Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni"

Transkript

1 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 1 (24) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Resultat för första halvåret 2012 Omsättningen var miljoner euro (1 6/: miljoner euro). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 114 miljoner euro (249). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 105 miljoner euro (185). Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 71 miljoner euro (181). Resultatet före skatt och inklusive engångsposter var 61 miljoner euro (113). Resultat för andra kvartalet 2012 Omsättningen var miljoner euro (4 6/: miljoner euro). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 62 miljoner euro (119). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 61 miljoner euro (51). Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 53 miljoner euro (95). Resultatet före skatt och inklusive engångsposter var 51 miljoner euro (24). Händelser under andra kvartalet 2012 Det japanska företaget Itochu Corporation köpte en ägarandel av Metsä Group på 24,9 procent i Metsä Fibre. Köpesumman var 472 miljoner euro. Dessutom köpte Metsäliitto Osuuskunta den UPM-Kymmene ägda 11 procenten av aktierna i Metsä Fibre för 150 miljoner euro. Metsä Board undertecknade i början av maj ett bindande syndikerat kreditavtal på sammanlagt 600 miljoner euro, som används för refinansiering av det masskuldebrevslån på 500 miljoner euro som förfaller Metsä Group informerade om att man startar en preliminär utredning för att öka användningen och produktionen av förnybara energikällor vid massabruket i Kemi. Händelser efter rapportperioden Metsä Wood beslutade att investera cirka 30 miljoner euro i modernisering av sågverket i Vilppula. Investeringen genomförs under Metsäliitto Osuuskunta sålde sin ägarandel i det tyska företaget Thosca Holz GmbH, som hittills varit ett samägt bolag mellan Metsäliitto Osuuskunta och svenska SCA:s virkesanskaffning. Koncernresultatet för det andra kvartalet utvecklades enligt förväntningarna och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var bättre än under det föregående kvartalet trots att omsättningen minskade något. Orderstocken för kartong ligger på normal nivå, och leveransvolymerna av massa har stigit från fjolåret speciellt tack vare leveranserna till Kina. Den mest betydande händelsen under perioden var företagsaffären med Itochu Corporation gällande Metsä Fibre. Itochus investering på cirka en halv miljard euro är den största investeringen i finsk skogsindustri på många år. Affären stärker vår

2 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 2 (24) position på den globala massamarknaden och ger betydande synergieffekter till båda parterna i och med att samarbetet blir allt intensivare. Osäkerheten i världsekonomin och den fortsatta eurokrisen påverkar både vår och våra kunders affärsverksamhet, slutanvändarnas konsumtionsvanor och efterfrågan på produkterna. Dessutom har EU:s och nationella myndigheters beslut och nya bestämmelser, som till exempel svaveldirektivet och den höjda avfallsskatten, stor betydelse för skogsindustrins verksamhetsbetingelser. Trots dessa utmaningar fortsätter Metsä Group att målmedvetet följa sin strategi på de utvalda produktområdena. Koncernchef Kari Jordan, Metsä Group

3 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 3 (24) Metsä Group Resultaträkning Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultatandelar i intressebolag Kursdifferenser Övriga finansintäkter & -kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Metsä Group Lönsamhet Rörelseresultat, milj. euro , exklusive engångsposter , % av omsättningen 4,5 8,9 5,0 8,5 5,9 Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,0 9,4 7,1 5,5 1,1 - -, exklusive engångsposter 6,4 12,8 7,3 12,5 8,5 Avkastning på eget kapital, % 4,3 6,3 8,2-2,2-9,9 - -, exklusive engångsposter 5,5 14,4 8,6 14,5 8,6 Finansiell position Soliditet, % 33,8 30,9 28,5 30,4 28,3 Nettoskuldsättningsgrad, % Räntebärande nettoskuld, milj. euro Affärsområden Omsättning och rörelseresultat 1 6/2012 (milj. euro) Träproduktindustri Kartong och papper Mjuk- och matlagningspapper Virkesanskaffning Massa Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar & nedskrivningar Rörelseresultat Engångsposter Rörelseresultat exkl. engångsposter % av omsättningen 1,4 3,5 12,3 2,2 3,4

4 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 4 (24) METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT Omsättning och resultat Delårsrapporten är oreviderad För januari juni redovisade Metsä Group en omsättning på miljoner euro (1 6/: miljoner euro). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 114 miljoner euro (249), d.v.s. 4,5 procent av omsättningen (8,9). De främsta orsakerna till det försämrade rörelseresultatet var de lägre massapriserna, driftstoppen vid massabruken för årligt underhåll samt de minskade leveransvolymerna för kartong. Mindre förluster i de enheter som lagts ner och som ska omstruktureras samt förstärkningen av US-dollarn och det engelska pundet påverkade resultatet positivt. Resultatet exklusive poster av engångskaraktär för årets andra kvartal var 62 miljoner euro (1 3/2012: 52). De mest betydande förbättringarna i rörelseresultatet från föregående kvartal redovisades av Metsä Board med 14 miljoner euro och av Metsä Wood med 8 miljoner euro. Å andra sidan sjönk resultatet för Metsä Fibre med 8 miljoner euro och för Metsä Tissue med 3 miljoner euro. Posterna av engångskaraktär för årets andra kvartal var netto -1 miljon euro (1 3/2012: -8). De totala posterna av engångskaraktär under januari juni var -9 miljoner euro netto, varav intäkterna utgjorde 6 miljoner euro och kostnaderna 15 miljoner euro. Av intäkterna av engångskaraktär hänförde sig cirka 4 miljoner euro till försäljning av ett markområde och 2 miljoner euro till försäljning av bark- och oljepannorna vid massabruket i Kaskö. Bland de viktigaste kostnaderna av engångskaraktär är en kostnadsavsättning på 12 miljoner euro som hänför sig till marksaneringen i Tammerfors och Nurmes, och en kostnadsavsättning på 2 miljoner euro som hänför sig till stängningen av pappersbruket i Alizay. Under januari juni var rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro (185). Andelen i intresseföretagens resultat var 4 miljoner euro (3), de finansiella intäkterna var 11 miljoner euro (5) och de finansiella kostnaderna 59 miljoner euro (80). I de finansiella intäkterna ingår en utdelning på 8 miljoner euro från Pohjolan Voima Oy. I de finansiella kostnaderna ingår 10 miljoner euro (-1) i omvärderingsvinst från räntesäkringar. Av vinsten hänför sig 8 miljoner euro till värderingar som avslutades då ett lån baserat på cirka 100 miljoner dollar med tillhörande valuta- och ränteswapavtal förföll i juni. I de finansiella kostnaderna för jämförelseperioden ingår utdelningar på cirka 9 miljoner euro för Metsä Fibres aktier som omfattades av inlösningsskyldighet. Periodens resultat före skatt var 61 miljoner euro (113) och skatterna 25 miljoner euro (60). Resultatet för perioden var 36 miljoner euro (53). Avkastningen på koncernens sysselsatta kapital exklusive poster av engångskaraktär var 6,4 procent (12,8) och avkastningen på eget kapital 5,5 procent (14,4). Avkastningen på sysselsatt kapital inklusive poster av engångskaraktär var 6,0 procent (9,4) och avkastningen på eget kapital 4,3 procent (6,3).

5 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 5 (24) Balans och finansiering Metsä Groups likviditet var klart bättre under årets andra kvartal. Den totala likviditeten var miljoner euro i slutet av juni (31.12.: 855). Av detta var 469 miljoner euro (330) likvida medel och placeringar och 551 miljoner euro (525) bindande kreditfaciliteter redovisade utanför balansräkningen. För sina kortfristiga finansieringsbehov har koncernen dessutom tillgång till icke-bindande finländska och utländska företagscertifikatprogram och kreditlimiter till ett sammanlagt värde av 527 miljoner euro. I slutet av juni var koncernens soliditet 33,8 procent och nettoskuldsättningsgrad 94 procent (31.12.: 28,3 procent och 131 procent). Den räntebärande nettoskulden var miljoner euro (31.12.: 1 953). Kassaflödet från rörelsen var 124 miljoner euro (1 6/: 274). Utgående från situationen i slutet av ökade rörelsekapitalet under perioden med 28 miljoner euro, medan det under motsvarande period föregående år ökade med 75 miljoner euro. Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Board och Itochu Corporation kom i april överens om en affär, där Itochu förvärvar en strategisk ägarandel på 24,9 procent i Metsä Fibre för 472 miljoner euro. Affären genomfördes Efter affären fördelar sig ägarandelarna i Metsä Fibre enligt följande: Metsäliitto Osuuskunta 50,2 procent, Metsä Board Oyj 24,9 procent och Itochu Corporation 24,9 procent. Samtidigt ingick parterna ett kommersiellt avtal, där man omdefinierar Itochus position som Metsä Fibres säljrepresentant för långfibermassa i Asien och Metsä Fibres position som Itochus säljrepresentant för kortfibermassa i Europa. Enligt avtalet säljer Metsä Fibre årligen ton massa till Asien och Itochu ton massa till Europa. Metsä Board undertecknade i maj ett bindande syndikerat kreditavtal på sammanlagt 600 miljoner euro, som används för refinansiering av det masskuldebrevslån på 500 miljoner euro som förfaller Krediten består av en kreditlimit på 100 miljoner euro, som kan utnyttjas omedelbart, samt av ett antal lån på totalt 500 miljoner euro, som kan tas ut i slutet av mars Kreditlimiten förfaller om tre år. Av lånen förfaller 150 miljoner euro och 350 miljoner euro Krediten är utan säkerhet fram till dess att lånen lyfts. I slutet av juni var soliditeten för moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 63,2 procent och nettoskuldsättningsgraden 22 procent (31.12.: 61,3 procent och 40 procent). Medlemmarnas insatser i Metsäliitto Osuuskuntas andelskapital ökade under januari juni totalt med 39,2 miljoner euro. Det ordinarie andelskapitalet ökade med 1,9 miljoner euro, A-insatserna i tilläggsandelskapitalet med 32,2 miljoner euro och B-insatserna med 5,1 miljoner euro. Efter perioden förföll 17,5 miljoner euro av tilläggsandelskapitalet (1.7.: 14,0 miljoner euro) till återbetalning Fullmäktige för Metsäliitto Osuuskunta beslöt att räntan på medlemmarnas stadgeenliga insatser i andelskapitalet ska utgå med 5,5 procent för år (5,5 procent för år 2010). På A-insatserna i tilläggskapitalet betalas en ränta om 5,0 procent (5,0) och på B- och C-insatserna i tilläggskapitalet en ränta om 4,5 procent (4,5). De betalda andelsräntorna uppgick totalt till 37,8 miljoner euro (35,4).

6 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 6 (24) Personal Metsä Group sysselsatte i genomsnitt personer (1 6/: ). I slutet av juni var antalet koncernanställda personer (31.12.: ), av vilka (5 660) arbetade i Finland och (6 865) utomlands. I slutet av juni sysselsatte moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta personer (31.12.: 2 723). Medlemmar I slutet av juni hade Metsäliitto Osuuskunta medlemmar (31.12.: ). Under året har netto 599 medlemmar utgått från andelslaget. Investeringar Metsä Groups investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 88 miljoner euro (102). Metsä Board har ökat sin falskartongkapacitet med cirka ton under och Investeringarna har höjt den årliga totala produktionskapaciteten till cirka ton. Enligt uppskattning kommer kapaciteten att kunna utnyttjas fullt ut från och med början av Förgasningsanläggningen för bark vid bruket i Joutseno togs i provdrift i juli och investeringen fortskrider enligt plan. Metsä Tissues investeringsprogram vid bruket i Krapkowice i Polen omfattar två nya pappersmaskiner. Den första av dessa tas i bruk under årets tredje kvartal och den andra under nästa år. I programmet ingår dessutom en ny förädlingslinje samt modernisering av PM 6. Metsä Group drog sig ur det planerade biodieselprojektet i Ajos i Kemi. Enligt den preliminära utredningen, som blev klar i juni, ansåg Metsä Group för sin del att det inte fanns tillräckliga lönsamhetsförutsättningar för att genomföra projektet. Affärsområden Virkesanskaffning Virkesanskaffningen redovisade för januari juni en omsättning på 789 miljoner euro (1 6/: 770) och ett rörelseresultat på 11 miljoner euro (14). Resultatet för årets andra kvartal var 5 miljoner euro (1 3/2012: 6). Metsäliitto Virkesanskaffning köpte aktivt alla virkesslag både som rotköp och som leveransköp. Tack vare specialarrangemang kunde man även köpa stora virkesmängder i de stormdrabbade områdena i Västra Finland. Efterfrågan och utbud på timmer är i balans och timmerleveranserna till sågverken i huvudsak bra. Det fanns överskott på massaved, vilket klart sänkte priserna. När det gäller energived förekom överskott i hela Östersjöområdet. Virkesleveranserna till Metsä Groups produktionsanläggningar fortsatte som planerat. Trots den försenade vintern kunde vinterbestånden avverkas relativt bra och virket levereras till produktionsanläggningarna före tjällossningen. Under januari juni levererades totalt 16,0 miljoner kubikmeter virke (15,5).

7 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 7 (24) Man satsade kraftfullt på utveckling av skogsvårdstjänster och försäljningen av skogsvårdstjänster fortsatte öka stadigt. Genom seminarier runt om i Finland informerades Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar om de senaste metoderna och medlen inom skogsvården med vilka ägarna kan få ut bättre avkastning på skogsegendomen. Efter perioden sålde Metsäliitto Osuuskunta sin ägarandel i det tyska företaget Thosca Holz GmbH, som hittills varit ett samägt bolag mellan Metsäliitto Osuuskunta och svenska SCA:s virkesanskaffning. Träproduktindustri Metsä Wood redovisade för januari juni en omsättning på 471 miljoner euro (502) och ett rörelseresultat exklusive engångsposter på 16 miljoner euro (13). Affärsverksamheten minskade något under första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. Tack vare kostnadsuppföljning och hantering av bundet kapital var lönsamheten för affärsverksamheten ändå tillfredsställande. Rörelseresultatet för årets andra kvartal var 12 miljoner euro (1 3/2012: 4). Efterfrågan på byggmarknaden var fortfarande svag, men försäljningen återhämtade sig ändå jämfört med första kvartalet när verksamheten på byggplatserna tog fart. Lönsamheten för plywoodprodukterna försämrades till följd av att försäljningsvolymen minskade. Å andra sidan genomfördes en lyckad höjning av produkternas förädlingsvärde samtidigt som den positiva utvecklingen av genomsnittspriserna fortsatte. Obalansen mellan efterfrågan och utbudet på marknaden för sågat virke fortsatte. Tillväxten på huvudmarknaden var obefintlig och konkurrensen inom exporten kommer därmed att hårdna. Säsongtoppen under våren förbättrade lönsamheten för sågverksamheten under andra kvartalet. Efterfrågan på vidareförädlade produkter var fortfarande låg i Europa. Hushållens konsumtionsmöjligheter förbättrades inte och därmed ökade inte efterfrågan på produkter för underhåll och reparationer i hemmet. Lönsamheten förbättrades till följd av interna effektiviseringsåtgärder. För industrikundernas behov lanserades ny brandskyddad plywood av barrträ, som lämpar sig för krävande vägg-, tak- och golvkonstruktioner. En annan nylansering är plywood av barrträ som ytimpregnerats med träskyddsmedel och som skyddar konstruktionerna i fuktiga förhållanden. Finlands största kvarter med flervåningshus i trä, som bygger på Metsä Woods Flervåningshussystem, blev klart i Helsingfors. Metsä Wood inledde utredningen om möjligheterna att under 2013 modernisera sågverket i Vilppula för cirka 30 miljoner euro. Enligt planerna för investeringen ska en ny såglinje och en behandlingsanläggning för råvara byggas och andra delar i sågverket byggas om. Om projektet genomförs beräknades det leda till personalminskningar vid sågverket och bolaget inledde förhandlingar enligt samarbetslagen i slutet av maj. Metsä Wood meddelade att man genomför investeringen. Personalminskningen är 40 personer.

8 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 8 (24) Massa Under första halvåret minskade Metsä Fibres omsättning med åtta procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 626 miljoner euro (678). Massaförsäljningen ökade med fem procent jämfört med motsvarande period föregående år och var ton ( ). Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 77 miljoner euro (185). Posterna av engångskaraktär var +2 miljoner euro och hänförde sig till försäljning av bark- och oljepannorna vid massabruket i Kaskö. Den minskade omsättningen och det lägre rörelseresultatet var i huvudsak en följd av sjunkande massapriser jämfört med första halvåret. För barrmassa sjönk marknadspriserna i utländsk valuta under första halvåret med i snitt 16 procent och för lövmassa med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatförsämringen påverkades även av att två driftstopp för underhåll inträffade under andra kvartalet. Rörelseresultatet för andra kvartalet 2012 var 35 miljoner euro (1 3/2012: 43). Metsä Fibre beslutade i juni att investera i en modernisering av produktionsprocessen vid bruket i Joutseno. Genom en investering på cirka 15 miljoner euro inför bruket en ny typ av massatillverkningsprocess som kallas för polysulfidkokning. Tack vare investeringen kan Metsä Fibre lansera en ny barrmassa som förbättrar kundernas kostnadseffektivitet och slutprodukternas tekniska egenskaper. Samtidigt ökar produktionskapaciteten vid bruket i Joutseno med 10 procent och produktionseffektiviteten höjs. Byggarbetena inleds hösten 2012 och den nya processen tas i bruk sommaren Bioenergiinvesteringen, det vill säga förgasningsanläggningen för bark vid bruket i Joutseno, som startade i somras togs i provdrift i juli och investeringen fortskrider enligt plan. Med hjälp av förgasningsanläggningen kommer bruket i Joutseno att bli det första koldioxidneutrala massabruket i Finland. Bruket behöver ingen extern energi vid normal drift, utan genererar själv all energi ur träbaserade bränslen. Metsä Fibre, Gasum och Helsingin Energia beslutade att tillsammans utreda möjligheten att bygga ett bioraffinaderi som utvinner biogas av träråvara i Joutseno. Utredningarna har hittills visat att projektet är tekniskt möjligt att genomföra och utvinningsprocessen för biogas kan integreras till Metsä Fibres massabruk i Joutseno. Metsä Fibre startade en preliminär utredning för att öka användningen och produktionen av förnybara energikällor även vid massabruket i Kemi. En tänkbar produktionsteknik, som granskas, är en förgasningsanläggning som skulle kunna producera biobränsle för att ersätta det fossila bränslet, det vill säga oljan, i mesaugnen. En liknande förgasningsanläggning håller på att tas i drift vid massabruket i Joutseno. Den preliminära utredningen blir klar före årsslutet. Kartong och papper Under januari juni redovisade Metsä Board en omsättning på miljoner euro (1 6/: 1 345) och ett rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär på 24 miljoner euro (75). De mindre leveransmängderna för kartong samt det lägre priset för massa och

9 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 9 (24) kontorspapper försämrade resultatet exklusive poster av engångskaraktär jämfört med föregående år. Minskade förluster i de enheter som ska läggas ner och omstruktureras samt förstärkningen av US-dollarn och det engelska pundet påverkade resultatet positivt. Resultatet exklusive poster av engångskaraktär för andra kvartalet var 19 miljoner euro (1 3/2012: 5). Rörelseresultatet förbättrades framför allt till följd av minskade förluster i de enheter som har lagts ner och som ska omstruktureras. Förlusterna i dessa enheter försämrade rörelseresultatet under andra kvartalet med cirka 6 miljoner euro (1 3/2012: 15). Även leveransvolymerna för kartong och massa ökade något. Det omfattande produktionsstoppet i anslutning till kapacitetsökningen vid falskartongfabriken i Äänekoski försämrade resultatet. Posterna av engångskaraktär som redovisats i rörelseresultatet var under januari juni +133 miljoner euro netto. De största posterna var en försäljningsvinst på 85 miljoner euro som hänför sig till försäljning av en ägarandel på 7,3 procentenheter i Metsä Fibre till Itochu Corporation och en försäljningsvinst på 59 miljoner euro som hänför sig till försäljning av en ägarandel på 0,5 procentenhet i Pohjolan Voima till Metsä Fibre. I posterna av engångskaraktär ingår dessutom en kostnadsavsättning på 12 miljoner euro som hänför sig till marksaneringen i Tammerfors och Nurmes, en kostnadsavsättning på 2 miljoner euro som hänför sig till stängningen av pappersbruket i Alizay samt en försäljningsvinst på 4 miljoner euro som hänför sig till försäljningen av en tomt i Tammerfors. Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 157 miljoner euro (14). Nettoräntorna och de övriga finansiella kostnaderna var 18 miljoner euro (34) och de bokförda finansiella kursdifferenserna +2 miljoner euro (2). I de finansiella kostnaderna ingår 10 miljoner euro (-1) i omvärderingsvinst från räntesäkringar. Av vinsten hänför sig 8 miljoner euro till värderingar som avslutades då ett lån baserat på US-dollarn med tillhörande valutaoch ränteswapavtal förföll i juni. Resultatet före skatt exklusive poster av engångskaraktär under perioden var 8 miljoner euro (44), resultatet per aktie 0,03 euro (0,11) och avkastningen på sysselsatt kapital 3,7 procent (7,2). Resultatet inklusive poster av engångskaraktär före skatt var 141 miljoner euro (-22), resultatet per aktie 0,38 euro (-0,09) och avkastningen på sysselsatt kapital 17,7 procent (1,4). I slutet av juni var Metsä Boards soliditet 31,0 procent och nettoskuldsättningsgraden 73 procent (31.12.: 27,4 procent och 106 procent). Metsä Boards delårsrapport publicerades kl Mjuk- och matlagningspapper Metsä Tissues omsättning under januari juni var 479 miljoner euro (478). Försäljningen av egna produktmärken ökade med 3 procent från föregående år och framför allt försäljningen av Serla och Lambi utvecklades positivt.

10 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 10 (24) Rörelseresultatet var 16 miljoner euro (10). Resultatet var något bättre jämfört med föregående år till följd av en bättre försäljningsstruktur och stabilare marknadspriser på råvaror, framför allt på massa och returfiber. Rörelseresultatet för andra kvartalet 2012 var 7 miljoner euro (1 3/2012: 10). Råvarukostnaderna ökade under andra kvartalet och för huvudråvarornas del var utvecklingen på valutakurserna ogynnsam. Investeringsprogrammet vid bruket i Krapkowice i Polen fortskrider enligt plan. Investeringsprogrammet omfattar två nya pappersmaskiner, en förädlingslinje för Away-from- Home-produkter, byggnader, infrastruktur samt en partiell modernisering av PM 6. Den första av de nya pappersmaskinerna tas i bruk under årets tredje kvartal och den andra under nästa år. De östeuropeiska enheterna i Polen och Slovakien implementerade företagets gemensamma verksamhetsstyrsystem och standardiserade affärsprocesser. I och med detta har det drygt treåriga projektet för hela företaget avslutats. Metsä Tissue undertecknade ett preliminärt avtal om inhyrning av en ny förädlings- och logistikenhet i Ryssland, i Vorsino på Kaluga-området, cirka 90 km utanför Moskva. De nya lokalerna tas i bruk under tredje kvartalet. Händelser efter rapportperioden Metsä Wood beslutade att investera cirka 30 miljoner euro i modernisering av sågverket i Vilppula. Investeringen genomförs under 2013 och omfattar en ny såglinje, en behandlingslinje för råvara och en modernisering av andra delar i sågverket. Metsäliitto Osuuskunta sålde genom en aktieaffär sin ägarandel i det tyska företaget Thosca Holz GmbH, som hittills varit ett samägt bolag mellan Metsäliitto Osuuskunta och svenska SCA:s virkesanskaffning. Med aktieaffären löste Thosca Holz GmbH in sina egna aktier av Metsäliitto Osuuskunta. Företaget fortsätter med virkesanskaffning till SCA:s bruk. Risker och osäkerhetsfaktorer De bedömningar och ställningstaganden om framtiden som presenteras i denna delårsrapport bygger på aktuella planer och bedömningar. De innehåller risker och andra osäkerhetsfaktorer som kan leda till att resultaten avviker från de ställningstaganden som nu gjorts. På kort sikt påverkas Metsä Groups resultat i synnerhet av priset och efterfrågan på slutprodukterna, råvarukostnaderna, energipriset och eurons kursutveckling. I mars väckte Forststyrelsen skadeståndstalan vid Helsingfors tingsrätt, enligt vilken den kräver solidarisk ersättning av Metsä Group och två andra skogsindustriföretag som en följd av otillåtet prissamarbete på råvirkesmarknaden. Talan hänför sig till marknadsdomstolens beslut av den 3 december 2009, enligt vilket de nämnda företagen hade gjort sig skyldiga till ett brott mot lagen om konkurrensbegränsningar på råvirkesmarknaden. Dessutom har några av Finlands kommuner och församlingar samt ett antal privatpersoner under den senaste tiden väckt motsvarande talan. Kraven på solidarisk ersättning från Metsä Group och de övriga ovan nämnda bolagen, som Metsä Group känner

11 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 11 (24) till, är totalt cirka 238 miljoner euro. Av dessa krav har cirka 87 miljoner euro ställts specifikt på Metsä Group. I de nämnda talandena ingår dessutom anspråk på ränte- och mervärdesskatt. Metsä Group anser att skadeståndsanspråken är ogrundade och har inte redovisat avsättningar för detta ändamål. De risker som berör företagets verksamhet beskrivs närmare i Metsä Groups årsredovisning för år. Utsikter för den närmaste tiden I Finland fortsätter efterfrågan på stämplingsposter för sommaravverkning att vara bra, framför allt när det gäller stockdominerade förnyelseavverkningar och gallringsposter. Efterfrågan är bäst på tallstockar, talldominerade gallringar och energived. Metsä Woods affärsverksamhet kommer under tredje kvartalet att påverkas negativt av säsongsvariationen i efterfrågan, sommarens produktionsstopp och det höga råvarupriset i förhållandet till priset på slutprodukterna. Den ekonomiska utvecklingen i Europa har stor inverkan även på massamarknaden och för närvarande är det mycket svårt att sia om utvecklingen på marknaden. Utnyttjandegraden på Metsä Fibres massabruk förväntas dock hålla sig på en bra nivå under tredje kvartalet. Metsä Boards orderstock och utnyttjandegrader för falskartong ligger på normal nivå och leveransvolymerna beräknas under tredje kvartalet förbättras jämfört med andra kvartalet. Leveransvolymerna för obestruket finpapper och massa beräknas vara i stort sett oförändrade under det tredje kvartalet. Leveransvolymerna för bestruket finpapper beräknas däremot förbättras. Efterfrågan på mjuk- och matlagningspapper bedöms förbli stabil. Metsä Tissues strategiska utvecklingsprogram och fördelarna som de ger lägger en bättre grund för lönsam tillväxt. Huvudmålen för resten av året är att öka omsättningen för de egna produktmärkena, öka kassaflödet och förbättra rörelseresultatet. Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär förväntas under det tredje kvartalet 2012 vara ungefär på samma nivå som under det andra kvartalet. Esbo Styrelsen Mer information: Vesa-Pekka Takala, ekonomidirektör, Metsä Group, tfn Reeta Kaukiainen, kommunikationsdirektör, Metsä Group, tfn ,

12 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 12 (24) SEGMENT Virkesanskaffning 1 6/12 1 6/11 4 6/12 4 6/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter , % av omsättningen 1,4 1,9 1,4 1,8 1,7 Investeringar Personal i slutet av perioden Träproduktindustri 1 6/12 1 6/11 4 6/12 4 6/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter , % av omsättningen 3,5 2,6 4,9 3,1 1,3 Investeringar Personal i slutet av perioden Massaindustri 1 6/12 1 6/11 4 6/12 4 6/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter , % av omsättningen 12,3 27,2 11,5 26,3 20,5 Investeringar Personal i slutet av perioden Kartong- och pappersindustri 1 6/12 1 6/11 4 6/12 4 6/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter , % av omsättningen 2,2 5,6 3,6 4,8 2,4 Investeringar Personal i slutet av perioden

13 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 13 (24) Mjuk- och matlagningspapper 1 6/12 1 6/11 4 6/12 4 6/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter , % av omsättningen 3,4 2,1 2,8 1,4 2,1 Investeringar Personal i slutet av perioden Övrig verksamhet 1 6/12 1 6/11 4 6/12 4 6/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter Investeringar Personal i slutet av perioden I övrig verksamhet ingår bl.a. Metsä Groups koncern- och holdingfunktioner samt andelen av Kiinteistö Oy Metsätapiolas verksamhet (48,98 %). Intern försäljning och elimineringar 1 6/12 1 6/11 4 6/12 4 6/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter Metsä Group 1 6/12 1 6/11 4 6/12 4 6/ /11 Omsättning EBITDA , exkl. engångsposter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat , exkl. engångsposter , % av omsättningen 4,5 8,9 5,0 8,5 5,9 Investeringar Personal i slutet av perioden EBITDA = Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar.

14 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 14 (24) Kvartalsuppgifter Omsättning Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Intern försäljning Omsättning totalt Rörelseresultat Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Elimineringar Rörelseresultat totalt % av omsättningen 4,9 3,4-16,4 3,4 3,7 9,5 Resultatandelar i intresseföretag Kursdifferenser Övriga finansintäkter & -kostnader Periodens resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Rörelseresultat exkl. engångsposter 4 6/12 1 3/ /11 7 9/11 4 6/11 1 3/11 Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet & elimineringar Rörelseresultat totalt % av omsättningen 5,0 4,0 0,2 4,8 8,5 9,3

15 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 15 (24) Formler för beräkning av nyckeltal Avkastning på sysselsatt kapital (%) = (Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet + räntekostnader, nettokursdifferenser och övriga finansiella kostnader) per (Balansomslutning - räntefria skulder (medeltal)) Avkastning på eget kapital (%) = (Resultat före skatt från kvarvarande verksamhet - inkomstskatt) per (Eget kapital (medeltal)) Soliditet (%) = (Eget kapital) per (Balansomslutning - erhållna förskott) Nettoskuldsättningsgrad (%) = (Räntebärande skulder - likvida medel - räntebärande fordringar) per (Eget kapital)

16 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 16 (24) BOKSLUTSUPPGIFTER Oreviderad METSÄ GROUP Förkortad rapport över totalresultat (milj. euro) Not Förändring Omsättning Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultatandelar i intresseföretag Kursdifferenser Övriga finansintäkter och -kostnader Periodens resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Finansiella tillgångar som kan säljas Omräkningsdifferenser Övriga poster Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets medlemmar Innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat hänförligt till: Moderföretagets medlemmar Innehav utan bestämmande inflytande Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport.

17 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 17 (24) Oreviderad Rapport över finansiell ställning Not TILLGÅNGAR Långfristiga Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella tillgångar Biologiska tillgångar Andelar i intresseföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Övriga finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Kortfristiga Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga fordringar Kassa och banktillgodohavande Tillgångar som innehas för försäljning Tillgångar totalt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Innehav utan bestämmande inflytande Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Pensionsåtaganden Avsättningar Finansieringsskulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Kortfristiga finansieringsskulder Leverantörsskulder och övriga skulder Skulder som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning Skulder totalt Eget kapital och skulder totalt Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport.

18 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 18 (24) Oreviderad Rapport över förändring i eget kapital Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Omräkningsdifferens Fond för verkligt värde & övriga Milj. euro Andelskapital Totalt Eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Finansiella tillgångar som kan säljas Omräkningsdifferenser Övriga poster Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Balanserade vinstmedel Innehav utan bestämmande inflytande Totalt Transaktioner med ägarna Betalda andelsräntor och dividender Förändring i andelskapital Överförts från fritt till bundet kapital Affärsstruktureringar Förändring i innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital Eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Finansiella tillgångar som kan säljas Omräkningsdifferenser Övriga poster Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat Periodens totalresultat Transaktioner med ägarna Betalda andelsräntor och dividender Förändring i andelskapital Överförts från fritt till bundet kapital Affärsstruktureringar Förändring i innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital

19 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 19 (24) Oreviderad Rapport över kassaflöden Not Periodens resultat Justeringar i periodens resultat Förändring av rörelsekapital Summa kassaflöde från rörelsen Finansiella kostnader, netto Betalda skatter Nettokassaflöde från rörelsen Företagsförvärv Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Avyttringar och andra poster Nettokassaflöde från investeringar Förändring i andelskapital Förändring i övrigt eget kapital Förändring i innehav utan bestämmande inflytande Förändring av långfristiga lån och övriga finansiella poster Betalda andelsräntor och dividender Nettokassaflöde från finansiering Förändring i likvida medel Likvida medel i början av perioden Omräkningsdifferens Förändring i likvida medel Likvida medel i tillgångar som innehas för försäljning Likvida medel i slutet av perioden Noterna utgör en integrerad del av denna delårsrapport.

20 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 20 (24) NOTER TILL DEN OREVIDERADE DELÅRSRAPPORTEN Not 1 Grunduppgifter och värderingsgrunder Metsäliitto Osuuskunta, inklusive dotterföretagen, bildar en koncern ( Metsä Group eller koncernen ) vars fem affärsområden är virkesanskaffning, träproduktindustri, massaindustri, kartong- och pappersindustri samt mjuk- och matlagningspapper. Koncernens moderföretag är Metsäliitto Osuuskunta. Moderföretagets hemort är Helsingfors och dess registrerade adress Norrskensvägen 6, Esbo. Delårsrapporten är uppgjord enligt IAS 34-standarden, Delårsrapporter, och de redovisningsprinciper som är presenterade i Metsä Groups årsredovisning. Denna delårsrapport är oreviderad. Koncernbokslutet presenteras med en (1) miljon euros noggrannhet, ifall inget annat nämns. Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har på sitt möte godkännt denna delårsrapport för publicering. Not 2 Segmentuppgifter Metsä Groups rörelsesegment består av koncernens affärsområden. Affärsområdena producerar olika produkter och tjänster, och de leds som separata enheter. Rörelsesegmenten rapporteras på ett enhetligt sätt med den interna rapporteringen till den högsta operativa beslutsfattaren. Koncernchefen har utsetts till den högsta operativa beslutsfattaren som ansvarar för allokeringen av resurserna till rörelsesegmenten och för bedömningen av deras resultat. Segmentrapporteringen följer samma bokslutsprinciper som koncernen överlag. Affärstransaktionerna mellan segmenten görs till marknadspriser. Omsättning per segment Miljoner euro 1 6/2012 Extern 1 6/2012 Intern 1 6/2012 Totalt 1 6/ Extern 1 6/ Intern 1 6/ Totalt Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Eliminering av intern försäljning Totalt Miljoner euro 1 12/ Extern 1 12/ Intern 1 12/ Totalt Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Eliminering av intern försäljning Totalt

21 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 21 (24) Rörelseresultat per segment Miljoner euro Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Elimineringar Rörelseresultat totalt Resultatandelar i intresseföretag Finansieringskostnader, netto Inkomstskatt Periodens resultat Koncernens rörelseresultat 1 6/2012 innehåller poster av engångskaraktär om cirka -9 miljoner euro netto (1 6/: -64 miljoner euro). Segmentet Övrig verksamhet innehåller bl.a. moderföretaget Metsäliitto Osuuskuntas försäljningsvinst om 81 miljoner euro från försäljningen av Metsä Fibre-aktier till Itochu Corporation. I elimineringarna ingår bland annat Metsä Boards försäljningsvinst på 59 miljoner euro som hänför sig till försäljning av ägarandelen i Pohjolan Voima till Metsä Fibre och en försäljningsvinst på totalt 166 miljoner euro som hänför sig till försäljning av ägarandelen i Metsä Fibre till Itochu (Metsä Board 85 miljoner euro och Metsäliitto Osuuskunta 81 miljoner euro). För Metsä Groups del har försäljningen av Metsä Fibres aktier genomförts enligt IAS 27 som en transaktion mellan moderföretagets ägare och ägare utan bestämmande inflytande. Försäljningsvinsterna har således eliminerats i resultaträkningen och bokförts direkt i eget kapital. De finansiella kostnaderna innehåller netto 8 miljoner euro i utdelning från Pohjolan Voima Oy och 10 miljoner euro i omvärderingsvinst från räntesäkringar. Av vinsten hänför sig 8 miljoner euro till värderingar utifrån säkringsredovisningen av det verkliga värdet då ett lån baserat på cirka 100 miljoner dollar med tillhörande valuta- och ränteswapavtal förföll i juni Tillgångar per segment Miljoner euro Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper Övrig verksamhet Elimineringar Ofördelade tillgångar Totalt Segmentets tillgångar består av immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar, andelar i intresseföretag, omsättningstillgångar, kundfordringar och övriga icke-räntebärande fordringar (exkl. räntor och skatter).

22 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 22 (24) Not 3 Inkomstskatt Skattekostnaden i resultaträkningen består av skatt som grundar sig på räkenskapsperiodens beskattningsbara inkomst och av kalkylmässig skatt. Miljoner euro Periodens skatt Skatt för tidigare perioder Förändring i uppskjutna skatter Inkomstskatter totalt Not 4 Förändringar i materiella anläggningstillgångar Miljoner euro Bokvärde i början av perioden Förvärvade affärsverksamheter Investeringar Minskningar Tillgångar som innehas för försäljning Avskrivningar och nedskrivningar Omräkningsdifferens och andra förändringar Bokvärde i slutet av perioden Avskrivningarna och nedskrivningarna innehåller år 2012 en återföring av en tidigare redovisad nedskrivningsförlust på 2 miljoner i samband med att bark- och oljepannorna vid Metsä Fibres bruk i Kaskö såldes till Metsä Board. Avskrivningarna och nedskrivningarna innehåller dessutom en nedskrivningsförlust på 2 miljoner euro i samband med nedläggningen av Metsä Tissues kraftverk i Polen och pappersmaskin 5. Not 5 Avsättningar Miljoner euro Omstrukturering Miljö- Övriga Totalt kostnader avsättningar Omräkningsdifferens Ökningar Ianspråktagna avsättningar Återföring av outnyttjade avsättningar Omräkningsdifferens Ökningar Ianspråktagna avsättningar Återföring av outnyttjade avsättningar

23 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 23 (24) Den största ökningen i avsättningarna år 2012 var en miljöavsättning på 11 miljoner euro i samband med saneringskostnaderna för Metsä Boards tomt Niemenranta i Tammerfors (8 milj. euro) och en industritomt i Nurmes (4 milj. euro). Metsä Board redovisade en tilläggsavsättning på 2 miljoner euro netto i samband med stängningen av pappersbruket Alizay (omstruktureringsavsättning +11 miljoner euro, miljöavsättning -5 miljoner euro och övriga avsättningar -4 miljoner euro). Inom Metsä Board återfördes 5 miljoner euro i omstruktureringsavsättningar i samband med uppsägningar i anslutning till planerna om nedläggning av olönsamma verksamheter i Gohrsmühle. Övriga avsättningar ökades med 3 miljoner euro i samband med logistikarrangemang. Dessutom återförde Metsä Board en miljon euro i logistikavsättningar från 2008 i samband med försäljningen av Graphic Papers. Av de totala avsättningarna om 123 miljoner euro är de långfristiga avsättningarnas andel 42 miljoner euro och de kortfristiga avsättningarnas andel 82 miljoner euro. Största delen av de långfristiga avsättningarna antas förfalla till slutet av år Not 6 Transaktioner med närstående Omsättningen av Metsäliitto Osuuskuntas virkesleveranser till koncernens dotterföretag under januari juni 2012 var 366 miljoner euro (360). Virkesleveranserna till samriskföretag och intresseföretag uppgick till 7 miljoner euro (7). Metsäliitto Osuuskunta äger 49,9 procent av intresseföretaget Finsilva Oyj, som handhar koncernens skogar. Finsilva säljer virke till Metsäliitto Osuuskunta och leveransernas omsättning var under januari juni 9 miljoner euro (9). Transaktioner med samriskföretag Samriskföretagen (Joint venture) har i koncernbokslutet konsoliderats rad för rad enligt den relativa ägarandelen. De mest betydande samriskföretagen är Äänevoima (56,25 %) och Kiinteistö Oy Metsätapiola (48,98 %). I koncernens resultaträkning och balansräkning ingår tillgångar, skulder, kostnader och intäkter enligt följande: Miljoner euro Försäljning Inköp Långfristiga tillgångar Kortfristiga tillgångar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Transaktioner med intresseföretag Miljoner euro Försäljning Inköp Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 5 7 9

24 Metsä Group Delårsrapport Pressmeddelande 24 (24) Not 7 Noter till koncernens kassaflödesrapport Justeringar i periodens resultat Miljoner euro Skatter Avskrivningar och nedskrivningar Biologiska tillgångar Resultatandelar i intresseföretag Vinster/förluster från långfristiga tillgångar Finansieringskostnader, netto Pensionsförbindelser och avsättningar Totalt Avyttringar och övriga poster Avyttringar och övriga poster innehåller 1 6/ miljoner euro för försäljning av Metsä Boards intresseföretag Plastiroll Oy, en negativ köpeskilling på 3 miljoner euro för försäljning av Metsä Boards affärsverksamhet i Reflex samt 14 miljoner euro för försäljning av anläggningstillgångar. Not 8 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser 2012 Miljoner euro För egen skuld För intresseföretag För övriga Totalt Förbindelserna består av givna panter, inteckningar i fastigheter och lösöre samt borgensansvar. Minimihyresavgifterna för ouppsägbara hyresavtal uppgick till 42 miljoner euro (31.12.: 44). Öppna derivatkontrakt 2012 Miljoner euro Räntederivat Valutaderivat Övriga derivat Totalt Marknadsvärdet av de öppna derivatkontrakten var vid slutet av juni -46 miljoner euro (31.12.: -55). Not 9 Händelser efter rapportperioden Metsä Wood beslutade att investera cirka 30 miljoner euro i modernisering av sågverket i Vilppula. Investeringen genomförs under 2013 och omfattar en ny såglinje, en behandlingslinje för råvara och en modernisering av andra delar i sågverket. Metsäliitto Osuuskunta sålde genom en aktieaffär sin ägarandel i det tyska företaget Thosca Holz GmbH, som hittills varit ett samägt bolag mellan Metsäliitto Osuuskunta och svenska SCA:s virkesanskaffning. Med aktieaffären löste Thosca Holz GmbH in sina egna aktier av Metsäliitto Osuuskunta. Företaget fortsätter med virkesanskaffning till SCA:s bruk.

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2012 Pressmeddelande 1 (25) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro Resultatet för det första kvartalet år 2012 Omsättningen

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 2 (29) 7.5.2013

Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 2 (29) 7.5.2013 Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 1 (29) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 89 miljoner euro för januari mars Resultatet för det första kvartalet 2013

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.9. Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Resultat januari september Omsättningen

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2015

JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 1/26 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 2/26 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR FÖR JANUARI SEPTEMBER 2015 VAR 415 MILJONER EURO RESULTAT FÖR JANUARI

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2014 Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Resultatet för första halvåret 2014

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2010 Pressmeddelande 1 (18) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Resultatet för första kvartalet år 2010

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2014 Pressmeddelande 1 (31) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader 2015 Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 1 Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Händelser efter rapportperiodens slut MEUR 3 mån 6 mån 12 mån

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader,

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport nio månader, 2015-01-01 2015-09-30 Tredje kvartalet 2015-07-01 2015-09-30 INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1 Perioden

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Finansiella definitioner

Finansiella definitioner Finansiella definitioner Eniro presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Eniro anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer