Folk- och bostadsräkningarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna Folkräkningar utfördes under perioden vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik (BiSOS A). Dessa är digitaliserade och finns på adressen: Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien Sveriges officiella statistik (SOS) till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och därefter vart femte år med undantag för Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen. De allmänna bostadsräkningarna utfördes , 1920, 1933, 1945 och År 1945 bar titeln Bostäder och hushåll till 1990 ägde Folk- och bostadsräkningen rum vart femte år. Folk- och bostadsräkningen den 1 november IX,Urvalsbearbetning: inkomst, yrke m m. Redogörelse för folkoch bostadsräkningens uppläggning och utförande. = Population and housing census in IX, Sample survey: income, occupation etc. Report on the planning and processing of the population and housing census. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-fob-1965_9

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGEN DEN 1 NOVEMBER 1965 IX URVALSBEARBETNING: INKOMST, YRKE M M. REDOGÖRELSE FÖR FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGENS UPPLÄGGNING OCH UTFÖRANDE STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1969

4 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN POPULATION AND VITAL STATISTICS POPULATION AND HOUSING CENSUS IN 1965 IX SAMPLE SURVEY: INCOME, OCCUPATION ETC. REPORT ON THE PLANNING AND PROCESSING OF THE POPULATION AND HOUSING CENSUS NATIONAL CENTRAL BUREAU OF STATISTICS CIVILTRYCK Stockholm

5 FÖRORD Bearbetningen av materialet vid 1965 års folk- och bostadsräkning har skett i två etapper. Från den första etappen, som omfattar demografiska uppgifter från den med tätortsangivelse kompletterade mantalslängden (kön, ålder och civilstånd), har de viktigaste resultaten redovisats i tre volymer (del I III). Uppgifter om befolkningens ekonomiska aktivitet (sysselsättning, näringsgren m m) samt om bostäder och hushåll har inhämtats direkt från allmänheten och bearbetats i den andra etappen. Publiceringen har skett i del IV VIII. I föreliggande nionde och sista del av redogörelsen för 1965 års folk- och bostadsräkning redovisas resultaten från en urvalsbearbetning rörande inkomst och yrke i kombination med övriga folk- och bostadsräkningsvariabler samt lämnas en sammanfattande redogörelse för räkningens uppläggning och utförande. För avsnitten om uppräknings- och urvalsförfarandet samt om slumpmässiga fel i urvalsbearbetningen har byrådirektör Johan Atmer svarat. Denna publikation har redigerats av förste aktuarie Ivan Landström, som även svarat för samordningen med inkomststatistiken samt framställningen av tabellerna i urvalsbearbetningen. Stockholm den 12 maj 1969 INGVAR OHLSSON RUNE TRYGCVESON

6

7 5 Text Innehållsförteckning Sida Svensk-engelsk ordlista 9 Engelsk översikt 11 I URVALSBEARBETNINGEN Inledning 13 Yrke 13 Socio-ekonomiska grupper 15 Inkomststatistik 16 Urvalsförfarandet 19 Uppräkningsförfarandet 19 Slumpmässiga fel 20 Tabellernas innehåll 23 II REDOGÖRELSE FÖR FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGENS UPPLÄGG NING OCH UTFÖRANDE Inledning 25 Förberedelsearbetet 26 Genomförande 27 Fastighetsuppgiften 27 Folk- och bostadsräkningsuppgiften Insamling av uppgiftsmaterialet 27 Samordningen med mantalsskrivningen.. 28 Granskningsorganens arbetsuppgifter Den centrala bearbetningen 29 Etapp I 29 Diarieföring 29 Stansning 29 Konvertering och kontroll 30 Etapp II 30 Kodning och granskning av materialet 30 Kodning av bostadsdata 31 Kodning av folkräkningsdata 31 Stansning 32 Konvertering 32 Samkörning 33 Logiska tester 34 Maskinkodningsprogrammet 35 Större kommunprogrammet 35 Urvalsbearbetningen 36 Kontrollundersökningen 36 Tabellframställning 37 Publicering 37 Definitioner och förklaringar 37 Text Contents Page Swedish-English vocabulary 9 English summary 11 I SAMPLE SURVEY Introduction 13 Occupation 13 Socio-economic groups 15 Income statistics 16 Sampling procedure 19 Estimation procedure 19 Random errors 20 Contents of the tables 23 II REPORT ON THE PLANNING AND PROCESSING OF THE POPULA TION AND HOUSING CENSUS Introduction 25 Preparatory work 26 Processing 27 Real estate form 27 Form for the population and housing census 27 Collection of the census forms 27 Co-ordination with the annual registration 28 Work of the scrutiny boards 28 The central work 29 Stage I 29 Record keeping 29 Punching 29 Conversion and control 30 Stage II 30 Coding and control of the material 30 Coding of housing data 31 Coding of household data 31 Punching 32 Conversion 32 Merging 33 Logical tests 34 Program for automatic coding 35 Special program for larger communes Procedure of sample survey 36 Control study 36 Production of tables 37 Publishing 37 Definitions and explanations 37 Texttabeller Tab. A. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (1-siffernivå jämte större 2-siffergrupper),hela riket, åren 1960 och Tables in text Table A. Economically active population by occupation, in the whole country, 1960 and

8 6 Sida Tab. B. Förvärvsarbetande befolkning efter socio-ekonomisk grupp, hela riket, åren 1960 och Tab. C. Antal förvärvsarbetande inkomsttagare och medianinkomst efter kön och näringsgren (1- siffernivå), hela riket, åren 1960 och Tab. D. Antal bostadshushåll och medianinkomst efter lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp, hela riket, åren 1960 och Tab. E. Standardavvikelser för antalsskattningar 21 Tab. F. Standardavvikelser för procenttalsskattningar 22 Tab. G. Maximivärden avseende standardavvikelser för procenttalsskattningar 22 Tabeller Tab. 1. Icke gifta och gifta ej samboende personer efter kön, civilstånd, ålder och hushållsställning samt efter inkomst. Hushållskvoter.. 46 Tab. 2. Gifta samboende män efter ålder och hushållsställning samt efter inkomst. Hushållskvoter 54 Tab. 3. Bostadshushåll efter lägenhetens hustyp, byggnadsperiod, ägarekategori, upplåtelseform, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 56 Tab. 4. Bostadshushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare efter antal boende, lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst.. 68 Tab. 5. Bostadshushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare efter antal barn (0 15 år), lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 72 Tab. 6. Bostadshushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare efter föreståndarens ålder, lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 76 Tab. 7. Bostadshushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare efter föreståndarens socioekonomiska grupp, lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 82 Page Table B. Economically active population by socio-economic group, in the whole country, 1960 and Table C. Number of economically active income earners and median income by sex and industry, in the whole country, 1960 and Table D. Number of dwelling households, and median income by type of building and size and quality group of dwelling, in the whole country, 1960 and Table E. Standard deviations relating to estimates of numbers 21 Table F. Standard deviations relating to estimates of percentages 22 Table G. Maximum values of standard deviations relating to estimates of percentages 22 Tables Table 1. Non- married and married persons, not living together, by sex, marital status, age and relationship to head of household and by income. Headship rates 46 Table 2. Married men by age and relationship to head of household and by income. Headship rates 54 Table 3. Dwelling households by type of building, period of construction, type of ownership, form of tenure, size of dwelling and quality group and by income.. 56 Table 4. Dwelling households with a married man as head of household by number of occupants, type of building, size of dwelling and quality group and by income 68 Table 5. Dwelling households with a married man as head of household by number of children under 16 years of age, type of building, size of dwelling and quality group and by income.. 72 Table 6. Dwelling households with a married man as head of household by age of head of household, type of building, size of dwelling and quality group and by income 76 Table 7. Dwelling households with a married man as head of household by socio-economic group, type of building, size of dwelling and quality group and by income 82

9 7 Sida Tab. 8. Bostadshushåll, utom hushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare, efter föreståndarens kön och civilstånd, lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 88 Tab. 9. Bostadshushåll efter antal barn (0 15 år) och lägenhetens kvalitetsgrupp samt efter inkomst. Samtliga hushåll och trångbodda hushåll 100 Tab. 10. Bostadshushåll efter antal boende, antal barn (0 15 år), lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter hushållsföreståndarens socio-ekonomiska grupp 104 Tab. 11. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande vuxen befolkning efter kön, civilstånd och ålder samt efter inkomst 108 Tab. 12. Antal inkomsttagare efter näringsgren(2-siffernivå) samt efter kön och median- och kvartilinkomst 111 Tab. 13. Förvärvsarbetande vuxen befolkning efter kön, näringsgren (1-siffernivå) och yrkesställning samt efter inkomst 112 Tab. 14. Antal inkomsttagare efter näringsgren (1-siffernivå) och yrkesställning enligt dels folk- och bostadsräkningens, dels den årliga inkomststatistikens gruppering 114 Tab. 15. Antal inkomsttagare efter kön, ålder och näringsgren (1-siffernivå) samt efter yrkesställning och median- och kvartilinkomst 116 Tab. 16. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (1-siffernivå) och ålder samt efter kön, civilstånd och yrkesställning 120 Tab. 17. Antal inkomsttagare efter yrke (begränsad 3-siffernivå) och ålder samt efter kön och medianoch kvartilinkomst 122 Tab. 18. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (2-siffernivå) och kön samt efter yrkesställning 140 Tab. 19. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (2-siffernivå) och näringsgren (aggregerad 2-siffernivå) 144 Page Table 8. Dwelling households, except households with a married man as household head, by sex and marital status of head of household, type of building, size of dwelling and quality group and by income 88 Table 9. Dwelling households by number of children under 16 years of age, by quality group and by income. All households and households living in overcrowded dwellings 100 Table 10. Dwelling households by number of occupants, number of children under 16 years of age, type of building, size of dwelling and quality group and by socio-economic group of the head of household 104 Table 11. Economically active and economically inactive adult population by sex, marital status and age and by income 108 Table 12. Number of economically active income earners by industry, by sex and by size of median and quartile income 111 Table 13. Economically active adult population by sex, industry and status and by income 112 Table 14. Number of economically active income earners by industry and status according to the classification used in the population and housing census and in the annual income statistics 114 Table 15. Number of economically active income earners by sex, age and industry and by status and size of median and quartile income 116 Table 16. Economically active population by industry and age and by sex, marital status and status as employee 120 Table 17. Number of economically active income earners by occupation and age and by sex and size of median and quartile income Table 18. Economically active population by occupation and sex and by status 140 Table 19. Economically active population by occupation and industry

10 8 Sida Tab. 20. Förvärvsarbetande befolkning efter socio-ekonomisk grupp och ålder samt efter kön och medianoch kvartilinkomst 148 Tab. 21. Förvärvsarbetande befolkning samt ej förvärvsarbetande familjemedlemmar efter ålder och civilstånd samt efter kön och socio-ekonomisk grupp 150 Tab. 22. Antal inkomsttagare efter familjetyp och antal barn (0 15 år) samt efter median- och kvartilinkomst 152 Page Table 20. Economically active population by socio-economic group and age and by sex and size of median and quartile income 148 Table 21. Economically active population and economically inactive members of families by age and marital status and by sex and socio-economic group 150 Table 22. Number of economically active income earners by type of family and by number of children under 16 years of age and by size of median and quartile income 152 Bilagor 1. Teoretisk bakgrund för beräkning av standardavvikelser Förteckning över råtabeller vid folkoch bostadsräkningen Förteckning över publicerat material från folk- och bostadsräkningen Formulär till fastighetsuppgift Formulär till folk- och bostadsräkningsuppgift Kontrollundersökningen, formulär för bostadshushållet Kontrollundersökningen, individuellt formulär Förordning med särskilda bestämmelser om allmän folk- och bostadsräkning år 1965 m m Kungörelse med närmare bestämmelser om folk- och bostadsräkningen år 1965 samt mantalsskrivningen för år Klassificeringsschema för socio-ekonomiska grupper Näringsgrensschema Yrkeskod Innehållet i folk- och bostadsräkningens slutliga beståndsband 216 Appendices 1. Theoretical background for compilation of standard deviations List of rough tables in the population and housing census List of material published by the population and housing census Real estate form Form for the population and housing census Control study, household questionaire Control study, individual questionaire Statute with special regulations for a general population and housing census in Notification with nearer regulations concerning the population and housing census in 1965 and the annual registration for Classification of socio-economic groups Industrial classification system Occupational classification system The contents of the final generation tapes of the population and housing census 216 Symboler Explanation of symbols Repetition» Repetition Intet finns att redovisa Magnitude nil Mindre än 0,5 av enheten 0 Magnitude less than half of unit employed Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för Data not available or too uncertain to be att angivas stated Logiskt omöjlig uppgift Category not appliable

11 9 Swedish-English Vocabulary Administrativt arbete Administrative, executive and managerial workers Aggregerad 2-siffer- Aggregates of major nivå groups Allmännyttigt bo- Non-profit housing unstadsföretag dertaking supervised by the local authority Allmän förvaltningstjänst Government services Anhöriga Relatives Annan tillverknings- Manufacturing not industri elsewhere specified Anställda Employees Antal Number Arbetare Wage-earners Banker och försäkringsinstitut Banking and insurance Barn (0 15 år) Children underlóyears of age Boende Occupants Bostadshushâll Dwelling household(s) Bostadsrättsförening. Co-operative housing society Bostadsrättsinneha- Tenant-owner (member vare of a co-operative housing society) Byggnadsindustri... Construction Byggnadsperiod Period of construction Byggnadsverksamhet. Construction Båda könen Both sexes Civilstånd Detaljhandel Det allmänna Därav Economically inactive population Activities not adequa- tely described Electricity, gas, water and sanitary services One-dwelling house(s) Ej förvärvsarbetande befolkning Ej specificerad verksamhet El-, gas-, vattenverk mm Enfamiljshus Marital status Retail trade Public sector Of which Fas tighetsförvaltning och -förmedling... Real estate Fis ke Fishing Forskning, socialvård mm Community services Fria yr ken Free professions Före Before Föreståndare Head of household Företagare Employer(s) Företagsledare Head of undertaking Förut gifta Widowed and divorced Förvärvsarbetande... Economically active Gifta Married Gifta samboende Married persons living together Gifta samboende kvin- Married women living nor together with their husbands Grafisk industri, förlag Printing, publishing and allied industries Gruvor och mineralbrott Mining and quarrying Gummivaruindustri.. Manufacture of rubber products Handel, bank- och försäkringsverksamhet Commerce Hushåll Household(s) Hushållsarbete Domestic work Husligt arbete Housekeepers, cooks, maids and related workers Hustyp Type of building Hälso- och sjukvård.. Medical and other health services Industri och hantverk Mining, manufacturing i övrigt etc. Ingen inkomst No income Inkomstklasser Size of income Inkomststatistiken... Income statistics Inkomstsumma Total income Inom In Jordbruk med binä- Agriculture, forestry ringar and fishing Jordbruk, skogsbruk Agriculture, forestry, mm hunting and fishing Jord- och stenvaruin- Manufacture of nondustri metallic mineral products, except products of petroleum and coal Kameralt och kontorstekniskt arbete... Clerical workers Kemisk industri m m. Manufacture of chemicals and chemical products Kommersiellt arbete. Sales workers Kvalitetsgrupp Quality group Kvartilvärden, undre- Quartile values, lowerövre upper Lantbruks-, skogs- och Farmers, fishermen, fiskeriarbete loggers etc. Livsmedels-, dryckes- Food manufacturing varu- och tobaksin- industries, beverage dustri industries and tobacco manufactures Läder- och skinnindu- Manufacture of leather stri and leather and fur products

12 10 Lägenhet Dwelling Lägenhetsstorlek... Size of dwelling Massa-, pappers- och Manufacture of paper pappersvaruindustri and paper products Medhjälpande Family workers Medianinkomst Median income Metallverk Basic metal industries Militärt arbete Regular members of the armed forces Män Men Naturvetenskapligt, Professional, technical tekniskt samt social- and related workers vetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete Offentlig förvaltning Government services Offentlig förvaltning Services including acoch andra tjänster.. tivities not adequately described Ogifta Single Partihandel Wholesale trade Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yr- Workers not classifikestillhörighet able by occupation Rekreationsverksamhet Recreation services Restauranger och Restaurants, cafes and hotell other drinking and eating places ; hotels, rooming houses and other lodging places Rum (R) Room(s) Rumsenhet Room or kitchen Samfärdsel Transport Samfärdsel, post- och Transport, storage and televerk communication Samtliga Total Servicearbete Service, sport and recreation workers Serviceverksamhet av Personal service not annat slag elsewhere classified Serviceyrken Service, sport and recreation workers Skilda Divorced Skogsbruk och jakt.. Forestry and logging; hunting, trapping and game propagation Småhus One-dwelling and twodwelling houses Socio-ekonomisk grupp Socio-economic group Storlek Size Summa inkomsttagare Total number of income earners Tekniska, humanistiska, kontorstekniska Technical, clerical, saoch kommersiella les and related occuyrken m fl pations Textil- och bekläd- Manufacture of texnadsindustri tiles, footwear, other wearing apparel and made-up textile goods Tillverkningsarbete.. Craftsmen, productionprocess workers and labourers not elsewhere classified Tillverkningsindustri. Manufacturing Tjänstemän Salaried employees Transport Transport Transport- och kom- Workers in transport munikationsarbete. and communication occupations Trångbodda hushåll.. Households living in overcrowded dwellings Trävaru- och möbel- Manufacture of wood industri and cork, furniture and fixtures Tätort(er) Locality(ies) Undervisning Education services LTppdragsverksamhet. Business services Uppgift saknas ' Unknown Upplåtelseform Form of tenure Varuhandel Wholesale and retail trade Verkstadsindustri Manufacture of metal utom transportme- products and machidelsindustri nery, including electrical machinery, apparatus, appliances and supplies, except manufacture of transport equipment Vigda Married Yrke Occupation Yrkesställning Status Yrkesverksamma... Economically active Ålder År Ägare Ägarekategori Änklingar (ä) Änkor (ä) Age Year Owner Type of ownership Widowers Widows Övriga Others Övriga hus Multi-dwelling houses and non-residential buildings

13 11 Summary This volume is divided in two sections. The first part deals with the sample survey of all persons born on the 15th of any month and the second part comprises a report on the planning and processing of the population and housing census. Results from the sample survey are presented in the tables. The sample survey concerns certain characteristics not included in the total census, i.e. occupation, socio-economic group and income. For all economically active persons in the sample the information on occupation received on the census form was coded in a separate routine. At the same time all employees were further divided by status into salaried employees and wage earners. The specification of socio-economic group was subsequently computer processed by combining the data on occupation and status. The account of income data in connection with other census variables was made possible through a merging of the census material and the annual income statistics. The first part of the report also describes the sampling and estimation procedure. The random errors are discussed and the standard deviation for different estimates is shown in tables. A theoretical background to the computation of the standard deviations is given in appendix 1. A population census has been carried out every fifth year since 1930 with the exception of 1955 when the census was cancelled by special decree. Housing censuses, however, have not earlier been undertaken as regularly. A coordination of the two censuses was initiated in 1960 and in 1965 the first fully integrated population and housing census was carried out by the national central bureau of statistics. The preliminary work on the 1965 census was started in Government and communal authorities and other consumers were contacted to give their opinion on the content of the census and a pilote study was carried out in order to test different questions on the census forms. To ensure that the local scrutiny and completion of the census material be as good as possible the national central bureau of statistics participated in the training of the local scrutiny boards. Through radio, TV and press the public was informed on the purpose of the census. The census was co-ordinated with the annual population registration on November 1, 1965 and the census forms were also used for registration purposes. Two kinds of census forms were distributed to the public, one for real estate owners and one for the households. On the real estate form information was gathered on type of building, period of construction and number of dwelling units. The household form contained information on the dwelling (form of tenure, number of rooms, the existence of a kitchen, WC, bathroom or shower-bath, kitchen range, refrigerator, central heating, piped water and drain) as well as the household members (relationship to the head of household, economic activity, industry, occupation, status and place of work). By obtaining data on place of work the day-time population, i.e. the population working within a certain area, and the extent of commuting could be specified. The central processing of the census was carried out in two stages. In the first stage demographic data from the annual population registers were tabulated and published in three volumes»population and Housing Census in 1965» parts I III. These also included a report on the population in localities. The second stage concerned the information collected from the public on the census forms which was subsequently merged with the demographic data from the first stage. The processing of the census form material was carried out in different units and consisted in scrutinizing and coding the census form data, punching into cards, converting the material to magnetic tape, the control and rectifying of errors, the merging with data from the first stage, tests of incongruous or rare variable combinations and an automatic coding of certain data. Thus a final tape was obtained from which data were tabulated. Various preliminary data were also obtained and published in earlier stages of the processing. The final results from the second stage have been published in»population and Housing Census in 1965» parts IV VIII. This volume, part IX, which is the last of the series presents data from the sample survey and describes the planning and processing of the census as a whole.

14

15 13 I URVALSBEARBETNINGEN Inledning Folk- och bostadsräkningen 1965 består av en totalräkning, en urvalsbearbetning och en intervjuundersökning. Föreliggande avsnitt tillsammans med tabellbilaga utgör en redovisning av urvalsbearbetningen. I denna ingår, förutom i totalräkningen ingående variabler, uppgifter om yrke, socio-ekonomisk grupp och inkomst. Urvalet avseende 15 :e födda har utsorterats ur totalräkningens slutliga bestånd. Det omfattar samtliga vuxna födda den 15 :e i någon månad med undantag av gifta samboende kvinnor, vilka i detta material i stället representeras av makor till 15 :e födda män. Vid redovisningen har de erhållna talen uppräknats till totalnivå enligt metod som beskrivs nedan (s 19 f ). En samköming har ägt rum mellan material från den årliga inkomststatistiken och urvalsmaterialet. I urvalsbearbetningen har en särskild kodning av yrke och yrkesställning ingått. Yrke Totalräkningen redovisar ej den förvärvsarbetande befolkningens fördelning efter yrke. Därför har som nämnts en särskild kodning av yrke samt en komplettering av yrkesställningskoden ägt rum i urvalsbearbetningen. Ur det bestånd av personer som utgör urvalet har samtliga förvärvsarbetande, med identifieringsdata som möjliggjort uppsökning i totalräkningens blankettmaterial, maskinellt skrivits ned på listor. Med utgångspunkt från uppgifterna i blanketterna har därefter alla förvärvsarbetande påförts en 3-siffrig yrkeskod, omfattande yrkesområden (1-siffernivåer), yrkesgrupper (2-siffernivåer) och yrkesfamiljer (3- siffernivåer). Det klassificeringsschema som använts grundar sig på ett inom arbetsmarknadsstyrelsen i samarbete med de övriga nordiska länderna utarbetat systemförslag till nordisk yrkesklassificering. Samma schema användes vid yrkeskodningen också i 1960 års räkning. Detta klassificeringssystem ansluter sig nära till International Standard Classification of Occupations (ISCO), utgiven av Internationella arbetsbyrån (ILO) år Principen för inplacering av olika yrken i systemet har varit att sammanföra likartad verksamhet utan att i allmänhet ta hänsyn till yrkesutövarnas utbildning, yrkesställning eller branschtillhörighet. Som hjälpmedel vid kodningsarbetet har använts dels ett systematiskt yrkesregister med koderna i nummerföljd innehållande arbetsbeskrivningar för varje 3-sifferkod, dels ett alfabetiskt yrkesregister. Kodschemats omfattning framgår av bilaga 12. I publikationen från 1960»Redogörelse för folk- och bostadsräkningens uppläggning och utförande» (s 51 ff) har en utförligare beskrivning lämnats rörande yrkesklassificeringen. Den i totalräkningen redovisade fördelningen efter yrkesställning omfattar endast företagare (dels med och dels utan anställda) samt anställda (inkl medhjälpande). I urvalsbearbetningen har för de senare i samband med yrkeskodningen en ytterligare uppdelning gjorts på tjänstemän och arbetare.

16 14 Tab. A. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (1-siffernivå jämte större 2-siffergrupper), hela riket, åren 1960 och 1965 Economically active population by occupation in the whole country, 1960 and Siffrorna 1965 baseras på urvalet av 15 :e födda, medan en totalräkning ligger till grund för 1960 års redovisning 2 I 1960 års folkräkning har en betydande underskattning av medhjälpande gifta samboende kvinnor i jordbruk m m skett (se Folk- och bostadsräkningen 1965, del VII s 19 ff), varför siffrorna 1960 och 1965 ej är direkt jämförbara.

17 15 Tab. B. Förvärvsarbetande befolkning efter socio-ekonomisk grupp, hela riket, åren 1960 och 1965 Economically active population by socio-economic group in the whole country, 1960 and Siffrorna 1965 baseras på urvalet av 15 :e födda, medan en totalräkning ligger till grund för 1960 års redovisning. 2 Medhjälpande i företagarhushållen har inplacerats i samma grupp som företagaren. I 1960 års folkräkning har en betydande underskattning av medhjälpande gifta samboende kvinnor i jordbruk m m skett (se Folk- och bostadsräkningen 1965, del VII s 19 ff), varför siffrorna 1960 och 1965 ej är direkt jämförbara. Socio-ekonomiska grupper Kombinationen yrke-yrkesställning har utnyttjats för en gruppering på maskinell väg av den förvärvsarbetande befolkningen jämte dennas familjemedlemmar i socio-ekonomiska grupper. Medhjälpande i företagarhushållen har inplacerats i samma grupp som företagaren. Ej förvärvsarbetande familjemedlemmar (hustrur samt barn under 16 år) har förts till huvudmannens socio-ekonomiska grupp. Fördelningen av den förvärvsarbetande befolkningen och dess familjemedlemmar har skett på följande tio socio-ekonomiska grupper: 1. Företagare inom jordbruk, skogsbruk m m 2. Anställda inom jordbruk, skogsbruk m m 3. Företagare inom industri-, handels-, transport- och serviceyrken 4. Företagare inom fria yrken (läkare, advokater m fl) 5. Företagsledare (anställda) 6. Anställda inom tekniska, humanistiska, kontorstekniska och kommersiella yrken m fl 7. Anställda inom huvudsakligen industri- och transportyrken 8. Anställda inom vissa serviceyrken (hembiträden, serveringspersonal m fl) 9. Militärer 10. Personer med ej identifierbara yrken. Gruppernas omfattning framgår av det som bilaga 10 intagna klassificeringsschemat.

18 16 Inkomststatistik Den årliga inkomststatistiken omfattar personer som är födda den 5:e, 15 :e eller 25 :e i någon av årets månader. Ifråga om samtaxerade personer införskaffas emellertid uppgifter för båda, även om endast en av dem är född på någon av nämnda dagar. Vidare insamlas uppgifter för varje person, som antingen själv eller i samtaxering med annan person haft en inkomst om minst kr. Underlaget utgörs av deklarationsmaterialet. Den inkomstuppgift som avses är uppgiften om sammanräknad nettoinkomst. Därmed förstås summan av inkomsttagarnas enligt förordningen om statlig inkomstskatt uppskattade inkomster av skilda förvärvskällor, sedan avdrag gjorts för eventuellt underskott å förvärvskälla. I den sammanräknade nettoinkomsten ingår endast inkomster, som är skattepliktiga. Sålunda ingår inte allmänna barnbidrag, socialhjälp, invaliditetstillägg och ett flertal andra sociala bidrag och ersättningar. En annan kategori, som inte heller ingår i den sammanräknade nettoinkomsten, utgörs av inkomster, som beskattas i annan ordning, såsom lotterivinster o d. Sammanräknad nettoinkomst är ett taxeringstekniskt begrepp, som ej motsvarar den för konsumtion och sparande disponibla inkomsten. I inkomststatistiken ingår de personer som antingen själva eller i samtaxering med annan person haft en sammanräknad nettoinkomst om minst kr. För samköming med folk- och bostadsräkningens urvalsmaterial har från inkomststatistiken för 1965 (taxeringsåret 1966) ett bestånd utselekterats. Detta innefattar vuxna 15 :e födda inkomsttagare samt för gift samboende man som samtaxerats även data för hustrun. De samtaxeringsfall där enbart hustrun är 15 :e född har ej medtagits. De två bestånden har därefter samkörts i datamaskin, varvid vissa kontroller och manuellt upprättningsarbete förekommit. Resultaten företer av olika anledningar vissa avvikelser från den årliga inkomststatistiken. Vad beträffar fördelningen på förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande i folk- och bostadsräkningen sammanfaller denna inte med inkomststatistikens uppdelning i yrkesverksamma och ej yrkesverksamma. I folk- och bostadsräkningen har till förvärvsarbetande räknats personer, som under veckan 3 9 oktober 1965 utfört inkomstgivande arbete under minst halv normal arbetstid jämte personer som på grund av tillfälligt avbrott såsom sjukdom, semester, repetitionsövning o d ej arbetat under denna vecka. Hit föres även medhjälpande, dvs familjemedlemmar som biträtt annan familjemedlem i dennes förvärvsverksamhet och även tillhör samma hushåll som denne. I inkomststatistiken har i motsvarande grupp inräknats personer, som under någon del av året haft inkomst av tjänst eller rörelse, oavsett om denna inkomst härrört från arbete omfattande mindre än halv normal arbetstid. Beträffande klassificeringen efter näringsgren föreligger vissa olikheter, beroende på att inkomststatistiken ej såsom folk- och bostadsräkningen ansluter sig till den av FN rekommenderade ISIC-grupperingen (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities). Vid beräkningen av median- och kvartilinkomster 1960 har i bostadsräkningen inkluderats gruppen»ingen inkomst»,

19 17 Tab. C. Antal förvärvsarbetande inkomsttagare och medianinkomst efter kön och näringsgren (1-siffernivå), hela riket, åren 1960 och 1965 Number of economically active income earners and median income by sex and industry, in the whole country, 1960 and I jämförelse med 1960 års folkräkning har 1965 en avsevärd förskjutning från industri till handel ägt rum (Se Folk- och bostadsräkningen 1965, del VII s 18 ff). För att erhålla fullt jämförbara grupper vid de två tidpunkterna har industri och handel sammanslagits. 2 I 1960 års räkning har en betydande underskattning skett av antalet jordbrukarhustrur, vilket medför att jämförelse med motsvarande antal 1965 ej blir rättvisande (Se Folk- och bostadsräkningen 1965, del VII s 19 ff). medan motsvarande beräkningar i folkräkningen vid samma tidpunkt omfattar enbart inkomsttagare. De tabeller som ingår i denna publikation innehåller median- och kvartilinkomster endast för inkomsttagare. I de råtabeller i urvalsbearbetningen som avser bostadsdata har emellertid medianinkomsterna beräknats enligt båda de sätt som angivits ovan. Texttabellen D redovisar medianinkomster framräknade enligt den av 1960 års bostadsräkning använda metoden.

20 18 Tab. D. Antal bostadshushåll och medianinkomst efter lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp, hela riket, åren 1960 och 1965 Number of dwelling households and median income by type of building and size and quality group of dwelling, in the whole country, 1960 and Vid beräkningen av medianinkomst har i 1960 års bostadsräkning gruppen»ingen inkomst» medtagits. Samma beräkningsförfarande har använts i denna tabell års siffror avser trångbodda hushåll enligt norm 1, vilket motsvaras av trångbodda hushåll år 1960.

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS Utgivare: Statistiska centralbyrån, Stockholm Publisher: National Central Bureau of Statistics, Stockholm Referent Datum Meddelande nr Fröken B. Norman 08/63

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201

I korta drag. Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 BO 32 SM 1201 BO 32 SM 1201 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2010 I korta drag Hyresintäkter År 2010 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1

Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1 1 Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur begreppen kapital- respektive konsumtionsvaror kan definieras på ett logiskt konsistent

Läs mer

Beskrivning av grekerna och de svenska tvillingarna år 1970. Maria Nygren (2007)

Beskrivning av grekerna och de svenska tvillingarna år 1970. Maria Nygren (2007) Beskrivning av grekerna och de svenska tvillingarna år 1970 Maria Nygren (2007) INNEHÅLL Materialet... 2 Population... 2 Beskrivning av populationen 1970... 2 Beskrivning av fasta variabler... 2 Beskrivning

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. BOSTÄDER Hyror 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM BOSTÄDER Hyror 2011 Förord Denna rapport redovisar hyror i Stockholms stad år 2011. I rapporten beskrivs också hyresutvecklingen i staden för perioden 1998 2011. Den senast publicerade

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE)

14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE) 14 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Advanced Vocational Education (AVE) Sida/ Page Tabell/ Table 224 Inledande text Text 226 14.1 Ansökningar och intagna studerande till Number of applicants and students

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll HE 35 SM 0502 Hushållens utgifter (HUT) 2004 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Svenska hushålls utgifter var

Läs mer

Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015. - med redovisning på vattendistrikt

Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015. - med redovisning på vattendistrikt Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015 - med redovisning på vattendistrikt 2(15) Producent Producer Förfrågningar Inquiries SCB, MR/REN Miljö- och regionalstatistik Box 24300 104 51 Stockholm

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Information technology. Företagens användning av it ICT usage

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

8 Fastighetsintäkter och kostnader

8 Fastighetsintäkter och kostnader 8 Fastighetsintäkter och kostnader Uppgifterna till detta kapitel har hämtats från SCB:s årliga intäkts- och kostnadsundersökningar för flerbostadshus. Statistikens omfattning och insamling Omfattning.Undersökningen

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier Johan Klaesson johan.klaesson@jibs.hj.se Jönköping International Business School Regional dynamik Integration av tidigare separata

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2012 11 Informations- och kommunikationsteknik Information technology Sida Page 11.1

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings)

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings) ELIB study 19911992 (domestic buildings) Upplevt inomhusklimat ELIBstudien Ofta torr luft Ofta hög rumstemperatur 22 6, 18 5,5 16 5, 14 4,5 12 4, 8 3,5 Ofta instängd "dålig" luft Ofta obehaglig lukt 13,

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Framtidens hushålls- och bostadsstatistik

Framtidens hushålls- och bostadsstatistik Framtidens hushålls- och bostadsstatistik 2009-11-12 Konferens om den officiella statistiken Ulrika Ingelsson, insamlingsledare, Lantmäteriet Kerstin Karlsson, Statistiska centralbyrån Annika Klintefelt,

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa?

Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa? Surveyföreningens webbpanelseminarium 2011-02-03 Är icke-sannolikhetsurval aldrig representativa? Jan Wretman Webbpanelkommittén 1 Det kommer att handla om: Begreppet representativitet. Bedömning av skattningars

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2013 11 Informations- och kommunikationsteknik Information

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2012:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges framtida

Läs mer

USK STATISTISK ÅRSBOK FÖR STOCKHOLM 2004

USK STATISTISK ÅRSBOK FÖR STOCKHOLM 2004 STATISTISK ÅRSBOK FÖR STOCKHOLM 2004 Statistisk årsbok för Stockholm är en uppslagsbok om Stockholm i siffror. I årsboken finns uppskattningsvis runt 70 000 sifferuppgifter om hela vår tillvaro i Stockholm.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. En liten statistikundersökning för en lektionstimme

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. En liten statistikundersökning för en lektionstimme Statistiska centralbyrån Statistics Sweden En liten statistikundersökning för en lektionstimme Innehållsförteckning Ett litet exempel på hur en statistisk undersökning går till Exempel på frågor och rop

Läs mer

Effektiv IT-drift inom staten

Effektiv IT-drift inom staten Effektiv IT-drift inom staten Bilaga 1 Kostnadsberäkningar för nuläge Version 1.0 Innehåll BILAGA 1 KOSTNADSBERÄKNINGAR FÖR NULÄGE... 3 KOSTNADER FÖR HELA DEN OFFENTLIGA IT-VERKSAMHETEN... 3 Reviderade

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2013. Antalet färdigställda lägenheter ökade. Hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter

Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2013. Antalet färdigställda lägenheter ökade. Hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter BO 20 SM 1401 Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostadshus 2013 Construction: New construction completed residential buildings 2013 I korta drag Antalet färdigställda lägenheter ökade Under 2013 färdigställdes

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953.

INLEDNING TILL. Föregångare: Lönestatistisk årsbok för Sverige / Socialstyrelsen. Stockholm, 1931-1953. INLEDNING TILL Löner. Del. 1, Tjänstemän inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1953-1985. 1953-1961 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011 JO 42 SM 1301 Jordbrukarhushållens inkomster 2011 Incomes of agricultural households 2011 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2011 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR

Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR Comparing apples and oranges Barone BMJ 2000;321:1569 70 Comparing

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer