Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål"

Transkript

1 Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål

2 Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr

3 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar... 7 Förvaltningsprocessen... 8 Utredning... 8 Föredragning... 9 Tillvägagångssätt... 9 Muntlig förhandling... 9 Avgörandet Viktigt att veta om utlännings- och medborgarskapsmålen Migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen Migrationsdomstolarnas domkretsar Muntlig förhandling i utlänningsmål Stängda dörrar Nämndemän i migrationsdomstolarna Prövningstillstånd Vägledande avgöranden Beslut som kan överklagas Avslag på ansökan om olika typer av uppehållstillstånd Ny prövning av frågan om uppehållstillstånd Beslut om förvar Svenskt medborgarskap Från ansökan till slutligt avgörande Viktiga lagar Mer information Kontaktuppgifter till domstolarna... 18

4

5 Förord Migrationsverket är den myndighet i Sverige som beslutar i ärenden om uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap och andra liknande frågor. Migrationsverkets beslut kan överklagas till en av Sveriges tre migrationsdomstolar. Dessa finns vid förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Migrationsdomstolarnas beslut kan överklagas till Migrationsöverdomstolen, Kammarrätten i Stockholm. I den här broschyren får du övergripande information om hur domstolsprocessen ser ut när personer överklagar Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden. Broschyren beskriver hur processen går till generellt vid de allmänna förvaltningsdomstolarna och specifikt i utlännings- och medborgarskapsmål. Broschyren riktar sig dels till den som ska informera andra, dels till den som själv söker information om processen. 5

6 Om domstolarna Domstolarna är uppdelade i allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar och specialdomstolar. De allmänna domstolarna är tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen. De mål som handläggs av de allmänna domstolarna är i huvudsak brottmål och tvister mellan enskilda och/eller företag (tvistemål). Allmänna förvaltningsdomstolar är förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Regeringsrätten. De avgör tvister där personer, företag eller organisationer inte är nöjda med ett myndighetsbeslut. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst fattat. Det finns även specialdomstolar som avgör tvister inom särskilda rättsområden. Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten är sådana specialdomstolar. Enligt regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar, har domstolarna en självständig ställning. Varken riksdagen eller någon annan myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall. Allmänna domstolar Tingsrätt Hovrätt Högsta domstolen Förvaltningsrätt Kammarrätt Regeringsrätten Specialdomstolar Arbetsdomstolen Marknadsdomstolen Allmänna förvaltningsdomstolar Patentbesvärsrätten 6

7 Allmänna förvaltningsdomstolar Det finns tolv förvaltningsrätter i Sverige. Förvaltningsrätternas beslut kan överklagas till kammarrätterna, som finns på fyra orter i landet. Kammarrätternas beslut kan i flertalet fall överklagas till Regeringsrätten, som är slutinstans. Mål i förvaltningsdomstolarna kan handla om så olika saker som skatter, socialförsäkringsfrågor, rätt till ekonomiskt bistånd samt psykiatrivård och annan tvångsvård. Rättens sammansättning i förvaltningsrätt och kammarrätt kan variera något beroende på vilken typ av mål som behandlas. I förvaltningsrätterna är det en juridiskt utbildad domare och i de flesta fall tre nämndemän som tillsammans dömer i målet. Nämndemännen är utsedda av landstingsfullmäktige. I kammarrätten avgörs målen i de flesta fall av tre juridiskt utbildade domare. Nämndemän är bara med som ledamöter i vissa typer av mål. Frågor om prövningstillstånd avgörs av två domare. Samanfattning Domstolarna består av allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar och specialdomstolar. De allmänna förvaltningsdomstolarna avgör tvister där personer, företag eller organisationer inte är nöjda med ett myndighetsbeslut. Enligt regeringsformen är domstolarna självständiga i sin dömande verksamhet. 7

8 Förvaltningsprocessen I förvaltningsprocesslagen (1971:291) regleras hur det går till i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Att känna till något om denna reglering gör det lättare att förstå hur migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen fungerar. För migrationsdomstolarna kompletteras förvaltningsprocesslagen med särskilda bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) och lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. Se sidan 12. Förvaltningsprocesslagen reglerar rättskipningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna, dit migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen hör. I lagen regleras hela förloppet från det att ett mål kommer in fram till det slutliga avgörandet. Vilka ledamöter som rätten ska bestå av anges i lagen om allmänna förvaltningsdomstolar (1971:289). Exempelvis ska nämndemän i allmänhet finnas i förvaltningsrätt, men endast i vissa mål i kammarrätt. Utredning En viktig regel är officialprincipen. Med det menas att domstolen ska se till att målet blir tillräckligt utrett. Hur långt detta ansvar sträcker sig kan variera i olika typer av mål. Ett mål inleds i regel med att ett överklagande eller en ansökan skickas till domstolen. Därefter ansvarar domstolen för att motparten delges överklagandet eller ansökan. Ett skriftligt svar ska ges på detta, om inte rätten bestämt att svar får lämnas vid muntlig förhandling. I svaret ska motparten redogöra för sin inställning, det vill säga om han eller hon bestrider eller medger yrkandena, eller motsätter sig en åtgärd. Motparten ska också redovisa skälen för sin inställning och de bevis som han eller hon vill stödja sig på. Svaren sänds sedan till sökanden eller klaganden för yttrande eller för kännedom. Denna så kallade kommunicering pågår tills målet är så väl utrett att det är färdigt för avgörande. 8

9 Föredragning I allmän förvaltningsdomstol avgörs de flesta målen efter föredragning. Det innebär att målet redovisas muntligt av en anställd på domstolen för juristdomare och nämndemän. Under föredragningen redovisas fakta i målet och den rättsutredning som gjorts, det vill säga en redogörelse för de bestämmelser och rättsfall som är aktuella och även aktuell juridisk litteratur. Tidigare mål som kan betraktas som praxisbildande och vägledande uppmärksammas särskilt. Tillvägagångssätt I regel är förfarandet skriftligt, men domstolen kan dock bestämma att det ska hållas muntlig förhandling när det anses vara till fördel för utredningen eller om det leder till ett snabbt avgörande i målet. Muntlig förhandling kan också begäras av parterna i målet. Muntlig förhandling En muntlig förhandling ersätter inte det skriftliga förfarandet i ett mål. Syftet med den muntliga förhandlingen är att komplettera utredningen, men också att parterna ska få utveckla sin talan. Vid en muntlig förhandling är en juridiskt utbildad domare ordförande. Ordföranden leder förhandlingen och ser till att lagens föreskrifter följs. Ordföranden ska också ge rätten och parterna tillfälle att ställa frågor för att se till att alla oklara punkter klargörs. De som kallas till den muntliga förhandlingen är följande: Parterna. Eventuella ombud eller offentliga biträden. Eventuella vittnen och sakkunniga. Tolk, när någon vid förhandlingen inte talar svenska. 9

10 Innan förhandlingen börjar brukar målet föredras inför rätten. Den muntliga förhandlingen fortsätter sedan på följande sätt: Målet ropas på och parter och eventuella vittnen kallas in i rättssalen. Det görs en närvarokontroll ordföranden kontrollerar att alla har kommit. Om någon uteblivit måste förhandlingen i allmänhet flyttas till en senare dag. Efter det att närvarokontrollen gjorts får vittnena lämna salen. De kallas in på nytt när det är dags att höra dem. Rätten kan besluta att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar om det kommer att redovisas uppgifter för vilka det krävs sekretess. (Läs mer om detta under rubriken Stängda dörrar.) Ordföranden börjar förhandlingen med att kort redogöra för innehållet i handlingarna, att målet föredragits före förhandlingen och att rättens ledamöter är väl insatta i materialet. Det konstateras också att handlingarna är processmaterial även om innehållet inte återges på nytt inför rätten. Den klagandes/sökandes yrkanden och grunder redovisas. Motpartens uppfattning om yrkandena och grunderna redovisas. Klaganden/sökanden får förklara grunderna för sin inställning. Motparten får förklara grunderna för sin inställning. Det görs en bevisupptagning, det vill säga eventuella vittnen och sakkunniga hörs. De får avlägga ed och digitala ljudinspelningar görs av förhören. Parterna avslutar sin talan. Parterna begär ersättning för kostnader i samband med den muntliga förhandlingen. Förhandlingen avslutas med att ordföranden talar om när och hur dom i målet kommer att meddelas. Rättens avgörande grundas sedan på både det skriftliga underlaget och den muntliga förhandlingen. 10

11 Avgörandet Efter föredragningen, och eventuell kompletterande muntlig förhandling, håller rätten en så kallad överläggning. Då diskuteras tänkbara beslut och olika synpunkter för och emot dessa. Vanligast är att beslutet sedan fattas i enighet. Om det inte går att enas sker en omröstning och den mening som framförs av fler än hälften av ledamöterna gäller. Ordföranden har vanligtvis utslagsröst. Den ledamot som inte vill ställa sig bakom det avgörande som rätten beslutat sig för, kan reservera sig som skiljaktig. Samanfattning Förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Regeringsrätten är allmänna förvaltningsdomstolar. Verksamheten i de allmänna förvaltningsdomstolarna regleras i huvudsak i förvaltningsprocesslagen. Domstolen ansvarar för att målet blir väl utrett. Det är i regel ett skriftligt förfarande i förvaltningsdomstol. Muntlig förhandling kan komplettera det skriftliga förfarandet. 11

12 Viktigt att veta om utlännings- och medborgarskapsmålen i domstol Målen i migrationsdomstolarna och i Migrationsöverdomstolen hanteras i stort sett som alla andra förvaltningsrättsliga mål. Det finns dock viktiga skillnader. Dessa följer av utlänningslagen (2005:716) och lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. Nedan kan du läsa mer om vad som särskiljer utlännings- och medborgarskapsmål. Migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden kan prövas i en migrationsdomstol. Processen är en så kallad tvåpartsprocess, vilket innebär att den sökande och Migrationsverket möts som två parter i domstolen. Tre av Sveriges förvaltningsrätter, nämligen Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Malmö, är migrationsdomstolar. Kammarrätten i Stockholm är Migrationsöverdomstol. Migrationsdomstolarnas domkretsar Vilken migrationsdomstol som prövar Migrationsverkets beslut beror i huvudsak på var i Sverige Migrationsverket fattat sitt beslut. Domkretsarna är uppdelade i tre geografiska upptagningsområden. Förvaltningsrätten i Göteborg Förvaltningsrätten i Stockholm 12 Förvaltningsrätten i Malmö

13 Migrationsdomstolarnas beslut kan överklagas till Migrationsöverdomstolen i Kammarrätten i Stockholm. Det går däremot inte att överklaga Migrationsöverdomstolens beslut till Regeringsrätten, som är sista instans i andra mål vid de allmänna förvaltningsdomstolarna. För utlännings- och medborgarskapsmål är Migrationsöverdomstolen alltså sista instans. Muntlig förhandling i utlänningsmål Huvudregeln i utlänningsmål är, liksom i andra mål i allmän förvaltningsdomstol, att förfarandet ska vara skriftligt. På grund av vissa av målens karaktär är det ändå vanligt att muntlig förhandling hålls i migrationsdomstol om den klagande begär det. Detta gäller särskilt i mål som rör ansökningar om asyl. Stängda dörrar En grundregel i Sverige är att domstolsförhandlingar är offentliga. Det innebär att allmänheten och media kan närvara vid förhandlingen. Det finns dock regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som ger skydd för den enskilde individens personliga förhållanden. Sekretess kan framför allt gälla i asylmål där det förekommer uppgifter om den enskildes förhållanden, som exempelvis uppgifter om förföljelse, tortyr med mera. För att skydda den enskilde personen kan förhandlingen ske inom stängda dörrar. Vid en sådan förhandling får i princip bara rättens ledamöter, parterna och deras ombud samt tolk vistas i rättssalen. Nämndemän i migrationsdomstolarna I migrationsdomstol deltar nämndemän i avgörandena. Däremot finns det inte nämndemän i Migrationsöverdomstolen. 13

14 Prövningstillstånd Prövningstillstånd krävs för att ett beslut från en migrationsdomstol ska kunna prövas fullt ut i Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen kan bevilja prövningstillstånd vid så kallad prejudikatdispens eller extraordinär dispens. Med prejudikatdispens menas mål som man tror kan bli vägledande för framtida beslut. Med extraordinär dispens menas att det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Som exempel kan nämnas att migrationsdomstolen begått något allvarligt fel i handläggningen. Om prövningstillstånd inte beviljas är det alltid migrationsdomstolens avgörande som står fast. Om prövningstillstånd beviljas innebär det att handläggningen av målet fortsätter för att slutligen avgöras i Migrationsöverdomstolen. Vägledande avgöranden Avgöranden i mål där prövningstillstånd har beviljats blir vägledande (prejudicerande) för migrationsdomstolarnas och Migrationsverkets beslut i liknande ärenden. Migrationsöverdomstolens avgöranden publiceras på Samanfattning Migrationsverkets beslut kan överklagas till migrationsdomstol där parterna möts i en tvåpartsprocess. Migrationsdomstolarna finns i förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Migrationsdomstolarnas avgöranden kan överklagas till Migrationsöverdomstolen som finns i Kammarrätten i Stockholm. Prövningstillstånd krävs för att Migrationsöverdomstolen ska pröva ett mål. Migrationsöverdomstolen är sista och prejudikatbildande instans. 14

15 Beslut som kan överklagas Som redan sagts är det migrationsdomstolarnas uppgift att överpröva beslut från Migrationsverket i utlännings- och medborgarskapsärenden. Här beskrivs några av de beslut som kan överklagas. Avslag på ansökan om olika typer av uppehållstillstånd Uppehållstillstånd kan beviljas en sökande som redan befinner sig i Sverige eller en sökande som befinner sig utomlands. En person som befinner sig i Sverige kan ansöka om asyl. Asyl är ett uppehållstillstånd som ges till en flykting. Om en sådan ansökan avslås meddelas också ett beslut om avvisning eller utvisning, som innebär att den sökande ska lämna landet. Båda besluten kan överklagas. Migrationsverkets beslut om att inte bevilja uppehållstillstånd för personer som befinner sig utomlands och som exempelvis vill studera eller som vill förenas med sin familj i Sverige kan också överklagas. Ny prövning av frågan om uppehållstillstånd Även om det finns ett slutligt avgörande om avvisning eller utvisning som ska verkställas, kan frågan om uppehållstillstånd under vissa förutsättningar tas upp till ny prövning av Migrationsverket. Det kan exempelvis göras när något har inträffat i personens hemland som gör att han eller hon inte kan återvända. Beslutet om att inte bevilja ny prövning kan överklagas. Beslut om förvar Migrationsverket kan fatta beslut som innebär att personer blir frihetsberövade, det vill säga att de sätts i förvar. Ett sådant beslut kan exempelvis fattas när det finns risk för att personen håller sig undan när ett avvisnings- eller utvisningsbeslut ska verkställas. Beslutet om förvar kan överklagas. 15

16 Svenskt medborgarskap Migrationsverkets beslut om svenskt medborgarskap kan överklagas när det handlar om avslag på en ansökan om svenskt medborgarskap, bibehållande av svenskt medborgarskap eller befrielse från svenskt medborgarskap. Från ansökan till slutligt avgörande Om en person får avslag av Migrationsverket kan beslutet överklagas. Den enskilt största kategorin av Migrationsverkets beslut som överklagas är den som rör ansökan om asyl. Här beskrivs hur det går till när Migrationsverket avslagit en ansökan om asyl och personen som ansökt sedan överklagar till domstol. I stora drag går det till på liknande sätt för flertalet av Migrationsverkets beslut som överklagas. En asylansökan ges in till Migrationsverket, som antingen bifaller eller avslår den. När Migrationsverket bifaller ansökan utfärdas ett uppehållstillstånd. Vid avslag beslutar Migrationsverket också om avvisning eller utvisning om personen som ansökt befinner sig i Sverige. Migrationsverkets beslut om att avslå asylansökan och samtidigt besluta om avvisning eller utvisning kan överklagas. Överklagandet lämnas till Migrationsverket som först omprövar sitt beslut. Om Migrationsverket inte ändrar beslutet går överklagandet vidare till en migrationsdomstol. I migrationsdomstolen blir Migrationsverket motpart till personen som sökt asyl. Den asylsökande företräds ofta av ett offentligt biträde. Migrationsdomstolens avgörande kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. Överklagandet lämnas in till migrationsdomstolen som skickar handlingarna vidare till Migrationsöverdomstolen. För att Migrationsöverdomstolen ska ta upp ett överklagande till prövning måste först prövningstillstånd beviljas. 16

17 Om Migrationsöverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd står migrationsdomstolens beslut fast och det går inte att överklaga vidare. Om däremot prövningstillstånd beviljas innebär det att målet prövas och avgörs i Migrationsöverdomstolen. Beslutet blir prejudicerande och därmed vägledande för Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i liknande ärenden. Migrationsöverdomstolen är högsta instans och dess beslut kan inte överklagas. Hos Migrationsverket En person lämnar in en ansökan till Migrationsverket. Migrationsverket prövar ansökan. Migrationsverket beslutar om att antingen bifalla eller avslå en ansökan. Beslut om avslag kan överklagas till migrationsdomstol. Överklagandet lämnas till Migrationsverket. Migrationsverket omprövar sitt tidigare beslut om avslag. Om Migrationsverket ändrar beslutet under omprövningen beviljas ansökan. Om Migrationsverket står fast vid sitt avslag skickas överklagandet vidare till migrationsdomstol. I migrationsdomstol I migrationsdomstolen blir Migrationsverket motpart till den som har sökt asyl. Det är en tvåpartsprocess. Migrationsdomstolen beslutar om att antingen bifalla, avslå eller återförvisa överklagandet. Migrationsdomstolens avgöranden kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. Överklagandet lämnas in till migrationsdomstolen som skickar handlingarna vidare till Migrationsöverdomstolen. I Migrationsöverdomstolen Migrationsöverdomstolen tar ställning till om prövningstillstånd ska beviljas. Om prövningstillstånd inte beviljas, står migrationsdomstolens beslut fast. Om prövningstillstånd beviljas, prövas målet i Migrationsöverdomstolen. Ett beslut bifall, avslag eller återförvisning meddelas. Beslutet blir vägledande för Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i liknande ärenden. 17

18 Viktiga lagar Förvaltningsprocesslagen (1971:291) anger hur rättskipningen ska gå till i en allmän förvaltningsdomstol. Utlänningslagen (2005:716) innehåller särskilda bestämmelser om handläggningen av utlänningsärenden vid Migrationsverket, migrationsdomstolarna och vid Migrationsöverdomstolen. Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap reglerar handläggningen av medborgarskapsärenden vid Migrationsverket, migrationsdomstolarna och vid Migrationsöverdomstolen. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) anger under vilka förutsättningar uppgifter kan hemlighållas. Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Mer information Mer information om migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen finns på Kontaktuppgifter till domstolarna Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen Telefon: Förvaltningsrätten i Stockholm, Migrationsdomstolen Telefon: Förvaltningsrätten i Göteborg, Migrationsdomstolen Telefon: Förvaltningsrätten i Malmö Migrationsdomstolen Telefon:

19

20 Domstolsverket Postadress: Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: Telefax: E-post:

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2016-03-18 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 425-16 1 KLAGANDE OCH MOTPART Polismyndigheten MOTPART OCH KLAGANDE Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:1243 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-06-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9778-14 1 KLAGANDE Polismyndigheten Box 1804 701 18 Örebro MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Sida l (4) KAMMARRÄTTEN D "C C T T T^T -D.C/ol^U l MålnrUM 3793-11 Migrationsöverdomstolen 2011-09-12 Meddelat i Stockholm KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A God man: Per Röckner Föreningsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 Målnummer: UM2184-07 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-07-26 Rubrik: I ett mål rörande uppehållstillstånd är migrationsdomstol ansvarig som handläggande

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 2379-10 Enhet 1:5 Sida 1 1 (5) KLAGANDE Kamal Ismail Rashid, 19410701 Ombud och offentligt biträde: Advokat Petter Aasheim Advokatfirman Ahlstedt Box 11017

Läs mer

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (11) Mål nr UM 687-08 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 Målnummer: UM2929-15 UM2930-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-07 Rubrik: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte

Läs mer

Om Högsta förvaltningsdomstolen

Om Högsta förvaltningsdomstolen Om Högsta förvaltningsdomstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna förvaltningsdomstolarna avgör mål mellan 2 myndigheter och enskilda personer eller

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

Var med och bilda Norrlands största domstol. Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol

Var med och bilda Norrlands största domstol. Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol Var med och bilda Norrlands största domstol Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol 2 Hösten 2013 blir Förvaltningsrätten i Luleå landets fjärde migrationsdomstol Migrationsdomstolar

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2013-04-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10344-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 2015. Om jag får avslag. Sveriges läkarförbund

Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 2015. Om jag får avslag. Sveriges läkarförbund 2015 Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 1 Utgåva I, 2015 Läkarnas allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Utbildningarnas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2014 KLAGANDE Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun Box 34110 701 35 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1042-11 1 KLAGANDE Rukiye Özdemir, 910722- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1047-11 1 KLAGANDE Suleyman Özdemir, 940701- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 12

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2015-07-07 Meddelad i Stockholm Sida l (7) KLAGANDE ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 29 april 2014 i mål m UM 2164-14 SAKEN Ersättning till offentligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) 6636-14 meddelat i Stockholm den 25 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Hans G Klingvall Kista Advokatbyrå AB Isafjordsgatan 26 164 40 Kista MOTPART Försäkringskassan

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:21

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:21 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:21 Målnummer: UM83-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-02 Rubrik: Ett beslut om att ta en utlänning i förvar kan inte överklagas på nytt om beslutet

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:18 Målnummer: UM5928-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-04-25 Rubrik: Fråga om vilka krav som kan ställas på parterna när det gäller att presentera

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 623-15 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 19 december 2014

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

En modernare rättegång. Videoinspelning och uppspelning av förhör

En modernare rättegång. Videoinspelning och uppspelning av förhör En modernare rättegång Videoinspelning och uppspelning av förhör Producerad av projekt EMR, Domstolsverket, 2008, Foto: Patrik Svedberg, Form: Kommunikationsbyrån Vinna, Tryck:?, Diarienr: 749-2005 En

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 februari 2017 KLAGANDE Östergötlands läns landsting 581 91 Linköping MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall.

Rättsavdelningen SR 37/2015. förordnande av offentligt biträde i asylärenden. En behovsprövning ska göras från fall till fall. Bfd22 080929 1(4) Rättsavdelningen 2015-09-30 SR 37/2015 Rättslig kommentar angående förordnande av offentligt biträde i asylärenden 1. Sammanfattning Som huvudregel ska offentligt biträde förordnas så

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-11-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 83-16 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens beslut

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:16 Målnummer: UM8366-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-08 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av

Läs mer

Kommittédirektiv. Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen. Dir. 2013:49

Kommittédirektiv. Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen. Dir. 2013:49 Kommittédirektiv Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen Dir. 2013:49 Beslut vid regeringssammanträde den 8 maj 2013. Sammanfattning År 2010 genomfördes en omfattande

Läs mer

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM DOM -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr UM 1436-07 KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Sebelius-Frost

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 augusti 2009 KLAGANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD Ombud för samtliga: Advokat Johan Rosén Box 229 598 23 Vimmerby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-02-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3177-10 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 19 mars 2010 i mål nr

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2014-07-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 2282-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Advokat MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2015-07-08 Meddelad i Umeå

DOM 2015-07-08 Meddelad i Umeå DOM 2015-07-08 Meddelad i Umeå Mål nr 1062-15 1 KLAGANDE Ana Melker, 820807 Ombud: Gunilla Lingesten Brån 67 911 93 Vännäs MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm Avdelning 03 BESLUT 2017-04-05 Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 591-17 KLAGANDE A Ombud: Jur.kand. Neo Barstedt Stockholms Advokatteam AB Strandbergsgatan 61, 3 tr 112 51 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Meddelad i Malmö Mål nr 12683-12 Sida 1 (5) KLAGANDE Lars-Erik Stadier, 631106-8214 Tåstarps Backaväg 388 266 92 Munka-Ljungby 2012 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 7309-13 1 KLAGANDE Polismyndigheten i Skåne Gränspolisenheten 205 90 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2011-09-29 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771 26 Ludvika

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Tvistlösningsnämndens namn ska vara Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ( FRN ). Huvudman för FRN är Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 01 Mål nr UM 7169-10 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2011-05-23 Rättelse, 2011-05-24 Beslutat av: kammarrättsrådet Beslut enligt 32 förvaltningsprocesslagen

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6869-08 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. 3. Ombud för 1-3: Uppgivet ombud för 1-3: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

KLAGANDE Ibrahim Ahmed, Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

KLAGANDE Ibrahim Ahmed, Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T^ TT C T T TT^1 JJ.C/ O i^ U l 2017 "09" 21 Meddelat i Stockholm Sida l (5) Mål nr UM 8982-17 KLAGANDE Ibrahim Ahmed, 720610 Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MOTPART Migrationsverket

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 6 mars 2013 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: jur. kand. Ann Andersson Advokat Malin Wassén Kjellberg AB Norra Drottninggatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2008 Ö 3484-08 KLAGANDE JV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat JR MOTPART SV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2015-08-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9246-14 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud för 1 och 2: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juli 2006 Ö 2074-04 KLAGANDE KS Ombud: Advokat BF MOTPART Domstolsverket 551 81 Jönköping SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2016-12-08 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8640-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 20 oktober 2015

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Kommittédirektiv Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Dir. 2016:92 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-06-25 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2065-13 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 13 mars 2013

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 25 augusti 2014 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Jur.kand. Eva Roos Er jurist Umeå AB Pofyrvägen 11 907

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2017 Ö 2778-16 KLAGANDE BS Ombud: EJ SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om avvisande av ombud ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1346-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: Advokaten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6595-08 KLAGANDE 1. 2. 3. Uppgiven ställföreträdare för 1-3: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholm

Läs mer

Överklagandeguiden. Så överklagar man beslut från Skatteverket

Överklagandeguiden. Så överklagar man beslut från Skatteverket Överklagandeguiden Så överklagar man beslut från Skatteverket Inledning En av de vanligaste frågorna vi på Rättvis skatteprocess får är hur man överklagar beslut från Skatteverket och driver sin process

Läs mer

DOM Meddelat i Stockholm

DOM Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN DOM 2015-12-22 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7389-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 4 september 2015 i mål

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer