JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan Ajourneringar Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Robert Bernhardsson (S), ordförande Birgitta Siljelöf (S) Anette Ek Lindqvist (S) Sven Holmqvist (S) Kerstin Hellgren Tobiasson (S) Viktor Segerström (V) Jonas Wiandt (L) Roger Åström (Fjk) Roland Boman (Fjk) Kajsa Boman (Fjk) Henrik Blind (Mp) Övriga närvarande: Marcus Sjaggo, sekreterare Annika Almqvist, kommunchef Tord Larsson (S), stämmoombud, 44 Caroline Johansson, personalchef, 45 Annika Fredriksson, kommunikationsstrateg, 46 David Björkén, kommunikatör, 46 Anna Wedin, ekonomichef, 47 Tid och plats för justering: Tisdagen den 30 maj 2017 kl i kommunhuset i Jokkmokk Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare... Marcus Sjaggo Ordförande... Robert Bernhardsson (S) Justerande... Roland Boman (Fjk) Anette Ek Lindqvist (S) ANSLAG / BEVIS, Organ: Kommunstyrelsen : Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: nedtagande:

2 2 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Jokkmokk Underskrift:... Marcus Sjaggo

3 3 Innehållsförteckning. Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar 41 Val av justerare 42 Godkännande av föredragningslistan 43 Dnr Remissvar på bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 44 Dnr 2015:528 Instruktioner till stämmoombudet och prövning av det kommunala ändamålet i de kommunala bolagen för Dnr 2017:524 Förslag på revidering av Jokkmokks kommuns personalrelaterade dokument 46 Information om marknadstemat Dnr 2017:523 Tertialrapport 1 för Dnr 2017:529 Förslag till ombyggnation av C/O Gerds lokaler 49 Dnr 2017:530 Förslag till ombyggnation av Industrihus Tranan, personalutrymmen för Jokkmokks Korv 50 Dnr 2017:529 Riktlinjer för markanvisning för Jokkmokks kommun 51 Dnr 2016:586 Förslag till markanvisning av tomter på Nyborgsområdet 52 Dnr 2017:294 Ansökan om planbesked för Kvikkjokk 3:2 53 Dnr 2017:580 Förslag till optionsavtal för del av Porjus 1:4, Porjus Industrihus 54 Dnr 2016:914 Förslag till verksamhetsområden för VA i Murjek och Porjus

4 4 55 Dnr 2017:528 Föreskrifter om avfallshantering för Jokkmokks kommun 56 Dnr 2017:527 Riktvärden för utsläpp för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 57 Dnr 2017:257 Bygdemedelsansökan- Jokkmokks Ridklubb, renovering av hästhagar 58 Dnr 2017:525 Införande av Office 365 i Jokkmokks kommun 59 Dnr 2016:499 Handlingsprogram för räddningstjänsten i Jokkmokks kommun 60 Dnr 2017:521 Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB 61 Dnr 2015:568 Motionssvar- Tillgängliggör kommunfullmäktiges möten genom strömmande video 62 Dnr 2017:488 Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning 63 Anmälan av delegationsbeslut 64 Övriga anmälningsärenden 65 *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar*

5 5 41 Val av justerare Kommunstyrelsen beslutar att till justerare utse Roland Boman (Fjk) och Anette Ek Lindqvist (S). Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum tisdagen den 30 maj 2017, kl

6 6 42 Godkännande av föredragningslistan Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslistan med föreslaget tillägg. Ordföranden föreslår följande tillägg till utsänd föredragningslista: -Remissvar på bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 ( 43).

7 7 43 Remissvar på bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag. Reservationer Henrik Blind (Mp) anmäler skriftlig reservation mot beslutet. Jonas Wiandt (L) reserverar sig mot beslutet. Länsstyrelsen har översänt förslaget på bearbetningskoncessionen för Kallak K nr 1 till Jokkmokks kommun för synpunkter. Ett förslag till yttrande har tagits fram. Överläggningar i kommunstyrelsen Henrik Blind (Mp) föreslår, med instämmande av Jonas Wiandt (L), på avslag till förslaget på yttrande. Ordförande föreslår att kommunstyrelsen avger yttrande i enlighet med upprättat förslag. Röstning Ordförande prövar framlagda förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandes förslag. s beredning Förslag till yttrande på Kallak K nr 1. Remiss från länsstyrelsen på bearbetningskoncession för Kallak 1 nr 1. Ajourneringar Mötet ajourneras kl under ärendets beredning. Kopia till Länsstyrelsen

8 8 44 Dnr 2012:528 Instruktioner till stämmoombudet samt prövning av det kommunala ändamålet i de kommunala bolagen för 2017 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till stämmoombudet att bevilja styrelserna i AB Jokkmokkshus och Jokkmokks Värmeverk AB ansvarsfrihet för Enligt Kommunallagens 6 kap. 1 a, så ska kommunstyrelsen pröva att den verksamhet, i aktiebolag där kommunen innehar alla aktier direkt eller indirekt, som bolaget bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Finner kommunstyrelsen att så inte är fallet så ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Detta utgör en del av kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har också att ge instruktioner till stämmoombudet i AB Jokkmokkshus och Jokkmokks Värmeverk AB inför bolagsstämmorna. s beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 63. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad Kopia till Stämmoombud Tord Larsson (S)

9 9 45 Dnr 2017:524 Förslag på revidering av Jokkmokks kommuns personalrelaterade dokument Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad policy alkohol- och droger. I och med antagande upphör policy i tidigare lydelse att gälla, att anta reviderad policy arbetsmiljö. I och med antagande upphör policy i tidigare lydelse att gälla, att anta reviderad policy diskriminering och kränkande särbehandling. I och med antagande upphör policy i tidigare lydelse att gälla, att anta reviderad policy krishantering och första hjälpen. I och med antagande upphör policy i tidigare lydelse att gälla, att anta reviderad policy rekrytering. I och med antagande upphör policy i tidigare lydelse att gälla, att anta reviderad policy sjukdom- och rehabilitering. I och med antagande upphör policy i tidigare lydelse att gälla, samt att personalpolitiska programmet upphör att gälla. Personalfunktionen har arbetat med att se över kommunens policys och riktlinjer samt implementerat en chefshandbok som hjälpmedel för chefer inom det arbetsrättsliga området. I detta arbete har policys och riktlinjer, upprättade av personalfunktionen, anpassats utifrån det beslut som kommunstyrelsen fattade om hur begreppen policy och riktlinje används. Jokkmokks Kommun har ett personalpolitiskt program där flertalet av policys med bäring på personalområdet finns samlade. I och med implementerandet av chefshandboken, som är en webbaserad samlingsplats för policys, riktlinjer, instruktioner och checklistor mm, försvinner behovet av ett personalpolitiskt program. En del av chefshandboken är även tillgänglig för samtliga medarbetare genom en arbetsmiljöhandbok som nås via kommunens intranät, Insidan.

10 fortsättning Policydokumenten är allmänt skrivna utifrån gällande lagstiftning och kompletteras av riktlinjer och checklistor som beskriver händelseförloppet mer i detalj. Följande policydokument är reviderade och underlag för beslut: Alkohol- och droger Arbetsmiljö Diskriminering och kränkande särbehandling Krishantering och första hjälpen Rekrytering Sjukdom och rehabilitering Personalchef Caroline Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta: att anta reviderad policy alkohol- och droger. I och med antagande upphör policy i tidigare lydelse att gälla. Att anta reviderad policy arbetsmiljö. I och med antagande upphör policy i tidigare lydelse att gälla. Att anta reviderad policy diskriminering och kränkande särbehandling. I och med antagande upphör policy i tidigare lydelse att gälla. Att anta reviderad policy krishantering och första hjälpen. I och med antagande upphör policy i tidigare lydelse att gälla. Att anta reviderad policy rekrytering. I och med antagande upphör policy i tidigare lydelse att gälla. Att anta reviderad policy sjukdom- och rehabilitering. I och med antagande upphör policy i tidigare lydelse att gälla. Att personalpolitiska programmet upphör att gälla s beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 61. Tjänsteskrivelse från personalchef Caroline Johansson daterad Kopia till Personalchef Caroline Johansson

11 11 46 Information om marknadstema för 2018 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Överläggningar i kommunstyrelsen Kommunikationsstrateg Annika Fredriksson och kommunikatör David Björkén informerar kommunstyrelsen om marknadstemat för 2018 som är måltidsupplevelser.

12 12 47 Dnr 2017:523 Tertialrapport 1 för 2017 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att med beaktande läggar tertialrapport 1 till handlingarna, samt att med hänvisning till den negativa prognosen uppmana verksamheterna till försiktighet med utgifterna och att noga överväga behovet inför beslut som innebär kostnader. Kommunfullmäktige i Jokkmokks kommun har beslutat att två tertialbokslut ska upprättas varje år. Årets första tertialbokslut avser tidsperioden 1 januari till 30 april. Eftersom det läggs fram tidigt på året är det viktigt ur ett styrningsperspektiv. Denna rapport är enklare än tertialbokslut 2, avdelningarnas måluppfyllelse redovisas exempelvis inte nu. Kommunfullmäktige i juni månad fattar beslut om årets första tertialbokslut. Årets andra tertialbokslut ska enligt gällande regelverk revideras och fastställas i kommunfullmäktige. Det andra tertialbokslutet omfattar tidsperioden 1 januari till 31 augusti. Syftet med att lyfta upp en delårsrapport till kommunfullmäktige är att eventuella större budgetavvikelser ska bli kända för kommunfullmäktige. Det ska därmed vara möjligt för kommunfullmäktige att fatta beslut som gör att de eventuella negativa budgetavvikelserna kan förändras så att de inte ska uppstå sett i ett helårsperspektiv. Resultat 1 januari 30 april 2017: Jokkmokks kommun redovisar ett justerat positivt resultat på drygt 8,7 miljoner kronor för perioden. Det budgeterade resultatet för helåret uppgår till plus 3,5 miljoner kronor. Det redovisade resultatet för perioden är alltså 5,2 miljoner kronor bättre än helårsbudgeten vilket beror på att kostnaderna är lägre i början av året. Prognos för helåret 2017:

13 fortsättning Prognosen för helåret 2017 pekar just nu mot ett underskott på drygt 6,0 miljoner kronor vilket är 9,5 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. Negativa budgetavvikelser prognostiseras främst inom Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Kommunchef Annika Almqvist föreslår kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: Att med beaktande läggar tertialrapport 1 till handlingarna och Att med hänvisning till den negativa prognosen uppmana verksamheterna till försiktighet med utgifterna och att noga överväga behovet inför beslut som innebär kostnader. s beredning Tjänsteskrivelse från kommunchef Annika Almqvist daterad Tertialrapport 1 för Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 60. Kopia till Kommunfullmäktige

14 14 48 Dnr 2017:529 Förslag till ombyggnation av C/O Gerds lokaler Kommunstyrelsen beslutar - för egen del att initiera ett ärende om en planändring för att möjliggöra en infart till Jokkmokk Stentorp 1:9 vid C/O Gerd lokaler, att ansöka om bygdemedel med kr för ombyggnationen - föreslå kommunfullmäktige besluta att anvisa medel med kr från det egna kapitalet för ombyggnationen. Fastighetskontoret för i dagsläget i dialog med hyresgäst diskussioner om en utbyggnad av produktionslokal. En ny detaljplan för industriområdet kan i framtiden vara aktuell för att möjliggöra vidare anpassningar och eventuell infart mot väg E45. Bygglov är beviljat men startbesked ges då branddokumentation med mera färdigställts i samband med projektering. I dialog med hyresgäst så har det fastställts att ett avtal ska skrivas på tio år. Uppsägning av kontraktet ska ske skriftligen minst nio (9) månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet förlängt med tre (3) år för varje gång. Efter att avtalet är tecknat så avser Jokkmokks kommun som hyresvärd att snarast färdigställa projektering, upphandling och byggnation, vilket kommer att ligga till grund för den slutgiltiga hyresnivån. Hyresobjektet enligt avtalet är en lokal belägen i byggnaden som finns på fastigheten Jokkmokk Stenstorp 1:9. Ett hyresavtal kommer att arbetas fram med en nyckeltalsberäknad bashyra. Bashyran är delvis baserad på kostnader för nuvarande lokal över tid, en uppskattad kostnad för Lokalens färdigställande, förväntat underhållsbehov och övriga omkostnader. Kostnader i kalkylen beräknas enligt en räntesats om tre (3) procent. Beloppet för bashyran kan komma att justeras nedåt eller uppåt när den verkliga kostnaden för Lokalens färdigställande är känd.

15 fortsättning Tilltänkta utbyggnaden är gällande förslag som vi utgår ifrån i den fortsatta diskussionen med hyresgäst, i syfte att erhålla ett koncept som på ett bra sätt uppfyller de krav som produktionen ställer och för fortsatta expansioner. Tillbyggnaden är utformad i ett plan med hög takhöjd för ökad produktion. Konceptet som ligger som grund för fortsatta diskussionen framgår i bilagor 1-4, inklusive budgetkalkyl. Teknisk chef Erik Fagerström föreslår: Att avsätta investeringsmedel motsvarande kronor för utbyggnad av lokalen med 50 % bygdemedelsfinansiering. Att uppdra till fastighetschefen att fortsätta arbetet med planerna för utbyggnaden. s beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskots beslut , 48. Tjänsteskrivelse teknisk chef Erik Fagerström daterad Kopia till Länsstyrelsen Kommunfullmäktige Teknisk chef Erik Fagerström Kommunsekreterare Marcus Sjaggo Planarkitekt Sigrid Segerström

16 16 49 Dnr 2017:530 Förslag till ombyggnation av Industrihus Tranan, personalutrymmen för Jokkmokks Korv Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om bygdemedel med kr för ombyggnationen, samt att anvisa medel med kr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Fastighetskontoret för i dagsläget i dialog med hyresgäst diskussioner om en behovet av anpassning av personalutrymme. Anpassningen kommer att utföras som ett hyrestillägg till befintligt hyresavtal. Efter att avtalet är tecknat så avser Jokkmokks kommun som hyresvärd att snarast färdigställa projektering och byggnation, vilket kommer att ligga till grund för hyrestillägget. Hyran är baserad på kostnader för lokalens färdigställande. Kostnader i kalkylen beräknas enligt en räntesats om tre (3) procent. Dialogen kring utbyggnation av produktionen pågår. Förslaget enligt skiss koncept personaldel är utgångspunkten i den fortsatta diskussionen med hyresgästen, i syfte att erhålla ett koncept som på ett bra sätt uppfyller de krav som produktionen ställer. Teknisk chef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelsen: Att avsätta investeringsmedel motsvarande kronor för ombyggnad av lokalen, varav 50 % bygdemedel och 50 % från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. s beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 49. Tjänsteskrivelse teknisk chef Erik Fagerström daterad Kopia till Länsstyrelsen Teknisk chef Erik Fagerström Kommunsekreterare Marcus Sjaggo

17 17 50 Dnr 2017:529 Riktlinjer för markanvisning för Jokkmokks kommun Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjerna för markanvisningsavtal för Jokkmokks kommun. Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade , 50, att uppdra till samhälls- och infrastrukturfunktionen att ta fram riktlinjer för markanvisningsavtal. Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor utreda och förhandla om exploatering av ett markområde som ägs av kommunen. Markanvisning förutsätter att marken inledningsvis ägs av kommunen. Mark som ägs av ett kommunalt bolag omfattas inte av denna definition. Ett markanvisningsavtal är ett civilrättsligt avtal och för att fullborda ett köp krävs alltid ett köpebrev på vilket byggherren sedan kan söka lagfart. I de fall en markanvisning upprättas i ett tidigt skede har aktören möjlighet att ha en aktiv roll och påverka planeringsarbetet. Om markanvisningen istället upprättas efter det att detaljplanen är upprättad har inte aktören samma möjlighet att påverka det fortsatta exploateringsarbetet. s beredning Förslag till markanvisningsavtal för Jokkmokks kommun. Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 30 Kopia Kommunfullmäktige

18 18 51 Dnr 2016:586 Förslag till markanvisning av tomter på Nyborgområdet Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för markanvisning upprätta ett markanvisningsavtal, samt försäljningen per tomt sker i enighet till fastslagen marktaxa 20 kr per m2. Köparen står för omkostnader för fastighetsbildning och andra omkostnader, samt att låta redan tilldelad mark enligt tidigare beslut ingå i markanvisningsavtalet, på villkor att redan erbjuden köpare meddelar att denne avstår köp av marken. Kommunstyrelsen tog förra åter beslut om att avstycka tre tomter till försäljning på Nyborg, Tomterna skulle vara 2000 m2 och en tomt är redan beslutad att säljas, och är erbjuden en potentiell köpare. Inför detta ärende har tilltänkta köparen ej tagit ställning om denne köper fastigheten enligt erbjudande eller ej. Det finns nu också ett intresse av att teckna ett markanvisningsavtal för fler tomter på Nyborg, som kan komma att behöva avstyckas. Önskemålet är att kunna köpa loss tomter inom området, som avstyckas och bebyggs för slutkunds räkning. För att inte sälja fler tomter än nödvändigt så är det önskvärt att de köps loss i takt med att efterfrågan uppstår. Försäljningen av tomter föreslås följa fastslagen marktaxa 20 kr per m2, samt att köparen via ett föreslaget markanvisningsavtal står för kostnader för fastighetsbildning och andra omkostnader. Befintlig detaljplan medger byggnation av villor i området. Teknisk chef Erik Fagerström föreslår kommunstyrelse besluta: Att uppdra till samhälls- och infrastrukturfunktionen att ta fram riktlinjer för markanvisningsavtal. Att besluta att utifrån riktlinjerna upprätta ett markanvisningsavtal, samt försäljningen per tomt sker i enighet till fastslagen marktaxa 20 kr per m2. Köparen står för omkostnader för fastighetsbildning och andra omkostnader. Att låta redan tilldelad mark enligt tidigare beslut ingå i markanvisningsavtalet, på villkor att redan erbjuden köpare meddelar att denne avstår köp av marken.

19 fortsättning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade , 50, att uppdra till samhälls- och infrastrukturfunktionen att ta fram riktlinjer för markanvisningsavtal. s beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 50. Tjänsteskrivelse teknisk chef Erik Fagerström daterad Kommunstyrelsens beslut , 92. Kopia till Teknisk chef Erik Fagerström

20 20 52 Dnr 2017:71 Ansökan om planbesked för Kvikkjokk 3:2 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till planläggningen. Sökande önskar avstycka tomter för bostads/fritidshusändamål från den privatägda fastigheten Kvikkjokk 3:2. Berört område är beläget i Kvikkjokks södra del vid infart till byn på vägens nordöstra sida. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida. Teknisk chef Erik Fagerström och planarkitekt Sigrid Segerström föreslår att planläggning av Kvikkjokk 3:2 inleds. Samhällsbyggarnämnden beslutade , 33, att ställa sig positiv till planläggningen men då beslutet är av principiell betydelse så översänds ärendet till kommunfullmäktige för beslut. s beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 56. Samhällsbyggarnämndens beslut , 33. Tjänsteskrivelse från teknisk chef Erik Fagerström och planarkitekt Sigrid Segerström daterad Kopia till Kommunfullmäktige

21 21 53 Dnr 2017:580 Förslag till optionsavtal för del av Porjus 1:4, Porjus Industrihus Kommunstyrelsen beslutar att anta det föreslagna optionsavtalet för Porjus Industrihus. Ett förslag till optionsavtal för del av Porjus 1:4, Porjus Industrihus har tagits fram med tanke på det arbete med serverhallar som kommunstyrelsen arbetat med och de investeringar i Porjus Industrihus som gjorts i samband med detta. s beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 57. Förslag till optionsavtal. Kopia till Utredare Magdalena Fjellner

22 22 54 Dnr 2016:914 Förslag till verksamhetsområden för VA i Murjek och Porjus Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta verksamhetsområdena för Porjus och Murjek enligt förslaget. En allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det område inom vilket vattenförsörjning och avlopp (spillvatten, dagvatten) har ordnats eller ska ordnas genom anläggningen. Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet med dess gränser. Av beslutet ska framgå vilka fastigheter som ingår i området. Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vatten tjänster. Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma Va-anläggnings anordningar för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för den vattentjänst inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. VA-huvudmannen är enbart skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Till grund för att etablera ett verksamhetsområde över en bebyggelse ska ligga en behovsprövning av vattentjänsten. Fastighetsägare som vill att fastigheten införlivas i kommunalt verksamhetsområde och är oense med kommunen om behovet, kan vända sig till länsstyrelsen för att få den att förelägga kommunen att ta in denna i verksamhetsområdet. Kommunen kan sen i sin tur överklaga länsstyrelsens beslut till Statens Va-nämnd. Kommunen ska alltid vara beredd att ta ställning till om det finns behov av att utvidga verksamhetsområdet inom kommunens gränser. Bestämmelserna i vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa gäller enbart inom verksamhetsområdet. Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en VA-anslutning ändå genomförs till den allmänna Va-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren. Kommunen måste för sin planering och uppföljning av den allmänna VAverksamheten hålla ordning på verksamhetsområdena. Informationen om

23 fortsättning vad som enligt kommunens beslut gäller för de olika verksamhetsområdena ska finnas samlad hos kommunen på ett sådant sätt att myndigheter, fastighetsägare och andra har möjlighet att enkelt få reda på det aktuella läget. Det finns ingen skyldighet att informera länsstyrelsen om verksamhetsområdet. Ett verksamhetsområde får inskränkas enligt 9 vattentjänstlagen så att det inte omfattar en bebyggelse som uppenbarligen saknar behov av allmänna vattentjänster. Huvudmannen kan bli ersättningsskyldig för den skada som inskränkningen orsakar fastighetsägaren, men får vid ersättningsbestämningen tillgodoräknas de åtgärder som huvudmannen har vidtagit, d.v.s. nödvändiga kostnader för omställningsarbetet och nyanläggningar som krävts för de enskilda lösningarna. I detta ingår inte värdet av de delar av den allmänna anläggningen som fastighetsägaren tar över. Kommunens beslut om vilka områden som ska ingå i verksamhetsområdet är ett strategiskt beslut som får betydande konsekvenser och därför behöver beredas på ett tydligt sätt i samråd mellan planavdelningen, miljökontoret och VA-huvudmannen. Detta sker lämpligen inom ramen för VA-planeringen i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. I arbetsgruppen görs en gemensam bedömning av om det finns behov att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljön enligt 6 vattentjänstlagen. VAplaneringen ger möjlighet att prioritera mellan olika områden i kommunen där utökning av verksamhetsområdet behöver övervägas. VAhuvudmannen behöver bidra med kunskap om möjliga tekniska lösningar för allmänna vattentjänster och möjlighet till finansiering genom VAavgifter enligt normaltaxa eller behov av särtaxa. I de flesta kommuner bereds ärendet i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige, ibland efter yttrande från miljönämnd och teknisk nämnd eller VA-huvudmannens styrelse. Teknisk chef Erik Fagerström och gatuchef Conny Öhman föreslår: Att kommunfullmäktige antar verksamhetsområden för Porjus och Murjek, enligt bilaga i sin helhet. s beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 51. Tjänsteskrivelse teknisk chef Erik Fagerström och gatuchef Conny Öhman daterad

24 fortsättning Kopia till Kommunfullmäktige

25 25 55 Dnr 2017:528 Föreskrifter om avfallshantering för Jokkmokks kommun Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra föreskrifterna om avfallshantering för Jokkmokks kommun enligt förslaget. Gatukontoret har sett över Jokkmokks kommuns föreskrifter om avfallshantering med anledning av ett förslag från samhällsbyggarnämnden. Det har inkommit ett flertal önskemål från privatpersoner om att få tömma sin slamavskiljare mer sällan än varje år. Dessa ärenden har inte kunnat handläggas eftersom det saknas möjlighet till förlängt hämtningsintervall och uppehåll av slamtömning i Jokkmokks kommuns renhållningssföreskrifter (antagna av kommunfullmäktige ). Många kommuner ger möjlighet till detta fastän det saknas i Avfall Sveriges och SKL:s förslag till föreskrifter om avfallshantering från år Samhällsbyggarnämnden beslutade , 30, att föreslå kommunfullmäktige att ändra renhållningsföreskrifterna. s beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 52. Förslag till föreskrifter om avfallshantering för Jokkmokks kommun. Samhällsbyggarnämndens beslut , 30. Kopia till Kommunfullmäktige

26 26 56 Dnr 2017:527 Riktvärden för utsläpp för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Kommunstyrelsen beslutar att anta riktvärdena enligt förslag. I lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) står följande: En fastighetsägare får inte använda en allmän Va-anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet. Med andra ord får en fastighetsägare inte släppa ut ämnen som kan ge upphov till skador på ledningsnätet eller störningar i reningsprocessen eller påverka slammet eller recipienten. För att bedöma huruvida ett avloppsvatten kan ha en negativ inverkan har Gatukontoret tagit fram en riktvärdeslista. Listan grundar sig på branschorganisationen Svenskt Vattens publikation P95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. För att avgöra om ett avloppsvatten innehåller skadliga ämnen kan Gatukontoret kontrollera avloppsvattnet genom provtagning och analys. Om ett riktvärde överskrids mer än tillfälligt ska fastighetsägaren vidta åtgärder för att förhindra att det upprepas. Värden för de parametrar som skyddar reningsprocess och slamkvalitet avser dygns-, vecko- eller månadsvärden, uppmätta i utgående processavloppsvatten direkt efter reningsanläggning där sådan finns. För de parametrar som påverkar ledningsnätet leder varje överskridande av momentanvärdet till angrepp på ledningarna och skadan ackumuleras. Därför ska momentanvärdet alltid innehållas och kontrollen kan göras med stickprov. Gatukontoret har tagit fram förslag på riktvärden. s beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 53. Förslag till riktvärden för utsläpp till Jokkmokks kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

27 fortsättning Kopia till Teknisk chef Erik Fagerström Gatuchef Conny Öhman

28 28 57 Dnr 2017:247 Bygdemedelsansökan- Jokkmokks Ridklubb, renovering av hästhagar Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka Jokkmokks Ridklubbs bygdemedelsansökan för att i stället själv ansöka om bygdemedel med kr för renovering av hästhagarna. En bygdemedelsansökan på kr har inkommit från Jokkmokks Ridklubb. Medlen ska gå till ombyggnation av föreningens 14 rasthagar. Dessa har repats och underhållits under 25 år men är nu så slitna så att de måste bytas ut. Ansökan har kompletterats sedan kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts möte den 13 mars 2017 då de tidigare beloppen hunnit bli inaktuella. Enligt ansökan har föreningen räknat med 77 % i ersättning, vilket gör kr i bidrag och eget arbete på kr. Enligt offerterna står det att allt arbete utförs av företagen och i ansökan står det att föreningen har 1334 timmar eget arbete. Föreningen redovisar en offert som innehåller de stora kostnaderna, föreningen har frågat runt andra företag men de var mycket dyrare. Ann Enberg, chef fritidsfunktionen, föreslår med utgångspunkt i den gamla ansökan: Förslag 1: Att bevilja bidrag med 70 %, vilket gör kr i bidrag, ideella timmar kr totalt kr, vilket innebär en kostnad för föreningen med kr. Förslag 2: Att bevilja bidrag med 70 % vilket gör kr och ej bevilja hela bidrag för det ideella arbetet, endast godkänna 500 timmar x 175 kr, totalt kr, vilket innebär en egen kostnad för föreningen med kr. Förslag 3: Att bevilja hela bidraget kr och godkänna det ideella arbetet med ombyggnationen, total kostnad kr. Kommunstyrelsen beslutade , 33, att remittera ärendet till kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott för ett utförligare yttrande.

29 fortsättning Teknisk chef Erik Fagerström har berett ansökan. De gamla hagarna på stallet byggdes 1991 är nu i undermåligt skick eftersom de rörstolpar och räckesrör har nu efter 26 år rostat sönder, dessa har lagats i omgångar under åren. Detta rör material bör nu bytas ut i etapper. För år 2017 föreslås ett utbyte/ombyggnad av de östra hagarna enligt konceptskiss nedan. Utformningen kan komma att ändras från skiss något för att på plats förvissa sig om att måtten uppfyller lagstiftningens krav på ytor. Kostnaden för utbytet av hagarna beräknas till kr enligt kalkyl. Kalkylen förutsätter en egen insats som Jokkmokks Ridklubb bistår med. Det egna arbetet motsvarar en summa på kr. Arbetsmarknadsenheten kan vara behjälplig i dialog med arbetsförmedlingen där det passar. Lämpliga sysslor för arbetsmarknadsinsatser är delar av ridklubbens egen insats. Teknisk chef Erik Fagerström föreslår: Att ansöka om kr bygdemedel, 80 % av den totala kostnaden på kr. beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 68. Tjänsteskrivelse från teknisk chef Erik Fagerström daterad Kommunstyrelsens beslut , 33. Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 35 Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 68 Tjänsteskrivelse från Ann Enberg, chef fritidsförvaltningen, daterad Bygdemedelsansökan från Jokkmokks Ridklubb inkommen , kompletterad Kopia till Länsstyrelsen Sökande Teknisk chef Erik Fagerström Kommunsekreterare Marcus Sjaggo

30 30 58 Dnr 2017:525 Införande av Office 365 i Jokkmokks kommun Kommunstyrelsen beslutar att anvisa medel med kr för 2017 från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov för införande av Office 365. För att få en framgångsrik utrullning av Office 365 i Jokkmokks kommun kommer processen för införande innehåller fyra stadier: Strategi & planera, förbereda, genomföra samt förvalta och utveckla. Under den 1:a delen av processen kommer vi att genomföra Verksamhetsworkshops. En verksamhetsworkshop riktar sig mot representanter från verksamheten. En heldag med inspiration och diskussionsövningar för att identifiera verksamhetsnytta. IT- och e- funktionen får med sig verksamhetsbehov kopplat till den nya molntjänsten. Del 2 Utbildningsworkshop för ambassadörerna där de får en mer fördjupad förståelse för Office 365. Utbildningen är både teoretisk och praktisk där de lär sig hur de olika funktionerna används. Utbildningen innefattar även att tillsammans diskutera hur resten av medarbetarna kan stöttas och motiveras. Ambassadörernas roll innefattar att sprida motivation och hjälpa sina kollegor att komma igång med Office 365 och det förändrade arbetssättet. Det är alltså inte meningen att de ska agera support. Under denna del av processen kommer även de säkerhetsmässiga frågorna att tas fram och belysas. Det kommer att generera en användaroch säkerhetspolicy för användning av tjänster i molnet. Del 3 av införandeprocessen kommer till stor del att involvera IT- och e- funktionens medarbetare med tester och planering av dataflytt m.m. Fokus kommer att vara att säkerställa att det blir så kort produktionsbortfall som möjligt. Målet med genomförande fasen är att den ska bli den kortaste delen i projektet tidsmässigt och att användarna ska märka av flytten till molnet så lite som möjligt. Det bli en rak övergång av tjänster d.v.s. basfunktioner som Mail, Kalendrar samt Skype-kommunikation. Detta för att användarna ska känna sig trygga i den nya miljön.

31 fortsättning Under förvaltning och utvecklingsfasen kommer vi att erbjuda intern utbildning för personalen inom olika områden. Här kommer vi även att succesivt utöka tjänsteportföljen inom Office 365 för att kunna utnyttja den inom alla verksamhetsområden. Total årskostnad för är kr Licensavtalet löper Diff. från det vi har i dag blir kr kr = kr i ökade licenskostnader. Total årskostnad från och med , helt och fullt i Office 365, blir kr. Planerade kostnader vid fortsatt on-prem lösning av Exchange/Lync Backup Lagring 3000 kr *12 mån kr/år Spam och antivirus tvätt kr/år Installation och Uppgradering av befintliga servrar 4st ca kr s beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 58. Tjänsteskrivelse från IT-chef Bertil Nordqvist. Kopia till Ekonomi Ekonomichef Anna Wedin IT-chef Bertil Nordqvist

32 32 59 Dnr 2016:499 Handlingsprogram för räddningstjänsten i Jokkmokks kommun Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta handlingsprogrammet. Ett handlingsprogram för räddningstjänsten i Jokkmokks kommun har tagits fram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. s beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 62. Samhällsbyggarnämndens beslut , 32. Förslag till handlingsprogram för räddningstjänsten i Jokkmokks kommun. Kopia till Kommunfullmäktige

33 33 60 Dnr 2017:521 Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, samt att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en vassare och smartare välfärd. Enligt SIFO-undersökningar är de flesta positiva till digitala tjänster men anser inte att tjänsterna alltid motsvarar förväntningarna. Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av e- hälsa, till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. Styrelsen för SKL beslutade i oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Landets kommuner kan nu erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner. Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB utan föregående upphandling Det breddade ägandet ska möjliggöra att bolaget kan verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. Norrbottens e-nämnds synpunkter Enligt Norrbottens e-nämnd harmonierar uppköpet och inriktningen från SKL i allra högsta grad med det Norrbottens e-nämnd gör.

34 fortsättning Inera är idag helt fokuserade på hälso- och sjukvård, och att leverera tjänster så som NPÖ, 1177, Pascal etc. SKL kommer troligen att erbjuda andra tjänster genom Inera AB, i första hand de påbörjade projekten, exempelvis boknings- och bidragslösning för kultur- och fritidsområdet, servera med flera tjänster. Detta arbetar inte Norrbottens e-nämnd med. E-nämnden har uppsikt över vad som drivs inom SKL för att inte satsa på något som kan tänkas utvecklas på nationell nivå. Det finns ingen risk för dubbelarbete mellan Inera och Norrbottens e-nämnd. Enligt e-nämnden ger köpet av aktier kommunerna möjlighet till inflytande och att enklare nyttja nationella tjänster från Inera utan upphandling. Delägarskap rekommenderas av nämnden. Kommunchef Annika Almqvist föreslår kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att besluta: Att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. s beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 65. Tjänsteskrivelse från kommunchef Annika Almqvist daterad Skrivelse från SKL daterad Kopia till Kommunfullmäktige

35 35 61 Dnr 2015:568 Motionssvar- Tillgängliggör kommunfullmäktiges möten genom strömmande video Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till motionen men att utreda kostnaderna och alternativen vidare En motion har inkommit från Jonas Wiandt (L). Antalet åhörare på kommunfullmäktiges möten är i bästa fall ett fåtal. Medias bevakning av det som händer och sägs på dessa möten är inte heltäckande. Transparens och delaktighet är två viktiga beståndsdelar i en demokrati. Genom utökade möjligheter för allmänheten att tillgodogöra sig vad som händer och sägs på kommunfullmäktiges möten blir den demokratiska processen både mer transparent och tillgänglig vilket i sin tur öppnar upp för en ökad delaktighet gentemot allmänheten. Vi i Folkpartiet konstaterar att det är angeläget att tillgängliggöra det som händer och sägs i kommunfullmäktige för allmänheten. Vi vill se denna motion som ett sätt att stärka demokratin inför framtiden. Folkpartiet yrkar: -att kommunfullmäktige beslutar om att tillgängliggöra kommunfullmäktiges möten för allmänheten genom strömmande video. Kommunsekreterare Marcus Sjaggo har berett motionen. Undertecknad har berett motionen och kan konstatera att rent tekniskt så är det inga problem att sända kommunfullmäktiges möten utan mer en kostnadsfråga och hur stort intresset från allmänheten är att följa mötena. Vill man strömma mötet i realtid så skulle det enligt prisuppgift från en leverantör kosta runt kr med teknisk utrustning och utbildning, till det så tillkommer en abonnemangsavgift på kr per månad. Nöjer man sig med att visa mötet i efterhand så skulle det gå att komma billigare undan med en kamera och dator med nödvändig mjukvara samt arbetstid för någon som lägger ut filmen på kommunens hemsida. Säg en uppskattningsvis kr i investeringskostnad. Frågan är dock hur intressant det är för allmänheten med en sändning i efterhand.

36 fortsättning Vilhelmina kommun sänder kommunfullmäktiges möten både live och i efterhand, vanligtvis så har de mellan st. personer som ser på sändningarna. Det kan dock finnas vissa juridiska problem kopplat till personuppgiftslagen, PUL, med att visa rörliga bilder på en hemsida där det går att identifiera personer om inte kommunen har det som kallas utgivningsbevis. Med ett utgivningsbevis så gäller inte PUL utan då omfattas man tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. För att en webbplats ska kunna få utgivningsbevis så krävs att en person är ansvarig utgivare, att webbplatsen har anknytning till Sverige och är öppen för allmänheten. Frågan bör utredas vidare om kommunfullmäktige beslutar att anta motionen. Då motionen berör kommunfullmäktiges möten så bör även kommunfullmäktiges presidium yttra sig över motionen. Kommunsekreterare Marcus Sjaggo föreslår: Att ärendet remitteras till kommunfullmäktiges presidium för yttrande. Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott beslutade , 117, att remittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium för yttrande. Presidiet ställer sig positiv till att tillgängliggöra kommunfullmäktiges möten för allmänheten genom sändning av strömmande video enligt förslaget i motionen. Kostnaderna för detta och om det finns andra alternativ till strömmande video bör dock utredas närmare. Kommunfullmäktiges presidie föreslår: Att ställa sig positiv till motionen men att utreda kostnaderna och alternativen vidare. s beredning Skrivelse från kommunfullmäktiges presidie daterad Kommunstyrelsens arbets-och tillväxtutskotts beslut , 71. Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 117. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad Kommunfullmäktiges beslut , 36. Motion från Jonas Wiandt (L) inkommen

37 fortsättning Överläggningar i kommunstyrelsen Henrik Blind (Mp) yrkar, med instämmande av Jonas Wiandt (L), på bifall till motionen. Anette Ek Lindqvist (S) yrkar på bifall till presidiets förslag till beslut. Röstning Ordförande prövar framlagda yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med presidiets förslag till beslut varvid röstning begärs. Ordförande föreslår kommunstyrelsen följande röstningsordning: Den som vill att kommunstyrelsen ska besluta enlighet med presidiets förslag röstar ja, den som vill att kommunstyrelsen ska bifalla motionen i enlighet med Blinds (Mp) yrkande röstar nej. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna röstningsordningen. Vid röstningen avges 5-ja röster, 5-nej röster och 1- avstå röst enligt särskilt rösningsprotokoll. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandes yrkande i kraft av ordförandes utslagsröst. Kopia till Kommunfullmäktige

38 38 62 Dnr 2017:488 Redovisning av motioner och medborgarförslag under beredning Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att uppmana samtliga remissinstanser att snarast påskynda handläggningar av motioner och medborgarförslag under beredning, samt att i övrigt lägga redovisningen till handlingarna Av kommunallagens 5 kap. 33 framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte avslutats inom denna tid ska detta och vad som kommit fram i beredningen anmälas till fullmäktige. Fullmäktige kan då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen vid två tillfällen varje år skall redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Motsvarande bestämmelse har införts för medborgarförslag. Nytt från och med 2008 är att kommunfullmäktige har möjligheten att uppdra till en nämnd att besvara ett medborgarförslag. I bilaga finns en förteckning över de motioner och medborgarförslag som initierats i kommunfullmäktige men som ännu inte har slutbehandlats, samt även en redovisning av de medborgarförslag som besvarats direkt av en nämnd. Kommunfullmäktige och dess presidium har tidigare framfört flera gånger synpunkter att remissinstanserna ska påskynda handläggningen. Resultatet efter senaste påminnelsen har varit effektivt och flertalet äldre motioner och medborgarförslag har numera besvarats och åtgärdats. Kommunfullmäktige har också beslutat att både medborgarförslag och motioner numera ska besvaras inom ett år från att de kom in till kommunen s beredning Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut , 72. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Marcus Sjaggo daterad

39 fortsättning Överläggningar i kommunstyrelsen Birgitta Siljelöf (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Kopia till Kommunfullmäktige

40 40 63 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskott 2.12 Beslut om lönerevision och generellt löneutrymme samt riktlinjer för lönesättning och andra a förmåner Beslut om lönerevision och löneöversyn för 2017 Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson 4.14 Beslut om tidsbegränsat förbud mot framförande av snöskoter i fjällområden Beslut om tillfälligt skoterförbud inom Sirges sameby, Ultevisområdet, Aktse-Njunjes och Vaisaområdet våren 2017 Beslut om tillfälligt skoterförbud inom Jåhkågasska tjiellde, Kablaområdet, våren 2017 Kommunsekreterare Marcus Sjaggo 1.13 Beslut om remittering av motion och medborgarförslag till vederbörlig handläggare, nämnd eller kommunalt bolag Medborgarförslag Flytta isladan till Östra skolan (dnr 2017:353) Beslut: bereds av teknisk chef Conny Öhman Motion Livskvalité i Jokkmokk- attraktivt boende (dnr 2017:337) Beslut: bereds av teknisk chef Erik Fagerström Motion Låt oss bryta osynlighetens bojor (dnr 2017:391) Beslut: bereds av kommunikationsstrateg Annika Fredriksson Motion Promenadslingan runt Talvatis (dnr 2017:393) Beslut: bereds fritidschef Ann Enberg Motion Angående dialoghanteringen i Jokkmokks kommun (dnr 2017:394) Beslut: bereds av tillväxtchef Stefan Andersson Motion Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige (dnr 2017:392) Beslut: bereds av kommunfullmäktiges presidie

41 41 64 Övriga anmälningsärenden Kommunstyrelsens beslutar att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna. Nedanstående delgivningar anmäls till sammanträdet. 1. Från Länsstyrelsen -Beslut om bygdemedel med kr till ombyggnation av omklädningsrum för Jokkmokks Styrkelyftsklubb -Beslut om bygdemedel med kr till projektet GIS-plattform och Geodatasamverkan -Beslut om bygdemedel med kr till Projektering av Östras bad- och sporthall -Beslut om bygdemedel med kr för projektet Ny kulturskola -Inspektionsrapport hos Överförmyndaren i Jokkmokks kommun -Beslut att höja värdet per timme för ideellt arbete i bygdemedelsprojekt till 220 kr per timme 2. Från Sveriges kommuner och landsting, SKL -Cirkulär 17:09- Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 76 om förhandlinsskyldighet vid omorganisation -Cirkulär 17:16- Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 16_ med Svenska Kommunalarbetareförbundet -Cirkulär 17:18- Budgetförutsättningar för åren Cirkulär 17:21- Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 7 angående uppsägning i strid med föräldraledighetslagens missgynnandeförbud 3. Från Sirges sameby -Överklagan till Miljödepartementet gällande tiden för beviljat skoterförbud inom Ultevisområdet, Aktse-Njunjes och Vaisaområdet 4. Från kommunfullmäktige -Beslut om ansvarsfrihet för 2017 för kommunstyrelsen 5. Från socialnämnden -Budgetuppföljning 2017

42 42 6. Från kommunchef Annika Almqvist -Beslut om bidrag för vinterväghållning till Lilla Luleälvsvägarnas samfällighetsförening för Från personalchef Caroline Johansson -Mindre justering av riktlinjerna för tjänstledighet

43 43 65 *Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen informerar* Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. Överläggningar i kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson (S) och kommunchef Annika Almqvist informerar om senaste tidens arbete.

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset i Jokkmokk, klockan 11.00 14.05 Ajourneringar: 11.05-13.00

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset i Jokkmokk, klockan 11.00 14.05 Ajourneringar: 11.05-13.00 Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset i Jokkmokk, klockan 11.00 14.05 Ajourneringar: 11.05-13.00 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Catharina Johansson (s), ordförande Sven Holmqvist

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-05-16 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 16 maj 2017 kl 09:00 ande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C)

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan Ajourneringar: och

Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan Ajourneringar: och Plats och tid: Sessionssalen, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 10.00-15.50. Ajourneringar: 11.55-13.00 och 14.15-14.30 Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Robert Bernhardsson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 25 april 2017 Sid Justering... 2 Dagordning... 3 32 Donationsmedelsrapport 2016... 4 33 Information om socialnämndens

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 14.20 16.30. Paus klockan 15.00 15.15. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Stellan Hammarberg tjänstgör för Barbro Petersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Ärende rörande plan- och byggväsendet 1 Nämnden

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Kay Stark och Andreas Jörgensen. Kommunhuset (omedelbar justering)

Kay Stark och Andreas Jörgensen. Kommunhuset (omedelbar justering) 1(6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 13.00 13.20, 14.20 14.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justerare Justeringens plats och tid

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd Kommunal författningssamling Reglemente för Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 03/KS 0100 Datum: 2003-03-24 Paragraf: KF 89 Reviderande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 247-250 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.05 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar TIERPS KOMMUN Riktlinjer för kommunala markanvisningar 4"4, Bill - -?-s Dokumenttyp Riktlinjer för kommunal markanvisningar att gälla från och med 15 juni 2016 Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015-04-20 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 29 24 Delegationsbeslut... 30 25 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2(16) Innehållsförteckning 51 Justering av protokollet och fastställande av föredragningslistan 3 52 Delårsbokslut augusti 2014 (T2) 4 53 Yttrande till mål och budget 2015-2017 5 54 Analys av resultatet

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer