Folk- och bostadsräkningarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990"

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna Folkräkningar utfördes under perioden vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik (BiSOS A). Dessa är digitaliserade och finns på adressen: Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien Sveriges officiella statistik (SOS) till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och därefter vart femte år med undantag för Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen. De allmänna bostadsräkningarna utfördes , 1920, 1933, 1945 och År 1945 bar titeln Bostäder och hushåll till 1990 ägde Folk- och bostadsräkningen rum vart femte år. Folk- och bostadsräkningen den 1 november IX,Urvalsbearbetning: inkomst, yrke m m. Redogörelse för folkoch bostadsräkningens uppläggning och utförande. = Population and housing census in IX, Sample survey: income, occupation etc. Report on the planning and processing of the population and housing census. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) urn:nbn:se:scb-fob-1965_9

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGEN DEN 1 NOVEMBER 1965 IX URVALSBEARBETNING: INKOMST, YRKE M M. REDOGÖRELSE FÖR FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGENS UPPLÄGGNING OCH UTFÖRANDE STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1969

4 OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN POPULATION AND VITAL STATISTICS POPULATION AND HOUSING CENSUS IN 1965 IX SAMPLE SURVEY: INCOME, OCCUPATION ETC. REPORT ON THE PLANNING AND PROCESSING OF THE POPULATION AND HOUSING CENSUS NATIONAL CENTRAL BUREAU OF STATISTICS CIVILTRYCK Stockholm

5 FÖRORD Bearbetningen av materialet vid 1965 års folk- och bostadsräkning har skett i två etapper. Från den första etappen, som omfattar demografiska uppgifter från den med tätortsangivelse kompletterade mantalslängden (kön, ålder och civilstånd), har de viktigaste resultaten redovisats i tre volymer (del I III). Uppgifter om befolkningens ekonomiska aktivitet (sysselsättning, näringsgren m m) samt om bostäder och hushåll har inhämtats direkt från allmänheten och bearbetats i den andra etappen. Publiceringen har skett i del IV VIII. I föreliggande nionde och sista del av redogörelsen för 1965 års folk- och bostadsräkning redovisas resultaten från en urvalsbearbetning rörande inkomst och yrke i kombination med övriga folk- och bostadsräkningsvariabler samt lämnas en sammanfattande redogörelse för räkningens uppläggning och utförande. För avsnitten om uppräknings- och urvalsförfarandet samt om slumpmässiga fel i urvalsbearbetningen har byrådirektör Johan Atmer svarat. Denna publikation har redigerats av förste aktuarie Ivan Landström, som även svarat för samordningen med inkomststatistiken samt framställningen av tabellerna i urvalsbearbetningen. Stockholm den 12 maj 1969 INGVAR OHLSSON RUNE TRYGCVESON

6

7 5 Text Innehållsförteckning Sida Svensk-engelsk ordlista 9 Engelsk översikt 11 I URVALSBEARBETNINGEN Inledning 13 Yrke 13 Socio-ekonomiska grupper 15 Inkomststatistik 16 Urvalsförfarandet 19 Uppräkningsförfarandet 19 Slumpmässiga fel 20 Tabellernas innehåll 23 II REDOGÖRELSE FÖR FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGENS UPPLÄGG NING OCH UTFÖRANDE Inledning 25 Förberedelsearbetet 26 Genomförande 27 Fastighetsuppgiften 27 Folk- och bostadsräkningsuppgiften Insamling av uppgiftsmaterialet 27 Samordningen med mantalsskrivningen.. 28 Granskningsorganens arbetsuppgifter Den centrala bearbetningen 29 Etapp I 29 Diarieföring 29 Stansning 29 Konvertering och kontroll 30 Etapp II 30 Kodning och granskning av materialet 30 Kodning av bostadsdata 31 Kodning av folkräkningsdata 31 Stansning 32 Konvertering 32 Samkörning 33 Logiska tester 34 Maskinkodningsprogrammet 35 Större kommunprogrammet 35 Urvalsbearbetningen 36 Kontrollundersökningen 36 Tabellframställning 37 Publicering 37 Definitioner och förklaringar 37 Text Contents Page Swedish-English vocabulary 9 English summary 11 I SAMPLE SURVEY Introduction 13 Occupation 13 Socio-economic groups 15 Income statistics 16 Sampling procedure 19 Estimation procedure 19 Random errors 20 Contents of the tables 23 II REPORT ON THE PLANNING AND PROCESSING OF THE POPULA TION AND HOUSING CENSUS Introduction 25 Preparatory work 26 Processing 27 Real estate form 27 Form for the population and housing census 27 Collection of the census forms 27 Co-ordination with the annual registration 28 Work of the scrutiny boards 28 The central work 29 Stage I 29 Record keeping 29 Punching 29 Conversion and control 30 Stage II 30 Coding and control of the material 30 Coding of housing data 31 Coding of household data 31 Punching 32 Conversion 32 Merging 33 Logical tests 34 Program for automatic coding 35 Special program for larger communes Procedure of sample survey 36 Control study 36 Production of tables 37 Publishing 37 Definitions and explanations 37 Texttabeller Tab. A. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (1-siffernivå jämte större 2-siffergrupper),hela riket, åren 1960 och Tables in text Table A. Economically active population by occupation, in the whole country, 1960 and

8 6 Sida Tab. B. Förvärvsarbetande befolkning efter socio-ekonomisk grupp, hela riket, åren 1960 och Tab. C. Antal förvärvsarbetande inkomsttagare och medianinkomst efter kön och näringsgren (1- siffernivå), hela riket, åren 1960 och Tab. D. Antal bostadshushåll och medianinkomst efter lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp, hela riket, åren 1960 och Tab. E. Standardavvikelser för antalsskattningar 21 Tab. F. Standardavvikelser för procenttalsskattningar 22 Tab. G. Maximivärden avseende standardavvikelser för procenttalsskattningar 22 Tabeller Tab. 1. Icke gifta och gifta ej samboende personer efter kön, civilstånd, ålder och hushållsställning samt efter inkomst. Hushållskvoter.. 46 Tab. 2. Gifta samboende män efter ålder och hushållsställning samt efter inkomst. Hushållskvoter 54 Tab. 3. Bostadshushåll efter lägenhetens hustyp, byggnadsperiod, ägarekategori, upplåtelseform, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 56 Tab. 4. Bostadshushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare efter antal boende, lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst.. 68 Tab. 5. Bostadshushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare efter antal barn (0 15 år), lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 72 Tab. 6. Bostadshushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare efter föreståndarens ålder, lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 76 Tab. 7. Bostadshushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare efter föreståndarens socioekonomiska grupp, lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 82 Page Table B. Economically active population by socio-economic group, in the whole country, 1960 and Table C. Number of economically active income earners and median income by sex and industry, in the whole country, 1960 and Table D. Number of dwelling households, and median income by type of building and size and quality group of dwelling, in the whole country, 1960 and Table E. Standard deviations relating to estimates of numbers 21 Table F. Standard deviations relating to estimates of percentages 22 Table G. Maximum values of standard deviations relating to estimates of percentages 22 Tables Table 1. Non- married and married persons, not living together, by sex, marital status, age and relationship to head of household and by income. Headship rates 46 Table 2. Married men by age and relationship to head of household and by income. Headship rates 54 Table 3. Dwelling households by type of building, period of construction, type of ownership, form of tenure, size of dwelling and quality group and by income.. 56 Table 4. Dwelling households with a married man as head of household by number of occupants, type of building, size of dwelling and quality group and by income 68 Table 5. Dwelling households with a married man as head of household by number of children under 16 years of age, type of building, size of dwelling and quality group and by income.. 72 Table 6. Dwelling households with a married man as head of household by age of head of household, type of building, size of dwelling and quality group and by income 76 Table 7. Dwelling households with a married man as head of household by socio-economic group, type of building, size of dwelling and quality group and by income 82

9 7 Sida Tab. 8. Bostadshushåll, utom hushåll med gift samboende man som hushållsföreståndare, efter föreståndarens kön och civilstånd, lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter inkomst 88 Tab. 9. Bostadshushåll efter antal barn (0 15 år) och lägenhetens kvalitetsgrupp samt efter inkomst. Samtliga hushåll och trångbodda hushåll 100 Tab. 10. Bostadshushåll efter antal boende, antal barn (0 15 år), lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp samt efter hushållsföreståndarens socio-ekonomiska grupp 104 Tab. 11. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande vuxen befolkning efter kön, civilstånd och ålder samt efter inkomst 108 Tab. 12. Antal inkomsttagare efter näringsgren(2-siffernivå) samt efter kön och median- och kvartilinkomst 111 Tab. 13. Förvärvsarbetande vuxen befolkning efter kön, näringsgren (1-siffernivå) och yrkesställning samt efter inkomst 112 Tab. 14. Antal inkomsttagare efter näringsgren (1-siffernivå) och yrkesställning enligt dels folk- och bostadsräkningens, dels den årliga inkomststatistikens gruppering 114 Tab. 15. Antal inkomsttagare efter kön, ålder och näringsgren (1-siffernivå) samt efter yrkesställning och median- och kvartilinkomst 116 Tab. 16. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (1-siffernivå) och ålder samt efter kön, civilstånd och yrkesställning 120 Tab. 17. Antal inkomsttagare efter yrke (begränsad 3-siffernivå) och ålder samt efter kön och medianoch kvartilinkomst 122 Tab. 18. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (2-siffernivå) och kön samt efter yrkesställning 140 Tab. 19. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (2-siffernivå) och näringsgren (aggregerad 2-siffernivå) 144 Page Table 8. Dwelling households, except households with a married man as household head, by sex and marital status of head of household, type of building, size of dwelling and quality group and by income 88 Table 9. Dwelling households by number of children under 16 years of age, by quality group and by income. All households and households living in overcrowded dwellings 100 Table 10. Dwelling households by number of occupants, number of children under 16 years of age, type of building, size of dwelling and quality group and by socio-economic group of the head of household 104 Table 11. Economically active and economically inactive adult population by sex, marital status and age and by income 108 Table 12. Number of economically active income earners by industry, by sex and by size of median and quartile income 111 Table 13. Economically active adult population by sex, industry and status and by income 112 Table 14. Number of economically active income earners by industry and status according to the classification used in the population and housing census and in the annual income statistics 114 Table 15. Number of economically active income earners by sex, age and industry and by status and size of median and quartile income 116 Table 16. Economically active population by industry and age and by sex, marital status and status as employee 120 Table 17. Number of economically active income earners by occupation and age and by sex and size of median and quartile income Table 18. Economically active population by occupation and sex and by status 140 Table 19. Economically active population by occupation and industry

10 8 Sida Tab. 20. Förvärvsarbetande befolkning efter socio-ekonomisk grupp och ålder samt efter kön och medianoch kvartilinkomst 148 Tab. 21. Förvärvsarbetande befolkning samt ej förvärvsarbetande familjemedlemmar efter ålder och civilstånd samt efter kön och socio-ekonomisk grupp 150 Tab. 22. Antal inkomsttagare efter familjetyp och antal barn (0 15 år) samt efter median- och kvartilinkomst 152 Page Table 20. Economically active population by socio-economic group and age and by sex and size of median and quartile income 148 Table 21. Economically active population and economically inactive members of families by age and marital status and by sex and socio-economic group 150 Table 22. Number of economically active income earners by type of family and by number of children under 16 years of age and by size of median and quartile income 152 Bilagor 1. Teoretisk bakgrund för beräkning av standardavvikelser Förteckning över råtabeller vid folkoch bostadsräkningen Förteckning över publicerat material från folk- och bostadsräkningen Formulär till fastighetsuppgift Formulär till folk- och bostadsräkningsuppgift Kontrollundersökningen, formulär för bostadshushållet Kontrollundersökningen, individuellt formulär Förordning med särskilda bestämmelser om allmän folk- och bostadsräkning år 1965 m m Kungörelse med närmare bestämmelser om folk- och bostadsräkningen år 1965 samt mantalsskrivningen för år Klassificeringsschema för socio-ekonomiska grupper Näringsgrensschema Yrkeskod Innehållet i folk- och bostadsräkningens slutliga beståndsband 216 Appendices 1. Theoretical background for compilation of standard deviations List of rough tables in the population and housing census List of material published by the population and housing census Real estate form Form for the population and housing census Control study, household questionaire Control study, individual questionaire Statute with special regulations for a general population and housing census in Notification with nearer regulations concerning the population and housing census in 1965 and the annual registration for Classification of socio-economic groups Industrial classification system Occupational classification system The contents of the final generation tapes of the population and housing census 216 Symboler Explanation of symbols Repetition» Repetition Intet finns att redovisa Magnitude nil Mindre än 0,5 av enheten 0 Magnitude less than half of unit employed Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för Data not available or too uncertain to be att angivas stated Logiskt omöjlig uppgift Category not appliable

11 9 Swedish-English Vocabulary Administrativt arbete Administrative, executive and managerial workers Aggregerad 2-siffer- Aggregates of major nivå groups Allmännyttigt bo- Non-profit housing unstadsföretag dertaking supervised by the local authority Allmän förvaltningstjänst Government services Anhöriga Relatives Annan tillverknings- Manufacturing not industri elsewhere specified Anställda Employees Antal Number Arbetare Wage-earners Banker och försäkringsinstitut Banking and insurance Barn (0 15 år) Children underlóyears of age Boende Occupants Bostadshushâll Dwelling household(s) Bostadsrättsförening. Co-operative housing society Bostadsrättsinneha- Tenant-owner (member vare of a co-operative housing society) Byggnadsindustri... Construction Byggnadsperiod Period of construction Byggnadsverksamhet. Construction Båda könen Both sexes Civilstånd Detaljhandel Det allmänna Därav Economically inactive population Activities not adequa- tely described Electricity, gas, water and sanitary services One-dwelling house(s) Ej förvärvsarbetande befolkning Ej specificerad verksamhet El-, gas-, vattenverk mm Enfamiljshus Marital status Retail trade Public sector Of which Fas tighetsförvaltning och -förmedling... Real estate Fis ke Fishing Forskning, socialvård mm Community services Fria yr ken Free professions Före Before Föreståndare Head of household Företagare Employer(s) Företagsledare Head of undertaking Förut gifta Widowed and divorced Förvärvsarbetande... Economically active Gifta Married Gifta samboende Married persons living together Gifta samboende kvin- Married women living nor together with their husbands Grafisk industri, förlag Printing, publishing and allied industries Gruvor och mineralbrott Mining and quarrying Gummivaruindustri.. Manufacture of rubber products Handel, bank- och försäkringsverksamhet Commerce Hushåll Household(s) Hushållsarbete Domestic work Husligt arbete Housekeepers, cooks, maids and related workers Hustyp Type of building Hälso- och sjukvård.. Medical and other health services Industri och hantverk Mining, manufacturing i övrigt etc. Ingen inkomst No income Inkomstklasser Size of income Inkomststatistiken... Income statistics Inkomstsumma Total income Inom In Jordbruk med binä- Agriculture, forestry ringar and fishing Jordbruk, skogsbruk Agriculture, forestry, mm hunting and fishing Jord- och stenvaruin- Manufacture of nondustri metallic mineral products, except products of petroleum and coal Kameralt och kontorstekniskt arbete... Clerical workers Kemisk industri m m. Manufacture of chemicals and chemical products Kommersiellt arbete. Sales workers Kvalitetsgrupp Quality group Kvartilvärden, undre- Quartile values, lowerövre upper Lantbruks-, skogs- och Farmers, fishermen, fiskeriarbete loggers etc. Livsmedels-, dryckes- Food manufacturing varu- och tobaksin- industries, beverage dustri industries and tobacco manufactures Läder- och skinnindu- Manufacture of leather stri and leather and fur products

12 10 Lägenhet Dwelling Lägenhetsstorlek... Size of dwelling Massa-, pappers- och Manufacture of paper pappersvaruindustri and paper products Medhjälpande Family workers Medianinkomst Median income Metallverk Basic metal industries Militärt arbete Regular members of the armed forces Män Men Naturvetenskapligt, Professional, technical tekniskt samt social- and related workers vetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete Offentlig förvaltning Government services Offentlig förvaltning Services including acoch andra tjänster.. tivities not adequately described Ogifta Single Partihandel Wholesale trade Personer med ej identifierbara yrken eller med ej angiven yr- Workers not classifikestillhörighet able by occupation Rekreationsverksamhet Recreation services Restauranger och Restaurants, cafes and hotell other drinking and eating places ; hotels, rooming houses and other lodging places Rum (R) Room(s) Rumsenhet Room or kitchen Samfärdsel Transport Samfärdsel, post- och Transport, storage and televerk communication Samtliga Total Servicearbete Service, sport and recreation workers Serviceverksamhet av Personal service not annat slag elsewhere classified Serviceyrken Service, sport and recreation workers Skilda Divorced Skogsbruk och jakt.. Forestry and logging; hunting, trapping and game propagation Småhus One-dwelling and twodwelling houses Socio-ekonomisk grupp Socio-economic group Storlek Size Summa inkomsttagare Total number of income earners Tekniska, humanistiska, kontorstekniska Technical, clerical, saoch kommersiella les and related occuyrken m fl pations Textil- och bekläd- Manufacture of texnadsindustri tiles, footwear, other wearing apparel and made-up textile goods Tillverkningsarbete.. Craftsmen, productionprocess workers and labourers not elsewhere classified Tillverkningsindustri. Manufacturing Tjänstemän Salaried employees Transport Transport Transport- och kom- Workers in transport munikationsarbete. and communication occupations Trångbodda hushåll.. Households living in overcrowded dwellings Trävaru- och möbel- Manufacture of wood industri and cork, furniture and fixtures Tätort(er) Locality(ies) Undervisning Education services LTppdragsverksamhet. Business services Uppgift saknas ' Unknown Upplåtelseform Form of tenure Varuhandel Wholesale and retail trade Verkstadsindustri Manufacture of metal utom transportme- products and machidelsindustri nery, including electrical machinery, apparatus, appliances and supplies, except manufacture of transport equipment Vigda Married Yrke Occupation Yrkesställning Status Yrkesverksamma... Economically active Ålder År Ägare Ägarekategori Änklingar (ä) Änkor (ä) Age Year Owner Type of ownership Widowers Widows Övriga Others Övriga hus Multi-dwelling houses and non-residential buildings

13 11 Summary This volume is divided in two sections. The first part deals with the sample survey of all persons born on the 15th of any month and the second part comprises a report on the planning and processing of the population and housing census. Results from the sample survey are presented in the tables. The sample survey concerns certain characteristics not included in the total census, i.e. occupation, socio-economic group and income. For all economically active persons in the sample the information on occupation received on the census form was coded in a separate routine. At the same time all employees were further divided by status into salaried employees and wage earners. The specification of socio-economic group was subsequently computer processed by combining the data on occupation and status. The account of income data in connection with other census variables was made possible through a merging of the census material and the annual income statistics. The first part of the report also describes the sampling and estimation procedure. The random errors are discussed and the standard deviation for different estimates is shown in tables. A theoretical background to the computation of the standard deviations is given in appendix 1. A population census has been carried out every fifth year since 1930 with the exception of 1955 when the census was cancelled by special decree. Housing censuses, however, have not earlier been undertaken as regularly. A coordination of the two censuses was initiated in 1960 and in 1965 the first fully integrated population and housing census was carried out by the national central bureau of statistics. The preliminary work on the 1965 census was started in Government and communal authorities and other consumers were contacted to give their opinion on the content of the census and a pilote study was carried out in order to test different questions on the census forms. To ensure that the local scrutiny and completion of the census material be as good as possible the national central bureau of statistics participated in the training of the local scrutiny boards. Through radio, TV and press the public was informed on the purpose of the census. The census was co-ordinated with the annual population registration on November 1, 1965 and the census forms were also used for registration purposes. Two kinds of census forms were distributed to the public, one for real estate owners and one for the households. On the real estate form information was gathered on type of building, period of construction and number of dwelling units. The household form contained information on the dwelling (form of tenure, number of rooms, the existence of a kitchen, WC, bathroom or shower-bath, kitchen range, refrigerator, central heating, piped water and drain) as well as the household members (relationship to the head of household, economic activity, industry, occupation, status and place of work). By obtaining data on place of work the day-time population, i.e. the population working within a certain area, and the extent of commuting could be specified. The central processing of the census was carried out in two stages. In the first stage demographic data from the annual population registers were tabulated and published in three volumes»population and Housing Census in 1965» parts I III. These also included a report on the population in localities. The second stage concerned the information collected from the public on the census forms which was subsequently merged with the demographic data from the first stage. The processing of the census form material was carried out in different units and consisted in scrutinizing and coding the census form data, punching into cards, converting the material to magnetic tape, the control and rectifying of errors, the merging with data from the first stage, tests of incongruous or rare variable combinations and an automatic coding of certain data. Thus a final tape was obtained from which data were tabulated. Various preliminary data were also obtained and published in earlier stages of the processing. The final results from the second stage have been published in»population and Housing Census in 1965» parts IV VIII. This volume, part IX, which is the last of the series presents data from the sample survey and describes the planning and processing of the census as a whole.

14

15 13 I URVALSBEARBETNINGEN Inledning Folk- och bostadsräkningen 1965 består av en totalräkning, en urvalsbearbetning och en intervjuundersökning. Föreliggande avsnitt tillsammans med tabellbilaga utgör en redovisning av urvalsbearbetningen. I denna ingår, förutom i totalräkningen ingående variabler, uppgifter om yrke, socio-ekonomisk grupp och inkomst. Urvalet avseende 15 :e födda har utsorterats ur totalräkningens slutliga bestånd. Det omfattar samtliga vuxna födda den 15 :e i någon månad med undantag av gifta samboende kvinnor, vilka i detta material i stället representeras av makor till 15 :e födda män. Vid redovisningen har de erhållna talen uppräknats till totalnivå enligt metod som beskrivs nedan (s 19 f ). En samköming har ägt rum mellan material från den årliga inkomststatistiken och urvalsmaterialet. I urvalsbearbetningen har en särskild kodning av yrke och yrkesställning ingått. Yrke Totalräkningen redovisar ej den förvärvsarbetande befolkningens fördelning efter yrke. Därför har som nämnts en särskild kodning av yrke samt en komplettering av yrkesställningskoden ägt rum i urvalsbearbetningen. Ur det bestånd av personer som utgör urvalet har samtliga förvärvsarbetande, med identifieringsdata som möjliggjort uppsökning i totalräkningens blankettmaterial, maskinellt skrivits ned på listor. Med utgångspunkt från uppgifterna i blanketterna har därefter alla förvärvsarbetande påförts en 3-siffrig yrkeskod, omfattande yrkesområden (1-siffernivåer), yrkesgrupper (2-siffernivåer) och yrkesfamiljer (3- siffernivåer). Det klassificeringsschema som använts grundar sig på ett inom arbetsmarknadsstyrelsen i samarbete med de övriga nordiska länderna utarbetat systemförslag till nordisk yrkesklassificering. Samma schema användes vid yrkeskodningen också i 1960 års räkning. Detta klassificeringssystem ansluter sig nära till International Standard Classification of Occupations (ISCO), utgiven av Internationella arbetsbyrån (ILO) år Principen för inplacering av olika yrken i systemet har varit att sammanföra likartad verksamhet utan att i allmänhet ta hänsyn till yrkesutövarnas utbildning, yrkesställning eller branschtillhörighet. Som hjälpmedel vid kodningsarbetet har använts dels ett systematiskt yrkesregister med koderna i nummerföljd innehållande arbetsbeskrivningar för varje 3-sifferkod, dels ett alfabetiskt yrkesregister. Kodschemats omfattning framgår av bilaga 12. I publikationen från 1960»Redogörelse för folk- och bostadsräkningens uppläggning och utförande» (s 51 ff) har en utförligare beskrivning lämnats rörande yrkesklassificeringen. Den i totalräkningen redovisade fördelningen efter yrkesställning omfattar endast företagare (dels med och dels utan anställda) samt anställda (inkl medhjälpande). I urvalsbearbetningen har för de senare i samband med yrkeskodningen en ytterligare uppdelning gjorts på tjänstemän och arbetare.

16 14 Tab. A. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (1-siffernivå jämte större 2-siffergrupper), hela riket, åren 1960 och 1965 Economically active population by occupation in the whole country, 1960 and Siffrorna 1965 baseras på urvalet av 15 :e födda, medan en totalräkning ligger till grund för 1960 års redovisning 2 I 1960 års folkräkning har en betydande underskattning av medhjälpande gifta samboende kvinnor i jordbruk m m skett (se Folk- och bostadsräkningen 1965, del VII s 19 ff), varför siffrorna 1960 och 1965 ej är direkt jämförbara.

17 15 Tab. B. Förvärvsarbetande befolkning efter socio-ekonomisk grupp, hela riket, åren 1960 och 1965 Economically active population by socio-economic group in the whole country, 1960 and Siffrorna 1965 baseras på urvalet av 15 :e födda, medan en totalräkning ligger till grund för 1960 års redovisning. 2 Medhjälpande i företagarhushållen har inplacerats i samma grupp som företagaren. I 1960 års folkräkning har en betydande underskattning av medhjälpande gifta samboende kvinnor i jordbruk m m skett (se Folk- och bostadsräkningen 1965, del VII s 19 ff), varför siffrorna 1960 och 1965 ej är direkt jämförbara. Socio-ekonomiska grupper Kombinationen yrke-yrkesställning har utnyttjats för en gruppering på maskinell väg av den förvärvsarbetande befolkningen jämte dennas familjemedlemmar i socio-ekonomiska grupper. Medhjälpande i företagarhushållen har inplacerats i samma grupp som företagaren. Ej förvärvsarbetande familjemedlemmar (hustrur samt barn under 16 år) har förts till huvudmannens socio-ekonomiska grupp. Fördelningen av den förvärvsarbetande befolkningen och dess familjemedlemmar har skett på följande tio socio-ekonomiska grupper: 1. Företagare inom jordbruk, skogsbruk m m 2. Anställda inom jordbruk, skogsbruk m m 3. Företagare inom industri-, handels-, transport- och serviceyrken 4. Företagare inom fria yrken (läkare, advokater m fl) 5. Företagsledare (anställda) 6. Anställda inom tekniska, humanistiska, kontorstekniska och kommersiella yrken m fl 7. Anställda inom huvudsakligen industri- och transportyrken 8. Anställda inom vissa serviceyrken (hembiträden, serveringspersonal m fl) 9. Militärer 10. Personer med ej identifierbara yrken. Gruppernas omfattning framgår av det som bilaga 10 intagna klassificeringsschemat.

18 16 Inkomststatistik Den årliga inkomststatistiken omfattar personer som är födda den 5:e, 15 :e eller 25 :e i någon av årets månader. Ifråga om samtaxerade personer införskaffas emellertid uppgifter för båda, även om endast en av dem är född på någon av nämnda dagar. Vidare insamlas uppgifter för varje person, som antingen själv eller i samtaxering med annan person haft en inkomst om minst kr. Underlaget utgörs av deklarationsmaterialet. Den inkomstuppgift som avses är uppgiften om sammanräknad nettoinkomst. Därmed förstås summan av inkomsttagarnas enligt förordningen om statlig inkomstskatt uppskattade inkomster av skilda förvärvskällor, sedan avdrag gjorts för eventuellt underskott å förvärvskälla. I den sammanräknade nettoinkomsten ingår endast inkomster, som är skattepliktiga. Sålunda ingår inte allmänna barnbidrag, socialhjälp, invaliditetstillägg och ett flertal andra sociala bidrag och ersättningar. En annan kategori, som inte heller ingår i den sammanräknade nettoinkomsten, utgörs av inkomster, som beskattas i annan ordning, såsom lotterivinster o d. Sammanräknad nettoinkomst är ett taxeringstekniskt begrepp, som ej motsvarar den för konsumtion och sparande disponibla inkomsten. I inkomststatistiken ingår de personer som antingen själva eller i samtaxering med annan person haft en sammanräknad nettoinkomst om minst kr. För samköming med folk- och bostadsräkningens urvalsmaterial har från inkomststatistiken för 1965 (taxeringsåret 1966) ett bestånd utselekterats. Detta innefattar vuxna 15 :e födda inkomsttagare samt för gift samboende man som samtaxerats även data för hustrun. De samtaxeringsfall där enbart hustrun är 15 :e född har ej medtagits. De två bestånden har därefter samkörts i datamaskin, varvid vissa kontroller och manuellt upprättningsarbete förekommit. Resultaten företer av olika anledningar vissa avvikelser från den årliga inkomststatistiken. Vad beträffar fördelningen på förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande i folk- och bostadsräkningen sammanfaller denna inte med inkomststatistikens uppdelning i yrkesverksamma och ej yrkesverksamma. I folk- och bostadsräkningen har till förvärvsarbetande räknats personer, som under veckan 3 9 oktober 1965 utfört inkomstgivande arbete under minst halv normal arbetstid jämte personer som på grund av tillfälligt avbrott såsom sjukdom, semester, repetitionsövning o d ej arbetat under denna vecka. Hit föres även medhjälpande, dvs familjemedlemmar som biträtt annan familjemedlem i dennes förvärvsverksamhet och även tillhör samma hushåll som denne. I inkomststatistiken har i motsvarande grupp inräknats personer, som under någon del av året haft inkomst av tjänst eller rörelse, oavsett om denna inkomst härrört från arbete omfattande mindre än halv normal arbetstid. Beträffande klassificeringen efter näringsgren föreligger vissa olikheter, beroende på att inkomststatistiken ej såsom folk- och bostadsräkningen ansluter sig till den av FN rekommenderade ISIC-grupperingen (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities). Vid beräkningen av median- och kvartilinkomster 1960 har i bostadsräkningen inkluderats gruppen»ingen inkomst»,

19 17 Tab. C. Antal förvärvsarbetande inkomsttagare och medianinkomst efter kön och näringsgren (1-siffernivå), hela riket, åren 1960 och 1965 Number of economically active income earners and median income by sex and industry, in the whole country, 1960 and I jämförelse med 1960 års folkräkning har 1965 en avsevärd förskjutning från industri till handel ägt rum (Se Folk- och bostadsräkningen 1965, del VII s 18 ff). För att erhålla fullt jämförbara grupper vid de två tidpunkterna har industri och handel sammanslagits. 2 I 1960 års räkning har en betydande underskattning skett av antalet jordbrukarhustrur, vilket medför att jämförelse med motsvarande antal 1965 ej blir rättvisande (Se Folk- och bostadsräkningen 1965, del VII s 19 ff). medan motsvarande beräkningar i folkräkningen vid samma tidpunkt omfattar enbart inkomsttagare. De tabeller som ingår i denna publikation innehåller median- och kvartilinkomster endast för inkomsttagare. I de råtabeller i urvalsbearbetningen som avser bostadsdata har emellertid medianinkomsterna beräknats enligt båda de sätt som angivits ovan. Texttabellen D redovisar medianinkomster framräknade enligt den av 1960 års bostadsräkning använda metoden.

20 18 Tab. D. Antal bostadshushåll och medianinkomst efter lägenhetens hustyp, storlek och kvalitetsgrupp, hela riket, åren 1960 och 1965 Number of dwelling households and median income by type of building and size and quality group of dwelling, in the whole country, 1960 and Vid beräkningen av medianinkomst har i 1960 års bostadsräkning gruppen»ingen inkomst» medtagits. Samma beräkningsförfarande har använts i denna tabell års siffror avser trångbodda hushåll enligt norm 1, vilket motsvaras av trångbodda hushåll år 1960.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

0,1. Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset 106 91 Stockholm

0,1. Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset 106 91 Stockholm 0,1 Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset 106 91 Stockholm Folk- och bostadsräkningar (FoB) The Population and Housing

Läs mer

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljön

Läs mer

Uppföljning av gång- och cykeltrafik

Uppföljning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 743 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Uppföljning av gång- och cykeltrafik Utveckling av en harmoniserad metod för kommunal uppföljning av gång- respektive cykeltrafik med hjälp av

Läs mer

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. omfattning och karaktär

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. omfattning och karaktär Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 omfattning och karaktär Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011 Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms läns landsting

Läs mer

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5

bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 bild och form 2009 Kulturen i siffror 2010:5 Bild och form 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Ewa Dahlberg, tel. 08 519 264 50; Birgitta Modigh, tel. 08 519 264

Läs mer

Historisk statistik för Sverige

Historisk statistik för Sverige Historisk statistik för Sverige Denna serie innehåller längre tidsserier av statistik från 1700-talet fram till 1998 och i något fall från 1600-talet. Tidsserier finns inom ämnesområden, såsom befolkning,

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal sf Rapport 2014:10

Läs mer

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning sf Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer

Läs mer

Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga

Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga 2010/26-5 Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga en delrapport om metodologiska och institutionella skillnader mellan några utvalda länder MISSIV DATUM DIARIENR 2010-02-26 2010/26-5 ERT DATUM

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 686 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetsbedömning Anna Niska Annika Nilsson Mats Wiklund Petra Ahlström Urban

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Barn och unga insatser år 2013. Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Barn och unga insatser år 2013. Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Barn och unga insatser år 2013 Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Socialtjänst Barn och unga

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Rapport 2014:8. Brott i nära relationer. En nationell kartläggning

Rapport 2014:8. Brott i nära relationer. En nationell kartläggning Rapport 2014:8 Brott i nära relationer En nationell kartläggning Brott i nära relationer En nationell kartläggning Rapport 2014:8 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

Rapport 2014:6. Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen. En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Rapport 2014:6. Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen. En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Rapport 2014:6 Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen fax 08 58 00 15 90 e-post registrator@inspsf.se webb www.inspsf.se Rapport 2014:6 Vad är normalt? Föräldraansvaret i assistansersättningen

Läs mer

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete -baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1 1 Sammanfattning Denna studie är

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Samordnade ramavtal. en empirisk undersökning

Samordnade ramavtal. en empirisk undersökning Samordnade ramavtal en empirisk undersökning En rapport skriven av Mats Bergman, Johan Y. Stake och Hans Christian Sundelin Svendsen på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:5 Mats

Läs mer

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR Digitaliseringen av tv-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Svante Barck-Holst Anna Marklund

Läs mer

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3

Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008 information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3 Funktionsnedsattas situation på

Läs mer

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning

Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning STUDIEN HÄLSA OCH VÄLFÄRD BLAND BARN OCH UNGDOM I DE NORDISKA LÄNDERNA VID NORDISKA HÖGSKOLANN FÖR FOLKHÄLSOVETENSKAP Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning www.fhi.se A 2012:02 A

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Rapport nr 6 i Swelogs-programmet

Läs mer

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet

Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet A2006:004 Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av produktion Viktor Jonsson Mediebevakning av omstruktureringar i näringslivet En metod för att mäta flytt av

Läs mer