Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot"

Transkript

1 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot I tjänsten Lars Christensen, bitr regiondirektör Ann Otto Nemes, enhetschef EvaLena Östlin, ekonomichef Hedvig Bergenheim, kommunikationschef Ulf Nordström, kulturchef Ingrid Strengsdal, administrativ chef och sekreterare Övriga Justerare Stina Höök (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 13 Ingrid Strengsdal, Ordförande Tomas Riste (S) Justerare Stina Höök (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Regionkansliet Underskrift Mona Björn

2 2(20) 1 Godkännande av dagordning Arbetsutskottet beslutade att godkänna dagordningen med komplettering om tre ärenden; ärende om överenskommelse om tjänstebil gällande rektor för Klarälvdalens Folkhögskola, anställning av regiondirektör samt nominering av ledamöter och ersättare till subkommittén för EU:s territoriella samarbetsprogram för Nordsjöregion och utse organisation som regional kontaktpunkt. 2 Informationsärenden EvaLena Östlin, ekonomichef, informerar om projektansökningar Interreg Sverige-Norge. Regionstyrelsen har delegerat beslutanderätten till arbetsutskott med anledning av kort tidsfrist och ärenden kommer att hanteras den 5 mars. Värmlands Brysselkontor; Region Värmland European Office i Bryssel invigdes den 3 februari. Tomas Riste (S), Stina Höök (M) och Åsa Johansson (S) informerar om invigningen. Idag den 5 februari sker presentation och genomgång av resultatet av senaste klustermätningen av våra Värmländska kluster: Stål & Verkstad, Compare och The Paper Province. Professor Örjan Sölvell, Handelshögskolan i Stockholm medverkar. Ny dialogform planeras med studieförbunden kring verksamhet. Förtroendevalda inbjuds att delta i dialogmöte den 4 juni 2015 (i anslutning till arbetsutskottets möte).

3 3(20) 3 Dnr RV om att anta Region Värmlands Entreprenörskapsstrategi Bakgrund 2008 presenterade Nutek (nuvarande Tillväxtverket) inom ramen för sin årsbok 2008 en analys som illustrerar svenska regioners entreprenörsklimat. I analysen kombineras ett mått på befolkningens inställning till egenföretagande, med siffror på hur många företag faktiskt startas i relationen till befolkningen. Analysen visade att Värmland var sämst i hela Sverige, gällande företagsamhet. Denna analys blev startskottet för projektet Det företagsamma Värmland. Ett projekt som har drivits på uppdrag av Region Värmland av Almi Företagspartner Värmland. Inom ramen för detta projekt har flera kartläggningar och analyser genomförts. En viktig slutsats från underlaget är att det företagsstödjande systemet i Värmlands har en stark önskan om en tydlig styrning av stödsystemet i Värmland. Det företagsstödjandesystemet har framfört att de ser att det är Region Värmland som samordnar en gemensam process för framtagande av en gemensam plattform för Värmlands långsiktiga arbete för att förbättra och effektivisera det företagsstödjande systemet. Underlagsmaterialet från Det företagsamma Värmland (DfV) visar bland annat att det finns en upplevelse hos såväl redan befintliga företagare som hos det företagsstödjande systemet att nuvarande aktörsbild är ostrukturerad och att det finns många olika aktörer samt att det är svårt att veta vilken aktör som respektive företagare ska vända sig till. Underlaget visar även att det finns åsikter om att det finns för många företagsstödjande aktörer i länet samt att det är rörigt och svåröverskådligt. Detta återspeglas också i företagens uppfattning av stödsystemet. Vidare framgår önskan om att Region Värmland skapar en tydlig plattform och en tydlighet i vad stödsystemet utgörs av och vilka som ska ingå. Mot bakgrund av ovanstående fanns det ett uppdrag i Region Värmlands verksamhetsplan för 2014 att en entreprenörskapsstrategi skulle tas from under året. Föreliggande ärende är svar på det uppdrag som formulerades i verksamhetsplanen. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att anta Region Värmlands Entreprenörskapsstrategi att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet för perioden

4 4(20) 4 Dnr RV om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Uppföljning och utvärdering för ökat lärande inom ramen för det regionala tillväxtarbetet 2015 Syfte Öka Region Värmlands medvetenhet och lärande kring utfall och resultat av satsade resurser. Mål Föreliggande projekts mål kan kategoriseras utifrån fyra områden: 1. systematisera och bedriva uppföljning och utvärdering för ökad kunskap och lärande om hur olika typer av beslutade projekt/insatser/processer fungerar och vad de resulterar i, fokus är beslutade insatser/projekt/processer av Region Värmlands styrelse gällande statliga och regionala utvecklingsmedel. 2. löpande följa regionens utveckling och genomföra behovsanpassade tematiska analyser 3. säkerställa Region Värmlands regeringsuppdrag inom utgiftsområde 19, Regional tillväxt gällande samordning, genomförande, uppföljning, utvärdering och lärande av det regionala tillväxtarbetet. 4. förutom de regeringsuppdrag som framgår av Villkor m.m. för budgetåret 2014 även se till att Region Värmlands åtaganden inom ramen för lärandeplanen genomförs samt att förordningarna; om regionalt tillväxtarbete (2007:713) och bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (2003:596) efterföljs. Bakgrund Genom att följa upp, utvärdera och analysera de insatser som genomförs bidrar detta till att utveckla Region Värmlands tillväxtarbete genom att vi bättre synliggör insatsernas effekter samt skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande. Ett effektivt uppföljnings- och utvärderingsarbete öppnar även upp för möjlighet att revidera viktiga styrdokument, såsom olika regionala strategier. Vidare har Region Värmland i egenskap av samverkansorgan skyldighet gentemot Regeringen att kontinuerligt återrapportera regeringsuppdrag. För att säkerställa en god återrapportering krävs ett gott uppföljnings- och utvärderingsarbete. Horisontella mål Vid framtagande av individberoende nyckeltal och indikatorer kommer dessa att vara uppdelade på kön som där det behövs delas upp på utländsk bakgrund. Särskilda analyser kan komma att genomföras för att särskilt analysera t.ex. hur projekten arbetar med jämställdhet, integration eller hur beaktande av miljö hanteras i projektgenomförande. Projektet är även ett

5 5(20) 4, forts Dnr RV om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Uppföljning och utvärdering för ökat lärande inom ramen för det regionala tillväxtarbetet 2015 internt stöd när det kommer till analyser och utredningar med utgångspunkt i horisontella kriterier. smotivering Ett verkningsfullt tillväxtarbete förutsätter ändamålsenliga och effektiva insatser. En tydlig framgångsfaktor i detta sammanhang är ständiga återkopplingar av erfarenheter och resultat från såväl pågående som avslutade insatser. Att genomföra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar ger ett bättre beslutsunderlag inför kommande satsningar men ska även ses som ett hjälpmedel för att kunna korrigera olika styrdokument och tidigare inriktningsbeslut. I ett uppföljnings- och utvärderingsarbetet handlar det inte enbart om att skapa en bättre kontroll utan även att skapa ett ökat lärande. För Region Värmland står ett ökat lärande i fokus i uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Projektet syftar dels till att systematisera Region Värmland uppföljnings- och utvärderingsarbetet dels på att bättre synliggöra och kommunicera projektportföljen. Projektet är starkt kopplat till att säkerställa Region Värmlands åtagande som samverkansorgan. Insatsområde: Uppföljning och utvärdering Vid kommunikation om projektet ska framgå att Region Värmland är medfinansiär, se dokumentet "Grafiska riktlinjer vid projektstöd från Region Värmland". Märken med Region Värmlands logotyp finns att ladda ned från regionvarmland.se/ansokan_projektmedel. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bevilja kr till Region Värmland för projekt Uppföljning, utvärdering och lärande inom ramen för det regionala tillväxtarbetet för år et belastar anslag 1:1, statliga regionala utvecklingsmedel. Stödandel: Projektet beviljas maximalt 100 % av redovisade och godkända totala kostnader. Allmänna villkor att Region Värmlands allmänna villkor för beslut om bidrag ska gälla för projektet. Villkoren skickas ut som bilaga med detta beslut. att det vid kommunikation om projektet ska framgå att Region Värmland är medfinansiär.

6 6(20) 5 Dnr RV om att bevilja medel till Riksteatern Värmland för projekt Kultur på landsbygd 2, Fas 4 Stor scenkonst för små scener Syfte Att stödja och utveckla öppna mötesplatser genom att skapa strukturer för en geografiskt och socioekonomiskt tillgänglig scenkonst som är hållbara över tid. Till skillnad från många andra projekt sätter projektet arrangören och bygden i centrum. Scenkonsten blir medlet som öppnar mötesplatsen. Mål - Att skapa kontinuerliga kulturaktiviteter på små scener/små orter. - stärka engagemanget och kompetensen hos lokala arrangörer genom kompetensutveckling. - Samordna och turnélägga scenkonstprogram för att uppnå maximal kostnadseffektivitet. - Genom samverkan erbjuda ett brett och intressant utbud av föreställningar och ge förutsättningar för fler produktioner för de mindre lokalerna. Detta skapar fler arbetstillfällen för länets scenartister. Bakgrund Riksteatern Värmland startade i början av 2008 tillsammans med sju andra organisationer (Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar, Bygdegårdarna samt studieförbund) projektet Kultur på landsbygd som i sin ursprungsform avslutades Fokus i projektet var öppna mötesplatser på landsbygden med hjälp av scenkonst. Under 2011 utvärderades projektet. Utvärderingen visade bland annat att det är ideella föreningsmedlemmar som möjliggör god scenkonst för hela länets befolkning oavsett var de bor. Eftersom det finns behov av fortsatt utveckling inom olika områden förlängdes projektet med två år. Horisontella mål Projektet bidrar till två horisontella mål, Jämställdhet, Integration Jämställdhet: Kultur på Landsbygd har för avsikt att bedriva all sin verksamhet utifrån Riksteatern Värmlands handlingsplan för arbete med de horisontella målen. Man har utformat en utförlig plan för de horisontella målen i samarbete med länets arrangörsföreningar. Riksteatern Värmland planerar därför att ha en väl uppdaterad hemsida och vara aktiv på Facebook samt att samla föreningarnas styrelser för att närmare diskutera publikarbete med inriktning mot bland annat en jämnare könsfördelning i föreningarnas styrelser och deras publik. Detta kan ske genom ett medvetet repertoarval när man gör repertoarval.

7 7(20) 5, forts Dnr RV om att bevilja medel till Riksteatern Värmland för projekt Kultur på landsbygd 2, Fas 4 Stor scenkonst för små scener Integration: Kultur på Landsbygd har för avsikt att bedriva all sin verksamhet utifrån Riksteatern Värmlands handlingsplan för arbete med de horisontella målen. Kultur på Landsbygd planerar att med stöd av Riksteatern Värmland fortsätta verka för att arrangörsföreningar erbjuds en repertoar som bidrar till ökad mångfald och verka för att diskussionen kring repertoarplanering och publikarbete mot olika målgrupper hålls levande. Man samlar arrangörsföreningarnas styrelser för att närmare diskutera publikarbete med inriktning mot en ökad mångfald i publiken. smotivering Projektet väl till prioriterade området Livskvalitet för alla, åtgärd Ett rikare kulturliv genom att stärka och utveckla fler mötesplatser och arenor för kreativ verksamhet, samt förbättra villkoren för konstnärligt skapande och företagande samt stärka det ideella kulturlivet och arrangörskapet. Vid kommunikation om projektet ska framgå att Region Värmland är medfinansiär, se dokumentet "Grafiska riktlinjer vid projektstöd från Region Värmland". Märken med Region Värmlands logotyp finns att ladda ned från regionvarmland.se/ansokan_projektmedel. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bevilja kr till Riksteatern Värmland för projekt Kultur på landsbygd 2, fas 4 för år 2015 et belastar ansvar , regionala utvecklingsinsatser. Stödandel: Projektet beviljas maximalt 48 % av redovisade och godkända totala kostnader. Allmänna villkor att Region Värmlands allmänna villkor för beslut om bidrag ska gälla för projektet. Villkoren skickas ut som bilaga med detta beslut. att det vid kommunikation om projektet ska framgå att Region Värmland är medfinansiär. Särskilda villkor Att under projektperioden arbeta med att hitta en långsiktig finansiering för projektet Kultur på landsbygd.

8 8(20) 6 Dnr RV Svar på revisionsrapport avseende Förstudie styrning och ledning av det regionala utvecklingsarbetet PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om regionstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning av det regionala utvecklingsarbetet samt att styrelsens uppsiktsplikt över verksamheterna är ändamålsenlig. Det regionala utvecklingsansvaret regleras av Lagen om samverkansorgan i länen, 3, och uppsiktsplikten av Kommunallagen, 6 kap, 1. Granskningen har utförts genom genomgång av Värmlandsstrategin, intervjuer med regionstyrelsens ordförande och regiondirektör samt webbenkät. Webbenkäten har ställts till ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsen, regionstyrelsen och de 16 kommunernas arbetsutskott i kommunstyrelsen (KSAU). Den totala svarsfrekvensen i enkäten är 56 % och varierar mellan 77 % (regionstyrelsen) och 29 % (landstingsstyrelsen). Kommunstyrelsernas arbetsutskott har en svarsfrekvens på 59 %. PWC sammanfattande bedömning är att regionstyrelsens styrning av det regionala utvecklingsarbetet är ändamålsenligt. PWC ser dock några utvecklingsbehov och lämnar följande rekommendationer: Regionstyrelsen bör tillse att samtliga ägardirektiv, överenskommelser mm innehåller tydliga direktiv om formerna för återrapportering om ekonomi och verksamhet, För att förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig uppsikt över berörda organisationer, bör regionstyrelsen säkerställa att organisationerna medverkar och lämnar rapport om ekonomi och verksamhet på minst en av regionstyrelsens informationsstunder under året. Rekommendationerna och kommentarerna syftar till att styrelsen ska lägga upp ett system för hur informationen överförs, när den ska överföras, och slutligen vilken information som ska överföras. Förvaltningens synpunkter I kommande revideringar av ägardirektiv eller motsvarande kommer Region Värmland att uppmärksamma att överenskommelserna innehåller tydliga direktiv om formerna för återrapportering om ekonomi och verksamhet.

9 9(20) 6, forts Dnr RV Svar på revisionsrapport avseende Förstudie styrning och ledning av det regionala utvecklingsarbetet Som PWC uppmärksammar har regionstyrelsen skapat goda förutsättningar för muntliga (och skriftliga) uppföljningar av ekonomi och verksamhet i samband med styrelsens informationsstunder vid varje möte. Rutinen kan vidareutvecklas och systematiseras. Region Värmland kommer att se över vilket tillvägagångssätt som är mest lämpligt. Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till svar på revisionsrapport Förstudie styrning och ledning av det regionala utvecklingsarbetet, samt att överlämna svaret till regionfullmäktige för kännedom.

10 10(20) 7 Dnr RV Svar på revisionsrapport avseende Granskning av följsamheten till policys och riktlinjer PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat regionstyrelsens följsamhet till policys och riktlinjer. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställer en tillräcklig intern kontroll inom området. Utifrån granskningen gör PWC bedömningen att de flesta policys och riktlinjer är kända men att följsamheten varierar. När det gäller uppföljningen görs bedömningen att det finns brister i systematik och att kontinuiteten i uppföljningen behöver förbättras. PWC föreslår att en översyn av styrdokumenten ska genomföras och hur dokumenten ska publiceras. Förvaltningens synpunkter Den senaste samlade uppföljningen av politiskt beslutade styrdokument genomfördes 2012 och rapporterades till styrelsen i november Bedömningen gjordes att styrdokumenten i stort efterlevs men att det fanns behov av revidering i vissa fall. För att få en kontinuitet i hanteringen kommer rapporteringen till regionstyrelsen att inarbetas i styrelsens internkontrollplan. I samband med detta ska värderas hur frekvent behovet är av återrapportering med hänsyn till policyns karaktär. Informationen på hemsidan kommer att uppdateras och systematiseras på ett tydligare sätt, den publicering som granskningen grundar sig på är tillfällig inom ramen för den omfattande omläggning som sker av regionens externa hemsida. Arbetet med uppdatering och revidering har påbörjats. Regionens intranät ska presentera samtliga aktuella styrdokument med utgångspunkt i om beslut fattats av politiskt organ eller av regiondirektören. Vi delar revisionens syn att det finns förbättringsmöjligheter framför allt vad gäller kontinuiteten i återrapportering till regionstyrelsen men vill också framhålla att den löpande uppföljningen av policys och riktlinjer sker i det dagliga arbetet inom förvaltningen där chefer inom verksamheten har ett ansvar för att tillse att styrdokumenten är kända och följs.

11 11(20) 7, forts Dnr RV Svar på revisionsrapport avseende Granskning av följsamheten till policys och riktlinjer Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till svar på revisionsrapport Granskning av följsamheten till policys och riktlinjer samt att överlämna svaret till regionfullmäktige för kännedom

12 12(20) 8 Dnr RV om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 Bakgrund Regionfullmäktige fastställde Värmlands kulturplan Komplettering inför verksamhetsåret Planen beskriver bland annat regionens prioriteringar i fråga om regional kulturverksamhet och fördelning av statliga medel i anslutning till denna. Kulturplanen utgör Region Värmlands ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till vissa kulturverksamheter. Kulturplanens syfte Värmlands kulturplan är ett regionalt program och planeringsverktyg för utveckling av kulturen i Värmland. Kulturplanen tar ett utvecklingsinriktat helhetsgrepp över den offentligt finansierade kulturen i Värmland, med fokus på de utvecklingsinsatser som ska göras med statsbidrag, inom ramen för samverkansmodellen. Planen beskriver samspelet mellan prioriteringarna på regional och kommunal nivå, relationen till de nationella kulturpolitiska målen och gemensamt prioriterade utvecklingsområden. Statsbidrag 2015 Statens kulturråd beslutade att för 2015 bevilja Region Värm-land statsbidrag med kronor att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Alla regioner/landsting har fått en minskning av statsbidraget med 1,5 procent, vilket för Värmland motsvarar kronor. För kronor av de beviljade medlen gäller särskilda villkor, kopplade till det nya pensionssystemet inom scenkonstområdet (se bilaga). Dessa medel ska främja utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet samt öka dansaryrkets attraktivitet. Detta berör endast Wermland Opera. Regionfullmäktige gav regionstyrelsen i uppdrag att besluta om fördelning av statsbidragen. Till grund för fördelningen ligger kulturplanens prioriteringar. Region Värmlands fördelning av medlen ska redovisas till Kulturrådet senast Fördelning av statsbidrag Samverkansmodellen innebär att ansvaret för att fördela statsbidraget, och göra prioriteringar mellan olika verksamheter, ligger på Region Värmland. Modellen gör det möjligt för Region Värmland att ge statsbidrag till andra och/eller fler verksamheter än de som tidigare erhållit statsbidrag, så länge dessa verkar inom de sju verksamhetsområden som samverkansmodellen omfattar. Med de behov av uppräkningar som beskrivits av framförallt de

13 13(20) 8, forts Dnr RV om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 större institutionerna, och i ljuset av att statsbidraget sänkts, bedöms det inte finnas möjlighet att 2015 fördela statsbidrag till fler verksamheter. En inbyggd problematik i modellen är att beskedet om statsbidragets storlek kommer först en månad in på det nya året. Möjligheten att med så kort varsel göra neddragningar inom verksamheterna är begränsad. En minskning av statsbidraget skapar problem inom alla verksamheter. Att ge en eller flera verksamheter en större procentuell minskning än de andra skulle underlätta för övriga verksamheter, men riskera att skapa större problem inom de verksamheter som drabbas av besparingen. Därför fördelas minskningen av statsbidraget med kronor procentuellt lika mellan verksamheterna. Minskningen för respektive verksamhet framgår av tabellen nedan. För statsbidraget till Wermland Opera gäller särskilda villkor för kronor av de beviljade medlen. För att dessa ska utbetalas krävs att Wermland Opera inkommer med nödvändiga underlag, och att dessa godkänns av Kulturrådet. I tabellen nedan anges utöver statsbidragen för 2015 också bidragen från Region Värmland och från kommunerna. Region Värmland har tilldelat verksamheterna i samverkansmodellen en uppräkning med 1,9 procent, med undantag av Värmlands Museum, som fått 2,0 procent, och Wermland Opera, som fått 2,5 procent. För Wermland Opera och Värmlands Museum har en samordning med Karlstads kommun skett, för att respektive finansiärs andel av det totala regionala anslaget ska vara oförändrad. Totalt har det regionala anslaget ökat med drygt en miljon kronor. I regionbidraget för konst- och kulturfrämjande verksamhet inkluderas sedan 2014 även avsatta medel för Kultur i skolan och Ung kultur möts. Belopp i tkr Statsbidrag Region Kommunerna Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Wermland Opera * förändring Västanå Teater ** förändring - 49 Museiverksamhet Värmlands Museum *** förändring - 95

14 14(20) 8, forts Dnr RV om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 Biblioteksverksamhet Kulturcentrum förändring - 22 Konst- och kulturfrämjande verksamhet Riksteatern Värmland förändring - 4 Kulturcentrum förändring - 12 Regional enskild arkivverksamhet Föreningsarkivet för Värmland förändring - 4 Föreningen Värmlandsarkiv förändring - 2 Filmkulturell verksamhet Kulturcentrum förändring - 18 Främjande av hemslöjd Kulturcentrum förändring - 9 TOTALT förändring (* Karlstads kommun. ** Sunne kommun. *** Varav Karlstads kommun tkr.) Genomförande och uppföljning av kulturplanen Genomförande och uppföljning kommer att bygga vidare på den arbetsmodell som tillämpats samt i arbetet med att ta fram kulturplanen. Viktiga arenor för den fortsatta processen är den årliga kulturpolitiska sammankomsten Kulturparlamentet, kulturchefsnätverket och de särskilda nätverk och arbetsgrupper som vid behov kan inrättas kring specifika utvecklingsområden.

15 15(20) 8, forts Dnr RV om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 Kulturplanen bildar underlag för Region Värmlands interna arbete med verksamhetsplan, budget, utformning av den egna organisationen samt kriterier för årsanslag och bidragsgivning till projekt och evenemang inom kulturområdet. Kulturplanen ska ligga till grund för Region Värmlands kulturpolitiska agerande på nationell nivå. Kulturplanen bildar dessutom underlag för arbetet med att skapa regionala samverkansprojekt som bland annat kan komma ifråga för de tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse som Kulturrådet disponerar inom ramen för samverkansmodellen. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till regionstyrelsen utan eget ställningstagande.

16 16(20) 9 Förslag om överenskommelse om tjänstebil gällande rektor för Klarälvdalens Folkhögskola Region Värmland är en organisation som har daglig verksamhet i hälften av länets kommuner och således en stor geografisk spridning. Den verksamhet inom Region Värmland med störst spridning är folkhögskolorna och bland dessa har Klarälvdalens folkhögskola den största geografiska spridningen. Skolan finnas med daglig verksamhet på fyra olika orter/platser; Stöllet, Hagfors, Sunne och Södra Viken (utanför Sunne). Rektorn för Klarälvdalens folkhögskola har ovanstående orter/platser som sina tjänsteställen. Dessutom förutsätts att rektorn att med regelbundenhet vara på plats i Karlstad där Region Värmland har sitt säte. Som följd av den stora geografiska spridningen av tjänsteställen som rektorn ansvarar för kör rektorn idag med egen bil ca mil/månad i tjänsten. Avstånden mellan Stöllet och Hagfors är knappt 6 mil, mellan Stöllet och Sunne 7,7 mil, mellan Stöllet och Södra Viken är 8,1 och mellan Stöllet och Karlstad är 14 mil. Mot denna bakgrund har frågan om tjänstebil för rektorn lyfts. Som utgångspunkt finns det inom Region Värmlands organisation inte behov av tjänstebil med Klarälvdalens folkhögskola som det enda undantaget. En kartläggning av verksamheten visar att rektorn vid Klarälvdalens folkhögskola har en speciell situation inom Region Värmland. Befattningen är ensam om att ha fyra alternativt fem tjänsteställen och med såpass stora avstånd. Vid hantering av förfarande kring tjänstebil ska Skatteverkets regler och rekommendationer följas. Det innebär att särskild policy för Region Värmland inte behöver tas fram utan all hänvisning sker till Skatteverkets regler och rekommendationer. Förvaltningen gör den sammanvägda bedömningen att skriftlig överenskommelse med rektorn för Klarälvdalens folkhögskola avseende tjänstebil bör tas fram. Förslaget motiveras av den sammantagna situationen att aktuell folkhögskola har fyra olika tjänsteställen med stor geografisk spridning. Rektorn förväntas hålla regelbunden kontakt med respektive enhet/filial och följa verksamheten på plats. I rektorns uppdrag ingår även att delta i arbete i Karlstad. Skatteverkets regelverk och rekommendationer ska gälla för överenskommelsen. Tjänstebilsinnehavet ska vara direkt knutet till aktuell befattning.

17 17(20) 9, forts Förslag om överenskommelse om tjänstebil gällande rektor för Klarälvdalens Folkhögskola Arbetsutskottet beslutar att godkänna förslag om överenskommelse om tjänstebil rektorn på Klarälvdalens Folkhögskola, samt att uppdra till regiondirektören att upprätta skriftlig överenskommelse och bemyndiga regiondirektören att underteckna den.

18 18(20) 10 Anställning av regiondirektör Regionstyrelsen beslutade den 21 augusti 2014, 80, med anledning av förestående val att uppskjuta beslutet om ny regiondirektör till dess att ny regionstyrelse tillträtt. Regionstyrelsen beslutade den 9 januari 2015, 3, att återuppta rekryteringsprocessen av ny regiondirektör samt att utse Tomas Riste (S), Stina Höök (M), Åsa Johansson (S), Bjarne Olsson (S) och Ola Persson (C) till rekryteringsgrupp. Regionstyrelsen beslutade den 29 januari 2015, 50, att föreslå Lars Christensen till regiondirektör för Region Värmland, att uppdra till regionstyrelsens ordförande att kontakta personaldirektören på Karlstads kommun inför förhandling enligt MBL 11, samt att uppdra till arbetsutskottet slutföra rekryteringsprocessen och fatta beslut om anställning och vidta erforderliga åtgärder beträffande anställningsvillkor vid tillsättningen av regiondirektör. beslutar att anställa Lars Christensen, , som regiondirektör för Kommunalförbundet Region Värmland, på ett förordnande om 5 år från och med den 9 februari 2015, samt att uppdra till arbetsutskottets ordförande att, efter samråd med arbetsutskottets vice ordförande, teckna överenskommelse om anställning.

19 19(20) 11 Dnr RV Erbjudande om att utse ledamöter i subkommittén för EU:s territoriella samarbetsprogram för Nordsjöregion samt utse organisation som regional kontaktpunkt Regeringen har beslutat att inrätta en nationell kontaktpunkt och en subkommitté i enlighet med samarbetsprogrammet för Nordsjöregionen för perioden Regeringen erbjuder regionalt utvecklingsansvariga aktörer i berörda län att utse ledamöter i subkommittén och att utse en organisation att fungera som regional kontaktpunkt. Regeringen föreslår i sitt beslut att Västra Götalandsregionen läns landsting erbjuds att samordna processen. Västra Götalandsregionen har idag också uppdraget som regional kontaktpunkt. Västra Götalandsregionen ska senast den 15 februari 2015 skriftligen informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om utsedda ledamöter i subkommittén samt vilken organisation som ska fungera som kontaktpunkt. Region Värmland har fyra platser att nominera för förtroendevalda. Två ledamöter och två ersättare. Jämn könsfördelning ska eftersträvas. Regionstyrelsen beslutade den 29 januari 2015, 12, att ge arbetsutskottet delegation att fatta beslut om nomineringen av ledamöter till subkommittén samt föreslå organisation som ska fungera som kontaktpunkt. Arbetsutskottet beslutade att delegera till arbetsutskottets ordförande att, efter samråd med arbetsutskottets vice ordförande, nominera ledamöter och ersättare till subkommittén för EU:s territoriella samarbetsprogram för Nordsjöregion att föreslå att Västra Götalandsregionen är fortsatt kontaktpunkt även för perioden

20 20(20) 12 Trafikslagsövergripande åtgärder stråkstudie och åtgärdsvalsanalys, Göta Älv-Vänerstråket Den 4 april 2013 lämnade Trafikverket sammanfattande slutrapport avseende förutsättningarna för den framtida sjöfarten i Göta Älv. I styrgruppen ingick från Region Värmland Tomas Riste (S) och Catarina Segersten Larsson (M). I kommande utredning om Göta Älv-Vänerstråket med fokus på slussarna i Trollhättan ska styrgrupp utses och i den styrgruppen ska representation från Region Värmland ingå. Arbetsutskottet beslutade att utse Tomas Riste (S) och Stina Höök (M) till Region Värmlands ledamöter i styrgrupp för kommande utredning om Göta Älv-Vänerstråket med fokus på slussarna i Trollhättan. 13 Ändrat sammanträdesdatum för regionstyrelsens arbetsutskott Förslag att flytta regionstyrelsens arbetsutskott från den 26 mars till 27 mars. Arbetsutskottet beslutade att flytta arbetsutskottets möte den 26 mars 2015 till den 27 mars 2015 kl

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-05-24 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid KilArena, torsdag 24 maj 2012, kl. 19.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-09-28 kl.09.00-12.00 Plats: Regionens hus, sal B 11 Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 2018-2020 Diarienummer:

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

Protokoll 2(11)

Protokoll 2(11) Protokoll 2(11) Innehållsförteckning 120 Fastställande av föredragningslista 3 121 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2016 (RUN/874/2015) 4 122 Förlängning av avtal med Torsta AB (RUN/920/2015)

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Presidium, nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 1-15

Presidium, nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 1-15 PROTOKOLL UTDRAG Presidium, nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 1-15 Tid: 2016-01-08 kl. 10.00-13.10 Plats: Malin Wengholms tjänsterum, Regionens hus 3 RJL 2015/ 710 Budget 2016 för nämndens

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 14.30-15.05 Beslutande Fred Windisch (S) Åke Christensson (M) Erica Michalek (M) Staffan Fareld (S) Ordförande Revisor

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Kultursamverkansmodellen i Skåne

Kultursamverkansmodellen i Skåne Kultursamverkansmodellen i Skåne Tillsammans utvecklar vi Skåne! Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till medborgarnas välbefinnande och regionens utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i alla

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga Regeringsbeslut IV xx Näringsdepartementet 2015-xx-xx N2014/xxxx/RT Ev ärenden att skriva av Se Bilaga 1 Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Ina Berggård Tel 54447 Skåne läns landsting JA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kulturnämnden 2010-09-02 Plats och tid Kulturhuset, Mora Kl. 14.00 16.15 Beslutande Bigitta Sohlberg (S) Ulla Rombo (KD) Olar Eriksson (C) Jaakko Mattila (C) avvek 15.30 60

Läs mer

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef

2015-11-30. Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Sten-Inge

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-06-11 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-15.45 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Driftnämnden Kultur och skola

Driftnämnden Kultur och skola Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-07 Driftnämnden Kultur och skola Tid: Plats: 7 maj 2015, kl 08:30 16:00 (Se bifogad agenda) Teater Halland, Varberg 1 Justering utse Sven-Anders Svensson (C)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland

Landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna VHL/JM 2013-08-30 Rev/13027 Landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-28, kl 1300-1430 ande Britta Tervaniemi, V Maria Lindmark Törmä, S Övriga deltagande Elin Niemi, Personalchef Utses

Läs mer

8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB

8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB 8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet Ärendet Strategisk grupp har tagit fram ett förslag till överenskommelse tillsammans

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-11.20 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö Kulturnämnden Tid 2015-01-29 13:00 16:00 Plats Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ragnar Lindberg (S), ordförande RosMarie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer