personal bokslut... 34

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "personal... 32 bokslut... 34"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto producerar förstklassiga produkter av förnybar nordisk träråvara på ett hållbart sätt. Metsäliittos strategi... 2 de viktigaste händelserna år Koncernchefens översikt... 4 topprodukter från skogen... 6 våra rötter... 8 vi lever av skogen vad får man av en kubikmeter virke? Våra produkter Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper våra verksamhetssätt Hållbar och Ansvarsfull affärsverksamhet Energieffektivitet personal bokslut redogörelse för förvaltnings- och styrningssystemet Löne- och ersättningsrapport metsäliitto osuuskuntas fullmäktige och förvaltningsråd Metsäliittokoncernens styrelse Metsäliittokoncernens ledningsgrupp nyckeltal om hållbar utveckling

3 Metsäliittokoncernen 2010 metsäliittokoncernen ägarandel 100 % 71,25 % 61,21 % * 70,55 % Metsäliitto Osuuskunta virkesanskaffning, träproduktindustri metsä-botnia massa M-real kartong och papper Metsä Tissue mjuk- och matlagningspapper * Andel av rösterna 61,21 %, andel av aktierna 40,90 % Nyckeltal Miljoner euro Resultat (löpande verksamhet) Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultatandelar i intressebolag Övriga finansintäkter och -kostnader, netto Resultat före skatt Resultat från löpande verksamhet Nyckeltal (löpande verksamhet) Rörelseresultat, milj. euro "-, exklusive engångsposter Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,8-3,3 0,5 - " -, exklusive engångsposter 13,4-1,4 1,3 Avkastning på eget kapital, % 13,9-20,0-8,4 - " -, exklusive engångsposter 18,2-13,4-6,4 Soliditet, % 29,7 24,5 26,0 Nettoskuldsättningsgrad, % Räntebärande nettoskuld Bruttoinvesteringar Personal, i medeltal år 2010 i korthet De planerade virkesvolymerna levererades till kunderna, vilket förbättrade resultatet jämfört med år Återhämtningen inom byggverksamheten framför allt i Norden förbättrade efterfrågan på bygglösningar och Kerto. Priset på massa steg kraftigt under året. Tillgången och efterfrågan på massa var i balans. Efterfrågan på förpackningskartong fortsatte vara bra och prishöjningsåtgärderna fortsatte i Europa. Inom mjukpappersindustrin ökade försäljningen av de egna varumärkena klart jämfört med år Omsättning Miljoner euro Rörelseresultat exklusive engångsposter Miljoner euro 600 Avkastning på sysselsatt kapital exklusive engångsposter %

4 Leveranser per land/ omsättning per marknadsområde 2010 Andel av koncernens omsättning 2010* nyckeltal Miljoner m 3 Finland 19,0 Ryssland 2,2 Estland 1,0 Lettland 1,4 Estland 0,2 Sverige 2,5 Frankrike 0,3 Tyskland/Österrike 2,1 Lettland 0,1 Totalt 28,7 19 % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 1,6 1,1 1,6 Personal i slutet av året Miljoner euro Euroländerna 452 Sverige, Norge, Danmark 36 Storbritannien 274 Övriga Europa 40 Övriga världen 100 Totalt % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 3,1-5,1-4,6 Personal i slutet av året Miljoner euro Euroländerna Sverige, Norge, Danmark 3 Storbritannien 26 Övriga Europa 72 Övriga världen 186 Totalt % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 27,8-3,6 13,1 Personal i slutet av året Miljoner euro Euroländerna Sverige, Norge, Danmark 97 Storbritannien 233 Övriga Europa 404 Övriga världen 416 Totalt % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 6,6-6,2-1,1 Personal i slutet av året Miljoner euro Euroländerna 485 Sverige, Norge, Danmark 218 Storbritannien 44 Övriga Europa 178 Övriga världen 14 Totalt % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 6,3 10,4 4,5 Personal i slutet av året * inklusive intern omsättning

5 Metsäliittos affärsområden verksamhetsområde Metsäliittos Virkesanskaffning är marknadsledare inom virkeshandeln i privatskogarna i Finland. Virkesanskaffningen erbjuder de omkring medlemmarna i Metsäliitto Osuuskunta tjänster i anknytning till skogsägandet, en hållbar skötsel av skogsegendomen, virkeshandeln, placeringen av skogspengarna och generationsväxlingen. Metsäliittos Träproduktindustri, internationellt Finnforest, levererar träbaserade lösningar framför allt till industriellt byggande och övriga industrikunder samt för hemmet och boendet. Tjänsterna täcker hela värdekedjan från ett omfattande produkturval som baserar sig på högklassiga råvaror och en effektiv leveranskedja till lokal kundservice. För Metsäliittos massaindustri står dess dotterbolag Metsä-Botnia. Metsä-Botnia är en av Europas ledande tillverkare av kemisk massa och en av världens största leverantörer av avsalumassa. Bolagets fabriker ligger i Joutseno, Kemi, Raumo och Äänekoski, och deras totala produktionskapacitet är nästan 2,4 miljoner ton. För Metsäliittos kartong- och papperindustri står dess dotterbolag M-real Oyj. M-real är den ledande tillverkaren av nyfiberkartong och en betydande pappersleverantör i Europa. Bolaget erbjuder sina kunder kartong och papper av hög kvalitet för konsumtionsförpackningar och för slutanvändarna inom kommunikationen och marknadsföringen. Bolagets försäljningsnätverk betjänar tillverkare av märkesvaror och kartonger, förlag, tryckerier, grossister och företag inom kontorsmaterialbranschen. För produktionen av Metsäliittos mjuk- och matlagningspapper ansvarar dess dotterbolag Metsä Tissue. Metsä Tissue är en av de ledande leverantörerna av mjukpappersprodukter till privathushållen och professionella användare i Europa. Bolaget är också världens ledande tillverkare av matlagningspapper. Metsä Tissues produktionsanläggningar finns i Finland, Polen, Ryssland, Slovakien, Sverige och Tyskland Metsäliittos affärsområden 1

6 Metsäliittos strategi Hörnstenarna i Metsäliittokoncernens strategi är fokuseringen på de fem kärnfunktionerna och övergången från strukturomvandlingen till att bygga upp framtiden. Vi sörjer för att en ansvarsfull verksamhet samt de enastående produkterna bibehålls och utvecklas som framgångsfaktorer i vår koncern i enlighet med principerna för en hållbar utveckling. Metsäliittos vision är att vara ett centrerat och lönsamt finländskt skogsindustribolag som verkar på de internationella marknaderna. I sina produkter och tjänster förenar bolaget en hållbar utveckling, kundorientering och innovationer på ett unikt sätt. Vår vision speglar vår tro på att i framtiden är det ansvarskännande aktörer som har framgång, aktörer som marknadsför kundrelaterade och nya produktlösningar. Metsäliitto vill vara med bland dessa ledande företag. Föregångare för finskt trä Vår grunduppgift i Metsäliitto är att vara en lönsam och konkurrenskraftig skogsindustrikoncern som använder det virke som våra ägarmedlemmar producerat som huvudråvara. Samtidigt främjar vi värdet på våra ägarmedlemmars skogsegendomar. Vi stöder våra kunders framgång och gör mänskornas vardag lättare med hjälp av innovativa produkter och tjänster. Vi sörjer för att vår verksamhet främjar lösningen också av mer omfattande miljöutmaningar. Metsäliittos värden ansvarsfull lönsamhet, tillförlitlighet, samarbete och förnyelse är ledstjärnor i detta arbete. Konkurrensfördel av centrering Metsäliittos strategi talar om hur vi når vår målsättning. Till hörnstenarna i vår strategi hör att vi koncentrerar oss på våra styrkor: träprodukter, massa, förpackningskartong och mjukpapper. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet och ser till att vi svarar på kundernas föränderliga behov, att vi handlar kostnadseffektivt och har en lönsam tillväxt. Vi satsar långsiktigt på att ytterligare utveckla våra nuvarande produkter och att erbjuda tjänster för skogsägarna. Vi söker också aktivt nya möjligheter till affärsverksamhet bland annat genom att befästa vår verksamhet inom träenergibranschen och träbyggandet samt genom att kartlägga möjligheterna till bioekonomi. Vår unika ägarstruktur skogsägarmedlemmarna skiljer oss på ett positivt sätt från konkurrenterna och stärker långsiktigheten i vår verksamhet. Från en stadig grund mot framtiden Under de senaste åren har Metsäliitto förverkligat ett planmässigt omstruktureringsprogram vars positiva effekter redan är klart synliga. Koncernen står redo att bygga sin framtid utgående från en stadig grund. De val som gjorts har lett Metsäliitto på den rätta vägen och vi flyttar tyngdpunkten från strukturomvandlingen till ett kontinuerligt förbättrande och en lönsam tillväxt. Inom pappersaffärsverksamheten fortsätter vår strategiska granskning. Metsäliittos strategi har genomförts långsiktigt sedan år 2005 Vision GRUNDUPPGIFT Att vara en lönsam och konkurrenskraftig skogsindustrikoncern som använder det virke som ägarmedlemmarna producerat som sin huvudsakliga råvara. värden Ansvarsfull lönsamhet Tillförlitlighet Samarbete Förnyelse Strategi Vi koncentrerar oss på våra utvalda kärnaffärsverksamheter som är massa, träprodukter, förpackningskartong och mjukpapper, och vi förstärker och utvecklar dem. Vi söker en lönsam tillväxt i dessa affärsområden. Vi svarar på marknadernas behov med produkter som framställts på ett hållbart sätt. STRATEGISKA STEG 2005: Situationsanalys och nedskärning av kostnaderna 2006: Saneringar och nedskärning av kapaciteten 2007: Fokusering på kärnverksamheten 2008: Omstruktureringen fortsätter 2009: Den strategiska granskningen fortsätter 2010: Omstruktureringen på målrakan 2011: Tyngdpunkten på utveckling Ett koncentrerat och lönsamt finskt skogsindustribolag som verkar på internationella marknader, och som i sina produkter och tjänster förenar en hållbar utveckling, kundorientering och produktutveckling på ett unikt sätt. VI FÖRBÄTTRAR OCH UTVECKLAR VÅR VERKSAMHET KONTINUERLIGT 2 Metsäliittos strategi

7 De viktigaste händelserna år Metsä-Botnia meddelar att man investerar miljoner euro i kausticerings- och vattenanläggningar vid fabriken i Kemi. 18 Metsä Tissue effektiverar sin verksamhet 05 i Polen i syfte att förbättra utbudet av produkter, varumärken och tjänster M-real meddelar att man investerar 42 miljoner euro på fabrikerna i Simpele och Kemiart Liners Metsäliittokoncernen undertecknade WBCSD:s (World Business Council for Sustainable Development) deklaration som strävar till att förbättra energieffektiviteten i byggnader. 08 Träproduktindustrin effektiverar sin verksamhet genom att slå ihop sina affärsverk- 03 samhetslinjer och omorganisera sin försäljning Träproduktindustrin säljer maskinerna och utrustningen på sågverket i Soinlahti till Anaika Wood Ltd Oy och byggnaderna och marken som tillhör den totala såganläggningen till Iisalmen Teollisuuskylä Oy M-reals massafabrik i Alizay i Frankrike stängs slutgiltigt på grund av olönsamhet Tissue M-real säljer en del av fabriken i Düren i Tyskland för 10 miljoner euro till Metsä Metsä Tissue meddelar att man investerar 30 miljoner euro på fabriken i Düren i Tyskland för att stöda tillväxtmålsättningarna för varumärket SAGA Träproduktindustrin stänger sågverket i Kyrofors på grund av olönsamhet. M-real meddelar att man investerar 6 miljoner euro i en arkningsanläggning på pappersfabriken i Äänekoski. Metsäliittos produktion Luukku-huset utnämns till årets främjare av träanvändning. I huset används Träproduktindustrins material Metsä Tissue meddelar att man investerar 7 miljoner euro på fabriken i Mänttä för att stöda tillväxtmålsättningarna för varumärket Katrin M-real koncentrerar sin produktion av specialpapper till fabriken i Gohrsmühle i Tyskland och avvecklar pappersmaskinen på fabriken i Simpele Metsäliittokoncernen donerar sammanlagt euro till fem finska universitets medelinsamlingskampanjer. Metsäliittokoncernen har produktion i 11 länder och verksamhet i cirka 30 länder. Koncernens produkter säljs globalt och det största marknadsområdet är Europa. De viktigaste händelserna år

8 Koncernchefens översikt Kari Jordan Metsäliittokoncernens koncernchef 4 Koncernchefens översikt

9 Metsäliittokoncernens resultat år 2010 var bra. Vi kunde dra nytta av det förbättrade marknadsläget och helt enligt planerna fortsätta vårt interna utvecklingsprogram. För sex år sedan inledde vi koncentreringen på våra egna styrkor, vilket har visat sig vara en riktig lösning. Produktutvecklingsmöjligheterna i framtiden när det gäller trä är av mångskiftande slag. Träbranschen kommer därför att behöva personer med multikompetens som kan utveckla nya, innovativa produkter och som är skickliga på marknadsföring. Metsäliitto är nu mer specialiserat och starkare än förut. Grunden en fungerande virkeshandel Grunden för Metsäliittos framgång är det nordiska virket som huvudsakligen avverkats i ägarmedlemmarnas skogar. Virkeshandeln, som länge gått upp och ner och ännu vid årets början var stillsam, tog efter sommaren ny fart och under hösten nådde vi målen för virkeshandeln beträffande volymerna. I samarbete med våra aktiva ägarmedlemmar lyckades vi trygga virkestillgången på våra produktionsanläggningarna. Specialisering säkrar en plats i konkurrenstoppen Metsäliittokoncernen är nu ännu starkare och mer specialiserad och redo att aktivt utnyttja de möjligheter som den föränderliga verksamhetsmiljön erbjuder. Vi har koncentrerat oss på att tillverka sådana produkter där vi är med bland de ledande företagen och som har en växande efterfrågan på marknaderna. Vi strävar efter att i våra produkter och tjänster förena en hållbar utveckling och förståelse för kundernas behov samt innovationer. Kärnan i vår affärsverksamhet består av massa, träprodukter, förpackningskartong och mjukpapper, och framtidsutsikterna för dem ser ljusa ut. Styrka i samarbete I Metsäliitto har vi som utgångspunkt för affärsverksamheten lyft fram våra starka sidor, och i ljuset från dem har vi bedömt möjligheterna i framtiden. Under de närmaste åren växer vi organiskt, dvs. vi utvidgar vår verksamhet genom att öka marknadsandelarna och tar eventuellt också andra väl avvägda steg på växandets väg. Samarbetet med ägarna omfattar bland annat en flexibel och konkurrenskraftig virkeshandel. Detta är ett av våra centrala trumfkort i utvecklingen där efterfrågan på träfiber växer ytterligare i och med nya användningsformer. Vi för en aktiv dialog med våra ägarmedlemmar och erbjuder dem allt mer heltäckande och bättre tjänster och möjligheter att få välstånd av sin skog nu och i framtiden. Jag tackar alla som är knutna till Metsäliitto för ett engagerat och resultatrikt arbete under år Trä är framtiden Det förnybara och återvinningsbara träet har enastående möjligheter som råvara. De framtida möjligheterna för träprodukterna inom byggandet, energiproduktionen och i olika material är starkt knutna till träets ekologiska egenskaper. Träet spelar en särskilt viktig roll såväl när det gäller att förebygga klimatförändringar som att utveckla ett trivsamt och hälsosamt boende. Koncernchefens översikt 5

10 Topprodukter från skogen 6 Topprodukter från skogen

11 Av vår huvudråvara trä kan vi få många produkter: massa, förpacknings-, kartong- och pappersprodukter, hygien- och matlagningspapper samt topprodukter för byggindustrin. När en träprodukt nått slutet på sin livscykel kan den brännas och den energi den innehåller kan tas tillvara. Energi erhålls också på produktionsanläggningarna som biprodukt och den kan matas in på stamnätet. Produkterna är hållbar utveckling när den är som bäst. Den förnybara skogen producerar hela tiden ny och ren råvara. Förutom skogarna lagrar även träprodukterna kol under hela sin växttid och inte att förglömma att produkter tillverkade av trä kan återvinnas, till exempel kan papper och kartong av fiberråvaror återanvändas cirka fem gånger. Det ligger i vårt intresse att kontinuerligt förbättra verksamheten: detta gäller även vår miljö och våra intressentgrupper. Eftersom det är människor som åstadkommer våra resultat, vill vi satsa på att utveckla vår kompetens och vi tror att vi kan förbättra våra prestationer genom att lära av varandra. Vi förbättrar också vår verksamhet genom att vara lyhörda för våra intressenters behov och samarbeta med dem. Hållbart skötta skogar Genom våra medlemmar har vi till vårt förfogande en stor reserv av förstklassig virkesråvara inhemskt virke som är det bästa materialet för alla skogsindustrins produkter. Genom samarbete med våra medlemmar som redan pågått i närmare 80 år når vi fortfarande utomordentliga resultat. Träbyggande ger trivsel Trä går att använda i allt slags byggande. Av träproduktindustrins material kan man bygga ett hem som även som färdigt binder kol. Träbyggandet använder sig av Finlands viktigaste naturtillgång och kompetensen i anslutning till det på ett förnuftigt sätt. I byggandet och inredningar är trä en trivselfaktor och främjar välmåendet och livskvaliteten; trä utjämnar inomhusluftens fuktighet, förbättrar dess kvalitet och har en mycket god värmeisolerande förmåga. Massa och bioenergi Utan den förstklassiga massa som framställs av virket från de finska skogarna skulle det inte finnas högklassigt fin- och mjukpapper eller kartong. Metsä-Botnias moderna massafabriker producerar 50 procent mer energi än de själva behöver, och fabrikerna levererar den överstigande elenergin och värmen till andra fabriker eller lokala bostadssamfund. Tack vare massaindustrin är bioenergins andel av den totala energiproduktionen över 20 procent i Finland, alltså en av de högsta i EU. Lättare kartongprodukter I kartong- och pappersprodukterna används råvarorna allt effektivare och sparsammare. Med betydligt mindre råvarumängder uppnår man då samma egenskaper som i tyngre produkter. Tack vare de lättare produkterna minskar transportmängderna och de ger upphov till mindre mängder avfall. Om till exempel fyra miljoner kexförpackningar framställs av ett material som är tio procent lättare, minskar koldioxidavtrycket lika mycket som om man skulle köra km, dvs. nästan jorden runt, med bil. Hygien och välmående Med våra mjukpappersprodukter vill vi vara med och påverka så att hälsa, hygien och välmående inte är en förmån endast för ett fåtal i världen utan finns inom räckhåll för alla. Våra produkter främjar renligheten, säkerheten och hygienen i hemmen, på arbetsplatserna och i allmänna utrymmen. Vi uppmuntrar också konsumenterna till återanvändning så att träråvaran kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Träprodukter lagrar kol under hela sin livscykel. Topprodukter från skogen 7

12 Våra rötter Vi är rotade i den finländska skogen och det kommande virket är en hållbar råvara på många sätt. Det virke vi använder kommer alltid från hållbart skötta skogar. Vårt mål är att främja ett hållbart skogsbruk och en hållbar skogscertifiering. 8 Våra rötter

13 Våra rötter 9

14 Vi lever av skogen Det är inga tomma ord när vi säger att vi handlar ansvarsfullt och hållbart. I Metsäliittokoncernen arbetar vi varje dag med syftet att skogarna ska må bra och att våra hållbart framställda produkter ska motsvara våra kunders behov. Vår verksamhet styrs av certifikat men också av en stark vilja att bevara välmåendet och mångfalden i skogarna. Det gröna guldets land det är Finland, det. Skogarna hör till Finlands viktigaste nationaltillgångar och av Finlands areal består omkring 86 procent av skog. I vårt land finns cirka en miljon skogsägare, vilket betyder att var femte finländare äger skog. Det växer träd på 26 miljoner skogshektar, vilket betyder att det går fem hektar skog på varje finländare. Uttrycket Finland lever av skogen håller fortfarande streck; skogssektorn är alltjämt den viktigaste inkomstkällan och grunden för livskraften i många landskap. För oss i Metsäliittokoncernen har skogen en verkligt stor betydelse. Vi är ett andelslag som ägs och leds av finländska skogsägare, vars medlemmar äger i medeltal 40 hektar skog. Den skogsareal som våra ägare äger utgör totalt omkring hälften av privatskogarna i Finland. Eftersom vi lever av skogen, vill vi också sköta den bra. Certifikaten underlättar den internationella granskningen Metsäliitto har förbundit sig till att främja ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk, vilket betyder att vi vill bevara såväl skogarnas välmående och mångfald som deras tillväxt. Idag och i framtiden. Vår virkesanskaffning och våra skogsvårdstjänster styrs av certifierade principer för skogs-, kvalitets- och miljöledningssystem. Skogscertifieringen är ett frivilligt och marknadsorienterat verktyg som visar att beslutet att köpa en produkt stöder ett hållbart skogsbruk. De kompletterar också miljö- och skogslagarna och är till och med strängare än dem och underlättar även den internationella granskningen av principerna för det hållbara skogsbruket. Även verksamheten är certifierad Av Finlands skogar är 95 procent certifierade enligt PEFC medan endast knappt tio procent av världens skogar är certifierade. I dagens läge är omkring 80 procent av den virkesråvara som Metsäliittokoncernen köper certifierad, och i framtiden strävar vi efter att höja andelen certifierad virkesråvara i vår anskaffning. Metsäliittos spårbarhetskedjor för virket är certifierade enligt PEFC och FSC. Båda certifikaten visar att den virkesråvara som använts vid framställningen av produkterna kommer från hållbart skötta skogar. Koncernen stöder skogscertifiering eftersom den främjar ett hållbart skogsbruk, men också för att den visar kunderna att produkterna framställts på ett hållbart sätt. 10 Vi lever av skogen

15 Skogsägarnas ålder % Skogsägarnas kön (Person som huvudsakligen ansvarar för skogen) % Skogstillgångarnas utveckling Million m Uuder 40 år man år kvinna över 60 år Källa: Skogsforskningsinstitutet 2000 och 2010 Källa: Skogsforskningsinstitutet 2000 och 2010 Visste du detta? ** * Tall Gran Björk Övrig lövträd Av en miljon skogsägare i Finland bor 45 procent i tätorter. För 20 år sedan var andelen 33 procent. * Inventeringsresultat beräknade enligt Finlands gränser efter överlåtelsen av landområden ** Uppgifter om trädbestånden fattas i Skogsstatistisk årsbok Verksamheterna inom koncernens affärsområden är certifierade enligt ISO 9001 och ISO ISO 9001 är ett kvalitetscertifikat och ISO ett miljöcertifikat. Vår koncern har även förbundit sig till att följa principerna i FN:s Global Compact. Principerna omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöansvar och bekämpning av korruption, och de ska visa alla intressentgrupper att Metsäliitto är medveten om sitt ansvar för miljön, samhället och ett gott förvaltningssätt och behärskar riskerna i anknytning till dem. de spår i naturen som drivningen förorsakar ska bli så små som möjligt. Skyddet av skogarnas mångfald och utrotningshotade arter styrs noggrant med lagar, och därtill har vår koncern förbundit sig till METSO, handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland. Avsikten med programmet, som koordineras av jordoch skogsbruksministeriet och miljöministeriet, är att flexibelt harmonisera olika former av skogsanvändning och skydda skogstillgångarna med statliga stöd. Produktionskedjans spårbarhet börjar redan i skogen Verifieringen av virkets spårbarhet underlättas av certifikaten men också av den utvecklade teknologin, och i virkesdrivningen används ju redan de nyaste datasystemen och digitala kartor. Med hjälp av dem kan virkestransporten verifieras från stubben till fabriken. Processerna dokumenteras också tydligt så att alla skeden i detalj kan plockas fram senare. Finland hör till toppen i branschen även när det gäller drivningsteknologin. Tack vare tekniken i virkesdrivningsutrustningen kan träden kapas till önskad längd redan i skogen, vilket främjar en effektiv och mångsidig användning av virket. Utgångspunkten för planeringen är också att Hållbart, effektivt, mångsidigt, tryggt Metsäliitto och skogsägarna har gemensamma målsättningar för skogen: ett hållbart skogsbruk garanterar både mångfalden i skogarna och en jämn tillgång på virkesråvaror. Vårt löfte är att virket alltid används effektivt. Effektiviteten blir också större tack vare Metsäliittokoncernens mångsidiga produktfamilj. Genom skogsförnyelse växer det upp ett större trädbestånd än det som avverkas, och därför vet vi, att vi tryggt kan använda vår nationaltillgång. Vi lever av skogen 11

16 Vad får man av en kubikmeter virke? En stor STOCK eller ett träd från ett GALLRINGSOMRÅDE i storlek av en tennisbana ger en kubikmeter virke. Brädor för bygge av en terass ELLER eller eller Biodiesel för att köra en personbil 1250 kilometer OCH VARIFRÅN FÅR MAN EN KUBIKMETER VIRKE? 200 kilo massa + överskottsenergi så man kunde värma ett egnahemshus under två månader Under ett år växer det ungefär 99,5 miljoner kubikmeter skog i Finland. Av virkestravar på 1 m x 1 m x 1 m får man alltså stycken under ett år. Under en växtperiod på 80 dagar växer träden i snitt över en miljon kubikmeter per dag. Med andra ord: av det virke som växer under en dag skulle man kunna få en vedtrave som är en meter hög, en meter bred och tusen kilometer lång. 12 Vad får man av en kubikmeter virke?

17 Trä är en förnybar, återvinningsbar och energieffektiv råvara som kan användas helt och hållet i produktionsprocesserna vid framställningen av olika produkter i koncernen ark A4-papper Mer än chokladaskar ELLER eller Mjukpapper till 12 personer under ett år m 3 / år Över m 3 / växtdag Vad får man av en kubikmeter virke? 13

18 14 VÅRA PRODUKTER

19 VÅRA PRODUKTER Våra produkter är kundorienterade och miljövänliga. Vi framställer fina innovationer för vardagen förstklassig massa, lätta och framstegsvänliga förpacknings-, kartong- och pappersprodukter, högklassiga hygien- och matlagningspapper samt topprodukter för träbyggandet. VÅRA PRODUKTER 15

20 Virkesanskaffning Metsäliittos Virkesanskaffning är marknadsledare inom virkeshandeln i privatskogarna i Finland. Virkesanskaffningen erbjuder de omkring medlemmarna i Metsäliitto Osuuskunta tjänster i anknytning till skogsägandet, en hållbar skötsel av skogsegendomen, virkeshandeln, placeringen av skogspengarna och generationsväxlingen. Virkesanskaffningen omsatte 1,4 miljarder euro år 2010 och sysselsätter omkring personer Virkeshandeln var trög i början av året och blev livligare först under sommaren. Sensommarens stormar gjorde att höstens virkeshandel kom igång snabbt. Metsäliittos virkesanskaffning köpte virke i en jämn takt ända till årets slut Metsäliitto fortsätter att köpa virke i jämn takt och följer noggrant med förändringarna på slutproduktmarknaderna. Ifall virkestullarna i Ryssland sjunker eller slopas för vissa virkesslag, är det möjligt för Metsäliitto att öka importen av lövmassaved som det inte finns tillräckligt av i Finland. Åt kunderna levererades ungefär de budgeterade mängderna virkesråvaror, sammanlagt 29 miljoner kubikmeter virke. Virkesanskaffningens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 21 miljoner euro. Marknad Efter en stillsam början tog virkeshandeln fart i maj. Stormarna under sensommaren ledde till att virkesutbudet snabbt ökade, och detta satte fart på virkeshandeln i hela landet. Vid slutet av året bjöds virke ut i första hand av skogsägare som ville utnyttja den ännu gällande skattelättnaden på 25 procent. Metsäliitto köpte virke i jämn takt hela året, och marknadsandelen steg till en hög nivå tack vare virkesaffärerna vid slutet av året. Köpet av stormfällt virke vidtog snabbt. Metsäliitto flyttade funktionärer och 60 maskinkedjor från olika håll i landet till skadeområdena. Stockarna kunde avverkas innan vintern kom och massaveden före jul. Planeringen av odlingsarbeten inleddes genast på hösten tillsammans med de skogsägare som drabbats av stormen. Prisnivån som stigit vid årets början stabiliserades mot slutet av året. Metsäliitto köpte totalt 14 miljoner kubikmeter virke i privatskogarna. Vid årets början tog virkesanskaffningen i bruk en ny affärslinjeindelning: Finlands virkesanskaffning, Internationell virkesanskaffning, Träenergi och Skogsvårdstjänster. Som leverantör av träenergi nådde vi en stabil ställning. Vi har omkring 60 leveransadresser runt om i landet, och till dessa kunder levererades totalt 2,1 miljoner kubikmeter (3,7 TWh) skogsenergi och biprodukter från koncernens produktionsanläggningar. Metsäliitto fortsatte att kraftigt utveckla sitt utbud av skogsvårdstjänster. Omsättningen för de skogsvårdsarbeten som utförts i privatskogarna ökade klart jämfört med år Mängden hektar som omfattades av skogsvårdsavtal ökade också kraftigt. I Baltikum kom virkeshandeln i de statliga skogarna bra igång. Även om handeln i privatskogarna blev livligare mot slutet av året, hade det virke som köptes av staterna en stor betydelse. Uppgången i virkespriset stabiliserades under årets sista månader. I Ryssland underlättades marknadsföringen av virket tack vare de gynnsamma drivningsförhållandena. Metsäliitto importerade närmast lövmassaved och flis från Ryssland, totalt 1,5 miljoner kubikmeter. Den operativa verksamheten för de områden med avverkningsrätt i Ryssland som Metsä-Botnia hyrt övergick till att skötas av Metsäliittos internationella virkesanskaffning. I Tyskland och Österrike gick virkeshandeln trögt. Även om priserna höll sig på en hög nivå 16 Virkes anskaffning

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ Sida 1/25 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Sida 2/25 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTATT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 129 MILJONER EURO FÖR JANUARI MARS RESULTATET FÖR JANUARI MARS Omsättningen

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

SOK-koncernen. årsberättelse 2011

SOK-koncernen. årsberättelse 2011 SOK-koncernen årsberättelse 2011 Innehåll 4 Nytta och gott humör av handelslaget 6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar 10 Allt bättre bruksvaruhandel 16 ABC tar hand om ägarkunderna

Läs mer

SCA Årsredovisning 2007

SCA Årsredovisning 2007 SCA Årsredovisning 2007 sdf asdf jk lsd fo sdf lkj df sdjwer wei sdf l sdfj skj dfop sd lfkj sdlfks jif dslfjk sdfjkas slkdfj dfsoi sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja

Läs mer

Skapandet av långsiktiga konkurrensfördelar genom företagets varumärkesidentitet Case Alucar Oy

Skapandet av långsiktiga konkurrensfördelar genom företagets varumärkesidentitet Case Alucar Oy Skapandet av långsiktiga konkurrensfördelar genom företagets varumärkesidentitet Case Alucar Oy Markus Norrgård Institutionen för Marknadsföring Svenska handelshögskolan Vasa 2014 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

1. MINISTERNS ÖVERSIKT. Ledningens översikt

1. MINISTERNS ÖVERSIKT. Ledningens översikt 1. MINISTERNS ÖVERSIKT Ledningens översikt Årets höjdpunkt för ministeriet och ministrarna var EUordförandeskapet. Det inofficiella ministermötet i Uleåborg utgjorde startskottet för unionens framtida

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Varför låna av någon annan?

Varför låna av någon annan? Varför låna av någon annan? Årsredovisning 1999 MEST ORD SIFFROR MEST ORD Årsredovisning 1999 Landshypotek AB Innehåll Året i korthet 2 VD-kommentar 4 Berne Gustafsson en delägare 6 Henrik Larsén en delägare

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer