Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot"

Transkript

1 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot I tjänsten Lars Christensen, bitr regiondirektör Ann Otto Nemes, enhetschef EvaLena Östlin, ekonomichef Hedvig Bergenheim, kommunikationschef Ulf Nordström, kulturchef Ingrid Strengsdal, administrativ chef och sekreterare Övriga Justerare Stina Höök (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 13 Ingrid Strengsdal, Ordförande Tomas Riste (S) Justerare Stina Höök (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Regionkansliet Underskrift Mona Björn

2 2(20) 1 Godkännande av dagordning Arbetsutskottet beslutade att godkänna dagordningen med komplettering om tre ärenden; ärende om överenskommelse om tjänstebil gällande rektor för Klarälvdalens Folkhögskola, anställning av regiondirektör samt nominering av ledamöter och ersättare till subkommittén för EU:s territoriella samarbetsprogram för Nordsjöregion och utse organisation som regional kontaktpunkt. 2 Informationsärenden EvaLena Östlin, ekonomichef, informerar om projektansökningar Interreg Sverige-Norge. Regionstyrelsen har delegerat beslutanderätten till arbetsutskott med anledning av kort tidsfrist och ärenden kommer att hanteras den 5 mars. Värmlands Brysselkontor; Region Värmland European Office i Bryssel invigdes den 3 februari. Tomas Riste (S), Stina Höök (M) och Åsa Johansson (S) informerar om invigningen. Idag den 5 februari sker presentation och genomgång av resultatet av senaste klustermätningen av våra Värmländska kluster: Stål & Verkstad, Compare och The Paper Province. Professor Örjan Sölvell, Handelshögskolan i Stockholm medverkar. Ny dialogform planeras med studieförbunden kring verksamhet. Förtroendevalda inbjuds att delta i dialogmöte den 4 juni 2015 (i anslutning till arbetsutskottets möte).

3 3(20) 3 Dnr RV om att anta Region Värmlands Entreprenörskapsstrategi Bakgrund 2008 presenterade Nutek (nuvarande Tillväxtverket) inom ramen för sin årsbok 2008 en analys som illustrerar svenska regioners entreprenörsklimat. I analysen kombineras ett mått på befolkningens inställning till egenföretagande, med siffror på hur många företag faktiskt startas i relationen till befolkningen. Analysen visade att Värmland var sämst i hela Sverige, gällande företagsamhet. Denna analys blev startskottet för projektet Det företagsamma Värmland. Ett projekt som har drivits på uppdrag av Region Värmland av Almi Företagspartner Värmland. Inom ramen för detta projekt har flera kartläggningar och analyser genomförts. En viktig slutsats från underlaget är att det företagsstödjande systemet i Värmlands har en stark önskan om en tydlig styrning av stödsystemet i Värmland. Det företagsstödjandesystemet har framfört att de ser att det är Region Värmland som samordnar en gemensam process för framtagande av en gemensam plattform för Värmlands långsiktiga arbete för att förbättra och effektivisera det företagsstödjande systemet. Underlagsmaterialet från Det företagsamma Värmland (DfV) visar bland annat att det finns en upplevelse hos såväl redan befintliga företagare som hos det företagsstödjande systemet att nuvarande aktörsbild är ostrukturerad och att det finns många olika aktörer samt att det är svårt att veta vilken aktör som respektive företagare ska vända sig till. Underlaget visar även att det finns åsikter om att det finns för många företagsstödjande aktörer i länet samt att det är rörigt och svåröverskådligt. Detta återspeglas också i företagens uppfattning av stödsystemet. Vidare framgår önskan om att Region Värmland skapar en tydlig plattform och en tydlighet i vad stödsystemet utgörs av och vilka som ska ingå. Mot bakgrund av ovanstående fanns det ett uppdrag i Region Värmlands verksamhetsplan för 2014 att en entreprenörskapsstrategi skulle tas from under året. Föreliggande ärende är svar på det uppdrag som formulerades i verksamhetsplanen. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att anta Region Värmlands Entreprenörskapsstrategi att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet för perioden

4 4(20) 4 Dnr RV om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Uppföljning och utvärdering för ökat lärande inom ramen för det regionala tillväxtarbetet 2015 Syfte Öka Region Värmlands medvetenhet och lärande kring utfall och resultat av satsade resurser. Mål Föreliggande projekts mål kan kategoriseras utifrån fyra områden: 1. systematisera och bedriva uppföljning och utvärdering för ökad kunskap och lärande om hur olika typer av beslutade projekt/insatser/processer fungerar och vad de resulterar i, fokus är beslutade insatser/projekt/processer av Region Värmlands styrelse gällande statliga och regionala utvecklingsmedel. 2. löpande följa regionens utveckling och genomföra behovsanpassade tematiska analyser 3. säkerställa Region Värmlands regeringsuppdrag inom utgiftsområde 19, Regional tillväxt gällande samordning, genomförande, uppföljning, utvärdering och lärande av det regionala tillväxtarbetet. 4. förutom de regeringsuppdrag som framgår av Villkor m.m. för budgetåret 2014 även se till att Region Värmlands åtaganden inom ramen för lärandeplanen genomförs samt att förordningarna; om regionalt tillväxtarbete (2007:713) och bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (2003:596) efterföljs. Bakgrund Genom att följa upp, utvärdera och analysera de insatser som genomförs bidrar detta till att utveckla Region Värmlands tillväxtarbete genom att vi bättre synliggör insatsernas effekter samt skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande. Ett effektivt uppföljnings- och utvärderingsarbete öppnar även upp för möjlighet att revidera viktiga styrdokument, såsom olika regionala strategier. Vidare har Region Värmland i egenskap av samverkansorgan skyldighet gentemot Regeringen att kontinuerligt återrapportera regeringsuppdrag. För att säkerställa en god återrapportering krävs ett gott uppföljnings- och utvärderingsarbete. Horisontella mål Vid framtagande av individberoende nyckeltal och indikatorer kommer dessa att vara uppdelade på kön som där det behövs delas upp på utländsk bakgrund. Särskilda analyser kan komma att genomföras för att särskilt analysera t.ex. hur projekten arbetar med jämställdhet, integration eller hur beaktande av miljö hanteras i projektgenomförande. Projektet är även ett

5 5(20) 4, forts Dnr RV om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Uppföljning och utvärdering för ökat lärande inom ramen för det regionala tillväxtarbetet 2015 internt stöd när det kommer till analyser och utredningar med utgångspunkt i horisontella kriterier. smotivering Ett verkningsfullt tillväxtarbete förutsätter ändamålsenliga och effektiva insatser. En tydlig framgångsfaktor i detta sammanhang är ständiga återkopplingar av erfarenheter och resultat från såväl pågående som avslutade insatser. Att genomföra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar ger ett bättre beslutsunderlag inför kommande satsningar men ska även ses som ett hjälpmedel för att kunna korrigera olika styrdokument och tidigare inriktningsbeslut. I ett uppföljnings- och utvärderingsarbetet handlar det inte enbart om att skapa en bättre kontroll utan även att skapa ett ökat lärande. För Region Värmland står ett ökat lärande i fokus i uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Projektet syftar dels till att systematisera Region Värmland uppföljnings- och utvärderingsarbetet dels på att bättre synliggöra och kommunicera projektportföljen. Projektet är starkt kopplat till att säkerställa Region Värmlands åtagande som samverkansorgan. Insatsområde: Uppföljning och utvärdering Vid kommunikation om projektet ska framgå att Region Värmland är medfinansiär, se dokumentet "Grafiska riktlinjer vid projektstöd från Region Värmland". Märken med Region Värmlands logotyp finns att ladda ned från regionvarmland.se/ansokan_projektmedel. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bevilja kr till Region Värmland för projekt Uppföljning, utvärdering och lärande inom ramen för det regionala tillväxtarbetet för år et belastar anslag 1:1, statliga regionala utvecklingsmedel. Stödandel: Projektet beviljas maximalt 100 % av redovisade och godkända totala kostnader. Allmänna villkor att Region Värmlands allmänna villkor för beslut om bidrag ska gälla för projektet. Villkoren skickas ut som bilaga med detta beslut. att det vid kommunikation om projektet ska framgå att Region Värmland är medfinansiär.

6 6(20) 5 Dnr RV om att bevilja medel till Riksteatern Värmland för projekt Kultur på landsbygd 2, Fas 4 Stor scenkonst för små scener Syfte Att stödja och utveckla öppna mötesplatser genom att skapa strukturer för en geografiskt och socioekonomiskt tillgänglig scenkonst som är hållbara över tid. Till skillnad från många andra projekt sätter projektet arrangören och bygden i centrum. Scenkonsten blir medlet som öppnar mötesplatsen. Mål - Att skapa kontinuerliga kulturaktiviteter på små scener/små orter. - stärka engagemanget och kompetensen hos lokala arrangörer genom kompetensutveckling. - Samordna och turnélägga scenkonstprogram för att uppnå maximal kostnadseffektivitet. - Genom samverkan erbjuda ett brett och intressant utbud av föreställningar och ge förutsättningar för fler produktioner för de mindre lokalerna. Detta skapar fler arbetstillfällen för länets scenartister. Bakgrund Riksteatern Värmland startade i början av 2008 tillsammans med sju andra organisationer (Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar, Bygdegårdarna samt studieförbund) projektet Kultur på landsbygd som i sin ursprungsform avslutades Fokus i projektet var öppna mötesplatser på landsbygden med hjälp av scenkonst. Under 2011 utvärderades projektet. Utvärderingen visade bland annat att det är ideella föreningsmedlemmar som möjliggör god scenkonst för hela länets befolkning oavsett var de bor. Eftersom det finns behov av fortsatt utveckling inom olika områden förlängdes projektet med två år. Horisontella mål Projektet bidrar till två horisontella mål, Jämställdhet, Integration Jämställdhet: Kultur på Landsbygd har för avsikt att bedriva all sin verksamhet utifrån Riksteatern Värmlands handlingsplan för arbete med de horisontella målen. Man har utformat en utförlig plan för de horisontella målen i samarbete med länets arrangörsföreningar. Riksteatern Värmland planerar därför att ha en väl uppdaterad hemsida och vara aktiv på Facebook samt att samla föreningarnas styrelser för att närmare diskutera publikarbete med inriktning mot bland annat en jämnare könsfördelning i föreningarnas styrelser och deras publik. Detta kan ske genom ett medvetet repertoarval när man gör repertoarval.

7 7(20) 5, forts Dnr RV om att bevilja medel till Riksteatern Värmland för projekt Kultur på landsbygd 2, Fas 4 Stor scenkonst för små scener Integration: Kultur på Landsbygd har för avsikt att bedriva all sin verksamhet utifrån Riksteatern Värmlands handlingsplan för arbete med de horisontella målen. Kultur på Landsbygd planerar att med stöd av Riksteatern Värmland fortsätta verka för att arrangörsföreningar erbjuds en repertoar som bidrar till ökad mångfald och verka för att diskussionen kring repertoarplanering och publikarbete mot olika målgrupper hålls levande. Man samlar arrangörsföreningarnas styrelser för att närmare diskutera publikarbete med inriktning mot en ökad mångfald i publiken. smotivering Projektet väl till prioriterade området Livskvalitet för alla, åtgärd Ett rikare kulturliv genom att stärka och utveckla fler mötesplatser och arenor för kreativ verksamhet, samt förbättra villkoren för konstnärligt skapande och företagande samt stärka det ideella kulturlivet och arrangörskapet. Vid kommunikation om projektet ska framgå att Region Värmland är medfinansiär, se dokumentet "Grafiska riktlinjer vid projektstöd från Region Värmland". Märken med Region Värmlands logotyp finns att ladda ned från regionvarmland.se/ansokan_projektmedel. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bevilja kr till Riksteatern Värmland för projekt Kultur på landsbygd 2, fas 4 för år 2015 et belastar ansvar , regionala utvecklingsinsatser. Stödandel: Projektet beviljas maximalt 48 % av redovisade och godkända totala kostnader. Allmänna villkor att Region Värmlands allmänna villkor för beslut om bidrag ska gälla för projektet. Villkoren skickas ut som bilaga med detta beslut. att det vid kommunikation om projektet ska framgå att Region Värmland är medfinansiär. Särskilda villkor Att under projektperioden arbeta med att hitta en långsiktig finansiering för projektet Kultur på landsbygd.

8 8(20) 6 Dnr RV Svar på revisionsrapport avseende Förstudie styrning och ledning av det regionala utvecklingsarbetet PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om regionstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning av det regionala utvecklingsarbetet samt att styrelsens uppsiktsplikt över verksamheterna är ändamålsenlig. Det regionala utvecklingsansvaret regleras av Lagen om samverkansorgan i länen, 3, och uppsiktsplikten av Kommunallagen, 6 kap, 1. Granskningen har utförts genom genomgång av Värmlandsstrategin, intervjuer med regionstyrelsens ordförande och regiondirektör samt webbenkät. Webbenkäten har ställts till ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsen, regionstyrelsen och de 16 kommunernas arbetsutskott i kommunstyrelsen (KSAU). Den totala svarsfrekvensen i enkäten är 56 % och varierar mellan 77 % (regionstyrelsen) och 29 % (landstingsstyrelsen). Kommunstyrelsernas arbetsutskott har en svarsfrekvens på 59 %. PWC sammanfattande bedömning är att regionstyrelsens styrning av det regionala utvecklingsarbetet är ändamålsenligt. PWC ser dock några utvecklingsbehov och lämnar följande rekommendationer: Regionstyrelsen bör tillse att samtliga ägardirektiv, överenskommelser mm innehåller tydliga direktiv om formerna för återrapportering om ekonomi och verksamhet, För att förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig uppsikt över berörda organisationer, bör regionstyrelsen säkerställa att organisationerna medverkar och lämnar rapport om ekonomi och verksamhet på minst en av regionstyrelsens informationsstunder under året. Rekommendationerna och kommentarerna syftar till att styrelsen ska lägga upp ett system för hur informationen överförs, när den ska överföras, och slutligen vilken information som ska överföras. Förvaltningens synpunkter I kommande revideringar av ägardirektiv eller motsvarande kommer Region Värmland att uppmärksamma att överenskommelserna innehåller tydliga direktiv om formerna för återrapportering om ekonomi och verksamhet.

9 9(20) 6, forts Dnr RV Svar på revisionsrapport avseende Förstudie styrning och ledning av det regionala utvecklingsarbetet Som PWC uppmärksammar har regionstyrelsen skapat goda förutsättningar för muntliga (och skriftliga) uppföljningar av ekonomi och verksamhet i samband med styrelsens informationsstunder vid varje möte. Rutinen kan vidareutvecklas och systematiseras. Region Värmland kommer att se över vilket tillvägagångssätt som är mest lämpligt. Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till svar på revisionsrapport Förstudie styrning och ledning av det regionala utvecklingsarbetet, samt att överlämna svaret till regionfullmäktige för kännedom.

10 10(20) 7 Dnr RV Svar på revisionsrapport avseende Granskning av följsamheten till policys och riktlinjer PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat regionstyrelsens följsamhet till policys och riktlinjer. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställer en tillräcklig intern kontroll inom området. Utifrån granskningen gör PWC bedömningen att de flesta policys och riktlinjer är kända men att följsamheten varierar. När det gäller uppföljningen görs bedömningen att det finns brister i systematik och att kontinuiteten i uppföljningen behöver förbättras. PWC föreslår att en översyn av styrdokumenten ska genomföras och hur dokumenten ska publiceras. Förvaltningens synpunkter Den senaste samlade uppföljningen av politiskt beslutade styrdokument genomfördes 2012 och rapporterades till styrelsen i november Bedömningen gjordes att styrdokumenten i stort efterlevs men att det fanns behov av revidering i vissa fall. För att få en kontinuitet i hanteringen kommer rapporteringen till regionstyrelsen att inarbetas i styrelsens internkontrollplan. I samband med detta ska värderas hur frekvent behovet är av återrapportering med hänsyn till policyns karaktär. Informationen på hemsidan kommer att uppdateras och systematiseras på ett tydligare sätt, den publicering som granskningen grundar sig på är tillfällig inom ramen för den omfattande omläggning som sker av regionens externa hemsida. Arbetet med uppdatering och revidering har påbörjats. Regionens intranät ska presentera samtliga aktuella styrdokument med utgångspunkt i om beslut fattats av politiskt organ eller av regiondirektören. Vi delar revisionens syn att det finns förbättringsmöjligheter framför allt vad gäller kontinuiteten i återrapportering till regionstyrelsen men vill också framhålla att den löpande uppföljningen av policys och riktlinjer sker i det dagliga arbetet inom förvaltningen där chefer inom verksamheten har ett ansvar för att tillse att styrdokumenten är kända och följs.

11 11(20) 7, forts Dnr RV Svar på revisionsrapport avseende Granskning av följsamheten till policys och riktlinjer Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till svar på revisionsrapport Granskning av följsamheten till policys och riktlinjer samt att överlämna svaret till regionfullmäktige för kännedom

12 12(20) 8 Dnr RV om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 Bakgrund Regionfullmäktige fastställde Värmlands kulturplan Komplettering inför verksamhetsåret Planen beskriver bland annat regionens prioriteringar i fråga om regional kulturverksamhet och fördelning av statliga medel i anslutning till denna. Kulturplanen utgör Region Värmlands ansökan till Statens kulturråd om statsbidrag till vissa kulturverksamheter. Kulturplanens syfte Värmlands kulturplan är ett regionalt program och planeringsverktyg för utveckling av kulturen i Värmland. Kulturplanen tar ett utvecklingsinriktat helhetsgrepp över den offentligt finansierade kulturen i Värmland, med fokus på de utvecklingsinsatser som ska göras med statsbidrag, inom ramen för samverkansmodellen. Planen beskriver samspelet mellan prioriteringarna på regional och kommunal nivå, relationen till de nationella kulturpolitiska målen och gemensamt prioriterade utvecklingsområden. Statsbidrag 2015 Statens kulturråd beslutade att för 2015 bevilja Region Värm-land statsbidrag med kronor att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Alla regioner/landsting har fått en minskning av statsbidraget med 1,5 procent, vilket för Värmland motsvarar kronor. För kronor av de beviljade medlen gäller särskilda villkor, kopplade till det nya pensionssystemet inom scenkonstområdet (se bilaga). Dessa medel ska främja utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet samt öka dansaryrkets attraktivitet. Detta berör endast Wermland Opera. Regionfullmäktige gav regionstyrelsen i uppdrag att besluta om fördelning av statsbidragen. Till grund för fördelningen ligger kulturplanens prioriteringar. Region Värmlands fördelning av medlen ska redovisas till Kulturrådet senast Fördelning av statsbidrag Samverkansmodellen innebär att ansvaret för att fördela statsbidraget, och göra prioriteringar mellan olika verksamheter, ligger på Region Värmland. Modellen gör det möjligt för Region Värmland att ge statsbidrag till andra och/eller fler verksamheter än de som tidigare erhållit statsbidrag, så länge dessa verkar inom de sju verksamhetsområden som samverkansmodellen omfattar. Med de behov av uppräkningar som beskrivits av framförallt de

13 13(20) 8, forts Dnr RV om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 större institutionerna, och i ljuset av att statsbidraget sänkts, bedöms det inte finnas möjlighet att 2015 fördela statsbidrag till fler verksamheter. En inbyggd problematik i modellen är att beskedet om statsbidragets storlek kommer först en månad in på det nya året. Möjligheten att med så kort varsel göra neddragningar inom verksamheterna är begränsad. En minskning av statsbidraget skapar problem inom alla verksamheter. Att ge en eller flera verksamheter en större procentuell minskning än de andra skulle underlätta för övriga verksamheter, men riskera att skapa större problem inom de verksamheter som drabbas av besparingen. Därför fördelas minskningen av statsbidraget med kronor procentuellt lika mellan verksamheterna. Minskningen för respektive verksamhet framgår av tabellen nedan. För statsbidraget till Wermland Opera gäller särskilda villkor för kronor av de beviljade medlen. För att dessa ska utbetalas krävs att Wermland Opera inkommer med nödvändiga underlag, och att dessa godkänns av Kulturrådet. I tabellen nedan anges utöver statsbidragen för 2015 också bidragen från Region Värmland och från kommunerna. Region Värmland har tilldelat verksamheterna i samverkansmodellen en uppräkning med 1,9 procent, med undantag av Värmlands Museum, som fått 2,0 procent, och Wermland Opera, som fått 2,5 procent. För Wermland Opera och Värmlands Museum har en samordning med Karlstads kommun skett, för att respektive finansiärs andel av det totala regionala anslaget ska vara oförändrad. Totalt har det regionala anslaget ökat med drygt en miljon kronor. I regionbidraget för konst- och kulturfrämjande verksamhet inkluderas sedan 2014 även avsatta medel för Kultur i skolan och Ung kultur möts. Belopp i tkr Statsbidrag Region Kommunerna Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Wermland Opera * förändring Västanå Teater ** förändring - 49 Museiverksamhet Värmlands Museum *** förändring - 95

14 14(20) 8, forts Dnr RV om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 Biblioteksverksamhet Kulturcentrum förändring - 22 Konst- och kulturfrämjande verksamhet Riksteatern Värmland förändring - 4 Kulturcentrum förändring - 12 Regional enskild arkivverksamhet Föreningsarkivet för Värmland förändring - 4 Föreningen Värmlandsarkiv förändring - 2 Filmkulturell verksamhet Kulturcentrum förändring - 18 Främjande av hemslöjd Kulturcentrum förändring - 9 TOTALT förändring (* Karlstads kommun. ** Sunne kommun. *** Varav Karlstads kommun tkr.) Genomförande och uppföljning av kulturplanen Genomförande och uppföljning kommer att bygga vidare på den arbetsmodell som tillämpats samt i arbetet med att ta fram kulturplanen. Viktiga arenor för den fortsatta processen är den årliga kulturpolitiska sammankomsten Kulturparlamentet, kulturchefsnätverket och de särskilda nätverk och arbetsgrupper som vid behov kan inrättas kring specifika utvecklingsområden.

15 15(20) 8, forts Dnr RV om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 Kulturplanen bildar underlag för Region Värmlands interna arbete med verksamhetsplan, budget, utformning av den egna organisationen samt kriterier för årsanslag och bidragsgivning till projekt och evenemang inom kulturområdet. Kulturplanen ska ligga till grund för Region Värmlands kulturpolitiska agerande på nationell nivå. Kulturplanen bildar dessutom underlag för arbetet med att skapa regionala samverkansprojekt som bland annat kan komma ifråga för de tidsbegränsade bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse som Kulturrådet disponerar inom ramen för samverkansmodellen. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till regionstyrelsen utan eget ställningstagande.

16 16(20) 9 Förslag om överenskommelse om tjänstebil gällande rektor för Klarälvdalens Folkhögskola Region Värmland är en organisation som har daglig verksamhet i hälften av länets kommuner och således en stor geografisk spridning. Den verksamhet inom Region Värmland med störst spridning är folkhögskolorna och bland dessa har Klarälvdalens folkhögskola den största geografiska spridningen. Skolan finnas med daglig verksamhet på fyra olika orter/platser; Stöllet, Hagfors, Sunne och Södra Viken (utanför Sunne). Rektorn för Klarälvdalens folkhögskola har ovanstående orter/platser som sina tjänsteställen. Dessutom förutsätts att rektorn att med regelbundenhet vara på plats i Karlstad där Region Värmland har sitt säte. Som följd av den stora geografiska spridningen av tjänsteställen som rektorn ansvarar för kör rektorn idag med egen bil ca mil/månad i tjänsten. Avstånden mellan Stöllet och Hagfors är knappt 6 mil, mellan Stöllet och Sunne 7,7 mil, mellan Stöllet och Södra Viken är 8,1 och mellan Stöllet och Karlstad är 14 mil. Mot denna bakgrund har frågan om tjänstebil för rektorn lyfts. Som utgångspunkt finns det inom Region Värmlands organisation inte behov av tjänstebil med Klarälvdalens folkhögskola som det enda undantaget. En kartläggning av verksamheten visar att rektorn vid Klarälvdalens folkhögskola har en speciell situation inom Region Värmland. Befattningen är ensam om att ha fyra alternativt fem tjänsteställen och med såpass stora avstånd. Vid hantering av förfarande kring tjänstebil ska Skatteverkets regler och rekommendationer följas. Det innebär att särskild policy för Region Värmland inte behöver tas fram utan all hänvisning sker till Skatteverkets regler och rekommendationer. Förvaltningen gör den sammanvägda bedömningen att skriftlig överenskommelse med rektorn för Klarälvdalens folkhögskola avseende tjänstebil bör tas fram. Förslaget motiveras av den sammantagna situationen att aktuell folkhögskola har fyra olika tjänsteställen med stor geografisk spridning. Rektorn förväntas hålla regelbunden kontakt med respektive enhet/filial och följa verksamheten på plats. I rektorns uppdrag ingår även att delta i arbete i Karlstad. Skatteverkets regelverk och rekommendationer ska gälla för överenskommelsen. Tjänstebilsinnehavet ska vara direkt knutet till aktuell befattning.

17 17(20) 9, forts Förslag om överenskommelse om tjänstebil gällande rektor för Klarälvdalens Folkhögskola Arbetsutskottet beslutar att godkänna förslag om överenskommelse om tjänstebil rektorn på Klarälvdalens Folkhögskola, samt att uppdra till regiondirektören att upprätta skriftlig överenskommelse och bemyndiga regiondirektören att underteckna den.

18 18(20) 10 Anställning av regiondirektör Regionstyrelsen beslutade den 21 augusti 2014, 80, med anledning av förestående val att uppskjuta beslutet om ny regiondirektör till dess att ny regionstyrelse tillträtt. Regionstyrelsen beslutade den 9 januari 2015, 3, att återuppta rekryteringsprocessen av ny regiondirektör samt att utse Tomas Riste (S), Stina Höök (M), Åsa Johansson (S), Bjarne Olsson (S) och Ola Persson (C) till rekryteringsgrupp. Regionstyrelsen beslutade den 29 januari 2015, 50, att föreslå Lars Christensen till regiondirektör för Region Värmland, att uppdra till regionstyrelsens ordförande att kontakta personaldirektören på Karlstads kommun inför förhandling enligt MBL 11, samt att uppdra till arbetsutskottet slutföra rekryteringsprocessen och fatta beslut om anställning och vidta erforderliga åtgärder beträffande anställningsvillkor vid tillsättningen av regiondirektör. beslutar att anställa Lars Christensen, , som regiondirektör för Kommunalförbundet Region Värmland, på ett förordnande om 5 år från och med den 9 februari 2015, samt att uppdra till arbetsutskottets ordförande att, efter samråd med arbetsutskottets vice ordförande, teckna överenskommelse om anställning.

19 19(20) 11 Dnr RV Erbjudande om att utse ledamöter i subkommittén för EU:s territoriella samarbetsprogram för Nordsjöregion samt utse organisation som regional kontaktpunkt Regeringen har beslutat att inrätta en nationell kontaktpunkt och en subkommitté i enlighet med samarbetsprogrammet för Nordsjöregionen för perioden Regeringen erbjuder regionalt utvecklingsansvariga aktörer i berörda län att utse ledamöter i subkommittén och att utse en organisation att fungera som regional kontaktpunkt. Regeringen föreslår i sitt beslut att Västra Götalandsregionen läns landsting erbjuds att samordna processen. Västra Götalandsregionen har idag också uppdraget som regional kontaktpunkt. Västra Götalandsregionen ska senast den 15 februari 2015 skriftligen informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om utsedda ledamöter i subkommittén samt vilken organisation som ska fungera som kontaktpunkt. Region Värmland har fyra platser att nominera för förtroendevalda. Två ledamöter och två ersättare. Jämn könsfördelning ska eftersträvas. Regionstyrelsen beslutade den 29 januari 2015, 12, att ge arbetsutskottet delegation att fatta beslut om nomineringen av ledamöter till subkommittén samt föreslå organisation som ska fungera som kontaktpunkt. Arbetsutskottet beslutade att delegera till arbetsutskottets ordförande att, efter samråd med arbetsutskottets vice ordförande, nominera ledamöter och ersättare till subkommittén för EU:s territoriella samarbetsprogram för Nordsjöregion att föreslå att Västra Götalandsregionen är fortsatt kontaktpunkt även för perioden

20 20(20) 12 Trafikslagsövergripande åtgärder stråkstudie och åtgärdsvalsanalys, Göta Älv-Vänerstråket Den 4 april 2013 lämnade Trafikverket sammanfattande slutrapport avseende förutsättningarna för den framtida sjöfarten i Göta Älv. I styrgruppen ingick från Region Värmland Tomas Riste (S) och Catarina Segersten Larsson (M). I kommande utredning om Göta Älv-Vänerstråket med fokus på slussarna i Trollhättan ska styrgrupp utses och i den styrgruppen ska representation från Region Värmland ingå. Arbetsutskottet beslutade att utse Tomas Riste (S) och Stina Höök (M) till Region Värmlands ledamöter i styrgrupp för kommande utredning om Göta Älv-Vänerstråket med fokus på slussarna i Trollhättan. 13 Ändrat sammanträdesdatum för regionstyrelsens arbetsutskott Förslag att flytta regionstyrelsens arbetsutskott från den 26 mars till 27 mars. Arbetsutskottet beslutade att flytta arbetsutskottets möte den 26 mars 2015 till den 27 mars 2015 kl

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer