Studiefrågor till Juridik för tolkar 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiefrågor till Juridik för tolkar 2010"

Transkript

1 1 StudiefrågortillJuridikförtolkar2010 JennieFors Kapitel1Juridik 1 Avvilkatvåledbestårenrättsregel? Geexempel. 2 Vadärettlandsrättsordning? 3 Vadinnebärdetattenstatärensk rättsstat? 4 VilkenärskillnadenmellanEU förordningar ocheu direktiv? 5 Vilkamyndigheterräknastillrättsväsendet? 6 Ivilkarättsområdenindelasrätten? 7 Vadomfattarcivilrätten? 8 Vilkarättsområdenräknastilldenoffentliga rätten? 9 Vadinnebärlegalitetsprincipen? 10 Vadomfattarskatterätten? 11 Vadreglerarfolkrätten? 12 Vadbehandlarutsökningsrätten? 13 Vadärallmännarespektiveenskildamål? 14 Vadinnebärallemansrättenochhur begränsasden? 15 Redogörfördeolika lagtolkningsmetoderna: a)bokstavstolkning b)teleologisktolkning c)analogtolkning d)tolkningecontrario

2 2 16 Vadinnebärextensivrespektiverestriktiv lagtolkning? 17 Vadtarmanhänsyntill,förutomlagtexten, vidlagtolkning? 18 Vadärprejudikat? 19 Varifrånkommerprejudikaten? 20V arkanmanhittaprejudikaten? 21 Hurstartarsvenskrättsutveckling? 22 Vilkaärdeniobalkarnaenligt1734 årslag? 23 Vadärlagkedjan? 24 VilkaärSverigesfyragrundlagar? 25 Redogörförlagstiftningsprocessen. 26 Redogörförnormhierarkin. 27 Vadinnebärdispositivrespektive indispositivlagstiftning. 28 Vadärenpromulgationslag? 29 RedogörförEG rätten. 30 BeskrivlagstiftningsprocesseniEU.

3 3 Kapitel2 Individenochsamhället 1 Vilkenärdomstolarnasviktigasteuppgift? 2 HurinledsFN:sallmännaförklaringavde mänskligarättigheterna? 3 Vadinrymsidessa? 4 VadinnebärdetattSverigeratificeratde centralakonventionernaommänskliga rättigheter? 5 Vadärvarjemedborgaretillförsäkradenligt RF2kap1? 6 VadärförbjudetenligtRF? 7 VadavhandlasiEuropakonventionen? 8 VadsägerEuropakonventionenomrätten tilltolk? 9 Vadinnebärbegreppen: a)fysiskperson b)juridiskperson c)rättssubjekt d)rättskapacitet e)partshabilitet 10 Vadinnebärrättskapacitetenspositiva respektivenegativasida? 11 Redogörförreglernafördödförklaring. 12 Vadinnebärrättslighandlingsförmåga respektiveprocesshabilitet? 13 Vilkagrupperharinskränkträttslig handlingsförmåga? 14 VilketsyfteharPuL?

4 4 15 Vadomfattarbegreppetbehandlingidetta sammanhang? 16 Vilkenmyndighetgertillståndtill inkassobyråerattdrivainskulder? 17 Vilkenlagreglerarkreditupplysningsföretagensverksamhet? 18 VilkauppgifterharDatainspektionen? 19 Vadinnehålleroffentlighets och sekretesslagen? 20 Närochförvilkagällerlagenomtystnadspliktförvissatolkarochöversättare? 21 Vadärenallmäntolk? 22 Avvilkafyradelarbestår offentlighetsprincipen? 23 Vilkaärdeolikadiskrimineringsgrunderna enligtdiskrimineringslagen? 24 Vadärdiskrimineringsersättning?

5 5 Kapitel3Offentligförvaltning 1 Vadinnebärfolksuveränitetensprincip? 2 Påvilkatvåsättskerfolkstyret? 3 Vilkauppgifterharriksdagen? 4 Vilkenuppgiftharregeringen? 5 Hurindelasdenoffentligaförvaltningen? 6 Vadbestårregeringskanslietav? 7 Vilkenärskillnadenmellanaffärsdrivande verkochandramyndigheter? 8 Vilkaärriksdagensfemkontrollinstrument? 9 Vadförtalmannen? 10 Hurgårregeringsbildningentill? 11 Vilkaärlänsstyrelsensuppgifter? 12 Geexempelpåstatligförvaltningpålokal nivå. 13 Förattskyddavilkaintressenkanman undantaallmännahandlingarfrånatt omfattasavoffentlighetsprincipen? 14 Vadinnehållerförvaltningslagen? 15 Vilketsyfteharförvaltningslagen? 16 Vadinnebärmyndigheternas serviceskyldighet? 17 Vadreglerasavförvaltningslagen? 18 Beskrivjävsreglernaenligt förvaltningslagen.

6 6 19 Vilkaformkravgällerföröverklagandeav förvaltningsbeslut? 20 VilkauppgifterharDomstolsverket? 21 Vilkaär: a)deallmännadomstolarna b)deallmännaförvaltningsdomstolarna c)specialdomstolarna 22 Vilkahandläggerettmålien förvaltningsrätt? 23 Geexempelpåmåltypersomförekommeri förvaltningsrätterna. 24 Varliggerdefyrakammarrätterna? 25 Vadkrävsförattfåettmålprövati Regeringsrätten? 26 HurärRegeringsrättensammansatt? 27 Ivilkadomsområdenligger Migrationsdomstolarna? 28 VarfinnsMigrationsöverdomstolen? 29 ProcesseniMigrationsdomstolarnaärensk tvåpartsprocess,vadinnebärdet? 30 VadkrävsförattMigrationsöverdomstolen skaprövaettärende? 31 Vadärendomsaga? 32 Vilkakategorieravmålhandläggsi tingsrätterna? 33 Varliggerdesexhovrätterna?

7 7 34 Vadärendomkrets? 35 VadkrävsförattfåettmålprövatavHögsta domstolen? 36 VilkatyperavärendenkanHDpröva? 37 Redogörförverksamheteni: a)ad b)md c)pbr 38 Vilkaolikamålochärendenhandläggsav fastighetsdomstolarna? 39 Varfinnsmiljödomstolarna? 40 Geexempelpåmålimiljödomstolarna. 41 VarfinnsMiljööverdomstolen? 42 VadgörEG domstolen? 43 VadgörEuropadomstolen? 44 VadgörRättshjälpsmyndigheten? 45 BeskrivJO:sverksamhet. 46 BeskrivJK:sverksamhet. 47 BeskrivKU:sverksamhet. 48 BeskrivDO:suppgifter. 49 BeskrivBO:suppgifter. 50 BeskrivKKV:sverksamhetsområden. 51 Vilketsyftehardetvålagarnaomoffentlig upphandling?

8 8 52 Förvilkagällerlagarnaomoffentlig upphandling? 53 Varförfinnslagarnaomkonkurrensoch offentligupphandling? 54 VadgörPOrespektivePON? 55 VadärPost ochinrikestidningar?

9 9 Kapitel4Familjerätt 1 Vadräknastilldenfamiljerättsliga lagstiftningen? 2 Ivilkabalkarochlagarfinnermanden familjerättsligalagstiftningen? 3 Vilkaäräktenskapshindren? 4 Varansökermanomhindersprövning? 5 Vilkaskavaranärvarandevidenvigsel? 6 Vilkafårförrättavigsel? 7 Huromvandlarmanettregistrerat partnerskaptillettäktenskap? 8 Vadärettäktenskapscertifikat? 9 Vadinnehålleräktenskapsregistret? 10 Vadharmangjortförattmotverkabarn ochtvångsäktenskap? 11 Vilkaefternamnkanmakarnata? 12 Vadärettmellannamn? 13 Vadstårdetiäktenskapsbalkensallmänna programförklaring? 14 Vilkaekonomiskareglergällerför äktenskapet? 15 Påvilkavillkorkanenmaketillerkännas underhållisambandmedenskilsmässa? 16 Vadärgiftorätt? 17 Vadärenskildegendom?

10 10 18 Påvilkatvåsättkanäktenskapetupplösas? 19 Vadinnebärsamäganderätt? 20 Påvilkaolikasättkanegendomblienskild? 21 Vilkaolikaslagavegendomkanfinnasiett äktenskap? 22 Vadinnebärbegreppetsolidariskt betalningsansvar? 23 Vilkareglergällerförutmätninghosen make? 24 Vadinnebärdeskrådighetsinskränkningarna? 25 Närärengåvamellanmakargiltig? 26 Närskabodelningförrättas? 27 Närkanbodelninggörasunderbestående äktenskap? 28 Hurgörmanbodelningunderbestående äktenskap? 29 Hurgörmanommakarnaintekankomma överensombodelningen? 30 Vadgörmanommanärmissnöjdmeden tvångsbodelning? 31 Vadräknassompersonligegendom? 32 Vadinnebärvederlagsreglerna? 33 Vadinnebärskevdelningsregeln? 34 Vadinnebärettföravtalombodelningoch närblirdetaktuellt?

11 11 35 Vilkareglerförkränkningsersättningaroch skadeståndpgabrottisambandmed bodelning? 36 Vilkareglergällerförgemensambostadoch gemensamtbohagvidbodelning? 37 Påvilkaolikasättkanmanbegära skilsmässa? 38 Närskabetänketidföregåendomom äktenskapsskillnad? 39 Hurlångärbetänketiden? 40 Vadärettsärlevnadsintygochivilket sammanhangförekommerdet? 41 Närkanenåklagareupplösaettäktenskap? 42 Vadinnebärettinterimistisktbeslut? 43 Varkanmansökafamiljerådgivning? 44 Vadinnebärbegreppetsambor? 45 Vilkajuridiskaskillnaderfinnsmellanatt varagiftellersambo? 46 Närupphörettsamboförhållande? 47 Vadomfattartermensamboegendom? 48 Närkanbodelningskeiett samboförhållande? 49 Vadärettsamboavtalochhurskadet upprättas? 50 Vadreglerarföräldrabalken?

12 12 51 Vilkafyragrundläggandeprinciper innehållerbarnkonventionen? 52 Vadinnebärpater est regeln? 53 Vemfårväckatalanomhävandeav faderskap? 54 Påvilkatvåolikasättkanfaderskapet fastställasommodernärogift? 55 VilkenmyndighetgörDNA analyser? 56 Vemansesvarafartillettbarnsomavlats genominsemination? 57 Närkanfråganomfastställandeav moderskapaktualiseras? 58 Vilkareglergällervidäggdonationer? 59 Vilkareglergällerförförnamn? 60 Vilkareglergällerförefternamn? 61 Vilkareglergällerförmellannamn? 62 Redogörfördecentralabegreppenrörande barnsvårdnad. 63 Vadärskväxelvisboende? 64 Vilketansvarharenvårdnadshavare? 65 Vadinnebärbegreppetsärskiltförordnad vårdnadshavare? 66 Närblirsamarbetssamtalaktuella? 67 Hurlängeärföräldrarna underhållsskyldiga?

13 13 68 Hurfastställsunderhållsbidraget? 69 Redogörförreglernanärdetgäller underhållsstöd. 70 Vilkareglergällerföradoption? 71 Vadinnebäradoptionen? 72 Vilkareglergällerförinternationella adoptioner? 73 Vadinnebärdetattenpersonäromyndig/ underårig? 74 Vemkanvaraförmyndareochvadhar förmyndarenföruppgifter? 75 Vadskagörasomettbarnstillgångar överstigeråttabasbelopp? 76 Vilkaärskillnadernamellangodemänoch förvaltare? 77 Vilkenmyndighetidkartillsynparagode mänochförvaltare? 78 Vilkenmyndighetidkartillsynpara överförmyndare/överförmyndarnämnder? 79 Vilkareglergällerförensamkommande flyktingbarn? 80 VadärLVUochvadreglerarden? 81 NärskabeslutomvårdenligtLVUtasoch hurgörsdet? 82 VadärHVB? 83 Vadärparagraph12 hem?

14 14 Kapitel5Arv 1 Vilkareglerhörtillarvsrätten? 2 Vemharrätttillarv? 3 Redogörfördetrearvsklasserna. 4 BeskrivAllmännaarvsfondensverksamhet. 5 Vadärsärkullbarn? 6 Vadinnebärefterarv? 7 Vadinnebärdetattenmakeärvermedfri förfoganderätt? 8 Vadinnebärkvotdelningsprincipen? 9 Närkanmanfrångåkvotdelningsprincipen? 10 Vadinnebärbasbeloppsregeln? 11 Vadinnebärförskottpåarv? 12 Vilkareglergällerföravståendeavarv? 13 Närkanenarvingeförlorasinarvsrätt? 14 Vemkanskrivatestamente? 15 Vemkallasföruniverselltestamentstagare? 16 Vilkaärformkravenpåetttestamente? 17 Vilkareglergällerförnödtestamente? 18 Vadinnebärettinbördestestamente? 19 Ivilkafallkanetttestamentevaraogiltigt? 20 Vilkareglergällerfördelgivningochklander avtestamente?

15 15 21 Vilkareglergällerförjämkningav testamente? 22 Kanenunderårigavsägasigrätttillarv? 23 Avvadbestårettdödsbo? 24 Vilkaärdelägareiettdödsbo? 25 Vadfastställsienboutredning? 26 Huravslutasenboutredning? 27 Närkanenboutredningsmanförordnas? 28 Vadärenbouppteckning? 29 Hurgörsenbouppteckning? 30 Närkanendödsboanmälangöras? 31 Vilkenuppgifthardetvågodemännenvid bouppteckningen? 32 Vilkaskakallastill bouppteckningsförrättningen? 33 Vadskagörasunder bouppteckningsförrättningen? 34 Vilkareglergällerförarvsskifte? 35 Vadärenskiftesman? 36 Vadinnebärsammanlevnadioskiftatbo?

16 16 Kapitel6 Förmögenhetsrättochavtal 1 Vadärobligationsrättrespektivesakrätt? 2 Geexempelpåförmögenhetsrättigheter. 3 Vadärlagafång? 4 Vadärderivativafång? 5 Vadäroriginärafång? 6 Vadärockupation? 7 Vadärextinktivafång? 8 Vadärgodtrosförvärv? 9 Vadbetyderpactasuntservanda? 10 Vadinnebärdenlegalaacceptfristen? 11 Vadinnebärorenaccept? 12 Vadinnebärdetnärettanbudgivitsutan obligo? 13 Vadärettkonsensualavtal? 14 Vadinnebärettkonkludenthandlande? 15 Vadärettformalavtal? 16 VadärettLOI? 17 Vadärettrealavtal? 18 Vadärettstandardavtal? 19 Vadinnebäroklarhetsregeln?

17 17 20 Vadärbefogenhet? 21 Vadärbehörighet? 22 Vadärenställningsfullmakt? 23 Hurkanenfullmaktåterkallas? 24 Vilkaärogiltighetsgrundernaenligt avtalslagen? 25 Vadinnebärdetattettköpeavtalär oneröst? 26 Vadinnebärdetattengåvaärbenefik? 27 Vadinnebärenrenumeratoriskgåva? 28 Vadärförsträckning? 29 Vilkenärskillnadenmellananställningsavtal ochuppdragsavtal? 30 NärgällerKöpL? 31 VilkaområdenomfattarKöpLs bestämmelser? 32 Vilkaskyldigheterharköparerespektive säljare? 33 Definieranäringsidkarerespektive konsument. 34 VadomfattarKKL? 35 Vadärettförmedlingsköp? 36 Vadkanköparenkrävavidsäljarens dröjsmål? 37 Vadkanköparenkrävavidfelivaran?

18 18 38 Vilkareglergällerförvaransavlämnande? 39 Vilkareglergällerförriskenförvaran? 40 Vilkareglergällerförsäljarensdröjsmål? 41 Vilkareglergällerförfelivaran? 42 Vilkareglergällerförpriset? 43 Vilkareglergällerföravbeställning? 44 Vilkareglergällerförköparensdröjsmål? 45 Vilkareglergällerföranspråkmot näringsidkareitidigaresäljled? 46 Vilkareglergällerförproduktskador? 47 Vadomfattardistans och hemförsäljningslagen? 48 Vadärettdistansavtal? 49 Vadäretthemförsäljningsavtal? 50 Vadäretthembesök? 51 Vadinnehållere handelslagen? 52 Vilkareglergällerförinternetauktioner? 53 NärgällerKTjL? 54 NärgällerinteKTjL? 55 Vilkaskyldigheterharnäringsidkarenenligt KTjL? 56 Närkanentjänstvarafelaktig? 57 Vadärretentionsrätt?

19 19 58 Vilkasärskildareglergällerför småhusentreprenad? 59 VadreglerarKKrL? 60 Vadinnebärägarförbehållet? 61 Vilkareglergällerförkonsumentkrediter? 62 Redogörfördeolikatypernaavränta. 63 Redogörfördeolikabegreppsomförklaras iförsäkringsavtalslagen. 64 Vadinnebärförsäkringsgivarens informationsskyldighet? 65 Vadinnebärkontraheringstvånget? 66 Vadinnehålleravtalsvillkorslagen? 67 Vadinnehållerprisinformationslagen? 68 Vadinnehållerlagenomfinansiell rådgivningtillkonsumenter? 69 VadinnebärGodrådgivningssed? 70 Vadinnehållere handelslagen? 71 Vadinnehållerlagenompaketresor? 72 Vadinnehållermarknadsföringslagen? 73 VadinnehållerKL? 74 Vadärettskuldebrev? 75 Vadärlöpanderespektiveenkla skuldebrev? 76 Vadärdenuntiation?

20 20 77 Vadärmortifikation? 78 Vadinnehållerpreskriptionslagen? 79 Vadinnebärpreskriptionsavbrott? 80 Vadinnebärpreskription? 81 Vadärenväxel? 82 Vemärtrassentrespektivetrassat? 83 Vadärencheck? 84 Vadärettkontokort? 85 VilkauppgifterharKonsumentverket respektiveko? 86 VilkauppgifterharARN?

21 21 Kapitel7Företagsformer 1 Vilkaärdeprivaträttsligaassociationerna? 2 Vilkaärdeoffentligrättsliga associationerna? 3 Vilkaärdeöppnarespektiveslutna associationerna? 4 Vilkaärdeolikaföretagsformersomkan registrerashosbolagsverket? 5 Vilkareglergällerförenkeltbolag? 6 Vilkareglergällerförenskildnäringsidkare? 7 Vilkareglergällerförhandelsbolag? 8 Vilkareglergällerföraktiebolag? 9 Vilkareglergällerförekonomiska föreningar? 10 Vadinnehållerbokföringslagen? 11 Vadärenfilial? 12 VadärenEEIG? 13 VadärettEuropabolag? 14 Vilkareglergällerförideellaföreningar? 15 Beskrivstiftelseformen. 16 Huravvecklasbolagochföreningar?

22 22 Kapitel8Fastighetsrätt 1 Hurförklarasfastegendomijordabalken? 2 Vadräknassomfastighetstillbehör? 3 Vadärlösegendom? 4 Vadärlösöre? 5 Påvilkaolikasättkannybildningaven fastighetske? 6 Vadärentredimensionellfastighet? 7 Vadinnebärfastighetsbestämning? 8 Vadärfastighetsregistret? 9 Vadinnehållerinskrivningsdelen? 10 Vadärettdatapantbrevochvarregistreras det? 11 Beskrivinskrivningsförfarandet. 12 Vadärettgravationsbevis? 13 Beskrivformkravenpå fastighetsöverlåtelser. 14 Vadärköpekontraktrespektiveköpebrev? 15 Vilkareglergällervidfaktiskafeli fastigheten? 16 Vadinnebärrättsligafel? 17 Vadärrådighetsfel? 18 Vadinnebärundersökningsplikten? 19 Vadärdoldafel?

23 23 20 Vadinnebärenfriskrivningsklausul? 21 Vadärlagfartrespektivelagfartsbevis? 22 Hurstorärstämpelskatten? 23 Vadäreninteckning? 24 Vadinnebärexpropriation? 25 Vadinnebärdenkommunala förköpsrätten? 26 Närkandetkrävasförvärvstillstånd? 27 Vilkenlagreglerarfastighetsmäklarnas verksamhet? 28 VadinnebärGodfastighetsmäklarsed? 29 Vilkareglerskamäklarnafölja? 30 Vilkaärnyttjanderätternatillfast egendom? 31 Vilkatidbegränsningarfinnsnärdetgäller nyttjanderätt? 32 Vilkaärdeolikaarrendena? 33 Närskaetthyresavtalvaraskriftligt? 34 Vadinnebärbesittningsskyddet? 35 VadgörHyresnämnden? 36 Närfårandrahandsuthyrningske? 37 Beskrivreglernaförbostadsrätt. 38 Vadärenkooperativhyresrätt?

24 24 39 Beskrivreglernaförtomträtt. 40 Vadärservitut? 41 Vilkenfastighetärtjänanderespektive härskande? 42 Hurkanservitutbildas? 43 Vadärenägarlägenhetochvilkaregler gällerfördenna? 44 Vilkatillägghargjortstilljordabalken?

25 25 Kapitel9 Advokat,polis,åklagareochtull 1 Vemfårkallasigadvokat? 2 Vadkrävsförattbliadvokat? 3 VadgörAdvokatsamfundet? 4 VadkanDisciplinnämndengöraomen advokatbegåttfel? 5 VemidkartillsynöverAdvokatsamfundet? 6 VadärAdvokatjouren? 7 Hurärpolisenorganiserad? 8 VadarbetarSÄPOmed? 9 NärkopplasRikskriminalpolisenin? 10 VadarbetarSKLmed? 11 Vadgörnationellainsatsstyrkan? 12 Vilkauppgifterharpolisen? 13 Hurskaenpolismanuppträda? 14 Vadärrapporteftergift? 15 Vadärordningsbot? 16 VadgörBrå? 17 Vadomfattarordningslagen? 18 Vadinnehållerlagomordningsvakter? 19 Vadreglerarpolisdatalagen?

26 26 20 Inomvilkafyraområdenskerpolisens internationellasamarbete? 21 VadarbetarRMVmed? 22 VadgörEUROPOL? 23 VadgörINTERPOL? 24 VadärSIS? 25 VilketsyfteharÖstersjösamarbetet? 26 Vadgörpolisensutlandsstyrka? 27 VadärEURODAC? 28 VadärPTN samarbetet? 29 Vilkakontrollorgangranskarpolisen? 30 Hurstyrspolisen? 31 Vilkaregistrerasibelastningsregistret? 32 Vilkaregistrerasimisstankesregistret? 33 Vilkaäråklagarenshuvuduppgifter? 34 Närskaenåklagarealltidleda förundersökningen? 35 Hurserrättskedjanut? 36 Huräråklagarmyndighetenorganiserad? 37 Vilkaärdeallmännaåklagarna? 38 Vadärmängdbrott? 39 Vilkaolikayrkeskategorierarbetarpå Ekobrottsmyndigheten?

27 27 40 VadärEkorådet? 41 VadgörForensiskarådet? 42 VilkaärTullverketstrehuvuduppgifter? 43 Inomvilkaområdenarbetartullkriminal, gränsskyddsgrupperochtullåklagare? 44 HurärTullverketorganiserat?

28 28 Kapitel10 Processrättensgrunder 1 VadinnehållerRättegångsbalken? 2 Ivilkatrehuvudgrupperindelas processrätten? 3 Geexempelpåolikaprocesser. 4 Vadinnebärdetattendomstolavvisarett mål? 5 Vilkaalternativaprocessformerkan förekommanärdetgällermålom betalning? 6 Vadinnebärdomförheten? 7 Vilkaharpartsbehörighet? 8 Vilkaharprocessbehörighet? 9 Vadärenställföreträdare? 10 Vadkrävsförattvaraombud? 11 VadsägerRB5kap6? 12 Vilketansvarhartolkenviden domstolsförhandling? 13 Vadärgenerelltolked? 14 Hurlydertolkeden? 15 Varfinnermantolktaxan? 16 Vadinnebärförhandlingsprincipen? 17 Vadinnebärkontradiktionsprincipen? 18 Vadinnebäromedelbarhetsprincipen?

29 29 19 Vadinnebärkoncentrationsprincipen? 20 Vadinnebäroffentlighetsprincipen? 21 Närkanrättenbeslutaomstängdadörrar? 22 Vadinnebär Enmodernarerättegång? 23 Redogörför: a)register b)akt c)protokoll d)inlaga 24 Vadkrävsförattblilagfarendomare? 25 Vilkaärlekmannadomareochhurutsesde? 26 Vilkadomareavläggerdomared? 27 Förvilkaföreliggerdomarjäv? 28 Vembeslutaromsäkerhetskontrollochpå vilkasättkandengåtill? 29 Vemharbevisbördanitvistemålrespektive brottmål? 30 Vadinnebärdenfriabevisvärderingens princip? 31 Närkanrättenavvisabevisning? 32 Geexempelpåreellarespektivepersonella bevismedel. 33 Hurlydervittneseden? 34 Vemfårinteavläggavittnesed? 35 Beskrivreglernaförpartsförhör.

30 30 36 Vadäretteditionsföreläggande? 37 Vadinnebärsyn? 38 Vilkenrollspelarensakkunnig? 39 Vadinnebärbevisningtillframtida säkerhet? 40 Vadinnebärkvittning? 41 Vilkareglergällerförbetalningav rättegångskostnader? 42 Vilkareglergällerförrådgivning? 43 Vilkareglergällerförrättshjälp? 44 Vembeviljarrättshjälp? 45 Kanmanbliåterbetalningsskyldigför rättshjälp? 46 Vadinnebärrättsskyddet? 47 Hurkanrättensavgörandeske? 48 Beskrivskillnadernamellanslutgiltigaoch ickeslutgiltigabeslut. 49 Vadärentredskodom? 50 Vadinnebäråtervinning? 51 Vilkaärdesärskildarättsmedlen? 52 Geexempelpåordinärarättsmedel.

31 31 Kapitel11Tvistemål 1 Vadärfullgörelsetalanrespektive fastställelsetalan? 2 Vadkallasparternaitvistemålet? 3 Vadskaenstämninginnehålla? 4 Hurkandelgivningske? 5 Vadinnebärförenkladdelgivning? 6 Vilkasyftenharenmuntligförberedelse? 7 Vadärettpreklusionsföreläggande? 8 Vadfårrättengörautanförhandling? 9 Hurärrättenssammansättningiolikatyper avtvistemål? 10 Beskriv gången itvistemålsrättegången. 11 Beskrivreglernaförhuvudförhandlingi förenkladform. 12 Vilkaärdomenstreolikabetydelser? 13 Vadärpositivrespektivenegativrättskraft? 14 Vadärenfullföljdshänvisning? 15 Ivilkafyrafallgerhovrätten prövningstillstånd? 16 Hurlångtidharmanpåsigattöverklaga hovrättensdomtillhd? 17 Vadärmissnöjesanmälan? 18 Vadinnebärettskiljeförfarande?

32 32 19 Närkanenskiljedomklandrasviddomstol? 20 BeskrivSCCsverksamhet. 21 Vilkaolikaformeravsummariskaprocesser handläggsavkronofogdemyndigheten? 22 Vadärenexekutionstitel? 23 HurförmantalanhosKFM? 24 Vilkareglergällerförmålommindre värden? 25 Vadärgrupptalan? 26 Vadärkonkurs? 27 Vemkanförsättasikonkurs? 28 Vilkenäravsiktenmedkonkursförfarandet? 29 Vadärackordochnärkandetförekomma? 30 Vilkaärdeolikaslagenavackord? 31 Huransökermanomkonkurs? 32 Vadinnebärlikvidation? 33 Vadärsärskildrespektiveallmän förmånsrätt? 34 Vadinnebärdenstatligalönegarantin? 35Vadinnebärkonkursbeslutetför gäldenären? 36 Beskrivkonkursförfarandet. 37 Förvilkatvågruppergällerinte näringsfriheten?

33 33 38 Ivilkafyrasituationerkannäringsförbudbli aktuellt? 39 Hurlångtkanettnäringsförbudvara? 40 Varansökermanomskuldsanering? 41 Beskrivvillkorenförskuldsanering. 42 Vilkafordringarundantasfrån skuldsanering? 43 Vadärföretagsrekonstruktion? 44 Beskrivreglernaförföretagsrekonstruktion.

34 34 Kapitel12Brottmål 1 Beskrivkortfattatförfarandetibrottmål. 2 Vilkaärparternaibrottmålet? 3 Vemärmålsägande? 4 Ivilkamålkanrättenanlitaett målsägandebiträde? 5 Vadärettenskiltanspråk? 6 Måstemålsägandenalltidvaranärvarande underrättegången? 7 Närskaoffentligförsvarareförordnas? 8 Vilkaskyldigheterochrättigheterharden offentligeförsvararen? 9 Vilkaspeciellareglerfinnsdetnärdetgäller ungalagöverträdare? 10 Vilkakanmedverkaviden brottmålsrättegång? 11 Vilkaärdeolikamisstankesgraderna? 12 Vilketärdethögstabeviskravet? 13 Vilkenrättighetharmisstänktaienlighet medeuropakonventionen? 14 Vemkangöraettgripande? 15 Vilkavillkorskavarauppfylldaföratten häktningskakunnagenomföras? 16 Vilkasärskildareglergällervidhäktningav ungalagöverträdare? 17 Vembeslutaromanhållande?

35 35 18 Närskaenhäktningsframställangöras? 19 Närskahäktningsförhandlingensenast hållas? 20 Påvilkaolikasättkanenomhäktningske? 21 Hurlängeäretthäktningsbeslutgiltigt? 22 Vadinnebärreseförbudmed anmälningsskyldighet? 23 Vadärbeslag? 24 Vadärförverkande? 25 Närfårhusrannsakangenomföras? 26 Vadärkvarstad? 27 Vilkaärdereellarespektivepersonella tvångsmedlen? 28 Närfårhemligteleavlyssninggöras? 29 Närfårhemligteleövervakninggöras? 30 Närfårhemligkameraövervakning användas? 31 Vilkareglergällerförkroppsvisitationoch kroppsbesiktning? 32 Beskrivreglernaförtagandeavfotografi ochfingeravtryck. 33 Beskrivreglernaförutlämning. 34 Vilkasyftenharförundersökningen? 35 Vembeslutarattförundersökningska inledas?

36 36 36 Avvilkatvådelarbestår förundersökningen? 37 Huravslutasförundersökningen? 38 Närkanförundersökningenläggasned? 39 Vilkareglergällerförhörmedpersonersom äryngreän15år? 40 Vadärettmedborgarvittne? 41 Vadärvallning? 42 Vadärrekonstruktion? 43 Vadärkonfrontation? 44 Vadäråklagarbrottrespektive angivelsebrott? 45 Närkanåklagarenbeslutaom åtalsunderlåtelse? 46 Närfåråklagarenbeslutaom åtalsunderlåtelsenärdetgällerunga lagöverträdare? 47 Vadinnebärsummariskbrottsbeivran? 48 Vadskastämningsansökanibrottmål innehålla? 49 Närskahuvudförhandlingställasinoch sättasuttillannandag? 50 Beskriv gången ibrottmålsrättegången. 51Hurärrättensammansatti brottmålsrättegången? 52 Vadskadomeninnehålla?

37 37 53 Medvilkapåföljderkanmannöjdförklara sig? 54 VilkasyftenharenRPU? 55 Vilkatyperav 7 intygfinnsdet? 56 NärfårrättenbeslutaomRPU? 57 Vadinnebäråtalspreskription? 58 Vilkareglergällerför brottsskadeersättning?

38 38 Kapitel13Förvaltningsmål 1 Vilkaärförvaltningsdomstolarna? 2 Vilkamålhandläggsi förvaltningsdomstolarna? 3 Ivilkafyrastadierdelashandläggningenav förvaltningsmålin? 4 Påvilkaolikasättkanettärendeinitieras hosenförvaltningsmyndighet? 5 Vadheterparternaiettförvaltningsmål? 6 Vilkaärsakprövningsförutsättningarna? 7 Vilkaformeravdelgivningfinnsdet? 8 Beskriv gången iettförvaltningsmål. 9 Vilkareglergällerförtolkningi förvaltningsmål? 10 Vilkatreolikaslagavjuridisktbiträde förekommeriförvaltningsmål? 11 Vadinnebärexpedition? 12 Geexempelpåmålsomhandläggsi förvaltningsrätterna. 13 Närkanresningbeviljas?

39 39 Kapitel14Brottet(straffrätt) 1 Redogörförlegalitetsprincipen. 2 HurbeskrivsbrottiBrB? 3 Vadärdolus? 4 Vadärculpa? 5 Vilkaäruppsåtsbegreppen?Beskrivdem. 6 Vadärunderlåtenhet? 7 Närföreliggerrättentillnödvärn? 8 Vadinnebärnöd? 9 Vadinnebärförmansbefallning? 10 Vadinnebärsamtycke? 11 Vadärfaktiskvillfarelse? 12 Vadärrättsvillfarelse? 13 Vadinnebärmedverkan? 14 Vidvilkabrottärförsökstraffbara? 15 Vadärförberedelse,stämplingoch anstiftan? 16 Ivilkafyrahuvudgrupperdelasbrotten upp? 17 Vilkaärbrottenmotlivochhälsa? 18 Vadinnebärarbetsmiljöbrott? 19 Vilkaärbrottenmotfrihetochfrid?

40 40 20 Vilkaärskillnadernamellangrovfridskränkningochgrovkvinnofridskränkning? 21 Vilkaärärekränkningsbrotten? 22 Vilkaärsexualbrotten? 23 Vilkaärbrottenmotfamilj? 24 Vilkaärtillgreppsbrotten? 25 Vilkaärbedrägeribrotten? 26 Vilkaärförskingringsbrotten? 27 Vilkaärgäldenärsbrotten? 28 Vilkaärskadegörelsebrotten? 29 Vilkaärdeallmänfarligabrotten? 30 Vilkaärförfalskningsbrotten? 31 VilkaärbrottenunderMened,falsktåtal ochosannpartsutsaga? 32 Vilkaärbrottenmotallmänordning? 33 Vilkaärbrottenmotallmänverksamhet? 34 Vilkaärhögmålsbrotten? 35 Vilkaärbrottenmotriketssäkerhet? 36 Vilkabrottbetraktassomtjänstefel? 37 Vadärspecialstraffrätt? 38 Vilkaärskattebrotten? 39 Vilkaärtrafikbrottenenligtlagenomstraff förvissatrafikbrott?

41 41 40 Vilkaärbrottenenligtnarkotikastrafflagen? 41 Närföreliggernarkotikabrott? 42 Geexempelpåmiljöbrott. 43 Vadärterroristbrott? 44 Vadärbidragsbrott? 45 Vadärvårdslöstbidragsbrott?

42 42 Kapitel15 Straffetochkriminalvården 1 Vadinnebärallmän och individualprevention? 2 VilkaärstraffenochpåföljdernaenligtBrB? 3 Redogörför: a)straffskala b)strafflatitud c)straffvärde. 4 Vadinnebärbrottskonkurrens? 5 Vilkaärdeförsvårandeomständigheterna? 6 Vilkaärdeförmildrande omständigheterna? 7 Hurlångärslutenungdomsvård? 8 Varverkställsslutenungdomsvård? 9 Vilkaolikatyperavböterfinnsdet? Beskrivdem. 10 Vadärvite? 11 Vadinnebärlivstidsfängelse? 12 Närskavillkorligfrigivningske? 13 Vadinnebärvillkorligdom? 14 Vadinnebärskyddstillsyn? 15 Vadärungdomsvårdochvadinnebärdet? 16 Medvadkanungdomsvårdkombineras? 17 VilkareglergällerförLVM?

43 43 18 Vilkareglergällerförrättspsykiatrisk tvångsvård? 19 VilkareglergällerförIÖV? 20 Vadinnebärmedlingvidbrott? 21 Vadinnebärsak respektive värdekonfiskation? 22 Vilkenövrigegendomkanförverkas? 23 Vadinnebärföretagsbot? 24 Närfårenutlänningutvisaspgabrott? 25 Vadskadomstolensärskiltbeaktavid utvisningpgabrott? 26 Vilkaärhindrenmotutvisning? 27 Vadinnebärideellskada? 28 Vadärpersonskada,sakskadaochren förmögenhetsskada? 29 VilkaansvarsområdenharKriminalvården? 30 HurärKriminalvårdenorganiserad? 31 Vadgörtransporttjänsten? 32 Vadgårkriminalvårdarnasarbeteutpå? 33 Vilkareglergällerpåanstalterna? 34 Vilkareglergällerspecifiktförkvinnorsom ärintagnapåanstalt? 35 Vadärnormalpermissionrespektivesärskild permission?

44 36 Vilkaärutslussningsåtgärderna? 37 VilkaansvarsområdenharFrivården? 38 VilkaarbetarinomFrivården? 39 Vadgörenövervakare? 44

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER

JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER JAN-OLOF ANDERSSON CEGE EKSTRÖM OLLE PALMGREN KRISTER SUNDIN URIDISKA PROBLEM FAKTA OCH ÖVNINGAR I RÄTTSKUNSKAP OCH PRIVATJURIDIK LIBER INNEHALL 1 Normer och lagar 9 Rättsregier 9 Sociala regier 9 Moralregler

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken 2 Vid utmätning ska Kronofogdemyndigheten inte enbart tillvarata utmätningssökandes (borgenärens) intresse av att få betalt för sin fordran.

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

CIVILIOT. Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell. Under medverkan av Tore Sigeman. Artonde upplagan. Liber Ekonomi

CIVILIOT. Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell. Under medverkan av Tore Sigeman. Artonde upplagan. Liber Ekonomi CIVILIOT Ageil & Malmström Utgiven av Anders Agell Under medverkan av Tore Sigeman Artonde upplagan Liber Ekonomi Innehåll Förkortningar 13 Rätt och rättsutveckling 1. Rättsordningen 17 1.1 Rättsordningens

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDERS AGELL ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDRA UPPLAGAN IUSTUS FÖRLAG Innehäll Innehäll 7 Förkortningar 11 1 Juridisk och social bakgrund för den fortsatta framställningen 13 1.1 Bokens ämnesomräde

Läs mer

Goran Ewerlof och Tor Sverne. Barnets basta. Om foraldrars och samhallets ansvar. Fjarde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB

Goran Ewerlof och Tor Sverne. Barnets basta. Om foraldrars och samhallets ansvar. Fjarde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Goran Ewerlof och Tor Sverne Barnets basta Om foraldrars och samhallets ansvar Fjarde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehall Fran aldre tider till vara dagar 13 Inledning 13 1734 ars lag 15 Barnlagstiftningen

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2013 T 5702-11 KLAGANDE EW Ombud: Advokat C-OK och advokat KG MOTPARTER 1. MS 2. MWO Ombud för 1 och 2: Advokat TR-S SAKEN Klander

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2009 Ö 3904-08 KLAGANDE MH Ombud: Jur.kand. BB MOTPART AH Ombud: Advokat YB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

1 kap. Om faderskapet och moderskapet till barn

1 kap. Om faderskapet och moderskapet till barn SFS 1949:381 Källa: Rixlex Utfärdad: 1949-06-10 Omtryck: SFS 1995:974 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:404 Föräldrabalk (1949:381) [Fakta & Historik] 1 kap. Om faderskapet och moderskapet till barn 1 Är vid

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen 69 8 Bouppteckningsförrättningen 8.1 Inledning Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva förrättningen (20 kap. 3 och 6 ÄB): 1. När bouppteckningsförrättningen har hållits. 2. Vilka

Läs mer

C.P.C Code (1949-381) on Parents and Children

C.P.C Code (1949-381) on Parents and Children SFST C.P.C Code (1949-381) on Parents and Children Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

SFS nr: 1949:381. Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L2. Rubrik: Föräldrabalk (1949:381) Utfärdad: 1949-06-10

SFS nr: 1949:381. Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L2. Rubrik: Föräldrabalk (1949:381) Utfärdad: 1949-06-10 Databas: SFST Ny s!kning S!kresultat F!reg"ende N#sta Post $ av $ i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Pressmeddelande 2015-06-29 Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Varje år gifter sig omkring 50 000 svenska par och nästan hälften av alla bröllop sker under sommarmånaderna. Men hur står det

Läs mer

Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk

Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk Skriftligt prov för speciell kompetens som rättstolk Del 1 Realia Provnummer: Tolkspråk: Realiafrågorna avser aktuell lagstiftning i Sverige och övriga svenska förhållanden. Ange korrekt antal exempel

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Makars pensionsrättigheter

Makars pensionsrättigheter Makars pensionsrättigheter Margareta Brattström IUSTUS FÖRLAG Innehällsförteckning I Förord 5 Innehällsförteckning 7 Förkortningar 13 1 Inledning 17 1.1 Avhandlingsämnet 17 1.2 Ämnets sammanhang 20 1.2.1

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 januari 2003 Ö 2486-02 SÖKANDE R. J. Ombud: advokaten C. A. MOTPART M. G. SAKEN Resning Hovrätten för Västra Sverige meddelade den

Läs mer

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor KAPITEL 5 När man flyttar ihop Innehåll: Praktikfall Unga sambor Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Oklar gemenskap 2. Vems är pengarna? 3. Viktigt vigselval? 4. Val av efternamn 5. Vem blir ägare? 6.

Läs mer

Kursmål för Ekonomiprogrammet

Kursmål för Ekonomiprogrammet Kursmål för Ekonomiprogrammet Driva företag: A grundläggande projektmetodik Formulera mål, planera, organisera och fördela ansvar. Dokumentera genomförd planering, presentera och utvärdera ett projekt

Läs mer

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG Rätt arv Fördelning av kvarlätenskap MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord 5 Förkortningar 7 Vissa förkortningar i texten 7 Förkortningar

Läs mer

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 39 6.1 Efterlevande make Efterlevande make ska anges i bouppteckningen. Efterlevande make är dödsbodelägare på grund av den bodelning som vanligen ska

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol Tingsrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar

Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Pressmeddelande 2015-06-29 Kärlek och pengar - känsligt ämne för svenskar Varje år gifter sin omkring 50 000 svenska par och nästan hälften av alla bröllop sker under sommarmånaderna. Men hur står det

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning TÖI ROLLPEL - 003 idan 1 av 6 ocialtolkning Ordlista familjerådgivning skilsmässa äktenskapsskillnad underhåll tingsrätt advokat äktenskapsförord giftorätt i boet separera allmän rättshjälp bodelning jämkning

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

HUR ORDNAR VI FÖR BARNEN NÄR VI SEPARERAR?

HUR ORDNAR VI FÖR BARNEN NÄR VI SEPARERAR? HUR ORDNAR VI FÖR BARNEN NÄR VI SEPARERAR? vårdnad, boende och umgänge barns behov i olika åldrar Det är viktigt att båda föräldrarna gör sitt bästa för att en separation och tiden därefter blir så skonsam

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden Antagen av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2013 104 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress 371 83 KARLSKRONA

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Familjerätt. Information. lagreglerna

Familjerätt. Information. lagreglerna Familjerätt FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAM ILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT

Läs mer

Rättshjälpslag (1996:1619)

Rättshjälpslag (1996:1619) Sida 1 av 10 SFS 1996:1619 Källa: Rixlex Utfärdad: 1996-12-05 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:724 Rättshjälpslag (1996:1619) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I denna lag finns bestämmelser om rättshjälp

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1 Egendom i äktenskap Enskild egendom genom äktenskapsförord gåva testamente Giftorättsgods gemensamt varje makes OH kap 4:1 Äktenskapsförord OH kap 4:2 Bodelning äktenskap Exempel 1: Makarna Ola och Petra

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol Tingsrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att bereda mål, fatta beslut och döma på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 mars 2013 Ö 3334-11 KLAGANDE TL Ombud: Advokat PA MOTPART JA Ombud: Advokat NL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess?

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sambolagen. Skydd för svagare parten. Anna Lindberg. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Sambolagen. Skydd för svagare parten. Anna Lindberg. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Sambolagen Skydd för svagare parten Anna Lindberg Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet

Läs mer

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så 1234 skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Så skiljer du dig En skilsmässa är ofta en stor sorg. Men ibland finns det ingen annan utväg. Hur vet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna; SFS 2014:256 Utkom från trycket den 13 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Regeringen

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Förord. Inga-Lill Askersjö

Förord. Inga-Lill Askersjö 3 Förord I denna handledning behandlas företrädesvis de bestämmelser som reglerar när en bouppteckning ska förrättas och lämnas in till Skatteverket. I handledningen återges Skatteverkets uppfattning om

Läs mer

Law (1987-230) on marriage. Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 2 av 3 i SFST

Law (1987-230) on marriage. Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 2 av 3 i SFST SFST Law (1987-230) on marriage Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 2 av 3 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Familjerätt. Information om lagreglerna

Familjerätt. Information om lagreglerna Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt

Läs mer

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN 3 I denna serie har även utkommit: y Behandling av personuppgifter y Familjerätt, lättläst y Offentlighetsprincipen och

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens

EXAMENSARBETE. Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens EXAMENSARBETE Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens omfattning samt dess eventuella problematik Jeanette Cejas 2015 Filosofie

Läs mer

Kärlek och sunt bondförnuft

Kärlek och sunt bondförnuft Kärlek och sunt bondförnuft Att gifta sig med ett lantbruk Sambor 4 Gemensam ekonomi 5 Stora skulder 6 Arv 9 Äktenskap 10 Enskild egendom 13 Äktenskapsförord 14 Särkullbarn 17 Arbetslöshet 18 Föräldrapenning

Läs mer

Delegationsordning VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Delegationsordning VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION... 4 Vad kan man delegera?... 4 Till vem kan vård- och omsorgsnämnden delegera?... 5 Anmälan av delegationsbeslut... 5 för vård- och omsorgsnämnden...

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-09 Handläggning i Huddinge. Efter genomgång av handlingarna i ärendet antecknas följande.

PROTOKOLL 2014-05-09 Handläggning i Huddinge. Efter genomgång av handlingarna i ärendet antecknas följande. 1 Handläggning i Huddinge Aktbilaga 12 Mål nr Handläggning utan att parterna är närvarande RÄTTEN Tingsfiskalen Johanna van Rooij FÖRARE Tingsnotarien Maria Sundqvist PARTER Sökande Anders Olsson, 621221-0097

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GRÖNBOK EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.07.2006 KOM(2006) 400 slutlig GRÖNBOK OM LAGVAL I FRÅGOR OM MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH ÖMSESIDIGT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2012 T 3108-10 KLAGANDE LN Ombud: Advokat CS MOTPART LS Ombud: Advokat RB SAKEN Fordran m.m. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 maj 2008 T 394-07 KLAGANDE CE Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat ML MOTPART ML Ombud: Advokat BS SAKEN Klander av bodelning

Läs mer

PUNKT 12 RÄTTSVÄSENDET

PUNKT 12 RÄTTSVÄSENDET PUNKT 12 RÄTTSVÄSENDET Rättsväsendet Rättsväsendet arbetar för den enskildes trygghet och säkerhet. Målet är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Rättsväsendet ansvarar bland annat

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Stärkt skydd mot och barnäktenskap

Stärkt skydd mot och barnäktenskap Stärkt skydd mot och barnäktenskap Betänkande av Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Stockholm 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2012:35 Innehåll Förklaring av förkortningar

Läs mer

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN 3 I denna serie har även utkommit: y Behandling av personuppgifter y Familjerätt, lättläst y Offentlighetsprincipen och

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

Exempe. Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4. Makans uppgifter. Makens uppgifter. Gemensamma barn under 18 år, under gemensam vårdnad

Exempe. Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4. Makans uppgifter. Makens uppgifter. Gemensamma barn under 18 år, under gemensam vårdnad 1 empel Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4 Makans uppgifter FÖR EFTER ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Makens uppgifter FÖR EFTER ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Gemensamma barn under 18 år, under gemensam

Läs mer

Om du och din make eller sambo till-

Om du och din make eller sambo till- Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo till- """?" förvärvar en bstadsrätt: äger m den gemensamt. Dm andel 1 bostadsrätten* motsvarar den kvotdel av köpeskillingen du bidragit med, i normalfallet

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-26 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 20 februari

Läs mer

Domstolsstatistik 2011

Domstolsstatistik 2011 Domstolsstatistik 2011 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30 Innehåll Inledning...

Läs mer

Domstolsstatistik 2014

Domstolsstatistik 2014 Domstolsstatistik 2014 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30 Innehåll Inledning...

Läs mer

Skriftligt prov för auktorisation som rättstolk

Skriftligt prov för auktorisation som rättstolk Sid 1 (12) Skriftligt prov för auktorisation som rättstolk Del 1 Realia Provnummer Realiafrågorna avser aktuell lagstiftning i Sverige och övriga svenska förhållanden. Ange korrekt antal exempel i de frågor

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 april 2011 SÖKANDE AA Ombud: Jur. kand. Pehr Amrén Försvarsadvokaterna Stockholm Box 12107 102 23 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens

Läs mer

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström

2010-01-21 Adm. 1.6 Dnr. 2008/0324. Serviceenheten Jenny Bäckström Serviceenheten Jenny Bäckström Stockholms tingsrätt fastställer, med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1),

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE MAKARS FÖRMÖGENHETSFÖRHÅLLANDEN PREAMBEL Med insikt om att de nationella rättsliga regleringarna rörande familj, trots rådande skillnader, ändå gradvis närmar sig

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Auktorisation som tolk

Auktorisation som tolk PROVSPECIFIKATION Auktorisation som tolk Kunskapskrav för realiaprov Ivett G Larsson ivett.larsson@kammarkollegiet.se 08-700 08 56 Sid 2 (11) 2014-06-23 Innehåll Kunskapskrav för realiaprov för auktorisation

Läs mer

Förordnad förmyndare, god man och förvaltare

Förordnad förmyndare, god man och förvaltare 1 (10) Rättsutredning Juridikavdelningen Linda Martens Bilaga 4b. Juridisk utredning avseende ställföreträdare Förordnad förmyndare, god man och förvaltare Frågeställning Fråga har uppkommit vilken verksamhetsnytta

Läs mer