personal bokslut... 34

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "personal... 32 bokslut... 34"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto producerar förstklassiga produkter av förnybar nordisk träråvara på ett hållbart sätt. Metsäliittos strategi... 2 de viktigaste händelserna år Koncernchefens översikt... 4 topprodukter från skogen... 6 våra rötter... 8 vi lever av skogen vad får man av en kubikmeter virke? Våra produkter Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper våra verksamhetssätt Hållbar och Ansvarsfull affärsverksamhet Energieffektivitet personal bokslut redogörelse för förvaltnings- och styrningssystemet Löne- och ersättningsrapport metsäliitto osuuskuntas fullmäktige och förvaltningsråd Metsäliittokoncernens styrelse Metsäliittokoncernens ledningsgrupp nyckeltal om hållbar utveckling

3 Metsäliittokoncernen 2010 metsäliittokoncernen ägarandel 100 % 71,25 % 61,21 % * 70,55 % Metsäliitto Osuuskunta virkesanskaffning, träproduktindustri metsä-botnia massa M-real kartong och papper Metsä Tissue mjuk- och matlagningspapper * Andel av rösterna 61,21 %, andel av aktierna 40,90 % Nyckeltal Miljoner euro Resultat (löpande verksamhet) Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultatandelar i intressebolag Övriga finansintäkter och -kostnader, netto Resultat före skatt Resultat från löpande verksamhet Nyckeltal (löpande verksamhet) Rörelseresultat, milj. euro "-, exklusive engångsposter Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,8-3,3 0,5 - " -, exklusive engångsposter 13,4-1,4 1,3 Avkastning på eget kapital, % 13,9-20,0-8,4 - " -, exklusive engångsposter 18,2-13,4-6,4 Soliditet, % 29,7 24,5 26,0 Nettoskuldsättningsgrad, % Räntebärande nettoskuld Bruttoinvesteringar Personal, i medeltal år 2010 i korthet De planerade virkesvolymerna levererades till kunderna, vilket förbättrade resultatet jämfört med år Återhämtningen inom byggverksamheten framför allt i Norden förbättrade efterfrågan på bygglösningar och Kerto. Priset på massa steg kraftigt under året. Tillgången och efterfrågan på massa var i balans. Efterfrågan på förpackningskartong fortsatte vara bra och prishöjningsåtgärderna fortsatte i Europa. Inom mjukpappersindustrin ökade försäljningen av de egna varumärkena klart jämfört med år Omsättning Miljoner euro Rörelseresultat exklusive engångsposter Miljoner euro 600 Avkastning på sysselsatt kapital exklusive engångsposter %

4 Leveranser per land/ omsättning per marknadsområde 2010 Andel av koncernens omsättning 2010* nyckeltal Miljoner m 3 Finland 19,0 Ryssland 2,2 Estland 1,0 Lettland 1,4 Estland 0,2 Sverige 2,5 Frankrike 0,3 Tyskland/Österrike 2,1 Lettland 0,1 Totalt 28,7 19 % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 1,6 1,1 1,6 Personal i slutet av året Miljoner euro Euroländerna 452 Sverige, Norge, Danmark 36 Storbritannien 274 Övriga Europa 40 Övriga världen 100 Totalt % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 3,1-5,1-4,6 Personal i slutet av året Miljoner euro Euroländerna Sverige, Norge, Danmark 3 Storbritannien 26 Övriga Europa 72 Övriga världen 186 Totalt % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 27,8-3,6 13,1 Personal i slutet av året Miljoner euro Euroländerna Sverige, Norge, Danmark 97 Storbritannien 233 Övriga Europa 404 Övriga världen 416 Totalt % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 6,6-6,2-1,1 Personal i slutet av året Miljoner euro Euroländerna 485 Sverige, Norge, Danmark 218 Storbritannien 44 Övriga Europa 178 Övriga världen 14 Totalt % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 6,3 10,4 4,5 Personal i slutet av året * inklusive intern omsättning

5 Metsäliittos affärsområden verksamhetsområde Metsäliittos Virkesanskaffning är marknadsledare inom virkeshandeln i privatskogarna i Finland. Virkesanskaffningen erbjuder de omkring medlemmarna i Metsäliitto Osuuskunta tjänster i anknytning till skogsägandet, en hållbar skötsel av skogsegendomen, virkeshandeln, placeringen av skogspengarna och generationsväxlingen. Metsäliittos Träproduktindustri, internationellt Finnforest, levererar träbaserade lösningar framför allt till industriellt byggande och övriga industrikunder samt för hemmet och boendet. Tjänsterna täcker hela värdekedjan från ett omfattande produkturval som baserar sig på högklassiga råvaror och en effektiv leveranskedja till lokal kundservice. För Metsäliittos massaindustri står dess dotterbolag Metsä-Botnia. Metsä-Botnia är en av Europas ledande tillverkare av kemisk massa och en av världens största leverantörer av avsalumassa. Bolagets fabriker ligger i Joutseno, Kemi, Raumo och Äänekoski, och deras totala produktionskapacitet är nästan 2,4 miljoner ton. För Metsäliittos kartong- och papperindustri står dess dotterbolag M-real Oyj. M-real är den ledande tillverkaren av nyfiberkartong och en betydande pappersleverantör i Europa. Bolaget erbjuder sina kunder kartong och papper av hög kvalitet för konsumtionsförpackningar och för slutanvändarna inom kommunikationen och marknadsföringen. Bolagets försäljningsnätverk betjänar tillverkare av märkesvaror och kartonger, förlag, tryckerier, grossister och företag inom kontorsmaterialbranschen. För produktionen av Metsäliittos mjuk- och matlagningspapper ansvarar dess dotterbolag Metsä Tissue. Metsä Tissue är en av de ledande leverantörerna av mjukpappersprodukter till privathushållen och professionella användare i Europa. Bolaget är också världens ledande tillverkare av matlagningspapper. Metsä Tissues produktionsanläggningar finns i Finland, Polen, Ryssland, Slovakien, Sverige och Tyskland Metsäliittos affärsområden 1

6 Metsäliittos strategi Hörnstenarna i Metsäliittokoncernens strategi är fokuseringen på de fem kärnfunktionerna och övergången från strukturomvandlingen till att bygga upp framtiden. Vi sörjer för att en ansvarsfull verksamhet samt de enastående produkterna bibehålls och utvecklas som framgångsfaktorer i vår koncern i enlighet med principerna för en hållbar utveckling. Metsäliittos vision är att vara ett centrerat och lönsamt finländskt skogsindustribolag som verkar på de internationella marknaderna. I sina produkter och tjänster förenar bolaget en hållbar utveckling, kundorientering och innovationer på ett unikt sätt. Vår vision speglar vår tro på att i framtiden är det ansvarskännande aktörer som har framgång, aktörer som marknadsför kundrelaterade och nya produktlösningar. Metsäliitto vill vara med bland dessa ledande företag. Föregångare för finskt trä Vår grunduppgift i Metsäliitto är att vara en lönsam och konkurrenskraftig skogsindustrikoncern som använder det virke som våra ägarmedlemmar producerat som huvudråvara. Samtidigt främjar vi värdet på våra ägarmedlemmars skogsegendomar. Vi stöder våra kunders framgång och gör mänskornas vardag lättare med hjälp av innovativa produkter och tjänster. Vi sörjer för att vår verksamhet främjar lösningen också av mer omfattande miljöutmaningar. Metsäliittos värden ansvarsfull lönsamhet, tillförlitlighet, samarbete och förnyelse är ledstjärnor i detta arbete. Konkurrensfördel av centrering Metsäliittos strategi talar om hur vi når vår målsättning. Till hörnstenarna i vår strategi hör att vi koncentrerar oss på våra styrkor: träprodukter, massa, förpackningskartong och mjukpapper. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet och ser till att vi svarar på kundernas föränderliga behov, att vi handlar kostnadseffektivt och har en lönsam tillväxt. Vi satsar långsiktigt på att ytterligare utveckla våra nuvarande produkter och att erbjuda tjänster för skogsägarna. Vi söker också aktivt nya möjligheter till affärsverksamhet bland annat genom att befästa vår verksamhet inom träenergibranschen och träbyggandet samt genom att kartlägga möjligheterna till bioekonomi. Vår unika ägarstruktur skogsägarmedlemmarna skiljer oss på ett positivt sätt från konkurrenterna och stärker långsiktigheten i vår verksamhet. Från en stadig grund mot framtiden Under de senaste åren har Metsäliitto förverkligat ett planmässigt omstruktureringsprogram vars positiva effekter redan är klart synliga. Koncernen står redo att bygga sin framtid utgående från en stadig grund. De val som gjorts har lett Metsäliitto på den rätta vägen och vi flyttar tyngdpunkten från strukturomvandlingen till ett kontinuerligt förbättrande och en lönsam tillväxt. Inom pappersaffärsverksamheten fortsätter vår strategiska granskning. Metsäliittos strategi har genomförts långsiktigt sedan år 2005 Vision GRUNDUPPGIFT Att vara en lönsam och konkurrenskraftig skogsindustrikoncern som använder det virke som ägarmedlemmarna producerat som sin huvudsakliga råvara. värden Ansvarsfull lönsamhet Tillförlitlighet Samarbete Förnyelse Strategi Vi koncentrerar oss på våra utvalda kärnaffärsverksamheter som är massa, träprodukter, förpackningskartong och mjukpapper, och vi förstärker och utvecklar dem. Vi söker en lönsam tillväxt i dessa affärsområden. Vi svarar på marknadernas behov med produkter som framställts på ett hållbart sätt. STRATEGISKA STEG 2005: Situationsanalys och nedskärning av kostnaderna 2006: Saneringar och nedskärning av kapaciteten 2007: Fokusering på kärnverksamheten 2008: Omstruktureringen fortsätter 2009: Den strategiska granskningen fortsätter 2010: Omstruktureringen på målrakan 2011: Tyngdpunkten på utveckling Ett koncentrerat och lönsamt finskt skogsindustribolag som verkar på internationella marknader, och som i sina produkter och tjänster förenar en hållbar utveckling, kundorientering och produktutveckling på ett unikt sätt. VI FÖRBÄTTRAR OCH UTVECKLAR VÅR VERKSAMHET KONTINUERLIGT 2 Metsäliittos strategi

7 De viktigaste händelserna år Metsä-Botnia meddelar att man investerar miljoner euro i kausticerings- och vattenanläggningar vid fabriken i Kemi. 18 Metsä Tissue effektiverar sin verksamhet 05 i Polen i syfte att förbättra utbudet av produkter, varumärken och tjänster M-real meddelar att man investerar 42 miljoner euro på fabrikerna i Simpele och Kemiart Liners Metsäliittokoncernen undertecknade WBCSD:s (World Business Council for Sustainable Development) deklaration som strävar till att förbättra energieffektiviteten i byggnader. 08 Träproduktindustrin effektiverar sin verksamhet genom att slå ihop sina affärsverk- 03 samhetslinjer och omorganisera sin försäljning Träproduktindustrin säljer maskinerna och utrustningen på sågverket i Soinlahti till Anaika Wood Ltd Oy och byggnaderna och marken som tillhör den totala såganläggningen till Iisalmen Teollisuuskylä Oy M-reals massafabrik i Alizay i Frankrike stängs slutgiltigt på grund av olönsamhet Tissue M-real säljer en del av fabriken i Düren i Tyskland för 10 miljoner euro till Metsä Metsä Tissue meddelar att man investerar 30 miljoner euro på fabriken i Düren i Tyskland för att stöda tillväxtmålsättningarna för varumärket SAGA Träproduktindustrin stänger sågverket i Kyrofors på grund av olönsamhet. M-real meddelar att man investerar 6 miljoner euro i en arkningsanläggning på pappersfabriken i Äänekoski. Metsäliittos produktion Luukku-huset utnämns till årets främjare av träanvändning. I huset används Träproduktindustrins material Metsä Tissue meddelar att man investerar 7 miljoner euro på fabriken i Mänttä för att stöda tillväxtmålsättningarna för varumärket Katrin M-real koncentrerar sin produktion av specialpapper till fabriken i Gohrsmühle i Tyskland och avvecklar pappersmaskinen på fabriken i Simpele Metsäliittokoncernen donerar sammanlagt euro till fem finska universitets medelinsamlingskampanjer. Metsäliittokoncernen har produktion i 11 länder och verksamhet i cirka 30 länder. Koncernens produkter säljs globalt och det största marknadsområdet är Europa. De viktigaste händelserna år

8 Koncernchefens översikt Kari Jordan Metsäliittokoncernens koncernchef 4 Koncernchefens översikt

9 Metsäliittokoncernens resultat år 2010 var bra. Vi kunde dra nytta av det förbättrade marknadsläget och helt enligt planerna fortsätta vårt interna utvecklingsprogram. För sex år sedan inledde vi koncentreringen på våra egna styrkor, vilket har visat sig vara en riktig lösning. Produktutvecklingsmöjligheterna i framtiden när det gäller trä är av mångskiftande slag. Träbranschen kommer därför att behöva personer med multikompetens som kan utveckla nya, innovativa produkter och som är skickliga på marknadsföring. Metsäliitto är nu mer specialiserat och starkare än förut. Grunden en fungerande virkeshandel Grunden för Metsäliittos framgång är det nordiska virket som huvudsakligen avverkats i ägarmedlemmarnas skogar. Virkeshandeln, som länge gått upp och ner och ännu vid årets början var stillsam, tog efter sommaren ny fart och under hösten nådde vi målen för virkeshandeln beträffande volymerna. I samarbete med våra aktiva ägarmedlemmar lyckades vi trygga virkestillgången på våra produktionsanläggningarna. Specialisering säkrar en plats i konkurrenstoppen Metsäliittokoncernen är nu ännu starkare och mer specialiserad och redo att aktivt utnyttja de möjligheter som den föränderliga verksamhetsmiljön erbjuder. Vi har koncentrerat oss på att tillverka sådana produkter där vi är med bland de ledande företagen och som har en växande efterfrågan på marknaderna. Vi strävar efter att i våra produkter och tjänster förena en hållbar utveckling och förståelse för kundernas behov samt innovationer. Kärnan i vår affärsverksamhet består av massa, träprodukter, förpackningskartong och mjukpapper, och framtidsutsikterna för dem ser ljusa ut. Styrka i samarbete I Metsäliitto har vi som utgångspunkt för affärsverksamheten lyft fram våra starka sidor, och i ljuset från dem har vi bedömt möjligheterna i framtiden. Under de närmaste åren växer vi organiskt, dvs. vi utvidgar vår verksamhet genom att öka marknadsandelarna och tar eventuellt också andra väl avvägda steg på växandets väg. Samarbetet med ägarna omfattar bland annat en flexibel och konkurrenskraftig virkeshandel. Detta är ett av våra centrala trumfkort i utvecklingen där efterfrågan på träfiber växer ytterligare i och med nya användningsformer. Vi för en aktiv dialog med våra ägarmedlemmar och erbjuder dem allt mer heltäckande och bättre tjänster och möjligheter att få välstånd av sin skog nu och i framtiden. Jag tackar alla som är knutna till Metsäliitto för ett engagerat och resultatrikt arbete under år Trä är framtiden Det förnybara och återvinningsbara träet har enastående möjligheter som råvara. De framtida möjligheterna för träprodukterna inom byggandet, energiproduktionen och i olika material är starkt knutna till träets ekologiska egenskaper. Träet spelar en särskilt viktig roll såväl när det gäller att förebygga klimatförändringar som att utveckla ett trivsamt och hälsosamt boende. Koncernchefens översikt 5

10 Topprodukter från skogen 6 Topprodukter från skogen

11 Av vår huvudråvara trä kan vi få många produkter: massa, förpacknings-, kartong- och pappersprodukter, hygien- och matlagningspapper samt topprodukter för byggindustrin. När en träprodukt nått slutet på sin livscykel kan den brännas och den energi den innehåller kan tas tillvara. Energi erhålls också på produktionsanläggningarna som biprodukt och den kan matas in på stamnätet. Produkterna är hållbar utveckling när den är som bäst. Den förnybara skogen producerar hela tiden ny och ren råvara. Förutom skogarna lagrar även träprodukterna kol under hela sin växttid och inte att förglömma att produkter tillverkade av trä kan återvinnas, till exempel kan papper och kartong av fiberråvaror återanvändas cirka fem gånger. Det ligger i vårt intresse att kontinuerligt förbättra verksamheten: detta gäller även vår miljö och våra intressentgrupper. Eftersom det är människor som åstadkommer våra resultat, vill vi satsa på att utveckla vår kompetens och vi tror att vi kan förbättra våra prestationer genom att lära av varandra. Vi förbättrar också vår verksamhet genom att vara lyhörda för våra intressenters behov och samarbeta med dem. Hållbart skötta skogar Genom våra medlemmar har vi till vårt förfogande en stor reserv av förstklassig virkesråvara inhemskt virke som är det bästa materialet för alla skogsindustrins produkter. Genom samarbete med våra medlemmar som redan pågått i närmare 80 år når vi fortfarande utomordentliga resultat. Träbyggande ger trivsel Trä går att använda i allt slags byggande. Av träproduktindustrins material kan man bygga ett hem som även som färdigt binder kol. Träbyggandet använder sig av Finlands viktigaste naturtillgång och kompetensen i anslutning till det på ett förnuftigt sätt. I byggandet och inredningar är trä en trivselfaktor och främjar välmåendet och livskvaliteten; trä utjämnar inomhusluftens fuktighet, förbättrar dess kvalitet och har en mycket god värmeisolerande förmåga. Massa och bioenergi Utan den förstklassiga massa som framställs av virket från de finska skogarna skulle det inte finnas högklassigt fin- och mjukpapper eller kartong. Metsä-Botnias moderna massafabriker producerar 50 procent mer energi än de själva behöver, och fabrikerna levererar den överstigande elenergin och värmen till andra fabriker eller lokala bostadssamfund. Tack vare massaindustrin är bioenergins andel av den totala energiproduktionen över 20 procent i Finland, alltså en av de högsta i EU. Lättare kartongprodukter I kartong- och pappersprodukterna används råvarorna allt effektivare och sparsammare. Med betydligt mindre råvarumängder uppnår man då samma egenskaper som i tyngre produkter. Tack vare de lättare produkterna minskar transportmängderna och de ger upphov till mindre mängder avfall. Om till exempel fyra miljoner kexförpackningar framställs av ett material som är tio procent lättare, minskar koldioxidavtrycket lika mycket som om man skulle köra km, dvs. nästan jorden runt, med bil. Hygien och välmående Med våra mjukpappersprodukter vill vi vara med och påverka så att hälsa, hygien och välmående inte är en förmån endast för ett fåtal i världen utan finns inom räckhåll för alla. Våra produkter främjar renligheten, säkerheten och hygienen i hemmen, på arbetsplatserna och i allmänna utrymmen. Vi uppmuntrar också konsumenterna till återanvändning så att träråvaran kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Träprodukter lagrar kol under hela sin livscykel. Topprodukter från skogen 7

12 Våra rötter Vi är rotade i den finländska skogen och det kommande virket är en hållbar råvara på många sätt. Det virke vi använder kommer alltid från hållbart skötta skogar. Vårt mål är att främja ett hållbart skogsbruk och en hållbar skogscertifiering. 8 Våra rötter

13 Våra rötter 9

14 Vi lever av skogen Det är inga tomma ord när vi säger att vi handlar ansvarsfullt och hållbart. I Metsäliittokoncernen arbetar vi varje dag med syftet att skogarna ska må bra och att våra hållbart framställda produkter ska motsvara våra kunders behov. Vår verksamhet styrs av certifikat men också av en stark vilja att bevara välmåendet och mångfalden i skogarna. Det gröna guldets land det är Finland, det. Skogarna hör till Finlands viktigaste nationaltillgångar och av Finlands areal består omkring 86 procent av skog. I vårt land finns cirka en miljon skogsägare, vilket betyder att var femte finländare äger skog. Det växer träd på 26 miljoner skogshektar, vilket betyder att det går fem hektar skog på varje finländare. Uttrycket Finland lever av skogen håller fortfarande streck; skogssektorn är alltjämt den viktigaste inkomstkällan och grunden för livskraften i många landskap. För oss i Metsäliittokoncernen har skogen en verkligt stor betydelse. Vi är ett andelslag som ägs och leds av finländska skogsägare, vars medlemmar äger i medeltal 40 hektar skog. Den skogsareal som våra ägare äger utgör totalt omkring hälften av privatskogarna i Finland. Eftersom vi lever av skogen, vill vi också sköta den bra. Certifikaten underlättar den internationella granskningen Metsäliitto har förbundit sig till att främja ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk, vilket betyder att vi vill bevara såväl skogarnas välmående och mångfald som deras tillväxt. Idag och i framtiden. Vår virkesanskaffning och våra skogsvårdstjänster styrs av certifierade principer för skogs-, kvalitets- och miljöledningssystem. Skogscertifieringen är ett frivilligt och marknadsorienterat verktyg som visar att beslutet att köpa en produkt stöder ett hållbart skogsbruk. De kompletterar också miljö- och skogslagarna och är till och med strängare än dem och underlättar även den internationella granskningen av principerna för det hållbara skogsbruket. Även verksamheten är certifierad Av Finlands skogar är 95 procent certifierade enligt PEFC medan endast knappt tio procent av världens skogar är certifierade. I dagens läge är omkring 80 procent av den virkesråvara som Metsäliittokoncernen köper certifierad, och i framtiden strävar vi efter att höja andelen certifierad virkesråvara i vår anskaffning. Metsäliittos spårbarhetskedjor för virket är certifierade enligt PEFC och FSC. Båda certifikaten visar att den virkesråvara som använts vid framställningen av produkterna kommer från hållbart skötta skogar. Koncernen stöder skogscertifiering eftersom den främjar ett hållbart skogsbruk, men också för att den visar kunderna att produkterna framställts på ett hållbart sätt. 10 Vi lever av skogen

15 Skogsägarnas ålder % Skogsägarnas kön (Person som huvudsakligen ansvarar för skogen) % Skogstillgångarnas utveckling Million m Uuder 40 år man år kvinna över 60 år Källa: Skogsforskningsinstitutet 2000 och 2010 Källa: Skogsforskningsinstitutet 2000 och 2010 Visste du detta? ** * Tall Gran Björk Övrig lövträd Av en miljon skogsägare i Finland bor 45 procent i tätorter. För 20 år sedan var andelen 33 procent. * Inventeringsresultat beräknade enligt Finlands gränser efter överlåtelsen av landområden ** Uppgifter om trädbestånden fattas i Skogsstatistisk årsbok Verksamheterna inom koncernens affärsområden är certifierade enligt ISO 9001 och ISO ISO 9001 är ett kvalitetscertifikat och ISO ett miljöcertifikat. Vår koncern har även förbundit sig till att följa principerna i FN:s Global Compact. Principerna omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöansvar och bekämpning av korruption, och de ska visa alla intressentgrupper att Metsäliitto är medveten om sitt ansvar för miljön, samhället och ett gott förvaltningssätt och behärskar riskerna i anknytning till dem. de spår i naturen som drivningen förorsakar ska bli så små som möjligt. Skyddet av skogarnas mångfald och utrotningshotade arter styrs noggrant med lagar, och därtill har vår koncern förbundit sig till METSO, handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland. Avsikten med programmet, som koordineras av jordoch skogsbruksministeriet och miljöministeriet, är att flexibelt harmonisera olika former av skogsanvändning och skydda skogstillgångarna med statliga stöd. Produktionskedjans spårbarhet börjar redan i skogen Verifieringen av virkets spårbarhet underlättas av certifikaten men också av den utvecklade teknologin, och i virkesdrivningen används ju redan de nyaste datasystemen och digitala kartor. Med hjälp av dem kan virkestransporten verifieras från stubben till fabriken. Processerna dokumenteras också tydligt så att alla skeden i detalj kan plockas fram senare. Finland hör till toppen i branschen även när det gäller drivningsteknologin. Tack vare tekniken i virkesdrivningsutrustningen kan träden kapas till önskad längd redan i skogen, vilket främjar en effektiv och mångsidig användning av virket. Utgångspunkten för planeringen är också att Hållbart, effektivt, mångsidigt, tryggt Metsäliitto och skogsägarna har gemensamma målsättningar för skogen: ett hållbart skogsbruk garanterar både mångfalden i skogarna och en jämn tillgång på virkesråvaror. Vårt löfte är att virket alltid används effektivt. Effektiviteten blir också större tack vare Metsäliittokoncernens mångsidiga produktfamilj. Genom skogsförnyelse växer det upp ett större trädbestånd än det som avverkas, och därför vet vi, att vi tryggt kan använda vår nationaltillgång. Vi lever av skogen 11

16 Vad får man av en kubikmeter virke? En stor STOCK eller ett träd från ett GALLRINGSOMRÅDE i storlek av en tennisbana ger en kubikmeter virke. Brädor för bygge av en terass ELLER eller eller Biodiesel för att köra en personbil 1250 kilometer OCH VARIFRÅN FÅR MAN EN KUBIKMETER VIRKE? 200 kilo massa + överskottsenergi så man kunde värma ett egnahemshus under två månader Under ett år växer det ungefär 99,5 miljoner kubikmeter skog i Finland. Av virkestravar på 1 m x 1 m x 1 m får man alltså stycken under ett år. Under en växtperiod på 80 dagar växer träden i snitt över en miljon kubikmeter per dag. Med andra ord: av det virke som växer under en dag skulle man kunna få en vedtrave som är en meter hög, en meter bred och tusen kilometer lång. 12 Vad får man av en kubikmeter virke?

17 Trä är en förnybar, återvinningsbar och energieffektiv råvara som kan användas helt och hållet i produktionsprocesserna vid framställningen av olika produkter i koncernen ark A4-papper Mer än chokladaskar ELLER eller Mjukpapper till 12 personer under ett år m 3 / år Över m 3 / växtdag Vad får man av en kubikmeter virke? 13

18 14 VÅRA PRODUKTER

19 VÅRA PRODUKTER Våra produkter är kundorienterade och miljövänliga. Vi framställer fina innovationer för vardagen förstklassig massa, lätta och framstegsvänliga förpacknings-, kartong- och pappersprodukter, högklassiga hygien- och matlagningspapper samt topprodukter för träbyggandet. VÅRA PRODUKTER 15

20 Virkesanskaffning Metsäliittos Virkesanskaffning är marknadsledare inom virkeshandeln i privatskogarna i Finland. Virkesanskaffningen erbjuder de omkring medlemmarna i Metsäliitto Osuuskunta tjänster i anknytning till skogsägandet, en hållbar skötsel av skogsegendomen, virkeshandeln, placeringen av skogspengarna och generationsväxlingen. Virkesanskaffningen omsatte 1,4 miljarder euro år 2010 och sysselsätter omkring personer Virkeshandeln var trög i början av året och blev livligare först under sommaren. Sensommarens stormar gjorde att höstens virkeshandel kom igång snabbt. Metsäliittos virkesanskaffning köpte virke i en jämn takt ända till årets slut Metsäliitto fortsätter att köpa virke i jämn takt och följer noggrant med förändringarna på slutproduktmarknaderna. Ifall virkestullarna i Ryssland sjunker eller slopas för vissa virkesslag, är det möjligt för Metsäliitto att öka importen av lövmassaved som det inte finns tillräckligt av i Finland. Åt kunderna levererades ungefär de budgeterade mängderna virkesråvaror, sammanlagt 29 miljoner kubikmeter virke. Virkesanskaffningens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 21 miljoner euro. Marknad Efter en stillsam början tog virkeshandeln fart i maj. Stormarna under sensommaren ledde till att virkesutbudet snabbt ökade, och detta satte fart på virkeshandeln i hela landet. Vid slutet av året bjöds virke ut i första hand av skogsägare som ville utnyttja den ännu gällande skattelättnaden på 25 procent. Metsäliitto köpte virke i jämn takt hela året, och marknadsandelen steg till en hög nivå tack vare virkesaffärerna vid slutet av året. Köpet av stormfällt virke vidtog snabbt. Metsäliitto flyttade funktionärer och 60 maskinkedjor från olika håll i landet till skadeområdena. Stockarna kunde avverkas innan vintern kom och massaveden före jul. Planeringen av odlingsarbeten inleddes genast på hösten tillsammans med de skogsägare som drabbats av stormen. Prisnivån som stigit vid årets början stabiliserades mot slutet av året. Metsäliitto köpte totalt 14 miljoner kubikmeter virke i privatskogarna. Vid årets början tog virkesanskaffningen i bruk en ny affärslinjeindelning: Finlands virkesanskaffning, Internationell virkesanskaffning, Träenergi och Skogsvårdstjänster. Som leverantör av träenergi nådde vi en stabil ställning. Vi har omkring 60 leveransadresser runt om i landet, och till dessa kunder levererades totalt 2,1 miljoner kubikmeter (3,7 TWh) skogsenergi och biprodukter från koncernens produktionsanläggningar. Metsäliitto fortsatte att kraftigt utveckla sitt utbud av skogsvårdstjänster. Omsättningen för de skogsvårdsarbeten som utförts i privatskogarna ökade klart jämfört med år Mängden hektar som omfattades av skogsvårdsavtal ökade också kraftigt. I Baltikum kom virkeshandeln i de statliga skogarna bra igång. Även om handeln i privatskogarna blev livligare mot slutet av året, hade det virke som köptes av staterna en stor betydelse. Uppgången i virkespriset stabiliserades under årets sista månader. I Ryssland underlättades marknadsföringen av virket tack vare de gynnsamma drivningsförhållandena. Metsäliitto importerade närmast lövmassaved och flis från Ryssland, totalt 1,5 miljoner kubikmeter. Den operativa verksamheten för de områden med avverkningsrätt i Ryssland som Metsä-Botnia hyrt övergick till att skötas av Metsäliittos internationella virkesanskaffning. I Tyskland och Österrike gick virkeshandeln trögt. Även om priserna höll sig på en hög nivå 16 Virkes anskaffning

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2010 Pressmeddelande 1 (18) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Resultatet för första kvartalet år 2010

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

METSÄ group ÅrSrEdoviSning

METSÄ group ÅrSrEdoviSning METSÄ group ÅrSrEdoviSning 2012 2 koncernchefens översikt 4 Metsä Group och värderingar 6 strategi och verksamhetsmiljö 8 internationell och förnyande 10 vi utvecklar topprodukter i samarbete 12 till sista

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.9. Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Resultat januari september Omsättningen

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättningen

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2015

JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 1/26 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 2/26 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR FÖR JANUARI SEPTEMBER 2015 VAR 415 MILJONER EURO RESULTAT FÖR JANUARI

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011

METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 2 koncernchefens översikt 4 ENaD METSÄ GROUP 6 VERkSaMhETSMIljö 8 STRaTEGI 10 PRODUkTION Och försäljning 11 händelser UNDER 2011 12 förnyande

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern Årsredovisning Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som verkar i cirka 30 länder. Verksamheten bygger på en direkt kombination av privat finsk skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Finlands nationella skogsprogram 2015 Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Skogsbranschens omvärld i förändringen Förändringar i efterfrågan på produkter finanskrisen den snabba

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

PRT-Forest bygger boendekvalitet

PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest ledande finska märkesprodukter inom trä och bygg Användningen av trä inom bygg- och inredningsbranschen har långa traditioner. Bruket av trä har under 2000-talet

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET

KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET Arbets- och näringsministeriet Strategiska programmet för skogsbranschen KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET Behandlades 11.9.2009 på konkurrenskraftsarbetsgruppens

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2014 Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Resultatet för första halvåret 2014

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2012 Pressmeddelande 1 (24) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Resultat för första halvåret 2012 Omsättningen

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen

Skogscertifiering enligt finska modellen. 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Skogscertifiering enligt finska modellen 10.2.2015 Umeå Kii Korhonen Varför PEFC i Finland? Organisation 740 000 skogsägare: 60 % under 20 ha, 1% över 1000 ha. Regional grupp certifiering via skogsvårdsföreningarna

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

+31 % Metsä group ÅRSRAPPORT 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group ÅRSRAPPORT 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group ÅRSRAPPORT 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boards leveransvolymer

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Skogarna och skogsbruket i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Skogarna och skogsbruket i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Det gröna guldets land Finland ett mycket grönt land sett ur ett fågelperspektiv. Jämfört med de andra europeiska länderna finns det mest

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Heminredning till lågt pris men inte vilket pris som helst

Heminredning till lågt pris men inte vilket pris som helst Heminredning till lågt pris men inte vilket pris som helst INGKA Skog Board August 19, 2009 SLU 3 mars 2011 IKEAs värderingar Vår vision: Att skapa en bättre vardag för de många människorna Vår affärsidé:

Läs mer

CERTIFIERING FSC och PEFC

CERTIFIERING FSC och PEFC CERTIFIERING FSC och PEFC - Var en del av lösningen 1 Bureau Veritas Certicication är FSC Ackrediterat under registreringskod FSC-ACC-020-1996 Forest Stewardship Council A.C. 2 Bureau Veritas Certicication

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2014 Pressmeddelande 1 (31) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin TRÄ MED OMTANKE Spårbarhetscertifiering för träindustrin BEHOV AV DOKUMENTATION Skogs- och träindustrin ställs i allt större utsträckning inför krav på dokumentation som garanterar att olika träprodukters

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab:s delårsrapport 1.1 30.4.2015 Investeringar i vindkraften ökar andelen utsläppsfri produktion Det varma vädret påverkade elpriset och

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010 Sanomas resultat 1 3/21 Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.21 1 Sanoma-koncernen Omsättning 2 768 miljoner euro Rörelsevinst 23 miljoner euro* Personal 16,723** Tidskrifter Nättjänster Tidningar Nättjänster

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

METSÄ GROUPS ÅRSRAPPORT 2013

METSÄ GROUPS ÅRSRAPPORT 2013 METSÄ GROUPS ÅRSRAPPORT 2013 2 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT 4 STRATEGI 6 HÅLLBAR UTVECKLING 8 PERSONAL OCH INTRESSENTGRUPPER 10 VERKSAMHETSMILJÖ 12 PRODUKTER OCH TJÄNSTER 14 MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER 16 KARTONG

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer