METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011"

Transkript

1 METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011

2 METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING koncernchefens översikt 4 ENaD METSÄ GROUP 6 VERkSaMhETSMIljö 8 STRaTEGI 10 PRODUkTION Och försäljning 11 händelser UNDER förnyande METSÄ GROUP 14 MjUk- Och MaTlaGNINGSPaPPER 16 kartong Och PaPPER 18 MaSSa 20 TRÄPRODUkTER 22 VIRkESaNSkaffNING Och SkOGSTjÄNSTER 24 ansvarstagande METSÄ GROUP 32 bokslut 118 förvaltning 118 REDOGöRElSE för förvaltnings- Och STyRNINGSSySTEMET 124 löne- Och ERSÄTTNINGSRaPPORT 126 fullmäktige Och förvaltningsråd 128 STyRElSE 130 ledningsgrupp 132 EkONOMISk RaPPORTERING

3 METSÄLIITTOKONCERNEN ÄR NU METSÄ GROUP. ENAD, FÖR- NYANDE OCH ANSVARSTAGANDE. METSÄ GROUP ÄR EN GENUIN SKOGSINDUSTRIKONCERN MED FOKUS PÅ MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER, KARTONG, MASSA, TRÄPRODUKTER SAMT VIRKESANSKAFFNING OCH SKOGSTJÄNSTER.

4 METSÄ GROUP 2011 OMSÄTTNING: MILJONER EURO FINLAND EXPORT OCH UTLANDSVERKSAMHET RöRElSERESUlTaTET EXklUSIVE POSTER av ENGÅNGSkaRakTÄR: MILJONER EURO avkastning PÅ SySSElSaTT kapital EXklUSIVE ENGÅNGSPOSTER: % INVESTERINGaR: MILJONER EURO affärsverksamhets kassaflöden: MILJONER EURO RÄNTEbÄRaNDE NETTOSkUlD: MILJONER EURO NETTOSkUlDSÄTTNINGSGRaD: % SOlIDITET: % betalda andelsräntor: MILJONER EURO * 0 *) förslag PERSONal: OMSÄTTNING PER MaRkNaDSOMRÅDE: % OMSÄTTNING PER affärsområden: % I FINLAND UTOMLANDS finland 17 TySklaND 15 STORbRITaNNIEN 11 frankrike 6 SVERIGE 4 övriga EUROPa 32 övriga VÄRlDEN 15 METSÄ TISSUE 13 METSÄ board 35 METSÄ fibre 18 METSÄ WOOD 13 METSÄ forest 21

5 METSÄ GROUP Omsättnint 5,3 MRD Personal totalt EURO totalt METSÄlIITTO OSUUSkUNTa Koncernens moderföretag Ägat av finska skogsägare METSÄ TISSUE METSÄ board METSÄ fibre METSÄ WOOD METSÄ forest MjUk- Och MaTlaGNINGS- PaPPER kartong Och PaPPER MaSSa TRÄPRODUkTER VIRkESaNSkaff- NING Och SkOGTjÄNSTER PERSONAL OMSÄTTNING 0,9 MRD EURO INNEHAV 76,62 % PERSONAL OMSÄTTNING 2,5 MRD EURO INNEHAV 61,49 %* PERSONAL 900 OMSÄTTNING 1,3 MRD EURO INNEHAV PERSONAL OMSÄTTNING 0,9 MRD EURO INNEHAV PERSONAL OMSÄTTNING 1,4 MRD EURO INNEHAV 70,26 % 100 % 100 % *Andel av rösterna 61,49 %, andel av aktierna 41,78 % METSÄ GROUPS NyckElTal RESUlTaT OMSÄTTNING ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER RÖRELSEKOSTNADER AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR RÖRELSERESULTAT RESULTATANDELAR I INTRESSEBOLAG ÖVRIGA FINANSINTÄKTER OCH -KOSTNADER, NETTO RESULTAT FÖRE SKATT RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHET NyckElTal RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL 1,1 11,8-3,3 0,5 1,4 EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER 8,5 13,4-1,4 1,3 6,4 AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL -9,9 13, ,4-7,5 EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER 8,6 18,2-13,4-6,4 2,7 SOLIDITET 28,3 29,7 24, ,8 NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD BRUTTOINVESTERINGAR PERSONNEL I MEDELTAL Metsäliittokoncernen ändrade sitt namn till Metsä Group och förnyade sin företagsidentitet den 9 februari I detta sammanhang förändrades också koncernens affärsområdens namn. Metsä-Botnia är Metsä Fibre, Träproduktindustri heter Metsä Wood och Virkesanskaffningen fungerar i fortsättningen under namnet Metsäliitto Virkesanskaffning, internationellt under namnet Metsä Forest. På årsstämmans beslut är M-real i fortsättningen Metsä Board Oyj. Metsä Tissues namn förblir oförändrat. Identitetsförändringen påverkar inte koncernstrukturen eller bolagens juridiska ställning. Verksamhetsmodellen och namnet på Metsä Groups moderföretag Metsäliitto Osuuskunta förändras inte.

6 2 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT

7 koncernchefens översikt År 2011 var för Metsä Group ett betydelsefullt, arbetsfyllt och framåtriktat år. Som ett bevis på koncernens utveckling håller ni just nu förnyade Metsä Groups årsredovisning i era händer. Förändringen av hela Metsäliittokoncernens företagsnamn och identitet till ett enat Metsä Group fullbordar den målmedvetna omstrukturering som pågått sedan 2005 och stärker vår konkurrenskraft. Metsä Group blickar framåt och utvecklar sin verksamhet kontinuerligt både genom att förnya sina produkter och arbetssätt och genom att ligga i den hållbara utvecklingens framkant. Koncernen står på solid grund Osäkerheten i världsekonomin, framför allt under andra halvåret 2011, minskade efterfrågan på alla våra affärsområden, och koncernens resultat för hela året var klart sämre än Tack vare den framgångsrika omstruktureringen under de senaste åren står koncernen på en solid grund. Vi står starka på våra fyra centrala och konkurrenskraftiga stödben: träprodukter, massa, kartong samt mjuk- och matlagningspapper. Metsä Boards omorganisationer och den strategiska granskningen av pappersverksamheten håller nu på att avslutas, och de kommer att avsevärt förbättra förutsättningarna för lönsamheten. Inom mjuk- och matlagningspapper utgör Metsä Tissues utvecklingsinvesteringar en bra grund för bättre lönsamhet. De goda resultaten av de senaste årens omstrukturering, den starka kundorienteringen och det ständiga interna förnyelsearbetet inom Metsä Group förbättrar förutsättningarna för att vara en lönsam och konkurrenskraftig skogsindustrikoncern. Tack vare de utvalda kärnverksamheterna har vi förbättrat vår förmåga att stå emot konjunkturväxlingar. Vi har fokuserat på tillverkning av produkter och tjänster, där vi hör till de ledande företagen och har stor egen konkurrensfördel och -kraft. Ett genomtänkt investeringsprogram förbättrar konkurrenskraften Utgångspunkten för Metsä Groups investeringsprogram är att utveckla produktiviteten och effektiviteten i våra produktionsanläggningar. Investeringarna är en integrerad del av det arbete som syftar till att öka lönsamheten och åstadkomma en kontrollerad tillväxt. Samtidigt förbättrar vi energieffektivitet och miljöprestanda. År 2011 investerade vi totalt 227 miljoner euro, där Finlands andel var 66 procent. Bland investeringarna finns bland annat utvecklingen av energiproduktionen vid massabruket i Joutseno till en koldioxidneutral produktion, den nya kausticeringsanläggningen och det nya vattenverket vid massabruket i Kemi samt ökningen av kartongproduktion vid bruken i Simpele, Kemi och Kyro. Inom mjukpapper startade vi ett omfattande investeringsprogram i Polen och invigde ett nytt bruk för bak- och matlagningspapper i Düren i Tyskland. Vi utvecklade även tjänster för moderföretaget Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar i nära samarbete med skogsägarna. Ägarmedlemskapet är en styrka som gör vår verksamhet långsiktig och stabil. Hållbar utveckling är en del av strategin Metsä Group ligger i den hållbara utvecklingens framkant när det gäller den praktiska tillämpningen. Koncernen har åtagit sig att följa de tio principerna för FN:s initiativ Global Compact, som även våra egna principer för hållbar utveckling bygger på. I början av året uppdaterade vi alla de policyer som styr INVESTERINGAR ÖKAR LÖNSAM- HETEN OCH FRÄMJAR EN KONTROLLERAD TILLVÄXT. Metsä Groups verksamhet och införde en uppförandekod för varu- och tjänsteleverantörer och för hantering av hela leveranskedjan. Under året fastslog vi även de mest centrala temana för hållbar utveckling, som utgör basen för vår strategiska planering för hållbar utveckling med målsättningar för hela koncernen. Koncernens nya rapport om hållbar utveckling finns i sin helhet på vår webbplats. Nära Metsä Metsä Group är ett genuint skogsindustriföretag vars produkter är nära människor och deras vardagsliv. Med gott samvete kan vi säga att livet är fyllt av stunder nära Metsä, skogen. Våra konkurrensfördelar består av vår huvudråvara, det nordliga, långfibriga barrträdet, vår moderna produktionsteknik och vår kompetenta, engagerade personal. Även vår nya logotyp ett grönt älghuvud och ordet Metsä kommunicerar om en förnyande och ansvarsfull aktör som respekterar sina rötter. Om Metsä Group. Vi vill framföra ett varmt tack till våra kunder och samarbetspartner för deras förtroende och till andelslagets medlemmar för ett gott samarbete samt till koncernens personal för ett engagerat arbete för att vi ska uppnå våra gemensamma mål. Kari Jordan Koncernchef KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT 3

8 ENAD metsä group är en genuin skogsindustrikoncern. enad, förnyande och starkare än tidigare. vår konkurrenskraft bygger på vår råvara, det vill säga virke från nordliga, hållbart skötta skogar, samt på våra produkter och tjänster som är en sammansättning av kundorientering, produktutveckling och hållbar utveckling. VåR OMSÄTTNING 2011 VI SySSELSATTE 2011 VI INVESTERADE ,3 MRD. EuRO VARAV 4,8 MILJARDER EuRO KOMMER FRåN EXpORT OCH utländska VERKSAMHETER personer, VARAV I FINLAND OCH utomlands 227 MILJ. EuRO VARAV 149 MILJONER EuRO I FINLAND 4 METSÄ GROUP

9 De bästa råden Metsä Groups moderföretag Metsäliitto Osuuskunta ägs av skogsägare. Vår ägarbas ger verksamheten långsiktighet och styrka. Den skiljer oss även på ett positivt sätt från konkurrenterna. Våra ägarmedlemmar får den bästa informationen och de bästa råden för sitt ägande av oss. Vi stärker värdet på deras skogsegendom och erbjuder tjänster under skogsägandets hela livscykel. Bland våra populära tjänster finns skatterådgivning och medlemsträffar runt om i Finland. Allt fler skogsägare bor långt ifrån sina skogar och utnyttjar våra skogsvårdstjänster. Andelslagets medlemmar kan via sin dator följa upp sin uppdaterade skogsbruksplan och lita på att skogsvårdsarbetena har utförts på ett professionellt sätt och med respekt för miljön. Detta är vår kärnkompetens. Nära på många sätt ÅR 2011 ANSKAFFADE metsä group 29,2 MILJONER M 3 VIRKE, VARAV 68,6 % MASSAVED 21,2 % TIMMER 5,1 % ENERGIVED 5,0 % BIPRODUKTER 20,0 milj. m 3 6,2 milj. m 3 1,5 milj. m 3 1,5 milj. m 3 I återanvändningens framkant Förutom förpackningskartonger, papper, mjuk- och matlagningspapper och träprodukter genererar Metsä Groups produktionsanläggningar årligen hundratusentals ton återanvändbara biprodukter. Våra produkter är inte avfall ens efter användning. Kartong- och pappersprodukter kan återvinnas eller återanvändas vid energiproduktion. När returpapper inte längre kan återvinnas används det som energi. Även träkonstruktioner har ett stort energiinnehåll, som kan utnyttjas om de inte kan återanvändas efter rivning. Metsä Group ligger i återanvändningens framkant, och mängden icke återvinningsbart avfall som uppstår under produktion har till exempel minskat med mer än 50 procent jämfört med produktionen på 1990-talet. Vi använder råvaran, det nordliga virket, på många olika sätt. Metsä Groups produkter är närvarande i allas vardag. Styrkan i våra förpackningskartonger är deras råvara, nyfiber, och kartongens lätthet. Våra lätta och ekologiska förpackningskartonger är ett tryggt alternativ inom livsmedelsförpackning och lämpar sig utmärkt även för förpackningsbehoven inom till exempel läkemedels- och kosmetikindustrin. Våra mjuk- och matlagningspapper främjar välbefinnande, upprätthåller hälsa och underlättar vardagen. Inom dessa områden har Metsä Group marknadens ledande produktmärken: Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Produkterna utvecklas utifrån kundernas behov, men framgången bygger även på effektiva försäljnings- och distributionskanaler. Massa används som råvara i både våra kartonger och våra olika pappersprodukter. Överskottsenergin från våra massabruk används till exempel för uppvärmning i närliggande tätorter. Viktiga utgångspunkter för massatillverkning är att förstå kunden och erbjuda total service. Våra träprodukter möjliggör till exempel inom byggande ett hälsosammare och klimatvänligare boende, eftersom även färdiga byggnader är koldioxidsänkor. Av sågverkens biprodukter genererar man elektricitet och värme. Som träenergi används även trädelar som inte lämpar sig för andra produkter och biprodukter från förädlingen. METSÄ GROUP 5

10 VERKSAMHETs- MILJÖ De globala trenderna har varit positiva för skogsindustrin, då tonvikten på konsumtionen allt mer övergår till kolbindande och biologiskt nedbrytbara produkter som tillverkats av förnybara råvaror. Vi följer globala trender och utnyttjar information om dem i den långsiktiga planeringen av verksamheten. Globalisering som drivkraft Tonvikten på den ekonomiska tillväxten har allt tydligare förflyttats till tillväxtmarknaden, som till exempel Brasilien, Kina och Indien. Detta leder till att tillväxtländerna inleder egen skogsindustriproduktion som inte bara konkurrerar med priset på exportmarknaden, utan även med en snabbt växande kompetens, teknik och innovation. I det nya konkurrensläget blir specialisering och internationell arbetsfördelning inom branschen betydelsefulla framgångsfaktorer för de skogsindustriföretag som verkar på den traditionella marknaden. Specialisering och arbetsfördelning bygger på skillnaderna i kompetensen, kostnaderna för produktionsfaktorerna, närheten till marknaden, tyngdpunkterna på efterfrågan och skillnaderna i råvarubasen på de olika marknadsområdena. I vissa produkter, som högklassiga förpackningskartonger, är den långfibriga tallmassan en överlägsen råvara. Även nyfiberns ställning som råvara framför allt i livsmedelsförpackningar blir starkare när renhetskraven på förpackningsmaterialet skärps. Därför är till exempel tillgången på långfibrig tallmassa en styrkefaktor som skiljer oss från huvudströmningen. Den informationstekniska utvecklingen med bland annat ökad mångfald och tillgång på prisvärd teknik, digitaliseringen av information och tjänster samt näthandeln förstärker globaliseringen. Samma information är i realtid tillgänglig i hela världen, kompetensen sprider sig snabbt och även konsumtionen är i allt mindre utsträckning beroende av det geografiska läget. Pappersförbrukningen ökar på tillväxtmarknaden. På grund av tillgången och det låga priset på informationsteknik uppskattas pappersförbrukningen dock aldrig stiga till samma nivå som i de industrialiserade länderna. Enligt uppskattning kommer en större del av informationen vara i digitaliserad form än i tryckt form redan år Effekten av digitaliseringen av information och tjänster är tydlig redan idag. Den elektroniska konsumtionen näthandeln ökar förpackningsbehovet och därigenom även efterfrågan på förpackningsmaterial. Förpackningskartongens miljövänliga egenskaper är ett starkt trumfkort i förhållande till övriga förpackningsmaterial. Informationsteknikens utveckling och den medföljande förändringen i konsumenternas beteende påverkar med andra ord efterfrågan på skogsindustrins olika produkter på två helt motsatta sätt. Hållbar utveckling och ansvarstagande Den allt striktare miljölagstiftningen och de internationella avtal som ska dämpa klimatförändringen ökar å ena sidan kostnaderna och förbättrar å andra sidan energi- och materialeffektiviteten och därigenom kostnadseffektiviteten. Samtidigt öppnas nya möjligheter till affärsverksamhet. Miljö- och övriga ansvarsfrågor sammanflätas till en alltmer integrerad del av all verksamhet i företagen. Slutprodukternas ekologiska egenskaper, som förnybara råvaror, användning av förnybar energi och produktens ekologiska effektivitet under hela livscykeln, blir Den ökande regleringen, den ökande miljömedvetenheten samt kravet på ett övergripande ansvar i företagens verksamhet styr kraftigt även skogsindustrins verksamhet. allt viktigare för köpbesluten hos konsumenterna, företagen och den offentliga sektorn. Byggandet ökar som en följd av befolkningstillväxten, urbaniseringen och den ökade levnadsstandarden. Även inom byggandet blir de ekologiska egenskaperna, energieffektiviteten och byggmaterialen baserade på förnybara naturtillgångar allt viktigare. Träbyggandet är i denna utveckling ett starkt alternativ. I Europa fortsätter efterfrågan på bioenergin vara stark. EU-ländernas åtagande att öka andelen bioenergi påverkar skogsindustrins verksamhetsvillkor på många sätt. I Finland producerar skogsindustrin cirka 80 procent av landets bioenergi vid sidan av träförädlingen en framgångsrik skogsindustri garanterar därmed en hög andel bioenergi av den totala energiproduktionen. Negativa effekter av en ökad efterfrågan på bioenergi, som man måste försöka bekämpa, kan till exempel vara att den intensifierar konkurrensen om träråvaran och höjer priset på den. 6 METSÄ GROUP VERKSAMHETSMILJÖ

11 Globaliseringen, den ekonomiska tillväxtens förflyttning österut och söderut samt informationsteknikens starka utveckling förändrar även verksamhetsvillkoren för skogsindustrin. VERKSAMHETSMILJÖ METSÄ GROUP 7

12 STRATEGI Vi är en ansvarsfull skogsindustrikoncern med fokus på fem kärnverksamheter: mjukoch matlagningspapper, kartong, massa, träprodukter samt virkesanskaffning och skogstjänster. En ansvarsfull verksamhet enligt principen för hållbar utveckling, kundorientering och unika produkter är utgångspunkterna för vår verksamhet. Vi växer på ett kontrollerat och lönsamt sätt. Metsä Groups målsättning är att vara en fokuserad och lönsam finsk skogsindustrikoncern som verkar på internationella marknader, och som i sina produkter och tjänster kombinerar kundorientering, innovativitet och hållbar utveckling på ett unikt sätt. Våra högkvalitativa produkter har en stark närvaro i vardagen och de främjar människornas välbefinnande. Huvudråvaran i Metsä Groups produkter är förnybart nordiskt trä. Metsä Groups enhetliga företagsidentitet, som lanserades i början av 2012 och fullbordar de senaste årens omstrukturering, stärker koncernens grund och konkurrenskraft ytterligare. Som en enhetlig koncern kan vi på ett ännu bättre sätt utnyttja synergier, resurser och bästa praxis i våra kärnverksamheter. En stark identitet förtydligar även uppfattningen om koncernens verksamhet och ökar vår attraktionskraft som samarbetspartner och arbetsgivare. Vi svarar flexibelt mot förändringar i arbetslivet, ekonomin och befolkningsstruktur. I framtiden är det ansvarskännande aktörer som har framgång, aktörer som marknadsför kundrelaterade och nya produktlösningar. Metsä Group är en av dessa aktörer. Under de kommande åren fokuserar Metsä Group på ständig förbättring av verksamheten. Vi strävar efter en lönsam och kontrollerad tillväxt i affärsverksamheten och letar efter den framför allt genom att öka marknadsandelarna. Vi ser till att vi lever upp till kundernas förändrade behov och arbetar på ett kostnadseffektivt sätt. Vi förbättrar effektivitet och miljöprestanda i våra produktionsanläggningar med hjälp av ett systematiskt investeringsprogram. Vi söker aktivt efter nya möjligheter till affärsverksamhet bland annat genom att stärka vår verksamhet inom träenergi och träbyggande samt genom att kartlägga möjligheterna inom bioekonomi. Affärsområdena bildar en stark värdekedja Metsä Groups affärsområden utgör hörnstenarna för vår strategi och en stark värdekedja. Strategin bygger på vår unika ägarstruktur med finländska skogsägare, vilken stärker verksamhetens långsiktighet och skiljer oss från våra konkurrenter. Inom mjuk- och matlagningspapper har Metsä Group de ledande varumärkena på marknaden: Lambi, Serla, SAGA, Mola, Katrin och Tento. Framgången för affärsområdet baseras på att vi känner till kundernas behov, bygger upp varumärken, har effektiva distributions- och försäljningskanaler och bedriver en miljöeffektiv verksamhet enligt principen för hållbar utveckling. Produktionsanläggningarna ligger alltid nära huvudmarknaderna så att transportsträckorna blir korta. Inom affärsverksamhet kartong och papper ökar vi kartongverksamhetens betydelse och stärker vår marknadsledande position i Europa. Styrkan i våra förpackningskartonger är deras råvara, nyfiber, och kartongens lätthet. Tack vare dessa utgör våra produkter en trygg grund även för livsmedelsförpackningar och en kvalitativ utgångspunkt för förpackning av många spetsvarumärken. Inom affärsverksamhet massa producerar och säljer Metsä Group både sin egen produktion och avsalumassa. Vår verksamhet bygger på att vi tror på starka kundrelationer, komplett service och vår personals kompetens. Våra massabruk är allt viktigare bioenergiproducenter och hör till de ledande företagen inom energieffektivitet. Inom Träproduktindustri har Metsä Group gedigen kompetens bland annat i träbyggande och inredning. Våra ekologiska produkter bidrar starkt till välbefinnande i vardagen. Till ägarmedlemmarna i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta erbjuder vi alla tjänster i anslutning till skogsägande och med dessa garanterar vi även en bra skogsskötsel. Vår målsättning är att öka lönsamheten för medlemmarnas skogsbruk. Med förnyelseförmåga mot förändringar Metsä Group bygger i dag en framtid från en stark grund. Tyngdpunkten ligger vid ständig förbättring och en lönsam, kontrollerad tillväxt, framför allt genom att öka marknadsandelarna. Under de globala och snabbt föränderliga verksamhetsvillkoren hanterar vi riskerna i vår affärsverksamhet på ett sätt som håller koncernen innovativ och flexibel. 8 METSÄ GROUP STRATEGI

13 Vi fokuserar på våra utvalda kärnverksamheter och förstärker dem. VÄRDERINGAR VISION Ansvarsfull lönsamhet Vi tar ansvar för miljön, våra samarbetspartner och varandra för att trygga framgången i affärsverksamheten och i skogsbruket. Resultatinriktningen är en förutsättning för att ständigt kunna utveckla verksamheten. Tillförlitlighet Vår framgång bygger på ett långsiktigt samarbete med våra intressenter. Vi uppskattar varandras arbete och kompetens och stärker våra intressenters förtroende genom ett logiskt och konsekvent agerande. Ett fokuserat och lönsamt finskt skogsindustriföretag som verkar på internationella marknader, och som i sina produkter och tjänster kombinerar kundorientering, innovativitet och hållbar utveckling på ett unikt sätt. Samarbete Vi utvecklar vår verksamhet i samarbete med kunderna och delar med oss av information och god praxis. Vi agerar som en koncern och utnyttjar ömsesidiga synergier och litar på gemensamma förmåner. Förnyelse Vi är medvetna om de framtida utmaningarna och vågar fördomsfritt ifrågasätta invanda arbetsmetoder för att kunna erbjuda kunderna bättre produkter och tjänster som stöd för deras affärsverksamheter. GRUNDUPPGIFT Att vara en lönsam och konkurrenskraftig skogsindustrikoncern som använder det virke som ägarmedlemmarna har producerat som huvudråvara. STRATEGI METSÄ GROUP 9

14 produktion och försäljning Metsä Group hade produktion i nio länder på Förutom produktionsanläggningarna enligt kartan har koncernen 108 verksamhetsställen för virkesanskaffning runt om i Finland. Metsä Groups huvudkontor ligger i Esbo. Metsä Group har säljkontor i 26 länder: Belgien Cypern Storbritannien Danmark Sverige Estland Tjeckien Finland Tyskland Frankrike Ukraina Irland Ungern Österrike Italien Nederländerna Utanför Europa: Norge Polen Canada Förenta Staterna Ryssland Schweiz Indien Slovakien Kina Singapore Spanien Dessutom säljs koncernens produkter av agenter och återförsäljare runt om i världen. metsä tissue Metsä Board Metsä Fibre Metsä Wood Händelser under 2011 JANUARI Vi förberedde oss för att anpassa verksamheten vid våra björkplywoodfabriker Vi inledde det interna resultatförbättringsprogrammet inom affärsverksamhet kartong och papper Produktmärket Serla fyllde 50 år FEBRUARI Vi meddelade att vi investerar i en ombyggnad av massabruket i Joutseno till en koldioxidneutral produktion Taket som vi levererade till affärscentrumet Karisma i Lahtis färdigställdes på rekordtid Vi meddelade att vi investerar i en kapacitetsökning vid kartongbruken i Äänekoski och Kyro Vi undertecknade initiativet CEO Water Mandate, som är en del av FN:s projekt Global Compact MARS Vi meddelade att vi bygger en biovärmeanläggning i Lojo E²volution-konceptet, som tillverkats av våra produkter, vann första pris i tävlingen i träbyggande E2 Metropol Parasol invigdes i Sevilla i Spanien Vi meddelade att det slovakiska mjukpappersbruket Žilina har övergått till användning av bioelektricitet APRIL Vi publicerade investeringsprogrammet för det polska mjukpappersbruket Krapkowice 10 METSÄ GROUP PRODUKTION OCH FÖRSÄLJNING

15 MAJ Produktmärket Serla förespråkade hygien vid förstamajfirandet i Helsingfors och produktmärket Katrin lanserade ett biologiskt nedbrytbart sittunderlag Moderföretaget Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige valdes JUNI Moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta ökade sin ägarandel i Metsä Fibre Vi genomförde produktionsbegränsningar vid våra sågverk Vi meddelade att vi säljer bruket i Hallein till Schweighofer Group och vår ägarandel i Myllykoski Paper till UPM-Kymmene Kapacitetsökningen vid bruket i Simpele avslutades Vi undertecknade ett licensavtal med Georgia Pacific om tillverkning, försäljning och marknadsföring av Lotus-mjukpappersprodukter i Ryssland JULI Vi meddelade att en eventuell placering för biodieselprojektet blir Ajos i Kemi AUGUSTI Vi anpassade verksamheten i förädlingsenheterna i Kaskö och Kolho Vi levererade takelementen, som vi tillverkat, till ett köpcentrum i Nuorgam Vi anordnade Skogsdagen i Ylöjärvi för skogsägare i Tammerforsregionen OKTOBER Timo Karinen utnämndes till branschdirektör för Metsä Wood Vi förberedde oss för att anpassa sågverksamheten Träpriset till kontorsbyggnaden Pilke i Rovaniemi Vi meddelade att man inleder åtgärder för eliminering av förlusterna för pappersverksamheten vid bruket i Alizay i Frankrike och vid bruket Gohrsmühle i Tyskland Moderniseringen av bestrykningslinjen vid kartongbruket i Kemi blev klar Produktmärket Katrin gav ut en bok för att främja hygienen i skolorna Vi lanserade nätbutiken för ägarmedlemmarna NOVEMBER Vi inledde åtgärder för omorganisation av tillverkningen för bestruket finpapper vid bruket i Husum i Sverige och vid bruket i Äänekoski Kapacitetsökningen vid kartongbruket i Kyro avslutades Mika Joukio utnämndes till verkställande direktör för Metsä Tissue Ett samarbete med WWF Finland startade Vi deltog i Skogsmässan i Helsingfors DECEMBER Vi levererade ett tak till flygplatsen i Uleåborg Vi avslutade samarbetsförhandlingarna vid pappersbruket i Äänekoski Vi meddelade att vi lägger ner produktionen vid det polska mjukpappersbruket Konstancin-Jeziorna Vi lanserade placeringsalternativet Kapitalbonus för ägarmedlemmarna Vår affärsverksamhet massa uppnådde ett nytt årsproduktionsrekord Mer information på Metsä Groups webbplats eller SEPTEMBER Vi levererade trästommen till träpaviljongen Pudelma i Åbo Vi meddelade att vi planerar att bygga ett bioraffinaderi vid massabruket i Joutseno Vi inledde en imageundersökning på fyra fabriksorter inom affärsverksamhet massa Vi invigde ett bruk för matlagningspapper i Düren i Tyskland Produktmärket SAGA lanserade One-Upkonceptet HÄNDELSER UNDER 2011 METSÄ GROUP 11

16 FÖRNYANDE metsä group är förnyande och konkurrenskraftig. vi fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, kartong, massa, träprodukter samt virkesanskaffning och skogstjänster. våra produkter är närvarande i allas vardag. METSÄ TISSuES ENERGIEFFEKTIVITET ÖKADE MED METSÄ board ÖKAR SIN KARTONG- KApACITET MED METSÄ FIbRES NyA årsproduktions- REKORD ÄR METSÄ WOOD byggde 113 bostäder, DVS. VI LEVERERADE 16 % 150 TuSEN TON JÄMFÖRT MED ENERGI- EFFEKTIVITETEN 2007 under åren 2011 OCH ,2 MILJ. DET TIDIGARE REKORDET VAR FRåN 2010 TON 6 29 M 3 FLERVåNINGSHuS I VIK I HELSINGFORS MILJ. VIRKE TILL VåRA KuNDER under AFFÄRSOMRÅDEN

17 Vi känner till ursprunget Hälsa och trygghet Över 80 procent av det virke som Metsä Group använder kommer från certifierade skogar och vi strävar efter att öka andelen i våra anskaffningar. Vi har ett PECF-gruppcertifikat och från och med början av 2012 har vi börjat testa den finska FSC-standarden. Endast cirka sju procent av världens skogar är certifierade. Av Finlands skogsareal är mer än 95 procent certifierad. Kompetens att utveckla Förnyelse går hand i hand med kundorientering. Produktutveckling inom skogsindustrin är tidskrävande. Vi söker kontinuerligt efter det optimala råvarureceptet för våra produkter för att till exempel ge våra produkter styrka, mjukhet, lätthet eller styvhet. En stor del av vår produktutveckling sker inom koncernen, till exempel Metsä Fibre är en viktig fiberutvecklare för Metsä Tissue och Metsä Board. Vid sidan av vår egen produktutveckling deltar vi även i samarbetsprojekt. Tillbaka efter rening Under 2011 investerade Metsä Group över 220 miljoner euro i sina produktionsanläggningar för att förbättra produktivitet och effektivitet samt miljöprestanda. Ett utmärkt exempel på vår miljöprestanda är vatten trots att vi har stora vattentillgångar i Finland slösar vi inte med vatten. Vattnet cirkulerar i fabriken mellan sex och tio gånger och återförs till naturen i ett renare skick än när det togs in i processkretsloppet. Vi följer vattenskyddsföreskrifterna även vid drivning och i skogsvårdsarbeten. VI ÄR STOLTA ÖVER VÅRA ANSVARSFULLA PRODUKTER SOM PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT ÄR NÄRVARANDE I MÄNNISKORS LIV. Våra mjuk- och matlagningspapper främjar hälsa och underlättar vardagen. Vi skräddarsyr produkter för handelns egna produktmärken. Ett bra exempel på våra innovationer som underlättar vardagen är SAGAs One-Up-matlagningspapper. Vi konstaterade att det skulle kunna vara enklare att lägga ut ett matlagningspapper på rulle på ugnsplåten. Efter drygt ett års produktutveckling lanserade vi de vikta matlagningsarken på marknaden: när du drar ut ett vikt matlagningsark ur förpackningen följer framkanten på nästa ark ut. Tack vare våra produkter inom träbyggande kan människor bo på ett hälsosamt och miljövänligt sätt. Bland våra imponerande träbyggnadsobjekt kan nämnas kvarteret med flervåningshus i trä i Vik i Helsingfors, kontorsbyggnaden Pilke i Rovaniemi, Pudelma-paviljongen i Åbo och Metropol Parasol i Sevilla i Spanien. Våra lätta och ekologiska förpackningskartonger är trygga alternativ för vardag och fest. I våra kartonger packas både sötsaker, kosmetik, parfym och även läkemedel. Vi tillverkar även kontorspapper och tapetbaspapper. Våra massor är kundspecifikt utvecklade och ekoeffektivt tillverkade topprodukter. Våra bruk producerar mer bioenergi än de behöver, till exempel vid massabruket i Joutseno är självförsörjningsgraden på energi cirka 185 procent. Mängden överskottsenergi, totalt cirka 305 GWh per år, motsvarar till och med en större mängd än vad en stad på drygt invånare förbrukar i elektricitet under ett år. Läs mer i vår rapport Sustainability report på eller AFFÄRSOMRÅDEN 13

18 mjuk- och MATLAGNINGSpapper Med sina högkvalitativa mjukpapper och matlagningspapper gör Metsä Tissue vardagslivet bekvämare för konsumenter, kunder och slutanvändare. Metsä Tissue är en ledande leverantör av mjukpappersprodukter till hushåll och professionella användare i Europa och världens ledande leverantör av bak- och matlagningspapper. Våra främsta varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Med produktionsanläggningar i sex länder sysselsätter vi cirka personer. Metsä Tissues omsättning 2011 var 970 miljoner euro. Metsä Tissues omsättning och försäljningen av egna produktmärken fortsatte att öka. De strategiska projekten fortlöpte som planerat. På grund av de höga råvaru- och energipriserna samt kostnaderna för flera simultana projekt var rörelseresultatet dock lågt. Metsä Tissue fortsätter att slutföra de strategiska utvecklingsprogrammen, öka försäljningen av egna produktmärken och förbättra kassaflödet. Affärsområdet satsar på produktutveckling och introducerar nya produkter och produktkoncept på marknaden. Trots lågkonjunkturen kommer efterfrågan att vara stabil. Metsä Tissues rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär var 20 miljoner euro. Försäljningen av egna produktmärken ökade med 6 procent från föregående år, och till exempel Serlas försäljning översteg 100 miljoner euro under dess jubileumsår. Den kraftiga ökningen på massa- och returpapperspriser, som präglat de senaste två åren, planade ut under hösten. Förstärkningen av den amerikanska dollarn höll dock massakostnaderna höga. Även övriga råvaru-, material- och transportkostnader var mycket höga. Dessutom medförde produktionsstarten vid Dürenfabriken i Tyskland extra kostnader. Försäljningen av Metsä Tissues mjukpapper ökade trots det instabila ekonomiska läget. Konsumtionens volymtillväxt var moderat, medan efterfrågan på specialprodukter och högkvalitativa produkter ökade. Den ökade efterfrågan på tillväxtmarknaden bygger på ökad köpkraft, då man utöver att övergå till högkvalitativa toalettpapper även börjar använda till exempel hushållspapper och servetter. Mjukpapperskapaciteten i Europa ökade snabbt under senaste året, vilket utöver råvarupriserna påverkade resultatnivån. Framför allt i Centraleuropa var marginalerna inom detaljhandeln låga. Året präglades av utvecklingsprogram Metsä Tissues investeringsprojektet inom Baking & Cooking avslutades i Düren i Tyskland. Fabriken invigdes och samtidigt lanserades produktkonceptet SAGA One-Up. Det treåriga investeringsprogrammet i Polen fortsatte enligt plan vid bruket i Krapkowice, vilket stärker position i Centraleuropa. Metsä Tissue tillkännagav nedläggningen av produktionen vid det polska bruket Konstancin-Jeziorna i början av april Tillverkning och försäljning av Lotusmjukpappersprodukter i Ryssland startades i enlighet med licensavtalet med Georgia- Pacific. Målsättningen är att ytterligare stärka Metsä Tissues ställning i Ryssland. De västeuropeiska och skandinaviska enheterna introducerade standardiserade arbetssätt och ett verksamhetsstyrsystem. Projektet avslutas i sommar. Logistikfunktionerna vid Žilinabruket effektiviserades genom att insourca tidigare outsourcade verksamheter. De svenska produktionsenheterna introducerade ett nytt underhållssystem och arbetssätt, som kommer att tas i bruk i samtliga enheter. Från idéer till åtgärder och produkter I Žilina övergick man till vattenelektricitet och cirka 70 procent av brukets elektricitet 14 AFFÄRSOMRÅDEN MJUK- OCH MATLAGNINGS papper

19 Omsättning: Milj. euro Omsättning per marknadsområde: milj. euro TYSKLAND 289 SVERIGE 109 FINLAND 96 NORGE 93 övriga EUROPA 368 övriga VÄRLDEN 16 TOTALT 971 Nyckeltal: Milj. euro Omsättning EBITDA Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Poster av engångskaraktär Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär ROCE Exkl. poster av engångskaraktär, % 3,3 9,1 14,4 Bruttoinvesteringar Personal i slutet av året produceras med vattenkraft. Detta är en del av projektet Tissue 20, där målsättningen är att före utgången av 2012 förbättra energieffektiviteten med 20 procent från ett referensvärde för I slutet av 2011 hade man uppnått en förbättring på 16 procent. Personalen utbildades om den hållbara utvecklingen i samarbete med WWF Finland. Kvaliteten på Lambi-toalettpapper förnyades i Finland och Lambi deltog i Rosa Bandetkampanjen. Serla firade sitt 50-årsjubileum genom att lansera den nya produkten Serla ISO. I nordiska konsumentenkäter fick både Serla och Lambi topplaceringar. De östeuropeiska produktmärkena Mola och Tento förnyades och produktkvaliteterna förbättrades. SAGA lanserade förpackningskonceptet One-Up och dessutom matlagningspapperet SAGA Cooking Rounds på marknaden. SAGA-produkterna fick en specialutnämning i den ansedda tyska tävlingen Küche Awards. Katrin lanserade en europeisk kampanj för att främja hygien, då upp till 80 procent av alla smittsamma sjukdomar sprider sig via beröring. På hygiens vägnar Visste du att bra handhygien enligt undersökningarna kan minska sjukfrånvaron med till och med 50 procent? Katrin har lösningar för offentliga toalettutrymmen, som bidrar till att förbättra vardagens hygiennivå och spara kostnader och natur. Katrin talar även för barnen. Med inspiration från tidigare undersökningar om skolhygien publicerade Katrin en kostnadsfri lärobok om hygien på 13 språk. Avsikten med boken är att öka medvetenheten om handhygienens betydelse. Böckerna kan laddas ner på adressen Allt bättre prestanda Efterfrågan på bak- och matlagningspapper fortsätter att öka och lanseringarna av nya produkter kommer att öka försäljningen ytterligare. De höga energikostnaderna och råvarupriserna inom mjukpappersindustrin försvårar möjligheterna att uppnå målsättningen för ett bättre rörelseresultat. Bland råvarorna fortsätter den lokala tillgången, kvaliteten och priset på returpapper att vara utmanande. Den minskade konsumtionen av nyfiberbaserat tryckpapper minskar tillgången på högkvalitativt returpapper. Metsä Tissue satsar på ett framgångsrikt genomförande av sina utvecklingsprojekt. Med dem vill företaget uppnå ett mera enhetligt och effektivt arbetssätt för hela företaget, en allt bättre prestation i kundkontakterna och en tillväxt enligt principen för hållbar utveckling. MJUK- OCH MATLAGNINGS papper AFFÄRSOMRÅDEN 15

20 kartong och papper Metsä Board är Europas ledande producent av falskartong gjord av färskfiber, världens ledande tillverkare av bestrukna white top kraftliners och en ledande pappersleverantör. Vi erbjuder förstklassiga lösningar för konsument- och butiksförpackningar, trycksaker och kontorsapplikationer. Dess försäljningsnätverk står till tjänst för varumärkesägare, tillverkare av kartong- och wellpappförpackningar, tryckerier, grossister och kontorsvaruleverantörer. Metsa Board är börsnoterat på NASDAQ OMX Helsinki. Omsättningen 2011 uppgick till 2,5 miljarder euro. Antalet anställda är cirka Metsä Board inledde de sista viktiga åtgärderna i den strategiska analysen av pappersverksamheterna. Åtgärderna beräknas öka lönsamheten avsevärt från och med Som ett svar på den växande efterfrågan ökade vi produktionskapaciteten för falskartong. Den allmänna ekonomiska utvecklingen i Europa påverkar efterfrågan. De långsiktiga utsikterna för efterfrågan på kartong ser fortsatt ljusa ut. Den växande efterfrågan på nyfiberkartong, framför allt inom livsmedelsförpackningen i Europa, och den växande efterfrågan på förpackningar på tillväxtmarknaden stärker vår lönsamma tillväxt. Pappersproduktionen i Husum utvecklas för att ytterligare förbättra produktiviteten och effektiviteten. Metsä Boards rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär var 59 miljoner euro. Resultatet försämrades framför allt av minskade leveransvolymer och kostnadsinflation, som följde efter den allmänna ekonomiska osäkerheten. Även investeringsdriftstoppen försämrade resultatet för kartongproduktion från föregående år. Falskartongpriserna fortsatte att vara på bra nivå. Den strategiska granskningen, som inleddes 2006, gick vidare till slutfasen. De sista förlusterna för pappersverksamheterna elimineras och pappersproduktionen koncentreras till det mest effektiva pappersbruk i Husum i Sverige. Även ledarskaps- och rapporteringsstruktur förnyades i januari 2012 när Metsä Boards verksamhet delades upp i två affärsområden, Paperboard och Paper and Pulp. Omstruktureringen har gett utmärkta resultat, och med de åtgärder som inleddes 2011 ökar affärsområdets lönsamhet avsevärt under åren Nettoskulden har minskat med cirka en tredjedel sedan 2006 och under 2010 nådde lönsamheten samma nivå som huvudkonkurrenternas. Metsä Board är framför allt ett kartongföretag, där den främsta tyngdpunkten ligger på utveckling av affärsverksamheten för falskartong. Under uppgår dess investeringar i kartongbruken till mer än 100 miljoner euro. efterfrågan på kartong minskar inte Efterfrågan på huvudprodukterna var stark i början av året, men i och med att den allmänna ekonomiska osäkerheten ökade, minskade leveransvolymerna i samtliga produktgrupper. Leveransvolymerna på kartongprodukter var rekordstora i början av året, men sjönk sedan under den normala nivån. Den slutliga efterfrågan visade dock ingen väsentlig försämring. Med stöd av den långsiktiga utsikten för efterfrågan ökar Metsä Board produktionskapaciteten för falskartong som planerat. Massapriset var rekordhögt i början av året, men i juni juli började efterfrågan och därmed massapriserna sjunka. Priset på BCTMP sjönk något mindre. Efterfrågan och priset på obestruket finpapper minskade under året. Även efterfrågan på bestruket papper minskade 2011, även om priserna höll sig relativt stabila. ett starkt kartongföretag Metsä Board inledde åtgärderna för att eliminera förluster inom affärsverksamheter för papper. De innebär nedläggning av bruket i Alizay i Frankrike samt nedläggning av olönsamma pappersverksamheter och produktion av obestruket finpapper vid bruket i Gohrsmühle i Tyskland. 16 AFFÄRSOMRÅDEN KARTONG OCH PAPPER

21 Omsättning: Milj. euro Omsättning per marknadsområde: milj. euro TYSKLAND 381 STORBRITANNIEN 245 FINLAND 226 Frankrike 138 övriga EUROPA övriga VÄRLDEN 427 TOTALT Nyckeltal: Milj. euro Omsättning EBITDA Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Poster av engångskaraktär Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär ROCE exkl. poster av engångskaraktär, % 3,4 7,6-4,5 Bruttoinvesteringar Personal i slutet av året Den årliga kapaciteten för bestruket papper vid bruket Husum i Sverige ökar från ton till cirka ton och dit flyttas även rullproduktionen från Äänekoski när produktionen vid pappersbruket i Äänekoski upphört. Med dessa åtgärder ökar affärsområdets årligt rörelseresultat med mer än 100 miljoner euro jämfört med resultatet De viktigaste investeringarna var kapacitetsökningen på kartongmaskinen i Simpele med ton och arkningskapaciteten med ton. Även kapaciteten för kartongfabriken i Kyro i Kyrofors ökade med ton. I Kemi moderniserades bestrykningsanläggningen på linermaskinen. Under våren 2012 ökas kapaciteten på falskartongmaskinen i Äänekoski med cirka ton. Metsä Board medverkar även i ett samriskföretag som bygger ett biokraftverk i Kyrofors i bruksområden i Kyro. Kraftverket beräknas bli klart hösten Hela aktiestocken i massabruket i Hallein såldes till Schweighofer Group GmbH. Även vår ägarandel på 35 procent i Myllykoski Paper såldes till UPM-Kymmene Abp. I januari 2011 startade Metsä Board ett resultatförbättringsprogram på 70 miljoner euro. Programmet förbättrar lönsamheten för pappersverksamheterna och minskar de rörliga kostnaderna inom affärsområdena. Helt trygg Det är viktigt för konsumenterna att de kan lita på att livsmedlen är rena och trygga. För oss betyder tryggheten att vi tar hand om både människor och miljön. Metsä Boards kartonger är trygga under hela livscykeln, både när det gäller tillverkningssättet och råvarorna. Råvarornas spårbarhet är särskilt viktig när det gäller kartonger som kommer i kontakt med livsmedel. Det är därför vi känner till ursprunget för alla de råvaror vi använder. De krav och bestämmelser som gäller för livsmedelsförpackningar är endast utgångspunkten, som våra produkter uppfyller och till och med överträffar dem. De kemikalier som våra kartonger innehåller eller som används i deras tillverkning innehåller inga hälsofarliga föreningar, som mineraloljor. Den nyfiber som används i kartongerna är en förstklassig råvara: samtidigt lätt och hållbar och renare är returfiber. Kartongens lätthet minskar utsläppen från trafiken, vilket även minskar kostnaderna. Dessutom ger lätta förpackningar mindre avfall. I slutet av sin livscykel kan kartongerna återvinnas, förbrännas eller komposteras. bättre service FÖR Växande efterfrågan Efterfrågan på kartong förväntas på lång sikt fortsätta vara stark. Vårt mål är att öka vår marknadsandel för falskartong i Europa och möta efterfrågan på tillväxtmarknaden genom en kapacitetsökning på de befintliga fabrikerna. Vi förbättrar vårt servicekoncept ytterligare. Den industriella strukturen för obestruket finpapper i Europa är fortfarande mycket splittrad och branschen präglas av överkapacitet. En konsolidering förväntas inom branschen under de närmaste åren. KARTONG OCH PAPPER AFFÄRSOMRÅDEN 17

22 massa Metsä Fibre är en världsledande producent av barrvedsmassa. Dess huvudprodukter hållbart och kostnadseffektivt producerad blekt barrvedsmassa och björkmassa är särskilt utvecklade för tillverkning av finpapper av hög kvalitet, journalpapper och mjukpapper samt kartong. Det främsta varumärket är Botnia. Med fyra massabruk i Finland sysselsätter vi cirka 900 personer. Metsä Fibres omsättning 2011 var cirka 1,3 miljarder euro. Lönsamheten var fortfarande god, även om efterfrågan och prisnivån på massa sjönk mot slutet av året. Metsä Fibres fabriker satte nya produktionsrekord, och investeringarna fortlöpte enligt tidsplanen. Vid bruket i Joutseno startade byggarbetena för en förgasningsanläggning och vid bruket i Kemi färdigställdes en ny kausticeringsanläggning och ett nytt vattenverk. Vi fortsätter arbetet med att förbättra kostnadseffektiviteten och drifttillgängligheten på bruken. Förgasningsanläggningen för bark, som startas upp vid bruket i Joutseno i sommar, minskar koldioxidutsläppen och förbättrar vårt miljöresultat. År 2011 i sin helhet var ett positivt år för Metsä Fibre, även om den minskade efterfrågan på massa och prissänkningarna på grund av osäkerheten på marknaden minskade omsättningen och lönsamheten. Kursutvecklingen mellan euro och dollar under den senare delen av året var å andra sidan gynnsam. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär för 2011 var 267 miljoner euro, vilket är cirka en tredjedel mindre än för Metsä Fibres bruk är tekniskt i utmärkt skick, vilket årsproduktionsrekorden vid bruken i Joutseno, Raumo och Äänekoski är ett bevis på. Den totala produktionsmängden på bruken var ton. Massaprisernas nedgång avtar Den positiva utvecklingen för massapriset fortsatte under första halvåret, priset på tallmassa var som högst dollar i juni juli. Priserna började sjunka och massalagren öka under tredje kvartalet när efterfrågan minskade, först i Asien och senare i Europa, då flera massatillverkare samt pappers- och kartongtillverkare tillkännagav att de skulle begränsa produktionen. I slutet av året fick man de första tecknen på att prisnedgången höll på att avta. Kapaciteten på avsalumassa ökade inte nämnvärt Nedläggningen av halmmassabruken och övergången av vissa fabriker till produktion av viskosmassa minskade massautbudet något. Satsningarna på höjning av miljöprestanda fortsätter Metsä Fibre bruk förbättras kontinuerligt genom underhåll och upprätthållande investeringar. År 2011 investerade man för att förbättra energieffektivitet och miljöprestanda. Den viktigaste investeringen var en ny kausticeringsanläggning och ett nytt vattenverk vid bruket i Kemi, som togs i drift under årets fjärde kvartal. De nya anläggningarna höjer brukets driftsäkerhet, men minskar dessutom antalet produktionsavbrott och miljökonsekvenserna. Metsä Fibre har arbetat systematiskt för att minska energiförbrukningen och öka energiproduktionen. I februari fattade styrelsen för Metsä Fibre beslut om en betydelsefull bioenergiinvestering: en förgasningsanläggning för bark vid bruket i Joutseno. När anläggningen är klar producerar bruket själv allt biobränsle för sina behov. Det som gör anläggningen unik är att brukets överskottsvärme från torkad bark används för att tillverka biogas för att ersätta den naturgas som används i mesaugnen. Byggarbetena för förgasningsanläggningen fortlöpte enligt tidspla- 18 AFFÄRSOMRÅDEN MASSA

23 Omsättning: Milj. euro Omsättning per marknadsområde: milj. euro FINLAND 751 ITALIEN 56 FRANKRIKE 42 TYSKLAND 37 övriga EUROPA 149 övriga VÄRLDEN 266 TOTALT Nyckeltal: Milj. euro Omsättning EBITDA Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Poster av engångskaraktär Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär ROCE exkl. poster av engångskaraktär, % 36,8 51,8-2,2 Bruttoinvesteringar Personal i slutet av året nen och anläggningen beräknas starta i mitten av Samtidigt med den pågående investeringen i förgasningsanläggningen görs tillsammans med Gasum och Helsingfors Energi preliminära utredningar om att bygga ett raffinaderi för biogasverk vid bruket i Joutseno. Raffinaderiet ska producera miljövänlig metan av bark och skogsflis. Metanen ska transporteras via nätverket för naturgas till användarna. Investeringsbeslutet fattas tidigast Vid bruken i Raumo och Kemi togs under andra kvartalet i bruk RFID-systemet, som utvecklats för massaenheternas automatiska uppföljning. Bruken i Äänekoski och Joutseno samt de centrala lastningshamnarna tar systemet i bruk under första kvartalet RFIDsystemet effektiviserar hanteringen av leveranskedjan och minskar felen vid leveranserna. Metsä Fibre löste in sina egna aktier av UPM-Kymmene Abp enligt det ägaravtal som tecknades Antalet inlösta aktier motsvarar 6,7 procent av Metsä Fibres aktiestock. Metsäliitto Osuuskunta har en två års köpoption på resten av de aktier i Metsä Fibre som UPM äger. Det mest ansvarsfulla alternativet Förpackningar av förnybar träråvara är utmärkta som ersättning för många oljebaserade förpackningsmaterial som hamnar på avstjälpningsplatsen. Kartongförpackningarna kan återanvändas flera gånger, och i slutet av sin livscykel kan de användas i biokraftverk som producerar förnybar energi. Lätta nyfiberkartonger lämnar ett mindre kolfotspår än tyngre förpackningsprodukter. För tillverkning av kartongförpackningar används massa från nordliga skogar. Inte en sticka av det virke som Metsä Fibres massabruk använder går till spillo, utan förutom massa ger virket dessutom olika biprodukter och energi elektricitet, värme och ånga. Ett massabruk är ett modernt bioraffinaderi som producerar mer energi än det förbrukar. asiatiska marknadens betydelse ökar På grund av den allmänna ekonomiska utvecklingen i Europa är det svårt att bedöma utsikterna. De långsiktiga utsikterna för efterfrågan, framför allt hos kartongkunderna, är fortfarande goda och vi förväntar oss att den kinesiska marknaden återhämtar sig efter de första månaderna Den asiatiska marknadens betydelse ökar ytterligare i framtiden. Metsä Fibre satsar speciellt på förebyggande arbete och utveckling av en djupare specialkompetens så att brukens produktionsnivå och drifttillgänglighet kan höjas. Även rollen som producent av förnybar energi effektiviseras. MASSA AFFÄRSOMRÅDEN 19

METSÄ group ÅrSrEdoviSning

METSÄ group ÅrSrEdoviSning METSÄ group ÅrSrEdoviSning 2012 2 koncernchefens översikt 4 Metsä Group och värderingar 6 strategi och verksamhetsmiljö 8 internationell och förnyande 10 vi utvecklar topprodukter i samarbete 12 till sista

Läs mer

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern Årsredovisning Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som verkar i cirka 30 länder. Verksamheten bygger på en direkt kombination av privat finsk skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

BOKSLUT 2013 AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, % OMSÄTTNING

BOKSLUT 2013 AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, % OMSÄTTNING METSÄ GROUPS BOKSLUT BOKSLUT 2013 OMSÄTTNING MILJ. EURO RÖRELSERESULTAT EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, MILJ. EURO AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, % 5 500 600 16 4 400

Läs mer

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp Metsä group Bokslut 2014 innehåll 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 9 Förslag till vinstdisposition KONCERNEN 10 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättningen

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2014 Pressmeddelande 1 (31) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik...

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik... Innehåll Året i sammandrag........................................................ 1 Koncernpresentation....................................................... 2 Mission, vision och värderingar...............................................

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ Sida 1/25 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Sida 2/25 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTATT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 129 MILJONER EURO FÖR JANUARI MARS RESULTATET FÖR JANUARI MARS Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2011 Kalendarium Holmen offentliggör för år 2012 följande ekonomiska rapporter: Delår januari mars 8 maj Delår januari juni 14 augusti Delår januari september

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Small fibers. Big difference.

ÅRSREDOVISNING. Small fibers. Big difference. 20 07 ÅRSREDOVISNING Small fibers. Big difference. Innehåll 2 4 6 8 10 12 20 24 Kort om Ahlstrom Vision Strategi Verkställande direktörens översikt Framgångsfaktorer Finansiell översikt Riskhantering Tillväxtinitiativ

Läs mer

O D U K T I N R I K TA D

O D U K T I N R I K TA D Årsredovisning 2009 Innehåll VD-ord 1 Året i korthet 2 Holmen i korthet 4 Affärsidé, strategi och mål 6 Holmen Paper 12 Iggesund Paperboard 16 Holmen Timber 20 Holmen Skog 22 Holmen Energi 24 Tillverkning

Läs mer

Fazer-koncernens årsredovisning 2014

Fazer-koncernens årsredovisning 2014 Fazer-koncernens årsredovisning 2014 2 03 2014 i ett nötskal 05 Koncernchefens översikt 07 Strategi 11 Företagsansvar 16 Fazer Bageri 19 Fazer Konfektyr 22 Fazer Food Services 26 Fazer Cafés 27 Fazer Mill

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

fiskars Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011

fiskars Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 fiskars Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 Hållbar design för vardagen, sedan 1649 innehåll s. 2 2 4 6 8 BOLAGET Fiskars i korthet Året 2011 i korthet Verkställande direktörens översikt Strategi s.

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Årsredovisning 1995. Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet. Sverker Martin-Löf VD och koncernchef

Årsredovisning 1995. Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet. Sverker Martin-Löf VD och koncernchef Årsredovisning 1995 Goda förutsättningar för värdetillväxt och fokusering på kassaflödet Sverker Martin-Löf VD och koncernchef Innehållsförteckning Årsredovisning och koncernredovisning Koncernchefens

Läs mer

STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE

STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE STORA ENSO 2002 VERKSAMHET ANSVARSTAGANDE I fokus Utdelning och ordinarie bolagsstämma Investor Relations-kontakter Betalning av utdelning Styrelsen föreslår stämman att en utdelning om 0,45 EUR per aktie

Läs mer

PASSION PULP IS OUR HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION

PASSION PULP IS OUR HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION PULP IS OUR PASSION ROTTNEROS ÅRSREDOVISNING NY STRATEGISK HANDLINGSPLAN AGENDA 500 FOKUS PÅ UTVALDA NISCHER & EXPANSION HÖGRE TAKT I PRODUKT- LANSERINGARNA VÄGEN FRAMÅT MÅLSÄTTNING KONCERNEN SKA NÅ EN

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

11. 14. ESTLAND 1 varuhus 7 Lindexbutiker 20 Seppäläbutiker 1 outletbutik. LETTLAND 1 varuhus 7 Lindexbutiker 11 Seppäläbutiker

11. 14. ESTLAND 1 varuhus 7 Lindexbutiker 20 Seppäläbutiker 1 outletbutik. LETTLAND 1 varuhus 7 Lindexbutiker 11 Seppäläbutiker Kort om Stockmannkoncernen Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolagets tre affärsenheter är varuhusgruppen och modekedjorna Lindex och Seppälä. Stockmann grundades 1862 och firar

Läs mer