Studiefrågor till Juridik för tolkar 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiefrågor till Juridik för tolkar 2010"

Transkript

1 1 StudiefrågortillJuridikförtolkar2010 JennieFors Kapitel1Juridik 1 Avvilkatvåledbestårenrättsregel? Geexempel. 2 Vadärettlandsrättsordning? 3 Vadinnebärdetattenstatärensk rättsstat? 4 VilkenärskillnadenmellanEU förordningar ocheu direktiv? 5 Vilkamyndigheterräknastillrättsväsendet? 6 Ivilkarättsområdenindelasrätten? 7 Vadomfattarcivilrätten? 8 Vilkarättsområdenräknastilldenoffentliga rätten? 9 Vadinnebärlegalitetsprincipen? 10 Vadomfattarskatterätten? 11 Vadreglerarfolkrätten? 12 Vadbehandlarutsökningsrätten? 13 Vadärallmännarespektiveenskildamål? 14 Vadinnebärallemansrättenochhur begränsasden? 15 Redogörfördeolika lagtolkningsmetoderna: a)bokstavstolkning b)teleologisktolkning c)analogtolkning d)tolkningecontrario

2 2 16 Vadinnebärextensivrespektiverestriktiv lagtolkning? 17 Vadtarmanhänsyntill,förutomlagtexten, vidlagtolkning? 18 Vadärprejudikat? 19 Varifrånkommerprejudikaten? 20V arkanmanhittaprejudikaten? 21 Hurstartarsvenskrättsutveckling? 22 Vilkaärdeniobalkarnaenligt1734 årslag? 23 Vadärlagkedjan? 24 VilkaärSverigesfyragrundlagar? 25 Redogörförlagstiftningsprocessen. 26 Redogörförnormhierarkin. 27 Vadinnebärdispositivrespektive indispositivlagstiftning. 28 Vadärenpromulgationslag? 29 RedogörförEG rätten. 30 BeskrivlagstiftningsprocesseniEU.

3 3 Kapitel2 Individenochsamhället 1 Vilkenärdomstolarnasviktigasteuppgift? 2 HurinledsFN:sallmännaförklaringavde mänskligarättigheterna? 3 Vadinrymsidessa? 4 VadinnebärdetattSverigeratificeratde centralakonventionernaommänskliga rättigheter? 5 Vadärvarjemedborgaretillförsäkradenligt RF2kap1? 6 VadärförbjudetenligtRF? 7 VadavhandlasiEuropakonventionen? 8 VadsägerEuropakonventionenomrätten tilltolk? 9 Vadinnebärbegreppen: a)fysiskperson b)juridiskperson c)rättssubjekt d)rättskapacitet e)partshabilitet 10 Vadinnebärrättskapacitetenspositiva respektivenegativasida? 11 Redogörförreglernafördödförklaring. 12 Vadinnebärrättslighandlingsförmåga respektiveprocesshabilitet? 13 Vilkagrupperharinskränkträttslig handlingsförmåga? 14 VilketsyfteharPuL?

4 4 15 Vadomfattarbegreppetbehandlingidetta sammanhang? 16 Vilkenmyndighetgertillståndtill inkassobyråerattdrivainskulder? 17 Vilkenlagreglerarkreditupplysningsföretagensverksamhet? 18 VilkauppgifterharDatainspektionen? 19 Vadinnehålleroffentlighets och sekretesslagen? 20 Närochförvilkagällerlagenomtystnadspliktförvissatolkarochöversättare? 21 Vadärenallmäntolk? 22 Avvilkafyradelarbestår offentlighetsprincipen? 23 Vilkaärdeolikadiskrimineringsgrunderna enligtdiskrimineringslagen? 24 Vadärdiskrimineringsersättning?

5 5 Kapitel3Offentligförvaltning 1 Vadinnebärfolksuveränitetensprincip? 2 Påvilkatvåsättskerfolkstyret? 3 Vilkauppgifterharriksdagen? 4 Vilkenuppgiftharregeringen? 5 Hurindelasdenoffentligaförvaltningen? 6 Vadbestårregeringskanslietav? 7 Vilkenärskillnadenmellanaffärsdrivande verkochandramyndigheter? 8 Vilkaärriksdagensfemkontrollinstrument? 9 Vadförtalmannen? 10 Hurgårregeringsbildningentill? 11 Vilkaärlänsstyrelsensuppgifter? 12 Geexempelpåstatligförvaltningpålokal nivå. 13 Förattskyddavilkaintressenkanman undantaallmännahandlingarfrånatt omfattasavoffentlighetsprincipen? 14 Vadinnehållerförvaltningslagen? 15 Vilketsyfteharförvaltningslagen? 16 Vadinnebärmyndigheternas serviceskyldighet? 17 Vadreglerasavförvaltningslagen? 18 Beskrivjävsreglernaenligt förvaltningslagen.

6 6 19 Vilkaformkravgällerföröverklagandeav förvaltningsbeslut? 20 VilkauppgifterharDomstolsverket? 21 Vilkaär: a)deallmännadomstolarna b)deallmännaförvaltningsdomstolarna c)specialdomstolarna 22 Vilkahandläggerettmålien förvaltningsrätt? 23 Geexempelpåmåltypersomförekommeri förvaltningsrätterna. 24 Varliggerdefyrakammarrätterna? 25 Vadkrävsförattfåettmålprövati Regeringsrätten? 26 HurärRegeringsrättensammansatt? 27 Ivilkadomsområdenligger Migrationsdomstolarna? 28 VarfinnsMigrationsöverdomstolen? 29 ProcesseniMigrationsdomstolarnaärensk tvåpartsprocess,vadinnebärdet? 30 VadkrävsförattMigrationsöverdomstolen skaprövaettärende? 31 Vadärendomsaga? 32 Vilkakategorieravmålhandläggsi tingsrätterna? 33 Varliggerdesexhovrätterna?

7 7 34 Vadärendomkrets? 35 VadkrävsförattfåettmålprövatavHögsta domstolen? 36 VilkatyperavärendenkanHDpröva? 37 Redogörförverksamheteni: a)ad b)md c)pbr 38 Vilkaolikamålochärendenhandläggsav fastighetsdomstolarna? 39 Varfinnsmiljödomstolarna? 40 Geexempelpåmålimiljödomstolarna. 41 VarfinnsMiljööverdomstolen? 42 VadgörEG domstolen? 43 VadgörEuropadomstolen? 44 VadgörRättshjälpsmyndigheten? 45 BeskrivJO:sverksamhet. 46 BeskrivJK:sverksamhet. 47 BeskrivKU:sverksamhet. 48 BeskrivDO:suppgifter. 49 BeskrivBO:suppgifter. 50 BeskrivKKV:sverksamhetsområden. 51 Vilketsyftehardetvålagarnaomoffentlig upphandling?

8 8 52 Förvilkagällerlagarnaomoffentlig upphandling? 53 Varförfinnslagarnaomkonkurrensoch offentligupphandling? 54 VadgörPOrespektivePON? 55 VadärPost ochinrikestidningar?

9 9 Kapitel4Familjerätt 1 Vadräknastilldenfamiljerättsliga lagstiftningen? 2 Ivilkabalkarochlagarfinnermanden familjerättsligalagstiftningen? 3 Vilkaäräktenskapshindren? 4 Varansökermanomhindersprövning? 5 Vilkaskavaranärvarandevidenvigsel? 6 Vilkafårförrättavigsel? 7 Huromvandlarmanettregistrerat partnerskaptillettäktenskap? 8 Vadärettäktenskapscertifikat? 9 Vadinnehålleräktenskapsregistret? 10 Vadharmangjortförattmotverkabarn ochtvångsäktenskap? 11 Vilkaefternamnkanmakarnata? 12 Vadärettmellannamn? 13 Vadstårdetiäktenskapsbalkensallmänna programförklaring? 14 Vilkaekonomiskareglergällerför äktenskapet? 15 Påvilkavillkorkanenmaketillerkännas underhållisambandmedenskilsmässa? 16 Vadärgiftorätt? 17 Vadärenskildegendom?

10 10 18 Påvilkatvåsättkanäktenskapetupplösas? 19 Vadinnebärsamäganderätt? 20 Påvilkaolikasättkanegendomblienskild? 21 Vilkaolikaslagavegendomkanfinnasiett äktenskap? 22 Vadinnebärbegreppetsolidariskt betalningsansvar? 23 Vilkareglergällerförutmätninghosen make? 24 Vadinnebärdeskrådighetsinskränkningarna? 25 Närärengåvamellanmakargiltig? 26 Närskabodelningförrättas? 27 Närkanbodelninggörasunderbestående äktenskap? 28 Hurgörmanbodelningunderbestående äktenskap? 29 Hurgörmanommakarnaintekankomma överensombodelningen? 30 Vadgörmanommanärmissnöjdmeden tvångsbodelning? 31 Vadräknassompersonligegendom? 32 Vadinnebärvederlagsreglerna? 33 Vadinnebärskevdelningsregeln? 34 Vadinnebärettföravtalombodelningoch närblirdetaktuellt?

11 11 35 Vilkareglerförkränkningsersättningaroch skadeståndpgabrottisambandmed bodelning? 36 Vilkareglergällerförgemensambostadoch gemensamtbohagvidbodelning? 37 Påvilkaolikasättkanmanbegära skilsmässa? 38 Närskabetänketidföregåendomom äktenskapsskillnad? 39 Hurlångärbetänketiden? 40 Vadärettsärlevnadsintygochivilket sammanhangförekommerdet? 41 Närkanenåklagareupplösaettäktenskap? 42 Vadinnebärettinterimistisktbeslut? 43 Varkanmansökafamiljerådgivning? 44 Vadinnebärbegreppetsambor? 45 Vilkajuridiskaskillnaderfinnsmellanatt varagiftellersambo? 46 Närupphörettsamboförhållande? 47 Vadomfattartermensamboegendom? 48 Närkanbodelningskeiett samboförhållande? 49 Vadärettsamboavtalochhurskadet upprättas? 50 Vadreglerarföräldrabalken?

12 12 51 Vilkafyragrundläggandeprinciper innehållerbarnkonventionen? 52 Vadinnebärpater est regeln? 53 Vemfårväckatalanomhävandeav faderskap? 54 Påvilkatvåolikasättkanfaderskapet fastställasommodernärogift? 55 VilkenmyndighetgörDNA analyser? 56 Vemansesvarafartillettbarnsomavlats genominsemination? 57 Närkanfråganomfastställandeav moderskapaktualiseras? 58 Vilkareglergällervidäggdonationer? 59 Vilkareglergällerförförnamn? 60 Vilkareglergällerförefternamn? 61 Vilkareglergällerförmellannamn? 62 Redogörfördecentralabegreppenrörande barnsvårdnad. 63 Vadärskväxelvisboende? 64 Vilketansvarharenvårdnadshavare? 65 Vadinnebärbegreppetsärskiltförordnad vårdnadshavare? 66 Närblirsamarbetssamtalaktuella? 67 Hurlängeärföräldrarna underhållsskyldiga?

13 13 68 Hurfastställsunderhållsbidraget? 69 Redogörförreglernanärdetgäller underhållsstöd. 70 Vilkareglergällerföradoption? 71 Vadinnebäradoptionen? 72 Vilkareglergällerförinternationella adoptioner? 73 Vadinnebärdetattenpersonäromyndig/ underårig? 74 Vemkanvaraförmyndareochvadhar förmyndarenföruppgifter? 75 Vadskagörasomettbarnstillgångar överstigeråttabasbelopp? 76 Vilkaärskillnadernamellangodemänoch förvaltare? 77 Vilkenmyndighetidkartillsynparagode mänochförvaltare? 78 Vilkenmyndighetidkartillsynpara överförmyndare/överförmyndarnämnder? 79 Vilkareglergällerförensamkommande flyktingbarn? 80 VadärLVUochvadreglerarden? 81 NärskabeslutomvårdenligtLVUtasoch hurgörsdet? 82 VadärHVB? 83 Vadärparagraph12 hem?

14 14 Kapitel5Arv 1 Vilkareglerhörtillarvsrätten? 2 Vemharrätttillarv? 3 Redogörfördetrearvsklasserna. 4 BeskrivAllmännaarvsfondensverksamhet. 5 Vadärsärkullbarn? 6 Vadinnebärefterarv? 7 Vadinnebärdetattenmakeärvermedfri förfoganderätt? 8 Vadinnebärkvotdelningsprincipen? 9 Närkanmanfrångåkvotdelningsprincipen? 10 Vadinnebärbasbeloppsregeln? 11 Vadinnebärförskottpåarv? 12 Vilkareglergällerföravståendeavarv? 13 Närkanenarvingeförlorasinarvsrätt? 14 Vemkanskrivatestamente? 15 Vemkallasföruniverselltestamentstagare? 16 Vilkaärformkravenpåetttestamente? 17 Vilkareglergällerförnödtestamente? 18 Vadinnebärettinbördestestamente? 19 Ivilkafallkanetttestamentevaraogiltigt? 20 Vilkareglergällerfördelgivningochklander avtestamente?

15 15 21 Vilkareglergällerförjämkningav testamente? 22 Kanenunderårigavsägasigrätttillarv? 23 Avvadbestårettdödsbo? 24 Vilkaärdelägareiettdödsbo? 25 Vadfastställsienboutredning? 26 Huravslutasenboutredning? 27 Närkanenboutredningsmanförordnas? 28 Vadärenbouppteckning? 29 Hurgörsenbouppteckning? 30 Närkanendödsboanmälangöras? 31 Vilkenuppgifthardetvågodemännenvid bouppteckningen? 32 Vilkaskakallastill bouppteckningsförrättningen? 33 Vadskagörasunder bouppteckningsförrättningen? 34 Vilkareglergällerförarvsskifte? 35 Vadärenskiftesman? 36 Vadinnebärsammanlevnadioskiftatbo?

16 16 Kapitel6 Förmögenhetsrättochavtal 1 Vadärobligationsrättrespektivesakrätt? 2 Geexempelpåförmögenhetsrättigheter. 3 Vadärlagafång? 4 Vadärderivativafång? 5 Vadäroriginärafång? 6 Vadärockupation? 7 Vadärextinktivafång? 8 Vadärgodtrosförvärv? 9 Vadbetyderpactasuntservanda? 10 Vadinnebärdenlegalaacceptfristen? 11 Vadinnebärorenaccept? 12 Vadinnebärdetnärettanbudgivitsutan obligo? 13 Vadärettkonsensualavtal? 14 Vadinnebärettkonkludenthandlande? 15 Vadärettformalavtal? 16 VadärettLOI? 17 Vadärettrealavtal? 18 Vadärettstandardavtal? 19 Vadinnebäroklarhetsregeln?

17 17 20 Vadärbefogenhet? 21 Vadärbehörighet? 22 Vadärenställningsfullmakt? 23 Hurkanenfullmaktåterkallas? 24 Vilkaärogiltighetsgrundernaenligt avtalslagen? 25 Vadinnebärdetattettköpeavtalär oneröst? 26 Vadinnebärdetattengåvaärbenefik? 27 Vadinnebärenrenumeratoriskgåva? 28 Vadärförsträckning? 29 Vilkenärskillnadenmellananställningsavtal ochuppdragsavtal? 30 NärgällerKöpL? 31 VilkaområdenomfattarKöpLs bestämmelser? 32 Vilkaskyldigheterharköparerespektive säljare? 33 Definieranäringsidkarerespektive konsument. 34 VadomfattarKKL? 35 Vadärettförmedlingsköp? 36 Vadkanköparenkrävavidsäljarens dröjsmål? 37 Vadkanköparenkrävavidfelivaran?

18 18 38 Vilkareglergällerförvaransavlämnande? 39 Vilkareglergällerförriskenförvaran? 40 Vilkareglergällerförsäljarensdröjsmål? 41 Vilkareglergällerförfelivaran? 42 Vilkareglergällerförpriset? 43 Vilkareglergällerföravbeställning? 44 Vilkareglergällerförköparensdröjsmål? 45 Vilkareglergällerföranspråkmot näringsidkareitidigaresäljled? 46 Vilkareglergällerförproduktskador? 47 Vadomfattardistans och hemförsäljningslagen? 48 Vadärettdistansavtal? 49 Vadäretthemförsäljningsavtal? 50 Vadäretthembesök? 51 Vadinnehållere handelslagen? 52 Vilkareglergällerförinternetauktioner? 53 NärgällerKTjL? 54 NärgällerinteKTjL? 55 Vilkaskyldigheterharnäringsidkarenenligt KTjL? 56 Närkanentjänstvarafelaktig? 57 Vadärretentionsrätt?

19 19 58 Vilkasärskildareglergällerför småhusentreprenad? 59 VadreglerarKKrL? 60 Vadinnebärägarförbehållet? 61 Vilkareglergällerförkonsumentkrediter? 62 Redogörfördeolikatypernaavränta. 63 Redogörfördeolikabegreppsomförklaras iförsäkringsavtalslagen. 64 Vadinnebärförsäkringsgivarens informationsskyldighet? 65 Vadinnebärkontraheringstvånget? 66 Vadinnehålleravtalsvillkorslagen? 67 Vadinnehållerprisinformationslagen? 68 Vadinnehållerlagenomfinansiell rådgivningtillkonsumenter? 69 VadinnebärGodrådgivningssed? 70 Vadinnehållere handelslagen? 71 Vadinnehållerlagenompaketresor? 72 Vadinnehållermarknadsföringslagen? 73 VadinnehållerKL? 74 Vadärettskuldebrev? 75 Vadärlöpanderespektiveenkla skuldebrev? 76 Vadärdenuntiation?

20 20 77 Vadärmortifikation? 78 Vadinnehållerpreskriptionslagen? 79 Vadinnebärpreskriptionsavbrott? 80 Vadinnebärpreskription? 81 Vadärenväxel? 82 Vemärtrassentrespektivetrassat? 83 Vadärencheck? 84 Vadärettkontokort? 85 VilkauppgifterharKonsumentverket respektiveko? 86 VilkauppgifterharARN?

21 21 Kapitel7Företagsformer 1 Vilkaärdeprivaträttsligaassociationerna? 2 Vilkaärdeoffentligrättsliga associationerna? 3 Vilkaärdeöppnarespektiveslutna associationerna? 4 Vilkaärdeolikaföretagsformersomkan registrerashosbolagsverket? 5 Vilkareglergällerförenkeltbolag? 6 Vilkareglergällerförenskildnäringsidkare? 7 Vilkareglergällerförhandelsbolag? 8 Vilkareglergällerföraktiebolag? 9 Vilkareglergällerförekonomiska föreningar? 10 Vadinnehållerbokföringslagen? 11 Vadärenfilial? 12 VadärenEEIG? 13 VadärettEuropabolag? 14 Vilkareglergällerförideellaföreningar? 15 Beskrivstiftelseformen. 16 Huravvecklasbolagochföreningar?

22 22 Kapitel8Fastighetsrätt 1 Hurförklarasfastegendomijordabalken? 2 Vadräknassomfastighetstillbehör? 3 Vadärlösegendom? 4 Vadärlösöre? 5 Påvilkaolikasättkannybildningaven fastighetske? 6 Vadärentredimensionellfastighet? 7 Vadinnebärfastighetsbestämning? 8 Vadärfastighetsregistret? 9 Vadinnehållerinskrivningsdelen? 10 Vadärettdatapantbrevochvarregistreras det? 11 Beskrivinskrivningsförfarandet. 12 Vadärettgravationsbevis? 13 Beskrivformkravenpå fastighetsöverlåtelser. 14 Vadärköpekontraktrespektiveköpebrev? 15 Vilkareglergällervidfaktiskafeli fastigheten? 16 Vadinnebärrättsligafel? 17 Vadärrådighetsfel? 18 Vadinnebärundersökningsplikten? 19 Vadärdoldafel?

23 23 20 Vadinnebärenfriskrivningsklausul? 21 Vadärlagfartrespektivelagfartsbevis? 22 Hurstorärstämpelskatten? 23 Vadäreninteckning? 24 Vadinnebärexpropriation? 25 Vadinnebärdenkommunala förköpsrätten? 26 Närkandetkrävasförvärvstillstånd? 27 Vilkenlagreglerarfastighetsmäklarnas verksamhet? 28 VadinnebärGodfastighetsmäklarsed? 29 Vilkareglerskamäklarnafölja? 30 Vilkaärnyttjanderätternatillfast egendom? 31 Vilkatidbegränsningarfinnsnärdetgäller nyttjanderätt? 32 Vilkaärdeolikaarrendena? 33 Närskaetthyresavtalvaraskriftligt? 34 Vadinnebärbesittningsskyddet? 35 VadgörHyresnämnden? 36 Närfårandrahandsuthyrningske? 37 Beskrivreglernaförbostadsrätt. 38 Vadärenkooperativhyresrätt?

24 24 39 Beskrivreglernaförtomträtt. 40 Vadärservitut? 41 Vilkenfastighetärtjänanderespektive härskande? 42 Hurkanservitutbildas? 43 Vadärenägarlägenhetochvilkaregler gällerfördenna? 44 Vilkatillägghargjortstilljordabalken?

25 25 Kapitel9 Advokat,polis,åklagareochtull 1 Vemfårkallasigadvokat? 2 Vadkrävsförattbliadvokat? 3 VadgörAdvokatsamfundet? 4 VadkanDisciplinnämndengöraomen advokatbegåttfel? 5 VemidkartillsynöverAdvokatsamfundet? 6 VadärAdvokatjouren? 7 Hurärpolisenorganiserad? 8 VadarbetarSÄPOmed? 9 NärkopplasRikskriminalpolisenin? 10 VadarbetarSKLmed? 11 Vadgörnationellainsatsstyrkan? 12 Vilkauppgifterharpolisen? 13 Hurskaenpolismanuppträda? 14 Vadärrapporteftergift? 15 Vadärordningsbot? 16 VadgörBrå? 17 Vadomfattarordningslagen? 18 Vadinnehållerlagomordningsvakter? 19 Vadreglerarpolisdatalagen?

26 26 20 Inomvilkafyraområdenskerpolisens internationellasamarbete? 21 VadarbetarRMVmed? 22 VadgörEUROPOL? 23 VadgörINTERPOL? 24 VadärSIS? 25 VilketsyfteharÖstersjösamarbetet? 26 Vadgörpolisensutlandsstyrka? 27 VadärEURODAC? 28 VadärPTN samarbetet? 29 Vilkakontrollorgangranskarpolisen? 30 Hurstyrspolisen? 31 Vilkaregistrerasibelastningsregistret? 32 Vilkaregistrerasimisstankesregistret? 33 Vilkaäråklagarenshuvuduppgifter? 34 Närskaenåklagarealltidleda förundersökningen? 35 Hurserrättskedjanut? 36 Huräråklagarmyndighetenorganiserad? 37 Vilkaärdeallmännaåklagarna? 38 Vadärmängdbrott? 39 Vilkaolikayrkeskategorierarbetarpå Ekobrottsmyndigheten?

27 27 40 VadärEkorådet? 41 VadgörForensiskarådet? 42 VilkaärTullverketstrehuvuduppgifter? 43 Inomvilkaområdenarbetartullkriminal, gränsskyddsgrupperochtullåklagare? 44 HurärTullverketorganiserat?

28 28 Kapitel10 Processrättensgrunder 1 VadinnehållerRättegångsbalken? 2 Ivilkatrehuvudgrupperindelas processrätten? 3 Geexempelpåolikaprocesser. 4 Vadinnebärdetattendomstolavvisarett mål? 5 Vilkaalternativaprocessformerkan förekommanärdetgällermålom betalning? 6 Vadinnebärdomförheten? 7 Vilkaharpartsbehörighet? 8 Vilkaharprocessbehörighet? 9 Vadärenställföreträdare? 10 Vadkrävsförattvaraombud? 11 VadsägerRB5kap6? 12 Vilketansvarhartolkenviden domstolsförhandling? 13 Vadärgenerelltolked? 14 Hurlydertolkeden? 15 Varfinnermantolktaxan? 16 Vadinnebärförhandlingsprincipen? 17 Vadinnebärkontradiktionsprincipen? 18 Vadinnebäromedelbarhetsprincipen?

29 29 19 Vadinnebärkoncentrationsprincipen? 20 Vadinnebäroffentlighetsprincipen? 21 Närkanrättenbeslutaomstängdadörrar? 22 Vadinnebär Enmodernarerättegång? 23 Redogörför: a)register b)akt c)protokoll d)inlaga 24 Vadkrävsförattblilagfarendomare? 25 Vilkaärlekmannadomareochhurutsesde? 26 Vilkadomareavläggerdomared? 27 Förvilkaföreliggerdomarjäv? 28 Vembeslutaromsäkerhetskontrollochpå vilkasättkandengåtill? 29 Vemharbevisbördanitvistemålrespektive brottmål? 30 Vadinnebärdenfriabevisvärderingens princip? 31 Närkanrättenavvisabevisning? 32 Geexempelpåreellarespektivepersonella bevismedel. 33 Hurlydervittneseden? 34 Vemfårinteavläggavittnesed? 35 Beskrivreglernaförpartsförhör.

30 30 36 Vadäretteditionsföreläggande? 37 Vadinnebärsyn? 38 Vilkenrollspelarensakkunnig? 39 Vadinnebärbevisningtillframtida säkerhet? 40 Vadinnebärkvittning? 41 Vilkareglergällerförbetalningav rättegångskostnader? 42 Vilkareglergällerförrådgivning? 43 Vilkareglergällerförrättshjälp? 44 Vembeviljarrättshjälp? 45 Kanmanbliåterbetalningsskyldigför rättshjälp? 46 Vadinnebärrättsskyddet? 47 Hurkanrättensavgörandeske? 48 Beskrivskillnadernamellanslutgiltigaoch ickeslutgiltigabeslut. 49 Vadärentredskodom? 50 Vadinnebäråtervinning? 51 Vilkaärdesärskildarättsmedlen? 52 Geexempelpåordinärarättsmedel.

31 31 Kapitel11Tvistemål 1 Vadärfullgörelsetalanrespektive fastställelsetalan? 2 Vadkallasparternaitvistemålet? 3 Vadskaenstämninginnehålla? 4 Hurkandelgivningske? 5 Vadinnebärförenkladdelgivning? 6 Vilkasyftenharenmuntligförberedelse? 7 Vadärettpreklusionsföreläggande? 8 Vadfårrättengörautanförhandling? 9 Hurärrättenssammansättningiolikatyper avtvistemål? 10 Beskriv gången itvistemålsrättegången. 11 Beskrivreglernaförhuvudförhandlingi förenkladform. 12 Vilkaärdomenstreolikabetydelser? 13 Vadärpositivrespektivenegativrättskraft? 14 Vadärenfullföljdshänvisning? 15 Ivilkafyrafallgerhovrätten prövningstillstånd? 16 Hurlångtidharmanpåsigattöverklaga hovrättensdomtillhd? 17 Vadärmissnöjesanmälan? 18 Vadinnebärettskiljeförfarande?

32 32 19 Närkanenskiljedomklandrasviddomstol? 20 BeskrivSCCsverksamhet. 21 Vilkaolikaformeravsummariskaprocesser handläggsavkronofogdemyndigheten? 22 Vadärenexekutionstitel? 23 HurförmantalanhosKFM? 24 Vilkareglergällerförmålommindre värden? 25 Vadärgrupptalan? 26 Vadärkonkurs? 27 Vemkanförsättasikonkurs? 28 Vilkenäravsiktenmedkonkursförfarandet? 29 Vadärackordochnärkandetförekomma? 30 Vilkaärdeolikaslagenavackord? 31 Huransökermanomkonkurs? 32 Vadinnebärlikvidation? 33 Vadärsärskildrespektiveallmän förmånsrätt? 34 Vadinnebärdenstatligalönegarantin? 35Vadinnebärkonkursbeslutetför gäldenären? 36 Beskrivkonkursförfarandet. 37 Förvilkatvågruppergällerinte näringsfriheten?

33 33 38 Ivilkafyrasituationerkannäringsförbudbli aktuellt? 39 Hurlångtkanettnäringsförbudvara? 40 Varansökermanomskuldsanering? 41 Beskrivvillkorenförskuldsanering. 42 Vilkafordringarundantasfrån skuldsanering? 43 Vadärföretagsrekonstruktion? 44 Beskrivreglernaförföretagsrekonstruktion.

34 34 Kapitel12Brottmål 1 Beskrivkortfattatförfarandetibrottmål. 2 Vilkaärparternaibrottmålet? 3 Vemärmålsägande? 4 Ivilkamålkanrättenanlitaett målsägandebiträde? 5 Vadärettenskiltanspråk? 6 Måstemålsägandenalltidvaranärvarande underrättegången? 7 Närskaoffentligförsvarareförordnas? 8 Vilkaskyldigheterochrättigheterharden offentligeförsvararen? 9 Vilkaspeciellareglerfinnsdetnärdetgäller ungalagöverträdare? 10 Vilkakanmedverkaviden brottmålsrättegång? 11 Vilkaärdeolikamisstankesgraderna? 12 Vilketärdethögstabeviskravet? 13 Vilkenrättighetharmisstänktaienlighet medeuropakonventionen? 14 Vemkangöraettgripande? 15 Vilkavillkorskavarauppfylldaföratten häktningskakunnagenomföras? 16 Vilkasärskildareglergällervidhäktningav ungalagöverträdare? 17 Vembeslutaromanhållande?

35 35 18 Närskaenhäktningsframställangöras? 19 Närskahäktningsförhandlingensenast hållas? 20 Påvilkaolikasättkanenomhäktningske? 21 Hurlängeäretthäktningsbeslutgiltigt? 22 Vadinnebärreseförbudmed anmälningsskyldighet? 23 Vadärbeslag? 24 Vadärförverkande? 25 Närfårhusrannsakangenomföras? 26 Vadärkvarstad? 27 Vilkaärdereellarespektivepersonella tvångsmedlen? 28 Närfårhemligteleavlyssninggöras? 29 Närfårhemligteleövervakninggöras? 30 Närfårhemligkameraövervakning användas? 31 Vilkareglergällerförkroppsvisitationoch kroppsbesiktning? 32 Beskrivreglernaförtagandeavfotografi ochfingeravtryck. 33 Beskrivreglernaförutlämning. 34 Vilkasyftenharförundersökningen? 35 Vembeslutarattförundersökningska inledas?

36 36 36 Avvilkatvådelarbestår förundersökningen? 37 Huravslutasförundersökningen? 38 Närkanförundersökningenläggasned? 39 Vilkareglergällerförhörmedpersonersom äryngreän15år? 40 Vadärettmedborgarvittne? 41 Vadärvallning? 42 Vadärrekonstruktion? 43 Vadärkonfrontation? 44 Vadäråklagarbrottrespektive angivelsebrott? 45 Närkanåklagarenbeslutaom åtalsunderlåtelse? 46 Närfåråklagarenbeslutaom åtalsunderlåtelsenärdetgällerunga lagöverträdare? 47 Vadinnebärsummariskbrottsbeivran? 48 Vadskastämningsansökanibrottmål innehålla? 49 Närskahuvudförhandlingställasinoch sättasuttillannandag? 50 Beskriv gången ibrottmålsrättegången. 51Hurärrättensammansatti brottmålsrättegången? 52 Vadskadomeninnehålla?

37 37 53 Medvilkapåföljderkanmannöjdförklara sig? 54 VilkasyftenharenRPU? 55 Vilkatyperav 7 intygfinnsdet? 56 NärfårrättenbeslutaomRPU? 57 Vadinnebäråtalspreskription? 58 Vilkareglergällerför brottsskadeersättning?

38 38 Kapitel13Förvaltningsmål 1 Vilkaärförvaltningsdomstolarna? 2 Vilkamålhandläggsi förvaltningsdomstolarna? 3 Ivilkafyrastadierdelashandläggningenav förvaltningsmålin? 4 Påvilkaolikasättkanettärendeinitieras hosenförvaltningsmyndighet? 5 Vadheterparternaiettförvaltningsmål? 6 Vilkaärsakprövningsförutsättningarna? 7 Vilkaformeravdelgivningfinnsdet? 8 Beskriv gången iettförvaltningsmål. 9 Vilkareglergällerförtolkningi förvaltningsmål? 10 Vilkatreolikaslagavjuridisktbiträde förekommeriförvaltningsmål? 11 Vadinnebärexpedition? 12 Geexempelpåmålsomhandläggsi förvaltningsrätterna. 13 Närkanresningbeviljas?

39 39 Kapitel14Brottet(straffrätt) 1 Redogörförlegalitetsprincipen. 2 HurbeskrivsbrottiBrB? 3 Vadärdolus? 4 Vadärculpa? 5 Vilkaäruppsåtsbegreppen?Beskrivdem. 6 Vadärunderlåtenhet? 7 Närföreliggerrättentillnödvärn? 8 Vadinnebärnöd? 9 Vadinnebärförmansbefallning? 10 Vadinnebärsamtycke? 11 Vadärfaktiskvillfarelse? 12 Vadärrättsvillfarelse? 13 Vadinnebärmedverkan? 14 Vidvilkabrottärförsökstraffbara? 15 Vadärförberedelse,stämplingoch anstiftan? 16 Ivilkafyrahuvudgrupperdelasbrotten upp? 17 Vilkaärbrottenmotlivochhälsa? 18 Vadinnebärarbetsmiljöbrott? 19 Vilkaärbrottenmotfrihetochfrid?

40 40 20 Vilkaärskillnadernamellangrovfridskränkningochgrovkvinnofridskränkning? 21 Vilkaärärekränkningsbrotten? 22 Vilkaärsexualbrotten? 23 Vilkaärbrottenmotfamilj? 24 Vilkaärtillgreppsbrotten? 25 Vilkaärbedrägeribrotten? 26 Vilkaärförskingringsbrotten? 27 Vilkaärgäldenärsbrotten? 28 Vilkaärskadegörelsebrotten? 29 Vilkaärdeallmänfarligabrotten? 30 Vilkaärförfalskningsbrotten? 31 VilkaärbrottenunderMened,falsktåtal ochosannpartsutsaga? 32 Vilkaärbrottenmotallmänordning? 33 Vilkaärbrottenmotallmänverksamhet? 34 Vilkaärhögmålsbrotten? 35 Vilkaärbrottenmotriketssäkerhet? 36 Vilkabrottbetraktassomtjänstefel? 37 Vadärspecialstraffrätt? 38 Vilkaärskattebrotten? 39 Vilkaärtrafikbrottenenligtlagenomstraff förvissatrafikbrott?

41 41 40 Vilkaärbrottenenligtnarkotikastrafflagen? 41 Närföreliggernarkotikabrott? 42 Geexempelpåmiljöbrott. 43 Vadärterroristbrott? 44 Vadärbidragsbrott? 45 Vadärvårdslöstbidragsbrott?

42 42 Kapitel15 Straffetochkriminalvården 1 Vadinnebärallmän och individualprevention? 2 VilkaärstraffenochpåföljdernaenligtBrB? 3 Redogörför: a)straffskala b)strafflatitud c)straffvärde. 4 Vadinnebärbrottskonkurrens? 5 Vilkaärdeförsvårandeomständigheterna? 6 Vilkaärdeförmildrande omständigheterna? 7 Hurlångärslutenungdomsvård? 8 Varverkställsslutenungdomsvård? 9 Vilkaolikatyperavböterfinnsdet? Beskrivdem. 10 Vadärvite? 11 Vadinnebärlivstidsfängelse? 12 Närskavillkorligfrigivningske? 13 Vadinnebärvillkorligdom? 14 Vadinnebärskyddstillsyn? 15 Vadärungdomsvårdochvadinnebärdet? 16 Medvadkanungdomsvårdkombineras? 17 VilkareglergällerförLVM?

43 43 18 Vilkareglergällerförrättspsykiatrisk tvångsvård? 19 VilkareglergällerförIÖV? 20 Vadinnebärmedlingvidbrott? 21 Vadinnebärsak respektive värdekonfiskation? 22 Vilkenövrigegendomkanförverkas? 23 Vadinnebärföretagsbot? 24 Närfårenutlänningutvisaspgabrott? 25 Vadskadomstolensärskiltbeaktavid utvisningpgabrott? 26 Vilkaärhindrenmotutvisning? 27 Vadinnebärideellskada? 28 Vadärpersonskada,sakskadaochren förmögenhetsskada? 29 VilkaansvarsområdenharKriminalvården? 30 HurärKriminalvårdenorganiserad? 31 Vadgörtransporttjänsten? 32 Vadgårkriminalvårdarnasarbeteutpå? 33 Vilkareglergällerpåanstalterna? 34 Vilkareglergällerspecifiktförkvinnorsom ärintagnapåanstalt? 35 Vadärnormalpermissionrespektivesärskild permission?

44 36 Vilkaärutslussningsåtgärderna? 37 VilkaansvarsområdenharFrivården? 38 VilkaarbetarinomFrivården? 39 Vadgörenövervakare? 44

Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN. En introduktion ANDRA UPPLAGAN. Norstedts Juridik AB

Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN. En introduktion ANDRA UPPLAGAN. Norstedts Juridik AB Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN En introduktion ANDRA UPPLAGAN Norstedts Juridik AB Innehall Forord 5 Forkortningar 11 Del I Aktenskap, partnerskap och samboende 13 1. Inledning 13 2. Aktenskap

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER

JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER INNEHALL 1 Normer och lagar 9 Rättsregier 9 Sociala regier 9 Moralregler

Läs mer

Vad är juridik? Inledning. Introduktion I och II. Läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Rättsregler normer

Vad är juridik? Inledning. Introduktion I och II. Läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Rättsregler normer Introduktion I och II Grundläggande juridik Civilrätt Vad är juridik? Läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning Rättsregler normer Vetenskapligt studie av rättsregler = rättsvetenskap Inledning

Läs mer

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken 2 Vid utmätning ska Kronofogdemyndigheten inte enbart tillvarata utmätningssökandes (borgenärens) intresse av att få betalt för sin fordran.

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

CIVILRAT. Agell & Malmström. Liber. Christina Ramberg. Under medverkan av Tore Sigeman. 21 upplagan

CIVILRAT. Agell & Malmström. Liber. Christina Ramberg. Under medverkan av Tore Sigeman. 21 upplagan CIVILRAT Agell & Malmström Christina Ramberg Under medverkan av Tore Sigeman 21 upplagan Liber Rätt och rättsutveckling 1. Rättsordningen 23 1.1 Rättsordningens begrepp och indelning 23 1.1.1 Rättsreglerna

Läs mer

CIVILIOT. Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell. Under medverkan av Tore Sigeman. Artonde upplagan. Liber Ekonomi

CIVILIOT. Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell. Under medverkan av Tore Sigeman. Artonde upplagan. Liber Ekonomi CIVILIOT Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell Under medverkan av Tore Sigeman Artonde upplagan Liber Ekonomi Innehåll Förkortningar 13 Rätt och rättsutveckling 1. Rättsordningen 17 1.1 Rättsordningens

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

a) Vad ger du för råd till Bertil angående egendomen som Stella ägde? (4p)

a) Vad ger du för råd till Bertil angående egendomen som Stella ägde? (4p) Fråga 1 Stella och Bertil träffades under gymnasietiden. De blev förälskade i varandra och flyttade ihop efter gymnasiet till en hyreslägenhet i centrala Stockholm. Stella och Bertil levde lyckliga i många

Läs mer

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar 2011-05-18 och rättskällor Rättskällor Vad säger lagen? Författning Lag Förordning Föreskrift Förarbeten Statens offentliga utredningar Propositioner EG rätt Fördrag, beslut, förordning, direktiv Rättspraxis

Läs mer

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDERS AGELL ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDRA UPPLAGAN IUSTUS FÖRLAG Innehäll Innehäll 7 Förkortningar 11 1 Juridisk och social bakgrund för den fortsatta framställningen 13 1.1 Bokens ämnesomräde

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Sambolag; utfärdad den 12 juni 2003. SFS 2003:376 Utkom från trycket den 23 juni 2003 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses

Läs mer

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson Juridisk metod Socionomer, VT 2011 Per-Ola Ohlsson Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan

Läs mer

Goran Ewerlof och Tor Sverne. Barnets basta. Om foraldrars och samhallets ansvar. Fjarde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB

Goran Ewerlof och Tor Sverne. Barnets basta. Om foraldrars och samhallets ansvar. Fjarde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Goran Ewerlof och Tor Sverne Barnets basta Om foraldrars och samhallets ansvar Fjarde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehall Fran aldre tider till vara dagar 13 Inledning 13 1734 ars lag 15 Barnlagstiftningen

Läs mer

Om Högsta förvaltningsdomstolen

Om Högsta förvaltningsdomstolen Om Högsta förvaltningsdomstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna förvaltningsdomstolarna avgör mål mellan 2 myndigheter och enskilda personer eller

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2009 Ö 3904-08 KLAGANDE MH Ombud: Jur.kand. BB MOTPART AH Ombud: Advokat YB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2013 T 5702-11 KLAGANDE EW Ombud: Advokat C-OK och advokat KG MOTPARTER 1. MS 2. MWO Ombud för 1 och 2: Advokat TR-S SAKEN Klander

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1 (3) RA-MS 2015:1 Riksarkivets föreskrifter om arkivering av akter, återlämnande och gallring hos de allmänna förvaltningsdomstolarna;

Läs mer

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 1 ets innehåll: 4 Vi 2 Parter 3 Makens namn Adress Makans namn Adress skall gifta oss med varandra. är gifta med varandra Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 och avtalar härigenom ett äktenskapsförord

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

1 kap. Om faderskapet och moderskapet till barn

1 kap. Om faderskapet och moderskapet till barn SFS 1949:381 Källa: Rixlex Utfärdad: 1949-06-10 Omtryck: SFS 1995:974 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:404 Föräldrabalk (1949:381) [Fakta & Historik] 1 kap. Om faderskapet och moderskapet till barn 1 Är vid

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut

Lag. RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut RIKSDAGENS SVAR 338/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik

Läs mer

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström Familjerätt Ekonomiska frågor Docent Margareta Brattström Disposition Verkningar av äktenskap respektive samboende Företrädare för den som saknar egen rättshandlingsförmåga Sambo eller gift? Spelar det

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen 69 8 Bouppteckningsförrättningen 8.1 Inledning Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva förrättningen (20 kap. 3 och 6 ÄB): 1. När bouppteckningsförrättningen har hållits. 2. Vilka

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2004 Ö 1918-03 KLAGANDE RGP Dental Inc., 22 Burnside Street, 02809 BRISTOL R1, USA Ombud: advokaten HS MOTPART SunDesign

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk

Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk Del 1 Realia Provnummer: Tolkspråk: Realiafrågorna avser aktuell lagstiftning i Sverige och övriga svenska förhållanden. Ange korrekt antal exempel

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

SFS nr: 1949:381. Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L2. Rubrik: Föräldrabalk (1949:381) Utfärdad: 1949-06-10

SFS nr: 1949:381. Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L2. Rubrik: Föräldrabalk (1949:381) Utfärdad: 1949-06-10 Databas: SFST Ny s!kning S!kresultat F!reg"ende N#sta Post $ av $ i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera

Läs mer

C.P.C Code (1949-381) on Parents and Children

C.P.C Code (1949-381) on Parents and Children SFST C.P.C Code (1949-381) on Parents and Children Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 4. OMSORG 4.1. Individ & familjeomsorg 4.2. Beslut om bistånd placering barn 4.3. Beslut om bistånd placering vuxna 4.4. Övrigt bistånd

Läs mer

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Pressmeddelande 2015-06-29 Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Varje år gifter sig omkring 50 000 svenska par och nästan hälften av alla bröllop sker under sommarmånaderna. Men hur står det

Läs mer

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr:

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr: Delegationsordning kring ensamkommande barn Allmän handläggning enligt socialtjänstlagen Inleda utredning med anledning av ansökan Soc.sekr Enhetschef EKB 11 kap 1 SoL Inleda utredning med anledning av

Läs mer

Makars pensionsrättigheter

Makars pensionsrättigheter Makars pensionsrättigheter Margareta Brattström IUSTUS FÖRLAG Innehällsförteckning I Förord 5 Innehällsförteckning 7 Förkortningar 13 1 Inledning 17 1.1 Avhandlingsämnet 17 1.2 Ämnets sammanhang 20 1.2.1

Läs mer

Stockholm den 29 juni 2011

Stockholm den 29 juni 2011 R-2011/0759 Stockholm den 29 juni 2011 Till Justitiedepartementet Ju2010/3132/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 april 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över dels EU-kommissionens

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Svensk internationell privat- och processrätt

Svensk internationell privat- och processrätt MICHAEL BOGDAN Svensk internationell privat- och processrätt FEMTE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 5 Litterat ur 13 Vissaförkortningar 16 1. Inledning 19 1.1 Ämnets natur 19 1.2 Ämnets problemomräde

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 januari 2003 Ö 2486-02 SÖKANDE R. J. Ombud: advokaten C. A. MOTPART M. G. SAKEN Resning Hovrätten för Västra Sverige meddelade den

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG Rätt arv Fördelning av kvarlätenskap MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord 5 Förkortningar 7 Vissa förkortningar i texten 7 Förkortningar

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad Delegeringsordning överförmyndarnämnden antagen 20 april 2016, diarienummer ÖN 2016/akt 0/288 Anmälan av delegeringsbeslut: Samtliga beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen ska för all lagstiftning

Läs mer

Kursmål för Ekonomiprogrammet

Kursmål för Ekonomiprogrammet Kursmål för Ekonomiprogrammet Driva företag: A grundläggande projektmetodik Formulera mål, planera, organisera och fördela ansvar. Dokumentera genomförd planering, presentera och utvärdera ett projekt

Läs mer

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 39 6.1 Efterlevande make Efterlevande make ska anges i bouppteckningen. Efterlevande make är dödsbodelägare på grund av den bodelning som vanligen ska

Läs mer

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor KAPITEL 5 När man flyttar ihop Innehåll: Praktikfall Unga sambor Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Oklar gemenskap 2. Vems är pengarna? 3. Viktigt vigselval? 4. Val av efternamn 5. Vem blir ägare? 6.

Läs mer

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Pressmeddelande 2015-06-29 Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Varje år gifter sin omkring 50 000 svenska par och nästan hälften av alla bröllop sker under sommarmånaderna. Men hur står det

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 26.6.2012 2011/0059(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 Förslag till yttrande Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om patent- och marknadsdomstolar; SFS 2016:188 Utkom från trycket den 22 mars 2016 utfärdad den 10 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

PRIVATJURIDIK Rättelser 2:1

PRIVATJURIDIK Rättelser 2:1 PRIVATJURIDIK Rättelser 2:1 Upplaga 2:1 trycktes våren 2014. Därefter har några lagändringar inträffat som gör att delar av texten är inaktuell eller behöver kompletteras. Några fel har också upptäckts.

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Law (1987-230) on marriage. Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 2 av 3 i SFST

Law (1987-230) on marriage. Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 2 av 3 i SFST SFST Law (1987-230) on marriage Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 2 av 3 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas.

Läs mer

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol Tingsrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

Familjerätt. Information. lagreglerna

Familjerätt. Information. lagreglerna Familjerätt FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAM ILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

Tentamen Juridik 7 hp

Tentamen Juridik 7 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan Tentamen Juridik 7 hp Torsdagen den 20 augusti 2009, klockan 13 16 Brunnsvikssalen, Frescati Namn Personnummer. Lärarens namn.klass

Läs mer

Lag. om domstolsavgifter. Rättegångsavgift och ansökningsavgift

Lag. om domstolsavgifter. Rättegångsavgift och ansökningsavgift I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om domstolsavgifter 1 Rättegångsavgift och ansökningsavgift Enligt denna lag tas rättegångsavgifter och ansökningsavgifter ut som ersättning för behandlingen

Läs mer

SVENSK INTERNATIONELL PRIVAT- OCH PROCESSRÄTT

SVENSK INTERNATIONELL PRIVAT- OCH PROCESSRÄTT INSTITUTET FÖR RÄTTSVETENSKAPLIG FORSKNING [CXLVI] MICHAEL BOGDAN SVENSK INTERNATIONELL PRIVAT- OCH PROCESSRÄTT FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK Innehäll Förord 5 Litteratur 13 Förkortningar 16 1. Inledning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden Antagen av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2013 104 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress 371 83 KARLSKRONA

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning TÖI ROLLPEL - 003 idan 1 av 6 ocialtolkning Ordlista familjerådgivning skilsmässa äktenskapsskillnad underhåll tingsrätt advokat äktenskapsförord giftorätt i boet separera allmän rättshjälp bodelning jämkning

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

HUR ORDNAR VI FÖR BARNEN NÄR VI SEPARERAR?

HUR ORDNAR VI FÖR BARNEN NÄR VI SEPARERAR? HUR ORDNAR VI FÖR BARNEN NÄR VI SEPARERAR? vårdnad, boende och umgänge barns behov i olika åldrar Det är viktigt att båda föräldrarna gör sitt bästa för att en separation och tiden därefter blir så skonsam

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

Introduktion till juridiken Juridiska begrepp och juridisk metod

Introduktion till juridiken Juridiska begrepp och juridisk metod Introduktion till juridiken Juridiska begrepp och juridisk metod Socionomer VT 13 Peter.lillieh@kau.se Upplägget: Rättsvetenskapens och juridikens roll i sociala arbete Offentligrätt och civilrätt Författningar

Läs mer

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall.

Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Bodelning : under äktenskap och vid skilsmässa PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Örjan Teleman. Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

1 I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap. De två som ingår äktenskap med varandra blir makar. Lag (2009:253).

1 I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap. De två som ingår äktenskap med varandra blir makar. Lag (2009:253). Page 1 of 16 SFS 1987:230 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 1987-05-14 1987-07-07 2011-11-14 t.o.m. SFS 2011:891 Äktenskapsbalk (1987:230) Första

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sambolagen. Skydd för svagare parten. Anna Lindberg. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Sambolagen. Skydd för svagare parten. Anna Lindberg. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Sambolagen Skydd för svagare parten Anna Lindberg Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet

Läs mer

Svensk internationell privat- och processrätt

Svensk internationell privat- och processrätt MICHAEL BOGDAN Svensk internationell privat- och processrätt SJÄTTE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 5 Litteratur 13 Vissa förkortningar 17 1. Inledning 21 1.1 Ämnets natur 21 1.2 Ämnets problemomräde

Läs mer

Äktenskapsbalk (1987:230)

Äktenskapsbalk (1987:230) Äktenskapsbalk (1987:230) Innehåll: 1 kap. Äktenskap 2 kap. Äktenskapshinder 3 kap. Prövning av äktenskapshinder 4 kap. Vigsel 5 kap. Äktenskapsskillnad 6 kap. Underhåll 7 kap. Makars egendom 8 kap. Gåvor

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(7) Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1998:57) om gallring, överlämnande och

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 maj 2008 T 394-07 KLAGANDE CE Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat ML MOTPART ML Ombud: Advokat BS SAKEN Klander av bodelning

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 Ö 5070-09 KLAGANDE 1. SB 2. CO 3. HT 4. RT Ombud för 1 4: Advokat RP MOTPART BEB Ombud: Advokat FI SAKEN Giftorätt och

Läs mer

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling. Juli 2005 Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Läs mer

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet Tullkodex m.m./vissa andra tullförfattningar 1 Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 [4301] Denna lag tillämpas vid

Läs mer

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN 3 I denna serie har även utkommit: y Behandling av personuppgifter y Familjerätt, lättläst y Offentlighetsprincipen och

Läs mer

Familjerätt. Information om lagreglerna

Familjerätt. Information om lagreglerna Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt

Läs mer

Rättshjälpslag (1996:1619)

Rättshjälpslag (1996:1619) Sida 1 av 10 SFS 1996:1619 Källa: Rixlex Utfärdad: 1996-12-05 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:724 Rättshjälpslag (1996:1619) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I denna lag finns bestämmelser om rättshjälp

Läs mer

Kommentar till tentamen T6,

Kommentar till tentamen T6, Kommentar till tentamen T6, 2010-06-01 Notera att nedanstående korta kommentarer inte utgör ett facit utan tar upp de viktigast momenten som svaren bör innehålla. Även andra relevanta resonemang kan ge

Läs mer

PM-ämnen T6. PM-ämnen T6 2012

PM-ämnen T6. PM-ämnen T6 2012 PM-ämnen T6 Innehåll Förvaltningsrätt grupp 1........s. 2 Förvaltningsrätt grupp 2 och 3...s. 3 Förvaltningsrätt grupp 4....s. 4 Förvaltningsrätt grupp 4 och 5...s. 5 IP-rätt grupp 8 och 9. s. 6 EU-rätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 T 279-04 KLAGANDE AZ Ombud: Advokat ME MOTPART RK Ombud: Advokat KL SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 mars 2013 Ö 3334-11 KLAGANDE TL Ombud: Advokat PA MOTPART JA Ombud: Advokat NL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

Disposition. Vilka är makar/sambor. Äktenskaps-, (partnerskaps-) och samboenderätt - allmän introduktion, särskilt om äktenskapsförord

Disposition. Vilka är makar/sambor. Äktenskaps-, (partnerskaps-) och samboenderätt - allmän introduktion, särskilt om äktenskapsförord Äktenskaps-, (partnerskaps-) och samboenderätt - allmän introduktion, särskilt om äktenskapsförord Professor Margareta Brattström Disposition Rättspolitisk kontext Introduktion: materiell rätt om makars

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 december 2016 T 4073-15 KLAGANDE PH MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping Ombud: jur.kand. SR SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer