Information för arbetsgivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information för arbetsgivare"

Transkript

1 DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare

2 Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du en viktig samhällsfunktion genom att redovisa skatter och avgifter. Vi på Skatteverket vet att reglerna som styr redovisningen många gånger är komplicerade och att det arbetet kostar både tid och pengar. För att underlätta ditt arbete vill vi informera om gällande regler så att det blir lättare att göra rätt. Vi hoppas att årets arbetsgivardag och vår övriga information ska vara till god hjälp. Om du är intresserad av mer information vill jag tipsa dig om vår webbplats Där finns alltid aktuella broschyrer, blanketter, elektroniska tjänster och mycket annat som du kan ha nytta av. På webben hittar du också de informationsträffar vi erbjuder runt om i landet och hur du anmäler dig till dem. Oktober 2009 Mats Sjöstrand Generaldirektör Skatteverket

3 Innehåll Sida Nyheter 4 Kontrolluppgifter 6 Kontrolluppgiftsblanketten (KU10) 6 Kontrolluppgiftens betydelse 7 Kontrolluppgifter för löner, förmåner m.m. 8 Kontrolluppgift och skatteavdrag på ränta och utdelning 10 Kontrolluppgiften tänk på! 12 Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter 19 Skatteavdrag 19 Arbetsgivaravgifter 29 Regionalt stöd 34 Ägares uttag ur bolag 37 Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för näringsidkare med A-skatt 39 Redovisa och betala 41 Löneutmätning Kronofogdemyndigheten 52 Förmåner 54 Allmänt om förmåner 54 Kort om några förmåner 56 Hälso- och sjukvård 63 Personalvårdsförmåner 66 Bilförmån 70 Kostförmån 77 Intern representation 81 Arbetsredskap 84 Incitamentsprogram 87 Gåvor till anställda 95 Husarbete 97 Kostnadsersättningar 102 Traktamente och tjänsteresor 102 Övriga kostnadsersättningar 119 Personalliggare 121 Kassaregister 123 Kassaregisterlagen träder i kraft fullt ut den 1 januari Utlandsarbete m.m. 125 Innehållsförteckning 126 Inledning 129 Läs mer här 178 Belopp & procent 181 Sökordsregister 183

4 Nyheter Nyheter Nyheter Kontrolluppgifter. Några enstaka nya rutor har tillkommit på blanketterna. Bl.a. har KU10 fått ytterligare en ruta för redovisning av underlag för skattereduktion, ruta 22 för ROT-arbeten. Sänkta socialavgifter januari 2009 sänktes de samman lagda arbetsgivaravgifterna med 1 % och är idag 31,42 %. Nedsättning av socialavgifter för unga. Gruppen unga med lägre socialavgifter utvidgades till att fr.o.m omfatta alla som vid årets ingång inte har fyllt 26 år. Även avgifterna sänktes och uppgår numera till hela ålderspensionsavgiften samt en fjärdedel av övriga avgifter. För 2009 innebär detta en sammanlagd arbetsgivaravgift för unga med 15,49 %. Jobbskatteavdrag. Fr.o.m förstärktes och delvis förenklades jobbskatteavdraget inom ramen för ett tredje steg. Nyhet i skattetabell. Den 1 januari 2009 infördes en skattelättnad för personer över 65 år genom att grundavdraget höjdes för förvärvsinkomster upp till kr. Pga. detta har skattetabellen nu 6 kolumner. Tidsbegränsad lag om anstånd med inbetalning av skatt. Arbetsgivare har möjlighet att söka anstånd med inbetalning av avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för två valfria perioder under En förutsättning är att lönen ska vara utbetald under någon av månaderna februari till december Lånedator/hem-pc. Fr.o.m ska förmån av lånedator värderas till marknadsvärdet. Ett undantag, som bara gäller 2009, finns för äldre datorlån. Dessa datorer får värderas till ett schablonvärde på 400 kr per månad. Hushållstjänster och ROT-arbeten, s.k. husarbeten. Fr.o.m. den 8 december 2008 har reglerna om skattereduktion för hushållstjänster utvidgats till att även gälla ROT-arbeten. Det innebär att arbetsgivaren kan erbjuda förmån av fria ROTarbeten till sina anställda och de anställda kan söka skattereduktion på dessa arbeten. 4

5 Nyheter Nyheter Gåvors värde höjs. Fr.o.m kan arbetsgivaren ge de anställda skattefria julgåvor för 450 kr och jubileumsgåvor för 1350 kr. Höjt utlandstraktamente efter kraftigt försvagad krona. Skatteverket fastställer i december varje år normalbeloppen för utlandstraktamenten i olika länder. I februari 2009 tog Skatteverket det unika beslutet att höja traktamentsbeloppen för 101 länder. Beslutet gäller retroaktivt från den 1 januari Kassaregister. Från och med den 1 januari 2010 måste de flesta som säljer varor eller tjänster kontant ha ett certifierat kassaregister och erbjuda kunden ett kvitto. Utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag. I propositionen 2008/09:182 föreslås att fr.o.m ska utomlands bosatta artister m.fl. ha möjlighet att välja beskattning enligt inkomstskattelagen i stället för enligt A-SINK (lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.). Förslag finns också på att arbetsgivaravgifter ska betalas för ersättningar enligt A-SINK. 5

6 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiftsblanketten Upplysningar finns i broschyren "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m.", SKV 304. Belopp anges i hela krontal. Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. 40 Rättelsedatum om rättad uppgift sänds in KU Specifikationsnummer Inkomstår 2009 Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Uppgiftslämnarens namn och adress Uppgiftslämnarens person-/organisationsnummer Skatt Avdragen skatt Kontant lön m.m. 01 Inkomsttagarens namn och adress Inkomsttagarens person-/organisationsnummer Anställningstid (t.ex ) Arbetsställenummer från SCB Kostnadsersättningar Fr.o.m. 09 T.o.m. Delägare m.fl. i fåmansföretag Bilersättning 51 Traktam. 52 Traktam. Kontant bruttolön m.m. Enligt schablon inom riket utom riket Ersättningar som ligger till 25 Motsvarande gjorda grund för egenavgifter utlägg m.m. avseende Resekostnader Logi Specifikation av belopp i ruta Tjänsteresa längre tid än tre månader Inrikes Utrikes Ersättningar som inte är 31 Kostnadsersättningar som 20 underlag för socialavgifter inte kryssats i ruta Specifikation av belopp i ruta Specifikation av belopp i ruta SKV Förmåner m.m. 12 Skattepliktiga förmåner utom bilförmån och drivmedel vid bilförmån Bostad småhus Kost Bostad ej småhus Ränta Parkering Annan förmån Förmån har justerats Förmån som pension Specifikation av annan förmån i ruta Skattepliktig bilförmån utom drivmedel Drivmedel vid bilförmån Kod för förmånsbil Antal månader med bilförmån Antal km med bilersättning vid bilförmån Betalt för bilförmån Webbplats Servicetelefon Tjänstepension, övriga ersättningar, vissa avdrag Tjänstepension Ersättningar som inte är underlag för socialavgifter och som inte ger rätt till skattereduktion för arbetsinkomst Specifikation av belopp i ruta 32 Vissa avdrag Specifikation av belopp i ruta 37 Vissa inte skattepliktiga ersättningar till utländska experter m.fl. enligt beslut från Forskarskattenämnden Kapital Hyresersättning Skattereduktion för husarbete 21 Underlag för skattereduktion för hushållsarbete Underlag för skattereduktion för ROT-arbete 22 Personlig service Skatteupplysningen

7 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiftens betydelse Kontrolluppgiftens betydelse Sambandet kontrolluppgift inkomstdeklaration Uppgifter som arbetsgivaren lämnar för inkomster på kontrolluppgiften trycks på den anställdes inkomstdeklaration. Kontrolluppgiften ligger alltså till grund för den anställdes inkomst taxering, pensionsgrundande inkomst och för att personen ska bli tillgodoförd skatteavdragen som arbetsgivaren gjort under året. Den anställde tillgodoräknas avdragen skatt med det belopp som arbetsgivaren redovisat i ruta 01 (Avdragen skatt) på kontrolluppgiften. Beloppet måste därför stämma överens med summan av de skatteavdrag som arbetsgivaren har gjort, annars blir den tillgodoräknade skatten fel för den anställde. Om arbetsgivaren av något skäl inte lämnar kontrolluppgift blir den anställde inte automatiskt tillgodoförd de skatteavdrag som arbetsgivaren gjort. Den anställde måste i så fall göra en s.k. skattereklamation hos Skatteverket. Lönespecifikationerna har då ett stort bevisvärde och det är alltså viktigt att den anställde sparar sina lönebesked. Den som betalar ut lön och gör skatteavdrag måste vid varje utbetalningstillfälle lämna uppgift till mottagaren om skatteavdragets storlek (lönespecifikation). Givetvis ska även bruttolön och andra ersättningar framgå av lönespecifikationen. Upplysningar finns i broschyren "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m.", SKV 304. Belopp anges i hela krontal. Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. 40 Rättelsedatum om rättad uppgift sänds in KU Specifikationsnummer Inkomstår 2009 d enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Uppgiftslämnarens namn och adress Uppgiftslämnarens person-/organisationsnummer Skatt 01 Avdragen skatt Inkomsttagarens namn och adress Inkomsttagarens person-/organisationsnummer Anställningstid (t.ex ) Arbetsställenummer från SCB Fr.o.m. 09 T.o.m. Delägare m.fl. i fåmansföretag 7

8 Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter för löner, förmåner m.m. Kontrolluppgifter för löner, förmåner m.m. KU10 Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. Det finns olika kontrolluppgifter för den som haft anställda. De flesta arbetsgivare ska använda den vanliga kontrolluppgiften KU10 (SKV 2300). Det finns också andra kontrolluppgifter, bl.a. de som vi kortfattat beskriver här. KU13 Kontrolluppgift Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ( SINK ) KU13 (SKV 2340), ska lämnas av den som betalar ut ersättning som enligt beslut från Skatteverket ska beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). KU13 ska lämnas även om Skatteverkets beslut visar att SINK-skatt inte ska betalas för inkomsten ( nollbeslut, t.ex. på grund av bestämmelser i skatteavtal). Den anställde ska inte lämna inkomstdeklaration i Sverige. Normalt ska arbetsgivaravgifter redovisas enligt vanliga regler. Från inkomstår 2005 har den anställde möjlighet att välja att beskattas enligt reglerna i inkomstskattelagen i stället för enligt SINK-lagen. Skatteverket utfärdar då ett beslut om preliminär skatt ( jämkning ). I de fallen ska vanlig kontrolluppgift KU10 (SKV 2300) lämnas och den anställde ska redovisa inkomsten i inkomstdeklaration. KU14 Särskild kontrolluppgift KU14 (SKV 2303) ska lämnas på ersättning till den som helt eller delvis ska omfattas av svensk socialförsäkring, men inte ska beskattas i Sverige. KU14 ska också i vissa fall lämnas för den som ska beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., A-SINK. I dessa fall ligger blanketten till grund för beräkning av pensionsgrundande inkomst i Sverige. KU14 ska dessutom lämnas när ersättning betalats ut till mottagare som inte ska betala skatt i Sverige och inte omfattas av svensk socialförsäkring, men där information om ersättningen ska sändas till annat land. Informationsutbytet sker till de flesta länder med vilka Sverige har skatteavtal. KU16, KU17 Kontrolluppgift för sjöinkomst Kontrolluppgift för sjöinkomst m.m. KU16 (SKV 2306) ska lämnas för en sjöman som är bosatt i Sverige. Kontrolluppgift KU17 (SKV 2307) används för ersättning till en sjöman som är bosatt utomlands och som enligt beslut från Skatteverket ska 8

9 Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter för löner, förmåner m.m. beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). KU18 KU18 (SKV 2310) används av Försäkringskassan, försäkringsföretag och andra som betalar ut pensioner, livräntor, sjukpenning, A-kasseersättning m.m. KU19 KU19 (SKV 2341) används för pensions- och försäkringsersättningar som betalats ut till per soner som bor utomlands och har SINK-beslut för den aktuella inkomsten. Förenklad skattedeklaration Privatpersoner som betalar ut ersättning för arbete till en fysisk person som har A-skatt kan använda sig av blanketten Förenklad skattedeklaration (SKV 4805). Blanketten är både en skattedeklaration och en kontrolluppgift. Någon vanlig kontrolluppgift ska då inte lämnas varken till Skatteverket eller till den anställde. Under januari året efter inkomståret skickar Skatteverket ett meddelande till den anställde om storleken på utbetald lön och den avdragna skatten. Uppgifterna tas från redovisningen som arbetsgivaren gjorde i den förenklade skattedeklarationen. Samma uppgifter trycks sedan på den anställdes inkomstdeklaration. Fr.o.m. den 1 juli 2009 är det möjligt för en privatperson att anlita en annan privatperson med A-skatt och få skattereduktion för husarbeten. Skattereduktionen blir det belopp som du ska betala i arbetsgivaravgifter. För att få skattereduktion krävs att du lämnar en förenklad skattedeklaration. Vill du veta mer? Läs mer om kontrolluppgifter i broschyren Kontrolluppgifter lön, förmåner m.m. (SKV 304) samt i avsnittet Utlands arbete m.m. 9

10 Kontrolluppgifter Kontrolluppgift och skatteavdrag på ränta och utdelning Kontrolluppgift och skatteavdrag på ränta och utdelning Kontrolluppgift ska lämnas av juridiska personer och enskilda näringsidkare för följande kapitalinkomster hos fysiska personer och dödsbon: ränteinkomster, KU20 (SKV 2323) ränteutgifter, KU25 (SKV 2336) utdelning av delägarrätter, t.ex. aktier, KU31 (SKV 2322). KU20 Ränteinkomst Kontrolluppgiften KU20 (SKV 2323) ska innehålla uppgift om tillgodoräknad eller utbetald ränta samt om avdragen skatt. Skattskyldigheten för ränteinkomster följer kontantprincipen. Det innebär att ränteinkomst ska beskattas det år då räntan kan disponeras (varit tillgänglig för lyftning). Detta oavsett om den har betalats ut eller inte. Om det inte framgår någon bestämd förfallodag i avtal, ska räntan anses tillgänglig för lyftning när låntagaren bokför en upplupen räntekostnad i sin redovisning, dvs. vid utgången av räkenskapsåret. Skatteavdrag på ränta Företag och enskilda näringsidkare som tillgodoräknar eller betalar ut skattepliktig ränta till fysisk person eller dödsbo är skyldiga att göra skatteavdrag med 30 procent vid varje tillfälle detta sker. Skatteavdrag ska i dessa fall göras även om mottagaren har F-skattsedel. KU31 Utdelning Kontrolluppgiften KU31 (SKV 2322) ska innehålla uppgift om utdelning av delägarrätter, t.ex. aktier, vid årets utgång. Alla svenska aktiebolag, oavsett om det är avstämningsbolag eller kupongbolag, ska lämna kontrolluppgift KU31 på utdelning till fysiska personer och dödsbon. För avstämningsbolag lämnar VPC eller bankerna kontrolluppgifter. På kontrolluppgiften ska hela utdelningen tas upp, även om den helt eller delvis är skattefri. Det är den som får utdelningen som ska visa hur stor del som är skattefri i sin inkomstdeklaration på blankett K10 eller K10 B. Skatteavdrag på utdelning Den som betalar ut utdelning är skyldig att göra skatteavdrag med 30 procent vid varje utbetalningstillfälle. 10

11 Kontrolluppgifter Kontrolluppgift och skatteavdrag på ränta och utdelning Kupongbolag (ofta fåmansföretag) och ekonomiska föreningar behöver inte göra något skatteavdrag på utdelning. Redovisning av skatteavdrag Skatteavdrag som gjorts på ränta (KU20) och utdelning (KU31) ska redovisas i utbetalarens skattedeklaration. KU25 Ränteutgift Kontrolluppgift KU25 (SKV 2336) ska innehålla uppgift om inbetald ränta, inkl. eventuell ränteförmån. Kontrolluppgift behöver inte lämnas för dröjsmålsränta. Om en anställd har fått ett räntefritt eller s.k. lågförräntat lån av sin arbetsgivare, ska alltså betald ränta inkl. eventuell ränteförmån redovisas på KU25. Ränteförmånen ska dessutom redovisas på den vanliga kontrolluppgiften KU10, genom att förmånens belopp anges vid ruta 12 med kryss i ruta 44. Vill du veta mer? Mer information finns i broschyren Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. (SKV 373). Broschyren hittar du på Den görs inte längre i tryckt version. 11

12 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiften tänk på! Kontrolluppgiften tänk på! Beloppsgränser Kontrolluppgift ska lämnas om värdet av det som ska redovisas är 100 kr eller mer för hela året. Det finns undantag: Beloppsgränsen är kr om utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo och ersättningen inte är en utgift i näringsverksamhet som bedrivs av utbetalaren. Privatpersoner som lämnar förenklad skattedeklaration ska inte lämna kontrolluppgift. Den förenklade skattedeklarationen fungerar även som kontrolluppgift. Viktiga datum Kontrolluppgifter och sammandrag för inkomståret ska lämnas senast den 31 januari, året efter inkomståret, i år förlängt till den 1 februari 2010 pga. helg. Rättade kontrolluppgifter måste lämnas senast den 1 mars 2010 för att de uppgifter som trycks i den anställdes inkomstdeklaration ska bli riktiga. Personnummer och samordningsnummer Om du är osäker på den anställdes personnummer kontakta Skatteupplysningen på telefon innan kontrolluppgifterna lämnas in. Samordningsnummer används, i stället för personnummer, för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket. Vill du veta mer? Läs mer i broschyren Samordningsnummer (SKV 707). TIN-nummer TIN-nummer är det (identifikations-)nummer som används vid kontakt med skattemyndigheten i det land personen är bosatt. I Sverige använder vi personnumret för identifikation, men så är inte alltid fallet i andra länder. Har du under 2009 betalat ut ersättning till en person som är begränsat skattskyldig i Sverige, dvs. person som inte är bosatt i Sverige och som inte ska beskattas här eller ska beskattas här enligt någon av lagarna om särskild inkomstskatt (SINK eller A-SINK), ska du på kontrolluppgiften också redovisa personens utländska skatteregistreringsnummer (TIN-nummer). 12

13 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiften tänk på! Det är viktigt att arbetsgivaren redan vid anställningens början ser till att få uppgift om den anställdes TIN-nummer, eftersom det har visat sig att det ofta är mycket svårt att få fram det utländska skatteregistreringsnumret när personen återvänt till sitt hemland. Meddelande Meddelande till Skatteverket kan inte lämnas på kontrolluppgiften lämna i stället eventuella upplysningar i separat skrivelse som skickas direkt till skattekontoret. Fler än en kontrolluppgift per person, ruta 570 Normalt lämnas endast en kontrolluppgift per anställd. Om arbetsgivaren har separata lönesystem för t.ex. anläggningar på olika orter, och därför vill lämna flera kontrolluppgifter för personer som arbetat på de olika orterna under året, ska specifikationsnummer anges i ruta 570. Detta nummer används för att skilja på flera kontrolluppgifter för samma anställd hos en arbetsgivare. Specifikationsnumret ska vara unikt för varje lämnad kontrolluppgift som lämnas för en och samma person. Kom ihåg att ange detta nummer om du skickar in en ny rättad kontrolluppgift. Upplysningar finns i broschyren "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m.", SKV 304. Belopp anges i hela krontal. Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. 40 Rättelsedatum om rättad uppgift sänds in 570 KU10 Specifikationsnummer Inkomstår 2009 mråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Uppgiftslämnarens namn och adress Uppgiftslämnarens person-/organisationsnummer Skatt 01 Avdragen skatt Inkomsttagarens namn och adress Inkomsttagarens person-/organisationsnummer 61 Delägare m.fl. i fåmansföretag 08 Fr.o.m. 09 T.o.m. Anställningstid (t.ex ) 60 Arbetsställenummer från SCB Rutorna 08 och 09 Rutorna 08 och 09 Anställningstid ska fyllas i om anställningen avser del av år. Då anges numret på den första och sista anställningsmånaden, t.ex (april december). Förmån i ruta 12 Om förmån redovisats vid ruta 12 ska alltid någon av rutorna eller 49 samt i förekommande fall ruta 48 kryssas. Ruta Om någon av rutorna kryssats ska alltid ett belopp (noll och uppåt) redovisas i ruta

14 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiften tänk på! Ruta 31 Ersättningar som inte är underlag för socialavgifter redovisas vid ruta 31, t.ex. ersättningar utbetalda till personer födda 1937 eller tidigare ersättningar under ett halvt prisbasbelopp till idrottsutövare ersättning till anställd som tillhör annat lands socialförsäkring ersättning för arbete till juridisk person med A-skattsedel lön till vissa utlandsanställda. Ruta 25 Ersättningar där mottagaren själv betalar egenavgifter redovisas i ruta 25, t.ex. forskarstipendium lön till anställda med F-skattsedel ersättning under kr från privatperson eller dödsbo till en person med A-skatt. Ruta 21 I ruta 21 anges underlag för skattereduktion för hushålls arbete. Underlaget för skattereduktion är inte alltid lika med värdet av förmånen av hushållsarbete. Förmånen redovisas i ruta 12 med kryss i ruta 47 och specifikation i ruta 65. Ruta 22 ny för i år I ruta 22 anges underlag för skattereduktion för ROT-arbete. I likhet med vad som gäller för hushållsarbete är inte alltid värdet av förmånen lika med underlaget för skattereduktionen. Förmånen redovisas i ruta 12 med kryss i ruta 47 och specifikation i ruta 65. Ruta 32 Ruta 32 (specificeras i ruta 69) används för följande ersättningar: vissa livräntor utbetalning från vinstandelsstiftelse ärvd royalty som ursprungligen varit inkomst av tjänst, t.ex. engångsförfattare. Dessa ersättningar ger inte rätt till jobbskatteavdrag. Ruta 49 Ruta 49, förmån som pension, kryssas när en anställd går i pension men behåller en förmån som arbetsgivaren anser vara pension. Redovisning ska ske i ruta 12 med kryss i någon av rutorna samt i förekommande fall i ruta 48. Förmån som pension ger inte rätt till jobbskatteavdrag. 14

15 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiften tänk på! Ruta 55 Resekostnader, ruta 55, ska kryssas om arbetsgivaren har betalat ut ersättning för resekostnader motsvarande gjorda utlägg vid tjänsteresa. Denna ruta ska också kryssas om den anställde fått ersättning för betald trängselskatt vid tjänsteresa. KU10 Inkomstår 2009 tid än tre månader Inrikes Utrikes Ersättningar som inte är underlag för socialavgifter 31 Kostnadsersättningar som inte kryssats i ruta Specifikation av belopp i ruta Specifikation av belopp i ruta SKV Förmåner m.m. 12 Skattepliktiga förmåner utom bilförmån och drivmedel vid bilförmån Bostad småhus Kost Bostad ej småhus Ränta Parkering Annan förmån 48 Förmån har justerats Specifikation av annan förmån i ruta 47 Skattepliktig bilförmån utom drivmedel Drivmedel vid bilförmån Kod för förmånsbil Antal månader med bilförmån Antal km med bilersättning vid bilförmån Betalt för bilförmån Webbplats Förmån som pension Servicetelefon 65 Tjänstepension, övriga ersättningar, vissa avdrag Tjänstepension Ersättningar som inte är underlag för socialavgifter och som inte ger rätt till skattereduktion för arbetsinkomst Specifikation av belopp i ruta 32 Vissa avdrag Specifikation av belopp i ruta 37 Vissa inte skattepliktiga ersättningar till utländska experter m.fl. enligt beslut från Forskarskattenämnden Kapital Hyresersättning Skattereduktion för husarbete 21 Underlag för skattereduktion för hushållsarbete Underlag för skattereduktion för ROT-arbete 22 Personlig service Summera och jämför beloppen! Summera all avdragen skatt som är redovisad på kontrolluppgifterna och jämför den med den avdragna skatt som är redovisad på skattedeklarationerna under året. Jämför även den totala summan av lön och förmåner beloppen enligt kontrolluppgifterna ska i princip vara desamma som de som redovisats på skattedeklarationerna under året. Mindre differenser kan finnas. De kan t.ex. bero på utbetalningar av lön under kr och reglerna för drivmedelsförmån. 15

16 Avgiftspliktig bruttolön utom förmåner Avgiftspliktiga förmåner Kostnadsavdrag Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt Full arbetsgivaravgift för födda av rad Arbetsgivaravgift för födda av rad 57 Ålderspensionsavgift för födda av rad Lön och förmåner inkl. SINK 83 Pension, livränta, försäkringsersättning inkl. SINK 85 Ränta och utdelning 87 Summa underlag för skatteavdrag 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Vid inbetalning Plusgiro Bankgiro (Ruta 53 = ) Ambassader och företag utan fast driftställe i Sverige samt särskild löneskatt Se nedan 67 USA, Kanada, Kod och procent se Kod Québec bifogad information Avdrag för regionalt stöd får bara göras för verksamhet i vissa branscher i stödområde. Se SKV 401 och SKV Regionalt stöd, underlag (= ) Avdrag regionalt stöd Summa underlag Summa arbetsgivar- (Uppgiften registreras ej) avgift * Ruta 66, Underskrift (behörig firmatecknare) Namnförtydligande Kontaktperson Telefonnummer 82 Från lön och förmåner 84 Från pension m.m. 86 Från ränta och utdelning 88 Summa avdragen skatt Summa avgift och skatt att betala (Uppgiften registreras ej) Ditt referensnummer (OCR) 03 Administrativ kod Upplysningar finns i broschyren "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m.", SKV 304. Belopp anges i hela krontal. Uppgiftslämnarens namn och adress Uppgiftslämnarens person-/organisationsnummer Avdragen skatt Rättelsedatum om rättad uppgift sänds in Inkomsttagarens namn och adress Inkomsttagarens person-/organisationsnummer 570 Specifikationsnummer 08 Fr.o.m. 09 T.o.m. Anställningstid (t.ex ) 60 Arbetsställenummer från SCB 61 Delägare m.fl. i fåmansföretag Bilersättning inom riket utom riket Traktam. Traktam. Kontant bruttolön m.m. Enligt schablon 25 Motsvarande gjorda Ersättningar som ligger till grund för egenavgifter utlägg m.m. avseende Resekostnader Logi Specifikation av belopp i ruta Tjänsteresa längre tid än tre månader Inrikes Utrikes Ersättningar som inte är Kostnadsersättningar som underlag för socialavgifter inte kryssats i ruta Specifikation av belopp i ruta Specifikation av belopp i ruta Kontrolluppgifter Kontrolluppgiften tänk på! Avstämning Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Statistiska centralbyrån (SCB) använder uppgifterna i skattedeklarationen för framställning av statistik. L SKV Deklarationen ska finnas hos Skatteverket på deklarationsdagen (deklarationsadress, se andra sidan) Skattedeklaration Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter Avdragen skatt att deklarera för Underlag för skatteavdrag Underskrift Avdrag Avdragen skatt * Upplysningar (Upplysningar kan bara lämnas i rutan) = = = Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. SKV Skatt Kontant lön m.m. Förmåner m.m. Bostad småhus Kost Bostad ej småhus Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. 30 Tjänstepension Ersättningar som inte är underlag för socialavgifter och som Skattepliktiga förmåner utom bilförmån och drivmedel vid inte ger rätt till skattereduktion bilförmån för arbetsinkomst Specifikation av belopp i ruta Ränta Parkering Annan förmån Vissa avdrag Specifikation av belopp i ruta 37 Förmån har justerats Förmån som pension Specifikation av annan förmån i ruta Vissa inte skattepliktiga ersättningar till utländska experter 13 Skattepliktig bilförmån utom m.fl. enligt beslut från Forskarskattenämnden drivmedel 18 Drivmedel vid bilförmån Kod för förmånsbil Hyresersättning 15 Antal månader med bilförmån Antal km med bilersättning Underlag för skattereduktion vid bilförmån för hushållsarbete Underlag för skattereduktion Betalt för bilförmån för ROT-arbete Webbplats Servicetelefon Personlig service Skatteupplysningen Skatte- Arbetsgivaravgifter att deklarera för Bruttolön, förmåner och kostnadsavdrag = Underlag för arbetsgivaravgifter Arbetsgivaravgifter Ange endast kronor, ej ören deklaration Kontrolluppgift Kostnadsersättningar Kapital KU10 Inkomstår 2009 Tjänstepension, övriga ersättningar, vissa avdrag Skattereduktion för husarbete Lämna kontrolluppgift Filöverföring Som arbetsgivare kan du lämna kontrolluppgifter genom filöver föring via Internet från Skatteverkets webbplats. Det är enkelt och sparar tid eftersom det inte krävs någon pappersblankett och eftersom du kan skicka filerna på tider som passar dig. För att kunna skicka in filer med kontrolluppgifter behövs en e-legitimation. Observera att det inte behöver vara firmatecknarens e-legitimation. Ytterligare en fördel med filöverföring via Internet är att det vid överföringstillfället sker en kontroll om filerna uppfyller Skatteverkets tekniska krav. Skulle det inte göra detta skickas ett felmeddelande. När filerna har kommit in till Skatteverket får avsändaren en kvittens. Cd eller diskett Det går också bra att lämna kontrolluppgifter på cd eller diskett. Den som inte har ett löneprogram kan utan kostnad beställa ett registreringsprogram via beställningstjänsten eller genom att ringa Skatteverkets servicetelefon , direktval Programmet är enkelt att använda. Du registrerar uppgifterna på din dator och skickar dem sedan till Skatteverket. Filerna kan skickas till Skatteverket via vår filöverföringstjänst eller kopieras till en cd/diskett som sedan skickas till Skatteverkets inläsningscentral. 16

17 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiften tänk på! Kontrolluppgifter på cd och diskett skickas till: Skatteverkets inläsningscentral Enhet Östersund Vill du veta mer? Läs mer om e-tjänsten Filöverföring på under E-tjänster Filöverföring. Mer information om Skatteverkets registreringsprogram hittar du i broschyren Registreringsprogram för kontrolluppgifter (SKV 261). Sammandrag Arbetsgivare som lämnar kontrolluppgifter i pappersform ska också lämna blanketten Sammandrag (SKV 2304). För varje slag av kontrolluppgift lämnas ett sammandrag med kryss i rutan för den kontrolluppgift som avses. På sammandraget ska arbetsgivaren ange sitt person-/organisationsnummer, hur många kontrolluppgifter som lämnas och underskrift av kontaktperson hos arbetsgivaren. Lägg alltid sammandraget överst. Även när en enda kontrolluppgift lämnas ska sammandrag skickas med. Om kontrolluppgifter lämnas via filöverföring eller på cd eller diskett ska sammandrag på papper inte lämnas. Rättelser av lämnade skattedeklarationer Är beloppen på kontrolluppgifterna högre än de i skattedeklarationerna? Tänk på att själv omgående begära rättelse av skattedeklarationerna för att undvika skattetillägg på för lågt redovisade arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Givetvis bör du också rätta beloppen om du redovisat för mycket skatt eller arbetsgivaravgifter. Rättelserna kan enkelt göras via elektronisk skattedeklaration. Vill du veta mer? Läs mer på under E-tjänster Skatte deklaration eller i broschyren E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster (SKV 206). Rättelser av lämnade kontrolluppgifter Rättelse kan göras antingen elektroniskt eller med manuellt ifyllda blanketter. Rättelse görs genom att en ny, fullständigt ifylld kontrolluppgift sänds in. När du lämnar rättade kontrolluppgifter på 17

18 Kontrolluppgifter Kontrolluppgiften tänk på! papper ska du skicka med ett nytt sammandrag och kryssa i rutan som visar att sammandraget avser nya kontrolluppgifter som ersätter tidigare inlämnade. Den nya kontrolluppgiften ersätter den tidigare inlämnade, därför är det viktigt att man lämnar en helt ny komplett kontrolluppgift med rättelsedatum man kan alltså inte bara ange de uppgifter som rättats. Observera att kontrolluppgift som redovisats rätt i den ursprung liga redovisningen ska inte tas med på nytt. Rättelsedatum Det är viktigt att ange rättelsedatum i ruta 40 på den nya kontrolluppgiften, som anger att den rättade kontrolluppgiften ersätter tidigare lämnad. Om den felaktiga kontrolluppgiften har specifikationsnummer i ruta 570 ska den rättade kontrolluppgiften ha samma nummer. Lämnar du en rättad kontrolluppgift efter den 1 mars hinner uppgifterna inte tryckas i den anställdes deklaration. Tänk då på att meddela den anställde att rättelse av kontrolluppgiften har gjorts efter det datumet. I så fall måste denne själv korrigera sin deklaration. Medför rättelsen att redovisningen på skattedeklarationerna är fel? Lämna ny rättad skattedeklaration för aktuell period. Upplysningar finns i broschyren "Kontrolluppgifter - lön, förmåner m.m.", SKV 304. Belopp anges i hela krontal. Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. 40 Rättelsedatum om rättad uppgift sänds in KU10 Inkomstår Specifikationsnummer Regelnämnd. Uppgiftslämnarens namn och adress OBS! Sammandrag och kontrolluppgifter ska lämnas till Skatteverket senast den 1 februari Inkomsttagarens namn och adress Sammandr Kontrolluppgif 18 Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Uppgiftslämnarens namn och adress Uppgiftslämnarens person-/organisationsnummer Kontrolluppgifterna ersätter tidigare insända, som ska makuleras Lämnade kontr ll ift Skatteverkets kontor och ad Typ av kontrollup Kontrolluppgifter från För bosatta i Sverige För bosatta utomlands (SKV 2340, 2343, 230 För personer som inte Kontrolluppgifter från försäkringsföretag m.f

19 Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag Skatteavdrag Allmänt Den grundläggande principen är att preliminär skatt ska betalas för inkomståret med ett belopp som så nära som möjligt motsvarar den slutliga skatten för samma år. Den ska betalas genom skatteavdrag eller särskild debitering. Den som gör skatteavdrag fungerar i praktiken som statens uppbördsman. Skatteavdraget är ingen kostnad för utbetalaren. Den avdragna skatten är den anställdes pengar, som betalas in till Skatteverket tillsammans med arbetsgivaravgifterna. Skatteavdraget tillgodoförs den anställdes skattekonto när kontrolluppgiften har lämnats. Arbetsgivaren ska redovisa skatteavdragen månaden efter den månad lönen blivit tillgänglig för lyftning för de anställda, oavsett när arbetsgivaren bokfört lönekostnaden (Rättsfallet RÅ 2002 ref. 96). Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska redovisas i en skattedeklaration som lämnas elektroniskt eller i pappersform. Möjlighet finns även att lämna elektronisk skattedeklaration genom ombud. Skatteformen är avgörande för vem som ska göra skatteavdrag och betala socialavgifter (arbetsgivaravgifter eller egenavgifter) på ersättning för utfört arbete. Det finns två slags skatteformer för preliminär skatt, A-skatt och F-skatt. Vad innebär F-skattsedeln? F-skatt Den som har F-skattsedel, antingen när ersättningen för arbetet bestäms eller när den utbetalas, betalar själv sin preliminära skatt och sina socialavgifter. En F-skattsedel innebär att utbetalaren normalt aldrig är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. Den som inte har F-skatt har automatiskt A-skatt. Detta innebär att en näringsidkare (fysisk eller juridisk person) som inte vill ha, eller kan få F-skattsedel, i stället har skatteformen A-skatt. FA-skatt Fysiska personer som har inkomst både av näringsverksamhet och anställning kan också ha F-skatt med villkor (F-skatt och A-skatt samtidigt). Villkoret är att den som har en sådan kombinerad skattsedel får åberopa F-skatten endast i sin näringsverksamhet. Han måste då meddela utbetalaren skriftligt om F-skattsedeln ska användas i uppdraget. Om det inte görs så gäller A-skattsedeln. 19

20 Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag När ska skatteavdrag göras? Om ersättning betalas för utfört arbete till någon med A-skatt, ska avdrag för preliminär skatt göras vid varje utbetalningstillfälle. Det krävs alltså inget anställningsförhållande. Inte heller har det någon betydelse om mottagaren är exempelvis egen företagare eller en juridisk person (AB, HB m.m.). Lönespecifikation Den som gör skatteavdrag ska vid varje utbetalningstillfälle lämna mottagaren en skriftlig uppgift om skatteavdragets belopp. Specifikationen är beviset på hur mycket skatt som dragits av. Det är därför viktigt att den anställde sparar denna handling. Från vad ska skatteavdrag göras? Skatteavdrag ska göras från kontant ersättning för arbete. Det finns en rad ersättningar som skattemässigt jämställs med ersättning för arbete, t.ex. pension och avgångsvederlag. Om en anställd förutom kontant lön får andra skattepliktiga förmåner, ska skatteavdrag göras på lönen och förmånernas sammanlagda värde. Om den anställde, vid sidan av lönen, får ersättningar för kostnader som han haft i arbetet gäller följande: Skatteavdrag ska inte göras på kostnadsersättningen, om kostnaderna får dras av i den anställdes inkomstdeklaration som så kallade övriga utgifter. Överstiger ersättningen det belopp som mottagaren får dra av, ska skatteavdrag göras på överersättningen. Är det uppenbart att ersättningen inte alls får dras av, ska skatteavdrag göras på hela beloppet. Gäller det traktamente och bilersättning där mottagaren i sin inkomstdeklaration får avdrag med schablonbelopp, ska skatteavdrag bara göras på den del av ersättningen som överstiger schablonbeloppen. Detsamma gäller vid beräkning av arbetsgivaravgifter. När ska en arbetsgivare inte göra skatteavdrag? Skatteavdrag ska inte göras om betalningsmottagaren har eller åberopar F-skatt när ersättningen vid utbetalningstillfället understiger 100 kr om den utbetalda lönen (inkl. förmåner) sammanlagt antas bli mindre än kr under hela året. Glöm inte att kontrolluppgift ska lämnas om ersättningen är 100 kr eller mer. 20

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Kontrolluppgifter lön, för måner m.m.

Kontrolluppgifter lön, för måner m.m. 2015 Kontrolluppgifter lön, för måner m.m. Inkomståret 2014 Information till dig som lämnar följande kontrolluppgifter: Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. Särskild kontrolluppgift Pensionsgrundande

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Kontrolluppgifter lön, för måner m.m.

Kontrolluppgifter lön, för måner m.m. SKV 304 utgåva 33 Kontrolluppgifter lön, för måner m.m. Inkomståret 2011 Information till dig som lämnar följande kontrolluppgifter: Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl. Särskild kontrolluppgift Pensionsgrundande

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19

PM Dok.bet. PID124950 2015-01-19 1 (13) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2009 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 200 kr eller mer under år 2009. Skatteavdraget

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1

Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Användarnytt Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 Mamut Skatt Norstedts Standard 2011.C.1 Välkommen till version 2011.C.1 av Mamut Skatt Norstedts. Mamut Skatt Norstedts Start 2011.C.1 och Mamut Skatt

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb 2007 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 17 100 kr eller mer. Skatteavdraget kan bli för

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

22 Sjöinkomstavdrag. Sammanfattning. 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227

22 Sjöinkomstavdrag. Sammanfattning. 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 397 22 Sjöinkomstavdrag 8 kap. 23 IL 11 kap. 4-5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Bakgrund Sjömansskatten har avskaffats Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen

Läs mer

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m.

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. SKV 373 utgåva 23 Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2009 Information till dig som lämnar kontrolluppgifter om: Ränteinkomster Ränteutgifter Obligationer Utdelning m.m. på delägarrätter

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Författningar om punktskatter 2011

Författningar om punktskatter 2011 Författningar om punktskatter 2011 ISBN 978-91-86525-32-3 SKV 490 utgåva 31 Elanders i Sverige 2011 Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Skattebetalningslag (1997:483)... 7 Skattebetalningsförordning

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

26 Kontrolluppgifter

26 Kontrolluppgifter 26 Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter, Kapitel 26 755 Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter Förordning (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter Prop. 2001/02:25 En

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2015 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

10 Skatteavdrag för preliminär skatt... 1

10 Skatteavdrag för preliminär skatt... 1 Innehåll 10 Skatteavdrag för preliminär skatt... 1 10.1 Innehåll...1 10.2 Skyldighet att göra skatteavdrag...3 10.2.1 Huvudreglerna...3 10.2.2 Vem ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete?...4

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om hur man startar en idrottsförening och vad som händer de två första åren. Innehåll Det första året 3 Idrottsföreningen bildas

Läs mer

9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, SLF Kapitel 9 367 9 Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, SLF Lag om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (1990:659, SLFL) Lag om särskild

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

6 Skatteavdrag. Sammanfattning. Skatteavdrag Kapitel 6 131

6 Skatteavdrag. Sammanfattning. Skatteavdrag Kapitel 6 131 Skatteavdrag Kapitel 6 131 6 Skatteavdrag 1, 4, 5 och 8 kap. skattebetalningslagen (1997:483, SBL) 17-25 skattebetalningsförordningen (1997:750, SBF) Prop. 1991/92:112 F-skattereformen Prop. 1993/94:90

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Innehåll Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Vad är UF? Vad är huvudsyftet med UF? Vad är UF? Hobbyverksamhet Ett UF-företag

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Författningar om skattebetalning 2010

Författningar om skattebetalning 2010 Författningar om skattebetalning 2010 ISBN 978-91-86525-09-5 SKV 406 utgåva 12 Edita i Västerås 2010 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket och avser inkomståret och beskattningsåret

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

Så här deklarerar du dina inkomster

Så här deklarerar du dina inkomster 2014 Så här deklarerar du dina inkomster Information och övningsexempel för dig som ska deklarera för första gången Innehåll Inkomstdeklarationen...2 Deklarera steg för steg...3 Exempel 1 utan ändringar...4

Läs mer

HogiaLön Classic - version 2014.1.2

HogiaLön Classic - version 2014.1.2 HogiaLön Classic - version 2014.1.2 Installationsanvisningar OBS! Läs först avsnittet om skattedeklaration nedan. Om HogiaLön Classic är installerad och används på flera datorer är det viktigt att uppdateringen

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

Skatteförfarandeförordning (2011:1261) Skatteförfarandeförordning, 2 kap. [5601] Skatteförfarandeförordning (2011:1261) 1 kap. Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck [5601] Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m.

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2013 2013 Information till dig som lämnar kontrolluppgifter om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt på investeringssparkonto

Läs mer

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 -

Nytt löneår 2013 PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - Entré Nytt löneår 2013 Innehållsförteckning PATCHA/UPPDATERA ENTRÉ... - 2 - UPPDATERINGSASSISTENT LÖNEÅRSSKIFTET (WIZARD)... - 2 - NYTT LÖNEÅR 2013... - 3 - Skattefritt traktamente oförändrat...- 3 - Fri

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL KU INNEHÅLL KU... 1 Inställningar och skapa kontrolluppgifter... 1 Skicka kontrolluppgift med e-post till de anställda... 5 Anställda med ogiltig e-postadress...

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2011 Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 200 kr eller mer under år 2011. Skatteavdraget

Läs mer