sjunka under det tredje kvartalet och var i medeltal 18 procent lägre än under det andra kvartalet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sjunka under det tredje kvartalet och var i medeltal 18 procent lägre än under det andra kvartalet."

Transkript

1 M-REAL OYJ BÖRSMEDDELANDE KL (16) DELÅRSRAPPORT M-reals resultat förbättrades jämfört med förra kvartalet Omsättning miljoner euro (4 071). Rörelsevinsten var 316,9 miljoner euro (438,3). Resultat före extraordinära poster 148,4 miljoner euro (340,3). Resultat per aktie 0,50 euro (1,72). Omsättningen steg med 28 procent till miljoner euro (4 071 miljoner euro 1-9/2000). Rörelsevinsten minskade med 28 procent till 316,9 miljoner euro (438,3), vilket motsvarar 6,1 procent av omsättningen. Resultatet före extraordinära poster var 148,4 miljoner euro, vilket är klart mindre än under motsvarande period i fjol (340,3). Avkastningen på sysselsatt kapital var 7,5 (13,9). Avkastningen på eget kapital var 5,4 procent (16,5). Soliditeten var i slutet av perioden 34,5 procent (30,0) och skuldsättningsgraden 116 procent (147). Omsättning och resultat M-reals omsättning ökade med 28 procent till miljoner euro jämfört med januari-september i fjol (4 071 miljoner euro 1-9/2000). Omsättningsökningen härrör från Modo Paper och Zanders. Modo Paper ingår i siffrorna från och med och Zanders från och med Försäljningen av wellpappverksamheten och MD Papier har å sin sida dragit ned omsättningen. Den jämförbara omsättningen sjönk med 7 procent. Koncernens rörelsevinst minskade med 28 procent till 316,9 miljoner euro jämfört med januari-september i fjol (438,3), vilket motsvarar 6,1 procent av omsättningen. Minskat med goodwillavskrivningar var Modo Papers andel av rörelsevinsten 63 miljoner euro. Lönsamheten minskade i alla produktgrupper förutom inom mjukpapper (Metsä-Tissue). Den största orsaken till att lönsamheten försämrades under perioden var att efterfrågan på pappersprodukter var klart sämre än under motsvarande period i fjol. De jämförbara leveranserna minskade med cirka ton eller 17 procent. Lönsamheten försämrades förutom av den lägre efterfrågan också på grund av investeringsstoppen i Kangas och Husum samt igångkörningskostnaderna efter det att ombyggnaderna var klara. Sammanlagt påverkade detta periodens resultat med 35 miljoner euro. Under det tredje kvartalet förbättrades rörelsevinsten jämfört med det andra kvartalet till 94 miljoner euro (48 miljoner euro 4-6/2001). Lönsamheten förbättrades tack vare att åtgången på vissa produkter steg samtidigt som massapriserna sjönk samt framförallt på intäkter från valutasäkringsverksamheten. Det genomsnittliga försäljningspriset på pappers- och kartongprodukter sjönk en aning under det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet. Prisnivån var under perioden januari-september dock högre än under motsvarande period i fjol. Priset på massa var under perioden i medeltal 8 procent lägre än i fjol. Priset på massa fortsatte att

2 sjunka under det tredje kvartalet och var i medeltal 18 procent lägre än under det andra kvartalet. Vinsten före extraordinära poster var under perioden januari-september 148,4 miljoner euro (340,3). Resultatet påverkades förutom av ovan nämnda orsaker också av att finansieringskostnaderna var klart högre än i fjol. Det tredje kvartalets vinst var före extraordinära poster 43 miljoner euro jämfört med en förlust på 14 miljoner euro föregående kvartal. Koncernens nettofinansieringskostnader var 168,5 miljoner euro (98,0). Finansieringskostnaderna har stigit främst på grund av räntekostnaderna i samband med finansieringen av förvärven av Modo Paper och Zanders. I det andra kvartalets finansieringskostnader ingår dessutom en engångspost på 10 miljoner euro för kostnader i samband med aktieemissionen. Valutaderivat som utnyttjats för att säkra försäljningen gav under perioden en intäkt på 2 miljoner euro (kostnad på 35 miljoner euro 1-9/2000). Under det tredje kvartalet var intäkterna från säkringsverksamheten 25 miljoner euro medan de under föregående kvartal förorsakade utgifter på 34miljoner euro. Från årsskiftet fram till utgången av september hade US dollarkursen gått upp med 2 procent medan det engelska pundets kurs var oförändrad jämfört med årsskiftet. Jämfört med euron var dollarkursen under perioden januari-september i medeltal cirka 5 procent högre och kursen på pundet cirka 1,5 procent lägre än under motsvarande period i fjol. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 44,8 miljoner euro. I summan ingår inga betydande poster av engångsnatur. Vinsterna på 151 miljoner euro från försäljningen av MD Papier under det andra kvartalet och 31 miljoner euro från försäljningen av aktier i Noviant under det tredje kvartalet har bokförts som en tillfällig intäkt. Vinsten efter skatt och minoritetsandelar var 201,1 miljoner euro (278,7). De direkta skatterna inklusive förändringen i den latenta skatteskulden och skatt på tillfälliga intäkter var 123,5 miljoner euro (131,2). Nyckeltal Resultatet per aktie var 0,50 euro (1,72). Avkastningen på sysselsatt kapital var 7,5 procent (13,9). Avkastningen på eget kapital var 5,4 procent (16,5). Soliditeten var i slutet av perioden 34,5 procent ((30,0 procent i slutet av september 2000)och skuldsättningsgraden 116 procent (147). Finansiering Den räntebärande nettoskulden var i slutet av september miljoner euro ( : 3 383) Likviditeten är god. Koncernlikviditeten var i slutet av september miljoner euro, varav 1394 miljoner i bindande långfristiga kreditfaciliteter och 267 miljoner i likvida medel och placeringar.

3 Koncernen hade dessutom för sina kortfristiga finansieringsbehov tillgång till icke-bindande finländska och utländska företagscertifikatprogram och kreditlimiter för ungefär 900 miljoner euro. I slutet av september hade ett nettovalutaflöde för i genomsnitt 5 månader säkrats. Under perioden har säkringsgraden varierat mellan i medeltal 4 och 6 månader. Av det egna kapitalet i de utländska dotterbolagen var cirka 53 procent säkrat i slutet av perioden. Räntebindningstiden för koncernskulden var i slutet av september 5 månader. Under perioden har räntebindningstiden varierat mellan 4 och 5 månader. Enligt ett avtal som ingicks i juni säljer M-real och vissa av dotterbolagen sina försäljningsfordringar till en tredje part i form av en fortlöpande och oåterkallelig affär (omvandling i värdepapper). Detta gav en nettominskning av balansräkningen på sammanlagt 137 miljoner euro i slutet av september. I början av året sänkte både Standard & Poor s och Moody s M-reals kreditklassificering. Standard & Poor s rating av M-reals långfristiga upplåning är BBB- och av den kortfristiga upplåningen A3, utsikterna neutrala. Moody s rating av den långfristiga upplåningen är Baa3 och för den kortfristiga upplåningen P3, utsikterna negativa. I koncernens eget kapital ingår ett kapitallån på 350 miljoner dollar som tagits i oktober Lånet är bokfört till kursen 1,1274 dollar/euro. Dollarkursen var den ,9131 dollar/euro vilket ger en kursdifferens på 73 miljoner euro för lånet. Kursdifferensen har inte bokförts i bokslutet. Bolaget förbereder återbetalningen av lånet genom att periodisera kursdifferensen på den återstående lånetiden Aktier Under perioden januari-september noterades M-reals B-aktie på Helsingfors Börs som högst till 9,13 euro och som lägst till 4,85 euro. Periodens genomsnittliga kurs var 7,08 euro. År 2000 var kursen i genomsnitt 8,65 euro. I slutet av perioden den 28 september 2001 noterades B-aktien till 4,99 euro. B-aktien omsattes för sammanlagt 385 miljoner euro, vilket motsvarar 42,2 procent av den genomsnittliga aktiestocken under perioden. Marknadsvärdet på A- och B-aktierna var den 28 september 2001 totalt 901 miljoner euro. Metsäliitto Osuuskunta ägde den 28 september ,3 procent av aktierna och kontrollerar 63,3 procent av rösterna. Internationella investerare ägde 38,1 procent av aktierna. I april höjdes aktiekapitalet genom en nyemission på 40 miljoner B- aktier med det nominella värdet 1,70 euro. Aktiernas teckningspris var 7,00 euro. Emissionerna gav ett eget kapitaltillskott på 280,0 miljoner euro. Aktiekapitalet steg med 68,0 miljoner euro till 304,3 miljoner euro. Kapitaltillskottet från emissionerna har använts till att minska skulden som togs för att finansiera köpet av Modo Paper.

4 Styrelsen har inga gällande emissionsfullmakter eller fullmakter att uppta konverterings- eller optionslån. Affärsområden och marknadsutveckling Pappersgruppen Pappersgruppens rörelsevinst under perioden januari-september var 188,5 miljoner euro (326,5). Den jämförbara rörelsevinsten var 130 miljoner euro. Den försämrade rörelsevinsten berodde på en kraftigt minskad efterfrågan i alla produktsegment. Periodens beläggningsgrad och resultat påverkades negativt även av driftstoppen i Kangas och Husums pappersbruk. Under det andra kvartalet minskade efterfrågan kraftigt och då läget inte förbättrades under det tredje kvartalet fortsatte de omfattande produktionsnedskärningarna.. Rörelsevinsten sjönk under det tredje kvartalet med 9 miljoner euro till 34,3 miljoner euro jämfört det andra kvartalet (4-6/2001: 43,4). Omsättningen steg med 41 procent till 2 629,7 miljoner euro (1 859,5) tack vare Modo Paper och Zanders. Den jämförbara omsättningen sjönk med 14 procent. Leveranserna av pappersprodukter ökade med 30 procent jämfört med motsvarande period i fjol, men de jämförbara leveranserna minskade med 17 procent. Rörelsevinsten för divisionen Publishing papers (bestruket journalpapper) var 94,2 miljoner euro (162,6). Det försämrade resultatet berodde huvudsakligen på en minskad efterfrågan på journalpapper och på att produktionen anpassades till marknadsläget. En bidragande orsak till att rörelsevinsten sjönk var försäljningen av MD Papier GmbH (bruken i Plattling och Dachau) till Myllykoski Oyj. Divisionens lönsamhet minskade också på grund av de produktionsförluster och kostnader av engångsnatur som beror på investeringsstoppet i Husum PM 8. Jämfört med årets andra kvartal försämrades rörelsevinsten under det tredje kvartalet med 15 miljoner euro till 16 miljoner euro, vilket huvudsakligen beror på försäljningen av MD Papier. I Västeuropa minskade efterfrågan, dvs. fabriksleveranserna, på bestruket journalpapper (LWC) med 5 procent under perioden jämfört med motsvarande tid i fjol. M-reals leveransvolymer sjönk med 11 procent och maskinernas beläggning minskade klart. I genomsnitt gick pappersmaskinerna, PM 8 i Husum inte medräknad, två veckor mindre än under motsvarande period i fjol, vilket motsvarar en beläggningsgrad på 88 procent. Uttryckt i euro var priserna i genomsnitt 8 procent högre än under perioden januari-september i fjol. Försäljningspriserna under det tredje kvartalet var i genomsnitt ungefär 4 procent lägre än under det andra kvartalet. Orderstocken på journalpapper var i slutet av september i medeltal drygt två veckor. Rörelsevinsten för divisionen Commercial printing papers (bestruket finpapper) var 17,7 miljoner euro (122,4). Resultatförsämringen berodde framförallt på en lägre efterfrågan som ledde till omfattande driftstopp. Den största enskilda resultatminskande faktorn under perioden var investeringsstoppet i Kangas pappersbruk och kostnaderna för att köra igång den nya produktionslinjen. Jämfört med det andra kvartalet förbättrades rörelseresultatet under det tredje kvartalet med 17 miljoner euro till 10 miljoner euro. Tack vare att speciellt bruket i Kangas ökade sin produktion ökade leveranserna under det

5 tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet. Orderstocken på bestruket finpapper var i slutet av september i genomsnitt en och en halv vecka. Efterfrågan på bestruket finpapper minskade under perioden med 8 procent i Västeuropa jämfört med motsvarande period i fjol. M-reals leveransvolymer ökade med 19 procent tack vare gjorda företagsköp, men de jämförbara leveransvolymerna sjönk med 20 procent. I genomsnitt gick pappersmaskinerna fem veckor mindre än under januari-september i fjol och beläggningsgraden var endast 80 procent. Uttryckt i euro var försäljningspriserna i genomsnitt en procent högre än under perioden januari-september i fjol och var under det tredje kvartalet tre procent lägre än under det andra kvartalet. Rörelsevinsten för divisionen Business papers (obestruket finpapper) var under perioden januari-september 74,4 miljoner euro (41,5). Den förbättrade rörelsevinsten härrör sig från Modo Papers enheter och från stigande priser på kontorspapper. Jämfört med det andra kvartalet minskade rörelsevinsten under det tredje kvartalet med 18 miljoner euro på grund av en kraftigt försvagad efterfrågan och ökade driftstopp. Rörelsevinsten under det tredje kvartalet var 4 miljoner euro. Orderstocken på obestruket finpapper var i slutet av perioden i genomsnitt lite mindre än två veckor. Efterfrågan på obestruket finpapper sjönk i Västeuropa och de europeiska producenternas leveranser minskade med 8 procent jämfört med motsvarande period i fjol. M-realsleveranser ökade med 80 procent tack vare förvärvet av Modo Paper, men de jämförbara leveranserna minskade med 16 procent. I genomsnitt var pappersmaskinernas drifttid fyra veckor kortare än under perioden januari-september i fjol och beläggningsgraden var 89 procent. Uttryckt i euro var produktgruppens försäljningspriser 8 procent högre än under perioden januari-september i fjol. Under det tredje kvartalet sjönk priserna med 4 procent jämfört med det andra kvartalet. Programmen för att effektivisera verksamheten och finna synergier går framåt i alla M-reals pappersbruk. Produktionen i Husum har lagts om och Pont Sainte Maxences produktantal har minskats. Effektiviseringen och omorganiseringen av verksamheten i Zanders fortsätter. Produktantalet har skurits ned märkbart och verksamhetsstrukturen har förenklats. Med hjälp av det program för att utveckla affärsverksamheten och skära ned kostnaderna som inletts i Zanders skall antalet anställda minska med 800 personer före slutet av år Utvecklingsprojektet omfattar också ett investeringsprogram på 65 miljoner euro. Förpackningsgruppen Förpackningsgruppens rörelsevinst var 102,0 miljoner euro (133,6). Den försämrade rörelsevinsten berodde huvudsakligen på en lägre efterfrågan på framförallt liner och fluting. Jämfört med det andra kvartalet förbättrades rörelsevinsten en aning under det tredje kvartalet och var 29 miljoner euro. Gruppens sammanlagda leveranser sjönk en aning under det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet. Därför måste produktionsstoppen utökas och beläggningsgraden var något lägre än under det andra kvartalet. Omsättningen steg med 7 procent till 708,6 miljoner euro (660,1).

6 Leveranserna av falskartong ökade med 6 procent jämfört med motsvarande period i fjol, trots att efterfrågan på falskartong minskade en aning i Europa. Prisnivån var under perioden i genomsnitt 2 procent högre än under motsvarande period i fjol. Leveranserna var under det tredje kvartalet på ungefär samma nivå som under föregående kvartal men försäljningspriserna sjönk något. Efterfrågan på tapetbaspapper var fortsatt svag och leveranserna var 12 procent lägre under perioden januari-september än under motsvarande period i fjol. Den genomsnittliga prisnivån var på samma nivå som i fjol. Efterfrågan på liner har varit fortsatt svag och produktionen har anpassats till efterfrågan. Koncernens leveranser var 7 procent lägre än under motsvarande period i fjol, men prisnivån var 6 procent högre. Prisnivån var under det tredje kvartalet aningen lägre än under föregående kvartal. Leveranserna av fluting var 9 procent lägre under perioden januariseptember än under motsvarande period i fjol. Försäljningspriserna var i medeltal 5 procent högre än i fjol. Även flutingpriserna sjönk en aning under det tredje kvartalet. Förpackningskonverterarnas leveranser har gått planenligt och orderstocken är god. Metsä Tissue Oyj Metsä Tissue omsatte under perioden januari-september 486,4 miljoner euro (448,8). Omsättningen ökade med 8 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Rörelsevinsten var 22,7 miljoner euro (rörelseförlust 12,2 miljoner euro 1-9/2000). Lönsamheten har förbättrats tack vare att bolaget har kunnat effektivisera verksamheten och genomföra prishöjningar. Även de sjunkande priserna på huvudråvarorna massa och returfiber har förbättrat lönsamheten. Rörelsevinsten för det tredje kvartalet belastas av en kostnadsreservation för omstruktureringsåtgärder som kommer att vidtas under de kommande två åren. Efterfrågan på förädlade mjukpappersprodukter har varit fortsatt god. De sammanlagda leveranserna var på samma nivå som under jämförelseperioden i fjol. Försäljningen av produkter inom segmentet Consumer låg i Norden på samma nivå som under motsvarande period i fjol medan försäljningen har ökat lite i Mellaneuropa. Även inom segmentet Away-from Home låg försäljningen på samma nivå som i fjol. Försäljningen av produkter inom segmentet Table Top sjönk en aning jämfört med motsvarande period i fjol på grund av att sortimentet har skurits ned. Åtgärderna för att utveckla produktsegmentets försäljning och produktion har klart förbättrat verksamhetens lönsamhet. Av produktsegmentet Baking and Cookings försäljning har andelen egen vidareförädling ökat.

7 Metsä Tissues verksamhetssätt och organisationsstruktur förändrades från och med den 1 juli 2001 så att man från starka lokala organisationer övergick till en struktur som gör verksamheten enhetligare och som möjliggör att resurserna utnyttjas effektivare i affärsverksamheten. Under perioden var Metsä Tissue Oyj:s kurs på Helsingfors Börs som högst 12,00 euro och som lägst 6,70 euro. Medelkursen var 8,37 euro. I slutet av perioden var kursen 9,10 euro. Under perioden omsattes aktier i Metsä Tissue på börsen till ett värde av 12,7 miljoner euro, vilket motsvarar 5,1 procent av aktiestocken. Marknadsvärdet på bolagets aktier var i slutet av perioden 273 miljoner euro. M-real Oyj äger 65,6 procent av aktierna i Metsä Tissue. I slutet av perioden ägde internationella placerare 23 procent av aktierna. Grossistgruppen Grossistgruppens omsättning var under perioden januari-september 1 457,9 miljoner euro (934,5). Den ökade omsättningen beror helt på förvärvet av Modo Papers grossistverksamhet. Rörelsevinsten var 12,8 miljoner euro (16,8). Grossistgruppens lönsamhet började försvagas redan under det andra kvartalet och trenden fortsatte under det tredje kvartalet. Det tredje kvartalets rörelseresultat var -3,1 miljoner euro. Lönsamheten försämrades både på grund av kontinuerligt minskande leveranser och på grund av minskade försäljningsmarginaler. Leveranserna uppgick under perioden januari-september till ton, vilket är 6,5 procent mindre än i fjol. Leveranserna under det tredje kvartalet var 6 procent lägre än under det andra kvartalet. Det beror på en svagare efterfrågan och till en liten del omorganiseringen av grossistgruppens affärsverksamhet i Baltikum och Storbritannien. Grossistgruppen bytte i början av juni namn till Map Merchant Group. Investeringar i anläggningstillgångar M-real investerade under perioden totalt 450 miljoner euro i anläggningstillgångar. I köpeskilling för aktier i Zanders och andra förvärvade företag betalades dessutom 135 miljoner euro. Under perioden har det inte fattats beslut om nya betydande investeringsprojekt. Anläggningen för kemi-termomekanisk massa i Joutseno körde tidtabellsenligt i gång i augusti. Investeringsprogrammen i pappersbruken i Kangas och i Husum slutfördes under det första halvåret. Den totala kostnaden för investeringarna i Kangas och Joutseno var 230 miljoner euro och i Husum 290 miljoner euro. Den nya fiberlinjen i Metsä-Botnias massabruk i Joutseno körde igång i maj. Investeringskostnaderna uppgick till 200 miljoner euro. Investeringsprogrammen gällande kartongmaskinerna i Kyro och Äänekoski, som inleddes i början av året, går enligt tidtabell. M-real har inga andra betydande pågående investeringar.

8 Företagsaffärer Köpet av de belgiska förpackningskonverterarna S.A. Meulemans N.V. och S.A. Meulemans Luxembourg N.V, som M-real meddelade den 4 maj 2001, förverkligades den 1 juli 2001 då konkurrensmyndigheterna godkänt affären. Den skuldfria köpesumman för bolagen är cirka 35 miljoner euro. M-real avtalade i juni om att sälja sin minoritetsandel i Noviant Oy till amerikanska J.M. Hubert. Affären förverkligades den 4 juli 2001 efter konkurrensmyndigheternas godkännande. Affären gav M-real en försäljningsvinst på 22 miljoner euro efter skatt. M-real sålde i slutet av juni sin halva av MD Papier Gmbh till Myllykoski Oyj för 300 miljoner euro. Affären gav M-real en försäljningsvinst på 97 miljoner euro efter skatt. M-reals inlösningsanbud på aktierna i Zanders Feinpapiere AG upphörde den 11 maj M-real ägde den 30 september ,3 procent av aktierna i Zanders. Under perioden har bolaget köpt aktier i Zanders för totalt 112 miljoner euro. Övriga strukturförändringar M-real meddelade i september att bolaget planerar att effektivisera administrationen av de skogsområden som bolaget äger. För det ändamålet bildas ett dotterbolag före utgången av Till bolaget överförs till en början de skogs- och jordområden som M-real äger (frånsett industritomter), sammanlagt cirka hektar. Senare skall även de skogar som Metsäliitto äger eller administrerar överföras till bolaget. M-reals och Metsäliittos avsikt är bolaget skall bli ett placeringsobjekt både för institutioner och privatpersoner som äger skog. Bolaget skall fungera som en aktiv finsk skogsägare som strävar efter att utöka sina skogsegendomar och bredda sin ägarbas. Organisation M-real ändrade sin operativa organisation genom att förstärka marknadsföringen och försäljningen samt den operativa styrningen. Avsikten är att ännu starkare än tidigare betona verksamhetens inriktning på kunder och slutanvändare. Enligt denna strategiska grundlinjedragning är M-reals affärsområden Publishing, Commercial printing, Home & Office, Consumer packaging och Map Merchant Group. Affärsområdena backas upp av centraliserade stödfunktioner. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 oktober I denna delårsrapport presenteras siffrorna enligt den gamla organisationen. Personal Antalet anställda var i slutet av september ( : ). Som en följd av företagsaffärerna har nettoantalet anställda ökat med cirka jämfört med slutet av september i fjol. Jämfört med årsskiftet har personalen ökat med cirka personer genom företagsförvärv.

9 Antalet koncernanställda inkluderar 50 procent av personalen i Albbruck och 47 procent av personalen i Metsä-Botnia. Antalet anställda var vid årsskiftet Framtidsutsikter För nästan alla av M-reals huvudprodukter försämrades efterfrågan och orderstocken klart under början av året och speciellt under det andra kvartalet. Under det tredje kvartalet skedde inga väsentliga förändringar. Därför fortsatte de omfattande driftstoppen i pappers-, kartong- och massabruken. M-real tror inte att marknadsläget förbättras under det fjärde kvartalet, vilket innebär att driftstoppen kommer att fortsätta under de närmaste månaderna. Esbo, oktober 2001 STYRELSEN

10 M-REAL-KONCERNEN (Siffrorna är oreviderade) RESULTATRÄKNING (milj. euro) 1-9/2001 % 1-9/00 % Omsättning 5221,6 100,0 4071,4 100,0 Andel av intressebolagens resultat 6,6 5,5 Övriga rörelseintäkter 44,8 32,8 Rörelsekostnader 4610,8 3427,9 Avskrivningar 345,3 243,5 Rörelsevinst 316,9 6,1 438,3 10,8 Kursdifferenser -2,8-1,5 Övriga finansiella intäkter -165,7-3,3-96,5-2,4 och kostnader Resultat före extraordinära 148,4 2,8 340,3 8,4 poster Extraordinära poster 182,3 63,0 Resultat före skatter och minoritetsandel 330,7 6,3 403,3 9,9 Skatter -123,5-131,2 Minoritetsandel -6,1 6,6 Räkenskapsperiodens resultat 201,1 3,9 278,7 6,8 Som skatter har upptagits de skatter som motsvarar periodens vinst RESULTATRÄKNING (milj. euro) Ändring % 1-12/00 % Omsättning 1150,2 28,3 5897,8 100,0 Andel av intressebolagens resultat 1,1 10,1 Övriga rörelseintäkter 12,0 62,7 Rörelsekostnader -1182,9 5011,1 Avskrivningar -101,8 355,5 Rörelsevinst -121,4-27,7 604,0 10,2 Kursdifferenser -1,3-8,0 Övriga finansiella intäkter -69,2-137,5-2,4 och kostnader Resultat före extraordinära -191,9-56,4 458,5 7,8 poster Extraorninära poster 119,3 57,5 Resultat före skatter och minoritetsandel -72,6-18,0 516,0 8,7 Skatter 7,7-183,0 Minoritetsandel -12,7 6,7 Räkenskapsperiodens resultat -77,6-27,8 339,7 5,8 Som skatter har upptagits de skatter som motsvarar periodens vinst

11 M-REAL-KONCERNEN (siffrorna är oreviderade) BALANSRÄKNING (milj. euro) 9/2001 % 9/2000 % Aktiva Bestående aktiva 5105,6 65,6 4812,0 63,3 Rörliga aktiva Omsättningstillgångar 915,2 11,8 825,7 10,9 Övriga rörliga aktiva 1494,6 19,2 1731,0 22,8 Likvida medel 267,0 3,4 234,5 3,0 Totalt 7782,4 100,0 7603,2 100,0 Passiva Aktiekapital och övrigt eget 2630,5 33,8 2225,8 29,2 kapital Minoritetsandel 55,7 0,7 52,7 0,7 Obligatoriska reserveringar 84,4 1,1 82,8 1,1 Långfristigt främmande 2918,8 37,5 1778,2 23,4 kapital Kortfrisigt främmande kapital 2093,0 26,9 3463,7 45,6 Totalt 7782,4 100,0 7603,2 100,0 BALANSRÄKNING (milj. euro) 12/2000 % Aktiva Bestående aktiva 4977,6 63,8 Rörliga aktiva Omsättningstillgångar 844,8 10,9 Övriga rörliga aktiva 1686,5 21,6 Likvida medel 288,9 3,7 Totalt 7797,8 100,0 Passiva Aktiekapital och övrigt eget 2262,9 29,0 kapital Minoritetsandel 52,4 0,7 Obligatoriska reserveringar 72,8 0,9 Långfristigt främmande 2978,6 38,2 kapital Kortfrisigt främmande kapital 2431,1 31,2 Totalt 7797,8 100,0

12 M-REAL-KONCERNEN (Siffrorna är oreviderade) KASSAFLÖDEANALYS, milj.euro 1-9/01 1-9/ /00 Vinst före extraordinära poster 148,4 340,3 458,5 Avskrivningar 345,3 243,5 355,6 Skatter -61,7-112,5-169,4 Övriga förändringar 6,4 0,0 32,3 Tillförda medel 438,4 471,3 677,0 Förändring i rörelsekapitalet 1) 172,1-230,0-169,8 Rörelsens kassaflöde 610,5 241,3 507,2 Investeringar i anläggningstillgångar -585,0-1843,9-2150,0 2) Sålda anläggningstillgångar och 277,3 115,7 120,7 övriga förändringar Kassaflöde efter investeringar 302,8-1486,9-1522,1 Aktieemission 280,0 0,0 0,0 Förändring av koncernstrukturen -219,2-638,2-635,8 Utdelning -83,4-64,3-64,4 Räntebärande skulder 280,2-2189,4-2222,3 (+ minskning / - ökning) 1)Innefattar effekten av försäljningsfordringarnas värdepapperisering. 2)Innehåller inte skulder i förvärvade företag. NYCKELTAL 1-9/01 1-9/ /00 Resultat per aktie,eur 0,50 1,72 2,20 (dämpad 1-9/01; 0,46 EUR) Avkastning på placerat kapital, % 7,5 13,9 13,5 Räntabilitet på eget kapital, % 5,4 16,5 15,5 Bruttoinvesteringar EUR million 1) Antal anställda i genomsnitt /01 9/00 12/00 Eget kapital per aktie EUR 12,96 13,78 14,05 Soliditet, % 34,5 30,0 29,7 Soliditet, % 2) 30,5 25,9 25,7 Skuldsättning, % Skuldsättning, % 2) ) Innehåller inte skulder i förvärväde företag 2) Det främmande kapitalet har utökats med ett konvertibelt kapitallån

13 KONCERNANSVAR, EUR million 9/01 9/00 12/00 För egen skuld För intressebolagets skuld För företag i samma koncern För andra skulder Totalt ÖPPNA DERIVATAVTAL, 9/01 9/00 12/00 EUR million Räntederivativ Valutaderivativ Totalt M-REAL-KONCERNEN Kvartalsutveckling OMSÄTTNING Kvartal I-III Kvartalsvis Milj.euro III 01 II 01 I 01 IV 00 Pappergruppen 2629,7 1859,5 792,0 865,5 972,2 907,6 Publishing papers 632,1 651,3 168,7 218,9 244,5 245,4 Commercial printing 1046,0 868,5 333,0 329,9 383,1 416,8 papers Business papers 651,4 384,3 185,6 220,7 245,1 282,4 Zanders 392,8 126,0 128,8 138,0 Intern försäljning -92,6-44,6-21,3-32,8-38,5-37,0 Förpackningsgruppen 708,6 660,1 231,0 236,2 241,4 239,4 Mjukpappersgruppen 486,4 448,8 161,1 163,0 162,3 160,4 Grossistgruppen 1457,9 934,5 453,0 495,0 509,9 537,3 Intern försäljning -61,0 168,5-36,1-4,1-20,8-18,3 o.dyl. KONCERNEN 5221,6 4071,4 1601,0 1755,6 1865,0 1826,4 OMSÄTTNING Kvartalsvis Milj.euro III 00 II 00 I 00 IV 99 Pappergruppen 915,4 478,3 465,8 470,9 Publishing papers 228,6 213,4 209,3 226,7 Commercial printing 432,6 221,1 214,8 205,6 papers Business papers 298,8 43,8 41,7 38,6 Zanders Intern försäljning -44,6 Förpackningsgruppen 233,3 212,0 214,8 209,8 Mjukpappersgruppen 156,5 144,8 147,5 153,2 Grossistgruppen 527,3 210,7 196,5 176,8 Intern försäljning 6,8 77,1 84,6 86,4 o.dyl. KONCERNEN 1839,3 1122,9 1109,2 1097,1

14 RÖRELSEVINST OCH RESULTAT Kvartal I-III Kvartalsvis Milj.euro III 01 II 01 I 01 Pappersgruppen 188,5 326,5 34,3 43,4 110,8 Publishing papers 94,2 162,6 16,4 31,7 46,1 Commercial printing 17,7 122,4 9,5-7,1 15,3 papers Business papers 74,4 41,5 4,3 22,4 47,7 Zanders 2,2 4,1-3,6 1,7 Förpackningsgruppen 102,0 133,6 29,3 26,4 46,3 Mjukpappersgruppen 22,7-12,2 11,2 7,1 4,4 Grossistgruppen 12,8 16,8-3,1 5,5 10,4 Övrig affärsverksamhet -9,1-26,4 22,1-34,6 3,4 RÖRELSEVINST 316,9 438,3 93,8 47,8 175,3 % av omsättningen 6,1 10,8 5,9 2,7 9,4 Netto -2,8-1,5-3,0 0,1 0,1 kursvinster/förluster Övriga finansiella -165,7-96,5-47,4-62,1-56,2 intäkter och kostnader VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA 148,4 340,3 43,4-14,2 119,2 POSTER % av omsättningen 2,8 8,4 2,7-0,8 6,4 Milj.euro IV 00 III 00 II 00 I 00 Pappersgruppen 120,8 168,7 74,4 83,4 Publishing papers 59,0 67,5 43,7 51,4 Commercial printing 36,4 60,1 29,4 32,9 papers Business papers 25,4 41,1 1,3-0,9 Zanders Förpackningsgruppen 45,6 59,8 30,3 43,5 Mjukpappersgruppen 0,3 0,9-9,8-3,3 Grossistgruppen 5,6 10,4 3,2 3,2 Övrig affärsverksamhet -6,6 1,7-16,1-12,0 RÖRELSEVINST 165,7 241,5 82,0 114,8 % av omsättningen 9,1 13,1 7,3 10,3 Netto -6,5 6,3-4,3-3,5 kursvinster/förluster Övriga finansiella -41,0-56,9-18,9-20,7 intäkter och kostnader VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA 118,2 190,9 58,8 90,6 POSTER % av omsättningen 6,5 10,4 5,2 8,2

15 RÖRELSEVINST OCH RESULTAT Kvartalsvis Milj.euro IV 99 Pappersgruppen 86,3 Publishing papers 59,7 Commercial printing 26,6 papers Business papers 0,0 Zanders Förpackningsgruppen 30,7 Mjukpappersgruppen -4,6 Grossistgruppen 0,4 Övrig affärsverksamhet -8,9 RÖRELSEVINST 103,9 % av omsättningen 9,5 Netto kursvinster/förluster -2,1 Övriga finansiella intäkter -20,0 och kostnader VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA 81,7 POSTER % av omsättningen 7,4 RÖRELSEVINST, % Kvartal I-III Kvartalsvis Milj.euro III 01 II 01 Pappersgruppen 7,2 17,6 4,3 5,0 Publishing papers 14,9 25,0 9,7 14,5 Commercial printing 1,7 14,1 2,9-2,1 papers Business papers 11,4 10,8 2,3 10,2 Zanders 0,6 3,3-2,8 Förpackningsgruppen 14,4 20,2 12,7 11,2 Mjukpappersgruppen 4,7-2,7 7,0 4,4 Grossistgruppen 0,9 1,8-0,7 1,1 KONCERNEN 6,1 10,8 5,9 2,7 RÖRELSEVINST, % Kvartalsvis Milj.euro I 01 IV 00 III 00 II 00 Pappersgruppen 11,4 13,3 18,4 15,6 Publishing papers 18,9 24,0 29,5 20,5 Commercial printing 4,0 8,7 13,9 13,3 papers Business papers 19,4 9,0 13,8 3,0 Zanders 1,3 Förpackningsgruppen 19,2 19,1 25,6 14,3 Mjukpappersgruppen 2,7 0,2 0,6-6,8 Grossistgruppen 2,0 1,0 2,0 1,5 KONCERNEN 9,4 9,1 13,1 7,3

16 RÖRELSEVINST, % Kvartalsvis Milj. euroa I 00 IV 99 Paperiryhmä 17,9 18,2 Publishing papers 24,6 26,3 Commercial printing 15,3 12,9 papers Business papers -2,2 0,0 Zanders Pakkausryhmä 20,3 14,6 Pehmopaperiryhmä -2,2-3,0 Tukkuriryhmä 1,6 0,2 KONSERNI 10,3 9,5 AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL, % 2001 År År Pappersgruppen 6,3 16,7 16,0 Publishing papers 11,5 22,4 17,0 Commercial printing papers 1,7 16,9 15,0 Business papers 7,6 9,3 2,1 Zanders 1,1 Förpackningsgruppen 15,2 22,2 13,3 Mjukpappergruppen 8,5-3,1 4,6 Grossistgruppen 3,5 6,0 3,4 KONCERNEN 7,5 13,5 10,5 AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL, milj.euro Pappersgruppen 4011,9 3907,3 1620,9 Publishing papers 1056,0 1011,9 975,7 Commercial printing papers 1440,4 1413,4 551,2 Business papers 1175,3 1482,0 94,0 Zanders 340,2 Förpackningsgruppen 956,8 856,5 801,8 Mjukpappergruppen 336,4 378,9 362,9 Grossistgruppen 584,7 594,4 163,7 KONCERNEN 284,6 354,7 697,5 6174,4 6091,8 3646,8 PRODUKTION, 1000 ton Kvartal I-III Kvartalsvis III 01 II 01 I 01 Publishing Papers *) Commercial Printing och Business Papers Falskartong Fluting Liner *) CTMP Mjukpapper Metsä-Botnias massa *)

17 M-reals massa

18 PRODUKTION, 1000 ton Kvartalsvis IV 00 III 00 II 00 I 00 IV 99 Publishing Papers *) Commercial Printing och Business Papers Falskartong Fluting Liner *) CTMP Mjukpapper Metsä-Botnias massa *) M-reals massa * Motsvarar M-reals andel av Metsä-Botnia och MD Papier. M-REAL OYJ Veli-Matti Mynttinen vice verkställande direktör Ytterligare information: Jorma Vaajoki, verkställande direktör, M-real Oyj, tel Jouko M Jaakkola, vice verkställande direktör, M-real Oyj, tel , GSM Veli-Matti Mynttinen, vice verkställande direktör, M-real Oyj, tel , GSM

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

M-REAL FÖRBÄTTRADE SITT RESULTAT TACK VARE EN SÄSONGSMÄSSIGT HÖGRE FÖRSÄLJNING, EFTERFRÅGAN PÅ HUVUDPRODUKTERNA FÖRÄNDRADES INTE

M-REAL FÖRBÄTTRADE SITT RESULTAT TACK VARE EN SÄSONGSMÄSSIGT HÖGRE FÖRSÄLJNING, EFTERFRÅGAN PÅ HUVUDPRODUKTERNA FÖRÄNDRADES INTE M-real Oyj Börsmeddelande 28.4.2003 kl. 12.00 1(18) M-REAL FÖRBÄTTRADE SITT RESULTAT TACK VARE EN SÄSONGSMÄSSIGT HÖGRE FÖRSÄLJNING, EFTERFRÅGAN PÅ HUVUDPRODUKTERNA FÖRÄNDRADES INTE M-real-koncernens rörelseresultat

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster D E L Å R S R A P P O R T 1.1 3.6.2 Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 75,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster minskade med 5,2 M

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 1 (18) kl DELÅRSRAPPORT METSÄ-SERLAS RESULTAT KLART BÄTTRE ÄN I FJOL

PRESSMEDDELANDE 1 (18) kl DELÅRSRAPPORT METSÄ-SERLAS RESULTAT KLART BÄTTRE ÄN I FJOL PRESSMEDDELANDE 1 (18) 3.8.2000 kl. 13.00 DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.6.2000 METSÄ-SERLAS RESULTAT KLART BÄTTRE ÄN I FJOL Omsättning 2 232 miljoner euro (1 938). Rörelsevinst 196,8 miljoner euro (141,2). Resultat

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.11.2002, kl. 12.00 DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 33,7 Me (20,6 Me år 2001). Försäljningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Omsättning 243,3 miljoner euro (240,3 milj. euro) och rörelseresultat 3,0 miljoner euro (19,7 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 0,5 miljoner euro (7,8 milj.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 Sammanfattning

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro).

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro). STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 21.4.2005 kl. 11.45 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2005 Stockmannkoncernens försäljning låg på samma nivå som under jämförelseperioden, dvs. 400,6 Me (402,9 Me år 2004).

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 2 (29) 7.5.2013

Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 2 (29) 7.5.2013 Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 1 (29) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 89 miljoner euro för januari mars Resultatet för det första kvartalet 2013

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 571 T (24 252 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 721 T (788 T )* Periodens resultat uppgick till 515 T (-125 T )* Resultat per aktie

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31

Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014 2014-10-01 2014-12-31 Online Brands Nordic AB (publ) Sammanfattning helåret 2014 Koncernen befann sig under drygt halva året i företagsrekonstruktion gällande moderbolaget och de

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Resultat per aktie blev 8,4 (12,0) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,2 (6,4) procent.

Resultat per aktie blev 8,4 (12,0) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,2 (6,4) procent. 4-1 3-1 4-9 21 29 Nettoomsättning 4 747 4 25 4 659 17 581 18 71 Rörelseresultat 625 383 392 1 596 1 62 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster * 361 383 392 1 332 1 62 Resultat efter skatt 176 216

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Stabiliserad marknad goda volymer

Stabiliserad marknad goda volymer Pressrelease den 23 oktober 2002 från Gorthon Lines AB Kvartalsrapport juli september 2002 Stabiliserad marknad goda volymer Resultat före skatt januari-september 39,5 MSEK (7,1) Resultat före skatt för

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Nya elstationer till Pukkila och Lappträsk Det varma vädret minskade elförbrukningen Antalet nya anslutningar

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det fjärde kvartalet till 5,2 mkr (-6,1). Sammanfattning

Läs mer

En ökning av de likvida medlen samt valutakursvinster föranledde en ökning av finansnettot med 1,1 miljoner euro till 3,1 miljoner euro.

En ökning av de likvida medlen samt valutakursvinster föranledde en ökning av finansnettot med 1,1 miljoner euro till 3,1 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 27.4.2004, kl. 11.45 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2004 Stockmannkoncernens försäljning ökade med 5,6 procent och uppgick till 402,9 Me (381,4 Me år 2003). Resultatet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

STOCKMANNS RÖRELSEVINST FÖRBÄTTRADES, VINSTEN MINSKADE TILL FÖLJD AV ÖKADE FINANSIERINGSKOSTNADER

STOCKMANNS RÖRELSEVINST FÖRBÄTTRADES, VINSTEN MINSKADE TILL FÖLJD AV ÖKADE FINANSIERINGSKOSTNADER STOCKMANN Oyj Abp Kvartalsrapport 28.10.2008 kl. 12.30 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2008 STOCKMANNS RÖRELSEVINST FÖRBÄTTRADES, VINSTEN MINSKADE TILL FÖLJD AV ÖKADE FINANSIERINGSKOSTNADER Under det

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Kvartal Januari-september Mkr 3-02 2-02 2002 2001 Nettoomsättning 3 996 4 027 11 961 12 312 Rörelseresultat 716 616 2 075 2 275 Resultat efter finansiella poster 676

Läs mer

Bokslutsrapport för 2008

Bokslutsrapport för 2008 Mkr Nettoomsättning 5 043 4 591 5 073 19 334 19 159 Rörelseresultat* 284 64 1 039 1 051 2 843 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster 284 362 482 1 412 2 286 Resultat efter skatt 271-24 341 642

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-04-01 2015-06-30 Online Brands Nordic AB (publ) Positivt kassaflöde och 80 % tillväxt i e-handeln Sammanfattning av andra kvartalet 2015 Rörelsens intäkter uppgick till 5 117 TSEK (3

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

THE EMPIRE AB (publ) Bokslutskommuniké 1 februari 2000. 1. Pressrelease

THE EMPIRE AB (publ) Bokslutskommuniké 1 februari 2000. 1. Pressrelease THE EMPIRE AB (publ) Bokslutskommuniké 1 februari 2000. 1. Pressrelease År 1999 visar en förlust på ca 4 MSEK före skatt och ca 3 MSEK efter skatt. Den genomgripande omstruktureringen av koncernen har

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Q2 Delårsrapport januari juni 2015 Amnode AB Januari - juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 42,0 MSEK (18,6) Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (0,7) Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Standard 5.1. Bilaga I

Standard 5.1. Bilaga I Standard 5.1 Regelbunden informationsskyldighet Bilaga I Nyckeltal FINANSINSPEKTIONEN 5 Informationsgivning tills vidare dnr 1/120/2008 2 (2) INNEHÅLL 1 Finansiella nyckeltal 4 1.1 Definitioner av komponenterna

Läs mer

EUROCON CONSULTING AB (PUBL)

EUROCON CONSULTING AB (PUBL) EUROCON CONSULTING AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari december 2008 26 februari 2009 För mer information: VD Peter Johansson Mobilnr: 076-7675801 peter.johansson@eurocon.se Perioden 1 oktober 31 december

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2004 Mkr 2-04 1-04 2-03 2004 2003 2003 Nettoomsättning 3 884 3 903 4 010 7 787 8 011 15 816 Rörelseresultat 456 534 609 990 1 244 2 338 Resultat efter finansiella poster 403

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29 2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Bokslutskommuniké Den 31 december var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Resultatet för år blev -20,2 MSEK, motsvarande -15,01 kr per aktie År 2003

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA

DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA 20110830 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2.860 (f å 1.567 KSEK) Periodens resultat uppgick till KSEK 133 (f å -439 KSEK) Resultat per aktie:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 Press release BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 VIKING LINES RESULTAT SVAGT MEN POSITIVT HELA KALENDERÅRET Under hela rapportperioden 1 januari 31 december 2012 ökade koncernens omsättning

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999

JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 JM BYGGNADS OCH FASTIGHETS AB (publ) TREMÅNADERSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 KONCERNENS RESULTAT OCH VERKSAMHET SAMMANDRAG JANUARI - MARS 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 272 (42)

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Januari juni 2003

HALVÅRSRAPPORT. Januari juni 2003 HALVÅRSRAPPORT Januari juni 2003 Nettoomsättningen uppgick till 4 342 MSEK (4 787) under andra kvartalet, och under det första halvåret till 8 631 MSEK (9 330). För jämförbara enheter/valutakurser ökade

Läs mer

Fortsatt stark orderingång

Fortsatt stark orderingång Sectra-05.38-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 8 mars 2005 Sectras niomånadersrapport för perioden maj 2004 - januari 2005: Fortsatt stark orderingång Sectras orderingång under tredje kvartalet ökade

Läs mer

1 januari 30 juni 2010

1 januari 30 juni 2010 1 januari 30 juni 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001 Försäljningen ökade med 21 procent till 10 105 (8 337) Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 1 608 (1 386) 1) Resultatet före skatt uppgick till 1 411 (1 277)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008 Bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (21,4) Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-10,9) Resultatet efter skatt blev -8,4 MSEK (-11,5) Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013, 1 september 2012 till 31 augusti 2013

Bokslutskommuniké 2013, 1 september 2012 till 31 augusti 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168-6360 Pressrelease 10 oktober 2013 Bokslutskommuniké 2013, 1 september 2012 till 31 augusti 2013 Lönsam tillväxt på 81% för helåret, EBITDA marginal 6,4% Omsättningstillväxt

Läs mer

Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002

Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2002 Försäljningen ökade med 4 procent till 6 850 MSEK (6 564) Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 1 245 MSEK (1 046) Resultatet före skatt ökade med 19 procent till

Läs mer