Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot"

Transkript

1 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot I tjänsten Lars Christensen, bitr regiondirektör Ann Otto Nemes, enhetschef EvaLena Östlin, ekonomichef Hedvig Bergenheim, kommunikationschef Ulf Nordström, kulturchef Ingrid Strengsdal, administrativ chef och sekreterare Övriga Justerare Stina Höök (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 13 Ingrid Strengsdal, Ordförande Tomas Riste (S) Justerare Stina Höök (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Regionkansliet Underskrift Mona Björn

2 2(20) 1 Godkännande av dagordning Arbetsutskottet beslutade att godkänna dagordningen med komplettering om tre ärenden; ärende om överenskommelse om tjänstebil gällande rektor för Klarälvdalens Folkhögskola, anställning av regiondirektör samt nominering av ledamöter och ersättare till subkommittén för EU:s territoriella samarbetsprogram för Nordsjöregion och utse organisation som regional kontaktpunkt. 2 Informationsärenden EvaLena Östlin, ekonomichef, informerar om projektansökningar Interreg Sverige-Norge. Regionstyrelsen har delegerat beslutanderätten till arbetsutskott med anledning av kort tidsfrist och ärenden kommer att hanteras den 5 mars. Värmlands Brysselkontor; Region Värmland European Office i Bryssel invigdes den 3 februari. Tomas Riste (S), Stina Höök (M) och Åsa Johansson (S) informerar om invigningen. Idag den 5 februari sker presentation och genomgång av resultatet av senaste klustermätningen av våra Värmländska kluster: Stål & Verkstad, Compare och The Paper Province. Professor Örjan Sölvell, Handelshögskolan i Stockholm medverkar. Ny dialogform planeras med studieförbunden kring verksamhet. Förtroendevalda inbjuds att delta i dialogmöte den 4 juni 2015 (i anslutning till arbetsutskottets möte).

3 3(20) 3 Dnr RV om att anta Region Värmlands Entreprenörskapsstrategi Bakgrund 2008 presenterade Nutek (nuvarande Tillväxtverket) inom ramen för sin årsbok 2008 en analys som illustrerar svenska regioners entreprenörsklimat. I analysen kombineras ett mått på befolkningens inställning till egenföretagande, med siffror på hur många företag faktiskt startas i relationen till befolkningen. Analysen visade att Värmland var sämst i hela Sverige, gällande företagsamhet. Denna analys blev startskottet för projektet Det företagsamma Värmland. Ett projekt som har drivits på uppdrag av Region Värmland av Almi Företagspartner Värmland. Inom ramen för detta projekt har flera kartläggningar och analyser genomförts. En viktig slutsats från underlaget är att det företagsstödjande systemet i Värmlands har en stark önskan om en tydlig styrning av stödsystemet i Värmland. Det företagsstödjandesystemet har framfört att de ser att det är Region Värmland som samordnar en gemensam process för framtagande av en gemensam plattform för Värmlands långsiktiga arbete för att förbättra och effektivisera det företagsstödjande systemet. Underlagsmaterialet från Det företagsamma Värmland (DfV) visar bland annat att det finns en upplevelse hos såväl redan befintliga företagare som hos det företagsstödjande systemet att nuvarande aktörsbild är ostrukturerad och att det finns många olika aktörer samt att det är svårt att veta vilken aktör som respektive företagare ska vända sig till. Underlaget visar även att det finns åsikter om att det finns för många företagsstödjande aktörer i länet samt att det är rörigt och svåröverskådligt. Detta återspeglas också i företagens uppfattning av stödsystemet. Vidare framgår önskan om att Region Värmland skapar en tydlig plattform och en tydlighet i vad stödsystemet utgörs av och vilka som ska ingå. Mot bakgrund av ovanstående fanns det ett uppdrag i Region Värmlands verksamhetsplan för 2014 att en entreprenörskapsstrategi skulle tas from under året. Föreliggande ärende är svar på det uppdrag som formulerades i verksamhetsplanen. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att anta Region Värmlands Entreprenörskapsstrategi att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet för perioden

4 4(20) 4 Dnr RV om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Uppföljning och utvärdering för ökat lärande inom ramen för det regionala tillväxtarbetet 2015 Syfte Öka Region Värmlands medvetenhet och lärande kring utfall och resultat av satsade resurser. Mål Föreliggande projekts mål kan kategoriseras utifrån fyra områden: 1. systematisera och bedriva uppföljning och utvärdering för ökad kunskap och lärande om hur olika typer av beslutade projekt/insatser/processer fungerar och vad de resulterar i, fokus är beslutade insatser/projekt/processer av Region Värmlands styrelse gällande statliga och regionala utvecklingsmedel. 2. löpande följa regionens utveckling och genomföra behovsanpassade tematiska analyser 3. säkerställa Region Värmlands regeringsuppdrag inom utgiftsområde 19, Regional tillväxt gällande samordning, genomförande, uppföljning, utvärdering och lärande av det regionala tillväxtarbetet. 4. förutom de regeringsuppdrag som framgår av Villkor m.m. för budgetåret 2014 även se till att Region Värmlands åtaganden inom ramen för lärandeplanen genomförs samt att förordningarna; om regionalt tillväxtarbete (2007:713) och bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (2003:596) efterföljs. Bakgrund Genom att följa upp, utvärdera och analysera de insatser som genomförs bidrar detta till att utveckla Region Värmlands tillväxtarbete genom att vi bättre synliggör insatsernas effekter samt skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande. Ett effektivt uppföljnings- och utvärderingsarbete öppnar även upp för möjlighet att revidera viktiga styrdokument, såsom olika regionala strategier. Vidare har Region Värmland i egenskap av samverkansorgan skyldighet gentemot Regeringen att kontinuerligt återrapportera regeringsuppdrag. För att säkerställa en god återrapportering krävs ett gott uppföljnings- och utvärderingsarbete. Horisontella mål Vid framtagande av individberoende nyckeltal och indikatorer kommer dessa att vara uppdelade på kön som där det behövs delas upp på utländsk bakgrund. Särskilda analyser kan komma att genomföras för att särskilt analysera t.ex. hur projekten arbetar med jämställdhet, integration eller hur beaktande av miljö hanteras i projektgenomförande. Projektet är även ett

5 5(20) 4, forts Dnr RV om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Uppföljning och utvärdering för ökat lärande inom ramen för det regionala tillväxtarbetet 2015 internt stöd när det kommer till analyser och utredningar med utgångspunkt i horisontella kriterier. smotivering Ett verkningsfullt tillväxtarbete förutsätter ändamålsenliga och effektiva insatser. En tydlig framgångsfaktor i detta sammanhang är ständiga återkopplingar av erfarenheter och resultat från såväl pågående som avslutade insatser. Att genomföra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar ger ett bättre beslutsunderlag inför kommande satsningar men ska även ses som ett hjälpmedel för att kunna korrigera olika styrdokument och tidigare inriktningsbeslut. I ett uppföljnings- och utvärderingsarbetet handlar det inte enbart om att skapa en bättre kontroll utan även att skapa ett ökat lärande. För Region Värmland står ett ökat lärande i fokus i uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Projektet syftar dels till att systematisera Region Värmland uppföljnings- och utvärderingsarbetet dels på att bättre synliggöra och kommunicera projektportföljen. Projektet är starkt kopplat till att säkerställa Region Värmlands åtagande som samverkansorgan. Insatsområde: Uppföljning och utvärdering Vid kommunikation om projektet ska framgå att Region Värmland är medfinansiär, se dokumentet "Grafiska riktlinjer vid projektstöd från Region Värmland". Märken med Region Värmlands logotyp finns att ladda ned från regionvarmland.se/ansokan_projektmedel. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bevilja kr till Region Värmland för projekt Uppföljning, utvärdering och lärande inom ramen för det regionala tillväxtarbetet för år et belastar anslag 1:1, statliga regionala utvecklingsmedel. Stödandel: Projektet beviljas maximalt 100 % av redovisade och godkända totala kostnader. Allmänna villkor att Region Värmlands allmänna villkor för beslut om bidrag ska gälla för projektet. Villkoren skickas ut som bilaga med detta beslut. att det vid kommunikation om projektet ska framgå att Region Värmland är medfinansiär.

6 6(20) 5 Dnr RV om att bevilja medel till Riksteatern Värmland för projekt Kultur på landsbygd 2, Fas 4 Stor scenkonst för små scener Syfte Att stödja och utveckla öppna mötesplatser genom att skapa strukturer för en geografiskt och socioekonomiskt tillgänglig scenkonst som är hållbara över tid. Till skillnad från många andra projekt sätter projektet arrangören och bygden i centrum. Scenkonsten blir medlet som öppnar mötesplatsen. Mål - Att skapa kontinuerliga kulturaktiviteter på små scener/små orter. - stärka engagemanget och kompetensen hos lokala arrangörer genom kompetensutveckling. - Samordna och turnélägga scenkonstprogram för att uppnå maximal kostnadseffektivitet. - Genom samverkan erbjuda ett brett och intressant utbud av föreställningar och ge förutsättningar för fler produktioner för de mindre lokalerna. Detta skapar fler arbetstillfällen för länets scenartister. Bakgrund Riksteatern Värmland startade i början av 2008 tillsammans med sju andra organisationer (Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar, Bygdegårdarna samt studieförbund) projektet Kultur på landsbygd som i sin ursprungsform avslutades Fokus i projektet var öppna mötesplatser på landsbygden med hjälp av scenkonst. Under 2011 utvärderades projektet. Utvärderingen visade bland annat att det är ideella föreningsmedlemmar som möjliggör god scenkonst för hela länets befolkning oavsett var de bor. Eftersom det finns behov av fortsatt utveckling inom olika områden förlängdes projektet med två år. Horisontella mål Projektet bidrar till två horisontella mål, Jämställdhet, Integration Jämställdhet: Kultur på Landsbygd har för avsikt att bedriva all sin verksamhet utifrån Riksteatern Värmlands handlingsplan för arbete med de horisontella målen. Man har utformat en utförlig plan för de horisontella målen i samarbete med länets arrangörsföreningar. Riksteatern Värmland planerar därför att ha en väl uppdaterad hemsida och vara aktiv på Facebook samt att samla föreningarnas styrelser för att närmare diskutera publikarbete med inriktning mot bland annat en jämnare könsfördelning i föreningarnas styrelser och deras publik. Detta kan ske genom ett medvetet repertoarval när man gör repertoarval.

7 7(20) 5, forts Dnr RV om att bevilja medel till Riksteatern Värmland för projekt Kultur på landsbygd 2, Fas 4 Stor scenkonst för små scener Integration: Kultur på Landsbygd har för avsikt att bedriva all sin verksamhet utifrån Riksteatern Värmlands handlingsplan för arbete med de horisontella målen. Kultur på Landsbygd planerar att med stöd av Riksteatern Värmland fortsätta verka för att arrangörsföreningar erbjuds en repertoar som bidrar till ökad mångfald och verka för att diskussionen kring repertoarplanering och publikarbete mot olika målgrupper hålls levande. Man samlar arrangörsföreningarnas styrelser för att närmare diskutera publikarbete med inriktning mot en ökad mångfald i publiken. smotivering Projektet väl till prioriterade området Livskvalitet för alla, åtgärd Ett rikare kulturliv genom att stärka och utveckla fler mötesplatser och arenor för kreativ verksamhet, samt förbättra villkoren för konstnärligt skapande och företagande samt stärka det ideella kulturlivet och arrangörskapet. Vid kommunikation om projektet ska framgå att Region Värmland är medfinansiär, se dokumentet "Grafiska riktlinjer vid projektstöd från Region Värmland". Märken med Region Värmlands logotyp finns att ladda ned från regionvarmland.se/ansokan_projektmedel. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bevilja kr till Riksteatern Värmland för projekt Kultur på landsbygd 2, fas 4 för år 2015 et belastar ansvar , regionala utvecklingsinsatser. Stödandel: Projektet beviljas maximalt 48 % av redovisade och godkända totala kostnader. Allmänna villkor att Region Värmlands allmänna villkor för beslut om bidrag ska gälla för projektet. Villkoren skickas ut som bilaga med detta beslut. att det vid kommunikation om projektet ska framgå att Region Värmland är medfinansiär. Särskilda villkor Att under projektperioden arbeta med att hitta en långsiktig finansiering för projektet Kultur på landsbygd.

8 8(20) 6 Dnr RV Svar på revisionsrapport avseende Förstudie styrning och ledning av det regionala utvecklingsarbetet PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om regionstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning av det regionala utvecklingsarbetet samt att styrelsens uppsiktsplikt över verksamheterna är ändamålsenlig. Det regionala utvecklingsansvaret regleras av Lagen om samverkansorgan i länen, 3, och uppsiktsplikten av Kommunallagen, 6 kap, 1. Granskningen har utförts genom genomgång av Värmlandsstrategin, intervjuer med regionstyrelsens ordförande och regiondirektör samt webbenkät. Webbenkäten har ställts till ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsen, regionstyrelsen och de 16 kommunernas arbetsutskott i kommunstyrelsen (KSAU). Den totala svarsfrekvensen i enkäten är 56 % och varierar mellan 77 % (regionstyrelsen) och 29 % (landstingsstyrelsen). Kommunstyrelsernas arbetsutskott har en svarsfrekvens på 59 %. PWC sammanfattande bedömning är att regionstyrelsens styrning av det regionala utvecklingsarbetet är ändamålsenligt. PWC ser dock några utvecklingsbehov och lämnar följande rekommendationer: Regionstyrelsen bör tillse att samtliga ägardirektiv, överenskommelser mm innehåller tydliga direktiv om formerna för återrapportering om ekonomi och verksamhet, För att förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig uppsikt över berörda organisationer, bör regionstyrelsen säkerställa att organisationerna medverkar och lämnar rapport om ekonomi och verksamhet på minst en av regionstyrelsens informationsstunder under året. Rekommendationerna och kommentarerna syftar till att styrelsen ska lägga upp ett system för hur informationen överförs, när den ska överföras, och slutligen vilken information som ska överföras. Förvaltningens synpunkter I kommande revideringar av ägardirektiv eller motsvarande kommer Region Värmland att uppmärksamma att överenskommelserna innehåller tydliga direktiv om formerna för återrapportering om ekonomi och verksamhet.

9 9(20) 6, forts Dnr RV Svar på revisionsrapport avseende Förstudie styrning och ledning av det regionala utvecklingsarbetet Som PWC uppmärksammar har regionstyrelsen skapat goda förutsättningar för muntliga (och skriftliga) uppföljningar av ekonomi och verksamhet i samband med styrelsens informationsstunder vid varje möte. Rutinen kan vidareutvecklas och systematiseras. Region Värmland kommer att se över vilket tillvägagångssätt som är mest lämpligt. Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till svar på revisionsrapport Förstudie styrning och ledning av det regionala utvecklingsarbetet, samt att överlämna svaret till regionfullmäktige för kännedom.

10 10(20) 7 Dnr RV Svar på revisionsrapport avseende Granskning av följsamheten till policys och riktlinjer PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat regionstyrelsens följsamhet till policys och riktlinjer. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställer en tillräcklig intern kontroll inom området. Utifrån granskningen gör PWC bedömningen att de flesta policys och riktlinjer är kända men att följsamheten varierar. När det gäller uppföljningen görs bedömningen att det finns brister i systematik och att kontinuiteten i uppföljningen behöver förbättras. PWC föreslår att en översyn av styrdokumenten ska genomföras och hur dokumenten ska publiceras. Förvaltningens synpunkter Den senaste samlade uppföljningen av politiskt beslutade styrdokument genomfördes 2012 och rapporterades till styrelsen i november Bedömningen gjordes att styrdokumenten i stort efterlevs men att det fanns behov av revidering i vissa fall. För att få en kontinuitet i hanteringen kommer rapporteringen till regionstyrelsen att inarbetas i styrelsens internkontrollplan. I samband med detta ska värderas hur frekvent behovet är av återrapportering med hänsyn till policyns karaktär. Informationen på hemsidan kommer att uppdateras och systematiseras på ett tydligare sätt, den publicering som granskningen grundar sig på är tillfällig inom ramen för den omfattande omläggning som sker av regionens externa hemsida. Arbetet med uppdatering och revidering har påbörjats. Regionens intranät ska presentera samtliga aktuella styrdokument med utgångspunkt i om beslut fattats av politiskt organ eller av regiondirektören. Vi delar revisionens syn att det finns förbättringsmöjligheter framför allt vad gäller kontinuiteten i återrapportering till regionstyrelsen men vill också framhålla att den löpande uppföljningen av policys och riktlinjer sker i det dagliga arbetet inom förvaltningen där chefer inom verksamheten har ett ansvar för att tillse att styrdokumenten är kända och följs.

11 11(20) 7, forts Dnr RV Svar på revisionsrapport avseende Granskning av följsamheten till policys och riktlinjer Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till svar på revisionsrapport Granskning av följsamheten till policys och riktlinjer samt att överlämna svaret till regionfullmäktige för kännedom

12 12(20) 8 Dnr RV om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 Bakgrund Regionfullmäktige fastställde Värmlands kulturplan Komplettering inför verksamhetsåret Planen beskriver bland annat regionens prioriteringar i fråga om regional kulturverksamhet och fördelning av statliga medel i anslutning till denna. Kulturplanen utgör Region Värmlands ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till vissa kulturverksamheter. Kulturplanens syfte Värmlands kulturplan är ett regionalt program och planeringsverktyg för utveckling av kulturen i Värmland. Kulturplanen tar ett utvecklingsinriktat helhetsgrepp över den offentligt finansierade kulturen i Värmland, med fokus på de utvecklingsinsatser som ska göras med statsbidrag, inom ramen för samverkansmodellen. Planen beskriver samspelet mellan prioriteringarna på regional och kommunal nivå, relationen till de nationella kulturpolitiska målen och gemensamt prioriterade utvecklingsområden. Statsbidrag 2015 Statens kulturråd beslutade att för 2015 bevilja Region Värm-land statsbidrag med kronor att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Alla regioner/landsting har fått en minskning av statsbidraget med 1,5 procent, vilket för Värmland motsvarar kronor. För kronor av de beviljade medlen gäller särskilda villkor, kopplade till det nya pensionssystemet inom scenkonstområdet (se bilaga). Dessa medel ska främja utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet samt öka dansaryrkets attraktivitet. Detta berör endast Wermland Opera. Regionfullmäktige gav regionstyrelsen i uppdrag att besluta om fördelning av statsbidragen. Till grund för fördelningen ligger kulturplanens prioriteringar. Region Värmlands fördelning av medlen ska redovisas till Kulturrådet senast Fördelning av statsbidrag Samverkansmodellen innebär att ansvaret för att fördela statsbidraget, och göra prioriteringar mellan olika verksamheter, ligger på Region Värmland. Modellen gör det möjligt för Region Värmland att ge statsbidrag till andra och/eller fler verksamheter än de som tidigare erhållit statsbidrag, så länge dessa verkar inom de sju verksamhetsområden som samverkansmodellen omfattar. Med de behov av uppräkningar som beskrivits av framförallt de

13 13(20) 8, forts Dnr RV om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 större institutionerna, och i ljuset av att statsbidraget sänkts, bedöms det inte finnas möjlighet att 2015 fördela statsbidrag till fler verksamheter. En inbyggd problematik i modellen är att beskedet om statsbidragets storlek kommer först en månad in på det nya året. Möjligheten att med så kort varsel göra neddragningar inom verksamheterna är begränsad. En minskning av statsbidraget skapar problem inom alla verksamheter. Att ge en eller flera verksamheter en större procentuell minskning än de andra skulle underlätta för övriga verksamheter, men riskera att skapa större problem inom de verksamheter som drabbas av besparingen. Därför fördelas minskningen av statsbidraget med kronor procentuellt lika mellan verksamheterna. Minskningen för respektive verksamhet framgår av tabellen nedan. För statsbidraget till Wermland Opera gäller särskilda villkor för kronor av de beviljade medlen. För att dessa ska utbetalas krävs att Wermland Opera inkommer med nödvändiga underlag, och att dessa godkänns av Kulturrådet. I tabellen nedan anges utöver statsbidragen för 2015 också bidragen från Region Värmland och från kommunerna. Region Värmland har tilldelat verksamheterna i samverkansmodellen en uppräkning med 1,9 procent, med undantag av Värmlands Museum, som fått 2,0 procent, och Wermland Opera, som fått 2,5 procent. För Wermland Opera och Värmlands Museum har en samordning med Karlstads kommun skett, för att respektive finansiärs andel av det totala regionala anslaget ska vara oförändrad. Totalt har det regionala anslaget ökat med drygt en miljon kronor. I regionbidraget för konst- och kulturfrämjande verksamhet inkluderas sedan 2014 även avsatta medel för Kultur i skolan och Ung kultur möts. Belopp i tkr Statsbidrag Region Kommunerna Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Wermland Opera * förändring Västanå Teater ** förändring - 49 Museiverksamhet Värmlands Museum *** förändring - 95

14 14(20) 8, forts Dnr RV om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 Biblioteksverksamhet Kulturcentrum förändring - 22 Konst- och kulturfrämjande verksamhet Riksteatern Värmland förändring - 4 Kulturcentrum förändring - 12 Regional enskild arkivverksamhet Föreningsarkivet för Värmland förändring - 4 Föreningen Värmlandsarkiv förändring - 2 Filmkulturell verksamhet Kulturcentrum förändring - 18 Främjande av hemslöjd Kulturcentrum förändring - 9 TOTALT förändring (* Karlstads kommun. ** Sunne kommun. *** Varav Karlstads kommun tkr.) Genomförande och uppföljning av kulturplanen Genomförande och uppföljning kommer att bygga vidare på den arbetsmodell som tillämpats samt i arbetet med att ta fram kulturplanen. Viktiga arenor för den fortsatta processen är den årliga kulturpolitiska sammankomsten Kulturparlamentet, kulturchefsnätverket och de särskilda nätverk och arbetsgrupper som vid behov kan inrättas kring specifika utvecklingsområden.

15 15(20) 8, forts Dnr RV om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 Kulturplanen bildar underlag för Region Värmlands interna arbete med verksamhetsplan, budget, utformning av den egna organisationen samt kriterier för årsanslag och bidragsgivning till projekt och evenemang inom kulturområdet. Kulturplanen ska ligga till grund för Region Värmlands kulturpolitiska agerande på nationell nivå. Kulturplanen bildar dessutom underlag för arbetet med att skapa regionala samverkansprojekt som bland annat kan komma ifråga för de tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse som Kulturrådet disponerar inom ramen för samverkansmodellen. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till regionstyrelsen utan eget ställningstagande.

16 16(20) 9 Förslag om överenskommelse om tjänstebil gällande rektor för Klarälvdalens Folkhögskola Region Värmland är en organisation som har daglig verksamhet i hälften av länets kommuner och således en stor geografisk spridning. Den verksamhet inom Region Värmland med störst spridning är folkhögskolorna och bland dessa har Klarälvdalens folkhögskola den största geografiska spridningen. Skolan finnas med daglig verksamhet på fyra olika orter/platser; Stöllet, Hagfors, Sunne och Södra Viken (utanför Sunne). Rektorn för Klarälvdalens folkhögskola har ovanstående orter/platser som sina tjänsteställen. Dessutom förutsätts att rektorn att med regelbundenhet vara på plats i Karlstad där Region Värmland har sitt säte. Som följd av den stora geografiska spridningen av tjänsteställen som rektorn ansvarar för kör rektorn idag med egen bil ca mil/månad i tjänsten. Avstånden mellan Stöllet och Hagfors är knappt 6 mil, mellan Stöllet och Sunne 7,7 mil, mellan Stöllet och Södra Viken är 8,1 och mellan Stöllet och Karlstad är 14 mil. Mot denna bakgrund har frågan om tjänstebil för rektorn lyfts. Som utgångspunkt finns det inom Region Värmlands organisation inte behov av tjänstebil med Klarälvdalens folkhögskola som det enda undantaget. En kartläggning av verksamheten visar att rektorn vid Klarälvdalens folkhögskola har en speciell situation inom Region Värmland. Befattningen är ensam om att ha fyra alternativt fem tjänsteställen och med såpass stora avstånd. Vid hantering av förfarande kring tjänstebil ska Skatteverkets regler och rekommendationer följas. Det innebär att särskild policy för Region Värmland inte behöver tas fram utan all hänvisning sker till Skatteverkets regler och rekommendationer. Förvaltningen gör den sammanvägda bedömningen att skriftlig överenskommelse med rektorn för Klarälvdalens folkhögskola avseende tjänstebil bör tas fram. Förslaget motiveras av den sammantagna situationen att aktuell folkhögskola har fyra olika tjänsteställen med stor geografisk spridning. Rektorn förväntas hålla regelbunden kontakt med respektive enhet/filial och följa verksamheten på plats. I rektorns uppdrag ingår även att delta i arbete i Karlstad. Skatteverkets regelverk och rekommendationer ska gälla för överenskommelsen. Tjänstebilsinnehavet ska vara direkt knutet till aktuell befattning.

17 17(20) 9, forts Förslag om överenskommelse om tjänstebil gällande rektor för Klarälvdalens Folkhögskola Arbetsutskottet beslutar att godkänna förslag om överenskommelse om tjänstebil rektorn på Klarälvdalens Folkhögskola, samt att uppdra till regiondirektören att upprätta skriftlig överenskommelse och bemyndiga regiondirektören att underteckna den.

18 18(20) 10 Anställning av regiondirektör Regionstyrelsen beslutade den 21 augusti 2014, 80, med anledning av förestående val att uppskjuta beslutet om ny regiondirektör till dess att ny regionstyrelse tillträtt. Regionstyrelsen beslutade den 9 januari 2015, 3, att återuppta rekryteringsprocessen av ny regiondirektör samt att utse Tomas Riste (S), Stina Höök (M), Åsa Johansson (S), Bjarne Olsson (S) och Ola Persson (C) till rekryteringsgrupp. Regionstyrelsen beslutade den 29 januari 2015, 50, att föreslå Lars Christensen till regiondirektör för Region Värmland, att uppdra till regionstyrelsens ordförande att kontakta personaldirektören på Karlstads kommun inför förhandling enligt MBL 11, samt att uppdra till arbetsutskottet slutföra rekryteringsprocessen och fatta beslut om anställning och vidta erforderliga åtgärder beträffande anställningsvillkor vid tillsättningen av regiondirektör. beslutar att anställa Lars Christensen, , som regiondirektör för Kommunalförbundet Region Värmland, på ett förordnande om 5 år från och med den 9 februari 2015, samt att uppdra till arbetsutskottets ordförande att, efter samråd med arbetsutskottets vice ordförande, teckna överenskommelse om anställning.

19 19(20) 11 Dnr RV Erbjudande om att utse ledamöter i subkommittén för EU:s territoriella samarbetsprogram för Nordsjöregion samt utse organisation som regional kontaktpunkt Regeringen har beslutat att inrätta en nationell kontaktpunkt och en subkommitté i enlighet med samarbetsprogrammet för Nordsjöregionen för perioden Regeringen erbjuder regionalt utvecklingsansvariga aktörer i berörda län att utse ledamöter i subkommittén och att utse en organisation att fungera som regional kontaktpunkt. Regeringen föreslår i sitt beslut att Västra Götalandsregionen läns landsting erbjuds att samordna processen. Västra Götalandsregionen har idag också uppdraget som regional kontaktpunkt. Västra Götalandsregionen ska senast den 15 februari 2015 skriftligen informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om utsedda ledamöter i subkommittén samt vilken organisation som ska fungera som kontaktpunkt. Region Värmland har fyra platser att nominera för förtroendevalda. Två ledamöter och två ersättare. Jämn könsfördelning ska eftersträvas. Regionstyrelsen beslutade den 29 januari 2015, 12, att ge arbetsutskottet delegation att fatta beslut om nomineringen av ledamöter till subkommittén samt föreslå organisation som ska fungera som kontaktpunkt. Arbetsutskottet beslutade att delegera till arbetsutskottets ordförande att, efter samråd med arbetsutskottets vice ordförande, nominera ledamöter och ersättare till subkommittén för EU:s territoriella samarbetsprogram för Nordsjöregion att föreslå att Västra Götalandsregionen är fortsatt kontaktpunkt även för perioden

20 20(20) 12 Trafikslagsövergripande åtgärder stråkstudie och åtgärdsvalsanalys, Göta Älv-Vänerstråket Den 4 april 2013 lämnade Trafikverket sammanfattande slutrapport avseende förutsättningarna för den framtida sjöfarten i Göta Älv. I styrgruppen ingick från Region Värmland Tomas Riste (S) och Catarina Segersten Larsson (M). I kommande utredning om Göta Älv-Vänerstråket med fokus på slussarna i Trollhättan ska styrgrupp utses och i den styrgruppen ska representation från Region Värmland ingå. Arbetsutskottet beslutade att utse Tomas Riste (S) och Stina Höök (M) till Region Värmlands ledamöter i styrgrupp för kommande utredning om Göta Älv-Vänerstråket med fokus på slussarna i Trollhättan. 13 Ändrat sammanträdesdatum för regionstyrelsens arbetsutskott Förslag att flytta regionstyrelsens arbetsutskott från den 26 mars till 27 mars. Arbetsutskottet beslutade att flytta arbetsutskottets möte den 26 mars 2015 till den 27 mars 2015 kl

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 14:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Ann-Louise Broden (S) Yvonne Broberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (7) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-10:00 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Anneli Svensson, sekreterare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Ida Andersson (C), tjg ers för Håkan Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP)

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, sal Stange 2:3, kl. 19.00 20.20 ande Serkan Köse (S), ordförande Bosse Olsson (MP) Karin Pilsäter (FP) Leif Glad (S) tjg. ersättare Stefan

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV)

Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (14) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset, kl. 15.00 16:05 Beslutande Lennart Ohlsson (C), ordförande Anna Roos (KV) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer