6 Blekinge tr Domare 6. Häktning m.m. Maciej Zakrzewski ska kvarbli i häkte tills domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Ingrid Björnwid tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

7 YRKANDEN o Åklagarens yrkanden, se bilaga l. DOMSKÄL Skuldfrågan Åklagaren har gjort gällande att halten amfetaminsulfat i narkotikapartiet är en typisk normalhalt och varken hög eller låg. Maciej Zakrzewski har förnekat brott under invändning att han inte uppsåtligen smugglat narkotika. Han har vidare anfört: Han har inte insett eller bort inse att det rörde sig om amfetamin. Han fick uppgift om att det var anabola steroider i bilen. Han har varken haft insikts- eller likgiltighetsuppsåt med avseende på att det var amfetamin. Maciej Zakrzewski har hörts på åklagarens begäran. Åklagaren har vidare åberopat bl.a. undersökningsprotokoll avseende narkotika, undersökningsprotokoll avseende personbil, haltanalys och fingeravtrycksundersökning med sakkunnigutlåtande. Utredningen ger inledningsvis vid handen att Maciej Zakrzewski den 26 maj 2012 i samband med införsel till Sverige via Karlskrona av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, brutit mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla 5 kg amfetamin som är narkotika till tullbehandling. Fråga är om Maciej Zakrzewski därvid förfarit med uppsåt såsom åklagaren påstått. Maciej Zakrzewski har uppgett bl.a. följande. Han hade lånat pengar av vissa personer till en viss procentsats. Han lånade pengarna av de som ordnade resan. De heter Artur och Rafal. Maciej Zakrzewski hade känt dem i ungefär två månader. De var välklädda och hade en fin bil. De verkade välbärgade. Det var därför han vände

8 sig till dem för att få låna pengar. Maciej Zakrzewski vet inte riktigt vad de sysslade med. Maciej Zakrzewski bad dem om att få låna kontanter och det var inte något problem. Maciej Zakrzewski misstänkte inte att de sysslade med den här typen av affärer. Han hade inte möjlighet att betala tillbaka pengarna en månad därefter. Artur och Rafal erbjöd honom att företa en resa till Sverige, dit han skulle ta med sig anabola steroider. Maciej Zakrzewski hade ingen aning om vilka mängder det rörde sig om. Han visste inte att det handlade om narkotika. Han var i en sådan situation att han inte tänkte i sådana banor som att det var konstigt att de bad honom begå brottsliga handlingar. Han tänkte på sin familj och att bli kvitt skulden. Han hade även en skuld till banken. Han var pressad. Skulden till Artur och Rafal motsvarade mellan och svenska kronor. Förslaget rörande resan kom ungefär en vecka innan den genomfördes. Veckan efter åtog han sig att genomföra resan. Maciej Zakrzewski hade mist sin anställning och kunde inte betala tillbaka lånet. Han ställde därför upp på förslaget. Skulden skulle annulleras om han genomförde resan. Det var Maciej Zakrzewskis sätt att reglera skulden till dessa personer. De fick låna hans bil över dagen för att placera anabola steroiderna i bilen. Han hade ingen aning om att det skulle byggas särskilda gömmor i bilen. Det var först dagen efter han fick kännedom om det. Artur och Rafal kom då tillbaka med bilen och visade gömman. Det hade gjorts hål i tanken. Maciej Zakrzewski blev skraj. I bilen fanns en väska med fem paket. Maciej Zakrzewski och de båda andra placerade paketen i gömman. Maciej Zakrzewski tänkte inte på varför paketen inte redan placerats där. Maciej Zakrzewski blev lite skraj när han såg gömman i bilen. Han visste inte vad nästa steg skulle bli. De menade att de inte hade hittat någon bättre placering. Maciej Zakrzewski var väldigt nervös över att de gjort hål i bilens tankutrymme. Han visste inte om de bytt tanken eller gjort om den. Maciej Zakrzewski fick paketen och placerade dem i gömman. Han har ingen aning om orsaken till det. Paketen låg i svarta säckar först. Sedan tog de brun tejp, varefter de stoppade paketen i gömman och stängde. Han kände ingen lukt från paketen, men det var utspritt kaffe runt om; han kände doften av kaffe. Han vet inte varför det var kaffe där. Han har inte tidigare haft med narkotika att göra och har därför inte

9 funderat över det. Han var väldigt stressad när han såg gömman och reagerade inte på att det doftade kaffe. Han vet inte vad kaffepulvret användes till. Han visste inte att man använder kaffe som avledande manöver. Maciej Zakrzewski beställde via telefon färjebiljett till Karlskrona. Han åkte dit den 26 med färjan. Från det att de stoppade in paketen i gömman tills han hamnade på färjan tog det ungefär tre, fyra dagar. Han var väldigt upprörd över den uppkomna situationen; det kändes väldigt pressande. Han ångrar nu att han inte backade. Han hade inte ställt upp om han vetat att det var narkotika. Han var övertygad om att det var anabola steroider och inte narkotika. Han litade inte på Artur och Rafal, men det var inget som pekade i riktning mot att de skulle syssla med narkotika. Han kände också pressen att betala tillbaka skulden. Han litade inte på dem, eftersom han inte kände dem så noga. Killarna talade om att det var anabola steroider. En av dem tränade på gym och nämnde att det gick bra att sälja anabola steroider i Sverige. Att Maciej Zakrzewski inte tänkte på att det kunde vara något annat berodde på hela situationen med att han var pressad över att han inte kunde betala tillbaka, vilket gjorde honom så nervös att han inte tänkte klart. De pratade inte om mängder. Han såg bara fem paket. Han visste inte om vikten. Han såg inte innehållet. Maciej Zakrzewski blev uttagen till kontroll av tullpersonalen. Han sade att han skulle hämta sin hustru, eftersom han inte visste vad han skulle säga. Han hade aldrig gjort något liknande och var därför nervös. Han visste inte att det handlade om narkotika. Han skulle inte sätta sin framtid på spel på det sättet. Han har hustru och ett barn. Att det var narkotika och att det var så stor mängd fick han veta först av tullpersonalen. Han berättade att han hjälpt till att packa in paketen i gömman först när man presenterat att man hittat hans fingeravtryck. Bilen som han kom körande med hade han köpt tillsammans med sin mor. Maciej Zakrzewski hade lånat pengar på banken för att köpa bilen. Han betalade zloty för den. Han köpte den ungefär ett halvår innan han åkte iväg. Modern står som registrerad ägare, eftersom han hade en bil som varit registrerad på honom. I Polen måste det förflyta sex månader innan man kan registrera en annan bil på sig själv igen. Maciej Zakrzewski har inga släktingar i Sverige. Om han inte stoppats av tullen skulle någon ha kontaktat honom. Han

10 skulle bli uppringd och få veta om han skulle köra till någon adress eller träffa någon person. Han skulle köra mot Kalmar, sedan vet han ingenting. Maciej Zakrzewski är svetsare och har jobbat med kassaskåp och liknande produkter. Han blev av med jobbet på grund av en olycka. Han tjänade ungefär zloty i månaden, vilket motsvarar ungefär svenska kronor. Han hade varit utan arbete fyra månader före resan. Han var övertygad om att det var anabola steroider. Han kände sig pressad och tänkte mest på ekonomin. Han hade säkert inte gjort resan om han tänkt att det fanns risk för att det var annat i paketen. Han skulle inte sätta sin familj på spel. Han var inte av den uppfattningen att det var ett stort brott att komma med anabola steroider till Sverige. Det gick väldigt fort och han hade inte tid att tänka över situationen. Han har under utredningen lämnat ordentliga signalement på Artur och Rafal och var de brukar uppehålla sig samt begärt att polisen ska göra undersökningar och få fram vilka de är. Försvaret har begärt att de ska letas upp och kallas till förhör för att i så fall kunna bekräfta att de sagt till Maciej Zakrzewski att det var anabola steroider. Polisen har sagt att det är omöjligt att hitta personerna så här på stubinen. Om Maciej Zakrzewski återvänder till Polen kommer han att peka ut personerna för den polska polisen. Tingsrättens bedömning Det står klart att narkotikan placerats i ett lönnutrymme invid bilens tank, att narkotikan paketerats i fem paket, att Maciej Zakrzewskis fingeravtryck avsatts på en lucka till lönnutrymmet och att hans handflateavtryck beträffande två av paketen avsatts på ett lager av silvertejp under en svart plastpåse, över vilken fästs brun tejp. Maciej Zakrzewski har uppgett att han från långivarna, som han inte kände så noga, för att bli kvitt en skuld fått förslaget att forsla anabola steroider till Sverige, att de fick låna hans bil över dagen för att placera anabola steroiderna däri, att de kom tillbaka med bilen och visade gömman och att han hjälpte till att placera paketen i gömman. Maciej Zakrzewskis har vidare berättat att han blev skraj och nervös med tanke på gömman i bilen. Maciej Zakrzewski måste mot bakgrund av dessa omständigheter åtminstone ha insett att det fanns en avsevärd risk för att paketen

11 innehöll narkotika. Han har trots denna insikt företagit resan till Sverige med paketen. Han har enligt egen uppgift gått med på långivarnas förslag för att bli kvitt skulden till dem och har således haft ett intresse i gärningen. Maciej Zakrzewski har med hänsyn till det anförda varit likgiltigt med avseende på paketens innehåll och har förfarit med uppsåt såsom åklagaren påstått. Brottet är på de av åklagaren anförda skälen att bedöma som grovt. Maciej Zakrzewski ska på grund av det sagda dömas för grov narkotikasmuggling. Påföljdsfrågan Brottsligheten har ett straffvärde som motsvarar fängelse fem år. Annan påföljd än fängelse kan med hänsyn till brottslighetens art och höga straffvärde inte komma i fråga. Det saknas skäl att vid straffmätningen avvika från straffvärdet. Maciej Zakrzewski bör därför dömas till fängelse fem år. Förverkandefrågorna Åklagaren har till stöd för förverkande av narkotikan anfört att denna varit föremål för brott enligt smuggling slagen samt för förverkande av personbilen anfört att denna använts som hjälpmedel vid brott enligt smuggling slagen och att förverkande är motiverat för att förebygga brott med tanke på lönnutrymmet. Åklagaren har vidare gjort gällande att bilen tillhör Maciej Zakrzewski oavsett vem den registrerats på och att värdet av bilen inte är så högt att förverkande skulle vara oskäligt. Maciej Zakrzewski har medgett förverkande av narkotikan. Han har bestritt yrkandet om förverkande av personbilen såsom dold samägare till densamma samt anfört att bilen är registrerad på hans mor, att även om den i och för sig använts som hjälpmedel, detta varit en mindre funktion, eftersom bilen fungerar som personbil i övrigt, och att Maciej Zakrzewski avser att ha bilen tillsammans med sin mor.

12 Det har genom Maciej Zakrzewskis egna uppgifter framkommit att personbilen vid brottet tillhörde honom. Tingsrätten finner att yrkandena om förverkande av narkotikan med emballage och av personbilen är lagligen grundade och bör bifallas. Utvisningsfrågan Åklagaren har gjort gällande att Maciej Zakrzewskis brottslighet är så allvarlig att han, oavsett risk för fortsatt brottslighet, bör utvisas ur Sverige. Maciej Zakrzewski har bestritt yrkandet om utvisning samt anfört: Han har ingen avsikt att bosätta sig i Sverige. Det finns ingen återfallsrisk. Med tanke på Maciej Zakrzewskis bristande insikt om narkotikan och hans marginella roll i förfarandet är brottsligheten inte så allvarlig att den bör föranleda utvisning. Migrationsverket har gjort bedömningen att det inte föreligger hinder jämlikt 12 kap. 1-3 utlänningslagen mot att genomföra en eventuell utvisning till Polen. Det står klart att Maciej Zakrzewski saknar anknytning till Sverige. Enligt tingsrättens mening är Maciej Zakrzewskis brott så allvarligt att han inte bör få stanna kvar i Sverige. Det har inte framkommit något som talar för att utvisning trots detta inte bör ske. Maciej Zakrzewski bör utvisas och förbjudas att återvända hit under 15 år. Häktningsfrågan Åklagaren har yrkat att Maciej Zakrzewski ska kvarbli i häkte tills domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom samt som skäl härför anfört att det finns risk för att Maciej Zakrzewski undandrar sig lagföring eller straff samt att det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år och det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas. Maciej Zakrzewski har yrkat att tingsrätten försätter honom på fri fot.

13 Maciej Zakrzewski bör på de av åklagaren anförda skälen kvarbli i häkte tills domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bilaga 2 (DV 400) Överklagande ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge och ska ha inkommit till tingsrätten senast den 27 september På tingsrättens vägnar Tomas Törnqvist Avräkningsunderlag, se aktbilaga.

14 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Internationella åklagarkammaren Malmö Kammaråklagare Stefan Gradler Ansökan om stämning Sida 1 (2) Handling 51 Ärende AM Handläggare 309A-3 Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt Box KARLSKRONA BLEKINGE TINGSRÄTT Brottmålsenheten 7 INKOM: AAÅLNR: AKTBIL: B TRmåliB HandL: NARK 1 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Personnr Adress Zakrzewski, Maciej Medborgare i Polen Tilltalsnamn Telefon Yrke/titel Tolkbehov Polska WladyslawaReymonta3ml LOMZA POLEN Offentlig försvarare/ombud Björnwid, Ingrid, Advokathuset Kristianstad, Box 44, KRISTIANSTAD Frihetsberövande m. m. Anhållande , Häktad Delgivningsuppgifter Häktet Karlskrona Ansvarsyrkanden m.m. GROV NARKOTIKASMUGGLING (3450-K ) Maciej Zakrzewski har den 26 maj 2012 i samband med införsel till Sverige via Karlskrona av en vara som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen brutit mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla 5 kg amfetamin som är narkotika till tullbehandling. Brottet är grovt eftersom det avsett en stor mängd narkotika och utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning och som avsett internationell spridning av narkotika i vinstsyfte. Lagrum 3 l st och 6 3 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling Särskilda yrkanden Förverkande av beslagtagen narkotika med emballage (beslag nr p 1-3 samt av personbilen BL (PL) (beslag nr p 18) Utvisning svrkande Att Maciej Zakrzewski utvisas ur Sverige jämlikt 8 kap 8 utlänningslagen (2005:716) Postadress Box MALMÖ Gatuadress Östra Promenaden 7 A Telefon Telefax E-post

15 Internationella åklagarkammaren Malmö Kammaråklagare Stefan Gradler Ansökan om stämning Sida 2(2) Handling 51 Ärende AM Handläggare 309A-3 Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Maciej Zakrzewski Skriftlig bevisning Undersökningsprotokoll avseende narkotika (förundersökningsprotokoll sid 26-34) Undersökningsprotokoll avseende personbilen BL 40768, förundersökningsprotokoll sid 35-48) Viktprotokoll (förundersökningsprotokoll sid 21) Analysrapport (förundersökningsprotokoll sid 22-23) Haltanalys (förundersökningsprotokoll sid 24-25) Fingeravtrycksundersökning med sakkunnigutlåtande (förundersökningsprotokoll sid 49-53) Handläggning Beräknad tidsåtgång för förhandlingen är tre timmar. Stefan Gradler

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 27 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 november 2010 B 1720-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART Muhittin Tekeli, 621265-2413 Medborgare i Turkiet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2013-02-01 Göteborg

DOM 2013-02-01 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 34 DOM 2013-02-01 Göteborg Mål nr B 5337-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 6 december 2012 i mål nr B 11339-12, se bilaga A PARTER

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 35-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Christopher-Kevin Pratter, 19900721 Otto-Probst-Str. 13/32/4 A-1100 Wien Medborgare i Österrike Offentlig försvarare: Advokat Nathalie

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 06 Rotel 060204 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr B 2550-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 19 februari 2015 i mål nr B 8199-14, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Bertil Leander Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan 14 211 34 Malmö Åklagare Jeanette

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2013-03-18 Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B 426-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

DOM 2014-10-30 Stockholm

DOM 2014-10-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060208 2014-10-30 Stockholm Mål nr B 3197-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Falu tingsrätts dom den 4 mars 2014 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 Rotel 0111 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 6971-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 3773-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Omar Abdel Karim, 19680224-0736 c/o Samir Abou Niaj Lettlandsgatan 2 B Lgh 1301 214 31 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Anders

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM 2015-07-24 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM 2015-07-24 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Yamen Alhalak, 19790101 Frihetsberövande: Häktad Den Haagerstrasse 28 282 59 Bremen Tyskland Medborgare i Syrien Offentlig försvarare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla.

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla. TORA HOVRÄTT Sidan 1 av 7 Avd. 50 Rotel 288 DOM ÖVERKLAGAD DOM 2006-09-12 Underrätt: Valhalla tingsrätt avd. 788 Dom 2005-08-12 Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

2014-04-04 meddelad i Malmö

2014-04-04 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 1130-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Pettersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Momodou Jallow Sekretess Företrädd av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW Sida 1 (18) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 december 2011 B 2521-11 KLAGANDE 1. AM Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS 2. HS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK 3.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 14 mars 2012 i mål nr B 137-10, B 1666-11 och B 2747-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 14 mars 2012 i mål nr B 137-10, B 1666-11 och B 2747-11, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM Mål nr SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-07-04 B 897-12 Avdelning l Malmö Rotel 14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 14 mars 2012 i mål nr B 137-10, B 1666-11 och B 2747-11, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer