Studiefrågor till Juridik för tolkar 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiefrågor till Juridik för tolkar 2010"

Transkript

1 1 StudiefrågortillJuridikförtolkar2010 JennieFors Kapitel1Juridik 1 Avvilkatvåledbestårenrättsregel? Geexempel. 2 Vadärettlandsrättsordning? 3 Vadinnebärdetattenstatärensk rättsstat? 4 VilkenärskillnadenmellanEU förordningar ocheu direktiv? 5 Vilkamyndigheterräknastillrättsväsendet? 6 Ivilkarättsområdenindelasrätten? 7 Vadomfattarcivilrätten? 8 Vilkarättsområdenräknastilldenoffentliga rätten? 9 Vadinnebärlegalitetsprincipen? 10 Vadomfattarskatterätten? 11 Vadreglerarfolkrätten? 12 Vadbehandlarutsökningsrätten? 13 Vadärallmännarespektiveenskildamål? 14 Vadinnebärallemansrättenochhur begränsasden? 15 Redogörfördeolika lagtolkningsmetoderna: a)bokstavstolkning b)teleologisktolkning c)analogtolkning d)tolkningecontrario

2 2 16 Vadinnebärextensivrespektiverestriktiv lagtolkning? 17 Vadtarmanhänsyntill,förutomlagtexten, vidlagtolkning? 18 Vadärprejudikat? 19 Varifrånkommerprejudikaten? 20V arkanmanhittaprejudikaten? 21 Hurstartarsvenskrättsutveckling? 22 Vilkaärdeniobalkarnaenligt1734 årslag? 23 Vadärlagkedjan? 24 VilkaärSverigesfyragrundlagar? 25 Redogörförlagstiftningsprocessen. 26 Redogörförnormhierarkin. 27 Vadinnebärdispositivrespektive indispositivlagstiftning. 28 Vadärenpromulgationslag? 29 RedogörförEG rätten. 30 BeskrivlagstiftningsprocesseniEU.

3 3 Kapitel2 Individenochsamhället 1 Vilkenärdomstolarnasviktigasteuppgift? 2 HurinledsFN:sallmännaförklaringavde mänskligarättigheterna? 3 Vadinrymsidessa? 4 VadinnebärdetattSverigeratificeratde centralakonventionernaommänskliga rättigheter? 5 Vadärvarjemedborgaretillförsäkradenligt RF2kap1? 6 VadärförbjudetenligtRF? 7 VadavhandlasiEuropakonventionen? 8 VadsägerEuropakonventionenomrätten tilltolk? 9 Vadinnebärbegreppen: a)fysiskperson b)juridiskperson c)rättssubjekt d)rättskapacitet e)partshabilitet 10 Vadinnebärrättskapacitetenspositiva respektivenegativasida? 11 Redogörförreglernafördödförklaring. 12 Vadinnebärrättslighandlingsförmåga respektiveprocesshabilitet? 13 Vilkagrupperharinskränkträttslig handlingsförmåga? 14 VilketsyfteharPuL?

4 4 15 Vadomfattarbegreppetbehandlingidetta sammanhang? 16 Vilkenmyndighetgertillståndtill inkassobyråerattdrivainskulder? 17 Vilkenlagreglerarkreditupplysningsföretagensverksamhet? 18 VilkauppgifterharDatainspektionen? 19 Vadinnehålleroffentlighets och sekretesslagen? 20 Närochförvilkagällerlagenomtystnadspliktförvissatolkarochöversättare? 21 Vadärenallmäntolk? 22 Avvilkafyradelarbestår offentlighetsprincipen? 23 Vilkaärdeolikadiskrimineringsgrunderna enligtdiskrimineringslagen? 24 Vadärdiskrimineringsersättning?

5 5 Kapitel3Offentligförvaltning 1 Vadinnebärfolksuveränitetensprincip? 2 Påvilkatvåsättskerfolkstyret? 3 Vilkauppgifterharriksdagen? 4 Vilkenuppgiftharregeringen? 5 Hurindelasdenoffentligaförvaltningen? 6 Vadbestårregeringskanslietav? 7 Vilkenärskillnadenmellanaffärsdrivande verkochandramyndigheter? 8 Vilkaärriksdagensfemkontrollinstrument? 9 Vadförtalmannen? 10 Hurgårregeringsbildningentill? 11 Vilkaärlänsstyrelsensuppgifter? 12 Geexempelpåstatligförvaltningpålokal nivå. 13 Förattskyddavilkaintressenkanman undantaallmännahandlingarfrånatt omfattasavoffentlighetsprincipen? 14 Vadinnehållerförvaltningslagen? 15 Vilketsyfteharförvaltningslagen? 16 Vadinnebärmyndigheternas serviceskyldighet? 17 Vadreglerasavförvaltningslagen? 18 Beskrivjävsreglernaenligt förvaltningslagen.

6 6 19 Vilkaformkravgällerföröverklagandeav förvaltningsbeslut? 20 VilkauppgifterharDomstolsverket? 21 Vilkaär: a)deallmännadomstolarna b)deallmännaförvaltningsdomstolarna c)specialdomstolarna 22 Vilkahandläggerettmålien förvaltningsrätt? 23 Geexempelpåmåltypersomförekommeri förvaltningsrätterna. 24 Varliggerdefyrakammarrätterna? 25 Vadkrävsförattfåettmålprövati Regeringsrätten? 26 HurärRegeringsrättensammansatt? 27 Ivilkadomsområdenligger Migrationsdomstolarna? 28 VarfinnsMigrationsöverdomstolen? 29 ProcesseniMigrationsdomstolarnaärensk tvåpartsprocess,vadinnebärdet? 30 VadkrävsförattMigrationsöverdomstolen skaprövaettärende? 31 Vadärendomsaga? 32 Vilkakategorieravmålhandläggsi tingsrätterna? 33 Varliggerdesexhovrätterna?

7 7 34 Vadärendomkrets? 35 VadkrävsförattfåettmålprövatavHögsta domstolen? 36 VilkatyperavärendenkanHDpröva? 37 Redogörförverksamheteni: a)ad b)md c)pbr 38 Vilkaolikamålochärendenhandläggsav fastighetsdomstolarna? 39 Varfinnsmiljödomstolarna? 40 Geexempelpåmålimiljödomstolarna. 41 VarfinnsMiljööverdomstolen? 42 VadgörEG domstolen? 43 VadgörEuropadomstolen? 44 VadgörRättshjälpsmyndigheten? 45 BeskrivJO:sverksamhet. 46 BeskrivJK:sverksamhet. 47 BeskrivKU:sverksamhet. 48 BeskrivDO:suppgifter. 49 BeskrivBO:suppgifter. 50 BeskrivKKV:sverksamhetsområden. 51 Vilketsyftehardetvålagarnaomoffentlig upphandling?

8 8 52 Förvilkagällerlagarnaomoffentlig upphandling? 53 Varförfinnslagarnaomkonkurrensoch offentligupphandling? 54 VadgörPOrespektivePON? 55 VadärPost ochinrikestidningar?

9 9 Kapitel4Familjerätt 1 Vadräknastilldenfamiljerättsliga lagstiftningen? 2 Ivilkabalkarochlagarfinnermanden familjerättsligalagstiftningen? 3 Vilkaäräktenskapshindren? 4 Varansökermanomhindersprövning? 5 Vilkaskavaranärvarandevidenvigsel? 6 Vilkafårförrättavigsel? 7 Huromvandlarmanettregistrerat partnerskaptillettäktenskap? 8 Vadärettäktenskapscertifikat? 9 Vadinnehålleräktenskapsregistret? 10 Vadharmangjortförattmotverkabarn ochtvångsäktenskap? 11 Vilkaefternamnkanmakarnata? 12 Vadärettmellannamn? 13 Vadstårdetiäktenskapsbalkensallmänna programförklaring? 14 Vilkaekonomiskareglergällerför äktenskapet? 15 Påvilkavillkorkanenmaketillerkännas underhållisambandmedenskilsmässa? 16 Vadärgiftorätt? 17 Vadärenskildegendom?

10 10 18 Påvilkatvåsättkanäktenskapetupplösas? 19 Vadinnebärsamäganderätt? 20 Påvilkaolikasättkanegendomblienskild? 21 Vilkaolikaslagavegendomkanfinnasiett äktenskap? 22 Vadinnebärbegreppetsolidariskt betalningsansvar? 23 Vilkareglergällerförutmätninghosen make? 24 Vadinnebärdeskrådighetsinskränkningarna? 25 Närärengåvamellanmakargiltig? 26 Närskabodelningförrättas? 27 Närkanbodelninggörasunderbestående äktenskap? 28 Hurgörmanbodelningunderbestående äktenskap? 29 Hurgörmanommakarnaintekankomma överensombodelningen? 30 Vadgörmanommanärmissnöjdmeden tvångsbodelning? 31 Vadräknassompersonligegendom? 32 Vadinnebärvederlagsreglerna? 33 Vadinnebärskevdelningsregeln? 34 Vadinnebärettföravtalombodelningoch närblirdetaktuellt?

11 11 35 Vilkareglerförkränkningsersättningaroch skadeståndpgabrottisambandmed bodelning? 36 Vilkareglergällerförgemensambostadoch gemensamtbohagvidbodelning? 37 Påvilkaolikasättkanmanbegära skilsmässa? 38 Närskabetänketidföregåendomom äktenskapsskillnad? 39 Hurlångärbetänketiden? 40 Vadärettsärlevnadsintygochivilket sammanhangförekommerdet? 41 Närkanenåklagareupplösaettäktenskap? 42 Vadinnebärettinterimistisktbeslut? 43 Varkanmansökafamiljerådgivning? 44 Vadinnebärbegreppetsambor? 45 Vilkajuridiskaskillnaderfinnsmellanatt varagiftellersambo? 46 Närupphörettsamboförhållande? 47 Vadomfattartermensamboegendom? 48 Närkanbodelningskeiett samboförhållande? 49 Vadärettsamboavtalochhurskadet upprättas? 50 Vadreglerarföräldrabalken?

12 12 51 Vilkafyragrundläggandeprinciper innehållerbarnkonventionen? 52 Vadinnebärpater est regeln? 53 Vemfårväckatalanomhävandeav faderskap? 54 Påvilkatvåolikasättkanfaderskapet fastställasommodernärogift? 55 VilkenmyndighetgörDNA analyser? 56 Vemansesvarafartillettbarnsomavlats genominsemination? 57 Närkanfråganomfastställandeav moderskapaktualiseras? 58 Vilkareglergällervidäggdonationer? 59 Vilkareglergällerförförnamn? 60 Vilkareglergällerförefternamn? 61 Vilkareglergällerförmellannamn? 62 Redogörfördecentralabegreppenrörande barnsvårdnad. 63 Vadärskväxelvisboende? 64 Vilketansvarharenvårdnadshavare? 65 Vadinnebärbegreppetsärskiltförordnad vårdnadshavare? 66 Närblirsamarbetssamtalaktuella? 67 Hurlängeärföräldrarna underhållsskyldiga?

13 13 68 Hurfastställsunderhållsbidraget? 69 Redogörförreglernanärdetgäller underhållsstöd. 70 Vilkareglergällerföradoption? 71 Vadinnebäradoptionen? 72 Vilkareglergällerförinternationella adoptioner? 73 Vadinnebärdetattenpersonäromyndig/ underårig? 74 Vemkanvaraförmyndareochvadhar förmyndarenföruppgifter? 75 Vadskagörasomettbarnstillgångar överstigeråttabasbelopp? 76 Vilkaärskillnadernamellangodemänoch förvaltare? 77 Vilkenmyndighetidkartillsynparagode mänochförvaltare? 78 Vilkenmyndighetidkartillsynpara överförmyndare/överförmyndarnämnder? 79 Vilkareglergällerförensamkommande flyktingbarn? 80 VadärLVUochvadreglerarden? 81 NärskabeslutomvårdenligtLVUtasoch hurgörsdet? 82 VadärHVB? 83 Vadärparagraph12 hem?

14 14 Kapitel5Arv 1 Vilkareglerhörtillarvsrätten? 2 Vemharrätttillarv? 3 Redogörfördetrearvsklasserna. 4 BeskrivAllmännaarvsfondensverksamhet. 5 Vadärsärkullbarn? 6 Vadinnebärefterarv? 7 Vadinnebärdetattenmakeärvermedfri förfoganderätt? 8 Vadinnebärkvotdelningsprincipen? 9 Närkanmanfrångåkvotdelningsprincipen? 10 Vadinnebärbasbeloppsregeln? 11 Vadinnebärförskottpåarv? 12 Vilkareglergällerföravståendeavarv? 13 Närkanenarvingeförlorasinarvsrätt? 14 Vemkanskrivatestamente? 15 Vemkallasföruniverselltestamentstagare? 16 Vilkaärformkravenpåetttestamente? 17 Vilkareglergällerförnödtestamente? 18 Vadinnebärettinbördestestamente? 19 Ivilkafallkanetttestamentevaraogiltigt? 20 Vilkareglergällerfördelgivningochklander avtestamente?

15 15 21 Vilkareglergällerförjämkningav testamente? 22 Kanenunderårigavsägasigrätttillarv? 23 Avvadbestårettdödsbo? 24 Vilkaärdelägareiettdödsbo? 25 Vadfastställsienboutredning? 26 Huravslutasenboutredning? 27 Närkanenboutredningsmanförordnas? 28 Vadärenbouppteckning? 29 Hurgörsenbouppteckning? 30 Närkanendödsboanmälangöras? 31 Vilkenuppgifthardetvågodemännenvid bouppteckningen? 32 Vilkaskakallastill bouppteckningsförrättningen? 33 Vadskagörasunder bouppteckningsförrättningen? 34 Vilkareglergällerförarvsskifte? 35 Vadärenskiftesman? 36 Vadinnebärsammanlevnadioskiftatbo?

16 16 Kapitel6 Förmögenhetsrättochavtal 1 Vadärobligationsrättrespektivesakrätt? 2 Geexempelpåförmögenhetsrättigheter. 3 Vadärlagafång? 4 Vadärderivativafång? 5 Vadäroriginärafång? 6 Vadärockupation? 7 Vadärextinktivafång? 8 Vadärgodtrosförvärv? 9 Vadbetyderpactasuntservanda? 10 Vadinnebärdenlegalaacceptfristen? 11 Vadinnebärorenaccept? 12 Vadinnebärdetnärettanbudgivitsutan obligo? 13 Vadärettkonsensualavtal? 14 Vadinnebärettkonkludenthandlande? 15 Vadärettformalavtal? 16 VadärettLOI? 17 Vadärettrealavtal? 18 Vadärettstandardavtal? 19 Vadinnebäroklarhetsregeln?

17 17 20 Vadärbefogenhet? 21 Vadärbehörighet? 22 Vadärenställningsfullmakt? 23 Hurkanenfullmaktåterkallas? 24 Vilkaärogiltighetsgrundernaenligt avtalslagen? 25 Vadinnebärdetattettköpeavtalär oneröst? 26 Vadinnebärdetattengåvaärbenefik? 27 Vadinnebärenrenumeratoriskgåva? 28 Vadärförsträckning? 29 Vilkenärskillnadenmellananställningsavtal ochuppdragsavtal? 30 NärgällerKöpL? 31 VilkaområdenomfattarKöpLs bestämmelser? 32 Vilkaskyldigheterharköparerespektive säljare? 33 Definieranäringsidkarerespektive konsument. 34 VadomfattarKKL? 35 Vadärettförmedlingsköp? 36 Vadkanköparenkrävavidsäljarens dröjsmål? 37 Vadkanköparenkrävavidfelivaran?

18 18 38 Vilkareglergällerförvaransavlämnande? 39 Vilkareglergällerförriskenförvaran? 40 Vilkareglergällerförsäljarensdröjsmål? 41 Vilkareglergällerförfelivaran? 42 Vilkareglergällerförpriset? 43 Vilkareglergällerföravbeställning? 44 Vilkareglergällerförköparensdröjsmål? 45 Vilkareglergällerföranspråkmot näringsidkareitidigaresäljled? 46 Vilkareglergällerförproduktskador? 47 Vadomfattardistans och hemförsäljningslagen? 48 Vadärettdistansavtal? 49 Vadäretthemförsäljningsavtal? 50 Vadäretthembesök? 51 Vadinnehållere handelslagen? 52 Vilkareglergällerförinternetauktioner? 53 NärgällerKTjL? 54 NärgällerinteKTjL? 55 Vilkaskyldigheterharnäringsidkarenenligt KTjL? 56 Närkanentjänstvarafelaktig? 57 Vadärretentionsrätt?

19 19 58 Vilkasärskildareglergällerför småhusentreprenad? 59 VadreglerarKKrL? 60 Vadinnebärägarförbehållet? 61 Vilkareglergällerförkonsumentkrediter? 62 Redogörfördeolikatypernaavränta. 63 Redogörfördeolikabegreppsomförklaras iförsäkringsavtalslagen. 64 Vadinnebärförsäkringsgivarens informationsskyldighet? 65 Vadinnebärkontraheringstvånget? 66 Vadinnehålleravtalsvillkorslagen? 67 Vadinnehållerprisinformationslagen? 68 Vadinnehållerlagenomfinansiell rådgivningtillkonsumenter? 69 VadinnebärGodrådgivningssed? 70 Vadinnehållere handelslagen? 71 Vadinnehållerlagenompaketresor? 72 Vadinnehållermarknadsföringslagen? 73 VadinnehållerKL? 74 Vadärettskuldebrev? 75 Vadärlöpanderespektiveenkla skuldebrev? 76 Vadärdenuntiation?

20 20 77 Vadärmortifikation? 78 Vadinnehållerpreskriptionslagen? 79 Vadinnebärpreskriptionsavbrott? 80 Vadinnebärpreskription? 81 Vadärenväxel? 82 Vemärtrassentrespektivetrassat? 83 Vadärencheck? 84 Vadärettkontokort? 85 VilkauppgifterharKonsumentverket respektiveko? 86 VilkauppgifterharARN?

21 21 Kapitel7Företagsformer 1 Vilkaärdeprivaträttsligaassociationerna? 2 Vilkaärdeoffentligrättsliga associationerna? 3 Vilkaärdeöppnarespektiveslutna associationerna? 4 Vilkaärdeolikaföretagsformersomkan registrerashosbolagsverket? 5 Vilkareglergällerförenkeltbolag? 6 Vilkareglergällerförenskildnäringsidkare? 7 Vilkareglergällerförhandelsbolag? 8 Vilkareglergällerföraktiebolag? 9 Vilkareglergällerförekonomiska föreningar? 10 Vadinnehållerbokföringslagen? 11 Vadärenfilial? 12 VadärenEEIG? 13 VadärettEuropabolag? 14 Vilkareglergällerförideellaföreningar? 15 Beskrivstiftelseformen. 16 Huravvecklasbolagochföreningar?

22 22 Kapitel8Fastighetsrätt 1 Hurförklarasfastegendomijordabalken? 2 Vadräknassomfastighetstillbehör? 3 Vadärlösegendom? 4 Vadärlösöre? 5 Påvilkaolikasättkannybildningaven fastighetske? 6 Vadärentredimensionellfastighet? 7 Vadinnebärfastighetsbestämning? 8 Vadärfastighetsregistret? 9 Vadinnehållerinskrivningsdelen? 10 Vadärettdatapantbrevochvarregistreras det? 11 Beskrivinskrivningsförfarandet. 12 Vadärettgravationsbevis? 13 Beskrivformkravenpå fastighetsöverlåtelser. 14 Vadärköpekontraktrespektiveköpebrev? 15 Vilkareglergällervidfaktiskafeli fastigheten? 16 Vadinnebärrättsligafel? 17 Vadärrådighetsfel? 18 Vadinnebärundersökningsplikten? 19 Vadärdoldafel?

23 23 20 Vadinnebärenfriskrivningsklausul? 21 Vadärlagfartrespektivelagfartsbevis? 22 Hurstorärstämpelskatten? 23 Vadäreninteckning? 24 Vadinnebärexpropriation? 25 Vadinnebärdenkommunala förköpsrätten? 26 Närkandetkrävasförvärvstillstånd? 27 Vilkenlagreglerarfastighetsmäklarnas verksamhet? 28 VadinnebärGodfastighetsmäklarsed? 29 Vilkareglerskamäklarnafölja? 30 Vilkaärnyttjanderätternatillfast egendom? 31 Vilkatidbegränsningarfinnsnärdetgäller nyttjanderätt? 32 Vilkaärdeolikaarrendena? 33 Närskaetthyresavtalvaraskriftligt? 34 Vadinnebärbesittningsskyddet? 35 VadgörHyresnämnden? 36 Närfårandrahandsuthyrningske? 37 Beskrivreglernaförbostadsrätt. 38 Vadärenkooperativhyresrätt?

24 24 39 Beskrivreglernaförtomträtt. 40 Vadärservitut? 41 Vilkenfastighetärtjänanderespektive härskande? 42 Hurkanservitutbildas? 43 Vadärenägarlägenhetochvilkaregler gällerfördenna? 44 Vilkatillägghargjortstilljordabalken?

25 25 Kapitel9 Advokat,polis,åklagareochtull 1 Vemfårkallasigadvokat? 2 Vadkrävsförattbliadvokat? 3 VadgörAdvokatsamfundet? 4 VadkanDisciplinnämndengöraomen advokatbegåttfel? 5 VemidkartillsynöverAdvokatsamfundet? 6 VadärAdvokatjouren? 7 Hurärpolisenorganiserad? 8 VadarbetarSÄPOmed? 9 NärkopplasRikskriminalpolisenin? 10 VadarbetarSKLmed? 11 Vadgörnationellainsatsstyrkan? 12 Vilkauppgifterharpolisen? 13 Hurskaenpolismanuppträda? 14 Vadärrapporteftergift? 15 Vadärordningsbot? 16 VadgörBrå? 17 Vadomfattarordningslagen? 18 Vadinnehållerlagomordningsvakter? 19 Vadreglerarpolisdatalagen?

26 26 20 Inomvilkafyraområdenskerpolisens internationellasamarbete? 21 VadarbetarRMVmed? 22 VadgörEUROPOL? 23 VadgörINTERPOL? 24 VadärSIS? 25 VilketsyfteharÖstersjösamarbetet? 26 Vadgörpolisensutlandsstyrka? 27 VadärEURODAC? 28 VadärPTN samarbetet? 29 Vilkakontrollorgangranskarpolisen? 30 Hurstyrspolisen? 31 Vilkaregistrerasibelastningsregistret? 32 Vilkaregistrerasimisstankesregistret? 33 Vilkaäråklagarenshuvuduppgifter? 34 Närskaenåklagarealltidleda förundersökningen? 35 Hurserrättskedjanut? 36 Huräråklagarmyndighetenorganiserad? 37 Vilkaärdeallmännaåklagarna? 38 Vadärmängdbrott? 39 Vilkaolikayrkeskategorierarbetarpå Ekobrottsmyndigheten?

27 27 40 VadärEkorådet? 41 VadgörForensiskarådet? 42 VilkaärTullverketstrehuvuduppgifter? 43 Inomvilkaområdenarbetartullkriminal, gränsskyddsgrupperochtullåklagare? 44 HurärTullverketorganiserat?

28 28 Kapitel10 Processrättensgrunder 1 VadinnehållerRättegångsbalken? 2 Ivilkatrehuvudgrupperindelas processrätten? 3 Geexempelpåolikaprocesser. 4 Vadinnebärdetattendomstolavvisarett mål? 5 Vilkaalternativaprocessformerkan förekommanärdetgällermålom betalning? 6 Vadinnebärdomförheten? 7 Vilkaharpartsbehörighet? 8 Vilkaharprocessbehörighet? 9 Vadärenställföreträdare? 10 Vadkrävsförattvaraombud? 11 VadsägerRB5kap6? 12 Vilketansvarhartolkenviden domstolsförhandling? 13 Vadärgenerelltolked? 14 Hurlydertolkeden? 15 Varfinnermantolktaxan? 16 Vadinnebärförhandlingsprincipen? 17 Vadinnebärkontradiktionsprincipen? 18 Vadinnebäromedelbarhetsprincipen?

29 29 19 Vadinnebärkoncentrationsprincipen? 20 Vadinnebäroffentlighetsprincipen? 21 Närkanrättenbeslutaomstängdadörrar? 22 Vadinnebär Enmodernarerättegång? 23 Redogörför: a)register b)akt c)protokoll d)inlaga 24 Vadkrävsförattblilagfarendomare? 25 Vilkaärlekmannadomareochhurutsesde? 26 Vilkadomareavläggerdomared? 27 Förvilkaföreliggerdomarjäv? 28 Vembeslutaromsäkerhetskontrollochpå vilkasättkandengåtill? 29 Vemharbevisbördanitvistemålrespektive brottmål? 30 Vadinnebärdenfriabevisvärderingens princip? 31 Närkanrättenavvisabevisning? 32 Geexempelpåreellarespektivepersonella bevismedel. 33 Hurlydervittneseden? 34 Vemfårinteavläggavittnesed? 35 Beskrivreglernaförpartsförhör.

30 30 36 Vadäretteditionsföreläggande? 37 Vadinnebärsyn? 38 Vilkenrollspelarensakkunnig? 39 Vadinnebärbevisningtillframtida säkerhet? 40 Vadinnebärkvittning? 41 Vilkareglergällerförbetalningav rättegångskostnader? 42 Vilkareglergällerförrådgivning? 43 Vilkareglergällerförrättshjälp? 44 Vembeviljarrättshjälp? 45 Kanmanbliåterbetalningsskyldigför rättshjälp? 46 Vadinnebärrättsskyddet? 47 Hurkanrättensavgörandeske? 48 Beskrivskillnadernamellanslutgiltigaoch ickeslutgiltigabeslut. 49 Vadärentredskodom? 50 Vadinnebäråtervinning? 51 Vilkaärdesärskildarättsmedlen? 52 Geexempelpåordinärarättsmedel.

31 31 Kapitel11Tvistemål 1 Vadärfullgörelsetalanrespektive fastställelsetalan? 2 Vadkallasparternaitvistemålet? 3 Vadskaenstämninginnehålla? 4 Hurkandelgivningske? 5 Vadinnebärförenkladdelgivning? 6 Vilkasyftenharenmuntligförberedelse? 7 Vadärettpreklusionsföreläggande? 8 Vadfårrättengörautanförhandling? 9 Hurärrättenssammansättningiolikatyper avtvistemål? 10 Beskriv gången itvistemålsrättegången. 11 Beskrivreglernaförhuvudförhandlingi förenkladform. 12 Vilkaärdomenstreolikabetydelser? 13 Vadärpositivrespektivenegativrättskraft? 14 Vadärenfullföljdshänvisning? 15 Ivilkafyrafallgerhovrätten prövningstillstånd? 16 Hurlångtidharmanpåsigattöverklaga hovrättensdomtillhd? 17 Vadärmissnöjesanmälan? 18 Vadinnebärettskiljeförfarande?

32 32 19 Närkanenskiljedomklandrasviddomstol? 20 BeskrivSCCsverksamhet. 21 Vilkaolikaformeravsummariskaprocesser handläggsavkronofogdemyndigheten? 22 Vadärenexekutionstitel? 23 HurförmantalanhosKFM? 24 Vilkareglergällerförmålommindre värden? 25 Vadärgrupptalan? 26 Vadärkonkurs? 27 Vemkanförsättasikonkurs? 28 Vilkenäravsiktenmedkonkursförfarandet? 29 Vadärackordochnärkandetförekomma? 30 Vilkaärdeolikaslagenavackord? 31 Huransökermanomkonkurs? 32 Vadinnebärlikvidation? 33 Vadärsärskildrespektiveallmän förmånsrätt? 34 Vadinnebärdenstatligalönegarantin? 35Vadinnebärkonkursbeslutetför gäldenären? 36 Beskrivkonkursförfarandet. 37 Förvilkatvågruppergällerinte näringsfriheten?

33 33 38 Ivilkafyrasituationerkannäringsförbudbli aktuellt? 39 Hurlångtkanettnäringsförbudvara? 40 Varansökermanomskuldsanering? 41 Beskrivvillkorenförskuldsanering. 42 Vilkafordringarundantasfrån skuldsanering? 43 Vadärföretagsrekonstruktion? 44 Beskrivreglernaförföretagsrekonstruktion.

34 34 Kapitel12Brottmål 1 Beskrivkortfattatförfarandetibrottmål. 2 Vilkaärparternaibrottmålet? 3 Vemärmålsägande? 4 Ivilkamålkanrättenanlitaett målsägandebiträde? 5 Vadärettenskiltanspråk? 6 Måstemålsägandenalltidvaranärvarande underrättegången? 7 Närskaoffentligförsvarareförordnas? 8 Vilkaskyldigheterochrättigheterharden offentligeförsvararen? 9 Vilkaspeciellareglerfinnsdetnärdetgäller ungalagöverträdare? 10 Vilkakanmedverkaviden brottmålsrättegång? 11 Vilkaärdeolikamisstankesgraderna? 12 Vilketärdethögstabeviskravet? 13 Vilkenrättighetharmisstänktaienlighet medeuropakonventionen? 14 Vemkangöraettgripande? 15 Vilkavillkorskavarauppfylldaföratten häktningskakunnagenomföras? 16 Vilkasärskildareglergällervidhäktningav ungalagöverträdare? 17 Vembeslutaromanhållande?

35 35 18 Närskaenhäktningsframställangöras? 19 Närskahäktningsförhandlingensenast hållas? 20 Påvilkaolikasättkanenomhäktningske? 21 Hurlängeäretthäktningsbeslutgiltigt? 22 Vadinnebärreseförbudmed anmälningsskyldighet? 23 Vadärbeslag? 24 Vadärförverkande? 25 Närfårhusrannsakangenomföras? 26 Vadärkvarstad? 27 Vilkaärdereellarespektivepersonella tvångsmedlen? 28 Närfårhemligteleavlyssninggöras? 29 Närfårhemligteleövervakninggöras? 30 Närfårhemligkameraövervakning användas? 31 Vilkareglergällerförkroppsvisitationoch kroppsbesiktning? 32 Beskrivreglernaförtagandeavfotografi ochfingeravtryck. 33 Beskrivreglernaförutlämning. 34 Vilkasyftenharförundersökningen? 35 Vembeslutarattförundersökningska inledas?

36 36 36 Avvilkatvådelarbestår förundersökningen? 37 Huravslutasförundersökningen? 38 Närkanförundersökningenläggasned? 39 Vilkareglergällerförhörmedpersonersom äryngreän15år? 40 Vadärettmedborgarvittne? 41 Vadärvallning? 42 Vadärrekonstruktion? 43 Vadärkonfrontation? 44 Vadäråklagarbrottrespektive angivelsebrott? 45 Närkanåklagarenbeslutaom åtalsunderlåtelse? 46 Närfåråklagarenbeslutaom åtalsunderlåtelsenärdetgällerunga lagöverträdare? 47 Vadinnebärsummariskbrottsbeivran? 48 Vadskastämningsansökanibrottmål innehålla? 49 Närskahuvudförhandlingställasinoch sättasuttillannandag? 50 Beskriv gången ibrottmålsrättegången. 51Hurärrättensammansatti brottmålsrättegången? 52 Vadskadomeninnehålla?

37 37 53 Medvilkapåföljderkanmannöjdförklara sig? 54 VilkasyftenharenRPU? 55 Vilkatyperav 7 intygfinnsdet? 56 NärfårrättenbeslutaomRPU? 57 Vadinnebäråtalspreskription? 58 Vilkareglergällerför brottsskadeersättning?

38 38 Kapitel13Förvaltningsmål 1 Vilkaärförvaltningsdomstolarna? 2 Vilkamålhandläggsi förvaltningsdomstolarna? 3 Ivilkafyrastadierdelashandläggningenav förvaltningsmålin? 4 Påvilkaolikasättkanettärendeinitieras hosenförvaltningsmyndighet? 5 Vadheterparternaiettförvaltningsmål? 6 Vilkaärsakprövningsförutsättningarna? 7 Vilkaformeravdelgivningfinnsdet? 8 Beskriv gången iettförvaltningsmål. 9 Vilkareglergällerförtolkningi förvaltningsmål? 10 Vilkatreolikaslagavjuridisktbiträde förekommeriförvaltningsmål? 11 Vadinnebärexpedition? 12 Geexempelpåmålsomhandläggsi förvaltningsrätterna. 13 Närkanresningbeviljas?

39 39 Kapitel14Brottet(straffrätt) 1 Redogörförlegalitetsprincipen. 2 HurbeskrivsbrottiBrB? 3 Vadärdolus? 4 Vadärculpa? 5 Vilkaäruppsåtsbegreppen?Beskrivdem. 6 Vadärunderlåtenhet? 7 Närföreliggerrättentillnödvärn? 8 Vadinnebärnöd? 9 Vadinnebärförmansbefallning? 10 Vadinnebärsamtycke? 11 Vadärfaktiskvillfarelse? 12 Vadärrättsvillfarelse? 13 Vadinnebärmedverkan? 14 Vidvilkabrottärförsökstraffbara? 15 Vadärförberedelse,stämplingoch anstiftan? 16 Ivilkafyrahuvudgrupperdelasbrotten upp? 17 Vilkaärbrottenmotlivochhälsa? 18 Vadinnebärarbetsmiljöbrott? 19 Vilkaärbrottenmotfrihetochfrid?

40 40 20 Vilkaärskillnadernamellangrovfridskränkningochgrovkvinnofridskränkning? 21 Vilkaärärekränkningsbrotten? 22 Vilkaärsexualbrotten? 23 Vilkaärbrottenmotfamilj? 24 Vilkaärtillgreppsbrotten? 25 Vilkaärbedrägeribrotten? 26 Vilkaärförskingringsbrotten? 27 Vilkaärgäldenärsbrotten? 28 Vilkaärskadegörelsebrotten? 29 Vilkaärdeallmänfarligabrotten? 30 Vilkaärförfalskningsbrotten? 31 VilkaärbrottenunderMened,falsktåtal ochosannpartsutsaga? 32 Vilkaärbrottenmotallmänordning? 33 Vilkaärbrottenmotallmänverksamhet? 34 Vilkaärhögmålsbrotten? 35 Vilkaärbrottenmotriketssäkerhet? 36 Vilkabrottbetraktassomtjänstefel? 37 Vadärspecialstraffrätt? 38 Vilkaärskattebrotten? 39 Vilkaärtrafikbrottenenligtlagenomstraff förvissatrafikbrott?

41 41 40 Vilkaärbrottenenligtnarkotikastrafflagen? 41 Närföreliggernarkotikabrott? 42 Geexempelpåmiljöbrott. 43 Vadärterroristbrott? 44 Vadärbidragsbrott? 45 Vadärvårdslöstbidragsbrott?

42 42 Kapitel15 Straffetochkriminalvården 1 Vadinnebärallmän och individualprevention? 2 VilkaärstraffenochpåföljdernaenligtBrB? 3 Redogörför: a)straffskala b)strafflatitud c)straffvärde. 4 Vadinnebärbrottskonkurrens? 5 Vilkaärdeförsvårandeomständigheterna? 6 Vilkaärdeförmildrande omständigheterna? 7 Hurlångärslutenungdomsvård? 8 Varverkställsslutenungdomsvård? 9 Vilkaolikatyperavböterfinnsdet? Beskrivdem. 10 Vadärvite? 11 Vadinnebärlivstidsfängelse? 12 Närskavillkorligfrigivningske? 13 Vadinnebärvillkorligdom? 14 Vadinnebärskyddstillsyn? 15 Vadärungdomsvårdochvadinnebärdet? 16 Medvadkanungdomsvårdkombineras? 17 VilkareglergällerförLVM?

43 43 18 Vilkareglergällerförrättspsykiatrisk tvångsvård? 19 VilkareglergällerförIÖV? 20 Vadinnebärmedlingvidbrott? 21 Vadinnebärsak respektive värdekonfiskation? 22 Vilkenövrigegendomkanförverkas? 23 Vadinnebärföretagsbot? 24 Närfårenutlänningutvisaspgabrott? 25 Vadskadomstolensärskiltbeaktavid utvisningpgabrott? 26 Vilkaärhindrenmotutvisning? 27 Vadinnebärideellskada? 28 Vadärpersonskada,sakskadaochren förmögenhetsskada? 29 VilkaansvarsområdenharKriminalvården? 30 HurärKriminalvårdenorganiserad? 31 Vadgörtransporttjänsten? 32 Vadgårkriminalvårdarnasarbeteutpå? 33 Vilkareglergällerpåanstalterna? 34 Vilkareglergällerspecifiktförkvinnorsom ärintagnapåanstalt? 35 Vadärnormalpermissionrespektivesärskild permission?

44 36 Vilkaärutslussningsåtgärderna? 37 VilkaansvarsområdenharFrivården? 38 VilkaarbetarinomFrivården? 39 Vadgörenövervakare? 44

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 39 6.1 Efterlevande make Efterlevande make ska anges i bouppteckningen. Efterlevande make är dödsbodelägare på grund av den bodelning som vanligen ska

Läs mer

Rättshjälp och rättsskydd i familjerättsliga tvister

Rättshjälp och rättsskydd i familjerättsliga tvister Juridiska institutionen Vårterminen 2013 Examensarbete i civilrätt, särskilt familjerätt 30 högskolepoäng Rättshjälp och rättsskydd i familjerättsliga tvister Författare: Maria Popova Handledare: Professor

Läs mer

fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse

fullt motsvarig, likvärdig, träffande; av rättslig betydelse Ordlista Över vanliga ord och uttryck inom domstolsväsendet ad acta adekvat advokat akt aktuarie allmän domstol allmän förvaltningsdomstol allmän handling allmänna medel allmänt åtal allmän underrätt allmän

Läs mer

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 kap. Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion Det svenska rättsväsendet en kort introduktion Produktion: Justitiedepartementet, oktober 2012 Bilder: Bobbo Lauhage/Scanpix, Pontus Lundahl/Scanpix, Örjan Björkdahl/Scanpix, Andrew Kolb/Scanpix, Erik

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Rättshjälpslagen (1996:1619)

Rättshjälpslagen (1996:1619) Rättshjälpslagen (1996:1619) - Sammanställning av intressant praxis - version 2 FÖRORD Den 1 december 1997 trädde en ny rättshjälpslag i kraft. Den viktigaste förändringen i förhållande till den tidigare

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

C-UPPSATS. Dold samäganderätt till fast egendom. En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv.

C-UPPSATS. Dold samäganderätt till fast egendom. En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv. C-UPPSATS 2009:119 Dold samäganderätt till fast egendom En redogörelse av förutsättningarna ur ett familjerättsligt perspektiv Kajsa Segerlund Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

1 PRINCIPEN OM BANKSEKRETESS OCH DESS UTVECKLING 1 2 SKILLNADEN MELLAN BANKSEKRETESS OCH BANKENS AFFÄRSHEMLIGHET 1

1 PRINCIPEN OM BANKSEKRETESS OCH DESS UTVECKLING 1 2 SKILLNADEN MELLAN BANKSEKRETESS OCH BANKENS AFFÄRSHEMLIGHET 1 Anvisningar om banksekretess 2009 i Innehåll Sida 1 PRINCIPEN OM BANKSEKRETESS OCH DESS UTVECKLING 1 2 SKILLNADEN MELLAN BANKSEKRETESS OCH BANKENS AFFÄRSHEMLIGHET 1 3 SAMMANSLUTNINGAR SOM TYSTNADSPLIKTEN

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2014

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2014 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2014 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR HALVÅRSSKIFTET 2014 Skriften är producerad av Regeringskansliet, RK Kommunikation Projektledare: Josef

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare Om barnet behöver ny vårdnadshavare Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Bodelning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE?

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? Keren Kajemet Sverige (KKL) besvarar frågor om när och hur du bör skriva testamente samt hur du gör för att testamentera till Keren Kajemet Sverige. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen I den här broschyren är det samlat många av

Läs mer

Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet

Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet examensarbete Våren 2010 Sektionen för hälsa och samhälle Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet Assessed value at purchase and gift of a property Författare Linda Elvstrand Frida Skoog Handledare

Läs mer

NYCKELORD: Unga lagöverträdare, Socialsekreterare, Rättsäkerhet, Socialrätt, Straffrätt, Personutredning, Särskilt vårdbehov

NYCKELORD: Unga lagöverträdare, Socialsekreterare, Rättsäkerhet, Socialrätt, Straffrätt, Personutredning, Särskilt vårdbehov MITTUNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-uppsats, Rättsvetenskaplig inriktning. Handledare: Anders Stävhag Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv

Läs mer