Sammanfattning ! " # "!$ #! $#" ##" ## #! "!! ' #"! ( "! "#"""!) ##!$ !* "! +#" #" #, -.! '/ &"! ) # &"!!0!/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning ! " # "!$ #! $#" ##" ## #! "!! ' #"! ( "! "#"""!) ##!$ !* "! +#" #" #, -.! '/ &"! ) # &"!!0!/12113456121131"

Transkript

1 Kartläggning Vingåker.doc

2 Sammanfattning " # "$ # $#" ##" ## # % &""" " ' #" ( " "#""" ) ##$ ""#" * " +#" #" #, -. '/ &" ) # &" 0 /

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Syfte Metod Disposition Avgränsning Definition droger Bakgrund Drogförebyggande insatser Risk och skyddsfaktorer Inriktning på förebyggande arbete Preventionsnivåer Preventionsparadoxen Nationella folkhälsomål Nationella handlingsplaner Bakgrundsfakta om Vingåkers kommun Befolkning Delaktighet och inflytande Ekonomisk och social trygghet Barn, ungdomar & fritid Hälsa Droger och drogvanor Alkohol Riskkonsumtion Tillgänglighet Alkoholkonsumtionen i Vingåkers kommun Konsekvenser av alkoholkonsumtionen Brott mot alkohollagen Kostnader för alkoholen Narkotika Tillgängligheten av narkotika i Vingåkers kommun Narkotikakonsumtionen i Vingåkers kommun Narkotikabrott Skolelevers narkotikakonsumtion Konsekvenser av narkotikakonsumtionen Kostnaden för en missbrukare Tobak Tobakskonsumtion i Vingåker Konsekvenser av tobak Förebyggande arbete Tillgänglighet Lokalt arbete tillgänglighet, Vingåkers kommun Övriga aktörer i kommunen Efterfrågan Lokalt arbete efterfrågan, Vingåkers kommun Samordnarrollen

4 5.4 Ungdomsåren Skolan Insatser för föräldrar Fritiden Idrotten Områden fria från alkohol Graviditet och amning Trafiken Arbetsplatsen Referensförteckning Internetkällor Figurförteckning Bilaga, Utvecklingsområden

5 1 Inledning 7 8 &""9 "2:; #" ) 1.1 Syfte " $ # # #"# #" #$ "" ) ## 1.2 Metod $ ##" " Liv & Hälsa ung #) ## "#" (<7 # <<7 # <<= ## < 1.3 Disposition )## ")&" > " # 1.4 Avgränsning ) &" 4

6 1.5 Definition droger =? #"6 #"- /,#.,. ", 6. #,. 2 Bakgrund 7 " ") ) $ "> # # 1-6-"##"#"12 ") = ## "# ) 2.1 Drogförebyggande insatser ) #"# " # # A #"##"#" 1 B " 1 Metoder för kartläggning och uppföljning (2006) 5

7 ; " ##)" " " ) #" ) " * #" Risk och skyddsfaktorer = ; >#" ) # ## # C$%&' # "-## C #" ## " ; -" # 4 C#"##"6 C#" " "## # Inriktning på förebyggande arbete ) #") #" 6" 6( #"# 6 Bremberg, S (2004) 3 Janlert, U (2000) 6

8 2.1.3 Preventionsnivåer ( "?### #D## - #"##"A# ## A#" ( ###,. ) *#,. ) >6##"# " 6;,.,##.,.$*& Preventionsparadoxen (% ) % *+ " " " # $% & '( ; "##6) "- #""& " " #"## " 8 )#" ##+##" E###A## ###"" B##"- 4 Not. sjukdom; även livsstilsrelaterade beteenden/problem 5 Janlert, U (2000) 6 Janlert, U (2000) 7

9 )-# ##### ## -###) #" + #)" # ) ###& $,& Nationella folkhälsomål )#"""" )" ) #"?. )"" / 1) > 4 *##6 2 # 8 > " +# F *6# / 0 7 Naidoo, J & Wills, J (2005) 8

10 ( ""11 #C,#. " " #" 2.3 Nationella handlingsplaner A""#,81. # #"" "";# #" " F 7" #/1 )"/ G##6 ## G ; D# # #"/ )"/ ( "#### ="#" =" "/ )"/ >""15 >"151F" >"15 ## 8 Handlingsplan för alkoholpolitiken resp. narkotikapolitiken

11 3 Bakgrundsfakta om Vingåkers kommun ) 3 ##D # 3.1 Befolkning $ ;"&"313"G "#(&"8#82:,- ' 11 $(&$ 2 1 1F"##"2148 2: 1 $)&2 1 9 Faktorer som kan påverka hälsotillståndet eller andra karakteristiska som studeras 10 Kommunfakta Vingåker 2007, Statistiska centralbyrån 11 Kommunala Basfakta 2005, Statens folkhälsoinstitut 12 Kommunala Basfakta 2005, Statens folkhälsoinstitut 10

12 $ &""2: ; 1:,(8. 14 = 4# ) "##"") $3&4 3.2 Delaktighet och inflytande ; F44:&""" 15 $5&' 13 Kommunala Basfakta 2005, Statens folkhälsoinstitut 14 Kommunala Basfakta 2005, Statens folkhälsoinstitut 11

13 6 - &"""8#"H6 12 1F1#8) "#" # 6#"12 18 $7&6-3.3 Ekonomisk och social trygghet 8 %"&" ""H 1 $9&2 $/D ; &"2:"85" 5#4: ## # # ; 1F 12 Jämindex är en sammanvägning av ett antal variabler. För varje variabel rangordnas kommunen efter hur stor skillnad det är mellan kvinnors och mäns värden (oftast andelar). Minsta skillnad får rang 1 (bäst) och största får rang 289 (sämst). För tre av variablerna mäts även nivån på värdena och även dessa rangordnas. Index är ett medelvärde av de 15 rangerna. 16 Kommunala Basfakta 2005, Statens folkhälsoinstitut 17 Kommunfakta Vingåker 2007, Statistiska centralbyrån 18 Kommunfakta Vingåker 2007, Statistiska centralbyrån 12

14 ; " %9 $%:&; " ' " #)## " # $%%&$1 1 < G243"A ####" ;##"" 1 19 Kommunala Basfakta 2005, Statens folkhälsoinstitut 20 Kommunala Basfakta 2005, Statens folkhälsoinstitut 21 Kommunfakta Vingåker 2007, Statistiska centralbyrån 13

15 $%*&< $/D 3.4 Barn, ungdomar & fritid 2 &"234:" &" $%,&2 + ;&"#") 4 $%(& 22 Kommunala Basfakta 2005, Statens folkhälsoinstitut 23 Kommunala Basfakta 2005, Statens folkhälsoinstitut 14

16 8 ; "144") # ###" )" $ ;&"") D#=" "-( $ ;&"11 ) &"C &"; 5 2 ; 14:,)12.)" ",)18. 2 $%)&' $%3&' 3.5 Hälsa / ) " " 8 24 Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunala Basfakta 2005, Statens folkhälsoinstitut 26 Kommunala Basfakta 2005, Statens folkhälsoinstitut 15

17 $%5&= $%7&> > D 2 *5 &" "##85" 5 # #" )"## " "8#141 51#1 F 4 Droger och drogvanor 4.1 Alkohol A"1" ##" # 12""F1 ) "## 2"="; 15#"8$ ##D "3# " 3 I3:F: 4 #"#) -" Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning från socialförsäkringen per försäkrad. 28 Kommunala Basfakta 2005, Statens folkhälsoinstitut 29 Handlingsplan för alkoholpolitiken

18 *2# ")# # # # " #) ###" Riskkonsumtion )"C "" ') " ""> "1-52,42:. 44,2:. 44,2:.14,1:.#5,5:. = # ) 6# #" ( 15 # #18F24#( 31F45#$ ## #=2#42# =" " #"= ",.D" )#" 6 1:3: 41 C " "&# F ##> : 4:&1F"" " 4 31 Handlingsplan för alkoholpolitiken Handlingsplan för alkoholpolitiken

19 4.1.2 Tillgänglighet * " 44 *#"#" *#" ")#"? ## " *#" #,.,) ) #"" 1332 ##"#6##" "" ">% ("1 5## # >%) # 45 )14)#"# 52: 3 2 ;(15#",1:.,5:.,4:. #,55:.)" #""' % # ;&" ##6" 11F 114)"#" ## # ) "" ) ";&"F #"5" 5 #>#"#" 42 ' " 33 Hjälpreda för kartläggning av alkoholsituationen i kommuner (2002) 34 Handlingsplan för alkoholpolitiken Alkoholhandläggaren i Vingåkers kommun

20 $%9&# 1 $*:& Vingåker Antal serveringstillstånd per invånare $/JJJ $1 Antal År Vingåker Antal serveringstillstånd per invånare 15+ ;&"12 ( " ( " $ ) #( "1F" Alkoholkonsumtionen i Vingåkers kommun )"""#" ##"#" ) #" D#"24: #" 48 #1 ;&" #"1: ",(1.G2 5F #" 12" 4 " #" &",(. 4F &" ## )52 #" 83F#14543F Drogutvecklingen i Sverige 2007, CAN Rapport Lena Sävelind, Statens folkhälsoinstitut, Alkoholutvecklingen i siffror, Systembolagets försäljning 2005, 19

21 $*%&1 $**&1 Vingåker Alkoholförsäljning på Systembolaget i liter 100% alkohol per inv 15+ Alkoholförsäljning Vingåker Vingåker Alkoholförsäljning på Systembolaget i liter 100% alkohol per inv Vingåker Alkoholförsäljning på Systembolaget i liter 100% alkohol per inv 15+ Vingåker Spritförsäljning på Systembolaget i liter per inv 15+ Vingåker Vinförsäljning på Systembolaget i liter per inv 15+ Vingåker Starkölsförsäljning på Systembolaget i liter per inv 15+ Vingåker Ciderförsäljning på Systembolaget i liter per inv 15+ Vingåker Alkoläskförsäljning på Systembolaget i liter per inv 15+ $/JJJ$/JJJ ' 1 ( #"&" ",1:. 5 ) " )#""" 6#$ " 2 *", #"#".,.C) 51 " ## G 8##C)6 1,3.) #" #") "" 5" 15 5 I##4: ) " #& 55:#4F:%##3: Drogutvecklingen i Sverige 2007, CAN rapport Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Drogutvecklingen i Sverige 2007, CAN rapport

22 ; Liv & hälsa 5##2:F: "" " 55 ) -" " ## ## ## ; ## 82: # ) #" # 52 # % Liv & Hälsa ung #"58 ; ## $*,& " (3 $/9K7# &"8 D# #" $*(& " (5 $/9K7# &" Folkhälsocentrum Någon gång i åk. 7 under senaste året i åk 9 och åk 2 gymn. 47 Någon gång i åk. 7 minst två gånger i månaden under det senaste året i åk 9 & 2gymn. 21

23 ;' 5F "8##"32:"F: )# #A "#" "3;"3##4: "# 6 53 )#" Konsekvenser av alkoholkonsumtionen #"# ""## ## #""## ) ) 2 $# " # # 21 9"C, ". %##1:6 # 2 %5#1F: 1:#"" 24 8 ))" ## >##, 6."D" "=""C,." #) 66 )# " 48 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 49 Skolelevers drogvanor 2006, CAN rapport nr Andreasson, Sven (2002) 51 Janlert, U (2000)

24 ;"# #"" 7 ""###,. 6" C "#6" "( " ## 15# G ##""" 1F"" 25 8 %&"#"#" &9;&"" #"# ) #"" ># 1 ) 1" '#" " ##"I" ##"#, ##". 22 )## ) ## =&"" - #"" 28 ""## " 6# ) # Hjälpreda för kartläggning av alkoholsituationen (2002) 56 Rekommendationen för att ha med dödlighetsstatistik är att kommunen ska ha över invånare för att inte ge den missvisande bild. 57 Alkoholutvecklingen i siffror, 23

25 $*)&10 $*3& Södermanlands län Antal vårdade för leversjukdom per Södermanlands län Antal vårdade för alkoholförgiftning per Södermanlands län Antal unga år vårdade för alkoholförgiftning per ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Södermanlands län Antal döda i alkoholdiagnos per Södermanlands län Antal döda i leversjukdomar per Södermanlands län Antal döda i alkoholförgiftning per Män Kvinnor $/JJJ$/JJJ >#" " A"5:# #"' ##F:)#" " 2F # ")" ##" )5:# 8#" # 8:#" #"11:5:"1F5"; 18#B ##" 48:#2: #" "28# 23 %## 12#" 12# 1#" " 8 Män Kvinnor

26 ' = 81 ( #" ###" ####""" / ">#"" = ## #"" ## % L""" #" 8 F: 52:#" 84 $*5& Vingåker Antal nattliga singelolyckor per inv Vingåker Antal anmälda fall av misshandel per inv Vingåker Antal anmälda fall av rattfylleri per inv Vingåker Antal anmälda fall av alkoholbrott per inv $/D " Brott mot alkohollagen D/ G1 (,15." # 85 ># ### D##" ## Brottsutvecklingen i Sverige Misshandel, Kuhlhorn, E. BRÅ-rapport 2004:3 64 Anmälda brott, slutlig statistik för

27 4.1.6 Kostnader för alkoholen C) "" 82 ) H 88 #"12 -" #"## >>%## 8"12,13." $*7& Grundresultat (netto) Utan alkoholens positiva hälsoeffekter (brutto) Hälso- och sjukvård Sociala myndigheter Kriminalitet Forskning och förebyggande Produktionsbortfall för dödsfall för förtidspensionering för brottslighet för lång sjukfrånvaro för kort sjukfrånvaro Totala kostnader (milj kr) Narkotika $/C) '#' "666 " 9 8 ;13FF 1334# #" ## A " 8 8F D 1" ##"" )12"##"B # 1" 65 SoRAD, centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Nationalekonomen och författaren Anders Johnson, känd inom alkoholpreventionsområdet för beräkningen. 67 Janlert, U (2000) 68 Anmälda brott, slutlig statistik för

28 )### ) ##"24#" 83 $*9&8 # $/'#13FF2'C##35 - #"## = ' "" " '")## 6##>6# " # Tillgängligheten av narkotika i Vingåkers kommun *"""## ' ;" "#"'",%##' #9 #.,.# " & ""#" " &")" Liv & Hälsa ung "" Allt icke medicinskt bruk av narkotika är idag olagligt och anses som missbruk 71 Hjälpreda för kartläggning av narkotika situationen i kommunen (2002) 27

29 $,:& 1 $/9K7# &" Narkotikakonsumtionen i Vingåkers kommun >#,7=. -D #B )## "1F2"B ) ) 6) 6;2 ##5 ) 5" 112 ##") G5##12: ## ###54: #" # '"6# $,%&? - # %99(*::3 $/'#13FF2'C##35 72 Mönstrandes drogvanor 2004, CAN Rapport 86 28

30 4.2.3 Narkotikabrott A###" " ) "" A#"""##"#" $,*& Narkotikabrott Innehav Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Eget bruk Innehav och eget bruk Överlåtelse Framställning $/D " Skolelevers narkotikakonsumtion Smuggling av narkotika (se även smuggling) Drograttfylleri (se även trafikbrott) ;Liv & Hälsa ung 8##"3 # #"#"# ###;'/ "32:#:"#"15:#18: 4 ( " > =ID 5 "#" M# ) " 2 ) #" 73 Skolelevers drogvanor 2006, CAN rapport nr

31 $,,& $/9K7# &" Konsekvenser av narkotikakonsumtionen = " "( #"# " 9",9&=."") """ )"""&" 2 > ) G2" $,(& )#"6 "#" ( #" 30

32 4.2.6 Kostnaden för en missbrukare = $ #"12 4"- "4 ;" 48-"2- ( 12 $ "" / ## # 884" #" 8 )###" ) I " ) #"#"##" 4.3 Tobak * & " # & F" * C "# * #) Tobakskonsumtion i Vingåker ' ) )" )" &"

33 $,)& $/9K7# &"8 ''/ F "3 13:5: 2:: ;"44 :8: 5:14: Liv & hälsa (5.#"6&" 1F := "4285" 3 # '") '"'/ "3:: 11:#:;41:# 11::5: ) D" 7"&" $,3& $/9K7# &"8 78 Skolelevers drogvanor 2006, CAN Rapport Liv och hälsa 2004, Landstinget Sörmland 32

34 C ##" " * " ## ## F Konsekvenser av tobak C #"##)#" "## " ) C " $I9,. ' * # $,5& > $,7& 5 Förebyggande arbete ; + #",### ##"."# #" A##" # E; #" " #"##" ) -$ #""

35 ;# "6A )""*" "#")# Tillgänglighet #" */ "#" C # " % & $#"" % = / Riktlinjer för serveringstillstånd ; " " ##,)#"#.= "##"6## 8 / ## " "1332 / Ansvarsfull alkoholservering # ")" " #" " 34

36 8 / # " # /,. Kommunala ordningsstadgan $"#"" 6/ "# = ## #"; &" ( " ## 8 /* /$-A Utvecklad tillsyn ) ## >/ $ /" 4 / "" )"""" G # " 8 /% (" /; A,. 35

37 5.1.1 Lokalt arbete tillgänglighet, Vingåkers kommun ( #"" "% # #" # ) # * # 8 /% #,".#"+ #" /* #/,.; /D%$( Övriga aktörer i kommunen # " ;#) #" " ## #"A # ;#""#&" * """ #" )#" *6" # #"=;,=.=; # # #"# 5.2 Efterfrågan ( ""#">" >6##" "#"/ 6 # 6 #,##.>"#" # "#" ) ###"# 36

38 $#" # " ;" / ) ### ## # " Lokalt arbete efterfrågan, Vingåkers kommun Drogförebyggande policy, program och handlingsplan ; ### 8 / ## /$ Alkoholförebyggande arbete för kommunanställda ( &"<A## <133)=# # 8 / # ##" 1"+ #"#"### &># Regler för alkohol vid representation ;&"#%" 37

39 Alkolås i bilar ;")" -#;" #";#"" ### " 8 / " # &$ Alkoholhandläggaren A - -" *##"" $ "<< 8 /C,( <<. /,. Samverkan # #"# ##);(I D%" 8 /( - /(D% / # # ) " - 38

40 # ##"#"" >6##"##/ D&",D&.,&". ( ##,(%+&".,. D##,"##$(&.DD ' ;"" "/ $,#"#" "#"#. 2, D%$(#. Familjecentral A" /D&=& ## > #" ) ## ;&"#"" # 9"" 8 /# ## /D " Föräldrastöd ( ( ##6 #"$ -( ##,)#";(I #".,( #"=&D& "1". 8 /$ &" ## %# "# /D% 39

41 Styrdokument och struktur ; A"##; " ##)#" ) '##"# "# '"## = 8 / ## /$ 5.3 Samordnarrollen ) ""# ""6 " " #") # # - ) ## F1 5.4 Ungdomsåren ( #" " #" F / * ; ; 81 Policy för prevention (2006)

42 = "#" #"6#> ") " "6# )#" #) ## ##" ; # ###6 ## 6 ") " " 6## F4 D "## # 6## ##8 ##&"> ",2-#""## #.,)#". Förebyggande arbete under ungdomsåren ) #""#") #" ) % # )# = &"B #"6N7 "#"$ ## " 8 / #" -## " =## 6## ## /( 83 Handlingsplan för alkoholpolitiken

43 5.4.1 Skolan # #" #> #""#" F5 A"# # # # (" F2 / ; ( > ( ( ># ># # F8 = / 4 9 " "## # 9,>*-9#. # )# "#" ) # '* #) #) 84 Skolan förebygger,

44 ;" < "< #" " ## $ ( "# #' #D ")" " < '# 7 #"# # $ ( ) ) ( ) / 87 ",#. 7" ""=#"#" # )#"" ##" 6 # 87 Myndigheten för skolutveckling har i uppdrag att sprida och hitta förebyggande insatser mot mobbing. 43

45 + " #> # # ")" ### " #"7# ## ;## # $ # *# & # =""#"# 77 Förebyggande arbete inom skolan ) #"" # F3 >## 9" #" #"# 3 )# 9# # #'* )") " =,=;.# "# # ##")" " Andreasson, S (2002) 90 Det finns olika program för detta, flera exempel finns på skolan förebygger. 44

46 * " ) # " 31 8 / # " " #" " #'*#"## %<>*-9#<<)O<# =;% #" ( /D Insatser för föräldrar ( ( " & #" " (#" ) "## 3 " =" # Förebyggande arbete gentemot föräldrar ( ##6#"( > # #" 34 ( ###/ #,#". ##,1". $#,112" Marklund, U (2000) 93 Statens Folkhälsoinstitut (2005) 45

47 ( "# #" 8 / # - ##; /D% Fritiden ( #" # Förebyggande arbete på fritiden )"" #")%" " ;&"11 # )%" C" 6 )""; "-"" 8 /( # " /(,"/D% Idrotten C " " 9 # 46

48 Förebyggande arbete vid idrott ; ## )# $#" # " ( #" ##; ; #" 8 / #>### "# " #" #" /$ 5.5 Områden fria från alkohol )""#") "%" Graviditet och amning ) ;"#" """( ##?6 >,>4: 35. Förebyggande arbete vid graviditet = " #" " #"=& "" % #"=&" ) #" =&" ## " Göransson, M (2004) 95 Göransson, M (2004) 47

49 )##""" # "" Trafiken C,.#" " ) #"& 12 #"12# "1# Förebyggande arbete med inriktning på trafiken C"/>, "".," ""."#,". -##,6# )O Arbetsplatsen ) " D1:42: "=#" " " #" 66# 38 Förebyggande arbete med inriktning på arbetsplatsen # ##)# - # ## # " & #"# #" ##

50 6 Referensförteckning P,.)#>#' #/ # D,.' 5 D14=$>DCG##5/4 )'C##1 + =##/7JJ# N5 7# #81#2 7# #81#12 7 # 7 # ## 4/44 H%(#6' $2 $&"" 959 9K7# &"89 =%7" N5 442 = ## ' 8 = 5'C##F8 'HKQ H( 92 '#13FF2'C##35 A #'1 8 (" 2 8'C##14 49

51 6.1 Internetkällor JJJ JJJ" JJJD"/D " JJJ'/ ## JJJJJJ9 JJJ JJJ=ID JJJ" JJJ JJJC)/ # JJJ JJJ JJJJJJ& 6.2 Figurförteckning (1/C#8 (/A" (4/A#6F (5/( "1 (2/D 1 (8/;" 11 (/C 11 (F/H61 (3/D"1 (1/7 -" 14 (11/( " #14 (1/>"15 (14/D 15 (15/" #"15 (12/C 12 (18/C # 12 (1/G" 18 (1F/I "18 (13/" #"13 (/"13 (1/ #" (/ (4/"-""1 (5/"-1 (2/ 5 (8/ 5 (/"2 (F/ 8 (3/%##" (4/" F (41/6###" 13358F (4/&"3 (44/#""4 (45/"4 (42/ 4 (48/4 (4/) $I944(4F/) 44 50

52 Bilaga, Utvecklingsområden ; " Kommunövergripande utvecklingsområde > ### ## " Områden där utveckling bör ske i samarbete )"" / # > # ##6 <<,D ",. $1 ## > =&D&) #" " # $ ## ( ( ##6#" $ -( > #> "" ##6"#"##" + % ## > #"Liv & hälsa ># " #" ) "# " " 51

53 Utvecklingsområde för respektive förvaltning ' "# - Barn- och utbildningsförvaltningen ##) " ###" >" 8 0 %'* "## #$# # % #% "##"#" "#< %#->*/ "G "(3 A ="))),)O./( (" # ( ) 1" = > #" "$# D #"#C # "##) # #" 52

54 ; >" ###=;,. # ) #" *,R ". Socialförvaltningen $ (- "/ 8 & #"6 ## # '& ##$ $ & " # C" "" - # " # D- #6# ##) # #"D" # ## ##,B". 4 D -# = # $ " 53

55 ,R ". Alkoholhandläggning ' 1 C <C "# <"1332 ## ",#". >" / $ &" 4 & "" $1 C ; # *"# /""# " Kultur- och fritidsförvaltningen %##,#.- #)### " "#" # #""6" #"-,.#,. # $ (" ;"" #"" $ > " 54

56 Bygg- och miljöförvaltningen =,5-". '" "6 Personal- och ekonomiförvaltningen %## <A## <,"133.% A #(" #"#= >#%## ##### # # ## Kansliförvaltningen ",##. ### 55

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete 11 november2015 Förebygg.nu Göteborg Så här lägger vi upp det: Övergripande om ILFA Vad ger det kommunen? Vad ger det länet? Frågor? Prevention eller?

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. program

Alkohol- och drogpolitiskt. program Alkohol- och drogpolitiskt program Haparanda Stad Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-21, 5 INNEHÅLL Sida 1. AKTUELL SITUATION SVERIGE 1 Den nationella handlingsplanen Den kommunala handlingsplanen 2.

Läs mer

Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner

Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner Lanseringskonferens för den nationella ANDT-strategin 2016-2020 Katrineholm den 15 mars

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012

Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012 Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012 Befolkningsmängd, 2011 Totalt Kvinnor Män 11 510 5 712 5 798 Befolkningsmängd efter ålder och kön Totalt Kvinnor Män 0-17

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden:

Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden: Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden: Temo-enkäten Registerstatistik Provköpsstudier Styrgruppsenkäten System för lokal uppföljning Krogen : Inköpsförsök ungdomar, andel som

Läs mer

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen

Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Faktablad 2008 MUNKEDAL Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2007 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 028 90-94 5 228 776 735 90-94 770 563 4 619 006 90-94

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Välfärdsredovisning 2009

Välfärdsredovisning 2009 Välfärdsredovisning 29 Välfärdsredovisningen bygger på hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer som har störst betydelse för att främja hälsa. Dessa beskrivs utifrån ett statistiskt material

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Kalmar kommun Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Sex Försökskommuner en forsknings- och utvecklingsverksamhet i sex kommuner 2003-2007 Vilka krav ställdes på kommunerna? Sektorsövergripande ledningsgrupp

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Antagen i kommunfullmäktige 24 november 2015, 171

Antagen i kommunfullmäktige 24 november 2015, 171 1(5) Handlingsplan för folkhälsa 2015-2019 Folkhälsorådet, Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 24 november 2015, 171 Mullsjö kommun delar Region Jönköpings läns vision Tillsammans för en jämlik

Läs mer

Från kamrater eller kamraters syskon. Från egna föräldrar. (med lov) På restaurang, pub eller liknande. Från annan vuxen. som köper ut åt...

Från kamrater eller kamraters syskon. Från egna föräldrar. (med lov) På restaurang, pub eller liknande. Från annan vuxen. som köper ut åt... RESULTAT KALMAR Det här är s kommunspecifika bilaga till rapporten Att utveckla nas alkohol- och narkotikaförebyggande arbete Sex försöks i samarbete med Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika och

Läs mer

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2000. Femårsmedeltal. Liter

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2000. Femårsmedeltal. Liter 1 Alkoholförsäljningen i liter alkohol 1% per invånare 1 år och däröver. 11-2. Femårsmedeltal. Liter 12 1 Sprit Öl Vin Totalt 4 2 11-171-7 11-191-9 191-1911-1 1921-2 1931-3 1941-4 191-191- 1971-7 191-1991-9

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 14 1 (11) ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 Inledning Utvecklingen i Sverige påvisar vikten av ett samordnat lokalt

Läs mer

Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland

Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland BILAGA 2 - UPPFÖLJNING - INDIKATORER Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2012-2015 PUBLIKATIONSNUMMER 2016:20 - BILAGA 2 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Sammanfattning bilaga 2 Detta dokument innehåller

Läs mer

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Pirjo Svegréus Drogförebyggande samordnare pirjo.svegreus@skovde.se 0500-49 87 67 www.skovde.se/drogforebyggande Nationell Baskurs: Riskbruk, missbruk

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program En del av folkhälsopolitiken

Alkohol- och drogpolitiskt program En del av folkhälsopolitiken Alkohol- och drogpolitiskt program 2008-2010 - En del av folkhälsopolitiken KS Folkhälsoråd Ledningsgrupp för folkhälsoarbete Folkhälsopolitiskt program Fokusområde 1: Delaktighet och inflytande Fokusområde

Läs mer

Alkohol och drogpolitiskt program

Alkohol och drogpolitiskt program Alkohol och drogpolitiskt program Syfte med det alkohol- och drogpolitiska programmet Att få fram ett heltäckande kommunprogram som involverar alla verksamheter inom kommunen samt andra myndigheter och

Läs mer

Gä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Fa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 519 90-94 6 767 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Da Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 576 90-94 15 845 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

En Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 753 90-94 21 140 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ha Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 801 90-94 48 151 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Bro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 468 339 90-94 455 177 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Lill Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 346 90-94 6 832 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ör Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 73 162 90-94 71 038 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 911 90-94 16 995 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 163 619 90-94 158 955 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Lid Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 23 812 90-94 22 490 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

La Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 22 029 90-94 21 932 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 75 516 90-94 77 450 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 621 90-94 11 941 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 336 90-94 20 771 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 72 786 90-94 72 432 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 30 534 90-94 30 496 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 014 90-94 18 035 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 776 90-94 13 009 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 815 90-94 9 968 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 1 177 90-94 1 339 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 8 491 90-94 8 669 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

So Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 38 229 90-94 37 929 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Le Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 637 90-94 7 689 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 332 90-94 43 913 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 964 90-94 33 416 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 33 231 90-94 32 473 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 188 90-94 15 095 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Gr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 447 90-94 4 498 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

He Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 69 916 90-94 67 993 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 969 90-94 12 641 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Es Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 51 093 90-94 50 972 141 883 90-94 141 829 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 968 90-94 10 133 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ali Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 19 913 90-94 19 689 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ve Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 13 191 90-94 13 682 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 512 90-94 38 576 122 298 90-94 127 435 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Hu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 529 90-94 18 446 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 2 931 90-94 3 012 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Baskurs missbruk & beroende

Baskurs missbruk & beroende TILLSAMMANS FÖR VÄLFÄRD OCH UTVECKLING Välkommen till dag 1 Baskurs missbruk & beroende 23 oktober 2017 Fika och inregistrering kl.09:00-09:30 Program 09:00 09:30 Inledning & introduktion 09:30 12:00 Drogtecken

Läs mer

Lju Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 404 90-94 9 623 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ulr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 592 90-94 11 902 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén

Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén KLIPPANS KOMMUN Datum Beteckning 2006-04-04 Lokalt välfärdsbokslut 2005 Tjänsteställe Ert datum Er beteckning Folkhälsosamordnare Börje Norén Lokalt välfärdsbokslut 2005 Till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Läs mer