Information för arbetsgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information för arbetsgivare"

Transkript

1 DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare

2 Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du en viktig samhällsfunktion genom att redovisa skatter och avgifter. Vi på Skatteverket vet att reglerna som styr redovisningen många gånger är komplicerade och att det arbetet kostar både tid och pengar. För att underlätta ditt arbete vill vi informera om gällande regler så att det blir lättare att göra rätt. Vi hoppas att årets arbetsgivardag och vår övriga information ska vara till god hjälp. Om du är intresserad av mer information vill jag tipsa dig om vår webbplats Där finns alltid aktuella broschyrer, blanketter, elektroniska tjänster och mycket annat som du kan ha nytta av. På webben hittar du också de informationsträffar vi erbjuder runt om i landet och hur du anmäler dig till dem. Oktober 2009 Mats Sjöstrand Generaldirektör Skatteverket

3 Innehåll Sida Nyheter 4 Kontrolluppgifter 6 Kontrolluppgiftsblanketten (KU10) 6 Kontrolluppgiftens betydelse 7 Kontrolluppgifter för löner, förmåner m.m. 8 Kontrolluppgift och skatteavdrag på ränta och utdelning 10 Kontrolluppgiften tänk på! 12 Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter 19 Skatteavdrag 19 Arbetsgivaravgifter 29 Regionalt stöd 34 Ägares uttag ur bolag 37 Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för näringsidkare med A-skatt 39 Redovisa och betala 41 Löneutmätning Kronofogdemyndigheten 52 Förmåner 54 Allmänt om förmåner 54 Kort om några förmåner 56 Hälso- och sjukvård 63 Personalvårdsförmåner 66 Bilförmån 70 Kostförmån 77 Intern representation 81 Arbetsredskap 84 Incitamentsprogram 87 Gåvor till anställda 95 Husarbete 97 Kostnadsersättningar 102 Traktamente och tjänsteresor 102 Övriga kostnadsersättningar 119 Personalliggare 121 Kassaregister 123 Kassaregisterlagen träder i kraft fullt ut den 1 januari Utlandsarbete m.m. 125 Innehållsförteckning 126 Inledning 129 Läs mer här 178 Belopp & procent 181 Sökordsregister 183

4 Nyheter Nyheter Nyheter Kontrolluppgifter. Några enstaka nya rutor har tillkommit på blanketterna. Bl.a. har KU10 fått ytterligare en ruta för redovisning av underlag för skattereduktion, ruta 22 för ROT-arbeten. Sänkta socialavgifter januari 2009 sänktes de samman lagda arbetsgivaravgifterna med 1 % och är idag 31,42 %. Nedsättning av socialavgifter för unga. Gruppen unga med lägre socialavgifter utvidgades till att fr.o.m omfatta alla som vid årets ingång inte har fyllt 26 år. Även avgifterna sänktes och uppgår numera till hela ålderspensionsavgiften samt en fjärdedel av övriga avgifter. För 2009 innebär detta en sammanlagd arbetsgivaravgift för unga med 15,49 %. Jobbskatteavdrag. Fr.o.m förstärktes och delvis förenklades jobbskatteavdraget inom ramen för ett tredje steg. Nyhet i skattetabell. Den 1 januari 2009 infördes en skattelättnad för personer över 65 år genom att grundavdraget höjdes för förvärvsinkomster upp till kr. Pga. detta har skattetabellen nu 6 kolumner. Tidsbegränsad lag om anstånd med inbetalning av skatt. Arbetsgivare har möjlighet att söka anstånd med inbetalning av avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för två valfria perioder under En förutsättning är att lönen ska vara utbetald under någon av månaderna februari till december Lånedator/hem-pc. Fr.o.m ska förmån av lånedator värderas till marknadsvärdet. Ett undantag, som bara gäller 2009, finns för äldre datorlån. Dessa datorer får värderas till ett schablonvärde på 400 kr per månad. Hushållstjänster och ROT-arbeten, s.k. husarbeten. Fr.o.m. den 8 december 2008 har reglerna om skattereduktion för hushållstjänster utvidgats till att även gälla ROT-arbeten. Det innebär att arbetsgivaren kan erbjuda förmån av fria ROTarbeten till sina anställda och de anställda kan söka skattereduktion på dessa arbeten. 4

5 Nyheter Nyheter Gåvors värde höjs. Fr.o.m kan arbetsgivaren ge de anställda skattefria julgåvor för 450 kr och jubileumsgåvor för 1350 kr. Höjt utlandstraktamente efter kraftigt försvagad krona. Skatteverket fastställer i december varje år normalbeloppen för utlandstraktamenten i olika länder. I februari 2009 tog Skatteverket det unika beslutet att höja traktamentsbeloppen för 101 länder. Beslutet gäller retroaktivt från den 1 januari Kassaregister. Från och med den 1 januari 2010 måste de flesta som säljer varor eller tjänster kontant ha ett certifierat kassaregister och erbjuda kunden ett kvitto. Utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag. I propositionen 2008/09:182 föreslås att fr.o.m ska utomlands bosatta artister m.fl. ha möjlighet att välja beskattning enligt inkomstskattelagen i stället för enligt A-SINK (lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.). Förslag finns också på att arbetsgivaravgifter ska betalas för ersättningar enligt A-SINK. 5

6 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiftsblanketten Upplysningar finns i broschyren "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m.", SKV 304. Belopp anges i hela krontal. Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. 40 Rättelsedatum om rättad uppgift sänds in KU Specifikationsnummer Inkomstår 2009 Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Uppgiftslämnarens namn och adress Uppgiftslämnarens person-/organisationsnummer Skatt Avdragen skatt Kontant lön m.m. 01 Inkomsttagarens namn och adress Inkomsttagarens person-/organisationsnummer Anställningstid (t.ex ) Arbetsställenummer från SCB Kostnadsersättningar Fr.o.m. 09 T.o.m. Delägare m.fl. i fåmansföretag Bilersättning 51 Traktam. 52 Traktam. Kontant bruttolön m.m. Enligt schablon inom riket utom riket Ersättningar som ligger till 25 Motsvarande gjorda grund för egenavgifter utlägg m.m. avseende Resekostnader Logi Specifikation av belopp i ruta Tjänsteresa längre tid än tre månader Inrikes Utrikes Ersättningar som inte är 31 Kostnadsersättningar som 20 underlag för socialavgifter inte kryssats i ruta Specifikation av belopp i ruta Specifikation av belopp i ruta SKV Förmåner m.m. 12 Skattepliktiga förmåner utom bilförmån och drivmedel vid bilförmån Bostad småhus Kost Bostad ej småhus Ränta Parkering Annan förmån Förmån har justerats Förmån som pension Specifikation av annan förmån i ruta Skattepliktig bilförmån utom drivmedel Drivmedel vid bilförmån Kod för förmånsbil Antal månader med bilförmån Antal km med bilersättning vid bilförmån Betalt för bilförmån Webbplats Servicetelefon Tjänstepension, övriga ersättningar, vissa avdrag Tjänstepension Ersättningar som inte är underlag för socialavgifter och som inte ger rätt till skattereduktion för arbetsinkomst Specifikation av belopp i ruta 32 Vissa avdrag Specifikation av belopp i ruta 37 Vissa inte skattepliktiga ersättningar till utländska experter m.fl. enligt beslut från Forskarskattenämnden Kapital Hyresersättning Skattereduktion för husarbete 21 Underlag för skattereduktion för hushållsarbete Underlag för skattereduktion för ROT-arbete 22 Personlig service Skatteupplysningen

7 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiftens betydelse Kontrolluppgiftens betydelse Sambandet kontrolluppgift inkomstdeklaration Uppgifter som arbetsgivaren lämnar för inkomster på kontrolluppgiften trycks på den anställdes inkomstdeklaration. Kontrolluppgiften ligger alltså till grund för den anställdes inkomst taxering, pensionsgrundande inkomst och för att personen ska bli tillgodoförd skatteavdragen som arbetsgivaren gjort under året. Den anställde tillgodoräknas avdragen skatt med det belopp som arbetsgivaren redovisat i ruta 01 (Avdragen skatt) på kontrolluppgiften. Beloppet måste därför stämma överens med summan av de skatteavdrag som arbetsgivaren har gjort, annars blir den tillgodoräknade skatten fel för den anställde. Om arbetsgivaren av något skäl inte lämnar kontrolluppgift blir den anställde inte automatiskt tillgodoförd de skatteavdrag som arbetsgivaren gjort. Den anställde måste i så fall göra en s.k. skattereklamation hos Skatteverket. Lönespecifikationerna har då ett stort bevisvärde och det är alltså viktigt att den anställde sparar sina lönebesked. Den som betalar ut lön och gör skatteavdrag måste vid varje utbetalningstillfälle lämna uppgift till mottagaren om skatteavdragets storlek (lönespecifikation). Givetvis ska även bruttolön och andra ersättningar framgå av lönespecifikationen. Upplysningar finns i broschyren "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m.", SKV 304. Belopp anges i hela krontal. Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. 40 Rättelsedatum om rättad uppgift sänds in KU Specifikationsnummer Inkomstår 2009 d enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Uppgiftslämnarens namn och adress Uppgiftslämnarens person-/organisationsnummer Skatt 01 Avdragen skatt Inkomsttagarens namn och adress Inkomsttagarens person-/organisationsnummer Anställningstid (t.ex ) Arbetsställenummer från SCB Fr.o.m. 09 T.o.m. Delägare m.fl. i fåmansföretag 7

8 Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter för löner, förmåner m.m. Kontrolluppgifter för löner, förmåner m.m. KU10 Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. Det finns olika kontrolluppgifter för den som haft anställda. De flesta arbetsgivare ska använda den vanliga kontrolluppgiften KU10 (SKV 2300). Det finns också andra kontrolluppgifter, bl.a. de som vi kortfattat beskriver här. KU13 Kontrolluppgift Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ( SINK ) KU13 (SKV 2340), ska lämnas av den som betalar ut ersättning som enligt beslut från Skatteverket ska beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). KU13 ska lämnas även om Skatteverkets beslut visar att SINK-skatt inte ska betalas för inkomsten ( nollbeslut, t.ex. på grund av bestämmelser i skatteavtal). Den anställde ska inte lämna inkomstdeklaration i Sverige. Normalt ska arbetsgivaravgifter redovisas enligt vanliga regler. Från inkomstår 2005 har den anställde möjlighet att välja att beskattas enligt reglerna i inkomstskattelagen i stället för enligt SINK-lagen. Skatteverket utfärdar då ett beslut om preliminär skatt ( jämkning ). I de fallen ska vanlig kontrolluppgift KU10 (SKV 2300) lämnas och den anställde ska redovisa inkomsten i inkomstdeklaration. KU14 Särskild kontrolluppgift KU14 (SKV 2303) ska lämnas på ersättning till den som helt eller delvis ska omfattas av svensk socialförsäkring, men inte ska beskattas i Sverige. KU14 ska också i vissa fall lämnas för den som ska beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., A-SINK. I dessa fall ligger blanketten till grund för beräkning av pensionsgrundande inkomst i Sverige. KU14 ska dessutom lämnas när ersättning betalats ut till mottagare som inte ska betala skatt i Sverige och inte omfattas av svensk socialförsäkring, men där information om ersättningen ska sändas till annat land. Informationsutbytet sker till de flesta länder med vilka Sverige har skatteavtal. KU16, KU17 Kontrolluppgift för sjöinkomst Kontrolluppgift för sjöinkomst m.m. KU16 (SKV 2306) ska lämnas för en sjöman som är bosatt i Sverige. Kontrolluppgift KU17 (SKV 2307) används för ersättning till en sjöman som är bosatt utomlands och som enligt beslut från Skatteverket ska 8

9 Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter för löner, förmåner m.m. beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). KU18 KU18 (SKV 2310) används av Försäkringskassan, försäkringsföretag och andra som betalar ut pensioner, livräntor, sjukpenning, A-kasseersättning m.m. KU19 KU19 (SKV 2341) används för pensions- och försäkringsersättningar som betalats ut till per soner som bor utomlands och har SINK-beslut för den aktuella inkomsten. Förenklad skattedeklaration Privatpersoner som betalar ut ersättning för arbete till en fysisk person som har A-skatt kan använda sig av blanketten Förenklad skattedeklaration (SKV 4805). Blanketten är både en skattedeklaration och en kontrolluppgift. Någon vanlig kontrolluppgift ska då inte lämnas varken till Skatteverket eller till den anställde. Under januari året efter inkomståret skickar Skatteverket ett meddelande till den anställde om storleken på utbetald lön och den avdragna skatten. Uppgifterna tas från redovisningen som arbetsgivaren gjorde i den förenklade skattedeklarationen. Samma uppgifter trycks sedan på den anställdes inkomstdeklaration. Fr.o.m. den 1 juli 2009 är det möjligt för en privatperson att anlita en annan privatperson med A-skatt och få skattereduktion för husarbeten. Skattereduktionen blir det belopp som du ska betala i arbetsgivaravgifter. För att få skattereduktion krävs att du lämnar en förenklad skattedeklaration. Vill du veta mer? Läs mer om kontrolluppgifter i broschyren Kontrolluppgifter lön, förmåner m.m. (SKV 304) samt i avsnittet Utlands arbete m.m. 9

10 Kontrolluppgifter Kontrolluppgift och skatteavdrag på ränta och utdelning Kontrolluppgift och skatteavdrag på ränta och utdelning Kontrolluppgift ska lämnas av juridiska personer och enskilda näringsidkare för följande kapitalinkomster hos fysiska personer och dödsbon: ränteinkomster, KU20 (SKV 2323) ränteutgifter, KU25 (SKV 2336) utdelning av delägarrätter, t.ex. aktier, KU31 (SKV 2322). KU20 Ränteinkomst Kontrolluppgiften KU20 (SKV 2323) ska innehålla uppgift om tillgodoräknad eller utbetald ränta samt om avdragen skatt. Skattskyldigheten för ränteinkomster följer kontantprincipen. Det innebär att ränteinkomst ska beskattas det år då räntan kan disponeras (varit tillgänglig för lyftning). Detta oavsett om den har betalats ut eller inte. Om det inte framgår någon bestämd förfallodag i avtal, ska räntan anses tillgänglig för lyftning när låntagaren bokför en upplupen räntekostnad i sin redovisning, dvs. vid utgången av räkenskapsåret. Skatteavdrag på ränta Företag och enskilda näringsidkare som tillgodoräknar eller betalar ut skattepliktig ränta till fysisk person eller dödsbo är skyldiga att göra skatteavdrag med 30 procent vid varje tillfälle detta sker. Skatteavdrag ska i dessa fall göras även om mottagaren har F-skattsedel. KU31 Utdelning Kontrolluppgiften KU31 (SKV 2322) ska innehålla uppgift om utdelning av delägarrätter, t.ex. aktier, vid årets utgång. Alla svenska aktiebolag, oavsett om det är avstämningsbolag eller kupongbolag, ska lämna kontrolluppgift KU31 på utdelning till fysiska personer och dödsbon. För avstämningsbolag lämnar VPC eller bankerna kontrolluppgifter. På kontrolluppgiften ska hela utdelningen tas upp, även om den helt eller delvis är skattefri. Det är den som får utdelningen som ska visa hur stor del som är skattefri i sin inkomstdeklaration på blankett K10 eller K10 B. Skatteavdrag på utdelning Den som betalar ut utdelning är skyldig att göra skatteavdrag med 30 procent vid varje utbetalningstillfälle. 10

11 Kontrolluppgifter Kontrolluppgift och skatteavdrag på ränta och utdelning Kupongbolag (ofta fåmansföretag) och ekonomiska föreningar behöver inte göra något skatteavdrag på utdelning. Redovisning av skatteavdrag Skatteavdrag som gjorts på ränta (KU20) och utdelning (KU31) ska redovisas i utbetalarens skattedeklaration. KU25 Ränteutgift Kontrolluppgift KU25 (SKV 2336) ska innehålla uppgift om inbetald ränta, inkl. eventuell ränteförmån. Kontrolluppgift behöver inte lämnas för dröjsmålsränta. Om en anställd har fått ett räntefritt eller s.k. lågförräntat lån av sin arbetsgivare, ska alltså betald ränta inkl. eventuell ränteförmån redovisas på KU25. Ränteförmånen ska dessutom redovisas på den vanliga kontrolluppgiften KU10, genom att förmånens belopp anges vid ruta 12 med kryss i ruta 44. Vill du veta mer? Mer information finns i broschyren Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. (SKV 373). Broschyren hittar du på Den görs inte längre i tryckt version. 11

12 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiften tänk på! Kontrolluppgiften tänk på! Beloppsgränser Kontrolluppgift ska lämnas om värdet av det som ska redovisas är 100 kr eller mer för hela året. Det finns undantag: Beloppsgränsen är kr om utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo och ersättningen inte är en utgift i näringsverksamhet som bedrivs av utbetalaren. Privatpersoner som lämnar förenklad skattedeklaration ska inte lämna kontrolluppgift. Den förenklade skattedeklarationen fungerar även som kontrolluppgift. Viktiga datum Kontrolluppgifter och sammandrag för inkomståret ska lämnas senast den 31 januari, året efter inkomståret, i år förlängt till den 1 februari 2010 pga. helg. Rättade kontrolluppgifter måste lämnas senast den 1 mars 2010 för att de uppgifter som trycks i den anställdes inkomstdeklaration ska bli riktiga. Personnummer och samordningsnummer Om du är osäker på den anställdes personnummer kontakta Skatteupplysningen på telefon innan kontrolluppgifterna lämnas in. Samordningsnummer används, i stället för personnummer, för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket. Vill du veta mer? Läs mer i broschyren Samordningsnummer (SKV 707). TIN-nummer TIN-nummer är det (identifikations-)nummer som används vid kontakt med skattemyndigheten i det land personen är bosatt. I Sverige använder vi personnumret för identifikation, men så är inte alltid fallet i andra länder. Har du under 2009 betalat ut ersättning till en person som är begränsat skattskyldig i Sverige, dvs. person som inte är bosatt i Sverige och som inte ska beskattas här eller ska beskattas här enligt någon av lagarna om särskild inkomstskatt (SINK eller A-SINK), ska du på kontrolluppgiften också redovisa personens utländska skatteregistreringsnummer (TIN-nummer). 12

13 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiften tänk på! Det är viktigt att arbetsgivaren redan vid anställningens början ser till att få uppgift om den anställdes TIN-nummer, eftersom det har visat sig att det ofta är mycket svårt att få fram det utländska skatteregistreringsnumret när personen återvänt till sitt hemland. Meddelande Meddelande till Skatteverket kan inte lämnas på kontrolluppgiften lämna i stället eventuella upplysningar i separat skrivelse som skickas direkt till skattekontoret. Fler än en kontrolluppgift per person, ruta 570 Normalt lämnas endast en kontrolluppgift per anställd. Om arbetsgivaren har separata lönesystem för t.ex. anläggningar på olika orter, och därför vill lämna flera kontrolluppgifter för personer som arbetat på de olika orterna under året, ska specifikationsnummer anges i ruta 570. Detta nummer används för att skilja på flera kontrolluppgifter för samma anställd hos en arbetsgivare. Specifikationsnumret ska vara unikt för varje lämnad kontrolluppgift som lämnas för en och samma person. Kom ihåg att ange detta nummer om du skickar in en ny rättad kontrolluppgift. Upplysningar finns i broschyren "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m.", SKV 304. Belopp anges i hela krontal. Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. 40 Rättelsedatum om rättad uppgift sänds in 570 KU10 Specifikationsnummer Inkomstår 2009 mråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Uppgiftslämnarens namn och adress Uppgiftslämnarens person-/organisationsnummer Skatt 01 Avdragen skatt Inkomsttagarens namn och adress Inkomsttagarens person-/organisationsnummer 61 Delägare m.fl. i fåmansföretag 08 Fr.o.m. 09 T.o.m. Anställningstid (t.ex ) 60 Arbetsställenummer från SCB Rutorna 08 och 09 Rutorna 08 och 09 Anställningstid ska fyllas i om anställningen avser del av år. Då anges numret på den första och sista anställningsmånaden, t.ex (april december). Förmån i ruta 12 Om förmån redovisats vid ruta 12 ska alltid någon av rutorna eller 49 samt i förekommande fall ruta 48 kryssas. Ruta Om någon av rutorna kryssats ska alltid ett belopp (noll och uppåt) redovisas i ruta

14 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiften tänk på! Ruta 31 Ersättningar som inte är underlag för socialavgifter redovisas vid ruta 31, t.ex. ersättningar utbetalda till personer födda 1937 eller tidigare ersättningar under ett halvt prisbasbelopp till idrottsutövare ersättning till anställd som tillhör annat lands socialförsäkring ersättning för arbete till juridisk person med A-skattsedel lön till vissa utlandsanställda. Ruta 25 Ersättningar där mottagaren själv betalar egenavgifter redovisas i ruta 25, t.ex. forskarstipendium lön till anställda med F-skattsedel ersättning under kr från privatperson eller dödsbo till en person med A-skatt. Ruta 21 I ruta 21 anges underlag för skattereduktion för hushålls arbete. Underlaget för skattereduktion är inte alltid lika med värdet av förmånen av hushållsarbete. Förmånen redovisas i ruta 12 med kryss i ruta 47 och specifikation i ruta 65. Ruta 22 ny för i år I ruta 22 anges underlag för skattereduktion för ROT-arbete. I likhet med vad som gäller för hushållsarbete är inte alltid värdet av förmånen lika med underlaget för skattereduktionen. Förmånen redovisas i ruta 12 med kryss i ruta 47 och specifikation i ruta 65. Ruta 32 Ruta 32 (specificeras i ruta 69) används för följande ersättningar: vissa livräntor utbetalning från vinstandelsstiftelse ärvd royalty som ursprungligen varit inkomst av tjänst, t.ex. engångsförfattare. Dessa ersättningar ger inte rätt till jobbskatteavdrag. Ruta 49 Ruta 49, förmån som pension, kryssas när en anställd går i pension men behåller en förmån som arbetsgivaren anser vara pension. Redovisning ska ske i ruta 12 med kryss i någon av rutorna samt i förekommande fall i ruta 48. Förmån som pension ger inte rätt till jobbskatteavdrag. 14

15 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiften tänk på! Ruta 55 Resekostnader, ruta 55, ska kryssas om arbetsgivaren har betalat ut ersättning för resekostnader motsvarande gjorda utlägg vid tjänsteresa. Denna ruta ska också kryssas om den anställde fått ersättning för betald trängselskatt vid tjänsteresa. KU10 Inkomstår 2009 tid än tre månader Inrikes Utrikes Ersättningar som inte är underlag för socialavgifter 31 Kostnadsersättningar som inte kryssats i ruta Specifikation av belopp i ruta Specifikation av belopp i ruta SKV Förmåner m.m. 12 Skattepliktiga förmåner utom bilförmån och drivmedel vid bilförmån Bostad småhus Kost Bostad ej småhus Ränta Parkering Annan förmån 48 Förmån har justerats Specifikation av annan förmån i ruta 47 Skattepliktig bilförmån utom drivmedel Drivmedel vid bilförmån Kod för förmånsbil Antal månader med bilförmån Antal km med bilersättning vid bilförmån Betalt för bilförmån Webbplats Förmån som pension Servicetelefon 65 Tjänstepension, övriga ersättningar, vissa avdrag Tjänstepension Ersättningar som inte är underlag för socialavgifter och som inte ger rätt till skattereduktion för arbetsinkomst Specifikation av belopp i ruta 32 Vissa avdrag Specifikation av belopp i ruta 37 Vissa inte skattepliktiga ersättningar till utländska experter m.fl. enligt beslut från Forskarskattenämnden Kapital Hyresersättning Skattereduktion för husarbete 21 Underlag för skattereduktion för hushållsarbete Underlag för skattereduktion för ROT-arbete 22 Personlig service Summera och jämför beloppen! Summera all avdragen skatt som är redovisad på kontrolluppgifterna och jämför den med den avdragna skatt som är redovisad på skattedeklarationerna under året. Jämför även den totala summan av lön och förmåner beloppen enligt kontrolluppgifterna ska i princip vara desamma som de som redovisats på skattedeklarationerna under året. Mindre differenser kan finnas. De kan t.ex. bero på utbetalningar av lön under kr och reglerna för drivmedelsförmån. 15

16 Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner Avgiftspliktiga förmåner Kostnadsavdrag Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt Full arbetsgivaravgift för födda av rad Arbetsgivaravgift för födda av rad 57 Ålderspensionsavgift för födda av rad Lön och förmåner inkl. SINK 83 Pension, livränta, försäkringsersättning inkl. SINK 85 Ränta och utdelning 87 Summa underlag för skatteavdrag 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Vid inbetalning Plusgiro Bankgiro (Ruta 53 = ) Ambassader och företag utan fast driftställe i Sverige samt särskild löneskatt Se nedan 67 USA, Kanada, Kod och procent se Kod Québec bifogad information Avdrag för regionalt stöd får bara göras för verksamhet i vissa branscher i stödområde. Se SKV 401 och SKV Regionalt stöd, underlag (= ) Avdrag regionalt stöd Summa underlag Summa arbetsgivar- (Uppgiften registreras ej) avgift * Ruta 66, Underskrift (behörig firmatecknare) Namnförtydligande Kontaktperson Telefonnummer 82 Från lön och förmåner 84 Från pension m.m. 86 Från ränta och utdelning 88 Summa avdragen skatt Summa avgift och skatt att betala (Uppgiften registreras ej) Ditt referensnummer (OCR) 03 Administrativ kod Upplysningar finns i broschyren "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m.", SKV 304. Belopp anges i hela krontal. Uppgiftslämnarens namn och adress Uppgiftslämnarens person-/organisationsnummer Avdragen skatt Rättelsedatum om rättad uppgift sänds in Inkomsttagarens namn och adress Inkomsttagarens person-/organisationsnummer 570 Specifikationsnummer 08 Fr.o.m. 09 T.o.m. Anställningstid (t.ex ) 60 Arbetsställenummer från SCB 61 Delägare m.fl. i fåmansföretag Bilersättning inom riket utom riket Traktam. Traktam. Kontant bruttolön m.m. Enligt schablon 25 Motsvarande gjorda Ersättningar som ligger till grund för egenavgifter utlägg m.m. avseende Resekostnader Logi Specifikation av belopp i ruta Tjänsteresa längre tid än tre månader Inrikes Utrikes Ersättningar som inte är Kostnadsersättningar som underlag för socialavgifter inte kryssats i ruta Specifikation av belopp i ruta Specifikation av belopp i ruta Kontrolluppgifter Kontrolluppgiften tänk på! Avstämning Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Statistiska centralbyrån (SCB) använder uppgifterna i skattedeklarationen för framställning av statistik. L SKV Deklarationen ska finnas hos Skatteverket på deklarationsdagen (deklarationsadress, se andra sidan) Skattedeklaration Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter Avdragen skatt att deklarera för Underlag för skatteavdrag Underskrift Avdrag Avdragen skatt * Upplysningar (Upplysningar kan bara lämnas i rutan) = = = Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV Skatt Kontant lön m.m. Förmåner m.m. Bostad småhus Kost Bostad ej småhus Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. 30 Tjänstepension Ersättningar som inte är underlag för socialavgifter och som Skattepliktiga förmåner utom bilförmån och drivmedel vid inte ger rätt till skattereduktion bilförmån för arbetsinkomst Specifikation av belopp i ruta Ränta Parkering Annan förmån Vissa avdrag Specifikation av belopp i ruta 37 Förmån har justerats Förmån som pension Specifikation av annan förmån i ruta Vissa inte skattepliktiga ersättningar till utländska experter 13 Skattepliktig bilförmån utom m.fl. enligt beslut från Forskarskattenämnden drivmedel 18 Drivmedel vid bilförmån Kod för förmånsbil Hyresersättning 15 Antal månader med bilförmån Antal km med bilersättning Underlag för skattereduktion vid bilförmån för hushållsarbete Underlag för skattereduktion Betalt för bilförmån för ROT-arbete Webbplats Servicetelefon Personlig service Skatteupplysningen Skatte- Arbetsgivaravgifter att deklarera för Bruttolön, förmåner och kostnadsavdrag = Underlag för arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter Ange endast kronor, ej ören deklaration Kontrolluppgift Kostnadsersättningar Kapital KU10 Inkomstår 2009 Tjänstepension, övriga ersättningar, vissa avdrag Skattereduktion för husarbete Lämna kontrolluppgift Filöverföring Som arbetsgivare kan du lämna kontrolluppgifter genom filöver föring via Internet från Skatteverkets webbplats. Det är enkelt och sparar tid eftersom det inte krävs någon pappersblankett och eftersom du kan skicka filerna på tider som passar dig. För att kunna skicka in filer med kontrolluppgifter behövs en e-legitimation. Observera att det inte behöver vara firmatecknarens e-legitimation. Ytterligare en fördel med filöverföring via Internet är att det vid överföringstillfället sker en kontroll om filerna uppfyller Skatteverkets tekniska krav. Skulle det inte göra detta skickas ett felmeddelande. När filerna har kommit in till Skatteverket får avsändaren en kvittens. Cd eller diskett Det går också bra att lämna kontrolluppgifter på cd eller diskett. Den som inte har ett löneprogram kan utan kostnad beställa ett registreringsprogram via beställningstjänsten eller genom att ringa Skatteverkets servicetelefon , direktval Programmet är enkelt att använda. Du registrerar uppgifterna på din dator och skickar dem sedan till Skatteverket. Filerna kan skickas till Skatteverket via vår filöverföringstjänst eller kopieras till en cd/diskett som sedan skickas till Skatteverkets inläsningscentral. 16

17 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiften tänk på! Kontrolluppgifter på cd och diskett skickas till: Skatteverkets inläsningscentral Enhet Östersund Vill du veta mer? Läs mer om e-tjänsten Filöverföring på under E-tjänster Filöverföring. Mer information om Skatteverkets registreringsprogram hittar du i broschyren Registreringsprogram för kontrolluppgifter (SKV 261). Sammandrag Arbetsgivare som lämnar kontrolluppgifter i pappersform ska också lämna blanketten Sammandrag (SKV 2304). För varje slag av kontrolluppgift lämnas ett sammandrag med kryss i rutan för den kontrolluppgift som avses. På sammandraget ska arbetsgivaren ange sitt person-/organisationsnummer, hur många kontrolluppgifter som lämnas och underskrift av kontaktperson hos arbetsgivaren. Lägg alltid sammandraget överst. Även när en enda kontrolluppgift lämnas ska sammandrag skickas med. Om kontrolluppgifter lämnas via filöverföring eller på cd eller diskett ska sammandrag på papper inte lämnas. Rättelser av lämnade skattedeklarationer Är beloppen på kontrolluppgifterna högre än de i skattedeklarationerna? Tänk på att själv omgående begära rättelse av skattedeklarationerna för att undvika skattetillägg på för lågt redovisade arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Givetvis bör du också rätta beloppen om du redovisat för mycket skatt eller arbetsgivaravgifter. Rättelserna kan enkelt göras via elektronisk skattedeklaration. Vill du veta mer? Läs mer på under E-tjänster Skatte deklaration eller i broschyren E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster (SKV 206). Rättelser av lämnade kontrolluppgifter Rättelse kan göras antingen elektroniskt eller med manuellt ifyllda blanketter. Rättelse görs genom att en ny, fullständigt ifylld kontrolluppgift sänds in. När du lämnar rättade kontrolluppgifter på 17

18 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiften tänk på! papper ska du skicka med ett nytt sammandrag och kryssa i rutan som visar att sammandraget avser nya kontrolluppgifter som ersätter tidigare inlämnade. Den nya kontrolluppgiften ersätter den tidigare inlämnade, därför är det viktigt att man lämnar en helt ny komplett kontrolluppgift med rättelsedatum man kan alltså inte bara ange de uppgifter som rättats. Observera att kontrolluppgift som redovisats rätt i den ursprung liga redovisningen ska inte tas med på nytt. Rättelsedatum Det är viktigt att ange rättelsedatum i ruta 40 på den nya kontrolluppgiften, som anger att den rättade kontrolluppgiften ersätter tidigare lämnad. Om den felaktiga kontrolluppgiften har specifikationsnummer i ruta 570 ska den rättade kontrolluppgiften ha samma nummer. Lämnar du en rättad kontrolluppgift efter den 1 mars hinner uppgifterna inte tryckas i den anställdes deklaration. Tänk då på att meddela den anställde att rättelse av kontrolluppgiften har gjorts efter det datumet. I så fall måste denne själv korrigera sin deklaration. Medför rättelsen att redovisningen på skattedeklarationerna är fel? Lämna ny rättad skattedeklaration för aktuell period. Upplysningar finns i broschyren "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m.", SKV 304. Belopp anges i hela krontal. Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. 40 Rättelsedatum om rättad uppgift sänds in KU10 Inkomstår Specifikationsnummer Regelnämnd. Uppgiftslämnarens namn och adress OBS! Sammandrag och kontrolluppgifter ska lämnas till Skatteverket senast den 1 februari Inkomsttagarens namn och adress Sammandr Kontrolluppgif 18 Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Uppgiftslämnarens namn och adress Uppgiftslämnarens person-/organisationsnummer Kontrolluppgifterna ersätter tidigare insända, som ska makuleras Lämnade kontr ll ift Skatteverkets kontor och ad Typ av kontrollup Kontrolluppgifter från För bosatta i Sverige För bosatta utomlands (SKV 2340, 2343, 230 För personer som inte Kontrolluppgifter från försäkringsföretag m.f

19 Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag Skatteavdrag Allmänt Den grundläggande principen är att preliminär skatt ska betalas för inkomståret med ett belopp som så nära som möjligt motsvarar den slutliga skatten för samma år. Den ska betalas genom skatteavdrag eller särskild debitering. Den som gör skatteavdrag fungerar i praktiken som statens uppbördsman. Skatteavdraget är ingen kostnad för utbetalaren. Den avdragna skatten är den anställdes pengar, som betalas in till Skatteverket tillsammans med arbetsgivaravgifterna. Skatteavdraget tillgodoförs den anställdes skattekonto när kontrolluppgiften har lämnats. Arbetsgivaren ska redovisa skatteavdragen månaden efter den månad lönen blivit tillgänglig för lyftning för de anställda, oavsett när arbetsgivaren bokfört lönekostnaden (Rättsfallet RÅ 2002 ref. 96). Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska redovisas i en skattedeklaration som lämnas elektroniskt eller i pappersform. Möjlighet finns även att lämna elektronisk skattedeklaration genom ombud. Skatteformen är avgörande för vem som ska göra skatteavdrag och betala socialavgifter (arbetsgivaravgifter eller egenavgifter) på ersättning för utfört arbete. Det finns två slags skatteformer för preliminär skatt, A-skatt och F-skatt. Vad innebär F-skattsedeln? F-skatt Den som har F-skattsedel, antingen när ersättningen för arbetet bestäms eller när den utbetalas, betalar själv sin preliminära skatt och sina socialavgifter. En F-skattsedel innebär att utbetalaren normalt aldrig är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. Den som inte har F-skatt har automatiskt A-skatt. Detta innebär att en näringsidkare (fysisk eller juridisk person) som inte vill ha, eller kan få F-skattsedel, i stället har skatteformen A-skatt. FA-skatt Fysiska personer som har inkomst både av näringsverksamhet och anställning kan också ha F-skatt med villkor (F-skatt och A-skatt samtidigt). Villkoret är att den som har en sådan kombinerad skattsedel får åberopa F-skatten endast i sin näringsverksamhet. Han måste då meddela utbetalaren skriftligt om F-skattsedeln ska användas i uppdraget. Om det inte görs så gäller A-skattsedeln. 19

20 Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag När ska skatteavdrag göras? Om ersättning betalas för utfört arbete till någon med A-skatt, ska avdrag för preliminär skatt göras vid varje utbetalningstillfälle. Det krävs alltså inget anställningsförhållande. Inte heller har det någon betydelse om mottagaren är exempelvis egen företagare eller en juridisk person (AB, HB m.m.). Lönespecifikation Den som gör skatteavdrag ska vid varje utbetalningstillfälle lämna mottagaren en skriftlig uppgift om skatteavdragets belopp. Specifikationen är beviset på hur mycket skatt som dragits av. Det är därför viktigt att den anställde sparar denna handling. Från vad ska skatteavdrag göras? Skatteavdrag ska göras från kontant ersättning för arbete. Det finns en rad ersättningar som skattemässigt jämställs med ersättning för arbete, t.ex. pension och avgångsvederlag. Om en anställd förutom kontant lön får andra skattepliktiga förmåner, ska skatteavdrag göras på lönen och förmånernas sammanlagda värde. Om den anställde, vid sidan av lönen, får ersättningar för kostnader som han haft i arbetet gäller följande: Skatteavdrag ska inte göras på kostnadsersättningen, om kostnaderna får dras av i den anställdes inkomstdeklaration som så kallade övriga utgifter. Överstiger ersättningen det belopp som mottagaren får dra av, ska skatteavdrag göras på överersättningen. Är det uppenbart att ersättningen inte alls får dras av, ska skatteavdrag göras på hela beloppet. Gäller det traktamente och bilersättning där mottagaren i sin inkomstdeklaration får avdrag med schablonbelopp, ska skatteavdrag bara göras på den del av ersättningen som överstiger schablonbeloppen. Detsamma gäller vid beräkning av arbetsgivaravgifter. När ska en arbetsgivare inte göra skatteavdrag? Skatteavdrag ska inte göras om betalningsmottagaren har eller åberopar F-skatt när ersättningen vid utbetalningstillfället understiger 100 kr om den utbetalda lönen (inkl. förmåner) sammanlagt antas bli mindre än kr under hela året. Glöm inte att kontrolluppgift ska lämnas om ersättningen är 100 kr eller mer. 20

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m.

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2013 2013 Information till dig som lämnar kontrolluppgifter om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt på investeringssparkonto

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige.

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Nyhet! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2015 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer