Folk- och bostadsräkningarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna Folkräkningar utfördes under perioden vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik (BiSOS A). Dessa är digitaliserade och finns på adressen: Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien Sveriges officiella statistik (SOS) till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och därefter vart femte år med undantag för Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen. De allmänna bostadsräkningarna utfördes , 1920, 1933, 1945 och År 1945 bar titeln Bostäder och hushåll till 1990 ägde Folk- och bostadsräkningen rum vart femte år. Folk- och bostadsräkningen den 1 november IX,Urvalsbearbetning: inkomst, yrke m m. Redogörelse för folkoch bostadsräkningens uppläggning och utförande. = Population and housing census in IX, Sample survey: income, occupation etc. Report on the planning and processing of the population and housing census. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-fob-1965_9

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGEN DEN 1 NOVEMBER 1965 IX URVALSBEARBETNING: INKOMST, YRKE M M. REDOGÖRELSE FÖR FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGENS UPPLÄGGNING OCH UTFÖRANDE STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1969

4 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN POPULATION AND VITAL STATISTICS POPULATION AND HOUSING CENSUS IN 1965 IX SAMPLE SURVEY: INCOME, OCCUPATION ETC. REPORT ON THE PLANNING AND PROCESSING OF THE POPULATION AND HOUSING CENSUS NATIONAL CENTRAL BUREAU OF STATISTICS CIVILTRYCK Stockholm

5 FÖRORD Bearbetningen av materialet vid 1965 års folk- och bostadsräkning har skett i två etapper. Från den första etappen, som omfattar demografiska uppgifter från den med tätortsangivelse kompletterade mantalslängden (kön, ålder och civilstånd), har de viktigaste resultaten redovisats i tre volymer (del I III). Uppgifter om befolkningens ekonomiska aktivitet (sysselsättning, näringsgren m m) samt om bostäder och hushåll har inhämtats direkt från allmänheten och bearbetats i den andra etappen. Publiceringen har skett i del IV VIII. I föreliggande nionde och sista del av redogörelsen för 1965 års folk- och bostadsräkning redovisas resultaten från en urvalsbearbetning rörande inkomst och yrke i kombination med övriga folk- och bostadsräkningsvariabler samt lämnas en sammanfattande redogörelse för räkningens uppläggning och utförande. För avsnitten om uppräknings- och urvalsförfarandet samt om slumpmässiga fel i urvalsbearbetningen har byrådirektör Johan Atmer svarat. Denna publikation har redigerats av förste aktuarie Ivan Landström, som även svarat för samordningen med inkomststatistiken samt framställningen av tabellerna i urvalsbearbetningen. Stockholm den 12 maj 1969 INGVAR OHLSSON RUNE TRYGCVESON

6

7 5 Text Innehållsförteckning Sida Svensk-engelsk ordlista 9 Engelsk översikt 11 I URVALSBEARBETNINGEN Inledning 13 Yrke 13 Socio-ekonomiska grupper 15 Inkomststatistik 16 Urvalsförfarandet 19 Uppräkningsförfarandet 19 Slumpmässiga fel 20 Tabellernas innehåll 23 II REDOGÖRELSE FÖR FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGENS UPPLÄGG NING OCH UTFÖRANDE Inledning 25 Förberedelsearbetet 26 Genomförande 27 Fastighetsuppgiften 27 Folk- och bostadsräkningsuppgiften Insamling av uppgiftsmaterialet 27 Samordningen med mantalsskrivningen.. 28 Granskningsorganens arbetsuppgifter Den centrala bearbetningen 29 Etapp I 29 Diarieföring 29 Stansning 29 Konvertering och kontroll 30 Etapp II 30 Kodning och granskning av materialet 30 Kodning av bostadsdata 31 Kodning av folkräkningsdata 31 Stansning 32 Konvertering 32 Samkörning 33 Logiska tester 34 Maskinkodningsprogrammet 35 Större kommunprogrammet 35 Urvalsbearbetningen 36 Kontrollundersökningen 36 Tabellframställning 37 Publicering 37 Definitioner och förklaringar 37 Text Contents Page Swedish-English vocabulary 9 English summary 11 I SAMPLE SURVEY Introduction 13 Occupation 13 Socio-economic groups 15 Income statistics 16 Sampling procedure 19 Estimation procedure 19 Random errors 20 Contents of the tables 23 II REPORT ON THE PLANNING AND PROCESSING OF THE POPULA TION AND HOUSING CENSUS Introduction 25 Preparatory work 26 Processing 27 Real estate form 27 Form for the population and housing census 27 Collection of the census forms 27 Co-ordination with the annual registration 28 Work of the scrutiny boards 28 The central work 29 Stage I 29 Record keeping 29 Punching 29 Conversion and control 30 Stage II 30 Coding and control of the material 30 Coding of housing data 31 Coding of household data 31 Punching 32 Conversion 32 Merging 33 Logical tests 34 Program for automatic coding 35 Special program for larger communes Procedure of sample survey 36 Control study 36 Production of tables 37 Publishing 37 Definitions and explanations 37 Texttabeller Tab. A. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (1-siffernivå jämte större 2-siffergrupper),hela riket, åren 1960 och Tables in text Table A. Economically active population by occupation, in the whole country, 1960 and

8 6 Sida Tab. B. Förvärvsarbetande befolkning efter socio-ekonomisk grupp, hela riket, åren 1960 och Tab. C. Antal förvärvsarbetande inkomsttagare och medianinkomst efter kön och näringsgren (1- siffernivå), hela riket, åren 1960 och Tab. D. Antal bostadshushåll och medianinkomst efter lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp, hela riket, åren 1960 och Tab. E. Standardavvikelser för antalsskattningar 21 Tab. F. Standardavvikelser för procenttalsskattningar 22 Tab. G. Maximivärden avseende standardavvikelser för procenttalsskattningar 22 Tabeller Tab. 1. Icke gifta och gifta ej samboende personer efter kön, civilstånd, ålder och hushållsställning samt efter inkomst. Hushållskvoter.. 46 Tab. 2. Gifta samboende män efter ålder och hushållsställning samt efter inkomst. Hushållskvoter 54 Tab. 3. Bostadshushåll efter lägenhetens hustyp, byggnadsperiod, ägarekategori, upplåtelseform, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 56 Tab. 4. Bostadshushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare efter antal boende, lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst.. 68 Tab. 5. Bostadshushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare efter antal barn (0 15 år), lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 72 Tab. 6. Bostadshushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare efter föreståndarens ålder, lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 76 Tab. 7. Bostadshushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare efter föreståndarens socioekonomiska grupp, lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 82 Page Table B. Economically active population by socio-economic group, in the whole country, 1960 and Table C. Number of economically active income earners and median income by sex and industry, in the whole country, 1960 and Table D. Number of dwelling households, and median income by type of building and size and quality group of dwelling, in the whole country, 1960 and Table E. Standard deviations relating to estimates of numbers 21 Table F. Standard deviations relating to estimates of percentages 22 Table G. Maximum values of standard deviations relating to estimates of percentages 22 Tables Table 1. Non- married and married persons, not living together, by sex, marital status, age and relationship to head of household and by income. Headship rates 46 Table 2. Married men by age and relationship to head of household and by income. Headship rates 54 Table 3. Dwelling households by type of building, period of construction, type of ownership, form of tenure, size of dwelling and quality group and by income.. 56 Table 4. Dwelling households with a married man as head of household by number of occupants, type of building, size of dwelling and quality group and by income 68 Table 5. Dwelling households with a married man as head of household by number of children under 16 years of age, type of building, size of dwelling and quality group and by income.. 72 Table 6. Dwelling households with a married man as head of household by age of head of household, type of building, size of dwelling and quality group and by income 76 Table 7. Dwelling households with a married man as head of household by socio-economic group, type of building, size of dwelling and quality group and by income 82

9 7 Sida Tab. 8. Bostadshushåll, utom hushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare, efter föreståndarens kön och civilstånd, lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 88 Tab. 9. Bostadshushåll efter antal barn (0 15 år) och lägenhetens kvalitetsgrupp samt efter inkomst. Samtliga hushåll och trångbodda hushåll 100 Tab. 10. Bostadshushåll efter antal boende, antal barn (0 15 år), lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter hushållsföreståndarens socio-ekonomiska grupp 104 Tab. 11. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande vuxen befolkning efter kön, civilstånd och ålder samt efter inkomst 108 Tab. 12. Antal inkomsttagare efter näringsgren(2-siffernivå) samt efter kön och median- och kvartilinkomst 111 Tab. 13. Förvärvsarbetande vuxen befolkning efter kön, näringsgren (1-siffernivå) och yrkesställning samt efter inkomst 112 Tab. 14. Antal inkomsttagare efter näringsgren (1-siffernivå) och yrkesställning enligt dels folk- och bostadsräkningens, dels den årliga inkomststatistikens gruppering 114 Tab. 15. Antal inkomsttagare efter kön, ålder och näringsgren (1-siffernivå) samt efter yrkesställning och median- och kvartilinkomst 116 Tab. 16. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (1-siffernivå) och ålder samt efter kön, civilstånd och yrkesställning 120 Tab. 17. Antal inkomsttagare efter yrke (begränsad 3-siffernivå) och ålder samt efter kön och medianoch kvartilinkomst 122 Tab. 18. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (2-siffernivå) och kön samt efter yrkesställning 140 Tab. 19. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (2-siffernivå) och näringsgren (aggregerad 2-siffernivå) 144 Page Table 8. Dwelling households, except households with a married man as household head, by sex and marital status of head of household, type of building, size of dwelling and quality group and by income 88 Table 9. Dwelling households by number of children under 16 years of age, by quality group and by income. All households and households living in overcrowded dwellings 100 Table 10. Dwelling households by number of occupants, number of children under 16 years of age, type of building, size of dwelling and quality group and by socio-economic group of the head of household 104 Table 11. Economically active and economically inactive adult population by sex, marital status and age and by income 108 Table 12. Number of economically active income earners by industry, by sex and by size of median and quartile income 111 Table 13. Economically active adult population by sex, industry and status and by income 112 Table 14. Number of economically active income earners by industry and status according to the classification used in the population and housing census and in the annual income statistics 114 Table 15. Number of economically active income earners by sex, age and industry and by status and size of median and quartile income 116 Table 16. Economically active population by industry and age and by sex, marital status and status as employee 120 Table 17. Number of economically active income earners by occupation and age and by sex and size of median and quartile income Table 18. Economically active population by occupation and sex and by status 140 Table 19. Economically active population by occupation and industry

10 8 Sida Tab. 20. Förvärvsarbetande befolkning efter socio-ekonomisk grupp och ålder samt efter kön och medianoch kvartilinkomst 148 Tab. 21. Förvärvsarbetande befolkning samt ej förvärvsarbetande familjemedlemmar efter ålder och civilstånd samt efter kön och socio-ekonomisk grupp 150 Tab. 22. Antal inkomsttagare efter familjetyp och antal barn (0 15 år) samt efter median- och kvartilinkomst 152 Page Table 20. Economically active population by socio-economic group and age and by sex and size of median and quartile income 148 Table 21. Economically active population and economically inactive members of families by age and marital status and by sex and socio-economic group 150 Table 22. Number of economically active income earners by type of family and by number of children under 16 years of age and by size of median and quartile income 152 Bilagor 1. Teoretisk bakgrund för beräkning av standardavvikelser Förteckning över råtabeller vid folkoch bostadsräkningen Förteckning över publicerat material från folk- och bostadsräkningen Formulär till fastighetsuppgift Formulär till folk- och bostadsräkningsuppgift Kontrollundersökningen, formulär för bostadshushållet Kontrollundersökningen, individuellt formulär Förordning med särskilda bestämmelser om allmän folk- och bostadsräkning år 1965 m m Kungörelse med närmare bestämmelser om folk- och bostadsräkningen år 1965 samt mantalsskrivningen för år Klassificeringsschema för socio-ekonomiska grupper Näringsgrensschema Yrkeskod Innehållet i folk- och bostadsräkningens slutliga beståndsband 216 Appendices 1. Theoretical background for compilation of standard deviations List of rough tables in the population and housing census List of material published by the population and housing census Real estate form Form for the population and housing census Control study, household questionaire Control study, individual questionaire Statute with special regulations for a general population and housing census in Notification with nearer regulations concerning the population and housing census in 1965 and the annual registration for Classification of socio-economic groups Industrial classification system Occupational classification system The contents of the final generation tapes of the population and housing census 216 Symboler Explanation of symbols Repetition» Repetition Intet finns att redovisa Magnitude nil Mindre än 0,5 av enheten 0 Magnitude less than half of unit employed Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för Data not available or too uncertain to be att angivas stated Logiskt omöjlig uppgift Category not appliable

11 9 Swedish-English Vocabulary Administrativt arbete Administrative, executive and managerial workers Aggregerad 2-siffer- Aggregates of major nivå groups Allmännyttigt bo- Non-profit housing unstadsföretag dertaking supervised by the local authority Allmän förvaltningstjänst Government services Anhöriga Relatives Annan tillverknings- Manufacturing not industri elsewhere specified Anställda Employees Antal Number Arbetare Wage-earners Banker och försäkringsinstitut Banking and insurance Barn (0 15 år) Children underlóyears of age Boende Occupants Bostadshushâll Dwelling household(s) Bostadsrättsförening. Co-operative housing society Bostadsrättsinneha- Tenant-owner (member vare of a co-operative housing society) Byggnadsindustri... Construction Byggnadsperiod Period of construction Byggnadsverksamhet. Construction Båda könen Both sexes Civilstånd Detaljhandel Det allmänna Därav Economically inactive population Activities not adequa- tely described Electricity, gas, water and sanitary services One-dwelling house(s) Ej förvärvsarbetande befolkning Ej specificerad verksamhet El-, gas-, vattenverk mm Enfamiljshus Marital status Retail trade Public sector Of which Fas tighetsförvaltning och -förmedling... Real estate Fis ke Fishing Forskning, socialvård mm Community services Fria yr ken Free professions Före Before Föreståndare Head of household Företagare Employer(s) Företagsledare Head of undertaking Förut gifta Widowed and divorced Förvärvsarbetande... Economically active Gifta Married Gifta samboende Married persons living together Gifta samboende kvin- Married women living nor together with their husbands Grafisk industri, förlag Printing, publishing and allied industries Gruvor och mineralbrott Mining and quarrying Gummivaruindustri.. Manufacture of rubber products Handel, bank- och försäkringsverksamhet Commerce Hushåll Household(s) Hushållsarbete Domestic work Husligt arbete Housekeepers, cooks, maids and related workers Hustyp Type of building Hälso- och sjukvård.. Medical and other health services Industri och hantverk Mining, manufacturing i övrigt etc. Ingen inkomst No income Inkomstklasser Size of income Inkomststatistiken... Income statistics Inkomstsumma Total income Inom In Jordbruk med binä- Agriculture, forestry ringar and fishing Jordbruk, skogsbruk Agriculture, forestry, mm hunting and fishing Jord- och stenvaruin- Manufacture of nondustri metallic mineral products, except products of petroleum and coal Kameralt och kontorstekniskt arbete... Clerical workers Kemisk industri m m. Manufacture of chemicals and chemical products Kommersiellt arbete. Sales workers Kvalitetsgrupp Quality group Kvartilvärden, undre- Quartile values, lowerövre upper Lantbruks-, skogs- och Farmers, fishermen, fiskeriarbete loggers etc. Livsmedels-, dryckes- Food manufacturing varu- och tobaksin- industries, beverage dustri industries and tobacco manufactures Läder- och skinnindu- Manufacture of leather stri and leather and fur products

12 10 Lägenhet Dwelling Lägenhetsstorlek... Size of dwelling Massa-, pappers- och Manufacture of paper pappersvaruindustri and paper products Medhjälpande Family workers Medianinkomst Median income Metallverk Basic metal industries Militärt arbete Regular members of the armed forces Män Men Naturvetenskapligt, Professional, technical tekniskt samt social- and related workers vetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete Offentlig förvaltning Government services Offentlig förvaltning Services including acoch andra tjänster.. tivities not adequately described Ogifta Single Partihandel Wholesale trade Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yr- Workers not classifikestillhörighet able by occupation Rekreationsverksamhet Recreation services Restauranger och Restaurants, cafes and hotell other drinking and eating places ; hotels, rooming houses and other lodging places Rum (R) Room(s) Rumsenhet Room or kitchen Samfärdsel Transport Samfärdsel, post- och Transport, storage and televerk communication Samtliga Total Servicearbete Service, sport and recreation workers Serviceverksamhet av Personal service not annat slag elsewhere classified Serviceyrken Service, sport and recreation workers Skilda Divorced Skogsbruk och jakt.. Forestry and logging; hunting, trapping and game propagation Småhus One-dwelling and twodwelling houses Socio-ekonomisk grupp Socio-economic group Storlek Size Summa inkomsttagare Total number of income earners Tekniska, humanistiska, kontorstekniska Technical, clerical, saoch kommersiella les and related occuyrken m fl pations Textil- och bekläd- Manufacture of texnadsindustri tiles, footwear, other wearing apparel and made-up textile goods Tillverkningsarbete.. Craftsmen, productionprocess workers and labourers not elsewhere classified Tillverkningsindustri. Manufacturing Tjänstemän Salaried employees Transport Transport Transport- och kom- Workers in transport munikationsarbete. and communication occupations Trångbodda hushåll.. Households living in overcrowded dwellings Trävaru- och möbel- Manufacture of wood industri and cork, furniture and fixtures Tätort(er) Locality(ies) Undervisning Education services LTppdragsverksamhet. Business services Uppgift saknas ' Unknown Upplåtelseform Form of tenure Varuhandel Wholesale and retail trade Verkstadsindustri Manufacture of metal utom transportme- products and machidelsindustri nery, including electrical machinery, apparatus, appliances and supplies, except manufacture of transport equipment Vigda Married Yrke Occupation Yrkesställning Status Yrkesverksamma... Economically active Ålder År Ägare Ägarekategori Änklingar (ä) Änkor (ä) Age Year Owner Type of ownership Widowers Widows Övriga Others Övriga hus Multi-dwelling houses and non-residential buildings

13 11 Summary This volume is divided in two sections. The first part deals with the sample survey of all persons born on the 15th of any month and the second part comprises a report on the planning and processing of the population and housing census. Results from the sample survey are presented in the tables. The sample survey concerns certain characteristics not included in the total census, i.e. occupation, socio-economic group and income. For all economically active persons in the sample the information on occupation received on the census form was coded in a separate routine. At the same time all employees were further divided by status into salaried employees and wage earners. The specification of socio-economic group was subsequently computer processed by combining the data on occupation and status. The account of income data in connection with other census variables was made possible through a merging of the census material and the annual income statistics. The first part of the report also describes the sampling and estimation procedure. The random errors are discussed and the standard deviation for different estimates is shown in tables. A theoretical background to the computation of the standard deviations is given in appendix 1. A population census has been carried out every fifth year since 1930 with the exception of 1955 when the census was cancelled by special decree. Housing censuses, however, have not earlier been undertaken as regularly. A coordination of the two censuses was initiated in 1960 and in 1965 the first fully integrated population and housing census was carried out by the national central bureau of statistics. The preliminary work on the 1965 census was started in Government and communal authorities and other consumers were contacted to give their opinion on the content of the census and a pilote study was carried out in order to test different questions on the census forms. To ensure that the local scrutiny and completion of the census material be as good as possible the national central bureau of statistics participated in the training of the local scrutiny boards. Through radio, TV and press the public was informed on the purpose of the census. The census was co-ordinated with the annual population registration on November 1, 1965 and the census forms were also used for registration purposes. Two kinds of census forms were distributed to the public, one for real estate owners and one for the households. On the real estate form information was gathered on type of building, period of construction and number of dwelling units. The household form contained information on the dwelling (form of tenure, number of rooms, the existence of a kitchen, WC, bathroom or shower-bath, kitchen range, refrigerator, central heating, piped water and drain) as well as the household members (relationship to the head of household, economic activity, industry, occupation, status and place of work). By obtaining data on place of work the day-time population, i.e. the population working within a certain area, and the extent of commuting could be specified. The central processing of the census was carried out in two stages. In the first stage demographic data from the annual population registers were tabulated and published in three volumes»population and Housing Census in 1965» parts I III. These also included a report on the population in localities. The second stage concerned the information collected from the public on the census forms which was subsequently merged with the demographic data from the first stage. The processing of the census form material was carried out in different units and consisted in scrutinizing and coding the census form data, punching into cards, converting the material to magnetic tape, the control and rectifying of errors, the merging with data from the first stage, tests of incongruous or rare variable combinations and an automatic coding of certain data. Thus a final tape was obtained from which data were tabulated. Various preliminary data were also obtained and published in earlier stages of the processing. The final results from the second stage have been published in»population and Housing Census in 1965» parts IV VIII. This volume, part IX, which is the last of the series presents data from the sample survey and describes the planning and processing of the census as a whole.

14

15 13 I URVALSBEARBETNINGEN Inledning Folk- och bostadsräkningen 1965 består av en totalräkning, en urvalsbearbetning och en intervjuundersökning. Föreliggande avsnitt tillsammans med tabellbilaga utgör en redovisning av urvalsbearbetningen. I denna ingår, förutom i totalräkningen ingående variabler, uppgifter om yrke, socio-ekonomisk grupp och inkomst. Urvalet avseende 15 :e födda har utsorterats ur totalräkningens slutliga bestånd. Det omfattar samtliga vuxna födda den 15 :e i någon månad med undantag av gifta samboende kvinnor, vilka i detta material i stället representeras av makor till 15 :e födda män. Vid redovisningen har de erhållna talen uppräknats till totalnivå enligt metod som beskrivs nedan (s 19 f ). En samköming har ägt rum mellan material från den årliga inkomststatistiken och urvalsmaterialet. I urvalsbearbetningen har en särskild kodning av yrke och yrkesställning ingått. Yrke Totalräkningen redovisar ej den förvärvsarbetande befolkningens fördelning efter yrke. Därför har som nämnts en särskild kodning av yrke samt en komplettering av yrkesställningskoden ägt rum i urvalsbearbetningen. Ur det bestånd av personer som utgör urvalet har samtliga förvärvsarbetande, med identifieringsdata som möjliggjort uppsökning i totalräkningens blankettmaterial, maskinellt skrivits ned på listor. Med utgångspunkt från uppgifterna i blanketterna har därefter alla förvärvsarbetande påförts en 3-siffrig yrkeskod, omfattande yrkesområden (1-siffernivåer), yrkesgrupper (2-siffernivåer) och yrkesfamiljer (3- siffernivåer). Det klassificeringsschema som använts grundar sig på ett inom arbetsmarknadsstyrelsen i samarbete med de övriga nordiska länderna utarbetat systemförslag till nordisk yrkesklassificering. Samma schema användes vid yrkeskodningen också i 1960 års räkning. Detta klassificeringssystem ansluter sig nära till International Standard Classification of Occupations (ISCO), utgiven av Internationella arbetsbyrån (ILO) år Principen för inplacering av olika yrken i systemet har varit att sammanföra likartad verksamhet utan att i allmänhet ta hänsyn till yrkesutövarnas utbildning, yrkesställning eller branschtillhörighet. Som hjälpmedel vid kodningsarbetet har använts dels ett systematiskt yrkesregister med koderna i nummerföljd innehållande arbetsbeskrivningar för varje 3-sifferkod, dels ett alfabetiskt yrkesregister. Kodschemats omfattning framgår av bilaga 12. I publikationen från 1960»Redogörelse för folk- och bostadsräkningens uppläggning och utförande» (s 51 ff) har en utförligare beskrivning lämnats rörande yrkesklassificeringen. Den i totalräkningen redovisade fördelningen efter yrkesställning omfattar endast företagare (dels med och dels utan anställda) samt anställda (inkl medhjälpande). I urvalsbearbetningen har för de senare i samband med yrkeskodningen en ytterligare uppdelning gjorts på tjänstemän och arbetare.

16 14 Tab. A. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (1-siffernivå jämte större 2-siffergrupper), hela riket, åren 1960 och 1965 Economically active population by occupation in the whole country, 1960 and Siffrorna 1965 baseras på urvalet av 15 :e födda, medan en totalräkning ligger till grund för 1960 års redovisning 2 I 1960 års folkräkning har en betydande underskattning av medhjälpande gifta samboende kvinnor i jordbruk m m skett (se Folk- och bostadsräkningen 1965, del VII s 19 ff), varför siffrorna 1960 och 1965 ej är direkt jämförbara.

17 15 Tab. B. Förvärvsarbetande befolkning efter socio-ekonomisk grupp, hela riket, åren 1960 och 1965 Economically active population by socio-economic group in the whole country, 1960 and Siffrorna 1965 baseras på urvalet av 15 :e födda, medan en totalräkning ligger till grund för 1960 års redovisning. 2 Medhjälpande i företagarhushållen har inplacerats i samma grupp som företagaren. I 1960 års folkräkning har en betydande underskattning av medhjälpande gifta samboende kvinnor i jordbruk m m skett (se Folk- och bostadsräkningen 1965, del VII s 19 ff), varför siffrorna 1960 och 1965 ej är direkt jämförbara. Socio-ekonomiska grupper Kombinationen yrke-yrkesställning har utnyttjats för en gruppering på maskinell väg av den förvärvsarbetande befolkningen jämte dennas familjemedlemmar i socio-ekonomiska grupper. Medhjälpande i företagarhushållen har inplacerats i samma grupp som företagaren. Ej förvärvsarbetande familjemedlemmar (hustrur samt barn under 16 år) har förts till huvudmannens socio-ekonomiska grupp. Fördelningen av den förvärvsarbetande befolkningen och dess familjemedlemmar har skett på följande tio socio-ekonomiska grupper: 1. Företagare inom jordbruk, skogsbruk m m 2. Anställda inom jordbruk, skogsbruk m m 3. Företagare inom industri-, handels-, transport- och serviceyrken 4. Företagare inom fria yrken (läkare, advokater m fl) 5. Företagsledare (anställda) 6. Anställda inom tekniska, humanistiska, kontorstekniska och kommersiella yrken m fl 7. Anställda inom huvudsakligen industri- och transportyrken 8. Anställda inom vissa serviceyrken (hembiträden, serveringspersonal m fl) 9. Militärer 10. Personer med ej identifierbara yrken. Gruppernas omfattning framgår av det som bilaga 10 intagna klassificeringsschemat.

18 16 Inkomststatistik Den årliga inkomststatistiken omfattar personer som är födda den 5:e, 15 :e eller 25 :e i någon av årets månader. Ifråga om samtaxerade personer införskaffas emellertid uppgifter för båda, även om endast en av dem är född på någon av nämnda dagar. Vidare insamlas uppgifter för varje person, som antingen själv eller i samtaxering med annan person haft en inkomst om minst kr. Underlaget utgörs av deklarationsmaterialet. Den inkomstuppgift som avses är uppgiften om sammanräknad nettoinkomst. Därmed förstås summan av inkomsttagarnas enligt förordningen om statlig inkomstskatt uppskattade inkomster av skilda förvärvskällor, sedan avdrag gjorts för eventuellt underskott å förvärvskälla. I den sammanräknade nettoinkomsten ingår endast inkomster, som är skattepliktiga. Sålunda ingår inte allmänna barnbidrag, socialhjälp, invaliditetstillägg och ett flertal andra sociala bidrag och ersättningar. En annan kategori, som inte heller ingår i den sammanräknade nettoinkomsten, utgörs av inkomster, som beskattas i annan ordning, såsom lotterivinster o d. Sammanräknad nettoinkomst är ett taxeringstekniskt begrepp, som ej motsvarar den för konsumtion och sparande disponibla inkomsten. I inkomststatistiken ingår de personer som antingen själva eller i samtaxering med annan person haft en sammanräknad nettoinkomst om minst kr. För samköming med folk- och bostadsräkningens urvalsmaterial har från inkomststatistiken för 1965 (taxeringsåret 1966) ett bestånd utselekterats. Detta innefattar vuxna 15 :e födda inkomsttagare samt för gift samboende man som samtaxerats även data för hustrun. De samtaxeringsfall där enbart hustrun är 15 :e född har ej medtagits. De två bestånden har därefter samkörts i datamaskin, varvid vissa kontroller och manuellt upprättningsarbete förekommit. Resultaten företer av olika anledningar vissa avvikelser från den årliga inkomststatistiken. Vad beträffar fördelningen på förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande i folk- och bostadsräkningen sammanfaller denna inte med inkomststatistikens uppdelning i yrkesverksamma och ej yrkesverksamma. I folk- och bostadsräkningen har till förvärvsarbetande räknats personer, som under veckan 3 9 oktober 1965 utfört inkomstgivande arbete under minst halv normal arbetstid jämte personer som på grund av tillfälligt avbrott såsom sjukdom, semester, repetitionsövning o d ej arbetat under denna vecka. Hit föres även medhjälpande, dvs familjemedlemmar som biträtt annan familjemedlem i dennes förvärvsverksamhet och även tillhör samma hushåll som denne. I inkomststatistiken har i motsvarande grupp inräknats personer, som under någon del av året haft inkomst av tjänst eller rörelse, oavsett om denna inkomst härrört från arbete omfattande mindre än halv normal arbetstid. Beträffande klassificeringen efter näringsgren föreligger vissa olikheter, beroende på att inkomststatistiken ej såsom folk- och bostadsräkningen ansluter sig till den av FN rekommenderade ISIC-grupperingen (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities). Vid beräkningen av median- och kvartilinkomster 1960 har i bostadsräkningen inkluderats gruppen»ingen inkomst»,

19 17 Tab. C. Antal förvärvsarbetande inkomsttagare och medianinkomst efter kön och näringsgren (1-siffernivå), hela riket, åren 1960 och 1965 Number of economically active income earners and median income by sex and industry, in the whole country, 1960 and I jämförelse med 1960 års folkräkning har 1965 en avsevärd förskjutning från industri till handel ägt rum (Se Folk- och bostadsräkningen 1965, del VII s 18 ff). För att erhålla fullt jämförbara grupper vid de två tidpunkterna har industri och handel sammanslagits. 2 I 1960 års räkning har en betydande underskattning skett av antalet jordbrukarhustrur, vilket medför att jämförelse med motsvarande antal 1965 ej blir rättvisande (Se Folk- och bostadsräkningen 1965, del VII s 19 ff). medan motsvarande beräkningar i folkräkningen vid samma tidpunkt omfattar enbart inkomsttagare. De tabeller som ingår i denna publikation innehåller median- och kvartilinkomster endast för inkomsttagare. I de råtabeller i urvalsbearbetningen som avser bostadsdata har emellertid medianinkomsterna beräknats enligt båda de sätt som angivits ovan. Texttabellen D redovisar medianinkomster framräknade enligt den av 1960 års bostadsräkning använda metoden.

20 18 Tab. D. Antal bostadshushåll och medianinkomst efter lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp, hela riket, åren 1960 och 1965 Number of dwelling households and median income by type of building and size and quality group of dwelling, in the whole country, 1960 and Vid beräkningen av medianinkomst har i 1960 års bostadsräkning gruppen»ingen inkomst» medtagits. Samma beräkningsförfarande har använts i denna tabell års siffror avser trångbodda hushåll enligt norm 1, vilket motsvaras av trångbodda hushåll år 1960.

Folk- och bostadsräkningarna

Folk- och bostadsräkningarna INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 Producent Producer Staristiska centralbyrån National Central Bureau of Statistics Referent Datum Meddelande nr Sida Kansliskrivare Irena Przyjalkowska 08-63

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års mellanrum,

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2011 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Lönestatistisk årsbok 2002

Lönestatistisk årsbok 2002 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistiska centralbyrån 2003 Medlingsinstitutet 1 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistical yearbook of salaries and wages 2002 Sveriges officiella statistik Official Statistics

Läs mer

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar

Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar EN 16 SM 0601 Energistatistik för småhus 2005 Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2005 I korta drag Kraftig ökning av antalet luftvärmepumpar Antalet luftvärmepumpar har ökat kraftigt

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna

Folk- och bostadsräkningarna INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen

Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen ASTRID KANDER, MAGNUS JIBORN STOCKHOLM 30 SEPTEMBER 2015 Forskningsprojekt Finansieras av Energimyndigheten och Wallanderstiftelsen Medverkande forskare:

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004

Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 NV 22 SM 0401 Omsättning och lager inom tjänstesektorn Tredje kvartalet 2004 Turnover and inventory statistics for the service sector third quarter 2004 I korta drag Omsättning Omsättningsutvecklingen

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

vilka är skillnaderna? Attributes Influencing Self-Employment Propensity in Urban and Rural Sweden Kent Eliasson Tillväxtanalys

vilka är skillnaderna? Attributes Influencing Self-Employment Propensity in Urban and Rural Sweden Kent Eliasson Tillväxtanalys Företagande i land och stad vilka är skillnaderna? Attributes Influencing Self-Employment Propensity in Urban and Rural Sweden Kent Eliasson Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska t liti utvärderingar

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Nationalräkenskaper National accounts

Nationalräkenskaper National accounts Nationalräkenskaper National accounts Nationalräkenskaper National accounts 393 428 Bruttonationalprodukten (BNP) under 1900-talet och fram t.o.m. 2003 Gross domestic product (GDP) during the 20th century

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity

5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2003 2004 (förvärvsarbetande 16-w år, 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk,

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Essays on Household Portfolio Choice. Thomas Jansson

Essays on Household Portfolio Choice. Thomas Jansson Essays on Household Portfolio Choice Thomas Jansson Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, Ph.D Stockholm School of Economics 2009. EFI and Thomas Jansson, 2009 ISBN 978-91-7258-809-7 Keywords:

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna

Folk- och bostadsräkningarna INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års mellanrum,

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 2 29 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 23 2 Bostadsbeståndet och

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1973

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1973 STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1973 Producent: STATISTISKA CENTRALBYRÅN Enheten för befolkningsstatistik Förfrågningar: Kontorsskrivare Anna-Greth Fransson tel 019-14 03 20-178 20 augusti

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus BO 23 SM 0801 Boende och boendeutgifter 2006 Housing and housing expenses in 2006 I korta drag Höjd boendeutgift 2006 Den genomsnittliga boendeutgiften ökade mellan åren 2005 och 2006. För hushåll med

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1972

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1972 STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1972 Referent: 13 mars 1972 SM/Be 1972:3 1(46) Kontorist Anna-Greth Fransson tel 019-14 03 20-258 INRIKES OCH UTRIKES FLYTTNINGAR 1971 1 Internal and external

Läs mer

Antal anläggningar med häst. Hästar i tätort och glesbygd

Antal anläggningar med häst. Hästar i tätort och glesbygd JO 24 SM 0501 Hästar och anläggningar med häst 2004 Resultat från en intermittent undersökning Horses and horse establishments in 2004 I korta drag Antal hästar Antalet hästar i hela Sverige har uppskattats

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus BO 23 SM 0701 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2005 Housing and housing expenses in 2005 I korta drag Mer kvar då boendet är betalt Det genomsnittliga konsumtionsutrymmet har ökat med nästan

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS Utgivare: Statistiska centralbyrån, Stockholm Publisher: National Central Bureau of Statistics, Stockholm Referent Datum Meddelande nr Fröken B. Norman 08/63

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

Att bli vuxen. Skaffa sig utbildning, jobb och inkomst. Äktenskapsmarknaden Skaffa sig en partner och barn.

Att bli vuxen. Skaffa sig utbildning, jobb och inkomst. Äktenskapsmarknaden Skaffa sig en partner och barn. Att bli vuxen Bostadsmarknaden Arbetsmarknaden Flytta ifrån föräldrarna. Skaffa sig utbildning, jobb och inkomst. Äktenskapsmarknaden Skaffa sig en partner och barn. Att bli vuxen Bostadsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna

Folk- och bostadsräkningarna INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

13:1 Folkmängd och areal Population and area

13:1 Folkmängd och areal Population and area 114 13:1 Folkmängd och areal 1995 2009 Population and area Land- Folkmängd den 31 december Invånare areal km² 1995 2000 2005 2009 per km² 2009 Aneby 521 7 169 6 682 6 576 6 446 12,4 Eksjö 804 17 890 16

Läs mer

Statistik. om Stockholm Hyror Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Hyror Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Hyror Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2013. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Statistik. om Stockholm Hyror. Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Hyror. Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Hyror Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna årliga rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2014. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen

Läs mer

Enkätundersökning SOU 2003:16

Enkätundersökning SOU 2003:16 Bilaga 3 Tabeller Denna tabellbilaga innehåller den statistik som presenteras i kapitel 1 och 6. I bilagan finns både statistik från enkätundersökningen och statistik som tagits fram av Statistiska centralbyrån

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Större kommuner och riket. Larger municipalities and national level

Större kommuner och riket. Larger municipalities and national level Större kommuner och riket Larger municipalities and national level 134 15:1 Folkmängd och areal 2000 2011 Population and area Land- Folkmängd den 31 december Inv per areal 2000 2005 2010 2011 km² km² 2011

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 1999 (t.o.m. inkomståret 1998 benämnd Jordbrukarnas nettointäkter m.m. )

Jordbrukarhushållens inkomster 1999 (t.o.m. inkomståret 1998 benämnd Jordbrukarnas nettointäkter m.m. ) Jordbrukarhushållens inkomster 1999 (t.o.m. inkomståret 1998 benämnd Jordbrukarnas nettointäkter m.m. ) JO0903 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD- och SKOGSBRUK, FISKE A.2 Statistikområde Jordbrukets

Läs mer

SVENSK STANDARD SS

SVENSK STANDARD SS SVENSK STANDARD SS 03 54 14 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-11-13 1 1 (3+21) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Anmälan till IIA:s certifieringsprogram

Anmälan till IIA:s certifieringsprogram Anmälan till IIA:s certifieringsprogram (IIA:s certifieringsprogram omfattar CIA, CCSA, CFSA och CGAP) Dokumentet kan antingen fyllas i på datorn, eller skrivas ut och fyllas i för hand. Observera att

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna

Folk- och bostadsräkningarna INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Löner 1983. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiks- och lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m fl

Löner 1983. Del 2 Lantarbetare, industriarbetare, butiks- och lagerpersonal inom varuhandel, restauranganställda m fl INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna

Folk- och bostadsräkningarna INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2012 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Sida Page 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Variabel Beskrivning Svarskategorier och svarskoder Filter SEX Uppgiftslämnarens kön. 1 Man. 2 Kvinna. 1 uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Variabel Beskrivning Svarskategorier och svarskoder Filter SEX Uppgiftslämnarens kön. 1 Man. 2 Kvinna. 1 uppgift saknas (vet inte, inget svar) SEX Uppgiftslämnarens kön 1 Man 2 Kvinna Short description: Sex of the person AGE Uppgiftslämnarens ålder vid intervjun siffror Short description: Age of the person in completed years at the date of reference

Läs mer

7 Arbetskraft inom jordbruket

7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 7 Arbetskraft inom jordbruket 135 I kapitel 7 redovisas uppgifter om arbetsinsatserna inom framförallt jordbruk och skogsbruk. Från den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar. Stockholms län har de högst värderade hyreshusen

Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar. Stockholms län har de högst värderade hyreshusen BO 38 SM 0801 Rikets fastigheter 2007, del 2 Uppgifter från allmän fastighetstaxering Real Estate Tax Assessment in 2007, part 2 I korta drag Största andelen bostadsarea ägs av bostadsrättsföreningar Den

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Skogsentreprenörer 2011 JO0504

Skogsentreprenörer 2011 JO0504 Enheten för Policy och Analys 2012-07-02 1(7) Skogsentreprenörer 2011 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Skogsentreprenörer 2007 JO0504

Skogsentreprenörer 2007 JO0504 Analysenheten 2008-09-01 1(7) Skogsentreprenörer 2007 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari december 2006

Slakten av svin minskade under januari december 2006 JO 48 SM 0702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:12 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:12 I korta drag Slakten av svin minskade under januari december 2006 Slakten av

Läs mer

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 3:e kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 3rd quarter of 2014

Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 3:e kvartalet 2014. Job openings and unmet labour demand, results from the 3rd quarter of 2014 AM 46 SM 1404 Konjunkturstatistik över vakanser Lediga jobb och brist på arbetskraft, resultat från 3:e kvartalet 2014 Job openings and unmet labour demand, results from the 3rd quarter of 2014 I korta

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 50 SM 1601 Löner inom statlig sektor 2015 Wages/salaries in the central government sector 2015 I korta drag Löneökningen i staten uppmätttes till 2,3 procent Den genomsnittliga månadslönen uppgick i

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall,

Markpriserna fortsätter stiga. Anders Grönvall, JO 38 SM 0501 Priser på jordbruksmark 2004 Agricultural land prices 2004 I korta drag Markpriserna fortsätter stiga Priser för jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. För Sverige

Läs mer

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre

Mindre arbetstid och färre sysselsatta. Andelen kvinnor ökar och männen blir färre. Jordbruksföretagare ofta äldre JO 30 SM 1401 Sysselsättning i jordbruket 2013 Farm Labour Force in 2013 I korta drag Mindre arbetstid och färre sysselsatta Totalt sysselsatte jordbruket ca 172 700 personer år 2013, vilket är ca 6 000

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Census 2011 samt ny hushålls- och bostadsstatistik

Census 2011 samt ny hushålls- och bostadsstatistik Census 2011 samt ny hushålls- och bostadsstatistik www.scb.se/hob 2011-05-05 Tomas Blomqvist FoB - Census Då: Samordnad folkräkning och bostadsräkning 1960 (1965) 1990 Statistikuppgifter blandat register

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar

Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden i kommuner och församlingar De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 och 1910, med cirka 5 års mellanrum,

Läs mer